APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst."

Transcriptie

1 APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst. Algemeen Bij je PGO en bij elke paper die je in je bachelor- masteropleiding schrijft, zul je literatuur raadplegen. Het opnemen van een referentielijst aan het eind van je product met daarin de gebruikte literatuur is dan niet voldoende. Je moet door bronvermelding duidelijk maken welke delen van je rapport zijn overgenomen gebaseerd op het werk van een ander. In de tekst moet verwezen worden naar de geraadpleegde documenten en publicaties. Het is voor de lezer van je rapport van belang om te weten waarop bepaalde uitspraken gebaseerd zijn, wat jouw eigen woorden en ideeën zijn en welke van een ander zijn. Zodoende geef je anderen de eer die hen toekomt, laat je zien waar informatie vandaan komt en maak je het mogelijk om hetgeen in een rapportage aan de orde is te controleren en eventueel te herhalen. Ook is de lezer op deze wijze in staat om tot eigen conclusies te komen. Voldoe je niet aan de richtlijnen voor bronvermelding, dan is er sprake van plagiaat. Plagiaat is het overnemen van tekst ideeën van anderen, zonder de bron te vermelden. Ook het zonder bronvermelding gebruiken van afbeeldingen van anderen valt onder plagiaat. Plagiaat is niet toegestaan! De verwijzingen naar de gebruikte bronnen, zowel inhoudelijk als qua vorm, moeten op de juiste wijze, d.w.z. volgens een aangegeven standaard, weergegeven worden. Voor het schrijven van verwijzingen in de tekst en van de lijst van referenties (de titelbeschrijvingen van de bronnen) zijn diverse standaarden ontwikkeld. Voordeel daarvan is ook dat er voor de lezer van het artikel meer duidelijkheid is er bijv. sprake is van verwijzing naar een boek artikel website, er sprake is van één meerdere auteurs, wat exact de voorletters van een auteur met een veel voorkomende achternaam zijn, etc. Zodoende kan de lezer makkelijker de referenties zelf achterhalen. Het geheel van regels voor het samenstellen van referenties en verwijzingen in de tekst wordt ook wel citatiestijl genoemd. APA Binnen de sociale wetenschappen zijn de APA-richtlijnen een belangrijke standaard voor het schrijven van verwijzingen en referenties. Deze zijn opgesteld door the American Psychological Association en voor het eerst beschreven in (2001) in een Manual waarin een uitvoerige uitleg van de richtlijnen voor het schrijven van referenties wordt gegeven. Sinds 2001 zijn er een aantal nieuwe edities verschenen van deze Manual. De zesde (meest recente) editie van deze titel is uitgegeven in 2010 door de American Psychological Association en is aanwezig in de Mediatheek FE: Publication manual the American Psychological Association. Ook het boek: Habraken, A. (2010). Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA: Gebaseerd op de 6e editie van de Publication Manual is een nuttige naslagbron. 1

2 Verwijzingen in de tekst In de tekst van rapporten, etc. moeten verwijzingen naar de gebruikte bronnen worden opgegeven. In een literatuurlijst, aan het eind van de tekst, worden dan de beschrijvingen (referenties) opgenomen van alle bronnen die genoemd zijn. Je kunt op verschillende wijze in de tekst gegevens uit de literatuur weergeven: Citeren: Letterlijk de tekst van een ander overnemen. Een citaat moet dus opgenomen worden in de oorspronkelijke taal. Maak nooit gebruik van citaten wanneer je de informatie ook in je eigen woorden kunt weergeven. Citaten zijn uitsluitend bedoeld voor informatie waarvan je het belangrijk vindt dat de lezer ze in de oorspronkelijke verwoording kan nalezen. Bijv. als je gewicht gelowaardigheid wilt toekennen aan een argument. Parafraseren: De tekst van anderen weergeven in eigen woorden. Parafraseren is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is). Duidelijk aangegeven is wat jouw eigen ideeën zijn en wat je van een ander hebt overgenomen. In de meeste gevallen verdient parafrasering de voorkeur: Omdat bij veelvuldig citeren de eenheid van stijl van het eigen betoog te vaak onderbroken wordt, hetgeen voor de lezer niet prettig is; Omdat de inspanning van het parafraseren je soms een beter begrip oplevert van de bedoeling van de geparafraseerde auteur. Bij veelvuldig citeren en parafraseren is het aan te bevelen het programma RefWorks te gebruiken om de vele literatuurverwijzingen te beheren. De Hogeschool Utrecht heeft een licentie en RefWorks is beschikbaar voor alle medewerkers en studenten. Zie voor meer informatie de Mediatheeksite van de HU: APA-richtlijnen voor bronvermelding in tekst en literatuurlijst: Enkele aandachtspunten: Basisvorm voor een titelbeschrijving is: Achternaam auteur, Initialen. (jaar van uitgave). Titel van het boek: Met ondertitel ( dr.). Plaats van uitgave: Uitgever. Let vooral op de volgorde van de elementen, het gebruik van hodletters, het gebruik van cursief schrift en de interpunctie, inclusief de spaties! Drukvermelding alleen indien het niet de eerste druk betreft. Citaten moeten tussen geplaatst worden en in de beschrijving moet dan het paginanummer van de bladzijde waar het citaat vermeld staat, genoemd worden. 2

3 Als de naam van de geciteerde auteur zelf in de tekst vermeld wordt, is het jaartal van publicatie tussen haakjes voldoende, de auteur hoeft dan niet nog een keer vermeld te worden De literatuurlijst moet iedere verwijzing bevatten, die in de tekst gedaan is, maar in de literatuurlijst behoort geen referentie voor te komen waarnaar in de tekst niet verwezen is. De literatuurlijst wordt geplaatst na het artikel aan het einde van het boek. De literatuurlijst is alfabetisch geordend: Alfabetiseer op de achternaam van de eerste auteur (zowel bij boek als bij tijdschrift; ook bij een boek dat door een redacteur is samengesteld) Neem letter voor letter en ga uit van de stelregel: "Niets gaat voor iets'. Dus Smit, T. komt voor Smith, A. Neem M', Mc, en Mac zoals het er staat: niet als overal Mac staat. Dus: MacArthur komt voor McAllister en MacNeil komt voor M'Carthy Lidwoorden / tussenvoegsels. Hiervoor wordt naast de ficiële Engelstalige variant ook vaak een Nederlandse variant gebruikt. o Engelstalige / ficiële variant: lidwoorden en andere tussenvoegsels voor de achternaam geplaatst: J. de Vries wordt opgevoerd als: 'De Vries, J. ' o Nederlandstalige variant: Lidwoorden en andere tussenvoegsels worden achter de voorletter(s) geplaatst J. de Vries', wordt opgevoerd als Vries, J. de' Wanneer er geen auteur is maar wel een instituut wordt de instituutsnaam als auteursnaam gebruikt. Zijn er auteurs met eenzelfde naam, dan wordt op voorletter geordend. Zijn van een auteur meer publicaties genoemd, dan wordt op publicatiejaar geordend. Zijn van een auteur meer publicaties uit hetzelfde jaar genoemd, dan wordt alfabetisch op titel geordend. Voorbeelden van vermeldingen in tekst en titelbeschrijvingen: Boek met één auteur Dit zijn de belangrijkste vragen bij het kiezen van een onderwerp voor je scriptie (Eco, 1994). De belangrijkste vragen bij het kiezen van een onderwerp voor je scriptie zijn volgens Eco (1994)... In literatuurlijst Eco, U. (1994). Hoe schrijf ik een scriptie (7e dr.). Amsterdam: Bert Bakker. 3

4 Boek met twee auteurs Bij twee auteurs schrijf je in de literatuurlijst en de tekst voor de laatste auteur een ampersand (&). In de lopende tekst gebruik je het woordje en als verbinding. Bij gestructureerd informatie verzamelen is van tevoren precies bekend wat voor informatie nodig is (Baarda & De Goede, 2006, p. 180). Baarda en De Goede (2006) geven aan dat bij het gestructureerd verzamelen van informatie van tevoren precies bekend is wat voor informatie nodig is. In literatuurlijst Baarda, D.B., & Goede, M.P.M. de. (2006). Basisboek methoden en technieken: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek (4 e dr.). Groningen/Houten: Wolters-Noordhf. Boek met meerdere auteurs Steehouwer, Jansen, Maat, Van der Staak, De Vet, Witteveen en Woudstra (2006) geven een aantal voorbeelden van samenhang tussen doelen van zender en ontvanger. In literatuurlijst Steehouwer, M., Jansen, C., Maat, K., Staak, J. van der, Vet, D. de, Witteveen, M., & Woudstra, E. (2006). Leren communiceren: Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie (5 e dr.). Groningen/Houten: Wolters-Noordhf. Boek met redacteur(en) Als er geen auteur op het titelblad staat maar één meer samenstellers redacteuren voeg je aan de naam (red.) toe - (ed.) dan wel (eds.) als het om een Engelstalig boek gaat. Het aantal scholen voor kinderen met een geestelijke en/ lichamelijke handicap in Rusland is toegenomen van 1655 in 1985 tot 1848 in 1995 (Van Rijswijk, Foreman & Shipitsina, 1996). Van Rijswijk, Foreman en Shipitsina (1996) beschrijven de toename tussen 1985 en 1995 van het aantal scholen voor kinderen met een geestelijke en/ lichamelijke handicap in Rusland. In literatuurlijst Rijswijk, K. van, Foreman, N., & Hipitsma, L. (eds.) (1996). Special Education on the move. Leuven/Amersfoort: Acco. 4

5 Boek zonder vermelde auteur Wanneer er geen sprake is van een auteur maar wel van een instituut/instelling wordt de instituutsnaam als auteursnaam gebruikt. In literatuurlijst American Psychological Association. (2001). Publication manual the American Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: Author. Hodstuk uit boek Volgens Boeije (2009) zijn er bij kwalitatief onderzoek een aantal gemeenschappelijke kenmerken te formuleren. In literatuurlijst Boeije, H. (2009). Kwalitatief onderzoek. In H. Boeije, H. t Hart, & J. Hox (Red.), Onderzoeksmethoden (pp ). Amsterdam: Boom. Vertaald werk Montessori's voornaamste pedagogische idee is, dat de opvoeder niet mag forceren, maar vol vertrouwen op de potentiële kracht van het kind (1909/1993). In literatuurlijst Montessori, M. (1993). Door het kind naar een nieuwe wereld. (J. J. Prins-Werker, Vert.). Amsterdam: Nederlandse Montessori Vereniging. (Oorspronkelijk werk gepubliceerd in 1909) Artikel met één auteur Vink (2009) geeft aan dat behandelaars een veel actievere houding zouden moeten aannemen. In literatuurlijst Vink, M. (2009). Niet goed in je vel: lichamelijke gezondheid van mensen met chronische psychiatrische aandoeningen. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64(12), Artikel met twee auteurs Uit onderzoek blijkt dat tweeëntwintig procent van de kinderen een relevante verbetering laat zien (Keegstra & Goorhuis-Brouwer, 2009). Volgens Keegstra en Goorhuis-Brouwer (2009) laat tweeëntwintig procent van de kinderen een verbetering zien. 5

6 In literatuurlijst Keegstra, A.L., & Goorhuis-Brouwer, S.M. (2009). Effecten van taalstimulering bij kleuters: Een verkennende studie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 7/8(48), Artikel met meerdere auteurs De zelfredzaamheid van cliënten bleek na de periode van active support te zijn toegenomen (Hardendood, Slooven, Vor, Goede & Wijnroks, 2009) Hardendood, Slooven, Vor, Goede en Wijnroks (2009) constateerden dat de zelfredzaamheid van cliënten was toegenomen na de periode van active support. In literatuurlijst Hardendood, D., Slooven, A., Vor, M. de, Goede, H. de, & Wijnroks, L. (2009). Effecten van active support in een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 35(4), Twee meer artikelen van één auteur Worden van een auteur meerdere publicaties uit hetzelfde jaar vermeld, dan wordt alfabetisch op titel geordend. Verschillende onderzoeken op het gebied van trends en cultuur tonen aan dat.(bakas, 1990, 2006a, 2006b) In literatuurlijst Bakas, A. (1990). Verbetering schoolloopbaan Surinaamse kinderen: Een conferentie in beeld. In V. Th. Tjon-A-Ten, & T. Autar (red.), Schoolloopbaanverbetering van Surinaamse leerlingen. Amsterdam, Swets & Zeitlinger. Bakas, A. (2006a). Emigreren kun je leren. Den Haag: Expat Media. Bakas, A. (2006b). Megatrends Europe. London: Cyan. Een publicatie besproken in een secundaire bron Indien mogelijk moet je een publicatie zelf raadplegen en daarnaar verwijzen. Soms kom je echter werk van een auteur via een secundaire bron tegen en blijkt het niet mogelijk de oorspronkelijke publicatie te achterhalen. In dat geval mag je indirect verwijzen. Er is sprake van een indirect citaat wanneer je een tekstfragment overneemt uit een publicatie die je niet zelf gelezen hebt. Noem dan in de tekst de primaire bron, vermeld als geciteerd werk de secundaire en vermeld ook de secundaire bron in de referentielijst. Duhem (geciteerd in Tijmstra & Boeije, 2011) stelt dat het onmogelijk is om verschillende onderzoeken op het gebied van. In literatuurlijst Tijmstra, J., & Boeije, H. (2011). Wetenschapsfilosie in de context van de sociale wetenschappen. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. 6

7 . Elektronische bronnen met DOI Bij elektronische bronnen wordt steeds vaker een DOI-nummer (Digital Object Identifier ) vermeld. Dit is een uniek identificatienummer voor digitale bestanden (wel digitale objecten). Volgens de onderzoekers heeft reclame veel invloed (Harris, et al., 2009) In literatuurlijst Harris, J. L., Bargh, J. A., & Brownell, K. D. (2009). Priming effects television food advertising on eating behavior. Health Psychology, 28, doi: /a Elektronische bronnen zonder DOI Als een DOI ontbreekt wordt de URL van de homepage van het tijdschrift de uitgever vermeld, ook als de publicatie via een database is verkregen. De URL wordt voorafgegaan door Retrieved from in het Nederlands Ontleend aan / Geraadpleegd op. In literatuurlijst Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal Applied Psychology, 2(2), Retrieved from Webpagina Volgens het RIVM (2009) neemt het aantal jonge mensen met astma in Nederland af. In literatuurlijst RIVM (2009). Allergie. Nationaal kompas volksgezondheid. Geraadpleegd op 3 februari 2010 via Literatuur: Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., & Molen, H. van der. (2007). Zelf leren schrijven: Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen (2e dr.). Amsterdam: Boom. American Psychological Association (APA). (2010). Publication manual the American Psychological Association. Washington, DC: Auther. Habraken, A. (2010). Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA: Gebaseerd op de 6e editie van de Publication Manual. Tilburg: Universiteit van Tilburg. Ontleend aan Kremers, M., & Tenwolde, H. (2004). De vormgeving van werkstukken: Werkboek met richtlijnen ( 8e geh. herz. dr.). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek. 7

APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst.

APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst. APA: Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst. Algemeen Bij je onderzoek en bij elk werkstuk dat je in je bachelor- masteropleiding schrijft, zul je literatuur raadplegen. Het

Nadere informatie

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen Literatuurverwijzingen Een literatuurlijst maken & citeren / parafraseren Waarover gaat de presentatie? I Waarom verwijzen? Enkele overwegingen vooraf! II APA - normen III Literatuurverwijzingen: de praktijk

Nadere informatie

Academisch schrijven. Tips and tricks

Academisch schrijven. Tips and tricks Academisch schrijven Tips and tricks Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP-3: cohesie en zinsconstructies ViP-5: structuur 2 ViP-1: structuur 1 Titel en kopjes

Nadere informatie

VERWIJZEN NAAR BRONNEN

VERWIJZEN NAAR BRONNEN HANDLEIDING VOOR HET VERWIJZEN NAAR BRONNEN MET BEHULP VAN WORD Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Verwijzingen maken... 4 2.1 Invoegen van een verwijzing... 4 2.2 Verwijzing naar een boek... 5 2.3 Verwijzing

Nadere informatie

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing.

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing. LITERATUURVERWIJZINGEN VOLGENS DE PUBLICATION MANUAL (APA) Je moet in je opdrachten, papers en artikelen altijd aangeven waar je bepaalde informatie gevonden hebt. Zo kan iemand die het leest zien waar

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Literatuurverwijzing in de tekst

Literatuurverwijzing in de tekst Verwijzen en literatuurlijst volgens de APA Voor het schrijven van teksten maak je vaak gebruik van schriftelijke bronnen. Dit kunnen boeken, tijdschriftartikelen, folders, of teksten van internet zijn.

Nadere informatie

Word 2007 en APA bronvermelding. Nathalie van den Eerenbeemt december 2014

Word 2007 en APA bronvermelding. Nathalie van den Eerenbeemt december 2014 Word 2007 en APA bronvermelding Nathalie van den Eerenbeemt december 2014 Waar vind je WIKI Fontys OSO? 2 Wiki Fontys OSO waar staat de ppt? http://www.fontysmediatheek.nl/wiki/home/wiki_fontys_oso 3 aar

Nadere informatie

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2013

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2013 Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2013 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Open Word 2013, kies het zesde tabblad Verwijzingen

Nadere informatie

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014

Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Het eindwerkstuk GGCA Schooljaar 2013-2014 Lucas Sint, Luc van Roemburg en Monique de Hoop September 2013 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is het eindwerkstuk?...3 Jaarplanning.4 De beoordeling van het eindwerkstuk.6

Nadere informatie

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2013 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2013 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2013 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Open Word 2013, kies het zesde tabblad Verwijzingen

Nadere informatie

Bronnen en bronvermelding

Bronnen en bronvermelding Bronnen en bronvermelding Bronnen gebruiken Wie een zakelijke tekst schrijft (een essay, een boekbespreking ), zal vaak gebruik maken van bronnen: boeken, artikelen en websites waarop meer informatie te

Nadere informatie

ABC van de APA-refereerstijl

ABC van de APA-refereerstijl ABC van de APA-refereerstijl Praktische handleiding voor wetenschappelijk refereren Initiatie in de Onderzoekspraktijk: Politieke en Sociale Wetenschappen Joeri Wielandts 2011-2012 1 TEKSTREFERENTIES ABC

Nadere informatie

Het Harvard-verwijssysteem

Het Harvard-verwijssysteem Het Harvard-verwijssysteem In verschillende wetenschapsdisciplines worden verschillende stijlen gehanteerd voor het verwijzen naar bronnen en het beschrijven van titels van publicaties (zie www.rug.nl/noordster,

Nadere informatie

Meerdere publicaties van één auteur verschenen in hetzelfde jaar:

Meerdere publicaties van één auteur verschenen in hetzelfde jaar: 1 Aanvulling APA bij kennisclips 1. Inleiding 2. Parafraseren 3. Citeren 4. Literatuurlijst vorm 5. Literatuurlijst formule 6. Tabellen en Figuren Voorbeelden zijn in rood aangegeven. Bij 2. Parafraseren

Nadere informatie

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Open Word 2007, kies het vierde tabblad Verwijzingen

Nadere informatie

Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1

Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1 Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1 Algemeen In deze samenvatting zijn de richtlijnen van de publication manual van de American Psychology Association (APA)

Nadere informatie

Literatuur verantwoorden

Literatuur verantwoorden Literatuur verantwoorden Hieronder staan regels voor de literatuurlijst. Ze zijn voor een groot deel gebaseerd op de apa-normen: de American Psychological Association. Speciale kenmerken van de apa-methode,

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Hand-out. Bronvermelding 2009-2010. Auteurs: Drs. C.G.M. Piqué N. Esmeijer M.Z. Keus, MScBA Dr. H van Driel

Hand-out. Bronvermelding 2009-2010. Auteurs: Drs. C.G.M. Piqué N. Esmeijer M.Z. Keus, MScBA Dr. H van Driel Hand-out Bronvermelding 2009-2010 Auteurs: Drs. C.G.M. Piqué N. Esmeijer M.Z. Keus, MScBA Dr. H van Driel INLEIDING Deze hand-out is een korte samenvatting van de literatuur uit het B-gedeelte van de Skill

Nadere informatie

Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College

Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College Hoe maak ik een werkstuk? Dé werkstukkenwijzer voor het Scala College B. van Aken A. van Dorst Scala College Juli 2016 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opbouw van een werkstuk... 4 1.1 Titelpagina...

Nadere informatie

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften

Werkstuk of verslag. de vormvoorschriften Werkstuk of verslag de vormvoorschriften begeleider: (naam van de docent) het vak waarvoor je het verslag maakt naam en klas van de leerling schooljaar en datum van inleveren 2 Samenvatting Elk onderzoeksverslag

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Media en creativiteit. Herfst jaar vier Werkcollege 4

Media en creativiteit. Herfst jaar vier Werkcollege 4 Media en creativiteit Herfst jaar vier Werkcollege 4 Agenda Hoe voorkom je plagiaat? Bronvermelding Toelichting eindopdracht Hoe voorkom je plagiaat? Plagiaat Als je het werk van een ander als je eigen

Nadere informatie

APA richtlijnen / Word. Nathalie van den Eerenbeemt APRIL 2015

APA richtlijnen / Word. Nathalie van den Eerenbeemt APRIL 2015 APA richtlijnen / Word Nathalie van den Eerenbeemt APRIL 2015 Waar vind je WIKI Fontys OSO? 2 Wiki Fontys OSO waar staat de ppt? http://www.fontysmediatheek.nl/wiki/home/wiki_fontys_oso 3 aar vind ik de

Nadere informatie

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2 EndNote Web X6 Inhoud Over Endnote Web... 3 Aanmelden... 3 Samenwerking met Word (Cite while you write)... 5 Voordat je begint met invoeren... 7 Tussenvoegsels in namen... 7 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Rowley, MA: Newbury House. In S. M. Gass & C. G. Madden (Eds.), Input in second language acquisition (p ).

Rowley, MA: Newbury House. In S. M. Gass & C. G. Madden (Eds.), Input in second language acquisition (p ). Oefenen met bronvermeldingen volgens APA standaard Opdracht 1: bronvermeldingen in je literatuurlijst De titelbeschrijvingen van verschillende typen bronnen uit een literatuurlijst zijn hieronder in stukken

Nadere informatie

APA. Verwijswijzer. APA Schrijfwijzer Versie 1 Kennis & Informatie

APA. Verwijswijzer. APA Schrijfwijzer Versie 1 Kennis & Informatie APA Verwijswijzer APA Schrijfwijzer Versie 1 Kennis & Informatie Inhoud Inleiding... 3 Het belang van verwijzen... 3 1 Verwijzen in de tekst met APA... 4 Een verwijzing bij citeren bestaat uit:... 4 Een

Nadere informatie

APA richtlijnen met behulp van Word

APA richtlijnen met behulp van Word APA richtlijnen met behulp van Word Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Open Word en kies bovenin het tabblad Verwijzingen (References) Kies

Nadere informatie

Hoe maak je een goede bronvermelding. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/39641

Hoe maak je een goede bronvermelding. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/39641 Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Els ; 11 October 2012 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/39641 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

APA-richtlijnen voor literatuurverwijzingen

APA-richtlijnen voor literatuurverwijzingen U V A B I B L I O T H E E K APA-richtlijnen voor literatuurverwijzingen Wanneer je een wetenschappelijke tekst schrijft wordt van je verwacht dat je de inzichten en onderzoeksbevindingen uit de vakliteratuur

Nadere informatie

Bronvermelding volgens APA-richtlijnen (6 e editie), beknopte handleiding

Bronvermelding volgens APA-richtlijnen (6 e editie), beknopte handleiding 1 Bronvermelding volgens APA-richtlijnen (6 e editie), beknopte handleiding Bij het schrijven van werkstuk/scriptie/onderzoeksrapport maak je gebruik van inzichten en onderzoeksresultaten uit de vakliteratuur.

Nadere informatie

REFERENTIES INVOEGEN EN BRONNENLIJST MAKEN MET MS WORD 2013 (APA)

REFERENTIES INVOEGEN EN BRONNENLIJST MAKEN MET MS WORD 2013 (APA) REFERENTIES INVOEGEN EN BRONNENLIJST MAKEN MET MS WORD 2013 (APA) BRONNEN OPNEMEN EN VERWERKEN IN WORD VOORBEELDEN: BOEK HOOFDSTUK TIJDSCHRIFTARTIKEL WEBSITE BRONNEN BEHEREN BRONNEN OPNEMEN EN VERWERKEN

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs 2015

Richtlijnen voor auteurs 2015 Richtlijnen voor auteurs 2015 Bijdragen en recensies voor KWALON hebben vooral betrekking op methoden van kwalitatief onderzoek en vraagstukken die relevant zijn voor kwalitatieve onderzoekers in meerdere

Nadere informatie

Voorpagina met titel

Voorpagina met titel STYLESHEET Lay-out Lay-out-checklist Voorpagina met titel Inhoudsopgave Afgedrukt op papier van A4-formaat Kantlijn van 2.5 cm aan alle kanten Lettertype Times New Roman 12 (Dubbele regelafstand) Links

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1 Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1. Inleiding Deze gids heeft als doel richtlijnen mee te geven die als leidraad kunnen dienen voor iedereen die een masterproef

Nadere informatie

Handout Bronvermelding (2014)

Handout Bronvermelding (2014) Handout Bronvermelding (2014) Samenstellers: dr. Jurriaan Nijholt dr. Hugo van Driel dr. Niek Hoogervorst Handout Bronvermelding Inleiding Deze handout is een korte samenvatting van enkele relevante publicaties

Nadere informatie

Verslaglegging volgens APA. Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde

Verslaglegging volgens APA. Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde Verslaglegging volgens APA Handleiding voor het schrijven van verslagen binnen de opleiding mbo-verpleegkunde Elbrich Jorritsma e.jorritsma@noorderpoort.nl september 2016 Inhoudsopgave Voorblad... 3 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word

Bibliografische referenties invoegen via Word Bibliografische referenties invoegen via Word Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 22/08/2016 12:52 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij te houden.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR BRONVERMELDING: HANDLEIDING VOOR DOCENTEN EN STUDENTEN

RICHTLIJNEN VOOR BRONVERMELDING: HANDLEIDING VOOR DOCENTEN EN STUDENTEN RICHTLIJNEN VOOR BRONVERMELDING: HANDLEIDING VOOR DOCENTEN EN STUDENTEN Datum: 10/05/2011 Datum goedkeuring DC: 28/06/2011 Betreft: Richtlijnen voor het maken van literatuurlijsten 1. Noodzaak van een

Nadere informatie

MODULE- OF LEERTHEMAWERKSTUK

MODULE- OF LEERTHEMAWERKSTUK HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN MODULE- OF LEERTHEMAWERKSTUK VIA VINCI ACADEMY 2014-1 - In het portfolio worden per module* eindwerkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding student. Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet?

Bijlage 1 Handleiding student. Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet? Bijlage 1 Handleiding student Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet? Oefening 1 Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet?? Opdracht: Beoordeel de volgende situaties en zet steeds

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Auteursinstructies tijdschriften Belangrijk: definitieve artikelen zijn definitief. Dat betekent dat het niet mogelijk is om de inhoud nog te wijzigen als u de finale versie van uw artikel heeft toegestuurd.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren handleiding onderzoek doen op internet pagina 1 Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren Het opstellen van een goede probleemstelling bij een onderwerp is leuk werk, maar ook lastig. Het kan veel tijd

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Beknopte handleiding bronvermelding. APA-richtlijnen (6 e editie) Mediatheek NHL Hogeschool versie juli 2016

Beknopte handleiding bronvermelding. APA-richtlijnen (6 e editie) Mediatheek NHL Hogeschool versie juli 2016 Beknopte handleiding bronvermelding APA-richtlijnen (6 e editie) Mediatheek NHL Hogeschool versie juli 2016 Bronvermelding volgens APA-richtlijnen (6 e editie), beknopte handleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/2014 11:09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij

Nadere informatie

INKOMEN PER HOOFD IN BELGIË EN INDIA 1

INKOMEN PER HOOFD IN BELGIË EN INDIA 1 INKOMEN PER HOOFD IN BELGIË EN INDIA 1 Waarom is het inkomen per hoofd in België zoveel hoger dan in India? Mariane De Wilde (1ste Bachelor TEW) Eric De Jong (1ste Bachelor HI) Romelu Lukaku (Voorbereidingsprogramma

Nadere informatie

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster

De Schrijfregels. Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster De Schrijfregels Christiaan Huygens College Rachmaninowlaan Talencluster 1 Inleiding In dit boekje De Schrijfregels worden regels gegeven voor de inhoudelijke indeling en de uiterlijke presentatie van

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Auteur: H. Benne, E. Langhorst Datum: april 2015 Inhoud Inleiding... 1 EndNote X7... 2 EndNote Web... 3 Add-ons... 4 Overstappen naar EndNote...

Nadere informatie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie

Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Richtlijnen werkstukken Faculteit der Archeologie Introductie Sinds 1 september 2010 bestaat er een (nieuwe) facultaire standaard met richtlijnen waaraan alle werkstukken en verslagen aan dienen te voldoen.

Nadere informatie

Module 3. Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 3. Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 3 Hoe gebruik ik informatie op een correcte manier? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Hoe gebruik ik informatie

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

Literatuurverwijzing volgens Harvard of APA

Literatuurverwijzing volgens Harvard of APA Literatuurverwijzing volgens Harvard of APA Als je een tekst opstelt, of dat nu een projectverslag of een studiehandleiding is, onderbouw je je beweringen met bevindingen uit de vakliteratuur. Je doet

Nadere informatie

Beoordeling paper SAMENVATTING/CONCLUSIE/AANBEVELING

Beoordeling paper SAMENVATTING/CONCLUSIE/AANBEVELING Beoordeling paper Orginaliteit van het onderwerp. De inhoud is afgestemd op de informatiebehoefte van de opdrachtgever, aanwezigheid van een probleemstelling. Aangebrachte diepgang en breedte van behandeling.

Nadere informatie

Stap 4: Indeling maken

Stap 4: Indeling maken Stap 1: Het kiezen van een onderwerp Kies een onderwerp dat je aanspreekt of waar je veel van af weet of waar je graag meer over te weten wilt komen. Klaar? Kleur vakje 1 van het stappenblad. Stap 2: Materiaal

Nadere informatie

Literatuurreferenties volgens de APA-richtlijnen

Literatuurreferenties volgens de APA-richtlijnen Literatuurreferenties volgens de APA-richtlijnen Introductie: APA-richtlijnen In een vakinhoudelijke tekst zoals een scriptie verwijs je gewoonlijk naar het werk van andere auteurs of onderzoekers. Hiermee

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Wetenschappelijk refereren volgens APA

Wetenschappelijk refereren volgens APA Wetenschappelijk refereren volgens APA APA: American Psychological Association Delen uit teksten letterlijk kopiëren, in eigen woorden gebruiken of samenvatten zonder correct te verwijzen of te refereren

Nadere informatie

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO

Zoeken naar goede bronnen. Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Zoeken naar goede bronnen Nathalie van den Eerenbeemt informatiespecialist Fontys OSO Kennismaken Dienstverlening docenten en studenten Test informatievaardigheden Korte rondgang digitale mediatheek Fontys

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

Verwijzingen in teksten volgens the American Psycological Assiciation (APA) Algemeen. Citeren

Verwijzingen in teksten volgens the American Psycological Assiciation (APA) Algemeen. Citeren Verwijzingen in teksten volgens the American Psycological Assiciation (APA) Vaak is het voor auteurs een hele klus om verwijzingen, bronvermeldingen, enzovoort in een tekst te verwerken vandaar dat we

Nadere informatie

APA-richtlijnen voor literatuurverwijzingen

APA-richtlijnen voor literatuurverwijzingen L IBRARY AND IT S ERVICES APA-richtlijnen voor literatuurverwijzingen Gebaseerd op de 5e editie van de Publication Manual Als je een wetenschappelijke tekst schrijft baseer je je op bestaande kennis om

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1

Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1 Beknopte weergave van APA-regels voor verslaglegging en referenties schrijven 1 Algemeen In deze samenvatting zijn de richtlijnen van de publication manual van de American Psychology Association (APA)

Nadere informatie

Gerard Drosterij Praktische opdracht, Geschiedenis HAVO 2006-2007, Luzac College Dordrecht

Gerard Drosterij Praktische opdracht, Geschiedenis HAVO 2006-2007, Luzac College Dordrecht DE HISTORISCHE SENSATIE, TOEN EN NU Gerard Drosterij Praktische opdracht, Geschiedenis HAVO 2006-2007, Luzac College Dordrecht Het eindcijfer voor geschiedenis is opgebouwd uit vier cijfers: 1. het schoolexamen

Nadere informatie

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk zes t.o.v. druk vijf - Schrijven: van verslag tot eindwerk - do s & don ts - Leen Pollefliet Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk zes (augustus

Nadere informatie

Referentienota eindwerken Óscar Romerocollege

Referentienota eindwerken Óscar Romerocollege Referentienota eindwerken Óscar Romerocollege Last update 24.05.2017 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE II 1 ALGEMENE AFSPRAKEN 3 2 PAGINA-INDELING 3 3 INHOUDSOPGAVE 4 4 TITELBLAD 4 5 TITELS 4 6 OPSOMMINGEN

Nadere informatie

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad Rapporteren Om informatie te rapporteren bestaan er normen of regels. Enkele voorbeelden van rapporten: een eindwerk, een geïntegreerde proef Een rapport kan uit negen onderdelen bestaan: 1 Omslag/voorblad/titelblad

Nadere informatie

Procedure en opzet Referentie Check manuscripten van proefschriften EUR

Procedure en opzet Referentie Check manuscripten van proefschriften EUR Procedure en opzet Referentie Check manuscripten van proefschriften EUR 1. Context en Doel van de Referentie Check Volgens artikel 5.1.2 van het vigerende Promotiereglement wordt..onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. - versie november 2014 - AUTEURSINSTRUCTIES Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek heeft tot doel als brug te fungeren tussen

Nadere informatie

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES 'Initiatieven uit de praktijk'

Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. AUTEURSINSTRUCTIES 'Initiatieven uit de praktijk' Tijdschrift voor Orthopedagogiek Instituut Onderwijs Ondersteuning Instondo B.V. - versie juni 2014 - AUTEURSINSTRUCTIES 'Initiatieven uit de praktijk' Het Tijdschrift voor Orthopedagogiek heeft tot doel

Nadere informatie

Auteursinstructies Mens en Maatschappij

Auteursinstructies Mens en Maatschappij Aanlevering Manuscripten digitaal opsturen naar het redactiesecretariaat van Mens en Maatschappij, bereikbaar via menm@aup.nl. Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig

Nadere informatie

Deze presentatie. Gebruik bronnen. Wat voor bronnen? ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR

Deze presentatie. Gebruik bronnen. Wat voor bronnen? ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Deze presentatie 2 Wat voor soort literatuur bestaat er? Hoe vind je relevante literatuur? ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Hans Bodlaender Onderzoeksmethoden Gebruik bronnen Wat voor bronnen? 3

Nadere informatie

BEKNOPTE WEERGAVE APA-REGELS VOOR VERSLAGLEGGING EN REFERENTIES SCHRIJVEN

BEKNOPTE WEERGAVE APA-REGELS VOOR VERSLAGLEGGING EN REFERENTIES SCHRIJVEN BEKNOPTE WEERGAVE APA-REGELS VOOR VERSLAGLEGGING EN REFERENTIES SCHRIJVEN 1 Algemeen In deze samenvatting zijn de richtlijnen van de publication manual van de American Psychology Association (APA) opgenomen.

Nadere informatie

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Auteur: Brenda Lems Datum: januari 2017 Inleiding EndNote is bibliografische software die je kunt gebruiken voor het opbouwen, beheren en

Nadere informatie

APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010)

APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010) APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010) INHOUDSOPGAVE A Verwijzingen in de tekst (APA-style)... 4 1 Inleiding... 4 2 Verwijzen in de tekst: drie focuspunten... 5 3 Publicaties met auteur(s)... 6 4 Publicaties met

Nadere informatie

Bijzondere functionaliteiten die je niet in de standaard zoekmachine van Google aantreft. Enkele daarvan worden verder in deze handleiding besproken.

Bijzondere functionaliteiten die je niet in de standaard zoekmachine van Google aantreft. Enkele daarvan worden verder in deze handleiding besproken. Google Scholar is een zoekmachine van Google waarmee op eenvoudige wijze wetenschappelijke publicaties gevonden kunnen worden. Het aantal documenten dat in Google Scholar is opgenomen bedroeg medio 2014

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

De Catalogus. Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus Catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK VWO

PROFIELWERKSTUK VWO PROFIELWERKSTUK VWO 2017-2018 Beste 5 VWO-er, Het profielwerkstuk (PWS) is onderdeel van je eindexamen en kan worden gezien als een afsluiting van de kennis- en vaardigheden die je op het VWO tot je hebt

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Aanleveren Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig manuscript bestaat uit de volgende onderdelen en in de volgende volgorde: o Titel o Ondertitel o Auteursnamen o Engelstalige

Nadere informatie

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen.

Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Een wetenschappelijk artikel schrijven Overweeg om je profielwerkstuk de vorm van een wetenschappelijk artikel te geven. Hieronder vind je hiervoor aanwijzingen. Aandachtspunten Bij een wetenschappelijk

Nadere informatie

Communicatiemanagement en Eventmanagement Schrijfwijzer

Communicatiemanagement en Eventmanagement Schrijfwijzer Communicatiemanagement en Eventmanagement Schrijfwijzer Richtlijn voor schriftelijk taalgebruik Communicatie- en eventmanagement Schrijfwijzer pagina 1 Inhoudsopgave VOORWOORD... 4 DE CHECKLIST GOED GESCHREVEN...

Nadere informatie

Bronvermelding: The Chicago Manual of Style

Bronvermelding: The Chicago Manual of Style Bronvermelding: The Chicago Manual of Style Versie januari 2016 / Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Tijdens de studie filosofie, theologie en religiewetenschappen moet je veel papers schrijven.

Nadere informatie

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08 Scriptiegroep Bijeenkomst 08 Inhoudselementen van een scriptie Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Bronnenonderzoek Afstudeerproject Conclusie Samenvatting Literatuurlijst Bijlagen Inhoudsopgave Routekaart

Nadere informatie

HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR. Hans Bodlaender

HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR. Hans Bodlaender HET ZOEKEN VAN WETENSCHAPPELIJKE LITERATUUR Hans Bodlaender Deze presentatie 2 Wat voor soort literatuur bestaat er? Hoe wordt die gemaakt? Hoe vind je relevante literatuur? Gebruik bronnen 3 Voordat je

Nadere informatie

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Werkblad, versie mei 2015

Titel interventie. Werkblad beschrijving interventie. Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad. Werkblad, versie mei 2015 Titel interventie Werkblad beschrijving interventie Gebruik de HANDLEIDING bij dit werkblad Werkblad, versie mei 2015 Dit is een gezamenlijk werkblad van de volgende kennisinstituten: Colofon Ontwikkelaar

Nadere informatie

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Afdeling Midden-Oosten Studies September 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Definitie en kenmerken van de scriptie 1 3 Keuze van het onderwerp van de scriptie

Nadere informatie

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl

De Catalogus. De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl De Catalogus De catalogus van de bibliotheken van de Universiteit Leiden catalogus.leidenuniv.nl Inhoud De Catalogus bevat titelgegevens van boeken en e-books, tijdschriften en e-journals, brieven, kaarten

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg Niveau 3 Verdiepings opdracht

Maatschappelijke Zorg Niveau 3 Verdiepings opdracht Maatschappelijke Zorg Niveau 3 Verdiepings opdracht Verdiepingsopdracht MZ 3 2015-2016 1 Inleiding In deze periode ga je een Verdiepingsopdracht maken. Een Verdiepingsopdracht wil zeggen dat je jezelf

Nadere informatie

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011

Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Opdrachten City Discourse & criteria beoordeling CIM1011 Inhoud Specificaties Essay + format bronvermelding 2 Beoordelingsmatrix Essay 3 Specificaties Infomatiedienst 4 Specificaties Dashboard / Appstore

Nadere informatie