Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010"

Transcriptie

1 Voorbeeld Veiligheidsanalyserapportage Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: dit voorbeeld sluit aan op het format veiligheidsrapportage behorend bij Kernbeleid 3.0 de gemeente Bovenkamp is een fictieve gemeente met tussen de en inwoners specifiek aan deze veiligheidsanalyse is dat er bij de cijfermatige gegevens gebruikt is gemaakt van een lokale veiligheidsmonitor (dus niet de landelijke veiligheidsmonitor) en dat er uitsplitsing naar (probleem)buurten heeft plaatsgevonden het veiligheidsplan dat op basis van deze veiligheidsanalyse is opgesteld, had betrekking op de periode ; de jaren waarop de cijfermatige gegevens betrekking hebben, zijn daardoor 2005 t/m in plaats van 2006 t/m 2010 (waarvan in het format sprake is) bij de bron van de politiecijfers wordt verwezen naar de betreffende X-pol/BVH-code: de tool VNG-BVH-model was in nog niet beschikbaar; maar de gebruikte X-pol/BVH-codes corresponderen op veel plekken met de in het format genoemde VNG-BVH-model-nummering

2 Veiligheidsanalyse gemeente Bovenkamp Bovenkamp, oktober

3 Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van de integrale veiligheidsanalyse die in de periode mei-september is uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Bovenkamp. Op basis van deze uitgebreide inventarisatie zijn prioriteiten voor de kadernota integrale veiligheid geselecteerd (zie het overzicht van prioriteiten achterin). Deze prioriteiten en overige strategische veiligheidsthema s worden verder uitgewerkt in de nota integraal veiligheidsbeleid en het bijbehorende uitvoeringsplan De veiligheidsanalyse is uitgevoerd conform Kernbeleid Veiligheid, een landelijk veelgebruikte methode voor lokaal integraal veiligheidsbeleid. In deze methode worden vijf veiligheidsvelden onderscheiden: Veilige woon- en leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugd en veiligheid, Fysieke veiligheid en Integriteit en veiligheid. Elk veiligheidsveld omvat enkele meer specifieke veiligheidsthema s (zie ook bijlage 1). In de analyse van deze veiligheidsvelden en thema s staan telkens drie vragen centraal: (1) Welke aantastingen van de veiligheid doen zich voor? (2) Hoe ziet de huidige aanpak van die problematiek eruit? (3) Welke versterkingen van de aanpak zijn mogelijk? De opbouw van het rapport weerspiegelt de gevolgde aanpak: in de hoofdstukken 1 t/m 5 worden de vijf veiligheidsvelden behandeld. De volgorde daarbij is telkens: behandeling huidige problematiek (zowel cijfers als kwalitatieve observaties), behandeling huidige aanpak (in tabelvorm) en opsomming aandachtspunten/mogelijke beleidsversterkingen in de komende tijd. Voor een goed begrip van dit rapport is nog het volgende van belang: de mogelijke beleidsversterkingen die telkens genoemd worden, zijn niet de definitieve, via de kadernota vast te stellen hoofdlijnen van beleid - het betreft een overzicht van mogelijke beleidsversterkingen; NB: door in de veiligheidsanalyse ook de mogelijke beleidsversterkingen te analyseren, komen veiligheidsthema s beter uit de verf, ontstaat er een scherper zicht op de veiligheidsproblematiek: niet zelden is een aanpak immers mede definiërend voor het probleem waar die aanpak zich op richt; bij de behandeling hierna van de veiligheidsproblematiek op de verschillende thema s worden cijfers gepresenteerd op zowel gemeentelijk als op buurt- of stadsdeelniveau; bij cijfers op buurtniveau worden niet alle buurten behandeld, aangezien het document dan te omvangrijk zou worden; in het onderzoek dat aan deze rapportage ten grondslag ligt, zijn wel alle 19 buurten geanalyseerd; de belangrijkste uitkomsten voor alle buurten zijn beknopt weergegeven op pagina 15 t/m 18; bij verschillende indicatoren worden zowel cijfers uit de politieregistratie (meldingen) als uit de bewonersenquête/bovenkampmonitor weergegeven (slachtofferschapgegevens); deze beide bronnen vullen elkaar aan en corrigeren elkaar soms; wat betreft de politieregistratie kan meldingsbereidheid immers een vertekenend effect geven. Ten slotte: de informatie voor deze rapportage is verkregen via analyse van cijfers en documenten en een reeks van interviews (zie ook bijlage 2). Concepten van het rapport zijn becommentarieerd door de diverse gesprekspartners. 1

4 Inhoudsopgave Veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving problematiek: - thema 1.1: sociale kwaliteit p. 3 - thema 1.2: fysieke kwaliteit p. 7 - thema 1.3: objectieve veiligheid p. 9 - thema 1.4: subjectieve veiligheid p thema 1.1 t/m 1.4: veiligheidsindex p. 15 aanpak: - aspect infrastructuur p aspect investeren in fysieke woonomgeving p aspect investeren in sociale kwaliteit p aspect betrekken bewoners bij veiligheid en leefbaarheid p aspect toezicht en handhaving (openbare ruimte/sociale veiligheid) p aspect aanpak specifieke criminaliteitsfenomenen p. 36 Tussenstand: mogelijke prioriteiten veilige woon- en leefomgeving p. 40 Veiligheidsveld 2: bedrijvigheid en veiligheid - thema 2.1: winkelcentra p thema 2.2: bedrijventerreinen p thema 2.3: uitgaan/horeca p thema 2.4: evenementen en toerisme p. 50 Tussenstand: mogelijke prioriteiten bedrijvigheid en veiligheid p. 53 Veiligheidsveld 3: jeugd en veiligheid - thema 3.1: jeugdoverlast en criminaliteit p thema 3.2: alcohol en drugs p thema 3.3: veilig in en om de school p. 62 Tussenstand: mogelijke prioriteiten jeugd en veiligheid p. 65 Veiligheidsveld 4: fysieke veiligheid - thema 4.1: verkeersveiligheid p thema 4.2: brandveiligheid p thema 4.3: externe veiligheid p thema 4.4: voorbereiding op rampenbestrijding p. 76 Tussenstand: mogelijke prioriteiten fysieke veiligheid p. 78 Veiligheidsveld 5: integriteit en veiligheid - thema 5.1: radicalisering /terrorisme p thema 5.2: georganiseerde criminaliteit p thema 5.3: ambtelijke en bestuurlijke integriteit p. 85 Tussenstand: mogelijke prioriteiten integriteit en veiligheid p. 87 Overzicht: selectie prioriteiten p. 88 Bijlagen Bijlage 1: overzicht veiligheidsvelden kernbeleid veiligheid p. 92 Bijlage 2: overzicht geconsulteerde actoren p. 93 2

5 veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.1: sociale kwaliteit De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op de intermenselijke relaties in een buurt, dat wil zeggen: tussen bewoners en eventueel andere aanwezige personen. Belangrijke aspecten van de sociale kwaliteit zijn betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken, de mate van informele sociale controle, e.d. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, drank- en drugsoverlast, overlast van prostitutie en overlast van zwervers Cijfers Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: indicator bron gemeente en buurten daarbinnen meldingen burengerucht (per inwoners) perceptie overlast buren/omwonenden (% respondenten dat aangeeft dat deze overlast vaak voorkomt) meldingen overlast overspannen/gestoord persoon (per inwoners) meldingen drugsoverlast (per inwoners) meldingen overlast zwervers (per inwoners) politie (incidentcode 2.4.1) Bovenkampmonitor 1 politie (incidentcode 2.7.1/E33) politie (incidentcode 2.1.1/E38) politie (incidentcode 2.7.1/E41) feitelijke waarde tabel Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp 9 Buurt 3 11 Buurt 5 17 Buurt 6 12 Buurt Buurt Buurt 12 8 Buurt 17 7 Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt De Bovenkampmonitor wordt in oneven jaren gepubliceerd (2005, 2007, ); de meting heeft plaats aan het einde van het jaar ervoor (resp. 2004, 2006, 2008) 3

6 indicator bron gemeente en buurten daarbinnen meldingen drugshandel (per inwoners) perceptie overlast drugs (% respondenten dat aangeeft dat deze overlast vaak voorkomt) perceptie overlast alcohol/dronken mensen op straat (% respondenten dat aangeeft dat deze overlast vaak voorkomt) perceptie overlast straatprostitutie (% respondenten dat aangeeft dat deze overlast vaak voorkomt) politie (incidentcode 3.1.1) Bovenkampmonitor Bovenkampmonitor Bovenkampmonitor feitelijke waarde vervolg tabel Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp 6 Buurt 3 9 Buurt 5 6 Buurt 6 9 Buurt Buurt 11 5 Buurt Buurt 17 5 Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt perceptie overlast dealpanden (% respondenten dat aangeeft dat deze overlast vaak voorkomt) totaal meldingen overlast (per inwoners) Bovenkampmonitor politie (incidentcode cat ) Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt

7 indicator bron gemeente en buurten daarbinnen perceptie buurtoverlast totaal (indicatorscore) bewonersoordeel kwaliteit woonomgeving (rapportcijfer) Bovenkampmonitor Bovenkampmonitor feitelijke waarde vervolg tabel Bovenkamp 3,3 3,4 3,2 Buurt 3 3,7 3,5 3,4 Buurt 5 4,3 4,5 4,5 Buurt 6 4,6 4,3 4,0 Buurt 10 3,2 3,5 3,3 Buurt 11 4,2 4,5 4,7 Buurt 12 3,4 2,8 3,1 Buurt 17 4,2 3,8 3,2 Bovenkamp 6,9 7,0 7,0 Buurt 3 6,4 6,6 6,4 Buurt 5 5,7 6,1 5,6 Buurt 6 6,1 6,4 6,6 Buurt 10 6,3 6,5 6,8 Buurt 11 6,2 5,8 5,6 Buurt 12 6,8 7,2 7,6 Buurt 17 6,1 7,0 7,3 Conclusie problematiek Op basis van de bovenstaande cijfers, bestudeerde documenten en gevoerde interviews kan het volgende worden geconcludeerd: sinds 2006 is het aantal geregistreerde incidenten van drugshandel licht gestegen; de grootste stijging heeft zich voorgedaan in de buurt Buurt 3; de drugsoverlast in het centrum van Bovenkamp is in de loop der jaren afgenomen (operatie Drugsaanpak); de verslaafden zijn er vrijwel uit het straatbeeld verdwenen; wel is er sprake van een beperkt verplaatsingseffect van drugsoverlast en criminaliteit binnen het werkgebied van politiebasiseenheid Bovenkamp Centrum/Zuid; het betreft verhoudingsgewijs geringe overlast en problematiek; betreft m.n. Buurt 13 en Buurt 14; de drugsoverlast en criminaliteit binnen het werkgebied van politiebasiseenheid Bovenkamp Noord zijn relatief wat omvangrijker (met name in Buurt 3 en Buurt 5; de sociale kwaliteit staat anno het meeste onder druk in de aandachtsbuurten Buurt 3, Buurt 5 en Buurt 11; daarnaast zijn als prioritair aan te duiden: Buurt 6, Buurt 10, Buurt 12 en Buurt 17 (ook alle vier aandachtsbuurten van de gemeente); een indicatie voor de sociale problematiek in de aandachtsbuurten is het aantal uitzettingen door corporaties: een van de Bovenkampse corporaties voert jaarlijks zo n 60 a 70 uitzettingen uit een hoog gemiddelde; redenen zijn veelal overlast in combinatie met betalingsgedrag; in totaal telt Bovenkamp zo n corporatiewoningen, plm. 35% van de totale woningvoorraad; bij de midtermmeting van het Grote stedenbeleid in 2007 bleek Bovenkamp op indicatoren als sociale kwaliteit van de woonomgeving en aandeel hoge inkomens, verloedering, verkoopprijs eigen woning en onveiligheidsgevoel matig te presteren; gesprekpartners wijzen op de impact van het vertrek van de kartonindustrie uit het gebied: Bovenkamp is in snel tempo sociaal en economisch ontluisterd geraakt; de impact kon groot zijn door de relatief uniforme samenstelling van de beroepsbevolking; 5

8 gesprekspartners geven aan dat problematische groepen anno in een overlevingsmodus /- fase zitten, en dat de uitdaging voor overheden er in hoofdzaak uit bestaat deze modus te doorbreken en deze groepen te betrekken, te activeren ; het gevaar daarbij is misschien wel eerder een te veel aan zorg en aandacht (hospitaliseren) dan een tekort daaraan: de aanpak dient gericht en gedoseerd te zijn, en vooral te prikkelen en te verleiden; de aanpak van de drugsoverlast en criminaliteit was er mede op gericht Bovenkamp weer een veilig centrum te bezorgen; dit is in belangrijke mate gelukt; in de komende tijd zal het erom gaan deze uitkomsten te borgen, te institutionaliseren; in een aantal opzichten kan zonder meer gesproken worden van complicerende factoren voor de aanpak van veiligheid en leefbaarheid van Bovenkamp; tegelijk is deze situatie een effectief referentiepunt voor het traceren en vieren van, communiceren over de successen (OOV zet dan ook gericht in op communicatie over maatregelen en projecten). Dwarsverbanden van dit onderwerp met andere veiligheidsthema s/-velden: thema 1.2: fysieke woonomgeving > verloedering thema 1.3: objectieve veiligheid > criminaliteit, veelplegers thema 1.4: subjectieve veiligheid > veiligheidsgevoel thema 3.1/3.2: jeugdproblematiek > overlast, criminaliteit, drugs- en alcoholoverlast. 6

9 veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.2: fysieke kwaliteit De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft logischerwijze betrekking op fysieke kenmerken van de woonomgeving, in het bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Meest algemeen gaat het bij dit thema om de vraag: hoe staat de openbare ruimte erbij? Hoe prettig is het wonen in de buurt gegeven die fysieke kwaliteit? Aspecten zijn dan onderhoud van groen, aanpak zwerfvuil, verlichting van achterpaden e.d.. Inbreuk op de fysieke kwaliteit maken onder meer vernielingen, graffiti, zwerfvuil en andere tekenen van verloedering. Cijfers Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: indicator bron gemeente en buurten daarbinnen algemene kwaliteit woonomgeving (rapportcijfer) verloedering (0 = komt niet voor; 10 = komt zeer vaak voor) meldingen vernieling (per inwoners) slachtofferschap vernielingen (% bewoners dat slachtoffer is geweest) Bovenkampmonitor Bovenkampmonitor politie (categorie 2.2.1) Bovenkampmonitor feitelijke waarde tabel Bovenkamp 6,9 7,0 7,0 Buurt 3 6,4 6,6 6,4 Buurt 5 5,7 6,1 5,6 Buurt 6 6,1 6,4 6,6 Buurt 10 6,3 6,5 6,8 Buurt 11 6,2 5,8 5,6 Buurt 12 6,8 7,2 7,6 Buurt 17 6,1 7,0 7,3 Bovenkamp 5,0 5,1 5,0 Buurt 3 5,6 5,3 5,7 Buurt 5 6,4 6,8 6,4 Buurt 6 6,8 6,8 6,2 Buurt 10 5,1 5,5 5,5 Buurt 11 5,6 5,3 6,1 Buurt 12 4,9 4,5 4,1 Buurt 17 5,4 5,6 4,8 Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt

10 Conclusie problematiek Op basis van de bovenstaande cijfers, bestudeerde documenten en gevoerde interviews kan het volgende worden geconcludeerd: een belangrijker wordend fenomeen in verband met de kwaliteit van de woonomgeving betreft leegstand als gevolg van krimp ; dit geeft in bepaalde buurten (zoals Buurt 11 en Buurt 6) tekenen van verloedering; de kwaliteit van de buurt wordt in het minst gunstig beoordeeld in de aandachtsbuurten Buurt 3, Buurt 5 en Buurt 11 en daarnaast ook in de buurt Buurt 9; aangezien in deze laatste buurt naast dit ongunstige kwaliteitsoordeel eigenlijk alleen slachtofferschap van criminaliteit hoog scoort, lijkt er hier sprake te zijn van een verplaatsings- c.q. overloop -effect; verloedering doet zich volgens de bewoners het meeste voor in de aandachtsbuurten Buurt 3, Buurt 5, Buurt 6, Buurt 10 en Buurt 11 en daarnaast ook in de buurten Buurt 4, Buurt 7 en Buurt 18; ten aanzien van Buurt 4 lijkt om dezelfde reden als hierboven genoemd ten aanzien van Buurt 9, sprake van een verplaatsingseffect; een van de prestatieafspraken met het Rijk betreft een geringere afwijking van het slachtofferschap van vernieling in de aandachtsbuurten ten opzichte van het Bovenkamps gemiddelde; deze doelstelling is niet gehaald; vooral de buurten Buurt 5 en Buurt 6 doen het beduidend minder goed dan Bovenkamp als geheel. Dwarsverbanden met andere thema s/veiligheidsvelden: thema 1.1: sociale kwaliteit; thema 1.3: objectieve veiligheid; thema 1.4: subjectieve veiligheid thema 3.1/3.2: jeugdproblematiek en jeugd & alcohol; thema 3.3: veilig in en om de school; 8

11 veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.3: objectieve veiligheid Bij dit thema gaat om de diverse, veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk, gemeente. Soorten criminaliteit die in elk geval bepalend zijn en uitgewerkt dienen te worden in de analyse, zijn woninginbraak, voertuigcriminaliteit en geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld). Cijfers Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: indicator bron gemeente en buurten daarbinnen totaal aantal incidenten/meldingen (per inwoners) slachtofferschap totaal (indicatorscore) meldingen woninginbraak/ diefstal uit woning (per inwoners) slachtofferschap woninginbraak/poging (% bewoners dat slachtoffer is geweest) meldingen diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (per inwoners) politie (alle incidentcodes) Bovenkampmonitor politie (incidentcode 1.1.1) Bovenkampmonitor politie (incidentcode 1.2.1) feitelijke waarde tabel Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt

12 indicator bron gemeente en buurten daarbinnen slachtofferschap autodelicten (% bewoners dat afgelopen jaar slachtoffer is geweest) meldingen diefstal fiets, bromfiets, snorfiets (per inwoners) meldingen drugshandel (per inwoners) totaal meldingen geweld, lichamelijke integriteit (per inwoners) totaal slachtofferschap geweld en bedreiging (% bewoners dat afgelopen jaar slachtoffer is geweest) Bovenkampmonitor politie (incidentcode 1.2.3) politie (incidentcode 3.1.1) politie (incidentcode cat. 1.4 ) Bovenkampmonitor feitelijke waarde vervolg tabel Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt meldingen openlijk geweld tegen personen politie (incidentcode 1.4.3) Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt

13 indicator bron gemeente en buurten daarbinnen meldingen bedreiging (per inwoners) meldingen moord/doodslag (incl. pogingen) meldingen moord/ doodslag (excl poging) meldingen mishandeling (per inwoners) meldingen huiselijk geweld (zowel abs. als per inwoners) politie (incident-code cat ) politie (incident-code cat ) politie (incident-code cat ) politie (incidentcode cat ) politie feitelijke waarde vervolg tabel Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Stadsregio Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp ,5 6,1 6,3 Buurt ,4 Buurt ,8 Buurt ,4 Buurt ,7 Buurt ,3 Buurt ,2 Buurt ,2 Conclusie problematiek Op basis van de bovenstaande cijfers, bestudeerde documenten en gevoerde interviews kan het volgende worden geconcludeerd: in de periode is op Bovenkampse schaal sprake van een toename van het aantal (bij de politie gemelde) incidenten van woninginbraak, diefstal uit/vanaf motorvoertuigen en diefstal fiets/scooter); de stijging is telkens in vrijwel alle aandachtsbuurten aan de orde; een door 11

14 gesprekspartners geopperde verklaring hiervoor is het na verloop van tijd weer vrijkomen van veelplegers; ook het aantal meldingen van drugshandel neemt toe in de periode , vooral in Buurt 3; in deze buurt neemt ook het aantal meldingen van drugsoverlast sterk toe in de periode (zie paragraaf 1.1); in Buurt 17 neemt de perceptie van drugsoverlast (Bovenkampmonitor) relatief sterk toe in ten opzichte van 2007; dit kan samenhangen met de komst van het nieuwe Opvanghuis in deze buurt en het verzet dat daartegen bstond onder bewoners: mogelijk dat bewoners daardoor extra alert zijn op drugsoverlast; in Buurt 3 en Buurt 11 ervaren bewoners de meeste overlast van dealpanden; opvallend is de omvang van de geregistreerde criminaliteit in Buurt 3: het centrum kent weliswaar meer incidenten per inwoners maar Buurt 3 scoort daarna (veel) hoger dan de andere aandachtsbuurten; de genoemde stijging op vermogensdelicten is ook nadrukkelijk aan de orde in Buurt 3; met name op de delicten diefstal uit/vanaf motorvoertuigen en diefstal fiets/scooter kent Buurt 3 meer incidenten dan de andere buurten; daarnaast kent Buurt 3 consequent een hoog aantal geweldsincidenten; Buurt 5 heeft wat betreft slachtofferschap vooral te maken met relatief veel woninginbraak (dit blijkt zowel uit de politieregistratie als uit de Bovenkampmonitor); in Buurt 6 valt vooral de stijging van het aantal woninginbraken en van diefstal fiets/scooter op; mogelijke oorzaak: in 2008/ is versneld gestart met uithuizing van de flats aan de Bootstraat; drie van de vier flats worden in 2010/2011 gesloopt; hierdoor is sprake van leegstand (een flat staat al helemaal leeg); Buurt 10 scoort op de meeste indicatoren relatief laag (dus gunstig), behalve op het totaal aantal incidenten (dit kan duiden op een relatief hoge meldingsbereidheid) en op het aantal incidenten van mishandeling; Buurt 11 heeft te maken met een forse stijging van het aantal woninginbraken en diefstal fiets/scooter; het slachtofferschap van geweld en bedreiging is in veruit het hoogste in Buurt 11; Bovenkamp Centrum scoort op de meeste indicatoren het ongunstigst van alle buurten (te verklaren vanuit de centrumfunctie in diverse opzichten) maar trekt vooral de aandacht door de gunstige trend op de meeste indicatoren (met uitzondering van diefstal fiets/scooter); Ten aanzien van Buurt 17 valt de stijging van het aantal incidenten diefstal uit/vanaf motorvoertuigen op; daarnaast stijgt zoals gezegd de perceptie van drugsoverlast in deze buurt in (mogelijk ten gevolge van de komst van het derde Opvanghuis in deze buurt); op de meeste andere indicatoren doet Buurt 17 het wat beter dan andere aandachtsbuurten; Kwantitatieve prestatieafspraken met het Rijk in het kader van GSB III betreffen o.m.: een geringere afwijking in van het slachtofferschap van woninginbraak en geweld in de aandachtsbuurten ten opzichte van het Bovenkamps gemiddelde dan in 2003; gemiddeld genomen zijn deze doelstellingen dus gehaald; buurten die echter achterblijven wat betreft woninginbraak zijn vooral Buurt 5 en Buurt 11; wat betreft geweld blijft vooral Buurt 11 achter. Dwarsverbanden met andere thema s/veiligheidsvelden: thema 1.1: sociale kwaliteit; thema 1.2: fysieke kwaliteit; thema 1.4: subjectieve veiligheid; thema 3.1/3.2: jeugdproblematiek en jeugd & alcohol. 12

15 veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.4: subjectieve veiligheid Hier gaat het om het algemene veiligheidsgevoel van bewoners (hoe vaak voelt men zich onveilig, in hoeverre mijdt men bepaalde plekken in de gemeente e.d.) en daarnaast eventueel om het veiligheidsgevoel van bewoners op bepaalde plekken binnen de gemeente (station, winkelgebied, uitgaansgebied, e.d.). Cijfers Indicatoren met betrekking tot dit veiligheidsthema zijn: indicator bron gemeente en buurten daarbinnen onveiligheidsgevoel perceptie dreiging Bovenkampmonitor Bovenkampmonitor feitelijke waarde tabel Bovenkamp Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Buurt Bovenkamp 1,7 1,6 1,5 Buurt 3 2,2 2,4 2,1 Buurt 5 1,8 2,2 2,4 Buurt 6 2,3 2,6 1,9 Buurt 10 2,6 2,3 2,0 Buurt 11 2,1 2,4 2,9 Buurt 12 3,8 2,5 2,2 Buurt 17 2,9 2,8 1,7 Conclusie problematiek Op basis van de bovenstaande cijfers, bestudeerde documenten en gevoerde interviews kan het volgende worden geconcludeerd: de positieve ontwikkeling ten aanzien van het onveiligheidsgevoel heeft zich na 2007 niet doorgezet; in is sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2007 van het onveiligheidsgevoel; dit doet zich op buurtniveau voor in Buurt 3, Buurt 5, Buurt 6 en Buurt 11; de doelstelling zoals geformuleerd in de kadernota integrale veiligheid 2005 (score plm. gemiddelde van G27) wordt zodoende (waarschijnlijk) niet bereikt; het meest onveilig voelen zich de inwoners van Buurt 5 en Buurt 11; een van de prestatieafspraken met het Rijk in het kader van GSB III had betrekking op de een maximale (ongunstige) afwijking van de aandachtsbuurten ten opzichte van het Bovenkamps 13

16 gemiddelde wat betreft veiligheidsgevoel; deze doelstelling is gemiddeld genomen gehaald; vooral de buurten Buurt 3, Buurt 5 en Buurt 11 blijven echter achter. Dwarsverbanden met andere thema s/veiligheidsvelden: thema 1.1: sociale kwaliteit; thema 1.2: fysieke kwaliteit; thema 1.3: objectieve veiligheid; thema 3.1/3.2: jeugdproblematiek en jeugd & alcohol. 14

17 veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving thema 1.1 t/m 1.4: veiligheidsindex In de veiligheidsindex op de volgende pagina zijn de scores van de 19 buurten van Bovenkamp op zeven kernindicatoren weergegeven, te weten: 1. algemene kwaliteit van de buurt; 2. drugoverlast en daaraan gerelateerde verschijnselen; 3. geweldpleging; 4. criminaliteit; 5. jeugdoverlast; 6. criminaliteit/slachtofferschap totaal; 7. subjectieve veiligheid. Een grijze markering duidt op een relatief ongunstige score van betreffende buurt op betreffende indicator, vergeleken met scores van andere buurten en Bovenkamp als geheel én in vergelijking met scores in het verleden; een zwarte markering duidt op een relatief zeer ongunstige score van betreffende buurt op betreffende indicator. De onderliggende gegevens zijn in voorgaande paragrafen gepresenteerd (met uitzondering van de gegevens met betrekking tot jeugd; zie daarvoor hoofdstuk 3 van deze rapportage); de gegevens zijn afkomstig uit de politieregistratie en de Bovenkampmonitor. 15

18 1 buurt Perceptie algemene kwaliteit woonomgeving Burengerucht (relatieproblemen) Incidenten overlast Perceptie buurtoverlast Perceptie verloedering Incidenten overlast gestoord persoon Incidenten overlast drugs Incidenten drugshandel Perceptie drugsoverlast Perceptie overlast straatprostitutie Perceptie overlast dealpanden 07 Incidenten overlast zwerver Perceptie op straat lastig gevallen worden Perceptie dronken mensen Perceptie dreiging Incidenten bezit vuurwapens Incidenten bezit overige wapens Incidenten openlijk geweld (persoon) Incidenten mishandeling Incidenten lichamelijke integriteit Slachtofferschap geweld Incidenten moord, doodslag Incidenten diefstal uit/inbraak in woning Slachtofferschap woninginbraak Incidenten diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Slachtofferschap autodelicten Incidenten diefstal van brom-, snor-, fietsen Perceptie overlast jongeren Incidenten overlast jeugd Frequentie inzet politie ivm project overlast jeugd Slachtofferschap vernieling Incidenten vandalisme/baldadigheid Incidenten vernieling cq. zaakbeschadiging Slachtofferschap totaal Incidenten alle resultaatgebieden Onveiligheidsgevoel algemene kwaliteit van de buurt drugsoverlast en daaraan gerelateerde verschijnselen geweldpleging criminaliteit jeugdoverlast crim. totaal subj. veilig heid

19 Nadere analyse van de indicaties zoals weergegeven in de index, in combinatie met informatie uit documentenstudie en interviews, leidt tot de volgende indeling van de 19 Bovenkampse buurten wat betreft mate van prioriteit uit oogpunt van veiligheid en leefbaarheid. buurt 1 Buurt 1 belangrijkste aantastingen van veiligheid en leefbaarheid > drugsoverlast > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap > jeugdoverlast categorisering buurten topprioriteigebieden prioritair aandachts- 2? 2 Buurt 2-3 Buurt 3 > sociale problematiek/geweldpleging > drugsoverlast > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap > jeugdoverlast 4 Buurt 4 > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap > sociale problematiek/geweldpleging > drugsoverlast 5 Buurt 5 > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap > jeugdoverlast 6 Buurt 6 > sociale problematiek/geweldpleging > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap > jeugdoverlast 7 Buurt 7-8 Buurt 8-9 Buurt 9-10 Buurt 10 > geweldpleging > relatief hoge meldingsbereidheid > sociale problematiek/geweldpleging 11 Buurt 11 > drugsoverlast > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap > jeugdoverlast > drugsoverlast 12 Buurt 12 > geweldpleging > vermogenscriminaliteit 13 Buurt 13 > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap 14 Buurt 14 > vermogenscriminaliteit/slachtofferschap 15 Buurt Buurt Buurt 17 > drugsoverlast 18 Buurt Buurt 19 Geconstateerd kan worden dat de huidige verscherpte aandacht van de gemeente en partners op Buurt 5 en Buurt 11 aansluit op de feitelijke leefbaarheids- en veiligheidssituatie in deze buurten. 2 Met aandachtsgebieden wordt bedoeld: buurten waar in principe weinig interne sociale en veiligheidsproblematiek lijkt te zijn is maar zich wel specifieke vormen van slachtofferschap en drugsoverlast voordoen; in deze buurten zou in theorie sprake kunnen zijn van verplaatsingseffect vanuit naastgelegen buurten; daderanalyse kan dit aan het licht brengen. 17

20 Ook de voortzetting van de aanpak c.q. borging van hetgeen bereikt is in Buurt 6 en Bovenkamp Centrum sluit aan op de resultaten van de veiligheidsindex: sprake is van een positieve tendens in deze buurten uitdaging is die te borgen, te institutionaliseren. Ten aanzien van Buurt 10 en Buurt 17 voert de gemeente een minder intensieve aanpak dan in Buurt 5 en Buurt 6; dit sluit aan op de resultaten van de veiligheidsindex. Verscherping van de aanpak lijkt wenselijk voor Buurt 3: deze buurt doet het in veel opzichten minder goed dan andere aandachtsbuurten, en dat gedurende een langere periode. De buurt is hier gerangschikt onder topprioriteit. 18

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Voorbeeld Uitvoeringsplan Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Uitvoeringsplan Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Uitvoeringsplan Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: dit voorbeeld sluit grotendeels aan op het format uitvoeringsplan behorend bij Kernbeleid 3.0; het

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 Gemeente Heerlen

Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 Gemeente Heerlen Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 Gemeente Heerlen Hartslag voor heel Heerlen Heerlen, maart 2011 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen Voorwoord burgemeester Veiligheid. Een basisvoorwaarde

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 Gemeente Heerlen

Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 Gemeente Heerlen Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 Gemeente Heerlen Hartslag voor heel Heerlen Heerlen, maart 2011 Afdeling Integrale Veiligheid - gemeente Heerlen Voorwoord burgemeester Veiligheid. Een basisvoorwaarde

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving

Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Figuur 2 Middels Burgernet worden inwoners van Spijkenisse actief betrokken bij de veiligheid van hun leefomgeving 2.1 Wat hebben we bereikt? 2.1.1 Veiligheid In

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Samenvatting Integrale veiligheidsanalyse gemeente Maastricht

Samenvatting Integrale veiligheidsanalyse gemeente Maastricht Samenvatting Integrale veiligheidsanalyse gemeente Maastricht mei 1 Momenteel bereiden wij de actualisering van het Meerjarenprogramma (MJP) Veiligheid voor. Het huidige MJP loopt af in 1. Het nieuwe MJP

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Commissie ABA Valkenburg

Commissie ABA Valkenburg Commissie ABA Valkenburg Inhoud Criminaliteit en leefbaarheid Woninginbraken Diefstal uit en vanaf motorvoertuigen Diefstal van auto s Overlast i.v.m. alcohol en drugs Overlast jeugd Nadere toelichting

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. gemeente Brielle

Veiligheidsanalyse. gemeente Brielle Veiligheidsanalyse gemeente Brielle November 2011 Inleiding Deze rapportage vormt de weerslag van de veiligheidsanalyse zoals die in de periode juni/november 2011 heeft plaatsgevonden in het kader van

Nadere informatie

Prioriteiten in veiligheid 2013

Prioriteiten in veiligheid 2013 Prioriteiten in veiligheid 2013 In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten BMC Onderzoek Maart 2013 Jasper van Gaalen Volkan Atalay Projectnummer: 107423 Correspondentienummer: DH-1303-3246

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Eerste resultaten monitor wijkactieplan MSP t.b.v. regiegroep MSP ; Bureau Onderzoek & Statistiek, gemeente Heerlen

Eerste resultaten monitor wijkactieplan MSP t.b.v. regiegroep MSP ; Bureau Onderzoek & Statistiek, gemeente Heerlen Monitor Wijkactieplan MSP Aanleiding In de Heerlende krachtwijk MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld, Palemig) werken de gemeente en woningcorporaties De Voorzorg, Woonpunt en Weller hard aan de ruimtelijke

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2012

Veiligheidsmonitor 2012 Veiligheidsmonitor 2012 O&S april 2012 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2015-2018 GEMEENTE LEIDERDORP

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2015-2018 GEMEENTE LEIDERDORP VEILIGHEIDSANALYSE INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2015-2018 GEMEENTE LEIDERDORP Bestemd voor : College van B&W Gemeenteraad Portefeuillehouder : Mw. L.M. Driessen Burgemeester Leiderdorp Opdrachtgever : Mw.

Nadere informatie

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid 2.1 Inleiding Openbare Orde en Veiligheid is een primaire taak van de lokale overheid. Samen met haar partners werkt de overheid aan een veilige en prettige leefomgeving.

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Leeswijzer van de veiligheidsanalyse

Leeswijzer van de veiligheidsanalyse Leeswijzer van de veiligheidsanalyse Deze rapportage vormt de weerslag van de veiligheidsanalyse zoals die in de periode 2007, 2008 en 2009 heeft plaatsgevonden in het kader van de ontwikkeling van het

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2014

Veiligheidsmonitor 2014 Veiligheidsmonitor 2014 O&S april 2014 Samenvatting s-hertogenbosch wordt steeds veiliger. De doelstelling van de coalitie voor het jaar 2014, geformuleerd in 2010, wordt in bijna alle wijken al gehaald.

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid

34 secondant #1 februari 2010. Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid 34 secondant #1 februari 2010 Scherper zicht op Rotterdamse wijkveiligheid De werkelijkheid achter de cijfers secondant #1 februari 2010 35 De wijk Oud-Charlois heeft meer dan gemiddeld te maken met problemen

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan kadernota

Integraal Veiligheidsplan kadernota Integraal Veiligheidsplan 2013 2016 kadernota Vlaardingen, 27 november 2012 Nr. 538851 1 1. Samenvatting Veiligheid behoort tot de klassieke taken van de overheid. De gemeente speelt hierin een belangrijke

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 2011 O&S april 2011 Samenvatting De veiligheidsmonitor verschijnt eens per jaar en is het belangrijkste meetinstrument voor de veiligheid in s-hertogenbosch. In de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Gemeente Doesburg

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Gemeente Doesburg Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Gemeente Doesburg Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Intern projectleider Extern projectleider: Cluster: Documentversie / status: Burgemeester / K.

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Prioriteiten in veiligheid 2016 In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Prioriteiten in veiligheid 2016 In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten + Prioriteiten in veiligheid 2016 In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten BMC Onderzoek December 2015 Jasper van Gaalen Volkan Atalay Projectnummer: 107834 Correspondentienummer: DH-0501-4738

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Bijlage 2: integrale monitor malberg

Bijlage 2: integrale monitor malberg 1 Bijlage 2: integrale monitor malberg INTEGRALE MONITOR MALBERG Doelstelling Indicator MALBERG Prettige wijk voor verschillende woonen leefculturen gemiddeld aantal reacties van woningzoekenden op vrijkomende

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie