Nieuwsbrief 8. Nieuwe opdrachten. Willems Nederland & Partners. Met trots presenteren wij de 8ste nieuwsbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 8. Nieuwe opdrachten. Willems Nederland & Partners. Met trots presenteren wij de 8ste nieuwsbrief"

Transcriptie

1 Willems Nederland & Partners management & advies Nieuwsbrief 8 Met trots presenteren wij de 8ste nieuwsbrief van Willems Nederland & Partners. Wij wensen u veel leesplezier. Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief kunt u en naar Wij zijn altijd benieuwd naar uw mening. Jan Willems, Peter Rhebergen, Mark Dam en Syco Fennema Sinds het uitkomen van onze laatste nieuwsbrief zijn enkele kortlopende opdrachten uitgevoerd bij de Provincie Zuid-Holland, bij de gemeente Amersfoort en bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Daarnaast zij de volgende langer lopende opdrachten gestart. In dit nummer: Risicoanalyse ICT-plannen GD Projectmanager GD Plantenziektekundige Dienst: Cliënt export Ontwikkeling Kennisbank Ontsluiting Kennisbank Projectbesturing Provincie Zuid-Holland Projectmanager Business Excellence Thema-artikel Batenmanagement En verder PRINCE2 Practitioners Opdrachtgever aan het woord Risicoanalyse ICT-plannen GD Nieuwsbrief 8 - APRIL 2010 De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer staat aan de vooravond van een ingrijpend veranderingstraject. Om succesvol een nieuwe koers te kunnen gaan varen, is vernieuwing van de ICT-omgeving van de GD noodzakelijk. Voor die vernieuwing zijn plannen opgesteld, die de nodige investeringen vergen en waarvan de uitvoering meerdere jaren zal beslaan. Aan Willems Nederland is gevraagd een risicoanalyse uit te voeren op de plannen en om te komen met aanbevelingen voor het veranderingstraject.

2 rekenmethode om per bedrijf, en in de toekomst bedrijven van informatie voorzien over toe kaarten en de gehanteerde systematiek. Daarna is zelf mogelijk per dier, te kunnen registreren wat te passen gewasbeschermingsmiddelen. achtereenvolgens: het antibioticum gebruik is geweest. Daarvoor bestaat al jaren een database waaruit Een verbeterslag uitgevoerd op de de gevraagde informatie kan worden geleverd. projectorganisatie, de mijlpalenplanning en op In opdracht van het gefuseerde Momenteel wordt een project uitgevoerd om deze de beschrijving van de rollen per mijlpaal. FrieslandCampina (FC) stelt de GD per 1 mei een informatie voor geïnteresseerden te ontsluiten De informatie vastgelegd op nieuw zogenaamde Continu Dier Monitor op voor alle via internet. Willems Nederland levert de ontwikkelde projectkaarten. bedrijven die leveren aan FC. In deze monitor projectleider. Een verbeterslag uitgevoerd op de krijgen alle bedrijven een cijfer waaruit de organisatie en verslaglegging van risico- en De risicoanalyse wordt uitgevoerd onder leiding van Jan Willems. Verder zijn bij de uitvoering van kwaliteit van de bedrijfsvoering per bedrijf blijkt. Willems Nederland is door de GD gevraagd voor Ontsluiting Kennisbank issuemanagement. de analyse Rob Kool en Guido Bayens betrokken. Rob is als associé van Willems Nederland deze drie projecten een projectmanager te leveren. Dit mede vanwege de ervaring die Willems Binnenkort beschikt de PD over een PM Business Excellence veelvuldig betrokken geweest bij het opstellen en Nederland eerder heeft opgedaan in de landbouw gemoderniseerde gewasbeschermingskennisbank. uitvoeren van grootschalige ICT-programma s. sector als geheel en ook binnen de GD. Onder gebruikers van deze informatie leeft ACC in Heerlen is Guido is een zeer ervaren adviseur op het gebied de wens om de gewasbeschermingsgegevens een callcenter dat zich van ICT-architectuur. Hij heeft onder meer leiding gegeven aan het team dat de NORA (Nederlandse Cliënt Export met behulp van webapplicaties te ontsluiten naar bedrijfsinformatiesystemen van richt op de zorgsector. Het is in 2005 opgericht Overheids Referentie Architectuur) heeft andere organisaties. Die kunnen de zo om zorgverzekeraar opgesteld. Bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en afgenomen gegevens gebruiken in hun eigen VGZ te ondersteunen de Plantenziektenkundige Dienst (PD) is al informatiesystemen. Gegevens kunnen worden bij de opvang van Projectmanager GD langere tijd een systeem in ontwikkeling dat de productie van exportcertificaten automatiseert. verrijkt met gegevens uit andere bronnen en als diensten worden verkocht. Gegevens het telefoonverkeer in verband met de Will Slenders De ontwikkeling is nu voor de PD in de fase kunnen ook worden gebruikt om selecties t.b.v. invoering van de basisverzekering. Sindsdien is gekomen van inregelen en in gebruik nemen van specifiek gebruik te maken, zoals handhaving het dienstenpakket sterk uitgebreid. Zo worden Bij de Gezondheids- fytosanitaire certificaten voor de verschillende van regelgeving. Willems Nederland leverde zorginstellingen ondersteund met een 7 keer 24 dienst voor Dieren handelssectoren, zoals bijvoorbeeld aardappelen, een adviseur voor een haalbaarheidstudie die uurs meldkamer, waarbij domotica (het op afstand (GD) lopen binnen de sierteelt en bloembollen. Invoering van Cliënt uitsluitsel moet geven over wensen, verwachte beheersen van het huishouden) en beeldtelefonie afdeling Herkauwers Export betekent grote veranderingen voor de opbrengsten in de sector, kosten en organisatie geïntegreerd zijn. ACC Heerlen weet innovatieve (runderen, schapen, werkwijze in de sector bij zowel de exporteurs als van exploitatie en beheer. contactcenter ontwikkelingen te combineren met geiten) diverse kleinere bij de inspectiediensten. Willems Nederland levert het kwaliteitsdenken uit de zorg. Mark Dam projecten. een projectadviseur die ondersteunt bij het sturen op de tijdige oplevering conform de gestelde Projectbesturing bij de PZH Enerzijds vanwege groei maar anderzijds om Voor de schapen en geiten is per 1 januari de functionele eisen. meer continuïteit te kunnen bieden, is gestart met registratie van alle dieren verplicht geworden De provincie Zuid-Holland voert binnen het de invoering van procesmanagement. en de druk binnen de sector, mede door de ontwikkelingen rond de Q-koorts, is groot om Ontwikkeling Kennisbank Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) een groot aantal projecten uit, die bijdragen aan Willems Nederland levert een consultant/ projectmanager voor het project Business dit snel te implementeren. De GD ontwikkeld realisatie van de beleidsdoelen Ecologische Excellence. Het project heeft als doelstelling SG-Online om de sector een op maat gesneden Tot één van de Hoofdstructuur, Recreatie om de Stad en Vitaal de performance van de totale organisatie oplossing te bieden. wettelijke taken Platteland. De programmamanager ILG heeft te verbeteren. Hiervoor zijn de processen van de PD behoort Willems Nederland ingeschakeld om de control herontworpen, zijn de TVB s (taken, Binnen de rundersector wordt de registratie van het beheer van de over de projecten te verbeteren. Vanaf oktober verantwoordelijkheden en bevoegdheden) het antibioticum verbruik steeds belangrijker. gewasbeschermings is een team van Willems Nederland bepaald, documenten gestandaardiseerd en wordt In samenspel met andere partijen in de sector kennisbank. Hiermee hiermee bezig. In eerste instantie zijn ruim 60 een performancemodel ontwikkeld. Na de fase (bedrijven, dierenartsen en belangengroeperingen) ontwikkelt de GD een registratiesysteem en Peter Rhebergen worden overheden en geïnteresseerde projectkaarten geanalyseerd en is advies uitgebracht over het in stappen verberen van de van ontwerp en ontwikkeling is gestart met de implementatie. 2 Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 8 APRIL 2010 Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 8 APRIL

3 Thema-artikel thema-artikel Door Jan Willems BATEN- MANAGEMENT Veranderdoel 1 Veranderdoel 2 J F M A M J J A S O N D Resultaatgebied 1 Project 1 Impl 1 Oogst 1 Resultaatgebied 2 Project 2 Impl 2 Oogst 2 Resultaatgebied 3 Project 3 Impl 3 Oogst 3 Resultaatgebied 4 Project 4 Impl 4 Oogst 4 De effectenkalender Steeds meer organisaties beleggen de uitgevoerd. De in een bepaald project te monitoren van het realiseren van de baten door om besparing van kosten en middelen. In het realisatie van strategische, politieke realiseren baten worden in de business case het project in de organisatie. vervolg van deze notitie worden besparingen doelstellingen in een programma of in geval van grote organisaties zelfs in meerdere van het project opgenomen. En zowel in het project als in de organisatie wordt vervolgens De effectenkalender als voorbeeld genomen. programma s. In programma s worden alle projecten en activiteiten, die bijdragen aan de strategische doelstellingen, integraal aangestuurd. Programmamanagement verantwoording afgelegd over en gestuurd op het realiseren van de baten. Daarbij worden verschillende hulpmiddelen ingezet, die hierna nader worden toegelicht. De in de businesscases van de projecten opgesomde baten/effecten worden opgenomen in de effectenkalender. Hierin worden de Gebruik de effectenkalender om baten te incasseren is in de afgelopen jaren snel meer volwassen geworden. Dat wordt ook De business case beoogde baten, op basis van de planning van de projecten, uitgezet in de tijd. Bij de uitvoering van het programma zal duidelijk door de aandacht voor en de De kalender wordt vervolgens gebruikt om steeds worden gestuurd op de elementen Tijd, ontwikkeling van nieuwe methodes voor In een business case wordt een analyse te bezien wat er allemaal moet gebeuren, Geld en Kwaliteit in de projecten. Afwijkingen programmamanagement. Dat wil niet zeggen opgesteld van kosten en baten. In het algemeen naast het opleveren en implementeren van de van de planning van projecten moeten worden dat alle facetten van het sturen en uitvoeren is het een economische beoordeling, dat wil projectresultaten, om de baten ook werkelijk vertaald in de effectenkalender en dus ook in van programma s voldoende aandacht hebben zeggen dat er een geconsolideerde opstelling te kunnen incasseren. Het kan daarbij de besparingsplannen. gekregen. Met name het in de organisatie realiseren van de gewenste effecten of baten wordt gemaakt van de geldwaarde van alle voor- en nadelen. gaan om aanvullende activiteiten, binnen het programma of in de betreffende directie of Vaststellen van gerealiseerde baten blijft in de verschillende methodieken een afdeling, maar ook om beheersmaatregelen om ondergeschoven kindje. risico s af te dekken, enzovoort. Beoogde baten hebben nogal eens de neiging Integraal concept Hulpmiddelen worden ingezet om baten te realiseren De betreffende activiteiten en maatregelen moeten in goed overleg worden opgenomen in het programmaplan en/of in de plannen van om weg te vloeien. Soms gebeurt dat al voor de start van een project doordat de betrokken lijnorganisatie de verwachtingen Batenmanagement start bij het vertalen van de het betreffende organisatieonderdeel. v.w.b. het behalen van de resultaten naar strategische doelstellingen, die de organisatie in het programma wil behalen, naar de effecten In een programma is het gewenst dat er een De plannen per organisatieonderdeel beneden probeert bij te stellen. Ook tijdens de uitvoering van het project kunnen de of baten die daarvoor in de organisatie moeten business case op programmaniveau wordt doelstellingen makkelijk uit het oog worden worden gerealiseerd. Hoewel ook kwalitatieve gemaakt. Baten daaruit worden toegewezen De effectenkalender wordt vertaald in verloren en verschuift de focus van de effecten kunnen worden meegenomen gaat aan projecten. In de opzet van het project dient plannen per directie of afdeling, waarin de gewenste effecten naar het alleen maar het concept uit van het zoveel mogelijk vervolgens weer een, meer gedetailleerde, baten en de daarvoor uit te voeren (deel) behalen van het projectresultaat. En tijdens kwantificeren van de te behalen baten. business case te worden gemaakt. projecten en activiteiten zijn opgenomen. en na de implementatie blijkt maar al te vaak De organisatie moet instemmen met de daarin De baten kunnen van heel verschillende aard dat er weerstanden optreden om de baten, Voor het realiseren van de baten worden benoemde concrete baten/effecten. Vervolgens zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om verkorting bijvoorbeeld in het terugbrengen van het aantal binnen het programma projecten en activiteiten is de business case het startpunt voor het van levertijden, om groei van de productie of FTE s, werkelijk te realiseren. 4 Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 8 APRIL 2010 Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 8 APRIL

4 thema-artikel En verder Fasttrack cursus PRINCE2 Daarom dient er een strak proces te programmastuur-groep) de baten worden Voorbeelden daarvan zijn: Aan de slag met batenmanagement worden ingeregeld om de beoogde effecten goedgekeurd. Het kan echter ook zijn fusietrajecten; te verwezenlijken. Het gaat hierbij om de dat er (negatieve) verschillen tussen de programma s en projecten voor het Willems Nederland ondersteunt volgende stappen. geplande en gerealiseerde baten worden vernieuwen van producten, processen en organisaties bij het inrichten en uitvoeren geconstateerd. Dan zal in het MT of de geautomatiseerde systemen; van batenmanagement. Dat kan zijn in de Stap1: Op basis van de effectenkalender en programmastuurgroep moeten worden afslankingsoperaties; vorm van workshops voor het identificeren op basis van de plannen van het betreffende vastgesteld of er aanvullende maatregelen trajecten in het kader van de brede en analyseren van mogelijke baten. Maar ook organisatieonderdeel kan worden vastgesteld moeten worden genomen of dat genoegen heroverweging, die momenteel onder meer kan ondersteuning worden geboden bij het wanneer baten moeten worden gerealiseerd. wordt genomen met de gerealiseerde baten. bij gemeenten en provincies spelen. opstellen van business cases, bij de inrichting De businesscase dient een zakelijke rechtvaardiging te geven voor het project Stap 4: Tenslotte dienen de effecten van de gerealiseerde baten te worden verwerkt in de budgetten van het betreffende organisatieonderdeel. Overigens kan dit ook op voorhand gebeuren in het jaar dat de baten moeten worden Aansluiting bij methodes van programma- en projectmanagement Batenmanagement zou een onderdeel moeten zijn van alle programma s. In principe sluit het goed aan bij van de systematiek van batenmanagement en bij de uitvoering ervan. PRINCE2 Practitioners Willems Nederland & Partners past in de gerealiseerd. Dat levert een extra stimulans op de verschillende methodes van programma s en projecten die zij uitvoert voor het tijdig en volledig realiseren van de programmamanagement. In de methode de methodieken MSP (managing succesfull Maar er dient gemeten te worden of de baten gewenste effecten. MSP (Managing Succesfull Programs) programs) en PRINCE2 toe. Eind 2009/begin ook werkelijk (volledig) kunnen worden geïncasseerd. Normaal gesproken wordt door het organisatieonderdeel hierover Mogelijke toepassingen van het concept van batenmanagement en de daaraan gelieerde methode voor projectmanagement, PRINCE2, vormt de business case het uitgangspunt voor alle 2010 heeft een tweede groep, in dit geval van 11 geassocieerden, de fasttrack cursus Foundation en Practioner PRINCE2 gevolgd. gerapporteerd, bijvoorbeeld in een maand- of projecten. kwartaalrapportage. Het concept van batenmanagement kan eenvoudig worden toegepast in programma s. In PRINCE2 wordt nadrukkelijk aangegeven Stap 2: Vervolgens dient onafhankelijk In grote organisaties kan het ook over dat de business case een zakelijke te worden vastgesteld of dit ook werkelijk programma s heen in de totale portfolio van rechtvaardiging dient te geven voor het (volledig) is gebeurd. Dat kan bijvoorbeeld projecten worden gebruikt. project. En aangezien de business cases door de controller van de organisatie of door Meer in het algemeen kan worden gesteld ook de basis vormen voor het opzetten van de (interne) accountantsdienst. dat het concept bij uitstek geschikt is voor batenmanagement in een programma of een het monitoren van en sturen op effecten organisatie is er bij deze methodes dus een Stap 3: Dan kunnen op het niveau die worden beoogd in de uitvoering van sprake van een goede fit met het integrale van de organisatie (in het MT of in de (meerjarige) strategische/politieke trajecten. concept van batenmanagement. 6 Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 8 APRIL 2010 Willems Nederland & Partners nieuwsbrief 8 APRIL

5 En Verder Dirk Jan van der Linden - opdrachtgever aan het woord Stelselwijziging Kinderopvang Afgelopen zomer ben ik begonnen als project-manager bij de Directie Kinderopvang bij het ministerie van OCW om het Landelijk Register Kinderopvang en de Gemeenschappelijke Inspectieruimte te realiseren. Zoals u wellicht weet is kinderopvang een instrument dat de arbeidsparticipatie van ouders moet vergroten. Voor die kinderopvang kunnen ouders een zogenoemde kinderopvangtoeslag ontvangen van de Belastingdienst. De afgelopen 3 jaren is het bedrag dat aan kinderopvangtoeslagen wordt uitgekeerd gestegen van 800 miljoen naar 3 miljard. Dat bedrag moet in het kader van de bezuinigingen omlaag. Daarnaast zijn er ook zorgen ontstaan over de kwaliteit van de kinderopvang. Dit heeft geleid tot een wijziging van het stelsel van kinderopvang. Met ingang van 1 januari 2010 kan er pas kinderopvangtoeslag worden uitgekeerd als de kinderopvangvoorziening na controle door de GGD en een goedkeurende beschikking van de gemeente is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Daarnaast wordt de zogenoemde Gemeenschappelijke Inspectieruimte Kinderopvang ontwikkeld, dat het inspectie- en handhavingsproces van GGD-en en gemeenten moet ondersteunen. Het Landelijk Register is dit voorjaar opgeleverd en de Gemeenschappelijke Inspectieruimte wordt eind dit jaar opgeleverd. Samen met de stichting ICTU, de ontwikkelaar/ bouwer van de Gemeenschappelijke Inspectieruimte, hebben we geconcludeerd dat we voor het ontwikkeltraject een zware en ervaren projectmanager nodig hadden. Voor dat soort functies heb ik in het verleden meerdere malen met succes een beroep gedaan op Willems Nederland & Partners. Zo ook in dit geval. Petro Kesseler is aangesteld als projectmanager en hij heeft vier dingen gedaan die voor project van essentieel belang zijn. 1. Hij heeft het Landelijk Register en de Gemeenschappelijke Inspectieruimte ontkoppeld, waardoor we conform de wettelijke eisen het Landelijk register dit voorjaar konden realiseren. 2. Hij heeft een zeer sterk team om zich heen verzameld en ingegrepen waar nodig. 3. Hij heeft met behulp van de PRINCE2 methodiek een strakke projectorganisatie en werkwijze neergezet met heldere producten en faseovergangen. 4. Hij heeft zeer consequent volgens deze werkwijze de afgesproken producten neergezet. Daarmee is het eerste gedeelte van het project, het Landelijk Register Kinderopvang, succesvol opgeleverd. Willems Nederland & Partners management & advies Pastoor Petersstraat MX Rijssen Tel. / Fax:

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Verzilveren van de baten. De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012

Verzilveren van de baten. De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012 1 Verzilveren van de baten De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012 Hoofdsponsors Sponsors IPMA-NL Jaarsponsors 3 Workshop Verzilveren van de baten De heilige graal bij projecten en programma

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Projectprofiel continue Landelijk Register en Gemeenschappelijke

Projectprofiel continue Landelijk Register en Gemeenschappelijke Projectprofiel continue Landelijk Register en Gemeenschappelijke Martin Flier SZW, directeur Kinderopvang Doelstellingen kinderopvangbeleid Landelijk Register Kinderopvang Gemeenschappelijke Inspectieruimte

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9. Nieuwe opdrachten. Willems Nederland & Partners. In 2008 heeft het (vorige) college van B en W de. management & advies.

Nieuwsbrief 9. Nieuwe opdrachten. Willems Nederland & Partners. In 2008 heeft het (vorige) college van B en W de. management & advies. Willems Nederland & Partners management & advies Nieuwsbrief 9 Voor u ligt de najaarsnieuwsbrief 2010 van Willems Nederland & Partners. Wij wensen u veel leesplezier. Voor vragen en/of opmerkingen naar

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015

BAOZW/U201100297 Lbr. 11/015 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen uw kenmerk

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID Geert Wissink. 11 oktober 2012, BPUG Seminar 1 2 AGENDA 1. ACHTERGROND 2. ORGANISATIE 3. PROJECTEN & PROGRAMMA S 4. TAILORING PRINCE 2 5. LESSONS LEARNED & ISSUES

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10. Nieuwe Opdrachten. Willems Nederland & Partners. management & advies. In dit nummer:

Nieuwsbrief 10. Nieuwe Opdrachten. Willems Nederland & Partners. management & advies. In dit nummer: Willems Nederland & Partners management & advies Nieuwsbrief 10 Nieuwsbrief 10 - april 2011 Voor u ligt de voorjaarsnieuwsbrief 2011 van Willems Nederland & Partners. Wij wensen u veel leesplezier. Voor

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg 1 Insights Consultancy & Academy Insights Zorg Insights Academy Praktijkleergangen Maatwerk workshops Gecertificeerde trainingen Insights Consultancy Projectmanagement is de competentie van de hele organisatie!

Nadere informatie

PPM in de Zorg. Meest opmerkelijke resultaten Benchmark 2015

PPM in de Zorg. Meest opmerkelijke resultaten Benchmark 2015 Klantn 14 aam februa (10 ri spatie 2016 s) voette kst wijzig en via Invoeg en Kopte kst en voette kst CONSULTING PPM in de Zorg Meest opmerkelijke resultaten Benchmark 2015 DEELNEMERS Deelnemers Ronde

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003

ons kenmerk BAOZW/U Lbr. 12/003 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201102354

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Oefenopgaven contextuele competenties deel 1, level C en D

Oefenopgaven contextuele competenties deel 1, level C en D Oefenopgaven contextuele competenties deel 1, level en e antwoorden van onderstaande oefenopgaven zijn op de laatste bladzijde van dit document te vinden. ito ertification V rnhem Oefenopg context comp

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Projectmatig veranderen in de bank

Projectmatig veranderen in de bank Projectmatig veranderen in de bank Maandag 21 september 2009 Ronald Janssen Implementatiemanager Even geen Prince2... of toch?! Aanpak LPM Materie Houding & Vaardigheden Lokale bankenkennis Project- management

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

De rol van de controller bij VBTB

De rol van de controller bij VBTB Drs. Yolanda van Koppen en drs. Macs Rosielle, management consultants bij CMG Public Sector BV, divisie Management Consultancy OVERHEID Doelstellingen vasthouden met behulp van het INK-managementmodel

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os Managing Quality and Business Risks in Programmes Mario van Os Mario van Os Mario van Os Programma Kwaliteitsmanager Email: mario@mvanos.nl Afgestudeerd TUE Wiskunde & Informatica 1986 gestart bij Interprogram

Nadere informatie

DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG

DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG Inhoud Introductie P3O Wijzigingen ten opzichte van 2008 Een business Case voor je P3O Opdracht: Argumenten Opdracht: KPI-meting 2 Wat is P3O P3O staat voor: Project-, Programma-

Nadere informatie

Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen KPN Consulting: gids in de nieuwe wereld KPN Consulting is het ICT-adviesbedrijf van KPN, Nederlands marktleider in geïntegreerde IT- en

Nadere informatie

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD EPD Epic (Inbare) Baten met het nieuwe EPD Agenda 1. De baten in de business Case 2. Voorbereiding realisatie gedurende implementatie Epic Business Case Epic MCL Opdracht: werk een business case integraal

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. Rob Knechten en Jan Bloem PUG sessie 09-05-2011 Introductie werkend krijgen Welkom Arlande visie op Case ROC Nijmegen Rob Knechten: werkend krijgen Stefanie

Nadere informatie

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Projectmanagement BROK cursus Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Dezelfde tekening?! Hoe de klant het vertelde Hoe de manager het begreep Hoe de opdrachtgever het voor zich zag Hoe de leider het plan maakte

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Invoering

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Professionaliseren

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl.

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl. Branchemodel Gemeenten 28 november 2006, Oss Achtergronden, visie en schermvoorbeelden Slide 1 Agenda Opening en Welkom, Lia Berben, loco gemeentesectretaris van de gemeente Oss "De Beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek

www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek www.performancedelivery.nl Email: info@performancedelivery.nl T: +31 30-750 89 56 Business case methodiek De waarde van business cases Het opstellen van Business Cases als basis voor tastbare resultaatsverbetering

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming?

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Inhoud Introductie Huidige situatie zorgvastgoed ontwikkeling Welke punten verdienen de aandacht bij het ontwikkelen van zorgvastgoed? Huren of vastgoed

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald.

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald. Curriculum Vitae Personalia Naam: Rien Bosma Adres: Verlengde Meeuwerderweg 95 9723 ZM Groningen Telefoonnummer: 06-41 22 60 52 E-mailadres: rien@bosmaconsulting.nl Geboortedatum: 23-01-1979 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel

* * Onderwerp: Maasgaard. Algemeen Bestuur. Voorstel Voorstel aan Algemeen Bestuur Voorstel aan Algemeen Bestuur M aasg aar d *2013.17412* Onderwerp: Maasgaard 721480 Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 02-08-2013 Vergaderingnummer:

Nadere informatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie Prince 2 / Principal Toolbox implementatie bij Defensie Theo Akkermans Hoofd Expertisecentrum Projectmanagement 1 Inleiding Inleiding Introductie Prince2 bij Defensie Ondersteuning Prince2 Principal Toolbox

Nadere informatie

BIJLAGE A: Projectbeheersing Investeringsagenda

BIJLAGE A: Projectbeheersing Investeringsagenda BIJLAGE A: Projectbeheersing Investeringsagenda Inleiding In de aanbiedingsbrief bij de 17 e Halfjaarsrapportage Belastingdienst in april j.l. werd de inhoudelijke voortgang van de Investeringsagenda (IA)

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting Memo Aan: Colleges B&W en GS Fryslân Van: Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost Versie: 24 maart 2017 Onderwerp: Ontwerpbegroting vervoersysteem 2017-2018 Inleiding Deze memo geeft een toelichting op de

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Nadere uitwerking AO/IC Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Datum: 10 juni 2015 Kenmerk: GZ-U3924 Versie: 1.0 Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Kleihoogt 7a 2651 KV Berkel en Rodenrijs Inhoudsopgave

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Managen van agile projecten

Managen van agile projecten WHITEPAPER Managen van agile projecten Bert Hedeman Iedereen Agile? Nee! Agile kan absoluut eenvoudig en effectief worden toegepast in ieder project waarbij een sterke samenwerking met de gebruikers gewenst

Nadere informatie

Beleidsnotitie inkoopbesparing budgetbesparing

Beleidsnotitie inkoopbesparing budgetbesparing Beleidsnotitie inkoopbesparing budgetbesparing 1. Inleiding In het kader van de budgettaakstellingen bij haar opdrachtgevers wil Servicepunt71 de inkoopbesparingen maximaliseren. Teneinde dit te ondersteunen

Nadere informatie

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015 BESLUITVORMING; HET SPEL OF DE REGELS Jan Heunks / Key Result Als consultant, trainer en coach binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Batenmanagement. Duurzame verbinding tussen programma en lijn. PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013. Batenmanagement - Patrick Mulder

Batenmanagement. Duurzame verbinding tussen programma en lijn. PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013. Batenmanagement - Patrick Mulder Batenmanagement Duurzame verbinding tussen programma en lijn PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013 Agenda Waarom batenmanagement? Wat is batenmanagement? Hoe ziet batenmanagement eruit? Do s en

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Centraal PMO:

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Ecological Management Foundation

Ecological Management Foundation Ecological Management Foundation Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur EMF December 2013 Projectnummer 2047 Ecological Management Foundation C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g & M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S een succesvol strategietraject valt of staat met uw directieteam! Bekende ambities... Wij willen onze

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie