NOVEMBER Whitepaper: de fiscale voordelen van telewerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOVEMBER 2012. Whitepaper: de fiscale voordelen van telewerken"

Transcriptie

1 NOVEMBER 2012

2 INHOUDSOPGAVE I. Loon en voordelen a. Maaltijdcheques b. Bedrijfswagen c. GSM II. Terbeschikkingstelling van werkmiddelen a. Werkmiddelen b. Pc-privéplan III. Terugbetaling van kosten inherent aan telewerk IV. Besluit 1

3 1. Telewerk kan worden gedefinieerd als zijnde een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, in de context van een arbeidsovereenkomst of verhouding, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd In de regel is Titel VI. De overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders van de Wet van 3 juli 1987 betreffende de arbeidsovereenkomsten 2 van toepassing op alle telewerkers, met uitzondering van de artikelen tot die niet van toepassing zijn voor telewerkers op wie de CAO nr van toepassing is. 4 Wet van 3 juli 1978 CAO nr. 85 Telewerkers thuis Ja (m.u.v. Artt ) Ja Mobiele telewerkers Ja Nee Telewerkers in een satellietkantoor Ja Nee 3. Vooraleer de stap wordt gezet of toestemming wordt gevraagd aan de werkgever om eventueel van thuis uit de dagdagelijkse werkzaamheden te verrichten, is het handig om alle fiscale aspecten van de telewerker op een rij te zetten. 5 I. Loon en voordelen a. Maaltijdcheques 4. Op het eerste zicht lijkt het nogal vreemd dat telewerkers recht zouden hebben op maaltijdcheques, daar de toekenning van dit voordeel gezien wordt als een soort compensatie voor de uitgaven die de werknemer moet doen wanneer deze de middagmaaltijd niet thuis kan nuttigen. De wettekst op zich vormt evenwel geen obstakel om het belastingvrij voordeel van de maaltijdcheque ook toe te kennen aan een telewerker, daar artikel 19, 2, 2 van het KB van 28 november stelt dat het aantal toegekende maaltijdcheques gelijk moet zijn aan het aantal dagen waarop de werknemer normale werkelijke arbeid verricht. Telewerkers hebben aldus recht op maaltijdcheques, ook voor de dagen waarin ze thuis werden, omdat ze op die dagen ook effectief arbeid verrichten. 5. Maaltijdcheques worden volledig vrijgesteld van belasting in de zin van artikel 38, 1, lid 1, 25 WIB indien een aantal voorwaarden cumulatief vervuld zijn (artikel 38/1, 2 WIB): 1) De toekenning van de maaltijdcheque moet vervat zijn in een sectorale of ondernemings-cao of, indien dergelijke CAO niet kan worden gesloten, in een individuele overeenkomst;het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal effectieve arbeidsdagen (een compensatiedag is geen effectieve arbeidsdag); 2) De maaltijdcheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd; 3) De maaltijdcheque vermeldt duidelijk dat zijn geldigheidsduur beperkt is tot drie maanden en dat hij slechts mag worden gebruikt ter betaling van eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding; 4) De tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque mag ten hoogste 5,91 EUR per maaltijdcheque bedragen; 5) De tussenkomst van de werknemer in het bedrag van de maaltijdcheque moet ten minste 1,09 EUR per maaltijdcheque bedragen; 2

4 Indien één van de voorwaarden niet voldaan is, dan kunnen de maaltijdcheques niet als vrijgestelde sociale voordelen beschouwd worden en dienen ze gezien te worden als belastbaar loon in hoofde van de telewerker. b. Bedrijfswagen 6. Ook de toekenning van een bedrijfswagen kan op het eerste zicht vreemd lijken, zeker in het geval de telewerker uitsluitend van thuis uit werkt en geen verplaatsingen voor professionele doeleinden dient te verrichten. In tegenstelling tot de maaltijdcheque wordt het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig niet volledig vrijgesteld. In de regel dient dit voordeel gewaardeerd en belast worden aan de werkelijke waarde ervan voor de werknemer. Als uitzondering hierop kan de Koning echter regels opstellen om het voordeel forfaitair te ramen, zoals Hij dat gedaan heeft voor het voordeel van de bedrijfswagen in artikel 18, 3, 9 KB/WIB. Aantal privékilometers 7. Voor de berekening van het in aanmerking te nemen belastbaar voordeel van alle aard dient het aantal privékilometers als volgt te worden vastgesteld: Afstand woonplaats vaste plaats van tewerkstelling Minimum kilometeraantal privégebruik 25 km 5000 > 25 km 7500 Voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen aan een telewerker kunnen vervolgens drie situaties worden onderscheiden: Hypothese 1: De telewerker werkt uitsluitend thuis en verplaatst zich nooit voor professionele doeleinden - Geen woon-werk verplaatsingen - Afstand woonplaats vaste plaats van tewerkstelling 25 km: minimum 5000 privékilometers worden in aanmerking genomen voor het bepalen van het voordeel, tenzij de fiscale Administratie aantoont dat het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers hoger ligt dan Hypothese 2: De telewerker werkt thuis en verplaatst zich af en toe voor professionele doeleinden (al dan niet naar klanten of de vaste plaats van tewerkstelling) - In principe geen woon-werk verplaatsingen - Afstand woonplaats vaste plaats van tewerkstelling 25 km: minimum 5000 privékilometers worden in aanmerking genomen voor het bepalen van het voordeel, tenzij de fiscale Administratie aantoont dat het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers hoger ligt dan Hypothese 3: De telewerker werkt op een andere plaats dan zijn woonplaats, maar niet op de vaste plaats van tewerkstelling (bijvoorbeeld een tweede woonplaats) - Wel woon-werk verplaatsingen - Afstand woonplaats vaste plaats van tewerkstelling (tweede woonplaats) is naar gelang het geval 25 km of > 25 km, waardoor ofwel 5000 ofwel 7500 privékilometers in aanmerking dienen te worden genomen, tenzij de fiscale Administratie aantoont dat het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers hoger ligt. Berekening van het belastbaar voordeel 8. De formule ter berekening van het forfaitair belastbaar voordeel heeft in de afgelopen jaren al een paar wijzigingen ondergaan. 3

5 Vóór 1 januari 2010: Belastbaar voordeel van alle aard = Aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers x Voordeel in EUR per afgelegde kilometer rekening houdend met de belastbare kracht van het voertuig in pk) *Het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers mag nooit minder bedragen dan Voordeel in EUR per afgelegde kilometer 7 Fiscale pk Aanslagjaar Basisbedrag ,1380 0,1649 0,1682 0, ,1620 0,1936 0,1975 0, ,1790 0,2139 0,2182 0, ,1980 0,2366 0,2414 0, ,2160 0,2581 0,2633 0, ,2350 0,2808 0,2865 0, ,2600 0,3107 0,3169 0, ,2850 0,3406 0,3474 0, ,3020 0,3609 0,3681 0, ,3210 0,3836 0,3913 0, ,3330 0,3980 0,4059 0, ,3470 0,4147 0,4230 0, ,3570 0,4267 0,4352 0, ,3640 0,4350 0,4437 0, ,3730 0,4458 0,4547 0, en meer 0,3800 0,4541 0,4632 0,4819 Voorbeeld: - Telewerker: geen woon-werk verkeer - Voertuig = VW Golf 1.6 TDI Bluemotion; fiscale pk = 9 (voordeel in EUR per afgelegde kilometer voor inkomstenjaar 2009, aanslagjaar 2010 = 0,2980) - Bedrag voordeel alle aard = 5000 km x 0,3297 = 1.490,00 EUR Vanaf 1 januari 2010: 8 Belastbaar voordeel van alle aard = Aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers x CO 2 -uitstoot in g/km x Coëfficiënt CO 2 EUR 4

6 *Het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers mag nooit minder bedragen dan 5000 en het voordeel per weerhouden kilometer mag niet lager zijn dan 0,10 EUR. Coëfficiënt CO 2 EUR Aanslagjaar Dieselauto s 0,0023 0,00237 Benzineauto s 0,0021 0,00216 Voorbeeld: - Telewerker: geen woon-werk verkeer - Voertuig = VW Golf 1.6 TDI Bluemotion; CO 2 -uitstoot 99g/km; - Bedrag voordeel alle aard = 5000 km x 99 x 0,00237 = 1.173,15 EUR (*1.173,15 EUR/5000km= 0,23 EUR/km, dus het minimum van 0,10 EUR per weerhouden privékilometer is gerespecteerd) Vanaf 1 januari 2012 (ingevolge het regeerakkoord): 9 Voordeel van alle aard = 6/7 x Catalogusprijs x CO 2 -percentage *Het CO 2 -percentage bedraagt minimaal 4% en maximaal 18% en het voordeel bedraagt nooit minder dan 1.200,00 EUR. Referentie Dieselauto s 95 g/km = 5,5% Benzineauto s 115g/km = 5,5% +/- 1 g/km +/- 0,1% Voorbeeld: - Telewerker: geen woon-werk verkeer - Voertuig = VW Golf 1.6 TDI Bluemotion; catalogusprijs ,00 EUR; CO 2 -uitstoot 99g/km (CO 2 -percentage = (99-95) x 0,1 + 5,5 = 5,9%); - Bedrag voordeel alle aard = 6/7 x ,00 EUR x 5,9% = 1.094,87 EUR, opgetrokken naar 1.200,00 EUR (*het voordeel mag niet lager zijn dan 1.200,00 EUR) Vanaf 1 januari 2012 is het minimum forfait van 5000 privékilometers voor telewerkers die (uitsluitend) van thuis uit werken irrelevant voor de berekening van het voordeel van alle aard waarop men zal worden belast in de personenbelasting. 5

7 Vanaf 1 mei De cataloguswaarde voor nieuwe wagens en leasingwagens wordt in de wetgeving gedefinieerd als de gefactureerde waarde met inbegrip van opties en BTW, zonder rekening te houden met kortingen, verminderingen, e.d.. Voor tweedehandswagens werd oorspronkelijk gesteld dat zou worden uitgegaan van de effectieve tweedehandswaarde. 10. Na de inwerkingtreding van de Wet van 28 december 2011 is vastgesteld dat er reeds misbruiken opdoken door nieuwe wagens voor te stellen als tweedehandswagens, zodat de basis van de berekening kunstmatig naar beneden gehaald wordt en op die manier belastingen worden ontweken. De strikte toepassing van de wet zou ook een verschil kunnen opleveren voor eenzelfde wagen die even oud is, wanneer de ene nieuw is aangekocht en de andere tweedehands. Daarom heeft de regering een voorstel tot wijziging ingediend dat stelt dat voor nieuwe wagens, lesasingwagens en tweedehandswagens altijd dient te worden uitgegaan van de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij de verkoop aan een particulier, inclusief opties en BTW, zonder rekening te houden met enige kortingen of verminderingen. Voortaan zal echter wel rekening worden gehouden met de ouderdom van het voertuig door op de cataloguswaarde een correctiecoëfficiënt toe te passen in functie van de ouderdom van het voertuig. Ouderdom van het voertuig(*) % van de cataloguswaarde 0 12 maanden 100% maanden 94 % maanden 88% maanden 82% maanden 76% Vanaf 61 maanden 70% (*) Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig. De fiscus benadrukt hierbij dat elke begonnen maand voor een volledige maand telt. Wanneer een wagen dus in de loop van de maand in een volgende schijf terechtkomt, zal men voor die maand nog rekening moeten houden met de hogere cataloguswaarde; de degressiviteit speelt maar ten volle vanaf de maand die daarop volgt. (!) Opgelet: Dit voorstel tot wetswijziging is nog niet definitief en zal pas van toepassing zijn zodra de wetswijziging van kracht is. Bovenstaande informatie is aldus nog steeds voor aanpassingen vatbaar. Wie hieromtrent nog vragen heeft, kan ons steeds contacteren. c. GSM 11. Net zoals de kosteloze ter beschikking stelling van een bedrijfswagen, is ook het kosteloos ter beschikking hebben van een GSM niet volledig vrijgesteld. In tegenstelling tot de bedrijfswagen echter heeft de Koning het voordeel niet forfaitair vastgelegd, waardoor dit voordeel dient te worden belast aan de werkelijke waarde ervan voor de telewerker. Dit werd bevestigd door de minister van Financiën in een antwoord op een Parlementaire Vraag van 19 maart : Het voordeel moet in principe worden vastgesteld in verhouding tot de waarde die het heeft bij de begunstigde. ( ). Gelet op de diversiteit aan toestellen en tariefstructuren, lijkt het mij echter niet opportuun om ter zake forfaitaire waarderingsregels uit te vaardigen. 12. In de praktijk zal de waarde van het voordeel worden bepaald rekening houdend met de aankoopprijs, de waarde van het abonnement, de facturen van de operator en het akkoord tussen werknemer en werkgever wat het gebruik van de GSM betreft. 12 6

8 II. Terbeschikkingstelling van werkmiddelen a. Werkmiddelen 13. Conform artikel 9 van de CAO nr is de werkgever verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen, het installeren en het onderhouden van de voor telewerk benodigde apparatuur. De werkgever vergoedt of betaalt uitsluitend de kosten van de verbindingen en de communicatie die verband houden met het telewerk. Indien de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt, zijn de aan het telewerk verbonden kosten inzake installatie van informaticaprogramma s, werking en onderhoud, alsook de kosten inzake afschrijving van de apparatuur, voor rekening van de werkgever. De kosten voor rekening van de werkgever worden voor de aanvang van het telewerk berekend naar rata van de prestaties van telewerk of volgens een door de partijen overeengekomen verdeelsleutel. b. Pc-privéplan 14. Elke werkgever is er dus toe gehouden om zijn telewerkers van het nodige materiaal ter beschikking te stellen van de telewerker. Teneinde het telewerk aantrekkelijker te maken voor zowel de werkgever als de telewerker zelf, heeft de regering Verhofstadt destijds het pc-privéplan in het leven geroepen De werkgever kan de telewerker hierbij op twee manieren ter hulp schieten: ofwel door de gratis terbeschikkingstelling van het noodzakelijke materiaal in de privéwoning van de telewerker, ofwel door de tussenkomst bij aankoop van informaticamateriaal door de telewerker zelf. Gratis ter beschikking stellen van het nodige materiaal 16. Net zoals bij de gratis ter beschikking stelling van de bedrijfswagen, is dit voordeel eveneens niet volledig vrijgesteld van belasting. Het belastbaar voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik van een pc of van een internetaansluiting wordt overeenkomstig artikel 18, 3, 10 KB/WIB eveneens forfaitair vastgesteld. Belastbaar voordeel van alle aard = Kosteloos ter beschikking gestelde pc: 180 EUR/jaar Internetaansluiting en internetabonnement: 60 EUR/jaar Tussenkomst bij aankoop van informaticamateriaal Voor 1 januari 2009: 17. Wat de tussenkomst bij aankoop van informaticamateriaal betreft, werd de telewerker tot eind 2008 overeenkomstig artikel 38, 1, lid 1, 17 WIB een vrijstelling verleend indien een aantal voorwaarden cumulatief vervuld waren: 15 1) De werkgever diende het aanbod waarbij hij zichzelf ertoe verbond om tussen te komen in de aankoopprijs van een pc met randapparatuur, printer, internetaansluiting en abonnement vast te leggen in een pc-privéplan waarin alle voorwaarden en verdere modaliteiten duidelijk beschreven werden; 2) Dit pc-privéplan moest op het gehele personeel van toepassing zijn en voor iedere werknemer in dezelfde omstandigheden en gunstvoorwaarden gelijk zijn; 7

9 3) Minimumvoorwaarden voor het pc-privéplan : a. Duidelijke omschrijving van de apparatuur en de voor de bedrijfsvoering dienstige software; b. De werknemer moest vrij kunnen kiezen, doch deze moest ten minste twee onderdelen van het aanbod aanschaffen; c. De werkgeverstussenkomst moest per onderdeel van het aanbod worden opgegeven; d. De werkgeverstussenkomst was enkel mogelijk voor nieuw materiaal, behoudens het tweedehandsmateriaal dat door de werkgever zelf werd doorverkocht; e. De werkgeverstussenkomst gebeurde tegen afgifte van een door de werknemer eensluidend verklaard afschrift van de aankoopfactuur of het aankoopbewijs in naam van de werknemer; f. De aankoop diende te gebeuren bij een derde die werd aangewezen in het kader van het pc-privéplan ; g. De werkgeverstussenkomst was beperkt tot één aankoop per drie belastbare tijdperken. Daarnaast werd de tussenkomst van de werkgever beperkt tot 60% van de aankoopprijs (excl. BTW), en geplafonneerd op 1.250,00 EUR. 16 In de mate dat alle voorwaarden zijn voldaan, voorzag de wetgever aldus in een vrijstelling voor wat de tussenkomst in de aankoopkost van informaticamateriaal betrof; de tussenkomst die het bedrag van 1.250,00 EUR 17 overschreed, werd vervolgens beschouwd als belastbare bezoldiging. Vanaf 1 januari 2009: 18. Sinds het aanslagjaar 2010 is de PC privé-regeling grondig gewijzigd door Wet betreffende diverse bepalingen d.d. 6 mei De regeling is enerzijds vereenvoudigd in die zin dat de werkgever geen georganiseerd pc-privéplan meer dient op te stellen. Anderzijds is het zowel het bedrag van de belastingvrije tussenkomst verlaagd, als het toepassingsgebied beperkt. 19. Vanaf het aanslagjaar 2010 is overeenkomstig het gewijzigd artikel 38, 1, lid 1, 17 WIB enkel de werkgeverstussenkomst van maximaal 550,00 EUR 19 in de aankoopprijs belastingvrij, voor de aankoop in nieuwe staat van een personal computer (PC) al dan niet met randapparatuur, internetaansluiting en/of abonnement door de werknemer, op voorwaarde dat de bruto belastbare jaarbezoldiging van die werknemer niet meer bedraagt dan ,00 EUR. 20 De regeling geldt enkel voor werknemers, waaronder wordt verstaan arbeiders, bedienden en ambtenaren die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst of overeenkomstig een statuur. Bedrijfsleiders, zelfs met arbeidsovereenkomst, zijn dus uitgesloten van deze fiscale vrijstellingsregeling. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de aankoop van randapparatuur op zich volgens de fiscale administratie geen fiscaal voordeel kan opleveren, doch enkel als deze aankoop gepaard met de aankoop van een PC in hetzelfde belastbaar tijdperk 21. Cruciaal is om te weten wat dient te worden verstaan onder randapparatuur en wat het onderscheid is tussen randapparatuur en een PC. De minister van Financiën 22 heeft alvast verduidelijkt dat een tabletcomputer niet kan worden aangemerkt als volwaardige PC en dus enkel als randapparatuur in aanmerking kan komen. 23 Deze tegemoetkoming kan eveneens slechts één maal per periode van drie belastbare tijdperken worden toegekend. In de mate dat alle voorwaarden zijn voldaan, voorziet de wetgever op heden aldus in een veel beperktere vrijstelling dan vroeger voor wat de tussenkomst in de aankoopkost van informaticamateriaal betreft; de tussenkomst die het bedrag van 550,00 EUR 24 overschrijdt, wordt beschouwd als belastbare bezoldiging. 8

10 III. Terugbetaling van kosten inherent aan telewerk 20. De telewerker kan, naast voorgaande fiscale voordelen, ook rekenen op een terugbetaling van kosten inherent aan telewerken. In de regel wordt de terugbetaling van kosten inherent aan telewerk voorzien in een CAO of in een individuele arbeidsovereenkomst. In eerste instantie gaat men er dus van uit dat partijen zelf tot een regeling zullen komen. Dit forfait komt bovenop het gewone loon van de telewerker. Bij gebreke aan een CAO of een vermelding in de arbeidsovereenkomst, voorziet artikel van de Wet van 3 juli in een subsidiaire bepaling die een forfait van 10% van het (bruto)loon vastlegt voor de terugbetaling van deze kosten, tenzij de werknemer met verantwoordingsstukken kan aantonen dat de werkelijke kosten hoger liggen dan 10%. Omwille van het feit dat artikel echter niet van toepassing is op telewerkers die onder het toepassingsgebied vallen van de CAO nr en de CAO nr. 85 zelf geen gelijkaardige bepaling bevat, bestaat er geen subsidiair forfait van 10% voor telewerkers die uitsluitend thuis werken. Aldus dienen verschillende hypothesen te worden onderscheiden: Hypothese 1: de telewerker valt niet onder CAO nr. 85: o CAO of individuele arbeidsovereenkomst voorziet een eigen regeling voor de terugbetaling van kosten inherent aan telewerk; o Bij gebreke aan een CAO of individuele arbeidsovereenkomst heeft de telewerker recht op de subsidiaire forfaitaire vergoeding van 10%. Hypothese 2: de telewerker valt wel onder de CAO nr. 85: o CAO of individuele arbeidsovereenkomst voorziet een eigen regeling voor de terugbetaling van kosten inherent aan telewerk; o Bij gebreke aan een CAO of individuele arbeidsovereenkomst heeft de telewerker geen recht op de subsidiaire forfaitaire vergoeding van 10%. 21. Kosten inherent aan telewerk zijn onder andere elektriciteitskosten, verwarmingskosten, kosten voor watergebruik, kosten voor gasgebruik, huisvestingskosten, onderhoudskosten, afschrijvingen van meubilair en kantoorbenodigdheden, boeken en tijdschriften voor professioneel gebruik, vergaderingen, diners en uitnodigingen in de privéwoning, bijdragen voor beroepsorganisaties, kleine onkosten zoals carwash en parkinggeld, etc. 22. Fiscaalrechtelijk dient de terugbetaling van kosten inherent aan telewerken gezien te worden als een vergoeding voor eigen kosten van de werknemer. Artikel 31, 2, 1 WIB bepaalt uitdrukkelijk dat deze vergoedingen geen deel uitmaken van het belastbaar loon. Werkelijke kosten 23. In principe vormt de terugbetaling van kosten die werkelijk werden gemaakt geen probleem, aangezien de verantwoordingsstukken beantwoorden aan de realiteit van de kosten. Forfait 10% 24. Problemen zouden wel kunnen ontstaan indien deze kosten forfaitair worden terugbetaald, zonder dat enig verantwoordingsstuk voorhanden is. De fiscale Administratie is hier echter in tegemoet gekomen door uitdrukkelijk te stellen dat hoewel het bedrag van sommige eigen kosten van de werkgever forfaitair door de werkgever berekend wordt, verliezen ze hierdoor niet de aard van werkelijke kosten wanneer hun bedrag bepaald is overeenkomstig bepaalde normen die het resultaat zijn van herhaalde waarnemingen en steekproeven. 27 Bovendien heeft ook de minister uitdrukkelijk verklaard in een bericht aan de werkgevers 28 dat het forfait van 10% voor kosten inherent aan telewerk niet onderworpen zal worden aan de bedrijfsvoorheffing. 9

11 IV. Besluit 25. Ondanks de fiscale tegemoetkomingen die worden toegekend aan telewerkers, blijken in de praktijk nog heel wat hinderpalen op de weg naar telewerken. Werknemers vrezen voor hun loopbaan, het verlies van sociaal contact met collega s en een vermindering van de betrokkenheid bij het bedrijf. Werkgevers maken zich vooral zorgen over de kosten van het teleproject, de mogelijke beveiligingsrisico s en het gebrek aan controle over telewerkers. 29 Zullen (bijkomende) fiscale voordelen de bestaande hinderpalen ooit volledig naar de achtergrond kunnen verdringen? Auteur: Thierry Lauwers Advocaat - Vennoot, Advocatenkantoor Th. Lauwers te Sint-Martens-Latem (www.lauwers-law.be). Docent aan de Postacademische opleidingen Vastgoedrecht en Financieel recht en aan de Hogeschool Gent. 1 Artikel 2 van de Europese Raamovereenkomst van 16 juli 2002 over het telewerk; Artikel 2 van de CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, B.S. 5 september Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, B.S. 22 augustus CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, B.S. 5 september F. Robert, Telewerk. Juridische aspecten en recente ontwikkelingen, Larcier, Brussel, 2008, 8. 5 F. Robert, Le point sur les aspects juridiques, fiscaux et de sécurité sociale du télétravail à domicile, C. & F.P. 2011/7, 2-17, F. Robert, Aperçu des aspects juridiques, rémunération et coûts du télétravail, C. & F.P. 2008/4, KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijk zekerheid der arbeiders, B.S. 5 december Hoofdstuk 3 van bijlage 1, KB/WIB 92 8 KB van 10 januari 2010 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van alle voordelen van alle aard, B.S. 15 januari Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, B.S. 30 december Bericht van de fiscale Administratie d.d. 26 januari Parl.Vr. nr. 196 van M. Bogaert d.d. 13 maart FAQ belastingadministratie. 13 CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, B.S. 5 september Artikel 396 Programmawet van 24 december 2002, B.S. 31 december KB van 25 maart 2003, B.S. 4 april 2003; Circulaire van 9 februari 2005, Ci. RH. 241/ Geïndexeerd bedrag AJ 2009: 1.660,00 EUR. 17 Geïndexeerd bedrag AJ 2009: 1.660,00 EUR. 18 Wet van 6 mei 2009 betreffende de diverse bepalingen, B.S. 19 mei 2009; Lettre d Info Actualités Fiscales n 44 d.d. 1 décembre Geïndexeerd bedrag AJ 2012: 780,00 EUR. 20 Geïndexeerd bedrag AJ 2012: ,00 EUR. 21 Circulaire Ci.RH.241/ d.d. 11 juli Kamercommissie voor de Financiën, Integraal Verslag, 22 november 2011, CRIV 53 COM 339, JDV, Nieuwe PC-privé-regeling: tabletcomputer is geen PC, Fiscoloog nr. 1274, Geïndexeerd bedrag AJ 2012: 780,00 EUR. 25 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, B.S. 22 augustus CAO nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, B.S. 5 september Com.IB 31/ Bericht aan de werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, B.S. 13 april 2000, Syntheseonderzoek in Vlaanderen, Onderzoeksrapport van M. Walrave en M. De Bie (2005) home or close to home (www.tijdvoortelewerk.be). 10

12

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------ Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen)

- Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Wet (oorspronkelijke bruto bedragen) DECEMBER NIEUWS - Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013 betreffende de Wet op de Arbeidsovereenkomsten De toepassing van bepaalde clausules en de mate waarin deze kunnen worden toegepast, is afhankelijk

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/560.386 (AOIF 23/2004). Beroepsinkomen. Bezoldiging. Voordeel van alle aard. Beroepskosten.Verantwoording van de beroepskosten.

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Firmawagens : het moment van de akkoorden...

Firmawagens : het moment van de akkoorden... Firmawagens : het moment van de akkoorden... R. LASSAUX 5 000 of 7 500 km, naargelang de woon-werktrajecten korter of langer zijn dan 25 km : in algemene regel zijn dit de nieuwe forfaitaire grondslagen

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding

6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES. 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding 6. ONKOSTENVERGOEDINGEN EN MAALTIJDCHEQUES 6.1 Forfaitaire onkostenvergoeding Met een forfaitaire onkostenvergoeding wordt bedoeld dat de vennootschap een vast bedrag per maand terugbetaalt aan de bedrijfsleider

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden. 0,3468 EUR/km. 0,22 EUR/km.

Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden. 0,3468 EUR/km. 0,22 EUR/km. Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de auto 0,3468 EUR/km het voertuig mag geen eigendom

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Kroonlaan 145 A 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO/2015/1258 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 21-12-2015 Classificatiegraad

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Voordelen van alle aard 1) Privaat autogebruik voor 5.000 km/jaar (Voordelen per km bij gebruik van een bedrijfswagen voor privé-doeleinden en woon-werkverkeer) TOT EN MET AJ

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Is uw bedrijfswagen nog langer een

Is uw bedrijfswagen nog langer een Is uw bedrijfswagen nog langer een voordeel? 8 maart 2012 Agenda Bedrijfswagens in België Personenbelasting Vennootschapsbelasting Btw Arbeidswetgeving Belasting op de in verkeersstelling / Verkeersbelasting

Nadere informatie

Update HR - Fiscaliteit

Update HR - Fiscaliteit Update HR - Fiscaliteit N E W S L E T T E R, 1 8 M A A R T 2 0 1 0 I N H O U D : Eigen kosten van de werkgever 2 Cheques 4 Fietsvergoeding 5 Bedrijfswagens 7 Eind 2009, begin 2010 heeft de Belgische overheid

Nadere informatie

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde.

De fiscus verduidelijkt welke opties al dan niet moeten meegerekend worden bij de samenstelling van de cataloguswaarde. Opties Onder cataloguswaarde verstaat men: de catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, met inbegrip van werkelijk betaalde BTW en opties, zonder rekening te houden met kortingen,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET VERVOER VAN DE WERKNEMERS -------------------- Gelet op de wet

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer

Wanneer een nieuw dienstvoertuig, eigendom van de federale of lokale politie, gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer Proces nr: Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-10-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 11-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 15-12-2009 Eef De Duffeleer Aanpassing gegevens 4

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste

Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste Loonsverhoging : Effecten Verhouding netto voor de werknemer tov kost voor de werkgever Voorbeeld : bediende gehuwd zonder personen ten laste nettoloon per maand brutoloon per maand kostprijs Bedrijf verhoging

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het gebruik van een mobiele telefoon

Richtlijnen inzake het gebruik van een mobiele telefoon Richtlijnen inzake het gebruik van een mobiele telefoon Doelstelling Dit document heeft als doel duidelijke afspraken te maken met betrekking tot het gebruik van de ter beschikking gestelde mobiele telefoon

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Uitwerken van een pc- privéplan

Hoofdstuk 1: Begrip. Uitwerken van een pc- privéplan Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen we met een pc-privéplan? We hebben hier de situatie voor ogen waarin een werknemer een pc koopt en waarin u een deel van de aankoopprijs terugbetaalt. Bij een pc-privéplan

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009

ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging. Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 ECOCHEQUES Een nieuw middel tot koopkrachtverhoging Carla Timmermans en Kathelijne Verboomen, 8 en 9 oktober 2009 Eco-cheques en maaltijdcheques Situering : Interprofessioneel akkoord 2009-2010 Geen plaats

Nadere informatie

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht*

Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* Fiscale actualiteit bedrijfsauto s 2010: een volledig overzicht* 1 Voordeel van alle aard bij gebruik van een bedrijfsauto Berekening privégebruik Een werknemer of bedrijfsleider die van zijn werkgever

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 Vanaf 1 oktober 2007 wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding in de bouw flink gewijzigd. De mobiliteitsvergoeding

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens

INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD. 1. Personenwagens INFOBOARD VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens Vanaf 01.01.2010 VAA = CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x CO2-coëfficiënt AJ 2011 Type brandstof CO2-coëfficiënt AJ 2012 Type brandstof CO2-coëfficiënt

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02)

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011 (Jaargang 9 - nr. 02) 1. Studentenarbeid anno 2012 Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten 50 dagen werken onder gunstige regeling van studentenarbeid. Dit kan gespreid over het hele jaar en met een uniforme solidariteitsbijdrage.

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2011 1 Moduleerbare fiscale aftrekbaarheid van autokosten De variabele fiscale aftrekbaarheid van bedrijfsauto s in functie van de geldt sinds 1 april 2008 voor

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2012 AJ 2013 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00

Ink. 2013 AJ 2014 Gewestelijke weerwerkpremie Maximumbedrag van de brutopremie per maand 180,00 180,00 180,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap (kilometervergoeding verblijfskosten) - Aanvullende pensioenen -

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober 2015 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00

Werknemers. Top. Vervangingsinkomsten. Ink. 2012 - AJ 2013 Ink. 2011 AJ 2012 43.620,00 Beroepsinkomsten - Werknemers - Vervangingsinkomsten - Sociale en culturele vrijstellingen - Kosten eigen aan de werkgever/vennootschap - Aanvullende pensioenen - Bewijs van kosten voor verplaatsing tussen

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 EXTRA WERKGEVERSBIJDRAGE VOOR SECTOREN MET ONVOLDOENDE OPLEIDINGSINSPANNINGEN IN 2010 De lijst van sectoren die voor het jaar 2010 onvoldoende opleidingsinspanningen geleverd

Nadere informatie