Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven"

Transcriptie

1 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven WELKOM

2 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven Inleiding Bruno De Borger Universiteit Antwerpen

3 Duurzame mobiliteit 1. Mobiliteit die maatschappelijk wenselijk is 2. Minder beslag legt op (natuurlijke) hulpbronnen Energie Milieu Tijd 3. Minder schade oplegt in de vorm van ongevallen, geluidshinder, etc. 4. Economisch haalbaar is Gedeelde verantwoordelijkheid gezinnen, bedrijven, overheid Inleiding Bruno De Borger

4 Waarom specifieke aandacht voor mobiliteitsbeleid van bedrijven? 1. Problematiek van bedrijfswagens Waarom bedrijfswagens Gevolgen bedrijfswagens voor milieu en mobiliteit Federale fiscaliteit, Vlaanderen kan randvoorwaarden bepalen 2. Mobiliteitspakketten als alternatief en/of uitbreiding aanbieden van bedrijfswagen 3. Duurzaam vlootbeheer Inleiding Bruno De Borger

5 Fiscaliteit, bedrijfswagens en mobiliteit 1. (Federale) Fiscaliteit erg gunstig voor bedrijfswagens Directe belastingen werkgevers - Onkosten (onderhoud, etc.) aftrekbaar in functie van CO2- uitstoot - BTW aanschaf 50% aftrekbaar Werknemers - Belastbaar voordeel van alle aard Enorm gamma aan praktische formules (vb. operationele lease) 2. Bedrijfswagens hebben nadelige gevolgen voor files en milieu Meer kilometers Proportioneel meer kilometers tijdens de spitsuren 3. Bedrijfswagens zijn eerder een verloningsfactor dan productief Inleiding Bruno De Borger

6 Bedrijfswagens: verloning of productiviteit? Inleiding Bruno De Borger

7 Doel van de werkgroep Duurzaam Mobiliteitsbeleid door Bedrijven 1. Dit is een Focusdag, waarbij nadruk ligt op: Enkele concrete voorstellen die nog niet in Vlaamse beleidsplannen zijn opgenomen Voorstellen waarvan de uitwerking valt onder Vlaamse bevoegdheid: wat verwacht men van de Vlaamse overheid Expliciete keuze impliceert dat andere problemen bewust niet worden behandeld (vb. vrachtvervoer) 2. Uitgegaan wordt van drie beleidsaanbevelingen op korte, middellange en lange termijn Zeer concrete aanbevelingen Aandacht voor de potentiële successen van deze concrete maatregelen Inleiding Bruno De Borger

8 Concrete beleidsaanbevelingen korte, middellange en lange termijn 1. Start een platform Ecologisch, Energiezuinig en Verkeersveilig Rijgedrag en Vlootbeheer 2. Verstrek een Kwaliteitslabel aan bedrijven die bij het uitbouwen van de bedrijfsmobiliteit rekening houden met ecologische en duurzame elementen 3. Schep het organisatorisch kader waarbinnen bedrijven kunnen werken aan de samenstelling van een mobiliteitspakket Verdere toelichting door de volgende sprekers Dank voor uw aandacht Inleiding Bruno De Borger

9 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven Platform rijgedrag en vlootbeheer Wouter Florizoone, Bond Beter Leefmilieu

10 Beleidsaanbeveling 1 Zet een platform Ecologisch, Energiezuinig en Verkeersveilig Rijgedrag (eco-driving) en Vlootbeheer op Permanent overleg- en communicatieplatform Focus op rijgedrag en vlootbeheer Maakt de gebruiker wegwijs in de veelheid van informatie en initiatieven Bundelt alle kennis omtrent duurzaam vlootbeheer en ecodriving Brengt de betrokken spelers bij elkaar Stimuleert de gebruiker in zijn duurzame mobiliteit Herneming van de titel van de presentatie Auteur van de presentatie

11 Veel bomen voor het bos Steeds meer bedrijven, overheden en particulieren beseffen dat ze zelf iets kunnen doen om hun uitstoot van CO2 en hun brandstofverbruik (door mobiliteit) te beperken Afgelopen jaren verschillende initiatieven om energieefficiënt autogebruik te bevorderen Dikwijls enkel tijdelijk Meerdere organisaties en instanties actief, elk met eigen expertise en accenten => Grote behoefte aan gestroomlijnde en eenduidige informatie Herneming van de titel van de presentatie Auteur van de presentatie

12 Aandacht gaande houden Blijvende mentaliteits- en gedragswijziging vergt permanente aandacht Vaste overleg- en informatiestructuur Eén centraal kennispunt waar gebruikers objectieve informatie krijgen over de impact en de praktische implementatie van 'efficiënt vlootbeheer Synergie tussen de individuele initiatieven Milieuvriendelijk rijgedrag stevig verankeren in het bredere kader van duurzame mobiliteit en vlootbeheer Herneming van de titel van de presentatie Auteur van de presentatie

13 Randvoorwaarden platform Onderdelen van duurzaam autogebruik: 1. Mobiliteitsmanagement: zo weinig mogelijk verplaatsingen en zoveel mogelijk alternatieve vervoerswijzen. 2. Milieuvriendelijke technologie: brandstoffen - voertuigen - aankoopbeleid. 3. Milieuvriendelijk rijgedrag: eco-driving. Het platform zal zich in hoofdzaak richten op eco-driving (het rijgedrag) en in tweede orde op het vlootbeheer (aankoopbeleid) en milieuvriendelijke technologieën. Herneming van de titel van de presentatie Auteur van de presentatie

14 Randvoorwaarden platform Complementair aan de bestaande overheidsinitiatieven inzake de promotie van duurzame mobiliteit Pendelplan van de Vlaamse Regering Vormingsaanbod van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde Provinciale mobiliteitspunten Algemene overheidscommunicatie Het platform zal zich niet beperken tot afstemming en overleg, maar kan ook projecten en acties van initiatiefnemers en partners uitwerken en ondersteunen. Herneming van de titel van de presentatie Auteur van de presentatie

15 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog Hoofd HR Financiën KBC

16 KBC en duurzaam ondernemen 1. KBC reeds meerdere jaren pionier op vlak van duurzaam ondernemen 2. ARGUS : eigen milieupunt van KBC en CERA 3. Consequent beleid over duurzaam ondernemen Groepswijde CSR Policies (Milieubeleid, Algemeen Beleggingsbeleid, Cliëntenbeleid, Leveranciers- en Aannemersbeleid) Ondertekenen van het FSC Covenant en een actieplan om in 3 jaar tijd het papiergebruik met 5% te verminderen en over te schakelen naar FSC- of gerecycleerd papier Beslissing om binnen 3 jaar in de Belgische vestigingen de CO2 neutraliteit te realiseren door voortschrijdende vermindering van de uitstoot Milieubeleidsverklaring in januari 2007 Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

17 Milieubeleidsverklaring van KBC Groep Geldt voor de rechtstreekse én onrechtstreekse impacten van KBC (ook naar cliënten/leveranciers) Houdt rekening met milieurisico s in het kader van kredietverlening en verzekeringsactiviteiten Bepleit een milieuvriendelijk en rationeel gebruik van natuurlijke rijkdommen (energie, papier en watergebruik) Onderschrijft de principes van duurzaam bouwen Gericht op verminderen van de mobiliteitsbelasting op het milieu door milieuvriendelijke initiatieven Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

18 STIMULEREN gebruik van het OPENBAAR VERVOER 1. Terugbetaling treinabonnement 2. KBC Pendelbus in Brussel en Leuven sinds februari abonnees 3. KBC Intranet gelinkt aan sites openbare vervoermaatschappijen uurregeling verbindingen online ticket aankopen Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

19 STIMULEREN van het gebruik van de FIETS 1. Fietsvergoeding 2. Fietsinfrastructuur veilige fietsstallingen - sanitaire voorzieningen - lockers - droogruimte 3. Campagnes en sensibiliseringsacties 2007 : samenwerking met Fietserbond - KBC Op de fiets Kyoto - sponsoringsacties (met belgerinkel naar de winkel) Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

20 VERPLAATSINGEN UITSPAREN 1. Carpool databank 1000 chauffeurs 2. Lokaal werken Video conferenties, thuis en korter bij huis werken 3. E-learning 4. Evenwicht tussen cliëntgerichtheid en tijdsefficientie Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

21 PROPERE WAGENS met GREEN LEASE 1. Totaalconcept voor een groenere vloot 2. Kadert in het milieubeleid van KBC 3. Gedeelde verantwoordelijkheid werknemer / werkgever 4. Berust op drie pijlers Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

22 1e pijler : keuze van een groene wagen 1. Alle beschikbare wagens worden verdeeld in 9 klassen 2. Gemiddelde CO2 uitstoot per klasse 3. Per klasse worden uitsluitend wagens onder dit gemiddelde toegelaten Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

23 2e pijler : CO2 compenseren 1. Kostprijs om CO2 te compenseren : 2,62 eurocent / liter diesel 2. KBC betaalt deze brandstoftoeslag aan ARGUS 3. ARGUS besteedt deze fondsen aan duurzaam bosbeheer en aanplantingsprojecten Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

24 3e pijler : ECO driving Iedere bestuurder volgt ECO driving via Safe Drivers Plan Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

25 GREEN LEASE : sleutel voor succes 1. Combineert ecologische en economische doelstellingen 2. Samengaan van milieuaanpak en personeelstevredenheid Duurzaam mobiliteitsbeleid KBC Gilbert Dehertog

26 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven Milieuvriendelijke voertuigen en vloten Leen Govaerts, VITO

27 1. Milieuvriendelijke voertuigen 2. Milieuvriendelijke vloten 3. Hoe duurzaam vlootbeheer stimuleren bij bedrijven? Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

28 Milieuvriendelijke voertuigen ECOSCORE 1. Geïntegreerde indicator voor milieuvriendelijkheid van voertuigen Broeikasgassen Emissies met negatieve impact op gezondheid (fijn stof, stikstofoxiden,..) Geluid 2. Toepassing in Vlaams beleid milieuvriendelijke voertuigen Milieuvriendelijk vlootbeheer - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Steden, gemeenten en provincies Autofiscaliteit (in ontwikkeling) Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

29 Milieuvriendelijke vloten 1. Definiëren subvloten per voertuigtype, gebruiksprofiel 2. Performantie = Gewogen ECOSCORE & brandstofverbruik (-kost) 3. Weegcoëfficiënt = jaarlijkse afgelegde km 4. Aanbevelingen op verschillende ambitieniveau s optimalisatie bestaande vloot versnelde vervanging Versnelde vervanging zeer milieuvriendelijke voertuigen Aantal km Hoog Laag ECO- SCORE Hoog Laag Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

30 Voorbeeld 1 Ecoscore - verbruikskost PW 7,5 Verbruikskost ( /100km) 7 6,5 facilities #27 comp. car/sls #254 installateurs #50 #1788 comp. car/mgt #1190 andere #50 carsharing #80 verkoop # Ecoscore Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

31 Voorbeeld 2 1. Voor 100% 80% % voertuigen 60% 40% Slecht Matig Goed 20% 0% pw (153) kbw (74) gbw (159) mb (16) gb (16) kvw (30) gvw (54) voertuigtype 100% 2. Na 80% % voertuigen 60% 40% Slecht Matig Goed 20% 0% pw (153) kbw (74) gbw (159) mb (16) gb (16) kvw (30) gvw (54) voertuigtype Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

32 stimuleren best practice Green fleet programme UK 1. Audit & consultancy Screening mobiliteitsgedrag bedrijf (vloot, woon-werk, andere transportactiviteiten) Vastleggen actieplan Jaarlijkse evaluatie 2. Motorvate Accreditatie kwaliteitslabel Gratis consultancy Helpdesk informatie netwerking Voordeel bij milieucertificatie 3. Resultaten fleet reviews Gemiddeld 650 voertuigen /vloot Jaarlijkse CO 2 -reductie 50 kton Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

33 Beleidsaanbeveling voor Vlaanderen Opzetten van programma duurzaam vlootbeheer voor bedrijven Kennis : adviesverlening hoe bedrijfsvloot (mobiliteit) meer duurzaam te maken - Screening, actieplan, follow-up - Verspreiding best practices, netwerking Kwaliteitslabel duurzame mobiliteit - Communicatie, milieucertificatie Aspecten / randvoorwaarden: - Vastleggen bevoegde instantie voor coördinatie - Afbakening duurzame mobiliteit (wagenpark, woon-werk, andere mobiliteit) & kwaliteitslabel In lijn met andere initiatieven (pendelplan, prijs mobiele onderneming, ) - Procedure voor nulmeting, screening, consultancy, evaluatie & monitoring Duurzame mobiliteit: milieuvriendelijke voertuigen & vloten VITO, Leen Govaerts

34 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven Van auto-matisme naar multimodaliteit Het Mobiliteitspakket Bart Desmedt Michel Willems

35 Algemeen overzicht Inleiding (Traject) Auto-matische keuzes van de werkgever Principe van het mobiliteitspakket Aanbevelingen Uit de praktijk (Mobilitas) Fiscaal kader Kostenberekening Multimodale dienstverlening MOBILITEITSPAKKET

36 Auto-matische keuzes van de werkgever In een klassieke mobiliteits(vergoedingen) politiek vertrekt de werkgever systematisch van de auto Woon-werkverplaatsingen incalculeren parkeerkost fiscale mogelijkheden om alternatieven / multimodaliteit te promoten: weinig gebruikt Zakelijke verplaatsingen inzet van de auto lijkt logisch maar is veel duurder Woon-werk, privé en zakelijk: de bedrijfswagen Zonder onderbreking inzetbaar voor woon-werk-, zakelijke en privéverplaatsingen Naadloze verplaatsingen van A naar B Boekhoudkundig eenvoudig Element van loonpolitiek: vooral onbeperkte privéverplaatsingen (buiten woon-werk) beïnvloeden de mobiliteit MOBILITEITSPAKKET

37 Meer en meer voertuigen ingeschreven op naam van bedrijven % 33% 67% 46% 54% 79% PARTICULIEREN BEDRIJVEN TOTAAL MOBILITEITSPAKKET

38 Principe van het mobiliteitspakket Bedrijven realiseren zich steeds meer de kost van de bedrijfswagen en autovergoedingen doorbreken autologica wanneer (kosten)efficiënt voor de werkgever en de werknemer Multimodaliteit in vergoedingen woon-werkverplaatsingen = parkeerplaatsen uitsparen + fin./fiscaal voordeel werknemer Pakket aan alternatieven voor zakelijke verplaatsingen: = vervangen (deel) van de autoverplaatsingen door goedkopere opties: poolwagens, openbaar vervoer en fiets Bedrijfswagen: besparing gebruikskost + parking Gedeelte woon-werk eruit halen Minder verbruikende wagen Vervangen door een pakket aan andere voordelen MOBILITEITSPAKKET

39 Aanbevelingen Organisatorisch kader Sensibiliseren en adviseren aan de hand van kosten/baten analyses (bestaande mogelijkheden!!) Omkaderende dienstverlening Multimodale vervoersinformatie Universeel betaalmiddel Randvoorwaarden Goede aansluitingen tussen vervoermiddelen Gecombineerde vervoersbewijzen Fiscaal kader met mogelijkheid tot : Belonen werknemer voor uitgespaarde autokilometers Toekennen duurzame mobiliteit voor privé-verplaatsingen MOBILITEITSPAKKET

40 Mobiliteitspakket: uit de praktijk overzicht 1. Fiscale en sociale randvoorwaarden 2. Formule voor een Belgisch bedrijf met een bedrijfswagenvloot van 800 voertuigen 3. Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn MOBILITEITSPAKKET

41 1. Mobiliteitspakket praktijk fiscale en sociale randvoorwaarden MOBILITEITSPAKKET

42 2. Mobiliteitspakket praktijk concept Belgisch bedrijf met wagenvloot van 800 voertuigen Opdracht : operationeel ontwerp van een werkbaar multimobiliteitspakket Ontwerp en levering van een eindprodukt die een oplossing moet bieden binnen de diversiteit van werknemers en hun verplaatsingsgewoonten en rekening houdt met de beperkingen van de huidige fiscale en sociale wetgeving (2007) MOBILITEITSPAKKET

43 Enkele voorbeelden: kost voor de werkgever - klassieke tussenkomst Woon-werkafst. 40 km 20 km 5 km Eigen auto P-plaats P-plaats P-plaats 1689 Bedrijfswagen gemiddeld type Openbaar vervoer (30000 km /jaar) leasing brandstof CO²taks P-plaats (20000 km/jaar) leasing brandstof CO²taks P-plaats 9292 Slechts beperkt aftrekbaar!! 378 (10000 km/jaar) leasing brandstof CO²taks P-plaats Carpoolen met /2 (uitsparen P-plaats) /2 (uitsparen P-plaats) /2 (uitsparen P-plaats) 939 Carpoolen met /3 (uitsparen P-plaats) /3 (uitsparen P-plaats) /3 (uitsparen P-plaats) 689 Fiets

44 Enkele voorbeelden: kost voor de werkgever: bedrijfswagen + multimodaliteit Woon-werkafst. 40 km 20 km 5 km Bedrijfswagen die gebruikt wordt voor woonwerkverplaatsing leasing brandstof CO²taks P-plaats leasing brandstof CO²taks P-plaats 9292 leasing brandstof CO²taks P-plaats 8432 Bedrijfswagen die thuisblijft (15000 km/jaar ipv 30000) leasing brandstof CO²taks (10000 km/jaar ipv 20000) leasing brandstof CO²taks (5000 km/jaar ipv 10000) leasing brandstof CO²taks Winst (P, brandstof) + OV Trein (1071) + MIVB (405) voortransport Trein (877) + MIVB (405) voortransport De Lijn voortransport + fiets andere

45 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn MOBILITEITSPAKKET

46 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn Opdracht : een volledig geïntegreerd multimodaal vervoersconcept met de trein als centrale vervoerseenheid MOBILITAS adviseert sinds 2001 via haar bijkantoor in Berlijn Deutsche Bahn bij de conceptuitwerking MOBILITEITSPAKKET

47 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn Deutsche Bahn is Europa s grootste transport en logitieke dienstverlener Heeft zich onlangs ingekocht in een aantal autoconcessies en biedt diensten aan voor wagenparkmanagement MOBILITEITSPAKKET

48 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn Geïntegreerde card voor : - treinreizen - voor en na transport met lokaal vervoer (bus/tram) in meer dan 100 Duitse steden - carsharing ( type cambio) verhuur - call a bike fietsenverhuur in de stad - wagenverhuur op korte en lange termijn (Hertz, SIXT leasing) - geïntegreerde rapportering mogelijk via corporate programma MOBILITEITSPAKKET

49 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn Inrichting van een mobiliteitswinkels met info over alle aangeboden service-onderdelen in het grootste grootwarenhuis van Europa in Berlijn (KaDeWe) MOBILITEITSPAKKET

50 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn MOBILITEITSPAKKET

51 3. Mobiliteitspakket praktijk Operationeel multimobiel concept Deutsche Bahn MOBILITEITSPAKKET

52 Conclusie Multimodaal vervoer is geen utopie Een werkend project vermijdt toekomstige verkeersinfarcten en kan de CO2-uitstoot merkelijk verlagen. Smart drive => het juiste vervoermiddel op het juiste moment. MOBILITEITSPAKKET

53 Sessie M3: Duurzaam mobiliteitsbeleid bij bedrijven Beleidsaanbevelingen

54 Beleidsaanbevelingen 1. Zet een platform Ecologisch, Energiezuinig en Verkeersveilig Rijgedrag (eco-driving) en Vlootbeheer op 2. Verstrek een kwaliteitslabel aan bedrijven die rekening houden met ecologische/duurzame elementen bij de uitbouw van hun bedrijfsvloot (bedrijfsmobiliteit) 3. Steun Vlaamse bedrijven om multimodale mobiliteitspakketten aan het personeel aan te bieden in plaats van systematisch voor de bedrijfswagens te opteren bij de organisatie of de vergoeding van de personeelsmobiliteit Herneming van de titel van de presentatie Auteur van de presentatie

Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden

Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden www.traject.be 17/05/2013 page 1 Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk en fiscaal kader, goede voorbeelden 10/11/2009, Bart Desmedt Optimalisatie van zakelijke verplaatsingen: Wettelijk

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

Eindrapport genetwerkte elektrische mobiliteit

Eindrapport genetwerkte elektrische mobiliteit Eindrapport genetwerkte elektrische mobiliteit Het pilootproject elektrische wagens Plug and Ride doorgelicht Eindrapport Plug and Ride Bond Beter Leefmilieu en CIEM 1 Colofon Juli 2011 Bond Beter Leefmilieu

Nadere informatie

(Particulier) autodelen

(Particulier) autodelen Uitgevoerd door Auteur In opdracht van Autopia vzw Jeffrey Matthijs Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid (Particulier) autodelen Particulier autodelen in de centrumsteden Resultaten van

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN

ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN Mobiliteit > Professionelen en Mobiliteitsraadgevers ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN Stand van zaken van het mobiliteitsmanagement in de grote Brusselse bedrijven Versie april 2010

Nadere informatie

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) 1 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Mei 2015 INHOUD A. INLEIDING... 3 1 Achtergrond... 3 2 Ambitie en visie van de gemeente... 4 3 Opbouw en uitvoering plan... 4 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN RICHTINGGEVEND DEEL

ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN RICHTINGGEVEND DEEL ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN RICHTINGGEVEND DEEL MANAGEMENTSAMENVATTING INFORMATIEF DEEL Naar de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen werden in het informatieve deel diverse analyses uitgevoerd.

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Bilzen 2012-2020

Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Bilzen 2012-2020 Gemeentelijk klimaatactieplan Stad Bilzen 2012-2020 Acties voor de uitvoering van het sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie

Nadere informatie

In het Spoor van de Mier. Notities vanuit de Community Duurzame Logistiek Workshops & Sessies 2009-2010

In het Spoor van de Mier. Notities vanuit de Community Duurzame Logistiek Workshops & Sessies 2009-2010 In het Spoor van de Mier Notities vanuit de Community Duurzame Logistiek Workshops & Sessies 2009-2010 COLOFON Flanders Smart Hub Medialaan 26 1800 Vilvoorde T: 02 300 58 02 info@flanderssmarthub.be www.flanderssmarthub.be

Nadere informatie

Wat is autodelen. Wie is Autopia

Wat is autodelen. Wie is Autopia Memorandum particulier autodelen Wat is autodelen Bij autodelen maken meerdere personen systematisch, om beurten gebruik van één of meerdere (gezamenlijke) wagens. Het principe is: jij gebruikt een auto

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Vlaams Gewest. Luchtkwaliteitsplan in het kader van de uitstelaanvraag voor de normen van NO 2

Vlaams Gewest. Luchtkwaliteitsplan in het kader van de uitstelaanvraag voor de normen van NO 2 Vlaams Gewest Luchtkwaliteitsplan in het kader van de uitstelaanvraag voor de normen van NO 2 JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Federale verkiezingsprogramma s 13 juni 2010

Federale verkiezingsprogramma s 13 juni 2010 Federale verkiezingsprogramma s 13 juni 2010 Hieronder vindt u een beknopte beoordeling van het mobiliteitsluik in de verkiezingsprogramma s van verschillende politieke partijen voor de federale verkiezingen

Nadere informatie

Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT

Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT I Inleiding 1 Achtergrond INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 3 4 Financiële

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling 2011

Duurzame Ontwikkeling 2011 Verslag Duurzame Ontwikkeling 2011 1 Pertinentie Inhoud Identiteit en strategie Bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting bestrijden...p 19 De ontwikkeling van groene groei steunen...p 21 Onze diensten

Nadere informatie

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid Delen gemeentelijk wagenpark Handleiding lokale besturen Met steun van de Vlaamse overheid Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Sneller, verder, gemakkelijk, meer flexibel... 3 De auto als alternatief voor de

Nadere informatie

IN DIT NUMMER : - 2-7 - 9-18

IN DIT NUMMER : - 2-7 - 9-18 IN DIT NUMMER : Memorandum met 15 krachtlijnen Mobilys-Rail meets Road: een groener en duurzamer vervoer Elektrische auto's: de toekomst van België? Vrachtwagens en verkeersveiligheid - 2-7 - 9-18 Afgiftekantoor

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Cecile Verwimp-Sillis c.s. betreffende het bevorderen van het autodelen

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Cecile Verwimp-Sillis c.s. betreffende het bevorderen van het autodelen Stuk 911 (1997-1998) Nr. 1 Zitting 1997-1998 4 februari 1998 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Cecile Verwimp-Sillis c.s. betreffende het bevorderen van het autodelen 2068 Stuk 911 (1997-1998) Nr. 1 2

Nadere informatie

Advies energie en de toekomst

Advies energie en de toekomst Advies energie en de toekomst 700 jongeren over geheel Vlaanderen namen deel aan het KRAS-jaartraject van jeugddienst Globelink over energie en de toekomst. De Vlaamse Jeugdraad onderschrijft de resultaten

Nadere informatie

Het gemiddelde autoverbruik kan maar dalen als de co-modaliteit verhoogt. Prioriteit 1. Een metropolitane aanpak is een absolute noodzaak.

Het gemiddelde autoverbruik kan maar dalen als de co-modaliteit verhoogt. Prioriteit 1. Een metropolitane aanpak is een absolute noodzaak. Position Paper Mobility 2013 Inhoud Executive summary... 4 Inleiding... 6 1. Ons vertrekpunt : het piekverkeer aanpakken... 9 1.1 Men moet beschikken over gegevens van woon-werkverkeer binnen het Brussels

Nadere informatie

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 VR 2014 2410 MED.0421/23TER BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 Ingediend door Ben Weyts Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en

Nadere informatie

OPMERKINGEN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN

OPMERKINGEN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN OPMERKINGEN LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEPLAN ALGEMENE EN BELANGRIJKSTE OPMERKINGEN Het plan is een opsomming van een reeks acties volgens verschillende thema s. Er worden echter geen prioriteiten gesteld, er

Nadere informatie

LEASING 4TIPS VOOR DE UITBOUW VAN EEN DOORDACHT PLAN OMTRENT LEASING 1 OP 5 DOET AAN LEASING. No.1/maart 12

LEASING 4TIPS VOOR DE UITBOUW VAN EEN DOORDACHT PLAN OMTRENT LEASING 1 OP 5 DOET AAN LEASING. No.1/maart 12 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/maart 12 LEASING 1 OP 5 BEDRIJVEN DOET AAN LEASING Patrick Beselaere, voorzitter

Nadere informatie

eindrapport mobiliteits budget werkt!

eindrapport mobiliteits budget werkt! 1 eindrapport mobiliteits budget werkt! 2 maart 2013 auteurs Jan Christiaens Freek De Witte Roel Vanderbeuren eindredactie Stefan Vanthuyne met bijdragen van Koen Magerman Kathelijne Verboomen verantwoordelijke

Nadere informatie

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN Informatiebrochure Cyclus 2013-2014 1 1. SITUERING Het hebben van een goed product of dienst is een goede vertrekbasis maar is niet langer een garantie voor het voortbestaan

Nadere informatie