NOVEMBER Whitepaper: de fiscale voordelen van telewerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOVEMBER 2012. Whitepaper: de fiscale voordelen van telewerken"

Transcriptie

1 NOVEMBER 2012

2 INHOUDSOPGAVE I. Loon en voordelen a. Maaltijdcheques b. Bedrijfswagen c. GSM II. Terbeschikkingstelling van werkmiddelen a. Werkmiddelen b. Pc-privéplan III. Terugbetaling van kosten inherent aan telewerk IV. Besluit 1

3 1. Telewerk kan worden gedefinieerd als zijnde een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, in de context van een arbeidsovereenkomst of verhouding, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd In de regel is Titel VI. De overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders van de Wet van 3 juli 1987 betreffende de arbeidsovereenkomsten 2 van toepassing op alle telewerkers, met uitzondering van de artikelen tot die niet van toepassing zijn voor telewerkers op wie de CAO nr van toepassing is. 4 Wet van 3 juli 1978 CAO nr. 85 Telewerkers thuis Ja (m.u.v. Artt ) Ja Mobiele telewerkers Ja Nee Telewerkers in een satellietkantoor Ja Nee 3. Vooraleer de stap wordt gezet of toestemming wordt gevraagd aan de werkgever om eventueel van thuis uit de dagdagelijkse werkzaamheden te verrichten, is het handig om alle fiscale aspecten van de telewerker op een rij te zetten. 5 I. Loon en voordelen a. Maaltijdcheques 4. Op het eerste zicht lijkt het nogal vreemd dat telewerkers recht zouden hebben op maaltijdcheques, daar de toekenning van dit voordeel gezien wordt als een soort compensatie voor de uitgaven die de werknemer moet doen wanneer deze de middagmaaltijd niet thuis kan nuttigen. De wettekst op zich vormt evenwel geen obstakel om het belastingvrij voordeel van de maaltijdcheque ook toe te kennen aan een telewerker, daar artikel 19, 2, 2 van het KB van 28 november stelt dat het aantal toegekende maaltijdcheques gelijk moet zijn aan het aantal dagen waarop de werknemer normale werkelijke arbeid verricht. Telewerkers hebben aldus recht op maaltijdcheques, ook voor de dagen waarin ze thuis werden, omdat ze op die dagen ook effectief arbeid verrichten. 5. Maaltijdcheques worden volledig vrijgesteld van belasting in de zin van artikel 38, 1, lid 1, 25 WIB indien een aantal voorwaarden cumulatief vervuld zijn (artikel 38/1, 2 WIB): 1) De toekenning van de maaltijdcheque moet vervat zijn in een sectorale of ondernemings-cao of, indien dergelijke CAO niet kan worden gesloten, in een individuele overeenkomst;het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal effectieve arbeidsdagen (een compensatiedag is geen effectieve arbeidsdag); 2) De maaltijdcheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd; 3) De maaltijdcheque vermeldt duidelijk dat zijn geldigheidsduur beperkt is tot drie maanden en dat hij slechts mag worden gebruikt ter betaling van eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding; 4) De tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque mag ten hoogste 5,91 EUR per maaltijdcheque bedragen; 5) De tussenkomst van de werknemer in het bedrag van de maaltijdcheque moet ten minste 1,09 EUR per maaltijdcheque bedragen; 2

4 Indien één van de voorwaarden niet voldaan is, dan kunnen de maaltijdcheques niet als vrijgestelde sociale voordelen beschouwd worden en dienen ze gezien te worden als belastbaar loon in hoofde van de telewerker. b. Bedrijfswagen 6. Ook de toekenning van een bedrijfswagen kan op het eerste zicht vreemd lijken, zeker in het geval de telewerker uitsluitend van thuis uit werkt en geen verplaatsingen voor professionele doeleinden dient te verrichten. In tegenstelling tot de maaltijdcheque wordt het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig niet volledig vrijgesteld. In de regel dient dit voordeel gewaardeerd en belast worden aan de werkelijke waarde ervan voor de werknemer. Als uitzondering hierop kan de Koning echter regels opstellen om het voordeel forfaitair te ramen, zoals Hij dat gedaan heeft voor het voordeel van de bedrijfswagen in artikel 18, 3, 9 KB/WIB. Aantal privékilometers 7. Voor de berekening van het in aanmerking te nemen belastbaar voordeel van alle aard dient het aantal privékilometers als volgt te worden vastgesteld: Afstand woonplaats vaste plaats van tewerkstelling Minimum kilometeraantal privégebruik 25 km 5000 > 25 km 7500 Voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen aan een telewerker kunnen vervolgens drie situaties worden onderscheiden: Hypothese 1: De telewerker werkt uitsluitend thuis en verplaatst zich nooit voor professionele doeleinden - Geen woon-werk verplaatsingen - Afstand woonplaats vaste plaats van tewerkstelling 25 km: minimum 5000 privékilometers worden in aanmerking genomen voor het bepalen van het voordeel, tenzij de fiscale Administratie aantoont dat het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers hoger ligt dan Hypothese 2: De telewerker werkt thuis en verplaatst zich af en toe voor professionele doeleinden (al dan niet naar klanten of de vaste plaats van tewerkstelling) - In principe geen woon-werk verplaatsingen - Afstand woonplaats vaste plaats van tewerkstelling 25 km: minimum 5000 privékilometers worden in aanmerking genomen voor het bepalen van het voordeel, tenzij de fiscale Administratie aantoont dat het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers hoger ligt dan Hypothese 3: De telewerker werkt op een andere plaats dan zijn woonplaats, maar niet op de vaste plaats van tewerkstelling (bijvoorbeeld een tweede woonplaats) - Wel woon-werk verplaatsingen - Afstand woonplaats vaste plaats van tewerkstelling (tweede woonplaats) is naar gelang het geval 25 km of > 25 km, waardoor ofwel 5000 ofwel 7500 privékilometers in aanmerking dienen te worden genomen, tenzij de fiscale Administratie aantoont dat het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers hoger ligt. Berekening van het belastbaar voordeel 8. De formule ter berekening van het forfaitair belastbaar voordeel heeft in de afgelopen jaren al een paar wijzigingen ondergaan. 3

5 Vóór 1 januari 2010: Belastbaar voordeel van alle aard = Aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers x Voordeel in EUR per afgelegde kilometer rekening houdend met de belastbare kracht van het voertuig in pk) *Het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers mag nooit minder bedragen dan Voordeel in EUR per afgelegde kilometer 7 Fiscale pk Aanslagjaar Basisbedrag ,1380 0,1649 0,1682 0, ,1620 0,1936 0,1975 0, ,1790 0,2139 0,2182 0, ,1980 0,2366 0,2414 0, ,2160 0,2581 0,2633 0, ,2350 0,2808 0,2865 0, ,2600 0,3107 0,3169 0, ,2850 0,3406 0,3474 0, ,3020 0,3609 0,3681 0, ,3210 0,3836 0,3913 0, ,3330 0,3980 0,4059 0, ,3470 0,4147 0,4230 0, ,3570 0,4267 0,4352 0, ,3640 0,4350 0,4437 0, ,3730 0,4458 0,4547 0, en meer 0,3800 0,4541 0,4632 0,4819 Voorbeeld: - Telewerker: geen woon-werk verkeer - Voertuig = VW Golf 1.6 TDI Bluemotion; fiscale pk = 9 (voordeel in EUR per afgelegde kilometer voor inkomstenjaar 2009, aanslagjaar 2010 = 0,2980) - Bedrag voordeel alle aard = 5000 km x 0,3297 = 1.490,00 EUR Vanaf 1 januari 2010: 8 Belastbaar voordeel van alle aard = Aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers x CO 2 -uitstoot in g/km x Coëfficiënt CO 2 EUR 4

6 *Het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers mag nooit minder bedragen dan 5000 en het voordeel per weerhouden kilometer mag niet lager zijn dan 0,10 EUR. Coëfficiënt CO 2 EUR Aanslagjaar Dieselauto s 0,0023 0,00237 Benzineauto s 0,0021 0,00216 Voorbeeld: - Telewerker: geen woon-werk verkeer - Voertuig = VW Golf 1.6 TDI Bluemotion; CO 2 -uitstoot 99g/km; - Bedrag voordeel alle aard = 5000 km x 99 x 0,00237 = 1.173,15 EUR (*1.173,15 EUR/5000km= 0,23 EUR/km, dus het minimum van 0,10 EUR per weerhouden privékilometer is gerespecteerd) Vanaf 1 januari 2012 (ingevolge het regeerakkoord): 9 Voordeel van alle aard = 6/7 x Catalogusprijs x CO 2 -percentage *Het CO 2 -percentage bedraagt minimaal 4% en maximaal 18% en het voordeel bedraagt nooit minder dan 1.200,00 EUR. Referentie Dieselauto s 95 g/km = 5,5% Benzineauto s 115g/km = 5,5% +/- 1 g/km +/- 0,1% Voorbeeld: - Telewerker: geen woon-werk verkeer - Voertuig = VW Golf 1.6 TDI Bluemotion; catalogusprijs ,00 EUR; CO 2 -uitstoot 99g/km (CO 2 -percentage = (99-95) x 0,1 + 5,5 = 5,9%); - Bedrag voordeel alle aard = 6/7 x ,00 EUR x 5,9% = 1.094,87 EUR, opgetrokken naar 1.200,00 EUR (*het voordeel mag niet lager zijn dan 1.200,00 EUR) Vanaf 1 januari 2012 is het minimum forfait van 5000 privékilometers voor telewerkers die (uitsluitend) van thuis uit werken irrelevant voor de berekening van het voordeel van alle aard waarop men zal worden belast in de personenbelasting. 5

7 Vanaf 1 mei De cataloguswaarde voor nieuwe wagens en leasingwagens wordt in de wetgeving gedefinieerd als de gefactureerde waarde met inbegrip van opties en BTW, zonder rekening te houden met kortingen, verminderingen, e.d.. Voor tweedehandswagens werd oorspronkelijk gesteld dat zou worden uitgegaan van de effectieve tweedehandswaarde. 10. Na de inwerkingtreding van de Wet van 28 december 2011 is vastgesteld dat er reeds misbruiken opdoken door nieuwe wagens voor te stellen als tweedehandswagens, zodat de basis van de berekening kunstmatig naar beneden gehaald wordt en op die manier belastingen worden ontweken. De strikte toepassing van de wet zou ook een verschil kunnen opleveren voor eenzelfde wagen die even oud is, wanneer de ene nieuw is aangekocht en de andere tweedehands. Daarom heeft de regering een voorstel tot wijziging ingediend dat stelt dat voor nieuwe wagens, lesasingwagens en tweedehandswagens altijd dient te worden uitgegaan van de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij de verkoop aan een particulier, inclusief opties en BTW, zonder rekening te houden met enige kortingen of verminderingen. Voortaan zal echter wel rekening worden gehouden met de ouderdom van het voertuig door op de cataloguswaarde een correctiecoëfficiënt toe te passen in functie van de ouderdom van het voertuig. Ouderdom van het voertuig(*) % van de cataloguswaarde 0 12 maanden 100% maanden 94 % maanden 88% maanden 82% maanden 76% Vanaf 61 maanden 70% (*) Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig. De fiscus benadrukt hierbij dat elke begonnen maand voor een volledige maand telt. Wanneer een wagen dus in de loop van de maand in een volgende schijf terechtkomt, zal men voor die maand nog rekening moeten houden met de hogere cataloguswaarde; de degressiviteit speelt maar ten volle vanaf de maand die daarop volgt. (!) Opgelet: Dit voorstel tot wetswijziging is nog niet definitief en zal pas van toepassing zijn zodra de wetswijziging van kracht is. Bovenstaande informatie is aldus nog steeds voor aanpassingen vatbaar. Wie hieromtrent nog vragen heeft, kan ons steeds contacteren. c. GSM 11. Net zoals de kosteloze ter beschikking stelling van een bedrijfswagen, is ook het kosteloos ter beschikking hebben van een GSM niet volledig vrijgesteld. In tegenstelling tot de bedrijfswagen echter heeft de Koning het voordeel niet forfaitair vastgelegd, waardoor dit voordeel dient te worden belast aan de werkelijke waarde ervan voor de telewerker. Dit werd bevestigd door de minister van Financiën in een antwoord op een Parlementaire Vraag van 19 maart : Het voordeel moet in principe worden vastgesteld in verhouding tot de waarde die het heeft bij de begunstigde. ( ). Gelet op de diversiteit aan toestellen en tariefstructuren, lijkt het mij echter niet opportuun om ter zake forfaitaire waarderingsregels uit te vaardigen. 12. In de praktijk zal de waarde van het voordeel worden bepaald rekening houdend met de aankoopprijs, de waarde van het abonnement, de facturen van de operator en het akkoord tussen werknemer en werkgever wat het gebruik van de GSM betreft. 12 6

8 II. Terbeschikkingstelling van werkmiddelen a. Werkmiddelen 13. Conform artikel 9 van de CAO nr is de werkgever verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen, het installeren en het onderhouden van de voor telewerk benodigde apparatuur. De werkgever vergoedt of betaalt uitsluitend de kosten van de verbindingen en de communicatie die verband houden met het telewerk. Indien de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt, zijn de aan het telewerk verbonden kosten inzake installatie van informaticaprogramma s, werking en onderhoud, alsook de kosten inzake afschrijving van de apparatuur, voor rekening van de werkgever. De kosten voor rekening van de werkgever worden voor de aanvang van het telewerk berekend naar rata van de prestaties van telewerk of volgens een door de partijen overeengekomen verdeelsleutel. b. Pc-privéplan 14. Elke werkgever is er dus toe gehouden om zijn telewerkers van het nodige materiaal ter beschikking te stellen van de telewerker. Teneinde het telewerk aantrekkelijker te maken voor zowel de werkgever als de telewerker zelf, heeft de regering Verhofstadt destijds het pc-privéplan in het leven geroepen De werkgever kan de telewerker hierbij op twee manieren ter hulp schieten: ofwel door de gratis terbeschikkingstelling van het noodzakelijke materiaal in de privéwoning van de telewerker, ofwel door de tussenkomst bij aankoop van informaticamateriaal door de telewerker zelf. Gratis ter beschikking stellen van het nodige materiaal 16. Net zoals bij de gratis ter beschikking stelling van de bedrijfswagen, is dit voordeel eveneens niet volledig vrijgesteld van belasting. Het belastbaar voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik van een pc of van een internetaansluiting wordt overeenkomstig artikel 18, 3, 10 KB/WIB eveneens forfaitair vastgesteld. Belastbaar voordeel van alle aard = Kosteloos ter beschikking gestelde pc: 180 EUR/jaar Internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR/jaar Tussenkomst bij aankoop van informaticamateriaal Voor 1 januari 2009: 17. Wat de tussenkomst bij aankoop van informaticamateriaal betreft, werd de telewerker tot eind 2008 overeenkomstig artikel 38, 1, lid 1, 17 WIB een vrijstelling verleend indien een aantal voorwaarden cumulatief vervuld waren: 15 1) De werkgever diende het aanbod waarbij hij zichzelf ertoe verbond om tussen te komen in de aankoopprijs van een pc met randapparatuur, printer, internetaansluiting en abonnement vast te leggen in een pc-privéplan waarin alle voorwaarden en verdere modaliteiten duidelijk beschreven werden; 2) Dit pc-privéplan moest op het gehele personeel van toepassing zijn en voor iedere werknemer in dezelfde omstandigheden en gunstvoorwaarden gelijk zijn; 7

9 3) Minimumvoorwaarden voor het pc-privéplan : a. Duidelijke omschrijving van de apparatuur en de voor de bedrijfsvoering dienstige software; b. De werknemer moest vrij kunnen kiezen, doch deze moest ten minste twee onderdelen van het aanbod aanschaffen; c. De werkgeverstussenkomst moest per onderdeel van het aanbod worden opgegeven; d. De werkgeverstussenkomst was enkel mogelijk voor nieuw materiaal, behoudens het tweedehandsmateriaal dat door de werkgever zelf werd doorverkocht; e. De werkgeverstussenkomst gebeurde tegen afgifte van een door de werknemer eensluidend verklaard afschrift van de aankoopfactuur of het aankoopbewijs in naam van de werknemer; f. De aankoop diende te gebeuren bij een derde die werd aangewezen in het kader van het pc-privéplan ; g. De werkgeverstussenkomst was beperkt tot één aankoop per drie belastbare tijdperken. Daarnaast werd de tussenkomst van de werkgever beperkt tot 60% van de aankoopprijs (excl. BTW), en geplafonneerd op 1.250,00 EUR. 16 In de mate dat alle voorwaarden zijn voldaan, voorzag de wetgever aldus in een vrijstelling voor wat de tussenkomst in de aankoopkost van informaticamateriaal betrof; de tussenkomst die het bedrag van 1.250,00 EUR 17 overschreed, werd vervolgens beschouwd als belastbare bezoldiging. Vanaf 1 januari 2009: 18. Sinds het aanslagjaar 2010 is de PC privé-regeling grondig gewijzigd door Wet betreffende diverse bepalingen d.d. 6 mei De regeling is enerzijds vereenvoudigd in die zin dat de werkgever geen georganiseerd pc-privéplan meer dient op te stellen. Anderzijds is het zowel het bedrag van de belastingvrije tussenkomst verlaagd, als het toepassingsgebied beperkt. 19. Vanaf het aanslagjaar 2010 is overeenkomstig het gewijzigd artikel 38, 1, lid 1, 17 WIB enkel de werkgeverstussenkomst van maximaal 550,00 EUR 19 in de aankoopprijs belastingvrij, voor de aankoop in nieuwe staat van een personal computer (PC) al dan niet met randapparatuur, internetaansluiting en/of abonnement door de werknemer, op voorwaarde dat de bruto belastbare jaarbezoldiging van die werknemer niet meer bedraagt dan ,00 EUR. 20 De regeling geldt enkel voor werknemers, waaronder wordt verstaan arbeiders, bedienden en ambtenaren die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst of overeenkomstig een statuur. Bedrijfsleiders, zelfs met arbeidsovereenkomst, zijn dus uitgesloten van deze fiscale vrijstellingsregeling. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de aankoop van randapparatuur op zich volgens de fiscale administratie geen fiscaal voordeel kan opleveren, doch enkel als deze aankoop gepaard met de aankoop van een PC in hetzelfde belastbaar tijdperk 21. Cruciaal is om te weten wat dient te worden verstaan onder randapparatuur en wat het onderscheid is tussen randapparatuur en een PC. De minister van Financiën 22 heeft alvast verduidelijkt dat een tabletcomputer niet kan worden aangemerkt als volwaardige PC en dus enkel als randapparatuur in aanmerking kan komen. 23 Deze tegemoetkoming kan eveneens slechts één maal per periode van drie belastbare tijdperken worden toegekend. In de mate dat alle voorwaarden zijn voldaan, voorziet de wetgever op heden aldus in een veel beperktere vrijstelling dan vroeger voor wat de tussenkomst in de aankoopkost van informaticamateriaal betreft; de tussenkomst die het bedrag van 550,00 EUR 24 overschrijdt, wordt beschouwd als belastbare bezoldiging. 8

10 III. Terugbetaling van kosten inherent aan telewerk 20. De telewerker kan, naast voorgaande fiscale voordelen, ook rekenen op een terugbetaling van kosten inherent aan telewerken. In de regel wordt de terugbetaling van kosten inherent aan telewerk voorzien in een CAO of in een individuele arbeidsovereenkomst. In eerste instantie gaat men er dus van uit dat partijen zelf tot een regeling zullen komen. Dit forfait komt bovenop het gewone loon van de telewerker. Bij gebreke aan een CAO of een vermelding in de arbeidsovereenkomst, voorziet artikel van de Wet van 3 juli in een subsidiaire bepaling die een forfait van 10% van het (bruto)loon vastlegt voor de terugbetaling van deze kosten, tenzij de werknemer met verantwoordingsstukken kan aantonen dat de werkelijke kosten hoger liggen dan 10%. Omwille van het feit dat artikel echter niet van toepassing is op telewerkers die onder het toepassingsgebied vallen van de CAO nr en de CAO nr. 85 zelf geen gelijkaardige bepaling bevat, bestaat er geen subsidiair forfait van 10% voor telewerkers die uitsluitend thuis werken. Aldus dienen verschillende hypothesen te worden onderscheiden: Hypothese 1: de telewerker valt niet onder CAO nr. 85: o CAO of individuele arbeidsovereenkomst voorziet een eigen regeling voor de terugbetaling van kosten inherent aan telewerk; o Bij gebreke aan een CAO of individuele arbeidsovereenkomst heeft de telewerker recht op de subsidiaire forfaitaire vergoeding van 10%. Hypothese 2: de telewerker valt wel onder de CAO nr. 85: o CAO of individuele arbeidsovereenkomst voorziet een eigen regeling voor de terugbetaling van kosten inherent aan telewerk; o Bij gebreke aan een CAO of individuele arbeidsovereenkomst heeft de telewerker geen recht op de subsidiaire forfaitaire vergoeding van 10%. 21. Kosten inherent aan telewerk zijn onder andere elektriciteitskosten, verwarmingskosten, kosten voor watergebruik, kosten voor gasgebruik, huisvestingskosten, onderhoudskosten, afschrijvingen van meubilair en kantoorbenodigdheden, boeken en tijdschriften voor professioneel gebruik, vergaderingen, diners en uitnodigingen in de privéwoning, bijdragen voor beroepsorganisaties, kleine onkosten zoals carwash en parkinggeld, etc. 22. Fiscaalrechtelijk dient de terugbetaling van kosten inherent aan telewerken gezien te worden als een vergoeding voor eigen kosten van de werknemer. Artikel 31, 2, 1 WIB bepaalt uitdrukkelijk dat deze vergoedingen geen deel uitmaken van het belastbaar loon. Werkelijke kosten 23. In principe vormt de terugbetaling van kosten die werkelijk werden gemaakt geen probleem, aangezien de verantwoordingsstukken beantwoorden aan de realiteit van de kosten. Forfait 10% 24. Problemen zouden wel kunnen ontstaan indien deze kosten forfaitair worden terugbetaald, zonder dat enig verantwoordingsstuk voorhanden is. De fiscale Administratie is hier echter in tegemoet gekomen door uitdrukkelijk te stellen dat hoewel het bedrag van sommige eigen kosten van de werkgever forfaitair door de werkgever berekend wordt, verliezen ze hierdoor niet de aard van werkelijke kosten wanneer hun bedrag bepaald is overeenkomstig bepaalde normen die het resultaat zijn van herhaalde waarnemingen en steekproeven. 27 Bovendien heeft ook de minister uitdrukkelijk verklaard in een bericht aan de werkgevers 28 dat het forfait van 10% voor kosten inherent aan telewerk niet onderworpen zal worden aan de bedrijfsvoorheffing. 9

11 IV. Besluit 25. Ondanks de fiscale tegemoetkomingen die worden toegekend aan telewerkers, blijken in de praktijk nog heel wat hinderpalen op de weg naar telewerken. Werknemers vrezen voor hun loopbaan, het verlies van sociaal contact met collega s en een vermindering van de betrokkenheid bij het bedrijf. Werkgevers maken zich vooral zorgen over de kosten van het teleproject, de mogelijke beveiligingsrisico s en het gebrek aan controle over telewerkers. 29 Zullen (bijkomende) fiscale voordelen de bestaande hinderpalen ooit volledig naar de achtergrond kunnen verdringen? Auteur: Thierry Lauwers Advocaat - Vennoot, Advocatenkantoor Th. Lauwers te Sint-Martens-Latem (www.lauwers-law.be). Docent aan de Postacademische opleidingen Vastgoedrecht en Financieel recht en aan de Hogeschool Gent. 1 Artikel 2 van de Europese Raamovereenkomst van 16 juli 2002 over het telewerk; Artikel 2 van de CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, B.S. 5 september Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, B.S. 22 augustus CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, B.S. 5 september F. Robert, Telewerk. Juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Larcier, Brussel, 2008, 8. 5 F. Robert, Le point sur les aspects juridiques, fiscaux et de sécurité sociale du télétravail à domicile, C. & F.P. 2011/7, 2-17, F. Robert, Aperçu des aspects juridiques, rémunération et coûts du télétravail, C. & F.P. 2008/4, KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijk zekerheid der arbeiders, B.S. 5 december Hoofdstuk 3 van bijlage 1, KB/WIB 92 8 KB van 10 januari 2010 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van alle voordelen van alle aard, B.S. 15 januari Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december Bericht van de fiscale Administratie d.d. 26 januari Parl.Vr. nr. 196 van M. Bogaert d.d. 13 maart FAQ belastingadministratie. 13 CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, B.S. 5 september Artikel 396 Programmawet van 24 december 2002, B.S. 31 december KB van 25 maart 2003, B.S. 4 april 2003; Circulaire van 9 februari 2005, Ci. RH. 241/ Geïndexeerd bedrag AJ 2009: 1.660,00 EUR. 17 Geïndexeerd bedrag AJ 2009: 1.660,00 EUR. 18 Wet van 6 mei 2009 betreffende de diverse bepalingen, B.S. 19 mei 2009; Lettre d Info Actualités Fiscales n 44 d.d. 1 décembre Geïndexeerd bedrag AJ 2012: 780,00 EUR. 20 Geïndexeerd bedrag AJ 2012: ,00 EUR. 21 Circulaire Ci.RH.241/ d.d. 11 juli Kamercommissie voor de Financiën, Integraal Verslag, 22 november 2011, CRIV 53 COM 339, JDV, Nieuwe PC-privé-regeling: tabletcomputer is geen PC, Fiscoloog nr. 1274, Geïndexeerd bedrag AJ 2012: 780,00 EUR. 25 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, B.S. 22 augustus CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, B.S. 5 september Com.IB 31/ Bericht aan de werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, B.S. 13 april 2000, Syntheseonderzoek in Vlaanderen, Onderzoeksrapport van M. Walrave en M. De Bie (2005) home or close to home (www.tijdvoortelewerk.be). 10

12

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS D I B I S S Kwartaal:2015/2 4. Het loonbegrip Inhoudstafel 4.1. Het begrip loon dat voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 ALTERNATIEVE BELONINGSVORMEN Inleiding...1 1.Het verschaffen van maaltijden...2 2. Maaltijdcheques...2 3.Geschenken in natura

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011

Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Commentaar op de fiscale bepalingen van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2011 Inhoudstafel Inleiding... 4 I. Strijd tegen de fiscale

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje

DI RUPO 1 BEGROTING 2012. De fiscale (val)strikken op een rijtje DI RUPO 1 BEGROTING 2012 De fiscale (val)strikken op een rijtje Voorwoord De nieuwe regering Di Rupo I heeft in haar beleidsnota talrijke maatregelen aangekondigd die voor u fiscaal een grote impact kunnen

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag

Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag p. 3/ Voordelen alle aard bedrijfswagens FAQ Academische zitting en voorstelling

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

DE MAALTIJDCHEQUE. De maaltijdcheque

DE MAALTIJDCHEQUE. De maaltijdcheque DE MAALTIJDCHEQUE De maaltijdcheque v04/2011 voorwoord Deze white paper heeft tot doel de basisprincipes van de maaltijdcheque samen te vatten, zodat de wetgeving in deze materie op een optimale manier

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN

EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORDELIGE ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN INHOUDSTAFEL 1. VERVOER 1.1. Woon-werkverkeer 1.2. Beroepsmatige verplaatsingskosten 1.3. Bedrijfswagen 1.4. Tankkaart 1.5. Bedrijfsfiets

Nadere informatie

Successierechten en beurscrisis : de gewestelijke wetgevers snellen de erfgenamen ter hulp

Successierechten en beurscrisis : de gewestelijke wetgevers snellen de erfgenamen ter hulp Successierechten en beurscrisis : de gewestelijke wetgevers snellen de erfgenamen ter hulp Het aanvaarden van een nalatenschap kan soms uitmonden in een nachtmerrie. Dat blijkt overduidelijk uit de situatie

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

De rechtspositie van het gemeentepersoneel De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen (deel 2)

De rechtspositie van het gemeentepersoneel De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen (deel 2) De rechtspositie van het gemeentepersoneel De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen (deel 2) In de reeks De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel worden verschillende elementen van de positie

Nadere informatie

Accountants & Co 2009

Accountants & Co 2009 Accountants & Co 2009 Gunstregimes voor sporters & auteurs AANGIFTE PERSONENBELASTING 2009 JEF WELLENS Fiscaal jurist Kluwer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie