APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst."

Transcriptie

1 APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst. Algemeen Bij je PGO en bij elke paper die je in je bachelor- masteropleiding schrijft, zul je literatuur raadplegen. Het opnemen van een referentielijst aan het eind van je product met daarin de gebruikte literatuur is dan niet voldoende. Je moet door bronvermelding duidelijk maken welke delen van je rapport zijn overgenomen gebaseerd op het werk van een ander. In de tekst moet verwezen worden naar de geraadpleegde documenten en publicaties. Het is voor de lezer van je rapport van belang om te weten waarop bepaalde uitspraken gebaseerd zijn, wat jouw eigen woorden en ideeën zijn en welke van een ander zijn. Zodoende geef je anderen de eer die hen toekomt, laat je zien waar informatie vandaan komt en maak je het mogelijk om hetgeen in een rapportage aan de orde is te controleren en eventueel te herhalen. Ook is de lezer op deze wijze in staat om tot eigen conclusies te komen. Voldoe je niet aan de richtlijnen voor bronvermelding, dan is er sprake van plagiaat. Plagiaat is het overnemen van tekst ideeën van anderen, zonder de bron te vermelden. Ook het zonder bronvermelding gebruiken van afbeeldingen van anderen valt onder plagiaat. Plagiaat is niet toegestaan! De verwijzingen naar de gebruikte bronnen, zowel inhoudelijk als qua vorm, moeten op de juiste wijze, d.w.z. volgens een aangegeven standaard, weergegeven worden. Voor het schrijven van verwijzingen in de tekst en van de lijst van referenties (de titelbeschrijvingen van de bronnen) zijn diverse standaarden ontwikkeld. Voordeel daarvan is ook dat er voor de lezer van het artikel meer duidelijkheid is er bijv. sprake is van verwijzing naar een boek artikel website, er sprake is van één meerdere auteurs, wat exact de voorletters van een auteur met een veel voorkomende achternaam zijn, etc. Zodoende kan de lezer makkelijker de referenties zelf achterhalen. Het geheel van regels voor het samenstellen van referenties en verwijzingen in de tekst wordt ook wel citatiestijl genoemd. APA Binnen de sociale wetenschappen zijn de APA-richtlijnen een belangrijke standaard voor het schrijven van verwijzingen en referenties. Deze zijn opgesteld door the American Psychological Association en voor het eerst beschreven in (2001) in een Manual waarin een uitvoerige uitleg van de richtlijnen voor het schrijven van referenties wordt gegeven. Sinds 2001 zijn er een aantal nieuwe edities verschenen van deze Manual. De zesde (meest recente) editie van deze titel is uitgegeven in 2010 door de American Psychological Association en is aanwezig in de Mediatheek FE: Publication manual the American Psychological Association. Ook het boek: Habraken, A. (2010). Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA: Gebaseerd op de 6e editie van de Publication Manual is een nuttige naslagbron. 1

2 Verwijzingen in de tekst In de tekst van rapporten, etc. moeten verwijzingen naar de gebruikte bronnen worden opgegeven. In een literatuurlijst, aan het eind van de tekst, worden dan de beschrijvingen (referenties) opgenomen van alle bronnen die genoemd zijn. Je kunt op verschillende wijze in de tekst gegevens uit de literatuur weergeven: Citeren: Letterlijk de tekst van een ander overnemen. Een citaat moet dus opgenomen worden in de oorspronkelijke taal. Maak nooit gebruik van citaten wanneer je de informatie ook in je eigen woorden kunt weergeven. Citaten zijn uitsluitend bedoeld voor informatie waarvan je het belangrijk vindt dat de lezer ze in de oorspronkelijke verwoording kan nalezen. Bijv. als je gewicht gelowaardigheid wilt toekennen aan een argument. Parafraseren: De tekst van anderen weergeven in eigen woorden. Parafraseren is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is). Duidelijk aangegeven is wat jouw eigen ideeën zijn en wat je van een ander hebt overgenomen. In de meeste gevallen verdient parafrasering de voorkeur: Omdat bij veelvuldig citeren de eenheid van stijl van het eigen betoog te vaak onderbroken wordt, hetgeen voor de lezer niet prettig is; Omdat de inspanning van het parafraseren je soms een beter begrip oplevert van de bedoeling van de geparafraseerde auteur. Bij veelvuldig citeren en parafraseren is het aan te bevelen het programma RefWorks te gebruiken om de vele literatuurverwijzingen te beheren. De Hogeschool Utrecht heeft een licentie en RefWorks is beschikbaar voor alle medewerkers en studenten. Zie voor meer informatie de Mediatheeksite van de HU: APA-richtlijnen voor bronvermelding in tekst en literatuurlijst: Enkele aandachtspunten: Basisvorm voor een titelbeschrijving is: Achternaam auteur, Initialen. (jaar van uitgave). Titel van het boek: Met ondertitel ( dr.). Plaats van uitgave: Uitgever. Let vooral op de volgorde van de elementen, het gebruik van hodletters, het gebruik van cursief schrift en de interpunctie, inclusief de spaties! Drukvermelding alleen indien het niet de eerste druk betreft. Citaten moeten tussen geplaatst worden en in de beschrijving moet dan het paginanummer van de bladzijde waar het citaat vermeld staat, genoemd worden. 2

3 Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van publicatie tussen haakjes voldoende, de auteur hoeft dan niet nog een keer vermeld te worden De literatuurlijst moet iedere verwijzing bevatten, die in de tekst gedaan is, maar in de literatuurlijst behoort geen referentie voor te komen waarnaar in de tekst niet verwezen is. De literatuurlijst wordt geplaatst na het artikel aan het einde van het boek. De literatuurlijst is alfabetisch geordend: Alfabetiseer op de achternaam van de eerste auteur (zowel bij boek als bij tijdschrift; ook bij een boek dat door een redacteur is samengesteld) Neem letter voor letter en ga uit van de stelregel: "Niets gaat voor iets'. Dus Smit, T. komt voor Smith, A. Neem M', Mc, en Mac zoals het er staat: niet als overal Mac staat. Dus: MacArthur komt voor McAllister en MacNeil komt voor M'Carthy Lidwoorden / tussenvoegsels. Hiervoor wordt naast de ficiële Engelstalige variant ook vaak een Nederlandse variant gebruikt. o Engelstalige / ficiële variant: lidwoorden en andere tussenvoegsels voor de achternaam geplaatst: J. de Vries wordt opgevoerd als: 'De Vries, J. ' o Nederlandstalige variant: Lidwoorden en andere tussenvoegsels worden achter de voorletter(s) geplaatst J. de Vries', wordt opgevoerd als Vries, J. de' Wanneer er geen auteur is maar wel een instituut wordt de instituutsnaam als auteursnaam gebruikt. Zijn er auteurs met eenzelfde naam, dan wordt op voorletter geordend. Zijn van een auteur meer publicaties genoemd, dan wordt op publicatiejaar geordend. Zijn van een auteur meer publicaties uit hetzelfde jaar genoemd, dan wordt alfabetisch op titel geordend. Voorbeelden van vermeldingen in tekst en titelbeschrijvingen: Boek met één auteur Dit zijn de belangrijkste vragen bij het kiezen van een onderwerp voor je scriptie (Eco, 1994). De belangrijkste vragen bij het kiezen van een onderwerp voor je scriptie zijn volgens Eco (1994)... In literatuurlijst Eco, U. (1994). Hoe schrijf ik een scriptie (7e dr.). Amsterdam: Bert Bakker. 3

4 Boek met twee auteurs Bij twee auteurs schrijf je in de literatuurlijst en de tekst voor de laatste auteur een ampersand (&). In de lopende tekst gebruik je het woordje en als verbinding. Bij gestructureerd informatie verzamelen is van tevoren precies bekend wat voor informatie nodig is (Baarda & De Goede, 2006, p. 180). Baarda en De Goede (2006) geven aan dat bij het gestructureerd verzamelen van informatie van tevoren precies bekend is wat voor informatie nodig is. In literatuurlijst Baarda, D.B., & Goede, M.P.M. de. (2006). Basisboek methoden en technieken: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek (4 e dr.). Groningen/Houten: Wolters-Noordhf. Boek met meerdere auteurs Steehouwer, Jansen, Maat, Van der Staak, De Vet, Witteveen en Woudstra (2006) geven een aantal voorbeelden van samenhang tussen doelen van zender en ontvanger. In literatuurlijst Steehouwer, M., Jansen, C., Maat, K., Staak, J. van der, Vet, D. de, Witteveen, M., & Woudstra, E. (2006). Leren communiceren: Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie (5 e dr.). Groningen/Houten: Wolters-Noordhf. Boek met redacteur(en) Als er geen auteur op het titelblad staat maar één meer samenstellers redacteuren voeg je aan de naam (red.) toe - (ed.) dan wel (eds.) als het om een Engelstalig boek gaat. Het aantal scholen voor kinderen met een geestelijke en/ lichamelijke handicap in Rusland is toegenomen van 1655 in 1985 tot 1848 in 1995 (Van Rijswijk, Foreman & Shipitsina, 1996). Van Rijswijk, Foreman en Shipitsina (1996) beschrijven de toename tussen 1985 en 1995 van het aantal scholen voor kinderen met een geestelijke en/ lichamelijke handicap in Rusland. In literatuurlijst Rijswijk, K. van, Foreman, N., & Hipitsma, L. (eds.) (1996). Special Education on the move. Leuven/Amersfoort: Acco. 4

5 Boek zonder vermelde auteur Wanneer er geen sprake is van een auteur maar wel van een instituut/instelling wordt de instituutsnaam als auteursnaam gebruikt. In literatuurlijst American Psychological Association. (2001). Publication manual the American Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: Author. Hodstuk uit boek Volgens Boeije (2009) zijn er bij kwalitatief onderzoek een aantal gemeenschappelijke kenmerken te formuleren. In literatuurlijst Boeije, H. (2009). Kwalitatief onderzoek. In H. Boeije, H. t Hart, & J. Hox (Red.), Onderzoeksmethoden (pp ). Amsterdam: Boom. Vertaald werk Montessori's voornaamste pedagogische idee is, dat de opvoeder niet mag forceren, maar vol vertrouwen op de potentiële kracht van het kind (1909/1993). In literatuurlijst Montessori, M. (1993). Door het kind naar een nieuwe wereld. (J. J. Prins-Werker, Vert.). Amsterdam: Nederlandse Montessori Vereniging. (Oorspronkelijk werk gepubliceerd in 1909) Artikel met één auteur Vink (2009) geeft aan dat behandelaars een veel actievere houding zouden moeten aannemen. In literatuurlijst Vink, M. (2009). Niet goed in je vel: lichamelijke gezondheid van mensen met chronische psychiatrische aandoeningen. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64(12), Artikel met twee auteurs Uit onderzoek blijkt dat tweeëntwintig procent van de kinderen een relevante verbetering laat zien (Keegstra & Goorhuis-Brouwer, 2009). Volgens Keegstra en Goorhuis-Brouwer (2009) laat tweeëntwintig procent van de kinderen een verbetering zien. 5

6 In literatuurlijst Keegstra, A.L., & Goorhuis-Brouwer, S.M. (2009). Effecten van taalstimulering bij kleuters: Een verkennende studie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 7/8(48), Artikel met meerdere auteurs De zelfredzaamheid van cliënten bleek na de periode van active support te zijn toegenomen (Hardendood, Slooven, Vor, Goede & Wijnroks, 2009) Hardendood, Slooven, Vor, Goede en Wijnroks (2009) constateerden dat de zelfredzaamheid van cliënten was toegenomen na de periode van active support. In literatuurlijst Hardendood, D., Slooven, A., Vor, M. de, Goede, H. de, & Wijnroks, L. (2009). Effecten van active support in een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 35(4), Twee meer artikelen van één auteur Worden van een auteur meerdere publicaties uit hetzelfde jaar vermeld, dan wordt alfabetisch op titel geordend. Verschillende onderzoeken op het gebied van trends en cultuur tonen aan dat.(bakas, 1990, 2006a, 2006b) In literatuurlijst Bakas, A. (1990). Verbetering schoolloopbaan Surinaamse kinderen: Een conferentie in beeld. In V. Th. Tjon-A-Ten, & T. Autar (red.), Schoolloopbaanverbetering van Surinaamse leerlingen. Amsterdam, Swets & Zeitlinger. Bakas, A. (2006a). Emigreren kun je leren. Den Haag: Expat Media. Bakas, A. (2006b). Megatrends Europe. London: Cyan. Een publicatie besproken in een secundaire bron Indien mogelijk moet je een publicatie zelf raadplegen en daarnaar verwijzen. Soms kom je echter werk van een auteur via een secundaire bron tegen en blijkt het niet mogelijk de oorspronkelijke publicatie te achterhalen. In dat geval mag je indirect verwijzen. Er is sprake van een indirect citaat wanneer je een tekstfragment overneemt uit een publicatie die je niet zelf gelezen hebt. Noem dan in de tekst de primaire bron, vermeld als geciteerd werk de secundaire en vermeld ook de secundaire bron in de referentielijst. Duhem (geciteerd in Tijmstra & Boeije, 2011) stelt dat het onmogelijk is om verschillende onderzoeken op het gebied van. In literatuurlijst Tijmstra, J., & Boeije, H. (2011). Wetenschapsfilosie in de context van de sociale wetenschappen. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. 6

7 . Elektronische bronnen met DOI Bij elektronische bronnen wordt steeds vaker een DOI-nummer (Digital Object Identifier ) vermeld. Dit is een uniek identificatienummer voor digitale bestanden (wel digitale objecten). Volgens de onderzoekers heeft reclame veel invloed (Harris, et al., 2009) In literatuurlijst Harris, J. L., Bargh, J. A., & Brownell, K. D. (2009). Priming effects television food advertising on eating behavior. Health Psychology, 28, doi: /a Elektronische bronnen zonder DOI Als een DOI ontbreekt wordt de URL van de homepage van het tijdschrift de uitgever vermeld, ook als de publicatie via een database is verkregen. De URL wordt voorafgegaan door Retrieved from in het Nederlands Ontleend aan / Geraadpleegd op. In literatuurlijst Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal Applied Psychology, 2(2), Retrieved from Webpagina Volgens het RIVM (2009) neemt het aantal jonge mensen met astma in Nederland af. In literatuurlijst RIVM (2009). Allergie. Nationaal kompas volksgezondheid. Geraadpleegd op 3 februari 2010 via Literatuur: Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., & Molen, H. van der. (2007). Zelf leren schrijven: Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen (2e dr.). Amsterdam: Boom. American Psychological Association (APA). (2010). Publication manual the American Psychological Association. Washington, DC: Auther. Habraken, A. (2010). Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA: Gebaseerd op de 6e editie van de Publication Manual. Tilburg: Universiteit van Tilburg. Ontleend aan Kremers, M., & Tenwolde, H. (2004). De vormgeving van werkstukken: Werkboek met richtlijnen ( 8e geh. herz. dr.). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek. 7

1. Verwijzen naar literatuur

1. Verwijzen naar literatuur 1. Verwijzen naar literatuur Voor de manier waarop je naar literatuur verwijst, bestaan verschillende systemen. Een systeem dat vrij algemeen in de sociale wetenschappen gebruikt wordt, is dat van de American

Nadere informatie

APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010)

APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010) APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010) INHOUDSOPGAVE A Verwijzingen in de tekst (APA-style)... 4 1 Inleiding... 4 2 Verwijzen in de tekst: drie focuspunten... 5 3 Publicaties met auteur(s)... 6 4 Publicaties met

Nadere informatie

Bibliografische referenties Richtlijnen en voorbeelden

Bibliografische referenties Richtlijnen en voorbeelden Bibliografische referenties Richtlijnen en voorbeelden Dienst mediatheken Dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering Laatste update: 4/07/2013 17:21 ALGEMEEN Het is plagiaat om zonder bronvermelding

Nadere informatie

Literatuurverwijzing in de tekst

Literatuurverwijzing in de tekst Verwijzen en literatuurlijst volgens de APA Voor het schrijven van teksten maak je vaak gebruik van schriftelijke bronnen. Dit kunnen boeken, tijdschriftartikelen, folders, of teksten van internet zijn.

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg

Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg Schrijfwijzer Bacheloropleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg September 2013 2013, Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg Samenstellers Hanny Groenewoud

Nadere informatie

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA Library and IT Services Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA H A N D L E I D I N G 15/5/2012 Library and IT Services Tilburg University Auteur drs. J.H.M. (Anja) Habraken Tilburg University

Nadere informatie

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA L IBRARY AND IT S ERVICES Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA Wanneer je een wetenschappelijke tekst schrijft onderbouw je je argumentatie met inzichten en onderzoeksbevindingen uit de vakliteratuur.

Nadere informatie

Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Opleiding Nederlandse taal en cultuur. De schrijfregels

Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Opleiding Nederlandse taal en cultuur. De schrijfregels Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Opleiding Nederlandse taal en cultuur 2010 De schrijfregels Voorwoord In De schrijfregels worden voorschriften gegeven voor de inhoudelijke indeling

Nadere informatie

Bronnen en bronvermelding

Bronnen en bronvermelding Bronnen en bronvermelding Bronnen gebruiken Wie een zakelijke tekst schrijft (een essay, een boekbespreking ), zal vaak gebruik maken van bronnen: boeken, artikelen en websites waarop meer informatie te

Nadere informatie

Het Harvard-verwijssysteem

Het Harvard-verwijssysteem Het Harvard-verwijssysteem In verschillende wetenschapsdisciplines worden verschillende stijlen gehanteerd voor het verwijzen naar bronnen en het beschrijven van titels van publicaties (zie www.rug.nl/noordster,

Nadere informatie

Library and IT Services. Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

Library and IT Services. Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA Library and IT Services Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA H A N D L E I D I N G BRONVERMELDING VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE APA Deze beknopte handleiding over de referentiestijl van de

Nadere informatie

Schriftelijk kunsthistorisch werk. Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis

Schriftelijk kunsthistorisch werk. Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis Schriftelijk kunsthistorisch werk Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Afdeling

Nadere informatie

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties 2013 Leidraad voor juridische auteurs LEIDRAAD voor juridische auteurs Voetnoten,

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Heuristiek 3 2.1. Tekstedities en vertalingen 2.2. Naslagwerken 2.3. Het internet 2.4. Bibliographical Reference Managers

1. Inleiding 2. 2. Heuristiek 3 2.1. Tekstedities en vertalingen 2.2. Naslagwerken 2.3. Het internet 2.4. Bibliographical Reference Managers Scriptiewijzer GLTC Inhoud 1. Inleiding 2 2. Heuristiek 3 2.1. Tekstedities en vertalingen 2.2. Naslagwerken 2.3. Het internet 2.4. Bibliographical Reference Managers 3. Structuur en Stijl 6 3.1. Structuur

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

6 Eisen aan rapportonderdelen

6 Eisen aan rapportonderdelen 6 Eisen aan rapportonderdelen 6.1 Inleiding De lezers van jullie schriftelijke verantwoording hebben niet alleen verwachtingen over de inhoud ervan, maar ook over de vorm. Jullie onderzoek zal gepresenteerd

Nadere informatie

CHICAGO-STYLE CITATION QUICK GUIDE

CHICAGO-STYLE CITATION QUICK GUIDE CHICAGO-STYLE CITATION QUICK GUIDE The Chicago Manual of Style presents two basic documentation systems, the humanities style (notes and bibliography) and the author-date system. Choosing between the two

Nadere informatie

Schrijfwijzer werkstuk of verslag

Schrijfwijzer werkstuk of verslag Schrijfwijzer werkstuk of verslag Inhoudsopgave 1 Onderdelen van een verslag 1.1 Voorkaft en achterkaft 1.2 Omslag en titelpagina 1.3 Voorwoord 1.4 Samenvatting 1.5 Inhoudsopgave 1.6 Inleiding 1.7 Bespreking

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding student. Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet?

Bijlage 1 Handleiding student. Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet? Bijlage 1 Handleiding student Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet? Oefening 1 Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet?? Opdracht: Beoordeel de volgende situaties en zet steeds

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN DE MASTERTHESIS GEOGRAFIE M. VAN MOLLE, M. VRIJENS, D. VANNESTE

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN DE MASTERTHESIS GEOGRAFIE M. VAN MOLLE, M. VRIJENS, D. VANNESTE RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN DE MASTERTHESIS GEOGRAFIE M. VAN MOLLE, M. VRIJENS, D. VANNESTE OKTOBER 2008 Colofon Samenstelling: Marc Van Molle, Vakgroep Geografie, Vrije Universiteit Brussel Melanie

Nadere informatie

Aanwijzingen. voor Kluwerauteurs. Aanwijzingen voor Kluwerauteurs 1.5, september 2012 1

Aanwijzingen. voor Kluwerauteurs. Aanwijzingen voor Kluwerauteurs 1.5, september 2012 1 Aanwijzingen voor Kluwerauteurs Verwijzingen, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Kluweruitgaven Versie 1.5 Datum 21 september 2012 Aanwijzingen voor Kluwerauteurs 1.5, september 2012

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO DEEL 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK Het profielwerkstuk is een heel uitvoerig werkstuk over een door jou gekozen onderwerp voor een bepaald vak.

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING TRAINING Zakelijk schrijven

STUDIEHANDLEIDING TRAINING Zakelijk schrijven FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING-DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING TRAINING Zakelijk schrijven PBM sept. 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135 ED SITTARD

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

Onderzoekstemplates. Templates voor een onderzoeksvoorstel, een onderzoeksplan en een onderzoeksrapport

Onderzoekstemplates. Templates voor een onderzoeksvoorstel, een onderzoeksplan en een onderzoeksrapport Onderzoekstemplates Templates voor een onderzoeksvoorstel, een onderzoeksplan en een onderzoeksrapport Versie: 1.0 Datum: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding...4 Doel...4 Context...4 Onderzoekstypen...4

Nadere informatie

HANDBOEK PRAKTIJK RESEARCH WILLEM DE KOONING ACADEMIE ROTTERDAM

HANDBOEK PRAKTIJK RESEARCH WILLEM DE KOONING ACADEMIE ROTTERDAM HANDBOEK PRAKTIJK RESEARCH WILLEM DE KOONING ACADEMIE ROTTERDAM Versie 10/12/2012 Auteur: Dr. Jolande Bosch Redactie: Deanna Herst, Catherine Somze en Bram van Waardenberg HANDBOEK PRAKTIJKRESEARCH WILLEM

Nadere informatie

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE?

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Vrije Universiteit Brussel HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Een handleiding voor de studenten geschiedenis Bart Willems Birgitte Martens 2 Woord vooraf Deze brochure is bedoeld als een handleiding voor eerste

Nadere informatie