NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR 15189"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF RVA T RANSITIE CCKL PRL NAAR Raad vr Accreditatie, Utrecht wwwrvanl Nieuwsbrief Dit is de tweede Nieuwsbrief waarmee de Raad vr Accreditatie (RvA) u infrmeert ver de vrtgang en de laatste ntwikkelingen rnd de transitie van CCKL PRL-accreditaties naar ISO accreditaties Beide Nieuwsbrieven en andere relevante infrmatie zijn te vinden p de website van CCKL (RvA-website nder de CCKL banner) Tijdspad van de transitie Het tijdspad is niet veranderd sinds de eerste Nieuwsbrief van april 2013 In 2014 kan een labratrium p eigen verzek een reguliere herberdeling tegen de vereisten uit ISO 15189:2012 laten uitveren en daarbij laten berdelen f het labratrium zich kwalificeert vr het systeem RvA 2H (iedere twee jaar een herberdeling) Vanaf 1 januari 2015 vert de RvA alle herberdelingen uit tegen de vereisten uit ISO 15189:2012 en daarbij berdeelt de RvA f het labratrium zich kwalificeert vr het systeem RvA 2H In 2015 en 2016 kan een labratrium ervr kiezen de geplande reguliere cntrle uit te laten veren als een herberdeling tegen de vereisten uit ISO 15189:2012 en daarbij laten berdelen f het labratrium zich kwalificeert vr het systeem RvA 2H Tt 1 juli 2015 kan na een initiële berdeling de laatste (nieuwe) CCKL-PRL accreditatie behaald wrden Vr deze CCKLaccreditaties geldt dat vóór 1 juli 2017 de reguliere CCKL cntrle p lcatie plaats In dit nummer Tijdspad van de transitie 1 Dcumentennderzek 1 Pilt 2 Opstellen transitieplan 2 Training teamleiders en vakdeskundigen 2 Verschillen PRL en Vertaling nrm 3 Scpes 3 POCT 3 Visitaties 3 Financiën 3 Richtlijnen en dcumenten 4 Interlabratrium vergelijkende nderzeken 4 Peer Review 5 Omzetten van R-nummers naar M-nummers 5 Vrlichtingsbijeenkmsten 5 Juli 2013 Jaargang 1, nummer 2 vindt, waarna uiterlijk in het laatste kwartaal van 2018 de herberdeling plaats vindt tegen de vereisten uit ISO 15189:2012 en de vrwaarden vr het systeem RvA 2H Op 1 juli 2019 zijn alle CCKL-PRL accreditaties mgezet in een RvA-accreditatie p basis van ISO f verlpen Een uitgebreide beschrijving van het tijdspad is terug te vinden p de CCKL-website Dcumentennderzek In het kader van de transitie is beslten m vrafgaand aan de lcatieberdeling een nderzek p dcumentenbasis uit te veren Op basis van de uitkmsten van het dcumentennderzek wrdt gecncludeerd m wel f niet dr te gaan met de berdeling tegen ISO 15189:2012 Een labratrium kan p dat mment eventueel terug stappen naar een CCKLberdeling binnen de geldende vrwaarden 1

2 Pagina 2 Raad vr Accreditatie Pilt De eerste transitieberdelingen die kunnen leiden tt accreditatie binnen het systeem RvA 2H zullen als pilt wrden uitgeverd Tijdens de pilt wrdt de geschiktheid van de vr de transitie ntwrpen prcessen geverifieerd Er kunnen zich nvrziene zaken vrden die met zich meebrengen dat aspecten van het transitieplan en het tijdsplan meten wrden bijgesteld De berdeling ter plekke zal in principe niet verschillen van een reguliere berdeling Wel zal vrafgaand aan de berdeling een transitieplan p maat wrden gemaakt, in nauw verleg met de betrkken RvAmedewerkers De bij de pilt betrkken labratria zullen niet inhudelijk dr de RvA wrden gehlpen f getraind bij het tepassen van de ISO 15189:2012 De labratria zullen wrden begeleid bij het definiëren van de scpes Als tijdens de pilt blijkt dat de prcedure ng niet lpt zals verwacht, kunnen de geldende termijnen vr de labratria wrden aangepast De berdeling kan leiden tt een transitie van de PRL-accreditatie naar een ISO 15189:2012 accreditatie en daarbij een kwalificatie vr het systeem RvA 2H Mcht dit niet lukken dan kan het labratrium binnen de geldende vrwaarden de CCKLaccreditatie behuden f cnfrm het klassieke systeem RvA H3C geaccrediteerd wrden Vijf labratria zijn bereid gevnden m mee te werken De eerste pilt-berdeling zal in nvember van start gaan Verschilanalyse Om de transitie vr de PRL-geaccrediteerde labratria naar ISO 15189:2012 geaccrediteerde labratria inzichtelijker te maken is een verschilanalyse gemaakt tussen ISO 15189:2012 en de CCKL-PRL De verschilanalyse is te vinden p de website van CCKL Opstellen transitieplan per labratrium Vr elk CCKL geaccrediteerd labratrium dat berdeeld wrdt tegen ISO 15189:2012 in cmbinatie met de kwalificatie vr het systeem RvA 2H, zal p maat een transitieplan wrden gemaakt Dit zal in nauw verleg met het labratrium en de betrkken RvA medewerkers gebeuren Indien een labratrium niet vldet aan de vrwaarden vr het systeem RvA 2H, kan het labratrium berdeeld wrden binnen het klassieke regime van de ISO accreditatie, het systeem RvA H3C (iedere 4 jaar één herberdeling gevlgd dr drie jaarlijkse cntrles ter plekke) Training teamleiders en vakdeskundigen Vr de geplande pilt zijn 26 gekwalificeerde ISO 15189:2012 vakdeskundigen ndig In september en ktber 2013 zal een tweedaagse training ISO 15189:2012 aan de CCKL-vakdeskundigen wrden gegeven De pilt-berdelingen zullen dr ISO teamleiders van de RvA wrden uitgeverd De training van de verige vakdeskundigen en teamleiders zal daarna gefaseerd wrden gegeven De huidige CCKL teamleiders en ambtelijk secretarissen blijven de berdelingen tegen de CCKL Praktijkrichtlijn uitveren De RvA nderzekt de mgelijkheid m de ambtelijk secretaris bij de RvA berdelingen in te zetten als kwaliteitssysteemberdelaar 2

3 Pagina 3 Raad vr Accreditatie Vertaling van de ISO 15189:2012 In nvember 2012 is de ISO 15189:2012 gepubliceerd Het NEN is in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen en andere belanghebbende partijen aan de slag gegaan met de vertaling van de Engelstalige nrm naar het Nederlands, de NEN-EN-ISO15189:2012 Deze Nederlandstalige versie van de nrm zal naar verwachting in september wrden gepubliceerd Scpes Mmenteel hebben vijf van de acht wetenschappelijke verenigingen een cncept scpe pgesteld Een scpe is het bereik van het medisch werkterrein binnen de accreditatie Deze scpes zijn cnfrm de EA en ILAC regels vr flexibele scpes samengesteld In het kader van één van de RvAdeelprjecten wrdt getracht deze scpes zveel mgelijk te harmniseren Het is de bedeling dat deze scpes als uitgangspunt gaan dienen vr het pstellen van de flexibele scpe per individueel labratrium Naast het pstellen van deze zgenaamde mederscpes zal een inventarisatie plaatsvinden m vast te stellen welke verrichtingen als fixed scpe element aan de flexibele scpes meten wrden tegevegd, bijvrbeeld het Leginella nderzek en POCT POCT Vr labratria die POCT (Pint Of Care Testing/bed-side-testing) in hun pakket hebben, geldt dat ze vanaf het mment dat zij getetst wrden tegen ISO 15189:2012, ze k getetst wrden tegen ISO De NEN-EN-ISO 22870:2006 nrm is verkrijgbaar bij het NEN Visitaties De kmende maanden zullen de verschillende visitatiesystemen die thans peratineel zijn nader wrden geëvalueerd Op basis van deze evaluatie zal de RvA vaststellen p welke wijze de resultaten van dergelijke visitaties bijdragen aan het aantnen van het vlden aan de vrwaarden vr het gebruik van het systeem RvA 2H, zals beschreven in het transitiedcument Financiële aspecten Tarieven en facturering na de Transitie De transitie naar de ISO accreditatie brengt een verandering in tariefstelling en het aantal factuurmmenten met zich mee De nieuwe tarieven zullen wrden gelijkgesteld met de tarieven, zals die wrden gehanteerd bij de huidige RvA-geaccrediteerde klanten Huidige regeling CCKL Onder de huidige regeling betaalt de instelling aan de RvA een jaarlijkse cntributie gebaseerd p de grtte van het berdelingsteam en ntvangt daarvr aan het begin van het jaar een factuur Deze factuurbedragen lpen mmenteel uiteen van 5000,- tt ca 20000,- Nieuwe regeling Na de transitie betalen de instellingen een jaarlijkse accreditatietarief per geregistreerd labratrium (vr 2013 vastgesteld p 3525,-) Het accreditatietarief wrdt jaarlijks geïndexeerd In de jaren dat er een berdelingsnderzek (en evt vervlgnderzek) plaatsvindt, betalen de instellingen, naast het vaste jaarlijkse accreditatietarief, deze nderzeken p basis van het aantal vr de (vervlg)berdeling bestede uren De te berekenen uurtarieven variëren vr teamleiders en vakdeskundigen Facturering van de nderzeken vindt plaats p nacalculatiebasis Bij de vergang naar de ISO zal er uiteraard een verrekening plaatsvinden met een reeds in rekening gebrachte jaarlijkse cntributie nder de ude CCKL-regeling 3

4 Pagina 4 Raad vr Accreditatie Richtlijnen, veldnrmen, accreditatieschema s en telichtende dcumenten Binnen de stuurgrep is van gedachten gewisseld ver de tepassing van de begrippen Schema, Telichting en Veldnrm (zie k het Vrstel vr transitieplan dd ) Daar waar een externe partij (zals bijvrbeeld een berepsvereniging, een verheid f de verzekeraars) de accreditatie wenst te gebruiken als vrwaarde vr bijvrbeeld lidmaatschap f cntracten en deze partij eisen stelt die aanvullend zijn p de eisen uit ISO 15189, kunnen deze eisen in een schema wrden verwerkt De RvA zal dan k tegen deze eisen tetsen en het schema nemen in de scpe van accreditatie, indien althans het labratrium bij de RvA accreditatie heeft aangevraagd vlgens dat schema Tegen de aanvullende eisen uit een schema kunnen afwijkingen wrden gefrmuleerd Een schema is eigendm van de desbetreffende externe partij; de RvA berdeelt een schema en deze partij vlgens reglement RvA-R13 en telichting RvA-T33 In het geval uit de berdelingen van de RvA blijkt dat eisen uit ISO vr meerdere uitleg vatbaar zijn, kan de RvA samen met de deskundigen uit het werkveld een telichtend dcument pstellen Dit dcument zal wrden gehanteerd bij alle berdelingen bij de labratria die de desbetreffende nderzeken uitveren Een telichting wrdt niet in de scpe van de accreditatie genemd en er kunnen geen afwijkingen tegen een telichting wrden gefrmuleerd Indien in een branche vereenstemming is ver het verplichte gebruik van een bepaalde nderzeksmethde en deze eenduidig is beschreven en penbaar is (dwz beschikbaar vr labratria), dan kan een labratrium accreditatie aanvragen vr deze methde, en zal de methde expliciet in de scpe van accreditatie wrden genemd Inter-labratrium vergelijkende nderzeken (kwaliteitsrndzendingen) Binnenkrt zal k gestart wrden met RvAdeelprject 19 van het Algeheel Prjectplan Transitie CCKL naar RvA accreditatie Daarbij zal vr de bestaande ringnderzeken binnen een vakgebied het waarderingskader wrden vastgesteld Op 11 juni 2013 heeft de SKML een cngres De juiste scre gehuden dat in het teken stnd van de scresystematiek 4

5 Pagina 5 Peer Review De RvA pereert in een internatinaal kader en is nder meer lid van de Eurpean c-peratin fr Accreditatin (EA) De RvA is ndertekenaar van de Multilaterale vereenkmst (EA-MLA) p basis van tetsing van haar werkwijzen tegen ISO/IEC en de eisen uit de Eurpese verrdening (EC) 765/2008 De RvA accrediteert desgewenst sinds 2004 labratria p basis van ISO Deze accreditaties wrden internatinaal erkend Bij de EA peer review (tetsing tegen ISO/IEC 17011) in september 2010 is de kwaliteit van de ISO accreditatie expliciet bevestigd Bij deze review is k aandacht besteed aan de status en de mgelijke transitie van de CCKL-accreditaties naar het EA- MLA-kader In de week van 25 t/m 29 nvember 2013 vindt de vlgende peer review plaats Bij deze review zal expliciet aandacht wrden besteed aan de uitvering van het transitietraject Leden van het internatinaal samengestelde peer review team zullen als waarnemers ptreden bij berdelingen in het kader van de pilt Omzetten van R-nummers (CCKL-accreditatie) naar M- nummers (ISO accreditatie) De RvA hanteert registratienummers met een M vr ISO15189 accreditaties Om de huidige rangrde van CCKL-accreditaties z veel als mgelijk te handhaven zullen vr de gebruikte R- nummers de eerste beschikbare M-nummers wrden gereserveerd Het eerst beschikbare RvA nummer, M020, is bestemd vr R001 R002 wrdt dan M021 etc Een nieuwe initiële aanvraag vr ISO zal het eerstvlgende M-nummer krijgen na de gereserveerde nummers Raad vr Accreditatie Vrlichtingsbijeenkmsten ver het transitietraject De bijeenkmsten wrden gehuden p: Dinsdagmiddag 1 ktber Dnderdagmiddag 10 ktber Dnderdagmiddag 31 ktber De lcatie is Regardz La Vie, Utrecht Een uitndiging is intussen verstuurd aan de CCKL-geaccrediteerde en geregistreerde instellingen Per instelling zijn twee medewerkers uitgendigd Tijdens de vrlichtingsbijeenkmsten in het najaar zullen a nderwerpen genemd in deze Nieuwsbrief nader wrden tegelicht Het prgramma zal in een later stadium wrden vastgesteld Tt slt In deze nieuwsbrief is een aantal zaken aan de rde gekmen Gezien het karakter van de nieuwsbrief is het niet mgelijk alles uitputtend en vlledig te behandelen Tch hpt de RvA u p deze wijze meer inzicht te geven in de ins and uts van het Transitietraject Mcht u vragen hebben dan kunt u die natuurlijk bij ns kwijt Onze vrkeur gaat daarbij uit naar vragen via , te richten aan: 5

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische zrg (d.d.

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Drs. Frank Beemer Mr. Niclette Oud Ir. Rachel Beerept Dr. Caspar van den Berg, MSc Drs. Maaike Zunderdrp Lilian de Graauw, MSc 24 februari 2011 42598 2 Evaluatie

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging

Projectvoorstel Landelijke aanpak informatiebeveiliging Landelijke aanpak infrmatiebeveiliging Relatie IOOV audit 2007 Titel Prject Dcumentnummer : Prjectvrstel : : xxxx Datum : 20 ktber 2009 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Prjectleider Opsteller(s) : Ter

Nadere informatie

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl RAPPORT Alerimus Opvlgaudit 2 d.d. 2, 3 en 4 februari 2015 Kiwa N.V. Statinspark 45 4462 DZ Ges Telefnnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl Kiwa versie mei 2014 1 / 33

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WEST-BHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekomen op Q 3 ^5 2009

D 3 K. VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN EN WEST-BHABANT 7 Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^<oh. Diverse. o. nr. -v.-> Ingekomen op Q 3 ^5 2009 VEILIGHEIDSREGIO MlDDCN" EN WESTBHABANT 7" Gemeente Drimmelen Reg. nr.o c j \^ Ingekmen p Q 3 ^5 29 MID I MA PZ OW BRW /BM Diverse Gg Gemeente Drimmelen T.a.v. het Cllege van Burgemeester

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn Dyslexieprtcl Lcatie MHV RSG Pantarijn Januari 2012 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 1 Inhud blz. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten dyslexiebeleid MHV Pantarijn 3 3. Screenen en testen p dyslexie 5 4.

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie