WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR NIET OPENEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR NIET OPENEN"

Transcriptie

1

2

3 Vierkanaals digitale videorecorder WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR NIET OPENEN WAARSCHUWING: VOOR HET VERMINDEREN VAN HET SCHOKGEVAAR, HET DEKSEL (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. BEVAT GEEN SERVICEONDERDELEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN BEVOEGD SERVICEPERSONEEL. De bliksemschicht met de pijl in een driehoek met gelijke vlakken attendeert de gebruiker op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke voltage binnen in het product, dat hoog genoeg is om een schokgevaar op te leveren. Het uitroepteken in een driehoek met gelijke vlakken attendeert de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoud- (servicing) instructies in de bijgeleverde documentatie. FCC-GESCHIKTSHEIDSVERKLARING: DEZE APPARATUUR IS GETEST EN VOLDOET AAN DE BEPERKINGEN VERBONDEN AAN EEN KLASSE-A DIGITAAL APPARAAT, IN OVEREENSTEMMING MET DEEL 15 VAN DE FCC-NORMEN. DEZE BEPERKINGEN ZIJN OPGESTELD OM REDELIJKE BESCHERMING TE BIEDEN TEGEN SCHADELIJKE INTERFERENTIE WANNEER DE APPARATUUR WORDT BEDIEND IN EEN ZAKELIJKE OMGEVING. DEZE APPARATUUR GENEREERT, GEBRUIKT EN KAN RADIOFREQUENTIES UITSTRALEN EN KAN INDIEN NIET GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT VOLGENS DE HANDLEIDING, SCHADELIJKE INTERFERENTIE VEROORZAKEN AAN RADIOCOMMUNICATIES. BEDIENING VAN DE APPARATUUR IN HUISELIJKE OMGEVING VEROORZAAKT MOGELIJK SCHADELIJKE INTERFERENTIE. IN DAT GEVAL ZAL DE GEBRUIKER DE INTERFERENTIE OP EIGEN KOSTEN ZELF MOETEN CORRIGEREN. WAARSCHUWING: VERANDERINGEN OF WIJZIGINGEN DIE NIET UITDRUKKELIJK ZIJN GOEDGEKEURD DOOR DE PARTIJ DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR NALEVING VAN DE NORMEN KUNNEN LEIDEN TOT HET VERVALLEN VAN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN. DIT KLASSE-A DIGITAAL APPARAAT VOLDOET AAN DE CANADESE NORM ICES-003. CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASS A EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA. De informatie in deze handleiding is verondersteld nauwkeurig te zijn vanaf de publicatiedatum. Honeywell is niet verantwoordelijk voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van de handleiding. De opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Revisies of nieuwe uitgaven van deze publicatie kunnen worden uitgegeven voor het opnemen van dergelijke wijzigingen. i

4 Gebruikshandleiding Belangrijke veiligheidsinformatie 1. Lees de instructies Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u het apparaat bedient. 2. Bewaar de instructies Bewaar de veiligheids- en bedieningsinstructies op een veilige plaats voor later gebruik. 3. Reinigen Trek het netsnoer van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingssprays. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen. 4. Uitbreidingen Bevestig nooit uitbreidingen of apparatuur zonder de goedkeuring van de fabrikant omdat dergelijke uitbreidingen kunnen leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijke schade. 5. Water en vocht Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water of in een omgeving die in contact staat met water. 6. Ventilatie Plaats deze apparatuur uitsluitend rechtop. De apparatuur heeft een open frame SMPS (Switching Mode Power Supply), dat brandgevaar of elektrische schokken kan veroorzaken als iets in de eenheid wordt gestoken door de ventilatiegaten aan de zijkant van het apparaat. 7. Accessoires Plaats dit apparaat niet op een onstabiele tafel of draagoppervlak. Het kan vallen waarbij het ernstige verwondingen kan veroorzaken bij volwassenen en kinderen en ernstige schade aan het apparaat. Voor het installeren aan een muur of op een plank, volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen installatiecomponenten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. 13. Onderhoud Probeer nooit zelf onderhoud te plegen aan dit apparaat. Laat al het onderhoud uitvoeren door erkend personeel. 14. Onderhoud als gevolg van schade Trek het netsnoer uit de wandstekkerdoos en laat erkend onderhoudspersoneel het apparaat nakijken onder de volgende omstandigheden: A. Wanneer het netsnoer of de stekker zijn beschadigd. B. Indien er vloeistof is gemorst over of voorwerpen zijn gevallen in de apparatuur. C. Indien de apparatuur heeft blootgestaan aan regen of water. D. Indien de apparatuur niet correct functioneert wanneer u de gebruikersinstructies uitvoert. Regel alleen die instellingen die vermeld staan in de instructies omdat een incorrecte aanpassing van andere functies kan leiden tot schade en langdurig onderhoud door een bevoegde technicus om de normale werking te herstellen. E. Indien de apparatuur is gevallen of de kast is beschadigd. F. Wanneer de apparatuur afwijkend functioneert, hetgeen een indicatie is voor onderhoud. 15. Vervangende onderdelen Wanneer onderdelen vervangen dienen te worden, zorg ervoor dat de onderhoudstechnicus onderdelen gebruikt die zijn aangemerkt door de fabrikant of die dezelfde eigenschappen hebben als de originele onderdelen. Onbevoegd vervangen van onderdelen kan leiden tot brand, elektrische schokgevaar of andere risico s. 16. Veiligheidscontrole Na het voltooien van onderhoud of reparatie aan de apparatuur, vraag uw onderhoudstechnicus een veiligheidscontrole uit te voeren om na te gaan of het apparaat correct functioneert. 17. Veldinstallatie De installatie dient te worden uitgevoerd door een bevoegde onderhoudstechnicus en dient te voldoen aan alle plaatselijke eisen. 18. Juiste batterijen Waarschuwing: Het plaatsen van een onjuist type batterij kan leiden tot explosiegevaar. Verwijder de batterijen volgens de voorschriften. De videomonitor op een eventuele kar moet voorzichtig worden gereden. Abrupt stoppen, teveel kracht en ongelijke oppervlaktes kunnen tot gevolg hebben dat de apparatuur en karcombinatie omslaan. 8. Stroombronnen Bedien dit apparaat alleen met een stroombron zoals aangegeven op het markeringslabel. Indien u er niet zeker van bent welke elektriciteitsvoorziening u heeft, raadpleeg uw leverancier of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. 9. Netsnoeren De operator of installateur moet spannings- en andere aansluitingen verwijderen voor het behandelen van de apparatuur. 10. Bliksem Voor een betere beveiliging van deze apparatuur tijdens onweer, of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, trek het netsnoer uit de wandstekkerdoos en trek de antenne of het kabelsysteem uit de betreffende aansluitingen. Dit voorkomt schade aan de apparatuur veroorzaakt door bliksem en stroomuitval. 11. Overbelasting Zorg ervoor dat u de wandstekkerdozen en verlengsnoeren niet overbelast omdat dit een risico voor brand- en elektrische schokgevaar met zich mee brengt. 12. Voorwerpen en vloeistoffen Stop nooit enigerlei voorwerpen in de openingen van dit apparaat omdat deze gevaarlijke spanningspunten kunnen raken of delen kunnen kortsluiten waardoor brand of elektrische schokken kunnen ontstaan. Zorg ervoor dat u nooit vloeistoffen over het apparaat morst. 19. Omgevingstemperatuur (Tmra) De fabrikant moet een maximale omgevingstemperatuur (Tmra) aanbevelen voor het apparaat zodat de klant en de installateur een geschikte bedieningsomgeving kunnen uitkiezen. 20. Hoge bedieningomgevingstemperatuur Indien geïnstalleerd in een gesloten ruimte of in een rack met meerdere apparaten, kan de bedieningomgevingstemperatuur van het rack hoger zijn dan de kamertemperatuur. Denk er daarom om de apparatuur te installeren in een omgeving die overeenkomt met de maximale omgevingstemperatuur (Tmra) die is vastgesteld door de fabrikant. 21. Verminderde luchtkoeling Installatie van de apparatuur in een rack moet zodanig gebeuren dat de luchtstroom die nodig is voor veilige bediening niet in gevaar komt. 22. Mechanisch laden Installeer de apparatuur in het rack op zo'n manier dat er geen gevaarlijke situatie kan ontstaan bij oneven mechanisch laden. 23. Circuitoverbelasting Houd bij het aansluiten van de apparatuur op een stroomcircuit rekening met de gevolgen die overbelasting van circuits kunnen hebben op stroombeveiliging en stroomkabels. Houd rekening met de specificaties op het fabrieksplaatje van de apparatuur als deze situatie zich voordoet. 24. Betrouwbare aarde aansluiting Zorg voor een goed geaarde aansluiting van apparatuur die u installeert in racks. Let in het bijzonder op de stroomaansluitingen die geen directe aansluitingen op het vertakte circuit inhouden (bijv. stekkerblokken). ii

5 Vierkanaals digitale videorecorder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie... 1 Eigenschappen... 1 Technisch overzicht... 2 Hoofdstuk 2 Installatie... 3 Verpakkingsinhoud... 3 Benodigde installatiehulpmiddelen... 3 De videobron aansluiten... 4 De video-lusverbinding aansluiten... 4 De spotmonitor aansluiten... 4 Audio aansluiten... 5 Eenheid instellen voor CVBS of VGA-uitvoer... 5 De RGB-monitor aansluiten... 5 De netwerkpoort aansluiten... 6 Alarmen aansluiten... 6 AI 1 tot 4 (Alarm in)... 6 GND (Geaard)... 7 ARI (Alarmreset in)... 7 Alarm uit... 7 Aansluiten op de RS-232C-poort... 7 Fabrieksreset... 8 Aansluiten op de USB-poort... 8 Het netsnoer aansluiten... 9 Hoofdstuk 3 Configuratie Besturingselementen frontpaneel Cameraknoppen (1 tot en met 4) POWER-LED ALARM-LED RECORD-LED ENTER/PAUSE-knop Pijlknoppen PANIC-knop ZOOM/PTZ-knop QUAD/SEQUENCE-knop MENUknop De Infrarood Afstandsbediening aansluiten De DVR inschakelen Eerste setup Snelle setupscherm Standaardsetupscherm Systeeminformatie Datum en tijd instellen iii

6 Gebruikshandleiding Systeemcontrolescherm Opslagscherm Systeemlogboekscherm Systeem afsluiten Invoerapparaten configureren Camera-setupscherm Alarm in-setupscherm Bewegingsdetector Text-in-setupscherm Alarm-uit-setupscherm Audio-setupscherm RS232 -setupscherm Opname-instellingen configureren Opnamemodus-setupscherm Time lapse-opnamesetupscherm Time lapse-opnameschema Voorgebeurtenisopname setupscherm Gebeurtenisactie-setup Alarm in-gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Alarm in-gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Alarm in-gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Bewegingsdetector gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Bewegingsdetector gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Bewegingsdetector gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Tekst in-gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Tekst in-gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Tekst in-gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Video-uitval gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Video-uitval gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Video-uitval gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Weergavesetup OSD (schermweergave ) setup Hoofdbewaking setupscherm Netwerk setupscherm LAN-setupscherm Modemsetup DVRNS (DVR-naamservice) setupscherm Terugbelcentrum setupscherm Wachtwoord setupscherm Configuratiescherm Kopiëren clip Standaardsetup laden Installatie laden/opslaan Alle gegevens wissen Hoofdstuk 4 Bediening iv

7 Vierkanaals digitale videorecorder De DVR inschakelen Live-bewaking PTZ-modus Digitale zoomfunctie Video opnemen Audio opnemen Opgenomen video afspelen Pijltoetsen ENTER/PAUSEknop Cameraknoppen (1 tot en met 4) QUAD/SEQ-knop Digitale zoomterugspeelfunctie Video zoeken Datum en tijd zoeken Agenda zoeken Gebeurtenis zoeken Tekst-in zoeken Appendix A USB vaste-schijfstation gereedmaken Het USB-IDE vaste-schijfstation gereedmaken in Windows Het USB-IDE vaste-schijfstation gereedmaken in Windows Appendix B Tekst-in zoekvraagvoorbeelden Zoekvraagvoorbeeld I Zoekvraagvoorbeeld II Appendix C Problemen oplossen Appendix D Pin-uitaansluiting Appendix E Schermdiagram Appendix F Specificaties v

8 Gebruikshandleiding Lijst met figuren Figuur 1 Typische DVR-installatie... 1 Figuur 2 DVR-achterpaneel... 3 Figuur 3 Video-invoeraansluitingen... 4 Figuur 4 Video-lusaansluitingen... 4 Figuur 5 Video-uitvoeraansluitingen... 4 Figuur 6 Audio in en uit-aansluitingen... 5 Figuur 7 CVBS/VGA-schakelaar... 5 Figuur 8 VGA-aansluiting... 5 Figuur 9 Netwerkaansluiting... 6 Figuur 10 Alarminvoeraansluitblokken... 6 Figuur 11 Alarmuitvoeraansluitblokken... 7 Figuur 12 RS-232C-aansluiting... 7 Figuur 13 Fabrieksresetschakelaar... 8 Figuur 14 USB-aansluiting... 8 Figuur 15 Netsnoeraansluiting... 9 Figuur 16 DVR-frontpaneel Figuur 17 Infrarood Afstandsbediening Figuur 18 Beheerderwachtwoordscherm Figuur 19 Snelle setupscherm Figuur 20 Standaardsetupscherm Figuur 21 Systeeminformatiescherm Figuur 22 Systeeminformatie wijzigen scherm Figuur 23 Virtueel toetsenbord Figuur 24 Systeem-upgradescherm Figuur 25 Datum en tijd-setupscherm Figuur 26 Setup-vakantiescherm Figuur 27 Tijd synchroniserenscherm Figuur 28 Systeemcontrolescherm Figuur 29 Systeemcontrole (Alarm Uit / Informeren) scherm Figuur 30 Opslagscherm Figuur 31 S.M.A.R.T. setupscherm Figuur 32 Systeemlogboekscherm Figuur 33 Apparaatmenuscherm Figuur 34 Camera-setupscherm Figuur 35 PTZ-apparaatlijst Figuur 36 Alarm in-setupscherm Figuur 37 Bewegingsdetector-setupscherm Figuur 38 Bewegingsdetectiezone Figuur 39 Tekst-in-setupscherm Figuur 40 Tekst-in (VP Filter) setupscherm Figuur 41 Tekst-in (generieke tekst) setupscherm Figuur 42 Tekst-in (EPSON-POS) installatiescherm Figuur 43 Alarm-uit-setupscherm Figuur 44 Alarm-uit-schemascherm Figuur 45 Audio-setupscherm Figuur 46 RS232-setupscherm Figuur 47 Setup opnamemodus Figuur 48 Setupscherm time lapse-modus vi

9 Vierkanaals digitale videorecorder Figuur 49 Setupscherm time lapse-opnameschema Figuur 50 Setup Voorgeschiedenisopname Figuur 51 Alarm in-gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Figuur 52 Alarm in-gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Figuur 53 Alarm in-gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Figuur 54 Bewegingsdetector gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Figuur 55 Bewegingsdetector gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Figuur 56 Bewegingsdetector gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Figuur 57 Tekst in-gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Figuur 58 Tekst in-gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Figuur 59 Tekst in-gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Figuur 60 Video-uitval gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Figuur 61 Video-uitval gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Figuur 62 Video-uitval gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Figuur 63 OSD-setupscherm Figuur 64 Hoofdbewaking setupscherm Figuur 65 Netwerksetupscherm Figuur 66 LAN (Handmatig) setupscherm Figuur 67 Port Number Setupscherm Figuur 68 LAN (DHCP) setupscherm Figuur 69 LAN (ADSL) setupscherm Figuur 70 Modem-setupscherm Figuur 71 DVRNS-setupscherm Figuur 72 Terugbelcentrum (LAN) setupscherm Figuur 73 Terugbelcentrum (Modem) setupscherm Figuur 74 Wachtwoord setupscherm Figuur 75 Configuratiescherm Figuur 76 Kopiëren clip scherm Figuur 77 Schijfpartitie-selectiescherm Figuur 78 Installatie laden/opslaan scherm Figuur 79 Live-bewaking (Tekst-in) scherm Figuur 80 PTZ-menu Figuur 81 PTZ-voorinstellingenscherm Figuur 82 PTZ Toepassen Figuur 83 Terugspeel (Tekst-in) scherm Figuur 84 Digitale zoomscherm Figuur 85 Uitvergrote digitale zoomscherm Figuur 86 Zoekmenu Figuur 87 Datum en tijd zoekenscherm Figuur 88 Agenda-zoekenscherm Figuur 89 Gebeurtenissenlogboekscherm Figuur 90 Gebeurteniszoekactie (op gebeurtenis) scherm Figuur 91 Gebeurtenis zoeken (op camera) scherm Figuur 92 Tekst-in zoekscherm Figuur 93 Tekst-in-zoekscherm vii

10 Gebruikshandleiding viii

11 Vierkanaals digitale videorecorder Hoofdstuk 1 Introductie Eigenschappen Uw digitale kleurenvideorecorder (DVR) biedt opnamecapaciteit voor 4 camera's. De recorder biedt een buitengewone kleurenkwaliteit bij zowel live afspelen als bij het terugspelen en bevat de volgende eigenschappen: 4 Composiet invoeraansluitingen Compatibel met kleuren- (NTSC of PAL) en zwart/wit- (CCIR en EIA-170) videobronnen Meerdere zoekmachines (datum/tijd, agenda, gebeurtenis) Kan maximaal 120 NTSC-beelden per seconde opnemen (100 PAL-beelden per seconde) Video-lusaansluitingen Blijft opnemen bij schijfoverschrijving Blijft opnemen tijdens het opslaan, uitzenden naar remote site en tijdens terugspelen Gebruikersvriendelijke grafische gebruikersinterface (GUI) menusysteem Verscheidene opnamefuncties (Tijd, Event, Pre-event en Paniek) Geluidsopname en terugspelen Alarmaansluitingen zoals: invoer, uitvoer en reset invoer Ingebouwde alarmtoon Toegang tot live of opgenomen video's via ethernet of modem Infrarood Afstandsbediening Figuur 1 Typische DVR-installatie 1

12 Gebruikshandleiding Technisch overzicht Uw DVR kan zowel een looptijd-vcr (analoge videorecorder) als een multiplexer vervangen in een beveiligingsinstallatie. De DVR bevat echter veel functies die het apparaat veel krachtiger maken en gemakkelijker te gebruiken dan zelfs de meest geavanceerde VCR. De DVR zet analoge NTSC of PAL-video om naar digitale beelden en neemt deze op op een vaste-schijfstation. Wanneer u een vaste-schijfstation gebruikt, heeft u bijna onmiddellijk toegang tot opgenomen video; er is geen tape die u moet terugspoelen. Met deze technologie kunt u opgenomen video bekijken terwijl de DVR doorgaat met opnemen. Digitaal opgenomen video heeft een aantal voordelen die analoog opgenomen video op videotape niet heeft. U hoeft tracking niet aan te passen. U kunt frames vastleggen, snel vooruitspoelen, snel achteruitspoelen, langzaam vooruit en langzaam achteruit zonder vervorming van het beeld. U kunt digitale video indexeren op tijd of gebeurtenissen en u kunt direct na het selecteren van de tijd of de gebeurtenis de betreffende video bekijken. U kunt uw DVR instellen voor gebeurtenis- of looptijdopname. U kunt opnametijden specificeren en het schema wijzigen voor verschillende dagen van de week en opgegeven vakanties. U kunt de DVR instellen zodat deze u waarschuwt wanneer de vaste schijf vol is of u kunt in dat geval de oudste video laten overschrijven. Uw DVR gebruikt een eigendomscodering waardoor het haast onmogelijk wordt opnames te wijzigen. U kunt live video's bekijken, zoeken naar beelden en uw DVR extern regelen via een externe modem- of ethernetverbinding. Er is een speciale USB-poort die u kunt gebruiken om videoclips te kopiëren naar USB-IDE vaste-schijfstations, USB CD-RW-stations of flashstations. 2

13 Vierkanaals digitale videorecorder Hoofdstuk 2 Installatie Verpakkingsinhoud De verpakking bevat de volgende componenten: Digitale videorecorder Netsnoer Gebruikshandleiding Meertalige gebruikshandleiding (RASplus CD-ROM) RASplus-gebruikshandleiding Meertalige RASplus-software en gebruikshandleiding (RASplus CD-ROM) DVRNS-server-software en gebruikshandleiding (RASplus CD-ROM) Infrarood Afstandsbediening Benodigde installatiehulpmiddelen U heeft geen speciale gereedschappen nodig om de DVR te installeren. Raadpleeg de betreffende installatiehandleidingen voor de andere items van uw systeem. Figuur 2 DVR-achterpaneel Video-invoer Video-uitvoer Audio-invoer Audio-uitvoer CVBS of VGA-keuzeschakelaar VGA-poort Ethernetpoort Alarminvoer Alarmuitvoer RS-232C-poort Fabrieksresetschakelaar Netsnoeraansluiting 3

14 Gebruikshandleiding De videobron aansluiten Figuur 3 Video-invoeraansluitingen Sluit de coaxkabels van de videobronnen aan op de BNC Video In-aansluitingen. De video-lusverbinding aansluiten Figuur 4 Video-lusaansluitingen Als u uw videobron wilt aansluiten op een ander apparaat, kunt u de Loop BNC-(lus)aansluitingen gebruiken. OPMERKING: De BNC-aansluitingen zijn autoterminatie. Sluit GEEN kabel aan op de Loop BNC tenzij deze is aangesloten op een ander apparaat met terminatie omdat u anders een slechte videokwaliteit krijgt. De spotmonitor aansluiten Figuur 5 Video-uitvoeraansluitingen Sluit de SPOT monitor aan op de aansluiting Video Out. OPMERKING: Voor SPOT monitoruitvoer zet u de CVBS/VGA-keuzeschakelaar op CVBS. 4

15 Vierkanaals digitale videorecorder Audio aansluiten OPMERKING: De gebruiker is verantwoordelijk voor het nagaan of plaatselijke wetgeving en regelgeving het opnemen van audio toestaan. Figuur 6 Audio in en uit-aansluitingen Uw DVR kan audio opnemen. Sluit de audiobron aan op Audio in. Sluit Audio Out aan op uw versterker. OPMERKING: De audioinvoer komt van een versterkte bron. De DVR bevat geen versterkte audio-uitvoer; u heeft een luidspreker nodig met een versterker. Eenheid instellen voor CVBS of VGA-uitvoer Figuur 7 CVBS/VGA-schakelaar Zet de schakelaar op CVBS of VGA voor monitoruitvoer. Selecteer CVBS voor spotmonitor en selecteer VGA voor RGB-monitor. OPMERKING: Het kan zijn dat de DVR sommige LCD-monitors niet ondersteunt of dat sommige monitors Multi Sync niet ondersteunen. OPMERKING: U kunt spotmonitoruitvoer en VGA-uitvoer niet tegelijkertijd gebruiken. OPMERKING: Stel de CVBS of VGA-keuzeschakelaar in voordat u de DVR inschakelt. U kunt de instelling niet wijzigen wanneer de eenheid actief is. De RGB-monitor aansluiten Figuur 8 VGA-aansluiting 5

16 Gebruikshandleiding Het apparaat bevat een VGA-poort voor RGB-monitoruitvoer. Sluit indien nodig de RGB-monitor aan op de VGA-aansluiting. Sluit een RGB-kabel met een DB-15 (mannetjes) aansluiting aan op de DVR-aansluiting. De kabel is meestal korter dan 3 meter. OPMERKING: Voor RGB-monitoruitvoer zet u de CVBS/VGA-keuzeschakelaar op VGA. De netwerkpoort aansluiten Figuur 9 Netwerkaansluiting U kunt de DVR op een netwerk aansluiten met een ethernetaansluiting van 10/100 Mb. Sluit een Cat5-kabel met een RJ-45-contactbus aan op de DVR-aansluiting. U kunt de DVR als een netwerk aansluiten met een PC met externe controle, zoekfunctie, configuratie en software-upgrades. Zie Hoofdstuk 3 Configuratie voor de configuratie van ethernetverbindingen. VOORZICHTIG: De netwerkaansluiting is niet geschikt om gebruikt te worden met kabel of draag voor gebruik buitenshuis. Alarmen aansluiten 6 Figuur 10 Alarminvoeraansluitblokken OPMERKING: Om aansluitingen aan te brengen op het alarmaansluitblok drukt u de knop in, houd deze ingedrukt en steek de kabel in de opening onder de knop. Trek na het loslaten van de knop voorzichtig aan de kabel om er zeker van te zijn dat hij is aangesloten. Als u een kabel wilt verwijderen, druk op de knop boven de kabel, houd deze ingedrukt en trek de kabel eruit. AI 1 tot 4 (Alarm in) U kunt externe apparaten gebruiken om de DVR te instrueren te reageren op gebeurtenissen. U kunt mechanische of elektrische schakelaars aansluiten op de AI (Alarm in) en GND (geaarde) aansluitingen. De drempelspanning voor NC (Normaal gesloten) is hoger dan 4,3 V en moet ten minste 0,5 seconde stabiel zijn om te worden gevonden. Voor NO (Normaal open) is de drempelspanning lager dan 0,3 V. Zie Hoofdstuk 3 Configuratie voor de configuratie van alarminvoer.

17 Vierkanaals digitale videorecorder GND (Geaard) Sluit de aardekant van de Alarminvoer aan op de GND-aansluiting. ARI (Alarmreset in) U kunt een extern signaal gebruiken voor Alarmreset in om zowel het Alarm-uitsignaal als de interne alarmtoon van de DVR te resetten. U kunt mechanische of elektrische schakelaars aansluiten op de ARI (Alarmreset in) en GND (geaarde) aansluitingen. De drempelspanning is lager dan 0,3 V en moet ten minste 0,5 seconde stabiel zijn om te kunnen worden gevonden. Sluit de kabels aan op de ARI (Alarmreset in) en GND (Geaarde) aansluitingen. Alarm uit Figuur 11 Alarmuitvoeraansluitblokken De DVR kan externe apparaten activeren zoals alarmtonen en indicatoren. U kunt mechanische of elektrische schakelaars aansluiten op de NC (Normaal gesloten) en C (Algemene) aansluitingen of op de NO (Normaal open) en C (Algemene) aansluitingen. De maximaal toegestane stroomsterkte is 0,5 A voor 125 VAC, 1 A voor 30 VDC. Zie Hoofdstuk 3 Configuratie voor de configuratie van alarmuitvoer. Aansluiten op de RS-232C-poort Figuur 12 RS-232C-aansluiting De DVR bevat een RS-232C-poort om een externe modem aan te sluiten voor externe controle, configuratie en software-upgrades, tekstinvoer en voor aansluiting op een bedieningspaneel. Gebruik een modemkabel met een DB-9S (vrouwtjes) aansluiting voor aansluiting op de DVR. Zie Hoofdstuk 3 Configuratie voor de configuratie van de modem. OPMERKING: De DVR bevat geen modemkabel. Veel modems worden geleverd zonder kabels. Zorg ervoor dat u de juiste kabel hebt wanneer u de modem koopt. 7

18 Gebruikshandleiding Fabrieksreset Figuur 13 Fabrieksresetschakelaar De DVR bevat een Fabrieksreset-schakelaar die zich rechts van de RS-232C-aansluiting bevindt. Deze schakelaar gebruikt u zelden en alleen wanneer u alle instellingen wilt terugzetten op de originele fabrieksinstellingen. VOORZICHTIG: Wanneer u Fabrieksreset gebruikt verliest u alle instellingen die u heeft aangebracht. Neem contact op met de DVRNS-serverbeheerder als u dezelfde DVR-naam wilt gebruiken die is geregistreerd op de DVRNS-server nadat u het systeem initialiseert met behulp van de fabrieksreset. Registreer en sla de helpdeskinformatie eerst op voordat u een fabrieksreset uitvoert. Gebruik een rechtgebogen paperclip om de eenheid te resetten: 1. Zet de DVR uit. 2. Zet hem vervolgens aan. 3. Wanneer de DVR bezig is met initialiseren, steekt u de rechtgebogen paperclip in de opening zonder label, die zich rechts van de RS-232C-aansluiting bevindt. 4. Houdt de schakelaar ingedrukt totdat alle LED-lichtjes op het frontpaneel branden. OPMERKING: Wanneer de DVR de instellingen correct terugzet naar de fabrieksinstellingen, lichten de LED-lampjes op het frontpaneel drie maal op. 5. Laat de resetschakelaar los. Alle DVR-instellingen staan nu op de originele fabrieksinstellingen. Aansluiten op de USB-poort 8 Figuur 14 USB-aansluiting Het frontpaneel bevat een USB-poort om externe vaste-schijfstations, CD-RW-stations of flashstations aan te sluiten voor video-opslag. Plaats het externe vaste-schijfstation dicht genoeg bij de DVR zodat u de kabels kunt aansluiten, die meestal korter zijn dan 2 meter. Gebruik de USB-kabel die bij het vaste-schijfstation of CD-RW is meegeleverd om deze aan te sluiten op de DVR. Zie Hoofdstuk 4 Bediening voor het opslaan van video op een extern USB-IDE vaste-schijfstation, USB CD-RW-station of USB-flashstation. U kunt de software ook bijwerken via de USB-poort.

19 Vierkanaals digitale videorecorder Het netsnoer aansluiten Figuur 15 Netsnoeraansluiting Sluit het netsnoer eerst op de DVR aan en dan op de wandstekkerdoos. WAARSCHUWING: LEG NETSNOEREN ZODANIG DAT NIEMAND ER OVER KAN STRUIKELEN. ZORG ERVOOR DAT HET NETSNOER NIET KAN WORDEN DOORSTOKEN OF BESCHADIGD DOOR MEUBELEN. LEG NETSNOEREN NIET ONDER TAPIJTEN OF VLOERBEDEKKING. HET NETSNOER HEEFT EEN AARDEPIN. ALS UW WANDSTEKKERDOOS NIET GEAARDE IS, PROBEER DE STEKKER DAN NIET TE VERANDEREN. VERMIJD OVERBELASTING VAN HET CIRCUIT DOOR NIET TEVEEL APPARATEN AAN TE SLUITEN OP ÉÉN CIRCUIT. Uw DVR is nu gereed voor gebruik. Raadpleeg Hoofdstuk 3 Configuratie en Hoofdstuk 4 Bediening. 9

20 Gebruikshandleiding 10

21 Vierkanaals digitale videorecorder Hoofdstuk 3 Configuratie OPMERKING: Voordat u verder gaat, moet uw DVR volledig zijn geïnstalleerd. Raadpleeg Hoofdstuk 2 Installatie. Besturingselementen frontpaneel Figuur 16 DVR-frontpaneel Cameraknoppen Stroom-LED Alarm-LED Opname-LED Enter/Pauzeknop Pijlknoppen Paniekknop Zoom/PTZ-knop Kwad/Volgorde-knop Menuknop USB-aansluiting Veel van de knoppen op het frontpaneel hebben meerdere functies. Hieronder vindt u een beschrijving van iedere knop en de betreffende functies. Lees de beschrijvingen a.u.b. door. U heeft deze nodig voor het instellen van uw DVR en voor de basisbediening. OPMERKING: De DVR heeft geen afzonderlijke Alarmknop. Door te drukken op een willekeurige knop op het frontpaneel of afstandsbediening, reset u de alarmuitvoer met inbegrip van de interne alarmtoon wanneer het alarm is ingeschakeld. Wanneer u zich echter in de menu- of PTZ-modus bevindt, moet u deze modus eerst afsluiten om de alarmuitvoer te resetten. OPMERKING: De infraroodsensor van de DVR zit net links naast de MENU knop. Zorg dat de sensor niet geblokkeerd is want anders werkt de afstandsbediening niet goed. Cameraknoppen (1 tot en met 4) Door op de afzonderlijke cameraknoppen te drukken, geeft de geselecteerde camera weer in het volledige scherm. U gebruikt deze om wachtwoorden in te voeren. De cameraknoppen functioneren ook in de PTZ-modus. Druk op CAMERA 1 om in te zoomen in de PTZ-modus, druk op CAMERA 2 om uit te zoomen in de PTZ-modus. CAMERA 3 wordt gebruikt om de dichtbij-focus te regelen van de PTZ-camera in de PTZ-modus. CAMERA 4 wordt gebruikt om de verweg-focus te regelen van de PTZ-camera in de PTZ-modus. 11

22 Gebruikshandleiding POWER-LED Het POWER-LED (Stroom) brandt wanneer de DVR aanstaat. ALARM-LED Het ALARM-LED (Alarm) brandt wanneer de alarmuitvoer of de interne alarmtoon is geactiveerd. RECORD-LED Het RECORD-LED (Opname) brandt wanneer de DVR opneemt. Wanneer de DVR op paniekopname staat, licht het RECORD LED op. ENTER/PAUSE-knop Deze knop selecteert een gemarkeerd item of voltooit een vermelding die u heeft ingevoerd. Door op ENTER/PAUSE (Enter/Pauze) te drukken in de live-bewakingsmodus, bevriest u het huidige livebeeld en het scherm geeft een weer. Druk nogmaals op de knop om terug te keren naar de live-bewakingsmodus. Door op de knop in terugspeelmodus te drukken, pauzeert u de video en het scherm toont. Druk nogmaals op ENTER/PAUSE in de pauzemodus om de live-bewakingsmodus te openen. Wanneer u op deze knop drukt in de digitale zoommodus, wordt een specifiek gebied van het scherm vergroot. Het vergrote beeld toont Pijlknoppen U gebruikt pijlknoppen om door de menu's en de GUI te bladeren. U kunt ze ook gebruiken om pan en tilt te regelen in de PTZ-modus en om het specifieke deel van het scherm dat u wilt uitvergroten te verplaatsen. In de terugspeelmodus, kunt u met de knop Pijl omhoog het volgende beeld selecteren en met Pijlomlaag het vorige beeld. Door op de Linkerpijl te drukken speelt het apparaat een video achteruit op hoge snelheid. Door nogmaals op de knop te drukken, schakelt de terugspeelsnelheid tussen, en. Het scherm geeft respectievelijk, en weer. Door op de Rechterpijl te drukken speelt het apparaat een video vooruit op hoge snelheid. Door nogmaals op de knop te drukken, schakelt de terugspeelsnelheid tussen, en. Het scherm geeft respectievelijk, en weer. Het openen van de afspeelmodus vanuit de live-bewakingsmodus kan worden beschermd door een gebruikerswachtwoord. 12

WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR NIET OPENEN

WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR NIET OPENEN Digitale videorecorder WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR NIET OPENEN WAARSCHUWING: VOOR HET VERMINDEREN VAN HET SCHOKGEVAAR, HET DEKSEL (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. BEVAT GEEN SERVICEONDERDELEN.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding BDR104 recorder Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving... 2 2 Aansluitingen...

Nadere informatie

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale recorders Hoofdstuk 1: Mogelijkheden 2 Omschrijving van de onderdelen (SHR-2040) 3 Omschrijving van de

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Inhoud 1. Introductie...2 2. Systeemvereisten...2 3. Ladibug installeren...3 4. Beginnen met de Ladibug te gebruiken...5 5. Bediening...6 5.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

inex Client Quicksheet

inex Client Quicksheet inex Client Quicksheet Installeren Klik op het icoon StandardSetup. Het volgende scherm verschijnt: Klik op Next. Selecteer Client en klik op Next. Kies eventueel in welke map inex geïnstalleerd mag worden

Nadere informatie

Remote Administration System PDA (RASmobile)

Remote Administration System PDA (RASmobile) Divitec Nederland BV 1 Xineron RAS Mobile RAS Mobile geeft u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot externe sites en live video te bekijken met gebruik van een op Windows Mobile gebaseerde PDA op ieder

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

4-KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER GEBRUIKERSHANDLEIDING

4-KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER GEBRUIKERSHANDLEIDING 4-KANAALS DIGITALE VIDEO RECORDER GEBRUIKERSHANDLEIDING RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een elektrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Gebruikshandleiding 1

Gebruikshandleiding 1 Gebruikshandleiding 1 Dank u voor de aanschaf van de GoXtreme WiFi actiecamera. Lees alvorens dit product in gebruik te nemen deze gebruikshandleiding zorgvuldig door om het gebruik te optimaliseren en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode.

Basis Live Mode Functies Je kan eenvoudig camerabeelden bekijken in een layout naar keuze. Kies een layout bovenaan het scherm, in de Live Mode. Eindgebruiker Quick Start Guide Overzicht De exacqvision Client software bestaat uit 3 schermen: Live, Search, en Setup. Om in het gewenste scherm te geraken, klik je op het desbetreffende pictogram aan

Nadere informatie

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING

RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING RECORDING PEN GEBRUIKSAANWIJZING 1. Bedieningsknop 2. Camera 3. Microfoon 4. Reset schakelaar 5. Statusindicator 6. Balpen 7. Wisselen van Foto A naar Video V 8. USB Dit is de eerste balpen voorzien van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding

JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding Nederlands Dit is de gebruikershandleiding voor de software (voor ipad) voor LiveStreaming Camera GV-LS2/GV-LS1 gemaakt door JVC KENWOODCorporatie. De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Hardware installatie. LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps LC201 Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Inhoud. Voorbereiding... 2 Batterijen laden... 2 De draagriem vastmaken... 3 De SD/MMC-kaart plaatsen... 3

Inhoud. Voorbereiding... 2 Batterijen laden... 2 De draagriem vastmaken... 3 De SD/MMC-kaart plaatsen... 3 NL De onderdelen identificeren Inhoud Voorbereiding... 2 Batterijen laden... 2 De draagriem vastmaken... 3 De SD/MMC-kaart plaatsen... 3 Camera-instellingen Opnamemodus... 4 knop Resolutie... 4 knop Flitser...

Nadere informatie

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snelle installatiegids

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Snelle installatiegids Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Snelle installatiegids VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Productinformatie... 3 I-1. Inhoud van de verpakking... 3 I-2. Voorzijde... 3 I-3. LED-status... 4 I-4. Switch statusknop... 4 I-5. Productlabel...

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snelle installatiegids Document ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

De Konftel 300W Korte handleiding

De Konftel 300W Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300W Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300W is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen,

Nadere informatie

Overzicht veelgestelde vragen

Overzicht veelgestelde vragen Veelgestelde vragen Overzicht veelgestelde vragen 1 VRAGEN OVER DE CAMERA & HARDWARE... 4 1.1 Welke WiFi netwerken worden ondersteund door... 4 1.2 Welke draadloze (WiFi) encryptie ondersteunt Panasonic

Nadere informatie

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB13-201 XENTA 13c 13,3 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 9 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES

TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES TAB10-201 XENTA 10ic 10 TABLET FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Page 1 of 10 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet naar Android 4.1.1 zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding 1. Bediening van de DVR 1.1 Bediening met de muis De muis moet aan de ACHTERKANT van de recorder worden aangesloten op de USB ingang. Als de muis actief is dan

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie

Multifunctionele USB-netwerkserver serie Multifunctionele USB-netwerkserver serie Beknopte installatiegids Inleiding Dit document beschrijft de stappen voor het installeren en configureren van de multifunctionele USB-netwerkserver als een USB-apparaatserver

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies

HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies HP UPS R3000 ERM Installatie-instructies Overzicht De ERM bestaat uit twee accu s in een 2U-chassis. De ERM staat direct in verbinding met een UPS R3000 of een andere ERM. Er kunnen maximaal twee ERM-eenheden

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Samsung Auto Backup FAQ

Samsung Auto Backup FAQ Samsung Auto Backup FAQ Installatie V: Ik heb het Samsung externe harde schijfstation aangesloten maar er gebeurt niets. A: Controleer de verbinding met de USB-kabel. Als het Samsung externe harde schijfstation

Nadere informatie

Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces

Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces Instructies voor het bijwerken van uw USB driver voor Smartinterfaces Instructies voor het bijwerken van de driver onder Windows 7 Windows installeert automatisch de betreffende driver nadat u uw Smartinterface

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network)

Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network) Modemnetwerk en lokaal netwerk (Local Area Network) Handleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten TV Out gebruiken Bekijk het PC-beeld op de televisie! Uw nieuwe RAGE 128-grafische kaart beschikt over de voorziening TV Out. Sluit uw nieuwe kaart eenvoudigweg op een televisie en/of monitor aan. U kunt

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING

CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING www.facebook.com/denverelectronics DUT-1 1.Sluiter 2.Luidspreker 3.AAN/UIT 4.USB-poort 5.Micro SD-kaartsleuf 6.Lens 7.Indicatielampje Opladen 8.Indicatielampje Bezig 9.Cover

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL PRO 4000 NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL 1 1.0 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRO 4000 SYSTEEM - H.264 compressie techniek full D1 - Volledig

Nadere informatie

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46

DB68-04149A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_NL.indd 2 2013-09-25 오전 9:58:46 Bedrade afstandsbediening MWR-SH00N Airconditioner gebruiksaanwijzing Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier. imagine

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10 Gebruikershandleiding Draadloze USB video-ontvanger Model BRD10 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech BRD10 Draadloze USB video-ontvanger voor gebruik met het assortiment van Extech Boroscopen.

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater is een complete oplossing voor digitaal entertainment om tv te kijken en op te nemen, foto's te bekijken

Nadere informatie

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar! WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar! 1 Systeemvereisten Microsoft Windows ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS10.4 of hoger, Pentium III 800MHz of hoger, 128MB aan systeemgeheugen

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en audiochatten

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer

TPC-200. Draadloos schakelen via de PC. Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer TPC-200 Draadloos schakelen via de PC Handleiding voor de KlikAan-KlikUit TPC-200 PC gestuurde zender en timer Inleiding De TPC-200 is een computergestuurde zender en timer voor het KlikAan-KlikUit systeem

Nadere informatie

JVC CAM Control (voor iphone) Gebruikershandleiding

JVC CAM Control (voor iphone) Gebruikershandleiding JVC CAM Control (voor iphone) Gebruikershandleiding Nederlands Dit is de handleiding voor de software (voor iphone) voor Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 van JVC KENWOOD Corporatie. De modellen die

Nadere informatie

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een

Nadere informatie

Waarschuwing voor installatie

Waarschuwing voor installatie Waarschuwing voor installatie Schakel de Netwerk Camera uit zodra u rook of ongebruikelijke geuren waarneemt. Plaats de Netwerk Camera niet in de buurt van warmtebronnen zoals een tv of oven. Plaats de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding HD Auto Video Recorder Gebruikershandleiding Krijg de beste functies uit uw camcorder Lees de handleiding vóór het gebruik 2.7- inch LTPS TFT LCD HD 720P 120 graden Super Groothoeklens Beste gebruikers:

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Smart Watch Gebruikershandleiding

Smart Watch Gebruikershandleiding Smart Watch Gebruikershandleiding Lees deze handleiding goed door voor het in gebruik nemen van de smartwatch. Voor het gebruik van de smartwatch is een mobiele telefoon(android) vereist! Veiligheidswaarschuwing!

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

VRW04 Digitale videorecorder

VRW04 Digitale videorecorder VRW04 Digitale videorecorder 4 kanalen H.264 DVR met reclame weergave mogelijkheid. Real time, 4 kanalen audio. Uit te breiden tot 128 camera s, analoog en HD. Groene energie eigenschappen. Eigenschappen

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Edutab2+ Gebruikshandleiding. www.overmax.nl. Inleiding. Mors geen water of stop geen vreemde voorwerpen in het toestel.

Edutab2+ Gebruikshandleiding. www.overmax.nl. Inleiding. Mors geen water of stop geen vreemde voorwerpen in het toestel. Edutab2+ Gebruikshandleiding Inleiding Dank u voor het kopen van de Edutab2+. Wij wensen u veel plezier met deze tablet. Lees en bewaar alle bedieningsinstructies voordat u het apparaat in gebruik neemt,

Nadere informatie

Multifunctionele Digitale camera

Multifunctionele Digitale camera Nederlands Multifunctionele Digitale camera Gebruikershandleiding ii Nederlands Gebruikershandleiding voor digitale camera Inhoud DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN... 1 PICTOGRAMMEN OP HET LCD-SCHERM... 2 VOORBEREIDING...

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

Handleiding M532 HD-recorder

Handleiding M532 HD-recorder Handleiding M532 HD-recorder Als de M532 HD-recorder voor de eerste maal in gebruik genomen wordt zal de benodigde software op de M532 geïnstalleerd worden De Harde schijf wordt na het laden van de software

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie