Rapportage IT Risk Control

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage IT Risk Control"

Transcriptie

1 Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22

2 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : Naam invuller / contactpersoon : Dhr Pietersen Functie : Controller Rapportage 2 van 22

3 Inhoudsopgave 1. Algemeen Inleiding Opzet inventarisatie Objecten inventarisatie Uitvoering inventarisatie Uitkomsten inventarisatie Managementsamenvatting Inleiding Automatiseringsomgeving Werkwijzen Beheersmaatregelen Conclusie Aanbevelingen Detailbevindingen Inleiding Afstemming informatievoorziening op de bedrijfsbehoefte Risicobeheer Wijzigingenbeheer Continuïteitsbeheer Systeembeveiliging Gegevensbeheer Beheer fysieke omgeving Bijlagen Rapportage 3 van 22

4 1. Algemeen 1.1 Inleiding In het kader van de accountantscontrole is een inventarisatie uitgevoerd van de ITbeheersmaatregelen bij Het doel van de inventarisatie is inzicht te krijgen in de aard en kwaliteit van de beheersmaatregelen die door zijn getroffen, om de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking te kunnen waarborgen. 1.2 Opzet inventarisatie De opzet van de inventarisatie is gericht op het verkrijgen van inzicht in: - de aard en het belang van de automatiseringsomgeving voor de bedrijfsvoering van ; - de gehanteerde werkwijzen; - de aanwezigheid van concrete beheersmaatregelen, ter ondersteuning van de werkwijzen. 1.3 Objecten inventarisatie Voor de inventarisatie is een aantal IT-processen geïdentificeerd die relevant zijn in het kader van de accountantscontrole. Dit betreft de processen die direct in relatie staan tot de kwaliteitsaspecten: integriteit (juistheid en volledigheid), vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking en de daarvan afgeleide informatievoorziening en verslaglegging. Dit betreft: Afstemming informatievoorziening op de bedrijfsbehoefte; Risicobeheer; Wijzigingenbeheer; Continuïteitsbeheer; Systeembeveiliging; Gegevensbeheer; Beheer fysieke omgeving. 1.4 Uitvoering inventarisatie De inventarisatie is uitgevoerd door middel van een self-assessment, op basis van een digitale vragenlijst. De vragenlijst is door een, door aangewezen, medewerker ingevuld, waarna de uitkomsten zijn verwerkt en geïnterpreteerd. 1.5 Uitkomsten inventarisatie In het navolgende zijn de uitkomsten van de inventarisatie gepresenteerd. De uitkomsten bestaan uit: Managementsamenvatting; Detailbevindingen; Bijlage(n). Rapportage 4 van 22

5 2. Managementsamenvatting 2.1 Inleiding In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste uitkomsten van de inventarisatie op hoofdlijnen beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de automatiserings-omgeving, de gehanteerde werkwijzen en de beheersmaatregelen zoals deze door zijn getroffen. Tot slot zijn in het onderdeel conclusie de uitkomsten vertaald naar interpretaties voor zowel als de accountant. 2.2 Automatiseringsomgeving De automatiseringsomgeving wordt door als volgt getypeerd: - Het management is actief betrokken bij de automatisering en heeft een sterk bewustzijn van het belang en risico's; - De primaire bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen kunnen niet zonder automatisering; - De beschikbaarheid en werking van de automatisering is erg belangrijk voor derden, zoals bijvoorbeeld klanten en/of leveranciers; - De huidige systemen voldoen aan de wensen; - De automatiseringsomgeving is redelijk complex; - De systemen zijn stabiel; - De automatiseringsomgeving is erg dynamisch en er worden voortdurend wijzigingen doorgevoerd. Het aantal geautomatiseerde werkplekken bij is 138, op een totaal van 112 fte s ofwel 123%. 2.3 Werkwijzen Figuur 1 geeft de niveau s van werkwijzen weer zoals deze, door, op basis van een aantal beschrijvingen van mogelijke werkwijzen zijn aangeduid. Rapportage 5 van 22

6 2.4 Beheersmaatregelen Op basis van de aangegeven werkwijzen is, voor elk proces, op basis van een aantal relevante beheersmaatregelen gevraagd aan te geven, of de betreffende beheersmaatregelen concreet aanwezig zijn. Tabel 1 toont de uitkomsten. Tabel 1: Relatieve beheersmaatregelen Proces Niveau Ja Nee Nb Ng Informatievoorziening Risicobeheer Wijzigingenbeheer Continuïteitsbeheer Systeembeveiliging Gegevensbeheer Beheer fysieke omgeving Legenda: Ja % aanwezige beheersmaatregelen Nee % niet aanwezige beheersmaartregelen Nb % waarbij niet is aangegeven of de beheersmaatregel aanwezig is Ng % niet gestelde vragen omdat het proces niet aanwezig is 2.5 Conclusie Aan de kwaliteit van de IT-processen kan/hoeft niet in elke organisatie hetzelfde belang te worden toegekend. Om deze reden kunnen geen eenduidige en absolute normeringen worden gehanteerd waaraan de kwaliteit van de IT-processen, bij, eenduidig en absoluut kan worden getoetst. Mede hierdoor is het niet mogelijk om een eenduidige en absolute conclusie te geven. De inventarisatie geeft echter wel een goed bruikbare indicatie over de aard en kwaliteit van de getroffen beheersmaatregelen. De inventarisatie heeft hierbij de functie vervult van het systematisch, verzamelen en structureren van informatie en het identificeren van mogelijke relevante aandachtspunten. Navolgend worden de uitkomsten van de inventarisatie nader geïnterpreteerd en toegelicht. De details van de uitkomsten van de inventarisatie zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Interpretatie voor Voor een adequate beheersing van de automatiseringsomgeving is het voor, van belang dat een zeker evenwicht bestaat tussen de typering van de automatiseringsomgeving, de gevolgde werkwijzen en de mate waarin de werkwijzen worden ondersteund door daadwerkelijk getroffen beheersmaatregelen. De onderbroken (rode) en doorlopende (groene) verticale lijnen in figuur 1 geven respectievelijk de ondergrens en bovengrens aan, van het niveau van de werkwijzen, dat mag worden verwacht. De door aangegeven typeringen van de automatiseringsomgeving zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Voor geven de lijnen een indicatie of het bedoelde evenwicht aanwezig is. Hierbij geldt wel dat de aangegeven werkwijzen ook daadwerkelijk dienen te worden ondersteund door getroffen beheersmaatregelen. Naarmate door een hoger niveau is aangegeven mag worden verwacht dat het hogere niveau wordt ondersteund door een relatief hogere score in de kolom Ja van figuur 2. Indien, in relatie tot het aangegeven niveau, een relatief lage score in de kolom Ja wordt behaald, kan dit betekenen dat, wellicht ten onrechte, in de veronderstelling verkeerd dat het beheersproces op het aangegeven niveau is georganiseerd. In algemene zin geldt dat bij een niveau van 3 of meer een score van circa 70% of meer mag worden verwacht in de kolom Ja. Rapportage 6 van 22

7 Interpretatie voor de accountant Vanuit het belang van de accountant dienen de werkwijzen, met het oog op de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking en daarvan af te leiden informatievoorziening en verslaglegging, op een zeker niveau te zijn ingevuld. Daarnaast dienen de werkwijzen aantoonbaar te worden ondersteund door getroffen maatregelen. Het door aangegeven, ongewogen gemiddelde is niveau 4,0. De gemiddelde ongewogen scores op de detailvragen zijn respectievelijk: 81% (ja), 19% (nee), 0% (niet beantwoord) en 0% (niet gesteld). Niveau 3 kan worden beschouwd als het na te streven niveau. Bij dit niveau zijn processen operationeel, gedocumenteerd en zijn de verbandhoudende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gecommuniceerd. Niveau 3 biedt een goede basis voor het (nader) toetsen van het feitelijk bestaan en een (verdere) beoordeling van de inhoudelijke kwaliteit van de werkwijzen. In algemene zin geldt dat bij niveau 3 een score van circa 70% of meer mag worden verwacht. Uiteraard dient hierbij de eerder genoemde typering van de automatiseringsomgeving bij mede in ogenschouw te worden genomen. 2.6 Aanbevelingen De uiteindelijke interpretatie en oordeelsvorming over de uitkomsten van deze inventarisatie zullen per situatie dienen plaats te vinden. Om deze reden is het aan te bevelen de uitkomsten in een breder perspectief te plaatsen door deze te bespreken met het management. Afhankelijk van de uitkomsten van de bespreking met het management kan vervolgens worden overwogen een nader gericht onderzoek te laten uitvoeren naar een of meerdere deelaspecten. Rapportage 7 van 22

8 3. Detailbevindingen 3.1 Inleiding Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de detailbevindingen. Hierbij worden de resultaten per ITbeheerproces beschreven. Daarbij is onderstaande leeswijzer van toepassing: Leeswijzer detailbevindingen: Belang algemeen Geeft een beschrijving van het belang van het proces vanwege de invloed op de kwaliteitsaspecten: integriteit (juistheid en volledigheid), vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking en de daarvan afgeleide informatievoorziening en verslaglegging. Typering vanuit omgeving Vanuit de door aangegeven typering van de automatiseringsomgevingen worden hier punten onder de aandacht gebracht die van belang kunnen zijn om de detailbevindingen in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Huidige werkwijze Een beschrijving van de werkwijze waarvan door is aangegeven dat deze het beste overeenkomt met de bij gehanteerde werkwijze. Detailvragen De detailvragen en antwoorden. Voor het presenteren van de antwoorden wordt gebruik gemaakt van de volgende symbolen: De beheersmaatregel is aanwezig De beheersmaatregel is niet aanwezig De vraag over de beheersmaatregel is niet beantwoord De vraag over de beheersmaatregel is niet gesteld vanwege de aangegeven werkwijze Bij elke vraag wordt cursief gedrukt een korte toelichting gegeven op het belang van de beheersmaatregel. Hoe: Op basis van de antwoorden worden, waar relevant, mogelijke actiepunten beschreven. Deze geven aan op welke wijze de genoemde beheersmaatregel gerealiseerd kan worden. Hierbij geldt het volgende: - Als de beheersmaatregel niet aanwezig is of de vraag is niet beantwoord worden mogelijke actiepunten beschreven. - Als de beheersmaatregel aanwezig is of de vraag is niet gesteld omdat de aangegeven werkwijze onder een bepaald niveau ligt worden de actiepunten niet beschreven. De reden om actiepunten niet te beschrijven is voorkomen dat het management wordt overspoeld met actiepunten die al zijn gerealiseerd of waar, gelet op de aangegeven werkwijze, (nog) niet aan toe is. Opmerking: De beschreven actiepunten zijn geen limitatieve of absolute opsomming. Ze zijn uitsluitend bedoeld als indicatie hoe de beheersmaatregel gerealiseerd kan worden. Afhankelijk van de diverse belangen en het ambitieniveau zal hierin een eigen keuze dienen te maken. Rapportage 8 van 22

9 3.2 Afstemming informatievoorziening op de bedrijfsbehoefte Belang algemeen Voor een optimale benutting van de mogelijkheden dient de informatievoorziening te worden afgestemd op de bedrijfsbehoefte. Dit omvat onder andere het opstellen van regels over de betekenis en gebruik van gegevens(verzamelingen), gegevensclassificatie en beveiligingsniveaus. Het beheer van de informatievoorziening verbetert de kwaliteit van managementbeslissingen doordat de zekerheid over juist en betrouwbaar gebruik van informatie toeneemt. Belang vanuit typering niet van toepassing Omdat derden (deels) betrokken zijn bij het beheer is het van belang om interne en externe taken en verantwoordelijkheden nauwkeurig op elkaar af te stemmen en eenduidig vast te leggen. Verder is het van belang om periodiek verantwoording door de derde te laten afleggen over uitgevoerde taken, activiteiten en de hiermee verband houdende prestatie-indicatoren en vergoedingen. Huidige werkwijze Automatisering wordt op consistente wijze ingezet en gebruikt in alle lagen van de organisatie. Het belang van het benutten van de mogelijkheden wordt voortdurend benadrukt. IT-personeel heeft de kennis en expertise om een robuuste en passende automatisering te realiseren. De informatie wordt consistent en organisatiebreed toegepast. Best practices uit de branche wordt benut voor het continue verbeteren. Detailvragen: Is vastgelegd met welke automatiseringsoplossingen de processen worden ondersteund? Het informatiemodel is vooral van belang bij de ontwikkeling en implementatie van systemen en faciliteert het consistente gebruik en delen van informatie. Is de gegevens- en datastructuur eenduidig vastgelegd? In het databeheermodel is vastgelegd welke gegevens aanwezig zijn en hoe die dienen te worden gebruikt. Hierdoor wordt hergebruik van gegevens tussen applicaties en systemen en IT-medewerkers en gebruikers eenvoudiger. Zijn de gegevens in uw organisatie geclassificeerd? Classificatie van gegevens omvat de mate van gevoeligheid van informatie, maar ook wie eigenaar is, beveiligingsniveaus en informatie over opslag en vernietiging. De classificatie wordt gebruikt om op efficiënte wijze beschermende maatregelen te kunnen treffen. Heeft u procedures geïmplementeerd die de integriteit van gegevens moeten waarborgen? De integriteit van gegevens is van belang voor een betrouwbare informatievoorziening. Rapportage 9 van 22

10 3.3 Risicobeheer Belang algemeen Risicobeheersing is gericht op het maken en onderhouden van een raamwerk voor beheersing van ITrisico s. In het raamwerk kan een algemeen geaccepteerd risico-niveau worden vastgelegd, welke strategie wordt gevolgd om risico's te beheersen en geaccepteerde restrisico's. Iedere mogelijke ongeplande gebeurtenis die een impact heeft op de doelstellingen van de organisatie zou moeten worden vastgesteld en moeten worden beoordeeld. De resultaten van de risicoanalyses dienen te worden gedocumenteerd op zodanige wijze dat deze begrepen kunnen worden door het management en belanghebbenden en gekwantificeerd kunnen worden afgewogen tegen de bedrijfsbelangen. Mogelijke aandachtspunten De huidige systemen voldoen aan de wensen. Een directe behoefte aan de vervanging van de bestaande systemen is er niet. Om ook in de toekomst de systemen te laten voldoen is het evenwel van belang om alert te zijn op de dynamiek van de bedrijfsvoering en de marktomgeving. Dit kan leiden tot een snellere noodzaak van vervanging dan nu wellicht wordt verondersteld. Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met de benodigde doorlooptijd voor selectie en implementatie van een vervangend systeem. Huidige werkwijze Een aanpak voor het inventariseren en beoordelen van risico's is in ontwikkeling en geïmplementeerd. De aanpak staat nog wel in de kinderschoenen. Risicobeheersing is meestal op een hoog abstractieniveau en wordt alleen bij belangrijke projecten uitgevoerd of in reactie op voorgekomen probleemsituaties. Procedures om tegenmaatregelen te treffen worden pas uitgewerkt als risico's zijn vastgesteld. Detailvragen: Is risicobeheersing inzake IT geïntegreerd met de beheersing van de bedrijfsrisico's? Onderling afstemmen van IT- en algemene bedrijfsrisicobeheersing zodat effectief en efficiënt omgegaan kan worden met risico's en tegenmaatregelen. Heeft u een raamwerk voor risicoanalyse in gebruik? Het raamwerk geeft aan op welke wijze risicoanalyses moeten worden uitgevoerd, zodat de resultaten consistent zijn en de bruikbaarheid wordt vergroot. Hoe: Hanteer een raamwerk voor het identificeren van risico's en het vaststellen en beoordelen van risicolimieten en risicotoleranties. Evalueer risico's kwalitatief op basis van impact (catastrofaal, kritisch, marginaal), de waarschijnlijkheid (zeer zeker, zeer, onwaarschijnlijk) het tijdsschema (onmiddellijk, korte termijn, lange termijn) en kwantificeer deze zo mogelijk. Prioriteer risico's aan de hand van criteria en impact. Onderzoek de waarschijnlijkheid van belangrijke risico's. Maak IT-risico management onderdeel van de (bredere) corporate governance activiteiten. Wordt bij het bepalen van de risico's rekening gehouden met de mogelijke impact van de gevolgen? Van belang om vast te kunnen stellen wat de impact is van risico's. Bijvoorbeeld juridisch, technisch, reputatie, personeel en operationeel. Rapportage 10 van 22

11 Beoordeelt u vastgestelde risico's naar waarschijnlijkheid en consequenties? Beschikken over inzicht in relevante risico's en hiermee samenhangende consequenties en waarschijnlijkheid hiervan. Neemt u maatregelen tegen risico's en documenteert u deze? Het door middel van maatregelen reduceren van vastgestelde risico's tot een voor de organisatie acceptabel niveau. Hierbij kan gedacht worden aan voorkomen van risico's, verkleinen van de kans of de impact van een risico, overdragen van risico's. Heeft u een risico-actieplan en wordt dit onderhouden? In het actieplan kunnen prioriteiten worden vastgesteld zodat voorgestelde maatregelen naar mate van belang worden uitgevoerd. Hierdoor wordt bewuster met IT-kosten omgegaan en wordt vooral geïnvesteerd in die zaken waarvan de baten het hoogst zijn. Hoe: Maak het uitvoeren van een risicoanalyse tot een vast onderdeel van alle relevante beslissingen inzake IT-investeringen, projecten en ingrijpende wijzigingen. Rapportage 11 van 22

12 3.4 Wijzigingenbeheer Belang algemeen Alle wijzigingen, inclusief noodmaatregelen en -patches, op de operationele infrastructuur en applicaties dienen beheerst te worden doorgevoerd. Beheerste doorvoering van wijzigingen betekent dat wijzigingen worden geregistreerd, beoordeeld en goedgekeurd voordat de wijzigingen worden doorgevoerd. Na afloop worden de doorgevoerde wijzigingen gecontroleerd. Dit minimaliseert het risico van een verstoring op de stabiliteit en integriteit van de operationele omgeving. Belang vanuit typering Frequente wijzigingen kunnen de stabiliteit van de systemen aantasten. Het is daarom van belang te beschikken over een gestructureerd wijzigingenbeheer waarbij wijzigingen op een geplande en beheerste wijze worden doorgevoerd om mogelijke verstoringen te beperken cq. te voorkomen. Huidige werkwijze De procedure voor het beheer van wijzigingen is ontwikkeld en wordt bij alle wijzigingen ook gevolgd. Het management heeft voldoende vertrouwen dat er slechts minimale uitzonderingen zijn op de procedure. Wijzigingenbeheer is efficiënt en effectief, maar steunt nog wel in belangrijke mate op handmatige activiteiten om te zorgen dat de beoogde kwaliteit wordt gehaald. Alle wijzigingen worden onderworpen aan een gedegen analyse van planning en impact om de kans op storingen en fouten te minimaliseren. Na beoordeling vindt formele goedkeuring van de wijziging plaats. Documentatie van wijzigingen is volledig en juist, evenals de documentatie van de configuraties. De procedures voor wijzigingenbeheer worden steeds beter geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Er is een toenemende coördinatie van IT-wijzigingen en herontwerp van bedrijfsprocessen. Detailvragen: Heeft u procedures voor wijzigingenbeheer vastgesteld? Wijzigingsprocedures zorgen voor een uniforme afhandeling van wijzigingen op applicaties, procedures, processen, systemen, enz. Worden wijzigingen beoordeeld op impact, prioriteit en noodzakelijke goedkeuring voordat deze worden doorgevoerd? Een gestructureerde analyse van impact, prioriteit en bijbehorende goedkeuring minimaliseert de kans op fouten of storingen bij wijzigingen. Zijn voor spoedwijzigingen procedures aanwezig? Noodwijzigingen vereisen speciale aandacht en procedures om achteraf alsnog de wijziging te kunnen beoordelen en eventueel te kunnen corrigeren. Worden status en resultaten van wijzigingen gerapporteerd? Wijzigingen moeten gevolgd kunnen worden door de betrokkenen. Rapportage maakt het mogelijk proactief bij te sturen in de planning, capaciteit en prioriteit. Worden wijzigingen gedocumenteerd en wordt de systeemdocumentatie ook aangepast? Door middel van documenteren van wijzigingen in zowel de systeem- als de gebruikersdocumentatie waarborgen dat steeds kan worden beschikt over actuele systeembeschrijvingen. Rapportage 12 van 22

13 3.5 Continuïteitsbeheer Belang algemeen Het waarborgen van de continue beschikbaarheid van de IT-voorzieningen vereist het ontwikkelen, onderhouden en testen van continuiteitsplannen, het opslaan van backup op een externe lokatie en het periodiek trainen op de werking van de plannen. Belang vanuit typering Een verstoring in de IT-voorzieningen zal direct leiden tot stagnatie van een of meerdere primaire bedrijfsprocessen. Deze directe en onverbrekelijke afhankelijkheid maakt het noodzakelijk te beschikken over hierop afgestemde IT-continuïteitsvoorzieningen. Bij eventuele verstoringen zullen derden direct hinder kunnen ondervinden. Dit kan leiden tot aantasting van het imago, extra kosten en mogelijk tot gevolgschade. Bij het bepalen van de beschikbaarheidseisen dient hiermee in het bijzonder rekening te worden gehouden door het uitvoeren van een bedrijfsimpactanalyse en de noodvoorzieningen hierop af te stemmen. De huidige systemen zijn stabiel. Stabiele systemen duiden op weinig of slechts kleine storingen. Dit is positief. Tegelijkertijd kan de afwezigheid van storingen leiden tot een minder alerte houding ten aanzien van de te volgen handelswijze, ingeval zich wel een storing voordoet. Het is daarom van belang te kunnen beschikken over op de bedrijfsbelangen afgestemde IT-continuïteitsvoorzieningen. Huidige werkwijze De verantwoordelijkheid voor continuïteit is ondubbelzinnig vastgesteld. Verantwoordelijkheden voor planning en testen zijn daarbij toegewezen. Het continuïteitsplan is gedocumenteerd en gebaseerd op kritische systemen en de impact daarvan op de bedrijfsprocessen. Periodiek wordt over het testen van de continuïteitsplanning gerapporteerd. De noodzaak van waarborging van continuïteit wordt door het management regelmatig gecommuniceerd. De maatregelen zijn afgestemd op het bedrijfsbelang van de systeemcomponenten. Een overzicht van kritische systemen en componenten wordt actueel onderhouden. Detailvragen: Past u een raamwerk voor continuïteitsbeheer toe? Beschikken over een raamwerk op basis waarvan de vereiste robuustheid van de IT- voorzieningen en continuïteitsplannen kunnen worden vastgesteld. Hoe: Leg rollen en verantwoordelijkheden vast voor het ontwikkelen van een IT continuïteitsraamwerk en het vaststellen van regels, het goedkeuren, documenteren en implementeren. Ontwikkel een IT-continuïteitsbeleid en -filosofie die aansluiten bij de bedrijfsbehoeften en continuïteitsbehoeften van de organisatie. Houd hierbij rekening met wettelijke eisen en good practices bij vergelijkbare organisaties. Wijs functionarissen aan die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en actualiseren van het raamwerk. Zorg dat de IT-continuïteitsplannen zijn afgestemd op de bedrijfsbehoefte en -belangen. Stel de behoefte vast op basis van een gedetailleerde bedrijfsimpactanalyse en vastgestelde herstelbehoefte. Zijn continuïteitsplannen opgesteld? Het continuïteitsplan minimaliseert de impact van een grote verstoring in de IT-voorzieningen op de bedrijfskritische processen en IT-systemen. In het plan is onder andere opgenomen welke alternatieven voorhanden zijn, wat de kritische IT-diensten zijn en welke procedures worden gevolgd. Rapportage 13 van 22

14 Zijn kritische IT-middelen en personen vastgesteld? Door in het continuïteitsplan de aandacht te concentreren op de kritische IT-middelen en personen wordt doelmatigheid ingebouwd en kunnen prioriteiten worden vastgesteld in noodscenario's. Wordt het continuïteitsplan jaarlijks onderhouden? Het continuïteitsplan moet periodiek worden onderhouden zodat het blijft aansluiten bij de behoefte van de organisatie en de wijzigingen in de IT-infrastructuur. Wordt het continuïteitsplan jaarlijks getest? Regelmatig testen van het plan maakt het mogelijk om tijdig tekortkomingen te signaleren en de plannen hierop aan te passen, zodat steeds kan worden beschikt over een werkend plan. Worden alle betrokkenen getraind in de procedures en plannen ten aanzien van continuïteit? Alle betrokkenen zouden op de hoogte moeten zijn van de inhoud van het continuïteitsplan en de gang van zaken bij een noodgeval. Hoe: Zorg dat het betrokken personeel goed op de hoogte is van het herstelplan en hun specifieke rol en taken. Bevorder actief het IT-continuïteitsbewustzijn. Dit om zeker te stellen dat betrokken managers, staf en andere belanghebbenden bewust blijven van de noodzaak en hun rol daarin. Is het continuïteitsplan verspreid onder alle betrokkenen? Een doordacht verspreidingsplan inclusief communicatie over het plan waarborgt dat alle betrokkenen op de hoogte zijn wat te doen bij een noodgeval. Hoe: Zorg bij wijzigingen dat de exemplaren van de vorige versie van het plan worden verzameld en vernietigd, conform de richtlijnen voor vernietiging van vertrouwelijke informatie. Is een planning gemaakt van de volgorde waarin IT-activiteiten hersteld moeten worden in geval van calamiteit? Beschikken over een planning en aanpak die voorkomen dat bij herstel na calamiteiten onvoldoende rekening is gehouden met onderlinge afhankelijkheden. Dit kan zowel de IT als de bedrijfsvoering betreffen. Worden back-ups ook op een externe lokatie opgeslagen? Opslag van belangrijke back-upmedia, documentatie en andere IT-hulpmiddelen op een externe locatie waarborgt de beschikbaarheid van bedrijfskritische middelen en -gegevens. Rapportage 14 van 22

15 Worden herstelactiviteiten na een storing altijd geëvalueerd? Het benutten van de opgedane ervaringen bij herstelactiviteiten en verbeteren (bijstellen) van de continuïteitsplannen zodat deze weer zijn afgestemd op de ervaringen. Rapportage 15 van 22

16 3.6 Systeembeveiliging Belang algemeen De noodzaak om de integriteit van informatie te waarborgen en de IT-middelen te beschermen maakt een proces van systeembeveiliging noodzakelijk. Dit omvat het vaststellen en onderhouden van ITbeveiligingsrollen en -verantwoordelijkheden, beveiligingsbeleid, standaards en procedures. Het betreft ook het monitoren van informatiebeveiliging en de periodieke toetsing en implementatie van correctieve maatregelen indien zwakheden in de beveiliging zijn aangetroffen of beveiligingsincidenten zich hebben voorgedaan. Effectieve systeembeveiliging beschermt alle IT-middelen zodat het risico van impact op de bedrijfsprocessen wordt geminimaliseerd. Huidige werkwijze De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging is helder toegewezen en consistent doorgevoerd. Beveiligingsrisico's worden geanalyseerd. Beveiligingsbeleid en -procedures worden uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met een basis beveiligingsniveau. Gebruikersidentificatie, -authenticatie en - autorisatie zijn gestandaardiseerd. Beoordeling van de informatiebeveiliging vindt plaats volgens formele procedures en leidt tot verbetering van het niveau van informatiebeveiliging. Rapportage over informatiebeveiliging is gekoppeld aan bedrijfsdoelstellingen. Detailvragen: Is informatiebeveiliging benoemd in de portefeuilles van topmanagement? Het management van informatiebeveiliging dient voldoende hoog in de organisatie te zijn verankerd, zodat de beslissingen over informatiebeveiliging aansluiten bij de bedrijfsdoelen en -behoeften. Is een informatiebeveiligingsplan opgesteld? Het informatiebeveiligingsplan bevat de informatiebehoeften, IT-configuraties, informatie over risicoanalyses en maatregelen waardoor doelgericht gewerkt kan worden aan het verbeteren van informatiebeveiliging. Zijn procedures opgesteld voor gebruikersbeheer? Alle gebruikers en hun activiteiten op IT-systemen zouden uniek identificeerbaar moeten zijn. Rechten van gebruikers zouden overeen moeten stemmen met hun organisatorische bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zijn procedures opgesteld voor beheer van gebruikersrechten? Het aanvragen, toekennen, opschorten, wijzigen en intrekken van gebruikers- accounts en bijbehorende rechten zou beheerd moeten plaatsvinden. Goedkeuring van de wijzingen door de proceseigenaar is hierbij noodzakelijk. Wordt minimaal jaarlijks de informatiebeveiliging getest en beoordeeld? Regelmatig testen en beoordelen van de bestaande maatregelen van informatiebeveiliging waarborgt het niveau van beveiliging en het vasthouden hiervan. Hierdoor kan zekerheid worden verkregen dat belangrijke risico's daadwerkelijk zijn afgedekt. Rapportage 16 van 22

17 Zijn procedures opgesteld voor de identificatie en afhandeling van beveiligingsincidenten? Beveiligingsincidenten zouden als zodanig herkenbaar moeten zijn en moeten worden geregistreerd. Dit maakt het mogelijk adequate en duurzame maatregelen te treffen. Hoe: Laat alle gerapporteerde beveiligingsincidenten direct evalueren door een team met voldoende expertise, om de schade te beperken en de oorzaak van het incident te vinden en te elimineren. Informeer het management over alle significante inbreuken op de beveiliging. Hanteer een formeel gecommuniceerd proces voor medewerkers die het beveiligingsbeleid en/of - procedures schenden. Zorg dat medewerkers en derden zijn geïnformeerd over dit proces. Zijn procedures opgesteld voor de bescherming van hulpmiddelen die gebruikt worden voor informatiebeveiliging? Apparatuur die gebruikt wordt voor informatiebeveiliging zou beschermd moeten zijn zodat fraude hiermee wordt voorkomen. Zijn procedures opgesteld voor beheer van cryptografische sleutels? Procedures zouden aanwezig moeten zijn waarin het maken, wijzigen, intrekken, vernietigen, verspreiden, certificeren, opslag, invoer en gebruik van cryptografische sleutels is geregeld. Zijn maatregelen getroffen ter voorkoming, herkenning en correctie van schadelijke software? Besmetting met schadelijke software (virus, worm, spyware, spam, enz.) zou moeten worden voorkomen door gebruik en onderhoud van daarvoor beschikbare hard- en software. Zijn maatregelen getroffen ten aanzien van netwerkbeveiliging? Digitaal gegevensverkeer tussen lokaal netwerk en Internet zou beheerst moeten worden door voldoende beveiligingstechnieken en procedures. Bijvoorbeeld firewalls, hardware tokens voor het werken op afstand en intrusion detection. Zijn procedures opgesteld voor gegevensuitwisseling van gevoelige informatie? Gegevensuitwisseling van gevoelige informatie dient beheerst te worden door gebruik te maken van media die moeilijk zijn te manipuleren of voldoende beschermende technieken bieden, bijvoorbeeld encryptie. Hoe: Maak gebruik van digitale handtekeningen indien is vereist dat zekerheid bestaat dat data afkomstig zijn van een bekende bron. Distribueer gevoelige data alleen via een beveiligde weg. Dit vereist, indien mogelijk, zowel encryptie als voldoende fysieke bescherming van de gegevensdrager. Gevoelige data zijn bijvoorbeeld sleutels, beveiliginginformatie, vertrouwelijke data en wachtwoorden. Kopppel aan transacties die ondertekend moeten worden tijdstempels. Gebruik hierbij gesynchroniseerde klokken en houd, indien van toepassing, rekening met internationale tijdzones. Rapportage 17 van 22

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies PvIB Expertbrief februari 2011 ISSN 1872-4876, jaargang 7 Nr. 3 Februari 2011 Security Operations Center: Een inrichtingsadvies Kelvin Rorive Mark Beerends Lourens Bordewijk Frank Breedijk Haydar Cimen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD)

Grip op Secure Software Development (SSD) (SSD) De opdrachtgever aan het stuur Versie: 1.03 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteurs M. Koers UWV R. Paans Noordbeek R. van der Veer SIG R. Roukens UWV C. Kok DKTP J. Breeman BKWI Classificatie Publiek

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Voorbeeldexamen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Editie juli 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD COLLEGE BESCHERMIN G PERSOONSGEGEVENS Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag TELEFOON 070 888 85 00 X 070 888 85 01 MAIL info@cbpweb.nl INTERNE T www.cbpweb.nl Privacy: checklist voor

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie