Formeel Belastingrecht 2 HC 4 29 september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formeel Belastingrecht 2 HC 4 29 september 2011"

Transcriptie

1 Formeel Belastingrecht 2 HC 4 29 september 2011 Vervolg vorige week: Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 36 Inv. Dit artikel draait in de praktijk voor een belangrijk deel om de mededelingsplicht. Wanner de bestuurder aansprakelijk is, is deze hoofdelijk aansprakelijk. Wanneer het lichaam in betalingsonmacht verkeert, zijn het lichaam en de bestuurders verplicht om daarvan mededeling te doen aan de Ontvanger. Er is jurisprudentie geweest over de aard en het tijdstip van de mededeling. De mededeling dient schriftelijk te worden gedaan. De vorm van deze melding is niet in de wet te vinden. Er wordt wel verwezen naar de Uitvoeringsregeling. Het tijdstip waarop de melding gedaan moet worden, is onderdeel geweest van jurisprudentie van de Hoge Raad. In de uitvoeringsregeling staat dat, wanneer bewust niet betaald wordt en als het lichaam opzettelijk te lage aangiftes doet, dan binnen twee weken na de te lage aangifte daarvan melding gedaan moet worden. Als dat niet gebeurt, is het te laat. Dit is een constructie om ervoor te zorgen dat de bestuurder bij te late betaling eigenlijk automatisch aansprakelijk is. Art. 36 Inv. gaat over betalingsonmacht. Het lichaam is dan feitelijk niet in staat om te betalen. Dit is iets anders dan betalingsonwil. In de laatste situatie is het geld wel aanwezig, maar wordt het niet uitgegeven aan de betaling van belasting. Er wordt in de wet niets gezegd over het melden van betalingsonwil. Wanneer tijdig melding is gedaan, is de bestuurder aansprakelijk wanneer sprake is van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur (art. 36 lid 3 Inv.). De Ontvanger dient aannemelijk te maken dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Wanneer niet is voldaan aan de mededelingsplicht, dan geldt art. 36 lid 4 Inv. Op grond hiervan wordt vermoed dat de niet-betaling aan de bestuurder is te wijten. Er geldt dan een wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder dient dit vermoeden alleen te weerleggen indien hij eerst aannemelijk maakt dat de niet (tijdige) melding niet aan hem is te wijten. Hiervoor geldt de gewone bewijslastverdeling. Een bestuurder wordt geacht op de hoogte te zijn van de financiële situatie van het lichaam, ook als is hij niet de financiële man. Onbehoorlijk bestuur is bestuur in strijd met wat een goed bestuurder betaamt. NB. Beklamel-arrest. Het leegtrekken van de BV naar eigen baten en bewust niet de belasting betalen, zijn voorbeelden van onbehoorlijk bestuur. Beklamel: wanneer een bestuurder een overeenkomst aangaat, terwijl hij weet of behoort te weten dat de vennootschap de verplichtingen niet na kan komen, handelt hij onrechtmatig jegens de wederpartij. Deze norm kan niet rechtstreeks worden losgelaten op belastingschulden. De Ontvanger en de bestuurder gaan namelijk niet rechtstreeks een overeenkomst aan met elkaar. Het arrest geeft wel een indicatie van wat een bestuurder in zijn achterhoofd moet houden gedurende zijn bestuur. Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat elke bestuurder voor het gehele bedrag van de belastingschuld kan worden aangesproken. Wanneer één bestuurder wordt aangesproken, is het niet zo dat de rest vrijuit gaat. De bestuurders kunnen onderling regres nemen op hun medebestuurders. Wanneer een bestuurder niets valt te verwijten, geldt dit niet.

2 Art. 34 Inv. handelt over de inlenersaansprakelijkheid. Op grond van dit artikel is de inlener aansprakelijk voor de loonbelasting en de omzetbelasting welke verschuldigd is in verband met de inlening. De inlener heeft normaal gesproken rechtstreeks geen enkele verplichting. Het is namelijk niet zijn eigen werknemer, maar een werknemer van iemand anders. Het artikel kijkt daar dus doorheen en stelt de inlener aansprakelijk. Bij deze vorm van aansprakelijkheid is niet, zoals hierboven, nodig dat sprake is van enige verwijtbaarheid. Verwijtbaarheid bij de inlener wordt niet vereist. Wanneer de uitlener iets valt te verwijten en de inlener niet, is de inlener tóch aansprakelijk. Er is een goede manier om te voorkomen dat de inlener aansprakelijk gesteld wordt, namelijk door de storting op een zogenaamde G-rekening (depotstelsel). De uitlener heeft dan een geblokkeerde rekening bij een bank. Geblokkeerd wil zeggen dat de rekening alleen maar gebruikt kan worden voor het betalen van belasting aan de Ontvanger of voor het doorstorten naar een volgende keten (in het geval van ketenaansprakelijkheid). Er kan niet vrij worden beschikt over de rekening. Het depotstelsel is het nieuwe stelsel. Dit stelsel is al aangenomen, maar nog niet ingevoerd. Bij dit systeem is sprake van een directe storting op een vrijwaringsrekening van de uitlener of de onderaannemer bij de Belastingdienst en niet meer op een rekening bij de bank. Art. 34 lid 5 Inv. biedt voorts nog een disculpatiemogelijkheid. De aansprakelijkheid geldt niet indien aannemelijk dat het niet betalen door de uitlener noch aan hem noch aan de inlener te wijten is. De ketenaansprakelijkheid ex art. 35 Inv. lijkt heel erg op de inlenersaansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor de loonbelasting. De achterliggende rechtsverhouding is i.c. ook anders dan bij de inlenersaansprakelijkheid. Bij ketenaansprakelijkheid gaat het om werk wat is uitbesteed aan de onderaannemer en wat de belastingschuldige dus niet zelf heeft verricht. Ook hier is sprake van een G-rekening die wordt aangehouden en bestaat dezelfde disculpatiemogelijkheid als bij de inlenersaansprakelijkheid. Dwanginvordering Dit kan pas aan de orde komen als de betalingstermijn verstreken is. Onder omstandigheden worden betalingstermijn aan de kant geschoven. Dit is bijv. het geval bij de versnelde invordering ex art. 15 Inv. Geldt er wel een betalingstermijn, dan dient eerst een aanmaning te worden verzonden ex art. 11 Inv. Dan wordt alsnog een termijn gegeven om te betalen. Wanneer binnen deze termijn van twee weken nog niet is betaald, dan kan er een dwangbevel worden betekend. Dit dwangbevel levert een executoriale titel op. De regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn hierop van toepassing. Ingevolge art. 21 Inv. heeft de Ontvanger een bijzonder voorrecht. Het voorrecht bestaat op alle goederen van de belastingschuldige. Het voorrecht komt pas om de hoek kijken als er meerdere schuldeisers zijn wiens vorderingen niet allemaal kunnen worden voldaan. Het voorrecht van de Ontvanger gaat in beginsel voor alle andere voorrechten. In art. 21 lid 2 Inv. zijn hier een aantal uitzonderingen op geformuleerd. Formeel Belastingrecht HC 5 6 oktober 2011 Privaatrechtelijke executie- en beslagrecht.

3 In de fiscaliteit heft men het over invorderen, in het privaatrecht wordt het incasseren genoemd. Het hoofdartikel is: art. 3:276 BW. Dit is het fundament. Hierin staat dat de schuldeiser zijn vordering kan verhalen op alle goederen van zijn schuldenaar. Vordering betekent in dit verband geldvordering. Hij heeft de bevoegdheid om via het vermogen zijn geld binnen te krijgen. Hij heeft een verhaalsrecht. Het verhaalsrecht is verbonden aan het materiele vorderingsrecht. Dit is het vorderingsrecht dat wordt toegekend door de rest van het Burgerlijk Wetboek, maar ook door de afzonderlijke belastingwetten. Beslag is de individuele verhaalsuitoefening van een schuldeiser. Het faillissement is het collectief uitoefenen van verhaalsrechten. Regulering is noodzakelijk in het executierecht. Dit is nodig om alles in goede banen te leiden en wanordelijkheden te voorkomen. Men zou anders zelf, op eigen houtje kunnen gaan executeren. Een dwangbevel levert een executoriale titel op, ook een dwangbevel van de Ontvanger die via de regels van de Invorderingswet is opgelegd. Volgens de voorschriften van het Wetboek van Rechtsvordering kan deze titel ten uitvoer worden gelegd. In art. 430 Rv. staat genoemd dat naast het vonnis (en arrest en beschikking) ook de authentieke akte een executoriale titel oplevert. Als er eenmaal geëxecuteerd wordt, kan een executiegeschil worden opgestart wanneer de schuldenaar het niet met de executie eens is. Dit is geregeld in art. 438 Rv. De burgerlijke rechter is de bevoegde rechter in dergelijke geschillen. De aanslag kan echter niet meer aangevochten worden. Hiervoor is een andere rechtsgang voorgeschreven. De omvang van de vordering mag niet meer worden aangevochten. Alleen de wijze, de manier waarop de executie verloopt, kan worden aangevochten. De schuldenaar kan bijv. van mening zijn dat er sprake is van misbruik van recht door te gaan executeren. HR Ritzen/Hoekstra: wat mag de rechter nog beoordelen in een executiegeschil? Hij mag niet meer inhoudelijk op de zaak ingaan, maar hij kan de wijze van executie nog wel toetsen. De belastingplichtige moet wel beschermd worden als een executiegeschil aanhangig wordt gemaakt. Daarom wordt gedurende het geschil de executie geschorst. De schorsing geldt van rechtswege. NB. In het privaatrecht dient om schorsing te worden verzocht. Een daartoe strekkende eis dient bij de desbetreffende rechter te worden ingediend. De kort geding rechter is de rechter bij uitstek voor executiegeschillen omdat er in het geval van executie vaak sprake is van spoedeisendheid. De Ontvanger kan kiezen tussen de privaatrechtelijke weg en de fiscaalrechtelijke weg. Dit is opgenomen in art. 4:124 Awb. De Invorderingswet biedt de Ontvanger voorrang ex art 21 Inv. Dit is een voordeel om de fiscaalrechtelijke weg te bewandelen. Voorts biedt de Invorderingswet de Ontvanger de bevoegdheid om zich te verhalen op goederen van derden. Deze goederen bevinden zich op de bodem van de schuldenaar. Dit is het bodemrecht van de fiscus. Een heel belangrijk voordeel is dat de Ontvanger zichzelf een executoriale titel kan verschaffen. Het privaatrechtelijke executierecht geeft de Ontvanger echter een aantal extra executiemiddelen. De Ontvanger kan nu bijv. ook conservatoir beslag leggen en het faillissement van de schuldenaar aanvragen.

4 De Ontvanger heeft keuzevrijheid voor wat betreft de weg die hij kiest om te executeren. Arrest Ontvanger/Himhorst. De Ontvanger had conservatoir beslag gelegd waarvoor verlof van de rechter was gekregen. De Ontvanger diende daarna een eis in de hoofdzaak in te stellen. Er moest een dagvaardingsprocedure worden gestart bij de burgerlijke rechter. De Ontvanger had dit achterwege gelaten. De rechter die oordeelde over deze zaak, achtte dat geen probleem: Als de Inspecteur binnen de termijn de aanslag heeft vastgesteld, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is, geeft dit voldoende waarborgen dat de vordering inderdaad bestaat. Dit kan ook als eis in de hoofdzaak worden gezien. Art. 700 lid 3 Rv is daarmee iets opgerekt. Ook is goederenrechtelijke verhaalsexecutie mogelijk. Het voordeel hiervan is dat geen executoriale titel nodig is. Er hoeft dus niet eerst langs de rechter te worden gegaan. Een voorbeeld hiervan is het recht van parate executie van een hypotheekhouder. Er hoeft geen beslag te worden gelegd en de deurwaarder hoeft ook niet te worden ingeschakeld. Wanneer kan er geëxecuteerd worden? Als een executoriale titel aanwezig is. Het vonnis, de akte e.d., wat tot een executoriale titel leidt, dient een executie rechtvaardigend element te bevatten. Dit element legitimeert de executie. Voordat daadwerkelijk tot de executie kan worden overgegaan, dient de gerechtsdeurwaarder te worden ingeschakeld (art. 434 Rv.). De Ontvanger dient een belastingdeurwaarder in te schakelen. De Ontvanger heeft dus zijn eigen ambtenaar die deze zaken voor de hem regelt. Voorts dient de executoriale titel aan de schuldenaar te worden betekend, d.w.z. bekend gemaakt en dient de schuldenaar een afschrift te worden verstrekt. De betekening geschiedt bij deurwaardersexploot. Zonder voorafgaande betekening mag er niet geëxecuteerd worden. Formeel Belastingrecht 2 HC 6 13 oktober 2011 Voorbeelden van dwangmiddelen: Lijfsdwang (gijzeling): iemand wordt ten hoogste een jaar in het huis van bewaring geplaatst totdat degene de vordering betaald heeft. Dwangsom: de rechter zal de hoogte zodanig vaststellen zodat het een voldoende prikkel is om aan de vordering te voldoen. Het betalen van een geldsom kan hier niet mee worden afgedwongen. Dit zijn voorbeelden van indirecte executiemiddelen. Reële executie: bij deze vormen van executie krijg je precies waar je recht op hebt. Dit bestaat niet uit het geven van geld. Het houdt wel in het afgeven van een zaak (ook ontruiming) of het ter beschikking stellen. Het ziet op alle vormen van prestaties die afgedwongen worden en die niet bestaan uit het afgeven van geld en waarbij de medewerking van de schuldenaar niet nodig is. De gedwongen afgifte wordt gezien als een vrijwillige nakoming. De verbintenis gaat teniet. In de praktijk vaak voorkomend: in het geval van een verkoop van een huis wil de verkoper nog wel eens niet meewerken aan de levering. Om de verkoper te dwingen mee te laten werken aan het ondertekenen van de notariële akte, kan art. 3:300 BW ingezet worden. Wanneer men aan het procederen is, kan aan de rechter worden gevraagd of deze wil bepalen dat het vonnis kan gelden als 1) de gehele leveringsakte 2) de wilsverklaring van de verkoper. Een tweede mogelijkheid is gedwongen vertegenwoordiging. Hiermee kan als het ware de levering eenzijdig geschieden.

5 Beslagrecht Beslag strekt er in wezen toe om zekerheid te scheppen. Het kan ook als een dwangmiddel worden ingezet. Er zijn vier indelingscriteria voor de beslagvormen: - Naar functie: wat wil je met het beslag bereiken? Verhaal, levering of afgifte. - Naar object: waar is het beslag op gelegen? Roerende zaken, vorderingen, derdenbeslag etc. - Legitimatie: op grond waarvan wordt het beslag gelegd? Het hebben van een executoriale titel, dwangbevel van een bestuursorgaan, conservatoir beslag Conservatoir beslag wordt gelegd ter veiligstelling van het recht, voordat een executoriale titel aanwezig is. Het gaat om een pretentie van recht. Voor het leggen van conservatoir beslag is daarom ook verlof van de voorzieningenrechter nodig. - Ten laste van wie wordt het beslag gelegd? Vraag beslagvorm 1: Hij wil de duiven zelf krijgen, hij vraagt om een levering. Hij heeft een leveringsrecht. Levering bij duiven gaat door afgifte, feitelijke bezitsverschaffing. Hij kan dus een afgifte- of leveringsbeslag leggen. I.c. gaat het om conservatoir beslag ten laste van Simon. Dit is ook degene tegen wie de titel zich uiteindelijk zal richten. Het beslag wordt op de duiven gelegd, dit is het beslagobject. De wettelijke categorie is dus roerende zaken. (Objecten voor menselijke beheersing vatbaar ). Art. 730 Rv.: conservatoir afgiftebeslag ter veiligstelling van zijn leveringsrecht in afwachting van een executoriale titel. Wanneer de rechter een veroordeling heeft uitgesproken in de hoofdzaak, dan vangt de daadwerkelijke executiefase aan. NB. Als er schade bij de beslaglegging plaatsvindt, kan de deurwaarder bij gebrek aan de nodige voorzichtigheid worden aangesproken. Als de beslaglegger in de hoofdzaak achteraf gezien geen recht had ter bescherming van zijn recht, is het beslag ten onrechte is gelegd. Ten onrechte is dan andermans eigendom aangetast. Wordt de vordering helemaal afgewezen: dan is sprake van een risicoaansprakelijkheid voor de beslaglegger. Wordt de vordering gedeeltelijk afgewezen, dan had hij wel een reden om beslag te leggen en kan niet zonder meer worden gezegd dat sprake is van onrechtmatig handelen. De pretenties van de beslaglegger moeten worden bekeken. Wanneer de beslaglegger gelet op de pretentie van zijn recht in redelijkheid kon overgaan tot beslaglegging, dan is niet onrechtmatig gehandeld. Vraag beslagvorm 2: Er is geen veroordelend vonnis dat een executoriale titel oplevert. Ten overstaan van de rechter is wel een schikking tot stand gekomen. Deze schikking kan in executoriale vorm worden opgemaakt. Dan is ook sprake van een executoriaal beslag. Het gaat i.c. om de auto s. Dit is dus een verhaalsbeslag waarbij de auto s (roerende zaken) het beslagobject zijn. Er zou ev. ook derdenbeslag kunnen worden gelegd. Welke dient i.c. te worden gekozen? Hij weet niet welke box het betreft: is de derde verplicht om daar uitsluitsel over te geven? Art. 444a Rv: medewerkingsplicht van de derde. De derde moet daar dus uitsluitsel over geven. Wat kan met het beslag worden bereikt? Bevriezing van het vermogen. De beslagene wordt dan geblokkeerd om over het vermogen te beschikken. Althans, er kan niet ten laste van de beslaglegger over worden beschikt. De rechtshandeling die na de beslaglegging worden verricht, kunnen niet tegen de beslaglegger worden ingeroepen.

6 Formeel Belastingrecht 2 HC 7 20 oktober 2011 Burgerlijke Rechtsvordering: het is belangrijk om het systeem van de wet te begrijpen. Faillissement De fiscus werkt alleen mee aan een akkoord in het geval van een faillissement wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden die genoemd zijn in de Uitv. Reg. Inv. Wanneer er geen akkoord bereikt wordt, blijven de schulden gewoon bestaan. De ex-failliet moet uiteindelijk de schulden nog steeds betalen. In het geval van een BV geldt dit niet. Wanneer een BV failliet wordt verklaard, verdwijnt de BV. Deze wordt geliquideerd. Separatisten kunnen zich op eigen houtje verhalen op het vermogen van de failliet, ze zijn bevoorrecht boven de fiscus. Wanneer de opbrengst te laag is en er dus nog een restschuld overblijft, worden de separatisten concurrente schuldeisers. Dwanginvordering De dwanginvordering brengt kosten met zich mee. Hier is een aparte wet voor in het leven geroepen: de Kostenwet Invordering. Wanneer er versnelde dwanginvordering plaatsvindt (een aanmaning is niet nodig en wachttijden zijn er niet), krijgt de belastingplichtige nog de gelegenheid om te betalen. Dit is geen hele lange periode, meestal is het 24 uur. Kosten van het dwangbevel mogen dan niet in rekening worden gebracht. In alle andere gevallen komen de kosten wel voor rekening van de belastingplichtige. De Ontvanger mag niet meerdere aanslagen op meerdere dwangbevelen zetten. Wettelijke gezien kan de Ontvanger dit doen, maar volgens de jurisprudentie is dit niet toegestaan. De aanslagen moeten dan op één dwangbevel worden gezet om kosten te drukken. Ingevolge art. 17 Inv. kan in verzet worden gegaan tegen een dwangbevel. Het verzet heeft schorsende werking. Het verzet kan alleen gaan over administratieve kwesties. Via bezwaar en beroep kan tegen het bedrag van de aanslag worden opgekomen. Bodemrecht en bodemvoorrecht Ingevolge art. 22 lid 3 Inv. heeft de fiscus een bodemrecht. Dit houdt in dat beslag gelegd kan worden op goederen van derden voor belastingschulden die niet hun belastingschuld zijn. De goederen (die zich op de bodem van de belastingplichtige bevinden) kunnen geëxecuteerd worden. De derde kan daar niets tegen beginnen. Hij heeft alleen een verhaalsrecht op de belastingplichtige tot schadevergoeding. Wanneer de fiscus overgaat tot het uitoefenen van het bodemrecht heeft de belastingplichtige vaak al betalingsproblemen. Immers, anders zou het niet zo ver komen. De derde kan dan waarschijnlijk ook zijn verhaalsrecht niet uitoefenen. Er zitten van een aantal voorwaarden aan het bodemrecht: het moet gaan om roerende zaken, die zich op de bodem van de belastingplichtige bevinden en die dienen tot stoffering. Bovendien dient het te gaan om zakelijke belastingen. Deze belastingen vloeien rechtstreeks voort uit het drijven van een onderneming. Er is ook nog een buitenwettelijke voorwaarde: wanneer sprake is van reële eigendom van de derde, dan wordt dit ontzien. Het beslag op de goederen van de derde wordt dan opgeheven. De fiscus kan het bodemrecht in dergelijke gevallen niet uitoefenen. De uitzondering van het reële eigendom is te vinden in de Leidraad Invordering.

7 NB. Bedrijfsinmenging is weer een uitzondering op de reële eigendom. Omdat de juridische eigenaar het mede mogelijk maakt voor de ondernemer om de onderneming te drijven en dus ook het maken van belastingschulden, is bepaald dat de derde eigenaar dan ook maar aansprakelijk is voor deze zakelijke belastingschulden. De fiscus kan dus het bodemrecht op deze goederen uitoefenen. Zolang de eigenaar het economisch belang bij de waarde of de waardeverandering houdt, is sprake van reële eigendom. Dit wordt door de fiscus ontzien en daarop kan dus niet het bodemrecht door de fiscus worden uitgeoefend. De Leidraad Invordering mag niet mee worden genomen op het tentamen. De van belang zijnde stof komt in de colleges aan bod en moet voor het tentamen worden geleerd. NB. Goederen van een derde die zich op de bodem van de belastingplichtige bevinden, kunnen in bepaalde gevallen door natrekking eigendom worden van de belastingplichtige zelf. Roerende goederen kunnen zo onroerend worden. Hierop is het bodemrecht van de fiscus, zoals te lezen is in de wet, niet van toepassing. De bodem van de belastingplichtige is elke onroerende zaak. Het kan een gebouw zijn, maar het is eigenlijk elke onroerende zaak. De wet bevat ouderwetse formulering wat dit betreft. Van de belastingplichtige betekent niet dat het de eigendom van de belastingplichtige moet zijn. Het gaat er om of de belastingplichtige het gebruiksrecht heeft. Het kan dus ook een gehuurd pand, terrein zijn. De belastingplichtige dient zonder toestemming van een ander het pand, terrein kunnen betreden. Het gebruiksrecht hoeft niet exclusief te zijn. Bodemvoorrecht De fiscus heeft voorrang boven een stil pand dat op bodemgoederen rust ex art. 21 lid 2 Inv. Hiervoor gelden verder dezelfde criteria als bij het voorrecht van de fiscus. NB. Wanneer het bodemvoorrecht een rol speelt, gaat het alleen om goederen van de belastingschuldige zelf. Bij een faillissement is de fiscus ook hoger bevoorrecht dan een stil pandhouder. Dit geldt ook als er geen pre-faillissementsbeslag is gelegd. Achtergrond hiervan is dat de separatist ook buiten het faillissement om kan, de fiscus kan dit niet.

Prof. mr. A.W. Jongbloed. Executierecht. Kluwer a Wotters Kluwer business. Kluwer - Deventer 20t I

Prof. mr. A.W. Jongbloed. Executierecht. Kluwer a Wotters Kluwer business. Kluwer - Deventer 20t I Prof. mr. A.W. Jongbloed Executierecht Kluwer a Wotters Kluwer business Kluwer - Deventer 20t I INHOUD Voorwoord / V 1 Inleiding. Executoriale titels. Enkele algemene regels van executierecht /1 1.1 Inleiding

Nadere informatie

HC 7 Formeel Belastingrecht 2

HC 7 Formeel Belastingrecht 2 HC 7 Formeel Belastingrecht 2 Reele executie is de executie toegesneden op de prestatie die je volgens het materiële privaatrecht recht op hebt. Bv levering of afgifte. (zie vorig week). Je kunt dan aan

Nadere informatie

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodem(voor)recht fiscus De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodemvoorrecht art. 21 lid 1 IW 1990: s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige art. 3:279 BW: pand en

Nadere informatie

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Plaats in het systeem van de wet Boek 2, titel 2 (gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen

Nadere informatie

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland 1. Welke verschillende soorten maatregelen zijn er? Bewarende maatregelen zijn maatregelen die tot doel hebben waar mogelijk zeker te stellen dat de schuldenaar

Nadere informatie

Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment?

Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment? Cumulatief beslag op aandelen op naam: tot welk moment? Mr. C.H.M. Fiévez * 1. Inleiding De vraag tot welk moment cumulatief beslag op aandelen nog mogelijk is veronderstelt dat elk beslagobject, en dus

Nadere informatie

Groninger Fiscale Eenheid Formeel Belastingrecht 2 hoorcolleges

Groninger Fiscale Eenheid Formeel Belastingrecht 2 hoorcolleges Groninger Fiscale Eenheid Formeel Belastingrecht 2 hoorcolleges 2013-2014 Dit product wordt aangeboden als aanvulling op de verplichte stof voor het vak. De carrièrecommissie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546

ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546 ECLI:NL:RBARN:2009:BM5546 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 24-11-2009 Datum publicatie 26-05-2010 Zaaknummer AWB 08/5062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie

8. Vormerkung definitie

8. Vormerkung definitie 8. Vormerkung 8.1. definitie Vormerkung houdt in dat de koper van een woning (althans zijn notaris) zijn uit de koopovereenkomst voortvloeiende recht om de woning te kopen, kan laten inschrijven in de

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78022

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt er over dat de Belastingdienst executoriaal beslag heeft gelegd op onroerende zaken van haar ondanks het feit dat er - in verband met de door de Belastingdienst gestelde

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Bestuurdersaansprakelijkheid wegens het onverantwoord verstrekken van een risicovolle lening Brondatum: 07-07-2015 Een bestuurder is aansprakelijk gesteld voor de niet afgedragen loonheffingen van een

Nadere informatie

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding Derde cursusdag II. I. Beslag Kort geding I. Beslag Factoren die vooraf een rol spelen bij het leggen van beslag: - De aard en de kracht van de vordering - De aanwezigheid van verhaalsobjecten - De gegoedheid

Nadere informatie

Onrechtmatig beslag. Spraakverwarring. 10 september 2013. Onrechtmatig beslag 10 september 2013. Onrechtmatig beslag Ten onrechte gelegd beslag

Onrechtmatig beslag. Spraakverwarring. 10 september 2013. Onrechtmatig beslag 10 september 2013. Onrechtmatig beslag Ten onrechte gelegd beslag Gijs Molkenboer Senior adviseur JZ SNS REAAL www.gijsmolkenboer.nl Onrechtmatig beslag 10 september 2013 Spraakverwarring. Onrechtmatig beslag Ten onrechte gelegd beslag Academie voor de rechtspraktijk

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat gerechtsdeurwaarder X het vonnis van de kantonrechter d.d. 18 december 2007 heeft betekend, terwijl hij verzoeker niet eerst heeft uitgenodigd dan wel heeft

Nadere informatie

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID. Interne aansprakelijkheid

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID. Interne aansprakelijkheid BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID Interne aansprakelijkheid Als de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en hem daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, kan de bestuurder op grond van art.

Nadere informatie

Executie van het retentierecht

Executie van het retentierecht Executie van het retentierecht mr. Jacob Henriquez mr. Teije van Dijk AKD Aangeboden door WEKAbouw Kennisbank Contracteren in de bouw www.weka-bouw.nl @2011 Weka Uitgeverij B.V. - 1 - Inleiding Het retentierecht

Nadere informatie

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer 11 februari 2016 Mr. L.A. (Leonie) Dutmer Overzicht retentierecht van de aannemer Elementen retentierecht Feitelijke macht en kenbaarheid Retentierecht

Nadere informatie

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484. Wijziging artikel 516 lid 1 Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - 1 - NOTITIE Van : mr P.T.A. Benedek Aan : afdeling veiling Onderwerp : wetsvoorstel 33484 Datum : oktober 2014 1. Inleiding Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen van de wet 33484 Wijziging artikel

Nadere informatie

Beleidsregels Verhaal WWB en WIJ. Wetstechnische informatie. Gegevens van de regeling. Opmerkingen m.b.t. de regeling. Grondslagen

Beleidsregels Verhaal WWB en WIJ. Wetstechnische informatie. Gegevens van de regeling. Opmerkingen m.b.t. de regeling. Grondslagen Beleidsregels Verhaal WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM1234

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM1234 ECLI:NL:RBHAA:2010:BM1234 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 08-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 09/3509 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 628 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

1 Algemeen. 1.1 Inleiding

1 Algemeen. 1.1 Inleiding 1 Algemeen 1.1 Inleiding De basis van het executierecht vormt art. 3:296 BW. In dit artikel wordt de schuldeiser het recht gegeven om in rechte de nakoming van zijn verbintenis te vorderen. Deze gedwongen

Nadere informatie

De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013

De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013 De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013 Per 1 januari 2013 is een wetsvoorstel, afkomstig uit het Belastingplan 2013 met daarin een vergaande wijziging van het fiscale

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:14997

ECLI:NL:RBDHA:2015:14997 ECLI:NL:RBDHA:2015:14997 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 01-12-2015 Datum publicatie 21-12-2015 Zaaknummer AWB - 15 _ 3138 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Rapport. Afwijzing kwijtscheldingsverzoek. Datum: 23 december 2014 Rapportnummer: 2014/223

Rapport. Afwijzing kwijtscheldingsverzoek. Datum: 23 december 2014 Rapportnummer: 2014/223 Rapport Afwijzing kwijtscheldingsverzoek Datum: 23 december 2014 Rapportnummer: 2014/223 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat de directeur van de Belastingdienst op 16 juni 2014 haar beroep tegen de

Nadere informatie

Bijlage: wijziging Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 1 e halfjaar Artikel I

Bijlage: wijziging Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 1 e halfjaar Artikel I Bijlage: wijziging Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 1 e halfjaar 2011 Artikel I A In artikel 1.1.5 vervalt in de zevende volzin het vierde gedachtestreepje bezwaarschriften tegen voor bezwaar

Nadere informatie

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed.

De formaliteiten voor overdracht verschillen naar gelang het over te dragen goed. Korte handleiding bijeenkomst 5. Overdracht van goederen. 3:83 en volgende BW Definitie overdracht: rechtsovergang van het ene rechtssubject naar het andere op basis van een een levering. Overdracht is

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN. De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal.

IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN. De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal. IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal. Geschreven door: Iman Adeel Datum: 5 november 2015 Inhoudsopgave 1. De gerechtsdeurwaarder 1.1 Wat doet

Nadere informatie

Rapport 1994/198, Nationale ombudsman, 7 april 1994

Rapport 1994/198, Nationale ombudsman, 7 april 1994 Rapport 1994/198, Nationale ombudsman, 7 april 1994 Klacht 1 Achtergrond 2 Onderzoek 3 Bevindingen 3 Beoordeling en conclusie 5 KLACHT Op 31 augustus 1993 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Aansprakelijkheid van bestuurders Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst of het Bedrijfspensioenfonds.

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Corporate Alert: de 403-verklaring

Corporate Alert: de 403-verklaring Corporate Alert: de 403-verklaring Kort na elkaar heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over vragen waartoe de 403- verklaring aanleiding geeft. De meest in het oog springende beslissing (HR 20 maart

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord /V. 1 Inleiding. Executoriale titels. Enkele algemene regels van executierecht /1

INHOUD. Voorwoord /V. 1 Inleiding. Executoriale titels. Enkele algemene regels van executierecht /1 VOORWOORD Dit vijfde deel is bedoeld als inleiding in het executie- en beslagrecht. Het begint met een beschrijving van enkele algemene regels van het executierecht en de meest voorkomende executoriale

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 15 november 2012, nummer AWB 12/4016, in het geding tussen

tegen de uitspraak van de Rechtbank Breda (hierna: de Rechtbank) van 15 november 2012, nummer AWB 12/4016, in het geding tussen Uitspraak GERECHTSHOF VHERTOGENBOSCH Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Uitspraak op het hoger beroep van * ^ p n i a w a ï i i b.v., gevestigd te > hierna: belanghebbende, tegen de uitspraak

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 580 Beschikking van de Minister van Justitie van 21 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Monumentenwet BES, zoals

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2003, nr.

Nadere informatie

NOTA BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN

NOTA BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN Nota: Bestuursrechtelijke geldschulden Inhoud: Beleid over uitstel van betaling, voorschotverlening, vertragingsrente en Sector/afdeling: Samensteller: Deelprojectgroep bestuursrechtelijke geldschulden

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 OPGAVE 1 (34 punten) Vraag 1.1 (5 punten) Er staan geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open. Het voorbereidingsbesluit van artikel

Nadere informatie

2014 no. 9 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 9 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 9 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 3 februari 2014 houdende regels ter zake van de aansprakelijkheid voor belastingschulden en schulden van premies volksverzekering (Landsverordening

Nadere informatie

In aansluiting op artikel 34 van de wet beschrijft dit artikel het beleid over:

In aansluiting op artikel 34 van de wet beschrijft dit artikel het beleid over: Leidraad Invordering 2008 Artikel 34. Inlenersaansprakelijkheid In aansluiting op artikel 34 van de wet beschrijft dit artikel het beleid over: vervoersovereenkomsten en huur van bemand materieel; extraterritoriale

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van 22 juli 2010

zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van 22 juli 2010 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van in de zaak van I De stichting STICHTING TRUDO, gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) F In het faillissement van : Bouwbehoud B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 26 juni 2012 Curator Rechter Commissaris

Nadere informatie

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179)

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) sd.cju17.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

DWANGBEVEL IN NAAM DES KONINGS

DWANGBEVEL IN NAAM DES KONINGS Gemeente Adres DWANGBEVEL IN NAAM DES KONINGS Telefoon Bank/Giro De ambtenaar belast met de invordering van de gemeente vaardigt tegen: geboortedatum: burgerservicenummer: kentekennummer 1 : hierna te

Nadere informatie

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20588 Invordering van rijksbelastingen, andere dan invoerrechten en accijnzen (Invorderingswet 1989) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Art. - Stuiting van de verjaring van de invorderingsbevoegdheid

Art. - Stuiting van de verjaring van de invorderingsbevoegdheid PB 2015/4 Art. - Stuiting van de verjaring van de invorderingsbevoegdheidd Publicatie PB: Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht Jaargang 6 Publicatiedatum 20-05-2015 Afleveringnummer 4 Artikelnummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB7227

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB7227 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB7227 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 16-08-2007 Datum publicatie 06-11-2007 Zaaknummer 87248 - KG ZA 07-191 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

In artikel 7, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 is het volgende bepaald.

In artikel 7, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 is het volgende bepaald. looofoo ccts Den Haag, 2 8 MRT 2011 Kenmerk: DGB 2011-1237 Beroepschrift in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van >( Z 15 februari 2011, nr. 10/00160, inzake Bf^^^NP te ÜÜH betreffende

Nadere informatie

Haren - Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren;

Haren - Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 44100 21 mei 2015 Haren - Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari 2015 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

De beslagrechtelijke uitwerking van het verhaal op de huwelijksgemeenschap

De beslagrechtelijke uitwerking van het verhaal op de huwelijksgemeenschap Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series De beslagrechtelijke uitwerking van het verhaal op de huwelijksgemeenschap M.L. Tuil Published in WPNR 2010 (6859), p. 734-739 Postdoc bij het Rotterdam

Nadere informatie

EXECUTIE EN VERREKENING

EXECUTIE EN VERREKENING EXECUTIE EN VERREKENING Geregeld komt het in familiezaken voor dat in het dictum van de uitspraak niet het bedrag wordt genoemd dat de één aan de ander verschuldigd is. Vaak gebeurt dit in verdelingszaken

Nadere informatie

DWANGBEVEL IN NAAM DER KONINGIN

DWANGBEVEL IN NAAM DER KONINGIN Gemeente Adres Telefoon Bank/Giro De ambtenaar belast met de invordering van de gemeente DWANGBEVEL IN NAAM DER KONINGIN vaardigt tegen: hierna te noemen belastingschuldige dit dwangbevel uit aangezien

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Op de rekeningen van Consument en haar echtgenoot

Nadere informatie

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator Wat is een faillissement? Art. 20 Faillissementswet (FW): 2 Het faillissement

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 509 Beschikking van de Minister van Justitie van 14 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Overgangswet nieuw Burgerlijk

Nadere informatie

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011

3.1 Goederenrecht. Kay Horsch 18 januari 2011 3.1 Kay Horsch 18 januari 2011 Taak 1 Verbintenissenrecht 1. Absoluut (!!!) 2. Exclusief 3. Zaaksgevolg (Droit de Suite) 4. Prioriteit 5. Separatisme Boek 3, Titel 1, Afdeling 1 Bijvoorbeeld Goederen :

Nadere informatie

Uitspraak als bedoeld in afdeling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

Uitspraak als bedoeld in afdeling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen ECLI:NL:RBZWB:2016:8428 Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum uitspraak 15-12-2016 Datum publicatie 31-01-2017 Zaaknummer AWB - 15 _ 5247 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5084

ECLI:NL:RBROT:2017:5084 ECLI:NL:RBROT:2017:5084 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 03-07-2017 Zaaknummer C/10/511503 HA ZA 16-981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Walraven Groep B.V., tevens handelend onder de namen Walraven, Walraven

Nadere informatie

Lijst van gebruikte afkortingen. HOOFDSTUK 1 Inleiding 1

Lijst van gebruikte afkortingen. HOOFDSTUK 1 Inleiding 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij 4 e druk Lijst van gebruikte afkortingen V XIX HOOFDSTUK 1 Inleiding 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Plaats binnen het Nederlandse belastingrecht 2 1.3 De rechtskracht van de Leidraad

Nadere informatie

Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand ( WWB) en Wet investeren in Jongeren (WIJ), gemeente Súdwest Fryslân.

Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand ( WWB) en Wet investeren in Jongeren (WIJ), gemeente Súdwest Fryslân. Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand ( WWB) en Wet investeren in Jongeren (WIJ), gemeente Súdwest Fryslân. Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

Verzoekster verwees naar de artikelen 475b en 475 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Verzoekster verwees naar de artikelen 475b en 475 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Leiden (UWV) op grond van een interne instructie weigert medewerking te verlenen aan een vereenvoudigd

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden

Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden Mr. J.A. Booij Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden KLUWER.TS^" Deventer - 2003 INHOUDSOPGAVE Lijst van gebruikte afkortingen / 5 Overzicht bestuurdersaansprakelijkheid /15 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders

Aansprakelijkheid van bestuurders Aansprakelijkheid van bestuurders Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen Bent u bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet betalen? Dan moet

Nadere informatie

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd

Volgens het overgangrecht blijven de huidige regels gelden als voor de datum van inwerkingtreding de executie is aangezegd Wetsvoorstel 33484 inzake executieveilingen goedgekeurd De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het wetsvoorstel 33484 tot verbetering van de executieveilingen van onroerende zaken. Hierdoor zullen

Nadere informatie

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 3.10 en 3.11 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 2000 no. 63 (inwtr. 2001 no. 138) Wijzigingen: AB

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 754 Wijziging van enkele wetten met het oog op de bestrijding van fraude in de toeslagen en fiscaliteit (Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit)

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente <gemeentenaam>

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente <gemeentenaam> Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 juli 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gelezen het voorstel van de gemeenteambtenaar belast met

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie voorgelegde concept van de Wet terugvordering staatssteun

Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie voorgelegde concept van de Wet terugvordering staatssteun Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie voorgelegde concept van de Wet terugvordering staatssteun Het RB heeft met belangstelling kennisgenomen van het ter consultatie voorgelegde

Nadere informatie

wettelijke schuldsanering, zie gerechtelijke schuldsanering; zaken, ( in juridische zin ) voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten;

wettelijke schuldsanering, zie gerechtelijke schuldsanering; zaken, ( in juridische zin ) voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten; A aanzeggen, mededeling van de ene partij aan de andere d.m.v. een exploot; aanzeggen ontruiming, zie ontruiming aanzeggen; absolute competentie, zie competentie; akte van cessie, zie cessie; ambtelijke

Nadere informatie

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e),

Voorwoord. Lawbooks Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht ( ) Beste student(e), Hoofdstuk 5 Burgerlijk Procesrecht & Bestuursprocesrecht DEEL A 2016 2017 Voorwoord Beste student(e), Bij dezen ook het ontbrekende hoofdstuk 5 van het boek Compendium, dat voorgeschreven is in week 1

Nadere informatie

Correctiemodel. SPD Bedrijfsadministratie RECHT MAANDAG 5 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 7

Correctiemodel. SPD Bedrijfsadministratie RECHT MAANDAG 5 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 7 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel RECHT MAANDAG 5 OKTOBER 2015 13.10-15.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 7 2015 Nederlandse Associatie voor voor Praktijkexamens B / 7 Opgave 1 (20 punten) Nee

Nadere informatie

LANDSVERORDENING van de 15de maart 2001 houdende het overgangsrecht ter zake van de wijzigingen die in de bestaande wetgeving in verban

LANDSVERORDENING van de 15de maart 2001 houdende het overgangsrecht ter zake van de wijzigingen die in de bestaande wetgeving in verban Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 15de maart 2001 houdende het overgangsrecht ter

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: F.03/05/162 Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: Curator: R-C: NL:TZ:0000014641:F002 05-07-2005 mr. A.J. Bergen mr. F.W. Udo mr. R.P.J. Quaedackers Algemeen Gegevens onderneming

Nadere informatie

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009

VSO-cursus. Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet: Separatisten Johan Jol April 2009 Bank en faillissement: Inleiding Zekerheidsrechten Verrekening Separatist Inleiding Positie curator, politieagent Onderzoeksonderwerpen

Nadere informatie

Explootboekje. Zuyd Gerechtsdeurwaarders

Explootboekje. Zuyd Gerechtsdeurwaarders Explootboekje Zuyd Gerechtsdeurwaarders 2 E x p l o o t b o e k j e EXPLOOT ex ploot /ɛksplot/ zelfstandig naamwoord het exploten 1482 uitvoering, aanzegging van een dagvaarding < Frans exploit 1 aanzegging

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Wanneer ben je als bestuurder van een rechtspersoon in de zorg persoonlijk aansprakelijk? 14 maart 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17775 30 juni 2015 Wijziging Leidraad Invordering 2008 22 juni 2015 nr. BLKB2015/842M Belastingdienst/Directie Vaktechniek

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : h/o Lexion, Lexion Venue Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 12 februari 2013 Curator Rechter Commissaris

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de bevoegdheid van deurwaarders om elektronisch te betekenen en om informatie op te vragen in geval van derdenbeslag MEMORIE VAN

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, nr d.d. 7 juli 2015;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, nr d.d. 7 juli 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Epe. Nr. 65344 20 juli 2015 Beleidsregels verhaal Participatiewet 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Epe ; gelet op het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 754 Wijziging van enkele wetten met het oog op de bestrijding van fraude in de toeslagen en fiscaliteit (Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit)

Nadere informatie

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen IX Inleiding 1 1 Algemene aspecten van het executoriaal bankbeslag 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Executoriaal derdenbeslag op bankrekeningen 5 1.2.1 Algemene beschouwing

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 Instantie Datum uitspraak 04-05-2017 Datum publicatie 08-05-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/258178 / KG ZA 17-309 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie