Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2012 Index

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2012 Index"

Transcriptie

1 Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2012 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen

2 1 Inleiding Verantwoord beleggen Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (hierna het pensioenfonds) past sinds 2008 instrumenten van verantwoord beleggen toe bij het beheer van haar vermogen. In deze halfjaarlijkse rapportage leest u over de laatste stand van zaken met betrekking tot deze instrumenten en vindt u terug welke activiteiten er namens het pensioenfonds zijn ondernomen. Op de website van het pensioenfonds vindt u beleidsdocumenten en rapportages waarnaar in dit rapport wordt verwezen. Deze inleiding geeft een kort overzicht van de achtergrond van verantwoord beleggen. 1. Wat houdt verantwoord beleggen in? Het pensioenfonds staat voor een goed en betaalbaar pensioen. Het pensioenfonds is van mening dat verantwoord beleggen bijdraagt aan het realiseren van een goed en betaalbaar pensioen voor huidige en toekomstige generaties. Daarom besteedt het pensioenfonds waar nodig en mogelijk binnen de fiduciaire verantwoordelijkheid aandacht aan ecologische, sociale en governance onderwerpen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen door ondernemingen waarin belegd wordt speelt een belangrijke rol. 2. Wat zijn de uitgangspunten? Voor het verantwoord beleggen beleid hanteert het pensioenfonds de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties als uitgangspunt. Deze principes hebben betrekking op vier hoofdthema s: Mensenrechten Arbeidsnormen Milieu Anticorruptie Het VN Global Compact bestaat uit tien breed geaccepteerde principes (zie bijlage 1). Deze principes vinden hun oorsprong in internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en principes van de International Labour Organisation (ILO). Het VN Global Compact verlangt van bedrijven dat zij binnen hun eigen invloedsfeer kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie omarmen, ondersteunen en uitoefenen. 3. Wat doet het pensioenfonds? Voor het verantwoord beleggen beleid van pensioenfonds wordt gebruik gemaakt van drie instrumenten: 1. Uitsluiting, van producenten van controversiële wapens en schenders van het VN Global compact; 2. Engagement, het aangaan van de dialoog met ondernemingen; 3. Corporate governance en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen De instrumenten, de gemaakte keuzes en de recente ontwikkelingen worden ieder in afzonderlijke hoofdstukken besproken. 4. De scope van het verantwoord beleggen beleid Daar waar mogelijk past het pensioenfonds haar verantwoord beleggen beleid toe op haar beleggingen. Het verantwoord beleggen beleid van het pensioenfonds is van toepassing op beleggingen in mandaten beheerd door Syntrus Achmea. Het pensioenfonds maakt voor het beheer van haar vermogen, naast Syntrus Achmea Vermogensbeheer, ook gebruik van eterne vermogensbeheerders. Wanneer het fonds gebruik maakt van beleggingsfondsen of pools van eterne vermogensbeheerders, is het niet altijd mogelijk om het eigen verantwoord beleggen beleid toe te passen. Aandelen Het pensioenfonds belegt direct in aandelen. Op de aandelenportefeuilles die beheerd worden door Syntrus Achmea is het verantwoord beleggen beleid van het pensioenfonds zoals eerder beschreven van toepassing. Vastrentende waarden Ontwikkelde markten Het pensioenfonds heeft eigen beleggingsmandaten die beheerd worden door Syntrus Achmea. Op deze mandaten is het uitsluitingbeleid van het pensioenfonds van toepassing is. Dit betekent dat in de bedrijfsleningenportefeuille niet wordt belegd in producenten van controversiële wapens en ondernemingen die structureel de principes van het VN Global Compact schenden. Op voorhand stelt het pensioenfonds ook een minimum vereiste aan de landen waarvan het staatsobligaties opneemt in haar beleggingsportefeuille. Het belangrijkste minimum vereiste is gebaseerd op de sancties en verordeningen van de VN Veiligheidsraad. In de geest van deze sancties belegt het pensioenfonds op voorhand niet in 2

3 staatsobligaties van gesanctioneerde landen. Andere beleggingen in deze landen zijn in beginsel niet uitgesloten. Het analyseren van de beleggingsportefeuilles aan de hand van ESG factoren blijft onder de aandacht van Syntrus Achmea. Syntrus Achmea zal naast de interne activiteiten de ontwikkelingen in de markt op dit gebied blijven monitoren, onderzoeken en toepassen indien gepast. Dit met het doel van het behalen van een goed rendement en het streven naar een goed en betaalbaar pensioen voorop. Opkomende markten Het pensioenfonds heeft een deel van haar vermogen belegd in staatsobligaties van opkomende landen. Het pensioenfonds doet dit op een innovatieve wijze door te kijken naar fundamentele factoren in plaats van marktwaarde bij het samenstellen van de benchmark. De fundamentele factoren die gebruikt worden hebben een sterk maatschappelijk karakter en zijn gebaseerd op ondermeer: energieafhankelijkheid, vervuiling, uitputting van grondstoffen, onderwijs, economische ongelijkheid, mate van sociale bescherming, het democratisch bestel, politieke effectiviteit en zakelijke rechten. Deze factoren zijn van meerwaarde omdat zij inzicht geven in de mate waarin landen een duurzame economische ontwikkeling nastreven. Dit wordt van belang geacht vanuit de overtuiging dat productieve landen en landen welk tekortkomingen in het politieke en sociale kader beheersen beter in staat zijn om aan hun soevereine verplichtingen op de lange termijn te voldoen, waaronder ook het maken van periodieke rentebetalingen en de aflossing op staatsobligaties. Hoewel de fundamentele factoren een sterk maatschappelijk karakter hebben zijn deze factoren in eerste instantie bedoeld om risico te beheersen en niet om een normatieve ondergrens te bepalen. Om ervoor te zorgen dat de beleggingen voldoen aan de uitgangsprincipes van het pensioenfonds is er voor dit mandaat ook een normatieve ondergrens gedefinieerd. Beleggingen in opkomende markten dragen een hoger risico om niet te voldoen aan de uitgangsprincipes van het pensioenfonds. Om deze risico s te beheersen worden er daarom voor dit mandaat, in aanvulling op het algemene landenbeleid van het pensioenfonds, striktere criteria gehanteerd. In de praktijk betekent dit dat er leningen zijn van schulduitgevende landen die niet opgenomen mogen worden in de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds.. Alternatieve beleggingen Het pensioenfonds belegt in het Interpolis Pensioenen Private Equity II fonds. Voor dit fonds worden duurzaamheidscriteria gehanteerd zoals de uitgangspunten van het Global Compact en worden beleggingen in ondernemingen die wapens produceren uitgesloten. Daarnaast wordt in de toekomst bij het selecteren van private equity fondsen uitdrukkelijk rekening gehouden met verantwoord beleggen. Met betrekking tot de beleggingen in infrastructuur laat het pensioenfonds zich informeren als er het concrete voornemen bestaat in nieuwe projecten te investeren, zoals gevangenissen. Op dat moment kan het fonds besluiten of het zich met een dergelijke belegging kan verenigen. 5. Hoe legt het pensioenfonds verantwoording af? Transparantie is onafscheidelijk verbonden aan een goed verantwoord beleggen beleid. Het pensioenfonds rapporteert daarom tweemaal per jaar over hoe zij de afgelopen periode invulling gaf aan het verantwoord beleggen beleid. Ook rapporteert het pensioenfonds over de wijze waarop instrumenten zijn ingezet op sociale, governance en milieuthema s. Het pensioenfonds rapporteert via een verantwoord beleggen rapportage. Met behulp van een zogenoemd vote disclosure system geeft het pensioenfonds inzicht in haar stemgedrag. De rapportages en het systeem zijn toegankelijk via de website van het pensioenfonds. Daarnaast staan op deze website de volgende documenten: 1. Verantwoord beleggen beleid 2. Uitsluitingsbeleid ten aanzien van controversiële wapens 3. Corporate governance en stembeleid Deze rapportage Gekozen instrumenten, de gemaakte keuzes en de recente ontwikkelingen worden in het vervolg van dit verslag in afzonderlijke hoofdstukken besproken. Dit is een geïntegreerde rapportage, de informatie met betrekking tot 3

4 verantwoord beleggen in dit rapport heeft dus betrekking op de beleggingen van het pensioenfonds in haar portefeuilles. Recente onwikkelingen Onderzoek Natuur & Milieu De organisatie Natuur & Milieu zet zich in voor een duurzame en gezonde wereld. Zij publiceerde begin mei 2012 de resultaten van een onderzoek naar het meewegen van (het voorkomen van) klimaatverandering in investeringsbeslissingen van pensioenfondsen. Het onderzoek wijst uit dat het pensioenfonds voorop loopt bij het beleggen in aandelen van beursgenoteerde bedrijven die bovengemiddeld scoren in het Carbon Disclosure Project, bij het ondertekenen/ondersteunen van klimaatallianties en in transparantie. Het beperken van investeren in steenkool en het minimaliseren van beleggingen in teerzand en schalieolie evenals een klimaatvriendelijker stembeleid vragen aandacht volgens de organisatie. Natuur & Milieu stelt dat onder de onderzochte pensioenfondsen geen 'klimaatvriendelijke toppers' te vinden zijn. Als belangrijkste reden voert de organisatie op dat de pensioenfondsen geen samenhangend klimaatvriendelijk beleggingsbeleid voeren en dat het voorkomen van klimaatverandering veel bewuster kan worden meegenomen in de investeringsbeslissingen van de pensioenfondsen. Natuur & Milieu gaat in haar analyse echter voorbij aan een aantal inspanningen en strategische keuzes van het pensioenfonds. Zo vertrouwt het pensioenfonds meer op het actief gebruik maken van engagement (dialoog) en stemrecht om gewenste veranderingen te bewerkstelligen, dan het op voorhand minimaliseren van beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij de ontginning van bijvoorbeeld teerzanden en schalieolievelden. tegelijkertijd het duurzame gedrag en de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen te bevorderen. Deze dialogen richten zich op kwesties die verband houden met kansen en risico s, waaronder risico s die verband houden met duurzaamheidsaspecten die van invloed zijn op de waarde van een onderneming, zoals klimaatverandering. De aandelenportefeuille van het pensioenfonds is een weerspiegeling van de reële economie. Dit betekent dat er ook wordt belegd in grote, beursgenoteerde energiemaatschappijen en oliemaatschappijen waarvan de activiteiten ondermeer het ontginnen van teerzanden en schalieolievelden kunnen behelzen. Risicomanagement bij investeringen in teerzanden en schalieolieprojecten door grote energiebedrijven waarin wordt belegd, is dan ook een belangrijk engagementthema voor het pensioenfonds. Bij het uitoefenen van stemrechten houdt het pensioenfonds wel degelijk rekening met voorstellen die positief zijn voor het klimaat. Het pensioenfonds beschouwt echter alle voorstellen op individuele basis, waarbij het specifieke feiten en omstandigheden in ogenschouw neemt. Daardoor kan er per onderneming bijvoorbeeld anders gestemd worden op een voorstel van gelijke aard. Het fonds staat doorgaans positief ten opzichte van initiatieven (van andere aandeelhouders) om maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen beursgenoteerde ondernemingen te bevorderen, maar steunt niet op voorhand alle voorstellen van aandeelhouders. Het pensioenfonds deelt de visie van Natuur & Milieu dat het klimaat en energiebewust beleggen van belang zijn, maar heeft de overtuiging dat een samenhangend klimaatvriendelijk beleggingsbeleid op meerdere manieren verwezenlijkt kan worden. Met ondermeer de huidige engagementstrategie heeft het pensioenfonds de overtuiging dat het de juiste weg is ingeslagen en op verantwoorde wijze omgaat met haar verantwoordelijkheden. Met actieve dialogen probeert het pensioenfonds verder de aandeelhouderswaarde van ondernemingen te vergroten en. 4

5 2 Uitsluitingsbeleid Om verschillende redenen kan een pensioenfonds er voor kiezen niet te beleggen in bepaalde ondernemingen. Zo kan het pensioenfonds ervoor kiezen om niet te beleggen in ondernemingen die ongewenst gedrag vertonen of ondernemingen die bepaalde controversiële producten produceren. Het pensioenfonds kiest er voor om ondernemingen die de uitgangspunten van het VN Global Compact langer dan twee jaar schenden uit te sluiten van beleggingen. Als een onderneming haar gedrag verbetert en de uitgangspunten niet langer schendt dan kan de onderneming weer opgenomen worden in het belegbaar universum. Daarnaast gaat het pensioenfonds ook de dialoog aan met ondernemingen die het VN Global Compact (dreigen) te schenden. Zie tevens hoofdstuk 3. Wanneer een onderneming betrokken is bij een controversieel product, veelal een kernactiviteit van de onderneming, is een engagementbeleid niet reëel. Het is immers lastig de onderneming over te halen een ander product te produceren. In dat geval hanteert het pensioenfonds op voorhand een uitsluitingsbeleid. Het uitsluitingsbeleid van het pensioenfond richt zich op één enkel product, namelijk controversiële wapens. 1. Wat zijn controversiële wapens? Voor het pensioenfonds zijn wapens controversieel wanneer deze wapens onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken en geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen. Ook na afloop van een conflict veroorzaken deze wapens nog op aanzienlijke schaal slachtoffers en ontwrichten deze de maatschappij en de economie. In de praktijk gaat het om de volgende typen wapens: 1. Nucleaire wapens 2. Biologische wapens 3. Chemische wapens 4. Antipersoonsmijnen 5. Clusterbommen Bij het bepalen van de definitie van controversiële wapens zoekt het pensioenfonds aansluiting bij internationale verdragen die door Nederland zijn ondertekend en bij het beleid van de Nederlandse overheid. Het volledige uitsluitingsbeleid kunt u terugvinden op de website van het pensioenfonds. 2. Hoe wordt de uitsluitingslijst samengesteld? Namens het pensioenfonds belegt Syntrus Achmea ondermeer direct in Europese en Noord-Amerikaanse aandelen en bedrijfsobligaties. Het uitsluitingsbeleid is van toepassing op deze beleggingen. Het onafhankelijke Zweedse onderzoeksbureau Ethi stelt ieder halfjaar vast welke ondernemingen betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens. Daartoe bekijkt het onderzoeksbureau het gehele belegbaar universum. Wanneer het onderzoeksbureau betrokkenheid vaststelt is dat reden tot uitsluiting. Het onafhankelijke Zweedse onderzoeksbureau Ethi stelt ieder halfjaar vast welke ondernemingen betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens. Daartoe bekijkt het onderzoeksbureau het gehele belegbaar universum. Wanneer het onderzoeksbureau betrokkenheid vaststelt is dat reden tot uitsluiting. Het pensioenfonds geeft jaarlijks in retrospectief inzicht in de uitgesloten ondernemingen via deze rapportage (tabel 02.1 en 02.2). 3. Veranderingen in de uitsluitingslijst Bij de laatste toetsing van het belegbaar universum is er op basis van de gehanteerde criteria geen nieuwe onderneming toegevoegd aan of verwijderd van de uitsluitingslijst.. 4. Wat zijn de effecten voor de portefeuille van het pensioenfonds? Er zijn geen wijzigingen naar aanleiding van het uitsluitingsbeleid doorgevoerd gedurende het afgelopen halfjaar. 5

6 Tabel Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document..1 Uitsluitingslijst controversiële wapens per 31 december Bron: Ethi SRI Advisors Onderneming Nucleaire wapens Clustermunitie Areva S.A. Babcock International PLC BAE Systems PLC Boeing Co. EADS N.V. Finmeccanica S.p.A. Fluor Corp. General Dynamics Corp. Goodrich Corp. Honeywell International Inc. Jacobs Engineering Group Inc. L-3 Communications Holdings Inc. Lockheed Martin CORP Northrop Grumman CORP Raytheon Co. Rolls-Royce Group PLC Safran Groupe S.A. SAIC Inc. Serco Group PLC Tetron Inc Thales S.A. URS Corp. Per 31 december 2011zijn er geen ondernemingen in het beleggingsuniversum betrokken bij de productie van biologische- en/of chemische wapens en antipersoonsmijnen. Tabel Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document..2 Uitsluitingslijst VN Global Compact schenders per 31 december Bron: Ethi SRI Advisors Onderneming Regio VN Global Compact Thema AES Corp. VS Arbeidsnormen Chevron Corp. VS Milieu Wal-Mart Stores Inc. VS Arbeidsnormen Alstom S.A. EU Mensenrechten Veolia Environnement S.A. EU Mensenrechten Vedanta Resources plc EU Milieu/mensenrechten 6

7 3 Rapportage Engagement Een onderneming is gericht op het maken van winst. Het streven naar maimale winst kan op bepaalde momenten op gespannen voet staan met internationale richtlijnen voor verantwoord ondernemen, zoals het VN Global Compact. In een contet waar ondernemingen deze internationale richtlijnen systematisch schenden wordt gedrag onverantwoord. Onverantwoord gedrag vormt een risico voor winstmaimalisatie op de lange termijn en het is dus in het belang van de onderneming en al haar belanghebbenden dat richtlijnen voor verantwoord ondernemen worden gerespecteerd. Daarom gaat het pensioenfonds de dialoog aan met ondernemingen. Het doel van deze dialoog is het duidelijk stellen van kaders, het ontwikkelen van kennis bij ondernemingen en het definiëren van 'good practices'. Op deze manier draagt het pensioenfonds bij aan het bewaken van het juiste evenwicht en beschermt het haar belangen. 1. Het pensioenfonds en de dialoog Engagement is het aangaan van de dialoog met ondernemingen. Het is het centrale middel in het beleid van het pensioenfonds. Met het aangaan van de dialoog wil het pensioenfonds het duurzame gedrag van ondernemingen verbeteren en tegelijkertijd aandeelhouderswaarde vergroten. De dialoog kan diverse manieren gevoerd worden: 1. Proactief: een onderneming wordt aangesproken op de (neven)effecten van haar bedrijfsprocessen; 2. reactief; een onderneming wordt aangesproken op ongewenste activiteiten en gedragingen; 3. ter bevordering van een algemene standaard op bijvoorbeeld sectorniveau. 2. De minimale uitgangspunten De beginselen van het VN Global Compact vormen een minimaal uitgangspunt voor verantwoord ondernemen. Structurele schendingen van het VN Global Compact hebben nadelige gevolgen voor de onderneming, haar directe omgeving zoals lokale gemeenschappen of het milieu en voor andere belanghebbenden. Dergelijke zware schendingen staan veelal in de belangstelling van nietgouvernementele organisaties (NGO s) en de media. Naast de lokale gemeenschappen of het milieu schaden zij de reputatie van de ondernemingen. Voor aandeelhouders heeft dit negatieve effecten. Daarbij kunnen schendingen leiden tot rechtszaken, die boetes of het uitbetalen van schadeclaims door de ondernemingen tot gevolg kunnen hebben. Dit zijn directe negatieve financiële effecten, die ook de belangen van aandeelhouders kunnen schaden. Ondernemingen dienen te voorkomen dat zij zich schuldig maken aan structurele schendingen van de beginselen van het VN Global Compact. Mochten zij zich daaraan wel schuldig maken, dan is het noodzakelijk dat zij deze schendingen opheffen en voorkomen dat de schendingen in de toekomst opnieuw zullen optreden. Dit zijn belangrijke aandachtspunten bij het voeren van een dialoog. Daarnaast kan ook de dialoog worden aangegaan over onderwerpen die gerelateerd zijn aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, de rapportage daarvan en corporate governance gerelateerde onderwerpen. Dit met het doel de kansen en risico s van een onderneming beter in kaart te krijgen en met als doel aandeelhouderswaarde op de langere termijn te creëren. 3. Het engagementproces Ieder jaar bepaalt het pensioenfonds in samenspraak met Syntrus Achmea welke twee thema s centraal staan in het engagementtraject. Om goed geïnformeerd en gedegen een dialoog te voeren worden er namens het pensioenfonds op de gekozen onderwerpen themaonderzoeken uitgevoerd. Op basis van onderstaande thema s zijn in het recente verleden dialogen met ondernemingen gestart: 1. Gedwongen arbeid in de keten 2. Energie en basismaterialen in controversiële regimes 3. Waterbeheer bij voeding- dranken- en tabaksondernemingen 4. Global Compact schendingen arbeidsomstandigheden (o.a. kinderarbeid) 5. Tevredenheid en gezondheid van werknemers 6. Global Compact milieuschendingen 7. Global Compact schendingen corruptie 8. Biodiversiteit en de farmaceutische industrie 9. Global Compact schendingen mensenrechten 10. Eco-efficiëntie in de metaal- en cementindustrie Anders dan bij het instrument uitsluiting waarbij het pensioenfonds op voorhand niet belegt in ondernemingen, geldt voor engagement dat het pensioenfonds wel belegt in ondernemingen die ter discussie staan. Het pensioenfonds heeft dan als aandeelhouder de mogelijkheid om het 7

8 management aan te sporen het beleid of activiteiten te wijzigen. 4. Engagement namens het pensioenfonds Engagement is een zaak van lange adem, voor de diverse trajecten wordt dan ook meestal uitgegaan van een minimale looptijd van drie jaar. Tijdens deze doorlooptijd zijn er ook periodes zonder noemenswaardige voortgang in de dialoog. Vaak is dit het geval tijdens het opstarten van een dialoog of bij herbezinning van een gekozen strategie in geval de voortgang niet de gewenste resultaten laat zien. Vermeldenswaardige ontwikkelingen op de thema s binnen de portefeuille van het pensioenfonds worden in de komende paragrafen toegelicht. Gedwongen arbeid in de keten Sinds 2008 zijn er intensief gesprekken gevoerd met ondernemingen op het gebied van gedwongen arbeid. De ondernemingen hebben verbetering getoond op de onderzochte gebieden en de meeste ondernemingen voldoen aan de doelstellingen. In het bijzonder geldt dit voor een beleid ten aanzien van gedwongen arbeid. Alle ondernemingen binnen dit thema hebben een beleid op gedwongen arbeid waarin ook toeleveranciers worden betrokken. Hoewel het beleid in sommige gevallen wat uitgebreider zou kunnen zijn, kan de algemene ontwikkeling worden beoordeeld als positief. Nagenoeg alle onderzochte ondernemingen hebben zich aangesloten bij initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van arbeidsprocessen in de keten. Dit kan ook gezegd worden over het ter plaatse controleren van toeleveranciers. Met betrekking tot rapportage zijn er nog wel duidelijke verschillen in de mate van transparantie. Na vier jaar is het nu tijd dit thema af te ronden. De ontwikkelingen met betrekking tot gedwongen arbeid worden als positief beschouwd. Energie en basismaterialen in controversiële regimes Doel van dit engagementthema is om een dialoog op te zetten met ondernemingen uit de sectoren energie en basismaterialen die actief zijn in landen met een controversieel regime om ervoor te zorgen dat hun activiteiten worden uitgevoerd op een transparante en verantwoorde manier die het risico voor ondernemingen, lokale gemeenschappen en uiteindelijk de aandeelhouders minimaliseert. In het eerste kwartaal heeft Maplecroft, een Brits onderzoeksbureau, een nieuw onderzoek uitgevoerd naar controversiële regimes. Met dit onderzoek is geëvalueerd in hoeverre de ondernemingen zich houden aan de huidige best practices voor werken in conflictregio's en hoogrisicogebieden. Dit onderwerp wordt steeds belangrijker voor ondernemingen en hun aandeelhouders, omdat ondernemingen in de grondstoffensector werkzaam zijn in regio's met een hoog risico. Deze regio s kennen een lage algemene kostenstructuur, maar het reputatierisico is daar echter hoog. De komende maanden worden gesprekken met ondernemingen hervat en worden waar nodig nieuwe doelstellingen opgesteld. Gezien het toenemende belang van dit complee onderwerp en in navolging van het nieuwe onderzoek, wordt het engagementthema met drie jaar verlengd. Waterbeheer bij voeding- dranken- en tabaksondernemingen Het verschil tussen de vraag naar water en het aanbod kan, ondanks dat het een lokale kwestie is, gevolgen hebben voor de wereldwijde activiteiten van een onderneming. De productie van eindproducten in een bepaalde regio is bijvoorbeeld afhankelijk van de beschikbaarheid van water en van hoe dat water wordt gebruikt door leveranciers in andere regio s. Goed en effectief waterbeheer is niet alleen vitaal van belang voor de basisbehoeften van de bevolking en het milieu, het is ook belangrijk voor de winstgevendheid en continuïteit van ondernemingen en dus voor de aandeelhouderswaarde op de lange termijn. De vraag naar water door de voedings- en drankenindustrie is een bijzonder grote uitdaging, aangezien voedselproductie moet voldoen aan strenge regelgeving in verband met gezondheid en veiligheid. Handhaving van de kwaliteit van de watervoorziening is daarom van het grootste belang voor de voedings- en drankenindustrie. Water is ook een belangrijk ingrediënt bij de productie van voedsel en dranken, en wordt daarom in de gehele toeleverings- en productieketen gebruikt. Het productieproces voor voedsel en dranken zorgt voor een enorme hoeveelheid afvalwater. Het beperken van de gevolgen voor het milieu wordt steeds belangrij- 8

9 ker voor ondernemingen. Watervervuiling beschadigt niet alleen de reputatie van een onderneming, maar heeft vaak ook juridische consequenties en kan gevolgen hebben voor de legitimiteit van een onderneming om in een gemeenschap of land zijn activiteiten te ontplooien. Global Compact milieuschendingen Structurele schendingen van het UN Global Compact, in het bijzonder de principes die gaan over milieu, vormen financiele, operationele en reputatierisico s voor de onderneming en voor haar belanghebbenden zoals aandeelhouders. Ondernemingen dienen derhalve te voorkomen dat zij zich schuldig maken aan structurele schendingen van deze beginselen van het UN Global Compact. Mochten zij zich daaraan wel schuldig maken, dan is het wenselijk dat zij deze schendingen opheffen en voorkomen dat de schendingen in de toekomst opnieuw zullen optreden. Doel van dit engagementthema is het opheffen van de gevonden schendingen van het UN Global Compact en het ontwikkelen van beleid, systemen en rapportages die verband houden met het voorkomen van nieuwe schendingen. De onderneming moet aantonen dat de schending van de UN Global Compact principes structureel is opgeheven. Het is wenselijk dat een eterne onafhankelijke partij constateert dat de schending is opgeheven. Bij het opheffen van de schending moet ook gedacht worden aan het nemen van corrigerende maatregelen, schadeloosstelling van betrokkenen en het opzetten en uitvoeren van herstelplannen. Voor dit engagementtraject wordt drie jaar uitgetrokken. Voor dit thema zijn hoofdzakelijk opstartactiviteiten uitgevoerd in de eerste helft van Global Compact schendingen corruptie Omkoping en corruptie zijn niet verenigbaar met goed ondernemingsbestuur en hebben een negatieve invloed op de creatie van aandeelhouderswaarde. Het leidt tot nadelige economische, sociale en politieke uitkomsten. Overtredingen van internationale principes op het gebied van anticorruptie kunnen schadelijk zijn voor de reputatie van een bedrijf en de waarde van merken. Een van de universele principes van het UN Global Compact is gericht op corruptie. Dit principe roept bedrijven op om preventieve en handhavingmaatregelen in te stellen en om een effectief systeem op te zetten voor de bestrijding van corruptie. Dit engagementthema wordt gebruikt om het anticorruptiebeleid en de maatregelen tegen corruptie bij bedrijven te verbeteren. Daarnaast moet ook voldoende duidelijk worden gemaakt welke acties worden ondernomen tegen werknemers, agenten en onderaannemers die betrokken zijn bij beschuldigingen in verband met corruptie. Daarnaast is het belangrijk dat er transparant wordt gecommuniceerd over de onderzoeken die zijn gedaan en over de veranderingen die zijn doorgevoerd. Er zijn geen noemenswaardige ontwikkelingen te noemen over de dialoog met ondernemingen in het engagementtraject. Global Compact schendingen Arbeidsomstandigheden Structurele schendingen van het VN Global Compact, in het bijzonder de principes die gaan over arbeidsnormen, vormen financiële en reputatierisico s voor de onderneming en voor belanghebbenden zoals aandeelhouders. Ondernemingen dienen te voorkomen dat zij zich schuldig maken aan structurele schendingen van deze beginselen van het VN Global Compact. Mochten zij zich daaraan wel schuldig maken, dan is het wenselijk dat zij deze schendingen opheffen en voorkomen dat schendingen in de toekomst opnieuw zullen optreden. Het pensioenfonds en Syntrus Achmea Vermogensbeheer hanteren de beginselen van het VN Global Compact als minimaal uitgangspunt voor verantwoord ondernemen. Zware, structurele schendingen van de beginselen van het VN Global Compact die gaan over arbeidsnormen kunnen negatieve financiële en negatieve reputatie-effecten hebben op ondernemingen en haar belanghebbenden. Ondernemingen worden geconfronteerd met rechtszaken die tegen hen worden aangespannen, boetes die zij krijgen opgelegd of negatieve berichten in de media. Ook aandeelhouders krijgen te maken met de negatieve impact hiervan omdat deze zaken een drukkend effect kunnen hebben op de koersontwikkeling van de onderneming. Ondernemingen dienen daarom te voorkomen dat zij zich schuldig maken aan structurele schendingen van de beginselen van het VN Global Compact die gaan over 9

10 arbeidsnormen. Mochten zij zich daaraan wel schuldig maken, dan is het wenselijk dat zij deze schendingen opheffen en voorkomen dat schendingen in de toekomst opnieuw zullen optreden. De business case voor eco-efficiëntie in de metaal- en cementindustrie is duidelijk: een lager energieverbruik en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen besparen in de meeste gevallen kosten. Dit wordt onderstreept door nieuwe wet- en regelgeving. Lagere energietoewijzingen en emissierechten leiden tot lagere productiekosten en daarmee tot een sterkere concurrentiepositie en een hogere winstgevendheid. Dit engagement richt zich daarom op vier doelstellingen: energie- en CO2-efficiëntie, recycling, mijnbouw en emissie-intensiteit. Voor het engagement binnen dit thema is drie jaar uitgetrokken. In het derde kwartaal van 2011 is er mede namens het pensioenfonds en Syntrus Achmea Vermogensbeheer een studie verricht naar eco-efficiëntie in de metaal- en cementindustrie. Het onderzoek is verricht door Oekom, een Duits instituut dat zich gespecialiseerd heeft in onderzoek naar klimaat- en energiegerelateerde vraagstukken. Het onderzoek geeft een uitgebreid overzicht van de risico s en kansen in eco-efficiëntie voor twaalf beursgenoteerde metaalen cementproducenten. Teerzanden Vanuit het engagementbeleid is er namens het pensioenfonds ook proactief actie ondernomen op het onderwerp teerzanden. De Canadese teerzanden is één van 's werelds grootste vindplaats van ruwe olie en wordt naar verwachting een belangrijk onderdeel van het wereldwijde energieaanbod. De ontginning van teerzanden gaat echter gepaard met milieu- en sociale risico's. Anticiperend op deze risico s is er namens het pensioenfonds een dialoog opgestart met de ondernemingen in portefeuille die actief zijn in teerzanden. Eco-efficiëntie in de metaal- en cementindustrie Eco-efficiëntie in de metaal- en cementindustrie is een belangrijke stap op weg naar een koolstofarme, grondstofefficiënte economie. In de afgelopen decennia is de vraag naar vrijwel alle metalen wereldwijd toegenomen. Het proces van etractie en verwerking van erts naar metaal wordt gekenmerkt door een grote energiebehoefte. Cement is een belangrijk bestandsdeel van beton. Beton is na water de meest gebruikte grondstof ter wereld. De productie van beton wordt eveneens gekenmerkt door een hoog energieverbruik, met name bij het stoken en vermalen van de grondstoffen. De doelstellingen van deze dialoog zijn op hoofdpunten: Vermindering CO2-uitstoot Rekening houden met lokale gemeenschappen Bijdragen aan duurzame ontwikkeling in de regio Tijdens de eerste fase van het engagement is gebleken dat er vanuit de Canadese overheid nog weinig richtlijnen zijn op het gebied van de milieu- en sociale risico's betreffende de teerzanden. Een duidelijk manco bij het voeren van een dialoog omdat ondernemingen opvoeren dat zij aan alle regels voldoen. Begin 2011 is de overheid van Alberta een consultatieronde begonnen voor het opzetten van een representatief milieu monitoring-systeem. Binnen de oil sands collaboration heeft de Canadese asset manager NEI Investments het initiatief genomen om namens de samenwerkende investeerders input aan te leveren waar een dergelijk systeem aan zou moeten voldoen. Een verbetering van een dergelijk milieu monitoring-systeem is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen beoordelen van de ESG-risico's van oliezanden en het verminderen van de potentiële milieubelasting. Eind januari 2012 liep de samenwerking over Beleggingsrisico s Canadese Teerzanden af. De samenwerking was succesvol wat betreft de lobby bij de ministers van Milieu van de provincie Alberta en van Canada zelf. De samenwerking in de dialoog met de betreffende ondernemingen had actiever en efficiënter kunnen zijn. Er is binnen de beleggersgroep geprobeerd dit actief te stimuleren binnen maar zijn er niet in geslaagd om de doelstellingen volledig te bereiken. De overheden van Canada en Alberta hebben onlangs een sterk verbeterd raamwerk voor het monitoren van de teerzanden gelanceerd. In het eerste kwartaal van 2012 is er namens de investeerders een brief verstuurd naar de overheden van Canada en Alberta waarin steun voor het nieuwe plan wordt geuit. Ook wordt benadrukt in de brief dat het programma in de zeer nabije toekomst onafhankelijk uitge- 10

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 9 Collectief engagement 15 Corporate Governance 17 Bijlagen

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 9 Collectief engagement 16 Corporate Governance 17 Bijlagen

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 10 Collectief engagement 17 Corporate Governance 18 Bijlagen

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2015 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2015 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2015 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Voorwoord & activiteiten 5 Inleiding verantwoord beleggen 8 Uitsluitingsbeleid 10 Engagement 14 Collectief engagement 24 Corporate

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 10 Collectief engagement 21 Corporate Governance 22 Bijlagen

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2015

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2015 Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2015 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Corporate governance en stemmen 4 Bijlagen 1 Inleiding Verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2014 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Corporate governance en stemmen 4 Bijlagen 1 Inleiding Verantwoord beleggen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Corporate governance en stemmen 4 Bijlagen 1 Inleiding Verantwoord beleggen Stichting

Nadere informatie

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Inleiding Fysiotherapeuten heeft als eerste doelstelling zorg te dragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Binnen deze fiduciaire

Nadere informatie

Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen

Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen pggm.nl Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen PGGM Vermogensbeheer B.V. Mei 2014 Inhoudsopgave Toelichting Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen 3 Uitvoeringsrichtlijn ESG-integratie 6 Uitvoeringsrichtlijn

Nadere informatie

2013 Q1 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-05 13

2013 Q1 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-05 13 2013 Q1 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-05 13 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid Verslag verantwoord beleggen 2012 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. Kengetallen in 2012 7 3. Het verantwoord beleggen 8 beleid van SPW 3.1 Doel van verantwoord beleggen 8 3.2 De pijlers van het verantwoord

Nadere informatie

Verantwoord beleggen 2008

Verantwoord beleggen 2008 Jaarverslag Verantwoord beleggen 2008 Pensioenfonds PNO Media Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Pensioenfonds PNO Media 6 1.1 Hét pensioenfonds voor de sector media 7 2. Verantwoord beleggingsbeleid 10 2.1

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

2014 Q1 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-06 14

2014 Q1 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-06 14 2014 Q1 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-06 14 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813

2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813 2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2009

Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1 Beleggingsjaar positief verlopen

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen PME Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen volgens PME 1) PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:

Nadere informatie