Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven"

Transcriptie

1 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven WELKOM

2 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven Inleiding Bruno De Borger Universiteit Antwerpen

3 Duurzame mobiliteit 1. Mobiliteit die maatschappelijk wenselijk is 2. Minder beslag legt op (natuurlijke) hulpbronnen Energie Milieu Tijd 3. Minder schade oplegt in de vorm van ongevallen, geluidshinder, etc. 4. Economisch haalbaar is Gedeelde verantwoordelijkheid gezinnen, bedrijven, overheid Inleiding Bruno De Borger

4 Waarom specifieke aandacht voor mobiliteitsbeleid van bedrijven? 1. Problematiek van bedrijfswagens Waarom bedrijfswagens Gevolgen bedrijfswagens voor milieu en mobiliteit Federale fiscaliteit, Vlaanderen kan randvoorwaarden bepalen 2. Mobiliteitspakketten als alternatief en/of uitbreiding aanbieden van bedrijfswagen 3. Duurzaam vlootbeheer Inleiding Bruno De Borger

5 Fiscaliteit, bedrijfswagens en mobiliteit 1. (Federale) Fiscaliteit erg gunstig voor bedrijfswagens Directe belastingen werkgevers - Onkosten (onderhoud, etc.) aftrekbaar in functie van CO2- uitstoot - BTW aanschaf 50% aftrekbaar Werknemers - Belastbaar voordeel van alle aard Enorm gamma aan praktische formules (vb. operationele lease) 2. Bedrijfswagens hebben nadelige gevolgen voor files en milieu Meer kilometers Proportioneel meer kilometers tijdens de spitsuren 3. Bedrijfswagens zijn eerder een verloningsfactor dan productief Inleiding Bruno De Borger

6 Bedrijfswagens: verloning of productiviteit? Inleiding Bruno De Borger

7 Doel van de werkgroep Duurzaam Mobiliteitsbeleid door Bedrijven 1. Dit is een Focusdag, waarbij nadruk ligt op: Enkele concrete voorstellen die nog niet in Vlaamse beleidsplannen zijn opgenomen Voorstellen waarvan de uitwerking valt onder Vlaamse bevoegdheid: wat verwacht men van de Vlaamse overheid Expliciete keuze impliceert dat andere problemen bewust niet worden behandeld (vb. vrachtvervoer) 2. Uitgegaan wordt van drie beleidsaanbevelingen op korte, middellange en lange termijn Zeer concrete aanbevelingen Aandacht voor de potentiële successen van deze concrete maatregelen Inleiding Bruno De Borger

8 Concrete beleidsaanbevelingen korte, middellange en lange termijn 1. Start een platform Ecologisch, Energiezuinig en Verkeersveilig Rijgedrag en Vlootbeheer 2. Verstrek een Kwaliteitslabel aan bedrijven die bij het uitbouwen van de bedrijfsmobiliteit rekening houden met ecologische en duurzame elementen 3. Schep het organisatorisch kader waarbinnen bedrijven kunnen werken aan de samenstelling van een mobiliteitspakket Verdere toelichting door de volgende sprekers Dank voor uw aandacht Inleiding Bruno De Borger

9 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven Platform rijgedrag en vlootbeheer Wouter Florizoone, Bond Beter Leefmilieu

10 Beleidsaanbeveling 1 Zet een platform Ecologisch, Energiezuinig en Verkeersveilig Rijgedrag (eco-driving) en Vlootbeheer op Permanent overleg- en communicatieplatform Focus op rijgedrag en vlootbeheer Maakt de gebruiker wegwijs in de veelheid van informatie en initiatieven Bundelt alle kennis omtrent duurzaam vlootbeheer en ecodriving Brengt de betrokken spelers bij elkaar Stimuleert de gebruiker in zijn duurzame mobiliteit Herneming van de titel van de presentatie Auteur van de presentatie

11 Veel bomen voor het bos Steeds meer bedrijven, overheden en particulieren beseffen dat ze zelf iets kunnen doen om hun uitstoot van CO2 en hun brandstofverbruik (door mobiliteit) te beperken Afgelopen jaren verschillende initiatieven om energieefficiënt autogebruik te bevorderen Dikwijls enkel tijdelijk Meerdere organisaties en instanties actief, elk met eigen expertise en accenten => Grote behoefte aan gestroomlijnde en eenduidige informatie Herneming van de titel van de presentatie Auteur van de presentatie

12 Aandacht gaande houden Blijvende mentaliteits- en gedragswijziging vergt permanente aandacht Vaste overleg- en informatiestructuur Eén centraal kennispunt waar gebruikers objectieve informatie krijgen over de impact en de praktische implementatie van 'efficiënt vlootbeheer Synergie tussen de individuele initiatieven Milieuvriendelijk rijgedrag stevig verankeren in het bredere kader van duurzame mobiliteit en vlootbeheer Herneming van de titel van de presentatie Auteur van de presentatie

13 Randvoorwaarden platform Onderdelen van duurzaam autogebruik: 1. Mobiliteitsmanagement: zo weinig mogelijk verplaatsingen en zoveel mogelijk alternatieve vervoerswijzen. 2. Milieuvriendelijke technologie: brandstoffen - voertuigen - aankoopbeleid. 3. Milieuvriendelijk rijgedrag: eco-driving. Het platform zal zich in hoofdzaak richten op eco-driving (het rijgedrag) en in tweede orde op het vlootbeheer (aankoopbeleid) en milieuvriendelijke technologieën. Herneming van de titel van de presentatie Auteur van de presentatie

14 Randvoorwaarden platform Complementair aan de bestaande overheidsinitiatieven inzake de promotie van duurzame mobiliteit Pendelplan van de Vlaamse Regering Vormingsaanbod van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde Provinciale mobiliteitspunten Algemene overheidscommunicatie Het platform zal zich niet beperken tot afstemming en overleg, maar kan ook projecten en acties van initiatiefnemers en partners uitwerken en ondersteunen. Herneming van de titel van de presentatie Auteur van de presentatie

15 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog Hoofd HR Financiën KBC

16 KBC en duurzaam ondernemen 1. KBC reeds meerdere jaren pionier op vlak van duurzaam ondernemen 2. ARGUS : eigen milieupunt van KBC en CERA 3. Consequent beleid over duurzaam ondernemen Groepswijde CSR Policies (Milieubeleid, Algemeen Beleggingsbeleid, Cliëntenbeleid, Leveranciers- en Aannemersbeleid) Ondertekenen van het FSC Covenant en een actieplan om in 3 jaar tijd het papiergebruik met 5% te verminderen en over te schakelen naar FSC- of gerecycleerd papier Beslissing om binnen 3 jaar in de Belgische vestigingen de CO2 neutraliteit te realiseren door voortschrijdende vermindering van de uitstoot Milieubeleidsverklaring in januari 2007 Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

17 Milieubeleidsverklaring van KBC Groep Geldt voor de rechtstreekse én onrechtstreekse impacten van KBC (ook naar cliënten/leveranciers) Houdt rekening met milieurisico s in het kader van kredietverlening en verzekeringsactiviteiten Bepleit een milieuvriendelijk en rationeel gebruik van natuurlijke rijkdommen (energie, papier en watergebruik) Onderschrijft de principes van duurzaam bouwen Gericht op verminderen van de mobiliteitsbelasting op het milieu door milieuvriendelijke initiatieven Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

18 STIMULEREN gebruik van het OPENBAAR VERVOER 1. Terugbetaling treinabonnement 2. KBC Pendelbus in Brussel en Leuven sinds februari abonnees 3. KBC Intranet gelinkt aan sites openbare vervoermaatschappijen uurregeling verbindingen online ticket aankopen Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

19 STIMULEREN van het gebruik van de FIETS 1. Fietsvergoeding 2. Fietsinfrastructuur veilige fietsstallingen - sanitaire voorzieningen - lockers - droogruimte 3. Campagnes en sensibiliseringsacties 2007 : samenwerking met Fietserbond - KBC Op de fiets Kyoto - sponsoringsacties (met belgerinkel naar de winkel) Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

20 VERPLAATSINGEN UITSPAREN 1. Carpool databank 1000 chauffeurs 2. Lokaal werken Video conferenties, thuis en korter bij huis werken 3. E-learning 4. Evenwicht tussen cliëntgerichtheid en tijdsefficientie Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

21 PROPERE WAGENS met GREEN LEASE 1. Totaalconcept voor een groenere vloot 2. Kadert in het milieubeleid van KBC 3. Gedeelde verantwoordelijkheid werknemer / werkgever 4. Berust op drie pijlers Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

22 1e pijler : keuze van een groene wagen 1. Alle beschikbare wagens worden verdeeld in 9 klassen 2. Gemiddelde CO2 uitstoot per klasse 3. Per klasse worden uitsluitend wagens onder dit gemiddelde toegelaten Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

23 2e pijler : CO2 compenseren 1. Kostprijs om CO2 te compenseren : 2,62 eurocent / liter diesel 2. KBC betaalt deze brandstoftoeslag aan ARGUS 3. ARGUS besteedt deze fondsen aan duurzaam bosbeheer en aanplantingsprojecten Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

24 3e pijler : ECO driving Iedere bestuurder volgt ECO driving via Safe Drivers Plan Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

25 GREEN LEASE : sleutel voor succes 1. Combineert ecologische en economische doelstellingen 2. Samengaan van milieuaanpak en personeelstevredenheid Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

26 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven Milieuvriendelijke voertuigen en vloten Leen Govaerts, VITO

27 1. Milieuvriendelijke voertuigen 2. Milieuvriendelijke vloten 3. Hoe duurzaam vlootbeheer stimuleren bij bedrijven? Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

28 Milieuvriendelijke voertuigen ECOSCORE 1. Geïntegreerde indicator voor milieuvriendelijkheid van voertuigen Broeikasgassen Emissies met negatieve impact op gezondheid (fijn stof, stikstofoxiden,..) Geluid 2. Toepassing in Vlaams beleid milieuvriendelijke voertuigen Milieuvriendelijk vlootbeheer - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Steden, gemeenten en provincies Autofiscaliteit (in ontwikkeling) Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

29 Milieuvriendelijke vloten 1. Definiëren subvloten per voertuigtype, gebruiksprofiel 2. Performantie = Gewogen ECOSCORE & brandstofverbruik (-kost) 3. Weegcoëfficiënt = jaarlijkse afgelegde km 4. Aanbevelingen op verschillende ambitieniveau s optimalisatie bestaande vloot versnelde vervanging Versnelde vervanging zeer milieuvriendelijke voertuigen Aantal km Hoog Laag ECO- SCORE Hoog Laag Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

30 Voorbeeld 1 Ecoscore - verbruikskost PW 7,5 Verbruikskost ( /100km) 7 6,5 facilities #27 comp. car/sls #254 installateurs #50 #1788 comp. car/mgt #1190 andere #50 carsharing #80 verkoop # Ecoscore Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

31 Voorbeeld 2 1. Voor 100% 80% % voertuigen 60% 40% Slecht Matig Goed 20% 0% pw (153) kbw (74) gbw (159) mb (16) gb (16) kvw (30) gvw (54) voertuigtype 100% 2. Na 80% % voertuigen 60% 40% Slecht Matig Goed 20% 0% pw (153) kbw (74) gbw (159) mb (16) gb (16) kvw (30) gvw (54) voertuigtype Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

32 stimuleren best practice Green fleet programme UK 1. Audit & consultancy Screening mobiliteitsgedrag bedrijf (vloot, woon-werk, andere transportactiviteiten) Vastleggen actieplan Jaarlijkse evaluatie 2. Motorvate Accreditatie kwaliteitslabel Gratis consultancy Helpdesk informatie netwerking Voordeel bij milieucertificatie 3. Resultaten fleet reviews Gemiddeld 650 voertuigen /vloot Jaarlijkse CO 2 -reductie 50 kton Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

33 Beleidsaanbeveling voor Vlaanderen Opzetten van programma duurzaam vlootbeheer voor bedrijven Kennis : adviesverlening hoe bedrijfsvloot (mobiliteit) meer duurzaam te maken - Screening, actieplan, follow-up - Verspreiding best practices, netwerking Kwaliteitslabel duurzame mobiliteit - Communicatie, milieucertificatie Aspecten / randvoorwaarden: - Vastleggen bevoegde instantie voor coördinatie - Afbakening duurzame mobiliteit (wagenpark, woon-werk, andere mobiliteit) & kwaliteitslabel In lijn met andere initiatieven (pendelplan, prijs mobiele onderneming, ) - Procedure voor nulmeting, screening, consultancy, evaluatie & monitoring Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

34 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven Van auto-matisme naar multimodaliteit Het Mobiliteitspakket Bart Desmedt Michel Willems

35 Algemeen overzicht Inleiding (Traject) Auto-matische keuzes van de werkgever Principe van het mobiliteitspakket Aanbevelingen Uit de praktijk (Mobilitas) Fiscaal kader Kostenberekening Multimodale dienstverlening MOBILITEITSPAKKET

36 Auto-matische keuzes van de werkgever In een klassieke mobiliteits(vergoedingen) politiek vertrekt de werkgever systematisch van de auto Woon-werkverplaatsingen incalculeren parkeerkost fiscale mogelijkheden om alternatieven / multimodaliteit te promoten: weinig gebruikt Zakelijke verplaatsingen inzet van de auto lijkt logisch maar is veel duurder Woon-werk, privé en zakelijk: de bedrijfswagen Zonder onderbreking inzetbaar voor woon-werk-, zakelijke en privéverplaatsingen Naadloze verplaatsingen van A naar B Boekhoudkundig eenvoudig Element van loonpolitiek: vooral onbeperkte privéverplaatsingen (buiten woon-werk) beïnvloeden de mobiliteit MOBILITEITSPAKKET

37 Meer en meer voertuigen ingeschreven op naam van bedrijven % 33% 67% 46% 54% 79% PARTICULIEREN BEDRIJVEN TOTAAL MOBILITEITSPAKKET

38 Principe van het mobiliteitspakket Bedrijven realiseren zich steeds meer de kost van de bedrijfswagen en autovergoedingen doorbreken autologica wanneer (kosten)efficiënt voor de werkgever en de werknemer Multimodaliteit in vergoedingen woon-werkverplaatsingen = parkeerplaatsen uitsparen + fin./fiscaal voordeel werknemer Pakket aan alternatieven voor zakelijke verplaatsingen: = vervangen (deel) van de autoverplaatsingen door goedkopere opties: poolwagens, openbaar vervoer en fiets Bedrijfswagen: besparing gebruikskost + parking Gedeelte woon-werk eruit halen Minder verbruikende wagen Vervangen door een pakket aan andere voordelen MOBILITEITSPAKKET

39 Aanbevelingen Organisatorisch kader Sensibiliseren en adviseren aan de hand van kosten/baten analyses (bestaande mogelijkheden!!) Omkaderende dienstverlening Multimodale vervoersinformatie Universeel betaalmiddel Randvoorwaarden Goede aansluitingen tussen vervoermiddelen Gecombineerde vervoersbewijzen Fiscaal kader met mogelijkheid tot : Belonen werknemer voor uitgespaarde autokilometers Toekennen duurzame mobiliteit voor privé-verplaatsingen MOBILITEITSPAKKET

40 Mobiliteitspakket: uit de praktijk overzicht 1. Fiscale en sociale randvoorwaarden 2. Formule voor een Belgisch bedrijf met een bedrijfswagenvloot van 800 voertuigen 3. Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn MOBILITEITSPAKKET

41 1. Mobiliteitspakket praktijk fiscale en sociale randvoorwaarden MOBILITEITSPAKKET

42 2. Mobiliteitspakket praktijk concept Belgisch bedrijf met wagenvloot van 800 voertuigen Opdracht : operationeel ontwerp van een werkbaar multimobiliteitspakket Ontwerp en levering van een eindprodukt die een oplossing moet bieden binnen de diversiteit van werknemers en hun verplaatsingsgewoonten en rekening houdt met de beperkingen van de huidige fiscale en sociale wetgeving (2007) MOBILITEITSPAKKET

43 Enkele voorbeelden: kost voor de werkgever - klassieke tussenkomst Woon-werkafst. 40 km 20 km 5 km Eigen auto P-plaats P-plaats P-plaats 1689 Bedrijfswagen gemiddeld type Openbaar vervoer (30000 km /jaar) leasing brandstof CO²taks P-plaats (20000 km/jaar) leasing brandstof CO²taks P-plaats 9292 Slechts beperkt aftrekbaar!! 378 (10000 km/jaar) leasing brandstof CO²taks P-plaats Carpoolen met /2 (uitsparen P-plaats) /2 (uitsparen P-plaats) /2 (uitsparen P-plaats) 939 Carpoolen met /3 (uitsparen P-plaats) /3 (uitsparen P-plaats) /3 (uitsparen P-plaats) 689 Fiets

44 Enkele voorbeelden: kost voor de werkgever: bedrijfswagen + multimodaliteit Woon-werkafst. 40 km 20 km 5 km Bedrijfswagen die gebruikt wordt voor woonwerkverplaatsing leasing brandstof CO²taks P-plaats leasing brandstof CO²taks P-plaats 9292 leasing brandstof CO²taks P-plaats 8432 Bedrijfswagen die thuisblijft (15000 km/jaar ipv 30000) leasing brandstof CO²taks (10000 km/jaar ipv 20000) leasing brandstof CO²taks (5000 km/jaar ipv 10000) leasing brandstof CO²taks Winst (P, brandstof) + OV Trein (1071) + MIVB (405) voortransport Trein (877) + MIVB (405) voortransport De Lijn voortransport + fiets andere

45 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn MOBILITEITSPAKKET

46 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn Opdracht : een volledig geïntegreerd multimodaal vervoersconcept met de trein als centrale vervoerseenheid MOBILITAS adviseert sinds 2001 via haar bijkantoor in Berlijn Deutsche Bahn bij de conceptuitwerking MOBILITEITSPAKKET

47 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn Deutsche Bahn is Europa s grootste transport en logitieke dienstverlener Heeft zich onlangs ingekocht in een aantal autoconcessies en biedt diensten aan voor wagenparkmanagement MOBILITEITSPAKKET

48 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn Geïntegreerde card voor : - treinreizen - voor en na transport met lokaal vervoer (bus/tram) in meer dan 100 Duitse steden - carsharing ( type cambio) verhuur - call a bike fietsenverhuur in de stad - wagenverhuur op korte en lange termijn (Hertz, SIXT leasing) - geïntegreerde rapportering mogelijk via corporate programma MOBILITEITSPAKKET

49 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn Inrichting van een mobiliteitswinkels met info over alle aangeboden service-onderdelen in het grootste grootwarenhuis van Europa in Berlijn (KaDeWe) MOBILITEITSPAKKET

50 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn MOBILITEITSPAKKET

51 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn MOBILITEITSPAKKET

52 Conclusie Multimodaal vervoer is geen utopie Een werkend project vermijdt toekomstige verkeersinfarcten en kan de CO2-uitstoot merkelijk verlagen. Smart drive => het juiste vervoermiddel op het juiste moment. MOBILITEITSPAKKET

53 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven Beleidsaanbevelingen

54 Beleidsaanbevelingen 1. Zet een platform Ecologisch, Energiezuinig en Verkeersveilig Rijgedrag (eco-driving) en Vlootbeheer op 2. Verstrek een kwaliteitslabel aan bedrijven die rekening houden met ecologische/duurzame elementen bij de uitbouw van hun bedrijfsvloot (bedrijfsmobiliteit) 3. Steun Vlaamse bedrijven om multimodale mobiliteitspakketten aan het personeel aan te bieden in plaats van systematisch voor de bedrijfswagens te opteren bij de organisatie of de vergoeding van de personeelsmobiliteit Herneming van de titel van de presentatie Auteur van de presentatie

Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden

Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden www.traject.be 17/05/2013 page 1 Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden 10/11/2009, Bart Desmedt Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Verplichte bedrijfsvervoerplannen VERPLICHTING VOOR

Nadere informatie

Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten. Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM

Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten. Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM Het mobiliteitsbudget: een betere mobiliteit met minder kosten Green Car Policy, 16 en 18 oktober 2012 BIM page 2 OVERZICHT Herinnering : fiscaliteit van werkgebonden mobiliteit Mobiliteitsbudget page

Nadere informatie

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan

Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2. Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan Exemplarité en gestion de la flotte dans le cadre du plan de déplacements d entreprise PART 2 Voorbeeldgedrag vlootbeheer in het bedrijfsvervoerplan 1 Een bedrijfsvervoerplan? VERPLICHTING VOOR BEDRIJVEN

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Studiedag elektrische wagens en laadpalen 31 mei 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties Financieel Conclusies + vragen Overview

Nadere informatie

Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen

Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen 1. basisprincipes basisprincipes fiscaliteit Vrijstelling: deel van het loon dat om bepaalde redenen niet wordt belast vb. de tussenkomst

Nadere informatie

Titel presentatie. Subtitel: sprekers X, Y, Z. ELMO@work (Multimodale) ELektrische MObiliteit voor werkgerelateerde verplaatsingen

Titel presentatie. Subtitel: sprekers X, Y, Z. ELMO@work (Multimodale) ELektrische MObiliteit voor werkgerelateerde verplaatsingen ELMO@work (Multimodale) ELektrische MObiliteit voor werkgerelateerde verplaatsingen Titel presentatie Subtitel: sprekers X, Y, Z Persconferentie 27 oktober 2015: toelichting resultaten VIM, UGent, Traject

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator. Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Takenpakket mobiliteitscoördinator Delphine Eeckhout, Traject 28 april 2014 Takenpakket Mobiliteitscoördinator - page 2 Mobiliteit veranderen veronderstelt begrip

Nadere informatie

BEST PRACTICE ELECTRABEL Kristof Corthout (Electrabel)

BEST PRACTICE ELECTRABEL Kristof Corthout (Electrabel) BEST PRACTICE ELECTRABEL Kristof Corthout (Electrabel) Mobiliteit bij Electrabel GDF SUEZ 11-3-2015 Let's Choose 2015 infosessie Kaders 2 Algemeen Kader Let's Choose 2015 infosessie Kaders 3 De files in

Nadere informatie

SESSIE #12 Bedrijvig met een werkloze auto. Een getuigenis Smart Move. 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link

SESSIE #12 Bedrijvig met een werkloze auto. Een getuigenis Smart Move. 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link SESSIE #12 Bedrijvig met een werkloze auto. Een getuigenis Smart Move 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Context: Mobimix www.mobimix.be Informeren van fleetmanagers

Nadere informatie

Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore

Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore Een milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore Infoseminarie Leefmilieu Brussel 14 januari 2014 Departement parkeren en verplaatsingen Agenda Milieuvriendelijker vlootbeheer a.h.v. Ecoscore 9.00-9.40:

Nadere informatie

Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen. Vincent Meerschaert Traject www.traject.be 09 242 32 80 vme@traject.

Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen. Vincent Meerschaert Traject www.traject.be 09 242 32 80 vme@traject. Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen Vincent Meerschaert Traject www.traject.be 09 242 32 80 vme@traject.be 1. basisprincipes basisprincipes fiscaliteit Verschillende soorten

Nadere informatie

Mobility Management. Hans Van Neyghem. Mobility Manager

Mobility Management. Hans Van Neyghem. Mobility Manager Mobility Management binnen ING Bank Hans Van Neyghem Mobility Manager Inhoudstafel Even kort voorstellen Eerste stappen in Mobility Management Ken de mobiliteit binnen je bedrijf Focus in 2012 Focus in

Nadere informatie

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Inleiding Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Roel Vanderbeuren Projectverantwoordelijke WATT Roadshow Bond Beter Leefmilieu Vergroening van het wagenpark deel van totale mobility

Nadere informatie

#KORTRIJK. EEN SLIMME STAD organisatie DUURZAAM BEDRIJFSVERVOERPLAN 2.0 STAD KORTRIJK

#KORTRIJK. EEN SLIMME STAD organisatie DUURZAAM BEDRIJFSVERVOERPLAN 2.0 STAD KORTRIJK #KORTRIJK EEN SLIMME STAD organisatie DUURZAAM BEDRIJFSVERVOERPLAN 2.0 STAD KORTRIJK #Wie ben ik Stad Kortrijk innovatiemanager Sebastien.Lefebvre@kortrijk.be 056 27 8500 Twitter: @S_L_ De innovatiemanager,

Nadere informatie

Maarten Matienko VAB. Daniël Peemans KBC Autolease. Saskia Raymaekers KBC Autolease

Maarten Matienko VAB. Daniël Peemans KBC Autolease. Saskia Raymaekers KBC Autolease Welkom Duurzame mobiliteit Sessie 1 Hoe uw brandstofverbruik en wagenparkkosten in de toekomst beperken? Maarten Matienko VAB Daniël Peemans KBC Autolease Saskia Raymaekers KBC Autolease Duurzame mobiliteit

Nadere informatie

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE 11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE FISCALE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSFIETS ALD Automotive biedt u twee oplossingen met bedrijfsfietsen: ALD companybike: u financiert een fiets als professioneel

Nadere informatie

SESSIE #3 Bedrijvig met een werkloze auto. Een aantal vaststellingen Smart Move. 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link

SESSIE #3 Bedrijvig met een werkloze auto. Een aantal vaststellingen Smart Move. 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link SESSIE #3 Bedrijvig met een werkloze auto. Een aantal vaststellingen Smart Move 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Context: Mobimix www.mobimix.be Informeren van

Nadere informatie

Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een mobiliteitsvriendelijk bedrijf?

Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een mobiliteitsvriendelijk bedrijf? Vlaams ABVV Hoogstraat 42 1000 Brussel studiedienst@vlaams.abvv.be www.vlaamsabvv.be www.abvvmobliteit.be Bijlage bij het persbericht van 14 november 2007 Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV Werk jij in een

Nadere informatie

* Pegode. * Taxistop. meerdere (gezamenlijke) auto s * Onderling geregeld: particulier * Autodeelaanbieder met of zonder eigen vloot

* Pegode. * Taxistop. meerdere (gezamenlijke) auto s * Onderling geregeld: particulier * Autodeelaanbieder met of zonder eigen vloot Autodelen Voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke Auto s 17.03.2016 / Sandrine Vokaer Autodelen? * carpooling * Meerdere personen maken gedurende een langere periode om beurten gebruik van één of meerdere

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën What s in it for my company? Praktijkavond Nieuwe Mobiliteit - Brugge - 11 september 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen

Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in de stad Antwerpen Duurzame mobiliteit in Antwerpen Lokaal Kyotoplan: acties rond energie en mobiliteit Acties duurzame mobiliteit: 1. Acties voor personeel 2. Acties voor burgers

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

Mobiliteitsbudget werkt!

Mobiliteitsbudget werkt! Mobiliteitsbudget werkt! Inhoud Probleemstelling Wat is een mobiliteitsbudget? Huidige drempels Doel en opzet van de studie Overzicht van de interessantste resultaten Leidraad voor het invoeren mobiliteitsbudget

Nadere informatie

Rekentool traditioneel versus alternatief

Rekentool traditioneel versus alternatief Rekentool traditioneel versus alternatief Fiscale impact van uw voertuigkeuze 20 november 2014 Wie zijn wij Ons kantoor is gelegen in Westmalle dicht bij de grens met Oostmalle We bestaan reeds meer dan

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld mobiliteitsbeleid gemeente Machelen. Infosessie milieuverantwoorde overheidsaankopen - mobiliteit

Praktijkvoorbeeld mobiliteitsbeleid gemeente Machelen. Infosessie milieuverantwoorde overheidsaankopen - mobiliteit Praktijkvoorbeeld mobiliteitsbeleid gemeente Machelen Algemeen - Fietsvergoeding: 0,2 euro/km (#26) - Terugbetaling openbaar vervoer 100% (#13) - Trein verplicht Brussel en Leuven centrum - 6 dienstfietsen

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN Laat u niet overrompelen door de kosten van een voertuig, anticipeer! De verschillende kosten waarmee men rekening moet houden voor de berekening van de TCU

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING. 25 juni 2014

VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING. 25 juni 2014 VERKEERSVEILIGHEID TRACTEBEL ENGINEERING CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS 25 juni 2014 Verkeersveiligheid Tractebel Engineering 2 Tractebel Engineering = studiebureau met activiteiten in 3 grote domeinen

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 11-09-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang

Nadere informatie

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen VOORSTELLING VAN HET CHARTER " "EV EVOLUTION TO ELECTRICAL VEHICLES" ( EV. TO E.V. ). ) INLEIDING Het vervoer over de weg is momenteel een bron van vervuiling wegens uitstoot in de lucht en geluidshinder.

Nadere informatie

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 INHOUD 1. De Lijn 2. MIVB 3. NMBS 4. Taxistop 5. Blue Mobility 6. Andere initiatieven VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae

Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae Company Vehicles Frank Vancamp Ann-Sofie Dequae 12/06/2012 Objectieven en scope Duidelijke aflijning en definitie van begrippen Objectief overzicht op basis van feiten en cijfers Enquête bij 2.000 bestuurders

Nadere informatie

Cambio - autodelen 5000 cambio-gebruikers in België

Cambio - autodelen 5000 cambio-gebruikers in België - 1 - Cambio - autodelen 5000 cambio-gebruikers in België Cambio is een organisatie die haar auto s ter beschikking stelt voor autodelen. De organisatie werd opgericht op initiatief van Taxistop en is

Nadere informatie

Bij Kluwer Werkt Mobiliteit

Bij Kluwer Werkt Mobiliteit Bij Kluwer Werkt Mobiliteit Annelies Boelaert HR Business Partner 07/05/2013 Wie is Kluwer? Als informatie- en technologiebedrijf biedt Kluwer professionals in verschillende vakgebieden gespecialiseerde

Nadere informatie

Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport. 5 novembre/er 2014

Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport. 5 novembre/er 2014 Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport 5 novembre/er 2014 Bruxelles Environnement Département stationnement et déplacements Leefmilieu

Nadere informatie

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Doel: Optimaliseren van duurzaam woonwerkverkeer Inhoud: Bereikbaarheidsprofiel Mobiliteitsprofiel Kansrijke maatregelen (maatwerk) Schematisch BEREIKBAARHEIDSPROFIEL

Nadere informatie

W at betekent mobiliteitsbudget voor de werknemer? Lieve Michiels Nathalie Van Bauwel

W at betekent mobiliteitsbudget voor de werknemer? Lieve Michiels Nathalie Van Bauwel W at betekent mobiliteitsbudget voor de werknemer? Lieve Michiels Nathalie Van Bauwel Aan de slag met het mobiliteitsbudget Veerle Michiels Patrick Proost Geert Vermeir Inhoud 1. Waarom nood aan wetgevend

Nadere informatie

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Van leaseauto naar zakelijk vervoer op maat 4 antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Als werkgever bent u genoodzaakt uw wagenpark kritisch onder de loep te nemen. Er komen minder opdrachten binnen en

Nadere informatie

Een totaaloplossing voor het opladen van uw elektrische vloot Plug de toekomst in.

Een totaaloplossing voor het opladen van uw elektrische vloot Plug de toekomst in. Een totaaloplossing voor het opladen van uw elektrische vloot Plug de toekomst in. IN SAMENWERKING MET De Electrabel CarPlug*, de ideale oplossing voor uw medewerkers Kan geïnstalleerd worden in een garage,

Nadere informatie

Responsible Lease. Achter elk duurzaam wagenpark staat een sterk merk. VWLE099-01 Brochure v9 LOS.indd 1 27-04-12 11:47. Pagina 1

Responsible Lease. Achter elk duurzaam wagenpark staat een sterk merk. VWLE099-01 Brochure v9 LOS.indd 1 27-04-12 11:47. Pagina 1 Responsible Lease Achter elk duurzaam wagenpark staat een sterk merk Pagina VWLE099-0 Brochure v9 LOS.indd 27-04-2 :47 Pagina 2 VWLE099-0 Brochure v9 LOS.indd 2 27-04-2 :47 RespoNsible Lease In het kader

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CARS 2. Mobiliteit. De roadmovie van uw werknemers. Nathalie Van Bauwel

CARS 2. Mobiliteit. De roadmovie van uw werknemers. Nathalie Van Bauwel CARS 2 Mobiliteit De roadmovie van uw werknemers Nathalie Van Bauwel 2 3 4 5 6 7 MAAR 8 Fileleed rond de 2 grootste steden blijft toenemen En - Plots staat BAM-tracé terug in politieke spotlights - Brussel

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Duurzame dienstmobiliteit Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Nood aan verduurzaming externe factoren opwarming van de aarde stijgende prijs en eindigheid brandstoffen binnen koolstofeconomie fiscaliteit

Nadere informatie

Elektrische vlootvoertuigen : aantrekkelijk?

Elektrische vlootvoertuigen : aantrekkelijk? Elektrische vlootvoertuigen : aantrekkelijk? Conclusion Paper, Be.eV#2, Brussel, 17 Januari 2011. Twee vloottypes worden hier beoogd : enerzijds de professionele nutsvoertuigen (bestelwagens, vrachtwagens,

Nadere informatie

MOBILITEITSBUDGET: Waarom mobiliteit een uitdaging is voor uw bedrijf en hoe eenvoudig de oplossing kan zijn.

MOBILITEITSBUDGET: Waarom mobiliteit een uitdaging is voor uw bedrijf en hoe eenvoudig de oplossing kan zijn. MOBILITEITSBUDGET: Waarom mobiliteit een uitdaging is voor uw bedrijf en hoe eenvoudig de oplossing kan zijn. 1 20-05-2015 I MOBILITY DAY I Lieve Michiels Zo komt uw werknemer dagelijks werken 67,3% 16,1%

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 02-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang

Nadere informatie

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 Agenda Welkom door de Schepen Lode Dekimpe Inleiding SEAP door Kim Rienckens (provincie Oost-Vlaanderen) Nulmeting en uitdagingen

Nadere informatie

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013 Presentatie Fleet Barometer 2013 Amerongen, 11 juni 2013 Wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren van de

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

PRESENTATIE studiedag Leefmilieu Brussel Maandag 8 juni, 2015. Vlootbeheer en elektrische mobiliteit bij Stad Gent

PRESENTATIE studiedag Leefmilieu Brussel Maandag 8 juni, 2015. Vlootbeheer en elektrische mobiliteit bij Stad Gent 10/06/2015 PRESENTATIE studiedag Leefmilieu Brussel Maandag 8 juni, 2015 Vlootbeheer en elektrische mobiliteit bij Stad Gent Lies Helsloot, Service en Logistiek Departement FM Stad Gent 13 Departementen

Nadere informatie

Mobiliteit binnen sociaal overleg 09-12-2014

Mobiliteit binnen sociaal overleg 09-12-2014 Mobiliteit binnen sociaal overleg 09-12-2014 Familiehulp? VZW 12.000 medewerkers Verspreiding in Vlaanderen en Brussel Thuiszorg diensten: zorg, pd, PIT, karwei, kinderopvang, 2 Sociaal overleg? Centraal

Nadere informatie

WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit

WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit partner in duurzame mobiliteit WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit Kosten- en milieubewust leasen. Met volledige compensatie van CO2-uitstoot. Efficiënt wagenparkbeheer en aantrekkelijke oplossingen

Nadere informatie

Themasessie: The Safe Mile

Themasessie: The Safe Mile Themasessie: The Safe Mile Rein Casters DrivOlution Rik De Winne Baloise 1 Programma Schade: hoe ernstig is het probleem in organisaties? Best practices in fleet safety: resultaten van de enquête Definitie

Nadere informatie

Milieuvriendelijke Producten: duurder of juist niet

Milieuvriendelijke Producten: duurder of juist niet Vergroenen van de overheidsaankopen in het Brussels Gewest : Renaerts Rob Zaakvoerder CODUCO bvba 6 oktober 2010 BIM Milieuvriendelijke Producten: duurder of juist niet Séance d information Greening des

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 16-09-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang

Nadere informatie

Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht. Kathelijne Verboomen, oktober 2013

Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht. Kathelijne Verboomen, oktober 2013 Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht Kathelijne Verboomen, oktober 2013 4 5 6 Situering Bedrijfswagens zijn zeer populair in België

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS

SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS SENSIBILISATIE VOOR EEN POSITIEVE MODAL SHIFT BIJ EEN VERHUIS 19/01/2015 ELIEN SPOOREN ENVIRONMENTAL SPECIALIST BENELUX THOMAS VANDER PUTTEN DELIVERY SERVICES MANAGER BENELUX NESPRESSO BELGIË N.V. Nespresso

Nadere informatie

Thema 1: de gebruiker betaalt

Thema 1: de gebruiker betaalt Beleidscafé: betalen voor automobiliteit 9-12-2010 Thema 1: de gebruiker betaalt Stelling 1: Autobezit moet goedkoper worden voor mensen die weinig rijden en duurder voor mensen die veel rijden. Autobezit

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie

Voorstellen voor een fiscaliteit gericht op duurzame mobiliteit

Voorstellen voor een fiscaliteit gericht op duurzame mobiliteit Voorstellen voor een fiscaliteit gericht op duurzame mobiliteit Loonlastenverlaging en duurzame mobiliteit Dat loonlastenverlaging bedrijven actief in België een sterkere competitieve positie zou geven

Nadere informatie

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel Brugge 3 juni 2015 Kris Van Dijck Burgemeester Dessel 9.500 inwoners 27 km² Landelijk maar Nucleaire industrie Opslag nucleair afval Witzand winning Sportgemeente Dessel en Witgoor Sport BMX Sportpark

Nadere informatie

GreenPlan. Boek groen resultaat

GreenPlan. Boek groen resultaat GreenPlan Boek groen resultaat Waarom groen ondernemen? Groen ondernemen krijgt in het bedrijfsleven steeds meer aandacht. En terecht. We zijn getuige van een opwarming van de aarde. Een toenemende CO

Nadere informatie

Notitie. Project. l:\doc\a\2007\522103\a2007522103n002.docx 01-09-2011 1. CO 2 -prestatieladder

Notitie. Project. l:\doc\a\2007\522103\a2007522103n002.docx 01-09-2011 1. CO 2 -prestatieladder Notitie Project CO 2 -prestatieladder Betreft reductiedoelstellingen (boekjaar 2009-2012) Ons kenmerk A.2007.5221.03.N002 Versie 001 Datum 1 september 2011 Verwerkt door BOS BRA Contactpersoon drs. ing.

Nadere informatie

AlphaCity De flexibele en kostenefficiënte Corporate CarSharing oplossing

AlphaCity De flexibele en kostenefficiënte Corporate CarSharing oplossing AlphaCity De flexibele en kostenefficiënte Corporate CarSharing oplossing Ontdek de voordelen van een nieuwe mobiliteitsoplossing: AlphaCity, Corporate CarSharing Eenvoudig, efficiënt en flexibel Zo hoort

Nadere informatie

Mobiliteitsbudget wordt concurrent voor bedrijfswagen CD&V en SD Worx presenteren wetsvoorstel voor de invoering van het Mobiliteitsbudget

Mobiliteitsbudget wordt concurrent voor bedrijfswagen CD&V en SD Worx presenteren wetsvoorstel voor de invoering van het Mobiliteitsbudget PERSBERICHT Mobiliteitsbudget wordt concurrent voor bedrijfswagen CD&V en SD Worx presenteren wetsvoorstel voor de invoering van het Mobiliteitsbudget Liefst 90% van Belgische bedrijven klaagt over moeilijke

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

CO2 Initiatieven. Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2014 Versie 1.0. Goedkeuring door B. Geltmeyer

CO2 Initiatieven. Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2014 Versie 1.0. Goedkeuring door B. Geltmeyer CO2 Initiatieven Auteur(s) Koen Cleemput, Tim Van Damme Datum 24-07-2014 Versie 1.0 Controle door M. Van der Horden Goedkeuring door B. Geltmeyer Status Definitief 1. LIJST INITIATIEVEN Sector- en keteninitiatieven

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Tools voor energie-efficiënte apparaten en green IT. Melinde De Groote

Tools voor energie-efficiënte apparaten en green IT. Melinde De Groote Tools voor energie-efficiënte apparaten en green IT Melinde De Groote Tools Gids voor duurzame aankopen Producttest Energy star Top ten en Top ten pro Milieukoopwijzer Steunpunt duurzame lokale overheden

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar

Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar Radiuz maakt mobiliteit beheersbaar September 2013 www.radiuz.nl Radiuz Total Mobility Full service mobiliteitsplatform met direct inzicht in complete mobiliteit per medewerker Op-maat-aansluiting bij

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma:

Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit. Programma: Inspiratiebijeenkomst Duurzame mobiliteit Jacco Buisman, directeur Movares, Zijn persoonlijke ervaringen met het low car diet. Programma: Geert Kloppenburg, projectleider duurzame mobiliteit van Urgenda

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

2. Vervoer van deur tot deur

2. Vervoer van deur tot deur 1.4.5 S-abonnement Dit gratis abonnement is bestemd voor personen die gedomicilieerd zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die recht hebben op een leefloon of op een

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp Installaties. Versie 1.0

Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp Installaties. Versie 1.0 Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp Installaties Versie 1.0 Auteur: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Januari 2012 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel... 2 1.2 Motivatie en doel...

Nadere informatie

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Module 4 «De implementatie van een bedrijfsvervoerplan»

Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Module 4 «De implementatie van een bedrijfsvervoerplan» In opdracht van en Basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Module 4 «De implementatie van een bedrijfsvervoerplan» Delphine Eeckhout, Traject 2 december 2014 Hasselt Programma 09u15 Welkomstwoord en opzet

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Fleet Support in beeld

Fleet Support in beeld Fleet Support in beeld finance en process in fleetmanagement Finance and process in fleetmanagement Wie is Fleet Support? Fleet Support is onafhankelijk specialist in renderend wagenparkmanagement. Onze

Nadere informatie

Proefproject eco-driving bij bedrijven

Proefproject eco-driving bij bedrijven Proefproject eco-driving bij bedrijven Project en resultaten Begin 2006 deed Bond Beter Leefmilieu samen met een aantal opleidingsaanbieders een oproep aan bedrijven om deel te nemen aan het pilootproject

Nadere informatie

VOLVO TCO2-gids 2011. Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park)

VOLVO TCO2-gids 2011. Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park) VOLVO TCO2-gids 2011 Wegwijs in de ecofiscaliteit van uw wagen(park) Samen werken aan een groenere wereld Ecologie was altijd al een wezenlijk onderdeel van het Volvo-dna. Vanaf de productie over het gebruik

Nadere informatie

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Automania.be Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Gepubliceerd: 08.05.2014 Een studie rond het omslagpunt tussen rijden op benzine, diesel of elektriciteit, onlangs uitgevoerd

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijke verbeteringen van het financieel en fiscaal kader van het woon-werk- en zakelijk verkeer

Onderzoek naar mogelijke verbeteringen van het financieel en fiscaal kader van het woon-werk- en zakelijk verkeer www.traject.be Onderzoek naar mogelijke verbeteringen van het financieel en fiscaal kader van het woon-werk- en zakelijk verkeer Eindverslag In opdracht van het Vlaams gewest, Departement Mobiliteit en

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie