Onderzoek. Rendementsanalyse van het gebruik van BlackBerry, 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek. Rendementsanalyse van het gebruik van BlackBerry, 2007"

Transcriptie

1 Onderzoek Rendementsanalyse van het gebruik van BlackBerry, 2007

2 Ipsos Reid, BlackBerry ROI Study, 2007 Over het onderzoek Dit onderzoek werd uitgevoerd om de groeiende internationale populariteit van BlackBerry -handhelds te weerspiegelen en de bevindingen van het sonderzoek uit 2004 te actualiseren. Voor het onderzoek werden 1335 eindgebruikers ondervraagd en 1387 IT-managers, verantwoordelijk voor het beheer van 1 tot 500 BlackBerry-handhelds binnen hun organisatie. Onderzoeksresultaten Persoonlijke productiviteit: de doorsnee (mediaan) eindgebruiker zet per dag 60 minuten verloren tijd om in productieve tijd. Het gemiddelde voor dit gegevenspunt was 63 minuten. In het rapport wordt gebruikgemaakt van de mediaan omdat dit een voorzichtiger raming vormt en minder ontvankelijk is voor uitschieters dan de gemiddelde waarde. Dit staat gelijk aan 250 uur productief gemaakte verloren tijd per gebruiker per jaar. Workflow: naast de persoonlijke productiviteit biedt BlackBerry mobiele medewerkers de mogelijkheid contact te houden met medewerkers die niet op kantoor zijn, zodat het werk voortgang kan vinden. De gemiddelde BlackBerry-gebruiker geeft aan dat BlackBerry de efficiëntie van de teams waarmee hij of zij werkt met 38% vergroot, een opmerkelijke toename van de 29% die destijds in het rapport van 2004 werd gemeld. Dit betekent meer dan per BlackBerry-gebruiker per jaar op basis van internationaal gemeten productiviteit per medewerker. Directe bereikbaarheid: de gemiddelde BlackBerry-gebruiker verwerkt mobiel 2500 gevoelige s en meer dan 1200 telefoongesprekken per jaar. De waarde van deze directe bereikbaarheid is moeilijk te meten, maar kan in alle redelijkheid worden geraamd op 3700 per gebruiker per jaar. Kostenbesparingen die toe te schrijven zijn aan BlackBerry komen primair voort uit besparingen op de remote access server (RAS) en bedragen meer dan 170 per jaar. De netto totale eigendomskosten van BlackBerry zijn in totaal 807 per gebruiker, met inbegrip van 18 pilotkosten per gebruiker en 173 per gebruiker voor interne ondersteuningskosten, zoals training, helpdesk, BlackBerry Enterprise Server en ondersteuningskosten van de BlackBerry-handheld. Het van BlackBerry verschilt per individu en wordt voorzichtig geraamd op een minimum van 238%. Dit staat gelijk aan een terugverdientijd van 154 dagen of circa vijf maanden. In 2004 werd het voor BlackBerry nog voorzichtig geschat op 162%. De toename van het aantal minuten dat elke dag wordt omgezet in productieve tijd, kan worden toegeschreven aan de grotere verspreiding van BlackBerry onder operationele medewerkers die waarschijnlijk meer 'tijdelijke stilteperioden' in hun agenda kunnen 1

3 opvullen dan leidinggevenden. De groei van de workflowefficiëntie wordt waarschijnlijk beïnvloed door het hogere percentage medewerkers met een BlackBerry, wat de organisatie van de workflow versoepelt. Inleiding Over dit onderzoek Het doel van dit rapport is om het van BlackBerry voor een doorsnee bedrijf vast te stellen. Dit sonderzoek (ROI) is een actueel vervolg op het onderzoek naar het van BlackBerry dat in 2004 werd uitgevoerd door Ipsos Reid en Research In Motion Limited (RIM). Nieuw in dit rapport In het onderzoek van Ipsos Reid in 2004 gaf 51% van de ondervraagden aan dat zij een spraakgestuurde BlackBerry-handheld in hun bezit hadden. In 2007 is het gebruik van BlackBerry-handhelds met geïntegreerde spraak en gegevens vrijwel universeel (99%). Vanwege het belang van de gegevens over de eigendomskosten en omdat de resultaten van BlackBerry consequent lager zijn dan men zou verwachten, is in dit onderzoek een grotere plaats ingeruimd voor steekproeven in de IT-omgeving. In totaal 1387 IT-managers, verantwoordelijk voor het beheer van BlackBerry binnen hun organisatie, reageerden op de vragen. Sinds 2004 heeft RIM doorlopend zijn contacten met providers op internationaal niveau uitgebreid. De verspreiding van de respondenten voor dit onderzoek was representatief voor de mondiale verspreiding van BlackBerry, met meer dan 15% deelnemende IT-managers van buiten Noord-Amerika, met name uit Europa (8%) en Zuid-Oost Azië en Australië (7%). Opmerking: dit onderzoek is specifiek gericht op het van , organizer en spraak via BlackBerry. Het dat de toegang via BlackBerry tot backendtoepassingen oplevert, wordt in afzonderlijke rapporten besproken. De reden hiervoor is dat het van back-endtoepassingen afhankelijk is van het type toepassing en daarom substantieel varieert. 2

4 Onderzoeksmethoden Abonnees op de nieuwsbrief van BlackBerry Connection van RIM kregen in november 2006 via een uitnodiging om deel te nemen aan een onlineonderzoek. De uitnodiging bevatte een koppeling naar de onlinevragenlijst op de website van Ipsos Reid. Respondenten die aangaven een functie te vervullen waarin zij verantwoordelijk zijn voor het beheer, de uitreiking of de ondersteuning van BlackBerry binnen hun organisatie, werden doorgekoppeld naar een vragenlijst voor IT-beheerders. Deze respondenten worden in dit rapport IT-beheerders genoemd. BlackBerry-gebruikers die aangaven niet verantwoordelijk te zijn voor het beheer, de uitreiking of ondersteuning van BlackBerry binnen hun organisatie, werden doorgekoppeld naar de vragenlijst voor eindgebruikers. Deze respondenten worden in het onderzoek eindgebruikers genoemd. De respondenten werden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat hun organisatie gebruikmaakt van BlackBerry Enterprise Server, en in het geval van eindgebruikers of hun BlackBerry-handheld daadwerkelijk is verbonden met BlackBerry Enterprise Server. Op 30 november 2006 hadden 1387 IT-beheerders en 1335 eindgebruikers de vragenlijst ingevuld. Bij een steekproef onder 1387 deelnemers wordt rekening gehouden met een foutmarge van circa 2,6%, 19 uit 20, terwijl een steekproef onder 1335 deelnemers een foutmarge oplevert van circa 2,7%, ook 19 uit 20. De foutmarge wordt groter voor onderverdeelde segmenten binnen de steekproef. Het onderzoek werd uitgevoerd onder BlackBerry-gebruikers en IT-beheerders in Noord- Amerika, Europa, Azië/Oceanië en Latijns-Amerika. Zes procent van de antwoorden van eindgebruikers en vijftien procent van de antwoorden van IT-beheerders kwam van buiten Noord-Amerika. De financiële cijfers in dit rapport worden weergegeven in euro's. Informatie over Ipsos Reid Ipsos Reid maakt onderdeel uit van de Ipsos Group. Ipsos is een toonaangevende, mondiaal opererende groep voor marktonderzoek die onderzoeksresultaten baseert op enquêtes. In 2005 bedroeg de omzet 718 miljoen euro. De organisatie biedt een volledig pakket onderzoeksdiensten, begeleid door deskundigen uit de bedrijfstak en ondersteund door geavanceerde analysetechnieken en -methoden. Zo wordt onderzoek gedaan naar reclame, marketing, publieke opinie en loyaliteit van klanten, maar ook op het gebied van prognose en vormgeving is de groep actief. Bedrijven die deel uitmaken van de groep leveren daarnaast een volledig pakket aan aangepaste en gemeenschappelijke onderzoeksproducten en - diensten, verzamelonderzoeken, onlineonderzoeken en onderzoeken via forums. Vragen over dit rapport kunt u zenden aan: Tim Moro, Ipsos Reid 3

5 Indeling van dit rapport 1) Belangrijkste voordelen van BlackBerry BlackBerry en productiviteit BlackBerry en workflowefficiëntie BlackBerry en directe bereikbaarheid 2) Kostenbesparing met BlackBerry 3) Totale eigendomskosten (TCO) van BlackBerry 4) Berekening van en terugverdientijd van BlackBerry 5) Conclusie 4

6 BlackBerry en productiviteit Eindgebruikers kregen in het onderzoek van 2004 de volgende stelling voorgelegd: "BlackBerry biedt me de mogelijkheid verloren tijd om te zetten in productieve tijd omdat ik altijd toegang heb tot mijn ." Vrijwel alle respondenten waren het met deze stelling eens (98%). Het percentage ondervraagde eindgebruikers dat het met deze stelling eens is, blijft ook in 2007 constant (96%). Hoewel de ondersteuning van de stelling nog steeds vrijwel algemeen is, lijkt de intensiteit van de instemming enigszins af te nemen. In 2004 was 83% het zeer eens met de stelling, terwijl in % van de eindgebruikers het zeer eens is met deze stelling [Figuur 1]. Deze afname lijkt in tegenspraak met het feit dat de gemelde hoeveelheid tijd per dag die van verloren in productief wordt omgezet, tussen de twee onderzoeken juist is toegenomen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de grotere en geleidelijk verder ontwikkelde steekproeven in het latere onderzoek. De steekproeven van 2007 zijn veel meer spraakgericht en uitgevoerd in een bredere dwarsdoorsnede van de medewerkersklassen, in vergelijking met het onderzoek van FIGUUR 1 Bent u het eens of niet eens met de volgende stelling: "BlackBerry biedt me de mogelijkheid verloren tijd om te zetten in productieve tijd omdat ik altijd toegang heb tot mijn "? Basis: eindgebruikers van BlackBerry (n = 1335) Totaal mee eens: 96% Zeer mee eens 72% Enigszins mee eens 24% Enigszins mee oneens 2% Zeer mee oneens 2% 5

7 Eindgebruikers geven doorgaans aan dat zij dankzij BlackBerry een uur per werkdag winnen. Dit is meer dan in het onderzoek van 2004, waarin de eindgebruikers meldden gemiddeld 47 minuten per werkdag te winnen. De mediaanwaarde 1 in 2007 van 60 minuten per dag [figuur 2] is slechts marginaal lager dan de gemiddelde waarde van 63 minuten per dag die uit dit onderzoek naar voren komt. Voor de berekening van het wordt de mediaanwaarde van 60 minuten gebruikt, omdat dit een voorzichtiger raming vormt en minder ontvankelijk is voor uitschieters dan de gemiddelde waarde. FIGUUR 2 Hoe veel verloren tijd (minuten per dag) wint u tijdens de werkdag dankzij de draadloze toegang tot met BlackBerry? Basis: eindgebruikers BlackBerry (n = 314) 16 t/m 30 minuten 17% 31 t/m 60 minuten 27% Mediaan: 60 minuten 15 minuten of minder 9% 61 t/m 120 minuten 20% Weet niet 24% Meer dan 120 minuten 3% Uitgaande van een vijfdaagse werkweek en 50 werkweken per jaar, betekent dit circa 250 productieve uren per jaar extra. 1 Een mediaanwaarde is de middelste waarde van alle reacties. De helft van de respons ligt beneden de mediaanwaarde en de andere helft ligt boven de mediaanwaarde. Het gebruik van de mediaanwaarde is soms voorzichtiger dan het gebruik van een gemiddelde waarde, omdat een gemiddelde waarde een scheef beeld kan geven als een klein aantal respondenten hoge waarden aangeeft. 6

8 In het onderzoek van 2004 werd aangegeven dat de impact van deze extra hoeveelheid productieve tijd het beste kon worden gemeten in directe relatie met het salaris van de eindgebruiker, aangenomen dat de waarde van zijn of haar dagelijkse productiviteit op accurate wijze wordt weerspiegeld in het salarisniveau. Op grond van dit gegeven geeft de onderstaande tabel de extra hoeveelheid productiviteit aan als evenredig deel van het jaarsalaris van een BlackBerry-gebruiker [figuur 3]. Salaris van BlackBerrygebruiker FIGUUR 3 Waarde van jaarlijks herwonnen productieve tijd Uitgaande van 2000 uur gewerkt in een bepaald jaar (40 uur per week x 50 werkweken). 7

9 Ook kregen eindgebruikers de vraag voorgelegd hoeveel persoonlijke tijd ze met BlackBerry per dag winnen. 71 procent van de eindgebruikers schatten hun dagelijkse besparing van persoonlijke tijd dankzij BlackBerry op een mediaanwaarde van 43 minuten [figuur 4]. Dit betekent een belangrijke toename in vergelijking met 2004, toen de mediaanwaarde van de schatting 27 minuten was. Hoewel het niet eenvoudig is om gewonnen persoonlijke tijd in geld uit te drukken, kan redelijkerwijze worden aangenomen dat gewonnen persoonlijke tijd waarschijnlijk leidt tot een voelbaar verbeterde levenskwaliteit, wat weer kan leiden tot een lager verzuim en een grotere loyaliteit ten opzichte van het bedrijf. FIGUUR 4 Hoeveel persoonlijke tijd (minuten per dag) wint u dankzij BlackBerry? Basis: eindgebruikers van BlackBerry (n = 1335) 0 minuten 8% 1 t/m 15 minuten 6% 16 t/m 30 minuten 19% Mediaan: 43 minuten 31 t/m 60 minuten 23% Weet niet 29% Meer dan 60 minuten 15% 8

10 BlackBerry en de workflow In dit rapport wordt de extra productiviteit gemeten waarvan eindgebruikers met BlackBerry profiteren in termen van hun eigen omzetting van verloren tijd in productieve tijd. Met de workflow worden de voordelen gemeten die BlackBerry-gebruikers opleveren voor anderen, omdat deze gebruikers ook als ze mobiel zijn, volledig als teamlid kunnen functioneren. Als mobiele managers of medewerkers bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn om projectvoorwaarden of kosten af te tekenen, kunnen bepaalde taken of de afronding van projecten voor veel andere medewerkers worden vertraagd. Eindgebruikers kregen de volgende definitie van workflow voorgeschoteld: Workflow verwijst naar processen die medewerkers volgen om taken en projecten uit te voeren met betrekking tot de wijze van interactie met collega's en bedrijfssystemen. Workflow verwijst ook naar de beoordeling van de efficiëntie die medewerkers laten zien bij het uitvoeren van taken en projecten en meet hoe effectief medewerkers omgaan met de informatie die ze nodig hebben om dingen gedaan te krijgen. Na het lezen van de definitie werd de respondenten gevraagd of ze het wel of niet eens waren met de volgende stelling: "De draadloze mogelijkheden van BlackBerry hebben de efficiëntie van mijn workflow vergroot." De respondenten waren het vrijwel unaniem eens met deze stelling, waarbij 72% het zeer eens was met de stelling en 24% het enigszins eens. Vervolgens werd de respondenten gevraagd om aan te geven in welke mate hun teams of de groepen waarmee ze werken, efficiënter waren geworden dankzij de workflowverbeteringen van BlackBerry. (4% van de respondenten was het er niet mee eens dat BlackBerry de efficiëntie van hun workflow verbeterde. Aan hen werd deze vraag niet gesteld.) Meer dan een kwart van de respondenten (28%) is van mening dat de efficiëntie van hun team met meer dan 50% is toegenomen, terwijl de mediaanwaarde aangeeft dat hun teams nu 38% efficiënter werken dankzij de workflowverbeteringen van BlackBerry [figuur 5]. 9

11 De geschatte toename van de workflowefficiëntie is in vergelijking met 2004 aanzienlijk - de mediaanwaarde was toen 29% efficiënter. De groei van de workflowefficiëntie wordt waarschijnlijk beïnvloed door het hogere percentage medewerkers met een BlackBerry, wat de organisatie van de workflow versoepelt. Basis: Bevestigen dat de draadloze e- mailmogelijkheden van BlackBerry de efficiëntie van de workflow heeft verbeterd 25 procent of minder 40% FIGUUR 5 In welke mate denkt u dat uw teams of de groepen waarmee u werkt, efficiënter zijn geworden dankzij de workflowverbeteringen van BlackBerry? 26 t/m 50 procent 32% Mediaan: 38% 76 t/m 100 procent 14% 51 t/m 75 procent 14% Volgens het IMD World Competitiveness Yearbook is de gangbare capaciteit van een Amerikaanse werknemer per jaar circa Als we voorzichtig schatten dat één medewerker met BlackBerry-handheld verantwoordelijk is (als manager of teamleider) voor één medewerker zonder BlackBerry-handheld, volgt daaruit dat de efficiëntie van de medewerker met is verbeterd dankzij BlackBerry ( in 2004). Als een manager verantwoordelijk is voor vijf medewerkers in zijn of haar groep, levert BlackBerry een verhoogde productiviteit op van x 38% toename van de efficiëntie 10

12 BlackBerry en directe bereikbaarheid Zoals al is uiteengezet in het rapport van 2004, heeft directe bereikbaarheid betrekking op de unieke, vaak eenmalige winst die de snelheid van spraak- en gegevenscontact van BlackBerry kan opleveren. De voordelen van de directe bereikbaarheid dankzij BlackBerry krijgen onder meer gestalte bij het werven en behouden van klanten door een snellere respons en meer transacties. Aangezien de frequentiesnelheid van spraak en gegevens varieert, worden deze afzonderlijk besproken. BlackBerry en directe bereikbaarheid en organizer wordt voornamelijk gebruikt voor de directe contacten via BlackBerry, maar een snelle toegankelijkheid van de agenda van een gebruiker, contactpersonen of andere organizergegevens is vaak van cruciaal belang. Om de hoeveelheid voordelen van directe bereikbaarheid via en organizer van BlackBerry in kaart te brengen, wordt een willekeurige geldwaarde gezet op elke tijdgevoelige communicatie die eindgebruikers met BlackBerry kunnen uitvoeren terwijl ze mobiel zijn. Hoewel het afgeleide aantal volkomen willekeurig is, is dit de enige manier om een gemiddeld voordeel per gebruiker te berekenen. In werkelijkheid heeft veel van de hier besproken tijdgevoelige geen materieel gevolg als het om directe bereikbaarheid gaat. Talrijke respondenten van de sonderzoeken spreken echter van die ene gouden directe die een grote bijdrage leverde aan het werven of behouden van een belangrijke klant of waardoor eindgebruikers financieel voordeel konden halen uit kortetermijninformatie. Om het aantal tijdgevoelige s via BlackBerry vast te stellen, kregen eindgebruikers de vraag hoeveel s zij op een bepaalde dag via hun BlackBerry-handheld verzenden, hoeveel ze ontvangen, welk percentage van hun tijdgevoelig is en hoeveel tijd ze buiten kantoor doorbrengen. De mediaanwaarde voor het aantal zakelijke s dat per dag door respondenten wordt ontvangen, is 47, en de mediaanwaarde voor het percentage tijd dat eindgebruikers buiten kantoor doorbrengen is 30%. Dit aantal is enigszins misleidend omdat het zowel mobiele als niet-mobiele dagen of perioden omvat. De mediaanwaarde voor het percentage dat wordt ontvangen en dat als tijdgevoelig kan worden bestempeld, is 37%. De mediaanwaarde voor het aantal tijdgevoelige s dat door eindgebruikers met BlackBerry wordt ontvangen als ze buiten het kantoor werkzaam zijn, is vijf per dag of 26 4 per week. De mediaanwaarde van het aantal zakelijke s dat eindgebruikers per dag vanaf hun BlackBerry-handheld verzenden is tien. Dit aantal omvat zowel mobiele als niet-mobiele dagen of perioden. De mediaanwaarde van het percentage tijdgevoelige s dat 4 47 ontvangen s x 37% tijdgevoelige s x 30% van de werkzame tijd buiten het kantoor x 5 dagen per week = ontvangst van 26 tijdgevoelige s per week bij werkzaamheden buiten het kantoor 11

13 eindgebruikers via BlackBerry verzenden is 47%. Dit staat gelijk aan vijf tijdgevoelige e- mails die per dag door de mediaan BlackBerry-gebruiker wordt verzonden, of 24 5 per week. Als zowel verzonden als ontvangen in aanmerking wordt genomen, verwerkt de doorsnee eindgebruiker van BlackBerry 50 tijdgevoelige s per week of 2500 tijdgevoelige s per jaar. BlackBerry en directe bereikbaarheid spraak Om een indicator te berekenen voor de directe bereikbaarheid als het gaat om spraak via BlackBerry, worden aan elk telefoongesprek dezelfde willekeurige waarden toegekend. De mediaanwaarde van telefoongesprekken van eindgebruikers met een spraakgestuurde BlackBerry-handheld is 300 minuten per maand. Volgens actuele algemene marktgegevens van de CTIA (1H2004) was de gemiddelde duur van lokale gesprekken 2,94 minuten, terwijl de gemiddelde duur van roaminggesprekken voor alle mobiele gebruikers 3,4 minuten bedroeg. Om de gemiddelde duur van alle gesprekken te berekenen, moet rekening worden gehouden met de mobiliteit van BlackBerry-gebruikers om de splitsing van de hoeveelheid lokale en roaminggesprekken te kunnen inschatten. Wanneer deze gegevens worden toegepast op basis van een gewogen gemiddelde, is de gemiddelde duur van alle gesprekken via BlackBerry ongeveer 3,01 minuten. Hieruit volgt dat elke BlackBerry-gebruiker met een spraakgestuurde BlackBerry-handheld circa 100 telefoongesprekken per maand plaatst of ontvangt, of 1200 telefoongesprekken per jaar. Voor het doel van de berekening wordt aangenomen dat alle telefoongesprekken die vanaf BlackBerry-handhelds worden geplaatst, plaatsvinden terwijl de gebruiker mobiel is en dat alle gesprekken een element van tijdgevoeligheid in zich hebben [figuur 6]. Geldwaarde van directe bereikbaarheid Jaarlijks BlackBerry (geldwaarde x 2500 tijdgevoelige s per jaar) FIGUUR 6 Jaarlijks BlackBerry (geldwaarde x 1200 telefoongesprekken per jaar) Totaal jaarlijks BlackBerry ( en spraak) 0, , , , , , s verzonden via de BlackBerry-handheld x 47% tijdgevoelige s x 5 dagen per week = verzending van 24 tijdgevoelige s vanaf de BlackBerry-handheld per week 12

14 Kostenbesparing In een eerder onderzoek uit 2001 onderzochten we de kostenbesparingen in relatie tot het afnemend gebruik van andere communicatieapparatuur, zoals draadloze telefoons, PDA's, pagers en laptops. Op dat moment zorgde de afname van het gebruik van de Remote Access Server, afname van het aantal minuten gebruik van draadloze telefoons en verdwijning van PDA's en pagers voor een totaal aan directe kostenbesparingen van 534,28 per jaar per eindgebruiker van BlackBerry. In het onderzoek van 2004 verbruikten BlackBerry-gebruikers met een spraakgestuurde BlackBerry-handheld een mediaanwaarde van 650 belminuten per maand voordat ze BlackBerry gingen gebruiken. Deze gebruikers meldden een verandering in hun maandelijkse belminuten van gemiddeld 0%, omdat ze na het in gebruik nemen van BlackBerry dezelfde mediaanwaarde van 650 belminuten per maand hielden. Aangenomen wordt dat de overstap naar een draadloze Blackberry-handheld geen besparingen oplevert op hardwaregebied omdat de mobiele telefoon niet meer wordt gebruikt. Dit is een redelijke veronderstelling omdat de meeste mobiele telefoons volledig gratis zijn bij het afsluiten van een abonnement. In bedrijven wordt steeds minder gebruikgemaakt van pagers en niet-draadloze PDA's. Dit betekent dat BlackBerry niet zo vaak meer concurrerende hardware vervangt als eens het geval was. Onkosten van pagers en niet-draadloze PDA's werden bij de sberekeningen dan ook gezien als verloren kosten. Rest ons één kostenpost die zinnig is om in de sberekening van BlackBerry op te nemen: afname van het gebruik van de remote access server (RAS) door laptops die inbellen op het bedrijfsnetwerk. Dit is gebaseerd op de overtuiging dat een opsomming van kleine, harde kostenbesparingen per gebruiker, die vaak ook nog discutabel zijn, eerder een storend element vormt dan een voordeel. Daarnaast is dit gebaseerd op de overtuiging dat het inherent is aan het van productiviteitsmiddelen dat er iets moet worden bereikt, in tegenstelling tot iets worden bespaard, en dat dit vrijwel altijd de reden is om dergelijke middelen aan te schaffen. De mediaanwaarde van de BlackBerry-eindgebruiker die voorheen inbelde op het bedrijfsnetwerk geeft aan dat de gebruiker in een bepaalde maand 280 minuten (of 4,7 uur) aangemeld was bij het bedrijfsnetwerk. Na ingebruikname van BlackBerry geeft de mediaanwaarde aan dat de gebruiker 29 minuten per maand (of een half uur) bij het bedrijfsnetwerk was aangemeld. Dat is een afname van 90%. Hieruit volgt dat een doorsnee eindgebruiker die werkt met een laptop en inbelt op het bedrijfsnetwerk naar verwachting per jaar bespaart zodra hij of zij BlackBerry gaat gebruiken. Gegeven het feit dat 84% van de BlackBerry-gebruikers werken met een laptop en minuten per maand voor gebruik van BlackBerry 29 minuten per maand na ingebruikname van BlackBerry x 12 maanden = een besparing van 3012 RAS-minuten per jaar. Aangenomen wordt dat een minuut RAS-gebruik circa 7,5 cent kost. 13

15 91% van deze gebruikers ten minste eenmaal per maand inbellen op het bedrijfsnetwerk, staat dit gelijk aan een besparing van 170 voor een gemiddelde BlackBerry-gebruiker (dat wil zeggen, het gemiddelde van alle gebruikers, aangepast aan de gebruikers die niet over een laptop beschikken en zij die wel over een laptop beschikken, maar niet inbellen op het bedrijfsnetwerk). De gemiddelde prijs voor providers van BlackBerry-handhelds is circa 272. We gaan ervan uit dat de prijs voor de klant niet hoger is als gevolg van subsidiëring van de providers. Met een levensduur van twee jaar ( 136 per jaar) kunnen de bespaarde RAS-minuten worden gezien als een marginaal voordeel dat te vergelijken is met een gratis handheld en een paar maanden gratis gebruik, afhankelijk van het pakket en de prijs. Totale eigendomskosten (TCO) van Blackberry In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de investering van een bedrijf dat 100 gebruikers wil voorzien van BlackBerry-handhelds. In aanmerking genomen dat spraakgestuurde BlackBerry-handhelds in 2007 vrijwel algemeen worden gebruikt (99% van de eindgebruikers onder de respondenten), wordt ervan uitgegaan dat elke nieuwe gebruiker beschikt over een spraakgestuurde BlackBerry-handheld. FIGUUR 7 Component Jaarlijkse kosten per gebruiker BlackBerry-handheld 136 BlackBerry-software 42 Serverhardware 37 Draadloos gegevens ( 30 per maand) 357 Draadloos - spraak (mediaanwaarde van 300 min. per maand x 214 0,06 per min.) Pilotkosten BlackBerry 18 Kosten interne ondersteuning 173 Totale eigendomskosten (TCO) 979 Kostenbesparing (RAS) 171 Netto TCO (met aftrek van besparingen) 808 Incrementele TCO (met aftrek van gesprekskosten voor gebruikers die al beschikten over een mobiele telefoon: 214) Veronderstellingen bij de voorgaande tabel: 594 De gemiddelde verkoopprijs voor providers van BlackBerry-handhelds is circa 272. Voorzichtigheidshalve hebben we de prijs voor zakelijke afnemers op hetzelfde niveau gehouden. In het algemeen geven providers korting op de kosten van handheldhardware bij contracten met ondernemingen. 14

16 De softwarekosten van BlackBerry zijn inclusief de kosten voor de BlackBerry Enterprise Server, extra toegangslicenties en de technische ondersteuning van BlackBerry (TSupport), terwijl de betaling van de software over twee jaar wordt verspreid. Voor gebruik van de BlackBerry Enterprise Server is een Intel Pentium III of compatibele processor (500 MHz of groter, 512 MB RAM, harde schijf van 2 GB) noodzakelijk. Een server die voldoet aan de basisvereisten kost niet meer dan enkele honderden euro's. Maar de meeste bedrijven willen BlackBerry waarschijnlijk installeren als een voor de organisatie essentieel systeem op een rack mounted server met maximale bedrijfstijd, een hoog beschikbaarheidsniveau en meerdere harde schijven. Deze topservers kunnen voor minder dan 7500 worden aangeschaft. Betalingsspreiding over twee jaar. De mediaanwaarde van het aantal uren dat IT-beheerders, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van BlackBerry binnen de organisatie, naar eigen zeggen besteden aan het uitvoeren van de pilot is 48 uur [figuur 8]. De mediaanwaarde voor het aantal BlackBerryhandhelds dat binnen een organisatie wordt gebruikt, is 49. Met als uitgangspunt een salaris van van een IT-beheerder, staat dit gelijk aan 36 per gebruiker, gespreid over twee jaar. De mediaanwaarde van het aantal uren dat IT-beheerders, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van BlackBerry binnen de organisatie, naar eigen zeggen besteden aan ondersteuning van de BlackBerry Enterprise Server is 9 uur per maand [figuur 9]. De mediaanwaarde van het aantal uren dat IT-beheerders, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van BlackBerry binnen de organisatie, naar eigen zeggen besteden aan ondersteuning van de handhelds is 10 uur per maand [figuur 10] en de mediaanwaarde van het aantal gebruikte handhelds is 49. Opnieuw uitgaande van een salaris van een ITbeheerder van , staat dit gelijk aan 173 per gebruiker per jaar. In het onderzoek werd uitdrukkelijk gevraagd naar het totaalaantal uren dat werd besteed aan de ingebruikname van alle toestellen samen tegenover die van elk product afzonderlijk. Daarom is als gemiddelde voor deze berekening 49 toestellen gehanteerd. Incrementele TCO is een interessant meetpunt in de werkelijke totale eigendomskosten van BlackBerry, omdat het merendeel van de mobiele gebruikers (91% in vorig onderzoek) al maandelijkse gesprekskosten hadden. Dergelijke gesprekskosten vallen weg als de spraakservice wordt overgenomen door een BlackBerry-handheld. Maar op deze wijze worden gesprekskosten beschouwd als onbeïnvloedbare, reeds gemaakte kosten. Deze cijfers worden dan ook niet gebruikt bij de sberekeningen. 15

17 FIGUUR 8 Hoeveel uur hebt u ongeveer besteed aan het ondersteunen en uitvoeren van de BlackBerry-pilot? Basis: IT-beheerders (n = 913) Hebben een pilot uitgevoerd voordat BlackBerry volledig in de organisatie werd opgenomen 25 uur of minder 29% 26 t/m 50 uur 25% Gemiddelde: 132 uur Mediaan: 48 uur Meer dan 100 uur 24% 51 t/m 100 uur 22% 16

18 Basis: IT-beheerders (n = 1387) FIGUUR 9 Hoeveel mensuren per maand worden uitsluitend besteed aan het ondersteunen en het beheren van de BlackBerry Enterprise Server in uw organisatie? 5 uur of minder 41% 6 t/m 10 uur 21% Gemiddelde: 32 uur Mediaan: 9 uur Meer dan 50 uur 9% 11 t/m 50 uur 29% Basis: IT-beheerders (n = 1387) FIGUUR 10 Hoeveel mensuren per maand worden uitsluitend besteed aan het ondersteunen en het beheren van BlackBerry-handhelds in uw organisatie? 5 uur of minder 35% 6 t/m 10 uur 20% Gemiddelde: 38 uur Mediaan: 10 uur Meer dan 25 uur 26% 11 t/m 20 uur 19% 17

19 BlackBerry het van de investering Het dat BlackBerry-gebruikers ondervinden van hun investering, varieert met de rol van de medewerker binnen de organisatie en de mate van impact die zijn of haar activiteiten heeft op de winstgevendheid van het bedrijf. Hierna worden diverse sscenario's geschetst voor een aantal verschillende functieniveaus. Het en de terugverdientijd worden in oplopende volgorde weergegeven, zodat de lezer snel kan zien welke cijfers voor hem of haar van toepassing zijn op grond van persoonlijke interpretatie van de inhoud van dit rapport. Voorzichtigheidshalve worden de volgende regels toegepast bij de berekening van alle scenario's: De totale eigendomskosten en de netto totale eigendomskosten worden voor elk scenario berekend om de lezers zelf te laten beslissen of ze de RAS-besparingen willen meetellen die zo kenmerkend zijn voor het gemiddelde gebruik van BlackBerry. Het van de persoonlijke productiviteit is gehalveerd. Dit wordt gedaan om het argument in te calculeren dat mobiele medewerkers niet noodzakelijkerwijs meer werk doen en elke extra minuut benutten om van verloren tijd productieve tijd te maken. De workflowefficiëntie is gehalveerd. Hiervoor geldt hetzelfde als bij de persoonlijke productiviteit. Als het argument wordt aangevoerd dat mobiele professionals niet alle herwonnen productieve tijd ten volle benutten, kunnen hun teamleden ook niet volledig profiteren van de workflowvoordelen die ze via hun mobiele collega's zouden genieten. Op basis van betalingsspreiding over twee jaar. 100 BlackBerry-handhelds en een BlackBerry Enterprise Server. 18

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen

Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen Werkgelegenheidseffecten van de regeling kleine banen drs. K. Bangma drs. B. Van der Linden drs. M. Overweel drs. A. van Velzen drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 20 juli 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door

Nadere informatie

Evaluatie regeling kleine banen

Evaluatie regeling kleine banen Opdrachtgever SZW Evaluatie regeling kleine banen Doel en vraagstelling Opdrachtnemer SEOR / N. de Jong, J. de Koning, K. Zandvliet Onderzoek Evaluatie regeling kleine banen Einddatum 1 mei 2011 Categorie

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer

Op weg naar effectieve schuldhulp. Financiële problemen op de werkvloer Op weg naar effectieve schuldhulp Schuldhulpverlening in bedrijf Financiële problemen op de werkvloer Nibud, 2012 Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink in beweging.

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

5-GELIJKEDAGENMONITOR 2e meting 2012-2013

5-GELIJKEDAGENMONITOR 2e meting 2012-2013 5-GELIJKEDAGENMONITOR 2e meting 2012-2013 5-GELIJKEDAGENMONITOR 2 e meting 2012-2013 - eindrapport - dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom dr. M. de Weerd (projectleider) Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen faculteit ruimtelijke wetenschappen planologie Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen Een vergelijkend onderzoek in drie woonbuurten

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Marty Parker, Principal, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, Principal, UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, Principal, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, Principal, UniComm Consulting, LLC Kosten en resources besparen met Unified Communications Hoe Unified Communications proactieve mogelijkheden biedt in het moeilijke economische klimaat en hoe uw bedrijf deze mogelijkheden met de UC oplossingen

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek vast tijdelijk Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor Een Manpower Witboek Voorwoord Flexibiliteit en betrokkenheid bijten elkaar niet Niet alleen het uitzendbureau, ook de inlener

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening

SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening! ! SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening - eindrapport - Dr.

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie