Inleiding. Opmerkingen vooraf. Leeswijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Opmerkingen vooraf. Leeswijzer"

Transcriptie

1 Datum:

2 Inleiding Dit gedeelte is de zogenaamde technische omschrijving. Hierin vind je alle technische informatie over de woning. Het doel is in de eerste plaats zo goed mogelijk te informeren over hoe de woning eruit gaat zien. Daarnaast hebben de technische omschrijving en de tekeningen een contractuele waarde. In de aannemingsovereenkomst zet je een handtekening waarmee je aangeeft dat de inhoud van de contractdocumenten je bekend is. Op dat moment zijn de beschrijvingen en de tekeningen dus verplichtingen geworden. Opmerkingen vooraf Bij de aannemingsovereenkomst zijn tekeningen opgenomen. Deze horen bij de woningen die in deze omschrijving zijn aangeduid met de bouwnummers 1 t/m 20. Graag maken wij een paar opmerkingen. 1. De maten op de verkoopcontracttekeningen zijn uitgedrukt in millimeters, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Wij hebben geprobeerd deze maten zo nauwkeurig mogelijk aan te geven. Toch kan het voorkomen dat de maten bij de tekening uiteindelijk iets afwijken van de werkelijke maten. 2. Op sommige plaatsen op de verkoopcontracttekeningen geven we de maatvoering tussen wanden aan. Daarbij is nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking, zoals wandtegels, spuitwerk, enzovoort. 3. De openbare inrichting en het achterpad wordt uitgevoerd door de aannemer. De laatst bekende versie is in de situatietekening verwerkt, hier kunnen echter buiten onze invloed nog eventuele wijzigingen in plaatsvinden. De onder 1 tot en met 3 genoemde punten houden in dat aan verkoopbrochure en de situatietekening en de maten geen rechten kunnen worden ontleend. Ook willen we een paar opmerkingen maken over de tekst van de technische omschrijving. 1. In deze technische omschrijving worden soms materialen en merken genoemd. Het kan zijn dat de aannemer kiest voor een alternatief. Dit alternatief is altijd gelijkwaardig aan de soort die hier genoemd is. 2. In deze technische omschrijving proberen we een zo goed mogelijk beeld te geven van hoe de woning eruit gaat zien. Woningborg N.V. hanteert regelingen, reglementen en standaard voorwaarden. Mocht het dus voorkomen dat in deze technische omschrijving een bepaling staat die niet verenigbaar is met de bepalingen van Woningborg, dan heeft de bepaling van Woningborg altijd voorrang. Leeswijzer De technische omschrijving is verdeeld in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk vind je allerlei algemene projectgegevens en administratieve gegevens die voor de koop van de woning van belang zijn. In het tweede gedeelte vind je beschrijvingen van materialen en afwerking van de woning. In het derde deel vind je twee belangrijke zaken over wijzigingen tijdens de bouw en de oplevering van de woning. 1

3 I. Administratieve zaken Algemene projectgegevens Woningborg garantie Dit project is bij Woningborg N.V. aangemeld onder planregistratienummer : W E009 Uitvoerend bouwbedrijf Bouwbedrijf Bongers Engellandweg RA DALFSEN Voor inlichtingen over de verkoop, koop- en aannemingsovereenkomst kun je terecht bij: Verkopende partij Bouwbedrijf Bongers B.V. Engellandweg RA DALFSEN De contractgegevens zijn gedeponeerd bij notaris: Smalbraak Notarissen Postbus AB Deventer Betalingen Betalingen van de aanneemsom kun je richten aan: Bouwbedrijf Bongers B.V. Engellandweg RA DALFSEN Het bankrekeningnummer is NL25INGB of NL88RABO Graag daarbij de volgende gegevens vermelden: - je naam - het bouwnummer - het factuurnummer - aanduiding: 20 woningen Vrij Werkeren Stadshagen te Zwolle Als betalingsdatum geldt de datum waarop wij het geld hebben ontvangen. Voor de termijnen die vervallen na de datum van de notariële overdracht, moet je er zelf op toezien dat jouw eventuele geldgever binnen 14 dagen aan ons betaalt. Wij adviseren je erop toe te zien dat deze periode niet overschreden wordt. Zo voorkom je dat wij rente in rekening brengen. Op het moment van sleuteluitgifte geldt dat wij minimaal één werkdag voor de datum van sleuteluitgifte een dagafschrift van onze bank moeten hebben ontvangen, waaruit blijkt dat alle betalingen zijn gedaan (nog openstaande termijnen, eventuele rentenota s en meerwerk-nota s). De betaling van de koopsom van de grond vind plaats bij de notariële overdracht. De betaling van de bouwtermijnen (incl. meer- en minderwerken) geschiedt rechtstreeks aan Bouwbedrijf Bongers B.V. 2

4 Adreswijziging Wanneer je voor de datum van de sleuteluitgifte verhuist, verzoeken wij je ons binnen drie dagen na de verhuisdatum te laten weten wat het nieuwe adres is. Wil je de volgende gegevens doorgeven? - je naam - het bouwnummer - je oude adres - je nieuwe adres met postcode - eventueel je nieuwe telefoonnummer - datum van ingaan adreswijziging - aanduiding: 20 woningen Vrij Werkeren Stadshagen te Zwolle Koop-/aannemingsovereenkomst en notariële overdracht Zodra u besluit om een van de woningen te kopen, wordt de koop- /aannemingsovereenkomst conform de uitgave die door Woningborg is opgesteld, opgemaakt. Hierin worden de rechten en plichten van zowel de kopers als de verkoper vastgelegd. Door ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst is de eerste definitieve stap gezet richting de verkrijging van uw woning. Definitief, tenzij de overeenkomst een ontbindende voorwaarde bevat waardoor u de overeenkomst kunt ontbinden wanneer u de financiering niet rond zou kunnen krijgen. Maar verder zal de overeenkomst echt bindend zijn. Eigenaar wordt u vervolgens door ondertekening van de akte van levering bij de notaris, die vervolgens een kopie van die akte inschrijft bij het kadaster. Eerst dan bent u eigenaar. Garantie De woningen worden gerealiseerd met de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven van Woningborg. Dit certificaat garandeert u kwaliteit en beschermt u tegen risico s als een faillissement van de aannemer en bouwkundige gebreken. De teksten van de aannemingsovereenkomst zijn overeenkomstig het model van Woningborg. U beschikt dus over een veilig contract. Koopsommen vrij op naam (v.o.n.) De koopsommen van de woning zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder vermelde kosten die het het verwerven van een eigen woning gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen, te weten: grondkosten bouw- en installatiekosten ontwerp- en ingenieurskosten verkoop- en notariskosten gemeentelijke leges kadastrale kosten aansluitkosten (water, riool en elektra) kosten van het Garantiecertificaat (Woningborg) 21% btw 3

5 De koopsommen zijn exclusief: leveren en plaatsen keuken de rente over de grondkosten na peildatum, welke is vastgelegd in de overeenkomst de rente over de vervallen termijnen na de start van de bouw Daarnaast dient u rekening te houden met: notariskosten voor het beschrijven van de hypotheekakte kosten verbonden aan het afsluiten van de hypotheek (afsluitkosten, taxatiekosten) gemeentelijke heffingen kosten voor aansluiting van de telefoon, internet, cai e.d. het leveren en plaatsen van losse kasten, vloerbedekking, tuinaanleg e.d. Uitvoeringsduur, datum van aanvang Als officiële datum van aanvang hanteren wij de dag waarop we beginnen met de funderingswerkzaamheden van de woning. De termijnen welke afhankelijk van de voortgang van het werk worden ingediend, is weergegeven in de aanneemovereenkomst. Groenvoorzieningen en erfscheidingen Als er door de aannemer groenvoorzieningen, bestrating en/of erfscheidingen worden aangebracht, vallen die niet onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Bouwbesluit Dit project wordt gerealiseerd volgens de eisen van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden de benamingen van de verschillende vertrekken anders genoemd dan in verkoopbrochures en op tekeningen. Om begripsverwarring te voorkomen is daarin onder meer bepaald dat alle vertrekken in een woning eenduidig en naar het karakter van het vertrek worden benoemd. Begrippen als woonkamer, hal of berging worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. Daarvoor in de plaats wordt er gesproken van verblijfsruimte, verkeersruimte of onbenoemde ruimte. Voor alle duidelijkheid vind je hierna een opsomming. Daar waar in de technische omschrijving en op de tekeningen de benamingen zijn aangehouden kan ook de functie worden gelezen: Benaming woonkamer keuken slaapkamer badkamer toilet/wc hal meterkast berging overloop trap (trap)kast onbenoemd techniek Functie verblijfsruimte verblijfsruimte verblijfsruimte badruimte toiletruimte verkeersruimte meterruimte onbenoemde ruimte verkeersruimte verkeersruimte onbenoemde ruimte onbenoemde ruimte onbenoemde ruimte 4

6 II. Technische gegevens Gegevens over het terrein Ligging Op de situatietekening zie je de ligging van het bouwterrein en de bouwkavels. De nummers in/ bij de woningen zijn de bouwnummers. Deze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook in de officiële stukken en correspondentie. Het zijn geen huisnummers die betrekking hebben op je nieuwe adres, deze worden in een later stadium door de gemeente bepaald. Kavelgrootte In de koopovereenkomst is de circa grootte van de kavels vermeld, gebaseerd op een voorlopige opgave. Het is mogelijk dat de grootte iets wijzigt, zonder verrekening. De juiste maten van de kavel worden pas na opmeting door het kadaster definitief vastgesteld. Dit gebeurt na de oplevering van de woning. Appartementsrechten en mandelig openbaar gebied Bij dit project legt de gemeente het eigendom van het openbaar gebied volledig neer bij de kopers van de woningen. Dat betekent dat u gezamenlijk met uw buren invloed kunt uitoefenen op de inrichting van dit gebied en deze ook zult moeten beheren en onderhouden. De notaris zal dit eigendom en het beheer en onderhoud vastleggen in een lijst met bijzondere bepalingen en reglementen. Dit geldt ook voor bepalingen of bedingen die de gemeente nog oplegt. Bij de koopovereenkomst vind u een bijlage van de notaris. Daarin staan alle bijzondere bepalingen omtrent de splitsing in appartementsrechten en mandeligheid. Ook kunt u informatie opvragen bij de notaris. Tuinafscheidingen en poorten Als erfafscheiding ter plaatse van de voortuinen worden circa 0,8 m¹ hoge beukenhagen aangeplant. Bij de zijtuin van de 6 eindwoningen en bij de achtererfgrenzen wordt een circa 1,5 m1 hoge beukenhaag aangeplant. De hagen worden aangelegd met het woonrijp maken, dan wel uiterlijk in het eerste plantseizoen daarna. Bewoners zijn verplicht hiervoor een zone van ca. 600 mm vrij te houden, zodat de beplanting als aangegeven op de situatietekening kan worden aangeplant. Om de beplanting goed tot wasdom te laten komen is het aan te bevelen de jonge haagplanten voldoende water te geven tijdens droge periode en de haagvoet vrij te houden van onkruid, split, grind of andere verhardingen die de groei en het aanslaan van de nieuwe haagplanten belemmeren. Tevens dien je bij de inrichting van de tuin, met bijvoorbeeld verhardingen, voldoende rekening te houden met de afwatering van hemelwater. Zo nodig dienen afwateringsvoorzieningen opgenomen te worden die de haagvoet vrij houden van overtollig regenwater ter voorkoming van het vergaan, door rotting, van de haagplant. De aannemer plaatst, indien nodig, een houten paaltje om de perceelgrens aan te geven. Peil van de woning Alle hoogtematen worden ten opzichte van het peil P aangegeven. Dit komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer. De juiste peilmaat ten opzichte van het maaiveld wordt bepaald door en in overleg met de gemeente. Grondwerk Het grondwerk bestaat uit alle werkzaamheden die nodig zijn om funderingen, leidingen en paden aan te leggen. Onder de bestratingen komt een aanvulling van straatzand. De tuinen worden afgewerkt met de reeds aanwezige grond. Om hoogteverschillen in het plan te overbruggen worden de kavels daar waar nodig onder afschot aangelegd. 5

7 Rioleringswerken De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de koop- en aanneemsom inbegrepen. De riolering wordt uitgevoerd in recyclebare pvc-buis. De in te storten riolering wordt uitgevoerd in een daarvoor geschikte kunststof buis. Het materiaal voor de afvoeren van diverse lozingstoestellen is tot 90 C hittebestendig. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast, hetgeen betekent dat hemelwater afzonderlijk van het overige afvalwater wordt afgevoerd. De riolering wordt belucht en voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Hemelwater Het hemelwater van de daken wordt in het plangebied opgevangen in infiltratie-units en bij overstort in de nabij gelegen wadi in het openbaar gebied geloosd. Wadi s zijn verdiepte grasstroken waarin hemelwater kan infiltreren. Het hemelwater van de daken van de buitenberging wordt via een hemelwaterafvoer geloosd op het achterpad of aangesloten op het infiltratiesysteem. Afhankelijk van het uiteindelijke systeem voor de afwatering wordt het hemelwater afgevoerd naar openbaar gebied of wordt het hemelwater geïnfiltreerd. De definitieve oplossing voor de afwatering van de achterpaden wordt in overleg met de gemeente Zwolle bepaald. Bestratingen De bestrating in het openbaar gebied rondom uw woning wordt door de aannemer aangelegd en bestaat uit betonklinkers. Vanaf de stoep naar de voordeur ligt een looppad van circa 1200 mm. breed van betontegels. Naar de buitenberging wordt geen bestrating aangelegd. Funderingen Bij dit project bestaat de fundering van de woningen uit (prefab) betonnen palen met funderingsbalken van beton. E.e.a. volgens opgave constructeur. Vloeren De begane grondvloer van de woning is een geïsoleerde betonnen systeemvloer (Rc 5.0 m2k/w). De eerste verdiepingsvloer en de zoldervloer is een geprefabriceerde betonnen (kanaal)plaatvloeren. De v-naden aan de onderzijde tussen de afzonderlijke kanaalplaten blijven in het zicht. Voor de toegang naar de ruimte onder de begane grondvloer wordt in de hal een uitsparing in de vloer gemaakt. Deze uitsparing wordt afgedekt met een geïsoleerd luik. Dit luik wordt afgedicht doormiddel van een tochtband. De plaats van het kruipluik op de tekeningen is indicatief. De vloer van de buitenbergingen bestaat uit een betonnen vloer. Gevels De gevels van de woningen worden uitgevoerd in stucwerk en gevelbetimmeringen met verduurzaamde houten gevelbekleding. Op een aantal plaatsen in de gevels kunnen, volgens opgave van de fabrikant dilataties (onderbrekingen) opgenomen worden. Een dilatatie maakt het mogelijk dat geveldelen kunnen uitzetten en krimpen. In het Bouwbesluit staan eisen geformuleerd waaraan de warmte- en geluidsisolatie van woningen moeten voldoen. Voor de warmte-isolatie van de gevels van de woning (Rc 7.0 m2k/w) wordt een samengesteld houten isolatieconstructie met EPS isolatie toegepast. De buitengevels van de bergingen worden uitgevoerd in houten regelwerk afgewerkt met verduurzaamd vuren rabatdelen. 6

8 Daken De dakconstructie van de schuine daken wordt opgebouwd uit geïsoleerde dakelementen (Rc 7.0 m2k/w). Op de dakplaten komen op de Noordzijde betonnen dakpannen, kleur antraciet/zwart. Op de Zuidzijde worden zonnepanelen geplaatst volgens het indaksysteem. De onderzijde van de dakplaten op de zolderverdieping zijn voorzien van een witte afwerking. De daken van de bergingen bestaan uit een ongeïsoleerde houten dakbalklaag met houten dakbeschot en een bitumineuze dakbedekking. Binnenwanden De woningscheidende wanden zijn ankerloos en worden uitgevoerd in 150 mm. kalkzandsteen. De binnenspouwbladen van de kopgevels van de eindwoningen worden uitgevoerd in 150 mm. kalkzandsteen. De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in 100 mm. Masterwall (gips). De wanden worden, met uitzondering van de meterkast en de te betegelen wanden, behangklaar opgeleverd. Nb: De wanden worden, met uitzondering van de meterkast en de betegelde wanden, behangklaar groep 3 opgeleverd. Dit houdt in dat ze geschikt zijn voor dikkere behangsoorten of een scanweefsel met een soortelijk gewicht van minimaal 150 gram/m2 en voorzien van een structuur. De wanden zijn dus niet geschikt voor sauswerk of andere fijne afwerksystemen. Het éérste jaar ná oplevering is er nog veel bouwvocht in de woning aanwezig. De kans is dan ook aanwezig dat door werking van de verschillende bouwmaterialen kleine krimpscheuren in de wanden ontstaan. Wij raden u dan ook af zelf wandoppervlakten te voorzien van saus-, spack- of sierpleisterwerk. De aannemer geeft dan ook geen garantie op het voorkomen van krimpscheuren, zie ook de Garantie- en Waarborgregeling Indien u toch overweegt om voor een van bovengenoemde afwerkingen te kiezen, dan adviseren wij u hierover nadere technische informatie in te winnen bij Boeve Afbouw te Lemelerveld. Vensterbanken Alle kozijnen in de woonkamer, keuken en slaapkamers, krijgen een kunststof vensterbank. De vensterbank van het kozijn in de badkamer wordt, indien van toepassing, betegeld met tegels die ook op de wanden worden aangebracht. Onderdorpels Bij het toilet en de badkamer komen kunststenen onderdorpels. Bij de overige binnendeurkozijnen worden geen dorpels aangebracht. Gevelkozijnen en ramen en binnendeurkozijnen De buitenkozijnen en -ramen worden uitgevoerd in glad afgewerkt kunststof. In de kozijnen worden draai/ kiep ramen aangebracht voorzien van veiligheidsbeslag. Het glas in de buitengevelkozijnen van de woning op de begane grond wordt uitgevoerd in extra isolerend hoogrendement glas (triple glas). Op de verdiepingen en in de buitendeuren wordt isolerend hoogrendement glas (HR++ glas) toegepast. Onder de buitenkozijnen met een borstwering worden slagvaste aluminium waterslagen toegepast. De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig wit afgelakte plaatstalen montagekozijnen, voorzien van een bovenlicht. 7

9 Buiten- en binnendeuren De voordeur is een geïsoleerde kunststof paneeldeur, voorzien van een glasopening en brievensleuf. De overige buitendeuren van de woning zijn ook van kunststof. De deuren zijn voorzien van: - Meerpuntsluiting - Een insteek dag- en nachtslot met profielcilinder - Deurkrukken - Schilden De binnendeuren zijn fabrieksmatig wit gelakte opdekdeuren. De deuren worden voorzien van: - Loopslot - Deurkrukken - Kortschilden De deuren van het toilet en badkamer hebben een vrij- en bezetsluiting. De deur van de meterkast heeft een kastslot. Er worden geen stofdorpels toegepast. De deur van de buitenberging is een ongeïsoleerde stompe houten deur voorzien van een stapeldorpel met glasopening. Trappen De verdieping- en zoldertrappen zijn van gegrond vurenhout, respectievelijk in een gesloten en open uitvoering. Langs de trapgaten worden blanke vurenhouten traphekken gemonteerd en op de muur, aan één zijde, houten ronde leuningen. Keukeninrichting De keukeninrichting is niet opgenomen Ventilatievoorzieningen De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Dit systeem houdt in dat de ventilatielucht mechanisch wordt afgevoerd. De afzuigpunten bevinden zich in de keuken, het toilet, de badkamer en op de tweede verdieping in dezelfde ruimte als de wasmachine opstelplaats. In de keuken komen twee afzuigpunten. In de woonkamer is de schakelaar van het systeem voorzien van een CO2-sensor. Bij een te hoog CO2-gehalte is het mogelijk om het ventilatiesysteem automatisch in een hogere stand te laten schakelen. Er wordt tevens een draadloze tijdschakelaar los meegeleverd, waar het mechanisch ventilatiesysteem ook mee bediend kan worden. De ventilatie-unit wordt op de tweede verdieping aangebracht. De luchtverversing van de woon- en slaapkamers geschiedt door middel van deuren, ramen en ventilatieroosters in de buitenkozijnen (waar noodzakelijk). De meterkast en de bergingen worden geventileerd door middel van daarvoor aangebrachte openingen. Installaties Waterleiding In de koop- en aanneemsom zijn alle aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie inbegrepen. De warmwatervoorziening wordt aangesloten op de warm- en koud waterleiding. De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, die zich in de meterkast bevindt. Je kunt daar de waterleiding afsluiten. 8

10 Je krijgt de volgende tappunten voor koud water in de woning: - een aansluiting voor de keukenmengkraan; - toiletreservoir en fontein in het toilet; - douchemengkraan, wastafelmengkraan en toiletreservoir in de badkamer; - voor de aansluiting van een wasmachine op de tweede verdieping. Voor warmwater krijg je de volgende tappunten: - een aansluiting voor de keukenmengkraan; - douchemengkraan en wastafelmengkraan in de badkamer. Geen gasaansluiting De woning is niet aangesloten op het gasnet. De opgewekte energie van de zonnepanelen is voldoende om u te voorzien van alle benodigde energie. Houdt bij de aankoop van bv. een keuken hiermee rekening. Er wordt ook geen gasnet in deze wijk aangelegd. Warmtepomp De woning is voorzien van een aardwarmtesysteem met een warmtepomp installatie die het huis van warm tapwater en energie voor verwarming voorziet. De ruimten op de begane grond, met uitzondering van de trapkast en meterkast, en de 1 ste verdieping worden voorzien van vloerverwarming. De zolderverdieping wordt niet verwarmd. De capaciteit van de verwarmingsinstallatie worden berekend conform de ISSO 51. De installatie is voorzien van een kamerthermostaat in de woonkamer, waarmee de temperatuur is te bedienen. Elektrische installatie De elektrotechnische installatie wordt aangelegd volgens de NEN /C1:2008 en de NEN2535:2008. De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn inbegrepen in de koop- en aanneemsom. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast. Daarbij wordt deze verdeeld over meerdere groepen naar diverse aansluitpunten. Op de tekening kun je zien waar de aansluitpunten bevinden. Tenzij anders aangegeven op tekening worden de elektrapunten op de volgende hoogten aangebracht: Wandcontactdozen in de woonkamer en slaapkamers Lichtschakelaars in de woonkamer en slaapkamers Lichtschakelaars en de wandcontactdozen in de hal, de overloop en op zolder 300 mm boven de vloer mm boven de vloer mm boven de vloer De elektrapunten in de keuken komen op verschillende hoogten zoals aangegeven op tekening. Alle wandcontactdozen en schakelaars in de woning zijn van het fabricaat NIKO in de uitvoering Original White, de wandcontactdozen worden uitgevoerd met kinderbeveiliging De dubbele elementen worden uitgevoerd als vlak inbouw in 2 inbouwdozen. In de buitenberging zijn deze opbouw. In elke ruimte zijn een of meerdere wandlichtpunten aangebracht. 9

11 Bij de voordeur komt een aansluitmogelijkheid voor een buitenlamp zonder armatuur. Bij de buitenbergingsdeur komt een slagvast armatuur met een schermerschakelaar. Op diverse plaatsen worden rookmelders geplaatst die worden aangesloten op het lichtnet. Ook wordt in de woning een belinstallatie aangebracht. Deze bestaat uit een draadloze drukknop naast de voordeur op een hoogte van ongeveer mm + vloer, een schel in de hal en een transformator in de meterkast. Volledige controle met Niko Home Control Novitijd realiseert haar woningen met een geïntegreerde elektrische installatie die uw wooncomfort en veiligheid verhogen. De mogelijkheden ervan zijn onbegrensd en de installatie nodigt u uit actief energie te besparen en laat zich eenvoudig bedienen vanaf uw eigen smartphone of tablet. Uw eigen comfort bepalen: U kunt alle verlichting schakelen met uw smartphone of tablet. In uw woning gaat dit via uw eigen wifi, daarbuiten werkt het ook via mobiel internet. In de keuken en de woonkamer kunt u een lichtpunt dimmen. Dit dimmen kan ook via uw smartphone of tablet. Na een bezoek aan het toilet gaat de lamp vanzelf uit. Optimale veiligheid: Vakantiesimulatie: met deze functie, die gestuurd kan worden met een smartphone of tablet, zorgt ervoor dat volledig willekeurig verlichting in huis uit en aan gaat. Het lijkt alsof iemand thuis is, terwijl u op vakantie bent of gewoon een dagje weg. De paniektoets in de slaapkamer zorgt ervoor dat alle verlichting in de woning direct aangaat of gaat knipperen. Alle stopcontacten in de woning zijn kindveilig. Energie besparen: Het totale stroom- en waterverbruik van uw woning wordt gemeten en is zichtbaar op uw smartphone of tablet. Ook dit werkt via uw eigen wifi of via uw mobiele internet. In de hoofdslaapkamer en bij de voordeur zit een "alles uit" knop. Houdt deze drie seconden ingedrukt en alle lampen én zes stopcontacten in de woning gaan uit. Hiermee bespaart u aanzienlijk op uw energieverbruik. Zonnepanelen Op het dakvlak worden aan de Zuidzijde zonnepanelen (PV-panelen) geplaatst. De PVpanelen worden in een zwarttint (all-black) uitgevoerd en zorgen voor de opwekking van elektrische energie. Op zolder wordt nabij de overige installaties een zogenaamde omvormer geplaatst. Deze omvormer wordt aangesloten op de PV-panelen en zorgt ervoor dat de geleverde elektrische energie geschikt wordt gemaakt om als elektriciteit terug te leveren aan het stroomnet. Let op: U dient bij het afsluiten van een contract met de energieleverancier duidelijk aan te geven dat u elektrische energie wilt terug leveren. De energieleverancier houdt alleen dan rekening met vergoeding van de terug geleverde energie. Telecommunicatievoorzieningen In de woningen zijn aansluitmogelijkheden voor de telefoon en de Centrale Antenne Installatie (CAI) aanwezig. In de woonkamer is een bedrade en afgemonteerde telefoon- en CAI aansluiting aanwezig. De aansluitpunten komen indien niet anders aangegeven op een hoogte van circa 300 mm boven de vloer. Voor een abonnement kunt u zelf een contract afsluiten met een telefoonbedrijf en/of een kabelexploitant. 10

12 Monitoring energie Uw woning is bij normaal huishoudelijk gebruik energie nul op de energiemeter wat inhoud dat uw verbruik van energie volledig wordt opgewekt door de woning/ installatie zelf. Hierbij gaat Novitijd uit van normaal huishoudelijk gedrag/ verbruik. Zie hiervoor de voorwaarden in de koopovereenkomst! Novitijd wil zeker zijn dat de woning/ installatie functioneert zoals contractueel met u is afgesproken ( nul op de energiemeter ) en er voor zorgen dat u niet, bewust of onbewust, nadelig energieverbruik heeft. Daarvoor heeft Novitijd inzicht nodig in de energieopbrengst van de zonnepanelen en uw huiselijk energieverbruik. Deze gegevens worden gebruikt om: 1. de prestatie van de woning/ installatie te controleren en 2. u te informeren over uw verbruik waardoor u niet geconfronteerd met te hoge energiekosten. Novitijd zal deze gegevens uitsluitend voor haar eigen informatie gebruiken en niet met derden delen. Sanitair De woning wordt voorzien van standaard sanitair. Onderstaand vindt u een overzicht van de materialen die worden gebruikt in de toiletruimte en de badkamer. - 2 toiletcombinaties, - 1 enkele wastafelcombinatie met spiegel en planchet, - 1 fonteintje, - 1 douchecombinatie met mengkraan en glijstang, - 1 wasmachinekraan, - 1 vaatwasserkraan. De standaard opstelling is te bezichtigen bij de showroom. Indien u voorkeur uitgaat naar ander sanitair wordt dit via de installateur aangeboden en eventueel verrekend. Schilderwerk Afschilderwerkzaamheden zijn niet opgenomen. Deze dient in eigen beheer te worden uitgevoerd. Wandafwerking In de badkamer en toilet worden wandtegels aangebracht verrekend met een stelpost van 15,00/ m2 incl. btw. Gerekend met een maximale afmeting van 20 x 25 cm. en recht verwerken. Voorzien van een standaard voegkleur: grijs of zilvergrijs. In het toilet worden de wanden betegeld tot circa 1,50 m. boven de vloer. In de badkamer worden de wanden geheel betegeld tot onderzijde plafond. Alle overige wanden, met uitzondering van de techniekkast, de meterkast en op zolder, worden behangklaar opgeleverd. Bij de lichte scheidingswanden worden de naden geëgaliseerd en behangklaar opgeleverd. Vloerafwerking In de badkamer en toilet worden vloertegels aangebracht verrekend met een stelpost van 25,00/m2 incl. btw. Gerekend met een maximale afmeting van 30 x 30 cm. en recht verwerken. Voorzien van een standaard voegkleur: grijs of zilvergrijs. Alle overige vertrekken worden afgewerkt met een cementdekvloer. 11

13 Kleur- en materiaalomschrijving Onderdeel Materiaal Afwerking/ Kleur Gevels Gevelstuc stucwerk zandkleur (STO 32236) Beplating kunststof RAL 7016 Bekleding Siberisch Lariks naturel Afvoer afzuigkap rvs naturel Buitenkozijnen, ramen en deuren Kozijnen, ramen en deuren kunststof buiten RAL 7016, binnen RAL 9001 Ventilatieroosters aluminium blank Onderdorpel deurkozijn aluminium blank Waterslagen aluminium RAL 7016 Daken Dakpannen beton antraciet/ zwart Dakgoot aluminium RAL 7016 Hemelwaterafvoeren aluminium RAL 7016 Dakdoorvoer mv kunststof zwart Dakrand kunststof/ aluminium wit Binnenkozijnen, ramen en deuren Kozijnen staal wit Binnendeuren hout/kunststof wit Bergingen (prefab) Kozijnen, ramen en deuren hout blank Gevelbekleding verduurzaamd hout naturel Plat dak bitumen zwart Dakrandprofiel aluminium naturel Overige Vensterbanken kunststof lichtgrijs Schakelmateriaal kunststof Wit 12

14 Afwerkstaat Vertrek Vloer Wand Plafond C Begane grond Entree Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk 15 C Meterkast Vloerplaat Onafgewerkt Onafgewerkt Sparingen Toilet Vloertegels Wandtegels Structuurspuitwerk - tot 1,5 m. boven de vloer, daarboven structuurspuitwerk Woonkamer Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk 20 C Keuken Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk 20 C Onderzijde trap onafgewerkt 1e verdieping Overloop Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk - Badkamer Vloertegels Wandtegels Structuurspuitwerk 22 C tot plafond Slaapkamers Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk 20 C 2e verdieping Zolder Onafgewerkt Behangklaar Onafgewerkt - 13

15 III. Andere belangrijke zaken Wijzigingen tijdens de bouw Als het tijdens de uitvoering van (af)bouw noodzakelijk is, kunnen wij wijzigingen in het bouwplan doorvoeren. Deze wijzigingen zullen echter nooit afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen, voor jou én voor ons, nooit het recht geven tot vergoeding van meerdere of mindere kosten. Je krijgt de gelegenheid om de woning, binnen de mogelijkheden, naar eigen wensen aan te passen. Hiervoor kun je gebruik maken van de opties die we aanbieden in de keuzelijst. Individuele keuzes zijn alleen mogelijk indien de aannemer deze goedkeurt en ze voldoen aan de bepalingen genoemd in de Algemene Voorwaarden van Woningborg. Alle keuzes moeten voor de start van de bouw bekend zijn, tijdens de bouw kan er niets meer gewijzigd worden. Je leest hier meer over in de keuzelijst. Schoonmaken Je treft de hele woning bezemschoon aan. Het sanitair, het tegelwerk en de glasruiten worden eenmaal schoongemaakt, dit betekent dat bouwresten en stickers verwijderd worden, maar dat je zelf nog wel enige werkzaamheden moet verrichten om alles echt schoon te krijgen. Voorschouw en oplevering Circa 6 weken voor de verwachte opleveringsdatum ontvang je een brief met een voorlopige datum van voorschouw en oplevering. De voorschouw is een belangrijk hulpmiddel om het verloop van de oplevering te verbeteren. Ongeveer één week voor sleuteluitgifte word je in de gelegenheid gesteld samen met de uitvoerder een rondgang door de woning te maken. Aan de hand van de opnamelijst kan dan worden geconstateerd of er nog onvolkomenheden zijn, die voor de sleuteluitgifte verholpen kunnen worden. Vervolgens heeft de aannemer dan de gelegenheid in de resterende of daaropvolgende week, de puntjes op de "i" te zetten. Kopers zijn niet verplicht gebruik te maken van deze voorschouw. Wel raden wij het dringend aan. Het kan bijdragen aan een soepel verlopende sleuteluitgifte. Brief aankondiging definitieve datum Minimaal 2 weken voor de definitieve oplevering ontvang je als koper een brief met de definitieve datum en tijdstip van voorschouw en oplevering. Oplevering Nadat je in de gelegenheid bent gesteld de woning op eventuele onvolkomenheden te controleren, zal samen met jou een proces-verbaal van oplevering gemaakt worden. Hierin worden ook de meterstanden vastgelegd. Met de oplevering van de woning teken je ook een zogenaamde "Melding van Oplevering" van Woningborg, zodat zij ook weten wanneer de woning is opgeleverd en wanneer de garantietermijn ingaat. Van dit formulier ontvang je een afschrift. 14

16 Sleuteluitgifte Na de oplevering ontvang je de sleutels. Vanaf dat moment berust de woning onder jouw verantwoording en is deze niet langer door de aannemer verzekerd. Je doet er dan ook goed aan de opstalverzekering voor de nieuwe woning uiterlijk op de dag van sleuteluitgifte te laten ingaan. Stel de verzekeringsmaatschappij hiervan tijdig op de hoogte om problemen te voorkomen. Wij vragen van alle termijnen, de eventuele rentenota's en het eventuele meerwerk uiterlijk op de ochtend voorafgaand aan de werkdag voor sleuteluitgifte een schriftelijk bericht van betaling te hebben. Wij verzoeken je hierop acht te slaan en jouw bank hierop te wijzen. Is de bank in tijdnood, dan kan zij telefonisch geld aan ons overmaken. Is het geld niet tijdig op ons dagafschrift bijgeschreven, dan moeten wij de sleuteluitgifte helaas uitstellen. Klachten bij oplevering De klachten die tijdens de oplevering worden vastgesteld worden zo spoedig mogelijk verholpen. Je dient ons daartoe op een door ons in overleg met jou gewenst tijdstip, tijdens werkuren, toegang te verlenen tot de woning. Spoedklachten Spoedklachten die tijdens de onderhoudsperiode aan het licht komen, kunnen tijdens werkuren gemeld worden bij onze uitvoerder, of, indien niet meer op de bouwplaats aanwezig, bij onze afdeling onderhoud en service. Onderhoudstermijn Er geldt een onderhoudstermijn van drie maanden na oplevering. Eventuele onvolkomenheden, die tijdens de onderhoudstermijn aan het licht gekomen zijn, zullen vervolgens zo spoedig mogelijk verholpen worden. Onderhoud aan de woning Bij de oplevering van de woning ontvang je van ons een Kopers informatiemap. In deze map tref je allerlei informatie aan over het gebruik en onderhoud van de nieuwe woning. Je vindt hierin onder meer advies en informatie over de mogelijke afwerkingen, die je op wanden en vloeren kunt aanbrengen. Ook vind je verwijzingen naar onderhoudstermijnen en diverse onderhoudsadviezen. Houd je goed aan deze adviezen! Deze informatie is een aanvulling op de brochure Gebruik en onderhoud van uw huis van Woningborg. Deze ontvang je gelijktijdig met het waarborgcertificaat van Woningborg. 15

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING @ Your Place

TECHNISCHE OMSCHRIJVING @ Your Place TECHNISCHE OMSCHRIJVING @ Your Place 48 ééngezinswoningen Vathorst De Bron - Amersfoort 1 @YourPlace TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project: 48 woningen @YourPlace, Deelplan De Bron in Vathorst, Amersfoort Datum:

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Kade. Genieten. woningen. direct aan het water. Binnenkort in de verkoop. www.meerstad.eu

Kade. Genieten. woningen. direct aan het water. Binnenkort in de verkoop. www.meerstad.eu 4 Kade woningen Genieten direct aan het water Binnenkort in de verkoop www.meerstad.eu Meerstad In het gebied tussen de oostzijde van de stad Groningen en Slochteren verrijst de komende jaren Meerstad.

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER. Technische omschrijving 27 mei 2015 44 35 49 19

14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER. Technische omschrijving 27 mei 2015 44 35 49 19 14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER Technische omschrijving 27 mei 2015 44 35 49 19 24 17 93 3 90 53 56 60 Inleiding Dit is de zogenaamde technische omschrijving van de twee-onder-een-kapwoningen in Hartenvilla

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

De Rietkraag Waddinxveen

De Rietkraag Waddinxveen De Rietkraag Waddinxveen 31 woningen type Patrijs, Roerdomp 48 en 54 Technische omschrijving bouwnummers 60 t/m 90 Informatie locatie De Rietkraag en Waddinxveen. Algemene informatie. Technische omschrijving.

Nadere informatie

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag 26 MGE woningen type Rietgors TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Informatie Locatie De Rietkraag en Waddinxveen WADDINXVEEN Een goed huwelijk

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie