Garantievoorwaarden. (vertaling) Nieuwe John Deere niet-wegverkeer motoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Garantievoorwaarden. (vertaling) Nieuwe John Deere niet-wegverkeer motoren"

Transcriptie

1 Garantievoorwaarden (vertaling) Nieuwe John Deere niet-wegverkeer motoren Garantievoorwaarden

2 Voorwoord Dit boekje bevat de vertaling van Engine Owner s Warranty van, toegespitst op de situatie in de Benelux. Adreslijsten en landenoverzichten zijn niet in deze vertaling opgenomen. Hiervoor verwijzen wij u naar de originele Engelse versie. Garantievoorwaarden 2

3 - Omslag voor, binnenzijde - De informatie in dit boekje heeft betrekking op de John Deere motoren die gebruikt worden in producten die niet worden gefabriceerd door John Deere of haar aangesloten bedrijven en op de John Deere repower motoren in alle toepassingen. Dit boekje bevat de originele garantie geldend voor motoren die op of na aan de klant geleverd zijn. In dit boekje worden tevens alle voorwaarden en bepalingen met betrekking tot de garantie uiteengezet. Gelieve uw motor per omgaande on line te registreren via of mail of fax het volledig ingevulde formulier naar John Deere. Noot: Voor motortoepassingen binnen de Benelux gelieve de Nederlandse vertaling van de Garantie Registratiekaart in te vullen en aan NPS Diesel B.V. te zenden. Maar eerst: 1. Vul hieronder de 13 karakters van het serienummer van de motor in: (U kunt het serienummer vinden op de serienummerplaat van de motor. Het serienummer bestaat uit twee letters en is in totaal 13 tekens lang, bijv. PE6068T ) 2. Vul de optiecodes van de motor in op blz. 13. (Deze bevinden zich op het optiecodelabel op het kleppendeksel van de motor.) 3. Lees dit boekje zorgvuldig en bewaar het ter referentie. NB. John Deere staat voor John Deere Power Systems voor gebruikers in de Verenigde Staten, John Deere Limited voor gebruikers in Canada en Deere & Company of haar dochteronderneming die de verantwoordelijkheid voor de marketing van John Deere materieel draagt in alle overige landen. Garantievoorwaarden 3

4 - Pagina 1 - INHOUDSOPGAVE Origineel pagina Samenvatting pagina Indien u aanspraak moet maken op uw garantie John Deere privacy verklaring John Deere Marketing Units/Contacten Landenlijst John Deere garantie voor niet-wegverkeer motoren Duur van de garantieperiode Strekking van de garantie Garantie-afwikkeling Uitsluiting van garantie Verantwoordelijkheid van koper Afbakening garantiebepalingen Beperking vergoeding Garantie anders dan door John Deere Onderdelengarantie Overdracht van garantie Verlengde garantie Gegarandeerde emissiewaarden Lokaal vereiste garantiebepalingen Optiecodes REGISTRATIE VAN DE MOTOR VOOR GARANTIE GARANTIE REGISTRATIEKAART REGISTRATIEKAART VOOR OVERDRACHT VAN GARANTIE omslag voorzijde omslag achterzijde separaat NB. Voor toepassingen in de Benelux zie apart garantieformulier. Garantievoorwaarden 4

5 - Pagina 2 - INDIEN U AANSPRAAK MOET MAKEN OP UW GARANTIE Hoewel de meeste John Deere motoren gedurende de garantieperiode geen aandacht van een geautoriseerde John Deere servicedealer behoeven, staan deze altijd voor u klaar met originele onderdelen, het juiste gereedschap en getraind personeel. Indien de gebruiksaanwijzing en onderhoudsinstructies zoals bij de machine/motor bijgevoegd niet toereikend zijn om een probleem te verhelpen, neem dan contact op met de dichtsbijzijnde John Deere servicedealer voor hulp. Geautoriseerde John Deere servicedealers voor Amerika en Canada kunt u vinden op (klik op Dealer Locator ). Voor de overige landen kunt u contact opnemen met uw importeur of met John Deere Power Systems in Amerika via telefoonnummer of faxnummer of met John Deere Power Systems in Frankrijk (voor Afrika, Europa en het Midden Oosten ) via telefoonnummer of faxnummer NB. Voor Nederland, België en Luxemburg kunt u ook contact opnemen met de importeur van John Deere motoren, NPS Diesel B.V., telefoon of Indien u een beroep doet op de garantie, dient u bewijs te overleggen dat de garantietermijn van de motor nog niet verlopen is. Indien de inspanningen van de gecontacteerde dealer of importeur niet toereikend zijn, kunt u contact opnemen met de service afdeling van de betreffende John Deere Marketing Unit, zie hiervoor pagina 3-6. Ongeacht op welke organisatie u een beroep doet, onderstaande informatie is altijd vereist: - serienummer van de motor - datum van ingebruikneming (afleveringsdatum) - naam van de eigenaar - naam en adres van de dealer en de gecontacteerde persoon binnen de dealerorganisatie - datum waarop contact plaatsgevonden heeft - aard van probleem - resultaat van het contact met de dealer Daar normaliter de dealer met wie contact wordt opgenomen ook het benodigde onderhoud zal verrichten, draagt een op wederzijds respect gebaseerde relatie tussen klant en dealer bij aan een goede afhandeling van voorkomende problemen. PRIVACY VERKLARING Uw privacy is belangrijk. Wij verzamelen, gebruiken en maken uw persoonlijke gegevens openbaar in overeenstemming met de John Deere Privacy Statement. Bijvoorbeeld: Wij verzamelen, gebruiken en maken uw persoonlijke gegevens openbaar om u te voorzien van producten en diensten als u daarom vraagt; om u als onze klant te informeren (bijvoorbeeld over garantie en product verbeteringsprogramma s) en te voldoen aan veiligheidseisen en wettelijke vereisten en voor marketing- en promotionele doeleinden. In een aantal gevallen zullen wij onze filialen, dealers of zakelijke partners vragen werk te doen, waarvan uw gegevens onderdeel uitmaken. Bezoek onze website voor de volledige informatie over de John Deere Privacy Statement. Garantievoorwaarden 5

6 - Pagina 3 - JOHN DEERE MARKETING UNITS/CONTACTEN Zie hiervoor het originele boekje Engine Owner s Warranty, pagina s Pagina 7 - LANDENLIJST Zie hiervoor het originele boekje Engine Owner s Warranty, pagina 7. Het cijfer achter het land geeft aan welke John Deere Marketing Unit gecontacteerd dient te worden met betrekking tot informatie omtrent service in het betreffende land. Voor Benelux-landen geldt dat men contact kan opnemen met: NPS DIESEL B.V. De Hammen MK Ravenstein NEDERLAND Telefoon: Pagina 8 - JOHN DEERE GARANTIE VOOR NIEUWE NIET-WEGVERKEER MOTOREN Duur van de garantieperiode Mits anderszins schriftelijk toegezegd door John Deere, geldt de volgende garantietermijn voor de eerste koper en iedere volgende koper (indien de aankoop heeft plaatsgevonden vóór afloop van de geldende garantie) van iedere John Deere nieuwe niet-wegverkeer motor die deel uitmaakt van een product dat door een andere fabrikant dan John Deere of een van John Deere s dochterondernemingen is vervaardigd, als ook van iedere John Deere vervangingsmotor in een niet-wegverkeer toepassing: - 12 maanden, onbeperkt aantal gebruiksuren, of - 24 maanden met een maximaal aantal bedrijfsuren van 2000 uur. NB. Bij ontbreken van een werkende urenteller wordt het aantal bedrijfsuren vastgesteld op 12 per kalenderdag. Garantievoorwaarden 6

7 Strekking van de Garantie Deze garantie geldt voor de motor, componenten en accessoires verkocht door John Deere en geleverd aan de eerste klant op of na. Indien dit binnen de garantieperiode na levering aan de eerste eindgebruiker wordt gemeld, zullen alle onderdelen en componenten van John Deere motoren die onder de garantie vallen en die bij levering aan koper materiaal- en/of fabricagefouten vertonen naar goeddunken van John Deere worden gerepareerd dan wel vervangen, zonder dat daarvoor kosten voor onderdelen of arbeidskosten voor reparatie voor in rekening worden gebracht. Ook zullen naar redelijkheid arbeidskosten voor het verwijderen en opnieuw monteren van niet tot de motor behorende onderdelen of componenten of de uitrusting waarin de motor gemonteerd is vergoed worden en, indien vereist, de arbeidskosten voor het verwijderen en opnieuw plaatsen van de motor. Garantie-afwikkeling Reparaties en service die binnen de garantiebepalingen vallen moeten aangevraagd worden bij de dichtstbijzijnde geautoriseerde John Deere motor servicedealer vóór afloop van de garantietermijn. Onder een geautoriseerde servicedealer wordt verstaan: een John Deere Motor distributeur, een John Deere motor servicedealer of een John Deere dealer die materieel en service verkoopt betrekking hebbende op motoren van hetzelfde type als waarop deze garantie betrekking heeft. (Zie Indien u aanspraak moet maken op uw garantie op pagina 2.) Geautoriseerde servicedealers maken uitsluitend gebruik van nieuwe of gereviseerde onderdelen dan wel door John Deere aangeleverde of goedgekeurde onderdelen of componenten. Een overzicht van geautoriseerde servicedealers en de naam van de divisie van John Deere of de dochtermaatschappij die de garantie toekent wordt gegeven in Parts and Service Directory for John Deere Engines. Service locaties voor niet-wegverkeer motoren kunt u eveneens vinden op onze website (Klik op Where to Buy.) - Pagina 9 - Wanneer een beroep op de garantieservice gedaan wordt, dient de koper van de motor bewijs met betrekking tot de datum van ingebruikneming/aflevering van de motor te overleggen. John Deere vergoedt de geautoriseerde servicedealer gemaakte reiskosten die voortkomen uit het uitvoeren van garantiewerkzaamheden aan motoren in niet-john Deere toepassingen, mits de reis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Met ingang van de datum van publicatie van deze gids, bedraagt de max. reiskostenvergoeding US$400,- (US$500,- als motor is marine). Indien de gereisde afstand en/of benodigde reistijd meer bedraagt dan datgene wat door John Deere wordt vergoed, zal de servicedealer het verschil aan de klant doorberekenen. Uitsluiting van garantie De verplichtingen van John Deere gelden niet ten aanzien van componenten en accessoires die niet geleverd of gemonteerd zijn door John Deere, of ten aanzien van defecten die door deze elementen worden veroorzaakt, tenzij door de wet vereist. Garantievoorwaarden 7

8 Verantwoordelijkheid van koper De kosten voor normaal onderhoud en afschrijving. Periodiek reinigen van het dieseluitlaatgasfilter. De gevolgen van nalatigheid, oneigenlijk gebruik van of ongevallen met betrekking tot de motor, dan wel onjuiste toepassing, montage of opslag van de motor. De gevolgen van onderhoud uitgevoerd door een ander dan een door John Deere geautoriseerde servicedealer, indien dergelijk onderhoud, naar inzien van John Deere, de prestatie of betrouwbaarheid van de motor negatief heeft beïnvloed. De gevolgen van elke aanpassing of wijziging van de motor waarvoor niet de goedkeuring van John Deere verkregen is, inclusief, maar niet beperkt tot, knoeien met brandstof- en luchttoevoersystemen. De consequenties van nalatigheid ten aanzien van het koelsysteem, die tot uiting komen in cavitatie van cilindervoeringen en motorblok ( gaatjesvorming, erosie, electrolyse ). Iedere, door de koper gedeclareerde, vergoeding voor overwerk. De kosten van transport van de motor of machine waarin deze is gemonteerd naar en van de lokatie waar de reparatie wordt uitgevoerd, indien dergelijke kosten hoger zijn dan de kosten van motorreparatie ter plekke. De gevolgen van brandstoffen, smeermiddelen of koelvloeistof die niet voldoen aan de specificaties en eisen, zoals vermeld in de Operation and Maintenance Manual. - Pagina 10 - Kosten volgend uit het zich toegang verschaffen tot de motor, dat wil zeggen het overwinnen van fysieke barrières zulks als muren, hekken, vloeren, scheepsdekken of gelijksoortige structuren die de toegang tot de motor verhinderen, de huur van kranen en dergelijke, of de bouw van hellingen, hefinrichtingen of beschermende constructies teneinde de motor te kunnen verwijderen en opnieuw te installeren. Incidentele reis- en verblijfkosten (tol, maaltijden, logies) en dergelijke. Kosten gemaakt door de servicedealer volgend uit het verhelpen van, of pogingen daartoe, van mankementen die niet onder de garantie vallen. Reparaties uitgevoerd door een derde, niet door John Deere geautoriseerde partij, behalve indien wettelijk vereist. Gemaakte kosten voor het startklaar maken van de motor en inspectie, indien John Deere dit bij het nauwkeurig opvolgen van de instructies voor bediening en onderhoud die met de motor worden meegeleverd onnodig acht. Kosten gemaakt voor vertaling of verklaring van teksten. Garantievoorwaarden 8

9 Afbakening garantiebepalingen In zoverre wettelijk toegestaan, geeft noch John Deere, noch een van haar partners, enige garantie, aanbiedingen, stelt voorwaarden of doet toezeggingen, nadrukkelijk dan wel impliciet, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het niet voorkomen van enigerlei defect of de kwaliteit van de prestaties van haar motoren anders dan uiteengezet in dit stuk, en VERSTREKT GEEN IMPLICIETE GARANTIE OF STELT GEEN IMPLICIETE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID anders dan wettelijk vereist. Deze uitsluiting geldt eveneens voor de fundamentele voorwaarden. De distributeurs van John Deere motoren, John Deere motor servicedealers, John Deere of enige andere aan John Deere gelieerde organisatie, zijn in geen geval aansprakelijk voor met het gebruik samenhangende of gevolgschade dan wel verwondingen, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, verlies van oogsten, huur van vervangend materieel of overige commerciële kosten, schade aan de machine waarin de motor is gemonteerd of door de koper geleden schade ten gevolge van contractbreuk of het niet naleven van fundamentele voorwaarden, behoudens indien dergelijke schade of verwondingen veroorzaakt zijn door grove nalatigheid dan wel opzet van voornoemde partijen. Beperking vergoeding De in deze garantie uiteengezette middelen zijn de exclusieve rechtsmiddelen van de koper met betrekking tot de prestatie van, of enige breuk van de garantie of de voorwaarden geldende voor nieuwe John Deere motoren. Indien vernoemde garantiebepalingen niet volstaan om problemen met betrekking tot prestatie die veroorzaakt zijn door defecten in fabricage en/of materialen te verhelpen, zal de door John Deere aan de koper toegekende exclusieve geldelijke vergoeding gelimiteerd zijn tot de werkelijke schade met een maximum van de kostprijs van de motor. - Pagina 11 - Garantie anders dan door John Deere Geen andere persoon of entiteit dan John Deere, die de motor of een product waarin de motor is gemonteerd verkoopt, kan een garantie geven op een motor waarop de garantie van John Deere van toepassing is, behoudens indien de koper een separaat garantiecertificaat ontvangt waarin de verleende garantie duidelijk omschreven is en in welk geval John Deere geen enkele aansprakelijkheid heeft ten aanzien van de koper. Noch de fabrikant van de originele machine of componenten, noch de distributeurs of dealers hebben enige bevoegdheid om namens John Deere wijzigingen aan te brengen of beloften hieromtrent te doen met betrekking tot de voorwaarden of beperkingen van deze garantiebepalingen. Onderdelengarantie Voor nieuwe John Deere onderdelen (met uitzondering van het vervangen van motoren) die gedurende de garantieperiode van de motor gemonteerd worden geldt een garantieduur voor de resterende duur van de garantie van de motor of de toepasselijke garantietermijn voor de geinstalleerde onderdelen, afhankelijk van welke termijn langer is. Voor een nieuwe of gereviseerde motor ter vervanging van een defecte motor die binnen de garantie valt geldt een garantieduur van 90 dagen of de resterende duur van de garantie van de oorspronkelijke motor, afhankelijk van welke termijn langer is. Garantievoorwaarden 9

10 Overdracht van garantie De resterende duur van de garantie van de oorspronkelijke motor en de garantie op de emissiewaarden mag overgedragen worden aan een volgende eigenaar van de motor. Om de overdracht aan John Deere te melden dient de kaart John Deere used engine warranty transfer achter in het boekje Engine Owner s Warranty gebruikt te worden. Verlengde garantie Voor de meeste motoren geldt dat vrijwel overal ter wereld tegen betaling verlenging van de garantieperiode verkregen kan worden. Importeurs van John Deere motoren, dealers van John Deere en dealers van overige fabrikanten die John Deere motoren in hun producten toepassen kunnen u hierover meer informatie verstrekken. U kunt tevens contact opnemen met John Deere Amerika fax nummer , John Deere Frank faxnummer of binnen de Benelux met NPS Diesel B.V, telefoonnummer Gegarandeerde emissiewaarden De gegarandeerde emmissiewaarden staan vermeld in de gebruiks- en onderhoudshandleiding die bij de motor geleverd wordt. (Let op: Per land kunnen verschillende wettelijke straffen gelden voor knoeien met afstellingen van de motor die de emissie beïnvloeden). U kunt tevens contact opnemen met John Deere Amerika fax nummer , John Deere Frank faxnummer of binnen de Benelux met NPS Diesel B.V, telefoonnummer Pagina 12 - LOKAAL VEREISTE GARANTIEBEPALINGEN Lokaal geldende, wettelijk vereiste garantiebepalingen dienen als zodanig door de verkoper onderstaand en op de volgende bladzijde aangegeven te worden. Garantievoorwaarden 10

11 - Pagina 13 - OPTIECODES (Opbouw van de motor) Indien er onderdelen vervangen moeten worden, moet uw geautoriseerde John Deere dealer op de hoogte zijn van de "Optiecodes" van uw motor. De optiecode tabel op het kleppendeksel van de motor kan in de loop der tijd verweren. Indien u echter de viercijferige codes van de nieuwe motor hieronder noteert en dit boekje bewaart, zijn een snelle onderdelenlevering en service gewaarborgd. Noteer hieronder alle viercijfer-codes zoals deze voorkomen op de optiecode tabel op het kleppendeksel (mogelijk is niet alle ruimte benodigd). Indien u vragen heeft omtrent een code noteer dan het serienummer van de motor en bel (binnen de Benelux) met NPS Diesel B.V., telelefoonnummer: of stuur ter attentie van de Warranty Administration een fax of naar de Verenigde Staten (faxnummer: of of Frankrijk (faxnummer: of Garantievoorwaarden 11

12 - Pagina 14 - REGISTRATIE VAN DE MOTOR VOOR GARANTIE NB. Voor motortoepassingen binnen de Benelux, gelieve de Nederlandse vertaling van de Garantie Registratiekaart in te vullen en aan NPS Diesel B.V. te zenden. Het is zeer belangrijk dat u het John Deere Motor Garantie formulier invult en opstuurt. Als de motor nog niet is geregistreerd, zal John Deere niet ontkennen dat een motor binnen de garantieperiode valt, maar het op voorhand bekend zijn van alle gegevens stelt de geautoriseerde John Deere dealer bij voorkomend beroep op de garantie in staat om snel de garantiestatus van de motor te bepalen. De eenvoudigste manier om uw motor te registreren is via het internet. Ga hiervoor naar de website Een snelle en nauwkeurige rapportage voordat service nodig is stelt de John Deere service dealer in staat om snel de status van garantie te bepalen. Indien de garantiegegevens van de motor via de computerverbinding onmiddellijk beschikbaar zijn, heeft de dealer de zekerheid dat de uit de garantie afhandeling voortvloeiende kosten door John Deere vergoed zullen worden. De gegevens op het formulier moeten duidelijk leesbaar zijn! Gelieve het formulier bij voorkeur met een typemachine, dan wel in blokletters in te vullen, dus: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y X Gelieve het formulier volledig in te vullen. Een deel van de informatie dient ter verwerking in rapporten en overzichten, onder andere voor door de overheid vereiste documentatie. Elke motor dient afgeleverd te worden inclusief gebruiks- en onderhoudsinstructies. Indien u een handleiding niet ontvangen heeft, dient u deze aan te vragen bij de verkoper van de motor/machine. Het telefoonnummer dient ingevuld te worden, opdat John Deere contact met u op kan nemen indien er vragen zijn omtrent de registratie. Het formulier dient voorzien te zijn van datum en handtekening. De registratiekaart voldoende gefrankeerd retourneren aan: Binnen de Benelux aan: NPS Diesel B.V. De Hammen MK Ravenstein NEDERLAND Overige landen in Europa, Afrika of het Midden Oosten: John Deere Power Systems B.P. 13 F Fleury-les-Aubrais CEDEX FRANKRIJK of fax: Binnen de Verenigde Staten: John Deere Power Systems P.O. Box 5100 Waterloo, IS U.S.A. of fax: Garantievoorwaarden 12

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (NL)

Algemene voorwaarden (NL) Deel II: Contactgegevens servicedesk Ga voor het telefoonnummer en e-mailadres van uw lokale servicedesk naar de desbetreffende website voor uw land in de onderstaande tabel. Zie de onderstaande tabel

Nadere informatie

Dell Channel Partner Agreement

Dell Channel Partner Agreement Dell Channel Partner Agreement 1. Wat is dit document? 1.1. Dit document (hierna genoemd de "Overeenkomst") vormt een Overeenkomst tussen DELL B.V. Transformatorweg 38-72, 1014 AK Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

International Passport Advantage Overeenkomst

International Passport Advantage Overeenkomst International Passport Advantage Overeenkomst Deze IBM International Passport Advantage Overeenkomst ( Overeenkomst ) is van toepassing op transacties onder welke Klant In Aanmerking Komende Producten

Nadere informatie

Reparatievoorwaarden 1. Service en producten 1.1 Service 1.2 Onderdelen en arbeid 1.3 Serviceopties 1.3.1 Doe-het-zelfonderdelenservice

Reparatievoorwaarden 1. Service en producten 1.1 Service 1.2 Onderdelen en arbeid 1.3 Serviceopties 1.3.1 Doe-het-zelfonderdelenservice Reparatievoorwaarden BELANGRIJK: DEZE REPARATIEVOORWAARDEN ("OVEREENKOMST") VORMEN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN APPLE (ZOALS BESCHREVEN IN HET GEDEELTE "VOORWAARDEN PER LAND" VERDEROP) EN ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Deze garantie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Cybertheek Artikel 1. Algemeen Cybertheek is een onderneming ingeschreven bij de KvK s-hertogenbosch als software house onder het nr. 17121692 Objecttheek is een softwareproduct van

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, RMA voorwaarden en voorwaarden gebruik Tech Data Website

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, RMA voorwaarden en voorwaarden gebruik Tech Data Website Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, RMA voorwaarden en voorwaarden gebruik Tech Data Website Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039

HP ProLiant en X86 servers en opties. Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 HP ProLiant en X86 servers en opties Wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning 392512-039 4 november 2011 Garantie op de Hardware Algemene voorwaarden Aan deze HP garantie op de hardware

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres 1.1 Demon klantnummer* 1.6 Telefoon 1.7 Fax 1.2 Naam / voorletters M / V 1.8 Mobiel 1.3 Bedrijfsnaam / rechtsvorm 1.9 E-mail 1.4

Nadere informatie

Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 1 of 6

Micro Minder Nederland Algemene Voorwaarden, versie Juli 2013 Pag. 1 of 6 Algemene Voorwaarden MICRO MINDER EUROPE LTD Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30286754 Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht. Micro Minder Europe

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMERS PIONEER BENELUX

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMERS PIONEER BENELUX ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMERS PIONEER BENELUX Pioneer Benelux, a branch office of Pioneer Europe N.V. Versterkerstraat 10 1322 AP ALMERE Tel. 036-538 77 77 Verkoopvoorwaarden Nederland Bepalingen

Nadere informatie

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Garantieverklaring Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Ondersteuning en Veiligheidsinformatie Als u contact opneemt met HP-klantenondersteuning,

Nadere informatie

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning

Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Handleiding voor beperkte garantie en ondersteuning Garantieverklaring Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Veiligheidsinformatie Ondersteuningsinformatie Als u contact opneemt met HP-klantenondersteuning,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN

Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN Algemene Voorwaarden van Logitecq Medical Services B.V. gevestigd Kralendijk, Bonaire CN Artikel 1 Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten -ongeacht de benaming- en de uitvoering daarvan worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Algemene Voorwaarden Estate Internet B.V. Revisie 5, november 2010 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 PRINCIPES VAN ESTATE VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 VERSIES...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leveringsen betalingsvoorwaarden van Beat-it.nl

Algemene verkoop-, leveringsen betalingsvoorwaarden van Beat-it.nl Algemene verkoop-, leveringsen betalingsvoorwaarden van Beat-it.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Beat It B.V.,

Nadere informatie

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers

Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Trend Micro Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers Software: Trend Micro Consumer Products Versie: Nederlands Doel: Proef en betaalde abonnement gebruikslicentie Datum: januari 2014 BELANGRIJK: De onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB

Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB Artikel 1: Definities In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. YOiS b.v.: alle ondernemingen en handelsnamen die eigendom zijn van YOiS

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT IN STORE SUPPORT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN

GEEK SQUAD SUPPORT IN STORE SUPPORT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN GEEK SQUAD SUPPORT IN STORE SUPPORT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van de Diensten aanvaardt u aan onderstaande

Nadere informatie

GEEK SQUAD PROTECT & SUPPORT VOOR TELEFOON EN TABLET PHONE HOUSE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD PROTECT & SUPPORT VOOR TELEFOON EN TABLET PHONE HOUSE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD PROTECT & SUPPORT VOOR TELEFOON EN TABLET PHONE HOUSE AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Standaard licentie-overeenkomst 3. Standaard onderhoudsovereenkomst 4. Standaard service-overeenkomst 5. Algemene Voorwaarden Voorwoord

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Welkom aan boord! 2004 Mercury Marine 200/225/250/275 Verado (viertakt) 90-10237B51 604

Welkom aan boord! 2004 Mercury Marine 200/225/250/275 Verado (viertakt) 90-10237B51 604 Welkom aan boord! Goede verzorging en goed onderhoud zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat uw Mercury-product met optimale effici├źntie werkt, voor maximale prestaties en energiebesparing. De bijgevoegde

Nadere informatie