Inleiding. Opmerkingen vooraf. Leeswijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Opmerkingen vooraf. Leeswijzer"

Transcriptie

1 Datum:

2 Inleiding Dit gedeelte is de zogenaamde technische omschrijving. Hierin vind je alle technische informatie over de woning. Het doel is in de eerste plaats zo goed mogelijk te informeren over hoe de woning eruit gaat zien. Daarnaast hebben de technische omschrijving en de tekeningen een contractuele waarde. In de aannemingsovereenkomst zet je een handtekening waarmee je aangeeft dat de inhoud van de contractdocumenten je bekend is. Op dat moment zijn de beschrijvingen en de tekeningen dus verplichtingen geworden. Opmerkingen vooraf Bij de aannemingsovereenkomst zijn tekeningen opgenomen. Deze horen bij de woningen die in deze omschrijving zijn aangeduid met de bouwnummers 1 t/m 20. Graag maken wij een paar opmerkingen. 1. De maten op de verkoopcontracttekeningen zijn uitgedrukt in millimeters, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Wij hebben geprobeerd deze maten zo nauwkeurig mogelijk aan te geven. Toch kan het voorkomen dat de maten bij de tekening uiteindelijk iets afwijken van de werkelijke maten. 2. Op sommige plaatsen op de verkoopcontracttekeningen geven we de maatvoering tussen wanden aan. Daarbij is nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking, zoals wandtegels, spuitwerk, enzovoort. 3. De openbare inrichting en het achterpad wordt uitgevoerd door de aannemer. De laatst bekende versie is in de situatietekening verwerkt, hier kunnen echter buiten onze invloed nog eventuele wijzigingen in plaatsvinden. De onder 1 tot en met 3 genoemde punten houden in dat aan verkoopbrochure en de situatietekening en de maten geen rechten kunnen worden ontleend. Ook willen we een paar opmerkingen maken over de tekst van de technische omschrijving. 1. In deze technische omschrijving worden soms materialen en merken genoemd. Het kan zijn dat de aannemer kiest voor een alternatief. Dit alternatief is altijd gelijkwaardig aan de soort die hier genoemd is. 2. In deze technische omschrijving proberen we een zo goed mogelijk beeld te geven van hoe de woning eruit gaat zien. Woningborg N.V. hanteert regelingen, reglementen en standaard voorwaarden. Mocht het dus voorkomen dat in deze technische omschrijving een bepaling staat die niet verenigbaar is met de bepalingen van Woningborg, dan heeft de bepaling van Woningborg altijd voorrang. Leeswijzer De technische omschrijving is verdeeld in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk vind je allerlei algemene projectgegevens en administratieve gegevens die voor de koop van de woning van belang zijn. In het tweede gedeelte vind je beschrijvingen van materialen en afwerking van de woning. In het derde deel vind je twee belangrijke zaken over wijzigingen tijdens de bouw en de oplevering van de woning. 1

3 I. Administratieve zaken Algemene projectgegevens Woningborg garantie Dit project is bij Woningborg N.V. aangemeld onder planregistratienummer : W E009 Uitvoerend bouwbedrijf Bouwbedrijf Bongers Engellandweg RA DALFSEN Voor inlichtingen over de verkoop, koop- en aannemingsovereenkomst kun je terecht bij: Verkopende partij Bouwbedrijf Bongers B.V. Engellandweg RA DALFSEN De contractgegevens zijn gedeponeerd bij notaris: Smalbraak Notarissen Postbus AB Deventer Betalingen Betalingen van de aanneemsom kun je richten aan: Bouwbedrijf Bongers B.V. Engellandweg RA DALFSEN Het bankrekeningnummer is NL25INGB of NL88RABO Graag daarbij de volgende gegevens vermelden: - je naam - het bouwnummer - het factuurnummer - aanduiding: 20 woningen Vrij Werkeren Stadshagen te Zwolle Als betalingsdatum geldt de datum waarop wij het geld hebben ontvangen. Voor de termijnen die vervallen na de datum van de notariële overdracht, moet je er zelf op toezien dat jouw eventuele geldgever binnen 14 dagen aan ons betaalt. Wij adviseren je erop toe te zien dat deze periode niet overschreden wordt. Zo voorkom je dat wij rente in rekening brengen. Op het moment van sleuteluitgifte geldt dat wij minimaal één werkdag voor de datum van sleuteluitgifte een dagafschrift van onze bank moeten hebben ontvangen, waaruit blijkt dat alle betalingen zijn gedaan (nog openstaande termijnen, eventuele rentenota s en meerwerk-nota s). De betaling van de koopsom van de grond vind plaats bij de notariële overdracht. De betaling van de bouwtermijnen (incl. meer- en minderwerken) geschiedt rechtstreeks aan Bouwbedrijf Bongers B.V. 2

4 Adreswijziging Wanneer je voor de datum van de sleuteluitgifte verhuist, verzoeken wij je ons binnen drie dagen na de verhuisdatum te laten weten wat het nieuwe adres is. Wil je de volgende gegevens doorgeven? - je naam - het bouwnummer - je oude adres - je nieuwe adres met postcode - eventueel je nieuwe telefoonnummer - datum van ingaan adreswijziging - aanduiding: 20 woningen Vrij Werkeren Stadshagen te Zwolle Koop-/aannemingsovereenkomst en notariële overdracht Zodra u besluit om een van de woningen te kopen, wordt de koop- /aannemingsovereenkomst conform de uitgave die door Woningborg is opgesteld, opgemaakt. Hierin worden de rechten en plichten van zowel de kopers als de verkoper vastgelegd. Door ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst is de eerste definitieve stap gezet richting de verkrijging van uw woning. Definitief, tenzij de overeenkomst een ontbindende voorwaarde bevat waardoor u de overeenkomst kunt ontbinden wanneer u de financiering niet rond zou kunnen krijgen. Maar verder zal de overeenkomst echt bindend zijn. Eigenaar wordt u vervolgens door ondertekening van de akte van levering bij de notaris, die vervolgens een kopie van die akte inschrijft bij het kadaster. Eerst dan bent u eigenaar. Garantie De woningen worden gerealiseerd met de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven van Woningborg. Dit certificaat garandeert u kwaliteit en beschermt u tegen risico s als een faillissement van de aannemer en bouwkundige gebreken. De teksten van de aannemingsovereenkomst zijn overeenkomstig het model van Woningborg. U beschikt dus over een veilig contract. Koopsommen vrij op naam (v.o.n.) De koopsommen van de woning zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder vermelde kosten die het het verwerven van een eigen woning gemoeid zijn, in de koopsom zijn begrepen, te weten: grondkosten bouw- en installatiekosten ontwerp- en ingenieurskosten verkoop- en notariskosten gemeentelijke leges kadastrale kosten aansluitkosten (water, riool en elektra) kosten van het Garantiecertificaat (Woningborg) 21% btw 3

5 De koopsommen zijn exclusief: leveren en plaatsen keuken de rente over de grondkosten na peildatum, welke is vastgelegd in de overeenkomst de rente over de vervallen termijnen na de start van de bouw Daarnaast dient u rekening te houden met: notariskosten voor het beschrijven van de hypotheekakte kosten verbonden aan het afsluiten van de hypotheek (afsluitkosten, taxatiekosten) gemeentelijke heffingen kosten voor aansluiting van de telefoon, internet, cai e.d. het leveren en plaatsen van losse kasten, vloerbedekking, tuinaanleg e.d. Uitvoeringsduur, datum van aanvang Als officiële datum van aanvang hanteren wij de dag waarop we beginnen met de funderingswerkzaamheden van de woning. De termijnen welke afhankelijk van de voortgang van het werk worden ingediend, is weergegeven in de aanneemovereenkomst. Groenvoorzieningen en erfscheidingen Als er door de aannemer groenvoorzieningen, bestrating en/of erfscheidingen worden aangebracht, vallen die niet onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Bouwbesluit Dit project wordt gerealiseerd volgens de eisen van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit worden de benamingen van de verschillende vertrekken anders genoemd dan in verkoopbrochures en op tekeningen. Om begripsverwarring te voorkomen is daarin onder meer bepaald dat alle vertrekken in een woning eenduidig en naar het karakter van het vertrek worden benoemd. Begrippen als woonkamer, hal of berging worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. Daarvoor in de plaats wordt er gesproken van verblijfsruimte, verkeersruimte of onbenoemde ruimte. Voor alle duidelijkheid vind je hierna een opsomming. Daar waar in de technische omschrijving en op de tekeningen de benamingen zijn aangehouden kan ook de functie worden gelezen: Benaming woonkamer keuken slaapkamer badkamer toilet/wc hal meterkast berging overloop trap (trap)kast onbenoemd techniek Functie verblijfsruimte verblijfsruimte verblijfsruimte badruimte toiletruimte verkeersruimte meterruimte onbenoemde ruimte verkeersruimte verkeersruimte onbenoemde ruimte onbenoemde ruimte onbenoemde ruimte 4

6 II. Technische gegevens Gegevens over het terrein Ligging Op de situatietekening zie je de ligging van het bouwterrein en de bouwkavels. De nummers in/ bij de woningen zijn de bouwnummers. Deze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook in de officiële stukken en correspondentie. Het zijn geen huisnummers die betrekking hebben op je nieuwe adres, deze worden in een later stadium door de gemeente bepaald. Kavelgrootte In de koopovereenkomst is de circa grootte van de kavels vermeld, gebaseerd op een voorlopige opgave. Het is mogelijk dat de grootte iets wijzigt, zonder verrekening. De juiste maten van de kavel worden pas na opmeting door het kadaster definitief vastgesteld. Dit gebeurt na de oplevering van de woning. Appartementsrechten en mandelig openbaar gebied Bij dit project legt de gemeente het eigendom van het openbaar gebied volledig neer bij de kopers van de woningen. Dat betekent dat u gezamenlijk met uw buren invloed kunt uitoefenen op de inrichting van dit gebied en deze ook zult moeten beheren en onderhouden. De notaris zal dit eigendom en het beheer en onderhoud vastleggen in een lijst met bijzondere bepalingen en reglementen. Dit geldt ook voor bepalingen of bedingen die de gemeente nog oplegt. Bij de koopovereenkomst vind u een bijlage van de notaris. Daarin staan alle bijzondere bepalingen omtrent de splitsing in appartementsrechten en mandeligheid. Ook kunt u informatie opvragen bij de notaris. Tuinafscheidingen en poorten Als erfafscheiding ter plaatse van de voortuinen worden circa 0,8 m¹ hoge beukenhagen aangeplant. Bij de zijtuin van de 6 eindwoningen en bij de achtererfgrenzen wordt een circa 1,5 m1 hoge beukenhaag aangeplant. De hagen worden aangelegd met het woonrijp maken, dan wel uiterlijk in het eerste plantseizoen daarna. Bewoners zijn verplicht hiervoor een zone van ca. 600 mm vrij te houden, zodat de beplanting als aangegeven op de situatietekening kan worden aangeplant. Om de beplanting goed tot wasdom te laten komen is het aan te bevelen de jonge haagplanten voldoende water te geven tijdens droge periode en de haagvoet vrij te houden van onkruid, split, grind of andere verhardingen die de groei en het aanslaan van de nieuwe haagplanten belemmeren. Tevens dien je bij de inrichting van de tuin, met bijvoorbeeld verhardingen, voldoende rekening te houden met de afwatering van hemelwater. Zo nodig dienen afwateringsvoorzieningen opgenomen te worden die de haagvoet vrij houden van overtollig regenwater ter voorkoming van het vergaan, door rotting, van de haagplant. De aannemer plaatst, indien nodig, een houten paaltje om de perceelgrens aan te geven. Peil van de woning Alle hoogtematen worden ten opzichte van het peil P aangegeven. Dit komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer. De juiste peilmaat ten opzichte van het maaiveld wordt bepaald door en in overleg met de gemeente. Grondwerk Het grondwerk bestaat uit alle werkzaamheden die nodig zijn om funderingen, leidingen en paden aan te leggen. Onder de bestratingen komt een aanvulling van straatzand. De tuinen worden afgewerkt met de reeds aanwezige grond. Om hoogteverschillen in het plan te overbruggen worden de kavels daar waar nodig onder afschot aangelegd. 5

7 Rioleringswerken De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de koop- en aanneemsom inbegrepen. De riolering wordt uitgevoerd in recyclebare pvc-buis. De in te storten riolering wordt uitgevoerd in een daarvoor geschikte kunststof buis. Het materiaal voor de afvoeren van diverse lozingstoestellen is tot 90 C hittebestendig. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast, hetgeen betekent dat hemelwater afzonderlijk van het overige afvalwater wordt afgevoerd. De riolering wordt belucht en voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. Hemelwater Het hemelwater van de daken wordt in het plangebied opgevangen in infiltratie-units en bij overstort in de nabij gelegen wadi in het openbaar gebied geloosd. Wadi s zijn verdiepte grasstroken waarin hemelwater kan infiltreren. Het hemelwater van de daken van de buitenberging wordt via een hemelwaterafvoer geloosd op het achterpad of aangesloten op het infiltratiesysteem. Afhankelijk van het uiteindelijke systeem voor de afwatering wordt het hemelwater afgevoerd naar openbaar gebied of wordt het hemelwater geïnfiltreerd. De definitieve oplossing voor de afwatering van de achterpaden wordt in overleg met de gemeente Zwolle bepaald. Bestratingen De bestrating in het openbaar gebied rondom uw woning wordt door de aannemer aangelegd en bestaat uit betonklinkers. Vanaf de stoep naar de voordeur ligt een looppad van circa 1200 mm. breed van betontegels. Naar de buitenberging wordt geen bestrating aangelegd. Funderingen Bij dit project bestaat de fundering van de woningen uit (prefab) betonnen palen met funderingsbalken van beton. E.e.a. volgens opgave constructeur. Vloeren De begane grondvloer van de woning is een geïsoleerde betonnen systeemvloer (Rc 5.0 m2k/w). De eerste verdiepingsvloer en de zoldervloer is een geprefabriceerde betonnen (kanaal)plaatvloeren. De v-naden aan de onderzijde tussen de afzonderlijke kanaalplaten blijven in het zicht. Voor de toegang naar de ruimte onder de begane grondvloer wordt in de hal een uitsparing in de vloer gemaakt. Deze uitsparing wordt afgedekt met een geïsoleerd luik. Dit luik wordt afgedicht doormiddel van een tochtband. De plaats van het kruipluik op de tekeningen is indicatief. De vloer van de buitenbergingen bestaat uit een betonnen vloer. Gevels De gevels van de woningen worden uitgevoerd in stucwerk en gevelbetimmeringen met verduurzaamde houten gevelbekleding. Op een aantal plaatsen in de gevels kunnen, volgens opgave van de fabrikant dilataties (onderbrekingen) opgenomen worden. Een dilatatie maakt het mogelijk dat geveldelen kunnen uitzetten en krimpen. In het Bouwbesluit staan eisen geformuleerd waaraan de warmte- en geluidsisolatie van woningen moeten voldoen. Voor de warmte-isolatie van de gevels van de woning (Rc 7.0 m2k/w) wordt een samengesteld houten isolatieconstructie met EPS isolatie toegepast. De buitengevels van de bergingen worden uitgevoerd in houten regelwerk afgewerkt met verduurzaamd vuren rabatdelen. 6

8 Daken De dakconstructie van de schuine daken wordt opgebouwd uit geïsoleerde dakelementen (Rc 7.0 m2k/w). Op de dakplaten komen op de Noordzijde betonnen dakpannen, kleur antraciet/zwart. Op de Zuidzijde worden zonnepanelen geplaatst volgens het indaksysteem. De onderzijde van de dakplaten op de zolderverdieping zijn voorzien van een witte afwerking. De daken van de bergingen bestaan uit een ongeïsoleerde houten dakbalklaag met houten dakbeschot en een bitumineuze dakbedekking. Binnenwanden De woningscheidende wanden zijn ankerloos en worden uitgevoerd in 150 mm. kalkzandsteen. De binnenspouwbladen van de kopgevels van de eindwoningen worden uitgevoerd in 150 mm. kalkzandsteen. De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in 100 mm. Masterwall (gips). De wanden worden, met uitzondering van de meterkast en de te betegelen wanden, behangklaar opgeleverd. Nb: De wanden worden, met uitzondering van de meterkast en de betegelde wanden, behangklaar groep 3 opgeleverd. Dit houdt in dat ze geschikt zijn voor dikkere behangsoorten of een scanweefsel met een soortelijk gewicht van minimaal 150 gram/m2 en voorzien van een structuur. De wanden zijn dus niet geschikt voor sauswerk of andere fijne afwerksystemen. Het éérste jaar ná oplevering is er nog veel bouwvocht in de woning aanwezig. De kans is dan ook aanwezig dat door werking van de verschillende bouwmaterialen kleine krimpscheuren in de wanden ontstaan. Wij raden u dan ook af zelf wandoppervlakten te voorzien van saus-, spack- of sierpleisterwerk. De aannemer geeft dan ook geen garantie op het voorkomen van krimpscheuren, zie ook de Garantie- en Waarborgregeling Indien u toch overweegt om voor een van bovengenoemde afwerkingen te kiezen, dan adviseren wij u hierover nadere technische informatie in te winnen bij Boeve Afbouw te Lemelerveld. Vensterbanken Alle kozijnen in de woonkamer, keuken en slaapkamers, krijgen een kunststof vensterbank. De vensterbank van het kozijn in de badkamer wordt, indien van toepassing, betegeld met tegels die ook op de wanden worden aangebracht. Onderdorpels Bij het toilet en de badkamer komen kunststenen onderdorpels. Bij de overige binnendeurkozijnen worden geen dorpels aangebracht. Gevelkozijnen en ramen en binnendeurkozijnen De buitenkozijnen en -ramen worden uitgevoerd in glad afgewerkt kunststof. In de kozijnen worden draai/ kiep ramen aangebracht voorzien van veiligheidsbeslag. Het glas in de buitengevelkozijnen van de woning op de begane grond wordt uitgevoerd in extra isolerend hoogrendement glas (triple glas). Op de verdiepingen en in de buitendeuren wordt isolerend hoogrendement glas (HR++ glas) toegepast. Onder de buitenkozijnen met een borstwering worden slagvaste aluminium waterslagen toegepast. De binnenkozijnen zijn fabrieksmatig wit afgelakte plaatstalen montagekozijnen, voorzien van een bovenlicht. 7

9 Buiten- en binnendeuren De voordeur is een geïsoleerde kunststof paneeldeur, voorzien van een glasopening en brievensleuf. De overige buitendeuren van de woning zijn ook van kunststof. De deuren zijn voorzien van: - Meerpuntsluiting - Een insteek dag- en nachtslot met profielcilinder - Deurkrukken - Schilden De binnendeuren zijn fabrieksmatig wit gelakte opdekdeuren. De deuren worden voorzien van: - Loopslot - Deurkrukken - Kortschilden De deuren van het toilet en badkamer hebben een vrij- en bezetsluiting. De deur van de meterkast heeft een kastslot. Er worden geen stofdorpels toegepast. De deur van de buitenberging is een ongeïsoleerde stompe houten deur voorzien van een stapeldorpel met glasopening. Trappen De verdieping- en zoldertrappen zijn van gegrond vurenhout, respectievelijk in een gesloten en open uitvoering. Langs de trapgaten worden blanke vurenhouten traphekken gemonteerd en op de muur, aan één zijde, houten ronde leuningen. Keukeninrichting De keukeninrichting is niet opgenomen Ventilatievoorzieningen De woning wordt voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Dit systeem houdt in dat de ventilatielucht mechanisch wordt afgevoerd. De afzuigpunten bevinden zich in de keuken, het toilet, de badkamer en op de tweede verdieping in dezelfde ruimte als de wasmachine opstelplaats. In de keuken komen twee afzuigpunten. In de woonkamer is de schakelaar van het systeem voorzien van een CO2-sensor. Bij een te hoog CO2-gehalte is het mogelijk om het ventilatiesysteem automatisch in een hogere stand te laten schakelen. Er wordt tevens een draadloze tijdschakelaar los meegeleverd, waar het mechanisch ventilatiesysteem ook mee bediend kan worden. De ventilatie-unit wordt op de tweede verdieping aangebracht. De luchtverversing van de woon- en slaapkamers geschiedt door middel van deuren, ramen en ventilatieroosters in de buitenkozijnen (waar noodzakelijk). De meterkast en de bergingen worden geventileerd door middel van daarvoor aangebrachte openingen. Installaties Waterleiding In de koop- en aanneemsom zijn alle aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie inbegrepen. De warmwatervoorziening wordt aangesloten op de warm- en koud waterleiding. De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, die zich in de meterkast bevindt. Je kunt daar de waterleiding afsluiten. 8

10 Je krijgt de volgende tappunten voor koud water in de woning: - een aansluiting voor de keukenmengkraan; - toiletreservoir en fontein in het toilet; - douchemengkraan, wastafelmengkraan en toiletreservoir in de badkamer; - voor de aansluiting van een wasmachine op de tweede verdieping. Voor warmwater krijg je de volgende tappunten: - een aansluiting voor de keukenmengkraan; - douchemengkraan en wastafelmengkraan in de badkamer. Geen gasaansluiting De woning is niet aangesloten op het gasnet. De opgewekte energie van de zonnepanelen is voldoende om u te voorzien van alle benodigde energie. Houdt bij de aankoop van bv. een keuken hiermee rekening. Er wordt ook geen gasnet in deze wijk aangelegd. Warmtepomp De woning is voorzien van een aardwarmtesysteem met een warmtepomp installatie die het huis van warm tapwater en energie voor verwarming voorziet. De ruimten op de begane grond, met uitzondering van de trapkast en meterkast, en de 1 ste verdieping worden voorzien van vloerverwarming. De zolderverdieping wordt niet verwarmd. De capaciteit van de verwarmingsinstallatie worden berekend conform de ISSO 51. De installatie is voorzien van een kamerthermostaat in de woonkamer, waarmee de temperatuur is te bedienen. Elektrische installatie De elektrotechnische installatie wordt aangelegd volgens de NEN /C1:2008 en de NEN2535:2008. De aanleg- en aansluitkosten van de elektrische installatie zijn inbegrepen in de koop- en aanneemsom. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast. Daarbij wordt deze verdeeld over meerdere groepen naar diverse aansluitpunten. Op de tekening kun je zien waar de aansluitpunten bevinden. Tenzij anders aangegeven op tekening worden de elektrapunten op de volgende hoogten aangebracht: Wandcontactdozen in de woonkamer en slaapkamers Lichtschakelaars in de woonkamer en slaapkamers Lichtschakelaars en de wandcontactdozen in de hal, de overloop en op zolder 300 mm boven de vloer mm boven de vloer mm boven de vloer De elektrapunten in de keuken komen op verschillende hoogten zoals aangegeven op tekening. Alle wandcontactdozen en schakelaars in de woning zijn van het fabricaat NIKO in de uitvoering Original White, de wandcontactdozen worden uitgevoerd met kinderbeveiliging De dubbele elementen worden uitgevoerd als vlak inbouw in 2 inbouwdozen. In de buitenberging zijn deze opbouw. In elke ruimte zijn een of meerdere wandlichtpunten aangebracht. 9

11 Bij de voordeur komt een aansluitmogelijkheid voor een buitenlamp zonder armatuur. Bij de buitenbergingsdeur komt een slagvast armatuur met een schermerschakelaar. Op diverse plaatsen worden rookmelders geplaatst die worden aangesloten op het lichtnet. Ook wordt in de woning een belinstallatie aangebracht. Deze bestaat uit een draadloze drukknop naast de voordeur op een hoogte van ongeveer mm + vloer, een schel in de hal en een transformator in de meterkast. Volledige controle met Niko Home Control Novitijd realiseert haar woningen met een geïntegreerde elektrische installatie die uw wooncomfort en veiligheid verhogen. De mogelijkheden ervan zijn onbegrensd en de installatie nodigt u uit actief energie te besparen en laat zich eenvoudig bedienen vanaf uw eigen smartphone of tablet. Uw eigen comfort bepalen: U kunt alle verlichting schakelen met uw smartphone of tablet. In uw woning gaat dit via uw eigen wifi, daarbuiten werkt het ook via mobiel internet. In de keuken en de woonkamer kunt u een lichtpunt dimmen. Dit dimmen kan ook via uw smartphone of tablet. Na een bezoek aan het toilet gaat de lamp vanzelf uit. Optimale veiligheid: Vakantiesimulatie: met deze functie, die gestuurd kan worden met een smartphone of tablet, zorgt ervoor dat volledig willekeurig verlichting in huis uit en aan gaat. Het lijkt alsof iemand thuis is, terwijl u op vakantie bent of gewoon een dagje weg. De paniektoets in de slaapkamer zorgt ervoor dat alle verlichting in de woning direct aangaat of gaat knipperen. Alle stopcontacten in de woning zijn kindveilig. Energie besparen: Het totale stroom- en waterverbruik van uw woning wordt gemeten en is zichtbaar op uw smartphone of tablet. Ook dit werkt via uw eigen wifi of via uw mobiele internet. In de hoofdslaapkamer en bij de voordeur zit een "alles uit" knop. Houdt deze drie seconden ingedrukt en alle lampen én zes stopcontacten in de woning gaan uit. Hiermee bespaart u aanzienlijk op uw energieverbruik. Zonnepanelen Op het dakvlak worden aan de Zuidzijde zonnepanelen (PV-panelen) geplaatst. De PVpanelen worden in een zwarttint (all-black) uitgevoerd en zorgen voor de opwekking van elektrische energie. Op zolder wordt nabij de overige installaties een zogenaamde omvormer geplaatst. Deze omvormer wordt aangesloten op de PV-panelen en zorgt ervoor dat de geleverde elektrische energie geschikt wordt gemaakt om als elektriciteit terug te leveren aan het stroomnet. Let op: U dient bij het afsluiten van een contract met de energieleverancier duidelijk aan te geven dat u elektrische energie wilt terug leveren. De energieleverancier houdt alleen dan rekening met vergoeding van de terug geleverde energie. Telecommunicatievoorzieningen In de woningen zijn aansluitmogelijkheden voor de telefoon en de Centrale Antenne Installatie (CAI) aanwezig. In de woonkamer is een bedrade en afgemonteerde telefoon- en CAI aansluiting aanwezig. De aansluitpunten komen indien niet anders aangegeven op een hoogte van circa 300 mm boven de vloer. Voor een abonnement kunt u zelf een contract afsluiten met een telefoonbedrijf en/of een kabelexploitant. 10

12 Monitoring energie Uw woning is bij normaal huishoudelijk gebruik energie nul op de energiemeter wat inhoud dat uw verbruik van energie volledig wordt opgewekt door de woning/ installatie zelf. Hierbij gaat Novitijd uit van normaal huishoudelijk gedrag/ verbruik. Zie hiervoor de voorwaarden in de koopovereenkomst! Novitijd wil zeker zijn dat de woning/ installatie functioneert zoals contractueel met u is afgesproken ( nul op de energiemeter ) en er voor zorgen dat u niet, bewust of onbewust, nadelig energieverbruik heeft. Daarvoor heeft Novitijd inzicht nodig in de energieopbrengst van de zonnepanelen en uw huiselijk energieverbruik. Deze gegevens worden gebruikt om: 1. de prestatie van de woning/ installatie te controleren en 2. u te informeren over uw verbruik waardoor u niet geconfronteerd met te hoge energiekosten. Novitijd zal deze gegevens uitsluitend voor haar eigen informatie gebruiken en niet met derden delen. Sanitair De woning wordt voorzien van standaard sanitair. Onderstaand vindt u een overzicht van de materialen die worden gebruikt in de toiletruimte en de badkamer. - 2 toiletcombinaties, - 1 enkele wastafelcombinatie met spiegel en planchet, - 1 fonteintje, - 1 douchecombinatie met mengkraan en glijstang, - 1 wasmachinekraan, - 1 vaatwasserkraan. De standaard opstelling is te bezichtigen bij de showroom. Indien u voorkeur uitgaat naar ander sanitair wordt dit via de installateur aangeboden en eventueel verrekend. Schilderwerk Afschilderwerkzaamheden zijn niet opgenomen. Deze dient in eigen beheer te worden uitgevoerd. Wandafwerking In de badkamer en toilet worden wandtegels aangebracht verrekend met een stelpost van 15,00/ m2 incl. btw. Gerekend met een maximale afmeting van 20 x 25 cm. en recht verwerken. Voorzien van een standaard voegkleur: grijs of zilvergrijs. In het toilet worden de wanden betegeld tot circa 1,50 m. boven de vloer. In de badkamer worden de wanden geheel betegeld tot onderzijde plafond. Alle overige wanden, met uitzondering van de techniekkast, de meterkast en op zolder, worden behangklaar opgeleverd. Bij de lichte scheidingswanden worden de naden geëgaliseerd en behangklaar opgeleverd. Vloerafwerking In de badkamer en toilet worden vloertegels aangebracht verrekend met een stelpost van 25,00/m2 incl. btw. Gerekend met een maximale afmeting van 30 x 30 cm. en recht verwerken. Voorzien van een standaard voegkleur: grijs of zilvergrijs. Alle overige vertrekken worden afgewerkt met een cementdekvloer. 11

13 Kleur- en materiaalomschrijving Onderdeel Materiaal Afwerking/ Kleur Gevels Gevelstuc stucwerk zandkleur (STO 32236) Beplating kunststof RAL 7016 Bekleding Siberisch Lariks naturel Afvoer afzuigkap rvs naturel Buitenkozijnen, ramen en deuren Kozijnen, ramen en deuren kunststof buiten RAL 7016, binnen RAL 9001 Ventilatieroosters aluminium blank Onderdorpel deurkozijn aluminium blank Waterslagen aluminium RAL 7016 Daken Dakpannen beton antraciet/ zwart Dakgoot aluminium RAL 7016 Hemelwaterafvoeren aluminium RAL 7016 Dakdoorvoer mv kunststof zwart Dakrand kunststof/ aluminium wit Binnenkozijnen, ramen en deuren Kozijnen staal wit Binnendeuren hout/kunststof wit Bergingen (prefab) Kozijnen, ramen en deuren hout blank Gevelbekleding verduurzaamd hout naturel Plat dak bitumen zwart Dakrandprofiel aluminium naturel Overige Vensterbanken kunststof lichtgrijs Schakelmateriaal kunststof Wit 12

14 Afwerkstaat Vertrek Vloer Wand Plafond C Begane grond Entree Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk 15 C Meterkast Vloerplaat Onafgewerkt Onafgewerkt Sparingen Toilet Vloertegels Wandtegels Structuurspuitwerk - tot 1,5 m. boven de vloer, daarboven structuurspuitwerk Woonkamer Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk 20 C Keuken Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk 20 C Onderzijde trap onafgewerkt 1e verdieping Overloop Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk - Badkamer Vloertegels Wandtegels Structuurspuitwerk 22 C tot plafond Slaapkamers Dekvloer Behangklaar Structuurspuitwerk 20 C 2e verdieping Zolder Onafgewerkt Behangklaar Onafgewerkt - 13

15 III. Andere belangrijke zaken Wijzigingen tijdens de bouw Als het tijdens de uitvoering van (af)bouw noodzakelijk is, kunnen wij wijzigingen in het bouwplan doorvoeren. Deze wijzigingen zullen echter nooit afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen, voor jou én voor ons, nooit het recht geven tot vergoeding van meerdere of mindere kosten. Je krijgt de gelegenheid om de woning, binnen de mogelijkheden, naar eigen wensen aan te passen. Hiervoor kun je gebruik maken van de opties die we aanbieden in de keuzelijst. Individuele keuzes zijn alleen mogelijk indien de aannemer deze goedkeurt en ze voldoen aan de bepalingen genoemd in de Algemene Voorwaarden van Woningborg. Alle keuzes moeten voor de start van de bouw bekend zijn, tijdens de bouw kan er niets meer gewijzigd worden. Je leest hier meer over in de keuzelijst. Schoonmaken Je treft de hele woning bezemschoon aan. Het sanitair, het tegelwerk en de glasruiten worden eenmaal schoongemaakt, dit betekent dat bouwresten en stickers verwijderd worden, maar dat je zelf nog wel enige werkzaamheden moet verrichten om alles echt schoon te krijgen. Voorschouw en oplevering Circa 6 weken voor de verwachte opleveringsdatum ontvang je een brief met een voorlopige datum van voorschouw en oplevering. De voorschouw is een belangrijk hulpmiddel om het verloop van de oplevering te verbeteren. Ongeveer één week voor sleuteluitgifte word je in de gelegenheid gesteld samen met de uitvoerder een rondgang door de woning te maken. Aan de hand van de opnamelijst kan dan worden geconstateerd of er nog onvolkomenheden zijn, die voor de sleuteluitgifte verholpen kunnen worden. Vervolgens heeft de aannemer dan de gelegenheid in de resterende of daaropvolgende week, de puntjes op de "i" te zetten. Kopers zijn niet verplicht gebruik te maken van deze voorschouw. Wel raden wij het dringend aan. Het kan bijdragen aan een soepel verlopende sleuteluitgifte. Brief aankondiging definitieve datum Minimaal 2 weken voor de definitieve oplevering ontvang je als koper een brief met de definitieve datum en tijdstip van voorschouw en oplevering. Oplevering Nadat je in de gelegenheid bent gesteld de woning op eventuele onvolkomenheden te controleren, zal samen met jou een proces-verbaal van oplevering gemaakt worden. Hierin worden ook de meterstanden vastgelegd. Met de oplevering van de woning teken je ook een zogenaamde "Melding van Oplevering" van Woningborg, zodat zij ook weten wanneer de woning is opgeleverd en wanneer de garantietermijn ingaat. Van dit formulier ontvang je een afschrift. 14

16 Sleuteluitgifte Na de oplevering ontvang je de sleutels. Vanaf dat moment berust de woning onder jouw verantwoording en is deze niet langer door de aannemer verzekerd. Je doet er dan ook goed aan de opstalverzekering voor de nieuwe woning uiterlijk op de dag van sleuteluitgifte te laten ingaan. Stel de verzekeringsmaatschappij hiervan tijdig op de hoogte om problemen te voorkomen. Wij vragen van alle termijnen, de eventuele rentenota's en het eventuele meerwerk uiterlijk op de ochtend voorafgaand aan de werkdag voor sleuteluitgifte een schriftelijk bericht van betaling te hebben. Wij verzoeken je hierop acht te slaan en jouw bank hierop te wijzen. Is de bank in tijdnood, dan kan zij telefonisch geld aan ons overmaken. Is het geld niet tijdig op ons dagafschrift bijgeschreven, dan moeten wij de sleuteluitgifte helaas uitstellen. Klachten bij oplevering De klachten die tijdens de oplevering worden vastgesteld worden zo spoedig mogelijk verholpen. Je dient ons daartoe op een door ons in overleg met jou gewenst tijdstip, tijdens werkuren, toegang te verlenen tot de woning. Spoedklachten Spoedklachten die tijdens de onderhoudsperiode aan het licht komen, kunnen tijdens werkuren gemeld worden bij onze uitvoerder, of, indien niet meer op de bouwplaats aanwezig, bij onze afdeling onderhoud en service. Onderhoudstermijn Er geldt een onderhoudstermijn van drie maanden na oplevering. Eventuele onvolkomenheden, die tijdens de onderhoudstermijn aan het licht gekomen zijn, zullen vervolgens zo spoedig mogelijk verholpen worden. Onderhoud aan de woning Bij de oplevering van de woning ontvang je van ons een Kopers informatiemap. In deze map tref je allerlei informatie aan over het gebruik en onderhoud van de nieuwe woning. Je vindt hierin onder meer advies en informatie over de mogelijke afwerkingen, die je op wanden en vloeren kunt aanbrengen. Ook vind je verwijzingen naar onderhoudstermijnen en diverse onderhoudsadviezen. Houd je goed aan deze adviezen! Deze informatie is een aanvulling op de brochure Gebruik en onderhoud van uw huis van Woningborg. Deze ontvang je gelijktijdig met het waarborgcertificaat van Woningborg. 15

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n.

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Met mogelijkheid voor starterslening 9 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013

Technische omschrijving opgesteld door KondorWessels Vastgoed 21-02-2013 Technische omschrijving kopers Deze technische omschrijving is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van de uitvoering.

Nadere informatie

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN ASENRAY / ROERMOND VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN RUST, RUIMTE ÉN DE VOORDELEN VAN BRUISEND ROERMOND 2 VIER LUXE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN HEERLIJK WONEN IN ASENRAY Asenray maakt deel uit van Roermond.

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8

KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp. Vroondaal aan het Park, fase 8 KEUZELIJST RUWBOUW WONINGTYPE C3 / C3sp / C3A / C3Asp Vroondaal aan het Park, fase 8 13 april 2017 Koperskeuzelijst Constructieve opties 10020 Uitbouw begane grond 1200 mm 15.800,00 Het uitbouwen van de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl

Rotterdam - Schiebroek. www.wonenaandepeppelweg.nl www.wonenaandepeppelweg.nl 3 Welko o de Peppel e! Peppelweg Wilt u wonen op een aantrekkelijke locatie, die niet alleen uitstekend bereikbaar is, maar ook een fijn aanbod aan winkels heeft? In een wijk

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Binnen de woning 01. Woningtypes Deze technische omschrijving beschrijft de 6 hoek- en 6 tussenwoningen in het bouwplan de Binnenvergt fase 4. 02. Peil Als peil P geldt de bovenkant

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Groene keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 KEUZELIJST: RUWBOUW Project: Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum: Groningen

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

Technische Omschrijving Kampen Het Onderdijks - De Erven

Technische Omschrijving Kampen Het Onderdijks - De Erven Technische Omschrijving Kampen Het Onderdijks - De Erven Datum: 20 mei 2014 Versie: 1.1 1/19 Inleiding Dit gedeelte is de zogenaamde technische omschrijving. Hierin vind je alle technische informatie over

Nadere informatie

Rijwoning hoek bnr. 10

Rijwoning hoek bnr. 10 Kenmerk mei 2017 Bouwopties Rijwoning Rijwoning Optie 1 Trapkast Onder de trap in de woonkamer wordt een kast gerealiseerd. Elektrapunten conform de optietekening. Optie 2 Vergroten badkamer met circa

Nadere informatie

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park

5 gezinswoningen. 5 ruime gezinswoningen gelegen tegenover het park 5 gezinswoningen gelegen aan de Schadewijkstraat 77 te Oss inhoud tot 425 m 3 perceelsoppervlakte tot 230m2 2 parkerplaatsen op eigen grond vele uitbreidingsmogelijkheden (5 slaapkamers mogelijk) ideaal

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

Betaalbaar & Duurzaam wonen in het Drentse landschap.

Betaalbaar & Duurzaam wonen in het Drentse landschap. Betaalbaar & Duurzaam wonen in het Drentse landschap. Prachtig wonen in een, onder architectuur ontworpen, VRIJSTAANDE SCHUURWONING op uw eigen bouwkavel. Hoog afwerkingsniveau en energiezuinig d.m.v.

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 Keuzelijst Ruwbouw Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst gaarne deze

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN Een ontwikkeling van: D.E.O. Advies i.o.v. Oomen C.A.P. Projecten Datum: 1 april 2015 versienr.: 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING INDELING WONING VOLGENS BOUWBESLUIT:

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN MONTFORT

NATUURLIJK WONEN IN MONTFORT A Postadres Postbus 1254 6040 KG Roermond T 0800 1881 E post@wonenlimburg.nl W wonenlimburg.nl De bezoekadressen van onze buurtwinkels vindt u op onze website. A Postadres Postbus 4080 6080 AB Haelen T

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

Woningtype A Singelwoningen en Hofwoningen BEGANE GROND ENTREE. - cementdekvloer, glad afgewerkt - kruipluik. - structuurspuitwerk, wit

Woningtype A Singelwoningen en Hofwoningen BEGANE GROND ENTREE. - cementdekvloer, glad afgewerkt - kruipluik. - structuurspuitwerk, wit Datum: 4 november 2015 Woningtype A Singelwoningen en Hofwoningen BEGANE GROND ENTREE TOILET WOONKAMER, glad afgewerkt - kruipluik - structuurspuitwerk wit mat antraciet hoogte van circa 150 cm, daarboven

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen:

Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette. Algemeen: Hoek van Holland, Avenue Datum: 30 december 2009 FAQ-lijst, woningtype Tournette Algemeen: a. Alle bedragen zijn inclusief BTW. b. Alle antwoorden zijn onder voorbehoud goedkeuring aannemer. c. Aanpassingen

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie