Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie)"

Transcriptie

1

2 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie) Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. Samenvatting Het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens heeft van 21 februari t/m 3 april 2013 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 26 zienswijzen ingediend (waarvan één niet-ontvankelijk). De zienswijzen zijn in de zienswijzennota samengevat en van een beoordeling voorzien. De zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Tevens zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. Het bestemmingsplan kan door uw raad gewijzigd worden vastgesteld. Voorstel om te besluiten 1. Het bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens (inclusief zienswijzennota) gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0268.BP10000-VG01.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de GBKN (BP10000_GBKN dxf); 2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. Opgesteld door, telefoonnummer, Hans Gernaat, 2930, Raadsvoorstel bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens

3 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Het bestemmingsplan voorziet in een actuele planologische regeling voor de bedrijventerreinen Noordkanaalhaven en Oostkanaalhaven. Het plangebied omvat, afgezien van genoemde bedrijventerreinen, voorts delen van het Maas-Waalkanaal en de Waal, en van het gebied ten oosten van de Energieweg (tussen de Wolfskuilseweg, Oscar Carréstraat, Rivierstraat en Weurtseweg). Het plan is overwegend conserverend van aard, wat betekent dat in hoofdzaak de bestaande functies zijn vastgelegd en de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn overgenomen. De planologische regeling van het gebied is voorts in overeenstemming gebracht met de huidige wet- en regelgeving en met bestaand beleid. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de toegelaten bedrijven op het bedrijventerrein en de woonboten in het Maas-Waalkanaal (zie ook onder 3). 1.1 Wettelijk kader of beleidskader De vaststellingsprocedure is geregeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Daarbij wordt verwezen naar de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage is gelegd, met de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt. Er zijn 26 zienswijzen ingediend (waarvan één niet-ontvankelijk). De gemeentelijke reactie op deze zienswijzen is te vinden in de zienswijzennota. 1.2 Relatie met programma De kosten voor het opstellen en begeleiden van het bestemmingsplan worden voldaan uit de post actualisatie bestemmingsplannen uit de productgroep Planologie en Ruimtelijke Ordening binnen het programma Ruimte en Cultuurhistorie. 2 Doelstelling Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens door uw raad. 3 Argumenten In meerdere zienswijzen wordt gesteld dat het nieuwe bestemmingsplan minder zware bedrijven toestaat dan het vorige bestemmingsplan en daardoor ook minder ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan de bedrijven. Ook wordt in diverse zienswijzen bezwaar gemaakt tegen het positief bestemmen van de woonboten in het Maas-Waalkanaal. Hieronder wordt op beide onderwerpen nader ingegaan. Voor het overige wordt verwezen naar de zienswijzennota. 3.1 Vergelijking bestemmingsplan Haven- en industriegebied Nijmegen-West 1979 en bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens Voor de bedrijventerreinen Noordkanaalhaven en Oostkanaalhaven gold het bestemmingsplan Haven- en industriegebied Nijmegen-West 1979 (inmiddels dus al 34 jaar oud) en een tiental postzegelbestemmingsplannen. Aan de gronden in het gebied was in hoofdzaak één van de bestemmingen Bedrijfsdoeleinden B V Bedrijfsdoeleinden B VI of Bedrijfsdoeleinden B VII toegekend. Deze gronden waren bestemd voor de bouw van Raadsvoorstel bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens

4 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 bedrijfsgebouwen ten behoeve van industriële doeleinden, handel en nijverheid en de daarbij behorende bijgebouwen, bouwwerken en werken. In een bijlage Staat van inrichtingen 1 en Staat van inrichtingen 2 was een zogenoemde negatieve bedrijvenlijst opgenomen. In deze lijsten zijn bedrijven genoemd die niet waren toegestaan in het gebied. In die lijsten komen bedrijven voor uit diverse milieucategorieën, zoals milieucategorie 3.2, 4.1 en 5.1. In tegenstelling tot wat in de zienswijzen wordt gesteld, is het dus niet zo dat het bestemmingsplan Haven- en industriegebied Nijmegen-West 1979 in z n algemeenheid en overal in het gebied zware bedrijven toestond. In het nieuwe bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens is, zoals nu gebruikelijk, gewerkt met een positieve bedrijvenlijst. Daarin worden de bedrijven genoemd die wel zijn toegestaan in het plangebied. In het bestemmingsplan is daarbij in hoofdzaak binnen het plangebied onderscheid gemaakt in drie gebieden. Een gebied waar bedrijven zijn toegestaan uit de categorieën 1 t/m 3.2 (bestemming Bedrijventerrein 1), een gebied waar bedrijven zijn toegestaan uit de categorieën 2 t/m 4.2 (bestemming Bedrijventerrein 2), en een gebied waar bedrijven zijn toegestaan uit de categorieën 2 t/m 5.2 (bestemming Bedrijventerrein 3). Bij deze gebiedsindeling is rekening gehouden met de thans aanwezige bedrijven en met de ruimtelijke aanvaardbaarheid van deze categorieën van bedrijven in relatie tot de omgeving. Het bestemmingsplan doet derhalve recht aan de bedrijfsbelangen van de bedrijven en is in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. 3.2 Regeling van de woonboten in het Maas-Waalkanaal In het ontwerp-bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens waren de acht feitelijk aanwezige woonboten in het Maas-Waalkanaal positief bestemd. Dit is gedaan om de volgende redenen: - De meeste woonboten hebben een ligplaatsvergunning van Rijkswaterstaat; - De woonboten liggen er feitelijk al lange tijd; - De woonboten zijn door de gemeente aangesloten op de riolering; - De bedrijven worden niet tot nauwelijks in hun bedrijfsvoering belemmerd, omdat de woonboten op het geluidgezoneerde industrieterrein liggen. In veel van de ingediende zienswijzen wordt bezwaar gemaakt tegen het positief bestemmen van de woonboten. De bedrijven op het bedrijventerrein vrezen dat zij daardoor in hun bedrijfsvoering worden belemmerd, dat bij de woonboten geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd en dat positief bestemmen niet kan in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Maas-Waalkanaal. Naar aanleiding van de zienswijzen is nader onderzocht of de woonboten positief bestemd kunnen worden. Dit heeft geleid tot de conclusie dat een positieve bestemming van de woonboten toch niet mogelijk is, vanwege de volgende redenen: - Volgens de gemeentelijke beleidsvisie Havens en Kaden uit 2010 is de situatie omtrent de woonboten aan de Oostkanaaldijk ongewenst. Het positief bestemmen van de woonboten in het bestemmingsplan is dus in strijd met het gemeentelijke beleid. - De woonboten liggen op een afstand van ongeveer 40 meter van de dichtstbijgelegen bedrijven. Vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening, zou deze afstand meter moeten zijn. Er is dus geen goed woon- en leefklimaat te garanderen ter plaatse van de woonboten. Raadsvoorstel bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens

5 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 - Over het Maas-Waalkanaal worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Daarop is het externe veiligheidsbeleid van toepassing. Op basis van het beleid voor externe veiligheid, is het positief bestemmen van de woonboten niet mogelijk. Nu een positieve bestemming niet mogelijk is, blijven er twee opties over: - Het niet als woonboot bestemmen van de woonboten; - Het introduceren van het persoonsgebonden overgangsrecht. Niet-bestemmen Het niet-bestemmen van de woonboten als woonboot betekent feitelijk dat de gemeente van plan is binnen de planperiode van 10 jaar de woonboten te verwijderen. Dit betekent dat handhavend zal worden opgetreden. Persoonsgebonden overgangsrecht Het is mogelijk om de woonboten onder het zogenoemde persoonsgebonden overgangsrecht te plaatsen. Dit betekent dat uitsluitend de huidige bewoners het gebruik van de woonboot als woning mogen voortzetten. Vertrekt zo n bewoner, dan mag niet iemand anders de woonboot gaan bewonen. Deze optie is juridisch gezien alleen dan mogelijk, als er sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard indien de functie zou worden wegbestemd. Het college is van mening dat het niet-bestemmen van de woonboten (en daarmee aangeven dat de bestaande bewoning moet worden beëindigd), beschouwd moet worden als een vorm van onbillijkheid, vooral omdat het voor de woonbootbewoners sterk ingrijpt in hun persoonlijke situatie. Belangrijk is dat bij het persoonsgebonden overgangsrecht geen positieve bestemming aan de woonboten wordt gegeven. De bedrijven worden door deze regeling dan ook niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. Anderzijds mogen de huidige bewoners de bewoning van de woonboten voortzetten, zo lang als zij willen. Zij hoeven dus niet te vertrekken en kunnen ook niet gedwongen worden te vertrekken. Wij stellen u derhalve voor de woonboten onder het persoonsgebonden overgangsrecht te plaatsen. 3.3 Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen: Naar aanleiding van zienswijzen zijn de volgende wijzigingen aangebracht: Toelichting: - De bedrijvenlijst in paragraaf 5.1 is aangepast; - In paragraaf 5.2 (externe veiligheid) is aandacht besteed aan de ligplaatsen voor kegel 1 en kegel 2 schepen in het Maas-Waalkanaal; Regels: - In artikel 4.1 (bestemming Bedrijf Containeroverslagbedrijf), artikel 8.1 (bestemming Bedrijventerrein 1), artikel 9.1 (bestemming Bedrijventerrein 2), artikel 10.1 Raadsvoorstel bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens

6 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 (bestemming Bedrijventerrein 3) en artikel 19.1 (bestemming Water) is bepaald dat deze gronden mede bestemd zijn voor (los)kades en loswallen; - In artikel 5 (bestemming Bedrijf Electriciteitscentrale) is een nieuw lid opgenomen, dat luidt: ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van bedrijf gasontvangstation uitsluitend voor een gasontvangstation; - In artikel 5 is een nieuw lid (specifieke vorm van bedrijf gasontvangstation) opgenomen; - In artikel , lid c, onder 1 is de bouwhoogte van erfafscheidingen verhoogd van 2,5 meter naar 3 meter; - In artikel 8.3.3, lid c (bestemming Bedrijventerrein 1), artikel 9.3.3, lid c (bestemming Bedrijventerrein 2), en artikel , lid c (bestemming Bedrijventerrein 3) is openbare weg vervangen door Energieweg en Industrieweg ; - In artikel (bestemming Bedrijventerrein 1), artikel (bestemming Bedrijventerrein 2), en artikel (bestemming Bedrijventerrein 3) is een nieuw lid toegevoegd dat luidt: silo's en/of menginstallaties mogen uitsluitend binnen de aanduiding 'bouwvlak' worden opgericht en mogen een bouwhoogte hebben van maximaal 30 meter; - In artikel 9 (bestemming Bedrijventerrein 2) is een nieuw lid opgenomen, dat luidt: ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein vrachtautohandel tevens voor een handel in vrachtauto s; - In artikel 9 (bestemming Bedrijventerrein 2) is een nieuw lid opgenomen, dat luidt: ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein autohandel tevens voor een autohandel; - In artikel 9 (bestemming Bedrijventerrein 2) is een nieuw lid opgenomen, dat luidt: ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein gasontvangstation uitsluitend voor een gasontvangstation; - In artikel 9 (bestemming Bedrijventerrein 2) is het lid ten aanzien van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein puinbreker als volgt herschreven: ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - puinbreker' tevens voor een puinbreker met een verwerkingscapaciteit van ton of meer per jaar; - In artikel 9 (bestemming Bedrijventerrein 2) is het lid ten aanzien van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - asfaltcentrale' als volgt herschreven: ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - asfaltcentrale' tevens voor een asfaltcentrale met een verwerkingscapaciteit van 100 ton of meer per uur en voor een puinbreker met een verwerkingscapaciteit van ton of meer per jaar'; - Artikel 9.2.2, lid b, onder 1 is aangepast door het woord mag toe te voegen; - In artikel 9 is een nieuw lid (specifieke vorm van bedrijventerrein gasontvangstation) opgenomen; - Artikel 10.1, lid a, (bestemming Bedrijventerrein 3) is aangepast door te bepalen dat deze gronden zijn bestemd voor bedrijven uit de categorieën 2 t/m 5.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 van de planregels); - In artikel 10.1 (bestemming Bedrijventerrein 3) is een nieuw lid opgenomen dat luidt: ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - puinbreker 1' tevens voor een puinbreker met een verwerkingscapaciteit van minder dan ton per jaar; - In artikel 10.1 (bestemming Bedrijventerrein 3) is een nieuw lid opgenomen dat luidt: ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding portiesloge tevens voor een portiersloge; - In artikel (bestemming Bedrijventerrein 3) is een nieuw lid opgenomen dat luidt: ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding portiersloge' mag een Raadsvoorstel bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens

7 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 5 portiersloge gerealiseerd worden met een maximale oppervlakte van 30 m2 en een maximale bouwhoogte van 3,5 meter; - In artikel 19.1, lid a (bestemming Water) is toegevoegd: plezier- en beroepsvaart; - In artikel 19.1 is het lid dat luidt ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' tevens als ligplaats voor woonschepen, waarbij het maximum aantal woonboten is bepaald door middel van de aanduiding 'aantal', verwijderd; - In artikel 19.1 (bestemming Water) is een nieuw lid toegevoegd dat luidt: ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - persoonsgebonden overgangsrecht' geldt tevens het bepaalde in artikel 37.3; - In artikel (bestemming Water) zijn de leden b, c en d (die allen betrekking hebben op woonboten) verwijderd; - In artikel (bestemming Water), is lid f (volgens nummering ontwerpbestemmingsplan) aangevuld met de zinsnede: met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'sluis' de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 30 meter mag bedragen; - Artikel 19.3, lid a (bestemming Water) is verwijderd; - In artikel en (dubbelbestemming Leiding Gas) is het woord 'onevenredig' verwijderd; - In artikel (dubbelbestemming Leiding Gas), lid c, is tevens en rooien opgenomen; - In artikel 30 (dubbelbestemming Waterstaat Waterstaatkundige functie) is de term waterbergingscapaciteit gewijzigd in waterstaatkundige belangen ; - In artikel (dubbelbestemming Waterstaat Waterstaatkundige functie) zijn de woorden (geen uitbreiding) toegevoegd; - In artikel 34 (Algemene aanduidingsregels) is een nieuw lid opgenomen, dat luidt: ter plaatse van de aanduiding veiligheidszone - bedrijven' zijn geen kwetsbare objecten toegestaan; - In artikel 34 (Algemene aanduidingsregels) is een nieuw lid vrijwaringszone waterstaatswerk opgenomen; - In artikel 34 (Algemene aanduidingsregels) is een nieuw lid vrijwaringszone vaarweg opgenomen; - In artikel 34 (Algemene aanduidingsregels) is een nieuw lid vrijwaringszone dijk opgenomen; - In artikel 37 (Overgangsrecht) is een nieuw artikellid 37.3 opgenomen dat luidt: voor de woonboten op de gronden met de aanduiding specifieke vorm van water - persoonsgebonden overgangsrecht geldt het volgende: Het gebruik van de woonboten als woning/woonboot mag door de bestaande bewoners worden voortgezet. Zodra het gebruik van een woonboot als woning/woonboot door de bestaande bewoner(s) wordt beëindigd, vervalt het recht op gebruik van die woonboot als woning/woonboot. Als bestaande bewoners worden aangemerkt de persoon/personen die op het moment van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan volgens de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Nijmegen als bewoners staan ingeschreven op het desbetreffende adres. - Aan de Staat van bedrijfsactiviteiten in bijlage 1 van de planregels zijn de volgende bedrijven / bedrijfsactiviteiten toegevoegd: o Reclame-, reclameontwerp- en adviesbureaus (SBI-code ); o Laad-, los- en overslagactiviteiten ten behoeve van zeeschepen (stukgoederen) (SBI-code ); Raadsvoorstel bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens

8 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 6 o Laad-, los- en overslagactiviteiten ten behoeve van zeeschepen (opslag : 2000 m2) (SBI-code ). Verbeelding: - De aanduiding woonschepenligplaats is verwijderd en vervangen door specifieke vorm van water - persoonsgebonden overgangsrecht - Aan het gebied tussen de Oostkanaaldijk, de Scheepvaartweg en het water ten oosten van de Handelsweg is de bestemming Bedrijventerrein 3 gegeven; - Aan het perceel Cargadoorweg 9d is tevens de aanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein vrachtautohandel gegeven; - Aan het perceel Cargadoorweg 9a is tevens de aanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein autohandel gegeven; - De maximale bouwhoogte op de gronden met de bestemming Bedrijventerrein 2 ter plaatse van de Cargadoorweg en Beurtvaarweg is verhoogd van 10 naar 12 meter; - Het bouwvlak ten zuiden van de Cargadoorweg is verruimd; - Aan de gronden ten oosten van de energiecentrale en ten noorden van de Ambachtsweg is tevens de aanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein gasontvangstation gegeven; - Rondom de beide gasontvangstations is de aanduiding veiligheidszone bedrijven opgenomen; - De dubbelbestemming Leiding Gas op de gronden ten oosten van de energiecentrale is in overeenstemming gebracht met de feitelijke ligging van de aardgastransportleidingen; - De dubbelbestemming Leiding Gas is verbreed van 5 naar 8 meter; - Aan de gronden ter plaatse van het sluiscomplex Weurt is tevens de aanduiding 'sluis' gegeven; - Aan de gronden aan de Nijverheidsweg 42 t/m 52A is tevens de aanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein - puinbreker 1 gegeven; - Aan een deel van een perceel dat grenst aan de Scheepvaartweg en de Nijverheidsweg is de aanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein portiersloge gegeven; - De dubbelbestemming Waterstaat Waterstaatkundige functie is ter hoogte van de Sprengenweg in zuidelijke richting uitgebreid en daarmee over het gehele rivierbed aangebracht; - De dubbelbestemming Waterstaat Waterstaatkundige functie is ten zuiden van de sluis ter plaatse van het Maas-Waalkanaal verwijderd; - Aan de gronden langs het Maas-Waalkanaal is de gebiedsaanduiding vrijwaringszone vaarweg gelegd; - Aan de kernzone van het Maas-Waalkanaal is de dubbelbestemming Waterstaat Waterkering gegeven; - Aan de beschermingszone van het Maas-Waalkanaal is de gebiedsaanduiding vrijwaringszone dijk gegeven; - Aan de kernzone van het sluiscomplex Weurt is de dubbelbestemming Waterstaat Waterkering gegeven; - Aan de beschermingszone van het sluiscomplex Weurt is de gebiedsaanduiding vrijwaringszone waterstaatswerk gegeven; Raadsvoorstel bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens

9 Voorstel aan de Raad Vervolgvel Ambtshalve wijzigingen: De volgende ambtshalve wijzigingen zijn doorgevoerd: Toelichting: - In paragraaf is aandacht besteed aan de beleidsnotitie Havens en Kaden; - De tekst in paragraaf over de bestemming Bedrijventerrein - 3 is aangepast; - De tekst in paragraaf over de woonboten is aangepast; - De tekst in paragraaf over de peilopzet in het Maas-Waalkanaal is aangepast; - De tekst in paragraaf over de bestemming Bedrijventerrein - 3 is aangepast; - In paragraaf (vervoer gevaarlijke stoffen) is aandacht besteed aan het plaatsgevonden risico vanwege vervoer van gevaarlijke stoffen over het Maas- Waalkanaal; - De tekst in paragraaf en over de woonboten is aangepast; - De tekst in paragraaf 6.2 is aangevuld. Regels: - In artikel 1, onder 41 is het begrip garagebedrijf als volgt gedefinieerd: een bedrijf dat uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor onderhoud en reparatie van motorvoertuigen al dan niet met verkoop van auto's, met dien verstande dat de verkoop van motorbrandstoffen is uitgezonderd; - In artikel 1, onder 92 is het begrip vrachtautohandel opgenomen en als volgt gedefinieerd: de handel in en verkoop van vrachtauto s; - In artikel 3.1 (bestemming Bedrijf) is een nieuw lid opgenomen dat luidt: ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf t/m categorie 3.1' voor bedrijven voor zover deze voorkomen in de categorieën 1 t/m 3.1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 van de planregels; - In artikel 4.2.2, lid e, artikel , lid e, onder 1, artikel , lid e, onder 1, artikel , lid e, onder 1, is de bouwhoogte van erfafscheidingen verhoogd naar 3 meter; - In artikel 8.1 (bestemming Bedrijventerrein 1) is een nieuw lid opgenomen dat luidt: ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - garage en autohandel' tevens voor een garagebedrijf en/of autohandel; - In artikel 9.1 is een nieuw lid opgenomen dat luidt: ter plaatse van de aanduiding verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG tevens voor een benzineservicestation zonder LPG; - In artikel 10.1 is een nieuw lid opgenomen dat luidt: ter plaatse van de aanduiding verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG tevens voor een benzineservicestation zonder LPG; - In artikel 10.1 (bestemming Bedrijventerrein 3) is een nieuw lid opgenomen dat luidt: ter plaatse van de aanduiding garage tevens voor een garagebedrijf; - In artikel 30.1, lid e (bestemming Water) zijn de woorden en/of het kanaal toegevoegd; - Aan de Staat van bedrijfsactiviteiten in bijlage 1 van de planregels zijn de volgende bedrijven / bedrijfsactiviteiten toegevoegd: o Machines voor de bouwnijverheid (SBI-code 5181); Raadsvoorstel bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens

10 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 8 o Kleinschalige tabakverwerkende industrie (SBI-code 16.0). Verbeelding: - Aan het gebied tussen de Oscar Carréstraat-Wolfskuilseweg-Bredestraat (weerszijden) is de dubbelbestemming Waarde Archeologie 3 gegeven; - Aan de gronden ter plaatse van de Oscar Carréstraat 54 zijn twee woonbestemmingen gegeven, conform het postzegelbestemmingsplan Hees-Heseveld - 20 (Oscar Carréstraat 54); - Aan het perceel aan De Biezen 1 is de aanduiding bedrijf tot en met categorie 3.1 gegeven; - Aan het perceel aan de Koopvaardijweg 19 is tevens de aanduiding verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG gegeven; - Aan het perceel aan de Scheepvaartweg 7 is tevens de aanduiding verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG gegeven; - De aanduiding garage in het gebied met de bestemming Bedrijventerrein 1 is vervallen; - De aanduiding garage op gronden aan de Nijverheidsweg is vervallen; - Aan een deel van de gronden met de bestemming Bedrijventerrein 1 en de bestemming Bedrijventerrein 2 tussen de Energieweg en de Ambachtsweg is de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - garage en autohandel' gegeven; - De aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - autohandel' op de gronden met de bestemming Bedrijventerrein 1 is verwijderd; - Aan de A-watergangen is de bestemming Water gegeven (van insteek tot insteek); - De dubbelbestemming Waterstaat Waterlopen op de A-watergangen is verwijderd; - De bestemming Groen aan weerszijden van de A-watergangen is versmald; - Aan het dijklichaam ten zuiden van de elektriciteitscentrale is de dubbelbestemming Waterstaat Waterkering gegeven; - Aan de beschermingszone aan weerszijden van het dijklichaam ten zuiden van de elektriciteitscentrale is de gebiedsaanduiding vrijwaringszone dijk gegeven. 4 Klimaat In de Kadernotitie Klimaat en de duurzaamheidsagenda is de gemeentelijke visie op klimaat vastgelegd. Kernbegrippen zijn compensatie en adaptatie. Compensatie is het tegengaan en verminderen van negatieve effecten op het klimaat. Dit kan door het energiegebruik te beperken en/of duurzame energiebronnen te gebruiken en door gebruik te maken van materialen uit vernieuwbare bronnen. Adaptatie is het aanpassen aan de zich wijzigende omstandigheden, zoals extremere weersomstandigheden en een stijgende energieprijs. Voorbeelden hiervan zijn aandacht voor windklimaat en het realiseren van grotere piekbergingen voor neerslag. Voor utiliteitsbouw en woningbouw liggen kernpunten bij het terugdringen van de CO2-uitstoot en aanpassing aan veranderde weersomstandigheden. Bij een aanvraag om omgevingsvergunning worden deze ambities meegenomen. 5 Risico s Bij de actualisatie van het bestemmingsplan bestaat het risico op planschade. Dit risico is echter beperkt omdat zoveel mogelijk de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn overgenomen uit de geldende bestemmingsplannen. Op het gebied van rechtsbescherming bestaat de mogelijkheid tot het instellen van beroep bij de bestuursrechter (Raad van State). Raadsvoorstel bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens

11 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 9 Ook kan om schorsing van het besluit worden verzocht door middel van een voorlopige voorziening. De inwerkingtreding van het besluit kan daarom niet worden gegarandeerd. 6 Financiën De kosten voor het opstellen en begeleiden van het bestemmingsplan worden voldaan uit de post actualisatie bestemmingsplannen uit de productgroep Planologie en Ruimtelijke Ordening binnen het programma Ruimte en Cultuurhistorie. Omdat er verder geen nieuwe ontwikkelingen in de zin van de Grondexploitatiewet mogelijk worden gemaakt, is geen exploitatieplan noodzakelijk als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening. 7 Communicatie Op 6 februari 2013 is het bestemmingsplan, op uitnodiging van de ondernemersvereniging Trade Port Nijmegen, ambtelijk toegelicht op een informatiebijeenkomst voor ondernemers in het gebied. Op 19 februari 2013 is het bestemmingsplan tijdens een algemene informatieavond voor bewoners en bedrijven gepresenteerd en toegelicht. Op 8 mei 2013 zijn de woonbootbewoners en/of -eigenaren in een gesprek op de hoogte gebracht van ons voornemen om de woonboten onder het persoonsgebonden overgangsrecht te brengen. Degenen die zienswijzen hebben ingediend, worden verder schriftelijk van het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan op de hoogte gebracht onder toezending van een afschrift van het raadsbesluit. Het raadsvoorstel en de zienswijzennota hebben zij voorafgaand aan behandeling van het bestemmingsplan in uw raad reeds toegezonden gekregen. Reclamanten worden door de Griffie uitgenodigd voor de behandeling in uw raad. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om bij uw raad over het bestemmingsplan in te spreken. Het besluit tot gewijzigde vaststelling zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en op de gemeentelijke website. In de bekendmaking wordt gewezen op de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State. 8 Uitvoering en evaluatie Na het besluit van uw raad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan wordt het plan gedurende 6 weken ter visie gelegd. Daarnaast wordt het bestemmingsplan aan de landelijke website aangeboden. Gedurende de beroepstermijn van 6 weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit beroep kan worden gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. Als er geen verzoek tot voorlopige voorziening wordt gedaan, krijgt het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn rechtskracht. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Raadsvoorstel bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens

12 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 10 Bijlage(n): Ter inzage: Zienswijzennota Bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens; zienswijzen. Raadsvoorstel bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens

13 Zienswijzennota in het kader van het bestemmingsplan (Wro) Bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling mei

14 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens heeft in de periode van 21 februari 2013 tot en met 3 april 2013 ter inzage gelegen. Er zijn 26 zienswijzen binnengekomen. Een daarvan (de zienswijze van de eigenaar/bewoner van de woning aan de Zwanenveld te Nijmegen) is buiten de termijn ingediend. Deze zienswijze is daardoor niet-ontvankelijk en verder buiten behandeling gelaten. De overige 25 zienswijzen zijn verwerkt in deze nota. De zienswijzen zijn samengevat en van een reactie voorzien. Als onderdelen van de zienswijzen niet expliciet worden genoemd, wil dit niet zeggen dat deze niet bij de beoordeling zijn betrokken. De zienswijzen zijn allen in hun geheel beoordeeld. De zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 2

15 Overzicht reclamanten 1. NeerVelta, Groothandel gereedschappen & machines, Dr. De Blécourstraat 73, 6541 DH Nijmegen; 2. Eigenaar/bewoner, Waalbandijk 51, 6541 AJ Nijmegen; 3. Eigenaar/bewoner, Postbus 4, 6550 ZG Weurt; 4. Virgo Ontwikkeling B.V. (Nijverheidsweg 43-43C), Jonkerstraat 42C, 6551 DK Weurt; 5. Jan Burgers B.V., (Nijverheidsweg 45), Jonkerstraat 42C, 6551 DK Weurt; 6. Bedrijvenvereniging TPN-West, Postbus 1462, 6501 BL Nijmegen; 7. L.M.W. Wapeningsstaal B.V., Handelsweg 34, 6541 CT Nijmegen; 8. Huesen Beheer B.V., Cargadoorweg 7, 6541 BT Nijmegen; 9. Eigenaar/bewoner, Bredestraat 74, 6542 SX Nijmegen; 10. Gasunie, Postbus 19, 9700 MA Groningen; 11. CRH, Postbus 246, 2800 AE Gouda; 12. Martens Metaalrecycling B.V., Handelsweg 40-50, 6541 CT Nijmegen; 13. Koole Tankstorage B.V., Nijverheidsweg 96, Nijmegen; 14. De Ruiter Schroot B.V., Nijverheidsweg 72, 6541 CN Nijmegen; 15. Metro Cash & Carry Nederland B.V. en Metro Properties B.V. ("Makro"), Energieweg 50, Nijmegen; 16. Daanen Shipping & Logistics, Postbus 356, 6500 AJ Nijmegen; 17. Stuiver Metalen B.V., Dr. de Blécourstraat 96, Nijmegen; 18. Dura Vermeer Divisie Infra B.V. en Dura Vermeer Infrastructuur B.V., Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp; 19. Container Terminal Nijmegen B.V., Weurtseweg 460A, 6541 BE Nijmegen; 20. Swartjes Transport B.V., Nijverheidsweg 30 en 42, 6541 CM Nijmegen; 21. Duynie Holding B.V., Handelsweg 36-38, 6541 CT Nijmegen; 22. Riho Nijmegen B.V. en W. Hop Exploitatie B.V., Nijverheidsweg 53, 6541 CM Nijmegen; 23. Koninklijke Jongeneel B.V., Bedrijfsweg 18, Nijmegen; 24. Nacco Materials Handling B.V., Nijverheidsweg en Handelsweg 2, Nijmegen; 25. Rijkswaterstaat, Postbus 9070, 6800 ED Arnhem. 3

16 Samenvatting en reacties zienswijzen 1. NeerVelta, Groothandel gereedschappen & machines, Dr. De Blécourstraat 73, 6541 DH Nijmegen Samenvatting zienswijze 1. Het bedrijf van reclamant is al meer dan vijftig jaar gevestigd op de Dr. De Blécourstraat 73 te Nijmegen. Volgens reclamant is al meer dan 50 jaar ter plaatse een bedrijf in gereedschappen en machines gevestigd, voor zowel particulieren als voor bedrijven. Het betreft volgens reclamant dus een detailhandelsbedrijf. In de bedrijvenlijst, zoals opgenomen in de plantoelichting, komt het bedrijf ten onrechte niet voor. Reclamant verzoekt de gemeente het bestemmingsplan te wijzigen en het bedrijf op te nemen als detailhandelsbedrijf. 2. Verder verzoekt reclamant dat de gemeente de percelen kadastraal bekend onder nummer H 1795 en H4563 aan te merken onder categorie G500, zodat het bedrijf in de toekomst diverse kanten op kan. Reactie 1. Het bedrijf van reclamant is ten onrechte niet opgenomen in de bedrijvenlijst in de plantoelichting. Dit is nu hersteld door het bedrijf alsnog daarin op te nemen. Het bedrijf van reclamant betreft, zoals blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel en ook uit het briefhoofd op de zienswijze, een groothandel, inclusief verkoop aan particulieren. Verkoop aan particulieren (detailhandel) was in de vorige bestemmingsplannen niet toegestaan. In het voorliggende, nieuwe bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens is ondergeschikte detailhandel bij groothandelsbedrijven (niet zijnde food) toegestaan tot maximaal 100 m2 verkoopvloeroppervlakte. Hiermee is het bedrijfsbelang van reclamant voldoende gewaarborgd. 2. Deze twee percelen, gelegen aan de Factorijweg, liggen in het gebied waaraan de bestemming Bedrijventerrein 1 is gegeven. Op deze gronden zijn bedrijven toegelaten uit de milieucategorieën 1 t/m 3.2, voor zover deze voorkomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten in bijlage 1 van de planregels. De twee percelen die reclamant noemt zijn nagenoeg onbebouwd en in gebruik voor opslag van diverse goederen. Het bestemmingsplan biedt voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling van deze percelen. Er is dus geen reden om edrijfsactiviteiten uit categorie 5.1 (met een aanbevolen afstand van 500 meter tot een rustige woonwijk) mogelijk te maken. De percelen liggen op een kortste afstand van ongeveer 300 meter van woonbebouwing aan de Energieweg. Conclusie: Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 4

17 2. Bewoner, Waalbandijk 51, 6541 AJ Nijmegen Samenvatting zienswijze 1. Reclamant is van mening dat de benaming woonboten, zoals beschreven in het collegevoorstel paragraaf 4, niet correct is. In werkelijkheid liggen er momenteel woonschepen (zie ook begrip 1.98 Woonschip zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan). 2. Reclamant stelt dat er al jarenlang 9 woonschepen langs de Oostkanaaldijk in het Maas-Waalkanaal liggen. Deze 9 woonschepen zijn allen in het bezit van een vergunning van Rijkswaterstaat tot het nemen van een ligplaats voor een woonschip. Deze 9 schepen zijn ook allen in het bezit van een huisnummer (zie ook verbeelding 5 (nr ) van het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens waarop de huisnummers binnen het kader woonschepenligplaats staan vermeld). Reclamant verwijst voorts naar een meegestuurde bijlage omtrent de huisnummervaststelling van de woonschepen aan de Oostkanaaldijk 311 en 313. Reactie 1. In artikel 1, onder 1.97, van het bestemmingsplan is het begrip woonboot gedefinieerd. Daaruit blijkt dat onder woonboten zowel woonschepen als woonarken vallen. Dat in het collegebesluit gesproken wordt over woonboten doet dus recht aan de feitelijke situatie. 2. Uit nader onderzoek van de gemeente is gebleken dat Rijkswaterstaat voor in totaal 6 woonboten een ligplaatsvergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken dan wel op grond van de Waterwet heeft verleend. Er liggen feitelijk 8 woonboten, plus enkele andere boten (zoals bunkerboten en sleepboten). Verder is het zo dat, anders dan reclamant veronderstelt, een besluit omtrent een huisnummervaststelling betrekking heeft op het toekennen van een huisnummer aan een object. Een object hoeft geen woning te zijn. Het toekennen van een huisnummer betekent dus niet automatisch dat in dat object gewoond mag worden. Overigens is het zo dat nader onderzoek, mede naar aanleiding van ingediende zienswijzen, ertoe geleid heeft dat de woonboten onder het persoonsgebonden overgangsrecht worden geplaatst. Een positieve bestemming van de woonboten is niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening en niet mogelijk in verband met de regels op het gebied van de externe veiligheid. De woonboten liggen namelijk binnen de 10-6 contour van het plaatsgebonden risico in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Maas- Waalkanaal. Om recht te doen aan de belangen van de woonbootbewoners, zijn de woonboten nu onder het persoonsgebonden overgangsrecht geplaatst, wat betekent dat de huidige bewoners ter plaatse mogen blijven wonen. Indien de huidige bewoners vertrekken, mogen de woonboten niet door andere bewoners worden bewoond. Het vorenstaande betekent dat de aanduiding woonschepenligplaats binnen de bestemming Water op de verbeelding wordt verwijderd en wordt vervangen door de aanduiding specifieke vorm van water - persoonsgebonden 5

18 overgangsrecht. In de planregels wordt de volgende bepaling opgenomen: Voor de woonboten op de gronden met de aanduiding specifieke vorm van water - persoonsgebonden overgangsrecht geldt het volgende: Het gebruik van de woonboten als woning/woonboot mag door de bestaande bewoners worden voortgezet. Zodra het gebruik van een woonboot als woning/woonboot door de bestaande bewoner(s) wordt beëindigd, vervalt het recht op gebruik van die woonboot als woning/woonboot. Als bestaande bewoners worden aangemerkt de persoon/personen die op het moment van inwerkingtreding van deze regels volgens de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Nijmegen als bewoners staan ingeschreven op het desbetreffende adres. In artikel 19.1 is het lid dat luidt ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' tevens als ligplaats voor woonschepen, waarbij het maximum aantal woonboten is bepaald door middel van de aanduiding 'aantal', verwijderd. In artikel (bestemming Water) zijn tevens de leden b, c en d en tevens artikel 19.3, lid a (die allen betrekking hebben op woonboten) verwijderd. Conclusie: Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 3. H.J.G.A. Jansen, Postbus 4, 6550 ZG Weurt Samenvatting zienswijze 1. Reclamant stelt dat hij begin dit jaar van Daanen Shipping en Logistics b.v. te Nijmegen een ligplaats heeft overgenomen aan de oostzijde van het Maas-Waalkanaal. De wijzigingen heeft reclamant doorgegeven aan Rijkswaterstaat, afdeling Domeinen. Daar is de zaak nog in behandeling. Reclamant heeft vernomen dat er een ontwerpbestemmingsplan in procedure is waarin ongeveer 10 woonschepen zijn benoemd, en waarbij zijn ligplaats niet is meegenomen. Reclamant verzoekt op de lijst van woonschepen geplaatst te worden, aangezien hij op zijn schip woont. Reclamant verzoekt hierom om te voorkomen dat hij in strijd handelt met het nieuwe bestemminsplan. Reactie 1. De boot waar reclamant op doelt betreft de sleep/duwboot "Liberté van Stegers. De eigenaar van deze boot heeft de oude ligplaats van de firma Daanen overgenomen. De boot is geen woonboot maar een sleep/duwboot die bedrijfsmatig en in opdracht schepen verplaatst. De 'Liberté is regelmatig werkzaam voor de in Nijmegen gevestigde firma Daanen Shipping. In de Kanaalhavens liggen regelmatig schepen/bakken van Daanen Shipping zonder voortstuwing die de Liberté in opdracht van Daanen Shipping verplaatst. Er is derhalve geen reden om de boot van reclamant aan te merken als een woonboot. 6

19 Conclusie: Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 4. Virgo Ontwikkeling B.V., Jonkerstraat 42C, 6551 DK Weurt Samenvatting zienswijze 1. In het ontwerpbestemmingsplan is onze locatie, gelegen aan de Nijverheidsweg 43-43c, bestemd in de categorieën 2 t/m 4.2. Hiermee gaan wij niet akkoord. Dit omdat de huidige bestemming categorie 6.0 betreft en dit ook zo dient te blijven. Tijdens de voorlichtingsavond van 19 februari 2013 op de Energieweg te Nijmegen is door de wethouder toegezegd dat het indienen van een zienswijze voldoende was om de van oudsher bestaande categorie 6.0 in het nieuwe bestemmingsplan te behouden. Wij gaan er dan ook van uit dat er geen wijzigingen in de categorie van onze locatie in het nieuwe bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens plaats zullen vinden. Reactie 1. In het bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens maakt het perceel van reclamant onderdeel uit van het gebied met de bestemming Bedrijventerrein 2. Op deze gronden zijn bedrijven toegelaten uit de categorieën 2 t/m 4.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. Volgens de bedrijvenlijst in paragraaf 5.1 van de plantoelichting valt het bedrijf van reclamant in de categorie overige gespecialiseerde groothandel en in milieucategorie 2. Nader onderzoek wijst uit dat het bedrijf valt onder het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en gelet op de bedrijfsactiviteiten valt onder milieucategorie 3.1. Het bedrijf van reclamant valt dus in categorie 3.1 en niet in 6.0, zoals reclamant stelt. Het bedrijf is derhalve positief bestemd. Bovendien mogen op het perceel van reclamant bedrijven gevestigd worden tot en met de categorie 4.2. Wat dat betreft biedt het bestemmingsplan reclamant ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst. Reclamant wordt door het nieuwe bestemmingsplan derhalve niet in zijn bedrijfsbelangen geschaad. Conclusie: Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 5. Jan Burgers B.V., Jonkerstraat 42C, 6551 DK Weurt Samenvatting zienswijze 1. In het ontwerpbestemmingsplan is onze locatie, gelegen aan de Nijverheidsweg 45, bestemd in de categorieën 2 t/m 4.2. Hiermee gaan wij niet akkoord. Dit omdat de huidige bestemming categorie 5.0 betreft en dit ook zo dient te blijven. Tijdens de voorlichtingsavond van 19 februari jl. op de Energieweg te Nijmegen is door de wethouder toegezegd dat het Reactie 1. In het vorige bestemmingsplan Haven- en Industriegebied Nijmegen West 1979 lag het perceel van reclamant in het gebied waaraan de bestemming Bedrijfsdoeleinden BV was toegekend. Deze gronden waren bestemd voor de bouw van bedrijfsgebouwen ten behoeve van industriële doeleinden, handel en nijverheid en de daarbij behorende 7

20 indienen van een zienswijze voldoende was om de van oudsher bestaande categorie 5.0 in het nieuwe bestemmingsplan te behouden. Wij gaan er dan ook van uit dat er geen wijzigingen in de categorie van onze locatie in het nieuwe bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens plaats zullen vinden. bijgebouwen, bouwwerken en werken. De maximale bouwhoogte op deze gronden was 18 meter en het maximale bebouwingspercentage bedroeg 75. In de bijlage Staat van inrichtingen I was een overzicht gegeven van bedrijven die niet waren toegestaan op deze gronden. Het is dus niet zo dat aan het perceel van reclamant een bestemming categorie 5.0 was toegekend. In het onderhavige bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens maakt het perceel van reclamant onderdeel uit van het gebied met de bestemming Bedrijventerrein 2. Op deze gronden zijn bedrijven toegelaten uit de categorieën 2 t/m 4.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten. In de bedrijvenlijst in paragraaf 5.1 van de plantoelichting komt het bedrijf van reclamant niet voor. Dit is niet correct en wordt als volgt aangepast: Dusseldorp Inzameling en Recycling, vestiging Nijmegen, afvalinzameldepot, vuilophaal. Nader onderzoek wijst uit dat het bedrijf valt onder het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en gelet op de bedrijfsactiviteiten onder milieucategorie 3.1. Het bedrijf van reclamant valt dus in categorie 3.1 en is derhalve positief bestemd. Bovendien mogen op het perceel van reclamant bedrijven gevestigd worden tot en met de categorie 4.2. Wat dat betreft biedt het bestemmingsplan reclamant ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst. Reclamant wordt door het nieuwe bestemmingsplan derhalve niet in zijn bedrijfsbelangen geschaad. Conclusie: Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. 6. Bedrijvenvereniging TPN-West, Postbus 1462, 6501 BL Nijmegen; Samenvatting zienswijze 1. In het bestemmingsplan (blz ) wordt een relatie gelegd tussen de SBI-categorieindeling en de onderverdeling van het bedrijventerrein Kanaalhavens in drie bestemmingsklassen (Bedrijventerrein - 1, -2 en -3). In een bijlage bij het plan is aangegeven in welke SBI-categorie de bestaande bedrijven op het industrieterrein zijn te classificeren. Tot Reactie 1. De bedoeling van het bestemmingsplan is om te voorzien in een actueel planologisch regime voor onder andere het bedrijventerrein Noord- en Oostkanaalhavens. Daarbij is uitgangspunt dat de bestaande, legaal aanwezige bedrijven positief worden bestemd. Dit is gedaan door na te gaan in welke milieucategorie de bestaande 8

21 verbazing van reclamant, zijn diverse bedrijven in een lichtere SBlcategorie ingeschaald dan voorheen gebruikelijk was. Dat lijkt op het eerste gezicht in het voordeel van de desbetreffende bedrijven, maar kan desalniettemin fricties gaan opleveren, aangezien er in het bestemmingsplan een relatie wordt gelegd tussen het toelaten van bedrijven uit bepaalde milieucategorieën en de eerdergenoemde bestemmingen Bedrijventerrein -1, - 2 en -3. De desbetreffende ondernemers voorzien complicaties indien zij hun bedrijfsactiviteiten willen uitbreiden respectievelijk wanneer soortgelijke bedrijven zich op het desbetreffende bedrijfsterrein zouden willen vestigen. Het bedrijventerrein TPN-West betreft het enige bedrijventerrein in Nijmegen en ruime omgeving, waar bedrijvigheid uit de zwaarste categorie van oudsher is toegestaan. Naar het oordeel van reclamant dient die mogelijkheid ook in het nieuwe bestemmingsplan gehandhaafd te worden. Namens onze leden bepleiten wij verder om de bestaande bedrijven te categoriseren conform de SBI-categorie waartoe zij van oudsher behoren. Voorts bepleiten wij om op de gronden met de bestemmingen Bedrijventerrein -1, - 2 en -3 de aldaar toegestane zwaarste categorie bedrijven in overeenstemming te brengen met minimaal de thans op dat betreffende bedrijventerrein aanwezige zwaarste hindercategorie. 2. In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat de locaties Breed (hoek Wolfskuilseweg/Energieweg), het voormalige Novioterrein (hoek Industrieweg/Kanaalstraat) en het Mercuriuspark geen deel uitmaken van bedrijven vallen (paragraaf 5.1 van de plantoelichting) en vervolgens dergelijke bedrijven in het plangebied toe te staan. Daarbij is een onderscheid gemaakt in de bestemmingen Bedrijventerrein 1, - 2 en - 3. In het ontwerp-bestemmingsplan zijn op de gronden met de bestemming Bedrijventerrein - 1 bedrijven uit de categorieën 1 t/m 3.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 van de planregels) toegestaan. Op de gronden met de bestemming Bedrijventerrein -2 zijn bedrijven uit de categorieën 2 t/m 4.2 en op de gronden met de bestemming Bedrijventerrein -3 zijn bedrijven uit de categorieën 2 t/m 5.1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten toegestaan. Diverse bedrijven hebben tegen het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze ingediend. Mede naar aanleiding daarvan is nader onderzoek gedaan naar de milieucategorie waarin deze bedrijven vallen. Daarbij zijn de bedrijfsactiviteiten die zijn vergund leidend geweest. Op basis van dit nadere onderzoek moet worden geconcludeerd dat de bedrijvenlijst in paragraaf 5.1 van de plantoelichting niet geheel juist is. Sommige bedrijven komen ten onrechte niet voor in de lijst, terwijl voor andere bedrijven geldt dat de bedrijfsactiviteiten niet juist zijn gecategoriseerd. De bedrijvenlijst is daarom gecorrigeerd/aangepast. De onjuistheden in de bedrijvenlijst hebben tevens als consequentie dat sommige bedrijven in een deel van het plangebied liggen waar op basis van het ontwerpbestemmingsplan bedrijven uit de categorieën 2 t/m 4.2 zijn toegestaan, terwijl de bedrijfsactiviteiten vallen in de categorieën 5.1 of 5.2. Dit is nu gecorrigeerd/aangepast, door op de verbeelding aan het gebied tussen de Oostkanaaldijk, de Scheepvaartweg en het water ten oosten van de Handelsweg de bestemming Bedrijventerrein 3 te geven en in de planregels op te nemen dat op deze gronden bedrijven uit de categorieën 2 t/m 5.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 van de planregels) zijn toegestaan. Dit doet recht aan de bedrijfsbelangen van de gevestigde bedrijven, biedt tevens ruimte voor ontwikkelingen in de toekomst en stuit niet op ruimtelijke bezwaren. Aan de afstanden die aanbevolen worden aan te houden tussen dergelijke bedrijven en een rustige woonwijk (700 meter) wordt voldaan. 2. Anders dan reclamant stelt, staat het bestemmingsplan wel toe dat op de gronden met de bestemmingen Bedrijventerrein - 1, - 2 en -3 wisseling van bedrijven plaatsvindt. Ook als het gaat om gronden 9

22 het plangebied. Tijdens de informatiebijeenkomsten is uiteengezet, dat het onderhavige plan een conserverend plan is en dat gezien de te verwachten ontwikkelingen in die postzegelplangebieden het de voorkeur verdient om de ruimtelijke ordeningsmogelijkheden via postzegelplannen te regelen. Hierna zullen wij deze gebieden gemakshalve aanduiden als de postzegelplangebieden'. In het onderhavige plan wordt aangegeven dat de gemeente Nijmegen terughoudend omgaat met vestiging van grootschalige en/of perifere detailhandel buiten de traditionele winkelgebieden en dat er een terughoudend beleid wordt gevoerd ten aanzien van PDV-branches op bedrijventerreinen. Op blz. 83 wordt als begripsomschrijving voor perifere detailhandel gegeven: "detailhandel die niet of moeilijk inpasbaar is in bestaande en/of traditionele winkelcentra vanwege de volumineuze aard van de goederen en vanwege de benodigde (wijze van) bevoorrading, zoals detailhandel in auto's, boten, caravans, keuken en tegels en sanitair, tuincentra en tuininrichtingsartikelen, bouwmarkten, woninginrichting." Binnen het plangebied bevinden zich meerdere bedrijven die aan de hand van bovenstaande definitie als perifere detailhandel zijn aan te merken. Omtrent detailhandel in het algemeen wordt in het onderhavige plan gesteld dat dergelijke bedrijven zich uitsluitend mogen bevinden: binnen 'Bedrijventerrein - 1 op daartoe aangewezen gronden en dan nog slechts "ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerreindetailhandel perifeer"; binnen 'Bedrijventerrein - 2 op daartoe aangewezen gronden waar zich slechts 'Productiegebonden en ondergeschikte detailhandel' mag bevinden, waartoe ook groothandelsbedrijven worden gerekend en binnen 'Bedrijventerrein - 3' eveneens aangewezen gronden voor 'Productiegebonden detailhandel en ondergeschikte detailhandel', met dien verstande dat hier geen groothandelsbedrijven worden toegestaan. Met deze categorisering wordt de bestaande situatie bestendigd, maar feitelijk iedere vorm van uitbreiding onmogelijk gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld een asfaltcentrale zou willen uitbreiden op gronden die nu voor detailhandelsdoeleinden worden gebruikt, is dat niet langer toegestaan; het omgekeerde evenmin. Naar de mening van reclamant zouden bedrijven binnen het plangebied niet in hun ontwikkelingen mogen worden beperkt; niet op 'Bedrijventerrein - I' of 'Bedrijventerrein - 2', noch op 'Bedrijventerrein - 3'. De gemeente is eigenaar van de postzegelplangebieden. Het voorgenomen restrictieve beleid in onderhavig bestemmingsplan komt in een ander daglicht te staan, wanneer berichten uit de wandelgangen op enige juistheid mochten blijken te berusten. Wij doelen op berichten, dat er serieuze plannen zouden bestaan om op het waarop nu bijvoorbeeld een bouwmarkt of een andere vorm van perifere detailhandel is gevestigd. In de doeleindenomschrijving bij de bestemmingen Bedrijventerrein 1 en Bedrijventerrein 2 staat namelijk dat de gronden met de aanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein-detailhandel perifeer en met de aanduiding specifieke vorm van bedrijventerrein-bouwmarkt tevens zijn bestemd voor respectievelijk perifere detailhandel en voor een bouwmarkt. Reclamant stelt wel terecht vast dat volgens het bestemmingsplan enkele specifieke functies, zoals een bouwmarkt en een asfaltcentrale, op slechts enkele percelen zijn toegestaan. Namelijk op die percelen waarop zij zich thans bevinden. Dit is gedaan omdat het ruimtelijk ongewenst is deze specifieke functies op het gehele bedrijventerrein toe te staan. Uitgangspunt is op het bedrijventerrein met name ruimte te bieden aan productie- en groothandelsbedrijven die gebonden zijn aan een bedrijventerrein en die zich niet zo maar elders kunnen vestigen. Een bouwmarkt is geen productie- of groothandelsbedrijf maar betreft perifere detailhandel. Voor wat betreft de asfaltcentrale geldt dat, hoewel dit een productiebedrijf betreft dat gebonden is aan een bedrijventerrein, de bedrijfsactiviteiten dermate specifiek zijn dat een dergelijk bedrijf niet voorkomt in de Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1 van de planregels) en daarom ook niet automatisch is toegestaan. Voor dergelijke bedrijven geldt dat per geval wordt afgewogen waar zo n bedrijf is toegestaan. Het bestemmingsplan biedt die mogelijkheid tot nadere afweging door middel van de afwijkingsbevoegdheid die is opgenomen bij de bestemmingen Bedrijventerrein 1, Bedrijventerrein 2, en Bedrijventerrein 3. Voor wat betreft de opmerkingen van reclamant over de zogenoemde postzegelplangebieden wordt opgemerkt dat aan de gemeenteraad in beginsel een grote mate van vrijheid toekomt in het bepalen van de grenzen van het plangebied. De reden waarom deze gebieden niet zijn meegenomen in dit bestemmingsplan, is dat voor deze gebieden ontwikkelbestemmingsplannen gemaakt worden dan wel gemaakt gaan worden. De ruimtelijke aanvaardbaarheid van de ontwikkelingen wordt bij die plannen onderzocht en beoordeeld. Deze ontwikkelingen hadden alleen dan in het onderhavige bestemmingsplan meegenomen kunnen worden, indien de onderzoeken naar de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan afgerond waren. Dat is niet het geval. 10

A.J.M. Elschot Beroep bestemmingspian "Nijmegen Kanaalhavens", tevens verzoek voorlopige voorziening

A.J.M. Elschot Beroep bestemmingspian Nijmegen Kanaalhavens, tevens verzoek voorlopige voorziening 0 GEMEENTE fek. BEUNINGEN Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak en haar Voorzitter Postbus 20019 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 2 5 SEP2013 UI13.04262

Nadere informatie

0 Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10)

0 Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg -13 (Meijhorst 60-10) Programma Stedelijke ontwikkeling B. Velthuis Samenvatting Het plangebied ligt centraal in stadsdeel Dukenburg,

Nadere informatie

ijmegen 111 Ter besluitvorming door de Raad (uitedijk 9 mei 2012) Collegevoorstel Openbaar

ijmegen 111 Ter besluitvorming door de Raad (uitedijk 9 mei 2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar G E M E E N T E ijmegen Onderwerp gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen West I -87" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistone /1031 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Het

Nadere informatie

Zienswijzennota in het kader van het bestemmingsplan (Wro)

Zienswijzennota in het kader van het bestemmingsplan (Wro) Zienswijzennota in het kader van het bestemmingsplan (Wro) Bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens Gemeente Nijmegen Afdeling Stadsontwikkeling mei 2013 1 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie)

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie) Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp reparatie bestemmingsplan Nijmegen Groot Bijsterhuizen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Havenkwartier

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Havenkwartier Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Havenkwartier Gemeente Deventer mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 ZIENSWIJZEN... 3 1.2 LEESWIJZER... 4 2 ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN... 5 2.1 INGEDIENDE

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan West I en II. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608

Zienswijzennota. Bestemmingsplan West I en II. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608 Zienswijzennota Bestemmingsplan West I en II Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 7 november 2014 GemHG\Intern\16962 Zaaknr: HG 19608 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Status zienswijzennota 1.2 Procedure bestemmingsplan

Nadere informatie

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek gemeente Roermond Verslag inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinzone Roerstreek februari 2013 Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Luchthaven Eindhoven e.o.'

Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Luchthaven Eindhoven e.o.' gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 17.30.654 B&W beslisdatum 25 juli 2017 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Luchthaven Eindhoven e.o.' Inleiding Voor Luchthaven Eindhoven

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

7 Bestemmingsplan 'Marveld en omgeving te Groenlo' gelet op het daartoe bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht;

7 Bestemmingsplan 'Marveld en omgeving te Groenlo' gelet op het daartoe bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht; Raadsbesluit Oost Cel re Agendapunt Titel 7 Bestemmingsplan 'Marveld en omgeving te Groenlo' De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 19 april

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Zienswijzen Sloterdijk IV

Nota van Beantwoording Zienswijzen Sloterdijk IV Nota van Beantwoording Zienswijzen Sloterdijk IV Februari 2013 Algemeen Overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft het ontwerp bestemmingsplan Sloterdijk IV met ingang van

Nadere informatie

Inspraakverslag. Hieronder zal een samenvatting van de reacties en een standpunt daarop worden gegeven.

Inspraakverslag. Hieronder zal een samenvatting van de reacties en een standpunt daarop worden gegeven. Inspraakverslag Het voorontwerp bestemmingsplan Kern Swalmen heeft ter inzage gelegen van 10 maart 2010 tot en met 20 april 2010. Gedurende deze periode is het voorontwerpbestemmingsplan voor overleg toegezonden

Nadere informatie

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Hoogspanning Zuid 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 5487760 B&W verg. : 27 januari 2016 Commissie : ROB Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Molengat Cie_verg. : 16 februari 2016 Raadsverg. : 1 maart 2016 1) Status

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorsteltot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Grasrijk'

gemeente Eindhoven Raadsvoorsteltot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Grasrijk' gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13bst00411 Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorsteltot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Grasrijk' Inleiding De wijk Grasrijk is een bestaande

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014 Rapport Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum 23 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 Procedure ontwerpbestemmingsplan 3. Samenvatting en beantwoording 4. Aanpassingen 4.1 Aanpassingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening

Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Onderwerp Raadsvoorstel 2015/ Ontwerp t.b.v. terinzageligging Vaststelling bestemmingsplan Zwanenburg 1 e herziening Portefeuillehouder Collegevergadering Raadsvergadering Adam Elzakalai Steller Jolanda

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost

Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan De Marken en Sportvelden Oost 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 juni 2014 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan De Marken

Nadere informatie

Geen nieuwe risicovolle bedrijven op bedrijventerrein Nijmegen West

Geen nieuwe risicovolle bedrijven op bedrijventerrein Nijmegen West Geen nieuwe risicovolle bedrijven op bedrijventerrein Nijmegen West aanleiding Bestemmingsplan Kanaalhavens, raadsbesluit 26 juni 2013 Beleidsvisie Externe Veiligheid Nijmegen, raadsdebat as 23 oktober

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden Raadsvoorstel Raadsvergadering : 27 april 2011 Agendapunt : Nummer : Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Nieuwebrug-Lier 6" Portefeuillehouder : J. Benedictus Behandeld in commissie : wonen en werken

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening)

Onderdeel raadsprogramma: 3 (Wonen en ruimtelijke ontwikkeling) Portefeuillehouder: Robbert Peek (ruimtelijke ordening) Raadsvergadering, 17 september 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Bestemmingsplan Willem Alexanderweg 79, Cothen Nr.: 20130917 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 17 september 2013 Onderdeel raadsprogramma: 3

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/196342 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan 'Eerste partiële herziening Landelijk gebied Assendelft' Gevraagd besluit 1. Het bestemmingsplan 'Eerste partiële herziening

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Jan Wibier secretaris-directeur

Jan Wibier secretaris-directeur Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Nico Oud regelgeving 7 juli 2015 bestemmingsplan op aanvraag voor het toevoegen van twee woningen op het perceel Molenweg 6 te Hollum

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 11 november 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Herziening 4 2.1 Bouwregels

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 maart 2015

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 maart 2015 GEMEENTE Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Raadsbesluit Telefax (024) 323 59 92 Raadsvoorstel Reparatie bestemmingsplan Nijmegen Groot E-mail griffie@nijmegen.n1 Bijsterhuizen

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijfspercelen Hogeweg 15, Hogeweg 21 en Voederheil 8A, Zeeland. Gemeente Landerd

Bestemmingsplan Bedrijfspercelen Hogeweg 15, Hogeweg 21 en Voederheil 8A, Zeeland. Gemeente Landerd Bestemmingsplan Bedrijfspercelen Hogeweg 15, Hogeweg 21 en Voederheil 8A, Zeeland Bestemmingsplan Bedrijfspercelen Hogeweg 15, Hogeweg 21 en Voederheil 8A, Zeeland Toelichting Bijlagen Regels Bijlage

Nadere informatie

Vaststelling van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Kerensheide"

Vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide Betreft Vaststelling van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Kerensheide" Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - de 3 ingekomen

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Openbaar megen Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Programma Stedelijke Ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 21 december 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 SAB 2 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Herziening 6

Nadere informatie

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG Het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Middenweg en Giessenburg heeft van 27-01-2012 tot en

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan "Odijkerweg e.o."

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Jacqueline Verbeek publiek & dienstverlening :j Bestemmingsplan Odijkerweg e.o. VOORBLAD RAADSVOORSTEL Gemeente Zeist I 13RV0039 Ronde Tafel Debat Raadsvergadering Gewijzigd voorstel Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Telefoon Datum Onderwerp I 14 mei 2013 Jacqueline Verbeek

Nadere informatie

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht Notitie zienswijzen Notitie zienswijzen Kort Ambacht Het ontwerp-bestemmingsplan Kort Ambacht heeft van 16 februari 2012 tot en met 28 maart 2012 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg heeft gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen, van 19 december 2012 tot en

Nadere informatie

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding 16 juli 2013

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE 1 september 2015 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 5 2 Zienswijze(n) 7 3

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

EINDVERSLAG voorontwerpbestemmingsplan Middelland en Honthorst OVERLEG. Ingekomen overlegreacties

EINDVERSLAG voorontwerpbestemmingsplan Middelland en Honthorst OVERLEG. Ingekomen overlegreacties EINDVERSLAG voorontwerpbestemmingsplan Middelland en Honthorst OVERLEG Ingekomen overlegreacties Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg naar diverse instanties gestuurd. Van

Nadere informatie

*'"'''"' ^ llllllllllllllllllllllllllllll Datum 21 december 2011 Documentnummer llllllllllllllllllllllllllllll

*''''' ^ llllllllllllllllllllllllllllll Datum 21 december 2011 Documentnummer llllllllllllllllllllllllllllll 5 gemeente putten Raadsvergadering 12 januari 2012 Zaaknummer 234105 *'"'''"' ^ llllllllllllllllllllllllllllll Datum 21 december 2011 Documentnummer llllllllllllllllllllllllllllll Het doorde fractie van

Nadere informatie

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s):

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s): Moerdijk Woonwijken Zevenbergen nota zienswijzen identificatie planstatus projectnummer: datum: 170900.13925.00 08-02-2012 projectleider: opdrachtgever: mw. mr. C.T. Ploeger gemeente Moerdijk auteur(s):

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie)

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel (in te vullen door Griffie) / (In te vullen door Griffie) Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Bestemmingsplan Nijmegen Oost - 1 (Ubbergseveldweg

Nadere informatie

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 1. Voorstel Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied (NL.IMRO.0642.bp15buitengebied 3002), zoals weergegeven

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0109EAA757* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : L. Huberts Zaakgericht\407 Behandelend ambtenaar A.A. Siesling Zaaknummer Z.16-18920 Datum: 20 december 2016 Afdeling

Nadere informatie

GEMEENTE GRAVE Bestemmingsplan Woonwijken, Grave Nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties

GEMEENTE GRAVE Bestemmingsplan Woonwijken, Grave Nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties GEMEENTE GRAVE Bestemmingsplan Woonwijken, Grave Nota beantwoording zienswijzen en vooroverlegreacties 2 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Woonwijken, Grave (NL.IMRO.0786.BPWoonwijkenGrave-on01) heeft

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Hescheweg 223/219 - Oss toelichting

Bestemmingsplan. Hescheweg 223/219 - Oss toelichting Bestemmingsplan Hescheweg 223/219 - Oss -2013 toelichting Bestemmingsplan Hescheweg 223/219 - Oss - 2013 Vastgesteld Gemeente Oss april 2013 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied

1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM 1 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Meilust-Woongebied t.b.v. Bestemmingswijziging Zandstraat 134/134a Status: Vastgesteld INHOUDSOPGAVE Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding,

Nadere informatie

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen toekenning vergoeding planschade Achter de Keizerskroon 2

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen toekenning vergoeding planschade Achter de Keizerskroon 2 Openbaar Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen toekenning vergoeding planschade Achter de Keizerskroon 2 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording reactie Jongeneel bestemmingsplanregeling Bedrijventerreinen Steenwijk, Dolderweg 3

Beantwoording reactie Jongeneel bestemmingsplanregeling Bedrijventerreinen Steenwijk, Dolderweg 3 Beantwoording reactie Jongeneel bestemmingsplanregeling Bedrijventerreinen Steenwijk, Dolderweg 3 Het concept van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Steenwijk, Dolderweg 3 (hierna: conceptbestemmingsplan)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Doelstelling Door de bestemmingsplanherziening wordt de legale en bestaande situatie planologisch juist opgenomen.

gemeente Eindhoven Doelstelling Door de bestemmingsplanherziening wordt de legale en bestaande situatie planologisch juist opgenomen. gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu Raadsnummer 10R4104 Inboeknummer 10bst02151 Beslisdatum B&W 9 november 2010 Dossiernummer 045.252 Raadsvoorsteltot het gewijzigd vaststellen van het

Nadere informatie

Bijlage 1 Eindverslag inspraak

Bijlage 1 Eindverslag inspraak Bijlage 1 Eindverslag inspraak Nota inspraak en vooroverleg voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Krawinkel versie 08.08.2012_2 1 In het kader van het vooroverleg en de inspraak zijn 5 schriftelijke

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464

Raadsvoorstel. Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015. Documentnummer : 2015.0.055.926. Zaaknummer: 2014-11-00464 Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015 Documentnummer : 2015.0.055.926 Zaaknummer: 2014-11-00464 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Geluidszone industrieterrein Arnhem Noord

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN Bennekom-Centrum december 2011 1 Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Bennekom-Centrum heeft van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 26 oktober 2011

Nadere informatie

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s):

Moerdijk. Woonwijken Zevenbergen. nota zienswijzen 170900.13925.00 08-02-2012. drs. W. Kraaijeveld. auteur(s): Moerdijk Woonwijken Zevenbergen nota zienswijzen identificatie planstatus projectnummer: datum: 170900.13925.00 08-02-2012 projectleider: opdrachtgever: mw. mr. C.T. Ploeger gemeente Moerdijk auteur(s):

Nadere informatie

Het plangebied omvat het centrumgebied van Hendrik-Ido-Ambacht. Het centrumgebied bestaat uit de buurten: 1. Dorp; 2. Oostendam en 3. Kruiswiel.

Het plangebied omvat het centrumgebied van Hendrik-Ido-Ambacht. Het centrumgebied bestaat uit de buurten: 1. Dorp; 2. Oostendam en 3. Kruiswiel. Vastgesteld bestemmingsplan Centrum. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

ZIENSWIJZENRAPPORT. Ontwerpbestemmingsplan Ijssalon Nostalgie Illikhoven, herziening

ZIENSWIJZENRAPPORT. Ontwerpbestemmingsplan Ijssalon Nostalgie Illikhoven, herziening ZIENSWIJZENRAPPORT Ontwerpbestemmingsplan Ijssalon Nostalgie Illikhoven, herziening 2011 INHOUD 1. Inleiding..... 2 A. Procedure..... 2 B. Ingekomen zienswijzen... 2 C. Leeswijzer.... 2 2. n en gemeentelijk

Nadere informatie

Olst-Wijhe. Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan. Olst/Wijhe, 28 maart Vastgesteld door de raad

Olst-Wijhe. Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan. Olst/Wijhe, 28 maart Vastgesteld door de raad Nota van beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Buitengebied Wijhe, Waterstraat 16, Olst-Wijhe Olst/Wijhe, 28 maart 2013 13.015601 Vastgesteld door de raad Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

Zaaknummer : 16242. 1 van 5

Zaaknummer : 16242. 1 van 5 Aan de gemeenteraad van3 : Gemeente Lemsterland Raadsvergadering : 19 december 2013 Commissievergadering : 4 december 2013 Agendapunt : RB 5 Nummer : 2013/ Datum voorstel : 5 november 2013 Onderwerp :

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding' gemeente Peel en Maas / gemeente Venlo

Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding' gemeente Peel en Maas / gemeente Venlo Raadsvoorstel venlo GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2017 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding'

Nadere informatie

bestemmingsplan Zevender 1 e herziening van de gemeente Schoonhoven

bestemmingsplan Zevender 1 e herziening van de gemeente Schoonhoven bestemmingsplan Zevender 1 e herziening van de gemeente Schoonhoven bestemmingsplan Zevender 1 e herziening van de gemeente Schoonhoven Opdrachtgever: het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan I Bedrijventerrein GDC Noord 2009 (omleggen weg Weijerbeemd)

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan I Bedrijventerrein GDC Noord 2009 (omleggen weg Weijerbeemd) gemeente Eindhoven 16R6927 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01161 Beslisdatum B&W 23 augustus 2016 Dossiernummer 16.34.656 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan I Bedrijventerrein GDC Noord

Nadere informatie

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Rapportnummer: 211X07057.079344_1

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Openbaar. Woonboten Maas-Waalkanaal. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Woonboten Maas-Waalkanaal. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Woonboten Maas-Waalkanaal Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In onze brief aan de gemeenteraad van december 2015 hebben wij

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1000 Datum: Februari

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Wonen. Algemeen

Nota van beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Wonen. Algemeen 1 Ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplan Wonen Algemeen Periode van terinzagelegging Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 15 februari 2014 gedurende 6 weken (tot en met 28 maart)

Nadere informatie

Oplegvelraadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Bedrij venterrein Zwaanstraat ÃćâĆňâĂİ Strij p T 2oo6

Oplegvelraadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Bedrij venterrein Zwaanstraat ÃćâĆňâĂİ Strij p T 2oo6 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$5.OOI Inboeknummer o7bstoaa34 Beslisdatum B5MT 3o oktober 2007 Dossiernummer 744 35I Oplegvelraadsvoorstel tot het gewijzigd

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra. Gemeente Epe Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra *2015-09568* IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen Zienswijzennota behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

[Reactienota ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein De Kavels]

[Reactienota ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein De Kavels] [nota ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein De Kavels] Inleiding Het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein De Kavels heeft met ingang van 21 mei 2015 gedurende een periode van zes weken voor een

Nadere informatie

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga Ontwerp Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan/moederplan 3 1.4 Bestaande en toekomstige

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Voorstel: Het bestemmingsplan Buitengebied Hof vantwente, herziening Enterweg 13 overeenkomstig

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011 BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b Vastgesteld op 27 september 2011 1. INLEIDING Op 28 april 2010 is er een overeenkomst gesloten waarin onder andere is overeengekomen, dat het stadsdeel middels een daarvoor

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Bestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 7 Toelichting NL.IMRO.0848.BP813BUITENGEBIED-VA01/ Vastgesteld Projectnr. 021-012 / 19 december 2013 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied West, 1 e herziening Ontwerp 2 Toelichting 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 14 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan Buitengebied West

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst / proj. directie rob afdeling gbo steller Wendy Hensema onderwerp vaststellen bestemmingsplan Bloemendaal telefoon 0182-588661 voorstelnummer

Nadere informatie

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden.

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' zijn de gronden tevens bestemd voor langzaam verkeersdoeleinden. Artikel 21 Wonen 21.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen, erven, parkeervoorzieningen, watergangen waterretentievoorzieningen

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan Emmasingelkwadrant Fellenoord 2013 Augustus 2013 jmo/lg13002337 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Augustus 2013

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie