Wedstrijdreglement (het Reglement ) Competition rules (the Competition Rules )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wedstrijdreglement (het Reglement ) Competition rules (the Competition Rules )"

Transcriptie

1 Wedstrijdreglement (het Reglement ) Competition rules (the Competition Rules ) Artikel 1 : Organisatie Article 1: Organisation Dit Reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden (de algemene voorwaarden ) vast die van toepassing zijn op deelname aan alle wedstrijden van Antwerp World Diamond Centre Private Stichting, Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen (hierna AWDC ). These Competition Rules set out the general terms and conditions (the general terms and conditions ) applicable to the participation to all the contests organized by Antwerp World Diamond Centre, Private Foundation, Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen (hereafter AWDC ). Naast deze algemene voorwaarden kunnen op de individuele prijsvragen specifieke spelvoorwaarden van toepassing zijn. Apart from these general terms and conditions specific individual contest can be subject to specific contest conditions. AWDC heeft het recht om dit Reglement te allen tijde en eenzijdig te veranderen. De actuele versie van de algemene voorwaarden is steeds terug te vinden op de website van AWDC. Wijzigingen aan de algemene voorwaarden zijn van kracht zodra de actuele versie beschikbaar is op de website. Deelname aan een wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaard met alle bepalingen van dit Reglement. AWDC has the right to change these Competition Rules at all times and at its own discretion. The latest version of the general terms and conditions will be available on the AWDC website. Updated general terms and conditions are applicable once available on the website. By participating in a competition, the contestant accepts these Competition Rules. Artikel 2: Vereisten voor deelname Article 2: Requirements for participation Een wedstrijd georganiseerd door AWDC is enkel toegankelijk voor de Belgische geregistreerde diamanthandelaren die van AWDC een uitnodiging hebben ontvangen voor deelname aan een specifieke wedstrijd. Elke diamanthandelaar krijgt 1 uniek deelname nummer toegezonden en kan met dit nummer slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd. Laattijdige deelname (na de vermelde afsluitdatum en uur van de wedstrijd) wordt niet meer in aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is. AWDC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit.

2 A contest organized by AWDC is only accessible for Belgian registered diamond dealers who have received an invitation to participate in a specific contest. Each Belgian registered diamond dealer will receive a specific participation number and can participate only once. Late entry (after the closing date/hour of the contest) will not be accepted, whatever the reason of the delay may be. AWDC can not be held responsible for late entries. Deelname aan de wedstrijden is gratis, tenzij anders vermeldt in de specifieke spelvoorwaarden. Het staat AWDC vrij om al dan niet een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder om het wedstrijdverloop te volgen of een beslissing te nemen. Er wordt geen enkele communicatie gevoerd over het verloop van de wedstrijd of dit Reglement. Participation in the competitions is free unless otherwise stipulated in the conditions of the specific contest. AWDC has the right to use the services of a bailiff to monitor the contest or make a final decision. No communication will be held with respect to the ongoing contest or these Rules. Artikel 3: Winnaar Article 3: Winner Elke deelnemer aan de wedstrijd moet antwoorden op de wedstrijdvraag/vragen en op de schiftingsvraag en moet alle gevraagde gegevens op het deelnemingsformulier volledig en correct invullen om kans te maken op een prijs. Onvolledige antwoorden worden geweigerd. De winnaar is diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoord en de schiftingsvraag correct of meest benaderd heeft, waarbij het kleinste verschil met het correcte antwoord de doorslag geeft. In geval van ex aequo bepaalt AWDC wie de winnaar zal zijn. AWDC is vrij de duur en frequentie van de wedstrijd te bepalen of stop te zetten. Each contestant must answer the contest question/questions and the selection question and must provide all the data requested on the participation form fully and correctly in order to be eligible to win a prize. Incomplete participation forms will not be accepted. The winner is the person who has correctly answered the contest question and whose selection question is most approximate to the correct answer, whereby the smallest difference to the correct answer will prevail. In case of ex aequo, AWDC will decide who is the winner. AWDC has the discretionary right to change the time and frequency of the competition or to annul the contest altogether. Artikel 4: de prijs Article 4: Price De prijzen zijn uitgeschreven op naam en adres, en zijn niet overdraagbaar. Er wordt slechts 1 prijs per persoon toegekend. De prijzen zullen niet uitgewisseld worden tegen geld of andere waren. De prijs is BTW inbegrepen.

3 The prizes are individual and non transferable and will be sent to a certain name and address. Only 1 prize per person can be awarded. Prizes are not exchangeable against money or other goods. The prize is including VAT. Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. Following the award of the prize, the winner grants his/her permission for publication and use of his or her name, address and reputation and will not claim any damages or exercise any rights in that regard. Artikel 5: voorwaarden Article 5: conditions Wie deelneemt aan de wedstrijd onderschrijft onvoorwaardelijk dit Reglement en de mogelijke wedstrijdbeslissing van AWDC. Om op een geldige wijze deel te nemen aan de wedstrijd, moeten de deelnemers de voorgeschreven spelregels en procedures volgen zoals beschreven bij de aankondiging of bekendmaking van de wedstrijd. Geen andere vormen van deelname zijn geldig. The contestant unconditionally declares his agreement to any possible decision of AWDC with respect to the winner of the contest. In order to legally participate to the contest, all the prescribed rules and procedures as communicated at the announcement or publication of the contest must be adhered to. No other forms of participation are valid. Artikel 6: misbruik Article 6: Abuse In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt AWDC zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. In case of abuse, intentional misinformation or fraude, AWDC retains the explicit right to exclude any involved contestant (s) without further notification to this and/ or any future contest. Artikel 7: vrijwaring Article 7: warranty AWDC is niet aansprakelijk indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast te worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing. AWDC is gerechtigd een prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs mocht de prijs om een of andere reden teniet gaan voor de uitreiking ervan. AWDC is niet verantwoordelijk voor veranderingen aan en/of vervanging van de prijzen die het gevolg zijn van

4 wijzigingen aan de kant van de fabrikant, leverancier, adverteerder of sponsor. AWDC stelt de prijzen ter beschikking conform de status waarin deze zich op dat moment verkeren. AWDC is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder begrepen het verlies van de prijs en schade veroorzaakt door verzending en/of ander wijze van transport). Alle deelnemers gaan er, middels het toesturen van hun inzending en/or aanvaarding van de prijs, mee akkoord dat AWDC geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de wedstrijd en de toekenning van prijzen daarvan, met inbegrip van, zonder enige beperking, elke aansprakelijkheid met betrekking tot iedere activiteit die volgend op de toekenning van de prijs wordt ondernomen. AWDC cannot be held responsible when the contest, due to an Act of God or otherwise, cannot take place, or when the modalities of the competition need to be altered by AWDC, regardless of the reason of such alteration. AWDC has the right to replace a prize by a similar prize if the original prize, for any reason, is damaged or stolen before the award of the prize. AWDC is not responsible for any changed to and/or replacement of the prizes which are the result of changes made by the factory, supplier, advertiser or sponsor. AWDC is not responsible for any (visible and/or hidden) vices or damaged to the prizes and/or any other damage(s) to the prizes (including but not limited to the loss of the prize or damage caused by transportation and/or other means of transport). All contestants agree, by sending in their participation form and/or acceptance of the prize, that AWDC does not accept any liability with respect to the contest and the awarding of prizes, including, without limitation, any liability with respect to any activity following the handing over of the prize. Artikel 8: bevoegde rechtbank Article 8: Jurisdiction Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van AWDC. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. The contest is held under the supervision of AWDC. Any decisions made are undisputable. However, should there be any dispute, such dispute is subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Antwerp. Artikel 9: slotbepalingen Article 9: miscellaneous Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege AWDC. Prijzen die niet zijn afgehaald of opgenomen door een winnaar 30 dagen na de bekendmaking van de winnaar, blijven eigendom van AWDC.

5 Print, game and placing errors cannot be held against AWDC as a breach of any obligation whatsoever. Prizes that have not been collected or picked up by the winner within 30 days after the announcement of the winner, will remain the sole property of AWDC. Dit Reglement is opgesteld in het Nederlands en in het Engels. In geval van geschil, heeft de Nederlandse versie altijd voorrang. These Rules are made in Dutch and English. In case of dispute, the Dutch version will always prevail.

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 notoys-sustainable-toys-made-in-amsterdam 10-03-2015 General Terms and Conditions For (web) sales and delivery of NOtoys to consumers and professionals. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers.

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers. TERMS OF DELIVERY DeVi-Comfort BV Version : 1.2 Valid from : May 2013 1. General Terms 1.1. These Terms of Delivery apply to all made offers by DeVi-Comfort and all closed agreements between DeVi-Comfort

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door:

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ZAGT & VAN ELK CONSULTANCY vof Florazoom 17 2719 HR Zoetermeer Verder te noemen ZVEC (These terms and conditions have been translated in English and is attached

Nadere informatie

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 WATCHIT.NET General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 Sportveldstraat 77a 4112 KK BEUSICHEM +31-345 - 760000 +31-345 - 473297 ABN AMRO NL39ABNA0642379351 ING Bank NL53 INGB 0004

Nadere informatie

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: 12enter China* Zwolle, 7 oktober 2009 Puntkroos 61 8043 NV Zwolle hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

GENERAL CONDITIONS OF USE OF THE DATABASE ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ GEBRUIK VAN DE DATABANK

GENERAL CONDITIONS OF USE OF THE DATABASE ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ GEBRUIK VAN DE DATABANK ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ GEBRUIK VAN DE DATABANK 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 De Vlaamse energiewetgeving : het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden For the English version, see page 9 Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart 2015 en geldig voor het kantoor HousingSpots.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION Artikel 1.Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Defion, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers 1. Algemeen 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna: algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES Molenaar&Partners BV Oranjelaan 109 3311 DK Dordrecht Netherlands Chamber of commerce nr. 24349604 Rotterdam, Netherlands Hereinafter to be referred

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V.

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V. Algemene voorwaarden General Terms and Conditions Parentix B.V. 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH Versie 2.1 - Nederlands / Version 2.1 - U.S. English i Inleiding / Introduction Nederlands Dit document bevat

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14. Artikel

Nadere informatie

1. INTRODUCTION INLEIDING

1. INTRODUCTION INLEIDING GENERAL CONDITIONS WTT ALGEMENE VOORWAARDEN WTT 1. INTRODUCTION INLEIDING 1.1. These are the general conditions of internetnerd group B.V. ( INNG ) for the use of INNG s webtexttool ( WTT ) trough the

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid < For English, please see p.6-10 or click here > ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Jeep-Parts De Valkenberg 10B, 6301 PM Valkenburg a/d Geul [NL] T. +31(0)436012835 GSM. +31(0)624244537

Nadere informatie

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de Algemene Voorwaarden 1. Kroes Advocaten Immigration Lawyers (hierna te noemen: Kroes Advocaten) is een maatschap waarvan de vennoten natuurlijke personen dan wel besloten vennootschappen zijn. Een lijst

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

Terms and conditions (English) Page 1-4 Algemene voorwaarden (Dutch) Page 5-11. The entrepreneur

Terms and conditions (English) Page 1-4 Algemene voorwaarden (Dutch) Page 5-11. The entrepreneur Terms and conditions (English) Page 1-4 Algemene voorwaarden (Dutch) Page 5-11 The entrepreneur Name: Richard Ebben Company: Imaladesign Adress: Koekoekstraat 9 Phone: 0031 (0) 681 648 609 E-mail address:

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Algemene Voorwaarden van DEBEIJ TRANSLATIONS Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Artikel 1

Nadere informatie

A: General Terms and Conditions Prowareness

A: General Terms and Conditions Prowareness A: Algemene voorwaarden Prowareness A: General Terms and Conditions Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V. Prowareness Zuid Oost B.V. Prowareness Noord

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions Szs.div.455 januari 2012 onder nummer 140/2001 ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Artikel 1. Definities 1.1. Onder WebChamp wordt verstaan: de bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS )

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) GENERAL TERMS & CONDITIONS OF BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) GELDEND VANAF 1 AUGUSTUS 2013 APPLICABLE FROM AUGUST 1ST 2013 1. Toepassingsgebied Scope 1.1.

Nadere informatie