In dit voorbeeld gaat het om een projectplan dat geschreven is ten behoeve van het verkrijgen van financiering voor een project begeleid wonen in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit voorbeeld gaat het om een projectplan dat geschreven is ten behoeve van het verkrijgen van financiering voor een project begeleid wonen in"

Transcriptie

1 In dit voorbeeld gaat het om een projectplan dat geschreven is ten behoeve van het verkrijgen van financiering voor een project begeleid wonen in Amsterdam. Binnen dit project worden bestaande woningen (minimaal 3-kamerwoningen) gehuurd van de woningcorporatie Eigen Haard. In deze woningen worden jongeren die woonbegeleiding nog hebben ambulant begeleid. Het betreft geen specifiek Take Off-project maat kent wel alle kenmerken daarvan. 1

2 PROJECTPLAN t.b.v. verzoek financiering Pilot Begeleid Wonen augustus 2009 Inhoud: Inleiding 1. De behoefte aan ambulante woonbegeleiding in Amsterdam pagina 3 2. Expertises woonbegeleiding bij het Jongeren Steunpunt pagina 4 3. Korte schets begeleidingswijze pagina 4 4. Afspraken en samenwerking met Eigen Haard pagina 5 5. Garanties beperking overlast en maximalisering slaagkans pagina 5 6. Begroting en financieringsvraag pagina 5 Bijlagen: Bijlage 1: de totale begroting, pagina 6 Bijlage 2: deelbegroting woninggebonden kosten, pagina 7 Bijlage 3: deelbegroting begeleidingskosten, pagina 10 2

3 Inleiding Dit projectplan dient ter ondersteuning van de subsidieaanvraag voor de woonbegeleiding van jongeren die tussen wal en schip vallen. In een pilotperiode van 2 jaar zullen, in samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard, tussen de 12 en 16 jongeren begeleid wonen in hun wonen door een ambulant begeleidingsteam van het Jongeren Steunpunt van stichting DOCK. In dit projectplan leest u achtereenvolgens iets over de behoefte aan deze vorm van woonbegeleiding, de expertise van het Jongeren Steunpunt, de begeleidingswijze, de afspraken en samenwerking met Eigen Haard en de garanties betreffende het voorkomen van overlast en de slaagkans. De voorgestelde aanpak leidt tot een begroting de u op de laatste pagina kunt vinden. Ad -1- De behoefte aan ambulante woonbegeleiding in Amsterdam De Visie Jongeren- en Studentenhuisvesting vormt de basis voor het uitvoeringsplan Jongerenhuisvesting en is in 2007 vastgesteld. In het uitvoeringsplan is de gemeentelijke ambitie opgenomen met een overzicht van maatregelen die ingezet worden om de ambities te verwezenlijken. Het is de gemeentelijke ambitie om in de periode tot en met studenteneenheden en 4800 woonplekken voor jongeren toe te voegen aan de bestaande voorraad in Amsterdam. Het programmateam Jongeren- en Studentenhuisvesting is het loket voor regie en coördinatie van de jongeren- en studentenhuisvesting in Amsterdam en staat voor de opgave om het committent van de betrokken partijen, corporaties, ontwikkelaars, stadsdelen, etc. te behouden en vergroten. Er wordt gezocht naar geschikte locaties voor al dan niet tijdelijke jongeren - en studentenhuisvesting. Algemene en gebiedsspecifieke belemmeringen voor daadwerkelijke realisatie van projecten worden vroegtijdig en oplossingsgericht aangepakt. Jongeren worden ingedeeld in: Lager opgeleide jongeren; Hoger opgeleide jongeren; Afgestudeerde jongeren; Studenten Extra aandachtspunten zijn: Vroegtijdig schoolverlaten (dit is te hoog); Grote gezinnen, woningen te krap; Grote druk op woningmarkt, vooral voor jongeren; In Nieuw West groeit het aantal jongeren met extra. Doelgroepomschrijving: Jonger of gelijk aan 26 jaar; Lager opgeleide jongeren; Amsterdamse jongeren. De huidige behoefte aan begeleid wonen in Amsterdam is nu: Woon-leer-werk: 305 (dreigende voortijdige schoolverlaters en toeleiding naar arbeidsmarkt) Begeleid wonen: 215 (dak- en thuisloze jongeren) Er is ook een schatting gemaakt van typen plekken: Tijdelijke woonplekken; Semipermanente woonplekken (containers/ombouw kantoren); Permanente plekken; Begeleid wonen. 3

4 Een overzicht van het huidige aanbod: De Kazerne (open eind 2007): Werkhotel Bos en Lommer (beperkt open): Jaz Zeecontainerdorp (open augustus 2008): Kamers met Kansen Oud Zuid (open zomer 2007): Foyer de Jeunesse Geuzenveld-Slotermeer: Totaal: 9 plekken 40 plekken 105 plekken 120 plekken onbekend 274 plekken Gemeentelijke uitvoeringsorganisatie Er zijn een programmateam, klankbordgroepen en een werkgroep wonen, leren, werken. Zij houden zich bezig met: De verdeling van het stimuleringsbudget ( ); Mogelijke uitzonderingen op het woonruimteverdeelsysteem tbv een goede huisvesting van aandachtsgroepen onder jongeren (naast de 5% -regeling). Behoefte Geuzenveld-Slotermeer In 2006 is voor het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer vastgesteld dat de behoefte naar aantal en soort als volgt is: Starters; Schoolgaande jongeren; Een risicogroep van 370 jongeren, waaronder 85 die in aanmerking komen voor begeleid wonen. Concluderend: er is een groep jongeren in Amsterdam die gebaat is bij huisvesting waarbij een ambulante vorm van woonbegeleiding hun kansen op groei en zelfstandigheid vergroot. Ad -2-: Expertises woonbegeleiding bij het Jongeren Steunpunt van Stichting DOCK De professionals die werken bij het Steunpunt Jongeren hebben een goede, vakgerichte opleiding en ervaring met de problematiek van jongeren in Amsterdam. Het Jongerensteunpunt geeft (ouders van) jongeren van 12 tot 23 jaar, die om diverse redenen niet werken of niet naar school gaan, advies en ondersteuning bij het vinden van een opleiding en/of werk. Op het Jongerensteunpunt is zowel jeugdmaatschappelijk werk als trajectbegeleiding aanwezig. De medewerkers werken daarnaast outreachend en zoeken dus ook jongeren op. Ad -3- Korte schets begeleidingswijze Voor deze pilot is een ambulant woonbegel eidingsteam opgezet. Deze bestaat uit: Een aandachtsfunctionaris Begeleid Wonen (AFBW); Trajectbegeleiders; Secretariële/administratieve ondersteuning; Het hoofd van het Jongeren Steunpunt houdt supervisie. De selectieprocedure is als volgt: -1- De trajectbegeleider toetst een mogelijke kandidaat op grond van het dossier en de eigen kennis van de kandidaat en maakt daarbij gebruik van de afgesproken criteria; -2- De trajectbegeleider brengt de kandidaat in bij het klantenoverleg; -3- De (nieuwe functie) aandachtsfunctionaris Begeleid Wonen (AFBW) toetst de kandidaat. Deze multidisciplinaire toetsing vindt plaats bij de wijkagent, Andere hulpverleningsinstanties, de corporatie en de wijkregisseur; -4- De AFBW draagt de kandidaat voor aan het hoofd; -5- Het hoofd beslist. 4

5 Ad -4- Afspraken en samenwerking met Eigen Haard Woningcorporatie Eigen Haard gaat voor de duur van de pilot de verplichting aan, aan Stichting DOCK woningen te verhuren. Deze woningen worden doorverhuurd aan jongeren die na een zorgvuldige screening voor woonbegeleiding zijn geselecteerd. Deze jongeren ondert ekenen een huurovereenkomst gekoppeld aan een begeleidingsplan. Bij overtreding van afspraken uit het begeleidingsplan volgen sancties waarbij de zwaarste huisuitzetting is. Bij huisuitzetting vindt nazorg op maat plaats. De begeleidingsafspraken hebben betrekking op woongedrag, opleiding/werk, leefgewoonten, persoonlijke ontwikkeling, budgetbeheer, persoonlijke hygiëne, zelfredzaamheid etc. Daar waar hulpverlenende expertise ingeschakeld moet worden die het Jongeren Steunpunt niet zelf in huis heeft, wordt externe hulp ingeschakeld (de zorg en hulp wordt rond de jongere georganiseerd) Met de corporatie Eigen Haard zijn woningen geselecteerd die geschikt en betaalbaar zijn. Ook is goed opgelet of de directe woonomgeving geschikt is. Ad -5- Garanties beperking overlast en maximalisering slaagkans De status van het project (pilot) betekent dat geen harde garanties gegeven kunnen worden voor het slagen van het project. Wel zijn goede afspraken intern en met Eigen Haard gemaakt. Ten aanzien van de minimalisering van overlast zijn dat de volgende: Eigen Haard wijst woningen toe in een omgeving die dat kan hebben ; Het Jongeren Steunpunt schakelt een 24-uurs achterwacht in waardoor op meldingen van overlast direct ingegrepen kan worden; De afspraken in het begeleidingsplan zijn streng en sancties zijn duidelijk. Ten aanzien van de maximalisering van de slaagkans zijn dat de volgende: Het begeleidingsteam richt zich op niet zorgen voor, maar zorgen dat ; Het begeleidingsteam bestaat uit hooggekwalificeerde mensen; Halfjaarlijkse evaluaties helpen de begeleiding iedere keer beter te kunnen laten functioneren. Ad -6- De begroting en financieringsvraag In de bijlage is de totale begroting te zien. Ook zijn bijlagen met een specificatie van de deelposten opgenomen. Deze financieringsaanvraag gaat over de financiering van de begeleiding (kostenpost 2 in de begroting) We verwachten dit jaar 10 woningen na 1 oktober in gebruik te kunnen nemen. Ons verzoek heeft dan ook betrekking op financiering op basis van scenario 1 ( ,-) voor het jaar

6 BIJLAGEN Bijlage 1: de totale begroting, pagina 6 Bijlage 2: deelbegroting woninggebonden kosten, pagina 7 Bijlage 3: deelbegroting begeleidingskosten, pagina 10 6

7 Bijlage 1, de totale begroting Begroting op grond van gemiddelde per jaar uitgaande van een pilot met een duur van 2 jaar 1. Woninggebonden kosten en inkomsten Inkomsten Uitgaven Projectkosten financieringsbron a. huurinning en -betaling scenario 1: 10 woningen huur , , ,00 overige woonkosten , , ,00 Totaal 5.500,00 projectbudget scenario 2: 18 woningen huur , , ,00 overige woonkosten , , ,00 Totaal 9.900,00 projectbudget b. inrichting scenario 1: 10 woningen inrichtingskosten , ,00 scenario 2: 18 woningen inrichtingskosten , ,00 via fondsen of sponsors via fondsen of sponsors c. storneringskosten scenario 1: 10 woningen 300,00 projectbudget scenario 2: 18 woningen 540,00 projectbudget d. oninbare kosten scenario 1: 10 woningen 1.700,00 projectbudget scenario 2: 18 woningen 3.060,00 projectbudget 2. Begeleiding scenario 1: 10 woningen begeleidingskosten ,53 scenario 2: 18 woningen begeleidingskosten ,49 3. Scholing en coaching PM stadsdeel/ Koers nieuw west stadsdeel/ Koers nieuw west DOCK uit scholingsbudget Totaal scenario 1 (10 woningen): ,53 Totaal scenario 2 (18 woningen): ,49 7

8 Bijlage 2, deelbegroting woninggebonden kosten a. Huurinning en -betaling aannames: Gemiddelde huursom is 350 per maand (de jongere ontvangt huurtoeslag van de belastingdienst ter hoogte van maximaal 150 euro) DOCK huurt de woning voor 12 maanden per jaar van Eigen Haard, DOCK verhuurt woning door aan jongere de huuradministratie wordt uigevoerd door Rotterdam, de kosten worden uit de algemene middelen voldaan Er wordt uitgegaan van een leegstandsrisico van 1 maand per jaar, deze kostenpost wordt door het eigen vermogen/ buffer opgevangen Er worden 2 scenario's uitgewerkt: scenario 1 gaat uit van 10 woningen en scenario 2 van 18 woningen. Er wordt uitgegaan van de kosten op jaarbasis alsof in 1 keer 10 dan wel 18 woningen worden verhuurd. De woning muteert gedurende de pilotperiode van 2 jaar 2 maal (dus 1 keer per jaar). huursom inkomsten uitgaven huurderving per maand huur 350,00 320,83 350,00 29,17- gas/elektra/kabel etc. 200,00 183,33 200,00 16,67- huurderving per maand per woning: 45,83- per jaar huur 4.200, , ,00 350,00- gas/elektra/kabel etc , , ,00 200,00- huurderving per jaar per woning: 550,00- Scenarioberekening op jaarbasis scenario 1: 10 woningen huur , , , ,00- gas/elektra/kabel etc , , , ,00- huurderving per jaar scenario 1: 5.500,00- huurderving pilotperiode: ,00- scenario 2: 18 woningen huur , , , ,00- gas/elektra/kabel etc , , , ,00- huurderving per jaar scenario 2: 9.900,00- huurderving pilotperiode: ,00-8

9 b. inrichting aannames: De woning muteert gedurende de pilotperiode van 2 jaar 2 maal (dus 1 keer per jaar). De totale investering hoeft gedurende de pilotperiode slechts 1 keer gemaakt te worden. De vervangingsinvestering bij mutatie is 20% van de oorspronkelijke investering. per woning aant al prijs totalen kast 1 75,00 75,00 bank 1 250,00 250,00 bed 1 250,00 250,00 tafel 1 100,00 100,00 stoel 2 200,00 400,00 eetkamerstoelen 4 50,00 200,00 vloerbedekking 300,00 300,00 servies bestek 4 25,00 100,00 gasfornuis 1 200,00 200,00 overig 100,00 Totaal per woning 1.975,00 vervangingsinvestering 20% gedurende de pilotperiode 395,00 Totaal per woning per 2 jaar 2.370,00 Totaal per woning per jaar 1.185,00 Scenario 1: 10 woningen ,00 Scenario 1: 18 woningen ,00 c. storneringskosten aannames De kosten van renteverlies en extra schriftelijke sommeringen op grond van stornering bij automatische incasso (oninbaar is verwerkt in de post oninbare kosten ), wordt geraamd op gemiddeld 30 euro. Aangenomen wordt dat bij deze groep jongeren bij 50% 2 keer per jaar voorkomt. Op jaarbasis: Bij scenario 1 (10 jongeren) betekent dit een kostenpost van 300 euro Bij scenario 2 (18 jongeren) betekent dit een kostenpost van 540 euro 9

10 d. oninbare kosten aannames: Er wordt een borg van 1 maand gevraagd. Deze wordt ingehouden indien de huursom niet is voldaan of de woning in een slechte staat wordt achtergelaten. In geval van huurachterstand (aanname: in 20% van de gevallen) is sprake van een huurachterstand van gemiddeld 3 maa nden. Na aftrek van de borgmaand dient nog 2 x 350 euro te worden ontvangen. Hierbij wordt aangenomen dat deze achterstand nog inbaar is bij 50% van de huurders. Scenario 1: Bij 10 jongeren met een gemiddelde woonduur van 1 jaar (dus 1 huuropzegging per jaar) hebben 2 jongeren een huurachterstand van gemiddeld 1400 euro. Gemiddeld is daarvan 700 euro oninbaar. Scenario 2: Bij 18 jongeren met een gemiddelde woonduur van 1 jaar (dus 3,6 huuropzegging per jaar)heeft 3,6 jonge re een huurachterstand van gemiddeld 2520 euro. Gemiddeld is daarvan 1260 euro oninbaar. In geval van slechte staat van de woning. In scenario 1 (10 jongeren) wordt voor oninbare herstelkosten bij mutatie van de woning 1000 euro op jaarbasis gereserveerd. In scenario 2 wordt 1800 euro op jaarbasis gereserveerd. Oninbare kosten op jaarbasis scenario 1 scenario 2 Huurachterstand 700, ,00 Slechte staat van de woning 1.000, , , ,00 10

11 Bijlage 3, deelbegroting begeleidingskosten aannames: Iedere jongere krijgt 2,5 uur begeleiding per week De begeleiding vindt plaats door zowel trajectbegeleiders als de aandachtsfunctionaris Schaal 8 functie (trajectbegeleider) is ingeschaald op ,95 Schaal 9 functie (aandachtsfunctionaris) is ingeschaald op ,15 De inzet van beide functies is fiftyfifty. Er wordt (daarom) een gemiddelde van de personeelskosten in de begroting gehanteerd ( ,525). Dit is een uurloon van 39,45 Secretariële ondersteuning wordt op ingeschat op de uitbreiding van een bestaande functie met 3 uur per week bij ieder scenario. Deze schaal 6 functie (secretariële functie) is ingeschaald op , dit is een uurloon van 34,27 Overige personeelslasten bedragen 8% van het brutoloon Organisatiekosten bedragen 650,- bij ieder scenario De overheadkosten bedraagt 20% van de loonkosten van de ingezette fte's De achterwacht (piketdienst) is 16 uur per dag, 5 dagen per week tegen een vergoeding van 10% van het uurloon 39,45, dit is 3,95 begeleidingskosten op jaarbasis vaste kosten per jongere 2,5 uur per week, 130 uur per jaar salarislasten 5.128,50 overige personeelslasten 410,28 overhead 1.025,70 Totaal: 6.564,48 scenario-onafhankelijke kosten op jaarbasis per jongere scenario 1 (10 jongeren) secretariële ondersteuning 5.346,12 534,61 organisatiekosten 650,00 65,00 piketdienst , ,12 per jongere scenario 2 (18 jongeren) 297,01 36,11 911,73 scenario 1 (10 jongeren) scenario 2 (18 jongeren) Totale begeleidingskosten , ,49 11

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Karin Schaafsma, Mia Dieters, Sanneke Verweij Met medewerking van: Marcel van Wezel Voorkomen

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

Outreachend werken bij dreigende huisuitzetting. Een RAAK-onderzoek

Outreachend werken bij dreigende huisuitzetting. Een RAAK-onderzoek Outreachend werken bij dreigende huisuitzetting Een RAAK-onderzoek Outreachend werken bij dreigende huisuitzetting Praktijk- en onderzoekscentrum De Karthuizer Inhoud 7 Inleiding 25 3.2.1 Aanmelding 26

Nadere informatie

Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden

Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden Eigen Kracht-conferenties: ook bij (huur)schulden Een Eigen Kracht-conferentie is snel geregeld en kan daardoor een preventieve en effectieve uitwerking hebben Inhoud 2 Rob van Pagée, Eigen Kracht Centrale

Nadere informatie

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar Beleidskader 2015-2019 Met Taal versta je elkaar Inhoudsopgave Beleidskader 2015-2019... 1 Met Taal versta je elkaar... 1 Voorwoord... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Context... 5 1.1.1. Landelijke context...

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie