INFORMATIE GROEP 6 DE ZANDBERG. Geachte ouders,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE GROEP 6 DE ZANDBERG. Geachte ouders,"

Transcriptie

1 INFORMATIE GROEP 6 DE ZANDBERG Geachte ouders, dit is de leerjaarinformatie voor de groepen 6. We proberen hierin kort weer te geven, hoe de gang van zaken zal zijn in dit schooljaar. Mocht u nog vragen hebben of aanvullingen kunnen aanbrengen, dan horen wij dat graag van u. Leerkrachten van groepen 6

2 ALGEMEEN Een goede sfeer in de groep is van wezenlijk belang. Daar zal het hele jaar aandacht aan besteed worden. Dit doen we door middel van de Kanjertraining, waarin de sociaal emotionele ontwikkeling centraal staat. Voor een uitgebreide uitleg van deze training verwijzen wij u graag naar de website. Iedere dag om uur kunnen de ouders de leerkracht spreken, op afspraak. Wacht u daar niet te lang mee, als u een gesprek nodig acht. Als uw kind ziek is, wilt u dat dan melden vóór aanvang van de schooltijden via het nummer De leerkrachten bekijken hun mail niet altijd voor schooltijd, dus een ziekmelding via mail komt niet altijd tijdig aan. Laat uw kind alleen op de fiets naar school komen als het echt niet anders kan. Alle fietsen moeten op het schoolplein worden weggezet, in de daarvoor bestemde rekken. Kinderen die wonen binnen het gebied Franklin Rooseveltlaan ( oneven ), Ginnekenweg, Wilhelminasingel, Lovensdijk, van Riebeecklaan, worden geacht naar school te lopen. Bij uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Op de oprijlaan en op het schoolplein mag niet worden gefietst, ook niet door de volwassenen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Ook mag op de speelplaats niet worden gespeeld met step, skates, waveboard en skateboard. Deze kunnen gevaar opleveren voor andere kinderen. Meegebrachte steppen moeten in het fietsenrek worden gestald. De speelplaats is ook niet toegankelijk voor honden. Wijst u ook uw kinderen erop dat ze gebruik moeten maken van de door brigadiers bemande oversteekplaatsen. Het gebruik van een mobiele telefoon binnen de hekken van de school is niet toegestaan. Er is op school gelegenheid voor de kinderen om over te blijven. Informatie daarover vindt u in de jaarkalender. Het overblijven wordt verzorgd door de Kober groep. Ook na school bestaat de gelegenheid tot kinderopvang. Informatie kunt u krijgen bij Evelyn. Inloop: s ochtends kunnen de kinderen vanaf 8.35 uur zelf naar binnengaan en moeten als de zoemer gaat in de klas zijn. s Middags gaat de zoemer tien minuten voor de aanvangstijden van de school. Elke week hebben een paar kinderen de weekbeurt, waarbij wat karweitjes worden opgeknapt zoals uitdelen en ophalen, plantjes water geven, bord schoonmaken, stofzuigen e.d. Daardoor kan het voorkomen dat uw kind wat later thuis is dan gewoonlijk. In elk jaar van de bovenbouw krijgen de kinderen volgens een bepaalde regelmaat huiswerk mee. Zo ook in groep 6: woordpakket, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur/techniek, verkeer en muziek. De opdrachten hiervoor zullen duidelijk worden gegeven en als het nodig is, schriftelijk worden toegelicht. Het leren

3 van proefwerken is voor groep 6 leerlingen nog moeilijk en vraagt ook begeleiding van thuis. Dit jaar wordt ook in de meeste groepen 6 de agenda geïntroduceerd. Vrijwel elke dag wordt er zelfstandig gewerkt. Kinderen werken dan zelfstandig aan een aantal opgegeven taken. De leerkracht zal intussen kinderen individueel of in kleine groep helpen met bepaalde reken- of taalproblemen. Tijdens het zelfstandig werken wordt ook gebruik gemaakt van de in het lokaal aanwezige computers. Dit schooljaar komen er twee rapporten en drie ouderavonden. De data vindt u in de jaarkalender en de uitnodigingen voor de gesprekken worden tijdig meegegeven. Ook worden enkele malen de schriften ter inzage mee naar huis gegeven. Gedurende het schooljaar worden verschillende sporttoernooien gehouden. U en de kinderen krijgen daarvan tijdig bericht. In de schoolgids, die via te raadplegen is, kunt u alle informatie over onze school vinden. U ontvangt ieder jaar de schoolkalender. Hierin vindt u een overzicht aangaande vakanties, activiteiten, studiedagen enz. Per nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de actuele zaken. De MR informeert u over de zaken waar zij zich mee bezig houdt via het informatiebord in de hal. Op donderdag krijgt u alle post : brieven, folders, schriften e.d.. De nieuwsbrief ontvangt u per mail.

4 LEERSTOF U vindt hier samengevat de leerstof van groep 6. REKENEN Methode: Alles telt In groep 6 komen aan bod: Hoofdrekenen Tijd Meten Geld Verhoudingen Breuken Grafieken en tabellen Kommagetallen Cijferen ( optellen, aftrekken, vermenigvuldigen ) De methode is opgebouwd uit 6 blokken van 6 weken. Per blok zijn dat 25 lessen. Aan het einde van elk blok wordt er getoetst. Naar aanleiding daarvan vindt, waar nodig, herhaling plaats. De andere kinderen krijgen verrijkingsstof. We kunnen op 4 niveaus werken: Basisstof en maatschrift voor de minder goede rekenaars Basisstof en werkschrift voor de gemiddelde rekenaars Basisstof, werkschrift, verder- en plus opgaven voor de snelle en goede rekenaars. Basisstof en plusschrift NEDERLANDSE TAAL Lezen: Methode: Estafette Deze methode bestaat uit: Estafette is een methode technisch lezen. Er wordt op 3 verschillende niveaus gewerkt. Naast deze methode maken we dit jaar gebruik van de methode overal tekst. Dit is een nieuwe methode begrijpend lezen.

5 Taal: Methode: Taalverhaal Taalverhaal is een methode die in blokken van 4 hoofdstukken is ingedeeld. Elk blok heeft een eigen thema. De thema s zijn gebouwd rondom enkele hoofdpersonen, die van alles beleven. Er zijn 8 thema s. Elk hoofdstuk is verdeeld in 8 lessen: beurtelings met groepsinstructie en zelfstandig werk. Behandeld worden spreken, luisteren, woordenschat, stellen, woord- en zinsbouw. De lessen zelfstandig werken worden gemaakt in een apart werkschrift. Er volgt een ( tussen ) toets na elke 2 hoofdstukken. De spellinglessen verlopen aan de hand van twee woordpakketten per week. Ze worden opgeschreven in een apart woordjesschrift en ook verwerkt in het werkschrift. De kinderen krijgen de gelegenheid om de woordjes thuis te oefenen. Zowel bij taal als bij spelling hoort een computerprogramma en ook zijn er nog diverse kopieerbladen die ter oefening worden aangeboden. Voor de zwakkere leerlingen is er een aangepast Maatschrift. Ook het houden van een boekbespreking, een spreekbeurt en het maken van een werkstuk vallen hieronder. AARDRIJKSKUNDE Methode: De blauwe planeet. Elk jaarboek is ingedeeld in een aantal hoofdstukken waarin begrippen uit de aardrijkskunde aan de kinderen worden verduidelijkt. De methode stelt zich voor aan de hand van de lessen de kinderen de informatie zodanig aangeboden te hebben, dat er voor toetsen thuis niet meer geleerd hoeft te worden. Onze ervaringen in het eerste jaar hebben er toch toe geleid, dat de kinderen thuis nog in staat worden gesteld de samenvatting van een hoofdstuk na te leren. De stof wordt steeds herhaald aangeboden Enkele onderwerpen zijn: Nederland en het water, de stad, het platteland, vervoer, ons voedsel, energie, migratie, het platteland. Ook topografie staat op het programma. In de lessen komen steden, provincies, rivieren en landstreken aan bod. Aan de hand van een kaartje leren de kinderen deze plaatsen aan te wijzen. Sommige vraagstellingen zorgen ervoor dat de topografie niet alleen klakkeloos van buiten leren is, maar overzichtskennis vereist. Ook bij topografie wordt een beroep gedaan op inzicht. De lesstof wordt verwerkt in het werkschrift. De blauwe planeet heeft op cd-rom oefenmateriaal uitgebracht. Deze stof wordt tijdens de computerlessen doorgenomen. Kinderen kunnen van deze cd-rom een kopie krijgen. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een toetsboekje.

6 GESCHIEDENIS Methode: Wijzer door de tijd De vaderlandse geschiedenis wordt behandeld a.d.h.v. tien tijdvakken: Jagers en boeren Grieken en Romeinen Monniken en ridders Steden en staten Ontdekkers en hervormers Regenten en vorsten Pruiken en revoluties Burgers en stoommachines Wereldoorlogen Televisie en computer Het is de bedoeling dat de hele vaderlandse geschiedenis gedurende de basisschooltijd twee keer de revue passeert. De methode omvat een leerlingenboek, een werkboekje en toetsen. Via internetgebruik kan meer informatie worden vergaard. De stof wordt getoetst en herhaald/verrijkt. De kinderen krijgen een samenvatting van de lessen om te leren. Wijzer door de tijd is een methode die is opgebouwd vanuit de praktijk, gericht op de leerling. Vanuit het idee Romantic Understanding probeert men aan te sluiten bij de leefwereld van de doelgroep, in zowel teksten als afbeeldingen. Men zoekt naar een goed evenwicht tussen de zakelijke informatie en de verhalende informatie. De verschillende tijdvakken worden herhaald, niet alleen in de leerjaren 6, 7 en 8, maar ook binnen de leerjaren vindt extra herhaling plaats. De kinderen krijgen een beeld van het verleden en ontwikkelen historisch besef. KENNIS DER NATUUR Methode: Wijzer door natuur en techniek In 20 basislessen worden de kinderen langs aspecten uit de natuur en techniek gevoerd. Bij natuur spelen beleving en waarneming een grote rol, bij techniek gaat het vooral over het zelf ervaren en experimenteren. Hiernaast bestaat de mogelijkheid tot herhalen en verdiepen. We werken praktisch, dat betekent dat de kinderen soms opdrachten voor thuis meekrijgen: om te maken of om mee te brengen. Na 4 lessen is er een toets, waarvoor kinderen een samenvatting van de aangeboden stof kunnen leren. Verder wordt de tv serie Nieuws uit de natuur bekeken.

7 VERKEER Methode: Wegwijs De kinderen maken kennis met het verkeer en hoe zij daarin een rol zullen gaan spelen. Dit gebeurt aan de hand van een duidelijk werkschrift met overzichtelijke situatietekeningen. Na elk blok volgt een toets moment. LEVENSBESCHOUWING Buiten vaststaande projecten rondom Kerstmis en Pasen wordt er aandacht besteed aan de houding tegenover elkaar en afhankelijk van de impact, situaties in de wereld. EXPRESSIE Methode: Laat maar zien! Dit is een methode voor tekenen en handenarbeid. Aan de hand van de methode besteden we aandacht aan technieken, vormen, kleuren en beschouwing. Ook dit jaar zijn de lessen muziek weer in handen van dhr. Jan Willem van der Sande. LICHAMELIJKE OPVOEDING Groep 6 gymt twee maal per week. De kinderen moeten hiervoor aparte kleding hebben; gymschoenen zonder zwarte zolen, sportbroek en shirt. Zonder gymkleding en schoenen kunnen kinderen niet meedoen aan de les. De lessen vinden plaats in de gymzaal van gemeenschapshuis de Zandberg en in een van de zalen van het Gemeentelijk Sportcentrum. Vervoer geschiedt per bus. In de jaarkalender vindt u de gymtijden en de locaties. Als uw kind niet aan de gymles kan meedoen, wilt u dat dan schriftelijk of telefonisch laten weten? SCHRIJVEN Om het handschrift van de kinderen zo goed mogelijk te ontwikkelen, is er één speciale schrijfles per week. Er wordt dan gekeken naar netheid en methodisch schrijven, wat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een goed, persoonlijk handschrift. De kinderen schrijven met een vulpen of een Stabilo fijnschrijver. In de basisschooltijd wordt éénmalig door school een vulpen verstrekt.

8 COMPUTERS EN DOCUMENTATIE Dit jaar maken de kinderen één werkstuk. Dit gebeurt middels een uitvoerig stappenplan. De kinderen krijgen tijd om hier op school aan te werken. Uiteraard kan er thuis ook worden gezocht naar informatie e.d. om een goed werkstuk in te kunnen leveren. Terwijl een gedeelte van de groep in het eigen lokaal aan het werkstuk is, is de rest in het computerlokaal om gerichte opdrachten uit te voeren, zoals informatie zoeken op internet, reken- en taalopdrachten, verkeer en topografie. Zoals u weet, mogen de kinderen niet zonder begeleiding in het computerlokaal werken. Uw hulp wordt dus bijzonder gewaardeerd!. U kunt zich bij de leerkracht van uw kind aanmelden. 80 % norm: De Zandberg heeft de ambitie om de uitstroom na groep 8 op gemiddeld HAVO niveau te laten zijn. Om die ambitie waar te kunnen maken hanteren wij bij de methodegebonden toetsen een normering van 80 %. Dit betekent dat kinderen 80 % van de opgaven correct moeten maken om een voldoende te scoren. De haalbaarheid van deze ambitie wordt ondersteund door de behaalde resultaten van de afgelopen jaren. Plusklas In het kader van onderwijs op maat vormen snel-lerende, meer begaafde en hoogbegaafde leerlingen een aparte doelgroep, die ook om aparte zorg vraagt. Binnen het onderwijs in de reguliere jaargroep wordt hieraan invulling gegeven d.m.v. compacten,verrijking en versnelling. In sommige gevallen blijkt dit echter niet voldoende of niet de juiste manier om het kind vooruit te helpen. Voor die kinderen bestaat er sinds het schooljaar 2009\2010 een plusklas op De Zandberg. Binnen de plusklas wordt onderwijs op maat aangeboden, waarbij voorop staat dat de leerstof niet alleen moeilijker, of meer is, maar dat er een duidelijk beroep wordt gedaan op de leergierigheid en onderzoekende houding van het kind. Leren, leren, vormt hierin een belangrijk aspect. Op deze manier hopen we onderpresteren en verveling te voorkomen, een positief zelfbeeld te stimuleren en een leerattitude te ontwikkelen, die aansluit bij het voortgezet onderwijs. In de plusklas worden groepsgebonden opdrachten verstrekt aan de hand van thema s. Binnen deze thema s zijn steeds diverse leergebieden te onderscheiden, waarbij te denken valt aan taal,cultuur en wiskunde. Naast de thema s worden er ook filosofielessen aangeboden.

9 De selectie voor de plusklas vindt in eerste instantie plaats op basis van het leerlingvolgsysteem in combinatie met een observatielijst(sibel). Voor kinderen die als hoogbegaafd zijn geïndiceerd, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van Eureka.

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Leerjaargids groep 8

Leerjaargids groep 8 Leerjaargids groep 8 Beste ouders/verzorgers, In deze leerjaargids van CBS De Regenboog vindt u allerlei praktische en inhoudelijke informatie. Het spreekt voor zich dat dit informatie op hoofdlijnen is.

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 Ik wil leren, ik wil tellen Ik wil duizend dingen vertellen Ik ga lekker veel leren Over sterke beren En Kanjers in de dop Dit jaar wordt top! St.Bonifaciusstraat 1 Ludgerschool Utrecht

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS  2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Berkel en Rodenrijs SCHOOLGIDS 2014/2015 R.K.Basisschool De Wilgenhoek Pastoor Velthuijsestraat 4 2651 GR BERKEL EN RODENRIJS telefoon: 010-5112696 telefax: 010-5118710 Postadres:

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316 Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 Basisschool op islamitische grondslag El Boukhari Populierstraat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 De school... 6 1.1 Basisschool De Wereldweide, even voorstellen... 6 Waar de school voor staat... 8 2.1 2.2 De identiteit... 8 Onze missie... 8 2.3

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie