Rapportage IT Risk Control

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage IT Risk Control"

Transcriptie

1 Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22

2 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : Naam invuller / contactpersoon : Dhr Pietersen Functie : Controller Rapportage 2 van 22

3 Inhoudsopgave 1. Algemeen Inleiding Opzet inventarisatie Objecten inventarisatie Uitvoering inventarisatie Uitkomsten inventarisatie Managementsamenvatting Inleiding Automatiseringsomgeving Werkwijzen Beheersmaatregelen Conclusie Aanbevelingen Detailbevindingen Inleiding Afstemming informatievoorziening op de bedrijfsbehoefte Risicobeheer Wijzigingenbeheer Continuïteitsbeheer Systeembeveiliging Gegevensbeheer Beheer fysieke omgeving Bijlagen Rapportage 3 van 22

4 1. Algemeen 1.1 Inleiding In het kader van de accountantscontrole is een inventarisatie uitgevoerd van de ITbeheersmaatregelen bij Het doel van de inventarisatie is inzicht te krijgen in de aard en kwaliteit van de beheersmaatregelen die door zijn getroffen, om de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking te kunnen waarborgen. 1.2 Opzet inventarisatie De opzet van de inventarisatie is gericht op het verkrijgen van inzicht in: - de aard en het belang van de automatiseringsomgeving voor de bedrijfsvoering van ; - de gehanteerde werkwijzen; - de aanwezigheid van concrete beheersmaatregelen, ter ondersteuning van de werkwijzen. 1.3 Objecten inventarisatie Voor de inventarisatie is een aantal IT-processen geïdentificeerd die relevant zijn in het kader van de accountantscontrole. Dit betreft de processen die direct in relatie staan tot de kwaliteitsaspecten: integriteit (juistheid en volledigheid), vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking en de daarvan afgeleide informatievoorziening en verslaglegging. Dit betreft: Afstemming informatievoorziening op de bedrijfsbehoefte; Risicobeheer; Wijzigingenbeheer; Continuïteitsbeheer; Systeembeveiliging; Gegevensbeheer; Beheer fysieke omgeving. 1.4 Uitvoering inventarisatie De inventarisatie is uitgevoerd door middel van een self-assessment, op basis van een digitale vragenlijst. De vragenlijst is door een, door aangewezen, medewerker ingevuld, waarna de uitkomsten zijn verwerkt en geïnterpreteerd. 1.5 Uitkomsten inventarisatie In het navolgende zijn de uitkomsten van de inventarisatie gepresenteerd. De uitkomsten bestaan uit: Managementsamenvatting; Detailbevindingen; Bijlage(n). Rapportage 4 van 22

5 2. Managementsamenvatting 2.1 Inleiding In deze managementsamenvatting worden de belangrijkste uitkomsten van de inventarisatie op hoofdlijnen beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de automatiserings-omgeving, de gehanteerde werkwijzen en de beheersmaatregelen zoals deze door zijn getroffen. Tot slot zijn in het onderdeel conclusie de uitkomsten vertaald naar interpretaties voor zowel als de accountant. 2.2 Automatiseringsomgeving De automatiseringsomgeving wordt door als volgt getypeerd: - Het management is actief betrokken bij de automatisering en heeft een sterk bewustzijn van het belang en risico's; - De primaire bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen kunnen niet zonder automatisering; - De beschikbaarheid en werking van de automatisering is erg belangrijk voor derden, zoals bijvoorbeeld klanten en/of leveranciers; - De huidige systemen voldoen aan de wensen; - De automatiseringsomgeving is redelijk complex; - De systemen zijn stabiel; - De automatiseringsomgeving is erg dynamisch en er worden voortdurend wijzigingen doorgevoerd. Het aantal geautomatiseerde werkplekken bij is 138, op een totaal van 112 fte s ofwel 123%. 2.3 Werkwijzen Figuur 1 geeft de niveau s van werkwijzen weer zoals deze, door, op basis van een aantal beschrijvingen van mogelijke werkwijzen zijn aangeduid. Rapportage 5 van 22

6 2.4 Beheersmaatregelen Op basis van de aangegeven werkwijzen is, voor elk proces, op basis van een aantal relevante beheersmaatregelen gevraagd aan te geven, of de betreffende beheersmaatregelen concreet aanwezig zijn. Tabel 1 toont de uitkomsten. Tabel 1: Relatieve beheersmaatregelen Proces Niveau Ja Nee Nb Ng Informatievoorziening Risicobeheer Wijzigingenbeheer Continuïteitsbeheer Systeembeveiliging Gegevensbeheer Beheer fysieke omgeving Legenda: Ja % aanwezige beheersmaatregelen Nee % niet aanwezige beheersmaartregelen Nb % waarbij niet is aangegeven of de beheersmaatregel aanwezig is Ng % niet gestelde vragen omdat het proces niet aanwezig is 2.5 Conclusie Aan de kwaliteit van de IT-processen kan/hoeft niet in elke organisatie hetzelfde belang te worden toegekend. Om deze reden kunnen geen eenduidige en absolute normeringen worden gehanteerd waaraan de kwaliteit van de IT-processen, bij, eenduidig en absoluut kan worden getoetst. Mede hierdoor is het niet mogelijk om een eenduidige en absolute conclusie te geven. De inventarisatie geeft echter wel een goed bruikbare indicatie over de aard en kwaliteit van de getroffen beheersmaatregelen. De inventarisatie heeft hierbij de functie vervult van het systematisch, verzamelen en structureren van informatie en het identificeren van mogelijke relevante aandachtspunten. Navolgend worden de uitkomsten van de inventarisatie nader geïnterpreteerd en toegelicht. De details van de uitkomsten van de inventarisatie zijn opgenomen in hoofdstuk 3. Interpretatie voor Voor een adequate beheersing van de automatiseringsomgeving is het voor, van belang dat een zeker evenwicht bestaat tussen de typering van de automatiseringsomgeving, de gevolgde werkwijzen en de mate waarin de werkwijzen worden ondersteund door daadwerkelijk getroffen beheersmaatregelen. De onderbroken (rode) en doorlopende (groene) verticale lijnen in figuur 1 geven respectievelijk de ondergrens en bovengrens aan, van het niveau van de werkwijzen, dat mag worden verwacht. De door aangegeven typeringen van de automatiseringsomgeving zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Voor geven de lijnen een indicatie of het bedoelde evenwicht aanwezig is. Hierbij geldt wel dat de aangegeven werkwijzen ook daadwerkelijk dienen te worden ondersteund door getroffen beheersmaatregelen. Naarmate door een hoger niveau is aangegeven mag worden verwacht dat het hogere niveau wordt ondersteund door een relatief hogere score in de kolom Ja van figuur 2. Indien, in relatie tot het aangegeven niveau, een relatief lage score in de kolom Ja wordt behaald, kan dit betekenen dat, wellicht ten onrechte, in de veronderstelling verkeerd dat het beheersproces op het aangegeven niveau is georganiseerd. In algemene zin geldt dat bij een niveau van 3 of meer een score van circa 70% of meer mag worden verwacht in de kolom Ja. Rapportage 6 van 22

7 Interpretatie voor de accountant Vanuit het belang van de accountant dienen de werkwijzen, met het oog op de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking en daarvan af te leiden informatievoorziening en verslaglegging, op een zeker niveau te zijn ingevuld. Daarnaast dienen de werkwijzen aantoonbaar te worden ondersteund door getroffen maatregelen. Het door aangegeven, ongewogen gemiddelde is niveau 4,0. De gemiddelde ongewogen scores op de detailvragen zijn respectievelijk: 81% (ja), 19% (nee), 0% (niet beantwoord) en 0% (niet gesteld). Niveau 3 kan worden beschouwd als het na te streven niveau. Bij dit niveau zijn processen operationeel, gedocumenteerd en zijn de verbandhoudende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gecommuniceerd. Niveau 3 biedt een goede basis voor het (nader) toetsen van het feitelijk bestaan en een (verdere) beoordeling van de inhoudelijke kwaliteit van de werkwijzen. In algemene zin geldt dat bij niveau 3 een score van circa 70% of meer mag worden verwacht. Uiteraard dient hierbij de eerder genoemde typering van de automatiseringsomgeving bij mede in ogenschouw te worden genomen. 2.6 Aanbevelingen De uiteindelijke interpretatie en oordeelsvorming over de uitkomsten van deze inventarisatie zullen per situatie dienen plaats te vinden. Om deze reden is het aan te bevelen de uitkomsten in een breder perspectief te plaatsen door deze te bespreken met het management. Afhankelijk van de uitkomsten van de bespreking met het management kan vervolgens worden overwogen een nader gericht onderzoek te laten uitvoeren naar een of meerdere deelaspecten. Rapportage 7 van 22

8 3. Detailbevindingen 3.1 Inleiding Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de detailbevindingen. Hierbij worden de resultaten per ITbeheerproces beschreven. Daarbij is onderstaande leeswijzer van toepassing: Leeswijzer detailbevindingen: Belang algemeen Geeft een beschrijving van het belang van het proces vanwege de invloed op de kwaliteitsaspecten: integriteit (juistheid en volledigheid), vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking en de daarvan afgeleide informatievoorziening en verslaglegging. Typering vanuit omgeving Vanuit de door aangegeven typering van de automatiseringsomgevingen worden hier punten onder de aandacht gebracht die van belang kunnen zijn om de detailbevindingen in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Huidige werkwijze Een beschrijving van de werkwijze waarvan door is aangegeven dat deze het beste overeenkomt met de bij gehanteerde werkwijze. Detailvragen De detailvragen en antwoorden. Voor het presenteren van de antwoorden wordt gebruik gemaakt van de volgende symbolen: De beheersmaatregel is aanwezig De beheersmaatregel is niet aanwezig De vraag over de beheersmaatregel is niet beantwoord De vraag over de beheersmaatregel is niet gesteld vanwege de aangegeven werkwijze Bij elke vraag wordt cursief gedrukt een korte toelichting gegeven op het belang van de beheersmaatregel. Hoe: Op basis van de antwoorden worden, waar relevant, mogelijke actiepunten beschreven. Deze geven aan op welke wijze de genoemde beheersmaatregel gerealiseerd kan worden. Hierbij geldt het volgende: - Als de beheersmaatregel niet aanwezig is of de vraag is niet beantwoord worden mogelijke actiepunten beschreven. - Als de beheersmaatregel aanwezig is of de vraag is niet gesteld omdat de aangegeven werkwijze onder een bepaald niveau ligt worden de actiepunten niet beschreven. De reden om actiepunten niet te beschrijven is voorkomen dat het management wordt overspoeld met actiepunten die al zijn gerealiseerd of waar, gelet op de aangegeven werkwijze, (nog) niet aan toe is. Opmerking: De beschreven actiepunten zijn geen limitatieve of absolute opsomming. Ze zijn uitsluitend bedoeld als indicatie hoe de beheersmaatregel gerealiseerd kan worden. Afhankelijk van de diverse belangen en het ambitieniveau zal hierin een eigen keuze dienen te maken. Rapportage 8 van 22

9 3.2 Afstemming informatievoorziening op de bedrijfsbehoefte Belang algemeen Voor een optimale benutting van de mogelijkheden dient de informatievoorziening te worden afgestemd op de bedrijfsbehoefte. Dit omvat onder andere het opstellen van regels over de betekenis en gebruik van gegevens(verzamelingen), gegevensclassificatie en beveiligingsniveaus. Het beheer van de informatievoorziening verbetert de kwaliteit van managementbeslissingen doordat de zekerheid over juist en betrouwbaar gebruik van informatie toeneemt. Belang vanuit typering niet van toepassing Omdat derden (deels) betrokken zijn bij het beheer is het van belang om interne en externe taken en verantwoordelijkheden nauwkeurig op elkaar af te stemmen en eenduidig vast te leggen. Verder is het van belang om periodiek verantwoording door de derde te laten afleggen over uitgevoerde taken, activiteiten en de hiermee verband houdende prestatie-indicatoren en vergoedingen. Huidige werkwijze Automatisering wordt op consistente wijze ingezet en gebruikt in alle lagen van de organisatie. Het belang van het benutten van de mogelijkheden wordt voortdurend benadrukt. IT-personeel heeft de kennis en expertise om een robuuste en passende automatisering te realiseren. De informatie wordt consistent en organisatiebreed toegepast. Best practices uit de branche wordt benut voor het continue verbeteren. Detailvragen: Is vastgelegd met welke automatiseringsoplossingen de processen worden ondersteund? Het informatiemodel is vooral van belang bij de ontwikkeling en implementatie van systemen en faciliteert het consistente gebruik en delen van informatie. Is de gegevens- en datastructuur eenduidig vastgelegd? In het databeheermodel is vastgelegd welke gegevens aanwezig zijn en hoe die dienen te worden gebruikt. Hierdoor wordt hergebruik van gegevens tussen applicaties en systemen en IT-medewerkers en gebruikers eenvoudiger. Zijn de gegevens in uw organisatie geclassificeerd? Classificatie van gegevens omvat de mate van gevoeligheid van informatie, maar ook wie eigenaar is, beveiligingsniveaus en informatie over opslag en vernietiging. De classificatie wordt gebruikt om op efficiënte wijze beschermende maatregelen te kunnen treffen. Heeft u procedures geïmplementeerd die de integriteit van gegevens moeten waarborgen? De integriteit van gegevens is van belang voor een betrouwbare informatievoorziening. Rapportage 9 van 22

10 3.3 Risicobeheer Belang algemeen Risicobeheersing is gericht op het maken en onderhouden van een raamwerk voor beheersing van ITrisico s. In het raamwerk kan een algemeen geaccepteerd risico-niveau worden vastgelegd, welke strategie wordt gevolgd om risico's te beheersen en geaccepteerde restrisico's. Iedere mogelijke ongeplande gebeurtenis die een impact heeft op de doelstellingen van de organisatie zou moeten worden vastgesteld en moeten worden beoordeeld. De resultaten van de risicoanalyses dienen te worden gedocumenteerd op zodanige wijze dat deze begrepen kunnen worden door het management en belanghebbenden en gekwantificeerd kunnen worden afgewogen tegen de bedrijfsbelangen. Mogelijke aandachtspunten De huidige systemen voldoen aan de wensen. Een directe behoefte aan de vervanging van de bestaande systemen is er niet. Om ook in de toekomst de systemen te laten voldoen is het evenwel van belang om alert te zijn op de dynamiek van de bedrijfsvoering en de marktomgeving. Dit kan leiden tot een snellere noodzaak van vervanging dan nu wellicht wordt verondersteld. Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met de benodigde doorlooptijd voor selectie en implementatie van een vervangend systeem. Huidige werkwijze Een aanpak voor het inventariseren en beoordelen van risico's is in ontwikkeling en geïmplementeerd. De aanpak staat nog wel in de kinderschoenen. Risicobeheersing is meestal op een hoog abstractieniveau en wordt alleen bij belangrijke projecten uitgevoerd of in reactie op voorgekomen probleemsituaties. Procedures om tegenmaatregelen te treffen worden pas uitgewerkt als risico's zijn vastgesteld. Detailvragen: Is risicobeheersing inzake IT geïntegreerd met de beheersing van de bedrijfsrisico's? Onderling afstemmen van IT- en algemene bedrijfsrisicobeheersing zodat effectief en efficiënt omgegaan kan worden met risico's en tegenmaatregelen. Heeft u een raamwerk voor risicoanalyse in gebruik? Het raamwerk geeft aan op welke wijze risicoanalyses moeten worden uitgevoerd, zodat de resultaten consistent zijn en de bruikbaarheid wordt vergroot. Hoe: Hanteer een raamwerk voor het identificeren van risico's en het vaststellen en beoordelen van risicolimieten en risicotoleranties. Evalueer risico's kwalitatief op basis van impact (catastrofaal, kritisch, marginaal), de waarschijnlijkheid (zeer zeker, zeer, onwaarschijnlijk) het tijdsschema (onmiddellijk, korte termijn, lange termijn) en kwantificeer deze zo mogelijk. Prioriteer risico's aan de hand van criteria en impact. Onderzoek de waarschijnlijkheid van belangrijke risico's. Maak IT-risico management onderdeel van de (bredere) corporate governance activiteiten. Wordt bij het bepalen van de risico's rekening gehouden met de mogelijke impact van de gevolgen? Van belang om vast te kunnen stellen wat de impact is van risico's. Bijvoorbeeld juridisch, technisch, reputatie, personeel en operationeel. Rapportage 10 van 22

11 Beoordeelt u vastgestelde risico's naar waarschijnlijkheid en consequenties? Beschikken over inzicht in relevante risico's en hiermee samenhangende consequenties en waarschijnlijkheid hiervan. Neemt u maatregelen tegen risico's en documenteert u deze? Het door middel van maatregelen reduceren van vastgestelde risico's tot een voor de organisatie acceptabel niveau. Hierbij kan gedacht worden aan voorkomen van risico's, verkleinen van de kans of de impact van een risico, overdragen van risico's. Heeft u een risico-actieplan en wordt dit onderhouden? In het actieplan kunnen prioriteiten worden vastgesteld zodat voorgestelde maatregelen naar mate van belang worden uitgevoerd. Hierdoor wordt bewuster met IT-kosten omgegaan en wordt vooral geïnvesteerd in die zaken waarvan de baten het hoogst zijn. Hoe: Maak het uitvoeren van een risicoanalyse tot een vast onderdeel van alle relevante beslissingen inzake IT-investeringen, projecten en ingrijpende wijzigingen. Rapportage 11 van 22

12 3.4 Wijzigingenbeheer Belang algemeen Alle wijzigingen, inclusief noodmaatregelen en -patches, op de operationele infrastructuur en applicaties dienen beheerst te worden doorgevoerd. Beheerste doorvoering van wijzigingen betekent dat wijzigingen worden geregistreerd, beoordeeld en goedgekeurd voordat de wijzigingen worden doorgevoerd. Na afloop worden de doorgevoerde wijzigingen gecontroleerd. Dit minimaliseert het risico van een verstoring op de stabiliteit en integriteit van de operationele omgeving. Belang vanuit typering Frequente wijzigingen kunnen de stabiliteit van de systemen aantasten. Het is daarom van belang te beschikken over een gestructureerd wijzigingenbeheer waarbij wijzigingen op een geplande en beheerste wijze worden doorgevoerd om mogelijke verstoringen te beperken cq. te voorkomen. Huidige werkwijze De procedure voor het beheer van wijzigingen is ontwikkeld en wordt bij alle wijzigingen ook gevolgd. Het management heeft voldoende vertrouwen dat er slechts minimale uitzonderingen zijn op de procedure. Wijzigingenbeheer is efficiënt en effectief, maar steunt nog wel in belangrijke mate op handmatige activiteiten om te zorgen dat de beoogde kwaliteit wordt gehaald. Alle wijzigingen worden onderworpen aan een gedegen analyse van planning en impact om de kans op storingen en fouten te minimaliseren. Na beoordeling vindt formele goedkeuring van de wijziging plaats. Documentatie van wijzigingen is volledig en juist, evenals de documentatie van de configuraties. De procedures voor wijzigingenbeheer worden steeds beter geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Er is een toenemende coördinatie van IT-wijzigingen en herontwerp van bedrijfsprocessen. Detailvragen: Heeft u procedures voor wijzigingenbeheer vastgesteld? Wijzigingsprocedures zorgen voor een uniforme afhandeling van wijzigingen op applicaties, procedures, processen, systemen, enz. Worden wijzigingen beoordeeld op impact, prioriteit en noodzakelijke goedkeuring voordat deze worden doorgevoerd? Een gestructureerde analyse van impact, prioriteit en bijbehorende goedkeuring minimaliseert de kans op fouten of storingen bij wijzigingen. Zijn voor spoedwijzigingen procedures aanwezig? Noodwijzigingen vereisen speciale aandacht en procedures om achteraf alsnog de wijziging te kunnen beoordelen en eventueel te kunnen corrigeren. Worden status en resultaten van wijzigingen gerapporteerd? Wijzigingen moeten gevolgd kunnen worden door de betrokkenen. Rapportage maakt het mogelijk proactief bij te sturen in de planning, capaciteit en prioriteit. Worden wijzigingen gedocumenteerd en wordt de systeemdocumentatie ook aangepast? Door middel van documenteren van wijzigingen in zowel de systeem- als de gebruikersdocumentatie waarborgen dat steeds kan worden beschikt over actuele systeembeschrijvingen. Rapportage 12 van 22

13 3.5 Continuïteitsbeheer Belang algemeen Het waarborgen van de continue beschikbaarheid van de IT-voorzieningen vereist het ontwikkelen, onderhouden en testen van continuiteitsplannen, het opslaan van backup op een externe lokatie en het periodiek trainen op de werking van de plannen. Belang vanuit typering Een verstoring in de IT-voorzieningen zal direct leiden tot stagnatie van een of meerdere primaire bedrijfsprocessen. Deze directe en onverbrekelijke afhankelijkheid maakt het noodzakelijk te beschikken over hierop afgestemde IT-continuïteitsvoorzieningen. Bij eventuele verstoringen zullen derden direct hinder kunnen ondervinden. Dit kan leiden tot aantasting van het imago, extra kosten en mogelijk tot gevolgschade. Bij het bepalen van de beschikbaarheidseisen dient hiermee in het bijzonder rekening te worden gehouden door het uitvoeren van een bedrijfsimpactanalyse en de noodvoorzieningen hierop af te stemmen. De huidige systemen zijn stabiel. Stabiele systemen duiden op weinig of slechts kleine storingen. Dit is positief. Tegelijkertijd kan de afwezigheid van storingen leiden tot een minder alerte houding ten aanzien van de te volgen handelswijze, ingeval zich wel een storing voordoet. Het is daarom van belang te kunnen beschikken over op de bedrijfsbelangen afgestemde IT-continuïteitsvoorzieningen. Huidige werkwijze De verantwoordelijkheid voor continuïteit is ondubbelzinnig vastgesteld. Verantwoordelijkheden voor planning en testen zijn daarbij toegewezen. Het continuïteitsplan is gedocumenteerd en gebaseerd op kritische systemen en de impact daarvan op de bedrijfsprocessen. Periodiek wordt over het testen van de continuïteitsplanning gerapporteerd. De noodzaak van waarborging van continuïteit wordt door het management regelmatig gecommuniceerd. De maatregelen zijn afgestemd op het bedrijfsbelang van de systeemcomponenten. Een overzicht van kritische systemen en componenten wordt actueel onderhouden. Detailvragen: Past u een raamwerk voor continuïteitsbeheer toe? Beschikken over een raamwerk op basis waarvan de vereiste robuustheid van de IT- voorzieningen en continuïteitsplannen kunnen worden vastgesteld. Hoe: Leg rollen en verantwoordelijkheden vast voor het ontwikkelen van een IT continuïteitsraamwerk en het vaststellen van regels, het goedkeuren, documenteren en implementeren. Ontwikkel een IT-continuïteitsbeleid en -filosofie die aansluiten bij de bedrijfsbehoeften en continuïteitsbehoeften van de organisatie. Houd hierbij rekening met wettelijke eisen en good practices bij vergelijkbare organisaties. Wijs functionarissen aan die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en actualiseren van het raamwerk. Zorg dat de IT-continuïteitsplannen zijn afgestemd op de bedrijfsbehoefte en -belangen. Stel de behoefte vast op basis van een gedetailleerde bedrijfsimpactanalyse en vastgestelde herstelbehoefte. Zijn continuïteitsplannen opgesteld? Het continuïteitsplan minimaliseert de impact van een grote verstoring in de IT-voorzieningen op de bedrijfskritische processen en IT-systemen. In het plan is onder andere opgenomen welke alternatieven voorhanden zijn, wat de kritische IT-diensten zijn en welke procedures worden gevolgd. Rapportage 13 van 22

14 Zijn kritische IT-middelen en personen vastgesteld? Door in het continuïteitsplan de aandacht te concentreren op de kritische IT-middelen en personen wordt doelmatigheid ingebouwd en kunnen prioriteiten worden vastgesteld in noodscenario's. Wordt het continuïteitsplan jaarlijks onderhouden? Het continuïteitsplan moet periodiek worden onderhouden zodat het blijft aansluiten bij de behoefte van de organisatie en de wijzigingen in de IT-infrastructuur. Wordt het continuïteitsplan jaarlijks getest? Regelmatig testen van het plan maakt het mogelijk om tijdig tekortkomingen te signaleren en de plannen hierop aan te passen, zodat steeds kan worden beschikt over een werkend plan. Worden alle betrokkenen getraind in de procedures en plannen ten aanzien van continuïteit? Alle betrokkenen zouden op de hoogte moeten zijn van de inhoud van het continuïteitsplan en de gang van zaken bij een noodgeval. Hoe: Zorg dat het betrokken personeel goed op de hoogte is van het herstelplan en hun specifieke rol en taken. Bevorder actief het IT-continuïteitsbewustzijn. Dit om zeker te stellen dat betrokken managers, staf en andere belanghebbenden bewust blijven van de noodzaak en hun rol daarin. Is het continuïteitsplan verspreid onder alle betrokkenen? Een doordacht verspreidingsplan inclusief communicatie over het plan waarborgt dat alle betrokkenen op de hoogte zijn wat te doen bij een noodgeval. Hoe: Zorg bij wijzigingen dat de exemplaren van de vorige versie van het plan worden verzameld en vernietigd, conform de richtlijnen voor vernietiging van vertrouwelijke informatie. Is een planning gemaakt van de volgorde waarin IT-activiteiten hersteld moeten worden in geval van calamiteit? Beschikken over een planning en aanpak die voorkomen dat bij herstel na calamiteiten onvoldoende rekening is gehouden met onderlinge afhankelijkheden. Dit kan zowel de IT als de bedrijfsvoering betreffen. Worden back-ups ook op een externe lokatie opgeslagen? Opslag van belangrijke back-upmedia, documentatie en andere IT-hulpmiddelen op een externe locatie waarborgt de beschikbaarheid van bedrijfskritische middelen en -gegevens. Rapportage 14 van 22

15 Worden herstelactiviteiten na een storing altijd geëvalueerd? Het benutten van de opgedane ervaringen bij herstelactiviteiten en verbeteren (bijstellen) van de continuïteitsplannen zodat deze weer zijn afgestemd op de ervaringen. Rapportage 15 van 22

16 3.6 Systeembeveiliging Belang algemeen De noodzaak om de integriteit van informatie te waarborgen en de IT-middelen te beschermen maakt een proces van systeembeveiliging noodzakelijk. Dit omvat het vaststellen en onderhouden van ITbeveiligingsrollen en -verantwoordelijkheden, beveiligingsbeleid, standaards en procedures. Het betreft ook het monitoren van informatiebeveiliging en de periodieke toetsing en implementatie van correctieve maatregelen indien zwakheden in de beveiliging zijn aangetroffen of beveiligingsincidenten zich hebben voorgedaan. Effectieve systeembeveiliging beschermt alle IT-middelen zodat het risico van impact op de bedrijfsprocessen wordt geminimaliseerd. Huidige werkwijze De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging is helder toegewezen en consistent doorgevoerd. Beveiligingsrisico's worden geanalyseerd. Beveiligingsbeleid en -procedures worden uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met een basis beveiligingsniveau. Gebruikersidentificatie, -authenticatie en - autorisatie zijn gestandaardiseerd. Beoordeling van de informatiebeveiliging vindt plaats volgens formele procedures en leidt tot verbetering van het niveau van informatiebeveiliging. Rapportage over informatiebeveiliging is gekoppeld aan bedrijfsdoelstellingen. Detailvragen: Is informatiebeveiliging benoemd in de portefeuilles van topmanagement? Het management van informatiebeveiliging dient voldoende hoog in de organisatie te zijn verankerd, zodat de beslissingen over informatiebeveiliging aansluiten bij de bedrijfsdoelen en -behoeften. Is een informatiebeveiligingsplan opgesteld? Het informatiebeveiligingsplan bevat de informatiebehoeften, IT-configuraties, informatie over risicoanalyses en maatregelen waardoor doelgericht gewerkt kan worden aan het verbeteren van informatiebeveiliging. Zijn procedures opgesteld voor gebruikersbeheer? Alle gebruikers en hun activiteiten op IT-systemen zouden uniek identificeerbaar moeten zijn. Rechten van gebruikers zouden overeen moeten stemmen met hun organisatorische bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zijn procedures opgesteld voor beheer van gebruikersrechten? Het aanvragen, toekennen, opschorten, wijzigen en intrekken van gebruikers- accounts en bijbehorende rechten zou beheerd moeten plaatsvinden. Goedkeuring van de wijzingen door de proceseigenaar is hierbij noodzakelijk. Wordt minimaal jaarlijks de informatiebeveiliging getest en beoordeeld? Regelmatig testen en beoordelen van de bestaande maatregelen van informatiebeveiliging waarborgt het niveau van beveiliging en het vasthouden hiervan. Hierdoor kan zekerheid worden verkregen dat belangrijke risico's daadwerkelijk zijn afgedekt. Rapportage 16 van 22

17 Zijn procedures opgesteld voor de identificatie en afhandeling van beveiligingsincidenten? Beveiligingsincidenten zouden als zodanig herkenbaar moeten zijn en moeten worden geregistreerd. Dit maakt het mogelijk adequate en duurzame maatregelen te treffen. Hoe: Laat alle gerapporteerde beveiligingsincidenten direct evalueren door een team met voldoende expertise, om de schade te beperken en de oorzaak van het incident te vinden en te elimineren. Informeer het management over alle significante inbreuken op de beveiliging. Hanteer een formeel gecommuniceerd proces voor medewerkers die het beveiligingsbeleid en/of - procedures schenden. Zorg dat medewerkers en derden zijn geïnformeerd over dit proces. Zijn procedures opgesteld voor de bescherming van hulpmiddelen die gebruikt worden voor informatiebeveiliging? Apparatuur die gebruikt wordt voor informatiebeveiliging zou beschermd moeten zijn zodat fraude hiermee wordt voorkomen. Zijn procedures opgesteld voor beheer van cryptografische sleutels? Procedures zouden aanwezig moeten zijn waarin het maken, wijzigen, intrekken, vernietigen, verspreiden, certificeren, opslag, invoer en gebruik van cryptografische sleutels is geregeld. Zijn maatregelen getroffen ter voorkoming, herkenning en correctie van schadelijke software? Besmetting met schadelijke software (virus, worm, spyware, spam, enz.) zou moeten worden voorkomen door gebruik en onderhoud van daarvoor beschikbare hard- en software. Zijn maatregelen getroffen ten aanzien van netwerkbeveiliging? Digitaal gegevensverkeer tussen lokaal netwerk en Internet zou beheerst moeten worden door voldoende beveiligingstechnieken en procedures. Bijvoorbeeld firewalls, hardware tokens voor het werken op afstand en intrusion detection. Zijn procedures opgesteld voor gegevensuitwisseling van gevoelige informatie? Gegevensuitwisseling van gevoelige informatie dient beheerst te worden door gebruik te maken van media die moeilijk zijn te manipuleren of voldoende beschermende technieken bieden, bijvoorbeeld encryptie. Hoe: Maak gebruik van digitale handtekeningen indien is vereist dat zekerheid bestaat dat data afkomstig zijn van een bekende bron. Distribueer gevoelige data alleen via een beveiligde weg. Dit vereist, indien mogelijk, zowel encryptie als voldoende fysieke bescherming van de gegevensdrager. Gevoelige data zijn bijvoorbeeld sleutels, beveiliginginformatie, vertrouwelijke data en wachtwoorden. Kopppel aan transacties die ondertekend moeten worden tijdstempels. Gebruik hierbij gesynchroniseerde klokken en houd, indien van toepassing, rekening met internationale tijdzones. Rapportage 17 van 22

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument Checklist NEN7510 Eén van de eerste stappen van het gestructureerd verbeteren van informatiebeveiliging en het implementeren van de NEN7510 omvat het bepalen van de status van de naleving van de NEN7510.

Nadere informatie

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment. IT Audit Essentials. Klantnaam: Demo Bedrijf. Printdatum 11-6-2012 1

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment. IT Audit Essentials. Klantnaam: Demo Bedrijf. Printdatum 11-6-2012 1 Rapportage Self Assessment Printdatum 11-6-2012 1 Klantgegevens Bedrijfsnaam Afdeling Automatisering Telefoonnummer 020-1234567 E-mail email@email.nl Naam invuller / contactpersoon Jan Jansen Functie Hoofd

Nadere informatie

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment VOORBEELD BV. IT Audit Essentials. Voorbeeld BV Printdatum 18 oktober 2012 1

IT Audit Essentials. Rapportage Self Assessment VOORBEELD BV. IT Audit Essentials. Voorbeeld BV Printdatum 18 oktober 2012 1 Rapportage Self Assessment VOORBEELD BV Printdatum 18 oktober 2012 1 Klantgegevens Bedrijfsnaam Afdeling IT Telefoonnummer 0123456789 E-mail anoniem @voorbeeld.bv Naam invuller / contactpersoon demo Functie

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties Informatiebeveiliging Agenda Rondje verwachtingen Even voorstellen.. Informatiebeveiliging waarom? Stand van zaken bij corporaties Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 INHOUD 1) Wat is informatiebeveiliging (IB) nu eigenlijk? 2) Wat houdt IB binnen

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Bedrijfsgegevens. Bedrijfsnaam. Vestigingsadres. Postcode vestigingsadres. Vestigingsplaats. Over hoeveel vestigingen beschikt uw bedrijf totaal?

Bedrijfsgegevens. Bedrijfsnaam. Vestigingsadres. Postcode vestigingsadres. Vestigingsplaats. Over hoeveel vestigingen beschikt uw bedrijf totaal? Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Vestigingsadres Postcode vestigingsadres Vestigingsplaats Over hoeveel vestigingen beschikt uw bedrijf totaal? In welke sector is uw bedrijf actief? Industrie Bouw Groothandel

Nadere informatie

GBA-beheerregeling 2007

GBA-beheerregeling 2007 GBA-beheerregeling 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling GBA-beheerregeling 2007 Citeertitel GBA-beheerregeling Lelystad

Nadere informatie

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78 Plan Gegevens mag het? Rechtmatig verkregen gegevens grondslagen voor rechtmatige verwerking: Ondubbelzinnige toestemming, noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst, wettelijke plicht, bescherming vitale

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging In jouw schoenen Een praktische invulling van informatiebeveiliging Informatiebeveiliging hot topic Hoeveel weet jij eigenlijk van informatiebeveiliging? veel voldoende te weinig Vooraf.. Wat vind jij

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie Paspoorten en NIK. Uitgiftelocatie Gemeente Achtkarspelen

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie Paspoorten en NIK. Uitgiftelocatie Gemeente Achtkarspelen MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Uitgiftelocatie Gemeente Achtkarspelen 2014 Inhoud 1 INLEIDING 2 SAMENGEVAT RESULTAAT VAN DE ZELFEVALUATIE PASPOORTEN EN NIK 3 RESULTAAT PER TOPIC 3.1

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191)

Praktijkinstructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) instructie Beheer en installatie computersystemen/administratie 3 (CIN06.3/CREBO:50191) pi.cin06.3.v1 ECABO, 1 augustus 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug.

NORA werkdocument. Katern Beveiliging. In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen. Sessie 6. Bijgewerkt op 23 aug. NORA werkdocument Sessie 6 In 3 klikken naar bouwstenen voor invulling van de eisen Katern Beveiliging Bijgewerkt op 23 aug. 2013 katern Beveiliging Jaap van der Veen Essentie Sessie 6 1. Opzet digitaal

Nadere informatie

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE

UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE UITTREKSEL en MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Paspoorten en NIK Gemeente Hoogeveen 2015 Uittreksel gemeente Hoogeveen van de resultaten van de controle als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling

Nadere informatie

Overzicht Informatiebeveiliging Inlichtingenbureau GGK

Overzicht Informatiebeveiliging Inlichtingenbureau GGK Overzicht Informatiebeveiliging Inlichtingenbureau GGK Versie 1.3 Datum November 2014 A) IB-beleid en plan 1) Gegevens: Zorg ervoor dat een bewerkersovereenkomst wordt afgesloten met nadruk op de volgende

Nadere informatie

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 35060 22 april 2015 BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Informatieveiligheidsbeleid

Informatieveiligheidsbeleid Informatieveiligheidsbeleid 2014 Martini Ziekenhuis Groningen Opdrachtgever: Harm Wesseling, directeur ICT en Medische Techniek Auteur: Ger Wierenga, security officer, stafdienst ICT Datum: Oktober 2014

Nadere informatie

Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei NOREA

Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei NOREA info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei 2014 - NOREA info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei 2014 - NOREA

Nadere informatie

Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur

Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur Stap 4 van de BIG Hoe stel ik vast of de informatiebeveiligingsmaatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover? 1 IBD-Praktijkdag

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

NETQ Healthcare: Voor inzicht in het effect van therapie

NETQ Healthcare: Voor inzicht in het effect van therapie NETQ Healthcare: Voor inzicht in het effect van therapie INHOUD Inleiding 3 Eisen vanuit NEN 7510 en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 4 Beheerst wijzigingsproces 4 Toegankelijkheid geautoriseerde gebruikers

Nadere informatie

Grip op uw bedrijfscontinuïteit

Grip op uw bedrijfscontinuïteit Grip op uw bedrijfscontinuïteit Hoe omgaan met risico s 1 Grip op uw bedrijfsdoelstellingen: risicomanagement Ondernemen is risico s nemen. Maar bedrijfsrisico s mogen ondernemen niet in de weg staan.

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs Mededeling over de betrouwbaarheid van de Overstapservice Onderwijs Onlangs heeft Infoseccon BV een rapport over het geautomatiseerde systeem van Overstapservice Onderwijs (OSO) uitgebracht. Infoseccon

Nadere informatie

Informatieveiligheid, de praktische aanpak

Informatieveiligheid, de praktische aanpak Informatieveiligheid, de praktische aanpak Wie ben ik? Frederik Baert Domeinverantwoordelijke Informatieveiligheid Domeinverantwoordelijke Infrastructuur & Connectiviteit @ V-ICT-OR V-ICT-OR cvba Dienstenorganisatie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN Wat is de GeoRisicoScan (GRS) 2.0? De GRS 2.0 is een instrument om de kwaliteit van de toepassing van GeoRM in een project te toetsen. Wat is het doel

Nadere informatie

NORA Sessie 5. 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting. Jaap van der Veen

NORA Sessie 5. 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting. Jaap van der Veen NORA Sessie 5 29 mei 2013 in Amersfoort Agenda en een samenvatting Jaap van der Veen Agenda 29-5-2013 1. Welkom 2. Presentatie Eric Brouwer en Joris Dirks over Kennismodel NORA-Wiki en hoe we onze informatie

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Hoe kunt u uw onderneming beschermen voor gevaren. Business Continuity Plan Handboek J.H. van den Berg M. Baas B U S I N E S S C O N T I N U I T Y M A N A G E M E N T Business

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

De visie van Centric op datamanagement

De visie van Centric op datamanagement De visie van Centric op datamanagement De vijf elementen om optimaal invulling te geven aan datamanagement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is datamanagement? 2 2.1 Actuele en statische data 3 3 De vijf

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Norm 1.3 Beveiligingsplan

Norm 1.3 Beveiligingsplan Beantwoording vragen zelftest Suwinet oktober 2014 Norm 1.3 Beveiligingsplan De Inspectie SZW beschrijft norm 1.3 als volgt: De gemeente heeft een formeel vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan. Het Beveiligingsplan

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

UITTREKSEL EN MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie Vragenlijst Paspoorten en NIK 2016 van de gemeente Achtkarspelen

UITTREKSEL EN MANAGEMENTRAPPORTAGE. Zelfevaluatie Vragenlijst Paspoorten en NIK 2016 van de gemeente Achtkarspelen UITTREKSEL EN MANAGEMENTRAPPORTAGE Zelfevaluatie Vragenlijst Paspoorten en NIK 2016 van de gemeente Achtkarspelen Uittreksel gemeente Achtkarspelen van de resultaten van het onderzoek als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 INHOUD

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309  INHOUD Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 jelle.attema@ecp.nl http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ INHOUD INHOUD... 1 INLEIDING... 2 DOEL... 2 BEGRIPPEN... 2 AANDACHTSGEBIED EN BEGRENZING...

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

J.H. van den Berg. Versie 1.0 Mei 2011

J.H. van den Berg. Versie 1.0 Mei 2011 Versie 1.0 Mei 2011 J.H. van den Berg B U S I N E S S C O N T I N U I T Y M A N A G E M E N T Business Continuity Plan Handboek Vertrouw niet altijd op iemands blauwe ogen. Meiberg Consultancy Bronkhorsterweg

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Marcel Spruit Wat is een SLA Een SLA (Service Level Agreement) is een schriftelijke overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van bepaalde diensten. In een SLA staan,

Nadere informatie

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS

Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Privacy Gedragscode RitRegistratieSystemen Privacy Gedragscode RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie: 1.2 (concept) Datum:

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Security Health Check

Security Health Check Factsheet Security Health Check De beveiligingsthermometer in uw organisatie DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl De Security

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

WBP Zelfevaluatie. Privacygedragscode (VPB)

WBP Zelfevaluatie. Privacygedragscode (VPB) WBP Zelfevaluatie Privacygedragscode (VPB) April 2004 1. Inleiding In haar beschikking van 13 januari 2004 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) verklaard dat de in de privacygedragscode

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

6.6 Management en informatiebeveiliging in synergie

6.6 Management en informatiebeveiliging in synergie 6.6 Management en informatiebeveiliging in synergie In veel organisaties ziet men dat informatiebeveiliging, fysieke beveiliging en fraudemanagement organisatorisch op verschillende afdelingen is belegd.

Nadere informatie

Business Continuity Planning Consultants

Business Continuity Planning Consultants Productnaam: Business Continuity Planning Consultants als het om continuïteit gaat Business Continuity Business Continuity Planning Consultants hanteert voor het opstellen van een calamiteiten- of continuïteitsplan

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie