APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst."

Transcriptie

1 APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst. Algemeen Bij je PGO en bij elke paper die je in je bachelor- masteropleiding schrijft, zul je literatuur raadplegen. Het opnemen van een referentielijst aan het eind van je product met daarin de gebruikte literatuur is dan niet voldoende. Je moet door bronvermelding duidelijk maken welke delen van je rapport zijn overgenomen gebaseerd op het werk van een ander. In de tekst moet verwezen worden naar de geraadpleegde documenten en publicaties. Het is voor de lezer van je rapport van belang om te weten waarop bepaalde uitspraken gebaseerd zijn, wat jouw eigen woorden en ideeën zijn en welke van een ander zijn. Zodoende geef je anderen de eer die hen toekomt, laat je zien waar informatie vandaan komt en maak je het mogelijk om hetgeen in een rapportage aan de orde is te controleren en eventueel te herhalen. Ook is de lezer op deze wijze in staat om tot eigen conclusies te komen. Voldoe je niet aan de richtlijnen voor bronvermelding, dan is er sprake van plagiaat. Plagiaat is het overnemen van tekst ideeën van anderen, zonder de bron te vermelden. Ook het zonder bronvermelding gebruiken van afbeeldingen van anderen valt onder plagiaat. Plagiaat is niet toegestaan! De verwijzingen naar de gebruikte bronnen, zowel inhoudelijk als qua vorm, moeten op de juiste wijze, d.w.z. volgens een aangegeven standaard, weergegeven worden. Voor het schrijven van verwijzingen in de tekst en van de lijst van referenties (de titelbeschrijvingen van de bronnen) zijn diverse standaarden ontwikkeld. Voordeel daarvan is ook dat er voor de lezer van het artikel meer duidelijkheid is er bijv. sprake is van verwijzing naar een boek artikel website, er sprake is van één meerdere auteurs, wat exact de voorletters van een auteur met een veel voorkomende achternaam zijn, etc. Zodoende kan de lezer makkelijker de referenties zelf achterhalen. Het geheel van regels voor het samenstellen van referenties en verwijzingen in de tekst wordt ook wel citatiestijl genoemd. APA Binnen de sociale wetenschappen zijn de APA-richtlijnen een belangrijke standaard voor het schrijven van verwijzingen en referenties. Deze zijn opgesteld door the American Psychological Association en voor het eerst beschreven in (2001) in een Manual waarin een uitvoerige uitleg van de richtlijnen voor het schrijven van referenties wordt gegeven. Sinds 2001 zijn er een aantal nieuwe edities verschenen van deze Manual. De zesde (meest recente) editie van deze titel is uitgegeven in 2010 door de American Psychological Association en is aanwezig in de Mediatheek FE: Publication manual the American Psychological Association. Ook het boek: Habraken, A. (2010). Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA: Gebaseerd op de 6e editie van de Publication Manual is een nuttige naslagbron. 1

2 Verwijzingen in de tekst In de tekst van rapporten, etc. moeten verwijzingen naar de gebruikte bronnen worden opgegeven. In een literatuurlijst, aan het eind van de tekst, worden dan de beschrijvingen (referenties) opgenomen van alle bronnen die genoemd zijn. Je kunt op verschillende wijze in de tekst gegevens uit de literatuur weergeven: Citeren: Letterlijk de tekst van een ander overnemen. Een citaat moet dus opgenomen worden in de oorspronkelijke taal. Maak nooit gebruik van citaten wanneer je de informatie ook in je eigen woorden kunt weergeven. Citaten zijn uitsluitend bedoeld voor informatie waarvan je het belangrijk vindt dat de lezer ze in de oorspronkelijke verwoording kan nalezen. Bijv. als je gewicht gelowaardigheid wilt toekennen aan een argument. Parafraseren: De tekst van anderen weergeven in eigen woorden. Parafraseren is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is). Duidelijk aangegeven is wat jouw eigen ideeën zijn en wat je van een ander hebt overgenomen. In de meeste gevallen verdient parafrasering de voorkeur: Omdat bij veelvuldig citeren de eenheid van stijl van het eigen betoog te vaak onderbroken wordt, hetgeen voor de lezer niet prettig is; Omdat de inspanning van het parafraseren je soms een beter begrip oplevert van de bedoeling van de geparafraseerde auteur. Bij veelvuldig citeren en parafraseren is het aan te bevelen het programma RefWorks te gebruiken om de vele literatuurverwijzingen te beheren. De Hogeschool Utrecht heeft een licentie en RefWorks is beschikbaar voor alle medewerkers en studenten. Zie voor meer informatie de Mediatheeksite van de HU: APA-richtlijnen voor bronvermelding in tekst en literatuurlijst: Enkele aandachtspunten: Basisvorm voor een titelbeschrijving is: Achternaam auteur, Initialen. (jaar van uitgave). Titel van het boek: Met ondertitel ( dr.). Plaats van uitgave: Uitgever. Let vooral op de volgorde van de elementen, het gebruik van hodletters, het gebruik van cursief schrift en de interpunctie, inclusief de spaties! Drukvermelding alleen indien het niet de eerste druk betreft. Citaten moeten tussen geplaatst worden en in de beschrijving moet dan het paginanummer van de bladzijde waar het citaat vermeld staat, genoemd worden. 2

3 Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van publicatie tussen haakjes voldoende, de auteur hoeft dan niet nog een keer vermeld te worden De literatuurlijst moet iedere verwijzing bevatten, die in de tekst gedaan is, maar in de literatuurlijst behoort geen referentie voor te komen waarnaar in de tekst niet verwezen is. De literatuurlijst wordt geplaatst na het artikel aan het einde van het boek. De literatuurlijst is alfabetisch geordend: Alfabetiseer op de achternaam van de eerste auteur (zowel bij boek als bij tijdschrift; ook bij een boek dat door een redacteur is samengesteld) Neem letter voor letter en ga uit van de stelregel: "Niets gaat voor iets'. Dus Smit, T. komt voor Smith, A. Neem M', Mc, en Mac zoals het er staat: niet als overal Mac staat. Dus: MacArthur komt voor McAllister en MacNeil komt voor M'Carthy Lidwoorden / tussenvoegsels. Hiervoor wordt naast de ficiële Engelstalige variant ook vaak een Nederlandse variant gebruikt. o Engelstalige / ficiële variant: lidwoorden en andere tussenvoegsels voor de achternaam geplaatst: J. de Vries wordt opgevoerd als: 'De Vries, J. ' o Nederlandstalige variant: Lidwoorden en andere tussenvoegsels worden achter de voorletter(s) geplaatst J. de Vries', wordt opgevoerd als Vries, J. de' Wanneer er geen auteur is maar wel een instituut wordt de instituutsnaam als auteursnaam gebruikt. Zijn er auteurs met eenzelfde naam, dan wordt op voorletter geordend. Zijn van een auteur meer publicaties genoemd, dan wordt op publicatiejaar geordend. Zijn van een auteur meer publicaties uit hetzelfde jaar genoemd, dan wordt alfabetisch op titel geordend. Voorbeelden van vermeldingen in tekst en titelbeschrijvingen: Boek met één auteur Dit zijn de belangrijkste vragen bij het kiezen van een onderwerp voor je scriptie (Eco, 1994). De belangrijkste vragen bij het kiezen van een onderwerp voor je scriptie zijn volgens Eco (1994)... In literatuurlijst Eco, U. (1994). Hoe schrijf ik een scriptie (7e dr.). Amsterdam: Bert Bakker. 3

4 Boek met twee auteurs Bij twee auteurs schrijf je in de literatuurlijst en de tekst voor de laatste auteur een ampersand (&). In de lopende tekst gebruik je het woordje en als verbinding. Bij gestructureerd informatie verzamelen is van tevoren precies bekend wat voor informatie nodig is (Baarda & De Goede, 2006, p. 180). Baarda en De Goede (2006) geven aan dat bij het gestructureerd verzamelen van informatie van tevoren precies bekend is wat voor informatie nodig is. In literatuurlijst Baarda, D.B., & Goede, M.P.M. de. (2006). Basisboek methoden en technieken: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek (4 e dr.). Groningen/Houten: Wolters-Noordhf. Boek met meerdere auteurs Steehouwer, Jansen, Maat, Van der Staak, De Vet, Witteveen en Woudstra (2006) geven een aantal voorbeelden van samenhang tussen doelen van zender en ontvanger. In literatuurlijst Steehouwer, M., Jansen, C., Maat, K., Staak, J. van der, Vet, D. de, Witteveen, M., & Woudstra, E. (2006). Leren communiceren: Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie (5 e dr.). Groningen/Houten: Wolters-Noordhf. Boek met redacteur(en) Als er geen auteur op het titelblad staat maar één meer samenstellers redacteuren voeg je aan de naam (red.) toe - (ed.) dan wel (eds.) als het om een Engelstalig boek gaat. Het aantal scholen voor kinderen met een geestelijke en/ lichamelijke handicap in Rusland is toegenomen van 1655 in 1985 tot 1848 in 1995 (Van Rijswijk, Foreman & Shipitsina, 1996). Van Rijswijk, Foreman en Shipitsina (1996) beschrijven de toename tussen 1985 en 1995 van het aantal scholen voor kinderen met een geestelijke en/ lichamelijke handicap in Rusland. In literatuurlijst Rijswijk, K. van, Foreman, N., & Hipitsma, L. (eds.) (1996). Special Education on the move. Leuven/Amersfoort: Acco. 4

5 Boek zonder vermelde auteur Wanneer er geen sprake is van een auteur maar wel van een instituut/instelling wordt de instituutsnaam als auteursnaam gebruikt. In literatuurlijst American Psychological Association. (2001). Publication manual the American Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: Author. Hodstuk uit boek Volgens Boeije (2009) zijn er bij kwalitatief onderzoek een aantal gemeenschappelijke kenmerken te formuleren. In literatuurlijst Boeije, H. (2009). Kwalitatief onderzoek. In H. Boeije, H. t Hart, & J. Hox (Red.), Onderzoeksmethoden (pp ). Amsterdam: Boom. Vertaald werk Montessori's voornaamste pedagogische idee is, dat de opvoeder niet mag forceren, maar vol vertrouwen op de potentiële kracht van het kind (1909/1993). In literatuurlijst Montessori, M. (1993). Door het kind naar een nieuwe wereld. (J. J. Prins-Werker, Vert.). Amsterdam: Nederlandse Montessori Vereniging. (Oorspronkelijk werk gepubliceerd in 1909) Artikel met één auteur Vink (2009) geeft aan dat behandelaars een veel actievere houding zouden moeten aannemen. In literatuurlijst Vink, M. (2009). Niet goed in je vel: lichamelijke gezondheid van mensen met chronische psychiatrische aandoeningen. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64(12), Artikel met twee auteurs Uit onderzoek blijkt dat tweeëntwintig procent van de kinderen een relevante verbetering laat zien (Keegstra & Goorhuis-Brouwer, 2009). Volgens Keegstra en Goorhuis-Brouwer (2009) laat tweeëntwintig procent van de kinderen een verbetering zien. 5

6 In literatuurlijst Keegstra, A.L., & Goorhuis-Brouwer, S.M. (2009). Effecten van taalstimulering bij kleuters: Een verkennende studie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 7/8(48), Artikel met meerdere auteurs De zelfredzaamheid van cliënten bleek na de periode van active support te zijn toegenomen (Hardendood, Slooven, Vor, Goede & Wijnroks, 2009) Hardendood, Slooven, Vor, Goede en Wijnroks (2009) constateerden dat de zelfredzaamheid van cliënten was toegenomen na de periode van active support. In literatuurlijst Hardendood, D., Slooven, A., Vor, M. de, Goede, H. de, & Wijnroks, L. (2009). Effecten van active support in een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 35(4), Twee meer artikelen van één auteur Worden van een auteur meerdere publicaties uit hetzelfde jaar vermeld, dan wordt alfabetisch op titel geordend. Verschillende onderzoeken op het gebied van trends en cultuur tonen aan dat.(bakas, 1990, 2006a, 2006b) In literatuurlijst Bakas, A. (1990). Verbetering schoolloopbaan Surinaamse kinderen: Een conferentie in beeld. In V. Th. Tjon-A-Ten, & T. Autar (red.), Schoolloopbaanverbetering van Surinaamse leerlingen. Amsterdam, Swets & Zeitlinger. Bakas, A. (2006a). Emigreren kun je leren. Den Haag: Expat Media. Bakas, A. (2006b). Megatrends Europe. London: Cyan. Een publicatie besproken in een secundaire bron Indien mogelijk moet je een publicatie zelf raadplegen en daarnaar verwijzen. Soms kom je echter werk van een auteur via een secundaire bron tegen en blijkt het niet mogelijk de oorspronkelijke publicatie te achterhalen. In dat geval mag je indirect verwijzen. Er is sprake van een indirect citaat wanneer je een tekstfragment overneemt uit een publicatie die je niet zelf gelezen hebt. Noem dan in de tekst de primaire bron, vermeld als geciteerd werk de secundaire en vermeld ook de secundaire bron in de referentielijst. Duhem (geciteerd in Tijmstra & Boeije, 2011) stelt dat het onmogelijk is om verschillende onderzoeken op het gebied van. In literatuurlijst Tijmstra, J., & Boeije, H. (2011). Wetenschapsfilosie in de context van de sociale wetenschappen. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. 6

7 . Elektronische bronnen met DOI Bij elektronische bronnen wordt steeds vaker een DOI-nummer (Digital Object Identifier ) vermeld. Dit is een uniek identificatienummer voor digitale bestanden (wel digitale objecten). Volgens de onderzoekers heeft reclame veel invloed (Harris, et al., 2009) In literatuurlijst Harris, J. L., Bargh, J. A., & Brownell, K. D. (2009). Priming effects television food advertising on eating behavior. Health Psychology, 28, doi: /a Elektronische bronnen zonder DOI Als een DOI ontbreekt wordt de URL van de homepage van het tijdschrift de uitgever vermeld, ook als de publicatie via een database is verkregen. De URL wordt voorafgegaan door Retrieved from in het Nederlands Ontleend aan / Geraadpleegd op. In literatuurlijst Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal Applied Psychology, 2(2), Retrieved from Webpagina Volgens het RIVM (2009) neemt het aantal jonge mensen met astma in Nederland af. In literatuurlijst RIVM (2009). Allergie. Nationaal kompas volksgezondheid. Geraadpleegd op 3 februari 2010 via Literatuur: Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., & Molen, H. van der. (2007). Zelf leren schrijven: Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen (2e dr.). Amsterdam: Boom. American Psychological Association (APA). (2010). Publication manual the American Psychological Association. Washington, DC: Auther. Habraken, A. (2010). Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA: Gebaseerd op de 6e editie van de Publication Manual. Tilburg: Universiteit van Tilburg. Ontleend aan Kremers, M., & Tenwolde, H. (2004). De vormgeving van werkstukken: Werkboek met richtlijnen ( 8e geh. herz. dr.). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek. 7

Academisch schrijven. Tips and tricks

Academisch schrijven. Tips and tricks Academisch schrijven Tips and tricks Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP-3: cohesie en zinsconstructies ViP-5: structuur 2 ViP-1: structuur 1 Titel en kopjes

Nadere informatie

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen Literatuurverwijzingen Een literatuurlijst maken & citeren / parafraseren Waarover gaat de presentatie? I Waarom verwijzen? Enkele overwegingen vooraf! II APA - normen III Literatuurverwijzingen: de praktijk

Nadere informatie

VERWIJZEN NAAR BRONNEN

VERWIJZEN NAAR BRONNEN HANDLEIDING VOOR HET VERWIJZEN NAAR BRONNEN MET BEHULP VAN WORD Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verwijzingen maken... 4 2.1 Invoegen van een verwijzing... 4 2.2 Verwijzing naar een boek... 5 2.3 Verwijzing

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Literatuurverwijzing in de tekst

Literatuurverwijzing in de tekst Verwijzen en literatuurlijst volgens de APA Voor het schrijven van teksten maak je vaak gebruik van schriftelijke bronnen. Dit kunnen boeken, tijdschriftartikelen, folders, of teksten van internet zijn.

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Bronnen en bronvermelding

Bronnen en bronvermelding Bronnen en bronvermelding Bronnen gebruiken Wie een zakelijke tekst schrijft (een essay, een boekbespreking ), zal vaak gebruik maken van bronnen: boeken, artikelen en websites waarop meer informatie te

Nadere informatie

Het Harvard-verwijssysteem

Het Harvard-verwijssysteem Het Harvard-verwijssysteem In verschillende wetenschapsdisciplines worden verschillende stijlen gehanteerd voor het verwijzen naar bronnen en het beschrijven van titels van publicaties (zie www.rug.nl/noordster,

Nadere informatie

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Open Word 2007, kies het vierde tabblad Verwijzingen

Nadere informatie

Hand-out. Bronvermelding 2009-2010. Auteurs: Drs. C.G.M. Piqué N. Esmeijer M.Z. Keus, MScBA Dr. H van Driel

Hand-out. Bronvermelding 2009-2010. Auteurs: Drs. C.G.M. Piqué N. Esmeijer M.Z. Keus, MScBA Dr. H van Driel Hand-out Bronvermelding 2009-2010 Auteurs: Drs. C.G.M. Piqué N. Esmeijer M.Z. Keus, MScBA Dr. H van Driel INLEIDING Deze hand-out is een korte samenvatting van de literatuur uit het B-gedeelte van de Skill

Nadere informatie

Literatuur verantwoorden

Literatuur verantwoorden Literatuur verantwoorden Hieronder staan regels voor de literatuurlijst. Ze zijn voor een groot deel gebaseerd op de apa-normen: de American Psychological Association. Speciale kenmerken van de apa-methode,

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1

Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1 Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1 Algemeen In deze samenvatting zijn de richtlijnen van de publication manual van de American Psychology Association (APA)

Nadere informatie

APA-richtlijnen voor literatuurverwijzingen

APA-richtlijnen voor literatuurverwijzingen U V A B I B L I O T H E E K APA-richtlijnen voor literatuurverwijzingen Wanneer je een wetenschappelijke tekst schrijft wordt van je verwacht dat je de inzichten en onderzoeksbevindingen uit de vakliteratuur

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs 2015

Richtlijnen voor auteurs 2015 Richtlijnen voor auteurs 2015 Bijdragen en recensies voor KWALON hebben vooral betrekking op methoden van kwalitatief onderzoek en vraagstukken die relevant zijn voor kwalitatieve onderzoekers in meerdere

Nadere informatie

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2 EndNote Web X6 Inhoud Over Endnote Web... 3 Aanmelden... 3 Samenwerking met Word (Cite while you write)... 5 Voordat je begint met invoeren... 7 Tussenvoegsels in namen... 7 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1 Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1. Inleiding Deze gids heeft als doel richtlijnen mee te geven die als leidraad kunnen dienen voor iedereen die een masterproef

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding student. Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet?

Bijlage 1 Handleiding student. Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet? Bijlage 1 Handleiding student Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet? Oefening 1 Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet?? Opdracht: Beoordeel de volgende situaties en zet steeds

Nadere informatie

MODULE- OF LEERTHEMAWERKSTUK

MODULE- OF LEERTHEMAWERKSTUK HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN MODULE- OF LEERTHEMAWERKSTUK VIA VINCI ACADEMY 2014-1 - In het portfolio worden per module* eindwerkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/2014 11:09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren handleiding onderzoek doen op internet pagina 1 Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren Het opstellen van een goede probleemstelling bij een onderwerp is leuk werk, maar ook lastig. Het kan veel tijd

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster De Schrijfregels Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster 1 Inleiding In dit boekje De Schrijfregels worden regels gegeven voor de inhoudelijke indeling en de uiterlijke presentatie van

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Gerard Drosterij Praktische opdracht, Geschiedenis HAVO 2006-2007, Luzac College Dordrecht

Gerard Drosterij Praktische opdracht, Geschiedenis HAVO 2006-2007, Luzac College Dordrecht DE HISTORISCHE SENSATIE, TOEN EN NU Gerard Drosterij Praktische opdracht, Geschiedenis HAVO 2006-2007, Luzac College Dordrecht Het eindcijfer voor geschiedenis is opgebouwd uit vier cijfers: 1. het schoolexamen

Nadere informatie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Introductie Sinds 1 september 2010 bestaat er een (nieuwe) facultaire standaard met richtlijnen waaraan alle werkstukken en verslagen aan dienen te voldoen.

Nadere informatie

Literatuurverwijzing volgens Harvard of APA

Literatuurverwijzing volgens Harvard of APA Literatuurverwijzing volgens Harvard of APA Als je een tekst opstelt, of dat nu een projectverslag of een studiehandleiding is, onderbouw je je beweringen met bevindingen uit de vakliteratuur. Je doet

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

APA-richtlijnen voor literatuurverwijzingen

APA-richtlijnen voor literatuurverwijzingen L IBRARY AND IT S ERVICES APA-richtlijnen voor literatuurverwijzingen Gebaseerd op de 5e editie van de Publication Manual Als je een wetenschappelijke tekst schrijft baseer je je op bestaande kennis om

Nadere informatie

Module 3. Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 3. Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 3 Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Hoe gebruik ik informatie

Nadere informatie

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES 'Initiatieven uit de praktijk'

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES 'Initiatieven uit de praktijk' Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. - versie juni 2014 - AUTEURSINSTRUCTIES 'Initiatieven uit de praktijk' Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek heeft tot doel

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. - versie november 2014 - AUTEURSINSTRUCTIES Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek heeft tot doel als brug te fungeren tussen

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Inhoud Specificaties Essay + format bronvermelding 2 Beoordelingsmatrix Essay 3 Specificaties Infomatiedienst 4 Specificaties Dashboard / Appstore

Nadere informatie

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Zoeken naar goede bronnen Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Kennismaken Dienstverlening docenten en studenten Test informatievaardigheden Korte rondgang digitale mediatheek Fontys

Nadere informatie

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay

Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Jan Bransen Het Schrijven van een Filosofisch Essay Onderstaande tekst schreef ik jaren geleden om studenten wat richtlijnen te geven bij het ontwikkelen van een voor filosofen cruciale vaardigheid: het

Nadere informatie

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad Rapporteren Om informatie te rapporteren bestaan er normen of regels. Enkele voorbeelden van rapporten: een eindwerk, een geïntegreerde proef Een rapport kan uit negen onderdelen bestaan: 1 Omslag/voorblad/titelblad

Nadere informatie

Rapportage Instructies voor het schrijven van verslagen

Rapportage Instructies voor het schrijven van verslagen Rapportage Instructies voor het schrijven van verslagen Auteurs: James M. Boekbinder Jantien Slob Irma Rademaker 2013.10.02 versie 17.0 Inhoudsopgave 1 Korte verslagen (1 tot 2 pagina's) 1 1.1 Bouwstenen

Nadere informatie

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen.

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Een wetenschappelijk artikel schrijven Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Aandachtspunten Bij een wetenschappelijk

Nadere informatie

Auteursinstructies Mens en Maatschappij

Auteursinstructies Mens en Maatschappij Aanlevering Manuscripten digitaal opsturen naar het redactiesecretariaat van Mens en Maatschappij, bereikbaar via menm@aup.nl. Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig

Nadere informatie

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Afdeling Midden-Oosten Studies September 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Definitie en kenmerken van de scriptie 1 3 Keuze van het onderwerp van de scriptie

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Aanleveren Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig manuscript bestaat uit de volgende onderdelen en in de volgende volgorde: o Titel o Ondertitel o Auteursnamen o Engelstalige

Nadere informatie

APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010)

APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010) APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010) INHOUDSOPGAVE A Verwijzingen in de tekst (APA-style)... 4 1 Inleiding... 4 2 Verwijzen in de tekst: drie focuspunten... 5 3 Publicaties met auteur(s)... 6 4 Publicaties met

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2015-2016 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2015 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Help, ik moet een werkstuk maken!

Help, ik moet een werkstuk maken! Help, ik moet een werkstuk maken! Je gaat de komende tijd bezig met het maken van een werkstuk. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp?

Nadere informatie

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk vijf (augustus 2012) ten opzichte van druk vier

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk vijf (augustus 2012) ten opzichte van druk vier Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk vijf (augustus 2012) ten opzichte van druk vier www.leenpollefliet.be Aangezien vele studenten en docenten die dit handboek gebruiken

Nadere informatie

Hoe schrijf ik een juridische scriptie?

Hoe schrijf ik een juridische scriptie? Hoe schrijf ik een juridische scriptie? Master scriptie FdR UvA Studielast 10 EC 20 à 30 pp ( 7.000-10.500 woorden) Leerdoel: De scriptie is bedoeld om te laten zien dat de schrijver in staat is een wetenschappelijke

Nadere informatie

P.de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (6 e druk; Rijswijk 1992)

P.de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (6 e druk; Rijswijk 1992) 1 P.de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (6 e druk; Rijswijk 1992) Inleiding Dit boek van de historici P.de Buck en anderen dat voorkomt uit de praktijk

Nadere informatie

"Feedback geven we de hele dag door" (Meer, Neijenhof & Bouwens, 2001, p. 126).

Feedback geven we de hele dag door (Meer, Neijenhof & Bouwens, 2001, p. 126). APA Als hulpmiddel bij het correct citeren en parafraseren in een tekst heeft de American Psychological Association regels gepubliceerd over de wijze waarop literatuurverwijzingen vermeld moeten worden.

Nadere informatie

Hoe schrijf ik een juridische scriptie?

Hoe schrijf ik een juridische scriptie? Tips & valkuilen Hoe schrijf ik een juridische scriptie? Onderwerp kiezen Probleemstelling formuleren Methode kiezen Tijdsplanning maken Bronnen bestuderen en analyseren Schrijven Conclusies trekken Roland

Nadere informatie

II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II. I Master scrip,e: kick off I

II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II. I Master scrip,e: kick off I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II I Master scrip,e: kick off I Academisering Martyn Shu,leworth - "In the broadest sense of the word, the defini;on of research includes

Nadere informatie

KS JOMA Maantjessteenweg 130 2170 MERKSEM. Taalhulp voor een werkstuk op JOMA

KS JOMA Maantjessteenweg 130 2170 MERKSEM. Taalhulp voor een werkstuk op JOMA KS JOMA Maantjessteenweg 130 2170 MERKSEM Taalhulp voor een werkstuk op JOMA 1 Inhoudsopgave Taalhulp voor een werkstuk (GIP eindwerk tekst) op JOMA... 3 Inleiding... 3 Structuur van een werkstuk... 3

Nadere informatie

KS JOMA Maantjessteenweg 130 2170 MERKSEM. Taalhulp voor een werkstuk op KS JOMA

KS JOMA Maantjessteenweg 130 2170 MERKSEM. Taalhulp voor een werkstuk op KS JOMA KS JOMA Maantjessteenweg 130 2170 MERKSEM Taalhulp voor een werkstuk op KS JOMA KS JOMA Maantjessteenweg 130 2170 MERKSEM Taalhulp voor een werkstuk op KS JOMA Inhoudsopgave Taalhulp voor een werkstuk

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Twee eeuwen leven, wonen en werken in Nederland (19 e en 20 e eeuw). Een studie op basis van de digitale Nederlandse Volkstellingen 1795-2001

Twee eeuwen leven, wonen en werken in Nederland (19 e en 20 e eeuw). Een studie op basis van de digitale Nederlandse Volkstellingen 1795-2001 Twee eeuwen leven, wonen en werken in Nederland (19 e en 20 e eeuw). Een studie op basis van de digitale Nederlandse Volkstellingen 1795-2001 Richtlijnen voor auteurs 25 april 2006 ALGEMEEN De tekst van

Nadere informatie

in linker menubalk, bij handige links naar Endnote en Referencemanager heel wat informatie over Endnote en de download-knop

in linker menubalk, bij handige links naar Endnote en Referencemanager heel wat informatie over Endnote en de download-knop Download Endnote De voorbereidende stappen: aanmelden op studienet, kies voor Mijn werkplek. in linker menubalk, bij handige links naar Endnote en Referencemanager hier vind je heel wat informatie over

Nadere informatie

Pabo Hogeschool van Amsterdam Handleiding Afstudeeronderzoek 2013-2014

Pabo Hogeschool van Amsterdam Handleiding Afstudeeronderzoek 2013-2014 Pabo Hogeschool van Amsterdam Handleiding Afstudeeronderzoek 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Onderzoekscompetenties... 5 3. Een probleemanalytisch onderzoek... 5 4. Keuze van een onderwerp

Nadere informatie

Auteursinstructies Tijdschrift voor Genderstudies

Auteursinstructies Tijdschrift voor Genderstudies Tijdschrift voor Genderstudies Auteursinstructies AUP Tijdschrift voor Genderstudies Oktober 2014 Aanleveren Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig manuscript bestaat

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 3

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 3 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 3 Agenda Algemene Feedback lesweek 2 opdracht De valkuilen van onderzoek Aspartaam: wie kun je vertrouwen? Internet Detective Onderzoek: meer dan Google

Nadere informatie

Aanleverspecificaties folio-uitgaven

Aanleverspecificaties folio-uitgaven Aanleverspecificaties folio-uitgaven 1 Inhoudsopgave 1 Instructies schrijffase 4 Opbouw van het boek - Voorwerk - Hoofdgedeelte - Nawerk 2 structuur en leesbaarheid 5 Hoofdstukinleiding Koppenstructuur

Nadere informatie

Studentartikelrichtlijnen Ars Aequi Maandblad

Studentartikelrichtlijnen Ars Aequi Maandblad Studentartikelrichtlijnen Ars Aequi Maandblad Vooraf Ars Aequi is een rechtswetenschappelijk maandblad voor en door studenten. De redactie bestaat geheel uit studenten en enkele aio s van de verschillende

Nadere informatie

mogelijk. De redactie gaat ervan uit dat de tekst niet gelijktijdig aan een ander tijdschrift ter

mogelijk. De redactie gaat ervan uit dat de tekst niet gelijktijdig aan een ander tijdschrift ter Tijdschrift voor Neuropsychologie Richtlijnen voor auteurs Inleiding Tijdschrift voor Neuropsychologie diagnostiek, behandeling en onderzoek is een uitgave van Uitgeverij Boom. Het tijdschrift verschijnt

Nadere informatie

Handleiding voor het invoeren van resultaten in METIS

Handleiding voor het invoeren van resultaten in METIS Handleiding voor het invoeren van resultaten in METIS Functioneel Beheer METIS VU, 14-01-2010 Inhoud 1. Beginnen met METIS 2. Een publicatie registreren 2.1 Algemeen 2.2 Tijdschriftartikel 2.3 Artikel

Nadere informatie

Auteursinstructies. Inhoudsopgave. Beste Auteur,

Auteursinstructies. Inhoudsopgave. Beste Auteur, Beste Auteur, Als besloten is uw manuscript uit te geven, wordt u gevraagd de tekst volgens onze huisstijl aan te leveren. Een uitgebreide handleiding volgt hieronder en is tevens te downloaden van onze

Nadere informatie

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden.

Wanneer je al in Limo aan het werken bent, kan je scopus intypen in de zoekbalk en Databases / E-journals aanduiden. SCOPUS 1. Beschrijving Scopus is een onderzoeksdatabank van Elsevier met abstracts van artikelen en boekhoofdstukken op alle vakgebieden. Het bevat tevens de verwijzingen uit en citaties van die artikelen

Nadere informatie

HANDLEIDING SCHRIFTELIJK WERKSTUK 2015 1 Auteur: Hans Theunissen, aangepast door Petra de Bruijn

HANDLEIDING SCHRIFTELIJK WERKSTUK 2015 1 Auteur: Hans Theunissen, aangepast door Petra de Bruijn 1 HANDLEIDING SCHRIFTELIJK WERKSTUK 2015 1 Auteur: Hans Theunissen, aangepast door Petra de Bruijn Wat is het belang van schrijven? Je moet in staat zijn ideeën (standpunten, meningen, opvattingen van

Nadere informatie

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Pagina 1 van 10 Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Versie: 8 juni 2015 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Eisen Nederlands 3 Eisen vormgeving 4 Eisen bronvermelding 5 Procedure

Nadere informatie

DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN

DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN DE TECHNISCHE VERZORGING VAN WERKSTUKKEN De huidige tekstverwerkingsprogramma s maken het mogelijk teksten op een professionele manier op te maken. De vele mogelijkheden brengen echter ook het risico met

Nadere informatie

Hoe naar bronnen verwijzen?

Hoe naar bronnen verwijzen? Hoe naar bronnen verwijzen? Er zijn verschillende systemen om naar een bron te verwijzen. In het APA-systeem plaats je in de tekst na het citaat op de parafrase tussen haakjes de naam van de auteur, het

Nadere informatie

Schoolexamen Verzorgingsstaat

Schoolexamen Verzorgingsstaat Schoolexamen Verzorgingsstaat Maatschappijleer HAVO Juni 2014 Werkwijze Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Lees de vier opdrachten goed door. Kies één van de vier opdrachten uit die je gaat maken voor

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Aanleveren Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig manuscript bestaat uit de volgende onderdelen en in de volgende volgorde: o Titel o Ondertitel o Auteursnamen o Engelstalige

Nadere informatie

Onderwerp. Plaatje. Uitleg over plaatje. Gemaakt door naam Groep Inleverdatum

Onderwerp. Plaatje. Uitleg over plaatje. Gemaakt door naam Groep Inleverdatum Onderwerp Plaatje Uitleg over plaatje Gemaakt door naam Groep Inleverdatum De voorkant is het visitekaartje, besteedt er genoeg aandacht aan Schrijf de titel van jouw werkstuk duidelijk op de voorkant

Nadere informatie

Plagiaat: wat is het, wat zijn de sancties, en hoe valt het te voorkomen?

Plagiaat: wat is het, wat zijn de sancties, en hoe valt het te voorkomen? Plagiaat: wat is het, wat zijn de sancties, en hoe valt het te voorkomen? Studentenhandleiding Editie 2009-2010 (versie 7 december 2009) Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Inhoud 1. Waarom

Nadere informatie

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA Library and IT Services Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA H A N D L E I D I N G 15/5/2012 Library and IT Services Tilburg University Auteur drs. J.H.M. (Anja) Habraken Tilburg University

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

Richtlijnen voor het maken van academische werkstukken

Richtlijnen voor het maken van academische werkstukken Richtlijnen voor het maken van academische werkstukken Tijdens je studie moet je verschillende soorten academische werkstukken schrijven: papers, rapporten, (stage)verslagen, scripties en korte werkstukken

Nadere informatie

Redactionele en bibliografische aanwijzingen voor publicaties in de wetenschappelijke series van het ILRS

Redactionele en bibliografische aanwijzingen voor publicaties in de wetenschappelijke series van het ILRS Dantegebouw,kamer 235 Warandelaan 2 Postbus 90153 NL 5000 LE Tilburg Tel. (+31 13) 466 2056 Fax (+31 13) 466 2892 E-mail ilrs@uvt.nl www.tilburguniversity.edu/ilrs Redactionele en bibliografische aanwijzingen

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Cultuur & Media Hoorcollege 4 Het essay en nog wat psychologie Theo Ploeg

Cultuur & Media Hoorcollege 4 Het essay en nog wat psychologie Theo Ploeg Cultuur & Media Hoorcollege 4 Het essay en nog wat Theo Ploeg 1 blok 2: (nieuwe) Mediatheorie, een inleiding extra vak voor twee (2) studieregiepunten net zo zwaar als elk ander vak (van 2 studiepunten)

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

NYENRODE RICHTLIJNEN. voor het schrijven van rapporten en bibliografische verwijzingen

NYENRODE RICHTLIJNEN. voor het schrijven van rapporten en bibliografische verwijzingen NYENRODE RICHTLIJNEN voor het schrijven van rapporten en bibliografische verwijzingen Oorspronkelijke versie: Nyenrode Guidelines for report writing and bibliographic descriptions Revised edition: June

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR

AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN VERHALEN VOOR WWW.ZEEUWSEANKERS.NL Denk van tevoren goed na over de inhoud van de tekst: wát wil je precies aan de lezer vertellen? Hou daarbij in het oog wat de bezoeker

Nadere informatie

+DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ

+DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ +DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ,19(57 &DPSXVELEOLRWKHHN%LRPHGLVFKH:HWHQVFKDSSHQ 'HFHPEHU ,19(57LQGH[YDQGH1HGHUODQGVWDOLJHYHUSOHHJNXQGLJHOLWHUDWXXU Wat is invert? Eenvoudig zoeken Geavanceerd zoeken In welk

Nadere informatie

Een verzorgd rapport. 1 Mogelijke onderdelen van de paper

Een verzorgd rapport. 1 Mogelijke onderdelen van de paper Een verzorgd rapport Wie een tekst schrijft, moet veel tegelijkertijd doen: gedachten formuleren, gedachten ordenen, bijschaven door te zoeken naar een vlottere zin, een beter woord, correctheid van taal

Nadere informatie

P r o t o c o l O n d e r z o e k W e r k v e l d H b o D a n s & H b o D o c e n t D a n s 2 0 1 4-2 0 1 5. B i j l a g e I I :

P r o t o c o l O n d e r z o e k W e r k v e l d H b o D a n s & H b o D o c e n t D a n s 2 0 1 4-2 0 1 5. B i j l a g e I I : P r o t o c o l O n d e r z o e k W e r k v e l d H b o D a n s & H b o D o c e n t D a n s 2 0 1 4-2 0 1 5 B i j l a g e I I : Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA B r o n ve r m e ld in g

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593 HW Den Haag +31 70 349 44 50 info@dans.knaw.nl

Nadere informatie

1. Verwijzen naar literatuur

1. Verwijzen naar literatuur 1. Verwijzen naar literatuur Voor de manier waarop je naar literatuur verwijst, bestaan verschillende systemen. Een systeem dat vrij algemeen in de sociale wetenschappen gebruikt wordt, is dat van de American

Nadere informatie

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids?

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? WERKBOEK WIKIKIDS Welkom bij het werkboek van WikiKids. In dit werkboek staan opdrachten waarmee je stap voor stap leert werken met WikiKids. Er staan 15 opdrachten

Nadere informatie

Aanwijzingen en algemene richtlijnen voor structuur en inhoud bij de opbouw van het Individueel onderzoeksverslag

Aanwijzingen en algemene richtlijnen voor structuur en inhoud bij de opbouw van het Individueel onderzoeksverslag Aanwijzingen en algemene rihtlijnen voor strutuur en inhoud bij de opbouw van het Individueel onderzoeksverslag Bij de opbouw van het Individueel onderzoeksverslag kunnen voor strutuur en inhoud de volgende

Nadere informatie

Taalrichtlijnen voor auteurs

Taalrichtlijnen voor auteurs Taalrichtlijnen voor auteurs Spellingskwesties Om de redactie- en correctiefase niet nodeloos lang te laten duren, verdient het aanbeveling om u aan de voorkeursspelling te houden. U kunt daarvoor het

Nadere informatie

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor toegepaste psychologie

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor toegepaste psychologie Kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor toegepaste psychologie Kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor toegepaste psychologie Laurens Ekkel Tweede druk Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Voorwoord

Nadere informatie

READER SCHRIFTELIJK RAPPORTEREN CCOPRF10R1

READER SCHRIFTELIJK RAPPORTEREN CCOPRF10R1 READER SCHRIFTELIJK RAPPORTEREN CCOPRF10R1 0 READER SCHRIFTELIJK RAPPORTEREN CCOPRF10R1 T. ten Dam Opleiding Communicatie Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Hogeschool Rotterdam

Nadere informatie

Kennismaking mediatheek. inloggen mediatheeksite catalogus A tot Z tijdschriftenlijst Lucas printen startfg.hu.nl

Kennismaking mediatheek. inloggen mediatheeksite catalogus A tot Z tijdschriftenlijst Lucas printen startfg.hu.nl Kennismaking mediatheek inloggen mediatheeksite catalogus A tot Z tijdschriftenlijst Lucas printen startfg.hu.nl Augustus 2012 INLOGGEN LEZEN Gebruikersnaam en wachtwoord Je gebruikersnaam is gelijk aan

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie