8 Voorbeeld: een verslag in APAstijl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8 Voorbeeld: een verslag in APAstijl"

Transcriptie

1 8 Voorbeeld: een verslag in APAstijl Op de volgende pagina s vind je een voorbeeld van een onderzoeksverslag in artikelvorm waarin de belangrijkste APA-richtlijnen zichtbaar zijn gemaakt; het weergegeven onderzoek is volledig fictief. Je kunt dit verslag gebruiken als model voor je eigen verslag. Het voorbeeldartikel illustreert aan welke formele eisen een onderzoeksverslag moet voldoen. In de kantlijn worden inhoud, structuur en opmaak toegelicht. De toelichtingen in kleur hebben betrekking op bronvermeldingen. Je kunt het voorbeeldartikel ook gebruiken om inzicht te krijgen in de stijl die onderzoeksverslagen moeten hebben. Een artikel, paper of verslag moet in een neutrale, zakelijke en heldere stijl worden geschreven, in correct Nederlands, zonder spel- en andere taalfouten. Aan deze eisen kun je op verschillende manieren voldoen. Ga het voorbeeld dus niet imiteren, maar ontwikkel een eigen schrijfstijl. Raadpleeg zo nodig een boek met schrijfadviezen. 115

2 de opmaak is strak en sober Vrouwen hebben tegenwoordig net zo vaak longkanker als mannen: ongewenst gevolg van emancipatie? informatieve en bondige titel; als het kan ook uitnodigend vermeld altijd een publicatiedatum Anton Zuiderveld en Zwanet van Delden 1 aangeboden voor publicatie: 13 oktober 2003 auteurs op volgorde van bijdrage Abstract Smoking is an unhealthy habit. Men used to smoke more than women did. Therefore more men than women died from lung cancer. Today women die as much from lung cancers as men do. This raises the question whether the relationship between sex and smoking still exists. A survey among 2052 people showed that the relationship has vanished. Whenever people do smoke however, men smoke more than women do. This makes them more prone to health problems. Inleiding 2 korte samenvatting in het Engels: aanleiding, vraag, methode en belangrijkste uitkomsten geef in de inleiding aan wat er waarom is onderzocht reeds bekende inzichten worden samengevat of geparafraseerd weergegeven, met verwijzingen naar de bron markeer het begin van een nieuwe alinea met een inspringing, behalve na witregel(s) of bovenaan nieuwe pagina relevante informatie over auteurs: werkkring en evt. nevenwerkzaamheden. 116 In de medische literatuur is men het erover eens dat roken de gezondheid schaadt. Rokers zijn in het algemeen vaker ziek dan niet-rokers en rokers overlijden vaker aan longkanker dan niet-rokers (Pijp, 1981). Op grond van deze gegevens heeft de overheid in de afgelopen decennia verschillende voorlichtingscampagnes gelanceerd (zie bijvoorbeeld Roken maakt meer kapot, 1983 en Nieuwe antirookcampagne, 1993). Omdat roken vroeger tot de mannen- en niet tot de vrouwencultuur behoorde, rookten tot aan de tachtiger 1 Zuiderveld en Van Delden zijn als onderzoekers verbonden aan de Stichting Stop killing by smoking uit Groningen. 2 Met dank aan de Stichting Gezondheidsbevordering die het onderzoek heeft gefinancierd. basis-literatuurverwijzing: auteursnaam en jaartal, tussen haakjes en gescheiden door komma verankering: wat is er al bekend? literatuurverwijzing met een onbekende auteur kan er sprake zijn van belangenverstrengeling? Vermeld financiers, opdrachtgevers en andere betrokken partijen.

3 als de verwijzing (grammaticaal) deel uitmaakt van de zin, gebruik je bij meerdere auteurs en aanleiding bij gebruik van twee of meer publicaties van een auteur uit één jaar: letter toevoegen ontwikkelen van vraagstelling en onderzoeksvragen jaren van de vorige eeuw meer mannen dan vrouwen. Pijp en Stoker (1983) lieten zien dat mannen dan ook vaker dan vrouwen aan longkanker stierven. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het onderscheid tussen mannen- en vrouwencultuur voor een groot deel is verdwenen (Zij aan Zij, 2001) en dat er tegenwoordig net zoveel vrouwen als mannen aan longkanker sterven (Smokeniet, 2000a). Dit roept de vraag op of met het verdwijnen van het onderscheid tussen mannen- en vrouwencultuur, ook het verband tussen roken en sekse verdwenen is. Lijden mannen en vrouwen tegenwoordig in gelijke mate aan gezondheidsklachten ten gevolge van roken? Als dat zo is, zou dat een onbedoeld en ongewenst gevolg van de vrouwenemancipatie zijn waarvoor dringend moet worden gewaarschuwd. Mannen rookten en roken om hun man-zijn te onderstrepen. De reclame heeft daarop handig ingespeeld. Een mooi voorbeeld daarvan is de Marlboro-man. Vrouwen daarentegen roken omdat het gezellig is (Pluim, Staart, Wijn & Kop, 2000). Dit onderscheid leidt ertoe te veronderstellen dat mannen de gehele dag door roken en vrouwen alleen op de gezellige momenten. Daarvan hebben vrouwen er per dag gemiddeld drie tot vier (Pluim et al., 2000). Het is daarom te verwachten dat vrouwelijke rokers minder roken dan mannelijke. Het is bekend dat rokers meer gezondheidsklachten hebben dan niet-rokers (Smokeniet, 2000b). We veronderstellen dat er meer gezondheidsklachten zullen optreden bij zware rokers dan bij mensen die minder roken. Op grond van het voorgaande formuleren we de volgende onderzoeksvragen bij de eerder gegeven vraagstelling over de aan roken gerelateerde gezondheidsklachten van mannen en vrouwen: is er nog steeds een verband tussen sekse en roken? als mensen roken, hebben mensen die veel roken meer gezondheidsklachten dan mensen die minder roken? verwijzing naar een publicatie met twee auteurs (variant op basistechniek) literatuurverwijzing met een organisatie als auteur punt die zin afsluit komt na verwijzing relevantie/doelstelling in een verwijzing die volledig tussen haken staat, gebruik je bij meerdere auteurs &. de tweede en volgende verwijzing naar een publicatie met drie t/m vijf auteurs verkort je met et al. Naar publicaties met zes of meer auteurs verwijs je ook de eerste keer al met et al. vraagstelling 117

4 Methode Opzet. De onderzoeksvraag kon niet worden beantwoord met behulp van een bestaande dataset. Daarom was dataverzameling noodzakelijk. Het onderzoek is exploratief van aard. Er is gebruik gemaakt van een survey. De respondenten zijn benaderd met behulp van een mondeling afgenomen enquête. onder methode geef je weer hoe het onderzoek is uitgevoerd welk type onderzoek is gedaan? beschrijf methode (en resultaten) in de tegenwoordige tijd tenzij het accent ligt op een handeling in het verleden en gebruik van de verleden tijd dus noodzakelijk is Operationalisering. In de onderzoeksvragen is sprake van drie variabelen: sekse, roken en gezondheidsklachten. De eerste variabele is eenvoudig te operationaliseren. Aan de respondenten in het onderzoek is gevraagd of ze man of vrouw zijn. Wat betreft het roken hebben we ons beperkt tot het roken van sigaretten. Tot de rokers rekenen we mensen die dagelijks één of meer sigaretten roken. We vroegen de respondenten of ze aan dit criterium voldeden of niet. De hoeveelheid gerookte sigaretten werd vastgesteld door de rokers te vragen hoeveel sigaretten ze gemiddeld per week roken. Gezondheidsklachten zijn geoperationaliseerd als het aantal dagen dat de respondenten het laatste jaar wegens ziekte niet naar het werk zijn gegaan of, bij niet-werkenden, wegens ziekte het huis niet hebben kunnen verlaten (Van Aartsen, 1999). Hoe is er gemeten? Geef zoveel informatie dat andere onderzoekers het onderzoek zouden kunnen herhalen. Hypothesen. Naar aanleiding van de vraag of er een verband is tussen sekse en roken formuleerden we twee hypotheses. De eerste luidt dat er geen verband is tussen sekse en het feit of men rookt. De alternatieve hypothese luidt dat dat verband er wel is en dat mannen vaker roken dan vrouwen. De tweede hypothese heeft alleen betrekking op de rokers, waarbij de nulhypothese luidt dat vrouwen evenveel sigaretten roken als mannen. De alternatieve hypothese luidt dat vrouwen minder sigaretten roken dan mannen. Wat betreft de vraag of rokers die veel roken meer gezondheidsklachten hebben dan rokers die weinig roken, formuleerden we de nulhypothese dat in de hypothesen geef je je verwachting weer over het antwoord op de onderzoeksvragen 118

5 er geen verband is. De alternatieve hypothese luidt dat er een positief verband bestaat tussen het aantal gerookte sigaretten en het aantal verzuimde dagen. Steekproef. De theoretische populatie van het onderzoek bestaat uit alle volwassenen (18 jaar of ouder) in Nederland. Om technische en financiële redenen was het niet mogelijk hieruit een aselecte steekproef te trekken. We hadden de middelen 3000 mensen te laten enquêteren als we dicht bij huis bleven. We besloten 3000 respondenten uit Groningen in onze steekproef op te nemen door middel van een systematische steekproef met een aselect begin. We besloten gebruik te maken van het telefoonboek voor particulieren van de stad Groningen. Nadat met behulp van een tabel met random getallen was bepaald dat we met de letter B moesten beginnen, werd elk twintigste adres uit gids in de steekproef opgenomen tot een aantal van 3000 was bereikt. beschrijf hoe de onderzoekseenheden zijn geselecteerd werkwoordstijd: zie bij methode Procedure. De respondenten werden s avonds door getrainde enquêteurs op hun huisadres bezocht. Eerst werd vastgesteld of degene die de deur opende 18 jaar of ouder was. Was dat het geval dan werd de enquête afgenomen. Was dat niet het geval dan werd gevraagd of er een volwassene in huis was en werd gevraagd of deze aan de deur wilde komen. Resultaten Aan de enquête hebben 2052 personen deelgenomen. Dat betekent een respons van 68%. In de steekproef bevonden zich 812 vrouwen en 1240 mannen. Daarmee wijkt de steekproefverdeling wat betreft vrouwen en mannen significant af van de Groningse volwassenenpopulatie, waarin vrouwen en mannen ongeveer fifty-fifty verdeeld zijn (χ 2 = 89,27, df = 1, p..00). Van de respondenten roken er 914 wel en 1138 niet. Het ziekteverzuim onder beschrijf welke meetprocedure is gevolgd Wat heb je gevonden? Beschrijf een voor een de onderzoeksvragen, de gedane analyse en de uitkomsten daarvan. begin met het beschrijven van de onderzoeksgroep 119

6 in de resultatenbeschrijving mag je inhoudelijke tussenkoppen gebruiken de onderzoeksvragen (deelvragen) structureren de beschrijving van de resultaten verwijs naar tabellen (en figuren) met behulp van het nummer elke tabel (en figuur) krijgt een nummer en een opschrift gegevens die de lezer moet kunnen vergelijken, staan naast elkaar in de tekst leg je uit wat de lezer in een tabel of figuur moet opmerken de respondenten is gemiddeld 11,1 dagen per jaar met een standaarddeviatie van 3,34 dagen. Het verband tussen sekse en roken De eerste onderzoeksvraag betreft het verband tussen sekse en roken. In het volgende gaan we na of er een verband is tussen sekse en het al dan niet roken. Daarna gaan we na of er bij de rokers een verband is tussen sekse en het aantal gerookte sigaretten. We formuleerden de nulhypothese dat er geen verband is tussen sekse en al dan niet roken. De alternatieve hypothese luidt dat dat verband er wel is en dat mannen vaker roken dan vrouwen. Omdat de varabelen in dit geval beide van nominaal meetniveau zijn, is er getoetst met behulp van kruistabellen. De resultaten daarvan zijn weergeven in tabel 1. Tabel 1 Het verband tussen sekse en roken, met tussen haken de verwachte frequenties. Roken Sekse nee ja N vrouw 451 (450.3) 361 (361.7) 812 man 687 (687.7) 553 (552.3) Uit de tabel blijkt dat de onder de nulhypothese verwachte frequenties de geobserveerde frequenties dicht benaderen. De gevonden samenhang in de tabel is dan ook niet significant (χ 2 =.004, df = 1, ns). Op grond hiervan aanvaarden we de nulhypothese. Er is geen verband tussen sekse en al dan niet roken. een tabel of figuur moet ook zonder toelichting te begrijpen zijn Verschil tussen mannelijke en vrouwelijke rokers Het tweede verband tussen sekse en roken heeft alleen betrekking op de rokers. Hier formuleerden we de nulhypothese dan vrouwen en mannen gemiddeld evenveel roken. De alternatieve hypothese luidt dat vrouwen gemiddeld minder roken. Hier wordt het verband tussen een variabele op nominaal niveau en een variabele 120

7 op intervalniveau onderzocht. Daarom gebruiken we de t-toets voor verschillen tussen gemiddelden. Er wordt eenzijdig getoetst. In statistische termen luiden de hypothesen: H o O v = O m H a O v < O m Waar O v is het gemiddeld aantal gerookte sigaretten door de vrouwen en O m is het gemiddeld aantal gerookte sigaretten door de mannen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 2. in een tabel heeft elke kolom een opschrift gebruik in een tabel uitsluitend horizontale lijnen Tabel 2 Verschil tussen vrouwen en mannen in gemiddeld aantal wekelijks gerookte sigaretten Groep n O sd t p vrouw man Uit de tabel blijkt dat onze voorspelling de juiste richting heeft. De vrouwen in de steekproef roken minder dan de mannen. Het gemiddelde verschil is significant (t = -3.00, df = 912, p.00). Op grond hiervan accepteren we de alternatieve hypothese en nemen we aan dat in de populatie de vrouwen minder roken dan de mannen. in een tabel hanteer je dezelfde taal als in de rest van het onderzoeksverslag Verband tussen roken en ziekteverzuim Met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag luidt de nulhypothese dat er geen verband is tussen aantal gerookte sigaretten en dagen ziekteverzuim. De alternatieve hypothese luidt dat er een positief verband bestaat tussen het aantal gerookte sigaretten en het aantal verzuimde dagen. Het gaat hier om variabelen die beide ten minste op intervalniveau zijn gemeten. We toetsen de hypothese met behulp van Pearsons r. Er wordt eenzijdig getoetst. In statistische termen luiden de hypothesen: 121

8 H o r sz = 0 H a r sz > 0 in de conclusie geef je het antwoord op de in de inleiding gestelde (hoofd)vraag begin je conclusie met het herhalen van de vraagstelling geef de interpretatie van de gevonden resultaten s staat voor het aantal gerookte sigaretten en z voor het aantal dagen ziekteverzuim. Uit de toetsing blijkt dat de correlatie tussen aantal gerookte sigaretten en het aantal verzuimde dagen positief en significant is (r =.34, n = 914, p.00, eenzijdig getoetst). Op grond hiervan accepteren we de alternatieve hypothese en nemen we aan dat de gevonden correlatie ook geldt voor de populatie. Conclusie en discussie In de inleiding spraken we het vermoeden uit dat met het verdwijnen van het onderscheid tussen mannen- en vrouwencultuur, het verband tussen sekse en rookgewoonten ook is verdwenen. We vroegen ons af of dit betekent dat mannen en vrouwen in gelijke mate lijden aan gezondheidsklachten ten gevolge van roken. Het lijkt erop dat dit niet het geval is. Mannelijke rokers lijden vaker aan gezondheidsklachten dan vrouwelijke rokers. Het verband tussen roken en sekse is weliswaar verdwenen (er roken relatief net zoveel vrouwen als mannen), maar onderzoek binnen de groep rokers heeft laten zien dat mannen méér roken dan vrouwen. Een groter aantal gerookte sigaretten blijkt van invloed op de gezondheid: er bestaat een positief verband tussen het aantal gerookte sigaretten en het aantal dagen ziekteverzuim. De vrouwenemancipatie heeft als onbedoeld en ongewenst gevolg gehad dat vrouwen evenveel roken als mannen. Uit dit inhaaleffect is te verklaren dat vrouwen tegenwoordig even vaak als mannen sterven aan longkanker. De motieven waarom vrouwen roken zijn anders dan die van mannen. Dat heeft tot gevolg dat de vrouwen die roken wel minder roken dan hun mannelijke lotgenoten. in de discussie geef je aan welke kritiek mogelijk is op het onderzoek en welke implicaties de uitkomsten hebben beantwoord de gestelde vraag 122

9 Opmerkelijk is dat vrouwen in de steekproef duidelijk zijn ondervertegenwoordigd. We wijten dat aan de gevolgde procedure. Onze enquêteurs belden s avonds aan en ondervroegen de volwassene die de deur opende. Kennelijk zijn dat vaker mannen dan vrouwen. Het verdient derhalve aanbeveling om de gevolgde procedure te verfijnen door een systematische quota-steekproef te trekken. Dat kan door per systematisch getrokken adres aselect te bepalen of er een vrouwelijke dan wel mannelijke respondent moet worden geënquêteerd. We trokken een systematische steekproef met een aselect begin uit de inwoners van de stad Groningen. We deden dat met behulp van het telefoonboek. Aangezien bijna elk particulier adres in Nederland en in Groningen in het telefoonboek voorkomt, levert dat geen problemen op wat betreft de representativiteit van de steekproef. Ook zijn er geen redenen om aan te nemen dat de rookgewoonten in Groningen afwijken van de rookgewoonten in Nederland. Ook in dit opzicht zal de steekproef dus representatief zijn. Het feit dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, kan de representativiteit van de steekproef bedreigen. We denken echter niet dat dit het geval is. De representativiteit wordt alleen bedreigd als het niet openen van de deur samenhangt met het feit of iemand al dan niet rookt. Dat lijkt onaannemelijk. Mannen zullen s avonds waarschijnlijk eerder de deur openen vanwege het mogelijk gevaar voor de veiligheid dat daarmee samenhangt. Je weet maar nooit wie er in het donker aanbelt. De resultaten zetten aan tot nadenken. Roken is een slechte gewoonte. Het draagt bij aan ziekteverzuim. Daarom is het niet alleen voor de rokers, maar voor alle Nederlanders een dure gewoonte. Daarbij komt dat vrouwen het rookgedrag van mannen overnemen. Het lijkt tijd dat de overheid weer eens aandacht besteedt aan de negatieve gevolgen van het roken. Een stevige publiciteitscampagne lijkt op zijn plaats. Daarin zal extra aandacht moeten worden besteed aan vrouwen. Het moet duidelijk worden dat roken slecht is. Ook al doe je alleen voor de gezelligheid mee. discussie: welke kritiek is mogelijk? Kunnen de resultaten van het onderzoek vertekend zijn? discussie: implicaties en aanbevelingen 123

10 Noot van de auteurs De auteurs danken Klaas Westerhof voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van een eerdere versie van dit artikel. hier kun je een persoonlijke opmerking kwijt (vgl. voorwoord in een boek of rapport) volgorde: alfabetisch op achternaam van de eerste auteur solo-publicaties komen voor groepspublicaties bij meerdere auteurs gebruik je in de literatuurlijst het &-teken om voorlaatste en laatste auteursnaam te scheiden tweede publicatie van dezelfde auteur in hetzelfde jaar niet-doorgenummerd tijdschrift Literatuur Aartsen, L.T. van (1999). Methodologie voor de medische wetenschappen. In B.E. Raad & M. Daad (red.), Onderzoek in soorten en maten (pp ). Zwolle: IJsseluitgeverij. Nieuwe antirookcampagne gestart. (1993, 15 augustus). NRC Handelsblad, p. 4. Pijp, J.J.H. (1981). Oorzaken van sterfte geïnventariseerd. Meppel: Ten Brinke. Pijp, J.J.H. & Stoker, P. (1983). Sterftecijfers : longziekten en hun gevolgen. Tijdschrift voor respiratoire geneeskunde, 46, Pluim, B.R., Staart, K., Wijn, D.J. & Kop, J.E. (2000). Bij een bakkie hoort een peukie. Een verkenning van het rookgedrag van vrouwen. Genderstudies, 16(3), Roken maakt meer kapot dan je lief is [tv-spot uit voorlichtingscampagne]. (1983, april). Geraadpleegd op Smokeniet, S.M. (2000a). Longkanker neemt af en rukt op: het verband met roken. Tijdschrift voor huisartsgeneeskunde, 44, doi: Smokeniet, S.M. (2000b). Rokers kampen vaker met gezondheidsproblemen dan niet-rokers. Vakblad voor sportstudies, 8(2), 3-8. Zij aan Zij, Instituut voor Vrouwenvraagstukken (2001). Emancipatiemonitor Den Haag: auteur. (of: bronnen ) vermelding van de in het artikel gebruikte bronnen bundel bericht uit de krant, auteur onbekend boek tijdschriftartikel, doorgenummerd beeldbron tijdschriftartikel, digitale versie met DOI tijdschriftartikel, papieren versie; één auteur rapport, organisatie als auteur 124

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

Academisch schrijven. Tips and tricks

Academisch schrijven. Tips and tricks Academisch schrijven Tips and tricks Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP-3: cohesie en zinsconstructies ViP-5: structuur 2 ViP-1: structuur 1 Titel en kopjes

Nadere informatie

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar:

Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG. Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Begeleider: Beoordelaar: Titelpagina ONDERZOEKSVERSLAG Namen: Klas/groep: Cursusjaar: Plaats en datum: Begeleider: Beoordelaar: Amsterdam, mei 15 Inhoud INHOUD... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 PROBLEEMSTELLING... 4 ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen Literatuurverwijzingen Een literatuurlijst maken & citeren / parafraseren Waarover gaat de presentatie? I Waarom verwijzen? Enkele overwegingen vooraf! II APA - normen III Literatuurverwijzingen: de praktijk

Nadere informatie

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk zes t.o.v. druk vijf - Schrijven: van verslag tot eindwerk - do s & don ts - Leen Pollefliet Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk zes (augustus

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 26% rookt 28% doet stoppoging 80% van plan om te stoppen 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2012 Roken

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 25% rookt 26% doet stoppoging 23 miljard verkochte sigaretten 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2011

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010

Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 Roken onder volwassenen De harde feiten 2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 Percentage niet rokers onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1 Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1. Inleiding Deze gids heeft als doel richtlijnen mee te geven die als leidraad kunnen dienen voor iedereen die een masterproef

Nadere informatie

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram:

5.0 Voorkennis. Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: 5.0 Voorkennis Er zijn verschillende manieren om gegevens op een grafische wijze weer te geven: 1. Staafdiagram: De lengte van de staven komt overeen met de hoeveelheid; De staven staan meestal los van

Nadere informatie

Professionaliseringstraject onderzoeksvaardigheden voor docenten. prof. dr. Saskia Brand-Gruwel

Professionaliseringstraject onderzoeksvaardigheden voor docenten. prof. dr. Saskia Brand-Gruwel Professionaliseringstraject onderzoeksvaardigheden voor docenten prof. dr. Saskia Brand-Gruwel Leerdoelen Na het volgen van dit professionaliseringtraject: heeft u kennis en inzicht in de gehele onderzoekscyclus;

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in marketing en management Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

De Invloed van Dagelijkse Stress op Burn-Out Klachten, Gemodereerd door Mentale. Veerkracht en Demografische Variabelen

De Invloed van Dagelijkse Stress op Burn-Out Klachten, Gemodereerd door Mentale. Veerkracht en Demografische Variabelen Running head: INVLOED VAN DAGELIJKSE STRESS OP BURN-OUT KLACHTEN De Invloed van Dagelijkse Stress op Burn-Out Klachten, Gemodereerd door Mentale Veerkracht en Demografische Variabelen The Influence of

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Kerncijfers roken in Nederland

Kerncijfers roken in Nederland 20.000 sterfgevallen door roken Kerncijfers roken in Nederland Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 28% rookt 27% doet stoppoging 25 miljard verkochte sigaretten 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorpagina met titel

Voorpagina met titel STYLESHEET Lay-out Lay-out-checklist Voorpagina met titel Inhoudsopgave Afgedrukt op papier van A4-formaat Kantlijn van 2.5 cm aan alle kanten Lettertype Times New Roman 12 (Dubbele regelafstand) Links

Nadere informatie

De Relatie tussen Autonomie, Pesten en Ervaren Gezondheid

De Relatie tussen Autonomie, Pesten en Ervaren Gezondheid De Relatie tussen Autonomie, Pesten en Ervaren Gezondheid The Relationship between Autonomy, Mobbing and Perceived Health Mariëtte Vester Eerste begeleider: mevrouw dr. T. Vollink Tweede begeleider: mevrouw

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

tudievragen voor het vak TCO-2B

tudievragen voor het vak TCO-2B S tudievragen voor het vak TCO-2B 1 Wat is fundamenteel/theoretisch onderzoek? 2 Geef een voorbeeld uit de krant van fundamenteel/theoretisch onderzoek. 3 Wat is het doel van fundamenteel/theoretisch onderzoek?

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012

Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 Roken onder volwassenen De harde feiten 2012 10 9 8 Rokers 7 6 5 Niet-rokers Verdeling Nederlandse bevolking (15 jaar en ouder) naar % rokers en % niet-rokers 1975-2012 Percentage rokers naar categorie

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie)

PERSBERICHT Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel 02/743 45 75 (communicatie) AANTAL ROKERS STIJGT OPNIEUW: MEER MENSEN HERBEGINNEN, MINDER STOPPEN Brussel, 1 maart 2010. Het percentage rokers is in 2009 opnieuw significant gestegen, tot 32% dagelijkse rokers. Deze stijging doet

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Vragenlijst Beoordelen van wetenschappelijke manuscripten

Vragenlijst Beoordelen van wetenschappelijke manuscripten Vragenlijst Beoordelen van wetenschappelijke manuscripten Welkom bij het onderzoek naar eigenschappen van wetenschappelijke manuscripten. In dit onderzoek willen we daarom nader onderzoeken welke onderdelen

Nadere informatie

vervolgonderwijs na de lagere school, waar men tot 14 jaar verblijft. Deze scholen zijn gelegen in Kosice, een stad in Oost-Slowakije met 240.

vervolgonderwijs na de lagere school, waar men tot 14 jaar verblijft. Deze scholen zijn gelegen in Kosice, een stad in Oost-Slowakije met 240. SAMENVATTING De aanwezigheid van sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV) is bevestigd in bijna alle West Europese landen. Gedurende de vroege kinderleeftijd zijn de SEGV groot; ze blijven gedurende

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

Module 3. Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 3. Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 3 Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Hoe gebruik ik informatie

Nadere informatie

Verslaglegging volgens APA. Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde

Verslaglegging volgens APA. Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde Verslaglegging volgens APA Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde Elbrich Jorritsma e.jorritsma@noorderpoort.nl september 2016 Inhoudsopgave Voorblad... 3 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag

Rapport. Roken en Zwangerschap. Jordy van der Steen. B-1272 Juli 2002. Bestemd voor: DEFACTO voor een rookvrije toekomst Den Haag nipo het marktonderzoekinstituut Postbus 247 1000 ae Amsterdam Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Fax (020) 522 53 33 Email info@nipo.nl Internet www.nipo.nl Rapport Roken en Zwangerschap

Nadere informatie

Data analyse Inleiding statistiek

Data analyse Inleiding statistiek Data analyse Inleiding statistiek 1 Terugblik - Inductieve statistiek Afleiden van eigenschappen van een populatie op basis van een beperkt aantal metingen (steekproef) Kennis gemaakt met kans & kansverdelingen»

Nadere informatie

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad Rapporteren Om informatie te rapporteren bestaan er normen of regels. Enkele voorbeelden van rapporten: een eindwerk, een geïntegreerde proef Een rapport kan uit negen onderdelen bestaan: 1 Omslag/voorblad/titelblad

Nadere informatie

OPZET, UITVOERING EN PRESENTATIE VAN EEN ONDERZOEK, HAVO EN VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

OPZET, UITVOERING EN PRESENTATIE VAN EEN ONDERZOEK, HAVO EN VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 OPZET, UITVOERING EN PRESENTATIE VAN EEN ONDERZOEK, HAVO EN VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 Opzet, uitvoering en presentatie van een onderzoek, havo en vwo vakinformatie staatsexamen 2016 De

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren:

We berekenen nog de effectgrootte aan de hand van formule 4.2 en rapporteren: INDUCTIEVE STATISTIEK VOOR DE GEDRAGSWETENSCHAPPEN OPLOSSINGEN BIJ HOOFDSTUK 4 1. Toets met behulp van SPSS de hypothese van Evelien in verband met de baardlengte van metalfans. Ga na of je dezelfde conclusies

Nadere informatie

Methoden van onderzoek. Werkcollege 5

Methoden van onderzoek. Werkcollege 5 Werkcollege 5 Werkcollege 5: Inhoud 1. Instructies bij opdrachten 2. Populatie - steekproef 3. Vragenlijst ontwikkelen 2 Instructies opdrachten 3 Werkcollege 5: Inhoud 1. Instructies bij opdrachten 2.

Nadere informatie

Een Artikel Schrijven. Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek

Een Artikel Schrijven. Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek Een Artikel Schrijven Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek Met dank aan 1. Writing Scientific Manuscripts (Journal of Young Investigators) 2. S. Downes: How to publish a scientific paper 3.

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen.

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Een wetenschappelijk artikel schrijven Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Aandachtspunten Bij een wetenschappelijk

Nadere informatie

Leader Member Exchange: Effecten van Locus of Control, Coping en de Mediatie van Persoonlijk Initiatief

Leader Member Exchange: Effecten van Locus of Control, Coping en de Mediatie van Persoonlijk Initiatief Leader Member Exchange: Effecten van Locus of Control, Coping en de Mediatie van Persoonlijk Initiatief Leader Member Exchange: Effects of Locus of Control, Coping and the Mediation of Personal Initiative

Nadere informatie

icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence,

icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence, icoach, een Web-based en Mobiele Applicatie voor Stoppen-met-roken: Verschillen tussen Gebruikersgroepen, Beïnvloedende Factoren voor Adherence, en het Verband tussen Adherence en Effect icoach, a Web-based

Nadere informatie

Het gebruik van Excel 2007 voor statistische analyses. Een beknopte handleiding.

Het gebruik van Excel 2007 voor statistische analyses. Een beknopte handleiding. Het gebruik van Excel 2007 voor statistische analyses. Een beknopte handleiding. Bij Excel denken de meesten niet direct aan een statistisch programma. Toch biedt Excel veel mogelijkheden tot statistische

Nadere informatie

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages.

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages. MARGES EN SIGNIFICANTIE BIJ STEEKPROEFRESULTATEN. De marges van percentages Metingen via een steekproef leveren een schatting van de werkelijkheid. Het toevalskarakter van de steekproef heeft als consequentie,

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Executief Functioneren en Agressie. bij Forensisch Psychiatrische Patiënten in PPC Den Haag. Executive Functioning and Aggression

Executief Functioneren en Agressie. bij Forensisch Psychiatrische Patiënten in PPC Den Haag. Executive Functioning and Aggression Executief Functioneren en Agressie bij Forensisch Psychiatrische Patiënten in PPC Den Haag Executive Functioning and Aggression in a Forensic Psychiatric Population in PPC The Hague Sara Helmink 1 e begeleider:

Nadere informatie

Statistiek 2 deel A 30 minuten over statistisch toetsen

Statistiek 2 deel A 30 minuten over statistisch toetsen Statistiek 2 deel A 30 minuten over statistisch toetsen R.J. Baars, MSc Kruytgebouw N710 r.j.baars@uu.nl februari 2014 Opbouw van statistiek Statistiek 1 (periode 2: vandaag) Dit college + zelfstudie +

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Examen Statistiek I Januari 2010 Feedback

Examen Statistiek I Januari 2010 Feedback Examen Statistiek I Januari 2010 Feedback Correcte alternatieven worden door een sterretje aangeduid. 1 Een steekproef van 400 personen bestaat uit 270 mannen en 130 vrouwen. Twee derden van de mannen

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

De kunst van wetenschappelijk schrijven

De kunst van wetenschappelijk schrijven De kunst van wetenschappelijk schrijven In de wetenschap gaat de erkenning naar diegene die de wereld heeft overtuigd, niet naar degene die als eerste op t idee kwam. (Darwin) Overzicht De schrijfopdracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 13.3 16.3 uur 2 3 Voor dit examen zijn maximaal zijn 88 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

ROKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

ROKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP ROKEN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP Percentages over de periode 2001-2015 In 2014 rookte naar schatting 27% van alle 20-40 jarige vrouwen in Nederland (Bron: Gezondheidsenqute/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM

Nadere informatie

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten The Moderating Influence of Social Support on the Relationship between Mobbing at Work

Nadere informatie

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een statistische toets beslis je of een hypothese waar is.

Nadere informatie

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN Persbericht Een persbericht is een prachtige vorm van free publicity. Het gericht sturen van persberichten kan een flinke publicitaire waarde hebben. Daarbij kan dit soort

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren handleiding onderzoek doen op internet pagina 1 Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren Het opstellen van een goede probleemstelling bij een onderwerp is leuk werk, maar ook lastig. Het kan veel tijd

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

Aanleverspecificaties folio-uitgaven

Aanleverspecificaties folio-uitgaven Aanleverspecificaties folio-uitgaven 1 Inhoudsopgave 1 Instructies schrijffase 4 Opbouw van het boek - Voorwerk - Hoofdgedeelte - Nawerk 2 structuur en leesbaarheid 5 Hoofdstukinleiding Koppenstructuur

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Workshop Schrijf een artikel(voor Limosa)

Workshop Schrijf een artikel(voor Limosa) Workshop Schrijf een artikel(voor Limosa) waaromzouikin de pen klimmen? niet gepubliceerd is niet gebeurd rechtvaardiging voor onderzoek verdiepingsslag logische afronding van veldwerk motivatie om door

Nadere informatie

Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1. De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress. en Energie bij Moeders

Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1. De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress. en Energie bij Moeders Running head: INVLOED MBSR-TRAINING OP STRESS EN ENERGIE 1 De Invloed van MBSR-training op Mindfulness, Ervaren Stress en Energie bij Moeders The Effect of MBSR-training on Mindfulness, Perceived Stress

Nadere informatie

I NHOUD. Inleiding 9. 1 Historisch onderzoek: het belang van een vraagstelling. 2 Bouwstenen van de historische methode

I NHOUD. Inleiding 9. 1 Historisch onderzoek: het belang van een vraagstelling. 2 Bouwstenen van de historische methode 5 I NHOUD Inleiding 9 Opzet 11 1 Historisch onderzoek: het belang van een vraagstelling 1.1 Onderwerp en vraag 17 1.1.1 Een onderwerp benoemen 17 1.1.2 Soorten vragen: beschrijvend, verklarend, verkennend

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Ledenpeiling nieuwe speltaktekens

Ledenpeiling nieuwe speltaktekens Ledenpeiling nieuwe speltaktekens Datum: 6 oktober 2010 Auteur: Eric Lepelaar Project: Spelvisie en methode Inhoudsopgave 1. Opzet ledenpeiling nieuwe speltaktekens...4 1.1. Aanleiding en doelstelling...4

Nadere informatie

Statistiek voor A.I. College 12. Dinsdag 23 Oktober

Statistiek voor A.I. College 12. Dinsdag 23 Oktober Statistiek voor A.I. College 12 Dinsdag 23 Oktober 1 / 20 2 Deductieve statistiek Orthodoxe statistiek 2 / 20 3 / 20 Jullie - onderzoek Wivine Tijd waarop je opstaat (uu:mm wordt weergeven als uumm). Histogram

Nadere informatie

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008

Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 PERSBERICHT Brussel, 4 december 2008 Opmerkelijke stijging van het aantal rokers in 2008 Voor het eerst in zes jaar stijgt het percentage dagelijkse rokers in ons land, van 27% in 2007 naar 30% in 2008.

Nadere informatie

Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête

Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête. De respondentgroep voor het interview-verslag bestaat uit de 2 kerninformanten die je zelf hebt geïnterviewd aangevuld met 16 schaduwrespondenten.

Nadere informatie

VERWIJZEN NAAR BRONNEN

VERWIJZEN NAAR BRONNEN HANDLEIDING VOOR HET VERWIJZEN NAAR BRONNEN MET BEHULP VAN WORD Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verwijzingen maken... 4 2.1 Invoegen van een verwijzing... 4 2.2 Verwijzing naar een boek... 5 2.3 Verwijzing

Nadere informatie

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Onrechtvaardigheid, bevlogenheid en feedback 1 Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Feedback Nerfid

Nadere informatie