Nieuwsbrief Inhoud Datum inschrijving voertuig Definitie cataloguswaarde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 2012-3. Inhoud. 1.2. Datum inschrijving voertuig. 1.1. Definitie cataloguswaarde"

Transcriptie

1 De voordelen alle aard worden voortaan berekend a.h.v. volgende formule : Cataloguswaarde x % CO²-uitstoot x 6/7 x % ouderdom wagen Nieuwsbrief Inhoud 1. Nieuwe regeling voordeel van alle aard bedrijfswagens 1.1. Definitie cataloguswaarde Datum inschrijving voertuig 1 2. Regeringsmaatregelen aanvullend pensioen Pensioenleeftijd 2.2 Berekening van de 80%-regel 2.3 Exit pensioenbelofte 2.4 Aftrek pensioensparen verlaagd 3. Regeringsmaatregelen fraudebestrijding Beperking cash betalingen De herschreven algemene Antimisbruikbepaling 4 4. Discriminerende behandeling gezinnen inzake groene investeringen 4 5. BTW : regeling medecontractant voor werk in onroerende staat 5 6. Omzetting van ecocheques in maaltijdcheques en omgekeerd 5 7. SABAM en/of de billijke vergoeding 6 8. Lichte vrachtwagen als bedrijfswagen : een valabel alternatief? 6 1. Regeringsmaatregelen geplande wijzigingen aan de nieuwe regeling voordeel van alle aard bedrijfswagens 1.1. Definitie cataloguswaarde De berekening voordelen alle aard van bedrijfswagens is begin dit jaar gewijzigd. Voor een gedetailleerde bespreking verwijzen we graag naar onze nieuwsbrief van januari De definitie van cataloguswaarde, zoals opgenomen in de programmawet van 28 december 2011, luidt : onder cataloguswaarde wordt verstaan, de gefactureerde waarde inclusief opties en BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. Deze definitie is zowel van toepassing op nieuwe wagens als op tweedehands wagens of wagens in leasing. Door te verwijzen naar de gefactureerde waarde ontstaat er een discriminatie tussen nieuwe en tweedehandswagens. Een zelfde wagen van een bepaald bouwjaar blijft zwaarder belast dan wanneer hij nieuw wordt aangekocht. In afwachting van een definitieve wetgeving heeft de Minister verduidelijkt dat de definitie cataloguswaarde zal aangepast worden en dat voortaan zowel voor nieuwe als voor tweedehandswagens naar de catalogusprijs wordt verwezen. De nieuwe definitie zal als volgt luiden : onder cataloguswaarde wordt verstaan : de catalogusprijs van de wagen in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde BTW, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno Datum inschrijving voertuig. De berekening in de bedrijfsvoorheffing zal slechts worden toegepast op de voordelen alle aard toegekend vanaf 1 mei Daarbij zal rekening gehouden worden met de ouderdom van de wagen. Pagina 1

2 Voor het eerste jaar volgend op de datum van inschrijving wordt uitgegaan van 100% van de cataloguswaarde. Nadien zal de cataloguswaarde aangepast worden met een percentage aflopend van 100 tot 70%, met een daling van 6% per jaar. Zo zal een wagen van één jaar oud belast worden op 94% van zijn initiële cataloguswaarde. Voor de datum van inschrijving van de wagen werd initieel verwezen naar de inschrijving bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen). Dit is discriminerend voor wagens die eerst in het buitenland zijn ingeschreven. Was een wagen drie jaar ingeschreven in het buitenland alvorens inschrijving in België, dan zou die wagen vanaf datum van inschrijving bij de DIV belast worden op een cataloguswaarde van 100% daar waar het voertuig reeds drie jaar oud was. Daarom zal de wettekst aangepast worden en zal men kijken naar de datum van inschrijving, ongeacht of dit in België of in het buitenland plaatsvindt. 2. Regeringsmaatregelen aanvullend pensioen Naast de reeds gemelde maatregelen, heeft de regering ook nog een aantal maatregelen op de plank liggen met betrekking tot de aanvullende pensioenen. We zetten de voorgenomen maatregelen even op een rijtje. Voor een goed begrip, deze maatregelen zijn nog geen wet op dit ogenblik, maar worden het wellicht wel in de loop van Pensioenleeftijd Om het langer werken aan te moedigen, vond de nieuwe regering het nodig om het aanvullend pensioenkapitaal wat zwaarder te belasten indien men zijn aanvullend pensioen vroeger wil opnemen. Met vroeger wordt bedoeld een opname op 60 of 61 jaar. Het belastingtarief wordt verhoogd respectievelijk tot 20% en 18%. Vanaf 62 jaar blijft alles bij het oude. Voor Di Rupo I Na Di Rupo I Leeftijd opname Oud tarief Nieuw tarief 60 jaar 16,5% 20% 61 jaar 16,5% 18% jaar 16,5% 16,5% 65 jaar 10% 10% 2.2. De berekening van de 80%-regel Eén van de belangrijkste beperkingen bij het aangaan van een aanvullende pensioenregeling, is de befaamde 80%-regel. Deze wordt waarschijnlijk onderworpen aan een bijkomende beperking. Tot op heden ziet deze regel er uit als volgt : Wettelijk pensioen + aanvullend pensioen (omgezet in een jaarlijkse rente) 80% (laatste normale maandelijkse bruto verloning + voordelen van alle aard) x loopbaan/40 Vanaf 2012 zou een bijkomende grens worden ingevoerd. Wettelijk pensioen + aanvullend pensioen (omgezet in een jaarlijkse rente) hoogste ambtenarenpensioen Over het hoogste ambtenarenpensioen circuleren nogal wat bedragen. Een veel genoemd jaarbedrag is +/ ,00 EUR. Bovendien zou, na enige kritiek, de grens niet meer zo absoluut zijn. De voorwaarden onder dewelke door de grens kan gegaan worden, zijn nog niet helemaal duidelijk. Pagina 2

3 2.3. Exit pensioenbelofte De mogelijkheid om een aanvullend pensioen te vormen door een contract te sluiten met de eigen vennootschap gevolgd door het aanleggen van een voorziening op de balans, de zogenaamde pensioenbelofte, wordt verboden vanaf In eerste instantie was bovendien bepaald dat elke bestaande pensioenbelofte geëxternaliseerd moest worden, d.w.z. omgezet worden in een externe individuele pensioentoezegging (IPT) of een groepsverzekering, en dat uiterlijk tegen einde Hierbij moest dan een taks van 1,75% betaald worden, de zogenaamde omzettingstaks. Maar aangezien niet elke vennootschap zomaar de nodige liquiditeiten heeft om dit ook te betalen, is van de verplichting tot omzetting afgestapt. De bestaande pensioenbeloften moeten wel bevroren worden en hierop moet wel de omzettingstaks betaald worden. Hiervoor bestaat de keuze tussen een éénmalige taks van 1,75% of een gespreide betaling over 3 jaar van telkens 0,6%. Bijkomende pensioenaanspraken kunnen dan verder enkel nog extern opgebouwd worden. Hierbij moet op de premies dan wel 4,4% premietaks betaald worden. Pensioenbelofte : bevriezen ,75% of 3x 0,6% 2.4. Aftrek pensioensparen verlaagd Externalisering 1,75% Tot 31 december 2011 gebeurt de fiscale aftrek voor premies pensioensparen volgens het verbeterd gemiddeld tarief dat varieert tussen 30% en 40%. Vanaf 1 januari 2012 wordt de fiscale aftrek pensioensparen voor iedereen beperkt tot 30%. Max bedrag Belasting vermindering ,00 264,00 352, ,00 273,00 3. Regeringsmaatregelen fraudebestrijding 3.1. Beperking cash betalingen In het kader van de antiwitwaswetgeving heeft staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez aangekondigd dat cash betalingen aan een handelaar/dienstverlener in de loop van 2012 beperkt zullen worden tot 5.000,00 EUR. Aan de basis hiervan ligt de in 2010 herschreven antiwitwaswetgeving. In deze wet werd opgenomen dat betalingen in cash geld aan een handelaar voor de aankoop van één of meer goederen, ongeacht of de verkoop plaatsvindt in één verrichting of via meerdere verrichtingen waartussen een band bestaat, niet meer dan ,00 EUR mag bedragen. Ook de aankoop van een woning mag slechts tot 10% van de verkoopprijs gefinancierd worden met cash geld, beperkt tot ,00 EUR. Minstens 90% van de prijs moet dus vereffend worden door overschrijving of cheque. Begin dit jaar is aangekondigd dat in 2012 het bedrag van ,00 EUR beperkt zal worden tot 5.000,00 EUR en dit zowel voor de cash betalingen aan de handelaar/dienstverlener als voor de aankoop van een onroerend goed. Vanaf 2014 zullen de cash betalingen nog verder beperkt worden tot 3.000,00 EUR. En in de vastgoedsector komt er dan een volledig verbod om nog gedeeltelijk met cash geld te betalen. Deze maatregelen zijn getroffen in het kader van fraudebestrijding om zwartwerk tegen te gaan. Pagina 3

4 3.2. De herschreven algemene antimisbruikbepaling In 1993 werd aan de Administratie een extra bewijsmiddel toegekend in de vorm van een algemene antimisbruikbepaling. Deze regel hield kortweg in dat een bepaalde juridische kwalificatie van een (keten van) rechtshandeling(en) niet tegenstelbaar was aan de fiscus indien het doel van deze rechtshandeling(en) belastingontwijking was, tenzij de belastingplichtige voldoende rechtmatige financiële of economische behoeften kon aantonen. In 2007 besliste het Hof van Cassatie hieromtrent dat bij herkwalificatie de niet fiscale rechtsgevolgen gelijkaardig moesten zijn. Zo kon bijvoorbeeld een recht van vruchtgebruik niet geherkwalificeerd worden in een huurcontract aangezien de niet fiscale rechtsgevolgen niet gelijkaardig waren. Hierdoor werd de regeling grotendeels vleugellam gemaakt. De regering wenst de regeling nu te herschrijven. In de nieuwe regeling is de rechtshandeling niet langer tegenstelbaar (en niet louter de kwalificatie) indien er sprake is van fiscaal misbruik. Het gaat hier om een nieuw fiscaal begrip. Er is sprake van fiscaal misbruik indien het gaat om een verrichting waarbij men zich in strijd met de doelstellingen van een fiscale bepaling buiten toepassingsgebied van die bepaling plaatst of men aanspraak maakt op een belastingvoordeel en de toekenning van dit voordeel is in strijd met de doelstellingen van die bepaling. In mensentaal, herkwalificatie zal mogelijk zijn indien men kiest voor een juridische vorm waardoor een verrichting niet belastbaar is of waardoor men onder een norm valt die fiscaal voordeel oplevert, maar de gekozen structuur komt zeer dicht in de buurt van een bepaalde belastbaar gestelde situatie en de keuze voor de fiscaal voordelige situatie is enkel te verklaren door de belastingbesparing. De Administratie moet in eerste instantie het bewijs leveren van fiscaal misbruik. Het tegenbewijs door de belastingplichtige is nog steeds mogelijk door aan te tonen dat andere motieven dan een belastingontwijking ten grondslag liggen aan de gekozen vorm of structuur. Er zal met de andere motieven geen rekening worden gehouden wanneer deze steeds aanwezig zijn, of wanneer ze een beperkt belang hebben. Zo wordt de vermindering van administratieve- en beheerskosten geacht steeds aanwezig te zijn en volstaat dit niet als andere motieven. Indien het tegenbewijs onvoldoende is, dan mag de Administratie de belastbare grondslag herstellen en daarop de belastingberekening vestigen, en dit alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden. Conclusie : finaal mag nog steeds geopteerd worden voor de minst belaste weg, maar dit mag geen fiscaal misbruik inhouden. 4. Discriminerende behandeling gezinnen inzake groene investeringen : fiscus betaalt terug Vanaf 1 januari 2012 zijn de energiebesparende maatregelen, behoudens voor dakisolatie, opgeheven. De belastingvermindering bedroeg 40% van de gedane investering, evenwel beperkt tot een bedrag dat jaarlijks werd geïndexeerd. Het gedeelte dat niet kon worden afgetrokken, bij gebreke aan voldoende inkomsten, kon worden overgedragen naar de drie volgende belastbare tijdperken. De fiscale gunstmaatregel werd voor de inkomstenjaren 2005 tot 2008 (aanslagjaren 2006 tot 2009) verschillend Pagina 4

5 toegepast voor eigenaars en voor huurders. Bij gehuwde of wettelijk samenwonende eigenaars werd de belastingvermindering omgedeeld volgens het respectievelijke deel van elke partner in het kadastraal inkomen van de woning. Bij gehuwde of wettelijk samenwonende huurders daarentegen werd de belastingvermindering omgedeeld op basis van het belastbaar inkomen. Wanneer een echtpaar eigenaar was van een woning waarbij slechts één van beiden werkzaam was, ging een deel van de belastingvermindering verloren. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat deze verschillende fiscale behandeling discriminerend is. Een gelijkaardige discriminatie blijkt ook te bestaan bij de belastingvermindering voor beveiliging van de woningen. De Administratie heeft nu op 27 maart 2012 via een persmededeling laten weten dat zij zelf de nodige rechtzettingen zal doorvoeren en dat de belastingplichtigen zelf niets moeten ondernemen. De Administratie zal naar analogie met de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven ook ambtshalve rechtzettingen uitvoeren voor de uitgaven voor beveiliging van een woning. De rechtzettingen zullen worden uitgevoerd voor de aanslagjaren 2008 tot 2011, inkomstenjaren 2007 tot 2010 en zullen uitgevoerd worden van juli 2012 tot januari 2013 (bron : Ministerie van Financiën 15 maart 2012 en 27 maart 2012). 5. BTW : regeling medecontractant voor werk in onroerende staat Bij werk in onroerende staat moet de BTW worden betaald door de medecontractant wanneer deze een in België gevestigde belastingplichtige is met indienen van periodieke aangiften of een niet in België gevestigde belastingplichtige die een aansprakelijk vertegenwoordiger heeft laten erkennen. Wanneer de medecontractant een gemengde BTW belastingplichtige is, moet de verlegging naar de medecontractant worden toegepast, zelfs indien de werken uitsluitend voor de vrijgestelde activiteit van de belastingplichtige worden aangewend. Bijvoorbeeld een exploitatievennootschap met verhuur van eigen onroerend goed aan derden. Bij een gedeeltelijke belastingplichtige was het tot op heden niet erg duidelijk of en hoe de verleggingsregeling moest worden toegepast, vooral indien de werken door de belastingplichtige uitsluitend werden gebruikt voor de niet belastingplichtige activiteit. Zowel de verlegging naar de medecontractant als de gewone regeling met aanrekening van BTW konden worden gebruikt. De Administratie heeft nu in een beslissing van 20 maart 2012 besloten dat vanaf 1 juli 2012 de verleggingsregeling steeds moet worden toegepast bij gedeeltelijke belastingplichtigen, zelfs wanneer de werken uitsluitend gebruikt worden voor de niet belastingplichtige activiteiten. Dit betekent bijvoorbeeld dat een gemeente die reeds over een gewoon BTW-identificatienummer beschikt en die 'wegenwerken' of werken aan het 'gemeentehuis' laat uitvoeren, voortaan geen BTW meer zal krijgen aangerekend van de aannemer, maar de verschuldigde BTW zelf zal moeten voldoen via haar periodieke BTW-aangiften. 6. Omzetting van ecocheques in maaltijdcheques en omgekeerd Voor zowel maaltijdcheques, als eco- en cultuurcheques bestaat een fiscaal voordelige regeling. De tussenkomst van de werkgever (of vennootschap ingeval van een bedrijfsleider) wordt aangemerkt als een vrijgesteld sociaal voordeel mits Pagina 5

6 voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. De fiscale Administratie laat nu in een circulaire weten dat ecocheques kunnen omgezet worden in maaltijdcheques en vice-versa. Het betreft hier immers de vervanging van een vrijgesteld voordeel door een ander vrijgesteld voordeel. Hierbij moeten echter steeds de wettelijke voorwaarden vervuld zijn om van het voordeel te kunnen genieten. Bijvoorbeeld : bij de omzetting van ecocheques naar maaltijdcheques moet steeds rekening gehouden worden dat het aantal toegekende cheques niet meer mag bedragen dan het aantal werkelijke arbeidsdagen van de werknemer of bedrijfsleider. In de sociale wetgeving is eveneens voorzien in de omzettingsmogelijkheid met ingang vanaf 1 oktober SABAM en/of de billijke vergoeding De billijke vergoeding is een vergoeding voor het publiek afspelen van muziek. De vergoeding is een tegemoetkoming aan de uitvoerende artiesten en producenten en komt dus bovenop de vergoeding aan SABAM (vergoeding voor auteurs). SABAM int auteursrechten voor het publiek afspelen van muziek. SABAM is een privévereniging van auteurs, componisten en uitgevers, die door de overheid erkend is als beheersvennootschap of inningsvennootschap en op grond hiervan de bevoegdheid heeft om, in opdracht van de aangesloten auteurs, hun auteursrechten te innen. De geïnde rechten worden volgens vaste verdeelsleutels verdeeld tussen de auteurs (tekstschrijvers/componisten) van muziek, en dit in ruil voor het publiek gebruik van hun repertoire. De wet op de auteursrechten voorziet dat zodra er muziek wordt afgespeeld buiten de privékring er in dat geval een vergoeding verschuldigd is aan SABAM. Net zoals dat nu al het geval is voor winkels, horeca, feesten, wachtzalen van vrije beroepen, enz. wordt er ook een vergoeding geïnd voor muziek op werkplaatsen. Naast de vergoeding voor auteursrechten is er een bijkomende vergoeding verschuldigd voor naburige rechten (aan beheersmaatschappij SIMIM). Dit zijn de rechten voor de uitvoerende artiesten en producenten. De inning voor SABAM en SIMIM zal gezamenlijk gebeuren onder de benaming Unisono. 8. Lichte vrachtwagen als bedrijfswagen een valabel alternatief? Wordt een bedrijfswagen (personenwagen, wagens dubbel gebruik en minibussen) gratis ter beschikking gesteld aan een werknemer of bedrijfsleider, dan ontstaat een belastbaar voordeel alle aard. Dit voordeel alle aard wordt sedert 1 januari 2012 berekend als volgt : cataloguswaarde x % CO²-uitstoot x 6/7 x % ouderdom wagen. Deze nieuwe berekeningswijze voordeel alle aard is niet van toepassing op het privégebruik van lichte vrachtwagens. Wat is een lichte vrachtwagen? Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de echte en de valse lichte vrachtwagens. Zo worden heel wat wagens (luxe 4x4 s, terreinwagens, en monovolumes) geacht niet onder de fiscale definitie van lichte vrachtwagen te vallen, met als gevolg dat zij gelijkgesteld worden met een personenwagen, wagens dubbel gebruik en minibussen. Ook het voordeel alle aard wordt voor deze wagens op dezelfde klassieke manier berekend. Pagina 6

7 In de verkeersbelasting wordt het begrip lichte vrachtwagen zeer technisch en gedetailleerd omschreven 1. De fiscus baseert zich op het oordeel van de technische keuring. De autokeuring houdt toezicht op de technische kenmerken die eigen zijn aan de fiscale definitie. Hoe wordt het voordeel van alle aard voor een lichte vrachtwagen nu berekend? Wordt een lichte vrachtwagen kosteloos ter beschikking gesteld door de werkgever aan zijn werknemer, dan wordt het belastbaar voordeel vastgesteld op basis van de werkelijke waarde bij de werknemer. Voor de bepaling van de werkelijke waarde zal dus een kilometerprijs op basis van de 1 Het gaat om een voertuig dat ontworpen en gebouwd werd voor het vervoer van goederen waarvan de toegelaten massa niet meer bedraagt dan kg. Onder lichte vrachtwagens die van het fiscaal gunstregime kunnen genieten wordt verstaan: Bestelwagen met enkele of dubbele cabine : o o Een passagiersruimte die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee of zes plaatsen bevat. Een laadruimte die (volledig) is afgesloten van de passagiersruimte, waarvan de lengte minstens 50% bedraagt van de lengte van de wielbasis en die over haar hele oppervlakte bestaat uit een van het koetswerk deel uitmakende, vaste of duurzaam bevestigde horizontale laadvloer zonder verankeringsplaatsen voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels. Pick-ups met enkele of dubbele cabine: o Een volledig van de laadruimte afgesloten enkele of dubbele cabine die, naast die van de bestuurder, ten hoogste twee of zes plaatsen bevat. kosten moeten worden berekend (totale kosten / totaal aantal kilometers). Het voordeel van alle aard is dan gelijk aan de privé afgelegde kilometers x kilometerkostprijs. Het woonwerkverkeer wordt ook geacht een privékost te zijn. Aangezien er geen formule bestaat om het voordeel te ramen, houdt dit een risico in. Het FOD Financiën kan de raming altijd betwisten. Het voeren van een kilometeradministratie is dan ook ten zeerste aangeraden. Ten opzichte van de forfaitaire berekening voor de gewone bedrijfswagens die geen rekening houdt met veel of weinig beroepskilometers, kan de keuze voor een lichte vrachtwagen voor veelrijders een substantieel voordeel opleveren omdat enkel rekening gehouden wordt met de werkelijk gereden privékilometers. Hoe zit het met de BTW? Ook voor de BTW wordt een onderscheid gemaakt tussen auto s die uitsluitend voor personenvervoer dan wel voor personen- en goederenvervoer dienen. De levering van personenwagens, auto s voor dubbel gebruik, minibussen en sommige 4x4 voertuigen, zijn aan een BTW-aftrek van 50% onderworpen. Deze aftrekbeperking geldt niet voor lichte vrachtwagens, vrachtwagens of autobussen. De BTW geheven op de levering (en autokosten) van een lichte vrachtwagen zijn vanaf 1 januari 2012 aftrekbaar volgens het beroepsgebruik. De aftrek kan zo oplopen tot 100%. Wordt de lichte vracht voor 30% privématig aangewend, dan is de BTW slechts voor 70% aftrekbaar. Om het beroepsgebruik aan te tonen, kan de kilometeradministratie zeer nuttig zijn. o Een open laadbak, eventueel afgesloten met een dekzeil, een plat en horizontaal deksel of een opbouw ter bescherming van de lading. Wordt een personenwagen omgebouwd tot een lichte vrachtwagen, dan is de BTW geheven op deze omvormingskosten voor 100% Pagina 7

8 aftrekbaar. De initieel bij de aankoop van de personenwagen beperkte BTW-aftrek van 50%, blijft behouden. Het is niet omdat de personenwagen wordt omgevormd tot een lichte vrachtwagen dat men bijkomend van 50% aftrek kan genieten m.b.t. de aankoop van de wagen. een lichte vrachtwagen of als u uw wagen laat omvormen tot een lichte vrachtwagen, dan zal u kunnen genieten van een fiscaal gunstiger regeling inzake voordeel van alle aard en inzake BTW. Maar wellicht schiet u er dan wat comfort op in Wordt de lichte vracht voor 30% privématig aangewend, dan is de BTW slechts voor 70% aftrekbaar. Ook voor de personenwagen zal men een opsplitsing moeten maken tussen privé- en beroepsmatig gebruik, en zal de BTWaftrek beperkt worden tot het beroepsmatig gebruik, evenwel nog steeds beperkt tot 50%. Deze maximumbeperking van 50% geldt niet voor lichte vrachtwagens. A&B KMO-Partners 31 maart 2012 Conclusie Zowel in de personenbelasting als voor de BTW geldt een gunstiger belastingregime voor lichte vrachtwagens t.o.v. personenwagens. Maar zoals reeds werd aangehaald, worden heel wat wagens van het type luxe 4x4, monovolume en terreinwagen gelijkgesteld met een personenwagen. De fiscus baseert zich op de technische keuring om te oordelen of een voertuig wel effectief als een lichte vrachtwagen kan beschouwd worden. Vooral wanneer u veel beroepskilometers verricht, u niet opziet tegen het voeren van een kilometeradministratie en u kiest voor Pagina 8

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt?

Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Di Rupo-maatregelen: wordt ook uw geldbeugel gestrikt? Yves Coppens Wim De Pelsmaeker Tanja De Decker 6 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Voordeel van alle aard bedrijfswagens: de nieuwe regels

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Bedrijfswagens anno 2015. Update fiscale actualiteit. Boekhoudkantoor Marien BVBA Bedrijfswagens anno 2015 Update fiscale actualiteit Inhoud 1 Belasting op de inverkeerstelling (BIV)... 3 1.1 Wat?... 3 1.2 Tarieven... 3 2 Verkeersbelasting... 4 2.1 Wat?... 4 2.2 Tarieven... 4 3 CO2-solidariteitsbijdrage...

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst

expertise binnen handbereik Privégebruik firmawagens 2017 Inleiding Solidariteitsbijdrage / CO 2 -bijdrage Juridische dienst Privégebruik firmawagens 2017 04.01.2017 Juridische dienst Info@salar.be Inleiding Werkgevers hebben de mogelijkheid om een firmawagen ter beschikking te stellen aan hun werknemers die deze naast gebruik

Nadere informatie

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek.

Voor het deel dat niet werd opgenomen in het bedrijfsvermogen heeft hij, op definitieve wijze, geen enkel recht op aftrek. BIJLAGE 1 VOORBEELDEN Voorbeeld 1 (bij punt 2.1. van deze circulaire) Een belastingplichtige heeft een gebouw laten oprichten (prijs 300.000, excl. btw) en beslist om dat gebouw op te nemen in zijn bedrijfsvermogen

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012

Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s - 2012 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit van bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens

Nieuwsbrief 2012-1. 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens Nieuwsbrief 2012-1 1. Berekening voordeel alle aard bedrijfswagens De regeling inzake de nieuwe berekening van het voordeel van alle aard begint langzaam vorm te krijgen. De nieuwe regering is er in geslaagd

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 21-02-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Draagwijdte

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik.

Zodra de werkgever een voertuig ter beschikking stelt aan een werknemer, geldt er een wettelijk vermoeden van privégebruik. RSZ BEPERKT TOEPASSINGSGEBIED SOLIDARITEITSBIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS (CO2-TAKS) EN MOGELIJKHEID TOT TERUGVORDERING VAN ONTERECHT BETAALDE SOLIDARITEITSBIJDRAGEN Sinds geruime tijd is er op het voordeel van

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen

Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen Berekening en FAQ voordeel van alle aard firmawagen De FOD Financiën publiceert op zijn website de nieuwe berekeningsregels en FAQ's betreffende het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties,Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Directie 3/2 AAF/2008-0933 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 6 januari 2009 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Nieuwe berekeningsregels en FAQ s Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing

Nieuwsbrief 2011-3. 2. Roerende voorheffing 2. Roerende voorheffing Nieuwsbrief 2011-3 Geachte cliënt Dat we binnenkort een nieuwe regering hebben en dat dit gepaard zal gaan met een aantal begrotingsmaatregelen, zal u zeker niet ontgaan zijn. Hieronder

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012

Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Fiscale maatregelen Stand van zaken op 20 januari 2012 Inleiding Op 22 december 2011 werd de wet houdende diverse bepalingen (document kamer nr. 1952/018) aangenomen in de plenaire vergadering van het

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger.

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden maakt een belastbaar voordeel van alle aard uit in hoofde van de verkrijger. Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: November 2015 Onderwerp: Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden Wanneer een werkgever

Nadere informatie

7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO

7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO 7. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP NA DI RUPO 7.1. Managementvennootschap en de nieuwe algemene antimisbruikbepaling Staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez heeft verkondigd dat hij de strijd aangaat

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE 11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE FISCALE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSFIETS ALD Automotive biedt u twee oplossingen met bedrijfsfietsen: ALD companybike: u financiert een fiets als professioneel

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen

VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen VAA: berekeningswijze forfaitaire bedragen - Voordelen alle aard bedrijfswagen - Voordelen van alle aard - intrestvoeten voor hypothecaire leningen - Voordelen van alle aard - andere intrestvoeten - Voordelen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Wat kost DI RUPO I u?

Wat kost DI RUPO I u? Wat kost DI RUPO I u? 29 02 2012 Opmerking: sommige zaken zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en dus nog voor wijziging vatbaar. De komende dagen worden er nieuwe besparingen verwacht!

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Fiscale brochure Lichte vrachtwagen

Fiscale brochure Lichte vrachtwagen Fiscale brochure Lichte vrachtwagen Inhoudsopgave 1 Wat is een lichte vrachtauto?... 2 2 Welke types genieten van een gunstig fiscaal stelsel?... 3 3 Welke fiscale voordelen heeft een echte lichte vrachtauto?...

Nadere informatie

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies

A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk. countants belastingconsulenten juridisch advies A&B KMO Partners Klantenseminar Dinsdag 13 maart 2012 Limburghal - Genk Praktische afspraken Gelieve uw gsm op stil te zetten Na de uiteenzetting is er gelegenheid tot vraagstelling Slide-show vindt u

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Welke impact heeft de regering Di Rupo op u als bedrijfsleider? Datum 26 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Actuasessie NEEM JE AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN ONDER DE LOEP! Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Unizo Inhoud actuasessie 1. Inleiding 2. Werkelijke kosten of kostenforfait? 3.

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie

De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie De BTW-regeling van toepassing inzake de deeleconomie BTW BASISREGELS (Artikelen 4, 50, 1, 53, 1 en 56bis van het Btw-Wetboek) PRINCIPE De natuurlijke persoon die geregeld diensten verricht in het kader

Nadere informatie

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3).

Wat de onroerende goederen betreft dient het beroepsmatig gebruik eveneens te worden vastgesteld (z. addendum, punt A.3). Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/4 dd. 09.09.2013 Wetswijziging op 1 januari 2011 Artikelen 45, 1, 1quinquies en 2 en 19, 1, van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Tijdens de vakantieperiode van een werknemer behoudt de werknemer het recht om met de bedrijfswagen te rijden.

Bedrijfswagens. Tijdens de vakantieperiode van een werknemer behoudt de werknemer het recht om met de bedrijfswagen te rijden. Bedrijfswagens De tijd dat een bedrijfswagen enkel ter beschikking werd gesteld aan directieleden en nietsedentaire werknemers is voorbij. Werkgevers kennen steeds vaker een bedrijfswagen toe aan werknemers

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 04-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Top executives efficiënt verlonen en belonen

Top executives efficiënt verlonen en belonen Top executives Jo Bellens en Yves Stox 8 maart 2012 Top executives verlonen belonen loonsvoorwaarden structuur salaris vergoedingen voordelen in natura verzekeringen Elio I empowerment cost-efficiency

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO-News www.bdo.be Onderwerp Btw-aftrek bedrijfswagens: eindelijk duidelijkheid Datum 19 december 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude

1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1. Maatregelen voor een betere inning en strijd tegen de fiscale fraude 1.1. Bankgeheim In het kader van de opheffing van het bankgeheim zoals het is ingevoerd door de wet van 14 april 2011 houdende diverse

Nadere informatie

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 11-02-2016 DEEL III Titel I Hoofdstuk VIII Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter Sociale actualiteit van Augutus PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

Het voordeel van deze interne pensioenbelofte. De regering Di Rupo I heeft een einde gemaakt aan deze interne pensioenbelofte.

Het voordeel van deze interne pensioenbelofte. De regering Di Rupo I heeft een einde gemaakt aan deze interne pensioenbelofte. Interne pensioenbelofte : wat doe je met verleden en wat doe je met toekomst? U bent bedrijfsleider van een vennootschap en heeft indertijd nadat u het VAPZ eerst ten volle benut heeft beslist om via vennootschap

Nadere informatie

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen

Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen 2/12/2011 - Op 2 december 2011 werd het finale federale begrotingsakkoord Di Rupo bereikt. De belangrijkste fiscale federale maatregelen uit dit akkoord volgens de

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen

Inhoudstafel Deel 1. De auto In De InkomstenbelastIngen Inhoudstafel Deel 1. de auto in de inkomstenbelastingen 13 I. Definities 15 II. Aftrekbaarheid van autokosten 17 a. Wettelijke basis voor behandeling van autokosten 17 i. In de personenbelasting 17 ii.

Nadere informatie