CONCEPT Plan van Aanpak. Deventer slim op glas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT Plan van Aanpak. Deventer slim op glas"

Transcriptie

1 CONCEPT Deventer slim op glas Gemeentelijke coördinatie bij de aanleg van openbare glasvezel telecommunicatie infrastructuur in Deventer Oscar Wijsman/Arno Groenendijk Versie 2 maart 2007 Gemeente Deventer

2 Context en aanleiding Binnen de gemeente Deventer zijn een aantal ontwikkelingen gaande met betrekking tot de telecommunicatie infrastructuur. Aan bedrijven en instellingen wordt sinds enige tijd de mogelijkheid geboden (gesteund via het gemeentelijk initiatief DevEnter Breed) om via de marktpartijen KPN of Essent een snelle glasvezelverbinding met een koppeling naar de DevIX (en de daar aanwezige zakelijke dienstverleners) te krijgen. Momenteel is er een nieuw privaat initiatief van de Reggefiber groep. Deze groep streeft er naar om in een samenwerking met Rentré Wonen, via een uitbreiding van het glasvezelnetwerk van Y3-Net, voor 31 december 2009 alle woningen in Deventer te voorzien van een (open) glasvezelaansluiting inclusief een dienstenaanbod voor particulieren. Daarnaast heeft Essent Kabelcom als strategie om delen van haar netwerk dieper de wijk in te verglazen. Ook KPN denkt er aan om in het kader van haar VDSL netwerk upgrade en de all-ip strategie haar netwerk verder te verglazen. Verder zijn de zorginstellingen gestart met een project om ca. 120 locaties onderling met een glasvezel infrastructuur te verbinden. Hiervoor zijn via Volker Stevin Telecom reeds aanvragen voor aanleg ingediend. Al deze ontwikkelingen hebben een forse impact op de civieltechnische infrastructuur en ruimtelijke ordening van de gemeente. Er zal namelijk het nodige gegraven moeten worden om de bestaande infrastructuren aan te passen of een compleet nieuwe glasvezelinfrastructuur te realiseren. De gemeente Deventer heeft er belang bij om de overlast voor burgers, bedrijven en instellingen en de (economische) schade die dit mogelijk veroorzaakt zo veel mogelijk te beperken of zelfs te elimineren. Door een projectmatige aanpak te hanteren en een coördinerende rol op zich te nemen kan de gemeente er voor zorgen dat via slim graafwerk zoveel mogelijk werkzaamheden, waaronder die uit de eigen gemeentelijke meerjarenplanning, op elkaar worden afgestemd. Zo valt er ook een efficiencyvoordeel te behalen. De gemeente kan een faciliterende rol spelen naar de marktpartijen. Een moderne en open infrastructuur voor al haar burgers biedt de gemeente op haar beurt weer nieuwe mogelijkheden voor de eigen (publieke) dienstverlening, o.a. in het kader van het uitvoeren van de WMO, welzijn, veiligheid, mobiliteit en ten aanzien van de sociaaleconomische taken. 2

3 Inhoudsopgave Doelstelling en gewenste resultaten Uitgangspunten en randvoorwaarden Werkplan Fase 1: Kwartier maken (oktober 2006 februari 2007) Fase 2a : Korte termijn verglazing (november 2006 juli 2007) Fase 2b : Middellange termijn verglazing (juli 2007 december 2009) Control plan Tijd planning en mijlpalen Geld projectbegroting Kwaliteit borging en toetsing Informatie en Communicatie Organisatie 3

4 Doelstelling & resultaten Doelstelling Het opzetten en operationeel maken van een gemeentelijke projectorganisatie die sturing kan geven aan het begrip slim graafwerk. Dit betekent dat alle graafwerkzaamheden in de periode november 2006 december 2009 centraal gecoördineerd worden. Dit gebeurt primair ten behoeve van de aanleg van telecommunicatie glasvezelinfrastructuur maar de projectorganisatie kan ook gebruikt worden om de overige graafwerkzaamheden in onderlinge relatie te brengen en - daar waar dit mogelijk is - op elkaar af te stemmen; Een nevendoelstelling is om een open glasvezelnetwerk te krijgen waarop, al dan niet via en koppeling op de DevIX, een vrij verkeer van diensten zal plaatsvinden. Dit staat los van de civieltechnische aspecten van de aanleg maar is wel een voorwaarde vanuit de gemeente om de aanleg optimaal te faciliteren; Het belang van de gemeente is om, als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte, zoveel mogelijk schade te beperken of te voorkomen. Daarnaast dient de gemeente de verleende instemming strikt te handhaven. Dit kan betekenen dat werkzaamheden kostentechnisch minder efficiënt (kunnen) worden uitgevoerd dan in theorie mogelijk is. Door in een samenwerkingsmodel met de marktpartij(en) te werken wederzijds geven en nemen wordt gestreefd naar een win-win situatie en zo groot mogelijke efficiency; Door het nemen van de regie op de graafwerkzaamheden zijn de huidige ontwikkelingen controleerbaar, beheersbaar en in een totaalverband inzichtelijk te houden; Het maken van (al dan niet specifiek toegesneden) beleid hoe om te gaan met de betrokken partijen en het verrekenen van kosten gerelateerd aan de aanleg van het netwerk; Vastleggen van de eisen en wensen die de gemeente heeft bij de aanleg, zowel civieltechnisch als qua ruimtelijke ordening als ten aanzien van de openheid van het beoogde netwerk (de mogelijke toepassingen); De bij de aanleg betrokken marktpartijen niet discriminerend - te faciliteren en de in de Telecomwet vastgelegde coördinatieplicht zo goed mogelijk uit te voeren. 4

5 Doelstelling & resultaten (2) Beoogde resultaten Afspraken, al dan niet vastgelegd in (een) overeenkomst(en) of convenant(en) met de betrokken marktpartijen hoe de onderlinge samenwerking gestalte krijgt. Specifiek betreft dit de afspraken met Reggefiber (via waarschijnlijk de juridische entiteit Deventer Glas). Een centraal coördinatie- en aanspreekpunt binnen de gemeente, zowel voor interne medewerkers als voor betrokken externe partijen, gedurende de looptijd van het project. Verschillende Eenheden moeten zijn voorbereid op de extra hoeveelheid werk die de grootschalige aanleg met zich mee brengt. Dit betekent dat zij qua resources in staat zijn de wettelijke taak goed uit te voeren, zelf of in de aansturing naar een externe partij. Een sluitende begroting voor de periode van de aanleg, financiering van de lijn- en projectkosten uit leges en aan de gemeente verschuldigde kosten gerelateerd aan de aanleg. Afstemming met controller over geldstromen (en eventueel creëren van een reserve). Een spin-off is een na afloop van het project binnen de gemeentelijke organisatie belegde algemene coördinatie van graafwerkzaamheden (portfolio management). NB: het model hiervoor is dan aanwezig, dit is niet opgenomen in de formatie. Communicatieplan met daarin vastgelegd door wie en wanneer wordt gecommuniceerd naar burgers, bedrijven en instellingen. Ook dient er een specifiek centraal meldpunt / aanspreekpunt te zijn voor burgers. Er moet een eenduidige communicatie zijn inzake de werkzaamheden. Zowel intern binnen de gemeente als naar burgers, bedrijven en instellingen in de stad. Een aan dit project gerelateerde doelstelling (maar buiten scope van dit project) is om een open glasvezelnetwerk te krijgen waarop, al dan niet via en koppeling op de DevIX, een vrij verkeer van diensten zal plaatsvinden. Dit staat los van de civieltechnische aspecten van de aanleg zoals beschreven in dit plan maar zal wel onderdeel uitmaken van het te sluiten convenant. 5

6 Uitgangspunten en randvoorwaarden Algemeen Het totale project is op te delen in twee fasen: een kwartiermakerfase (Fase 1) en een operationele fase (Fase 2). Beide fasen kennen hun eigen dynamiek en lopen ook deels over elkaar heen. Fase 2 is daarnaast op te delen in een aanloopfase en de verdere (grootschalige uitrol). Tijdens het kwartier maken wordt ook al begonnen met coördinatie op de reeds gestarte operationele werkzaamheden. De looptijd van het project ligt in principe tussen 1 oktober 2006 en 31 december 2009, behoudens een mogelijke verlenging van de doorlooptijd indien er meer tijd nodig blijkt voor de aanleg van de telecom infrastructuur. Fase 1 loopt tot begin 2007, fase twee tot eind De doorlooptijd is ingegeven door de aanleg van het volledige glasvezelnetwerk in Deventer, dit wordt als basis gebruikt. De focus van het project ligt primair op de ondersteuning bij de aanleg (of aanpassing) van een telecommunicatie infrastructuur en specifiek op een Deventerbrede glasvezelinfrastructuur door één of meerdere marktpartijen. Secundair wordt de ontwikkeling van applicaties op dit netwerk gestimuleerd. De aanleg en het onderhoud van de verschillende (civiel) technische infrastructuren in de gemeente (ondergronds maar ook bovengronds) kennen allen hun eigen dynamiek. Dit betekent dat er gestreefd wordt naar het combineren van geplande werkzaamheden maar dat dit praktisch gezien voor de verschillende infrastructuren niet altijd mogelijk is. Er wordt gebruikt gemaakt van de bestaande gemeentelijke procedures en werkwijzen. Daar waar dit noodzakelijk is worden hier aanvullingen op gemaakt en geborgd. Waar noodzakelijk zal voor (tijdelijke) versterking in de lijn worden gezorgd. Dit betekent dat werkzaamheden zoveel als mogelijk regulier binnen de lijnorganisatie worden uitgevoerd en dat er waar mogelijk van eigen fte s en kennis gebruik wordt gemaakt. Het plan van aanpak moet een zo breed mogelijk draagvlak hebben binnen de gemeentelijke organisatie. Controle op de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats via een stuurgroep met vertegenwoordigers uit de gemeentelijke organisatie. Dit plan van aanpak dient door de stuurgroep formeel te worden bekrachtigd. 6

7 Uitgangspunten en randvoorwaarden (2) Projectfaciliteiten en ondersteuning Er is een projectruimte, voorzien van de standaard gemeentelijke faciliteiten, beschikbaar voor leden van het projectteam. Bij voorkeur is deze ruimte uit oogpunt van synergie gesitueerd in de Leeuwenbrug dichtbij de medewerkers binnen de lijnorganisatie die het meest betrokken zijn. In principe is dit de Eenheid Ruimte en Samenleving. Een zwaartepunt van werkzaamheden ligt binnen het Cluster Expertisecentrum. Het project wordt ondersteund door een projectbureau dat als Single Point of Contact (SPOC) zal fungeren. Hiermee is er een centraal aanspreekpunt bij vragen en kan ook snel worden gehandeld en gecoördineerd indien noodzakelijk. Er kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige faciliteiten binnen de gemeentelijke organisatie, in het bijzonder op het gebied van administratieve secretariële ondersteuning en ICT-faciliteiten. Ten aanzien van dit laatste geldt dit zowel voor de KA-omgeving als specifieke toepassingen ten behoeve van de civieltechnische (graaf)werkzaamheden. Het is mogelijk om de uren die worden besteed aan werkzaamheden ten behoeve van dit project separaat te administreren zodat er inzicht is in kosten en de baten van het project. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van interne expertise en wordt aangesloten op de bestaande processen. Er zijn voldoende (technische) faciliteiten beschikbaar om zowel tijdens de voorbereiding als tijdens het toezicht en de handhaving van de regels informatie vast te leggen en zoveel als mogelijk geautomatiseerd, effectief en efficiënt te verwerken. Hierbij moet worden geacht aan ter beschikking staande communicatiemiddelen maar ook aan zaken als een verdichtingmeter, digitale camera, vervoer in de stad etc. 7

8 Werkplan Fase 1: Kwartier maken (oktober 2006 februari 2007) Informeren en betrekken van alle stakeholders Samenstellen van een kernteam en stuurgroep PR en communicatie Opzetten van de benodigde overlegstructuren (intern en extern) Opzetten projectbureau en inregelen van de administratieve ondersteuning Toetsen en aanscherpen (bestaande) procedures Juridische toetsing Fase 2a : Korte termijn verglazing (november 2006 juli 2007) Borging in de lijnorganisatie, resource allocatie Onderling afstemming met alle betrokken organisaties / markpartijen Beleid en dienstenontwikkeling op de netwerken Begeleiding en verlenen van instemming Meldingprocedure, werkafspraken en handhaving Fase 2b : Middellange termijn verglazing (juli 2007 december 2009) Operationele begeleiding en handhaven van regels tijdens de verdere verglazing van Deventer (augustus 2007 december 2009), als fase 2a 8

9 Fase 1 : Kwartier maken Informeren en betrekken van alle stakeholders Gestart wordt met het op de hoogte brengen van alle stakeholders binnen de gemeente organisatie en het aan elkaar knopen van alle intern en extern betrokken partijen en personen. Een belangrijk aspect van slim graven is tijdig informeren en afstemmen. De logistieke component is hier belangrijk. Informeren is een continue activiteit. Door informatie te delen is het ook mogelijk om pro-actief te werken waarbij informatie niet alleen gehaald moet worden maar vooral ook gebracht wordt. Product: Overzicht met alle betrokken met hun respectievelijke taak en rol. Formeren kernteam & stuurgroep Onder een kernteam wordt verstaan een kleine groep van direct betrokkenen en belanghebbenden bij de graafwerkzaamheden. Het kernteam bevat de projectcoördinator en enkele afgevaardigden uit de verschillende gemeentelijke organisatieonderdelen. Het lid van het kernteam is daarbij het primaire aanspreekpunt en contactpunt voor een deelgebied van sector (eenheid). De stuurgroep bestaat uit bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken, aangevuld met één of meerdere beleidsmaker(s) / ambtelijk adviseur(s). Zie ook het Control Plan. Product: Ingericht kernteam en stuurgroep, afstemming van taken en verantwoordelijkheden. Communicatie en Informatie Communicatie en Informatie is een continue proces en loopt parallel aan alle andere activiteiten. Deze activiteit is gericht op alle betrokken partijen: zowel de marktpartijen, intern binnen de gemeente als bewoners, bedrijven, instellingen en corporaties. Berichtgeving en communicatie over toepassingen (wat kan er met het netwerk) en infrastructuur (de feitelijke aanleg) is een taak van Reggefiber maar moet wel éénduidig zijn. Het zwaartepunt voor de gemeente zal hier liggen op het afstemmen van communicatie vanuit Reggefiber (al dan niet onder het label Y3-Net of Deventer Glas) met de gemeentelijke communicatie van en naar burgers. Product: Communicatieplan (afgestemd met het Marketing en Communicatieplan van Reggefiber). 9

10 Fase 1 : Kwartier maken (2) Overlegstructuren Om een goede onderlinge afstemming te hebben zijn een aantal overlegstructuren gewenst. Dit betreft zowel reguliere overlegstructuren als overleg op ad hoc basis. In het Control Plan is dit nader uitgewerkt. Projectbureau & administratieve ondersteuning Het is wenselijk om binnen de gemeentelijke organisatie één aanspreekpunt te hebben. Gedurende de looptijd van het project is het niet noodzakelijk om hier fulltime een projectcoördinator voor aan te stellen. Het is wel van belang om voor alle betrokken partijen één loket te hebben (één ingang) waar partijen en betrokken met vragen en opmerkingen terecht kunnen en waar steeds een dashboard aanwezig is met wat er op dat moment gebeurd of gepland staat. Hiermee wordt voorkomen dat alsnog communicatie over meerdere schijven gaat lopen of het overzicht weg is. Het projectbureau zal ook alle administratie kunnen voeren die specifiek betrekking heeft op de uitvoering van het project en een projectarchief bijhouden, inclusief de (financiële) projectadministratie. Product: Bemenst en ingeregeld projectbureau Toetsen en aanscherpen regels en procedures en verordeningen Het aanleggen van een telecommunicatie infrastructuur en het verrichten van graafwerkzaamheden in de openbare ruimte is uiteraard niet iets nieuws. Hier zijn bestaande regels en procedures voor beschikbaar. De omvang van de geplande werkzaamheden maakt wel dat de bestaande regelgeving nog eens nauwkeurig bekeken moet worden. Deze is namelijk primair niet opgezet voor werken met deze omvang. Product: Bijgewerkte regels en procedures ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden (o.a. ten aanzien van instemmingbesluiten, handhaven). Juridische toetsing Naar bevind van zaken zal juridische toetsing moeten plaatsvinden ten aanzien van wat de gemeente vanuit haar algemene en reguliere wettelijke rol - maar ook de coördinerende rol zoals vastgelegd in de Telecomwet - kan eisen van de marktpartijen om invulling te geven aan het slim graven en het beperken van schade en overlast. Product: Juridisch standpunt en toetsing voorschriften. Borging juridische kennis in de projectorganisatie. 10

11 Fase 2a: Korte termijn verglazing Borging in de lijnorganisatie Het project maakt gebruik van de reeds aanwezige capaciteit en procedures binnen de gemeentelijke organisatie. Het proces van aanvraag tot en met het verlenen van instemming (of vergunning) voor graafwerkzaamheden (of bouwwerkzaamheden voor de WTR s) is in de kern niet erg complex. De complexiteit zit voornamelijk in de onderlinge afhankelijkheden, benodigde afstemming en communicatie, de logistiek van de aanleg en de schaalgrootte (parallelle werkzaamheden). Dit betekent dat alle afdelingen die een rol spelen in het geheel moeten weten wat er van hen verwacht wordt en hoe de deelwerkzaamheden passen in het totaal van de aanleg (o.a. ten aanzien van bestemmingsplannen, inrichtingsplannen, meerjarenplanning etc.). Hierbij is het belang een goed beeld te hebben wat de aanleg betekent qua hoeveelheid werk zodat hier tijdig op kan worden ingespeeld qua claim die op resources wordt gelegd en de inzet van middelen. De uit te voeren werkzaamheden betreffen een wettelijke taak van de gemeente dus deze moeten ook worden uitgevoerd. Het streven is om dit zo (kosten)effectief en efficiënt mogelijk te doen. Hierbij wordt ook gekeken naar de best practices binnen andere gemeenten. Coördinatie op werkzaamheden wordt gevoerd vanuit de projectorganisatie, uitvoering vanuit de lijn, eventueel gedelegeerd naar een derde partij. Product: Overzicht met de werkbelasting voor de betreffende afdelingen, gespecificeerd naar uit te voeren taken Onderlinge afstemming met alle (markt)partijen en organisaties Op dit moment is er alleen afstemming ten aanzien van civieltechnische werkzaamheden in de halfjaarlijks coördinatievergadering van werken in voorbereiding. Dit is een operationeel overleg waar de (al dan niet geprivatiseerde voormalige) nutsbedrijven elkaar en de gemeente informeren over beoogde civieltechnische werkzaamheden. Voor alle partijen is dit een informatiebron t.a.v. beoogde werkzaamheden door deze bedrijven en de gemeente. Naast dit overleg moet er een frequent regulier overleg komen met de projectmanager van Y3-Net (Reggefiber) en een overleg met alle graafgerechtigde partijen om de grootschalige werkzaamheden in het kader van dit project met hen af te stemmen. Product: Ingepland overleg met alle partijen, juiste samenstelling en agendering van de verschillende overleggen. Dit kan zowel een overleg met een groep als bilateraal overleg zijn. 11

12 Fase 2a: Korte termijn verglazing (2) Beleid en dienstenontwikkeling Parallel aan het opstellen van dit Plan van aanpak zijn er door twee de bij de OPTA geregistreerde marktpartijen, te weten Y3Net (t.b.v. FttH, met daarachter Reggefiber) en Volker Stevin Telecom Planinfra (t.b.v. dark fiber voor de 120 zorginstellingen, voor Eurofiber) aanvragen ingediend om openbare telecommunicatienetwerken te mogen aanleggen en tracés te mogen graven. Dit betekent dat nu reeds deze plannen civieltechnisch op elkaar moeten worden afgestemd. Er is echter binnen de gemeente Deventer nog geen vigerend beleid hoe om te gaan met grootschalige aanleg van glasvezelinfrastructuur. Hierbij moet ook worden gedacht aan de wijze waarop de gemeente samenwerkt met de marktpartijen en de condities die de gemeente stelt aan de open toegang voor dienstenaanbieders op de openbare netwerken. Het stimuleren van de dienstenontwikkeling op het netwerk moet nader uitgewerkt. Vooruitlopend op het vaststellen van beleid dient het standpunt van de gemeente te worden vastgelegd in (bijvoorbeeld) een B&W nota. Product: Overeenkomst met Reggefiber inzake de onderlinge samenwerking. B&W nota (en besluit). Operationele begeleiding en verlenen van instemming De ingediende aanvragen voor een instemmingbesluit vragen nu al om afstemming en begeleiding. Tot nu toe worden alle aanvragen individueel afgehandeld en niet met elkaar in verband gebracht. De toetsing van de aanvragen moet daarom ook lopen via de projectorganisatie. Aanvragen worden getoetst op de Telecommunicatieverordening van de gemeente Deventer en het college kan aan het instemmingbesluit specifieke (civieltechnische) voorschriften en bepalingen verbinden. Kosten worden in rekening gebracht volgens de verordening op de heffing en invordering van leges in de gemeente Deventer. Meldingprocedure, werkafspraken en handhaving Verbonden aan de instemming zijn procedures en voorschriften. De gemeente moet in staat zijn om zowel de uitvoering van de werkzaamheden te begeleiden en te coördineren als de regels formeel te handhaven. Dit betekent voldoende capaciteit beschikbaar hebben om deze taak uit te voeren, ook op de korte termijn. Product: Overzicht van alle regels en procedures, incl. de administratieve vastlegging. 12

13 Control plan Dit deel van het beschrijft de bestuurlijke en organisatorische aspecten van het project. Aangegeven is waar de verantwoordelijkheden liggen en welke resources en kennis er benodigd is om het project succesvol te kunnen uitvoeren. Tevens is vastgelegd welke verplichtingen en toezeggingen alle betrokken partijen aan moeten gaan om het project succesvol te laten zijn. Bij de beheersing van het project wordt gebruik gemaakt van de beheersingsvariabelen Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie & communicatie en Organisatie, kortweg TGKIO (ook GOKIT genoemd). Op deze variabelen zal worden gerapporteerd en gestuurd. In de volgende pagina s wordt nader ingegaan op de wijze waarop de beheersvariabelen worden toegepast. Gekozen is voor de volgende wijze van uitvoering: De stuurgroep is opdrachtgever voor dit plan, opdrachtnemer is de projectcoördinator. De projectcoördinator heeft een (beperkt) mandaat om werkzaamheden in de lijnorganisatie te laten uitvoeren. Werkzaamheden worden projectmatig uitgevoerd volgens de vigerende regels voor projecten. Bij de uitvoering van het project wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van intern projectcoördinatie. Een groot deel van de werkzaamheden betreft de uitvoering van de reguliere wettelijke taak van de gemeente. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van interne (inhoudelijke) materiekennis en de reguliere werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. Dat betekent ook de inzet van eigen fte s. Bij de invulling moet ook expliciet gekeken worden naar mogelijkheden die de organisatieontwikkeling DDD biedt. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van resourcecapaciteit die vrijkomt. Werkprocessen en procedures worden daar waar noodzakelijk en in overleg met de betrokkenen aangepast aan de aard en omvang van de (graaf)werkzaamheden. 13

14 Tijd planning & mijlpalen De planning zal nader worden ingevuld op basis van informatie aan te leveren door de marktpartijen. In principe wordt de planning van Y3-Net (Deventer Glas) gevolgd en worden de overige werkzaamheden daar waar mogelijk hier op afgestemd. Hierbij ontstaan een aantal lagen : de planningen van externe partijen en de interne meerjarenplanning van de gemeente, verdeeld over de verschillende civieltechnische werkzaamheden. Door het projectbureau zal een (detail)planning worden bijgehouden met daarin alle beoogde werkzaamheden, de status van deze werkzaamheden en afwijkingen ten opzichte van eerdere planningen. Dit betreft primair de aanleg van glasvezelinfrastructuur waarbij wordt meegenomen alle geplande werken (en nog te plannen / uit te voeren) in Deventer in de periode Planningen en benoemde mijlpalen zullen op een continue en reguliere basis worden afgestemd met Reggefiber (Deventer Glas). Het afsluiten van de tranches wordt als mijlpaal aangemerkt. Hier zit ook de go / no go voor de volgende tranche. 14

15 Geld - projectbegroting Bij de begroting van de inkomsten en uitgaven ten behoeve van het project zijn de volgende aannames gedaan: Het totaal door Reggefiber aan te leggen aantal kilometers duct (exclusief de uitliggers) is volgens eigen opgave ca. 650 kilometer. Ducts liggen bij Fiber to the Home (FttH) doorgaans aan beide zijden van de weg en zo dicht mogelijk tegen de erfscheiding. De lengte van de geulen voor de aanvraag van Volker Stevin Telecom wordt geschat op 18 kilometer. Inkomsten uit werkzaamheden van overige partijen die gedurende de looptijd van het project telecommunicatie infrastructuur aanleggen zijn niet begroot. Van de totale lengte wordt naar schatting 15% in het groen gelegd, de rest is civiel. Hier hangen verschillende tarieven aan. Door Reggefiber zal naar verwachting in vier tranches van ca aansluitingen een instemmingbesluit worden gevraagd. Dit betreft de nu voorliggende aanvraag en een aanvraag voor de rest van Deventer in vier moten met de binnenstad als laatste tranche. Er is een kans dat - wanneer er alsnog te weinig animo is voor een glasvezelaansluiting Reggefiber de aanleg tijdens het project stil legt. Mede hierom wordt in tranches gewerkt. Waar mogelijk worden vanuit de lijnorganisatie fte s ingezet, tegen intern tarief. Het overall projectmanagement wordt indien hier intern niet iemand (deels) voor vrij te maken is extern belegd, ondersteund door een intern projectbureau. Alle kosten worden geacht te zijn inbegrepen in het intern tarief. Inkomsten worden gegenereerd uit leges en overige toe te rekenen kosten. Voor de berekening van de beheerkosten (degeneratie) wordt het VNG model gehanteerd. Primair wordt alleen als inkomsten voor het project uitgegaan van de te ontvangen leges. De inkomsten t.b.v. het toekomstig beheer moeten in een reserve terecht komen die daadwerkelijk wordt aangewend voor onderhoud. Eventuele inkomsten uit precario (VIOG en evt. voor de infra) en degeneratiekosten worden voor de projectbegroting buiten beschouwing gelaten. 15

16 Geld projectbegroting (2) De projectkosten voor 2006 worden geacht te worden gedekt uit de reguliere lijnbegrotingen. De kosten voor de externe projectleider (kwartiermaker) worden voor 2006 gedekt uit Stad Thuis (WCO) budget. De overige kosten uit de lijnbudgetten van de betrokken Eenheden. Vanaf 2007 moeten alle kosten ten laste van het projectbudget worden gebracht. De inkomsten en uitgaven liggen verschoven van elkaar. Kosten (en leges) worden berekend over de werkelijke afstanden en deze zijn pas na afloop van de werkzaamheden bekend. In de huidige opzet wordt er ook pas achteraf verrekend. Een optie is om samen met een instemmingbesluit ook alvast alle begrootte leges te innen en te verrekenen op basis van de werkelijk gelegde afstanden. Dit levert de gemeente een rentevoordeel op. Verder dient er zorg voor gedragen te worden dat maandelijks alle graafwerkzaamheden die zijn afgerond door de gemeente integraal worden beoordeeld zodat ook vastgesteld kan worden welke leges en kosten verschuldigd zijn en een aanslag kan worden opgelegd. 16

17 Geld projectbegroting (3) Uitgaven functie uren tarief kosten Coördinatie Projectleider , Projectbureau , Coördinator Expertisecentrum , Beoordelaar , Controle Openbare Ruimte (buiten) , Ruimtelijke Ordening , Civiel , Groen , Handhaving , Communicatie , Totaal

18 Geld projectbegroting (4) Inkomsten aantallen tarief kosten Legesinkomsten 10x 379, Binnenstad 2x 253, Extra overleg 3x 379, Civiel 100 % , Civiel 75 % , Civiel 50% , Groen , Bouwwerk WTR Degeneratiekosten separate regeling VNG-model Nvt als dekking app.lasten Precario (VIOG) nog onbekend Cf. legesverordening PM Totaal

19 Kwaliteit borging en toetsing De bewaking van de kwaliteit van de werkzaamheden is tweeledig en betreft zowel de borging van de kwaliteit als het toetsen op de uitvoering. Borging De kwaliteit van de werkzaamheden wordt gewaarborgd door inhoudelijke en beheersmatige bewaking door de medewerker projectbureau. De medewerker projectbureau bewaakt de afspraken, stelt verslagen op en archiveert, documenteert en ontsluit alle projectdocumenten en correspondentie. Het projectbureau is het primair aanspreekpunt binnen het project en vervangt daar waar nodig de projectleider. Binnen het project is benoemd: Welke producten worden wanneer opgeleverd (gepland) Wanneer worden de producten daadwerkelijk opgeleverd Wat is de beoogde kwaliteit Wanneer moet er handhavend worden opgetreden De kwaliteit wordt inhoudelijk geborgd door de materiedeskundigen uit de lijnorganisatie, alsmede daar waar wenselijk door ingebrachte kennis van externe organisaties. Toetsing De projectcoördinator schakelt, vanuit het project gezien, kwaliteitsbewaking in om op nader te bepalen tijdstippen de kwaliteit van de werkzaamheden te beoordelen en te adviseren over eventuele bijsturing. De stuurgroep is tevens gemachtigd om op elk tijdstip een kwaliteitstoets te laten uitvoeren. Daarnaast worden de reguliere kwaliteitstoetsen vanuit de lijnorganisatie gevolgd. 19

20 Informatie en communicatie Rapportage aan de opdrachtgever Maandelijks rapporteert de projectcoördinator schriftelijk aan de opdrachtgever (via een hoofdlijnenrapport) over de afgelopen en de voorliggende periode. De rapportage omvat: De voortgang in de tijd van het project aan de hand van de planning; De stand van zaken ten aanzien van de kosten; Een overzicht van de projectresultaten, inclusief een prognose over de haalbaarheid van het project binnen de gestelde tijdlijn; Een overzicht met knelpunten, voorgestelde maatregelen en beslispunten (afwijkingen rapport); Tweewekelijks worden de lopende zaken besproken tussen opdrachtgever en projectcoördinator. Rapportage aan de stuurgroep De stuurgroep ontvangt voor iedere bijeenkomst een overzicht van de stand van zaken. Verder ontvangen de stuurgroepleden op verzoek een kopie van de standaard voortgangsrapportage aan de projectcoördinator. In de stuurgroepbijeenkomst wordt de stand van zaken aan de stuurgroep gepresenteerd. Voorlichting intern en extern De ambtelijke organisatie dient te worden geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven, informatiebulletins en bijeenkomsten met (direct) betrokkenen. Naar bevind van zaken zal dit worden opgepakt. De voorlichting aan en communicatie met betrokken externe partijen zal via de Communicatie medewerker verlopen. 20

21 Informatie en communicatie (2) Format voor de rapportage Hoofdlijnenrapport Dit is de standaard voortgangsrapportage. Dit rapport dient maandelijks gemaakt te worden en bevat de volgende items: Belangrijkste gebeurtenissen in de rapportageperiode (mijlpalen, resultaten gerealiseerd) Toelichting op de beheersaspecten Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie & communicatie en Organisatie Aandachtspunten, mogelijke problemen en te nemen beslissingen Vooruitblik naar de komende periode Afwijkingenrapport Indien er een afwijking optreedt op één van de GOKIT beheersaspecten (wat loopt er in het project anders dan gepland) dan dienen de onderstaande zaken te worden toegelicht: Omvang van de afwijking Oorzaak van de afwijking Consequenties Alternatieven, effecten en mogelijke risico s Aanbevelingen of voorstellen voor te nemen beslissingen Het afwijkingenrapport dient besproken te worden in de stuurgroep. Eventueel te nemen besluiten zijn aan de stuurgroep. 21

22 Organisatie Opdrachtgever Opdrachtgever is de Stuurgroep in de persoon van de Programmamanager Openbare Ruimte Denny Lobeek. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn: Beschikbaar stellen van mensen en middelen. Mandateren van de algemeen projectcoördinator, zowel qua aansturing als qua procuratie. (Laten) toetsen van (tussentijdse) projectresultaten op kwaliteitsnormen en de overige beheersaspecten. Vaststellen van de projectprestatie en het accepteren van het projectresultaat. Déchargeren van de projectcoördinator. Projectcoördinator De Projectcoördinator wordt eind 2006 of direct in het begin van 2007 intern aangesteld met een inwerk- en overdrachtsperiode tot aan maart Tot aan de formele overdracht is Oscar Wijsman (extern ingehuurd) tijdelijk verantwoordelijk. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn: Leiding van het project, aansturing projectbureau Tot stand brengen van het projectresultaat binnen de aangegeven tijd en financiële middelen en met de afgesproken kwaliteit Afstemmen met alle intern betrokken afdelingen en externe partijen Afstemmen van projectactiviteiten met de projectmanager van Reggefiber (en mogelijk andere marktpartijen) Beheersen van de voortgang van het project: tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie (TGKIO) Rapporteren over de voortgang aan de opdrachtgever Overdragen van het projectresultaat aan de opdrachtgever De projectcoördinator wordt bij zijn taken ondersteund door een medewerker projectbureau. 22

23 Organisatie (2) Stuurgroep Controle op de uitvoering van het project zal door een speciaal in het leven te roepen stuurgroep plaatsvinden. De stuurgroep treedt ook op als sponsor van het project, dit betekent dat de stuurgroep indien noodzakelijk en waar mogelijk bottlenecks in het project of de gemeentelijke organisatie kan wegnemen. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke organisatie die een raakvlak hebben met de werkzaamheden die binnen het project worden uitgevoerd: Portefeuillehouder(s)/wethouder(s) (waarvan één als voorzitter optreedt) De opdrachtgever voor het project, Programmamanager Openbare Ruimte Vertegenwoordigers van de Eenheden Ruimte en Samenleving en Strategische Ontwikkeling (op afroep) De projectcoördinator (secretaris) De stuurgroep wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris (projectsecretaris) Projectbureau Het projectbureau ondersteunt zowel de projectcoördinator als de reguliere lijnorganisatie. Het projectbureau is onder meer verantwoordelijk voor: Opstellen en bewaken van de projectplanning, het projectbudget en ondersteunen van de projectadministratie Verzorgen van de projectarchivering Voorbereiden en notuleren van bijeenkomsten en vergaderingen Verzorgen van verslagen, voortgangsrapportages, beslisdocumenten en wijzigingsvoorstellen Ondersteunen van de projectcoördinator op inhoudelijk vlak Verzamelen en verwerken van projectmanagementinformatie en assisteren bij het bewaken van het projectresultaat Voorzien in informatie van het project naar de gemeentelijke organisatie Verzorgen en bewaken van de kennisuitwisseling en delen van best practices met andere gemeenten. 23

24 Organisatie (3) Kernteam Het kernteam is een kleine groep van direct betrokkenen en belanghebbenden bij de graafwerkzaamheden. Het kernteam bevat de projectcoördinator en enkele afgevaardigden uit de betreffende gemeentelijke organisatieonderdelen. Het lid van het kernteam is het primaire aanspreekpunt en contactpunt voor een deelgebied binnen zijn Eenheid en Cluster. Voorzitter van het kernteam is de projectcoördinator Vertegenwoordigers van de Eenheden R&S: Programmamanager Openbare Ruimte (Denny Lobeek), R&S: de vier wijkbeheerder(s) (roulerend, per wijk), R&S/EC: Toezicht en handhaving (Chris Borninkhof) R&S/EC: Beoordeling (Adri Rutters) R&S : Stedebouwkundig ontwerper (Henk Schulkes) SO : op afroep Communicatie medewerker (Henk Martijn Schuldink / Roswitha Rood) Medewerker projectbureau Waar relevant de projectleider Reggefiber (aansturing Siersgroep) Waar relevant eventuele andere contactpersonen marktpartijen NB: Het is nadrukkelijk NIET de bedoeling hier een vervanging van het nutsoverleg van te maken. Op uitnodiging kunnen medewerkers uit andere sectoren aanschuiven. Het kernteam komt op regelmatige basis bijeen, nader te bepalen.. 24

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. B.7.3. Voorstel tot vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2012 en eerste wijzigingsverordening leges 2012.

AGENDAPUNT NO. B.7.3. Voorstel tot vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2012 en eerste wijzigingsverordening leges 2012. Voorstel tot vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2012 en eerste wijzigingsverordening leges 2012. AGENDAPUNT NO. B.7.3. AAN DE RAAD Samenvatting Bijgaand treft u de nieuwe verordening

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Programmaplan Harmonisatie

Programmaplan Harmonisatie Programmaplan Harmonisatie Harmonisatie van beleid, regelingen, verordeningen en werkwijzen van de nieuwe gemeente Alkmaar Rapport - Concept 3 maart 2015 Sharon Blair-Zuijderhoff Voorwoord Opdrachtgever

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554)

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Rechtmatigheid Portefeuillehouder: J.Kuper Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheid

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Projectmanagement BROK cursus Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Dezelfde tekening?! Hoe de klant het vertelde Hoe de manager het begreep Hoe de opdrachtgever het voor zich zag Hoe de leider het plan maakte

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

2. Samenvatting 2 a. Beschrijf uw project in maximaal 3 zinnen Deze korte samenvatting kan worden gebruikt voor publicatiedoeleinden:

2. Samenvatting 2 a. Beschrijf uw project in maximaal 3 zinnen Deze korte samenvatting kan worden gebruikt voor publicatiedoeleinden: Projectplan POP3: Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen: investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Samenwerken. In de ondergrondse infra

Samenwerken. In de ondergrondse infra Samenwerken In de ondergrondse infra Mede mogelijk gemaakt door: Resultaat van het Cross-over project Kabels en Leidingen in samenwerking met de WENb Richard Advocaat - Oasen Mehmet Duran - Vitens Laura

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

II. Het Uitvoeringsbesluit Organisatie overeenkomstig aan te passen.

II. Het Uitvoeringsbesluit Organisatie overeenkomstig aan te passen. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2009.2053 RIS 165342 WIJZIGING HOOFDSTRUCTUUR DSO PER 1 JULI 2009 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: met ingang van 1 juli 2009: I. Bij de Dienst Stedelijke

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projecttitel: 1. Aanvrager en evt Medeaanvragers Wie vragen aan en nemen eventueel deel aan het samenwerkingsverband? Beschrijf

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT RVOI-2001 Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT Deze Bijlage is opgesteld door de heer ir. C.H. Wentink, sectordirecteur Ruimte, vastgoed en economie van Witteveen + Bos. Hij heeft zich hierbij o.a. laten

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 9 mei 2017

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 9 mei 2017 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-045 Houten, 9 mei 2017 Onderwerp: Aanleg glasvezel buitengebied Houten. Beslispunten: 1. De verordening tot de eerste wijziging van de verordening op de

Nadere informatie

memo Opdracht Ontwikkeling Business Case HNAW

memo Opdracht Ontwikkeling Business Case HNAW 20/ Ministerie van Justitie CIOT STATUS : DEFINITIEF / Bureau Secretar is PPAC Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2 500 EH Den Haag www.justitie.nl Contactpersoon memo Opdracht Ontwikkeling

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

I. Stolmeijer L. Hagevoort A. Middelveld M. Hacking. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

I. Stolmeijer L. Hagevoort A. Middelveld M. Hacking. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Regionalisering leerplicht per 1 januari 2009 Voorgesteld besluit: 1. Het versterken van de samenwerking leerplicht RMC regio zuidwest Drenthe door de vier leerplichtfuncties van de gemeenten

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Samenwerken. In de ondergrondse infra

Samenwerken. In de ondergrondse infra Samenwerken In de ondergrondse infra Mede mogelijk gemaakt door: Resultaat van het Cross-over project Kabels en Leidingen in samenwerking met de WENB Richard Advocaat - Oasen Mehmet Duran - Vitens Laura

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop

Paraaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven.

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven. ` Projectopdracht Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties Opgesteld door: M. van de Ven. Ambtelijk opdrachtgever: T. Weekers. Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen.

In eerste instantie is gekozen voor portefeuillehoudersoverleggen op de volgende terreinen: Economie; Mobiliteit; Wonen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk Orgaan.

Nadere informatie

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief;

een toetsende rol. Het nee tenzij denken wordt vervangen door het ja mits perspectief; Omgevingswet: wat verandert er voor gemeenten? Met de invoering van de omgevingswet veranderen er veel zaken voor gemeenten. Het doel van de omgevingswet is om de verschillende verordeningen en versnipperde

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

2.3 U verzekert ons ervan dat uw medewerkers de ondersteuning geven, die wij redelijkerwijs benodigen om de opdracht succesvol te vervullen.

2.3 U verzekert ons ervan dat uw medewerkers de ondersteuning geven, die wij redelijkerwijs benodigen om de opdracht succesvol te vervullen. 1. Servicebepalingen 1.1 SIMACT onderscheidt verschillende niveaus van service. De service wordt onderverdeeld in diensten met een ondersteunend karakter en diensten met een resultaatgericht karakter.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0077 Rv. nr.: 10.0077 B&W-besluit d.d.: 27-4-2010 B&W-besluit nr.: 10.0478 Naam programma +onderdeel: Programma nummer 6 Stedelijke Ontwikkeling (product 810.02 Lokaal Ruimtelijk ordeningsbeleid)

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 8 2015/02 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 14.408410

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

-2 JÜL12013 ULJ. peit'jitïb. Aan Provinciale Staten. 2013-26.828/27/A.41, RS 444841 Lootsma A. (050)316 4295 a.lootsma@provinciegroningen.

-2 JÜL12013 ULJ. peit'jitïb. Aan Provinciale Staten. 2013-26.828/27/A.41, RS 444841 Lootsma A. (050)316 4295 a.lootsma@provinciegroningen. Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten I peit'jitïb Postbus 610 9700 AP Groningen»./" '.(ir ' IUJÏ, I II' 050 316 49 II 050 316 49 33 Datum urief nummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail

Nadere informatie