Zoektocht van de woordgroep van Cantabile naar de achtergrond van het Stabat Mater van Karl Jenkins

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoektocht van de woordgroep van Cantabile naar de achtergrond van het Stabat Mater van Karl Jenkins"

Transcriptie

1 Zoektocht van de woordgroep van Cantabile naar de achtergrond van het Stabat Mater van Karl Jenkins Het Begin hierbij stuur ik je een eerste schets van mijn idee. Iedere keer als wij weer een muziekstuk gaan instuderen, heb ik tijd nodig om me te verhouden tot de teksten die wij zingen. Ik ben een talig mens en die teksten betekenen dus nogal wat voor mij. Soms kan ik me er makkelijk in vinden, maar soms ook helemaal niet. Vaak zijn mijn eerste reacties nogal ongemakkelijk; ik moet de tekst eerst voor mezelf veroveren. Zo ook de tekst van het Stabat Mater dat wij gaan zingen. Mijn allereerste associatie was een lied dat ik als kind graag zong, een smartlap zou je kunnen zeggen uit de jaren 40. Misschien bij menigeen uit ons koor nog wel bekend: aan de deur van het stille klooster, zo begint het. Ik ben op internet gaan zoeken naar de achtergronden bij dit lied. Dat vond ik leuk om te doen. De Zangeres Zonder Naam heeft het ook gezongen, de laatste 4 coupletten tenminste. Aan de deur van 't stille klooster, Klopt een droeve moeder aan, Ligt m'n zoon hier, zwaar gewond soms? 'k Zou zo gaarne tot hem gaan. Arme moeder sprak de zuster, Uwe zoon, hij leeft niet meer, Al zijn lijden, is geweken, Hij stierf voor zijn land en eer. Bij het ziekbed aan gekomen, Nam zij 't witte doodskleed af, En in tranen, stort zij neder, Delf voor hem en mij een graf. Op het kerkhof ligt begraven, Ene moeder en haar zoon, En nu strijden, zij voor eeuwig, Ja, voor eeuwig voor Gods troon. Het schaamteloze zwelgen dat ik toen deed, durf ik nu amper toe te laten; ik voel me ongemakkelijk. Vervolgens doemen voor mij de televisiebeelden van de afgelopen maanden op met alle oorlogsgeweld, allemaal voor de goede ideeën. De herdenkingsbeelden van de oorlog kunnen daar ook bij. De heroïek van het martelaarschap, het sterven voor de goede zaak. En dan de taak van alle moeders en hun lot om te lijden en te rouwen, het maakt me vooral opstandig. Voor zover een kleine schets van mijn allereerste reacties op dit nieuwe muziekstuk. Om mij heen in het koor hoorde ik echter hele andere geluiden.

2 Aangrijpend, en helemaal niet moederlijk (de felle toonzetting van Sancta Maria) waren twee voor mij verrassende reacties. Ik stel me dus voor dat er veel en veel verschillende manieren zijn waarop onze koorleden deze teksten beleven. Nu komt mijn idee over de taakinvulling van ons woordgroepje voor dit komende project. Wat denk je ervan als ik een inleidende tekst schrijf (in de zin van het hierboven geschetste) en daarbij een oproep doe aan de koorleden om hun belevingen van en met de tekst van het Stabat Mater met elkaar te delen. Het kan zijn dat men in films, boeken, tentoonstellingen, herinneringen, actualiteiten, het thema van het Stabat Mater ziet weerspiegeld. Dat delen kan een mooi breed veld van eigentijdse associaties met de tekst opleveren, denk ik, waardoor die diepte kan krijgen. Alle koorleden, die dat willen, kunnen actief hieraan deelnemen, waardoor wij als woordgroepje ook een beetje uit dat speciale hoekje komen. Ik vond de oefening van Ben Verschuren en zijn opmerking dat we zo bezig waren ons te professionaliseren geweldig. Het resulteerde in een fantastisch concert van Buxtehude s Membra Jesu Nostri. Als dit idee kan helpen ons in te leven, dan zou ik blij zijn. Lieve groeten, Rilke Gedicht van Rainer Maria Rilke ( ) Uit: Das Marienleben (1912), een 12tal gedichten over het leven van Maria. In dit gedicht geeft Rilke Maria zelf het woord. Vor der Passion Oh, hast du dies gewollt, du hättest nicht durch eines Weibes Leib entspringen dürfen: Heilande muß man in den Bergen schürfen, wo man da Harte aus dem Harten bricht. Tut dirs nicht selber leid, dein liebes Tal so zu verwüsten? Siehe meine Schwäche; ich habe nichts als Milch- und Tränenbäche, und du warst immer in der Überzahl. Mit solchem Aufwand wardst du mir verheißen. Was tratst du nicht gleich wild aus mir hinaus? Wenn du nur Tiger brauchst, dich zu verreißen, warum erzog man mich im Frauenhaus, ein weiches Kleid für dich zu weben, darin nicht einmal die geringste Spur von Naht dich drückt - : so war mein ganzes Leben, und jetzt verkehrst du plötzlich die Natur.

3 Zoektocht Ik vond 3 vertalingen van de Pieta en enkele flarden van een vertaling van Vor der Passion. Ik vermoed dat er meer zijn. Rilke had in de eerste helft van de vorige eeuw een zekere populariteit hier te lande, niet zozeer bij de spraakmakende gemeente als wel bij de maatschappelijke laag, net daaronder. Het kan dan ook bijna niet anders dan dat er vooroorlogse vertalingen zijn. Ik zoek met name in de richting van het tijdschrift De Gemeenschap, meer in het algemeen "in de katholieke hoek". Overigens, Rilke zal niet door de Kerk van toen zijn omarmd omdat hij na een "religieuze beginperiode" steeds meer afstand van de godsdienst nam en Das Marienleben ( ) tot zijn latere werk behoort. Een interessant gegeven is, lijkt mij, zijn innig contact met Auguste Rodin, wiens secretaris hij zelfs een tijdje was (1e decennium twintigste eeuw). Er is ook wel gepubliceerd over het effect van dat contact op met name zijn latere dichtwerk en vooral bij de Pieta zou dat wel te merken zijn. Van de Pieta heb ik 3 vertalingen gevonden, die ik hieronder laat volgen. Vertaling A is van Jozef van Acker (1995), Vertaling B is van Piet Thomas (1999) en vertaling C van Ernst van der Knaap (200?). Ik heb een hoofdstuk gevonden in een boek van Odile Reijnders "Correspondenties: gedichten lezen met gedichten", getiteld "Rainer Maria Rilke en Maurice Gilliams: De voorstelling van moeder en zoon." In dat hoofdstuk worden Das Maria-Leben en "Het Marialeven"van Maurice Gilliams (geen vertaling, maar een eigen serie) met elkaar vergeleken. Heel kort gezegd: Rilke dicht vanuit het perspectief van Maria en "schetst de psychische weerslag van een ultieme ontgoocheling die onomkeerbaar is. Het is eigenlijk een soort "Stabat mater", maar dan niet vanuit het perspectief van een waarnemer of iemand die aan haar leed wil participeren, maar als een klagende verzuchting van de lijdende moeder zelf." De opstandigheid, die in het gedicht Vor der Passion zit, (daar had jij het maandagavond ook over!) heeft in de Pieta plaats gemaakt voor een stamelen. De beide gedichten horen dus ook bij elkaar. In het gedicht van Gilliams wordt Maria beschreven als een ijskoud marmeren beeld, als iemand die zich heeft afgesloten. A) Nu is mijn leed het volst, en nameloos vervult het me. Ik verstar als een steen innerlijk verstart. Hard als ik ben weet ik maar dit éne: Jij werd groot -. en werd groot. om als te grote smart gans buiten de grenzen van mijn hart te staan. Nu lig je dwars over mijn schoot nu kan ik je niet meer baren. B) Nu is mijn nood het hoogst en mateloos vervult Hij mij: Zolas een steen diep binnenin verstart, verstar ook ik. Hard als ik ben, heb ik van één ding weet: Jij bleef maar groeien -.. en Je werd groot zodat je als te grote smart mijn hart totaal ontreddert en verwart. Nu lig Je dwars over mijn schoot Nu kan ik Jou niet meer het leven schenken.

4 C) Nu is mijn verdriet compleet, en naamloos dan vervult het mij. Ik staar zoals het binnenste van de steen staart. Hard als ik ben weet ik slechts dit: Jij werd groot - en werd groot, om als te grote smart hoger dan de omranding van mijn hart te staan. Nu lig je dwars door mijn schoot, nu kan ik jou niet meer baren. Op de trits trefwoorden Jozef van Acker; Marienleben; Rilke krijg ik... een programmaboekje van De Singel (Antwerpen) van een concert op 22 februari 2014 gegoogled. Uitgevoerd werd toen de liedcyclus Das Marienleben van Paul Hindemith/Rainer Maria Rilke (!). Hindemith componeerde de cyclus voor het eerst in 1923 en reviseerde het stuk in de periode In het programmaboekje een uitgebreid verhaal over de cyclus (zowel muziek als tekst), alsmede de brontekst van alle liederen en ook de vertaling van Jozef van Acker. Opmerkelijk is, dat in het programmaboekje wordt vermeld, dat hardnekkige pogingen zijn gedaan om de (auteurs)rechthebbenden van Jozef van Acker te achterhalen, tevergeefs. Hieronder de complete vertaling van Vor der Passion Voor het lijden van Jezus O had je dit gewild, je zou, dat spreekt, geenszins uit een vrouw moeten zijn geboren: Heilanden moet men uit de bergen boren, waar men het harde uit het harde breekt. Smart het je zelven niet, jouw lieflijk dal zo te verwoesten? Ben ik zwak gebleken: niets meer heb ik dan melk- en tranenbeken, en meerder was jij steeds en overal. Om jou viel mij dat meerdere te beuren, Waarom trad jij niet daadlijk uit mij, wild? Als je tijgers zoekt, om je te verscheuren, waarom heeft men van mij als vrouw gewild een zacht en zuiver kleed voor jou te weven, te weven aan één stuk tot op den duur geen naad je drukt-: alzo was gans mijn leven, en je verandert plots nu de natuur. Verder onderzoek Toelichting bij Wat zing/speel/hoor ik nu eigenlijk in Stabat Mater van Karl Jenkins Inleiding

5 Het Stabat Mater is een beroemd middeleeuws,latijns gedicht over de Moeder Gods in haar smart om de gekruisigde Christus. Het is genoemd naar de beginwoorden Stabat Mater dolorosa in het eerste vers De diep bedroefde Moeder stond wenend bij het kruis, terwijl haar Zoon daar hing (vert. H. van der Velden). Karl Jenkins verbreedt in zijn werk het verdriet van Maria staand bij haar gekruisigde zoon met tekstdelen over ander aangrijpend leed in vroegere en recente culturen. Daardoor ontstaat een gemengde cross-over compositie die past in de huidige interculturele tijd. De meerwaarde van de compositie van Jenkins is dat deze ons, mensen in de 21 e eeuw, dank zij de inbreng van uiteenlopende crossovers geleidelijk in contact brengt met het aangrijpend verdriet van Maria. De musicologische analyse van Ben Verschuren en vertaalanalyses van gebruikte teksten hebben geleid tot korte toelichtingen bij ieder van de twaalf stukken in het programmaboekje. In de gemengde reeks van zes Stabat Mater teksten en zes cross-over teksten is ook een rode draad te onderkennen. Deze heeft betrekking op fases in het delen van de gevoelens van de bedroefde Moeder. We presenteren die in een overzicht. Alvorens we op die rode draad ingaan, zoomen we eerst in op de rol van Maria als Moeder van Christus. Wat houdt die in? Maria als Moeder van Christus Het concept van God in christelijke muziek is voornamelijk mannelijk, maar krijgt een sterk vrouwelijke invalshoek in het Magnificat en het Stabat Mater. In het Magnificat is de vreugde van de zwangere Maria te beluisteren tijdens haar bezoek aan de zwangere Elisabeth. Maria vertelt volgens de evangelist Lucas - dat de engel Gabriël haar de boodschap bracht dat ze een zoon zal baren, die ze de naam Jezus moet geven en die Zoon van God genoemd zal worden. Het in het Stabat Mater beschreven verdriet van Maria wordt al in een profetie voorspeld als Maria na de geboorte volgens de wet Jezus als eerstgeborene naar de tempel brengt. Daar treffen zij de wetsgetrouwe en vrome Simeon aan, die het kind Jezus aanschouwt als de degene die het heil aan alle volken zal brengen. Daarna zegt hij tegen Maria dat de heilsboodschap van Jezus op verzet zal stuiten want uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord (Lucas 2, 35). In het tweede vers in nr. 1 van het Stabat Mater komt deze beeldspraak van het zwaard ter sprake om de heftigheid van het verdriet dat Maria te wachten staat te omschrijven (zie: Opvallend in de tekst van het Stabat Mater is dat de naam Maria er niet in voorkomt, maar bijvoorbeeld wel in de cross-over tekst 2. Ze wordt vooral aangeduid als (Sancta) Mater Christi, dus vooral als Moeder van Christus. Daarnaast wordt ze aangeroepen als Maagd der Maagden in tekst 8. Het Lucasevangelie beschrijft hoe de maagd Maria bij de aankondiging door de engel Gabriël zonder voorbehoud de taak op zich neemt de verlosser/heiland te baren. In de religieuze beeldspraak van het Lucasevangelie staat de maagdelijke geboorte voor het bereiken van een hoger/zuiver bewustzijn en compassie tonen door zich in te zetten voor mensen die onder druk staan/uitgestoten worden. In de R.K. en Oosters orthodoxe kerk heeft Maria als Moeder van God een bemiddelende rol. Vooral in de volksdevotie en bedevaartoorden is Maria toegankelijker dan Jezus. Ze wordt aangeroepen als voorspreekster. Ze vragen haar om voorspraak in de vorm van voor de gelovigen te bidden met name op de Oordeelsdag bij het einde der tijden en het hemels paradijs te mogen betreden. We komen deze voorsprekersrol het sterkst tegen in de laatste Stabat Mater tekst 12. Maar ook in cross-over nr. 2 waar een Korantekst gebruikt wordt van een smeekbede aan Maryam, als Moeder van God en van de Maagd der Maagden. Deze aanroeptitels komen ook voor in nr. 8. Opmerkelijk in de tekst van het Stabat Mater is dat vanaf het vijfde vers zie nr. 3 een omstander als een ik -persoon opgevoerd wordt. Het is het verhaal van deze ik die een

6 proces in gaat van te delen in de gevoelens van de bedroefde Moeder. Het is ook deze ik die een beroep doet op de voorspreekstersrol van de Moeder. Er is in het Stabat Mater sprake van een steeds meer intense interactie tussen de omstander/een ik en de Moeder. In de cross-overs spelen zich andere taferelen af. Want het gaat daar om het verdriet van andere mensen in een steeds andere context. De vraag is nu: Hoe zijn nu de teksten van het Stabat Mater en die van de cross-over situaties te linken aan de rode draad in de compositie van Jenkins? Rode draad in de menging van zes teksten van het Stabat Mater met zes cross-overs. In onderstaand overzicht staat welke delen tot het Stabat Mater behoren (zie 2 e kolom) en welke behoren tot de cross-over verbreding (zie 3 e kolom). De 1 e kolom benoemt de rode draad als de vijf fases in het delen van de gevoelens van de bedroefde Moeder door een omstander/ een ik. Fasen in het delen in de gevoelens van de bedroefde Moeder door een omstander /een ik A Oproep te komen kijken naar de bedroefde Moeder bij de kruisiging en dood van haar Zoon. B Naast de Moeder gaan staan om haar gevoelens te delen. C Niet opgaan in bittere gevoe-lens ; leegte voelen van alleen maar kijken naar het lijk. D Voor eigen leven inspiratie ervaren in de leefwijze en het lijden van de Zoon. E Vragen om voorspraak aan de Moeder en de Zoon op de dag van het laatste oordeel als je zelf toe bent aan de dood Muziekstukken bij teksten van het Stabat Mater 1 Cantus Lacrimosus Diep bedroefde Moeder 3. Vidit Jesum in tormentis Zij zag Jezus folteringen 5 Sancta Mater Delen in gevoelens Heilige Moeder 8 Virgo Virginum Maagd der Maagden, laat me niet bitter wezen 11 Fac, ut portem Christi mortem: Maak, dat ik de dode Christus in me draag 12 Paradisi Gloria Dat mijn ziel dan de glorie van het Paradijs gegeven wordt Muziekteksten van cross-overs uit andere tijden en culturen 2 Incantation: half geïmproviseerd Arabisch klaaglied van treurvrouw 4 Lament: bewogen commentaar-stem bij verdriet mensen, kinderen 6 Now my life is only weeping: Rumi betreurt dood leidsman 7 And the mother did weep: huilende moeder bij mijnramp 9 Are you lost in darkness? Gilgamesj betreurt dood Enkidu 10 Ave verum Gegroet, waarlijk lichaam Achtergronden cross-overs 2 Incantation (half geïmproviseerd Arabisch klaaglied bij overledene) Een Arabische smeekbede aan de in de Koran genoemde Maryam, Moeder van Jezus. Ze wordt evenals in christelijke gezangen als voorspreekster benaderd.

7 Bijzonder zijn de improvisatie-aanwijzingen voor de soliste in de partituur. 4 Lament (treurzang over te groot verdriet van mensen, kinderen) Treurdicht van de nu levende Carol Barratt, speciaal geschreven voor dit werk van Jenkins. Is dit een lied dat past bij de huidige televisiebeelden/rapportages over door religie en machtswellust opgejaagde andersdenkenden en vluchtelingen? Opvallend is in dit vers de beschrijving van het verdriet van kinderen. 6 Now my life is only weeping (Rumi betreurt dood leidsman) Gedicht van Jalal al-din Mahammed Rumi, een Perzische mysticus en dichter in de 13 e eeuw bij de dood van zijn geestelijk leidsman Shams al-din Mohammed Tabrizi. Bron: google naar words of love Rumi/ quotes/trefwoord candle. 7 And the mother did dweep (huilende moeder bij mijnramp) In de Engelse mijnen vonden vroeger veel rampen plaats. Hieraan zijn veel gedichten en gezangen gewijd; bijvoorbeeld: Ween, moeders, ween om uw dierbaren bij n ramp in Bron: The Coalmining History Resource Centre: history of the Wood Pit explosion in Haydock 7th June Ad 9 Are you lost in darkness? (Gilgamesj betreurt dood Enkidu) Waar het Stabat Mater eindigt in een zeker geloof van de ik-persoon in de opgang naar de hemel, daar speelt het Gilgamesj-epos zich af in een oudere cultuur, waar dit niet mogelijk is. Het Gilgamesj-epos van ong. 7 e eeuw voor Chr. zet evenwel grote vraagtekens bij dit beklemmende toekomstbeeld van de gestorven mens dwalend in de onderwereld. Gilgamesj is voor twee derde God en voor een derde mens. Deze dubbelsoortige afstamming leidt tot èn grote heldendaden èn het besef nooit gelijk aan de onsterfelijke goden te zullen worden. Wel gaven de goden hem een held Enkidu als broer, vriend en medestrijder in het verslaan van een monster en hemel-stier. In die laatste strijd is Enkidu echter dermate overmoedig dat de goden hem straffen met een ziekte, waaraan hij sterft. Gilgamesj is ontroostbaar en beweent bitter zijn dood. Bron: G. Rizzuto, De reis van Gilgamesj, Brussel: ASP, Ad 10 Ave verum Tekst van een bekende hymne uit de 14 eeuw gezongen na het tonen van de hostie en de kelk met wijn in de heilige Mis. Het is een meditatie op het geloof in Jezus werkelijk tegenwoordig zijn in het sacrament van de Eucharistie. vertalingen cross-overs 4 Lament Vol rouw en verdriet leven we het leven met schaduwen in onze harten en gedachten Met tranen die wachten om te vallen wanneer het verdriet in de wereld meer is dan we waarlijk kunnen dragen We horen de kreten van kinderen we zien hoe de dood schaduwen werpt

8 op hun harten en gedachten terwijl moeders in hun smart staan te huilen, schreien, schreien, huilen, huilen, schreien, schreien om deze wereld. Op ons bed van doornen moet zulk een verdriet zeker eindigen. Onze tranen kunnen de zonden van de wereld wegwassen, niet meer huilen, schreien, schreien, huilen, huilen, schreien, schreien in deze wereld, deze wereld 6 Now my life is only weeping Nu is mijn leven alleen nog huilen, als een kaars druipend als een fluit mijn kreten gezongen 8 Virgo virginum Stralende Maagd der Maagden laat mij niet meer bitter wezen laat mij in uw klagen delen 9 Are you lost out in darkness? Ben je verdwaald in duisternis? Is je slaap, je stilte eindeloos? Kun je mijn stem niet meer horen? 10 Ave Verum Gegroet, waarlijk lichaam geboren uit de maagd Maria. Die voor de mensheid waarlijk geleden heeft en aan het kruis geslagen is. Wiens zijde doorboord is, waaruit water en bloed vloeide. Gij die voor ons de beproeving van de dood heeft gesmaakt. Zoete Jezus! Gezegende Jezus, Zoon van Maria. Amen.

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen

Nadere informatie

De rozenkrans... hoe bid je dat?

De rozenkrans... hoe bid je dat? De rozenkrans... hoe bid je dat? Wie naar de WJD in Keulen is geweest, heeft er zeker eentje gekregen: een WJD mini-rozenkrans. En wie er niet bij was, heeft misschien wel eens een rozenkrans zien liggen

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN GEBEDEN n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN nze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam. Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN

RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN RITUS VOOR DE SLUITING VAN DE DEUR VAN BARMHARTIGHEID BIJ GELEGENHEID VAN HET JUBILEUM-JAAR IN PLAATSELIJKE KERKEN Drie-en-dertigste zondag door het jaar, 13 november 2016 Nederlandse vertaling: NRL, 2015

Nadere informatie

God is mijn Herder, die mij weidt in groene velden vind ik rust Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

God is mijn Herder, die mij weidt in groene velden vind ik rust Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. Lied 01 Titel: God is mijn Herder Arrangement: Martin Zonnenberg Eerste componist: Stuart Townend (Nederlandse) Harold ten Cate God is mijn Herder, die mij weidt in groene velden vind ik rust Hij gaat

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Ontmoetingskerk, Laren NH 6 december 2015 Lucas 1, 26-38

Ontmoetingskerk, Laren NH 6 december 2015 Lucas 1, 26-38 Ontmoetingskerk, Laren NH 6 december 2015 Lucas 1, 26-38 Als je de Bijbel goed leest merk je dat elk verhaal over jou en mij gaat. Over onze werkelijkheid, over wat wij dagelijks zien en meemaken. De theoloog

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Oasemoment "Immanuël: God met ons" Emmaüsparochie - donderdag 19 december 2013

Oasemoment Immanuël: God met ons Emmaüsparochie - donderdag 19 december 2013 Oasemoment "Immanuël: God met ons" Emmaüsparochie - donderdag 19 december 2013 Muziek Bijbeltekst en inleiding De engel van de Heer zei tot Jozef in zijn droom: Jozef, zoon van David, wees niet bang je

Nadere informatie

Website: www.bethelkerk-enschede.nl. De kerk is iedere Zondag ochtend geopend. U bent van harte welkom vanaf 9.30 uur. Aanvang dienst: 10.

Website: www.bethelkerk-enschede.nl. De kerk is iedere Zondag ochtend geopend. U bent van harte welkom vanaf 9.30 uur. Aanvang dienst: 10. Website: www.bethelkerk-enschede.nl De kerk is iedere Zondag ochtend geopend. U bent van harte welkom vanaf 9.30 uur. Aanvang dienst: 10.00 uur www.bethelkerk-enschede.nl Zangdienst in de Bethelkerk op

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Met medewerking van: Jeugdclubs, zondagsschool en The Extra Mile Meditatie: Marco van der Spek Organist: Gerard Kunst

Met medewerking van: Jeugdclubs, zondagsschool en The Extra Mile Meditatie: Marco van der Spek Organist: Gerard Kunst Met medewerking van: Jeugdclubs, zond Extra Mile Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn, jij in jouw klein

Nadere informatie

KERSTLITURGIE Een stem in de nacht

KERSTLITURGIE Een stem in de nacht KERSTLITURGIE 2012 Een stem in de nacht Want ziet, ik verkondig U grote blijdschap, die alle volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Here. 17 december 2012

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 31 mei 2015. Aanvang:19.00 uur. Thema: Een stem over de volle breedte

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 31 mei 2015. Aanvang:19.00 uur. Thema: Een stem over de volle breedte IN DE ICHTHUSKERK Zangdienst 31 mei 2015 Aanvang:19.00 uur Thema: Een stem over de volle breedte Voorganger: ds. C.W. Smit uit Kampen Organist: Jannie Janssen- Vasse M.m.v. Seniorenkoor uit Oldebroek o.l.v.

Nadere informatie

Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur

Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur Cantorij komt binnen met Hanaqpanach een oud kerstlied van gechristianiseerde Indianen uit 1631. Hemelse vreugde, duizenden malen zullen wij u lof

Nadere informatie

Liturgie 19 maart 2017

Liturgie 19 maart 2017 Liturgie 19 maart 2017 Votum en Groet Zingen Psalm 42: 1, 3 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht,

Nadere informatie

Kapelgroep Gemert zondag 30 oktober 016. Thema: Midden in de dood zijn wij in het leven

Kapelgroep Gemert zondag 30 oktober 016. Thema: Midden in de dood zijn wij in het leven Kapelgroep Gemert zondag 30 oktober 016 voorganger: Huub Schumacher Thema: Midden in de dood zijn wij in het leven Schriftlezingen: Apocalyps 7,2-4+9-14 Evangelie van Matteüs 5, 1-12a Wij zijn allemaal

Nadere informatie

Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen >

Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen > Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen > Thema: Gods liefde uit de doeken. Kees Kraayenoord: Kom verwonderd U hier mensen (Start ongeveer rond 21:47:43 uur) Afkondingen > Thema: Gods liefde uit

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640

September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640 Tekst lied van de maand bovenbouw 2017-2018 September 2017 / Ik hef mijn ogen op naar de bergen / OTH 2015 nr 56 / Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? ik hef

Nadere informatie

Hosanna. Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij. Zwaai met de takken en zing nu blij.*

Hosanna. Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij. Zwaai met de takken en zing nu blij.* & speelblad Hosanna Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij. Zwaai met de takken en zing nu blij.* Hosanna! Hosanna! Hij is onze Heer. Leg alle jassen maar voor Hem neer. ** * Doe of je een palmtak in je

Nadere informatie

Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag.

Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag. Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag. Eva wordt binnengebracht. Pianomuziek: Opwekking 557 Laat Uw glorie zien Begroeting Zingen:

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5. Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167

Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5. Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167 Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5 Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167 Heeft u al zin in die overheerlijke oliebollen? Dit jaar bakken wij ze tbv Stichting Colours: geef

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Ds. Maurits Oldenhuis Votum/groet Weerklank 172 Gebed Johannes 20, 1-10 Nieuw Liedboek 632 Johannes 20, 8-9 Preek Liedboek 215 Geloofsbelijdenis Gezang

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

- 1 - AANKONDIGING VAN DE HEER Orde I - Avondgebed. STILTE allen gaan staan

- 1 - AANKONDIGING VAN DE HEER Orde I - Avondgebed. STILTE allen gaan staan AANKONDIGING VAN DE HEER Orde I - Avondgebed STILTE allen gaan staan OPENING openingsvers en lofprijzing (Lb 190a of 194) lichthymne (Lb 237) terwijl kaarsen worden aangestoken Inleidend woord LIED daarna

Nadere informatie

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht;

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 8 vers 29 en 30 Psalm 5 vers 1 Lied 298 vers 1 t/m 4 Op Toonhoogte Psalm 132 vers 5 en 10 Psalm 68 vers 10 Lied 140 vers 1 en 3

Nadere informatie

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep LITURGIE Tweede Paasdag 2016 Voorganger: Organist: Pianist: Ds. J.A. Brussaard Thijs Snoeijer Marcel ten Brinke m.m.v. muziekgroep Zingen: Door Uw genade Vader (Opwekking 369) Door Uw genade, Vader, Nooit

Nadere informatie

PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN. Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM!

PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN. Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM! PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM! Samenzang: Vreugde alom, de Heiland leeft! Vreugde alom, de Heiland leeft! Ik hef de lofzang aan. En

Nadere informatie

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken)

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Dag en nacht waakt ze. Haar handen kennen geen rust. Haar ogen gaan rond en zien wat gezien moet worden. Haar oren zijn gespitst en horen wat gehoord

Nadere informatie

Samenzang na de dienst

Samenzang na de dienst Samenzang na de dienst Datum: 29 juni 2014 Plaats: Schildkerk 1 Alle roem is uitgesloten Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheen, heb ik van mijn God genoten, k roem in vrije gunst alleen. Ja,

Nadere informatie

Lezen : Matteüs 5 : 1-16 Tekst : Matteüs 5 : Lied 21 : 1, 5 en 6 Psalm 1 Gezang 163 Gezang 164

Lezen : Matteüs 5 : 1-16 Tekst : Matteüs 5 : Lied 21 : 1, 5 en 6 Psalm 1 Gezang 163 Gezang 164 Lezen : Matteüs 5 : 1-16 Tekst : Matteüs 5 : 3-10 Lied 21 : 1, 5 en 6 Psalm 1 Gezang 163 Gezang 164 JAC 12-16 ORGANISEERD: VRIJDAG 07 NOVEMBER 19:30 Verzamelen in het Ichtus Hus Deelname 2,- (drinken

Nadere informatie

Liturgie. voor de samenkomst voorafgaand aan de christelijke begrafenis van. Jacob Hoolsema. * 7 september april 2015

Liturgie. voor de samenkomst voorafgaand aan de christelijke begrafenis van. Jacob Hoolsema. * 7 september april 2015 Liturgie voor de samenkomst voorafgaand aan de christelijke begrafenis van Jacob Hoolsema * 7 september 1924 21 april 2015 op 25 april 2015 vanuit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Tolberterstraat 24,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst voor de tweede dienst van. 29 november 2015. eerste zondag van de advent

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst voor de tweede dienst van. 29 november 2015. eerste zondag van de advent Protestantse Gemeente Heerhugowaard orde van dienst voor de tweede dienst van 29 november 2015 eerste zondag van de advent thema: 'Tijd om te verwachten' voorganger ouderling organist : ds. Jacqueline

Nadere informatie

3. Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven.

3. Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven. Ps. 5: 1, 2 en 3 NB 1. Laat mij, mijn Koning tot U spreken. Vroeg in de morgen kom ik, Heer, en leg mijn noden voor U neer. Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: wacht uw teken! 2. Gij hebt een afschuw

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1

zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 zondag 18 juni 2017 doop en belijdenis Muziek Aansteken kaarsen en Lichtlied NLB 216: 1 Welkom Stilte Bemoediging: V Onze hulp is in de naam van de Heer G Die hemel en aarde gemaakt heeft Drempelgebed

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Kom en prijs. Voor alle activiteiten in de dorpskerk : www.hervormdkatwijkrijn.nl. Thema: Make over

Kom en prijs. Voor alle activiteiten in de dorpskerk : www.hervormdkatwijkrijn.nl. Thema: Make over Fijn dat u deze dienst bij ons was. De volgende Kom- en Prijs -dienst is 31 mei 2015. De voorganger is dan onze wijkpredikant Ds. Jac. Jongejan. Wij hopen u/jullie dan weer te ontmoeten! Jong en oud is

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie vrijdag 25 december 2015 Liturgie Liturgie Eerste Kerstdag 2015 Voor de dienst zingen we enkele Kerstliederen Welkom en mededelingen namens de kerkenraad Thema: Vreugde, vreugde, grote vreugde! Afsluitend

Nadere informatie

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!!

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!! Programma paaszangdienst Tweede paasdag 2014 Oude kerk putten Hartelijk welkom!! Samenzang: Daar juicht een toon Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Kinderen zingen Vertel me eens Heer Jezus Toen u op aarde was Waarom geloofde niemand toen Dat u de koning was? Ze wilden

Nadere informatie

Een huwelijk sluit je niet, maar een huwelijk open je.

Een huwelijk sluit je niet, maar een huwelijk open je. Een huwelijk sluit je niet, maar een huwelijk open je. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. - Genesis 2:24 samen_bw_v3.indd

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Je bent gestorven maar niet dood Je beeld verschijnt als ik wat sta te staren naar een pagina

Je bent gestorven maar niet dood Je beeld verschijnt als ik wat sta te staren naar een pagina Wanneer ik dood zal zijn, begraaf me dan niet op het kerkhof, niet in de tuin, ook niet in een urne op de schouw. Begraaf me in je hart, ik zal dan niet eenzaam zijn. Ik zal dicht bij jou blijven en jij

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

op 25 december 2014 in de Vloedschuur

op 25 december 2014 in de Vloedschuur Kerstdienst op 25 december 2014 in de Vloedschuur De cantorij komt zingend binnen met Gaudete, oud Engels Kerstlied Refrein Verheugt U, verheugt U, want Christus is geboren uit de maagd Maria, verheugt

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

KERSTNACHTSAMENKOMST

KERSTNACHTSAMENKOMST KERSTNACHTSAMENKOMST Vóór we beginnen zingen we samen: (vanaf 21.45 u.) Lied: Gez. 141: 1, 2 1 Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven.

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

GCL. engagement. Maria. juiste keuzes maken. spiritualiteit en gebed. God vinden in alles. Kerk. Gemeenschap van Christelijk Leven

GCL. engagement. Maria. juiste keuzes maken. spiritualiteit en gebed. God vinden in alles. Kerk. Gemeenschap van Christelijk Leven GCL Gemeenschap van Christelijk Leven Een christelijke wereldbeweging in Nederland De Gemeenschap van Christelijk Leven (GCL) is een wereldbeweging van leken geïnspireerd door de spiritualiteit van de

Nadere informatie

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Preek over Johannes 20 vers 18: Ik heb de HEER gezien! Paasfeest 2011 Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Hoe zou Jezus eruit zien? Wat denken jullie? Ik heb hier een paar plaatjes

Nadere informatie

zondag 27 maart 2016 Liturgie

zondag 27 maart 2016 Liturgie zondag 27 maart 2016 Liturgie Koor en samenzang Gezang 95,1.2.3.4 [koor zet in, koor en gemeente zingen Gz. 95, koor sluit af] Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem;

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Gebedsviering van 30 mei 2012 Bijbelwake met Maria

Gebedsviering van 30 mei 2012 Bijbelwake met Maria Gebedsviering van 30 mei 2012 Bijbelwake met Maria Goedenavond. Aan de hand van enkele Bijbelpassages waarin Maria centraal staat, gaan we met haar op weg. De opbouw van deze gebedsviering is helder: na

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Heinkenszand

Protestantse Gemeente te Heinkenszand Paasmorgen AD 2017 Protestantse Gemeente te Heinkenszand 1 Voorganger: Philip van Wijk Ouderling van dienst: Marjolein Boon Organist: Danny de Feijter Met medewerking van blazers: Marian van Eekelen- Dellebeke,

Nadere informatie

Mededelingen door de ouderling van dienst. Ingrid de Gier Jeugd ouderling

Mededelingen door de ouderling van dienst. Ingrid de Gier Jeugd ouderling Mededelingen door de ouderling van dienst Ingrid de Gier Jeugd ouderling Psalm 61 1, 3 en 5 Psalm 40 4 en 5 (Oude Berijming) Gezang 249 1, 2 en 3 Schriftlezing Johannes 11:1-57 (NBV) Gezang 329 1, 2 en

Nadere informatie

Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 21 december 2014 vierde advent

Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 21 december 2014 vierde advent HOOG BEZOEK Meditatie ds. Gerard Rinsma zondag 21 december 2014 vierde advent Profetenlezing: 2 Samuel 7:4-16 Evangelielezing: Lucas 1:26-38 Lieve mensen, gemeente van onze heer Jezus Christus, Als je

Nadere informatie