Garantievoorwaarden. (vertaling) Nieuwe John Deere niet-wegverkeer motoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Garantievoorwaarden. (vertaling) Nieuwe John Deere niet-wegverkeer motoren"

Transcriptie

1 Garantievoorwaarden (vertaling) Nieuwe John Deere niet-wegverkeer motoren Garantievoorwaarden

2 Voorwoord Dit boekje bevat de vertaling van Engine Owner s Warranty van, toegespitst op de situatie in de Benelux. Adreslijsten en landenoverzichten zijn niet in deze vertaling opgenomen. Hiervoor verwijzen wij u naar de originele Engelse versie. Garantievoorwaarden 2

3 - Omslag voor, binnenzijde - De informatie in dit boekje heeft betrekking op de John Deere motoren die gebruikt worden in producten die niet worden gefabriceerd door John Deere of haar aangesloten bedrijven en op de John Deere repower motoren in alle toepassingen. Dit boekje bevat de originele garantie geldend voor motoren die op of na aan de klant geleverd zijn. In dit boekje worden tevens alle voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de garantie uiteengezet. Gelieve uw motor per omgaande on line te registreren via of mail of fax het volledig ingevulde formulier naar John Deere. Noot: Voor motortoepassingen binnen de Benelux gelieve de Nederlandse vertaling van de Garantie Registratiekaart in te vullen en aan NPS Diesel B.V. te zenden. Maar eerst: 1. Vul hieronder de 13 karakters van het serienummer van de motor in: (U kunt het serienummer vinden op de serienummerplaat van de motor. Het serienummer bestaat uit twee letters en is in totaal 13 tekens lang, bijv. PE6068T ) 2. Vul de optiecodes van de motor in op blz. 13. (Deze bevinden zich op het optiecodelabel op het kleppendeksel van de motor.) 3. Lees dit boekje zorgvuldig en bewaar het ter referentie. NB. John Deere staat voor John Deere Power Systems voor gebruikers in de Verenigde Staten, John Deere Limited voor gebruikers in Canada en Deere & Company of haar dochteronderneming die de verantwoordelijkheid voor de marketing van John Deere materieel draagt in alle overige landen. Garantievoorwaarden 3

4 - Pagina 1 - INHOUDSOPGAVE Origineel pagina Samenvatting pagina Indien u aanspraak moet maken op uw garantie John Deere privacy verklaring John Deere Marketing Units/Contacten Landenlijst John Deere garantie voor niet-wegverkeer motoren Duur van de garantieperiode Strekking van de garantie Garantie-afwikkeling Uitsluiting van garantie Verantwoordelijkheid van koper Afbakening garantiebepalingen Beperking vergoeding Garantie anders dan door John Deere Onderdelengarantie Overdracht van garantie Verlengde garantie Gegarandeerde emissiewaarden Lokaal vereiste garantiebepalingen Optiecodes REGISTRATIE VAN DE MOTOR VOOR GARANTIE GARANTIE REGISTRATIEKAART REGISTRATIEKAART VOOR OVERDRACHT VAN GARANTIE omslag voorzijde omslag achterzijde separaat NB. Voor toepassingen in de Benelux zie apart garantieformulier. Garantievoorwaarden 4

5 - Pagina 2 - INDIEN U AANSPRAAK MOET MAKEN OP UW GARANTIE Hoewel de meeste John Deere motoren gedurende de garantieperiode geen aandacht van een geautoriseerde John Deere servicedealer behoeven, staan deze altijd voor u klaar met originele onderdelen, het juiste gereedschap en getraind personeel. Indien de gebruiksaanwijzing en onderhoudsinstructies zoals bij de machine/motor bijgevoegd niet toereikend zijn om een probleem te verhelpen, neem dan contact op met de dichtsbijzijnde John Deere servicedealer voor hulp. Geautoriseerde John Deere servicedealers voor Amerika en Canada kunt u vinden op (klik op Dealer Locator ). Voor de overige landen kunt u contact opnemen met uw importeur of met John Deere Power Systems in Amerika via telefoonnummer of faxnummer of met John Deere Power Systems in Frankrijk (voor Afrika, Europa en het Midden Oosten ) via telefoonnummer of faxnummer NB. Voor Nederland, België en Luxemburg kunt u ook contact opnemen met de importeur van John Deere motoren, NPS Diesel B.V., telefoon of Indien u een beroep doet op de garantie, dient u bewijs te overleggen dat de garantietermijn van de motor nog niet verlopen is. Indien de inspanningen van de gecontacteerde dealer of importeur niet toereikend zijn, kunt u contact opnemen met de service afdeling van de betreffende John Deere Marketing Unit, zie hiervoor pagina 3-6. Ongeacht op welke organisatie u een beroep doet, onderstaande informatie is altijd vereist: - serienummer van de motor - datum van ingebruikneming (afleveringsdatum) - naam van de eigenaar - naam en adres van de dealer en de gecontacteerde persoon binnen de dealerorganisatie - datum waarop contact plaatsgevonden heeft - aard van probleem - resultaat van het contact met de dealer Daar normaliter de dealer met wie contact wordt opgenomen ook het benodigde onderhoud zal verrichten, draagt een op wederzijds respect gebaseerde relatie tussen klant en dealer bij aan een goede afhandeling van voorkomende problemen. PRIVACY VERKLARING Uw privacy is belangrijk. Wij verzamelen, gebruiken en maken uw persoonlijke gegevens openbaar in overeenstemming met de John Deere Privacy Statement. Bijvoorbeeld: Wij verzamelen, gebruiken en maken uw persoonlijke gegevens openbaar om u te voorzien van producten en diensten als u daarom vraagt; om u als onze klant te informeren (bijvoorbeeld over garantie en product verbeteringsprogramma s) en te voldoen aan veiligheidseisen en wettelijke vereisten en voor marketing- en promotionele doeleinden. In een aantal gevallen zullen wij onze filialen, dealers of zakelijke partners vragen werk te doen, waarvan uw gegevens onderdeel uitmaken. Bezoek onze website voor de volledige informatie over de John Deere Privacy Statement. Garantievoorwaarden 5

6 - Pagina 3 - JOHN DEERE MARKETING UNITS/CONTACTEN Zie hiervoor het originele boekje Engine Owner s Warranty, pagina s Pagina 7 - LANDENLIJST Zie hiervoor het originele boekje Engine Owner s Warranty, pagina 7. Het cijfer achter het land geeft aan welke John Deere Marketing Unit gecontacteerd dient te worden met betrekking tot informatie omtrent service in het betreffende land. Voor Benelux-landen geldt dat men contact kan opnemen met: NPS DIESEL B.V. De Hammen MK Ravenstein NEDERLAND Telefoon: Pagina 8 - JOHN DEERE GARANTIE VOOR NIEUWE NIET-WEGVERKEER MOTOREN Duur van de garantieperiode Mits anderszins schriftelijk toegezegd door John Deere, geldt de volgende garantietermijn voor de eerste koper en iedere volgende koper (indien de aankoop heeft plaatsgevonden vóór afloop van de geldende garantie) van iedere John Deere nieuwe niet-wegverkeer motor die deel uitmaakt van een product dat door een andere fabrikant dan John Deere of een van John Deere s dochterondernemingen is vervaardigd, als ook van iedere John Deere vervangingsmotor in een niet-wegverkeer toepassing: - 12 maanden, onbeperkt aantal gebruiksuren, of - 24 maanden met een maximaal aantal bedrijfsuren van 2000 uur. NB. Bij ontbreken van een werkende urenteller wordt het aantal bedrijfsuren vastgesteld op 12 per kalenderdag. Garantievoorwaarden 6

7 Strekking van de Garantie Deze garantie geldt voor de motor, componenten en accessoires verkocht door John Deere en geleverd aan de eerste klant op of na. Indien dit binnen de garantieperiode na levering aan de eerste eindgebruiker wordt gemeld, zullen alle onderdelen en componenten van John Deere motoren die onder de garantie vallen en die bij levering aan koper materiaal- en/of fabricagefouten vertonen naar goeddunken van John Deere worden gerepareerd dan wel vervangen, zonder dat daarvoor kosten voor onderdelen of arbeidskosten voor reparatie voor in rekening worden gebracht. Ook zullen naar redelijkheid arbeidskosten voor het verwijderen en opnieuw monteren van niet tot de motor behorende onderdelen of componenten of de uitrusting waarin de motor gemonteerd is vergoed worden en, indien vereist, de arbeidskosten voor het verwijderen en opnieuw plaatsen van de motor. Garantie-afwikkeling Reparaties en service die binnen de garantiebepalingen vallen moeten aangevraagd worden bij de dichtstbijzijnde geautoriseerde John Deere motor servicedealer vóór afloop van de garantietermijn. Onder een geautoriseerde servicedealer wordt verstaan: een John Deere Motor distributeur, een John Deere motor servicedealer of een John Deere dealer die materieel en service verkoopt betrekking hebbende op motoren van hetzelfde type als waarop deze garantie betrekking heeft. (Zie Indien u aanspraak moet maken op uw garantie op pagina 2.) Geautoriseerde servicedealers maken uitsluitend gebruik van nieuwe of gereviseerde onderdelen dan wel door John Deere aangeleverde of goedgekeurde onderdelen of componenten. Een overzicht van geautoriseerde servicedealers en de naam van de divisie van John Deere of de dochtermaatschappij die de garantie toekent wordt gegeven in Parts and Service Directory for John Deere Engines. Service locaties voor niet-wegverkeer motoren kunt u eveneens vinden op onze website (Klik op Where to Buy.) - Pagina 9 - Wanneer een beroep op de garantieservice gedaan wordt, dient de koper van de motor bewijs met betrekking tot de datum van ingebruikneming/aflevering van de motor te overleggen. John Deere vergoedt de geautoriseerde servicedealer gemaakte reiskosten die voortkomen uit het uitvoeren van garantiewerkzaamheden aan motoren in niet-john Deere toepassingen, mits de reis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Met ingang van de datum van publicatie van deze gids, bedraagt de max. reiskostenvergoeding US$400,- (US$500,- als motor is marine). Indien de gereisde afstand en/of benodigde reistijd meer bedraagt dan datgene wat door John Deere wordt vergoed, zal de servicedealer het verschil aan de klant doorberekenen. Uitsluiting van garantie De verplichtingen van John Deere gelden niet ten aanzien van componenten en accessoires die niet geleverd of gemonteerd zijn door John Deere, of ten aanzien van defecten die door deze elementen worden veroorzaakt, tenzij door de wet vereist. Garantievoorwaarden 7

8 Verantwoordelijkheid van koper De kosten voor normaal onderhoud en afschrijving. Periodiek reinigen van het dieseluitlaatgasfilter. De gevolgen van nalatigheid, oneigenlijk gebruik van of ongevallen met betrekking tot de motor, dan wel onjuiste toepassing, montage of opslag van de motor. De gevolgen van onderhoud uitgevoerd door een ander dan een door John Deere geautoriseerde servicedealer, indien dergelijk onderhoud, naar inzien van John Deere, de prestatie of betrouwbaarheid van de motor negatief heeft beïnvloed. De gevolgen van elke aanpassing of wijziging van de motor waarvoor niet de goedkeuring van John Deere verkregen is, inclusief, maar niet beperkt tot, knoeien met brandstof- en luchttoevoersystemen. De consequenties van nalatigheid ten aanzien van het koelsysteem, die tot uiting komen in cavitatie van cilindervoeringen en motorblok ( gaatjesvorming, erosie, electrolyse ). Iedere, door de koper gedeclareerde, vergoeding voor overwerk. De kosten van transport van de motor of machine waarin deze is gemonteerd naar en van de lokatie waar de reparatie wordt uitgevoerd, indien dergelijke kosten hoger zijn dan de kosten van motorreparatie ter plekke. De gevolgen van brandstoffen, smeermiddelen of koelvloeistof die niet voldoen aan de specificaties en eisen, zoals vermeld in de Operation and Maintenance Manual. - Pagina 10 - Kosten volgend uit het zich toegang verschaffen tot de motor, dat wil zeggen het overwinnen van fysieke barrières zulks als muren, hekken, vloeren, scheepsdekken of gelijksoortige structuren die de toegang tot de motor verhinderen, de huur van kranen en dergelijke, of de bouw van hellingen, hefinrichtingen of beschermende constructies teneinde de motor te kunnen verwijderen en opnieuw te installeren. Incidentele reis- en verblijfkosten (tol, maaltijden, logies) en dergelijke. Kosten gemaakt door de servicedealer volgend uit het verhelpen van, of pogingen daartoe, van mankementen die niet onder de garantie vallen. Reparaties uitgevoerd door een derde, niet door John Deere geautoriseerde partij, behalve indien wettelijk vereist. Gemaakte kosten voor het startklaar maken van de motor en inspectie, indien John Deere dit bij het nauwkeurig opvolgen van de instructies voor bediening en onderhoud die met de motor worden meegeleverd onnodig acht. Kosten gemaakt voor vertaling of verklaring van teksten. Garantievoorwaarden 8

9 Afbakening garantiebepalingen In zoverre wettelijk toegestaan, geeft noch John Deere, noch een van haar partners, enige garantie, aanbiedingen, stelt voorwaarden of doet toezeggingen, nadrukkelijk dan wel impliciet, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het niet voorkomen van enigerlei defect of de kwaliteit van de prestaties van haar motoren anders dan uiteengezet in dit stuk, en VERSTREKT GEEN IMPLICIETE GARANTIE OF STELT GEEN IMPLICIETE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID anders dan wettelijk vereist. Deze uitsluiting geldt eveneens voor de fundamentele voorwaarden. De distributeurs van John Deere motoren, John Deere motor servicedealers, John Deere of enige andere aan John Deere gelieerde organisatie, zijn in geen geval aansprakelijk voor met het gebruik samenhangende of gevolgschade dan wel verwondingen, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, verlies van oogsten, huur van vervangend materieel of overige commerciële kosten, schade aan de machine waarin de motor is gemonteerd of door de koper geleden schade ten gevolge van contractbreuk of het niet naleven van fundamentele voorwaarden, behoudens indien dergelijke schade of verwondingen veroorzaakt zijn door grove nalatigheid dan wel opzet van voornoemde partijen. Beperking vergoeding De in deze garantie uiteengezette middelen zijn de exclusieve rechtsmiddelen van de koper met betrekking tot de prestatie van, of enige breuk van de garantie of de voorwaarden geldende voor nieuwe John Deere motoren. Indien vernoemde garantiebepalingen niet volstaan om problemen met betrekking tot prestatie die veroorzaakt zijn door defecten in fabricage en/of materialen te verhelpen, zal de door John Deere aan de koper toegekende exclusieve geldelijke vergoeding gelimiteerd zijn tot de werkelijke schade met een maximum van de kostprijs van de motor. - Pagina 11 - Garantie anders dan door John Deere Geen andere persoon of entiteit dan John Deere, die de motor of een product waarin de motor is gemonteerd verkoopt, kan een garantie geven op een motor waarop de garantie van John Deere van toepassing is, behoudens indien de koper een separaat garantiecertificaat ontvangt waarin de verleende garantie duidelijk omschreven is en in welk geval John Deere geen enkele aansprakelijkheid heeft ten aanzien van de koper. Noch de fabrikant van de originele machine of componenten, noch de distributeurs of dealers hebben enige bevoegdheid om namens John Deere wijzigingen aan te brengen of beloften hieromtrent te doen met betrekking tot de voorwaarden of beperkingen van deze garantiebepalingen. Onderdelengarantie Voor nieuwe John Deere onderdelen (met uitzondering van het vervangen van motoren) die gedurende de garantieperiode van de motor gemonteerd worden geldt een garantieduur voor de resterende duur van de garantie van de motor of de toepasselijke garantietermijn voor de geinstalleerde onderdelen, afhankelijk van welke termijn langer is. Voor een nieuwe of gereviseerde motor ter vervanging van een defecte motor die binnen de garantie valt geldt een garantieduur van 90 dagen of de resterende duur van de garantie van de oorspronkelijke motor, afhankelijk van welke termijn langer is. Garantievoorwaarden 9

10 Overdracht van garantie De resterende duur van de garantie van de oorspronkelijke motor en de garantie op de emissiewaarden mag overgedragen worden aan een volgende eigenaar van de motor. Om de overdracht aan John Deere te melden dient de kaart John Deere used engine warranty transfer achter in het boekje Engine Owner s Warranty gebruikt te worden. Verlengde garantie Voor de meeste motoren geldt dat vrijwel overal ter wereld tegen betaling verlenging van de garantieperiode verkregen kan worden. Importeurs van John Deere motoren, dealers van John Deere en dealers van overige fabrikanten die John Deere motoren in hun producten toepassen kunnen u hierover meer informatie verstrekken. U kunt tevens contact opnemen met John Deere Amerika fax nummer , John Deere Frank faxnummer of binnen de Benelux met NPS Diesel B.V, telefoonnummer Gegarandeerde emissiewaarden De gegarandeerde emmissiewaarden staan vermeld in de gebruiks- en onderhoudshandleiding die bij de motor geleverd wordt. (Let op: Per land kunnen verschillende wettelijke straffen gelden voor knoeien met afstellingen van de motor die de emissie beïnvloeden). U kunt tevens contact opnemen met John Deere Amerika fax nummer , John Deere Frank faxnummer of binnen de Benelux met NPS Diesel B.V, telefoonnummer Pagina 12 - LOKAAL VEREISTE GARANTIEBEPALINGEN Lokaal geldende, wettelijk vereiste garantiebepalingen dienen als zodanig door de verkoper onderstaand en op de volgende bladzijde aangegeven te worden. Garantievoorwaarden 10

11 - Pagina 13 - OPTIECODES (Opbouw van de motor) Indien er onderdelen vervangen moeten worden, moet uw geautoriseerde John Deere dealer op de hoogte zijn van de "Optiecodes" van uw motor. De optiecode tabel op het kleppendeksel van de motor kan in de loop der tijd verweren. Indien u echter de viercijferige codes van de nieuwe motor hieronder noteert en dit boekje bewaart, zijn een snelle onderdelenlevering en service gewaarborgd. Noteer hieronder alle viercijfer-codes zoals deze voorkomen op de optiecode tabel op het kleppendeksel (mogelijk is niet alle ruimte benodigd). Indien u vragen heeft omtrent een code noteer dan het serienummer van de motor en bel (binnen de Benelux) met NPS Diesel B.V., telelefoonnummer: of stuur ter attentie van de Warranty Administration een fax of naar de Verenigde Staten (faxnummer: of of Frankrijk (faxnummer: of Garantievoorwaarden 11

12 - Pagina 14 - REGISTRATIE VAN DE MOTOR VOOR GARANTIE NB. Voor motortoepassingen binnen de Benelux, gelieve de Nederlandse vertaling van de Garantie Registratiekaart in te vullen en aan NPS Diesel B.V. te zenden. Het is zeer belangrijk dat u het John Deere Motor Garantie formulier invult en opstuurt. Als de motor nog niet is geregistreerd, zal John Deere niet ontkennen dat een motor binnen de garantieperiode valt, maar het op voorhand bekend zijn van alle gegevens stelt de geautoriseerde John Deere dealer bij voorkomend beroep op de garantie in staat om snel de garantiestatus van de motor te bepalen. De eenvoudigste manier om uw motor te registreren is via het internet. Ga hiervoor naar de website Een snelle en nauwkeurige rapportage voordat service nodig is stelt de John Deere service dealer in staat om snel de status van garantie te bepalen. Indien de garantiegegevens van de motor via de computerverbinding onmiddellijk beschikbaar zijn, heeft de dealer de zekerheid dat de uit de garantie afhandeling voortvloeiende kosten door John Deere vergoed zullen worden. De gegevens op het formulier moeten duidelijk leesbaar zijn! Gelieve het formulier bij voorkeur met een typemachine, dan wel in blokletters in te vullen, dus: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y X Gelieve het formulier volledig in te vullen. Een deel van de informatie dient ter verwerking in rapporten en overzichten, onder andere voor door de overheid vereiste documentatie. Elke motor dient afgeleverd te worden inclusief gebruiks- en onderhoudsinstructies. Indien u een handleiding niet ontvangen heeft, dient u deze aan te vragen bij de verkoper van de motor/machine. Het telefoonnummer dient ingevuld te worden, opdat John Deere contact met u op kan nemen indien er vragen zijn omtrent de registratie. Het formulier dient voorzien te zijn van datum en handtekening. De registratiekaart voldoende gefrankeerd retourneren aan: Binnen de Benelux aan: NPS Diesel B.V. De Hammen MK Ravenstein NEDERLAND Overige landen in Europa, Afrika of het Midden Oosten: John Deere Power Systems B.P. 13 F Fleury-les-Aubrais CEDEX FRANKRIJK of fax: Binnen de Verenigde Staten: John Deere Power Systems P.O. Box 5100 Waterloo, IS U.S.A. of fax: Garantievoorwaarden 12

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Commerciële krachtapparatuur

Commerciële krachtapparatuur Commerciële krachtapparatuur Beperkte garantie Beperkte garantie Voor commerciële krachtapparatuur van Precor die gefabriceerd is na de datum waarop deze beperkte garantie ingaat. NEEM DEZE GARANTIEVOORWAARDEN

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Service & Support

Algemene Voorwaarden Service & Support Algemene Voorwaarden Service & Support Telefoon Fax 078 078681 6811414 KvK Internet www.epatra.nl Index 1. ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid en definities 1 2. RMA REGELING DEFECTE PRODUCTEN Algemeen

Nadere informatie

GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM

GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM Voorwaarden en algemene bepalingen 10 Year Warranty (1) Definities In deze garantieverklaring hebben onderstaande termen de volgende betekenis: Sitecom betekent Sitecom Europe

Nadere informatie

Toyota Hybride garantie Voorwaarden

Toyota Hybride garantie Voorwaarden Toyota Hybride garantie Voorwaarden Identificatie van uw Toyota Model Toyota: Kenteken: Hybride garantie Het is ons een genoegen u een nieuwe service van Toyota aan te bieden. Toyota Hybride garantie biedt

Nadere informatie

SERVICE PROGRAMMA NIROLO PROFESSIONAL DISPLAYS BV

SERVICE PROGRAMMA NIROLO PROFESSIONAL DISPLAYS BV SERVICE PROGRAMMA NIROLO PROFESSIONAL DISPLAYS BV INHOUD: 1. Inleiding NIROLO PROFESSIONAL DISPLAYS B.V. service 2. Transport schade 3. Dead-on-arrival (DOA) 4. 36 maanden on-site garantie 5. Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Garantievoorwaarden

Algemene Garantievoorwaarden Algemene Garantievoorwaarden Beperkte Garantie op PV-modules 1. Definities 1.1 In deze Algemene Garantievoorwaarden gebruiken we de volgende begrippen met de daarbij aange geven betekenis. Gedefinieerde

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 t.b.v. de Benelux VOOR DISPLAYS: 55, 70 AND 82 nederlands V01.2-2014-4 Garantie en service voorwaarden Focus Touch voor Benelux Focus Touch P10 displays

Nadere informatie

Speciale garantievoorwaarden voor SOLARWATT-zonnepanelen van de glas/glas-generatie

Speciale garantievoorwaarden voor SOLARWATT-zonnepanelen van de glas/glas-generatie Systemintelligenz November 2014 Speciale garantievoorwaarden voor SOLARWATT-zonnepanelen van de glas/glas-generatie A Geldigheidsgebied 1. Deze speciale garantievoorwaarden voor SOLARWATT-zonnepanelen

Nadere informatie

Manicure-pedicure-apparaat

Manicure-pedicure-apparaat Manicure-pedicure-apparaat MQ 251 GEBRUIKERSHANDLEIDING MQ 251 manicure-pedicure-apparaat Inhoudsopgave Inleiding 03 Overzicht: Opzetstukken 04 Bediening van het apparaat 05 Gebruik 06 Aanbevelingen /

Nadere informatie

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken.

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw MobileTrack Zorgriem. Deze Zorgriem is kant en klaar voor gebruik. Aan/uit zetten van de Zorgriem: - Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met

Nadere informatie

Informele vertaal hulp bij het lezen van de Engelstalige garantiebepalingen van Astronergy.

Informele vertaal hulp bij het lezen van de Engelstalige garantiebepalingen van Astronergy. Informele vertaal hulp bij het lezen van de Engelstalige garantiebepalingen van Astronergy. Dit document dient als vertaal hulp, en niets meer dan dat. Dit document vormt geen garantiedocument en dient

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening LET OP Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Apparatuur van NEXHO moet door een bevoegde elektricien

Nadere informatie

SAF Benelux B.V. Garantiehandboek

SAF Benelux B.V. Garantiehandboek SAF Benelux B.V. Garantiehandboek Versie 10/2004 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Hoofdstuk 2 Garantievoorwaarden 2 Hoofdstuk 3 Garantieaanvraag procedure 4 Hoofdstuk 4 Aanvullende informatie m.b.t.

Nadere informatie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Voordat je begint Zorg ervoor dat de Nest Heat Link al is geïnstalleerd. Pak het netsnoer

Nadere informatie

EM4587 Dualband Draadloze USB Adapter

EM4587 Dualband Draadloze USB Adapter EM4587 Dualband Draadloze USB Adapter 2 NEDERLANDS EM4587 Dualband Draadloze USB Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De EM4587 installeren en verbinden (alleen

Nadere informatie

Garantie-, vervangings- en reparatievoorwaarden voor Delta String omvormer

Garantie-, vervangings- en reparatievoorwaarden voor Delta String omvormer Garantie-, vervangings- en reparatievoorwaarden voor Delta String omvormer (geldig binnen Europa) Versie: juni 2013 Geldig voor : SOLIVIA EU G4 TR 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.3 / 3.6 / 5.0 / 10 / 11 SOLIVIA EU

Nadere informatie

Bosch Security Systems Servicehandleiding Benelux

Bosch Security Systems Servicehandleiding Benelux Bosch Security Systems Servicehandleiding Benelux 2 Servicehandleiding Nederland Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. BOSCH REPARATIECENTRUM EUROPA 3 3. HET SERVICEPROCES 4 4. REPARATIES BINNEN DE GARANTIEPERIODE

Nadere informatie

Vervoerschade aan motor en ontbrekende onderdelen

Vervoerschade aan motor en ontbrekende onderdelen Nr. 98-17b Vervoerschade aan motor en ontbrekende onderdelen KENNISGEVING Dit bulletin werkt Mercury/Mariner Service Bulletin 97-19 en Force Service Bulletin 97-15 bij. Betrokken modellen Beschadigde of

Nadere informatie

EM8665 Draadloze trillingsmelder

EM8665 Draadloze trillingsmelder EM8665 Draadloze trillingsmelder 2 NEDERLANDS EM8665 Draadloze trillingsmelder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voorkant... 3 1.3 Binnenkant... 3 2.0 Gevoeligheid

Nadere informatie

EM8665 Draadloze trillingsmelder

EM8665 Draadloze trillingsmelder EM8665 Draadloze trillingsmelder EM8665 Draadloze trillingsmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voorkant... 3 1.3 Binnenkant... 3 2.0 Gevoeligheid

Nadere informatie

Onderhouds- & garantieboekje. Dient bij uw Nimoto scooter bewaard te worden

Onderhouds- & garantieboekje. Dient bij uw Nimoto scooter bewaard te worden Onderhouds- & garantieboekje Dient bij uw Nimoto scooter bewaard te worden Dit onderhouds- en garantieboekje hoort bij: Model Dealer stempel Kleur Deze ruimte is bedoeld voor het garantieregistratiecertificaat.

Nadere informatie

Commerciële cardiovasculaire apparatuur

Commerciële cardiovasculaire apparatuur Commerciële cardiovasculaire apparatuur Beperkte garantie Beperkte garantie NEEM DEZE GARANTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U UW PRODUCT VAN PRECOR INCORPORATED IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DE APPARATUUR

Nadere informatie

SUZUKI GARANTIEBEPALINGEN

SUZUKI GARANTIEBEPALINGEN In het hierna volgende wordt onder Suzuki-dealer mede begrepen de door B.V. NIMAG voor de reparatie en het onderhoud aan een motorvoertuig van het merk Suzuki aangestelde Suzuki Servicedealer. De Suzuki-importeur

Nadere informatie

EM6058 - Infraroodlamp

EM6058 - Infraroodlamp EM6058 - Infraroodlamp 2 NEDERLANDS EM6058 - Infraroodlamp Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen! Laat een reparatie altijd

Nadere informatie

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Selle Royal product! Lees aandachtig de onderstaande instructies met informatie over het product door en volg de

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Selle Royal product! Lees aandachtig de onderstaande instructies met informatie over het product door en volg de 1. manual user Gefeliciteerd met de aankoop van uw Selle Royal product! Lees aandachtig de onderstaande instructies met informatie over het product door en volg de aanwijzingen voor een juiste montage

Nadere informatie

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken.

Wanneer u zich houdt aan bovengenoemde bepalingen, hebt u het recht een onbeperkt aantal kopieën van de Software te gebruiken. Softwarelicentieovereenkomst van d-basics LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN UIT DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD

Nadere informatie

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter 2 NEDERLANDS EM4028-10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voordat je begint... 2 2.0

Nadere informatie

Hyundai Verlengde Garantie. Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier

Hyundai Verlengde Garantie. Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier Hyundai Verlengde Garantie Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier Onbezorgd op weg in binnen- en buitenland Uw Hyundai blinkt uit door zijn uitstekende rijeigenschappen en betrouwbaarheid. Niet voor

Nadere informatie

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST

MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST MICROSOFT LEEN APPARAAT EVALUATIE OVEREENKOMST Overeenkomst aangegaan per de datum van de laatste handtekening in het onderstaande handtekeningenblok (de Ingangsdatum Microsoft Lener Microsoft is verheugd

Nadere informatie

EW1051 USB Kaartlezer voor smartcards

EW1051 USB Kaartlezer voor smartcards EW1051 USB Kaartlezer voor smartcards 2 NEDERLANDS EW1051 USB Kaartlezer voor Smartcards Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De EW1051

Nadere informatie

Kleur-/katalysatordoseerventielen

Kleur-/katalysatordoseerventielen Instructies/Onderdelen Kleur-/katalysatordoseerventielen 334092B NL Om kleur, katalysator en oplosmiddel in een ProMix PD2K Elektronisch doseerapparaat te doseren met de kleurwisseloptie. Uitsluitend voor

Nadere informatie

BEPERKTE GARANTIE. BlackBerry-toestel *

BEPERKTE GARANTIE. BlackBerry-toestel * BEPERKTE GARANTIE Aanvullende rechten onder consumentenwetgeving. Als u een klant bent, kunt U (wettelijke) rechten hebben in aanvulling op de rechten uiteengezet in deze beperkte garantie (zoals de consumentenwetgeving

Nadere informatie

Tesla Service Plan Agreement plus ranger servicetesla SERVICEPLANOVEREENKOMST

Tesla Service Plan Agreement plus ranger servicetesla SERVICEPLANOVEREENKOMST Tesla Service Plan Agreement plus ranger servicetesla SERVICEPLANOVEREENKOMST Deze Serviceplanovereenkomst (de "Overeenkomst") met Tesla Motors Limited ("Tesla ) verwijst naar de gespecificeerde jaarlijkse

Nadere informatie

EM1019 4 Poorts Switchbox USB 2.0

EM1019 4 Poorts Switchbox USB 2.0 EM1019 4 Poorts Switchbox USB 2.0 EM1019 4 Poorts Switchbox USB 2.0 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De EM1019 aansluiten... 3 3.0 De EM1019 gebruiken...

Nadere informatie

Inhoud. 1. Accessoires van topkwaliteit. 2. Zo zorgt u voor een goede planning. 3. Dit valt onder de garantie. 4. Dit valt niet onder de garantie

Inhoud. 1. Accessoires van topkwaliteit. 2. Zo zorgt u voor een goede planning. 3. Dit valt onder de garantie. 4. Dit valt niet onder de garantie overige accessoires Inhoud 1. Accessoires van topkwaliteit 2. Zo zorgt u voor een goede planning 3. Dit valt onder de garantie 4. Dit valt niet onder de garantie 5. Zo meldt u een gebrek 6. Dit doen wij

Nadere informatie

EM8690-R1 Draadloze rookmelder

EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 LED indicator... 3 3.0 Instellingen... 3 3.1 Eerste gebruik... 3 3.2 Zelf test... 3 3.3

Nadere informatie

Factoren die het bereik beïnvloeden Overige gegevens. Overzicht van de onderdelen

Factoren die het bereik beïnvloeden Overige gegevens. Overzicht van de onderdelen Inhoudsopgave 1 Algemeen 1.1 Zo gebruikt u deze handleiding goed 1. Service en technische ondersteuning Veiligheid.1 EnergyPak. Oplader. Bagagedrager NL Bereik.1. Factoren die het bereik beïnvloeden Overige

Nadere informatie

SERVICE, SUPPORT EN GARANTIE PROGRAMMA

SERVICE, SUPPORT EN GARANTIE PROGRAMMA SERVICE, SUPPORT EN GARANTIE PROGRAMMA 1. INLEIDING.... 2 2. GARANTIEVOORWAARDEN... 3 2.1 Aansprakelijkheid... 3 3. REPARATIES TIPTEL PRODUCTEN... 4 3.1 Tiptel randapparatuur... 4 3.2 Wireless Server producten...

Nadere informatie

Levenslange garantie dekt geen rotatiegegoten koffers, AALG-producten, stoffen gedeelten van rugzakken of accessoires van smartphonecovers.

Levenslange garantie dekt geen rotatiegegoten koffers, AALG-producten, stoffen gedeelten van rugzakken of accessoires van smartphonecovers. SPUITGEGOTEN KOFFERS LEGENDARISCHE GARANTIE VOOR UITMUNTENDHEID VAN PELI Peli Products S.L.U. ( Peli ) geeft een levenslange* garantie op haar spuitgegoten producten voor breuk of productiefouten. Spuitgegoten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

HSF EcoMechanic Compact

HSF EcoMechanic Compact HSF EcoMechanic Compact MONTAGE INSTRUCTIE & GEBRUIKSHANDLEIDING Bewaar deze handleiding bij de afleverset Gebruikshandleiding WERKING Werking voor centrale verwarming De unit is uitgerust met een drukverschilregelaar

Nadere informatie

EM8621 Afstandsbediening

EM8621 Afstandsbediening EM8621 Afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM8621 Afstandsbediening Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Voorkant afstandsbediening... 3 3.0 Alarm inschakelen... 3 4.0 Alarm

Nadere informatie

SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX ( Samsung ) BEPERKTE GARANTIE

SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX ( Samsung ) BEPERKTE GARANTIE SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX ( Samsung ) BEPERKTE GARANTIE ALGEMEEN Dit document omschrijft de voorwaarden voor Samsung s beperkte garantie voor consumenteneindgebruikers ( Garantie ). Samsung biedt eveneens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing

EM7050 esata/sata harde schijf behuizing EM7050 esata/sata harde schijf behuizing 2 NEDERLANDS EM7050 esata/sata harde schijf behuizing Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Nadere informatie

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037-2

Nadere informatie

FIAT extra GARANTIE, ZEKERHEID ZO LANG ALS U MAAR WILT.

FIAT extra GARANTIE, ZEKERHEID ZO LANG ALS U MAAR WILT. FIAT extra GARANTIE, ZEKERHEID ZO LANG ALS U MAAR WILT. 7 JAAR LANG ZORGELOOS RIJDEN? GEGARANDEERD. Fiat heeft een oplossing bedacht om u langer zorgeloos van uw auto te laten genieten. Fiat Extra Garantie

Nadere informatie

EM3971 - Universele Laptoplader

EM3971 - Universele Laptoplader E EM3971 - Universele Laptoplader 2 NEDERLANDS EM3971 - Universele Laptoplader Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen! Laat

Nadere informatie

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037-2

Nadere informatie

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden EM8620 RFID-Tag 2 NEDERLANDS EM8620 RFID-Tag Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden... 2 3.0 RFID-tag... 3 4.0 Uitschakelen via de RFID-tag...

Nadere informatie

Garantie op de CraftBot PLUS

Garantie op de CraftBot PLUS Garantie op de CraftBot PLUS Wanneer u een CraftBot plus bij ons heeft gekocht heeft u recht op gratis technische ondersteuning. We gaan er van uit dat u de handleiding (Engelstalig) en op onze Nederlandstalige

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP BRIO 85XX http://nl.yourpdfguides.com/dref/866175

Uw gebruiksaanwijzing. HP BRIO 85XX http://nl.yourpdfguides.com/dref/866175 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider

Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick-adapterkabel Omni Easy Rider M002-90 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG

ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG ŠKODA MOBILITEITSSERVICE HULP BIJ PECH ONDERWEG Bel gratis 0800-023 00 24 24 uur per dag, 7 dagen per week. Buiten Nederland: bel +31 800 023 00 24 (gratis) of +31 33 4949600 (niet gratis). ŠKODA MOBILITEITSSERVICE

Nadere informatie

EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter

EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1010-10/100Mbps USB Netwerkadapter Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen!

Nadere informatie

Onderhoud - Reparatie Storingen

Onderhoud - Reparatie Storingen Melag Service Onderhoud - Reparatie Storingen Melag modellen waar deze prijslijst betrekking op heeft: S en VS klasse Modellen: 23S, 23VS, 29S en 29VS N klasse Modellen: Melatronic 15EN, 17EN, 23EN en

Nadere informatie

EM3751 - USB Audio Blaster

EM3751 - USB Audio Blaster EM3751 - USB Audio Blaster 2 NEDERLANDS EM3751 - USB Audio Blaster Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen! Laat reparatie altijd

Nadere informatie

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs.

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp

EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS EM8676 - Binnen sirene met flitslamp Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp

EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade.

ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade. ServicePac-Overeenkomst voor Basisonderhoud, Maintenance Upgrade en Warranty Upgrade. BELANGRIJKE OPMERKING: GELIEVE KENNIS TE NEMEN VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN WAARONDER IBM U DE SERVICEPAC BESTAANDE

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

TURNER GEBRUIKSAANWIJZING. Elspeterweg 124 8076 PA Vierhouten T 0577-412171 www.tilcentrum.nl. Toonaangevend in preventie fysieke belasting

TURNER GEBRUIKSAANWIJZING. Elspeterweg 124 8076 PA Vierhouten T 0577-412171 www.tilcentrum.nl. Toonaangevend in preventie fysieke belasting Elspeterweg 124 8076 PA Vierhouten T 0577-412171 www.tilcentrum.nl Toonaangevend in preventie fysieke belasting GEBRUIKSAANWIJZING TURNER Til-en hygienehulpmiddelen Service en onderhoud Advies en Training

Nadere informatie

Ultra sound system Installatie Handleiding

Ultra sound system Installatie Handleiding Ultra sound system Installatie Handleiding Belangrijke veiligheid instructies, lees deze manual voor gebruik! 1. Controleer de verpakking bij ontvangst. 2. Lees de gebruikers handleiding voor gebruik 3.

Nadere informatie

De elektrische laad lift

De elektrische laad lift Art-Lift De elektrische laad lift 1 Lees deze bedienings- en gebruikshandleiding nauwkeurig door, voordat u de laad lift in gebruik neemt. Neem deze handleiding goed door en zorg ervoor dat de informatie

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik

excelcare ExcelCare XL-90 S/M/L Gebruikershandleiding Lees instructies voor gebruik excelcare Gebruikershandleiding ExcelCare XL-90 S/M/L Lees instructies voor gebruik Gebruikershandleiding XL-90 Pagina 1 Inhoud 1. LABEL VAN DE ROLLATOR... 2 2. ONDERDELEN VAN UW ROLLATOR... 3 3. GEBRUIK

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

EM8660 Draadloos deur/raamcontact

EM8660 Draadloos deur/raamcontact EM8660 Draadloos deur/raamcontact 2 NEDERLANDS EM8660 - Draadloos deur/raamcontact Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 voorkant deur/raam contact... 3 3.0 Binnenkant

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

EM6053 Video over UTP 200m

EM6053 Video over UTP 200m EM6053 Video over UTP 200m 2 NEDERLANDS EM6053 Video over UTP 200m Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 Wat heb je nodig?... 3 2.1 Voor

Nadere informatie

EM6590 - e-domotica rookmelder

EM6590 - e-domotica rookmelder EM6590 - e-domotica rookmelder 2 NEDERLANDS EM6590 - e-domotica rookmelder Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

EM6053 Video Balun Set

EM6053 Video Balun Set EM6053 Video Balun Set 2 NEDERLANDS EM6053 Video Balun Set Inhoudsopgave 1.0 Introductie...2 1.1 Functies en kenmerken...2 1.2 Inhoud van de verpakking...3 2.0 Wat heb je nodig?...3 2.1 Voor je gaat beginnen...3

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

Centraal Beheer Achmea T.a.v. Marketing Bedrijvenverzekeringen Antwoordnummer 297 7300 VB APELDOORN

Centraal Beheer Achmea T.a.v. Marketing Bedrijvenverzekeringen Antwoordnummer 297 7300 VB APELDOORN Centraal Beheer Achmea T.a.v. Marketing Bedrijvenverzekeringen Antwoordnummer 297 7300 VB APELDOORN V R A G E N? Even Apeldoorn bellen: (055) 579 8362 Relatie Interactief Met Relatie Interactief, de gratis

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

montage instructie & gebruikshandleiding

montage instructie & gebruikshandleiding HSF EcoLogic Compact montage instructie & gebruikshandleiding gas water warmte HSF ELEMENTS Gebruikshandleiding WERKING Werking voor centrale verwarming De unit is uitgerust met een drukverschilregelaar

Nadere informatie

ARBIS Assurantiesoftware Bestelformulier voor het Assurantie Relatie Beheer en Informatie Systeem

ARBIS Assurantiesoftware Bestelformulier voor het Assurantie Relatie Beheer en Informatie Systeem Aanvrager www.assuware.nl Telefoon: 035 52 37 883 Fax: 035 52 43 184 ARBIS Assurantiesoftware Bestelformulier voor het Assurantie Relatie Beheer en Informatie Systeem Bedrijfsnaam: Straat: Postbus: Postc.&

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1

HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1 HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1 INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE VEILIGHEID...1 VOORAFGAANDE AAN IEDERE RIT!...2 INSTALLATIE-INSTRUCTIES...2 UW ZADEL MONTEREN...3 DE VEERSPANNING

Nadere informatie

Het dagelijkse leven thuis stelt hoge eisen aan je vloeren. Onze vloeren zijn getest volgens de normen voor huishoudelijk en licht commercieel

Het dagelijkse leven thuis stelt hoge eisen aan je vloeren. Onze vloeren zijn getest volgens de normen voor huishoudelijk en licht commercieel Laminaatvloeren Het dagelijkse leven thuis stelt hoge eisen aan je vloeren. Onze vloeren zijn getest volgens de normen voor huishoudelijk en licht commercieel gebruik (EN 13329). Ze voldoen aan onze strikte

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Joystick Interface Omni-DX

Joystick Interface Omni-DX Gebruikers- en installatiehandleiding NL Joystick Interface Omni-DX P002-31 Contact en product mo-vis BVBA Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele - België Website: www.mo-vis.com E-mail: contact@mo-vis.com Telefoon:

Nadere informatie

Big Fire Gasblokken. Big-fire 400. Big-fire 570. Big-fire 730. Big-fire 750. Big-fire 1025. Big-fire 1125. Big-fire 570 Propaan. Big-fire 750 Propaan

Big Fire Gasblokken. Big-fire 400. Big-fire 570. Big-fire 730. Big-fire 750. Big-fire 1025. Big-fire 1125. Big-fire 570 Propaan. Big-fire 750 Propaan Big Fire Gasblokken Big-fire 400 Big-fire 570 Big-fire 730 Big-fire 750 Big-fire 1025 Big-fire 1125 Big-fire 570 Propaan Big-fire 750 Propaan Big-fire 1125 Propaan Big Fire B.V. is een dochteronderneming

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Amersfoort onder bedrijfsnaam Kieft Warenhuis, KvK-nummer 804073235

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Amersfoort onder bedrijfsnaam Kieft Warenhuis, KvK-nummer 804073235 Algemene voorwaarden Kieft Warenhuis V.O.F. voor Nederland Ten aanzien van elke levering en prijsopgave gelden de Algemene voorwaarden van Kieft Warenhuis V.O.F.. Deze algemene voorwaarden zijn ook te

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

EM8675 Binnen sirene met flitslamp

EM8675 Binnen sirene met flitslamp EM8675 Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS EM8675 - Binnen sirene met flitslamp Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 De

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Garantiebewijs. Wat is niet inbegrepen bij de garantie? Wat is inbegrepen bij de garantie?

Garantiebewijs. Wat is niet inbegrepen bij de garantie? Wat is inbegrepen bij de garantie? 25 JAAR GARANTIE Garantiebewijs COSENTINO, S.A.U. vrijwaart de geregistreerde eigenaar van het geplaatste SILESTONE by Cosentino product tegen mogelijke fabrieksfouten van het product voor een periode

Nadere informatie

EM8670 Draadloze buitensirene

EM8670 Draadloze buitensirene EM8670 Draadloze buitensirene 2 NEDERLANDS EM8670 - Draadloze buitensirene Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Instellingen... 2 2.1 Antisabotage schakelaar... 3 2.2 Jumper (groep) instellingen... 3

Nadere informatie