Loyalis S & B Beleggingsfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loyalis S & B Beleggingsfonds"

Transcriptie

1 Loyalis S & B Beleggingsfonds

2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. BELANGRIJKE INFORMATIE 4 III. ALGEMENE BESCHRIJVING OPZET PARAPLUSTRUCTUUR FONDS VOOR GEMENE REKENING DEELFONDSEN BEHEERDER TAKEN VAN BEHEERDER EIGEN VERMOGEN BEHEERDER BOEKJAAR EN JAARREKENING BEHEERDER UITBESTEDING VAN TAKEN BEWAARDER TAKEN VAN BEWAARDER EIGEN VERMOGEN BEWAARDER BOEKJAAR EN JAARREKENING BEWAARDER 7 IV. SAMENVATTING VAN DE VOORWAARDEN TOEKENNING VAN UNITS OVERDRACHT VAN UNITS INKOOP VAN UNITS WIJZE VAN VERSTREKKEN TOT OPDRACHTEN WAARDERINGSMETHODEN EN BEPALING INTRINSIEKE WAARDE UNITS KLACHTENAFHANDELING EN GESCHILLENREGELING FUND OF FUNDS BELEGGINGSDOELSTELLING BELEGGINGSBELEID DEELFONDSEN BELEGGINGSUITGANGSPUNTEN BELEGGINGSRESTRICTIES HERBALANCERING LIQUIDATIE INLEGGARANTIEFONDSEN INLEGGARANTIE VAN DE INLEGGARANTIEFONDSEN BEHAALDE RENDEMENTEN VAN DE DEELFONDSEN WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN STEMBELEID EN -GEDRAG FINANCIËLE VERSLAGLEGGING FONDS WINSTBESTEMMING FONDSVERGADERING ONTBINDING EN VEREFFENING INFORMATIEVERSCHAFFING 16 V. FISCALE ASPECTEN ALGEMEEN FISCALE POSITIE VAN HET FONDS FISCALE ASPECTEN VOOR DE UNITHOUDERS FISCALE POSITIE VAN UNITHOUDERS DIE DEELNEMEN AAN FISCALE REGELINGEN 18 VI. KOSTEN EN BELONINGSSTRUCTUUR KOSTEN BEHEERVERGOEDING TOE- EN UITTREEDKOSTEN GARANTIE-EXITVERGOEDING RETOURPROVISIES 19 VII. OVERIGE INFORMATIE GELIEERDE PARTIJ VERGUNNING EN INTREKKEN VERGUNNING WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS NEDERLANDS RECHT 20 VIII. RISICO S 20 IX. BIJLAGE I VERKLARINGEN VERKLARING BEHEERDER VERKLARING BEWAARDER ASSURANCE RAPPORT 21 X. BIJLAGE II ADRESSENLIJST 22 XI. BIJLAGE III REGISTRATIEDOCUMENT LOYALIS SPAREN & BELEGGEN N.V INLEIDING ALGEMENE GEGEVENS OVER BEHEERDER EN HAAR WERKZAAMHEDEN ALGEMENE GEGEVENS OVER BEWAARDER EN HAAR WERKZAAMHEDEN DIRECTIE VAN BEHEERDER DIRECTIE VAN BEWAARDER ACCOUNTANTSVERKLARINGEN EIGEN VERMOGEN EN JAARREKENING PERIODIEKE INFORMATIEVERSTREKKING GEGEVENS INZAKE VERVANGING VAN DE BEHEERDER EN DE BEWAARDER INTREKKING VAN DE VERGUNNING OP VERZOEK VAN BEHEERDER 24 XII. BIJLAGE IV VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING LOYALIS S&B BELEGGINGSFONDS 24 3

3 I. Definities Beheerder: Loyalis Sparen & Beleggen N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Heerlen Beleggingsmix: de verhouding tussen Zakelijke Waarden, vastrentende waarden en liquiditeiten Bewaarder: KAS Trust Bewaarder Loyalis Sparen & Beleggen B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam Nrgfo: Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Prospectus: het prospectus van het Fonds inclusief Bijlagen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld door één of meer supplementen Unithouders: houders van Units Units: de evenredige delen waarin de economische gerechtigdheid tot een Deelfonds is verdeeld met een waarde bij aanvang van een Deelfonds van 10 EUR Bijlage: een bijlage bij het Prospectus Bgfo: Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, zoals dit van tijd tot tijd geldt of de daarvoor in de plaats tredende regeling BW: Burgerlijk Wetboek Voorwaarden: voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd Werkdag: alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen die op de Beheerder van toepassing zijn en andere door de Beheerder vast te stellen en op zijn website bekendgemaakte dagen Deelfonds: een apart geadministreerd gedeelte van het vermogen van het Fonds Deelfondsvergadering: vergadering van Unithouders van een bepaald Deelfonds EUR: euro s Wft: Wet op het financieel toezicht, zoals deze van tijd tot tijd geldt of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling Zakelijke Waarden: rechten van deelneming in Masterfondsen die voornamelijk (in)direct beleggen in aandelen en vastgoed Fonds: Loyalis S&B Beleggingsfonds Fondsvergadering: vergadering van Unithouders van het Fonds Garantiewaarde: de door de Beheerder gegarandeerde van de door een Unithouder gehouden Units op de einddatum van het betreffende InlegGarantieFonds InlegGarantieFonds: een Deelfonds met bepaalde looptijd Loyalis WereldRendement: het Deelfonds Loyalis Wereldrendement met onbepaalde looptijd dat hoofdzakelijk belegt in Zakelijke Waarden Masterfondsen: beleggingsinstellingen waarin door de Deelfondsen wordt belegd II. Belangrijke informatie Dit Prospectus is het door de Wft voorgeschreven prospectus van Loyalis S&B Beleggingsfonds en is vastgesteld per 1 april 2008 en laatstelijk gewijzigd per 21 augustus Personen die geïnteresseerd zijn in deelname in het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico's zijn verbonden. Hun wordt nadrukkelijk geadviseerd dit Prospectus zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud van dit Prospectus. Niemand is door het Fonds gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in dit Prospectus zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door het Fonds. 4

4 Dit Prospectus houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect, noch een aanbod van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende regelgeving niet geoorloofd is. De Beheerder beschikt uitsluitend over een vergunning om in Nederland de Units aan te bieden aan het publiek of anderszins actief te zijn ter bevordering van de verkoop van de Units. De aanbieding en/of verkoop van Units, verstrekking en verspreiding van dit Prospectus kunnen, in bepaalde andere rechtsgebieden als voornoemd, in het bijzonder in de Verenigde Staten van Amerika en Canada onderworpen zijn aan juridische beperkingen. De Beheerder verzoekt een ieder die in het bezit komt van dit Prospectus kennis te nemen van en zich te houden aan dergelijke beperkingen. De Beheerder noch de Bewaarder aanvaarden juridische aansprakelijkheid voor welke schending dan ook van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of het een potentiële koper van Units betreft of niet. Voor dit product zijn financiële bijsluiters opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt. 3.2 Fonds voor gemene rekening Zoals aangegeven is het Fonds vormgegeven als een fonds voor gemene rekening. Een fonds voor gemene rekening kan als een niet nader te kwalificeren overeenkomst van eigen aard worden beschouwd. Het beheer en de bewaring van de activa van het Fonds geschieden onder de Voorwaarden. De Voorwaarden bepalen dat het Fonds geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap vormt. In de jurisprudentie en de literatuur zijn fondsen voor gemene rekening echter regelmatig als maatschap aangemerkt. Of een fonds voor gemene rekening al dan niet als maatschap wordt aangemerkt is met name van belang voor de toepasselijkheid van de wettelijke regels met betrekking tot maatschappen. Een van de belangrijkste bepalingen betreft de aansprakelijkheid voor gelijke delen van de maten van een maatschap voor verplichtingen die op naam van de maatschap zijn aangegaan. Ingeval het Fonds en/of Deelfondsen als (afzonderlijke) maatschap(pen) worden aangemerkt is niet zeker dat het bepaalde in artikel 7.2 van de Voorwaarden tegen derden kan worden ingeroepen. Gezien het beleggingsbeleid van de Deelfondsen is het niet voorzienbaar dat zich in de praktijk een situatie zal voordoen dat Unithouders voor meer aansprakelijk zijn dan de door hen op de Units betaalde bedragen. III. Algemene beschrijving 3.1 Opzet paraplustructuur Het Fonds is een fonds voor gemene rekening en is aangegaan voor onbepaalde tijd op 1 april Het Fonds houdt adres ten kantore van de Beheerder. Het Fonds is opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur. Dat wil zeggen dat het Fonds is onderverdeeld in meerdere Deelfondsen. Elk Deelfonds heeft een eigen beleggingsbeleid en risicoprofiel, en kent een eigen intrinsieke waardebepaling van de Units. Voor elk Deelfonds wordt een eigen administratie gevoerd, zodat onder meer alle aan een Deelfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Deelfonds worden verantwoord. Het op elk Deelfonds ingelegd vermogen wordt afzonderlijk belegd. Waardestijgingen en waardedalingen in de portefeuille van een Deelfonds komen uitsluitend ten goede of ten laste van de Unithouders van het desbetreffende Deelfonds. De intrinsieke waarde van een Unit geeft het evenredige deel weer in het netto fondsvermogen van het desbetreffende Deelfonds. Hoewel er sprake is van administratief gescheiden vermogens, blijven de Deelfondsen in juridische zin onderdeel uitmaken van het Fonds. 3.3 Deelfondsen Het Loyalis S&B Beleggingsfonds bestaat uit 21 Deelfondsen en is opgesplitst in 20 Loyalis InlegGarantieFondsen en het fonds Loyalis WereldRendement. De Loyalis InlegGarantieFondsen hebben ieder een eigen vaste einddatum. Beleggers kunnen op deze wijze zelf het Loyalis InlegGarantieFonds kiezen dat bij hun eigen beleggingshorizon past. Loyalis WereldRendement heeft een onbepaalde looptijd. 5

5 Het Fonds bestaat uit de navolgende Deelfondsen: 1. Loyalis InlegGarantieFonds 2014 (doeljaar 2014) 2. Loyalis InlegGarantieFonds 2015 (doeljaar 2015) 3. Loyalis InlegGarantieFonds 2016 (doeljaar 2016) 4. Loyalis InlegGarantieFonds 2017 (doeljaar 2017) 5. Loyalis InlegGarantieFonds 2018 (doeljaar 2018) 6. Loyalis InlegGarantieFonds 2019 (doeljaar 2019) 7. Loyalis InlegGarantieFonds 2020 (doeljaar 2020) 8. Loyalis InlegGarantieFonds 2021 (doeljaar 2021) 9. Loyalis InlegGarantieFonds 2022 (doeljaar 2022) 10. Loyalis InlegGarantieFonds 2023 (doeljaar 2023) 11. Loyalis InlegGarantieFonds 2024 (doeljaar 2024) 12. Loyalis InlegGarantieFonds 2025 (doeljaar 2025) 13. Loyalis InlegGarantieFonds 2026 (doeljaar 2026) 14. Loyalis InlegGarantieFonds 2027 (doeljaar 2027) 15. Loyalis InlegGarantieFonds 2028 (doeljaar 2028) 16. Loyalis InlegGarantieFonds 2029 (doeljaar 2029) 17. Loyalis InlegGarantieFonds 2030 (doeljaar 2030) 18. Loyalis InlegGarantieFonds 2031 (doeljaar 2031) 19. Loyalis InlegGarantieFonds 2032 (doeljaar 2032) 20. Loyalis InlegGarantieFonds 2033 (doeljaar 2033) 21. Loyalis WereldRendement De beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van de Deelfondsen is opgenomen in de paragrafen 4.8 en Beheerder De beheerder van het Fonds is Loyalis Sparen & Beleggen N.V., opgericht op 13 november 2007, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Heerlen. De Beheerder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Heerlen en omstreken, onder nummer De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds. 3.5 Taken van Beheerder De Beheerder ziet erop toe, voor zover dat in haar vermogen ligt, dat te allen tijde aan de voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van de status van fiscale beleggingsinstelling wordt voldaan. De Beheerder voert in hoofdzaak de volgende taken uit: - vaststellen van de intrinsieke waarde per Unit; - beleggen van de middelen van het Fonds; - aangaan van verplichtingen ten laste van het Fonds; - monitoren van uitbestede taken; - verrichten van alle overige handelingen ten behoeve van het Fonds, zoals opstellen van de financiële verslaglegging; en - informatieverschaffing aan Unithouders, houden van Fondsvergaderingen en dergelijke. 3.6 Eigen vermogen Beheerder Het eigen vermogen van de Beheerder bedraagt ten minste EUR Boekjaar en jaarrekening Beheerder Boekjaar Het boekjaar van de Beheerder valt samen met het kalenderjaar. Voor het eerste jaar wordt uitgegaan van een verlengd boekjaar eindigend op 31 december Jaarrekening Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar maakt de Beheerder een jaarrekening op die op haar website, zal worden opgenomen. De jaarrekening wordt ondertekend door de directie van de Beheerder. Indien de ondertekening van één of meer van hen ontbreekt wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. De personen die binnen de Beheerder het dagelijkse beleid bepalen zijn: - P.N. van Wageningen wonende te Loenen aan de Vecht; de heer Van Wageningen is tevens voorzitter van de directie van Loyalis N.V. - W.R.H. Vliex wonende te Simpelveld; de heer Vliex is tevens lid van de directie van Loyalis N.V. Bovengenoemde personen maken deel uit van de directie van Loyalis N.V, enig directeur en aandeelhouder van Beheerder. De Beheerder is tevens beheerder van het fonds Loyalis World Master. 3.8 Uitbesteding van taken De Beheerder heeft aan KAS BANK N.V. de financiële administratie van het Fonds uitbesteed en aan Centric de administratie van de Unithouders. 3.9 Bewaarder De bewaarder van het Fonds is KAS Trust Bewaarder Loyalis Sparen & Beleggen B.V., opgericht op 7 december 2007, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. De Bewaarder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, onder nummer De Bewaarder treedt op als bewaarder van alle goederen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fonds. 6

6 De personen die binnen de Bewaarder het dagelijkse beleid bepalen zijn: - S.F. Plesman, wonende te Haarlem; de heer Plesman is daarnaast als onderdirecteur Administratief Rekeningbeheer & Productontwikkeling KAS BANK N.V. onder andere verantwoordelijk voor de producten- en dienstenontwikkeling van KAS BANK N.V.; - J.N.P. Laan, wonende te Heiloo; de heer Laan is daarnaast als Divisiehoofd KAS BANK verantwoordelijk voor de Investment Management Servicesdienstverlening van KAS BANK; - R.F. Kok, wonende te Zwolle; de heer Kok is primair verantwoordelijk voor de functie van de Bewaarder binnen KAS BANK. Bovengenoemde personen vormen de directie van KAS Trust & Depositary Services B.V., enig directeur en aandeelhouder van Bewaarder. De Bewaarder treedt uitsluitend op als bewaarder van het Fonds Taken van Bewaarder De Bewaarder voert ten minste de volgende taken uit. De Bewaarder stelt achteraf vast of: - de door de Beheerder uitgevoerde beleggingstransacties passen binnen het beleggingsbeleid van het Fonds als voorzien in het Prospectus; - de mutaties op de dagafschriften van de bankrekeningen van de Deelfondsen samenhangen met beleggingstransacties, ontvangen dividend of rente, toekenning of inkoop van Units of betaling van kosten in overeenstemming met het dienaangaande in het Prospectus bepaalde; - de beleggingen in de administratie van de Beheerder en de goederen waar het betreffende Deelfonds in belegt op elkaar aansluiten; en - kostennota s van de Beheerder rechtmatig ten laste van het Fonds zijn gekomen. Indien de Bewaarder bij uitoefening van de taken constateert dat niet conform het bepaalde in het Prospectus is gehandeld kan de Bewaarder de Beheerder verzoeken, met het oog op het behartigen van de belangen van de Unithouders, de transactie op kostenneutrale basis voor het Fonds ongedaan te maken Eigen vermogen Bewaarder Het eigen vermogen van de Bewaarder bedraagt ten minste EUR Boekjaar en jaarrekening Bewaarder Boekjaar Het boekjaar van de Bewaarder valt samen met het kalenderjaar. Jaarrekening Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar maakt de Bewaarder een jaarrekening op die op de website van de Beheerder, zal worden opgenomen. De jaarrekening wordt ondertekend door de directie van de Bewaarder. Indien de ondertekening van een of meer van hen ontbreekt wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. IV. Samenvatting van de Voorwaarden De Voorwaarden maken als Bijlage IV onderdeel uit van dit Prospectus en zijn opgenomen in hoofdstuk XII. Op verzoek van de Unithouder wordt de overeenkomst tussen de Beheerder en de Bewaarder tegen kostprijs ter beschikking gesteld. 4.1 Toekenning van Units Algemeen Toekenning van Units heeft plaats op iedere Werkdag. Units worden toegekend door de Beheerder. Verzoek tot toekenning van Units Alle verzoeken tot toekenning van Units die de Beheerder uiterlijk om 16:00 uur bereiken op een Werkdag worden de daaropvolgende Werkdag uitgevoerd. Een verzoek tot toekenning van Units vermeldt het bedrag in EUR waarvoor toekenning in Units wordt verzocht en heeft een minimale omvang van EUR 25. Units worden slechts toegekend indien het bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht binnen de door de Beheerder vastgestelde termijn op de rekening van het Fonds is bijgeschreven. Het aantal Units dat wordt toegekend is gelijk aan het bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht gedeeld door de intrinsieke waarde van de Unit(s) aan het einde van de Werkdag die vooraf gaat aan de Werkdag waarop toekenning plaats heeft - indien van toepassing - verminderd met de kosten als vermeld in de paragraaf in dit Prospectus betreffende Kosten en beloningsstructuur. Opschorten toekenning In de in artikel 9.2 van de Voorwaarden vermelde omstandigheden alsmede in het geval zich, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt, kan de Beheerder de toekenning van Units opschorten. 7

7 Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn: (i) dat in redelijkheid kan worden verwacht dat toekenning van Units tot gevolg zal hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande Unithouders onevenredig worden geschaad; dan wel; (ii) dat belegging van het door toekenning van Units te ontvangen bedrag, gelet op marktomstandigheden, onverantwoord of onmogelijk is. De Beheerder doet onverwijld mededeling van de opschorting als hiervoor bedoeld. Register van Unithouders Units worden toegekend door inschrijving in het register van Unithouders door de Beheerder. 4.2 Overdracht van Units Units kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder aan anderen dan de Bewaarder worden overgedragen. De Bewaarder verkrijgt overgedragen Units ten titel van bewaring. Voor de voorwaarden waaronder Units aan de Bewaarder overgedragen kunnen worden, zie hierna Inkoop van Units'. 4.3 Inkoop van Units Algemeen De Beheerder kan op verzoek van een Unithouder Units inkopen. Inkoop van Units door de Beheerder kan plaatsvinden op iedere Werkdag. Verzoek tot inkoop van Units Een verzoek van een Unithouder als hiervoor bedoeld dient de Beheerder uiterlijk om 16:00 uur te bereiken op een Werkdag om de daaropvolgende Werkdag te worden uitgevoerd. Een dergelijk verzoek dient te luiden in EUR of in Units tot in maximaal vier decimalen gespecificeerd en een minimale omvang van EUR 25 te hebben. Opschorten inkoop door Beheerder Inkoop van Units door de Beheerder wordt opgeschort gedurende de periode dat toekenning van Units niet mogelijk is. Inkoop vindt niet meer plaats na opheffing van het desbetreffende Deelfonds en na ontbinding van het Fonds. Hetgeen bepaald is in artikel 9.2 van de Voorwaarden is als uiteengezet in paragraaf 2.1 is mutatis mutandis van toepassing op de inkoop van Units door het Fonds. 8 Koopprijs De koopprijs voor een door de Beheerder te verkrijgen Unit is gelijk aan de intrinsieke waarde van de Unit - indien van toepassing - verminderd met de kosten als vermeld in de paragraaf in dit Prospectus betreffende Kosten en beloningsstructuur. Bij aanvang van een Deelfonds heeft een Unit een waarde van EUR 10. Voldoen koopprijs De Bewaarder voldoet de koopprijs voor (een) aan hem ten titel van bewaring overgedragen Unit(s) aan de Unithouder binnen vijf Werkdagen na de verkrijging van de desbetreffende Units. Betaling van de koopprijs vindt plaats door een door de Unithouder opgegeven bankrekening als vermeld in het register van Unithouders. Vervallen ingekochte Units De Units die door de Beheerder worden ingekocht en ten titel van bewaring zijn overgedragen aan de Bewaarder komen te vervallen. Waarborgen Doordat de Deelfondsen beleggen in de Masterfondsen, die vervolgens beleggen in courante, op de internationale markt verhandelbare financiële instrumenten en liquiditeiten en het Fonds hiervoor beschikt over een kredietfaciliteit, bestaat er voldoende waarborg dat behoudens wettelijke bepalingen en uitzonderlijke situaties- aan de verplichting tot inkoop en terugbetaling van Units kan worden voldaan. 4.4 Wijze van verstrekken tot opdrachten Opdrachten inhoudende een verzoek tot toekenning of inkoop door de (toekomstige) Unithouder aan de Beheerder vinden plaats op basis via de door de Beheerder beschikbaar gestelde website, dan wel op een andere door Beheerder goedgekeurde wijze. Alle verstrekte opdrachten luiden in EUR, of in Units tot in vier decimalen gespecificeerd ingeval van inkoop, worden door de Beheerder uitgevoerd in EUR en dienen een minimale omvang van EUR 25 te hebben. Na het verstrekken van de opdracht is de Unithouder tot uiterlijk uur gerechtigd de opdracht te wijzigen of te annuleren. De opdrachten die Beheerder uiterlijk om 16:00 uur hebben bereikt op een Werkdag worden de daaropvolgende Werkdag uitgevoerd. Alle na 16:00 uur ontvangen opdrachten worden op de tweede Werkdag na de Werkdag van ontvangst uitgevoerd. Indien het door de Unithouder gestorte bedrag lager blijkt te zijn dan het bedrag waarvoor door de Unithouder toekenning is verzocht, komt het verzoek tot toekenning te vervallen.

8 De Deelfondsen kennen één handelsmoment per Werkdag. Opdrachten die op een Werkdag voor uur door de Beheerder zijn ontvangen, zullen worden afgewikkeld tegen de intrinsieke waarde van het betreffende Deelfonds zoals die de eerstvolgende Werkdag wordt vastgesteld door de Beheerder. Opdrachten tot toekenning luiden in bedragen. Opdrachten tot inkoop kunnen zowel in Units als in bedragen worden opgegeven. - termijntransacties in vreemde valuta worden eveneens omgerekend tegen de contante koers. Het verschil met de waarde tegen de termijnkoers wordt als onderdeel van de waardeverandering van beleggingen in het resultaat verantwoord. Het resultaat wordt bepaald door de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen over de verslagperiode, het gedeclareerd contant dividend en de interest over de verslagperiode te verminderen met de aan de verslagperiode toe te rekenen kosten. 4.5 Waarderingsmethoden en bepaling intrinsieke waarde Units Algemeen Bij de waardering van de intrinsieke waarde van de Units in EUR wordt voor de waardering van de activa en passiva en de resultaatbepaling uitgegaan van algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, waarbij in beginsel geldt: - op gereglementeerde markten en/of handelsplatformen verhandelbare beleggingen worden gewaardeerd tegen de markt- en valutakoersen per het einde van de verslagperiode. Niet op gereglementeerde markten en/of handelsplatformen verhandelbare beleggingen worden gewaardeerd tegen de benaderde marktwaarde, met inachtneming van grondslagen die voor de desbetreffende beleggingen gangbaar zijn; - de overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Ook de opgelopen nog niet ontvangen rente en de vastgestelde nog niet ontvangen dividenden en de kosten die dagelijks ten laste van het Fonds worden gebracht, worden gewaardeerd tegen nominale waarde; - gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen worden bepaald door op de verkoopopbrengst dan wel de balanswaarde aan het einde van de verslagperiode de aankoopwaarde dan wel de balanswaarde aan het begin van de verslagperiode in mindering te brengen. De gemaakte kosten bij aankoop dan wel de te maken kosten bij verkoop worden geacht deel uit te maken van de aankoopwaarde respectievelijk de verkoopopbrengst. Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen op beleggingen worden in de winst- en verliesrekening verantwoord; - transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op transactiedatum. Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen zgn. Worlds Market koersen van de vorige Werkdag, de zogenaamde contante koers; Op Werkdagen zal door de Beheerder de intrinsieke waarde per Unit op grond van bovenstaande grondslagen voor waardering en resultaatbepaling worden vastgesteld. Ten behoeve hiervan wordt de waarde van de activa - inclusief het saldo van baten en lasten over het reeds verstreken deel van het lopende boekjaar, verminderd met de verplichtingen - gedeeld door het aantal uitstaande Units. De Beheerder kan besluiten de vaststelling van de intrinsieke waarde, overeenkomstig artikel 9.2 van de Voorwaarden, tijdelijk op te schorten in onder meer de volgende gevallen: - indien de waarde van de activa en/of passiva waarin het Deelfonds belegt niet kunnen worden vastgesteld; - indien de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaal worden gebruikt voor de bepaling van de intrinsieke waarde van het Deelfonds, niet meer functioneren of indien om enige andere reden de waarde van een belegging die behoort tot het Deelfonds niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald; - indien factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische, militaire of monetaire situatie waarover de Beheerder geen zeggenschap heeft, de Beheerder verhinderen de intrinsieke waarde van het Deelfonds te bepalen; en - indien een besluit tot ontbinding van het Fonds is genomen. Bekendmaking intrinsieke waarde van Units De intrinsieke waarde per Unit kan worden opgevraagd bij de Beheerder en zal dagelijks op Werkdagen worden gepubliceerd op de website van de Beheerder (www.loyalis.nl). 9

9 Banksaldi, rente, dividenden en kosten In de vaststelling van de intrinsieke waarde van een Unit worden mede begrepen de banksaldi inclusief daarop ontvangen rente, alsmede de opgelopen nog niet ontvangen rente en de vastgestelde nog niet ontvangen dividenden. Tevens wordt bij de vaststelling van de intrinsieke waarde van een Unit rekening gehouden met de kosten als bedoeld in de paragraaf Kosten en beloningsstructuur in dit Prospectus. Onjuiste vaststelling intrinsieke waarde Indien de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk vaststellen dat de intrinsieke waarde van een Unit onjuist berekend is en materieel afwijkt van de juiste intrinsieke waarde zal dit onverwijld bekend worden gemaakt op de website van de Beheerder. De Beheerder en Bewaarder zullen nagaan in welke mate een of meerdere Unithouders of een Deelfonds door de fout benadeeld zijn. De Bewaarder en de Beheerder kunnen gezamenlijk besluiten tot aanpassing van reeds uitgevoerde inkopen en toekenningen van Units op basis van de juiste intrinsieke waarde. Indien de fout (na correctie) naar het oordeel van de Bewaarder heeft geleid tot een materiële schade voor een Deelfonds of een Unithouder zal de Beheerder of de Bewaarder, de oorzaak en kosten voor het Fonds daarbij mede in aanmerking nemende, onderzoeken of de schade gecompenseerd dient te worden of zich inspannen om deze te verhalen op de daarvoor aansprakelijke partij. Indien de Beheerder en Bewaarder van mening zijn dat de schade gecompenseerd dient te worden, zal de Beheerder de schade aan het Deelfonds of de Unithouder vergoeden. Een afwijking van ten minste 1% ten opzichte van de juiste intrinsieke waarde wordt in ieder geval als materieel aangemerkt. 4.6 Klachtenafhandeling en geschillenregeling Klachten en geschillen kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan de directie van Loyalis Sparen & Beleggen N.V., Burg. de Hesselleplein 31, 6411 CH Heerlen. Indien het besluit of oordeel van de directie niet bevredigend is voor de Unithouder, kan deze zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag De Ombudsman Financiële Dienstverlening onderzoekt of er mogelijkheden zijn voor bemiddeling. Als de ombudsman niet slaagt in zijn bemiddeling, kan de klacht als geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. 4.7 Fund of funds Het Fonds is gestructureerd als een fund of funds. Een fund of funds belegt in andere beleggingsinstellingen. Het Fonds geeft hier invulling aan door deelname van de Deelfondsen in Masterfondsen. De Masterfondsen kunnen worden onderverdeeld in beleggingsinstellingen die hoofdzakelijk beleggen in Zakelijke Waarden, vastrentende waarden of liquiditeiten. De Deelfondsen nemen deel in Masterfondsen waarbij elk Deelfonds in een bepaalde mate belegt in de verschillende Masterfondsen. De Deelfondsen kunnen ook direct liquiditeiten in euro aanhouden. 4.8 Beleggingsdoelstelling De Deelfondsen zijn er op gericht om vermogensgroei op de langere termijn, ten minste 5 jaar, te realiseren. De Deelfondsen beleggen volgens een door de Beheerder bepaalde Beleggingsmix, die is gebaseerd op een rendements- en risicoprofiel dat van tijd tot tijd kan wijzigen. De Deelfondsen beleggen hoofdzakelijk indirect door te investeren in rechten van deelneming van de Masterfondsen. 4.9 Beleggingsbeleid Deelfondsen Loyalis WereldRendement Loyalis WereldRendement heeft een breed gespreide portefeuille aan indirecte beleggingen in voornamelijk Zakelijke Waarden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aandelen (zowel ontwikkelde als opkomende markten) en vastgoed. Voor zover de beleggingen een andere valuta kennen dan de euro, kan de Beheerder het valutarisico (gedeeltelijk) afdekken. De Beheerder zal voor het Loyalis WereldRendement de volgende Beleggingsmix en bandbreedtes hanteren: Aandelen 85% - 100% Vastgoed 0% - 15% InlegGarantieFondsen De InlegGarantieFondsen richten zich op beleggers die op een vastgestelde einddatum in de toekomst hun beleggingen te gelde willen maken. Ieder InlegGarantieFonds belegt volgens een vooraf bepaalde Beleggingsmix in een breed gespreide portefeuille van Zakelijke Waarden, vastrentende waarden en liquiditeiten. Voor zover de beleggingen een andere valuta kennen dan de euro heeft de Beheerder de mogelijkheid het valutarisico (gedeeltelijk) af te dekken. De InlegGarantieFondsen hebben een Beleggingsmix die is gebaseerd op een rendements- en risicoprofiel dat in de tijd wijzigt. 10

10 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% beleggingsmix 20% 10% 0% Op basis van de tijd die resteert tot de einddatum, wordt per jaar vooraf de Beleggingsmix voor elk InlegGarantieFonds vastgesteld, waarbij het risicoprofiel steeds defensiever wordt naarmate de einddatum nadert. De Unithouders verkrijgen op de einddatum van een InlegGarantieFonds de waarde van hun beleggingen in geld uitgekeerd. Dit houdt in dat de beleggingen zich gedurende de resterende looptijd steeds meer concentreren op vastrentende waarden en liquiditeiten. Onderstaande figuur illustreert de wijzigingen in de Beleggingsmix. InlegGarantieFonds aantal jaren voor einddatum Zakelijke Waarden Vastrentende Waarden Liquiditeiten 4.10 Beleggingsuitgangspunten De Deelfondsen beleggen niet direct in aandelen, obligaties en vastgoed maar doen dit indirect door deelname in de Masterfondsen. De Beheerder hanteert de volgende uitgangspunten voor de (selectie van de) Masterfondsen. 1. De Masterfondsen dienen in beginsel vol belegd te zijn en kunnen een benchmark hebben. Deze fondsen dienen geen substantiële posities in liquiditeiten aan te houden, hoewel doorgaans wel sprake zal zijn van enige positieve of negatieve rekening-courant saldi. 2. Ter beperking van de beleggingsrisico s worden de beleggingen door de Masterfondsen in beginsel gespreid over landen, overheden, bedrijfstakken en ondernemingen. Deze spreiding kan worden onder- of overwogen ten opzichte van marktgemiddelden of te volgen indices. 3. Ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer kunnen in beperkte mate en tegen marktconforme voorwaarden zowel ter verhoging van het rendement als ter afdekking van risico s: a. financiële instrumenten uit de portefeuille door de Masterfondsen worden in- en uitgeleend aan één of meer gerenommeerde partijen; b. de valutarisico s van de beleggingen die een andere valuta kennen dan EUR worden afgedekt; en c. afgeleide instrumenten, zoals converteerbare obligaties, warrants, opties, swaps, en futures, in de portefeuille worden opgenomen. 4. Voor de Masterfondsen die hoofdzakelijk beleggen in Zakelijke Waarden geldt: a. Aandelen: beleggen in verhandelbare aandelen en (andere) rechten van deelneming in beleggingsinstellingen. Er wordt wereldwijd belegd in zowel ontwikkelde markten als opkomende markten. Dit waarborgt een goede spreiding; b. Vastgoed: beleggen niet direct in vastgoed, maar beleggen door middel van verhandelbare aandelen of (andere) rechten van deelneming in (beleggings) instellingen die zelf direct of indirect beleggen in vastgoed. Er wordt hoofdzakelijk belegd in de ontwikkelde markten van Europa; 5. De Masterfondsen die hoofdzakelijk beleggen in vastrentende waarden beleggen in verhandelbare obligaties. Er wordt hoofdzakelijk belegd in staatsobligaties van de landen uit de Eurozone; 6. De Masterfondsen die hoofdzakelijk beleggen in Liquiditeiten maken gebruik van verschillende renteinstrumenten uitgegeven in euro s door instellingen uit landen van de Eurozone. De prospectussen van de Masterfondsen, en eventuele andere informatie over het beleggingsbeleid, doelstellingen, te volgen benchmarks en indices en de (geografische en sectorale) spreiding over categorieën van financiële instrumenten en hun kenmerken, waarin de Deelfondsen voor meer dan 20% beleggen, kunnen, voor zover relevant en beschikbaar, worden opgevraagd bij de Beheerder. Onder voornoemde voorwaarden kan de Beheerder ook beleggen in door hemzelf beheerde Masterfondsen Beleggingsrestricties De Deelfondsen zullen niet als debiteur geldleningen, garantiestellingen of borgtochten aangaan waardoor een netto schuldpositie van de verschillende Deelfondsen ontstaat of kan ontstaan, behoudens de stand-by kredietfaciliteit. Deze kredietfaciliteit dient voor het tijdelijk mogelijk maken van debetstanden tot maximaal 10% van het beheerd vermogen van ieder Deelfonds. Deze faciliteit is uitsluitend bedoeld om te kunnen voldoen aan actuele verplichtingen uit hoofde van de inkoop van Units op momenten dat er binnen een Deelfonds onvoldoende liquiditeiten aanwezig zijn en het Deelfonds niet snel genoeg tot liquidatie van haar activa kan overgaan. De Beheerder verwacht slechts in beperkte mate van de faciliteit gebruik te hoeven maken en voldoet hiermee aan de wettelijke liquiditeitswaarborgen die worden gesteld aan een open end beleggingsfonds. 11

11 4.12 Herbalancering Door uiteenlopende rendementen zal de verdeling van de (indirecte) beleggingen van een Deelfonds over de beleggingscategorieën aan verandering onderhevig zijn. De aanpassing van de Beleggingsmix, ook wel herbalancering genoemd, geschiedt door de percentages die het Deelfonds via de Masterfondsen heeft belegd de beleggingscategorieën weer in overeenstemming te brengen met de percentages die behoren bij de Beleggingsmix van het Deelfonds. De Beheerder is niet gehouden onverwijld tot herbalancering over te gaan indien de Beleggingsmix door koersontwikkeling buiten de bandbreedte van het beleggingsbeleid, rendements- of risicoprofiel van het betreffende Deelfonds treedt. De beleggingen van een InlegGarantieFonds wordt per kwartaal, of zoveel vaker als noodzakelijk, aangepast op basis van de door de Beheerder vastgestelde Beleggingsmix. Hierbij voert de Beheerder een passief beleid. Dit houdt in dat marktoverwegingen geen rol spelen bij de aanpassing van de Beleggingsmix, alleen het rendements- en risicoprofiel is bepalend. De beleggingen van Loyalis WereldRendement wordt in beginsel per kwartaal, of zoveel vaker als noodzakelijk, aangepast op basis van de Beleggingsmix. De Beheerder kan ten aanzien van het moment en de wijze waarop zij tot herbalancering overgaan alle marktomstandigheden die relevant zijn in aanmerking nemen Liquidatie InlegGarantieFondsen De einddatum van ieder InlegGarantieFonds is op de eerste Werkdag in juli van het doeljaar. Op de einddatum wordt het InlegGarantieFonds geliquideerd, waarna het deel van het liquidatiesaldo dat toekomt aan de Unithouder, behoudens andere afspraken tussen een Unithouder en de Beheerder in het kader van een fiscale regeling, wordt bijgeschreven op de door de Unithouder aangehouden rekening bij de bank zoals vermeld in de administratie van het Fonds. de totale waarde van de Units op de einddatum lager is dan de Garantiewaarde zal Beheerder het verschil aan de Unithouder vergoeden. De Garantiewaarde wordt verlaagd indien door het Fonds Units worden ingekocht voor de einddatum van een InlegGarantieFonds. De nieuwe Garantiewaarde wordt in een dergelijk geval berekend met de formule: NGW = GW x (1 O/MW) NGW = de nieuwe garantiewaarde GW = oude garantiewaarde O = de waarde van de ingekochte Units MW = de huidige marktwaarde van de Units voor inkoop Ter illustratie dient het navolgende voorbeeld. Bij een inleg van 100 EUR is de Garantiewaarde 100 EUR. Na verloop van tijd is de intrinsieke waarde van de Units 120 EUR. Indien daarna 30 EUR door inkoop wordt onttrokken aan een InlegGarantieFonds is de nieuwe Garantiewaarde: 100 * (1 30/120) = 75 EUR. Indien na de onttrekking weer wordt ingelegd stijgt de Garantiewaarde met de (bruto) ingelegde bedragen. Als gevolg van de berekeningsmethodiek van de Garantiewaarde kan inkoop van Units er toe leiden dat de Garantiewaarde van een Unithouder nul wordt. De Beheerder heeft zijn risico s die verband houden met het geven van deze garantie afgedekt. De kosten die de Beheerder hiervoor maakt, maken deel uit van de beheervergoeding. Indien de Beheerder op verzoek van een Unithouder voor de einddatum van een InlegGarantieFonds overgaat tot inkoop, wordt over de waarde van de ingekochte Units een garantieexitvergoeding (kosten vroegtijdig uitstappen) berekend, zoals vermeld in de paragraaf van dit Prospectus betreffende Kosten en beloningsstructuur Inleggarantie van de InlegGarantieFondsen De Beheerder garandeert, onder voorwaarden, de bruto ingelegde bedragen, dat wil zeggen de inleg voor betaling van de toetreedkosten, in een InlegGarantieFonds. De Garantiewaarde behelst in beginsel de som van alle, incidenteel en periodiek, in een InlegGarantieFonds ingelegde bedragen, met uitzondering van eventuele herbeleggingen uit hoofde van dividenduitkeringen van het betreffende InlegGarantieFonds. De Beheerder garandeert dat de totale waarde van alle door een Unithouder gehouden Units op de einddatum ten minste gelijk is aan zijn inleg in het InlegGarantieFonds. Indien 12

12 4.15 Fonds Behaalde rendementen van de Deelfondsen De behaalde rendementen sinds oprichting: Boekjaar 4.18 Financiële verslaglegging Fonds Jaarverslaggeving Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar. Loyalis InlegGarantieFonds 2014 Loyalis InlegGarantieFonds 2015 Loyalis InlegGarantieFonds 2016 Loyalis InlegGarantieFonds 2017 Loyalis InlegGarantieFonds 2018 Loyalis InlegGarantieFonds 2019 Loyalis InlegGarantieFonds 2020 Loyalis InlegGarantieFonds 2021 Loyalis InlegGarantieFonds 2022 Loyalis InlegGarantieFonds 2023 Loyalis InlegGarantieFonds 2024 Loyalis InlegGarantieFonds 2025 Loyalis InlegGarantieFonds 2026 Loyalis InlegGarantieFonds ,23 % 17,96 % 18,52 % 19,12 % 19,47 % 20,34 % 20,86 % 21,46 % 22,14 % 22,62 % 23,21 % 23,79 % 24,39 % 24,98 % ,84 % 11,71 % 15,04 % 18,35 % 11,51 % 14,69 % 17,50 % 15,78 % 19,65 % 19,68 % 17,82 % 19,27 % 16,44 % 20,34 % ,96 % - 2,43 % - 3,02 % - 3,12 % - 3,53 % - 3,57 % - 3,78 % - 3,48 % - 4,21 % - 4,38 % - 4,63 % - 4,82 % - 5,17 % - 5,17 % ,54 % 7,16 % 10,39 % 12,20 % 11,71 % 11,76 % 11,89 % 12,45 % 12,67 % 12,80 % 12,92 % 13,01 % 13,06 % 13,38 % De Beheerder stelt jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een verslag op over dat boekjaar, het jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit een verslag van de Beheerder alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. In de toelichting worden ten minste opgenomen een overzicht van het verloop gedurende het boekjaar van de waarde van het Fonds, van de beleggingen en de samenstelling van de beleggingen per ultimo van het betreffende boekjaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting tot en met 31 december Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de Beheerder het opgemaakte jaarverslag openbaar, ongeacht of het jaarverslag al dan niet is vastgesteld. Loyalis InlegGarantieFonds 2028 Loyalis InlegGarantieFonds 2029 Loyalis InlegGarantieFonds 2030 Loyalis InlegGarantieFonds 2031 Loyalis InlegGarantieFonds 2032 Loyalis InlegGarantieFonds 2033 Loyalis WereldRendement 25,58 % 26,80 % 28,86 % 29,02 % 29,06 % 29,06 % 33,20 % 20,64 % 21,03 % 17,61 % 21,04 % 21,89 % 23,41 % 16,23 % - 5,39 % - 5,70 % - 5,32 % - 6,09 % - 7,39 % - 7,20% - 7,91 % 13,43 % 13,43 % 13,55 % 13,62 % 14,01 % 13,87 % 15,81 % Halfjaarverslaggeving Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt de Beheerder een verslag op over de eerste helft van dat boekjaar, het halfjaarverslag. Dit halfjaarverslag bestaat uit een verslag van de Beheerder alsmede de halfjaarcijfers. De halfjaarcijfers bestaan uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. In de toelichting worden ten minste opgenomen 4.16 Wijziging van de Voorwaarden De Voorwaarden kunnen door de Beheerder en de Bewaarder samen worden gewijzigd. Een voorstel van wijziging en de wijziging van de Voorwaarden wordt medegedeeld aan de Unithouders via een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere Unithouder alsmede op de website van een overzicht van het verloop gedurende de eerste helft van het boekjaar van de waarde van het Fonds en de samenstelling van de beleggingen per ultimo van de eerste helft van het betreffende boekjaar. De Beheerder maakt dit halfjaarverslag openbaar. de Beheerder. Op de website wordt ook een toelichting op de wijziging geplaatst. Voor zover door de wijzigingen rechten of zekerheden van Unithouders worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd of wijziging van het beleggingsbeleid inhouden worden deze eerst van kracht op de eerste Werkdag nadat drie maanden na bekendmaking van de wijziging zijn verstreken. Unithouders kunnen binnen deze periode onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Onderzoek jaarrekening De Beheerder zal een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW opdracht geven om de jaarrekening van het Fonds te onderzoeken. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Beheerder en de Bewaarder en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De verklaring van de accountant zal aan de jaarrekening worden toegevoegd Stembeleid en -gedrag De Beheerder zal actief gebruikmaken van zijn zeggenschapsrechten op de participaties in de Masterfondsen en daarbij de belangen van de Unithouders in acht nemen. Ondertekening door Beheerder en Bewaarder Het jaarverslag en het halfjaarverslag van het Fonds worden ondertekend door de Beheerder en de Bewaarder. Ontbreken een of meer handtekeningen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. 13

13 Plaats waar de verslagen verkrijgbaar zijn en ter inzage liggen Binnen vier maanden na afloop van een boekjaar, en, voor zover het een halfjaarverslag betreft, binnen negen weken na de eerste helft van het boekjaar, bericht de Beheerder gelijktijdig met de oproep tot de jaarlijkse Fondsvergadering - de Unithouders dat exemplaren van het jaarverslag onderscheidenlijk halfjaarverslag van het Fonds kosteloos verkrijgbaar zijn en ter inzage liggen ten kantore van de Beheerder Winstbestemming Winstbestemming Het gedeelte van de winst van een Deelfonds dat moet worden uitgekeerd om te voldoen aan de criteria voor de status van fiscale beleggingsinstelling (zie paragraaf 3.2) zal jaarlijks binnen acht maanden worden uitgekeerd aan de Unithouders. Het resterende gedeelte van de winst van een Deelfonds zal worden toegevoegd aan de reserves van het desbetreffende Deelfonds, tenzij de Beheerder anders bepaalt. De gereserveerde winsten worden door de Beheerder herbelegd. Alle Units van een bepaald Deelfonds die op het moment van vaststelling van het jaarverslag uitstaan bij Unithouders delen in een verhouding van het aantal Units dat door deze Unithouders wordt gehouden in de winst van het desbetreffende Deelfonds over het desbetreffende boekjaar. Tussentijdse winstuitkeringen De Beheerder kan besluiten om ten laste van een Deelfonds tussentijdse uitkeringen te doen. Betaalbaarstelling en herbelegging Uitkeringen van de winst, voor zover daartoe door de Beheerder wordt besloten, worden betaalbaar gesteld vier weken na vaststelling van het jaarrekening, tenzij de Fondsvergadering op voorstel van de Beheerder een andere datum bepaalt. De Beheerder deelt de samenstelling van de uitkeringen mede aan de Unithouders. Betaalbaarstelling van uitkeringen vindt plaats door middel van bijschrijving van Units op de door de Unithouder aangehouden rekening in de administratie van het Fonds zoals vermeld in het register van Unithouders. Het feit van betaalbaarstelling, alsmede de samenstelling en wijze waarop de betaalbaarstelling plaats vindt wordt bekendgemaakt aan het adres van de Unithouder of geschiedt door middel van een publicatie daartoe in een landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op de website van de Beheerder. De winstuitkeringen worden in beginsel automatisch herbelegd waarbij de hetgeen bepaald is ten aanzien van toekenning van Units van overeenkomstige toepassing is Fondsvergadering Toegang tot de Fondsvergadering Binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar wordt de jaarlijkse Fondsvergadering gehouden. Toegang tot de Fondsvergadering hebben Unithouders, de Beheerder en de Bewaarder alsmede degenen die door de voorzitter tot de Fondsvergadering worden toegelaten. De agenda De agenda voor de Fondsvergadering bevat in ieder geval het verslag van de Beheerder en de Bewaarder over de gang van zaken betreffende het Fonds en de onderscheidenlijke Deelfondsen in het afgelopen boekjaar en de vaststelling van het jaarverslag. In de jaarlijkse Fondsvergadering wordt voorts voorzien in eventuele vacatures en wordt behandeld hetgeen op de agenda is geplaatst. Een (of meer) Unithouder(s) die ten minste tien procent (10%) van het totale aantal Units in het Fonds houd(t)(en) kan/kunnen van de Beheerder verlangen, dat onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd, mits het schriftelijk verzoek daartoe uiterlijk acht dagen voor de Fondsvergadering, door de Beheerder is ontvangen. Bestuurders De bestuurders van de Beheerder en de Bewaarder hebben het recht in de Fondsvergadering het woord te voeren. De accountant De accountant van het Fonds kan door de voorzitter tot het bijwonen van de Fondsvergadering worden toegelaten. De oproeping De oproeping tot de Fondsvergadering en de vaststelling van de agenda voor de Fondsvergadering geschiedt door de Beheerder. De oproeping geschiedt ten minste veertien dagen voor de aanvang van de Fondsvergadering. De oproeping vermeldt de plaats waar en het tijdstip waarop de Fondsvergadering wordt gehouden alsmede, voor zover bekend, de agenda voor de Fondsvergadering. Bovendien wordt in de oproeping aangegeven dat Unithouders die de Fondsvergadering wensen bij te wonen de Beheerder van dat voornemen ten minste vijf dagen vóór de dag van de Fondsvergadering schriftelijk in kennis dienen te stellen. De oproeping vindt plaats aan het adres van de Unithouder of geschiedt door middel van een publicatie daartoe in een landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op de website van de Beheerder. 14

14 De Beheerder geeft van de onderwerpen die op verzoek van een (of meer) Unithouder(s) die ten minste tien procent (10%) van het totale aantal Units in het Fonds houd(t)(en) aan de agenda worden toegevoegd, uiterlijk vijf dagen voor de Fondsvergadering kennis aan degenen aan wie de oproeping is gedaan. Indien de voorschriften omtrent de oproeping en de plaats van de Fondsvergadering niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits alle Unithouders ter Fondsvergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits bij eenstemmigheid. Vaststelling van het jaarverslag door de Fondsvergadering strekt, voor zover de Fondsvergadering geen voorbehoud(en) maakt, de Beheerder en de Bewaarder tot decharge voor de vervulling van hun taak over het desbetreffende boekjaar. Indien de Fondsvergadering niet overgaat tot vaststelling van het jaarverslag kan afzonderlijk worden besloten over zowel de decharge van de Beheerder als de Bewaarder. Binnen acht dagen na vaststelling van een jaarverslag wordt daarvan door de Beheerder aan alle Unithouders mededeling gedaan in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van de Unithouders alsmede op de website van de Beheerder. Het jaarverslag ligt ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Beheerder. Plaats waar de Fondsvergadering wordt gehouden De Fondsvergadering wordt gehouden in Nederland op een door de Beheerder te bepalen plaats. Voorzitter Fondsvergadering De Fondsvergaderingen worden geleid door een persoon die daartoe door de Beheerder wordt aangewezen. De voorzitter van de Fondsvergadering wijst een secretaris aan. De voorzitter kan ook derden toestaan om de Fondsvergadering of een gedeelte daarvan bij te wonen en er het woord te voeren. Vertegenwoordiging Unithouder Een Unithouder kan zich ter Fondsvergadering, mits bij schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen. Buitengewone Fondsvergadering Indien de Beheerder dit in het belang van de Unithouders gewenst acht, zal de Beheerder een buitengewone Fondsvergadering bijeenroepen. Bovendien zal de Beheerder een buitengewone Fondsvergadering bijeenroepen, zodra een (of meer) Unithouder(s) die ten minste tien procent (10%) van het totale aantal Units in het Fonds houd(t)(en), dit onder mededeling van de te behandelen onderwerpen aan de Beheerder schriftelijk verzoek(t)(en). Besluitvorming Tenzij de Voorwaarden anders bepalen, worden alle besluiten van de Fondsvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen verbonden aan alle ter Fondsvergadering vertegenwoordigde Units, waarbij aan elke Unit één stem toekomt. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de Fondsvergadering een beslissende stem. Besluiten kunnen ook buiten de Fondsvergadering worden genomen, mits alle Unithouders zich schriftelijk voor het besluit hebben uitgesproken. De voorzitter van de Fondsvergadering bepaalt de wijze van stemming. Deelfondsvergaderingen Deelfondsvergaderingen kunnen eveneens plaatsvinden. Het bovenstaande is mutatis mutandis van toepassing op Deelfondsvergaderingen. Deelfondsvergaderingen worden gehouden indien de Voorwaarden dan wel de Beheerder en/of Bewaarder zulks verlangen Ontbinding en vereffening Algemeen Een voorstel tot opheffing van het Fonds of een bepaald Deelfonds vóór de vastgestelde einddatum wordt kenbaar gemaakt aan de Fondsvergadering en/of Deelfondsvergadering. Onverminderd het bepaalde in artikel 23.2 van de Voorwaarden wordt het Fonds of een Deelfonds ontbonden bij besluit van de Beheerder en de Bewaarder. De vereffening geschiedt door de Beheerder. De Voorwaarden blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht. Liquidatiesaldo Het liquidatiesaldo wordt aan de Unithouders die gerechtigd zijn tot het desbetreffende Deelfonds uitgekeerd in de verhouding van het aantal Units dat door deze Unithouders wordt gehouden, waardoor de Units vervallen. Indien het vermogen van een Deelfonds negatief is, wordt bij opheffing en vereffening van het desbetreffende Deelfonds het tekort ten laste gebracht van de overige Deelfondsen naar rato van het vermogen van elk van die Deelfondsen per de dag van opheffing van het eerstbedoelde Deelfonds. Unithouders van een Deelfonds met een bij opheffing negatief vermogen ontvangen geen uitkering ten gevolge van de liquidatie. Eerst na het afleggen van rekening en verantwoording kan tot uitkering aan Unithouders worden overgegaan. De Beheerder maakt een rekening en verantwoording op die vergezeld gaat van een verklaring van de accountant van het Fonds. 15

15 Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de vergadering van Unithouders en voor zover het betreft de opheffing en vereffening van een Deelfonds, goedkeuring door de vergadering van Unithouders van het desbetreffende Deelfonds, strekt, voor zover die vergadering niet een voorbehoud maakt, tot decharge van de Beheerder en de Bewaarder Informatieverschaffing De Beheerder publiceert op zijn website, onder meer de volgende informatie: 1. het Prospectus (inclusief bijlagen waaronder de Voorwaarden); 2. een afschrift van de Wft-vergunning van de Beheerder; 3. voor zover openbaargemaakt, de jaarrekening, de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 BW, het jaarverslag van de Beheerder, het Fonds en de Bewaarder en de halfjaarcijfers van de Beheerder en het Fonds; 4. een maandelijkse opgave met toelichting waarin onder meer zijn opgenomen gegevens ter zake van de totale waarde van het Fonds c.q. Deelfondsen, een overzicht van de samenstelling van de beleggingen, het totaal van uitstaande Units en meest recente intrinsieke waarde van de Units, één en ander per ultimo van de voorafgaande maand; 5. de statuten van zowel de Beheerder als de Bewaarder; en 6. de gegevens omtrent de Beheerder en de Bewaarder die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen. stand van wetgeving en jurisprudentie en gaat niet in op alle mogelijke consequenties van het beleggen in het Fonds. Beleggers wordt dan ook aangeraden zichzelf op de hoogte te stellen en hun fiscaal adviseur te raadplegen inzake hun eigen specifieke fiscale positie. 5.2 Fiscale positie van het Fonds Vennootschapsbelasting Het Fonds is een (open) fonds voor gemene rekening die voor de status van fiscale beleggingsinstelling zal opteren. Dit houdt in dat, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, het Fonds is onderworpen aan vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. Het een en ander is vastgelegd in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de nadere uitwerking in het Besluit beleggingsinstellingen van 29 april 1970, houdende vaststelling van het Besluit beleggingsinstellingen. De Beheerder zal erop toezien, voor zover dat in haar vermogen ligt, dat te allen tijde aan de voorwaarden voor het verkrijgen en behouden van de status van fiscale beleggingsinstelling wordt voldaan. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat het Fonds de voor uitdeling beschikbare winst ten minste binnen 8 maanden na afloop van het boekjaar aan de Unithouders ter beschikking stelt. Indien het Fonds deelneemt in fiscaal transparante Masterfondsen zullen de door deze laatste fondsen genoten inkomsten, betaalde kosten en gerealiseerde en ongerealiseerde vermogenswinsten fiscaal naar rato worden toegerekend aan het Fonds. Voornoemde gegevens liggen voor een ieder ter inzage ten kantore van de Beheerder en waarvan overeenkomstig de artikelen 14, 15 en 16 van de Voorwaarden op verzoek afschriften kunnen worden verstrekt. De Beheerder zal ten behoeve van iedere Unithouder ten minste per ultimo van een kalenderjaar een overzicht opstellen waarin de gegevens zijn opgenomen als vermeld in artikel 15 van de Voorwaarden. V. Fiscale aspecten 5.1 Algemeen Deze paragraaf bevat algemene informatie over de Nederlandse fiscale consequenties van deelname door in Nederland woonachtige en buiten Nederland woonachtige Unithouders in het Fonds. Het onderstaande is opgesteld met inachtneming van de fiscale wetgeving per de datum van het Prospectus. In zijn algemeenheid geldt dat het belastingregime kan wijzigen gedurende de looptijd van het Fonds. Het onderstaande vormt een beknopte weergave van de relevante fiscale aspecten bij de huidige Bronbelastingen Dividenden uitgekeerd op binnenlandse of buitenlandse beleggingen zullen veelal onderworpen zijn aan een bronbelasting in het betreffende land. Het bronbelastingtarief kan mogelijk op grond van een belastingverdrag worden verlaagd. In dat geval kan het Fonds in beginsel om een teruggaaf van de ingehouden bronbelasting (tot aan het verdragstarief) verzoeken bij de desbetreffende buitenlandse belastingautoriteiten. De uiteindelijk ten laste van het Fonds ingehouden Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting kan het Fonds verrekenen met de ten aanzien van de door het Fonds uitgekeerde dividenden af te dragen Nederlandse dividendbelasting (een afdrachtvermindering). Ook rentebetalingen kunnen onderworpen zijn aan een buitenlandse bronbelasting. De ten laste van het Fonds ingehouden bronbelasting op rente kan het Fonds eveneens verrekenen met de ten aanzien van de door het Fonds uitgekeerde dividenden af te dragen Nederlandse 16

16 dividendbelasting. Eventuele onverrekende bronbelasting kan onbeperkt in de tijd worden verrekend door het Fonds. Echter zolang het Fonds geen dividenden uitkeert, zal de ten laste van het Fonds ingehouden bronbelasting niet kunnen worden verrekend. 5.3 Fiscale aspecten voor de Unithouders Deze beschrijving geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale aspecten van het Fonds voor de Unithouders in het algemeen In Nederland woonachtige particuliere Unithouders Inkomstenbelasting Inkomsten van natuurlijke personen voor wie de Units niet vallen onder bijzondere fiscale regelingen zoals de bankspaarregeling, niet behoren tot het vermogen van een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden dan wel niet voortvloeien uit aanmerkelijk belang, zullen in beginsel in de heffing van inkomstenbelasting worden betrokken als inkomen uit sparen en beleggen (Box 3). Het belastbaar bedrag uit inkomen uit sparen en beleggen wordt bepaald op basis van een forfaitaire rendementsheffing. Dit forfaitaire rendement wordt belast met inkomstenbelasting. Het vermogen waarover de forfaitaire rendementsheffing verschuldigd is, is het gemiddelde van de waarde van bezittingen minus de waarde van eventuele schulden aan het begin en het eind van het kalenderjaar. De waarde van de bezittingen is de waarde in het economisch verkeer. Van de aldus berekende grondslag wordt per belastingplichtige een deel vrijgesteld van inkomstenbelasting. Schenkingsrechten en successierechten In Nederland zijn schenkingsrechten en successierechten verschuldigd terzake van een schenking respectievelijk nalatenschap van Units indien de schenker danwel overledene die de Units in bezit heeft of had in Nederland woonachtig is of was, dan wel geacht wordt of werd te zijn In Nederland gevestigde vennootschapsbelastingplichtige Unithouders Vennootschapsbelasting Voor in Nederland gevestigde vennoot schapsbelastingplichtige Unithouders, alsmede beperkt vennootschapsbelastingplichtige Unithouders die de Units tot hun ondernemingsvermogen dienen te rekenen, geldt dat het resultaat op de Units onderdeel vormt van de belastbare winst. Het aanhouden van een belang in het Fonds kwalificeert niet voor de zogenoemde deelnemingsvrijstelling. Dit betekent dat ontvangen dividenden en winst behaald bij verkoop van Units belastbaar zijn en dat verliezen ten laste van de fiscale winst kunnen worden gebracht. Dividendbelasting Het Fonds zal, indien van toepassing, dividendbelasting inhouden op de uit te keren dividenden. In Nederland gevestigde vennootschapsbelastingplichtige Unithouders kunnen de dividendbelasting die door het Fonds is ingehouden over dividenduitkeringen in beginsel verrekenen met de in Nederland verschuldigde vennootschapsbelasting, dan wel terugvragen Niet in Nederland ingezeten Unithouders In het navolgende wordt er van uitgegaan dat de buitenlandse Unithouders: - niet in Nederland (worden geacht) woonachtig / gevestigd te zijn; - niet hebben geopteerd om belast te worden conform de regels die van toepassing zijn op in Nederland woonachtige Unithouders; - geen onderneming hebben die geheel dan wel ten dele voor rekening van de Unithouders wordt gedreven door middel van een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger in Nederland waaraan of aan wie de Units kunnen worden toegerekend; en - geen aanmerkelijk belang in het Fonds hebben. Dividendbelasting Het Fonds zal, indien van toepassing, dividendbelasting inhouden op de uit te keren dividenden. In Nederland woonachtige particuliere Unithouders kunnen de dividend belasting die door het Fonds is ingehouden over dividenduitkeringen in beginsel verrekenen met de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting, dan wel terugvragen. Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Natuurlijke personen en lichamen die geen inwoner zijn van Nederland zijn geen inkomstenbelasting respectievelijk vennootschapsbelasting in Nederland verschuldigd over het resultaat op de Units. Dividendbelasting Het Fonds zal, indien van toepassing, dividendbelasting inhouden op de uit te keren dividenden. Natuurlijke personen en lichamen die geen inwoner zijn van Nederland kunnen in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling dan wel teruggaaf 17

17 van door het Fonds ingehouden dividendbelasting, afhankelijk van de toepasselijkheid van een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Schenkingsrechten en successierechten In Nederland zijn geen schenkingsrechten en successierechten verschuldigd terzake van een schenking respectievelijk nalatenschap van Units indien de schenker dan wel de overledene die de Units in bezit heeft of had niet in Nederland woonachtig is of was, dan wel geacht wordt of werd te zijn. Deze paragraaf bevat algemene informatie over de Nederlandse fiscale consequenties van deelname door in Nederland woonachtige natuurlijke personen in het Fonds. 5.4 Fiscale positie van Unithouders die deelnemen aan fiscale regelingen De Units kunnen worden gebruikt in het kader van fiscale regelingen, zoals banksparen of levensloop. Voor meer informatie omtrent de belangrijkste fiscale aspecten van het houden van Units voor Unithouders die aan een fiscale regeling deelnemen wordt verwezen naar de toepasselijke voorwaarden. Tevens wordt deze Unithouders geadviseerd om contact op te nemen met hun fiscaal adviseur. VI. Kosten en beloningsstructuur 6.1 Kostenratio s Deelfondsen Overzicht synthetische kostenratio deelfondsen Loyalis S&B Beleggingsfonds: Fonds Kostenratio boekjaar Loyalis InlegGarantieFonds ,52 % 1,31 % 1,22 % Loyalis InlegGarantieFonds ,53 % 1,33 % 1,38 % Loyalis InlegGarantieFonds ,53 % 1,35 % 1,40 % Loyalis InlegGarantieFonds ,53 % 1,33 % 1,40 % Loyalis InlegGarantieFonds ,52 % 1,39 % 1,38 % Loyalis InlegGarantieFonds ,53 % 1,32 % 1,42 % Loyalis InlegGarantieFonds ,53 % 1,32 % 1,41 % Loyalis InlegGarantieFonds ,53 % 1,31 % 1,38 % Loyalis InlegGarantieFonds ,53 % 1,29 % 1,40 % Loyalis InlegGarantieFonds ,53 % 1,30 % 1,44 % Loyalis InlegGarantieFonds ,53 % 1,28 % 1,40 % Loyalis InlegGarantieFonds ,54 % 1,34 % 1,44 % Loyalis InlegGarantieFonds ,54 % 1,32 % 1,57 % Loyalis InlegGarantieFonds ,53 % 1,33 % 1,42 % Loyalis InlegGarantieFonds ,53 % 1,31 % 1,42 % Loyalis InlegGarantieFonds ,54 % 1,26 % 1,42 % Loyalis InlegGarantieFonds ,54 % 1,34 % 1,38 % Loyalis InlegGarantieFonds ,54 % 1,27 % 1,43 % Loyalis InlegGarantieFonds ,54 % 1,27 % 1,44 % Loyalis InlegGarantieFonds ,54 % 1,30 % 1,44 % Loyalis WereldRendement 1,04 % 0,99 % 1,00 % 1,51 % 1,51 % 1,50 % 1,56 % 1,58 % 1,52 % 1,54 % 1,53 % 1,51 % 1,50 % 1,52 % 1,52 % 1,50 % 1,51 % 1,50 % 1,51 % 1,51 % 1,52 % 1,52 % 1,52 % 1,00 % De synthetische kostenratio drukt de kosten van het fonds uit als percentage van de gemiddelde intrinsieke waarde. De bovenstaande tabel geeft de synthetische kostenratio's per deelfonds weer volgens de wettelijk voorgeschreven berekeningswijze**. Omdat de beheerkosten van de Loyalis InlegGarantieFondsen en het Fonds Loyalis Wereldrendement zijn vastgesteld op maximaal 1,50 % respectievelijk 1,00 % en op dagbasis ten laste van de betreffende deelfondsen worden gebracht, bedraagt de feitelijke synthetische kostenratio 1,50 % per boekjaar voor de Loyalis InlegGarantieFondsen en 1,00 % per boekjaar voor het Fonds Loyalis Wereldrendement. ** Volgens deze berekeningswijze wordt de gemiddelde intrinsieke waarde vastgesteld aan de hand van een vijftal waarnemingen per 31 december van het voorafgaand boekjaar en per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van het onderhavige boekjaar. 6.2 Beheervergoeding De beheervergoeding voor de InlegGarantieFondsen respectievelijk Loyalis WereldRendement bedraagt op 18

18 synthetische basis berekend 1,50% respectievelijk 1,0% van de intrinsieke waarde van het betreffende Deelfonds op jaarbasis. De beheervergoeding wordt op dagbasis pro rata ten laste van de Deelfondsen gebracht en komt ten goede aan de Beheerder. Aangezien de Deelfondsen participeren in Masterfondsen worden zowel kosten op het niveau van de Deelfondsen als indirect op het niveau van de Masterfondsen gemaakt. De kosten op het niveau van de Masterfondsen zijn verwerkt in de beheervergoeding. Dit wil zeggen dat de indirecte kosten van Masterfondsen, worden meegenomen om de kosten die de Beheerder in rekening mag brengen vast te stellen. De Beheerder neemt de algemene kosten voor zijn rekening. Het betreft onder meer de kosten voor: a) beheer van de Deelfondsen; b) bewaring van de activa van het Deelfonds door de Bewaarder; c) transacties gedaan voor de Deelfondsen; d) inleggarantie; e) administratie (zoals de kosten voor het vastleggen en opmaken van de financiële documentatie); f) het houden van vergaderingen van Unithouders; g) uitbesteding; h) externe accountants; i) oprichting van het Fonds en de Deelfondsen; j) toezicht door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank krachtens de Wft; k) externe (juridische en fiscale) adviseurs; l) marketing; m) verplichte publicaties; en n) overige indirecte kosten. 6.3 Toe- en uittreedkosten De Unithouder wordt bij toe- en uittreding kosten in rekening gebracht voor toekenning en inkoop van Units. Deze kosten bedragen 0,15% van de intrinsieke waarde van de betreffende Units. Deze kosten komen ten goede van het betreffende Deelfonds en worden in rekening gebracht ter dekking van de kosten van toe- en uittreding in de Masterfondsen. 6.4 Garantie-exitvergoeding Bij uittreding door een Unithouder van een InlegGarantieFonds worden kosten in rekening gebracht voor de inkoop van Units. Deze garantie-exitvergoeding (kosten vroegtijdig uitstappen) bedraagt 0,6% van de intrinsieke waarde van de in te kopen Units. Deze kosten komen ten goede van de Beheerder ter dekking van de reeds door haar aangegane verplichtingen voor het afdekken van de garantie. 6.5 Retourprovisies Beheerder kan met de beheerders van de Masterfondsen afspraken maken over het betalen van retourprovisies. Alle eventuele retourprovisies komen ten goede aan de Beheerder en worden volledig verrekend in het kader van het vaststellen van de beheervergoeding. VII. Overige informatie 7.1 Gelieerde partij Een Deelfonds kan beleggen in een gelieerde partij en transacties verrichten met gelieerde partijen. Indien zulks plaatsvindt, zal dit geschieden tegen marktconforme voorwaarden. In alle gevallen ligt een onafhankelijke waardebepaling ten grondslag aan de transactie, dan wel is een waardebepaling door één of meer bij de transactie betrokken partijen mogelijk. De leden van het bestuur van de Beheerder onderscheidenlijk de Bewaarder hebben geen belangen bij beleggingen van de Deelfondsen. 7.2 Vergunning en intrekken vergunning De Autoriteit Financiële Markten heeft de Beheerder per 1 april 2008 een vergunning ingevolge artikel 2:65(1)a van de Wft verleend. Van een verzoek tot intrekking van de vergunning als bedoeld de Wft wordt mededeling gedaan aan het adres van de Unithouders of in ten minste één landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op de website van de Beheerder. 7.3 Wet bescherming persoonsgegevens Beheerder en Bewaarder dragen er voor zorg dat in het kader van het Fonds verzamelde en verwerkte persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Beheerder en Bewaarder houden zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en hebben de verwerking van persoonlijke gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens van Unithouders worden verzameld en verwerkt bij inschrijving en tijdens de uitvoering van het in het Prospectus bepaalde. Beheerder en Bewaarder gebruiken de persoonlijke gegevens ter uitvoering van het in het Prospectus bepaalde. De persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit is ter uitvoering van het in het Prospectus bepaalde, of indien de persoonlijke gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. 19

19 7.4 Nederlands recht Dit Prospectus verschijnt uitsluitend in de Nederlandse taal. Op dit Prospectus is Nederlands recht van toepassing. VIII. Risico s De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling is afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaal -, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen; beleggers krijgen mogelijk minder terug dan dat zij hebben ingelegd. Gezien het beleggingsbeleid van de Deelfondsen is het niet voorzienbaar dat zich in de praktijk een situatie zal voordoen dat Unithouders voor meer aansprakelijk zijn dan de hoogte van hun inleg. Hierna worden de risicofactoren vermeld die voor beleggers in de Deelfondsen relevant zijn in het licht van de gevolgen en de waarschijnlijkheid ervan. Dit houdt tevens in dat niet alle mogelijke risicofactoren zijn vermeld. Marktrisico De mate van risico van beleggen in de Deelfondsen is onder meer afhankelijk van de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën. Zakelijke waarden hebben een relatief hoger risico met vooruitzicht op een relatief hoger rendement op de lange termijn. Vastrentende waarden en liquiditeiten hebben een relatief lager risico met vooruitzicht op een relatief lager rendement op de lange termijn. Het marktrisico neemt tevens toe indien de spreiding over regio s en sectoren afneemt. Rendementsrisico Betreft het risico dat het rendement van de belegging over de periode van aankoopmoment tot verkoopmoment niet op een eerder moment dan het verkoopmoment vaststaat. Het rendement is niet gegarandeerd. Ook is onzeker of de beleggingsdoelstelling zal worden bereikt. De waarde van de beleggingen fluctueert met koerswijzigingen van en is afhankelijk van de beleggingscategorieën en financiële instrumenten waarin wordt belegd. Inflatierisico Het algemene risico van inflatie houdt in dat de koopkracht die de beleggingen representeren wordt aangetast door waardevermindering van de munteenheid als gevolg van inflatie. Relatief rendementsrisico De waardefluctuaties van de beleggingen kunnen in positieve en negatieve zin afwijken van de waardefluctuaties van de eventuele vergelijkingsmaatstaf van de Deelfondsen (relatief rendementsrisico). Bij een negatieve afwijking bestaat het risico dat de doelstellingen van de Deelfondsen niet worden gehaald. Hiertoe worden beleggingsrestricties gehanteerd door middel van bandbreedtes waarbinnen de Beleggingsmix zich dient te bevinden. Derivatenrisico De risico s van het gebruik van derivaten hangen nauw samen met en zijn afgeleid van de risico s van de financiële instrumenten waar de derivaten betrekking op hebben. Valutarisico De waarde van de beleggingen in aandelen en vastgoed wordt beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen (ten opzichte van de euro), waarin deze beleggingen zijn genoteerd. Valutakoersen kunnen grote veranderingen laten zien. Deze veranderingen kunnen ertoe leiden dat het rendement op de beleggingen in aandelen en vastgoed teniet worden gedaan door de verandering in de valutakoers. Beheerder kan besluiten om het valutarisico geheel of gedeeltelijk af te dekken. Garantierisico Op de Units van de InlegGarantieFondsen is in beginsel een inleggarantie van toepassing. Er bestaat een risico dat de Beheerder of de derde bij wie de Beheerder zijn verplichtingen onder de garantie heeft afgedekt, onder omstandigheden hun verplichting inzake de garantie niet kunnen nakomen. Tegenpartijrisico Het betreft het risico dat een tegenpartij niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen. De waarde van beleggingen wordt beïnvloed door een positieve of negatieve ontwikkeling van de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen en debiteuren. Naast voornoemde algemene risico s kunnen de volgende risico s ook van toepassing zijn. Risico erosie fondsvermogen Het Loyalis S&B Beleggingsfonds heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Teneinde deze status te kunnen behouden dient jaarlijks de fiscale winst geheel aan de Unithouders te worden uitgekeerd. De fiscale jaarwinst kan onder omstandigheden hoger uitkomen dan de winst, zoals deze op grond van de regels die gelden bij het opstellen van de statutaire jaarrekening, wordt berekend. Dit risico wordt beperkt door een actief herbeleggingsbeleid. 20

20 Wijzigen wet- en regelgeving De financiële en fiscale wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Deze kan in ongunstige zin voor het Fonds of de Deelfondsen of de Unithouders wijzigen, waardoor de waarde van de beleggingen negatief wordt beïnvloed. Verhandelbaarheidsrisico Aangezien de rechten van deelneming in de Masterfondsen in principe dagelijks verhandelbaar zijn en de Deelfondsen beschikken over een kredietfaciliteit, die de nodige flexibiliteit biedt bij uittreding van Unithouders, is het verhandelbaarheidsrisico gering. Bewaarnemingsrisico In beginsel bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de bewaarnemer of van een onderbewaarnemer. Afwikkelingsrisico De Deelfondsen lopen het risico dat een afwikkeling via een handelssysteem of de Beheerders van de Masterfondsen niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of de levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij (van de Masterfondsen) niet, niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt. Beleggen met geleend geld De Deelfondsen hebben ieder een kredietfaciliteit van 10% van hun netto vermogen. Deze faciliteit is in principe alleen bedoeld om inkoop te faciliteren, waardoor er op dat moment als het ware ook mee wordt belegd. Op deze extra beleggingen zijn dan de reguliere marktrisico s van toepassing. Structuurrisico Er bestaat een risico dat een negatief vermogen in een Deelfonds wordt omgeslagen over andere Deelfondsen. De Voorwaarden bepalen dat indien bij opheffing en vereffening van een Deelfonds het vermogen van het betreffende Deelfonds negatief is, het tekort ten laste wordt gebracht van de overige Deelfondsen naar rato van het vermogen van elk van die Deelfondsen per de dag van opheffing van het eerstbedoelde Deelfonds. Gelet echter op het feit dat financiering van de beleggingen van ieder Deelfonds in beginsel enkel geschiedt met eigen vermogen, is een dergelijke gebeurtenis in theorie wellicht mogelijk doch in de praktijk vrijwel uitgesloten. Er is derhalve geen sprake van een reëel risico in de zin van artikel 4:44(2) van de Wft. IX. Bijlage I Verklaringen 1. Verklaring Beheerder Loyalis Sparen & Beleggen N.V. verklaart dat zij, alsmede het Fonds en de Bewaarder, voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde regels en dat het Prospectus voldoet aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels, voor zover aan haar redelijkerwijze bekend had kunnen zijn. Heerlen, 21 maart 2008, Loyalis Sparen & Beleggen N.V. 2. Verklaring Bewaarder KAS Trust Bewaarder Loyalis Sparen & Beleggen B.V. verklaart dat zij volgens Nederlands recht jegens de beleggingsinstelling en de Unithouders aansprakelijk is voor door hen geleden schade voorzover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van haar verplichtingen, ook wanneer zij de bij haar in bewaring gegeven activa geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd. Amsterdam, 21 maart 2008, KAS Trust Bewaarder Loyalis Sparen & Beleggen B.V. 3. Assurance rapport Opdracht en verantwoordelijkheden Wij hebben de assurance-opdracht aangaande de inhoud van het prospectus Loyalis S&B Beleggingsfonds uitgevoerd. In dit kader hebben wij onderzocht of het prospectus d.d. 18 maart 2008 van Loyalis S&B Beleggingsfonds ten minste de ingevolge artikel 4:49 lid 2 a tot en met 2 e van de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat. Deze assurance-opdracht is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Ingevolge artikel 4:49 lid 2 a van de Wet op het financieel toezicht dient het prospectus alle gegevens te bevatten die noodzakelijk zijn voor beleggers om zich een oordeel te vormen over de beleggingsinstelling en de daaraan verbonden kosten en risico s. Aangezien onbekend is welke gegevens voor individuele beleggers noodzakelijk zijn is het niet mogelijk de volledigheid van de op te nemen gegevens vast te stellen. De verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: - De beheerder van het fonds is verantwoordelijk voor de opstelling van het prospectus dat ten minste de ingevolge de Wet op het financieel toezicht voorgeschreven gegevens bevat; - Het is onze verantwoordelijkheid een conclusie te verstrekken zoals bedoeld in artikel 4:49 lid 2 c van de Wet op het financieel toezicht. 21

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Dit prospectus is van toepassing met ingang van 1 mei 2015 (actualisering van het prospectus van 22 juli 2014) Zie ook de Overgangsregeling voor Participaties uitgegeven

Nadere informatie

Ingangsdatum: 1 mei 2015

Ingangsdatum: 1 mei 2015 Ingangsdatum: 1 mei 2015 VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING VAN OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS Artikel 1 Begrippenlijst 1.1 De volgende begrippen hebben in deze overeenkomst de hierna omschreven betekenis,

Nadere informatie

Prospectus. BND Paraplufonds

Prospectus. BND Paraplufonds Prospectus BND Paraplufonds Versie d.d. 1 januari 2015 I. Definities...3 II. Belangrijke informatie...4 III. Algemene beschrijving...4 3.1 Opzet paraplustructuur...4 3.2 Fonds voor gemene rekening...5

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Prospectus Triodos Groenfonds NV

Prospectus Triodos Groenfonds NV Prospectus Triodos Groenfonds NV Gedateerd 30 juli 2014 Statutair gevestigd te Zeist TLIM Belangrijke informatie. Triodos Groenfonds NV (ISIN: NL0000440204) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds Prospectus Mn Services Levensloop Fonds 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 2. Definities 8 3. Belangrijke informatie 10 4. Algemene informatie 12 4.1. Het Fonds 12 4.2. Algemene beschrijving Levensloopregeling

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 DATUM 14 FEBRUARI 2008 Beheerder: Seawind Capital Partners BV Bewaarder: Vereenigd

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen.

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. Prospectus SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. 1 Dit Prospectus geeft u als belegger essentiële informatie over de beleggingsfondsen die vallen onder SynVest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

1 Structuur, algemene informatie pagina 8. 2 Beleggingsbeleid pagina 11. 3 Risicofactoren Pagina 13. 4 De Beheerder pagina 15

1 Structuur, algemene informatie pagina 8. 2 Beleggingsbeleid pagina 11. 3 Risicofactoren Pagina 13. 4 De Beheerder pagina 15 Prospectus INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Definities pagina 3 Belangrijke informatie pagina 5 Profiel belegger pagina 7 1 Structuur, algemene informatie pagina 8 2 Beleggingsbeleid pagina 11 3 Risicofactoren

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9

p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9 p r o s p e c t u s 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 9 Beleggingsfonds Ducatus Participaties I (een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht) PARTICIPATIES OP NAAM Dit prospectus ( Prospectus ) is opgesteld

Nadere informatie