Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan"

Transcriptie

1 Strategisch beleidsplan

2 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we Stichting OPOH: Waar staan we voor: Stichting OPOH: Onze ambities nader uitgewerkt Inhoudelijke ambities: Randvoorwaardelijke ambities: Besturingsfilosofie Sterkten en kansen van de interne organisatie Strategische doelstellingen en monitoring Planning van het Strategisch Beleid OPOH; Strategisch Beleidsplan

3 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch beleidsplan van de stichting OPOH voor de periode Het Strategisch Beleidsplan geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid aan en de strategische keuzes voor de komende 4 jaar. Het gaat om een beschrijving op stichtingsniveau die dient als kader voor de scholen. Het beleid is een logisch gevolg op de bereikte resultaten in de afgelopen vier jaar zoals wij die kort neergezet hebben in hoofdstuk 4. In de achterliggende periode hebben wij ons deels gericht op verdere verzelfstandiging t.o.v. van de gemeente door de organisatie goed in te richten en op orde te brengen. In de komende tijd gaan wij het accent duidelijk verleggen naar het primaire proces, want de scholen, de kinderen, het onderwijs: daar draait het allemaal om. In dit plan geven wij aan wat de ambities van de organisatie zijn en hoe wij die waar willen maken. Het gaat ons bij de beschrijving vooral om de nieuwe, toekomstgerichte ambities en de nieuwe doelstellingen. Daarnaast zijn er going concern tal van zaken die onze aandacht hebben maar niet in dit plan worden beschreven. Dit plan staat niet op zichzelf. Zo zijn wij onderdeel van het WSNS - Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland en geven wij in dat kader gezamenlijk uitvoering aan het Zorgplan. De doelen uit het zorgplan en uit ons eigen strategisch plan zijn met elkaar in evenwicht gebracht. Daarnaast maakt elke school een eigen jaarplan, met daarin naast stichtingsdoelen eigenstandige doelen, gericht op de wijk en de buurt en de specifieke situatie van de school. Wij gaan er van uit dat het strategisch beleid voor de komende jaren bijdraagt aan goed onderwijs voor veel kinderen in Haarlem. Wij hopen dat de goede kwaliteit van ons onderwijs en de plezierige sfeer op de scholen er toe zal bijdragen dat wij verhoudingsgewijs ons leerlingenaandeel behouden. Riana Zandbergen Algemeen directeur Januari 2009 OPOH; Strategisch Beleidsplan

4 2. Onze Ambities Wij willen binnen de looptijd van dit plan een aantal doelstellingen realiseren ten aanzien van de volgende drie inhoudelijke en drie randvoorwaardelijke ambities: Inhoudelijke ambities: Het kind staat centraal in een vertrouwde en rijke leeromgeving. Passend en nabij onderwijs is voor elk kind beschikbaar. Wij zorgen voor goede kwaliteit van het onderwijs. Randvoorwaardelijke ambities: De medewerkers op de scholen zijn goed functionerende professionals. De school biedt een krachtige leer- en werkomgeving. Het bovenschools management en het bedrijfsbureau faciliteren de scholen. OPOH; Strategisch Beleidsplan

5 3. Stichting OPOH: Wie zijn we. Het Openbaar Primair Onderwijs Haarlem (OPOH) is vanaf 1 januari 2009 een openbare stichting met 23 scholen voor basisonderwijs (16), speciaal basisonderwijs (3) en speciaal onderwijs (4). De scholen zijn gevestigd in 31 vestigingen verspreid over de gemeente Haarlem en er zijn 3 nevenvestigingen voor speciaal onderwijs in Hoofddorp en Heemskerk. Een vestiging in Nieuw Vennep is in voorbereiding. Het onderwijs aan ruim 6600 leerlingen wordt verzorgd door een kleine 1000 leraren en andere medewerkers. Het openbaar primair onderwijs Haarlem is per 1 januari 2003 door het bevoegd gezag overgedragen aan de door de gemeenteraad ingestelde bestuurscommissie. Vanaf 1 januari 2009 gaat OPOH als zelfstandige stichting verder. De nieuwe stichting is verantwoordelijk voor de gehele organisatie en de aangesloten scholen. De stichting en de scholen worden voor de administratieve organisatie en processen ondersteund door een bedrijfsbureau. Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingesteld (GMR) met een apart overleg voor de personeelsgeleding (PGMR). Elke school heeft een schoolgebonden Medezeggenschapsraad (MR). OPOH; Strategisch Beleidsplan

6 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor. OPOH heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een professionele organisatie. De organisatie staat goed op de kaart en heeft tal van vernieuwingen doorgevoerd. De financiële en administratieve organisatie is ook in de ogen van de accountant op orde. Het laatste bestuursformatieplan duidt in relatie tot de leerlingenprognoses op beheersbare risico s. Er is een planning- en controlcyclus vastgesteld en er is een actieve GMR. Er ligt een vastgesteld kwaliteitsplan en een personeelsbeleidsplan. De onderwijsinspectie geeft aan dat onze scholen overwegend kwalitatief voldoende of meer dan voldoende onderwijs geven. In de afgelopen periode hebben de scholen onder andere de volgende doelstellingen bereikt (zoals geformuleerd in het strategisch plan 05-08) : De scholen hebben een duidelijke profilering en bieden een gevarieerd aanbod waaruit te kiezen valt (o.a. conceptscholen). De scholen hebben ten behoeve van de kinderen een goede zorgstructuur, zowel binnen en buiten de school. De scholen hebben de blik naar buiten en anticiperen op wat er speelt in de wijk. Tenslotte: de samenwerking tussen het bestuur, het bovenschools management en de schooldirecteuren verloopt goed. De stichting staat voor de volgende kernwaarden: Wij bieden openbaar, d.w.z. algemeen toegankelijk onderwijs: o Elk kind is welkom ongeacht godsdienst, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid en ongeacht de levensovertuiging of politieke gezindheid van de ouders of verzorgers (wij gaan er vanuit dat leren omgaan met verschillen leidt tot meer cohesie in de school en de samenleving); o De kinderen voelen zich veilig en weten zich gezien en gekend; verschillen respecteren en waarderen wij; o Benoembaar is de medewerker die zich optimaal wil inzetten voor (het) openbaar onderwijs; o De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden; o De openbare school betrekt leerlingen, ouders en personeel actief bij het gesprek en de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden. OPOH; Strategisch Beleidsplan

7 5. Stichting OPOH: onze ambities nader uitgewerkt. De stichting heeft inhoudelijke en randvoorwaardelijke ambities. De inhoudelijke ambities betreffen het primaire proces. De randvoorwaardelijke ambities zijn nodig om op inhoud te kunnen presteren. Wij formuleren de randvoorwaardelijk ambities rond respectievelijk de school, het personeel en de bovenschoolse organisatie stichting. Inhoudelijke ambities: 1. Het kind staat centraal in een vertrouwde en rijke leeromgeving: Het belang van het kind staat voorop. Wij vragen ons steeds af in ons doen en laten, werken en praten wat goed is voor het onderwijs en de kinderen. Wij zorgen voor een vertrouwde en krachtige leeromgeving waarin de kinderen optimaal worden voorbereid voor het vervolgonderwijs. Het onderwijs is gericht op een ononderbroken (positieve) ontwikkeling van cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden en sluit zoveel mogelijk aan bij de persoonlijkheid, de talenten en beperkingen van elke leerling. Van elkaar leren, samen verantwoordelijk zijn en leren omgaan met verschillen stimuleren wij van harte. 2. Passend en nabij onderwijs is voor elk kind beschikbaar: Wij gaan uit van de mogelijkheden van kinderen en niet van belemmeringen. Wij bieden passend en thuisnabij onderwijs. Ook voor meer- en hoogbegaafde kinderen hebben wij een aanbod op maat. De zorg in en om de school is voor elk kind beschikbaar. 3. Wij zorgen voor goede kwaliteit van het onderwijs: Elke school presteert in de ogen van de inspectie beter dan in de voorgaande periode. Scholen die al goed scoren stabiliseren de resultaten. De leeropbrengsten worden verbeterd. De scholen verbeteren de zelfevaluatie. Het interne toezicht op de kwaliteit van het onderwijs versterken wij. De horizontale verantwoording (van school naar ouders) geven wij goed en transparant vorm. OPOH; Strategisch Beleidsplan

8 Randvoorwaardelijke ambities: 4. De School biedt een krachtige leer- en werkomgeving: De school staat midden in de wijk (Speciaal Onderwijs: regio) en heeft de blik naar buiten. De school heeft een spilfunctie in het samenwerkingsverband in de eigen wijk (Speciaal Onderwijs:regio). De schoollocaties zijn geschikt voor eigentijds onderwijs en hebben qua onderhoud en aankleding een aantrekkelijke uitstraling. Er is voldoende ruimte om de leerlingen die de school bezoeken te herbergen. 5. De medewerkers op de scholen zijn goed functionerende professionals: De medewerkers op de scholen vormen de ruggengraat van ons onderwijs. Zij maken en dragen het onderwijs. Als professionals zijn zij kind- en oudergericht, kwaliteitsbewust en resultaatgericht. Zij ontwikkelen zich tot goede teamwerkers en kunnen reflecteren op het eigen handelen. OPOH wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor haar personeel en zal de komende periode extra investeren in de ontwikkeling van medewerkers tot goed functionerende professionals. 6. Het bovenschools management en het bedrijfsbureau is ondersteunend aan de scholen: De stichting OPOH is een doelmatige en effectieve organisatie die het primaire proces bij alle activiteiten steeds in het vizier houdt. Wij kiezen voor de volgende speerpunten: de stichting zorgt voor goede huisvesting voor de scholen; wij stimuleren en activeren het principe van de lerende organisatie op alle niveaus.; wij communiceren effectief en nabij met de interne organisatie. OPOH; Strategisch Beleidsplan

9 6. Besturingsfilosofie Het bestuur stuurt op hoofdlijnen, is toezichthoudend en beleidsbepalend. In de toekomst gaan wij uit van een duidelijke scheiding tussen toezicht en bestuur. Om dit te bereiken onderzoeken wij in de komende tijd met ondersteuning van een externe adviseur of de structuur van de organisatie veranderd zal worden. Totdat er een nieuw besluit genomen is geldt onderstaande invulling. Het primaire proces De directeur is de spil in de school; de leerkrachten en ondersteunend personeel op de scholen worden beschouwd als het kapitaal van onze organisatie. Voor OPOH is het primaire proces het belangrijkste uitgangspunt: het onderwijs aan de kinderen, daar draait het allemaal om. Goed onderwijs komt tot stand in optimaal contact tussen de leerkracht en de kinderen. Daarbij is de voortdurende dialoog in het schoolteam over de inhoud van het onderwijs en de ondersteunende processen onontbeerlijk. De directeur is de spil van de schoolorganisatie en geeft sturing aan het integraal beleid. Hij/zij is operationeel werkgever en vertegenwoordigt het bestuur op schoolniveau. Monitoren Op alle niveaus volgen wij in de beleidscyclus het plan-do-check-act principe gevolgd: - Vaststellen van het beleid en de doelen (plan); - Zorgdragen voor de uitvoering (do); - Periodiek toetsen van de voortgang en eindresultaat (check); - Borgen van bereikte resultaten en het nemen van verbetermaatregelen (act). Een organisatie van professionals De leerkracht/medewerker als professional is bezig met voortdurende verbetering en ontwikkeling van zichzelf in een lerende (school)organisatie. De medewerkers zijn als team verantwoordelijk voor het collectieve resultaat. Daarnaast is elke medewerker zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn/haar werk en heeft zelfsturing hoog in het vaandel. Een professional weet onderwijsinhoudelijk goede resultaten te bereiken, is klantgericht (gericht op de ouders en kinderen) en kan samenwerken in een team. Op de juiste momenten kiest hij/zij voor (zelf) reflectie en overleg en verzoekt hij/zij om ondersteuning en begeleiding. De verschillende rollen Verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. De organisatie als geheel heeft drie formele managementlagen: de algemeen directeur, clusterdirecteuren en de schooldirecties. Het bestuur van OPOH heeft de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en bestuurt op hoofdlijnen. Daarbij stelt het bestuur beleidskaders vast met de daarbij behorende middelen. De bovenschoolse directie is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en legt daarvoor rekenschap en verantwoording af. OPOH; Strategisch Beleidsplan

10 Op het niveau van de school wordt in overleg met het schoolteam en de MR, door de directeur het beleid en de (beslissings-)structuur vastgesteld, e.e.a. afhankelijk van de situatie zoals de omvang van de school, aantal locaties, de gewenste stijl van leidinggeven etc. Cultuur van de organisatie OPOH is een resultaatgerichte, lerende en zich vernieuwende organisatie. De verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Wij zoeken de dialoog op alle niveaus. Daar waar het werk wordt uitgevoerd, is er de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de inhoud en de manier waarop er wordt gewerk. Verantwoording en rekenschap Het bestuur heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om op een efficiënte, effectieve wijze om te gaan met de publieke middelen. In de besturingsfilosofie is aangegeven dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie gelegd wordt waardoor scholen voldoende speelruimte krijgen om beleid te maken binnen de vastgestelde kaders en daarbij behorende middelen. Dit betekent dat er een helder en eenduidig kader moet zijn waarbinnen scholen verantwoording afleggen. De planning- en controlcyclus zal hiertoe verder worden verbeterd. De verantwoordingsfunctie nemen wij serieus. Inspectierapporten benutten wij voor verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs en van de organisatie. Ouders en leerlingen in hun rol als klant en partner bevragen wij regelmatig op hun tevredenheid. OPOH; Strategisch Beleidsplan

11 7. Sterkten en kansen van de interne organisatie. In kleine kring hebben wij een korte analyse van de organisatie uitgevoerd. Eerst hebben wij de externe ontwikkelingen in kaart gebracht. Aan de hand van relevante ontwikkelingen hebben we een zogenaamde sterkte/zwakte-analyse gemaakt. Uiteindelijk komen wij tot de volgende samenvatting: Wij gaan de goede kwaliteit van het onderwijs en de sterke organisatie gebruiken om de betrokkenheid van de ouders te vergroten. Wij gaan de sterke organisatie gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs nog beter te maken en waar nodig te innoveren. Wij gaan de sterke organisatie gebruiken om de onze zorg goede en tijdige huisvesting op peil te krijgen. Wij gaan de sterke organisatie gebruiken om onze personeel nog beter toe te rusten en goed personeel aan te trekken. OPOH; Strategisch Beleidsplan

12 8. Strategische doelstellingen en monitoring In voorgaande hoofdstukken hebben we onze ambities en ontwikkelpunten beschreven voor de komende jaren. Dit leidt tot de formuleringen van strategische doelstellingen: wat hebben wij gerealiseerd over 4 jaar. Per jaar wordt in het activiteitenplan beschreven wat de doelstellingen voor dat jaar zijn. We hebben onze doelstellingen gerangschikt naar de ambities zoals eerder omschreven in hoofdstuk 5. Doelstellingen: 1. Het kind staat centraal in een vertrouwde en krachtige leeromgeving: Leerconcepten en de lesmethodes zijn er op gericht individuele talentontwikkeling, samen leren en omgaan met verschillen mogelijk te maken. De school biedt een programma waardoor zowel de cognitie als de sociale competenties van kinderen worden versterkt. De ontwikkeling van het kind binnen de school en buiten de school versterkt elkaar door goede samenwerking met de ouders/verzorgers. De school voert het veiligheidsplan en het anti-pestplan uit. - De school geeft in het jaarplan aan hoe bovenstaande doelen worden gerealiseerd. - In het clusteroverleg wisselen de directeuren ter wederzijdse ondersteuning informatie uit. - In de overleggen tussen leidinggevende en directeuren wordt de voortgang besproken. - In het jaarverslag rapporteer de directeur over de resultaten. 2. Wij zorgen voor goede kwaliteit van het onderwijs: Het interne toezicht op de scholen wordt vastgesteld en geïmplementeerd. - Het interne toezicht wordt naar inhoud en wijze van monitoring vastgelegd in een notitie. Over de implementatie wordt door jaarlijks gerapporteerd in het verslag van de stichting. OPOH; Strategisch Beleidsplan

13 Het kwaliteitszorgsysteem en -instrument dat de scholen hanteren verfijnen wij zodat de kwaliteitzorg voldoet aan de door de inspectie vastgestelde criteria. Tevens is onze doelstelling dat de zelfevaluatie van de scholen hiermee verbetert. - Het huidige kwaliteitsplan wordt geactualiseerd met als onderwerp bovenstaande punten. In het jaarverslag van de school en de stichting rapporteren wij over de resultaten. Elke school presteert in de ogen van de inspectie beter dan in de voorgaande periode. Scholen die al goed scoren stabiliseren de resultaten. Elke school stelt vast wat de leeropbrengsten over vier jaar moeten zijn en welke overige onderdelen dan zijn verbeterd. Er worden doorgaande leer en -ontwikkelingslijnen ontwikkeld van VVE tot VO. - In het jaarplan beschrijft de school hoe bovenstaande doelen worden gerealiseerd. - In het clusteroverleg wordt informatie gewisseld tussen de directeuren. - In het overleg tussen leidinggevende en schooldirecteur wordt de voortgang besproken. - In het jaarverslag rapporteert de directeur over resultaten. - In het jaarverslag van de stichting rapporteert de bovenschoolse directie over de resultaten. 3. Passend en nabij onderwijs is voor elk kind beschikbaar: (definitie: Iedere leerling krijgt zo nabij mogelijk het onderwijs en de zorg die past bij zijn mogelijkheden en beperkingen onder het motto regulier als het kan, speciaal als het moet ) Binnen het regionaal netwerk richt OPOH samen met de scholen een samenhangend geheel van onderwijs en zorg in, waarmee maatwerk voor individuele leerlingen wordt gerealiseerd. De mogelijkheden tot meer handen in de klas (directe ondersteuning van de leraar) worden onderzocht en maximaal benut. SBO en SO fungeren als expertise- en kenniscentrum: de basisscholen formuleren iom SO en SBO hun vraag. SO en SBO stellen een aanbod af op de vraag. - In het regionaal platform Passend Onderwijs i.o. (bovenbestuurlijk PO en VO) worden deze onderwerpen als doelstelling benoemd. - Er wordt onderzocht of het WSNS- verband dan wel OPOH zelf deze doelstellingen kunnen ondersteunen. - Monitoring en rapportage vindt plaats via de werkgroep kwaliteit en in het jaarverslag van OPOH. OPOH; Strategisch Beleidsplan

14 De school (leraren) vergroot zijn mogelijkheden om met verschillen in de klas om te gaan. De school beschrijft wat zij daarvoor nodig heeft en wat hij daarvoor gaan doen. De school beschrijft welke zorg wel en niet geboden kan worden (zorgbreedte). De school verbetert waar nodig de onderwijs- en zorgstructuur binnen en buiten de school. De school beoordeelt zorgvuldig of een kind de beste kansen heeft op een basisschool met extra aandacht, of in het speciaal (basis)onderwijs met eventuele terugkeerkansen. In goed overleg tussen BAO/SO/SBO worden arrangementen op maat gemaakt. - In het jaarplan beschrijft de school hoe deze doelen gerealiseerd worden - In het clusteroverleg wordt informatie uitgewisseld. - In het overleg tussen leidinggevende en schooldirecteur wordt de voortgang besproken. - In het jaarverslag rapporteren wij, school en stichting, over de resultaten. 4. De School biedt een krachtige leer- en werkomgeving: De school organiseert een aansluitend en samenhangend geheel van onderwijs, zorg en opvang. Hiertoe wordt actief de samenwerking met ouders en externe partners gezocht. Het personeelsbeleid wordt per school beschreven. De medezeggenschap via de MR-en wordt indien nodig verbeterd. zie hieronder bij De medewerkers op de scholen ontwikkelen zich tot goed functionerende professionals: Elke medewerker ontwikkelt zich tot een professional: vakbekwaam, een teamwerker, kind- en oudergericht, kwaliteitsbewust en bereid en in staat zichzelf verder te ontwikkelen. Zelfreflectie en intervisie is hiervoor noodzakelijk. In overleg met de medewerkers wordt vastgesteld welke vorm van ondersteuning en scholing nodig is om zich zodoende te kunnen ontwikkelen. Elke leraar vergroot zijn mogelijkheid om te kunnen omgaan met verschillen in de klas. De leraar formuleert hoe hij dat wil bereiken en welke vorm van ondersteuning en scholing hij/zij nodig heeft. OPOH; Strategisch Beleidsplan

15 - In het jaarplan beschrijft de school hoe bovenstaande doelen worden gerealiseerd. - In het clusteroverleg wordt informatie uitgewisseld. - In het overleg tussen leidinggevende en schooldirecteur wordt de voortgang besproken. - In het jaarverslag rapporteren wij, school en stichting, over de resultaten. 6. Het bovenschools management en het bedrijfsbureau is ondersteunend aan de scholen: Aan de hand van een integraal huisvestingsplan (inclusief het renovatieplan) streven wij naar goede huisvesting. Met de scholen bespreken wij minimaal 2x per jaar de stand van zaken. 2x per jaar rapporteren wij over wat gelukt is en wat niet. De relatie met de gemeente wordt verder verbeterd. - Huisvestingsplan is als definitieve versie gereed per 1 juli De voortgang wordt 2x per jaar gerapporteerd en besproken met alle geledingen. - Met de wethouder en de raadscommissie vindt jaarlijks overleg plaats over de voortgang aan de hand van het jaarverslag. Met de GMR wordt een plan ontwikkeld om de medezeggenschap en horizontale verantwoording verder te verbeteren, inclusief de communicatie met de ouders. Een gezamenlijk scholing (GMR en bovenschoolse leiding) vormt onderdeel van het plan. - Over het plan, de invulling en de voortgang wordt gerapporteerd in het jaarverslag van de stichting. De invloed van medewerkers op het eigen werk wordt vergroot. Onderwerpen die draagvlak behoeven worden van onderaf opgebouwd. Hiertoe worden trainingsdagen georganiseerd. Als oefening wordt gestart met het onderwerp ICT op de scholen. - Op de eerste trainingsdag (25 maart 2009) bepalen wij de voortgang en monitoring bepaald. - Aan de hand van de enquêteresultaten van het kwaliteitsinstrument, de risicoinventarisatie en de popgesprekken volgen wij de tevredenheid van medewerkers. - In het clusteroverleg wordt informatie uitgewisseld. - In de overleggen tussen leidinggevende en schooldirecteur bespreken wij de voortgang. - In het jaarverslag van de school rapporteert de directeur over de resultaten. OPOH; Strategisch Beleidsplan

16 Onder ons motto de lerende organisatie stimuleren wij kennisdelen tussen scholen. - In overleg met de directeuren bepalen wij opnieuw welke instrumenten wij - inzetten. Over de resultaten rapporteren wij in het jaarverslag van de stichting. Het functiebouwwerk wordt helder en transparant geformuleerd. Het document zal voor alle relevante functies een duidelijke functie- en taakomschrijving bevatten. Het personeelsbeleid wordt aan de hand van het vastgestelde integrale personeelsbeleidsplan verder ontwikkeld en geïmplementeerd. - Over beide onderwerpen wordt door een werkgroep een document geproduceerd met doelen en resultaten voor de komende vier jaar. Over de voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd in het verslag van de stichting. OPOH; Strategisch Beleidsplan

17 9. Planning van het Strategisch Beleid Ieder jaar zal een planning gemaakt worden aan de hand van de evaluatie van het afgelopen jaar. Deze planning wordt met alle betrokkenen besproken en vastgesteld. De planning wordt ook financieel onderbouwd om zo duidelijk te maken wat de keuzes voor het komende jaar voor invloed hebben op de financiële situatie van de stichting. OPOH; Strategisch Beleidsplan

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2014-2017 Hurmet Stichting

Strategisch beleidsplan 2014-2017 Hurmet Stichting Strategisch beleidsplan 2014-2017 Hurmet Stichting Helmond, April 2014 pagina1 INHOUDSOPGAVE: ALGEMENE GEGEVENS... 3 INLEIDING... 4 HURMET STICHTING... 5 VISIE EN MISSIE... 5 DOELSTELLING... 5 PROJECTEN

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013. FUNCTIEPROFIEL Clusterdirecteur Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre Veldhoven, 4 april 2013. De organisatie SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Werving en selectie voorzitter College van Bestuur Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Stichting Panta Rhei 1 Wie zijn wij? Stichting

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen:

De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Opsterland BESTUURSFILOSOFIE 1. Inleiding De Bestuursfilosofie van PRIMO-Opsterland kent een tweetal sporen: Spoor 1: Voor het schooljaar 2006-2007

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Samen krachtig in groei en bloei

Samen krachtig in groei en bloei Samen krachtig in groei en bloei Het verhaal van de boom Samen Prefusiejaar Fusie 01-08-2015 1 school, 2 onderwijslocaties Obbicht en Grevenbicht Visie: kind voorop, omgevingsgericht en toekomstgericht

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs

samenwerking De rol van de schoolleider en de MR in de cyclus van het schoolondersteuningsprofiel Drie niveaus van passend onderwijs De rol van de leider en de MR in de cyclus van het Medezeggenschap: sterker, beter, passend Jan Stuijver Medezeggenschap: sterker, beter, passend 1 Medezeggenschap: sterker, beter, passend 2 Drie niveaus

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Beleidsplan Medezeggenschapsraad (MR) O.B.S. De Bongerd Terwolde. Schooljaar 2014-2015

Beleidsplan Medezeggenschapsraad (MR) O.B.S. De Bongerd Terwolde. Schooljaar 2014-2015 Beleidsplan Medezeggenschapsraad (MR) O.B.S. De Bongerd Terwolde Schooljaar 2014-2015 Openbare basisschool de Bongerd Schoolstraat 2 7396AT Terwolde Tel: 0571-291614 E-mail: mr.obsdebongerd@archipelprimair.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Beste ouders, Hierbij treft u het volledige verslag aan van de kwaliteitsenquête 2014. Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Onderwijsgroep Punt Speciaal

Jaarplan 2014 Onderwijsgroep Punt Speciaal Jaarplan 2014 Onderwijsgroep Punt Speciaal 16 januari 2014, Lucas Korenromp, bestuurder 1 1. Goed onderwijs voor onze leerlingen De scholen van Punt Speciaal leveren kwaliteit aan de maat volgens de (wettelijke)

Nadere informatie

Profieldocument. Lid Raad van Toezicht SPO. Utrecht

Profieldocument. Lid Raad van Toezicht SPO. Utrecht Profieldocument Lid Raad van Toezicht SPO Utrecht Almere 17 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over SPO Utrecht 3 2. Informatie over de vacature lid Raad van Toezicht 6 2.1 Ontstaan van de vacature

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Met deze screeningslijst krijgt u r inzicht in de visie van uw school op een warme overdracht van begaafde en excellerende leerlingen

Nadere informatie

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum Nota Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum 1 Inhoud Inleiding... 3 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Uitgangspunten... 4 Indicatoren... 5 Gemeentelijk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Agenda Fusie Informatie Avond 1

Agenda Fusie Informatie Avond 1 Agenda Fusie Informatie Avond 1 Welkom en Doel Even voorstellen: wie is wie Korte terugblik Stand van zaken 01-09-2014: FER Brief burgemeester/krant Missie, visie, kernwaarden +Omgevingsgericht+Toekomstgericht

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE KERN VAN DE MISSIE VAN KINDANTE EN HAAR SCHOLEN Het kind staat centraal in zijn leren leren en leren leven. Dat doen wij door het ontwikkelen, samenbrengen,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290

MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM. Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 MEERJAREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2014 SKO DE ZWERM Den Haag, 8 december 2010 Projectnummer: 36290 SKO De Zwerm 1 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord van de Voorzitter 3 1. De Missie van De Zwerm 4 2. De visie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie