samen hoger Politiek Memorandum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "samen hoger Politiek Memorandum"

Transcriptie

1 samen hoger Politiek Memorandum 2014

2 2

3 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek Onderstaand memorandum formuleert de verwachtingen van FEDERAUTO vzw voor de drie verkiezingen in 2014: federaal, gewestelijk en Europees. FEDERAUTO is de spreekbuis van de Autohandel en -reparatie en de Aanverwante Sectoren (autoonderdelen, gereedschap en uitrusting voor garages, invoer en distributie van landbouwmachines, burgerlijke bouwkunde machines, goederenbehandeling en de tweewielersector). Ze groepeert 15 beroepsgroeperingen die meer dan bedrijven vertegenwoordigen, meestal kleine en middelgrote ondernemingen. Deze bedrijven realiseren een omzetcijfer van 100 miljard EUR en vertegenwoordigen bovendien meer dan werknemers. Ruimte & kansen geven aan de automotive en aanverwante sectoren - kernpunten Kiezen voor een consistent, fiscaal en sociaal beleid op niveau van kmo s, duurzame visie voor de bedrijven binnen de motorvoertuigen/tweewielers/machine-retail/distributie & onderhoud en ondersteuning van een kwalitatieve groei van een duurzame en veilige mobiliteitsmarkt: 1. De mobiliteitssectoren hebben nood aan een duidelijke, eenvoudige duurzame langetermijnvisie op vlak van autofiscaliteit (inclusief rekeningrijden) voor bedrijven & particulieren (federaal en gewestelijk) met oog voor nieuwe aandrijfsystemen (E-mobility, CNG, biogassen) en ITS (intelligence transport systems). 2. De mobiliteitssectoren vragen aandacht en betrokkenheid voor hun kmo s als mobiliteitsproviders bij de transitie naar de duurzame co-mobiliteit van morgen. Met haalbare en werkbare kaders voor de invoering van mobiliteitsbudgetten met aandacht voor individueel duurzaam vervoer. 3. De mobiliteitssectoren zijn als werkgevers vragende partij voor één sociale overlegstructuur waarbinnen de arbeids-voorwaarden voor hun werknemers onderhandeld kunnen worden. De oprichting van één ruim paritair Comité voor de mobiliteit is het streefdoel. 4. Arbeidsflexibiliteit & competentiekracht met de buurlanden zijn kernbegrippen en aandachtspunten voor onze mobiliteitssectoren. 5. De verkeersveiligheid is rechtstreeks verbonden met een ondersteunend beleid dat onderhoud en periodieke controle van vervoersmiddelen benadrukt en verfijnd. 6. Vorming en opleiding zowel wat technische als managementcompetenties betreft moet er voor alle onderwijs- en opleidingsoperatoren veel beter afgestemd worden op de noden van de mobiliteitsbedrijven. 7. Milieuheffingen en -taksen op afvalstromen waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, werken contraproductief en moeten afgeschaft worden. 8. De vestigingsvereisten voor de gereglementeerde beroepen voor de diverse economische activiteiten binnen de mobiliteitssector moeten door de gewesten behouden worden als belangrijke instrumenten voor verkeersveiligheid en consumentenbescherming. 9. De mobiliteitssectoren vragen ondersteuning om een echte ombudsdienst voor hun sectoren uit te bouwen. 10. De handelscontracten in de mobiliteitssectoren moeten juridisch evenwichtiger en rendabeler worden en de kmo s toelaten zich opnieuw ondernemer te voelen. 3 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

4

5 INHOUD 6 Inleiding VOORSTEL VERKIEZINGSPROGRAMMA WAT KAN HET BELEID DOEN? VOORSTELLEN VOOR BELEIDSACTIES Federaal: algemene benadering LOONLAST & ARBEIDSVOORWAARDEN 7 AUTOFISCALITEIT: BEDRIJFSWAGENS LIQUIDIDATIEBONUS van 10 naar 25 % MOBILITEIT DIV INSCHRIJVINGSBEWIJS DUBBELLUIK 8 Mobiliteit regionalisering problematiek homologatie MOBILITEIT DIV Commerciële platen 9 ENERGIE Alternatieve brandstoffen op federaal niveau Economie Fraudebestrijding (sociaal en fiscaal) Cashbetalingen of contante betalingen 10 Codex Economisch recht Ombudsdienst Justitie Retentierecht en rechtstreekse vordering voor takel en bergingsbedrijven Betalingsachterstand Op het vlak van preventie van faillissementen 11 Evenwichtige concessiecontracten aandachtspunt voor FOD Economie 13 Regionaal (Vlaanderen, Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Toegang tot het beroep vestigingsvereisten 15 Verkrijgen van financieringen en kredieten door kmo s Ruimtelijke ordening Algemene STOP op lokale economische onproductieve belastingen Infrastructuur & Mobiliteit 18 Mobiliteitsplannen en regionalisering van mobiliteitsdomein (technische keuring & homologatie voertuigen) Accidentologie & ruimte voor de takelbedrijven 20 Vorming en opleiding Technisch en beroepsonderwijs synergieën creëren 21 Management en naschoolse vorming MOBILITEITSBUDGET: slimme inzet van de autofiscaliteit 22 Milieuwetgeving 23 Bodemsanering 24 Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Belasting op afvalstoffen onderworpen aan de aanvaardingsplicht 25 Decreet betreffende het bodembeheer Regionale ECONOMIE Vergunningsbeleid en ruimtelijke ordening Subsidiëring en Investeringen Rentabiliteitsproblematiek Fiscaliteit / Ecofiscaliteit 26 Arbeidsmarktbeleid 27 EUROPA Europees beleid Richtlijn technische keuring op EU-niveau 28 Europees Groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen Buitenlandse deloyale concurrentie aanpakken Vereenvoudiging en modernisering van de btw-regelgeving Boekhoudrichtlijn ( 2013/34/EU) 5 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

6 Inleiding De mobiliteitssectoren leveren de vervoermiddelen die de motor zijn van onze globaliserende economie. Individuele Mobiliteit van personen & werknemers en mobiliteit van goederenvervoer raakt het sociaal en economisch weefsel van de samenleving en is fundamenteel voor de zelfontplooiing en ontwikkeling van mens en bedrijf. Maar de autosector is in crisis. De huidige automotive en aanverwante sectoren kampen met verschillende uitdagingen: sociaal, economisch, ecologisch. De consument verandert zijn kijk op de auto en de mobiliteit in het algemeen. Het beleid moet steeds uitgaan van het principe dat de economische groei gevrijwaard moet blijven. Maatregelen om de mobiliteitsproblemen aan te pakken mogen geen impact hebben op de Belgische competitiviteit. VOORSTEL VERKIEZINGSPROGRAMMA FEDERAUTO vraagt een optimale regelgeving door een efficiënt overleg tussen de beleidsniveaus, in nauw overleg met de sectororganisaties en een duidelijke communicatie naar onze sectoren. WAT KAN HET BELEID DOEN? VOORSTELLEN VOOR BELEIDSACTIES Federaal: algemene benadering Het hoofdpunt voor FEDERAUTO is de autofiscaliteit (zowel de taxatie naar de gebruiker toe als de behandeling van de autokosten in de personen- en vennootschapsbelasting in het algemeen). De complexiteit en het uitblijven van een strategische visie over meerdere jaren brengt enorme schade toe aan de mobiliteitsmarkt van het individueel vervoer omdat de onzekerheid regeert en hierdoor geen investeringen bij de bedrijven kunnen gebeuren in de richting van duurzame mobiliteit. Dit om te vermijden dat bijvoorbeeld mensen met een vierjarig leasecontract niet voor verrassingen komen te staan zoals het geval was bij de invoering van het voordeel alle aard (VAA) op bedrijfswagens. Verschillende fiscale aspecten moeten door het federaal niveau afgestemd worden in overleg met de gewesten gebeuren om een coherente beleidsvisie te ontwikkelen. LOONLAST & ARBEIDSVOORWAARDEN Het tweede belangrijke punt voor FEDERAUTO als werkgeversorganisatie voor de automotive & aanverwante sectoren is het sociaal overleg en daarin de loonlast en concurrentiepositie tegenover het buitenland. In deze optiek wil FEDERAUTO alle krachten bundelen om met al de bedrijven actief in de individuele mobiliteitsmarkt te kijken om in het kader van het eenheidsstatuut en de evolutie van de sector naar slimme en duurzame mobiliteit toe, de arbeidsfuncties en arbeidsvoorwaarden te bundelen in één paritair comité met het doel de sectorale arbeidsmarkt maximaal te ondersteunen voor onze werkgevers samen met de sectorale tewerkstelling. Duizenden kmo s vormen in ons land de echte ruggengraat van de automotive branche zeker na de saneringen op het niveau van de autoconstructeurs. 6

7 FEDERAUTO vraagt als autosector dat de volgende regering een duidelijke loonlastenverlaging van minstens 5 % doorvoert, zoals ook de middenstandsorganisaties vragen. Deze ingreep van ongeveer 7 miljard EUR zou een competitiviteitsboost moeten teweegbrengen bij ons bedrijfsleven en op die manier de groei en de tewerkstelling ondersteunen. Het accent zou gelegd moeten worden op een combinatie van een indexblokkering en een patronale lastenverlaging in mogelijk verschillende etappes. Uitkeringen voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking gebaseerd op niet-gemotiveerd verlof worden onhoudbaar voor onze kmo s en dienen in de toekomst ingeperkt te worden om de personeelspolitiek in kmo s nog haalbaar te maken. Zeker in sectoren zoals de onze waarin dienstverlening aan de klanten alsmaar meer flexibiliteit vraagt. De economie kan maar blijven draaien als zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan de slag blijven. Vandaag bevat de sociale regelgeving echter nog te veel stimulansen zodat mensen niet of minder zouden gaan werken. AUTOFISCALITEIT: BEDRIJFSWAGENS FEDERAUTO heeft zich van bij de start van het nieuwe systeem voordeel alle aard (VAA) op de bedrijfswagens verzet tegen de berekeningswijze en gebruikte parameters. De praktijk heeft uitgewezen dat heel wat vennootschappen en gebruikers van bedrijfswagens zich bekocht voelen wegens de retroactieve werking van de belasting. De nieuwe regeling heeft alvast de verkoop van milieuvriendelijke wagens gefnuikt in die mate zelfs dat de verkoop van hybrides of plugin en elektrische wagens en CNG-wagens in 2013 naar een onbeduidend laag peil werd terug gebracht wat in schril contrast staat met het buitenland. Bovendien geeft de component verworpen uitgave in de formule (1/7) de facto het ontstaan aan een nieuwe taks omdat de verworpen uitgave in de vennootschappen maar vooral ook de vzw s met niets gecompenseerd kan worden. Dit laatste weerhoudt zelfs diverse vzw s met grote vloten (zie de thuiszorg) om op grote schaal te kiezen voor milieuvriendelijke wagens. Hier zou zeker een wetsaanpassing moeten gebeuren voor de vzw s. FEDERAUTO vraagt uitdrukkelijk om de komende legislatuur geen verdere stappen te nemen om de taksatie van bedrijfswagens te verzwaren zonder een doorgedreven regeling of oplossing rond de loonlastproblematiek voor wat de loonwagens betreft. Ook de tendens om mobiliteitsbugetten of cafetariaplannen te introduceren in de grotere bedrijven (politiek van Vlaams Gewest) mag geen aanleiding zijn om de fiscaliteit hieromtrent te gaan verzwaren. De bedrijfswagen vertegenwoordigt een belangrijk omzetgegeven in onze sector en is kwetsbaar voor verlies aan tewerkstelling en investeringen in de autosector. Een studie met KPMG duidt trouwens aan dat de klassieke argumenten tegen de bedrijfswagens niet kloppen maar in tegendeel het volume bedrijfswagens (met versnelde rotatie om de vier jaar) voor een versnelde vergroening van het wagenpark kan zorgen. LIQUIDATIEBONUS van 10 naar 25 % De federale regering heeft een maatregel doorgevoerd om de spaargelden van zelfstandigen in hun vennootschap extra te belasten bij stopzetting. Het gaat om een belastingverhoging van niet minder dan 150 %. Dit begint nu pas goed door te dringen in de wereld van zelfstandige ondernemers binnen onze sector. Zij plannen stappen om hun vennootschap en eventueel ook hun activiteit stop te zetten. Het gaat hier om kleine garagebedrijven en bedrijven in de aanverwante sectoren. Konden kmo s dankzij hun opgebouwde reserves nog enigszins overleven, dan dwingt de verhoogde taks hen om de reserves uit de vennootschap te halen en als dividend uit te keren. Dit op een moment dat de crisis zich in onze sector het hardst laat voelen. FEDERAUTO vraagt om de oorspronkelijke regeling van de liquidatieboni te herstellen en de roerende voorheffing van 10 % te herstellen. MOBILITEIT - DIV - INSCHRIJVINGSBEWIJS DUBBELLUIK Sinds 1 september 2013 is de DIV overgegaan naar een inschrijvingsbewijs met een dubbelluik. Aanvankelijk was de sector tevreden met de invoering ervan maar de hoofdbekommernis van de sector om het dubbelluik te promoten als een filter en voorzorgsmaatregel bij het over nemen van wagens waarop nog een financiering rust, kan vooralsnog niet. FEDERAUTO vraagt met aandrang om met de federale overheid (DIV) en de bankensector tot een consensus te komen opdat wagens met een financiering bij overname snel gedetecteerd kunnen worden. Een wetgevend initiatief is dringend nodig, anders blijven vele garagebedrijven het slachtoffer van voertuigen waarop nog een financiering rust. 7 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

8 Mobiliteit - regionalisering - problematiek homologatie Ook inzake de overheveling van de bevoegdheid rond homologatie van voertuigen dient omzichtig te worden omgesprongen. De zesde staatshervorming is hieromtrent alles behalve duidelijk. In elk geval is een centraal intergewestelijk orgaan de beste garantie om de goedkeuringsaanvragen snel en efficiënt af te handelen en het daaraan verbonden toezicht op de naleving van de voertuigreglementering verder te optimaliseren. De betrokken overheden, federaties en keuringsinstanties zouden op deze manier hun krachten kunnen bundelen om tot een gunstigere economische realiteit te komen, vergelijkbaar met de buurlanden. FEDERAUTO wil haar expertise met de gewesten delen om in het kader van een publiekprivate samenwerking de continuïteit van de dienstverlening aan onze bedrijven te garanderen. MOBILITEIT DIV - Commerciële platen FEDERAUTO pleit voor het behoud van de commerciële platen maar met een aanpassing om misbruiken te voorkomen (zoals onterecht verhuren van proefrittenplaten). Ook de aanvraag en verlengingsprocedure kan nog verbeterd worden in samenspraak met de DIV. FEDERAUTO pleit ervoor dat ook de volgende regering werk maakt binnen de EU-Commissie van een uniform gebruik van commerciële platen in de eurozone. ENERGIE - Alternatieve brandstoffen op federaal niveau FEDERAUTO vraagt dat het op handen zijnde plan voor het stimuleren van alternatieve transportbrandstoffen in samenspraak met financiën tot een strategie kan komen voor de komende 10 jaar en niet tot 2017 zoals aangekondigd. De fiscaliteit in het kader van voordeel alle aard (VAA) moet herzien worden ten voordele van bepaalde types wagens en de federale overheid heeft een rol 8

9 te spelen om de interoperabiliteit van laadinfrastructuur en vulstations voor CNG waar te maken in ons land als antwoord op de vraag van de EU-commissie hieromtrent. Inzake wetgeving dient er in het kader van CNG en LNG aandacht besteed te worden aan de volgende actiepunten: 1. actie ondergronds parkeren => CNG-voertuigen zijn niet gevaarlijker dan andere; 2. Een duidelijke procedure voorzien voor de milieuvergunning van een cng-bevoorradingsstation (meer bepaald in Wallonië); 3. homologatie trucks met CNG of duel-fuel; 4. metrologie tankstations voor CNG/LNG; 5. nood aan wettelijk kader voor biogas als brandstof voor voertuigen. Inzake elektrische voertuigen verwijzen wij naar de EU-Commissie waar een ontwerprichtlijn publieke laadpalen vraagt voor ons land. Op federaal niveau dient de interoperabiliteit en het marktmodel rond laadpalen (traag en snel laden) gecoördineerd te worden via een stuurgroep. Economie - Fraudebestrijding (sociaal en fiscaal) De leden van FEDERAUTO worden meer en meer geconfronteerd met fiscale en sociale inspecties. De fiscale en sociale controles verlopen niet altijd even vlot. Daarnaast wordt de strijd tegen fiscale en sociale fraude ook nog te vaak beschouwd als een puur budgettaire maatregel om gaten in de begroting dicht te rijden, zeker met de recente taxaties van bedrijfswagens. Het gevoel bestaat dat de controleurs zich niet maandenlang verdiepen in grote dossiers van ernstige en georganiseerde fraude, maar zich richten op kleine zelfstandigen en kmo s die de middelen niet hebben om met fiscale spitstechnologie hun belastingdruk maximaal te drukken of een lange juridische strijd te voeren tegen de inspectiediensten. Op vlak van btw en fiscale taxaties, zoals VAA, vraagt FEDERAUTO vereenvoudigingen en versoepelingen eigen aan de bedrijven die actief zijn in de handel en -reparatie van voertuigen. Cashbetalingen of contante betalingen In het huidige federale regeerakkoord werd overeengekomen om de drempel waaronder cashbetalingen aanvaard worden, flink te verlagen. De bedoeling was om op die manier witwassen, maar ook fiscale fraude een halt toe te roepen. De grens voor cashbetalingen wordt in 2014 verlaagd tot euro zoals voorzien in de beleidsnota van de staatssecretaris voor Fraudebestrijding, John Crombez, op basis van het regeerakkoord. Voor de auto- en vrachtwagenhandel blijft dit een moeilijk realiseerbare verplichting, zeker met de buitenlandse verkopen die een belangrijk deel van de omzet van tweedehandse voertuigen vormt. Er bestaat een risico dat de handel zich verplaatst naar de buurlanden met soepelere regelingen. FEDERAUTO is vragende partij voor een praktische werkbare oplossing voor de sector die kan concurreren met de situatie in de buurlanden. Codex Economisch recht - Ombudsdienst In het kader van de bemiddelingskaders per sector is FEDERAUTO vragende partij om de bestaande verzoeningscommissie voor de verkoop van tweedehandse voertuigen te verruimen naar de verkoop van nieuwe wagens in overleg met de betrokken stakeholders. 9 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

10 Justitie Retentierecht en rechtstreekse vordering voor takel- en bergingsbedrijven FEDERAUTO wil na de verkiezingen het huidige wetsvoorstel dat al besproken werd in de commissie infrastructuur betreffende retentierecht en rechtstreekse vordering voor takel- en bergingsbedrijven opnieuw aankaarten en liefst voorzien in het regeerakkoord; de maatschappelijke relevantie van de depannagebedrijven (zeker bij takelen van vrachtwagens soms met gevaarlijke lading) is sterk toegenomen evenredig met de zware investeringen. Het uitblijven van rechtszekerheid voor deze bedrijven om betaling te krijgen voor hun noodzakelijke interventies, vraagt om een dringende aanpak ten voordele van de verkeersveiligheid en vlotte doorgang van het verkeer. Een retentierecht of rechtstreekse vordering op de voertuigen en lading zou deze bedrijven een stok achter de deur geven om hun betalingen versneld te krijgen. Een wetsontwerp is hier op zijn plaats. FEDERAUTO kan hierbij haar expertise leveren om met alle stakeholders tot een aanvaardbare oplossing te komen. De klassieke takel- en bergingsbedrijven (een 250-tal in ons land) kampen met enkele problemen die rechtstreeks inwerken op hun rentabiliteit en die de hun door de wetgeving en regelgeving gegeven maatschappelijke relevantie (meehelpende snelle interventiedienst om zowel personenwagens als vrachtwagens inclusief lading snel en professioneel na inbreuk, ongeval of beslag te takelen/bergen en de weg of locatie vrij te maken voor verkeer) niet naar behoren kunnen realiseren. De inning van de remuneratie (of facturatie) van de dienstprestaties verloopt niet altijd vlot omwille van de specifieke verhouding tot enerzijds de opdrachtgever voor de verwijdering van het motorvoertuig en anderzijds de overtreder of slachtoffer van ongeval (bestuurder, eigenaar van voertuig dat getakeld wordt). In dit driehoeksverkeer ontbreekt het voor het takelbedrijf aan de nodige instrumenten (retentierecht en rechtstreekse vordering tegen bezitter en eigenaar van het getakelde voertuig) om op een correcte manier aan de betaling van zijn dienstprestaties te geraken. Er is grote onduidelijkheid rond het retentierecht en rechtstreekse vordering in de rechtspraak en rechtsleer wat een wetgevend initiatief verantwoordt. FEDERAUTO en DETABEL vragen in de nieuwe legislatuur dat ofwel de regering of het parlement wetgevend initiatief neemt. Er werd al een wetsvoorstel in de vorige legislatuur uitgewerkt dat hernomen kan worden en verder verfijnd kan worden in overleg met de betrokken partijen. Betalingsachterstand 10 Recentelijk in 2013 werd de Richtlijn 2011/7/EU ter bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties omgezet in Belgisch recht. Evenwel werd geen rekening gehouden met

11 de specifieke noden van de kmo s. Vooral het feit dat aan overheden weliswaar een maximale betaaltermijn van 60 dagen wordt opgelegd, maar dat diezelfde overheden anderzijds wel de mogelijkheid krijgen om de verificatietermijn (dit is de termijn die overheden krijgen om ingediende facturen te controleren, voor de betaaltermijn begint te lopen), contractueel uit te breiden tot méér dan 30 dagen, vormt een probleem. In de komende legislatuur moeten deze verificatie- én betalingstermijn dan ook grondig worden opgevolgd. Zeker voor onze takel- en bergingsbedrijven die afhankelijk zijn van de betalingen door het parket is dit belangrijk. De wetgever keurde in 2013 een betalingsbevelprocedure voor onbetwiste schuldvorderingen goed. Daarnaast zou ook een procedure voor geringe betwiste vorderingen moeten worden ingevoerd, zodat ondernemingen ook voor dergelijke vorderingen sneller en goedkoper kunnen optreden tegen wanbetaling. Op het vlak van preventie van faillissementen Er moet een grondig debat over de grondslagen van de WCO worden georganiseerd. Ondanks de nobele doelstelling van deze wetgeving, moet in de praktijk worden vastgesteld dat nog steeds 70 % van de ondernemingen die beroep doen op de wet, uiteindelijk toch failliet gaan. De wet slaagt er op dit moment dus (nog) niet in om haar doelstelling waar te maken en ondernemingen van het faillissement af te wenden. Recent werd deze wet op bepaalde punten al gewijzigd, om tegemoet te komen aan de vele klachten die ze veroorzaakte, onder andere over misbruiken en een te beperkte informatieverlening naar de schuldeisers toe. Hoewel deze wijzigingen absoluut noodzakelijk waren, was het de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om niet aan de grondslagen van de WCO zelf te raken. FEDERAUTO blijft voorstander van het behoud van de WCO, maar gezien het feit dat de wet op dit moment niet in haar doelstelling slaagt, en anderzijds wel een verregaande impact heeft op de schuldeisers, moet een debat worden georganiseerd over de grondslagen van de wet en over haar wijzigingen, en moeten waar nodig verdere aanpassingen doorgevoerd worden. FEDERAUTO pleit er onder andere voor om de toegang tot de WCO-procedure te verstrengen, namelijk door een grotere controle op de herstelkansen van de onderneming. Daarnaast moet ook het principe van de schuldvermindering herwerkt worden. Momenteel moeten kmo s vaak tot 90 % van hun schuldvordering laten vallen. Dit moet aangepast worden zodat kmo s een groter deel van hun schuldvordering kunnen recupereren. Dit zal ook een sneeuwbaleffect vermijden. Evenwichtige concessiecontracten aandachtspunt voor FOD Economie FEDERAUTO roept de toekomstige minister van Economie op om, in opvolging van het Groenboek van de EU-Commissie inzake oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in Europa, een wetgevend initiatief te nemen waarin overdreven economische vereisten in de distributiecontracten worden verboden die voortvloeien uit een onevenwichtige machtsverhouding tussen partijen (meestal tussen invoerder en verdeler). Kmo s en zelfstandigen zijn de voornaamste slachtoffers van dergelijke praktijken. Net zoals in het meer informele ketenoverleg, moeten er via faire contractuele afspraken tussen toeleveranciers, distributeurs, fabrikanten en invoerders voorwaarden gecreëerd worden voor een correcte vergoeding van alle schakels in de distributieketen. Basis hiervoor zou een indicatieve lijst moeten zijn van de meest typische vormen van onevenwichtige bepalingen waarbij de sterkere contractpartij haar eigen gebruikelijke kosten en risico s op de zwakkere partij probeert af te wentelen. In de volgende legislatuur zou met economische zaken hier werk van gemaakt moeten worden. FEDERAUTO pleit voor een wetgevend kader waarbinnen de toetssteen vastgelegd wordt voor de opstelling van evenwichtige concessiecontracten en agentuurovereenkomsten waarbij de wederzijdse rechten en plichten evenwichtig gespreid worden en waarbij de verplichting bestaat om deze in het basiscontract vast te leggen (en niet in de bijlagen zoals vandaag veelvuldig gebeurd). De verschillende sectoren binnen FEDERAUTO worden als eindverkoper de laatste jaren geconfronteerd met onrealistische toetredingscontracten die zware investeringen voor de vele kleine kmo s vragen. De huidige wet van 1961 (wet op eenzijdige beëindiging van concessiecontracten) regelt enkel de opzegtermijn of billijke opzegvergoeding, maar geeft geen houvast voor de nieuwe trends waarbij constructeurs en invoerders in harde franchisecontracten nieuwe en scherpe commerciële voorwaarden opleggen die grotendeels de rentabiliteit van de eindverkoper onderuithalen zonder enige vorm van bescherming. Een zwarte lijst van verboden bepalingen zoals bij de consumentenbescherming zou de basis kunnen vormen voor een betere rechtsbescherming voor al wie in de distributie dealer of agent is. 11 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

12

13 Regionaal (Vlaanderen, Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Om de tewerkstelling en rentabiliteit voor deze kmo-bedrijven te kunnen garanderen, zal een krachtig kmo-beleid nodig zijn via duidelijke budgettaire keuzes rond auto- en ecofiscaliteit, stimulansen voor startende en bestaande ondernemers, promotie van opleiding om voorbereid te zijn op de toekomstige technologische evoluties van de voertuigen en een krachtig beleid rond administratieve vereenvoudiging, een efficiënt arbeidsmarktbeleid, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. Als sectorfederatie vragen wij, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, dat op regionaal niveau een transparant overlegmodel geschapen wordt waarbij institutioneel zou vastgelegd worden dat de sectoren rechtstreeks of onrechtstreeks (indien duidelijke afspraken met interprofessionele organisaties) betrokken worden bij de werking van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) & Wallonië (CESW) & Brussel(ESRBHG). Toegang tot het beroep - vestigingsvereisten Sinds 2007 (bij de modernisering van de toegangen tot het beroep) gelden dezelfde voorwaarden voor het merendeel van de zelfstandige beroepsactiviteiten in de autosector: de verkoop van gebruikte motorvoertuigen, onderhoud en reparatie van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, de verkoop en montage van onderdelen en accessoires enz. 13 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

14 Die motorvoertuigen zijn ingedeeld in twee categorieën: - de lichte voertuigen van de bromfiets en de motorfiets, langs de personenauto, tot de bestelauto, met een maximum gewicht van 3,5 ton; - de zware voertuigen en de zware bestelauto van meer dan 3,5 ton, langs de vrachtauto tot en met de voertuigen voor burgerlijke bouwkunde en de landbouwtractoren. Wie zich uitsluitend richt op de activiteiten van koetswerk-herstelling of de handel van gebruikte motorvoertuigen zonder reparatie of onderhoud moet aan een reeks algemene vereisten inzake kennis van autotechniek voldoen. Zonder de sectorale administratieve kennis over fiscaliteit, milieu, sociale regelingen, controle op kilometertellers, waarborg op voertuigen, kredietverlening en verzekeringen, commerciële platen en de Europese regelgeving te vergeten. Wie aan deze voertuigen specifieke werken i.v.m. automechaniek en elektriciteit-elektronica uitvoert, moet voortaan aantonen dat hij/zij over meer specifieke competenties beschikt. Vestigingsvereisten zijn voor sommigen niet meer van deze tijd, en toch geven ze aan de kandidaatzelfstandige de boodschap dat hij/zij zich een minimum aan beroepsgerichte competenties moet eigen maken om met enige kans op succes in het beroepsleven te slagen, en aan het publiek geeft het een signaal dat de vakman/vrouw wel degelijk geschoold moet zijn en over nodige competenties beschikken om een correcte dienst te verlenen aan de klant. Het aspect veiligheid van voertuigen mag niet uit het oog verloren worden, gezien dit de verantwoordelijkheid van de professional is. Het moderne, toekomstgerichte bedrijf actief in de autohandel en -reparatie zal enkel kunnen overleven door rekening te houden met de nodige professionalisering in het atelier en managementskills in het algemeen bij het dagdagelijks runnen van zijn zaak. De voortschrijdende technologie in de motorvoertuigen (auto s, vrachtwagens en machines) vereist voorkennis en levenslange bijscholing. De Europese eenmaking (zie ook de dienstenrichtlijn) zal verder zorgen voor de nodige marktconcurrentie waardoor de startende en bestaande bedrijven de nodige beroeps- en bedrijfskennis zullen nodig hebben. De toegang tot het beroep moet helpen om het falingsrisico verder te doen afnemen. Vaak wordt ook de nieuwe technologie in de voertuigen onderschat en zijn de startende ondernemingen ondergekapitaliseerd. De toegang tot het beroep laat ook toe om gemakkelijker van de ene sub-activiteit naar de andere over te stappen of deze activiteit als bijkomende activiteit te ontplooien (carrosserie, verkoop tweedehandse voertuigen, herstelling en onderhoud van motorvoertuigen). De materie werd door de zesde staatshervorming geregionaliseerd en FEDERAUTO vraagt met aandrang om haar huidige toegangen tot het beroep en de huidige werking van een examencommissie in eerste instantie integraal over te nemen in de gewestreglementering (inclusief de werking van een vestigingsraad). De toegang tot het beroep van fietsmecanicien moet wel geüpdatet worden 14

15 omdat deze in 2007 naar aanleiding van de modernisering niet vernieuwd is en aldus op verouderde basisvereisten is gegrond (cf. de evolutie van de fiets naar e-bikes bv.). Later kunnen beleidsmatig nog altijd bijsturingen volgen in de gewesten. Gelukkig staat de rechtgeaarde vakman of -vrouw niet voor een onoverkomelijke opdracht om zich terdege te scholen en voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen. Het opleidingsaanbod is recent exponentieel toegenomen en de beleidsverantwoordelijken, zowel binnen als buiten de beroepssectoren, plaatsen het principe van het levenslang leren bovenaan de agenda van elk geëngageerd initiatief. Het sectoraal opleidingsfonds EDUCAM is daarbij de ideale partner. Ook de onderwijsinstellingen, zowel het voltijds als het deeltijds onderwijs, als de Syntra/ IFPME/ ZWAEM-lesplaatsen, doen er alles aan om opleidingen te verzorgen die zo nauw mogelijk aansluiten bij het beoogde doel: aan kandidaat-ondernemers in de autosector een zo ruim mogelijke en degelijke basis verstrekken om met afdoende kennis van zaken succesvol te starten in de branche. Verkrijgen van financieringen en kredieten door kmo s De autosector en haar aanverwante sectoren zijn kapitaalintensief en de druk om verder te investeren in stocks door de fabrikanten en invoerders neemt toe voor onze eindverkopers. De regionalisering van het participatiefonds (zesde staatshervorming) moet de aanzet zijn voor de gewesten om gerichte initiatieven te nemen rond bijvoorbeeld de startlening maar ook andere leningen die onze kmo s ten goede kunnen komen. Ook nieuwe financieringsvormen voor kmo s zoals crowdfunding moet door de gewesten goed gereglementeerd worden (crowdlening, win-winlening enz.). Het Participatiefonds beheert momenteel ook de inkomenscompensatievergoeding voor langdurige wegenwerken en door de regionalisering wordt dit ook naar de gewesten overgeheveld. Dit is een opportuniteit voor de gewesten om te werken aan een geïntegreerd beleid inzake hinder door openbare werken, waarvan onze bedrijven regelmatig ook het slachtoffer zijn (garagebedrijven, tankstations, ). Ruimtelijke ordening Om voldoende betaalbare en bruikbare locaties voor kmo-bedrijventerreinen aan te bieden, moeten de gewesten initiatief nemen naar de gemeenten en intercommunales toe om te vermijden dat deze al té makkelijk extra voorwaarden vanuit tewerkstelling, milieu, toegankelijkheid, mobiliteit enz. opleggen bij het aanleggen van bedrijfsterreinen. Immers, die extra voorwaarden zijn vaak de reden waarom kmo s zich de facto niet kunnen vestigen op beschikbare bedrijventerreinen in hun regio. De autohandel en -reparatie en aanverwante sectoren zijn vragende partij om in de toekomst vestigingsmogelijkheden te blijven hebben zeker wanneer zoals nu het geval is de regelgeving (vooral milieuwetgeving) deze bedrijven verder verplicht om zich te delocaliseren richting bedrijfsen kmo-zones. Algemene STOP op lokale economische onproductieve belastingen Een harmonisering van de gemeentelijke fiscaliteit dringt zich op in de gewesten. De gewesten moeten hieromtrent met de gemeenten concrete afspraken maken en met de respectievelijke administraties kijken welke economisch onproductieve belastingen kunnen afgeschaft worden zoals bv. de taks op de aandrijfkracht. Het streefdoel is om eenvormigheid in de overblijvende belastingen te vinden en deze bedrijfsvriendelijk te maken. De autosector bestaat uit vele kleine kmo s en zelfstandigen die hiervoor vragende partij zijn. Infrastructuur & Mobiliteit Ruimtelijke ordening en leefmilieuregelgeving beïnvloedt de locatie, uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven. Maar ook dagelijkse bedrijfsactiviteiten en bedrijfsexpansie zeker voor bedrijven in onze sectoren kunnen impact hebben op de onmiddellijke omgeving. Overheden moeten de nodige maatregelen nemen om te garanderen dat ondernemingen zich kunnen vestigen en ontplooien in een veilige omgeving, met voldoende fysieke ruimte om te ondernemen, goed bereikbaar voor leveranciers, klanten en personeel. Een aangepast winkelbeleid en openbare werken waarvan de hinder beperkt blijft, zijn noodzakelijke randvoorwaarden. Het is onvermijdelijk de oplossing voor mobiliteitsproblemen vooral te zoeken in het domein waar zij zich afspelen: bij het wegverkeer. Dat geldt zowel voor milieuproblemen als voor de capaciteitsproblemen. Vooral een verbetering van de weg-infrastructuur is essentieel voor het faciliteren van verkeer en vervoer en van economische groei. 15 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

16 Invoeren van betalen per kilometer mag niet uitmonden in lastenverzwaring die niets te maken heeft met kosten van de weg. De overheid moet niet lasten op het wegverkeer blijven stapelen en de opbrengst elders besteden. Extra lasten zijn uitsluitend aanvaardbaar als de opbrengsten extra worden besteed aan de wegen. Onderdeel van het gewenste beleidspakket is daarom een herziening van het huidige fiscale stelsel rond de auto en van financiering van de hoofdwegen, een overgang van een systeem van belastingen naar een systeem van eerlijke prijzen voor het gebruik van de weg. Eerlijke prijzen zijn gebaseerd op kosten. Introductie van prijzen is volgens ons onlosmakelijk gekoppeld aan het ontwikkelen van een mobiliteitsmarkt, waarin vraag én aanbod bij elkaar komen. De autohandel en-reparatie en de aanverwante sectoren binnen FEDERAUTO willen in deze richting studie verrichten om de bedrijven van morgen te laten uitgroeien tot mobiliteitscentra. Wij hopen op de steun van de overheden om dit te kunnen realiseren. Een belangrijk speerpunt is de infrastructuur: FEDERAUTO wil dat de gewestelijke overheden hierin blijft investeren om de doorstroming te bevorderen. De opbrengsten van de autobelastingen moeten wat FEDERAUTO betreft dan ook direct voor de verbetering van de infrastructuur worden gebruikt. Onze sectoren die de leveranciers zijn van mobiliteit vragen dat de nodige middelen vrijgemaakt worden voor de aanleg, uitbreiding en onderhoud van onze wegeninfrastructuur evenals de invulling van de missing links. In vergelijking met andere EU-landen scoren wij zeer laag betreffende overheidsinvesteringen op dit vlak ten opzichte van het BBP. Als de gewesten zich willen profileren als economische draaischijf binnen België en Europa dan moet hier dringend werk van gemaakt worden. Diverse projecten dienen gestimuleerd te worden: aanpassingswerken aan de Ring rond Brussel (doorgaand verkeer scheiden van het bestemmingsverkeer), parkings bij openbaar vervoer zoals stations, aparte rijstroken voor vrachtwagens en het herwaarderen van de gewestwegen (verkeersfunctie centraal stellen). Ook voor de gemotoriseerde tweewieler dient de wegeninfrastructuur aangepast te worden. (stroeve verf voor wegmarkeringen, antislip voor putdeksels, beschermende vangrails, ) In het algemeen dienen de gewesten aandacht te hebben voor de moderne technologie die in de planningen bij wegenaanleg gebruikt kunnen worden en die het gewest moeten voorbereiden op de komende jaren (een voorbeeld is e-call). 16

17 Ten slotte maakt FEDERAUTO zich sterk voor een schone mobiliteit en leefbaarheid. FEDERAUTO is voorstander van belastingdifferentiatie ten gunste van milieuvriendelijke auto s & tweewielers, als dit kostenneutraal gebeurt. FEDERAUTO wil dat het tanken van brandstoffen met een lagere CO 2 - uitstoot wordt aangemoedigd met fiscale maatregelen. FEDERAUTO wil dat er werk gemaakt wordt van de transitie naar een duurzamere energiemarkt, maar dit moet gebeuren met een beleid op lange termijn, in plaats van een reeks halve kortetermijnoplossingen. Het beleid moet de nieuwe duurzaamheidsinitiatieven vanuit de markt stimuleren en zo het huidige economisch verlammende mobiliteitsbeleid doorbreken. De auto is en blijft het meest populaire vervoermiddel, goed voor 68 % van alle verplaatsingen. Dat komt omdat mensen hun drukke agenda s van werk, gezin, sociaal leven en hobby s vaak maar rondkrijgen dankzij de auto. Maar FEDERAUTO is zich ten volle bewust dat de negatieve effecten zoals files of verkeerscongesties, verkeersongevallen, lawaai en vervuiling doelgericht moeten aangepakt worden. En daarvoor zijn er enerzijds nieuwe wegen nodig en een opsmuk en renovatie van het bestaande wegennet (inclusief fietspaden) gekoppeld aan een kilometerheffing, waarvoor er echter pas een draagvlak zal zijn wanneer de regering eindelijk eens duidelijk zegt dat die alle andere autobelastingen zal vervangen. De introductie van mogelijke nieuwe taxaties met het oog op het sturen van het verkeersbeleid, mag globaal niet leiden tot een verhoging van de verkeersbelastingen. De kilometerheffing voor vrachtwagens kan als tussenstap een begin van oplossing zijn, maar het effect op de mobiliteit zal beperkt zijn. Volgens FEDERAUTO dient ook rekening gehouden te worden met een aantal vaste uitgangspunten: - een eenvoudig, werkbaar systeem dat beperkt blijft tot het bestaande, huidige Eurovignetnetwerk; - de hoogte van de tarieven moet afgestemd zijn op deze van de buurlanden om maximaal de concurrentiepositie te waarborgen; - geen differentiatie van de tarieven naar plaats en tijd zolang er geen kilometerheffing voor personenwagens is. Inzake kilometerheffing voor personenwagens vraagt FEDERAUTO echter dat een invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens én personenwagens gepaard gaat met het afschaffen van de verkeersfiscaliteit. Dit is logisch want niet het bezit maar het gebruik moet worden getaxeerd. Een coherent beleid waarbij alle factoren en gevolgen van de invoering van rekeningrijden in overweging worden genomen, is noodzakelijk. FEDERAUTO wenst in de gewesten bij de voorbereiding van deze ecologisch gemoduleerde slimme kilometerheffing voor vrachtwagens betrokken te worden. Er moet snel duidelijkheid komen over de belastbare materie van de kilometerheffing, het lokalisatiecriterium, het tarief en de heffingsgrondslag, de technologie, de hervorming van de verkeersbelasting, de handhaving, het tijdsschema en de samenwerking binnen de gewesten. Volgens de simulaties van het Planbureau zorgt de toepassing van een kilometerheffing uitsluitend voor vrachtwagens niet voor een vermindering van de wegcongestie of voor een daling van de impact van het wegverkeer op het milieu. Om het fileprobleem effectief op te lossen, dient er een kilometerheffing voor alle weggebruikers te worden toegepast. Bij de opstart (mogelijk in 2016) van een kilometerheffing voor voertuigen boven 3,5 ton is het belangrijk dat de meeropbrengsten exclusief worden bestemd voor investeringsprojecten binnen mobiliteit en openbare werken. Enkel zo zal voor de invoering van die heffing een draagvlak ontstaan. FEDERAUTO pleit voor aangepaste toekomstgerichte milieu- en veiligheidsnormen. Indien die normen gekoppeld worden aan een duidelijke invoeringstermijn, dan zou dit zelfs een stimulans voor onze autoproducenten en automobilisten kunnen zijn. De gewestoverheden kunnen er ook voor zorgen dat elektrische en CNG-wagens aantrekkelijker worden bv. via fiscale kortingen (een bevoegdheid die overkomt door de zesde staatshervorming) of via slimme regelgeving (zoals 17 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

18 het gratis parkeren of het openstellen van vrije busbanen voor elektrische wagens, wat in Noorwegen het geval is). FEDERAUTO verwijst hierbij naar de position paper die zij terzake heeft overgemaakt aan de Vlaamse Regering samen met de betrokken stakeholders. FEDERAUTO voorziet hiermee in een zevenstappenplan waarbij wij vragende partij zijn om een E-team of taskforce in het leven te roepen dat samen met het federale niveau vorm kan geven aan de uitbouw van de faciliteiten nodig om alternatieve brandstoffen, zoals Europa het wil, mogelijk te maken in ons land. Maar het moet duidelijk zijn: de tijd van haalbaarheidsstudies en proeftuinen is voorbij; het is tijd voor actie en maatregelen om een soort market-pull te veroorzaken om finaal de doelstellingen van Europa voor 2050 (witboek) te halen. Rond CNG zouden wij graag hebben dat de gewesten werk maken van het volgende: 1. Fiscaliteit: stabiel fiscaal kader voor aardgas aan de pomp (10 jaar stop + nadien jaarlijkse herziening in functie van targets), fiscaliteit wagens steunend op een verfijnde eco-score, ondersteuning trucks op CNG/LNG om het verschil tegenover dieseltrucks weg te werken; 2. Infrastructuur: strategische mapping van de tankstations, subsidie voor CNG-vulpunten (cfr. ecologiepremie in Vlaanderen - Agentschap Ondernemen maar uitgebreid naar andere gewesten en verhoogde tussenkomst) op federaal/gewestelijk vlak, verplichting alternatieve brandstoffen op grote tankstations; 3. Communicatie en rol overheid: voorbeeldfunctie overheid, activatie synergie met gemeenten/ gewesten en pilootprojecten, institutionele communicatie FOD/ASBE/NGV Platform/FEDERAUTO. Mobiliteitsplannen en regionalisering van mobiliteitsdomein (technische keuring & homologatie voertuigen) FEDERAUTO is vragende partij om de mobiliteitsplannen van de gewesten maximaal af te stemmen op de transitie naar alternatieve brandstoffen en de invoering van mobiliteitsplannen. Een globale strategie voor de komende jaren voor de burgers en bedrijven ontbreekt en werkt de rechtsonzekerheid in de hand en remt de ontwikkeling van een transitie naar een versneld groener en duurzamer wagenpark. Ook bij het debat rond de implementatie van de regionalisering van de technische keuring en homologatie wenst FEDERAUTO te worden betrokken. De sector bezit een ruime expertise om indien nodig een rol te spelen in dit geheel en wenst samen met de gewesten een efficiënt intergewestelijk loket uit te bouwen ten dienste van alle bedrijven en particulieren die inzake homologatie & gelijkvormigheidsdocumenten op zoek zijn naar een snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening, in het bijzonder voor bedrijfsvoertuigen en machines. De huidige periodiciteit van de keuring dient herzien te worden om beter af te stemmen op de verkeersveiligheid. Ook voor motorfietsen zou de periodieke keuring versneld moeten doorgevoerd worden. Er dient door de gewesten een regeling uitgewerkt te worden voor snelle elektrische fietsen (speed pedelecs): homologatie, verzekering, wegcode, enz. Accidentologie & ruimte voor de takelbedrijven Als FEDERAUTO willen wij de aandacht vestigen op de uitgesproken wens van de autosector en aanverwante sectoren (tweewielers (ook fietssector), landbouwmachines, ) om naar het voorbeeld van Zweden in te zetten op wat we gemeenzaam de accidentologie zouden noemen en hieromtrent werk te maken in de gewesten. Deze zullen in de toekomst naar het voorbeeld van de Scandinavische landen bij de analyse van de verkeersongevallen rekening moeten houden met de staat van onderhoud van het voertuig (personenwagen of vrachtwagen) dat de oorzaak van een verkeersongeval is. Dit is een van de factoren die wij wensen te benadrukken en die opgenomen dient te worden in BART, de Belgian Accident Research Team. Bij de berekening van de maatschappelijke kost van verkeersongevallen kan dit een bijkomend element zijn. De praktijk leert ons dat veel ongevallen voorkomen hadden kunnen worden wanneer het motorvoertuig rigoureus onderworpen was geweest aan een regelmatig onderhoud. Wij denken hier vooral aan veiligheidscomponenten zoals banden, ophanging, remmen, stuurinrichting en verlichting. 18

19 Daarnaast dienen naar het voorbeeld van de buurlanden concrete maatregelen genomen te worden die de onmiddellijke verkeersveiligheid kunnen bevorderen zoals het gebruik van winterbanden. FEDERAUTO vraagt inzake verkeersveiligheid de ondersteuning voor de jaarlijkse campagne Denk aan uw gezondheid. Een actie om het belang van goed onderhouden voertuigen te benadrukken in het kader van de verkeersveiligheid. Elke automobilist kan zijn voertuig gratis laten nakijken op bepaalde veiligheidspunten in een deelnemende garage, met name de banden, remmen, ophanging, verlichting en ruitenwissers. Inzake vrachtwagens en meer en meer lichte vrachtwagens (camionettes of bestelwagens) dient duidelijk bij ongevallen veelal ook de link gelegd te worden met ladingzekerheid ( of beter slechte ladingzekerheid). Hier moet een duidelijk beleid rond gevoerd worden in het kader van het noodzakelijk handhavingsbeleid. Er werd mede door FEDERAUTO recent een Europese federatie rond ladingzekerheid opgericht (EUMOS aisbl/ivzw) die onderdak vindt bij FEDERAUTO en haar expertise wil delen met de gewestoverheden. Een rechtlijnige, eenvormige, vaste regelgeving en controle gestuurd vanuit een centraal organisme dat ook de opleidingen ter zake verzorgt (ook voor politie) kan de verkeersveiligheid en het wegwerken van onwetendheid alleen maar ten goede komen. Takelbedrijven dienen naast de mogelijkheid om de pechstrook te gebruiken ook voorzien te worden van een speciaal zwaailicht om ze als echte prioritaire voertuigen te kunnen beschouwen. 19 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

20 Vorming en opleiding Vorming en opleiding zullen in de komende jaren van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten in onze sectoren. Nooit tevoren verliep de technologische ontwikkeling zo snel als in de laatste 10 jaar, en nooit eerder was de impact ervan zo groot op het vereiste minimum competentieniveau van onze medewerkers. Het is daarom van essentieel belang dat de competentiekloof tussen alle vormen van onderwijs en het bedrijfsleven wordt overbrugd. Dat de sectoren in de autobranche en de aanverwante sectoren deze inspanning zelf zouden kunnen dragen, is immers niet realistisch. Nu al worden door onze bedrijven en het sectoraal opleidingsfonds (EDUCAM) jaarlijks aanzienlijke bedragen besteed aan de bijscholing van de werknemers. De last van de bijscholing van lesgevers en het actualiseren van de uitrusting in de scholen is bijgevolg geen opdracht voor onze sectoren. Technisch en beroepsonderwijs synergieën creëren Daarom heeft de branche zijn eigen competentiecentra (in Lokeren, Hasselt en Luik) gecreëerd en dient er gezocht naar een optimale synergie tussen opleidingsactoren, institutionele operatoren, net als privé initiatiefnemers, om de krachten te bundelen en te ijveren voor een win-winsituatie voor alle partijen. Alleen dan kunnen onze ondernemingen jonge bekwame medewerkers rekruteren en verder tijdens hun carrière bijscholen (RTC-projecten, contacten met onderwijskoepels, SYNTRA, VDAB, IFPAME, SFPME, IAWM, Forem-Formation, ). FEDERAUTO wil hier samen met EDUCAM absoluut een coördinerende rol in spelen. In elk geval moet zowel de knowhow als de technische informatie, incluis uitrusting, zo snel mogelijk doorstromen naar het beroeps- en technisch onderwijs actief in autotechnieken. Dit moet leiden tot een versterkte vorm van geïntegreerd onderwijs waarbij de theoretische (kennis) en praktische (kunnen) opleiding continu en fysiek in direct samenspel worden gerealiseerd. Dit is immers ook een noodzaak om jongeren een coherent beeld te geven van de mogelijke carrières in onze sectoren en hen te motiveren voor een loopbaan. Anderzijds kan de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt hierdoor veel efficiënter gerealiseerd worden en kunnen bedrijfsstages eindelijk rendabel worden voor de leerlingen. 20

21 Management en naschoolse vorming In het onderwijs moet meer aandacht worden besteed aan bedrijfseconomie en bedrijfsmanagement zodat de toekomstige ondernemers uit onze sectoren meer bedrijfsleider worden. Daarom vraagt FEDERAUTO: Om starters een beter economisch inzicht te laten verwerven in hun toekomstig bedrijf, moet in het secundair onderwijs het aantal uren bedrijfseconomie worden verhoogd en moeten in stages de bedrijfseconomische vaardigheden meer aan bod komen; Leerkrachten uit het technisch en beroepsonderwijs moeten zich geregeld bijscholen zodat hun kennis aansluit bij de praktijk. Zoals aangegeven zijn managementopleidingen voor onze sectoren primordiaal. De opleiding van bedrijfsleiders en hun medewerkers is de sleutel tot het competentiebeheer in onze ondernemingen. De competenties vormen immers de basis van de capaciteit van elke onderneming. Het opleidingsniveau is bijgevolg van essentieel belang voor haar slagkracht. FEDERAUTO wil aan de spits blijven staan van de managementopleidingen in onze sectoren en zo het opleidingsniveau verhogen van allen die een taak opnemen (of weldra zullen opnemen) in de autosector en de aanverwante sectoren. FEDERAUTO wil blijven betrokken worden bij de verdere uitwerking en implementatie van de intersectorale administratieve beroepskennis van de toegang tot het beroep in de sector van de mobiliteit, zodat deze steeds op gelijke manier wordt toegepast, geactualiseerd en geïnterpreteerd. In dit kader willen wij dan ook het aanspreekpunt blijven voor alle actoren, ook na de regionalisering van de materie. MOBILITEITSBUDGET: slimme inzet van de autofiscaliteit Vergeten we vooral niet dat onze arbeidsgerelateerde mobiliteit vooral wordt bepaald door de manier waarop wij werken en deze is sterk aan verandering onderhevig. Denk aan de invoering van Het Nieuwe Werken, thuiswerken, resultaatgericht werken, onderweg werken, minder verplaatsen en meer digitaal overleg. Werken en reizen hebben immers een sterke invloed op elkaar. Dit vraagt om nieuwe, flexibele regelingen en het mobiliteitsbudget is daar een onderdeel van. Verdere verhoging van de autobelastingen is niet wenselijk. Een effectieve inzet van de autobelastingen wel. Daarom pleit FEDERAUTO voor het fiscaal mogelijk maken van slimme mobiliteitsbudgetten. FEDERAUTO benadrukt dat onzekere factoren als autobelastingen de markt in een andere richting kunnen bewegen. Een alternatief scenario is denkbaar wanneer markt en overheid daadwerkelijk inzetten op de omschakeling van autobezit naar gebruik en de overheid hier ook het fiscale stelsel op inricht, bijvoorbeeld door stimulering van mobiliteitsbudgetten. Om ook dan een rol te kunnen spelen is een mentaliteitswijziging nodig. In dat geval moeten ook de leasemaatschappijen ook zelf de transformatie durven maken van bezit naar gebruik. De autohandel en -reparatie wil er werk van maken om haar activiteiten in deze richting aan te passen. Hierbij dienen wel volgende principes in acht genomen te worden: - het mag in geen geval een meerkost betekenen voor de werkgevers als zij in de huidige situatie een bedrijfswagen toekennen aan de werknemers; - het invoeren van een mobiliteitsbudget moet altijd uitgaan van de werkgever; - cruciaal is zoals al aangegeven een aangepast, duidelijk fiscaal en sociaal kader om voldoende rechtszekerheid te bieden aan zowel de werkgever als de werknemer. De autobedrijven die mobiliteit verkopen moeten hun klanten met zekerheid informatie kunnen bieden. Als FEDERAUTO vragen wij vooral ook aandacht voor de tweewielerbranche in dit verhaal. De fiets (al of niet elektrisch) en de lichte motorfietsen en scooters moeten in het mobiliteitsbudget een duidelijke fiscaal vriendelijke behandeling krijgen. 21 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Draagvlak voor aanpassingen van de verkeersbelasting in Vlaanderen/België?

Draagvlak voor aanpassingen van de verkeersbelasting in Vlaanderen/België? Draagvlak voor aanpassingen van de verkeersbelasting in Vlaanderen/België? Frank Van Thillo 2004: voorstel invoering wegenvignet 2 Invoering van een wegenvignet ter vervanging van de verkeersbelasting,

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO beleid - BVBA Starter A04 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JDH ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Nadere informatie

Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit

Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit Mobiliteit: de rol van sturing en capaciteit BRUNO DE BORGER, UA hoogleraar economie Ringland Colloquium 20 maart 2014 de Singel Antwerpen Overzicht Basisprincipes van een goed mobiliteitsbeleid Toepassing

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

DE VERGROENING VAN DE

DE VERGROENING VAN DE DE VERGROENING VAN DE VERKEERSFISCALITEIT Vergroening fiscaliteit mobiliteit - EU Bestaande regelingen Vrachtwagens Eurovignet Ontwikkelingen in FR, DE (LKW maut), AT, Personenwagens Péage (FR, ES, ),

Nadere informatie

De auto van de toekomst is voor vandaag

De auto van de toekomst is voor vandaag De auto van de toekomst is voor vandaag Woensdag 7 mei 2014 Belgian Platform on Alternative Transport Fuels #8 Agenda 1. Inleiding 2. Belgische cijfers over de markt en het park 3. Andere Europese landen

Nadere informatie

nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Hervorming verkeersbelastingen - Stand van zaken - LPG-voertuigen

nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Hervorming verkeersbelastingen - Stand van zaken - LPG-voertuigen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 123 van BJÖRN RZOSKA datum: 22 januari 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting - Oldtimers

Belasting op de inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting - Oldtimers SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 353 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 6 juli 2017 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Belasting

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Advies Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn,

Nadere informatie

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken Agenda 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken 3. Conceptnota Motorvriendelijk Mobiliteitsbeleid: een opportuniteit Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Nadere informatie

advies CRB Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België

advies CRB Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België advies CRB 2014-1820 Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België CRB 2014-1820 Advies over de Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België BRUSSEL 15.10.2014

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV:

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV: Sinds wanneer is de vergroening van de BIV en verkeersbelasting van toepassing in Vlaanderen? De vernieuwde BIV en verkeersbelasting zijn sinds 1 januari 2016 van toepassing. Geldt de vernieuwde BIV en

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Kilometerheffing voor Vrachtwagens * interregionaal Samenwerkingsakkoord

Kilometerheffing voor Vrachtwagens * interregionaal Samenwerkingsakkoord Kilometerheffing voor Vrachtwagens * interregionaal Samenwerkingsakkoord * ontwerp van decreet Commissie Mobiliteit & Openbare Werken - 18 juni 2015 Ben Weyts, Vlaams Minister van mobiliteit, Openbare

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

Doc. KMO-POL A 03 Brussel, Actieplan Middenstand-Kleinbedrijf A D V I E S. over

Doc. KMO-POL A 03 Brussel, Actieplan Middenstand-Kleinbedrijf A D V I E S. over Doc. KMO-POL A 03 Brussel, 13.09.2001 Actieplan Middenstand-Kleinbedrijf 2001-2003 A D V I E S over HET ACTIEPLAN MIDDENSTAND - KLEINBEDRIJF 2001-2003 2 De heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

[2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG?

[2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG? [2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG? Vorige week kon u al een eerste bespreking lezen van enkele aandachtspunten uit het nieuwe federale regeerakkoord in verband met werkgelegenheid,

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 A D V I E S Nr. 2.056 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 oktober 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19,

Nadere informatie

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen.

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 319 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

~LGEMEEN lliseheers~omite

~LGEMEEN lliseheers~omite ~LGEMEEN lliseheers~omite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de w et van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tel. :02 546 43 40 Fax : 02 546 2 1 53 ABC Verslag 2009/002

Nadere informatie

E-bike : regelgeving & evolutie bekeken vanuit de fietssector en mobiliteitsmarkt

E-bike : regelgeving & evolutie bekeken vanuit de fietssector en mobiliteitsmarkt + E-bike : regelgeving & evolutie bekeken vanuit de fietssector en mobiliteitsmarkt Philippe Decrock, directeur studiedienst (federatie FEDERAUTO, FEDERVELO- FEDERPROCYCLE) + AANDACHTSPUNTEN E-bikes Elektronisch

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2011 -- 2020

ACTIEPLAN 2011 -- 2020 Verkeersveiligheid GEWE STELIJK ACTIEPLAN 2011 -- 2020 SGVV BHG Strategische en operationele goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 maart 2011 1Verminderen van de verkeerssnelheid

Nadere informatie

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs

Brussel, 18 februari _Advies_studiefinanciering_HO. Advies. Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs Brussel, 18 februari 2004 180204_Advies_studiefinanciering_HO Advies Studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs 1. Inleiding De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Rekentool traditioneel versus alternatief

Rekentool traditioneel versus alternatief Rekentool traditioneel versus alternatief Fiscale impact van uw voertuigkeuze 20 november 2014 Wie zijn wij Ons kantoor is gelegen in Westmalle dicht bij de grens met Oostmalle We bestaan reeds meer dan

Nadere informatie

PlanninG en FinancierinG

PlanninG en FinancierinG 1 budgetta ire PlanninG en FinancierinG Het groeiende succes van eersteklas openbaar vervoer voor iedereen vormt de sluitsteen voor de toegankelijkheid tot de verschillende functies in het Gewest. Als

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart A D V I E S Nr. 1.507 ---------------------------- Zitting van donderdag 24 maart 2005 -------------------------------------------------- Bedrijfsvoertuigen - solidariteitsbijdrage x x x 2.114-1 Blijde

Nadere informatie

1. In het kader van de mogelijke verdere ondersteuning van het lokale milieubeleid zouden bijkomende maatregelen worden onderzocht.

1. In het kader van de mogelijke verdere ondersteuning van het lokale milieubeleid zouden bijkomende maatregelen worden onderzocht. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 532 van MARTINE TAELMAN datum: 6 maart 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Ondersteuning lokale besturen - Elektrische voertuigen Binnen de

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 8, 10 EN 18 VAN DE WET VAN 25 JUNI 1993 BETREFFENDE DE UITOEFENING EN DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE EN KERMISACTIVITEITEN MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Samenvatting

Nadere informatie

Kamer van de Middenstand. Regionalisering van het Participatiefonds

Kamer van de Middenstand. Regionalisering van het Participatiefonds Kamer van de Middenstand Regionalisering van het Participatiefonds Reflectienota van 18 maart 2008 REGIONALISERING VAN HET PARTICIPATIEFONDS REFLECTIENOTA VAN DE KAMER VAN DE MIDDENSTAND 18 maart 2008

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode

1. Hoeveel bedraagt de totale beheersvergoeding die PMV ontvangt? Graag een overzicht per jaar voor de periode SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 399 van GÜLER TURAN datum: 27 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vlaams Participatiefonds - Activiteiten Ingevolge de zesde

Nadere informatie

De verkeersveiligheid in 2008

De verkeersveiligheid in 2008 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 25 FEBRUARI 2009 De verkeersveiligheid in 2008 Resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit Voorzitter

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 INHOUD Context Europese verordening: inhoud Gevolgen voor Belgische reglementering Conclusies

Nadere informatie

nr. 157 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 2 februari 2017 aan BART TOMMELEIN Vlaamse Belastingdienst - Gezinnen met achterstallige betalingen

nr. 157 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 2 februari 2017 aan BART TOMMELEIN Vlaamse Belastingdienst - Gezinnen met achterstallige betalingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 157 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 2 februari 2017 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vlaamse

Nadere informatie

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen VOORSTELLING VAN HET CHARTER " "EV EVOLUTION TO ELECTRICAL VEHICLES" ( EV. TO E.V. ). ) INLEIDING Het vervoer over de weg is momenteel een bron van vervuiling wegens uitstoot in de lucht en geluidshinder.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 204 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Uitdagingen voor bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen

Uitdagingen voor bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen Uitdagingen voor bedrijfshuisvesting buiten bedrijventerreinen De Samenkomst Infosessie 2A Stijn Vannieuwenborg Immobiliaire projectontwikkeling Leiedal Twee vaststellingen 1. 2. Ondernemers worden

Nadere informatie

Thema 1: de gebruiker betaalt

Thema 1: de gebruiker betaalt Beleidscafé: betalen voor automobiliteit 9-12-2010 Thema 1: de gebruiker betaalt Stelling 1: Autobezit moet goedkoper worden voor mensen die weinig rijden en duurder voor mensen die veel rijden. Autobezit

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

ADVIES. 21 september 2017

ADVIES. 21 september 2017 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vrijstellingen van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt wegens studies, beroepsopleidingen of stages 21 september 2017

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling. Advies

Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling. Advies Brussel, 17 september 2008 Advies ecologiesteunregeling Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun

Nadere informatie

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren

6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren PERSBERICHT Hasselt, 16 april 2015 Bevraging UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 6 op 10 Limburgse bedrijven willen voluit investeren Groeiambitie voor 7 op 10 hoofdreden voor investeringen Investeringen hefboom

Nadere informatie

Welkom. Wase Klimaattop. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Welkom. Wase Klimaattop. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Welkom Wase Klimaattop Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen 2 Wase Klimaattop_14 oktober 2016 Situering initiatief duurzame mobiliteit Doelstellingen

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Vlaams ontwerpbegrotingsplan

Vlaams ontwerpbegrotingsplan ingediend op 33 (20152016) Nr. 1 6 oktober 2015 (20152016) Vlaams ontwerpbegrotingsplan Bijdrage van de Vlaamse Regering aan het ontwerpbegrotingsplan, bedoeld in artikel 6 van verordening (EU) nr. 473/2013

Nadere informatie

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap

REKENHOF. Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap REKENHOF Onderzoek van de begroting 2016 van de Vlaamse Gemeenschap Vlaams Parlement, Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 17 november 2015 1. Normnaleving 1. Normnaleving Doelstellingen overheden

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie

Strategisch plan voor de bouwsector. Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Strategisch plan voor de bouwsector Pistes om de voorwaarden te scheppen voor een gezonde concurrentie Vijf acties moeten tegelijkertijd worden ingevoerd: 1. Versterken van het rechtskader 2. Sensibiliseren

Nadere informatie

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk

Advies. betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Brussel, 18 november 2009 181109 Advies federaal banenplan Advies betreffende de nieuwe anti-crisismaatregelen van de federale regering en minister van Werk Inhoud Advies... 3 1. Situering... 3 2. Het

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ADVIES. Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ADVIES Ontwerp van omzendbrief betreffende de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 14 september 2012 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

Zesde staatshervorming - Mobiliteit en Openbare Werken - Juridische geschillen tussen federale en Vlaamse overheid

Zesde staatshervorming - Mobiliteit en Openbare Werken - Juridische geschillen tussen federale en Vlaamse overheid SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 180 van LORIN PARYS datum: 30 oktober 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Zesde staatshervorming - Mobiliteit

Nadere informatie

Resolutie: Failliet Indieners: Veronique Roerink en Martijn Wiggers Voorjaarscongres 2013, 20 & 21 april, Sint-Michielsgestel

Resolutie: Failliet Indieners: Veronique Roerink en Martijn Wiggers Voorjaarscongres 2013, 20 & 21 april, Sint-Michielsgestel Resolutie: Failliet Indieners: Veronique Roerink en Martijn Wiggers Voorjaarscongres 2013, 20 & 21 april, Sint-Michielsgestel Inleiding December 2012 heeft minister Opstelten een brief naar de Tweede Kamer

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK De ministerraad heeft vrijdag 28 oktober het plan Werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd. De regering wil zo flexibiliteit voor ondernemers en werknemers versterken. De eerste stappen naar een Belgisch

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014

Sector beschutte werkplaatsen. Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 Sector beschutte werkplaatsen Memorandum Vlaamse verkiezingen 25 mei 2014 VLAB, de werkgeversorganisatie die alle 54 Vlaamse beschutte werkplaatsen vertegenwoordigt, benadrukt het belang van de sector

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

MBO afgedankte batterijen en accu s

MBO afgedankte batterijen en accu s Briefadvies MBO afgedankte batterijen en accu s Advies over de startnota MBO afgedankte batterijen en accu s Datum van goedkeuring 11 maart 2015 Volgnummer 2015 005 Coördinator + e-mailadres Co-auteur

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES ***

Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, TUSSENTIJDS ADVIES. betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** Doc. nr. E3:13002C03 Brussel, 12.10.1999 MH/FD/LC TUSSENTIJDS ADVIES betreffende DE DIENSTENCHEQUES *** 2 Na bespreking in de vaste commissie Reglementeringen dd. 22.9.1999, brengt de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2008 inzake het voorontwerp van ordonnantie betreffende de omzetting

Nadere informatie

Oneerlijke concurrentie

Oneerlijke concurrentie Juli 2017 Oneerlijke concurrentie Inleiding Wanneer vandaag aan ondernemers wordt gevraagd waar ze wakker van liggen, mag je er van uit gaan dat oneerlijke concurrentie verschillende keren tussen de antwoorden

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie