Onderzoek. Rendementsanalyse van het gebruik van BlackBerry, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek. Rendementsanalyse van het gebruik van BlackBerry, 2007"

Transcriptie

1 Onderzoek Rendementsanalyse van het gebruik van BlackBerry, 2007

2 Ipsos Reid, BlackBerry ROI Study, 2007 Over het onderzoek Dit onderzoek werd uitgevoerd om de groeiende internationale populariteit van BlackBerry -handhelds te weerspiegelen en de bevindingen van het sonderzoek uit 2004 te actualiseren. Voor het onderzoek werden 1335 eindgebruikers ondervraagd en 1387 IT-managers, verantwoordelijk voor het beheer van 1 tot 500 BlackBerry-handhelds binnen hun organisatie. Onderzoeksresultaten Persoonlijke productiviteit: de doorsnee (mediaan) eindgebruiker zet per dag 60 minuten verloren tijd om in productieve tijd. Het gemiddelde voor dit gegevenspunt was 63 minuten. In het rapport wordt gebruikgemaakt van de mediaan omdat dit een voorzichtiger raming vormt en minder ontvankelijk is voor uitschieters dan de gemiddelde waarde. Dit staat gelijk aan 250 uur productief gemaakte verloren tijd per gebruiker per jaar. Workflow: naast de persoonlijke productiviteit biedt BlackBerry mobiele medewerkers de mogelijkheid contact te houden met medewerkers die niet op kantoor zijn, zodat het werk voortgang kan vinden. De gemiddelde BlackBerry-gebruiker geeft aan dat BlackBerry de efficiëntie van de teams waarmee hij of zij werkt met 38% vergroot, een opmerkelijke toename van de 29% die destijds in het rapport van 2004 werd gemeld. Dit betekent meer dan per BlackBerry-gebruiker per jaar op basis van internationaal gemeten productiviteit per medewerker. Directe bereikbaarheid: de gemiddelde BlackBerry-gebruiker verwerkt mobiel 2500 gevoelige s en meer dan 1200 telefoongesprekken per jaar. De waarde van deze directe bereikbaarheid is moeilijk te meten, maar kan in alle redelijkheid worden geraamd op 3700 per gebruiker per jaar. Kostenbesparingen die toe te schrijven zijn aan BlackBerry komen primair voort uit besparingen op de remote access server (RAS) en bedragen meer dan 170 per jaar. De netto totale eigendomskosten van BlackBerry zijn in totaal 807 per gebruiker, met inbegrip van 18 pilotkosten per gebruiker en 173 per gebruiker voor interne ondersteuningskosten, zoals training, helpdesk, BlackBerry Enterprise Server en ondersteuningskosten van de BlackBerry-handheld. Het van BlackBerry verschilt per individu en wordt voorzichtig geraamd op een minimum van 238%. Dit staat gelijk aan een terugverdientijd van 154 dagen of circa vijf maanden. In 2004 werd het voor BlackBerry nog voorzichtig geschat op 162%. De toename van het aantal minuten dat elke dag wordt omgezet in productieve tijd, kan worden toegeschreven aan de grotere verspreiding van BlackBerry onder operationele medewerkers die waarschijnlijk meer 'tijdelijke stilteperioden' in hun agenda kunnen 1

3 opvullen dan leidinggevenden. De groei van de workflowefficiëntie wordt waarschijnlijk beïnvloed door het hogere percentage medewerkers met een BlackBerry, wat de organisatie van de workflow versoepelt. Inleiding Over dit onderzoek Het doel van dit rapport is om het van BlackBerry voor een doorsnee bedrijf vast te stellen. Dit sonderzoek (ROI) is een actueel vervolg op het onderzoek naar het van BlackBerry dat in 2004 werd uitgevoerd door Ipsos Reid en Research In Motion Limited (RIM). Nieuw in dit rapport In het onderzoek van Ipsos Reid in 2004 gaf 51% van de ondervraagden aan dat zij een spraakgestuurde BlackBerry-handheld in hun bezit hadden. In 2007 is het gebruik van BlackBerry-handhelds met geïntegreerde spraak en gegevens vrijwel universeel (99%). Vanwege het belang van de gegevens over de eigendomskosten en omdat de resultaten van BlackBerry consequent lager zijn dan men zou verwachten, is in dit onderzoek een grotere plaats ingeruimd voor steekproeven in de IT-omgeving. In totaal 1387 IT-managers, verantwoordelijk voor het beheer van BlackBerry binnen hun organisatie, reageerden op de vragen. Sinds 2004 heeft RIM doorlopend zijn contacten met providers op internationaal niveau uitgebreid. De verspreiding van de respondenten voor dit onderzoek was representatief voor de mondiale verspreiding van BlackBerry, met meer dan 15% deelnemende IT-managers van buiten Noord-Amerika, met name uit Europa (8%) en Zuid-Oost Azië en Australië (7%). Opmerking: dit onderzoek is specifiek gericht op het van , organizer en spraak via BlackBerry. Het dat de toegang via BlackBerry tot backendtoepassingen oplevert, wordt in afzonderlijke rapporten besproken. De reden hiervoor is dat het van back-endtoepassingen afhankelijk is van het type toepassing en daarom substantieel varieert. 2

4 Onderzoeksmethoden Abonnees op de nieuwsbrief van BlackBerry Connection van RIM kregen in november 2006 via een uitnodiging om deel te nemen aan een onlineonderzoek. De uitnodiging bevatte een koppeling naar de onlinevragenlijst op de website van Ipsos Reid. Respondenten die aangaven een functie te vervullen waarin zij verantwoordelijk zijn voor het beheer, de uitreiking of de ondersteuning van BlackBerry binnen hun organisatie, werden doorgekoppeld naar een vragenlijst voor IT-beheerders. Deze respondenten worden in dit rapport IT-beheerders genoemd. BlackBerry-gebruikers die aangaven niet verantwoordelijk te zijn voor het beheer, de uitreiking of ondersteuning van BlackBerry binnen hun organisatie, werden doorgekoppeld naar de vragenlijst voor eindgebruikers. Deze respondenten worden in het onderzoek eindgebruikers genoemd. De respondenten werden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat hun organisatie gebruikmaakt van BlackBerry Enterprise Server, en in het geval van eindgebruikers of hun BlackBerry-handheld daadwerkelijk is verbonden met BlackBerry Enterprise Server. Op 30 november 2006 hadden 1387 IT-beheerders en 1335 eindgebruikers de vragenlijst ingevuld. Bij een steekproef onder 1387 deelnemers wordt rekening gehouden met een foutmarge van circa 2,6%, 19 uit 20, terwijl een steekproef onder 1335 deelnemers een foutmarge oplevert van circa 2,7%, ook 19 uit 20. De foutmarge wordt groter voor onderverdeelde segmenten binnen de steekproef. Het onderzoek werd uitgevoerd onder BlackBerry-gebruikers en IT-beheerders in Noord- Amerika, Europa, Azië/Oceanië en Latijns-Amerika. Zes procent van de antwoorden van eindgebruikers en vijftien procent van de antwoorden van IT-beheerders kwam van buiten Noord-Amerika. De financiële cijfers in dit rapport worden weergegeven in euro's. Informatie over Ipsos Reid Ipsos Reid maakt onderdeel uit van de Ipsos Group. Ipsos is een toonaangevende, mondiaal opererende groep voor marktonderzoek die onderzoeksresultaten baseert op enquêtes. In 2005 bedroeg de omzet 718 miljoen euro. De organisatie biedt een volledig pakket onderzoeksdiensten, begeleid door deskundigen uit de bedrijfstak en ondersteund door geavanceerde analysetechnieken en -methoden. Zo wordt onderzoek gedaan naar reclame, marketing, publieke opinie en loyaliteit van klanten, maar ook op het gebied van prognose en vormgeving is de groep actief. Bedrijven die deel uitmaken van de groep leveren daarnaast een volledig pakket aan aangepaste en gemeenschappelijke onderzoeksproducten en - diensten, verzamelonderzoeken, onlineonderzoeken en onderzoeken via forums. Vragen over dit rapport kunt u zenden aan: Tim Moro, Ipsos Reid 3

5 Indeling van dit rapport 1) Belangrijkste voordelen van BlackBerry BlackBerry en productiviteit BlackBerry en workflowefficiëntie BlackBerry en directe bereikbaarheid 2) Kostenbesparing met BlackBerry 3) Totale eigendomskosten (TCO) van BlackBerry 4) Berekening van en terugverdientijd van BlackBerry 5) Conclusie 4

6 BlackBerry en productiviteit Eindgebruikers kregen in het onderzoek van 2004 de volgende stelling voorgelegd: "BlackBerry biedt me de mogelijkheid verloren tijd om te zetten in productieve tijd omdat ik altijd toegang heb tot mijn ." Vrijwel alle respondenten waren het met deze stelling eens (98%). Het percentage ondervraagde eindgebruikers dat het met deze stelling eens is, blijft ook in 2007 constant (96%). Hoewel de ondersteuning van de stelling nog steeds vrijwel algemeen is, lijkt de intensiteit van de instemming enigszins af te nemen. In 2004 was 83% het zeer eens met de stelling, terwijl in % van de eindgebruikers het zeer eens is met deze stelling [Figuur 1]. Deze afname lijkt in tegenspraak met het feit dat de gemelde hoeveelheid tijd per dag die van verloren in productief wordt omgezet, tussen de twee onderzoeken juist is toegenomen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de grotere en geleidelijk verder ontwikkelde steekproeven in het latere onderzoek. De steekproeven van 2007 zijn veel meer spraakgericht en uitgevoerd in een bredere dwarsdoorsnede van de medewerkersklassen, in vergelijking met het onderzoek van FIGUUR 1 Bent u het eens of niet eens met de volgende stelling: "BlackBerry biedt me de mogelijkheid verloren tijd om te zetten in productieve tijd omdat ik altijd toegang heb tot mijn "? Basis: eindgebruikers van BlackBerry (n = 1335) Totaal mee eens: 96% Zeer mee eens 72% Enigszins mee eens 24% Enigszins mee oneens 2% Zeer mee oneens 2% 5

7 Eindgebruikers geven doorgaans aan dat zij dankzij BlackBerry een uur per werkdag winnen. Dit is meer dan in het onderzoek van 2004, waarin de eindgebruikers meldden gemiddeld 47 minuten per werkdag te winnen. De mediaanwaarde 1 in 2007 van 60 minuten per dag [figuur 2] is slechts marginaal lager dan de gemiddelde waarde van 63 minuten per dag die uit dit onderzoek naar voren komt. Voor de berekening van het wordt de mediaanwaarde van 60 minuten gebruikt, omdat dit een voorzichtiger raming vormt en minder ontvankelijk is voor uitschieters dan de gemiddelde waarde. FIGUUR 2 Hoe veel verloren tijd (minuten per dag) wint u tijdens de werkdag dankzij de draadloze toegang tot met BlackBerry? Basis: eindgebruikers BlackBerry (n = 314) 16 t/m 30 minuten 17% 31 t/m 60 minuten 27% Mediaan: 60 minuten 15 minuten of minder 9% 61 t/m 120 minuten 20% Weet niet 24% Meer dan 120 minuten 3% Uitgaande van een vijfdaagse werkweek en 50 werkweken per jaar, betekent dit circa 250 productieve uren per jaar extra. 1 Een mediaanwaarde is de middelste waarde van alle reacties. De helft van de respons ligt beneden de mediaanwaarde en de andere helft ligt boven de mediaanwaarde. Het gebruik van de mediaanwaarde is soms voorzichtiger dan het gebruik van een gemiddelde waarde, omdat een gemiddelde waarde een scheef beeld kan geven als een klein aantal respondenten hoge waarden aangeeft. 6

8 In het onderzoek van 2004 werd aangegeven dat de impact van deze extra hoeveelheid productieve tijd het beste kon worden gemeten in directe relatie met het salaris van de eindgebruiker, aangenomen dat de waarde van zijn of haar dagelijkse productiviteit op accurate wijze wordt weerspiegeld in het salarisniveau. Op grond van dit gegeven geeft de onderstaande tabel de extra hoeveelheid productiviteit aan als evenredig deel van het jaarsalaris van een BlackBerry-gebruiker [figuur 3]. Salaris van BlackBerrygebruiker FIGUUR 3 Waarde van jaarlijks herwonnen productieve tijd Uitgaande van 2000 uur gewerkt in een bepaald jaar (40 uur per week x 50 werkweken). 7

9 Ook kregen eindgebruikers de vraag voorgelegd hoeveel persoonlijke tijd ze met BlackBerry per dag winnen. 71 procent van de eindgebruikers schatten hun dagelijkse besparing van persoonlijke tijd dankzij BlackBerry op een mediaanwaarde van 43 minuten [figuur 4]. Dit betekent een belangrijke toename in vergelijking met 2004, toen de mediaanwaarde van de schatting 27 minuten was. Hoewel het niet eenvoudig is om gewonnen persoonlijke tijd in geld uit te drukken, kan redelijkerwijze worden aangenomen dat gewonnen persoonlijke tijd waarschijnlijk leidt tot een voelbaar verbeterde levenskwaliteit, wat weer kan leiden tot een lager verzuim en een grotere loyaliteit ten opzichte van het bedrijf. FIGUUR 4 Hoeveel persoonlijke tijd (minuten per dag) wint u dankzij BlackBerry? Basis: eindgebruikers van BlackBerry (n = 1335) 0 minuten 8% 1 t/m 15 minuten 6% 16 t/m 30 minuten 19% Mediaan: 43 minuten 31 t/m 60 minuten 23% Weet niet 29% Meer dan 60 minuten 15% 8

10 BlackBerry en de workflow In dit rapport wordt de extra productiviteit gemeten waarvan eindgebruikers met BlackBerry profiteren in termen van hun eigen omzetting van verloren tijd in productieve tijd. Met de workflow worden de voordelen gemeten die BlackBerry-gebruikers opleveren voor anderen, omdat deze gebruikers ook als ze mobiel zijn, volledig als teamlid kunnen functioneren. Als mobiele managers of medewerkers bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn om projectvoorwaarden of kosten af te tekenen, kunnen bepaalde taken of de afronding van projecten voor veel andere medewerkers worden vertraagd. Eindgebruikers kregen de volgende definitie van workflow voorgeschoteld: Workflow verwijst naar processen die medewerkers volgen om taken en projecten uit te voeren met betrekking tot de wijze van interactie met collega's en bedrijfssystemen. Workflow verwijst ook naar de beoordeling van de efficiëntie die medewerkers laten zien bij het uitvoeren van taken en projecten en meet hoe effectief medewerkers omgaan met de informatie die ze nodig hebben om dingen gedaan te krijgen. Na het lezen van de definitie werd de respondenten gevraagd of ze het wel of niet eens waren met de volgende stelling: "De draadloze mogelijkheden van BlackBerry hebben de efficiëntie van mijn workflow vergroot." De respondenten waren het vrijwel unaniem eens met deze stelling, waarbij 72% het zeer eens was met de stelling en 24% het enigszins eens. Vervolgens werd de respondenten gevraagd om aan te geven in welke mate hun teams of de groepen waarmee ze werken, efficiënter waren geworden dankzij de workflowverbeteringen van BlackBerry. (4% van de respondenten was het er niet mee eens dat BlackBerry de efficiëntie van hun workflow verbeterde. Aan hen werd deze vraag niet gesteld.) Meer dan een kwart van de respondenten (28%) is van mening dat de efficiëntie van hun team met meer dan 50% is toegenomen, terwijl de mediaanwaarde aangeeft dat hun teams nu 38% efficiënter werken dankzij de workflowverbeteringen van BlackBerry [figuur 5]. 9

11 De geschatte toename van de workflowefficiëntie is in vergelijking met 2004 aanzienlijk - de mediaanwaarde was toen 29% efficiënter. De groei van de workflowefficiëntie wordt waarschijnlijk beïnvloed door het hogere percentage medewerkers met een BlackBerry, wat de organisatie van de workflow versoepelt. Basis: Bevestigen dat de draadloze e- mailmogelijkheden van BlackBerry de efficiëntie van de workflow heeft verbeterd 25 procent of minder 40% FIGUUR 5 In welke mate denkt u dat uw teams of de groepen waarmee u werkt, efficiënter zijn geworden dankzij de workflowverbeteringen van BlackBerry? 26 t/m 50 procent 32% Mediaan: 38% 76 t/m 100 procent 14% 51 t/m 75 procent 14% Volgens het IMD World Competitiveness Yearbook is de gangbare capaciteit van een Amerikaanse werknemer per jaar circa Als we voorzichtig schatten dat één medewerker met BlackBerry-handheld verantwoordelijk is (als manager of teamleider) voor één medewerker zonder BlackBerry-handheld, volgt daaruit dat de efficiëntie van de medewerker met is verbeterd dankzij BlackBerry ( in 2004). Als een manager verantwoordelijk is voor vijf medewerkers in zijn of haar groep, levert BlackBerry een verhoogde productiviteit op van x 38% toename van de efficiëntie 10

12 BlackBerry en directe bereikbaarheid Zoals al is uiteengezet in het rapport van 2004, heeft directe bereikbaarheid betrekking op de unieke, vaak eenmalige winst die de snelheid van spraak- en gegevenscontact van BlackBerry kan opleveren. De voordelen van de directe bereikbaarheid dankzij BlackBerry krijgen onder meer gestalte bij het werven en behouden van klanten door een snellere respons en meer transacties. Aangezien de frequentiesnelheid van spraak en gegevens varieert, worden deze afzonderlijk besproken. BlackBerry en directe bereikbaarheid en organizer wordt voornamelijk gebruikt voor de directe contacten via BlackBerry, maar een snelle toegankelijkheid van de agenda van een gebruiker, contactpersonen of andere organizergegevens is vaak van cruciaal belang. Om de hoeveelheid voordelen van directe bereikbaarheid via en organizer van BlackBerry in kaart te brengen, wordt een willekeurige geldwaarde gezet op elke tijdgevoelige communicatie die eindgebruikers met BlackBerry kunnen uitvoeren terwijl ze mobiel zijn. Hoewel het afgeleide aantal volkomen willekeurig is, is dit de enige manier om een gemiddeld voordeel per gebruiker te berekenen. In werkelijkheid heeft veel van de hier besproken tijdgevoelige geen materieel gevolg als het om directe bereikbaarheid gaat. Talrijke respondenten van de sonderzoeken spreken echter van die ene gouden directe die een grote bijdrage leverde aan het werven of behouden van een belangrijke klant of waardoor eindgebruikers financieel voordeel konden halen uit kortetermijninformatie. Om het aantal tijdgevoelige s via BlackBerry vast te stellen, kregen eindgebruikers de vraag hoeveel s zij op een bepaalde dag via hun BlackBerry-handheld verzenden, hoeveel ze ontvangen, welk percentage van hun tijdgevoelig is en hoeveel tijd ze buiten kantoor doorbrengen. De mediaanwaarde voor het aantal zakelijke s dat per dag door respondenten wordt ontvangen, is 47, en de mediaanwaarde voor het percentage tijd dat eindgebruikers buiten kantoor doorbrengen is 30%. Dit aantal is enigszins misleidend omdat het zowel mobiele als niet-mobiele dagen of perioden omvat. De mediaanwaarde voor het percentage dat wordt ontvangen en dat als tijdgevoelig kan worden bestempeld, is 37%. De mediaanwaarde voor het aantal tijdgevoelige s dat door eindgebruikers met BlackBerry wordt ontvangen als ze buiten het kantoor werkzaam zijn, is vijf per dag of 26 4 per week. De mediaanwaarde van het aantal zakelijke s dat eindgebruikers per dag vanaf hun BlackBerry-handheld verzenden is tien. Dit aantal omvat zowel mobiele als niet-mobiele dagen of perioden. De mediaanwaarde van het percentage tijdgevoelige s dat 4 47 ontvangen s x 37% tijdgevoelige s x 30% van de werkzame tijd buiten het kantoor x 5 dagen per week = ontvangst van 26 tijdgevoelige s per week bij werkzaamheden buiten het kantoor 11

13 eindgebruikers via BlackBerry verzenden is 47%. Dit staat gelijk aan vijf tijdgevoelige e- mails die per dag door de mediaan BlackBerry-gebruiker wordt verzonden, of 24 5 per week. Als zowel verzonden als ontvangen in aanmerking wordt genomen, verwerkt de doorsnee eindgebruiker van BlackBerry 50 tijdgevoelige s per week of 2500 tijdgevoelige s per jaar. BlackBerry en directe bereikbaarheid spraak Om een indicator te berekenen voor de directe bereikbaarheid als het gaat om spraak via BlackBerry, worden aan elk telefoongesprek dezelfde willekeurige waarden toegekend. De mediaanwaarde van telefoongesprekken van eindgebruikers met een spraakgestuurde BlackBerry-handheld is 300 minuten per maand. Volgens actuele algemene marktgegevens van de CTIA (1H2004) was de gemiddelde duur van lokale gesprekken 2,94 minuten, terwijl de gemiddelde duur van roaminggesprekken voor alle mobiele gebruikers 3,4 minuten bedroeg. Om de gemiddelde duur van alle gesprekken te berekenen, moet rekening worden gehouden met de mobiliteit van BlackBerry-gebruikers om de splitsing van de hoeveelheid lokale en roaminggesprekken te kunnen inschatten. Wanneer deze gegevens worden toegepast op basis van een gewogen gemiddelde, is de gemiddelde duur van alle gesprekken via BlackBerry ongeveer 3,01 minuten. Hieruit volgt dat elke BlackBerry-gebruiker met een spraakgestuurde BlackBerry-handheld circa 100 telefoongesprekken per maand plaatst of ontvangt, of 1200 telefoongesprekken per jaar. Voor het doel van de berekening wordt aangenomen dat alle telefoongesprekken die vanaf BlackBerry-handhelds worden geplaatst, plaatsvinden terwijl de gebruiker mobiel is en dat alle gesprekken een element van tijdgevoeligheid in zich hebben [figuur 6]. Geldwaarde van directe bereikbaarheid Jaarlijks BlackBerry (geldwaarde x 2500 tijdgevoelige s per jaar) FIGUUR 6 Jaarlijks BlackBerry (geldwaarde x 1200 telefoongesprekken per jaar) Totaal jaarlijks BlackBerry ( en spraak) 0, , , , , , s verzonden via de BlackBerry-handheld x 47% tijdgevoelige s x 5 dagen per week = verzending van 24 tijdgevoelige s vanaf de BlackBerry-handheld per week 12

14 Kostenbesparing In een eerder onderzoek uit 2001 onderzochten we de kostenbesparingen in relatie tot het afnemend gebruik van andere communicatieapparatuur, zoals draadloze telefoons, PDA's, pagers en laptops. Op dat moment zorgde de afname van het gebruik van de Remote Access Server, afname van het aantal minuten gebruik van draadloze telefoons en verdwijning van PDA's en pagers voor een totaal aan directe kostenbesparingen van 534,28 per jaar per eindgebruiker van BlackBerry. In het onderzoek van 2004 verbruikten BlackBerry-gebruikers met een spraakgestuurde BlackBerry-handheld een mediaanwaarde van 650 belminuten per maand voordat ze BlackBerry gingen gebruiken. Deze gebruikers meldden een verandering in hun maandelijkse belminuten van gemiddeld 0%, omdat ze na het in gebruik nemen van BlackBerry dezelfde mediaanwaarde van 650 belminuten per maand hielden. Aangenomen wordt dat de overstap naar een draadloze Blackberry-handheld geen besparingen oplevert op hardwaregebied omdat de mobiele telefoon niet meer wordt gebruikt. Dit is een redelijke veronderstelling omdat de meeste mobiele telefoons volledig gratis zijn bij het afsluiten van een abonnement. In bedrijven wordt steeds minder gebruikgemaakt van pagers en niet-draadloze PDA's. Dit betekent dat BlackBerry niet zo vaak meer concurrerende hardware vervangt als eens het geval was. Onkosten van pagers en niet-draadloze PDA's werden bij de sberekeningen dan ook gezien als verloren kosten. Rest ons één kostenpost die zinnig is om in de sberekening van BlackBerry op te nemen: afname van het gebruik van de remote access server (RAS) door laptops die inbellen op het bedrijfsnetwerk. Dit is gebaseerd op de overtuiging dat een opsomming van kleine, harde kostenbesparingen per gebruiker, die vaak ook nog discutabel zijn, eerder een storend element vormt dan een voordeel. Daarnaast is dit gebaseerd op de overtuiging dat het inherent is aan het van productiviteitsmiddelen dat er iets moet worden bereikt, in tegenstelling tot iets worden bespaard, en dat dit vrijwel altijd de reden is om dergelijke middelen aan te schaffen. De mediaanwaarde van de BlackBerry-eindgebruiker die voorheen inbelde op het bedrijfsnetwerk geeft aan dat de gebruiker in een bepaalde maand 280 minuten (of 4,7 uur) aangemeld was bij het bedrijfsnetwerk. Na ingebruikname van BlackBerry geeft de mediaanwaarde aan dat de gebruiker 29 minuten per maand (of een half uur) bij het bedrijfsnetwerk was aangemeld. Dat is een afname van 90%. Hieruit volgt dat een doorsnee eindgebruiker die werkt met een laptop en inbelt op het bedrijfsnetwerk naar verwachting per jaar bespaart zodra hij of zij BlackBerry gaat gebruiken. Gegeven het feit dat 84% van de BlackBerry-gebruikers werken met een laptop en minuten per maand voor gebruik van BlackBerry 29 minuten per maand na ingebruikname van BlackBerry x 12 maanden = een besparing van 3012 RAS-minuten per jaar. Aangenomen wordt dat een minuut RAS-gebruik circa 7,5 cent kost. 13

15 91% van deze gebruikers ten minste eenmaal per maand inbellen op het bedrijfsnetwerk, staat dit gelijk aan een besparing van 170 voor een gemiddelde BlackBerry-gebruiker (dat wil zeggen, het gemiddelde van alle gebruikers, aangepast aan de gebruikers die niet over een laptop beschikken en zij die wel over een laptop beschikken, maar niet inbellen op het bedrijfsnetwerk). De gemiddelde prijs voor providers van BlackBerry-handhelds is circa 272. We gaan ervan uit dat de prijs voor de klant niet hoger is als gevolg van subsidiëring van de providers. Met een levensduur van twee jaar ( 136 per jaar) kunnen de bespaarde RAS-minuten worden gezien als een marginaal voordeel dat te vergelijken is met een gratis handheld en een paar maanden gratis gebruik, afhankelijk van het pakket en de prijs. Totale eigendomskosten (TCO) van Blackberry In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de investering van een bedrijf dat 100 gebruikers wil voorzien van BlackBerry-handhelds. In aanmerking genomen dat spraakgestuurde BlackBerry-handhelds in 2007 vrijwel algemeen worden gebruikt (99% van de eindgebruikers onder de respondenten), wordt ervan uitgegaan dat elke nieuwe gebruiker beschikt over een spraakgestuurde BlackBerry-handheld. FIGUUR 7 Component Jaarlijkse kosten per gebruiker BlackBerry-handheld 136 BlackBerry-software 42 Serverhardware 37 Draadloos gegevens ( 30 per maand) 357 Draadloos - spraak (mediaanwaarde van 300 min. per maand x 214 0,06 per min.) Pilotkosten BlackBerry 18 Kosten interne ondersteuning 173 Totale eigendomskosten (TCO) 979 Kostenbesparing (RAS) 171 Netto TCO (met aftrek van besparingen) 808 Incrementele TCO (met aftrek van gesprekskosten voor gebruikers die al beschikten over een mobiele telefoon: 214) Veronderstellingen bij de voorgaande tabel: 594 De gemiddelde verkoopprijs voor providers van BlackBerry-handhelds is circa 272. Voorzichtigheidshalve hebben we de prijs voor zakelijke afnemers op hetzelfde niveau gehouden. In het algemeen geven providers korting op de kosten van handheldhardware bij contracten met ondernemingen. 14

16 De softwarekosten van BlackBerry zijn inclusief de kosten voor de BlackBerry Enterprise Server, extra toegangslicenties en de technische ondersteuning van BlackBerry (TSupport), terwijl de betaling van de software over twee jaar wordt verspreid. Voor gebruik van de BlackBerry Enterprise Server is een Intel Pentium III of compatibele processor (500 MHz of groter, 512 MB RAM, harde schijf van 2 GB) noodzakelijk. Een server die voldoet aan de basisvereisten kost niet meer dan enkele honderden euro's. Maar de meeste bedrijven willen BlackBerry waarschijnlijk installeren als een voor de organisatie essentieel systeem op een rack mounted server met maximale bedrijfstijd, een hoog beschikbaarheidsniveau en meerdere harde schijven. Deze topservers kunnen voor minder dan 7500 worden aangeschaft. Betalingsspreiding over twee jaar. De mediaanwaarde van het aantal uren dat IT-beheerders, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van BlackBerry binnen de organisatie, naar eigen zeggen besteden aan het uitvoeren van de pilot is 48 uur [figuur 8]. De mediaanwaarde voor het aantal BlackBerryhandhelds dat binnen een organisatie wordt gebruikt, is 49. Met als uitgangspunt een salaris van van een IT-beheerder, staat dit gelijk aan 36 per gebruiker, gespreid over twee jaar. De mediaanwaarde van het aantal uren dat IT-beheerders, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van BlackBerry binnen de organisatie, naar eigen zeggen besteden aan ondersteuning van de BlackBerry Enterprise Server is 9 uur per maand [figuur 9]. De mediaanwaarde van het aantal uren dat IT-beheerders, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van BlackBerry binnen de organisatie, naar eigen zeggen besteden aan ondersteuning van de handhelds is 10 uur per maand [figuur 10] en de mediaanwaarde van het aantal gebruikte handhelds is 49. Opnieuw uitgaande van een salaris van een ITbeheerder van , staat dit gelijk aan 173 per gebruiker per jaar. In het onderzoek werd uitdrukkelijk gevraagd naar het totaalaantal uren dat werd besteed aan de ingebruikname van alle toestellen samen tegenover die van elk product afzonderlijk. Daarom is als gemiddelde voor deze berekening 49 toestellen gehanteerd. Incrementele TCO is een interessant meetpunt in de werkelijke totale eigendomskosten van BlackBerry, omdat het merendeel van de mobiele gebruikers (91% in vorig onderzoek) al maandelijkse gesprekskosten hadden. Dergelijke gesprekskosten vallen weg als de spraakservice wordt overgenomen door een BlackBerry-handheld. Maar op deze wijze worden gesprekskosten beschouwd als onbeïnvloedbare, reeds gemaakte kosten. Deze cijfers worden dan ook niet gebruikt bij de sberekeningen. 15

17 FIGUUR 8 Hoeveel uur hebt u ongeveer besteed aan het ondersteunen en uitvoeren van de BlackBerry-pilot? Basis: IT-beheerders (n = 913) Hebben een pilot uitgevoerd voordat BlackBerry volledig in de organisatie werd opgenomen 25 uur of minder 29% 26 t/m 50 uur 25% Gemiddelde: 132 uur Mediaan: 48 uur Meer dan 100 uur 24% 51 t/m 100 uur 22% 16

18 Basis: IT-beheerders (n = 1387) FIGUUR 9 Hoeveel mensuren per maand worden uitsluitend besteed aan het ondersteunen en het beheren van de BlackBerry Enterprise Server in uw organisatie? 5 uur of minder 41% 6 t/m 10 uur 21% Gemiddelde: 32 uur Mediaan: 9 uur Meer dan 50 uur 9% 11 t/m 50 uur 29% Basis: IT-beheerders (n = 1387) FIGUUR 10 Hoeveel mensuren per maand worden uitsluitend besteed aan het ondersteunen en het beheren van BlackBerry-handhelds in uw organisatie? 5 uur of minder 35% 6 t/m 10 uur 20% Gemiddelde: 38 uur Mediaan: 10 uur Meer dan 25 uur 26% 11 t/m 20 uur 19% 17

19 BlackBerry het van de investering Het dat BlackBerry-gebruikers ondervinden van hun investering, varieert met de rol van de medewerker binnen de organisatie en de mate van impact die zijn of haar activiteiten heeft op de winstgevendheid van het bedrijf. Hierna worden diverse sscenario's geschetst voor een aantal verschillende functieniveaus. Het en de terugverdientijd worden in oplopende volgorde weergegeven, zodat de lezer snel kan zien welke cijfers voor hem of haar van toepassing zijn op grond van persoonlijke interpretatie van de inhoud van dit rapport. Voorzichtigheidshalve worden de volgende regels toegepast bij de berekening van alle scenario's: De totale eigendomskosten en de netto totale eigendomskosten worden voor elk scenario berekend om de lezers zelf te laten beslissen of ze de RAS-besparingen willen meetellen die zo kenmerkend zijn voor het gemiddelde gebruik van BlackBerry. Het van de persoonlijke productiviteit is gehalveerd. Dit wordt gedaan om het argument in te calculeren dat mobiele medewerkers niet noodzakelijkerwijs meer werk doen en elke extra minuut benutten om van verloren tijd productieve tijd te maken. De workflowefficiëntie is gehalveerd. Hiervoor geldt hetzelfde als bij de persoonlijke productiviteit. Als het argument wordt aangevoerd dat mobiele professionals niet alle herwonnen productieve tijd ten volle benutten, kunnen hun teamleden ook niet volledig profiteren van de workflowvoordelen die ze via hun mobiele collega's zouden genieten. Op basis van betalingsspreiding over twee jaar. 100 BlackBerry-handhelds en een BlackBerry Enterprise Server. 18

20 SCENARIO 1 Salaris Eén-op-één verhouding: één mobiele medewerker - één andere medewerker Waarde van tijdgevoelige s of telefoongesprekken is 1,50 per stuk Bron van waarde Bedrag in euro Cumulatief totale eigendomskosten (TCO) van investeringen 7 Terugverdientijd 8 Productiviteit % 154 dagen Workflow % 24 dagen Directe bereikbaarheid % 18 dagen Bron van waarde Bedrag in euro Cumulatief netto totale eigendomskosten van investeringen 9 Terugverdientijd 10 Productiviteit % 127 dagen Workflow % 20 dagen Directe bereikbaarheid % 14 dagen SCENARIO 2 Salaris Eén-op-tweeverhouding: mobiele medewerker - andere medewerkers Waarde van tijdgevoelige s of telefoongesprekken is 3,72 per stuk Bron van waarde Bedrag in euro Cumulatief totale eigendomskosten (TCO) van investeringen Terugverdientijd Productiviteit % 77 dagen Workflow % 12 dagen Directe bereikbaarheid % 8 dagen 7 Rendement BlackBerry = cumulatief / TCO BlackBerry 8 Terugverdientijd = TCO BlackBerry / (cumulatief / 365 dagen) 9 Totale eigendomskosten BlackBerry = cumulatief / netto totale eigendomskosten BlackBerry 10 Terugverdientijd = netto totale eigendomskosten BlackBerry / (cumulatief / 365 dagen) 19

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang

Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Onderzoeksresultaten ICT Barometer over de meerwaarde van ICT in de kinderopvang Door: ICTvoorKinderopvang.nl Introductie Met dit onderzoek brengt ICT voor Kinderopvang de actuele trends in beeld over

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Maximale Productiviteit Bespaar tijd en geld met JABRA HEADSETS! Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruik van een draadloze headset een gemiddelde tijdsbesparing per uur oplevert van

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling Ondernemers kennen de voordelen van mobiele communicatie. Maar de oenemende mobiliteit van medewerkers roept de vraag op wat dit betekent voor de kosten. Zijn organisaties en hun CIO nog wel in control?

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Technische ondersteuning die is afgestemd op uw bedrijf

Technische ondersteuning die is afgestemd op uw bedrijf Technische ondersteuning van BlackBerry Technische ondersteuning die is afgestemd op uw bedrijf Met de BlackBerry Technical Support Services voor kleine en middelgrote bedrijven heeft uw bedrijf betrouwbare,

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Beschrijving 4G voor Business Partners

Beschrijving 4G voor Business Partners Beschrijving 4G voor Business Partners September 2013 Inhoud 1. 4G; Wat is het?... 3 2. Waarom 4G van Yes Telecom... 3 3. Wat kunt u met 4G?... 3 4. Wat heeft u nodig om gebruik te kunnen maken van 4G?...

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer in MKB Microsoft System Center Essentials 2007 en Microsoft System Center Operations Manager 2007 stabiliseren de IT-omgeving van verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd ONDERZOEK THUIS ACCU Is Nederland klaar voor de thuis accu?! 29 oktober 2015 Panelleden ISO 26362 gecertificeerd Auteur Y. Lievens Onderzoek thuis accu De techniek gaat steeds meer vooruit en er blijven

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Belangrijkste zakelijke indicatoren. Onderzoeksrapport - zomer 2009

Belangrijkste zakelijke indicatoren. Onderzoeksrapport - zomer 2009 Belangrijkste zakelijke indicatoren Onderzoeksrapport - zomer 2009 Belangrijkste zakelijke indicatoren Dit rapport vat de resultaten samen van een onderzoek naar de meningen van zakelijke leiders. Dit

Nadere informatie

BlackBerry Business Cloud Services Handleiding om BlackBerry Business Cloud Services voor Zakelijk Exchange Online te activeren

BlackBerry Business Cloud Services Handleiding om BlackBerry Business Cloud Services voor Zakelijk Exchange Online te activeren BlackBerry Business Cloud Services Handleiding om BlackBerry Business Cloud Services voor Zakelijk Exchange Online te activeren 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BlackBerry Business Cloud Services activeren

Nadere informatie

Mobiele toestellen met Hosted Exchange 2010

Mobiele toestellen met Hosted Exchange 2010 Mobiele toestellen met Hosted Exchange 2010 Documentatie voor eindgebruikers voor gebruik van tablets of smartphones Auteur: Kris Banken Datum: 15 september 2014 Versie 2.1 Versiebeheer: Versie Datum Auteur

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Registratie van zakelijke kilometers

Registratie van zakelijke kilometers Registratie van zakelijke kilometers Marktanalyse: Jaagt kilometerregistratie het bedrijfsleven op kosten? Marktonderzoek: Kilometerregistratie door bestuurders van een operationeel en niet-operationeel

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015

Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015 Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015 Agenda Update Beate Uhse cijfers 1 ste kwartaal 2015 Beantwoording vragen Kerngetallen Beate Uhse Group Q1/2015 Q1/2014 Omzet 36.242 37.979 -/- ~ 5% EBITDA

Nadere informatie

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag?

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? No-cure-no-pay Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Het no-cure-no-pay bureau 3. Bekendheid en wat als? 4. Leidt meer inzicht tot ander handelen?

Nadere informatie

Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien!

Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien! Verkoop moet huidige klanten niet over het hoofd zien! Klant is een van de belangrijkste factoren voor de winstgevendheid van een onderneming. Kleine veranderingen in de hebben al grote invloed op de winst.

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties Rapportage van onderzoek 8 oktober 2012 Inleiding Als opmaat voor de actieweek servicekosten van 8 tot 13 oktober 2012 heeft de Woonbond de

Nadere informatie

Mobiel e-mail en internet. Overal razendsnel toegang tot e-mail, agenda en informatie

Mobiel e-mail en internet. Overal razendsnel toegang tot e-mail, agenda en informatie Mobiel e-mail en internet Overal razendsnel toegang tot e-mail, agenda en informatie De tijd dat we alleen maar achter het bureau zaten ligt achter ons. We gaan flexibeler om met kantooruren en werken

Nadere informatie

Aanvullende analyses Praktijkkosten, Opbrengsten en Werkinzet Eerstelijns Verloskundigen

Aanvullende analyses Praktijkkosten, Opbrengsten en Werkinzet Eerstelijns Verloskundigen C Aanvullende analyses Praktijkkosten, Opbrengsten en Werkinzet Eerstelijns Verloskundigen ten behoeve van technisch overleg Barneveld, 11 september 2009 C Inhoudsopgave 1 Analyses groep: 40% meest productief

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

5 augustus Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd

5 augustus Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd 5 augustus 2017 Onderzoek: Werknemers over verhoging AOW-leeftijd Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Bijlage 3: Budget impactanalyse

Bijlage 3: Budget impactanalyse Bijlage 3: Budget impactanalyse Inleiding Tijdens de ontwikkeling van de generieke module Arbeid als medicijn werd een budget impactanalyse uitgevoerd waarin de impact werd onderzocht van het toepassen

Nadere informatie

Acrobat 8 voor marketingprofessionals

Acrobat 8 voor marketingprofessionals Acrobat 8 voor marketingprofessionals Colin van Oosterhout Business Development Manager Acrobat Monique Engelaar Marketing Manager Acrobat Adobe Systems Benelux 2006 Adobe Systems Incorporated. All Rights

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Groep: Projects Department

Groep: Projects Department 17.04.2014 17.04.2014 14:29 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. Dit rapport geeft de diagnose resultaten weer aan de hand van vijf metingen: Contextual Scale

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in verzekeraars. Juli 2015

Consumentenvertrouwen in verzekeraars. Juli 2015 Consumentenvertrouwen in verzekeraars Juli 2015 Index Consumentenvertrouwen in verzekeraars Het Consumentenvertrouwen in verzekeraars staat in juli 2015 op een stand van -10 (zie berekeningswijze). 10

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Impactmeting: een 10 stappenplan

Impactmeting: een 10 stappenplan Impactmeting: een 10 stappenplan Stap 1: De probleemanalyse De eerste stap in een impactmeting omvat het formuleren van de zogenaamde probleemanalyse welke tot stand komt door antwoord te geven op de volgende

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

HELDER HET ZAKELIJKE ABONNEMENT WAARBIJ Ú DE TOUWTJES IN HANDEN HEEFT

HELDER HET ZAKELIJKE ABONNEMENT WAARBIJ Ú DE TOUWTJES IN HANDEN HEEFT HELDER HET ZAKELIJKE ABONNEMENT WAARBIJ Ú DE TOUWTJES IN HANDEN HEEFT U weet als ondernemer zelf wat het beste is voor uw bedrijf. Daarom geven we u met ons nieuwe zakelijke abonnement Helder graag de

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Voorwaarden deelname KPN Compleet

Voorwaarden deelname KPN Compleet Voorwaarden deelname KPN Compleet 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor KPN Compleet van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag (verder te noemen KPN ), en

Nadere informatie

Real Business! Yes Telecom, dé mobiele provider voor de zakelijke markt! Dé Business Provider

Real Business! Yes Telecom, dé mobiele provider voor de zakelijke markt! Dé Business Provider Real Business! Yes Telecom, dé mobiele provider voor de zakelijke markt! Dé Business Provider Welkom bij Yes Telecom, dé mobiele provider voor de zakelijke markt! Yes Telecom begrijpt dat u als zakelijke

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding NOTA VAN TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Het onderhavige besluit wordt gewijzigd in verband met het besluit van het kabinet om voor 2006 en volgende jaren de rijksvergoeding van de kosten van kinderopvang

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer... 4 1 Tevredenheid en vertrouwen van de consument... 5 2 Tevredenheid over

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân In opdracht van: Provincie Fryslân Project: 2013.043 Publicatienummer: 2013.043-1301 Datum: Utrecht, 9 augustus 2013 Auteurs: Ir. David van Kerkhof Vivette van

Nadere informatie

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument

Nadere informatie

8 maart Onderzoek: Faillissement V&D

8 maart Onderzoek: Faillissement V&D 8 maart 2016 Onderzoek: Faillissement V&D Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De

Nadere informatie

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,030 0,034 0,033 per sms exclusief korting 0,030 0,008

per minuut exclusief korting 0,040 0,030 0,030 0,034 0,033 per sms exclusief korting 0,030 0,008 Productinformatie & Tarieven Abonnement Consument vanaf 1 juli 2013 1 Basis abonnement (standaard) 1.1 Telfort Basis Telfort Basis Telfort Basis Bellen en sms en voor /sms. ten is alleen mogelijk met een

Nadere informatie

CTI Installatie & Configuratie

CTI Installatie & Configuratie CTI Installatie & Configuratie Nimava Group BV Huis ter Heideweg 20 3705 LZ Zeist Inhoudsopgave InhoudsopgaveOfficeServLink (O.S.L.)... 1 OfficeServLink (O.S.L.)... 2 Wat is de OfficeServLink?... 3 Wanneer

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Drs. Govert Janssen, Tevreden BV Lunteren, 2 november 2006

Drs. Govert Janssen, Tevreden BV Lunteren, 2 november 2006 Drs. Govert Janssen, Tevreden BV Lunteren, 2 november 2006 Govert Janssen Bedrijfskundige DGA Tevreden BV Persoonlijk Ervaringsdeskundige als nabestaande m.b.t. palliatieve zorg: - 12 maart 2002 Overlijden

Nadere informatie

VERKOOPGIDS BOUWSECTOR

VERKOOPGIDS BOUWSECTOR VERKOOPGIDS BOUWSECTOR Succesvol verkopen in de bouwsector INHOUDSOPGAVE DE BOUWSECTOR 04 De Workflow 06 DE OPLOSSING 08 DE VOORDELEN 10 VERKOOPARGUMENTEN 12 BEZWAREN OVERWINNEN 14 DE BOUWSECTOR In de

Nadere informatie

Stijging klantbehoud door e-mailmarketing

Stijging klantbehoud door e-mailmarketing Sanoma Stijging klantbehoud door e-mailmarketing Continue klantbinding Kostenverlaging door besparing op outbound telemarketing Transactionele e-mails zorgen voor 4% van de totale conversie Uitbreiding

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen

Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Inzetten op winstgevendheid door beter te plannen Over onze visie op planning en hoe een centrale planningsapplicatie organisaties in de professionele dienstverlening kan helpen de kosten te drukken en

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden.

We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. We groeiden vorig jaar met ruim 30%. We blijven keihard groeien. In Paazl hebben we een partner die deze groei kan bijhouden. 1 Case-study: Brouwland 2 Wat zijn de ingrediënten van cross-border succes

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Omarm BYOD in je bedrijf. MFP: Spin in het bedrijfsweb - Privacynaïviteit is passé! - Verwachte groei aan ICT-bestedingen

Omarm BYOD in je bedrijf. MFP: Spin in het bedrijfsweb - Privacynaïviteit is passé! - Verwachte groei aan ICT-bestedingen Omarm BYOD in je bedrijf MFP: Spin in het bedrijfsweb - Privacynaïviteit is passé! - Verwachte groei aan ICT-bestedingen 38 OFFICEMAGAZINE.NL NUMMER 1-2014 SERVICE & SUPPORT DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Omarm

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

LED VERLICHTING & VvE s

LED VERLICHTING & VvE s LED VERLICHTING & VvE s LED s make a difference in the world! Energiezuinig wonen De ontwikkelingen gaan snel anno 2015! Een snel groeiend aantal VvE s ontdekt: 1. De hoge besparingsresultaten. Gebruik

Nadere informatie

Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand

Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand Deze whitepaper beschrijft de kostenstructuur van de inrichting van een traditionele telefooncentrale op een

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012 Trendrapportage Markt arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Eerste halfjaar 2012 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, september 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer...3

Nadere informatie