samen hoger Politiek Memorandum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "samen hoger Politiek Memorandum"

Transcriptie

1 samen hoger Politiek Memorandum 2014

2 2

3 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek Onderstaand memorandum formuleert de verwachtingen van FEDERAUTO vzw voor de drie verkiezingen in 2014: federaal, gewestelijk en Europees. FEDERAUTO is de spreekbuis van de Autohandel en -reparatie en de Aanverwante Sectoren (autoonderdelen, gereedschap en uitrusting voor garages, invoer en distributie van landbouwmachines, burgerlijke bouwkunde machines, goederenbehandeling en de tweewielersector). Ze groepeert 15 beroepsgroeperingen die meer dan bedrijven vertegenwoordigen, meestal kleine en middelgrote ondernemingen. Deze bedrijven realiseren een omzetcijfer van 100 miljard EUR en vertegenwoordigen bovendien meer dan werknemers. Ruimte & kansen geven aan de automotive en aanverwante sectoren - kernpunten Kiezen voor een consistent, fiscaal en sociaal beleid op niveau van kmo s, duurzame visie voor de bedrijven binnen de motorvoertuigen/tweewielers/machine-retail/distributie & onderhoud en ondersteuning van een kwalitatieve groei van een duurzame en veilige mobiliteitsmarkt: 1. De mobiliteitssectoren hebben nood aan een duidelijke, eenvoudige duurzame langetermijnvisie op vlak van autofiscaliteit (inclusief rekeningrijden) voor bedrijven & particulieren (federaal en gewestelijk) met oog voor nieuwe aandrijfsystemen (E-mobility, CNG, biogassen) en ITS (intelligence transport systems). 2. De mobiliteitssectoren vragen aandacht en betrokkenheid voor hun kmo s als mobiliteitsproviders bij de transitie naar de duurzame co-mobiliteit van morgen. Met haalbare en werkbare kaders voor de invoering van mobiliteitsbudgetten met aandacht voor individueel duurzaam vervoer. 3. De mobiliteitssectoren zijn als werkgevers vragende partij voor één sociale overlegstructuur waarbinnen de arbeids-voorwaarden voor hun werknemers onderhandeld kunnen worden. De oprichting van één ruim paritair Comité voor de mobiliteit is het streefdoel. 4. Arbeidsflexibiliteit & competentiekracht met de buurlanden zijn kernbegrippen en aandachtspunten voor onze mobiliteitssectoren. 5. De verkeersveiligheid is rechtstreeks verbonden met een ondersteunend beleid dat onderhoud en periodieke controle van vervoersmiddelen benadrukt en verfijnd. 6. Vorming en opleiding zowel wat technische als managementcompetenties betreft moet er voor alle onderwijs- en opleidingsoperatoren veel beter afgestemd worden op de noden van de mobiliteitsbedrijven. 7. Milieuheffingen en -taksen op afvalstromen waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, werken contraproductief en moeten afgeschaft worden. 8. De vestigingsvereisten voor de gereglementeerde beroepen voor de diverse economische activiteiten binnen de mobiliteitssector moeten door de gewesten behouden worden als belangrijke instrumenten voor verkeersveiligheid en consumentenbescherming. 9. De mobiliteitssectoren vragen ondersteuning om een echte ombudsdienst voor hun sectoren uit te bouwen. 10. De handelscontracten in de mobiliteitssectoren moeten juridisch evenwichtiger en rendabeler worden en de kmo s toelaten zich opnieuw ondernemer te voelen. 3 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

4

5 INHOUD 6 Inleiding VOORSTEL VERKIEZINGSPROGRAMMA WAT KAN HET BELEID DOEN? VOORSTELLEN VOOR BELEIDSACTIES Federaal: algemene benadering LOONLAST & ARBEIDSVOORWAARDEN 7 AUTOFISCALITEIT: BEDRIJFSWAGENS LIQUIDIDATIEBONUS van 10 naar 25 % MOBILITEIT DIV INSCHRIJVINGSBEWIJS DUBBELLUIK 8 Mobiliteit regionalisering problematiek homologatie MOBILITEIT DIV Commerciële platen 9 ENERGIE Alternatieve brandstoffen op federaal niveau Economie Fraudebestrijding (sociaal en fiscaal) Cashbetalingen of contante betalingen 10 Codex Economisch recht Ombudsdienst Justitie Retentierecht en rechtstreekse vordering voor takel en bergingsbedrijven Betalingsachterstand Op het vlak van preventie van faillissementen 11 Evenwichtige concessiecontracten aandachtspunt voor FOD Economie 13 Regionaal (Vlaanderen, Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Toegang tot het beroep vestigingsvereisten 15 Verkrijgen van financieringen en kredieten door kmo s Ruimtelijke ordening Algemene STOP op lokale economische onproductieve belastingen Infrastructuur & Mobiliteit 18 Mobiliteitsplannen en regionalisering van mobiliteitsdomein (technische keuring & homologatie voertuigen) Accidentologie & ruimte voor de takelbedrijven 20 Vorming en opleiding Technisch en beroepsonderwijs synergieën creëren 21 Management en naschoolse vorming MOBILITEITSBUDGET: slimme inzet van de autofiscaliteit 22 Milieuwetgeving 23 Bodemsanering 24 Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Belasting op afvalstoffen onderworpen aan de aanvaardingsplicht 25 Decreet betreffende het bodembeheer Regionale ECONOMIE Vergunningsbeleid en ruimtelijke ordening Subsidiëring en Investeringen Rentabiliteitsproblematiek Fiscaliteit / Ecofiscaliteit 26 Arbeidsmarktbeleid 27 EUROPA Europees beleid Richtlijn technische keuring op EU-niveau 28 Europees Groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen Buitenlandse deloyale concurrentie aanpakken Vereenvoudiging en modernisering van de btw-regelgeving Boekhoudrichtlijn ( 2013/34/EU) 5 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

6 Inleiding De mobiliteitssectoren leveren de vervoermiddelen die de motor zijn van onze globaliserende economie. Individuele Mobiliteit van personen & werknemers en mobiliteit van goederenvervoer raakt het sociaal en economisch weefsel van de samenleving en is fundamenteel voor de zelfontplooiing en ontwikkeling van mens en bedrijf. Maar de autosector is in crisis. De huidige automotive en aanverwante sectoren kampen met verschillende uitdagingen: sociaal, economisch, ecologisch. De consument verandert zijn kijk op de auto en de mobiliteit in het algemeen. Het beleid moet steeds uitgaan van het principe dat de economische groei gevrijwaard moet blijven. Maatregelen om de mobiliteitsproblemen aan te pakken mogen geen impact hebben op de Belgische competitiviteit. VOORSTEL VERKIEZINGSPROGRAMMA FEDERAUTO vraagt een optimale regelgeving door een efficiënt overleg tussen de beleidsniveaus, in nauw overleg met de sectororganisaties en een duidelijke communicatie naar onze sectoren. WAT KAN HET BELEID DOEN? VOORSTELLEN VOOR BELEIDSACTIES Federaal: algemene benadering Het hoofdpunt voor FEDERAUTO is de autofiscaliteit (zowel de taxatie naar de gebruiker toe als de behandeling van de autokosten in de personen- en vennootschapsbelasting in het algemeen). De complexiteit en het uitblijven van een strategische visie over meerdere jaren brengt enorme schade toe aan de mobiliteitsmarkt van het individueel vervoer omdat de onzekerheid regeert en hierdoor geen investeringen bij de bedrijven kunnen gebeuren in de richting van duurzame mobiliteit. Dit om te vermijden dat bijvoorbeeld mensen met een vierjarig leasecontract niet voor verrassingen komen te staan zoals het geval was bij de invoering van het voordeel alle aard (VAA) op bedrijfswagens. Verschillende fiscale aspecten moeten door het federaal niveau afgestemd worden in overleg met de gewesten gebeuren om een coherente beleidsvisie te ontwikkelen. LOONLAST & ARBEIDSVOORWAARDEN Het tweede belangrijke punt voor FEDERAUTO als werkgeversorganisatie voor de automotive & aanverwante sectoren is het sociaal overleg en daarin de loonlast en concurrentiepositie tegenover het buitenland. In deze optiek wil FEDERAUTO alle krachten bundelen om met al de bedrijven actief in de individuele mobiliteitsmarkt te kijken om in het kader van het eenheidsstatuut en de evolutie van de sector naar slimme en duurzame mobiliteit toe, de arbeidsfuncties en arbeidsvoorwaarden te bundelen in één paritair comité met het doel de sectorale arbeidsmarkt maximaal te ondersteunen voor onze werkgevers samen met de sectorale tewerkstelling. Duizenden kmo s vormen in ons land de echte ruggengraat van de automotive branche zeker na de saneringen op het niveau van de autoconstructeurs. 6

7 FEDERAUTO vraagt als autosector dat de volgende regering een duidelijke loonlastenverlaging van minstens 5 % doorvoert, zoals ook de middenstandsorganisaties vragen. Deze ingreep van ongeveer 7 miljard EUR zou een competitiviteitsboost moeten teweegbrengen bij ons bedrijfsleven en op die manier de groei en de tewerkstelling ondersteunen. Het accent zou gelegd moeten worden op een combinatie van een indexblokkering en een patronale lastenverlaging in mogelijk verschillende etappes. Uitkeringen voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking gebaseerd op niet-gemotiveerd verlof worden onhoudbaar voor onze kmo s en dienen in de toekomst ingeperkt te worden om de personeelspolitiek in kmo s nog haalbaar te maken. Zeker in sectoren zoals de onze waarin dienstverlening aan de klanten alsmaar meer flexibiliteit vraagt. De economie kan maar blijven draaien als zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan de slag blijven. Vandaag bevat de sociale regelgeving echter nog te veel stimulansen zodat mensen niet of minder zouden gaan werken. AUTOFISCALITEIT: BEDRIJFSWAGENS FEDERAUTO heeft zich van bij de start van het nieuwe systeem voordeel alle aard (VAA) op de bedrijfswagens verzet tegen de berekeningswijze en gebruikte parameters. De praktijk heeft uitgewezen dat heel wat vennootschappen en gebruikers van bedrijfswagens zich bekocht voelen wegens de retroactieve werking van de belasting. De nieuwe regeling heeft alvast de verkoop van milieuvriendelijke wagens gefnuikt in die mate zelfs dat de verkoop van hybrides of plugin en elektrische wagens en CNG-wagens in 2013 naar een onbeduidend laag peil werd terug gebracht wat in schril contrast staat met het buitenland. Bovendien geeft de component verworpen uitgave in de formule (1/7) de facto het ontstaan aan een nieuwe taks omdat de verworpen uitgave in de vennootschappen maar vooral ook de vzw s met niets gecompenseerd kan worden. Dit laatste weerhoudt zelfs diverse vzw s met grote vloten (zie de thuiszorg) om op grote schaal te kiezen voor milieuvriendelijke wagens. Hier zou zeker een wetsaanpassing moeten gebeuren voor de vzw s. FEDERAUTO vraagt uitdrukkelijk om de komende legislatuur geen verdere stappen te nemen om de taksatie van bedrijfswagens te verzwaren zonder een doorgedreven regeling of oplossing rond de loonlastproblematiek voor wat de loonwagens betreft. Ook de tendens om mobiliteitsbugetten of cafetariaplannen te introduceren in de grotere bedrijven (politiek van Vlaams Gewest) mag geen aanleiding zijn om de fiscaliteit hieromtrent te gaan verzwaren. De bedrijfswagen vertegenwoordigt een belangrijk omzetgegeven in onze sector en is kwetsbaar voor verlies aan tewerkstelling en investeringen in de autosector. Een studie met KPMG duidt trouwens aan dat de klassieke argumenten tegen de bedrijfswagens niet kloppen maar in tegendeel het volume bedrijfswagens (met versnelde rotatie om de vier jaar) voor een versnelde vergroening van het wagenpark kan zorgen. LIQUIDATIEBONUS van 10 naar 25 % De federale regering heeft een maatregel doorgevoerd om de spaargelden van zelfstandigen in hun vennootschap extra te belasten bij stopzetting. Het gaat om een belastingverhoging van niet minder dan 150 %. Dit begint nu pas goed door te dringen in de wereld van zelfstandige ondernemers binnen onze sector. Zij plannen stappen om hun vennootschap en eventueel ook hun activiteit stop te zetten. Het gaat hier om kleine garagebedrijven en bedrijven in de aanverwante sectoren. Konden kmo s dankzij hun opgebouwde reserves nog enigszins overleven, dan dwingt de verhoogde taks hen om de reserves uit de vennootschap te halen en als dividend uit te keren. Dit op een moment dat de crisis zich in onze sector het hardst laat voelen. FEDERAUTO vraagt om de oorspronkelijke regeling van de liquidatieboni te herstellen en de roerende voorheffing van 10 % te herstellen. MOBILITEIT - DIV - INSCHRIJVINGSBEWIJS DUBBELLUIK Sinds 1 september 2013 is de DIV overgegaan naar een inschrijvingsbewijs met een dubbelluik. Aanvankelijk was de sector tevreden met de invoering ervan maar de hoofdbekommernis van de sector om het dubbelluik te promoten als een filter en voorzorgsmaatregel bij het over nemen van wagens waarop nog een financiering rust, kan vooralsnog niet. FEDERAUTO vraagt met aandrang om met de federale overheid (DIV) en de bankensector tot een consensus te komen opdat wagens met een financiering bij overname snel gedetecteerd kunnen worden. Een wetgevend initiatief is dringend nodig, anders blijven vele garagebedrijven het slachtoffer van voertuigen waarop nog een financiering rust. 7 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

8 Mobiliteit - regionalisering - problematiek homologatie Ook inzake de overheveling van de bevoegdheid rond homologatie van voertuigen dient omzichtig te worden omgesprongen. De zesde staatshervorming is hieromtrent alles behalve duidelijk. In elk geval is een centraal intergewestelijk orgaan de beste garantie om de goedkeuringsaanvragen snel en efficiënt af te handelen en het daaraan verbonden toezicht op de naleving van de voertuigreglementering verder te optimaliseren. De betrokken overheden, federaties en keuringsinstanties zouden op deze manier hun krachten kunnen bundelen om tot een gunstigere economische realiteit te komen, vergelijkbaar met de buurlanden. FEDERAUTO wil haar expertise met de gewesten delen om in het kader van een publiekprivate samenwerking de continuïteit van de dienstverlening aan onze bedrijven te garanderen. MOBILITEIT DIV - Commerciële platen FEDERAUTO pleit voor het behoud van de commerciële platen maar met een aanpassing om misbruiken te voorkomen (zoals onterecht verhuren van proefrittenplaten). Ook de aanvraag en verlengingsprocedure kan nog verbeterd worden in samenspraak met de DIV. FEDERAUTO pleit ervoor dat ook de volgende regering werk maakt binnen de EU-Commissie van een uniform gebruik van commerciële platen in de eurozone. ENERGIE - Alternatieve brandstoffen op federaal niveau FEDERAUTO vraagt dat het op handen zijnde plan voor het stimuleren van alternatieve transportbrandstoffen in samenspraak met financiën tot een strategie kan komen voor de komende 10 jaar en niet tot 2017 zoals aangekondigd. De fiscaliteit in het kader van voordeel alle aard (VAA) moet herzien worden ten voordele van bepaalde types wagens en de federale overheid heeft een rol 8

9 te spelen om de interoperabiliteit van laadinfrastructuur en vulstations voor CNG waar te maken in ons land als antwoord op de vraag van de EU-commissie hieromtrent. Inzake wetgeving dient er in het kader van CNG en LNG aandacht besteed te worden aan de volgende actiepunten: 1. actie ondergronds parkeren => CNG-voertuigen zijn niet gevaarlijker dan andere; 2. Een duidelijke procedure voorzien voor de milieuvergunning van een cng-bevoorradingsstation (meer bepaald in Wallonië); 3. homologatie trucks met CNG of duel-fuel; 4. metrologie tankstations voor CNG/LNG; 5. nood aan wettelijk kader voor biogas als brandstof voor voertuigen. Inzake elektrische voertuigen verwijzen wij naar de EU-Commissie waar een ontwerprichtlijn publieke laadpalen vraagt voor ons land. Op federaal niveau dient de interoperabiliteit en het marktmodel rond laadpalen (traag en snel laden) gecoördineerd te worden via een stuurgroep. Economie - Fraudebestrijding (sociaal en fiscaal) De leden van FEDERAUTO worden meer en meer geconfronteerd met fiscale en sociale inspecties. De fiscale en sociale controles verlopen niet altijd even vlot. Daarnaast wordt de strijd tegen fiscale en sociale fraude ook nog te vaak beschouwd als een puur budgettaire maatregel om gaten in de begroting dicht te rijden, zeker met de recente taxaties van bedrijfswagens. Het gevoel bestaat dat de controleurs zich niet maandenlang verdiepen in grote dossiers van ernstige en georganiseerde fraude, maar zich richten op kleine zelfstandigen en kmo s die de middelen niet hebben om met fiscale spitstechnologie hun belastingdruk maximaal te drukken of een lange juridische strijd te voeren tegen de inspectiediensten. Op vlak van btw en fiscale taxaties, zoals VAA, vraagt FEDERAUTO vereenvoudigingen en versoepelingen eigen aan de bedrijven die actief zijn in de handel en -reparatie van voertuigen. Cashbetalingen of contante betalingen In het huidige federale regeerakkoord werd overeengekomen om de drempel waaronder cashbetalingen aanvaard worden, flink te verlagen. De bedoeling was om op die manier witwassen, maar ook fiscale fraude een halt toe te roepen. De grens voor cashbetalingen wordt in 2014 verlaagd tot euro zoals voorzien in de beleidsnota van de staatssecretaris voor Fraudebestrijding, John Crombez, op basis van het regeerakkoord. Voor de auto- en vrachtwagenhandel blijft dit een moeilijk realiseerbare verplichting, zeker met de buitenlandse verkopen die een belangrijk deel van de omzet van tweedehandse voertuigen vormt. Er bestaat een risico dat de handel zich verplaatst naar de buurlanden met soepelere regelingen. FEDERAUTO is vragende partij voor een praktische werkbare oplossing voor de sector die kan concurreren met de situatie in de buurlanden. Codex Economisch recht - Ombudsdienst In het kader van de bemiddelingskaders per sector is FEDERAUTO vragende partij om de bestaande verzoeningscommissie voor de verkoop van tweedehandse voertuigen te verruimen naar de verkoop van nieuwe wagens in overleg met de betrokken stakeholders. 9 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

10 Justitie Retentierecht en rechtstreekse vordering voor takel- en bergingsbedrijven FEDERAUTO wil na de verkiezingen het huidige wetsvoorstel dat al besproken werd in de commissie infrastructuur betreffende retentierecht en rechtstreekse vordering voor takel- en bergingsbedrijven opnieuw aankaarten en liefst voorzien in het regeerakkoord; de maatschappelijke relevantie van de depannagebedrijven (zeker bij takelen van vrachtwagens soms met gevaarlijke lading) is sterk toegenomen evenredig met de zware investeringen. Het uitblijven van rechtszekerheid voor deze bedrijven om betaling te krijgen voor hun noodzakelijke interventies, vraagt om een dringende aanpak ten voordele van de verkeersveiligheid en vlotte doorgang van het verkeer. Een retentierecht of rechtstreekse vordering op de voertuigen en lading zou deze bedrijven een stok achter de deur geven om hun betalingen versneld te krijgen. Een wetsontwerp is hier op zijn plaats. FEDERAUTO kan hierbij haar expertise leveren om met alle stakeholders tot een aanvaardbare oplossing te komen. De klassieke takel- en bergingsbedrijven (een 250-tal in ons land) kampen met enkele problemen die rechtstreeks inwerken op hun rentabiliteit en die de hun door de wetgeving en regelgeving gegeven maatschappelijke relevantie (meehelpende snelle interventiedienst om zowel personenwagens als vrachtwagens inclusief lading snel en professioneel na inbreuk, ongeval of beslag te takelen/bergen en de weg of locatie vrij te maken voor verkeer) niet naar behoren kunnen realiseren. De inning van de remuneratie (of facturatie) van de dienstprestaties verloopt niet altijd vlot omwille van de specifieke verhouding tot enerzijds de opdrachtgever voor de verwijdering van het motorvoertuig en anderzijds de overtreder of slachtoffer van ongeval (bestuurder, eigenaar van voertuig dat getakeld wordt). In dit driehoeksverkeer ontbreekt het voor het takelbedrijf aan de nodige instrumenten (retentierecht en rechtstreekse vordering tegen bezitter en eigenaar van het getakelde voertuig) om op een correcte manier aan de betaling van zijn dienstprestaties te geraken. Er is grote onduidelijkheid rond het retentierecht en rechtstreekse vordering in de rechtspraak en rechtsleer wat een wetgevend initiatief verantwoordt. FEDERAUTO en DETABEL vragen in de nieuwe legislatuur dat ofwel de regering of het parlement wetgevend initiatief neemt. Er werd al een wetsvoorstel in de vorige legislatuur uitgewerkt dat hernomen kan worden en verder verfijnd kan worden in overleg met de betrokken partijen. Betalingsachterstand 10 Recentelijk in 2013 werd de Richtlijn 2011/7/EU ter bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties omgezet in Belgisch recht. Evenwel werd geen rekening gehouden met

11 de specifieke noden van de kmo s. Vooral het feit dat aan overheden weliswaar een maximale betaaltermijn van 60 dagen wordt opgelegd, maar dat diezelfde overheden anderzijds wel de mogelijkheid krijgen om de verificatietermijn (dit is de termijn die overheden krijgen om ingediende facturen te controleren, voor de betaaltermijn begint te lopen), contractueel uit te breiden tot méér dan 30 dagen, vormt een probleem. In de komende legislatuur moeten deze verificatie- én betalingstermijn dan ook grondig worden opgevolgd. Zeker voor onze takel- en bergingsbedrijven die afhankelijk zijn van de betalingen door het parket is dit belangrijk. De wetgever keurde in 2013 een betalingsbevelprocedure voor onbetwiste schuldvorderingen goed. Daarnaast zou ook een procedure voor geringe betwiste vorderingen moeten worden ingevoerd, zodat ondernemingen ook voor dergelijke vorderingen sneller en goedkoper kunnen optreden tegen wanbetaling. Op het vlak van preventie van faillissementen Er moet een grondig debat over de grondslagen van de WCO worden georganiseerd. Ondanks de nobele doelstelling van deze wetgeving, moet in de praktijk worden vastgesteld dat nog steeds 70 % van de ondernemingen die beroep doen op de wet, uiteindelijk toch failliet gaan. De wet slaagt er op dit moment dus (nog) niet in om haar doelstelling waar te maken en ondernemingen van het faillissement af te wenden. Recent werd deze wet op bepaalde punten al gewijzigd, om tegemoet te komen aan de vele klachten die ze veroorzaakte, onder andere over misbruiken en een te beperkte informatieverlening naar de schuldeisers toe. Hoewel deze wijzigingen absoluut noodzakelijk waren, was het de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om niet aan de grondslagen van de WCO zelf te raken. FEDERAUTO blijft voorstander van het behoud van de WCO, maar gezien het feit dat de wet op dit moment niet in haar doelstelling slaagt, en anderzijds wel een verregaande impact heeft op de schuldeisers, moet een debat worden georganiseerd over de grondslagen van de wet en over haar wijzigingen, en moeten waar nodig verdere aanpassingen doorgevoerd worden. FEDERAUTO pleit er onder andere voor om de toegang tot de WCO-procedure te verstrengen, namelijk door een grotere controle op de herstelkansen van de onderneming. Daarnaast moet ook het principe van de schuldvermindering herwerkt worden. Momenteel moeten kmo s vaak tot 90 % van hun schuldvordering laten vallen. Dit moet aangepast worden zodat kmo s een groter deel van hun schuldvordering kunnen recupereren. Dit zal ook een sneeuwbaleffect vermijden. Evenwichtige concessiecontracten aandachtspunt voor FOD Economie FEDERAUTO roept de toekomstige minister van Economie op om, in opvolging van het Groenboek van de EU-Commissie inzake oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen in Europa, een wetgevend initiatief te nemen waarin overdreven economische vereisten in de distributiecontracten worden verboden die voortvloeien uit een onevenwichtige machtsverhouding tussen partijen (meestal tussen invoerder en verdeler). Kmo s en zelfstandigen zijn de voornaamste slachtoffers van dergelijke praktijken. Net zoals in het meer informele ketenoverleg, moeten er via faire contractuele afspraken tussen toeleveranciers, distributeurs, fabrikanten en invoerders voorwaarden gecreëerd worden voor een correcte vergoeding van alle schakels in de distributieketen. Basis hiervoor zou een indicatieve lijst moeten zijn van de meest typische vormen van onevenwichtige bepalingen waarbij de sterkere contractpartij haar eigen gebruikelijke kosten en risico s op de zwakkere partij probeert af te wentelen. In de volgende legislatuur zou met economische zaken hier werk van gemaakt moeten worden. FEDERAUTO pleit voor een wetgevend kader waarbinnen de toetssteen vastgelegd wordt voor de opstelling van evenwichtige concessiecontracten en agentuurovereenkomsten waarbij de wederzijdse rechten en plichten evenwichtig gespreid worden en waarbij de verplichting bestaat om deze in het basiscontract vast te leggen (en niet in de bijlagen zoals vandaag veelvuldig gebeurd). De verschillende sectoren binnen FEDERAUTO worden als eindverkoper de laatste jaren geconfronteerd met onrealistische toetredingscontracten die zware investeringen voor de vele kleine kmo s vragen. De huidige wet van 1961 (wet op eenzijdige beëindiging van concessiecontracten) regelt enkel de opzegtermijn of billijke opzegvergoeding, maar geeft geen houvast voor de nieuwe trends waarbij constructeurs en invoerders in harde franchisecontracten nieuwe en scherpe commerciële voorwaarden opleggen die grotendeels de rentabiliteit van de eindverkoper onderuithalen zonder enige vorm van bescherming. Een zwarte lijst van verboden bepalingen zoals bij de consumentenbescherming zou de basis kunnen vormen voor een betere rechtsbescherming voor al wie in de distributie dealer of agent is. 11 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

12

13 Regionaal (Vlaanderen, Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Om de tewerkstelling en rentabiliteit voor deze kmo-bedrijven te kunnen garanderen, zal een krachtig kmo-beleid nodig zijn via duidelijke budgettaire keuzes rond auto- en ecofiscaliteit, stimulansen voor startende en bestaande ondernemers, promotie van opleiding om voorbereid te zijn op de toekomstige technologische evoluties van de voertuigen en een krachtig beleid rond administratieve vereenvoudiging, een efficiënt arbeidsmarktbeleid, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. Als sectorfederatie vragen wij, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, dat op regionaal niveau een transparant overlegmodel geschapen wordt waarbij institutioneel zou vastgelegd worden dat de sectoren rechtstreeks of onrechtstreeks (indien duidelijke afspraken met interprofessionele organisaties) betrokken worden bij de werking van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) & Wallonië (CESW) & Brussel(ESRBHG). Toegang tot het beroep - vestigingsvereisten Sinds 2007 (bij de modernisering van de toegangen tot het beroep) gelden dezelfde voorwaarden voor het merendeel van de zelfstandige beroepsactiviteiten in de autosector: de verkoop van gebruikte motorvoertuigen, onderhoud en reparatie van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, de verkoop en montage van onderdelen en accessoires enz. 13 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

14 Die motorvoertuigen zijn ingedeeld in twee categorieën: - de lichte voertuigen van de bromfiets en de motorfiets, langs de personenauto, tot de bestelauto, met een maximum gewicht van 3,5 ton; - de zware voertuigen en de zware bestelauto van meer dan 3,5 ton, langs de vrachtauto tot en met de voertuigen voor burgerlijke bouwkunde en de landbouwtractoren. Wie zich uitsluitend richt op de activiteiten van koetswerk-herstelling of de handel van gebruikte motorvoertuigen zonder reparatie of onderhoud moet aan een reeks algemene vereisten inzake kennis van autotechniek voldoen. Zonder de sectorale administratieve kennis over fiscaliteit, milieu, sociale regelingen, controle op kilometertellers, waarborg op voertuigen, kredietverlening en verzekeringen, commerciële platen en de Europese regelgeving te vergeten. Wie aan deze voertuigen specifieke werken i.v.m. automechaniek en elektriciteit-elektronica uitvoert, moet voortaan aantonen dat hij/zij over meer specifieke competenties beschikt. Vestigingsvereisten zijn voor sommigen niet meer van deze tijd, en toch geven ze aan de kandidaatzelfstandige de boodschap dat hij/zij zich een minimum aan beroepsgerichte competenties moet eigen maken om met enige kans op succes in het beroepsleven te slagen, en aan het publiek geeft het een signaal dat de vakman/vrouw wel degelijk geschoold moet zijn en over nodige competenties beschikken om een correcte dienst te verlenen aan de klant. Het aspect veiligheid van voertuigen mag niet uit het oog verloren worden, gezien dit de verantwoordelijkheid van de professional is. Het moderne, toekomstgerichte bedrijf actief in de autohandel en -reparatie zal enkel kunnen overleven door rekening te houden met de nodige professionalisering in het atelier en managementskills in het algemeen bij het dagdagelijks runnen van zijn zaak. De voortschrijdende technologie in de motorvoertuigen (auto s, vrachtwagens en machines) vereist voorkennis en levenslange bijscholing. De Europese eenmaking (zie ook de dienstenrichtlijn) zal verder zorgen voor de nodige marktconcurrentie waardoor de startende en bestaande bedrijven de nodige beroeps- en bedrijfskennis zullen nodig hebben. De toegang tot het beroep moet helpen om het falingsrisico verder te doen afnemen. Vaak wordt ook de nieuwe technologie in de voertuigen onderschat en zijn de startende ondernemingen ondergekapitaliseerd. De toegang tot het beroep laat ook toe om gemakkelijker van de ene sub-activiteit naar de andere over te stappen of deze activiteit als bijkomende activiteit te ontplooien (carrosserie, verkoop tweedehandse voertuigen, herstelling en onderhoud van motorvoertuigen). De materie werd door de zesde staatshervorming geregionaliseerd en FEDERAUTO vraagt met aandrang om haar huidige toegangen tot het beroep en de huidige werking van een examencommissie in eerste instantie integraal over te nemen in de gewestreglementering (inclusief de werking van een vestigingsraad). De toegang tot het beroep van fietsmecanicien moet wel geüpdatet worden 14

15 omdat deze in 2007 naar aanleiding van de modernisering niet vernieuwd is en aldus op verouderde basisvereisten is gegrond (cf. de evolutie van de fiets naar e-bikes bv.). Later kunnen beleidsmatig nog altijd bijsturingen volgen in de gewesten. Gelukkig staat de rechtgeaarde vakman of -vrouw niet voor een onoverkomelijke opdracht om zich terdege te scholen en voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen. Het opleidingsaanbod is recent exponentieel toegenomen en de beleidsverantwoordelijken, zowel binnen als buiten de beroepssectoren, plaatsen het principe van het levenslang leren bovenaan de agenda van elk geëngageerd initiatief. Het sectoraal opleidingsfonds EDUCAM is daarbij de ideale partner. Ook de onderwijsinstellingen, zowel het voltijds als het deeltijds onderwijs, als de Syntra/ IFPME/ ZWAEM-lesplaatsen, doen er alles aan om opleidingen te verzorgen die zo nauw mogelijk aansluiten bij het beoogde doel: aan kandidaat-ondernemers in de autosector een zo ruim mogelijke en degelijke basis verstrekken om met afdoende kennis van zaken succesvol te starten in de branche. Verkrijgen van financieringen en kredieten door kmo s De autosector en haar aanverwante sectoren zijn kapitaalintensief en de druk om verder te investeren in stocks door de fabrikanten en invoerders neemt toe voor onze eindverkopers. De regionalisering van het participatiefonds (zesde staatshervorming) moet de aanzet zijn voor de gewesten om gerichte initiatieven te nemen rond bijvoorbeeld de startlening maar ook andere leningen die onze kmo s ten goede kunnen komen. Ook nieuwe financieringsvormen voor kmo s zoals crowdfunding moet door de gewesten goed gereglementeerd worden (crowdlening, win-winlening enz.). Het Participatiefonds beheert momenteel ook de inkomenscompensatievergoeding voor langdurige wegenwerken en door de regionalisering wordt dit ook naar de gewesten overgeheveld. Dit is een opportuniteit voor de gewesten om te werken aan een geïntegreerd beleid inzake hinder door openbare werken, waarvan onze bedrijven regelmatig ook het slachtoffer zijn (garagebedrijven, tankstations, ). Ruimtelijke ordening Om voldoende betaalbare en bruikbare locaties voor kmo-bedrijventerreinen aan te bieden, moeten de gewesten initiatief nemen naar de gemeenten en intercommunales toe om te vermijden dat deze al té makkelijk extra voorwaarden vanuit tewerkstelling, milieu, toegankelijkheid, mobiliteit enz. opleggen bij het aanleggen van bedrijfsterreinen. Immers, die extra voorwaarden zijn vaak de reden waarom kmo s zich de facto niet kunnen vestigen op beschikbare bedrijventerreinen in hun regio. De autohandel en -reparatie en aanverwante sectoren zijn vragende partij om in de toekomst vestigingsmogelijkheden te blijven hebben zeker wanneer zoals nu het geval is de regelgeving (vooral milieuwetgeving) deze bedrijven verder verplicht om zich te delocaliseren richting bedrijfsen kmo-zones. Algemene STOP op lokale economische onproductieve belastingen Een harmonisering van de gemeentelijke fiscaliteit dringt zich op in de gewesten. De gewesten moeten hieromtrent met de gemeenten concrete afspraken maken en met de respectievelijke administraties kijken welke economisch onproductieve belastingen kunnen afgeschaft worden zoals bv. de taks op de aandrijfkracht. Het streefdoel is om eenvormigheid in de overblijvende belastingen te vinden en deze bedrijfsvriendelijk te maken. De autosector bestaat uit vele kleine kmo s en zelfstandigen die hiervoor vragende partij zijn. Infrastructuur & Mobiliteit Ruimtelijke ordening en leefmilieuregelgeving beïnvloedt de locatie, uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven. Maar ook dagelijkse bedrijfsactiviteiten en bedrijfsexpansie zeker voor bedrijven in onze sectoren kunnen impact hebben op de onmiddellijke omgeving. Overheden moeten de nodige maatregelen nemen om te garanderen dat ondernemingen zich kunnen vestigen en ontplooien in een veilige omgeving, met voldoende fysieke ruimte om te ondernemen, goed bereikbaar voor leveranciers, klanten en personeel. Een aangepast winkelbeleid en openbare werken waarvan de hinder beperkt blijft, zijn noodzakelijke randvoorwaarden. Het is onvermijdelijk de oplossing voor mobiliteitsproblemen vooral te zoeken in het domein waar zij zich afspelen: bij het wegverkeer. Dat geldt zowel voor milieuproblemen als voor de capaciteitsproblemen. Vooral een verbetering van de weg-infrastructuur is essentieel voor het faciliteren van verkeer en vervoer en van economische groei. 15 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

16 Invoeren van betalen per kilometer mag niet uitmonden in lastenverzwaring die niets te maken heeft met kosten van de weg. De overheid moet niet lasten op het wegverkeer blijven stapelen en de opbrengst elders besteden. Extra lasten zijn uitsluitend aanvaardbaar als de opbrengsten extra worden besteed aan de wegen. Onderdeel van het gewenste beleidspakket is daarom een herziening van het huidige fiscale stelsel rond de auto en van financiering van de hoofdwegen, een overgang van een systeem van belastingen naar een systeem van eerlijke prijzen voor het gebruik van de weg. Eerlijke prijzen zijn gebaseerd op kosten. Introductie van prijzen is volgens ons onlosmakelijk gekoppeld aan het ontwikkelen van een mobiliteitsmarkt, waarin vraag én aanbod bij elkaar komen. De autohandel en-reparatie en de aanverwante sectoren binnen FEDERAUTO willen in deze richting studie verrichten om de bedrijven van morgen te laten uitgroeien tot mobiliteitscentra. Wij hopen op de steun van de overheden om dit te kunnen realiseren. Een belangrijk speerpunt is de infrastructuur: FEDERAUTO wil dat de gewestelijke overheden hierin blijft investeren om de doorstroming te bevorderen. De opbrengsten van de autobelastingen moeten wat FEDERAUTO betreft dan ook direct voor de verbetering van de infrastructuur worden gebruikt. Onze sectoren die de leveranciers zijn van mobiliteit vragen dat de nodige middelen vrijgemaakt worden voor de aanleg, uitbreiding en onderhoud van onze wegeninfrastructuur evenals de invulling van de missing links. In vergelijking met andere EU-landen scoren wij zeer laag betreffende overheidsinvesteringen op dit vlak ten opzichte van het BBP. Als de gewesten zich willen profileren als economische draaischijf binnen België en Europa dan moet hier dringend werk van gemaakt worden. Diverse projecten dienen gestimuleerd te worden: aanpassingswerken aan de Ring rond Brussel (doorgaand verkeer scheiden van het bestemmingsverkeer), parkings bij openbaar vervoer zoals stations, aparte rijstroken voor vrachtwagens en het herwaarderen van de gewestwegen (verkeersfunctie centraal stellen). Ook voor de gemotoriseerde tweewieler dient de wegeninfrastructuur aangepast te worden. (stroeve verf voor wegmarkeringen, antislip voor putdeksels, beschermende vangrails, ) In het algemeen dienen de gewesten aandacht te hebben voor de moderne technologie die in de planningen bij wegenaanleg gebruikt kunnen worden en die het gewest moeten voorbereiden op de komende jaren (een voorbeeld is e-call). 16

17 Ten slotte maakt FEDERAUTO zich sterk voor een schone mobiliteit en leefbaarheid. FEDERAUTO is voorstander van belastingdifferentiatie ten gunste van milieuvriendelijke auto s & tweewielers, als dit kostenneutraal gebeurt. FEDERAUTO wil dat het tanken van brandstoffen met een lagere CO 2 - uitstoot wordt aangemoedigd met fiscale maatregelen. FEDERAUTO wil dat er werk gemaakt wordt van de transitie naar een duurzamere energiemarkt, maar dit moet gebeuren met een beleid op lange termijn, in plaats van een reeks halve kortetermijnoplossingen. Het beleid moet de nieuwe duurzaamheidsinitiatieven vanuit de markt stimuleren en zo het huidige economisch verlammende mobiliteitsbeleid doorbreken. De auto is en blijft het meest populaire vervoermiddel, goed voor 68 % van alle verplaatsingen. Dat komt omdat mensen hun drukke agenda s van werk, gezin, sociaal leven en hobby s vaak maar rondkrijgen dankzij de auto. Maar FEDERAUTO is zich ten volle bewust dat de negatieve effecten zoals files of verkeerscongesties, verkeersongevallen, lawaai en vervuiling doelgericht moeten aangepakt worden. En daarvoor zijn er enerzijds nieuwe wegen nodig en een opsmuk en renovatie van het bestaande wegennet (inclusief fietspaden) gekoppeld aan een kilometerheffing, waarvoor er echter pas een draagvlak zal zijn wanneer de regering eindelijk eens duidelijk zegt dat die alle andere autobelastingen zal vervangen. De introductie van mogelijke nieuwe taxaties met het oog op het sturen van het verkeersbeleid, mag globaal niet leiden tot een verhoging van de verkeersbelastingen. De kilometerheffing voor vrachtwagens kan als tussenstap een begin van oplossing zijn, maar het effect op de mobiliteit zal beperkt zijn. Volgens FEDERAUTO dient ook rekening gehouden te worden met een aantal vaste uitgangspunten: - een eenvoudig, werkbaar systeem dat beperkt blijft tot het bestaande, huidige Eurovignetnetwerk; - de hoogte van de tarieven moet afgestemd zijn op deze van de buurlanden om maximaal de concurrentiepositie te waarborgen; - geen differentiatie van de tarieven naar plaats en tijd zolang er geen kilometerheffing voor personenwagens is. Inzake kilometerheffing voor personenwagens vraagt FEDERAUTO echter dat een invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens én personenwagens gepaard gaat met het afschaffen van de verkeersfiscaliteit. Dit is logisch want niet het bezit maar het gebruik moet worden getaxeerd. Een coherent beleid waarbij alle factoren en gevolgen van de invoering van rekeningrijden in overweging worden genomen, is noodzakelijk. FEDERAUTO wenst in de gewesten bij de voorbereiding van deze ecologisch gemoduleerde slimme kilometerheffing voor vrachtwagens betrokken te worden. Er moet snel duidelijkheid komen over de belastbare materie van de kilometerheffing, het lokalisatiecriterium, het tarief en de heffingsgrondslag, de technologie, de hervorming van de verkeersbelasting, de handhaving, het tijdsschema en de samenwerking binnen de gewesten. Volgens de simulaties van het Planbureau zorgt de toepassing van een kilometerheffing uitsluitend voor vrachtwagens niet voor een vermindering van de wegcongestie of voor een daling van de impact van het wegverkeer op het milieu. Om het fileprobleem effectief op te lossen, dient er een kilometerheffing voor alle weggebruikers te worden toegepast. Bij de opstart (mogelijk in 2016) van een kilometerheffing voor voertuigen boven 3,5 ton is het belangrijk dat de meeropbrengsten exclusief worden bestemd voor investeringsprojecten binnen mobiliteit en openbare werken. Enkel zo zal voor de invoering van die heffing een draagvlak ontstaan. FEDERAUTO pleit voor aangepaste toekomstgerichte milieu- en veiligheidsnormen. Indien die normen gekoppeld worden aan een duidelijke invoeringstermijn, dan zou dit zelfs een stimulans voor onze autoproducenten en automobilisten kunnen zijn. De gewestoverheden kunnen er ook voor zorgen dat elektrische en CNG-wagens aantrekkelijker worden bv. via fiscale kortingen (een bevoegdheid die overkomt door de zesde staatshervorming) of via slimme regelgeving (zoals 17 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

18 het gratis parkeren of het openstellen van vrije busbanen voor elektrische wagens, wat in Noorwegen het geval is). FEDERAUTO verwijst hierbij naar de position paper die zij terzake heeft overgemaakt aan de Vlaamse Regering samen met de betrokken stakeholders. FEDERAUTO voorziet hiermee in een zevenstappenplan waarbij wij vragende partij zijn om een E-team of taskforce in het leven te roepen dat samen met het federale niveau vorm kan geven aan de uitbouw van de faciliteiten nodig om alternatieve brandstoffen, zoals Europa het wil, mogelijk te maken in ons land. Maar het moet duidelijk zijn: de tijd van haalbaarheidsstudies en proeftuinen is voorbij; het is tijd voor actie en maatregelen om een soort market-pull te veroorzaken om finaal de doelstellingen van Europa voor 2050 (witboek) te halen. Rond CNG zouden wij graag hebben dat de gewesten werk maken van het volgende: 1. Fiscaliteit: stabiel fiscaal kader voor aardgas aan de pomp (10 jaar stop + nadien jaarlijkse herziening in functie van targets), fiscaliteit wagens steunend op een verfijnde eco-score, ondersteuning trucks op CNG/LNG om het verschil tegenover dieseltrucks weg te werken; 2. Infrastructuur: strategische mapping van de tankstations, subsidie voor CNG-vulpunten (cfr. ecologiepremie in Vlaanderen - Agentschap Ondernemen maar uitgebreid naar andere gewesten en verhoogde tussenkomst) op federaal/gewestelijk vlak, verplichting alternatieve brandstoffen op grote tankstations; 3. Communicatie en rol overheid: voorbeeldfunctie overheid, activatie synergie met gemeenten/ gewesten en pilootprojecten, institutionele communicatie FOD/ASBE/NGV Platform/FEDERAUTO. Mobiliteitsplannen en regionalisering van mobiliteitsdomein (technische keuring & homologatie voertuigen) FEDERAUTO is vragende partij om de mobiliteitsplannen van de gewesten maximaal af te stemmen op de transitie naar alternatieve brandstoffen en de invoering van mobiliteitsplannen. Een globale strategie voor de komende jaren voor de burgers en bedrijven ontbreekt en werkt de rechtsonzekerheid in de hand en remt de ontwikkeling van een transitie naar een versneld groener en duurzamer wagenpark. Ook bij het debat rond de implementatie van de regionalisering van de technische keuring en homologatie wenst FEDERAUTO te worden betrokken. De sector bezit een ruime expertise om indien nodig een rol te spelen in dit geheel en wenst samen met de gewesten een efficiënt intergewestelijk loket uit te bouwen ten dienste van alle bedrijven en particulieren die inzake homologatie & gelijkvormigheidsdocumenten op zoek zijn naar een snelle en kwaliteitsvolle dienstverlening, in het bijzonder voor bedrijfsvoertuigen en machines. De huidige periodiciteit van de keuring dient herzien te worden om beter af te stemmen op de verkeersveiligheid. Ook voor motorfietsen zou de periodieke keuring versneld moeten doorgevoerd worden. Er dient door de gewesten een regeling uitgewerkt te worden voor snelle elektrische fietsen (speed pedelecs): homologatie, verzekering, wegcode, enz. Accidentologie & ruimte voor de takelbedrijven Als FEDERAUTO willen wij de aandacht vestigen op de uitgesproken wens van de autosector en aanverwante sectoren (tweewielers (ook fietssector), landbouwmachines, ) om naar het voorbeeld van Zweden in te zetten op wat we gemeenzaam de accidentologie zouden noemen en hieromtrent werk te maken in de gewesten. Deze zullen in de toekomst naar het voorbeeld van de Scandinavische landen bij de analyse van de verkeersongevallen rekening moeten houden met de staat van onderhoud van het voertuig (personenwagen of vrachtwagen) dat de oorzaak van een verkeersongeval is. Dit is een van de factoren die wij wensen te benadrukken en die opgenomen dient te worden in BART, de Belgian Accident Research Team. Bij de berekening van de maatschappelijke kost van verkeersongevallen kan dit een bijkomend element zijn. De praktijk leert ons dat veel ongevallen voorkomen hadden kunnen worden wanneer het motorvoertuig rigoureus onderworpen was geweest aan een regelmatig onderhoud. Wij denken hier vooral aan veiligheidscomponenten zoals banden, ophanging, remmen, stuurinrichting en verlichting. 18

19 Daarnaast dienen naar het voorbeeld van de buurlanden concrete maatregelen genomen te worden die de onmiddellijke verkeersveiligheid kunnen bevorderen zoals het gebruik van winterbanden. FEDERAUTO vraagt inzake verkeersveiligheid de ondersteuning voor de jaarlijkse campagne Denk aan uw gezondheid. Een actie om het belang van goed onderhouden voertuigen te benadrukken in het kader van de verkeersveiligheid. Elke automobilist kan zijn voertuig gratis laten nakijken op bepaalde veiligheidspunten in een deelnemende garage, met name de banden, remmen, ophanging, verlichting en ruitenwissers. Inzake vrachtwagens en meer en meer lichte vrachtwagens (camionettes of bestelwagens) dient duidelijk bij ongevallen veelal ook de link gelegd te worden met ladingzekerheid ( of beter slechte ladingzekerheid). Hier moet een duidelijk beleid rond gevoerd worden in het kader van het noodzakelijk handhavingsbeleid. Er werd mede door FEDERAUTO recent een Europese federatie rond ladingzekerheid opgericht (EUMOS aisbl/ivzw) die onderdak vindt bij FEDERAUTO en haar expertise wil delen met de gewestoverheden. Een rechtlijnige, eenvormige, vaste regelgeving en controle gestuurd vanuit een centraal organisme dat ook de opleidingen ter zake verzorgt (ook voor politie) kan de verkeersveiligheid en het wegwerken van onwetendheid alleen maar ten goede komen. Takelbedrijven dienen naast de mogelijkheid om de pechstrook te gebruiken ook voorzien te worden van een speciaal zwaailicht om ze als echte prioritaire voertuigen te kunnen beschouwen. 19 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

20 Vorming en opleiding Vorming en opleiding zullen in de komende jaren van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten in onze sectoren. Nooit tevoren verliep de technologische ontwikkeling zo snel als in de laatste 10 jaar, en nooit eerder was de impact ervan zo groot op het vereiste minimum competentieniveau van onze medewerkers. Het is daarom van essentieel belang dat de competentiekloof tussen alle vormen van onderwijs en het bedrijfsleven wordt overbrugd. Dat de sectoren in de autobranche en de aanverwante sectoren deze inspanning zelf zouden kunnen dragen, is immers niet realistisch. Nu al worden door onze bedrijven en het sectoraal opleidingsfonds (EDUCAM) jaarlijks aanzienlijke bedragen besteed aan de bijscholing van de werknemers. De last van de bijscholing van lesgevers en het actualiseren van de uitrusting in de scholen is bijgevolg geen opdracht voor onze sectoren. Technisch en beroepsonderwijs synergieën creëren Daarom heeft de branche zijn eigen competentiecentra (in Lokeren, Hasselt en Luik) gecreëerd en dient er gezocht naar een optimale synergie tussen opleidingsactoren, institutionele operatoren, net als privé initiatiefnemers, om de krachten te bundelen en te ijveren voor een win-winsituatie voor alle partijen. Alleen dan kunnen onze ondernemingen jonge bekwame medewerkers rekruteren en verder tijdens hun carrière bijscholen (RTC-projecten, contacten met onderwijskoepels, SYNTRA, VDAB, IFPAME, SFPME, IAWM, Forem-Formation, ). FEDERAUTO wil hier samen met EDUCAM absoluut een coördinerende rol in spelen. In elk geval moet zowel de knowhow als de technische informatie, incluis uitrusting, zo snel mogelijk doorstromen naar het beroeps- en technisch onderwijs actief in autotechnieken. Dit moet leiden tot een versterkte vorm van geïntegreerd onderwijs waarbij de theoretische (kennis) en praktische (kunnen) opleiding continu en fysiek in direct samenspel worden gerealiseerd. Dit is immers ook een noodzaak om jongeren een coherent beeld te geven van de mogelijke carrières in onze sectoren en hen te motiveren voor een loopbaan. Anderzijds kan de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt hierdoor veel efficiënter gerealiseerd worden en kunnen bedrijfsstages eindelijk rendabel worden voor de leerlingen. 20

21 Management en naschoolse vorming In het onderwijs moet meer aandacht worden besteed aan bedrijfseconomie en bedrijfsmanagement zodat de toekomstige ondernemers uit onze sectoren meer bedrijfsleider worden. Daarom vraagt FEDERAUTO: Om starters een beter economisch inzicht te laten verwerven in hun toekomstig bedrijf, moet in het secundair onderwijs het aantal uren bedrijfseconomie worden verhoogd en moeten in stages de bedrijfseconomische vaardigheden meer aan bod komen; Leerkrachten uit het technisch en beroepsonderwijs moeten zich geregeld bijscholen zodat hun kennis aansluit bij de praktijk. Zoals aangegeven zijn managementopleidingen voor onze sectoren primordiaal. De opleiding van bedrijfsleiders en hun medewerkers is de sleutel tot het competentiebeheer in onze ondernemingen. De competenties vormen immers de basis van de capaciteit van elke onderneming. Het opleidingsniveau is bijgevolg van essentieel belang voor haar slagkracht. FEDERAUTO wil aan de spits blijven staan van de managementopleidingen in onze sectoren en zo het opleidingsniveau verhogen van allen die een taak opnemen (of weldra zullen opnemen) in de autosector en de aanverwante sectoren. FEDERAUTO wil blijven betrokken worden bij de verdere uitwerking en implementatie van de intersectorale administratieve beroepskennis van de toegang tot het beroep in de sector van de mobiliteit, zodat deze steeds op gelijke manier wordt toegepast, geactualiseerd en geïnterpreteerd. In dit kader willen wij dan ook het aanspreekpunt blijven voor alle actoren, ook na de regionalisering van de materie. MOBILITEITSBUDGET: slimme inzet van de autofiscaliteit Vergeten we vooral niet dat onze arbeidsgerelateerde mobiliteit vooral wordt bepaald door de manier waarop wij werken en deze is sterk aan verandering onderhevig. Denk aan de invoering van Het Nieuwe Werken, thuiswerken, resultaatgericht werken, onderweg werken, minder verplaatsen en meer digitaal overleg. Werken en reizen hebben immers een sterke invloed op elkaar. Dit vraagt om nieuwe, flexibele regelingen en het mobiliteitsbudget is daar een onderdeel van. Verdere verhoging van de autobelastingen is niet wenselijk. Een effectieve inzet van de autobelastingen wel. Daarom pleit FEDERAUTO voor het fiscaal mogelijk maken van slimme mobiliteitsbudgetten. FEDERAUTO benadrukt dat onzekere factoren als autobelastingen de markt in een andere richting kunnen bewegen. Een alternatief scenario is denkbaar wanneer markt en overheid daadwerkelijk inzetten op de omschakeling van autobezit naar gebruik en de overheid hier ook het fiscale stelsel op inricht, bijvoorbeeld door stimulering van mobiliteitsbudgetten. Om ook dan een rol te kunnen spelen is een mentaliteitswijziging nodig. In dat geval moeten ook de leasemaatschappijen ook zelf de transformatie durven maken van bezit naar gebruik. De autohandel en -reparatie wil er werk van maken om haar activiteiten in deze richting aan te passen. Hierbij dienen wel volgende principes in acht genomen te worden: - het mag in geen geval een meerkost betekenen voor de werkgevers als zij in de huidige situatie een bedrijfswagen toekennen aan de werknemers; - het invoeren van een mobiliteitsbudget moet altijd uitgaan van de werkgever; - cruciaal is zoals al aangegeven een aangepast, duidelijk fiscaal en sociaal kader om voldoende rechtszekerheid te bieden aan zowel de werkgever als de werknemer. De autobedrijven die mobiliteit verkopen moeten hun klanten met zekerheid informatie kunnen bieden. Als FEDERAUTO vragen wij vooral ook aandacht voor de tweewielerbranche in dit verhaal. De fiets (al of niet elektrisch) en de lichte motorfietsen en scooters moeten in het mobiliteitsbudget een duidelijke fiscaal vriendelijke behandeling krijgen. 21 Memorandum FEDERAUTO vzw Boodschap aan de politiek

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Afgiftekantoor Brussel X Nummer 80 April 2014 MEMORANDUM

Afgiftekantoor Brussel X Nummer 80 April 2014 MEMORANDUM Afgiftekantoor Brussel X Nummer 80 April 2014 MEMORANDUM 1 2 10 12 MEMORANDUM - EXECUTIVE SUMMARY Inhoudstafel INLEIDING: TERUGBLIK EN VOORUITBLIK a. De Belgische voertuigmarkt in woelig water b. Milieu:

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Er zit meer in vlaanderen Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Een sterke, vernieuwende economie... 4 Hoofdstuk 2. Een moderne arbeidsmarkt die

Nadere informatie

De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013

De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013 De vernieuwing begint vandaag JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013 INLEIDING: JONGCD&V met beide benen in de samenleving Als jonge christendemocraten streven we naar inhoudelijke en ideologische vernieuwing

Nadere informatie

IN DIT NUMMER : - 2-7 - 9-18

IN DIT NUMMER : - 2-7 - 9-18 IN DIT NUMMER : Memorandum met 15 krachtlijnen Mobilys-Rail meets Road: een groener en duurzamer vervoer Elektrische auto's: de toekomst van België? Vrachtwagens en verkeersveiligheid - 2-7 - 9-18 Afgiftekantoor

Nadere informatie

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag A C E A 2011 4 8 12 16 PERSONENWAGENS BEDRIJFSVOERTUIGEN MOTO S MOBILITEIT 20 24 28 30 FISCALITEIT VERKEERSVEILIGHEID TECHNIEK SALON

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

Federale verkiezingsprogramma s 13 juni 2010

Federale verkiezingsprogramma s 13 juni 2010 Federale verkiezingsprogramma s 13 juni 2010 Hieronder vindt u een beknopte beoordeling van het mobiliteitsluik in de verkiezingsprogramma s van verschillende politieke partijen voor de federale verkiezingen

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) Beleidsnota Minister Pagina Toerisme Bourgeois OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid 2.6.1. Samenwerken

Nadere informatie

FEDERAAL VERKIEZINGSPROGRAMMA, 10 JUNI 2007

FEDERAAL VERKIEZINGSPROGRAMMA, 10 JUNI 2007 FEDERAAL VERKIEZINGSPROGRAMMA, 10 JUNI 2007 CD&V FEDERAAL VERKIEZINGSPROGRAMMA, 10 JUNI 2007 1 SAMEN WERKEN AAN MORGEN VOOR MEER ZEKERHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID INHOUDSOPGAVE I. Waarom een oranje

Nadere informatie

Mensen op 1 Een eerlijke koers voor Europa

Mensen op 1 Een eerlijke koers voor Europa Mensen op 1 Een eerlijke koers voor Europa Programma sp.a voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 Inhoudstafel Een eerlijke koers voor Europa.. 3 De uitdagingen. 4 De voorstellen. 6 1. De uitbouw

Nadere informatie

ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN RICHTINGGEVEND DEEL

ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN RICHTINGGEVEND DEEL ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN RICHTINGGEVEND DEEL MANAGEMENTSAMENVATTING INFORMATIEF DEEL Naar de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen werden in het informatieve deel diverse analyses uitgevoerd.

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op stuk ingediend op 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Financiën en Begroting 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 3 Duurzame economie 13 Financiële sector 24 Landbouw, visserij en voedsel 32 Consumentenbeleid 39

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 3 Duurzame economie 13 Financiële sector 24 Landbouw, visserij en voedsel 32 Consumentenbeleid 39 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 3 Duurzame economie 13 Financiële sector 24 Landbouw, visserij en voedsel 32 Consumentenbeleid 39 We kozen ervoor om één programma te maken

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 50

Nadere informatie

Open Vld- standpunt. Duurzame Landbouw

Open Vld- standpunt. Duurzame Landbouw Open Vld- standpunt Duurzame Landbouw Opmerking vooraf: Deze tekst is de aangepaste versie van een werkdocument dat de basis vormde voor een bespreking tijdens een Open Vld- studiedag Duurzame Landbouw

Nadere informatie

FINANCIËN EN BEGROTING

FINANCIËN EN BEGROTING Beleidsnota 2009-2014 FINANCIËN EN BEGROTING Oot-Moedig begroten Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Inhoud Lijst afkortingen...5 Managementsamenvatting...6

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Preventief werken aan verkeersveiligheid

Preventief werken aan verkeersveiligheid Preventief werken aan verkeersveiligheid Een leidraad voor steden en gemeenten Helmut Paris Stephan Van den Broucke KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie 2006 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

Nationaal Hervormingsprogramma. april 2012

Nationaal Hervormingsprogramma. april 2012 Hervormingsprogramma 2012 april 2012 Inhoud Inleiding... 1 1. Macro-economisch scenario 2012-2016... 3 2. Macro-economisch toezicht... 4 2.1. Schuld van de private sector 4 2.2. Overheidsschuld 6 2.3.

Nadere informatie

Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten. Basisnota van Elio Di Rupo Formateur

Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten. Basisnota van Elio Di Rupo Formateur Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten Basisnota van Elio Di Rupo Formateur 4 juli 2011 1 Inleiding Ons land heeft nood aan radicale veranderingen en fundamentele hervormingen.

Nadere informatie