Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010"

Transcriptie

1 Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: dit voorbeeld sluit aan op het format veiligheidsrapportage behorend bij Kernbeleid 3.0 de gemeente Bovenkamp is een fictieve gemeente met tussen de en inwoners specifiek aan deze veiligheidsanalyse is dat er bij de cijfermatige gegevens gebruikt is gemaakt van een lokale veiligheidsmonitor (dus niet de landelijke veiligheidsmonitor) en dat er uitsplitsing naar (probleem)buurten heeft plaatsgevonden het veiligheidsplan dat op basis van deze veiligheidsanalyse is opgesteld, had betrekking op de periode ; de jaren waarop de cijfermatige gegevens betrekking hebben, zijn daardoor 2005 t/m in plaats van 2006 t/m 2010 (waarvan in het format sprake is) bij de bron van de politiecijfers wordt verwezen naar de betreffende X-pol/BVH-code: de tool VNG-BVH-model was in nog niet beschikbaar; maar de gebruikte X-pol/BVH-codes corresponderen op veel plekken met de in het format genoemde VNG-BVH-model-nummering

2 Veiligheidsanalyse gemeente Bovenkamp Bovenkamp, oktober

3 Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van de integrale veiligheidsanalyse die in de periode mei-september is uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Bovenkamp. Op basis van deze uitgebreide inventarisatie zijn prioriteiten voor de kadernota integrale veiligheid geselecteerd (zie het overzicht van prioriteiten achterin). Deze prioriteiten en overige strategische veiligheidsthema s worden verder uitgewerkt in de nota integraal veiligheidsbeleid en het bijbehorende uitvoeringsplan De veiligheidsanalyse is uitgevoerd conform Kernbeleid Veiligheid, een landelijk veelgebruikte methode voor lokaal integraal veiligheidsbeleid. In deze methode worden vijf veiligheidsvelden onderscheiden: Veilige woon- en leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugd en veiligheid, Fysieke veiligheid en Integriteit en veiligheid. Elk veiligheidsveld omvat enkele meer specifieke veiligheidsthema s (zie ook bijlage 1). In de analyse van deze veiligheidsvelden en thema s staan telkens drie vragen centraal: (1) Welke aantastingen van de veiligheid doen zich voor? (2) Hoe ziet de huidige aanpak van die problematiek eruit? (3) Welke versterkingen van de aanpak zijn mogelijk? De opbouw van het rapport weerspiegelt de gevolgde aanpak: in de hoofdstukken 1 t/m 5 worden de vijf veiligheidsvelden behandeld. De volgorde daarbij is telkens: behandeling huidige problematiek (zowel cijfers als kwalitatieve observaties), behandeling huidige aanpak (in tabelvorm) en opsomming aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen in de komende tijd. Voor een goed begrip van dit rapport is nog het volgende van belang: de mogelijke beleidsversterkingen die telkens genoemd worden, zijn niet de definitieve, via de kadernota vast te stellen hoofdlijnen van beleid - het betreft een overzicht van mogelijke beleidsversterkingen; NB: door in de veiligheidsanalyse ook de mogelijke beleidsversterkingen te analyseren, komen veiligheidsthema s beter uit de verf, ontstaat er een scherper zicht op de veiligheidsproblematiek: niet zelden is een aanpak immers mede definiërend voor het probleem waar die aanpak zich op richt; bij de behandeling hierna van de veiligheidsproblematiek op de verschillende thema s worden cijfers gepresenteerd op zowel gemeentelijk als op buurt- of stadsdeelniveau; bij cijfers op buurtniveau worden niet alle buurten behandeld, aangezien het document dan te omvangrijk zou worden; in het onderzoek dat aan deze rapportage ten grondslag ligt, zijn wel alle 19 buurten geanalyseerd; de belangrijkste uitkomsten voor alle buurten zijn beknopt weergegeven op pagina 15 t/m 18; bij verschillende indicatoren worden zowel cijfers uit de politieregistratie (meldingen) als uit de bewonersenquête/bovenkampmonitor weergegeven (slachtofferschapgegevens); deze beide bronnen vullen elkaar aan en corrigeren elkaar soms; wat betreft de politieregistratie kan meldingsbereidheid immers een vertekenend effect geven. Ten slotte: de informatie voor deze rapportage is verkregen via analyse van cijfers en documenten en een reeks van interviews (zie ook bijlage 2). Concepten van het rapport zijn becommentarieerd door de diverse gesprekspartners. 1

4 Inhoudsopgave Veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving problematiek: - thema 1.1: sociale kwaliteit p. 3 - thema 1.2: fysieke kwaliteit p. 7 - thema 1.3: objectieve veiligheid p. 9 - thema 1.4: subjectieve veiligheid p thema 1.1 t/m 1.4: veiligheidsindex p. 15 aanpak: - aspect infrastructuur p aspect investeren in fysieke woonomgeving p aspect investeren in sociale kwaliteit p aspect betrekken bewoners bij veiligheid en leefbaarheid p aspect toezicht en handhaving (openbare ruimte/sociale veiligheid) p aspect aanpak specifieke criminaliteitsfenomenen p. 36 Tussenstand: mogelijke prioriteiten veilige woon- en leefomgeving p. 40 Veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid - thema 2.1: winkelcentra p thema 2.2: bedrijventerreinen p thema 2.3: uitgaan/horeca p thema 2.4: evenementen en toerisme p. 50 Tussenstand: mogelijke prioriteiten bedrijvigheid en veiligheid p. 53 Veiligheidsveld 3: jeugd en veiligheid - thema 3.1: jeugdoverlast en criminaliteit p thema 3.2: alcohol en drugs p thema 3.3: veilig in en om de school p. 62 Tussenstand: mogelijke prioriteiten jeugd en veiligheid p. 65 Veiligheidsveld 4: fysieke veiligheid - thema 4.1: verkeersveiligheid p thema 4.2: brandveiligheid p thema 4.3: externe veiligheid p thema 4.4: voorbereiding op rampenbestrijding p. 76 Tussenstand: mogelijke prioriteiten fysieke veiligheid p. 78 Veiligheidsveld 5: integriteit en veiligheid - thema 5.1: radicalisering /terrorisme p thema 5.2: georganiseerde criminaliteit p thema 5.3: ambtelijke en bestuurlijke integriteit p. 85 Tussenstand: mogelijke prioriteiten integriteit en veiligheid p. 87 Overzicht: selectie prioriteiten p. 88 Bijlagen Bijlage 1: overzicht veiligheidsvelden kernbeleid veiligheid p. 92 Bijlage 2: overzicht geconsulteerde actoren p. 93 2

5 veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.1: sociale kwaliteit De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op de intermenselijke relaties in een buurt, dat wil zeggen: tussen bewoners en eventueel andere aanwezige personen. Belangrijke aspecten van de sociale kwaliteit zijn betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, de mate van informele sociale controle, e.d. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, drank- en drugsoverlast, overlast van prostitutie en overlast van zwervers Cijfers Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: indicator bron gemeente en buurten daarbinnen meldingen burengerucht (per inwoners) perceptie overlast buren/omwonenden (% respondenten dat aangeeft dat deze overlast vaak voorkomt) meldingen overlast overspannen/gestoord persoon (per inwoners) meldingen drugsoverlast (per inwoners) meldingen overlast zwervers (per inwoners) politie (incidentcode 2.4.1) Bovenkampmonitor 1 politie (incidentcode 2.7.1/E33) politie (incidentcode 2.1.1/E38) politie (incidentcode 2.7.1/E41) feitelijke waarde tabel Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp 9 Buurt 3 11 Buurt 5 17 Buurt 6 12 Buurt Buurt Buurt 12 8 Buurt 17 7 Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt De Bovenkampmonitor wordt in oneven jaren gepubliceerd (2005, 2007, ); de meting heeft plaats aan het einde van het jaar ervoor (resp. 2004, 2006, 2008) 3

6 indicator bron gemeente en buurten daarbinnen meldingen drugshandel (per inwoners) perceptie overlast drugs (% respondenten dat aangeeft dat deze overlast vaak voorkomt) perceptie overlast alcohol/dronken mensen op straat (% respondenten dat aangeeft dat deze overlast vaak voorkomt) perceptie overlast straatprostitutie (% respondenten dat aangeeft dat deze overlast vaak voorkomt) politie (incidentcode 3.1.1) Bovenkampmonitor Bovenkampmonitor Bovenkampmonitor feitelijke waarde vervolg tabel Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp 6 Buurt 3 9 Buurt 5 6 Buurt 6 9 Buurt Buurt 11 5 Buurt Buurt 17 5 Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt perceptie overlast dealpanden (% respondenten dat aangeeft dat deze overlast vaak voorkomt) totaal meldingen overlast (per inwoners) Bovenkampmonitor politie (incidentcode cat ) Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt

7 indicator bron gemeente en buurten daarbinnen perceptie buurtoverlast totaal (indicatorscore) bewonersoordeel kwaliteit woonomgeving (rapportcijfer) Bovenkampmonitor Bovenkampmonitor feitelijke waarde vervolg tabel Bovenkamp 3,3 3,4 3,2 Buurt 3 3,7 3,5 3,4 Buurt 5 4,3 4,5 4,5 Buurt 6 4,6 4,3 4,0 Buurt 10 3,2 3,5 3,3 Buurt 11 4,2 4,5 4,7 Buurt 12 3,4 2,8 3,1 Buurt 17 4,2 3,8 3,2 Bovenkamp 6,9 7,0 7,0 Buurt 3 6,4 6,6 6,4 Buurt 5 5,7 6,1 5,6 Buurt 6 6,1 6,4 6,6 Buurt 10 6,3 6,5 6,8 Buurt 11 6,2 5,8 5,6 Buurt 12 6,8 7,2 7,6 Buurt 17 6,1 7,0 7,3 Conclusie problematiek Op basis van de bovenstaande cijfers, bestudeerde documenten en gevoerde interviews kan het volgende worden geconcludeerd: sinds 2006 is het aantal geregistreerde incidenten van drugshandel licht gestegen; de grootste stijging heeft zich voorgedaan in de buurt Buurt 3; de drugsoverlast in het centrum van Bovenkamp is in de loop der jaren afgenomen (operatie Drugsaanpak); de verslaafden zijn er vrijwel uit het straatbeeld verdwenen; wel is er sprake van een beperkt verplaatsingseffect van drugsoverlast en criminaliteit binnen het werkgebied van politiebasiseenheid Bovenkamp Centrum/Zuid; het betreft verhoudingsgewijs geringe overlast en problematiek; betreft m.n. Buurt 13 en Buurt 14; de drugsoverlast en criminaliteit binnen het werkgebied van politiebasiseenheid Bovenkamp Noord zijn relatief wat omvangrijker (met name in Buurt 3 en Buurt 5; de sociale kwaliteit staat anno het meeste onder druk in de aandachtsbuurten Buurt 3, Buurt 5 en Buurt 11; daarnaast zijn als prioritair aan te duiden: Buurt 6, Buurt 10, Buurt 12 en Buurt 17 (ook alle vier aandachtsbuurten van de gemeente); een indicatie voor de sociale problematiek in de aandachtsbuurten is het aantal uitzettingen door corporaties: een van de Bovenkampse corporaties voert jaarlijks zo n 60 a 70 uitzettingen uit een hoog gemiddelde; redenen zijn veelal overlast in combinatie met betalingsgedrag; in totaal telt Bovenkamp zo n corporatiewoningen, plm. 35% van de totale woningvoorraad; bij de midtermmeting van het Grote stedenbeleid in 2007 bleek Bovenkamp op indicatoren als sociale kwaliteit van de woonomgeving en aandeel hoge inkomens, verloedering, verkoopprijs eigen woning en onveiligheidsgevoel matig te presteren; gesprekpartners wijzen op de impact van het vertrek van de kartonindustrie uit het gebied: Bovenkamp is in snel tempo sociaal en economisch ontluisterd geraakt; de impact kon groot zijn door de relatief uniforme samenstelling van de beroepsbevolking; 5

8 gesprekspartners geven aan dat problematische groepen anno in een overlevingsmodus /- fase zitten, en dat de uitdaging voor overheden er in hoofdzaak uit bestaat deze modus te doorbreken en deze groepen te betrekken, te activeren ; het gevaar daarbij is misschien wel eerder een te veel aan zorg en aandacht (hospitaliseren) dan een tekort daaraan: de aanpak dient gericht en gedoseerd te zijn, en vooral te prikkelen en te verleiden; de aanpak van de drugsoverlast en criminaliteit was er mede op gericht Bovenkamp weer een veilig centrum te bezorgen; dit is in belangrijke mate gelukt; in de komende tijd zal het erom gaan deze uitkomsten te borgen, te institutionaliseren; in een aantal opzichten kan zonder meer gesproken worden van complicerende factoren voor de aanpak van veiligheid en leefbaarheid van Bovenkamp; tegelijk is deze situatie een effectief referentiepunt voor het traceren en vieren van, communiceren over de successen (OOV zet dan ook gericht in op communicatie over maatregelen en projecten). Dwarsverbanden van dit onderwerp met andere veiligheidsthema s/-velden: thema 1.2: fysieke woonomgeving > verloedering thema 1.3: objectieve veiligheid > criminaliteit, veelplegers thema 1.4: subjectieve veiligheid > veiligheidsgevoel thema 3.1/3.2: jeugdproblematiek > overlast, criminaliteit, drugs- en alcoholoverlast. 6

9 veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.2: fysieke kwaliteit De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft logischerwijze betrekking op fysieke kenmerken van de woonomgeving, in het bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Meest algemeen gaat het bij dit thema om de vraag: hoe staat de openbare ruimte erbij? Hoe prettig is het wonen in de buurt gegeven die fysieke kwaliteit? Aspecten zijn dan onderhoud van groen, aanpak zwerfvuil, verlichting van achterpaden e.d.. Inbreuk op de fysieke kwaliteit maken onder meer vernielingen, graffiti, zwerfvuil en andere tekenen van verloedering. Cijfers Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: indicator bron gemeente en buurten daarbinnen algemene kwaliteit woonomgeving (rapportcijfer) verloedering (0 = komt niet voor; 10 = komt zeer vaak voor) meldingen vernieling (per inwoners) slachtofferschap vernielingen (% bewoners dat slachtoffer is geweest) Bovenkampmonitor Bovenkampmonitor politie (categorie 2.2.1) Bovenkampmonitor feitelijke waarde tabel Bovenkamp 6,9 7,0 7,0 Buurt 3 6,4 6,6 6,4 Buurt 5 5,7 6,1 5,6 Buurt 6 6,1 6,4 6,6 Buurt 10 6,3 6,5 6,8 Buurt 11 6,2 5,8 5,6 Buurt 12 6,8 7,2 7,6 Buurt 17 6,1 7,0 7,3 Bovenkamp 5,0 5,1 5,0 Buurt 3 5,6 5,3 5,7 Buurt 5 6,4 6,8 6,4 Buurt 6 6,8 6,8 6,2 Buurt 10 5,1 5,5 5,5 Buurt 11 5,6 5,3 6,1 Buurt 12 4,9 4,5 4,1 Buurt 17 5,4 5,6 4,8 Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt

10 Conclusie problematiek Op basis van de bovenstaande cijfers, bestudeerde documenten en gevoerde interviews kan het volgende worden geconcludeerd: een belangrijker wordend fenomeen in verband met de kwaliteit van de woonomgeving betreft leegstand als gevolg van krimp ; dit geeft in bepaalde buurten (zoals Buurt 11 en Buurt 6) tekenen van verloedering; de kwaliteit van de buurt wordt in het minst gunstig beoordeeld in de aandachtsbuurten Buurt 3, Buurt 5 en Buurt 11 en daarnaast ook in de buurt Buurt 9; aangezien in deze laatste buurt naast dit ongunstige kwaliteitsoordeel eigenlijk alleen slachtofferschap van criminaliteit hoog scoort, lijkt er hier sprake te zijn van een verplaatsings- c.q. overloop -effect; verloedering doet zich volgens de bewoners het meeste voor in de aandachtsbuurten Buurt 3, Buurt 5, Buurt 6, Buurt 10 en Buurt 11 en daarnaast ook in de buurten Buurt 4, Buurt 7 en Buurt 18; ten aanzien van Buurt 4 lijkt om dezelfde reden als hierboven genoemd ten aanzien van Buurt 9, sprake van een verplaatsingseffect; een van de prestatieafspraken met het Rijk betreft een geringere afwijking van het slachtofferschap van vernieling in de aandachtsbuurten ten opzichte van het Bovenkamps gemiddelde; deze doelstelling is niet gehaald; vooral de buurten Buurt 5 en Buurt 6 doen het beduidend minder goed dan Bovenkamp als geheel. Dwarsverbanden met andere thema s/veiligheidsvelden: thema 1.1: sociale kwaliteit; thema 1.3: objectieve veiligheid; thema 1.4: subjectieve veiligheid thema 3.1/3.2: jeugdproblematiek en jeugd & alcohol; thema 3.3: veilig in en om de school; 8

11 veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.3: objectieve veiligheid Bij dit thema gaat om de diverse, veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk, gemeente. Soorten criminaliteit die in elk geval bepalend zijn en uitgewerkt dienen te worden in de analyse, zijn woninginbraak, voertuigcriminaliteit en geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld). Cijfers Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: indicator bron gemeente en buurten daarbinnen totaal aantal incidenten/meldingen (per inwoners) slachtofferschap totaal (indicatorscore) meldingen woninginbraak/ diefstal uit woning (per inwoners) slachtofferschap woninginbraak/poging (% bewoners dat slachtoffer is geweest) meldingen diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (per inwoners) politie (alle incidentcodes) Bovenkampmonitor politie (incidentcode 1.1.1) Bovenkampmonitor politie (incidentcode 1.2.1) feitelijke waarde tabel Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt

12 indicator bron gemeente en buurten daarbinnen slachtofferschap autodelicten (% bewoners dat afgelopen jaar slachtoffer is geweest) meldingen diefstal fiets, bromfiets, snorfiets (per inwoners) meldingen drugshandel (per inwoners) totaal meldingen geweld, lichamelijke integriteit (per inwoners) totaal slachtofferschap geweld en bedreiging (% bewoners dat afgelopen jaar slachtoffer is geweest) Bovenkampmonitor politie (incidentcode 1.2.3) politie (incidentcode 3.1.1) politie (incidentcode cat. 1.4 ) Bovenkampmonitor feitelijke waarde vervolg tabel Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt meldingen openlijk geweld tegen personen politie (incidentcode 1.4.3) Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt

13 indicator bron gemeente en buurten daarbinnen meldingen bedreiging (per inwoners) meldingen moord/doodslag (incl. pogingen) meldingen moord/ doodslag (excl poging) meldingen mishandeling (per inwoners) meldingen huiselijk geweld (zowel abs. als per inwoners) politie (incident-code cat ) politie (incident-code cat ) politie (incident-code cat ) politie (incidentcode cat ) politie feitelijke waarde vervolg tabel Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Stadsregio Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp ,5 6,1 6,3 Buurt ,4 Buurt ,8 Buurt ,4 Buurt ,7 Buurt ,3 Buurt ,2 Buurt ,2 Conclusie problematiek Op basis van de bovenstaande cijfers, bestudeerde documenten en gevoerde interviews kan het volgende worden geconcludeerd: in de periode is op Bovenkampse schaal sprake van een toename van het aantal (bij de politie gemelde) incidenten van woninginbraak, diefstal uit/vanaf motorvoertuigen en diefstal fiets/scooter); de stijging is telkens in vrijwel alle aandachtsbuurten aan de orde; een door 11

14 gesprekspartners geopperde verklaring hiervoor is het na verloop van tijd weer vrijkomen van veelplegers; ook het aantal meldingen van drugshandel neemt toe in de periode , vooral in Buurt 3; in deze buurt neemt ook het aantal meldingen van drugsoverlast sterk toe in de periode (zie paragraaf 1.1); in Buurt 17 neemt de perceptie van drugsoverlast (Bovenkampmonitor) relatief sterk toe in ten opzichte van 2007; dit kan samenhangen met de komst van het nieuwe Opvanghuis in deze buurt en het verzet dat daartegen bstond onder bewoners: mogelijk dat bewoners daardoor extra alert zijn op drugsoverlast; in Buurt 3 en Buurt 11 ervaren bewoners de meeste overlast van dealpanden; opvallend is de omvang van de geregistreerde criminaliteit in Buurt 3: het centrum kent weliswaar meer incidenten per inwoners maar Buurt 3 scoort daarna (veel) hoger dan de andere aandachtsbuurten; de genoemde stijging op vermogensdelicten is ook nadrukkelijk aan de orde in Buurt 3; met name op de delicten diefstal uit/vanaf motorvoertuigen en diefstal fiets/scooter kent Buurt 3 meer incidenten dan de andere buurten; daarnaast kent Buurt 3 consequent een hoog aantal geweldsincidenten; Buurt 5 heeft wat betreft slachtofferschap vooral te maken met relatief veel woninginbraak (dit blijkt zowel uit de politieregistratie als uit de Bovenkampmonitor); in Buurt 6 valt vooral de stijging van het aantal woninginbraken en van diefstal fiets/scooter op; mogelijke oorzaak: in 2008/ is versneld gestart met uithuizing van de flats aan de Bootstraat; drie van de vier flats worden in 2010/2011 gesloopt; hierdoor is sprake van leegstand (een flat staat al helemaal leeg); Buurt 10 scoort op de meeste indicatoren relatief laag (dus gunstig), behalve op het totaal aantal incidenten (dit kan duiden op een relatief hoge meldingsbereidheid) en op het aantal incidenten van mishandeling; Buurt 11 heeft te maken met een forse stijging van het aantal woninginbraken en diefstal fiets/scooter; het slachtofferschap van geweld en bedreiging is in veruit het hoogste in Buurt 11; Bovenkamp Centrum scoort op de meeste indicatoren het ongunstigst van alle buurten (te verklaren vanuit de centrumfunctie in diverse opzichten) maar trekt vooral de aandacht door de gunstige trend op de meeste indicatoren (met uitzondering van diefstal fiets/scooter); Ten aanzien van Buurt 17 valt de stijging van het aantal incidenten diefstal uit/vanaf motorvoertuigen op; daarnaast stijgt zoals gezegd de perceptie van drugsoverlast in deze buurt in (mogelijk ten gevolge van de komst van het derde Opvanghuis in deze buurt); op de meeste andere indicatoren doet Buurt 17 het wat beter dan andere aandachtsbuurten; Kwantitatieve prestatieafspraken met het Rijk in het kader van GSB III betreffen o.m.: een geringere afwijking in van het slachtofferschap van woninginbraak en geweld in de aandachtsbuurten ten opzichte van het Bovenkamps gemiddelde dan in 2003; gemiddeld genomen zijn deze doelstellingen dus gehaald; buurten die echter achterblijven wat betreft woninginbraak zijn vooral Buurt 5 en Buurt 11; wat betreft geweld blijft vooral Buurt 11 achter. Dwarsverbanden met andere thema s/veiligheidsvelden: thema 1.1: sociale kwaliteit; thema 1.2: fysieke kwaliteit; thema 1.4: subjectieve veiligheid; thema 3.1/3.2: jeugdproblematiek en jeugd & alcohol. 12

15 veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.4: subjectieve veiligheid Hier gaat het om het algemene veiligheidsgevoel van bewoners (hoe vaak voelt men zich onveilig, in hoeverre mijdt men bepaalde plekken in de gemeente e.d.) en daarnaast eventueel om het veiligheidsgevoel van bewoners op bepaalde plekken binnen de gemeente (station, winkelgebied, uitgaansgebied, e.d.). Cijfers Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: indicator bron gemeente en buurten daarbinnen onveiligheidsgevoel perceptie dreiging Bovenkampmonitor Bovenkampmonitor feitelijke waarde tabel Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp 1,7 1,6 1,5 Buurt 3 2,2 2,4 2,1 Buurt 5 1,8 2,2 2,4 Buurt 6 2,3 2,6 1,9 Buurt 10 2,6 2,3 2,0 Buurt 11 2,1 2,4 2,9 Buurt 12 3,8 2,5 2,2 Buurt 17 2,9 2,8 1,7 Conclusie problematiek Op basis van de bovenstaande cijfers, bestudeerde documenten en gevoerde interviews kan het volgende worden geconcludeerd: de positieve ontwikkeling ten aanzien van het onveiligheidsgevoel heeft zich na 2007 niet doorgezet; in is sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2007 van het onveiligheidsgevoel; dit doet zich op buurtniveau voor in Buurt 3, Buurt 5, Buurt 6 en Buurt 11; de doelstelling zoals geformuleerd in de kadernota integrale veiligheid 2005 (score plm. gemiddelde van G27) wordt zodoende (waarschijnlijk) niet bereikt; het meest onveilig voelen zich de inwoners van Buurt 5 en Buurt 11; een van de prestatieafspraken met het Rijk in het kader van GSB III had betrekking op de een maximale (ongunstige) afwijking van de aandachtsbuurten ten opzichte van het Bovenkamps 13

16 gemiddelde wat betreft veiligheidsgevoel; deze doelstelling is gemiddeld genomen gehaald; vooral de buurten Buurt 3, Buurt 5 en Buurt 11 blijven echter achter. Dwarsverbanden met andere thema s/veiligheidsvelden: thema 1.1: sociale kwaliteit; thema 1.2: fysieke kwaliteit; thema 1.3: objectieve veiligheid; thema 3.1/3.2: jeugdproblematiek en jeugd & alcohol. 14

17 veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.1 t/m 1.4: veiligheidsindex In de veiligheidsindex op de volgende pagina zijn de scores van de 19 buurten van Bovenkamp op zeven kernindicatoren weergegeven, te weten: 1. algemene kwaliteit van de buurt; 2. drugoverlast en daaraan gerelateerde verschijnselen; 3. geweldpleging; 4. criminaliteit; 5. jeugdoverlast; 6. criminaliteit/slachtofferschap totaal; 7. subjectieve veiligheid. Een grijze markering duidt op een relatief ongunstige score van betreffende buurt op betreffende indicator, vergeleken met scores van andere buurten en Bovenkamp als geheel én in vergelijking met scores in het verleden; een zwarte markering duidt op een relatief zeer ongunstige score van betreffende buurt op betreffende indicator. De onderliggende gegevens zijn in voorgaande paragrafen gepresenteerd (met uitzondering van de gegevens met betrekking tot jeugd; zie daarvoor hoofdstuk 3 van deze rapportage); de gegevens zijn afkomstig uit de politieregistratie en de Bovenkampmonitor. 15

18 1 buurt Perceptie algemene kwaliteit woonomgeving Burengerucht (relatieproblemen) Incidenten overlast Perceptie buurtoverlast Perceptie verloedering Incidenten overlast gestoord persoon Incidenten overlast drugs Incidenten drugshandel Perceptie drugsoverlast Perceptie overlast straatprostitutie Perceptie overlast dealpanden 07 Incidenten overlast zwerver Perceptie op straat lastig gevallen worden Perceptie dronken mensen Perceptie dreiging Incidenten bezit vuurwapens Incidenten bezit overige wapens Incidenten openlijk geweld (persoon) Incidenten mishandeling Incidenten lichamelijke integriteit Slachtofferschap geweld Incidenten moord, doodslag Incidenten diefstal uit/inbraak in woning Slachtofferschap woninginbraak Incidenten diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Slachtofferschap autodelicten Incidenten diefstal van brom-, snor-, fietsen Perceptie overlast jongeren Incidenten overlast jeugd Frequentie inzet politie ivm project overlast jeugd Slachtofferschap vernieling Incidenten vandalisme/baldadigheid Incidenten vernieling cq. zaakbeschadiging Slachtofferschap totaal Incidenten alle resultaatgebieden Onveiligheidsgevoel algemene kwaliteit van de buurt drugsoverlast en daaraan gerelateerde verschijnselen geweldpleging criminaliteit jeugdoverlast crim. totaal subj. veilig heid

19 Nadere analyse van de indicaties zoals weergegeven in de index, in combinatie met informatie uit documentenstudie en interviews, leidt tot de volgende indeling van de 19 Bovenkampse buurten wat betreft mate van prioriteit uit oogpunt van veiligheid en leefbaarheid. buurt 1 Buurt 1 belangrijkste aantastingen van veiligheid en leefbaarheid > drugsoverlast > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap > jeugdoverlast categorisering buurten topprioriteigebieden prioritair aandachts- 2? 2 Buurt 2-3 Buurt 3 > sociale problematiek/geweldpleging > drugsoverlast > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap > jeugdoverlast 4 Buurt 4 > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap > sociale problematiek/geweldpleging > drugsoverlast 5 Buurt 5 > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap > jeugdoverlast 6 Buurt 6 > sociale problematiek/geweldpleging > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap > jeugdoverlast 7 Buurt 7-8 Buurt 8-9 Buurt 9-10 Buurt 10 > geweldpleging > relatief hoge meldingsbereidheid > sociale problematiek/geweldpleging 11 Buurt 11 > drugsoverlast > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap > jeugdoverlast > drugsoverlast 12 Buurt 12 > geweldpleging > vermogenscriminaliteit 13 Buurt 13 > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap 14 Buurt 14 > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap 15 Buurt Buurt Buurt 17 > drugsoverlast 18 Buurt Buurt 19 Geconstateerd kan worden dat de huidige verscherpte aandacht van de gemeente en partners op Buurt 5 en Buurt 11 aansluit op de feitelijke leefbaarheids- en veiligheidssituatie in deze buurten. 2 Met aandachtsgebieden wordt bedoeld: buurten waar in principe weinig interne sociale en veiligheidsproblematiek lijkt te zijn is maar zich wel specifieke vormen van slachtofferschap en drugsoverlast voordoen; in deze buurten zou in theorie sprake kunnen zijn van verplaatsingseffect vanuit naastgelegen buurten; daderanalyse kan dit aan het licht brengen. 17

20 Ook de voortzetting van de aanpak c.q. borging van hetgeen bereikt is in Buurt 6 en Bovenkamp Centrum sluit aan op de resultaten van de veiligheidsindex: sprake is van een positieve tendens in deze buurten uitdaging is die te borgen, te institutionaliseren. Ten aanzien van Buurt 10 en Buurt 17 voert de gemeente een minder intensieve aanpak dan in Buurt 5 en Buurt 6; dit sluit aan op de resultaten van de veiligheidsindex. Verscherping van de aanpak lijkt wenselijk voor Buurt 3: deze buurt doet het in veel opzichten minder goed dan andere aandachtsbuurten, en dat gedurende een langere periode. De buurt is hier gerangschikt onder topprioriteit. 18

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar. Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren Plan van aanpak risicojongeren tot 23 jaar Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren A gemeente Eindhoven Plan van aanpak risico Jongeren tot 23 jaar 2009-2010 Problematiek Marokkaans-Nederlandse jongeren

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Nee, ik voel me nooit onveilig

Nee, ik voel me nooit onveilig Nee, ik voel me nooit onveilig Determinanten van sociale veiligheidsgevoelens Henk Elffers en Wiebe de Jong Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Samenleven met verschillen. Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten

Samenleven met verschillen. Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten Samenleven met verschillen Signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten Gemeente Amsterdam Bureau Onderzoek en Statistiek Samenleven met verschillen Signaleren van spanningen

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

Daar doen we het voor!

Daar doen we het voor! Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf Vita Los Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

M. Tuynman M. Planije. Het kán dus!

M. Tuynman M. Planije. Het kán dus! M. Tuynman M. Planije Het kán dus! Een doorbraak in het Nederlandse dakloosheidsbeleid. Evaluatie Plan van Aanpak maatschappelijke opvang in de vier grote steden, 2006-2014. M. Tuynman M. Planije Het kán

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Kruiskamp, Koppel, Liendert en Zielhorst Ron van Wonderen Erik van Marissing September 2011 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Achtergrond en doelstelling

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport Stichting Goed Wonen Gemert-Bakel Visitatierapport Utrecht, maart 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A. Koopmanschap

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht 2 Colofon: november 2014 Visitatie Jongerenwerk Utrecht Visitatiecommissie Prof. dr. Micha de Winter (voorzitter), Drs.

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Karin Schaafsma, Mia Dieters, Sanneke Verweij Met medewerking van: Marcel van Wezel Voorkomen

Nadere informatie