WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR NIET OPENEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR NIET OPENEN"

Transcriptie

1

2

3 Vierkanaals digitale videorecorder WAARSCHUWING ELEKTRISCHE SCHOKGEVAAR NIET OPENEN WAARSCHUWING: VOOR HET VERMINDEREN VAN HET SCHOKGEVAAR, HET DEKSEL (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. BEVAT GEEN SERVICEONDERDELEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN BEVOEGD SERVICEPERSONEEL. De bliksemschicht met de pijl in een driehoek met gelijke vlakken attendeert de gebruiker op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke voltage binnen in het product, dat hoog genoeg is om een schokgevaar op te leveren. Het uitroepteken in een driehoek met gelijke vlakken attendeert de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoud- (servicing) instructies in de bijgeleverde documentatie. FCC-GESCHIKTSHEIDSVERKLARING: DEZE APPARATUUR IS GETEST EN VOLDOET AAN DE BEPERKINGEN VERBONDEN AAN EEN KLASSE-A DIGITAAL APPARAAT, IN OVEREENSTEMMING MET DEEL 15 VAN DE FCC-NORMEN. DEZE BEPERKINGEN ZIJN OPGESTELD OM REDELIJKE BESCHERMING TE BIEDEN TEGEN SCHADELIJKE INTERFERENTIE WANNEER DE APPARATUUR WORDT BEDIEND IN EEN ZAKELIJKE OMGEVING. DEZE APPARATUUR GENEREERT, GEBRUIKT EN KAN RADIOFREQUENTIES UITSTRALEN EN KAN INDIEN NIET GEÏNSTALLEERD EN GEBRUIKT VOLGENS DE HANDLEIDING, SCHADELIJKE INTERFERENTIE VEROORZAKEN AAN RADIOCOMMUNICATIES. BEDIENING VAN DE APPARATUUR IN HUISELIJKE OMGEVING VEROORZAAKT MOGELIJK SCHADELIJKE INTERFERENTIE. IN DAT GEVAL ZAL DE GEBRUIKER DE INTERFERENTIE OP EIGEN KOSTEN ZELF MOETEN CORRIGEREN. WAARSCHUWING: VERANDERINGEN OF WIJZIGINGEN DIE NIET UITDRUKKELIJK ZIJN GOEDGEKEURD DOOR DE PARTIJ DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR NALEVING VAN DE NORMEN KUNNEN LEIDEN TOT HET VERVALLEN VAN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER OM DIT APPARAAT TE BEDIENEN. DIT KLASSE-A DIGITAAL APPARAAT VOLDOET AAN DE CANADESE NORM ICES-003. CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASS A EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA. De informatie in deze handleiding is verondersteld nauwkeurig te zijn vanaf de publicatiedatum. Honeywell is niet verantwoordelijk voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van de handleiding. De opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Revisies of nieuwe uitgaven van deze publicatie kunnen worden uitgegeven voor het opnemen van dergelijke wijzigingen. i

4 Gebruikshandleiding Belangrijke veiligheidsinformatie 1. Lees de instructies Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u het apparaat bedient. 2. Bewaar de instructies Bewaar de veiligheids- en bedieningsinstructies op een veilige plaats voor later gebruik. 3. Reinigen Trek het netsnoer van het apparaat uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingssprays. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen. 4. Uitbreidingen Bevestig nooit uitbreidingen of apparatuur zonder de goedkeuring van de fabrikant omdat dergelijke uitbreidingen kunnen leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijke schade. 5. Water en vocht Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water of in een omgeving die in contact staat met water. 6. Ventilatie Plaats deze apparatuur uitsluitend rechtop. De apparatuur heeft een open frame SMPS (Switching Mode Power Supply), dat brandgevaar of elektrische schokken kan veroorzaken als iets in de eenheid wordt gestoken door de ventilatiegaten aan de zijkant van het apparaat. 7. Accessoires Plaats dit apparaat niet op een onstabiele tafel of draagoppervlak. Het kan vallen waarbij het ernstige verwondingen kan veroorzaken bij volwassenen en kinderen en ernstige schade aan het apparaat. Voor het installeren aan een muur of op een plank, volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen installatiecomponenten die zijn goedgekeurd door de fabrikant. 13. Onderhoud Probeer nooit zelf onderhoud te plegen aan dit apparaat. Laat al het onderhoud uitvoeren door erkend personeel. 14. Onderhoud als gevolg van schade Trek het netsnoer uit de wandstekkerdoos en laat erkend onderhoudspersoneel het apparaat nakijken onder de volgende omstandigheden: A. Wanneer het netsnoer of de stekker zijn beschadigd. B. Indien er vloeistof is gemorst over of voorwerpen zijn gevallen in de apparatuur. C. Indien de apparatuur heeft blootgestaan aan regen of water. D. Indien de apparatuur niet correct functioneert wanneer u de gebruikersinstructies uitvoert. Regel alleen die instellingen die vermeld staan in de instructies omdat een incorrecte aanpassing van andere functies kan leiden tot schade en langdurig onderhoud door een bevoegde technicus om de normale werking te herstellen. E. Indien de apparatuur is gevallen of de kast is beschadigd. F. Wanneer de apparatuur afwijkend functioneert, hetgeen een indicatie is voor onderhoud. 15. Vervangende onderdelen Wanneer onderdelen vervangen dienen te worden, zorg ervoor dat de onderhoudstechnicus onderdelen gebruikt die zijn aangemerkt door de fabrikant of die dezelfde eigenschappen hebben als de originele onderdelen. Onbevoegd vervangen van onderdelen kan leiden tot brand, elektrische schokgevaar of andere risico s. 16. Veiligheidscontrole Na het voltooien van onderhoud of reparatie aan de apparatuur, vraag uw onderhoudstechnicus een veiligheidscontrole uit te voeren om na te gaan of het apparaat correct functioneert. 17. Veldinstallatie De installatie dient te worden uitgevoerd door een bevoegde onderhoudstechnicus en dient te voldoen aan alle plaatselijke eisen. 18. Juiste batterijen Waarschuwing: Het plaatsen van een onjuist type batterij kan leiden tot explosiegevaar. Verwijder de batterijen volgens de voorschriften. De videomonitor op een eventuele kar moet voorzichtig worden gereden. Abrupt stoppen, teveel kracht en ongelijke oppervlaktes kunnen tot gevolg hebben dat de apparatuur en karcombinatie omslaan. 8. Stroombronnen Bedien dit apparaat alleen met een stroombron zoals aangegeven op het markeringslabel. Indien u er niet zeker van bent welke elektriciteitsvoorziening u heeft, raadpleeg uw leverancier of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. 9. Netsnoeren De operator of installateur moet spannings- en andere aansluitingen verwijderen voor het behandelen van de apparatuur. 10. Bliksem Voor een betere beveiliging van deze apparatuur tijdens onweer, of wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, trek het netsnoer uit de wandstekkerdoos en trek de antenne of het kabelsysteem uit de betreffende aansluitingen. Dit voorkomt schade aan de apparatuur veroorzaakt door bliksem en stroomuitval. 11. Overbelasting Zorg ervoor dat u de wandstekkerdozen en verlengsnoeren niet overbelast omdat dit een risico voor brand- en elektrische schokgevaar met zich mee brengt. 12. Voorwerpen en vloeistoffen Stop nooit enigerlei voorwerpen in de openingen van dit apparaat omdat deze gevaarlijke spanningspunten kunnen raken of delen kunnen kortsluiten waardoor brand of elektrische schokken kunnen ontstaan. Zorg ervoor dat u nooit vloeistoffen over het apparaat morst. 19. Omgevingstemperatuur (Tmra) De fabrikant moet een maximale omgevingstemperatuur (Tmra) aanbevelen voor het apparaat zodat de klant en de installateur een geschikte bedieningsomgeving kunnen uitkiezen. 20. Hoge bedieningomgevingstemperatuur Indien geïnstalleerd in een gesloten ruimte of in een rack met meerdere apparaten, kan de bedieningomgevingstemperatuur van het rack hoger zijn dan de kamertemperatuur. Denk er daarom om de apparatuur te installeren in een omgeving die overeenkomt met de maximale omgevingstemperatuur (Tmra) die is vastgesteld door de fabrikant. 21. Verminderde luchtkoeling Installatie van de apparatuur in een rack moet zodanig gebeuren dat de luchtstroom die nodig is voor veilige bediening niet in gevaar komt. 22. Mechanisch laden Installeer de apparatuur in het rack op zo'n manier dat er geen gevaarlijke situatie kan ontstaan bij oneven mechanisch laden. 23. Circuitoverbelasting Houd bij het aansluiten van de apparatuur op een stroomcircuit rekening met de gevolgen die overbelasting van circuits kunnen hebben op stroombeveiliging en stroomkabels. Houd rekening met de specificaties op het fabrieksplaatje van de apparatuur als deze situatie zich voordoet. 24. Betrouwbare aarde aansluiting Zorg voor een goed geaarde aansluiting van apparatuur die u installeert in racks. Let in het bijzonder op de stroomaansluitingen die geen directe aansluitingen op het vertakte circuit inhouden (bijv. stekkerblokken). ii

5 Vierkanaals digitale videorecorder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie... 1 Eigenschappen... 1 Technisch overzicht... 2 Hoofdstuk 2 Installatie... 3 Verpakkingsinhoud... 3 Benodigde installatiehulpmiddelen... 3 De videobron aansluiten... 4 De video-lusverbinding aansluiten... 4 De spotmonitor aansluiten... 4 Audio aansluiten... 5 Eenheid instellen voor CVBS of VGA-uitvoer... 5 De RGB-monitor aansluiten... 5 De netwerkpoort aansluiten... 6 Alarmen aansluiten... 6 AI 1 tot 4 (Alarm in)... 6 GND (Geaard)... 7 ARI (Alarmreset in)... 7 Alarm uit... 7 Aansluiten op de RS-232C-poort... 7 Fabrieksreset... 8 Aansluiten op de USB-poort... 8 Het netsnoer aansluiten... 9 Hoofdstuk 3 Configuratie Besturingselementen frontpaneel Cameraknoppen (1 tot en met 4) POWER-LED ALARM-LED RECORD-LED ENTER/PAUSE-knop Pijlknoppen PANIC-knop ZOOM/PTZ-knop QUAD/SEQUENCE-knop MENUknop De Infrarood Afstandsbediening aansluiten De DVR inschakelen Eerste setup Snelle setupscherm Standaardsetupscherm Systeeminformatie Datum en tijd instellen iii

6 Gebruikshandleiding Systeemcontrolescherm Opslagscherm Systeemlogboekscherm Systeem afsluiten Invoerapparaten configureren Camera-setupscherm Alarm in-setupscherm Bewegingsdetector Text-in-setupscherm Alarm-uit-setupscherm Audio-setupscherm RS232 -setupscherm Opname-instellingen configureren Opnamemodus-setupscherm Time lapse-opnamesetupscherm Time lapse-opnameschema Voorgebeurtenisopname setupscherm Gebeurtenisactie-setup Alarm in-gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Alarm in-gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Alarm in-gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Bewegingsdetector gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Bewegingsdetector gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Bewegingsdetector gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Tekst in-gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Tekst in-gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Tekst in-gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Video-uitval gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Video-uitval gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Video-uitval gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Weergavesetup OSD (schermweergave ) setup Hoofdbewaking setupscherm Netwerk setupscherm LAN-setupscherm Modemsetup DVRNS (DVR-naamservice) setupscherm Terugbelcentrum setupscherm Wachtwoord setupscherm Configuratiescherm Kopiëren clip Standaardsetup laden Installatie laden/opslaan Alle gegevens wissen Hoofdstuk 4 Bediening iv

7 Vierkanaals digitale videorecorder De DVR inschakelen Live-bewaking PTZ-modus Digitale zoomfunctie Video opnemen Audio opnemen Opgenomen video afspelen Pijltoetsen ENTER/PAUSEknop Cameraknoppen (1 tot en met 4) QUAD/SEQ-knop Digitale zoomterugspeelfunctie Video zoeken Datum en tijd zoeken Agenda zoeken Gebeurtenis zoeken Tekst-in zoeken Appendix A USB vaste-schijfstation gereedmaken Het USB-IDE vaste-schijfstation gereedmaken in Windows Het USB-IDE vaste-schijfstation gereedmaken in Windows Appendix B Tekst-in zoekvraagvoorbeelden Zoekvraagvoorbeeld I Zoekvraagvoorbeeld II Appendix C Problemen oplossen Appendix D Pin-uitaansluiting Appendix E Schermdiagram Appendix F Specificaties v

8 Gebruikshandleiding Lijst met figuren Figuur 1 Typische DVR-installatie... 1 Figuur 2 DVR-achterpaneel... 3 Figuur 3 Video-invoeraansluitingen... 4 Figuur 4 Video-lusaansluitingen... 4 Figuur 5 Video-uitvoeraansluitingen... 4 Figuur 6 Audio in en uit-aansluitingen... 5 Figuur 7 CVBS/VGA-schakelaar... 5 Figuur 8 VGA-aansluiting... 5 Figuur 9 Netwerkaansluiting... 6 Figuur 10 Alarminvoeraansluitblokken... 6 Figuur 11 Alarmuitvoeraansluitblokken... 7 Figuur 12 RS-232C-aansluiting... 7 Figuur 13 Fabrieksresetschakelaar... 8 Figuur 14 USB-aansluiting... 8 Figuur 15 Netsnoeraansluiting... 9 Figuur 16 DVR-frontpaneel Figuur 17 Infrarood Afstandsbediening Figuur 18 Beheerderwachtwoordscherm Figuur 19 Snelle setupscherm Figuur 20 Standaardsetupscherm Figuur 21 Systeeminformatiescherm Figuur 22 Systeeminformatie wijzigen scherm Figuur 23 Virtueel toetsenbord Figuur 24 Systeem-upgradescherm Figuur 25 Datum en tijd-setupscherm Figuur 26 Setup-vakantiescherm Figuur 27 Tijd synchroniserenscherm Figuur 28 Systeemcontrolescherm Figuur 29 Systeemcontrole (Alarm Uit / Informeren) scherm Figuur 30 Opslagscherm Figuur 31 S.M.A.R.T. setupscherm Figuur 32 Systeemlogboekscherm Figuur 33 Apparaatmenuscherm Figuur 34 Camera-setupscherm Figuur 35 PTZ-apparaatlijst Figuur 36 Alarm in-setupscherm Figuur 37 Bewegingsdetector-setupscherm Figuur 38 Bewegingsdetectiezone Figuur 39 Tekst-in-setupscherm Figuur 40 Tekst-in (VP Filter) setupscherm Figuur 41 Tekst-in (generieke tekst) setupscherm Figuur 42 Tekst-in (EPSON-POS) installatiescherm Figuur 43 Alarm-uit-setupscherm Figuur 44 Alarm-uit-schemascherm Figuur 45 Audio-setupscherm Figuur 46 RS232-setupscherm Figuur 47 Setup opnamemodus Figuur 48 Setupscherm time lapse-modus vi

9 Vierkanaals digitale videorecorder Figuur 49 Setupscherm time lapse-opnameschema Figuur 50 Setup Voorgeschiedenisopname Figuur 51 Alarm in-gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Figuur 52 Alarm in-gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Figuur 53 Alarm in-gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Figuur 54 Bewegingsdetector gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Figuur 55 Bewegingsdetector gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Figuur 56 Bewegingsdetector gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Figuur 57 Tekst in-gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Figuur 58 Tekst in-gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Figuur 59 Tekst in-gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Figuur 60 Video-uitval gebeurtenisactie (Opname) setupscherm Figuur 61 Video-uitval gebeurtenisactie (Alarm uit) setupscherm Figuur 62 Video-uitval gebeurtenisactie (Informeren) setupscherm Figuur 63 OSD-setupscherm Figuur 64 Hoofdbewaking setupscherm Figuur 65 Netwerksetupscherm Figuur 66 LAN (Handmatig) setupscherm Figuur 67 Port Number Setupscherm Figuur 68 LAN (DHCP) setupscherm Figuur 69 LAN (ADSL) setupscherm Figuur 70 Modem-setupscherm Figuur 71 DVRNS-setupscherm Figuur 72 Terugbelcentrum (LAN) setupscherm Figuur 73 Terugbelcentrum (Modem) setupscherm Figuur 74 Wachtwoord setupscherm Figuur 75 Configuratiescherm Figuur 76 Kopiëren clip scherm Figuur 77 Schijfpartitie-selectiescherm Figuur 78 Installatie laden/opslaan scherm Figuur 79 Live-bewaking (Tekst-in) scherm Figuur 80 PTZ-menu Figuur 81 PTZ-voorinstellingenscherm Figuur 82 PTZ Toepassen Figuur 83 Terugspeel (Tekst-in) scherm Figuur 84 Digitale zoomscherm Figuur 85 Uitvergrote digitale zoomscherm Figuur 86 Zoekmenu Figuur 87 Datum en tijd zoekenscherm Figuur 88 Agenda-zoekenscherm Figuur 89 Gebeurtenissenlogboekscherm Figuur 90 Gebeurteniszoekactie (op gebeurtenis) scherm Figuur 91 Gebeurtenis zoeken (op camera) scherm Figuur 92 Tekst-in zoekscherm Figuur 93 Tekst-in-zoekscherm vii

10 Gebruikshandleiding viii

11 Vierkanaals digitale videorecorder Hoofdstuk 1 Introductie Eigenschappen Uw digitale kleurenvideorecorder (DVR) biedt opnamecapaciteit voor 4 camera's. De recorder biedt een buitengewone kleurenkwaliteit bij zowel live afspelen als bij het terugspelen en bevat de volgende eigenschappen: 4 Composiet invoeraansluitingen Compatibel met kleuren- (NTSC of PAL) en zwart/wit- (CCIR en EIA-170) videobronnen Meerdere zoekmachines (datum/tijd, agenda, gebeurtenis) Kan maximaal 120 NTSC-beelden per seconde opnemen (100 PAL-beelden per seconde) Video-lusaansluitingen Blijft opnemen bij schijfoverschrijving Blijft opnemen tijdens het opslaan, uitzenden naar remote site en tijdens terugspelen Gebruikersvriendelijke grafische gebruikersinterface (GUI) menusysteem Verscheidene opnamefuncties (Tijd, Event, Pre-event en Paniek) Geluidsopname en terugspelen Alarmaansluitingen zoals: invoer, uitvoer en reset invoer Ingebouwde alarmtoon Toegang tot live of opgenomen video's via ethernet of modem Infrarood Afstandsbediening Figuur 1 Typische DVR-installatie 1

12 Gebruikshandleiding Technisch overzicht Uw DVR kan zowel een looptijd-vcr (analoge videorecorder) als een multiplexer vervangen in een beveiligingsinstallatie. De DVR bevat echter veel functies die het apparaat veel krachtiger maken en gemakkelijker te gebruiken dan zelfs de meest geavanceerde VCR. De DVR zet analoge NTSC of PAL-video om naar digitale beelden en neemt deze op op een vaste-schijfstation. Wanneer u een vaste-schijfstation gebruikt, heeft u bijna onmiddellijk toegang tot opgenomen video; er is geen tape die u moet terugspoelen. Met deze technologie kunt u opgenomen video bekijken terwijl de DVR doorgaat met opnemen. Digitaal opgenomen video heeft een aantal voordelen die analoog opgenomen video op videotape niet heeft. U hoeft tracking niet aan te passen. U kunt frames vastleggen, snel vooruitspoelen, snel achteruitspoelen, langzaam vooruit en langzaam achteruit zonder vervorming van het beeld. U kunt digitale video indexeren op tijd of gebeurtenissen en u kunt direct na het selecteren van de tijd of de gebeurtenis de betreffende video bekijken. U kunt uw DVR instellen voor gebeurtenis- of looptijdopname. U kunt opnametijden specificeren en het schema wijzigen voor verschillende dagen van de week en opgegeven vakanties. U kunt de DVR instellen zodat deze u waarschuwt wanneer de vaste schijf vol is of u kunt in dat geval de oudste video laten overschrijven. Uw DVR gebruikt een eigendomscodering waardoor het haast onmogelijk wordt opnames te wijzigen. U kunt live video's bekijken, zoeken naar beelden en uw DVR extern regelen via een externe modem- of ethernetverbinding. Er is een speciale USB-poort die u kunt gebruiken om videoclips te kopiëren naar USB-IDE vaste-schijfstations, USB CD-RW-stations of flashstations. 2

13 Vierkanaals digitale videorecorder Hoofdstuk 2 Installatie Verpakkingsinhoud De verpakking bevat de volgende componenten: Digitale videorecorder Netsnoer Gebruikshandleiding Meertalige gebruikshandleiding (RASplus CD-ROM) RASplus-gebruikshandleiding Meertalige RASplus-software en gebruikshandleiding (RASplus CD-ROM) DVRNS-server-software en gebruikshandleiding (RASplus CD-ROM) Infrarood Afstandsbediening Benodigde installatiehulpmiddelen U heeft geen speciale gereedschappen nodig om de DVR te installeren. Raadpleeg de betreffende installatiehandleidingen voor de andere items van uw systeem. Figuur 2 DVR-achterpaneel Video-invoer Video-uitvoer Audio-invoer Audio-uitvoer CVBS of VGA-keuzeschakelaar VGA-poort Ethernetpoort Alarminvoer Alarmuitvoer RS-232C-poort Fabrieksresetschakelaar Netsnoeraansluiting 3

14 Gebruikshandleiding De videobron aansluiten Figuur 3 Video-invoeraansluitingen Sluit de coaxkabels van de videobronnen aan op de BNC Video In-aansluitingen. De video-lusverbinding aansluiten Figuur 4 Video-lusaansluitingen Als u uw videobron wilt aansluiten op een ander apparaat, kunt u de Loop BNC-(lus)aansluitingen gebruiken. OPMERKING: De BNC-aansluitingen zijn autoterminatie. Sluit GEEN kabel aan op de Loop BNC tenzij deze is aangesloten op een ander apparaat met terminatie omdat u anders een slechte videokwaliteit krijgt. De spotmonitor aansluiten Figuur 5 Video-uitvoeraansluitingen Sluit de SPOT monitor aan op de aansluiting Video Out. OPMERKING: Voor SPOT monitoruitvoer zet u de CVBS/VGA-keuzeschakelaar op CVBS. 4

15 Vierkanaals digitale videorecorder Audio aansluiten OPMERKING: De gebruiker is verantwoordelijk voor het nagaan of plaatselijke wetgeving en regelgeving het opnemen van audio toestaan. Figuur 6 Audio in en uit-aansluitingen Uw DVR kan audio opnemen. Sluit de audiobron aan op Audio in. Sluit Audio Out aan op uw versterker. OPMERKING: De audioinvoer komt van een versterkte bron. De DVR bevat geen versterkte audio-uitvoer; u heeft een luidspreker nodig met een versterker. Eenheid instellen voor CVBS of VGA-uitvoer Figuur 7 CVBS/VGA-schakelaar Zet de schakelaar op CVBS of VGA voor monitoruitvoer. Selecteer CVBS voor spotmonitor en selecteer VGA voor RGB-monitor. OPMERKING: Het kan zijn dat de DVR sommige LCD-monitors niet ondersteunt of dat sommige monitors Multi Sync niet ondersteunen. OPMERKING: U kunt spotmonitoruitvoer en VGA-uitvoer niet tegelijkertijd gebruiken. OPMERKING: Stel de CVBS of VGA-keuzeschakelaar in voordat u de DVR inschakelt. U kunt de instelling niet wijzigen wanneer de eenheid actief is. De RGB-monitor aansluiten Figuur 8 VGA-aansluiting 5

16 Gebruikshandleiding Het apparaat bevat een VGA-poort voor RGB-monitoruitvoer. Sluit indien nodig de RGB-monitor aan op de VGA-aansluiting. Sluit een RGB-kabel met een DB-15 (mannetjes) aansluiting aan op de DVR-aansluiting. De kabel is meestal korter dan 3 meter. OPMERKING: Voor RGB-monitoruitvoer zet u de CVBS/VGA-keuzeschakelaar op VGA. De netwerkpoort aansluiten Figuur 9 Netwerkaansluiting U kunt de DVR op een netwerk aansluiten met een ethernetaansluiting van 10/100 Mb. Sluit een Cat5-kabel met een RJ-45-contactbus aan op de DVR-aansluiting. U kunt de DVR als een netwerk aansluiten met een PC met externe controle, zoekfunctie, configuratie en software-upgrades. Zie Hoofdstuk 3 Configuratie voor de configuratie van ethernetverbindingen. VOORZICHTIG: De netwerkaansluiting is niet geschikt om gebruikt te worden met kabel of draag voor gebruik buitenshuis. Alarmen aansluiten 6 Figuur 10 Alarminvoeraansluitblokken OPMERKING: Om aansluitingen aan te brengen op het alarmaansluitblok drukt u de knop in, houd deze ingedrukt en steek de kabel in de opening onder de knop. Trek na het loslaten van de knop voorzichtig aan de kabel om er zeker van te zijn dat hij is aangesloten. Als u een kabel wilt verwijderen, druk op de knop boven de kabel, houd deze ingedrukt en trek de kabel eruit. AI 1 tot 4 (Alarm in) U kunt externe apparaten gebruiken om de DVR te instrueren te reageren op gebeurtenissen. U kunt mechanische of elektrische schakelaars aansluiten op de AI (Alarm in) en GND (geaarde) aansluitingen. De drempelspanning voor NC (Normaal gesloten) is hoger dan 4,3 V en moet ten minste 0,5 seconde stabiel zijn om te worden gevonden. Voor NO (Normaal open) is de drempelspanning lager dan 0,3 V. Zie Hoofdstuk 3 Configuratie voor de configuratie van alarminvoer.

17 Vierkanaals digitale videorecorder GND (Geaard) Sluit de aardekant van de Alarminvoer aan op de GND-aansluiting. ARI (Alarmreset in) U kunt een extern signaal gebruiken voor Alarmreset in om zowel het Alarm-uitsignaal als de interne alarmtoon van de DVR te resetten. U kunt mechanische of elektrische schakelaars aansluiten op de ARI (Alarmreset in) en GND (geaarde) aansluitingen. De drempelspanning is lager dan 0,3 V en moet ten minste 0,5 seconde stabiel zijn om te kunnen worden gevonden. Sluit de kabels aan op de ARI (Alarmreset in) en GND (Geaarde) aansluitingen. Alarm uit Figuur 11 Alarmuitvoeraansluitblokken De DVR kan externe apparaten activeren zoals alarmtonen en indicatoren. U kunt mechanische of elektrische schakelaars aansluiten op de NC (Normaal gesloten) en C (Algemene) aansluitingen of op de NO (Normaal open) en C (Algemene) aansluitingen. De maximaal toegestane stroomsterkte is 0,5 A voor 125 VAC, 1 A voor 30 VDC. Zie Hoofdstuk 3 Configuratie voor de configuratie van alarmuitvoer. Aansluiten op de RS-232C-poort Figuur 12 RS-232C-aansluiting De DVR bevat een RS-232C-poort om een externe modem aan te sluiten voor externe controle, configuratie en software-upgrades, tekstinvoer en voor aansluiting op een bedieningspaneel. Gebruik een modemkabel met een DB-9S (vrouwtjes) aansluiting voor aansluiting op de DVR. Zie Hoofdstuk 3 Configuratie voor de configuratie van de modem. OPMERKING: De DVR bevat geen modemkabel. Veel modems worden geleverd zonder kabels. Zorg ervoor dat u de juiste kabel hebt wanneer u de modem koopt. 7

18 Gebruikshandleiding Fabrieksreset Figuur 13 Fabrieksresetschakelaar De DVR bevat een Fabrieksreset-schakelaar die zich rechts van de RS-232C-aansluiting bevindt. Deze schakelaar gebruikt u zelden en alleen wanneer u alle instellingen wilt terugzetten op de originele fabrieksinstellingen. VOORZICHTIG: Wanneer u Fabrieksreset gebruikt verliest u alle instellingen die u heeft aangebracht. Neem contact op met de DVRNS-serverbeheerder als u dezelfde DVR-naam wilt gebruiken die is geregistreerd op de DVRNS-server nadat u het systeem initialiseert met behulp van de fabrieksreset. Registreer en sla de helpdeskinformatie eerst op voordat u een fabrieksreset uitvoert. Gebruik een rechtgebogen paperclip om de eenheid te resetten: 1. Zet de DVR uit. 2. Zet hem vervolgens aan. 3. Wanneer de DVR bezig is met initialiseren, steekt u de rechtgebogen paperclip in de opening zonder label, die zich rechts van de RS-232C-aansluiting bevindt. 4. Houdt de schakelaar ingedrukt totdat alle LED-lichtjes op het frontpaneel branden. OPMERKING: Wanneer de DVR de instellingen correct terugzet naar de fabrieksinstellingen, lichten de LED-lampjes op het frontpaneel drie maal op. 5. Laat de resetschakelaar los. Alle DVR-instellingen staan nu op de originele fabrieksinstellingen. Aansluiten op de USB-poort 8 Figuur 14 USB-aansluiting Het frontpaneel bevat een USB-poort om externe vaste-schijfstations, CD-RW-stations of flashstations aan te sluiten voor video-opslag. Plaats het externe vaste-schijfstation dicht genoeg bij de DVR zodat u de kabels kunt aansluiten, die meestal korter zijn dan 2 meter. Gebruik de USB-kabel die bij het vaste-schijfstation of CD-RW is meegeleverd om deze aan te sluiten op de DVR. Zie Hoofdstuk 4 Bediening voor het opslaan van video op een extern USB-IDE vaste-schijfstation, USB CD-RW-station of USB-flashstation. U kunt de software ook bijwerken via de USB-poort.

19 Vierkanaals digitale videorecorder Het netsnoer aansluiten Figuur 15 Netsnoeraansluiting Sluit het netsnoer eerst op de DVR aan en dan op de wandstekkerdoos. WAARSCHUWING: LEG NETSNOEREN ZODANIG DAT NIEMAND ER OVER KAN STRUIKELEN. ZORG ERVOOR DAT HET NETSNOER NIET KAN WORDEN DOORSTOKEN OF BESCHADIGD DOOR MEUBELEN. LEG NETSNOEREN NIET ONDER TAPIJTEN OF VLOERBEDEKKING. HET NETSNOER HEEFT EEN AARDEPIN. ALS UW WANDSTEKKERDOOS NIET GEAARDE IS, PROBEER DE STEKKER DAN NIET TE VERANDEREN. VERMIJD OVERBELASTING VAN HET CIRCUIT DOOR NIET TEVEEL APPARATEN AAN TE SLUITEN OP ÉÉN CIRCUIT. Uw DVR is nu gereed voor gebruik. Raadpleeg Hoofdstuk 3 Configuratie en Hoofdstuk 4 Bediening. 9

20 Gebruikshandleiding 10

21 Vierkanaals digitale videorecorder Hoofdstuk 3 Configuratie OPMERKING: Voordat u verder gaat, moet uw DVR volledig zijn geïnstalleerd. Raadpleeg Hoofdstuk 2 Installatie. Besturingselementen frontpaneel Figuur 16 DVR-frontpaneel Cameraknoppen Stroom-LED Alarm-LED Opname-LED Enter/Pauzeknop Pijlknoppen Paniekknop Zoom/PTZ-knop Kwad/Volgorde-knop Menuknop USB-aansluiting Veel van de knoppen op het frontpaneel hebben meerdere functies. Hieronder vindt u een beschrijving van iedere knop en de betreffende functies. Lees de beschrijvingen a.u.b. door. U heeft deze nodig voor het instellen van uw DVR en voor de basisbediening. OPMERKING: De DVR heeft geen afzonderlijke Alarmknop. Door te drukken op een willekeurige knop op het frontpaneel of afstandsbediening, reset u de alarmuitvoer met inbegrip van de interne alarmtoon wanneer het alarm is ingeschakeld. Wanneer u zich echter in de menu- of PTZ-modus bevindt, moet u deze modus eerst afsluiten om de alarmuitvoer te resetten. OPMERKING: De infraroodsensor van de DVR zit net links naast de MENU knop. Zorg dat de sensor niet geblokkeerd is want anders werkt de afstandsbediening niet goed. Cameraknoppen (1 tot en met 4) Door op de afzonderlijke cameraknoppen te drukken, geeft de geselecteerde camera weer in het volledige scherm. U gebruikt deze om wachtwoorden in te voeren. De cameraknoppen functioneren ook in de PTZ-modus. Druk op CAMERA 1 om in te zoomen in de PTZ-modus, druk op CAMERA 2 om uit te zoomen in de PTZ-modus. CAMERA 3 wordt gebruikt om de dichtbij-focus te regelen van de PTZ-camera in de PTZ-modus. CAMERA 4 wordt gebruikt om de verweg-focus te regelen van de PTZ-camera in de PTZ-modus. 11

22 Gebruikshandleiding POWER-LED Het POWER-LED (Stroom) brandt wanneer de DVR aanstaat. ALARM-LED Het ALARM-LED (Alarm) brandt wanneer de alarmuitvoer of de interne alarmtoon is geactiveerd. RECORD-LED Het RECORD-LED (Opname) brandt wanneer de DVR opneemt. Wanneer de DVR op paniekopname staat, licht het RECORD LED op. ENTER/PAUSE-knop Deze knop selecteert een gemarkeerd item of voltooit een vermelding die u heeft ingevoerd. Door op ENTER/PAUSE (Enter/Pauze) te drukken in de live-bewakingsmodus, bevriest u het huidige livebeeld en het scherm geeft een weer. Druk nogmaals op de knop om terug te keren naar de live-bewakingsmodus. Door op de knop in terugspeelmodus te drukken, pauzeert u de video en het scherm toont. Druk nogmaals op ENTER/PAUSE in de pauzemodus om de live-bewakingsmodus te openen. Wanneer u op deze knop drukt in de digitale zoommodus, wordt een specifiek gebied van het scherm vergroot. Het vergrote beeld toont Pijlknoppen U gebruikt pijlknoppen om door de menu's en de GUI te bladeren. U kunt ze ook gebruiken om pan en tilt te regelen in de PTZ-modus en om het specifieke deel van het scherm dat u wilt uitvergroten te verplaatsen. In de terugspeelmodus, kunt u met de knop Pijl omhoog het volgende beeld selecteren en met Pijlomlaag het vorige beeld. Door op de Linkerpijl te drukken speelt het apparaat een video achteruit op hoge snelheid. Door nogmaals op de knop te drukken, schakelt de terugspeelsnelheid tussen, en. Het scherm geeft respectievelijk, en weer. Door op de Rechterpijl te drukken speelt het apparaat een video vooruit op hoge snelheid. Door nogmaals op de knop te drukken, schakelt de terugspeelsnelheid tussen, en. Het scherm geeft respectievelijk, en weer. Het openen van de afspeelmodus vanuit de live-bewakingsmodus kan worden beschermd door een gebruikerswachtwoord. 12

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document 800-06887 Rev A 08/10

H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document 800-06887 Rev A 08/10 H.264 HRDP DVR Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document 800-06887 Rev A 08/10 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2 Performance Series DVR Gebruiker

Nadere informatie

8/16-KANAALS DVR. Gebruikershandleiding

8/16-KANAALS DVR. Gebruikershandleiding 8/16-KANAALS DVR Gebruikershandleiding SRD-830/830D/830DC/ 850/850D/850DC/870/870D/870DC/ 1610/1610D/1610DC/1630/1630D/1630DC/ 1650/1650D/1650DC/1670/1670D/1670DC overzicht KENMERKEN Deze DVR maakt gebruik

Nadere informatie

4 KANAALS HD-SDI-DVR. Gebruikershandleiding SRD-480D

4 KANAALS HD-SDI-DVR. Gebruikershandleiding SRD-480D 4 KANAALS HD-SDI-DVR Gebruikershandleiding SRD-480D 4-kanaals HD-SDI DVR Gebruikershandleiding Copyright 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerk is het gedeponeerde logo van

Nadere informatie

HRDP en HRDPX H.264 DVR

HRDP en HRDPX H.264 DVR HRDP en HRDPX H.264 DVR Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document 800-08597 Rev B 03/11 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Revisies Versie

Nadere informatie

Real Time DVR. Gebruikershandleiding voor SHR-2040/2041/2042. Nederlands

Real Time DVR. Gebruikershandleiding voor SHR-2040/2041/2042. Nederlands Real Time DVR Gebruikershandleiding voor SHR-2040/2041/2042 Veiligheidsvoorschriften Voor we beginnen ii Houd rekening met het volgende voor een correct gebruik van het product en het voorkomen van veiligheidsrisico's

Nadere informatie

Real Time DVR. SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding. Nederlands

Real Time DVR. SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding. Nederlands Real Time DVR SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding Inhoud v Veiligheidsvoorschriften 5 Hoofdstuk 5 Menu-instellingen vi Voor we beginnen 5-1 5-2 Voor gebruik 1. System (Systeem) Goedkeuringen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SHR-6040P http://nl.yourpdfguides.com/dref/2591613

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SHR-6040P http://nl.yourpdfguides.com/dref/2591613 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding

Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder. Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Digital Hybrid Recorder / Digital Network Recorder nl Installatie- en bedieningshandleiding Divar 700 Serie Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 7 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Reëel tijd DVR Gebruikershandleiding

Reëel tijd DVR Gebruikershandleiding Real-time-DVR gebruikershandleiding Reëel tijd DVR Gebruikershandleiding SHR-6040 SHR-6042 Dutch beeld de mogelijkheden in AB82-01490A Rev-02 de belangrijkste eigenschappen van uw DVR De door u gekochte

Nadere informatie

RASplus ( Remote Administration System)

RASplus ( Remote Administration System) RASplus ( Remote Administration System) Software voor digitale videorecorder Gebruikshandleiding Document 900.0857-12/06 - Rev 1. 01 Remote Administration System Plus (RASplus) Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P nl Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP nl 3 Inhoud 1 Inleiding 13 1.1 Overzicht modelnummers 14 1.2 Uitpakken 14 1.3 Systeemvereisten

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Opmerkingen over de gebruikershandleiding ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Gebruikershandleiding Version 1.0 1 Overzicht van het apparaat Nederlands Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Real-time-DVR gebruikershandleiding

Real-time-DVR gebruikershandleiding Real-time-DVR gebruikershandleiding Real-time-DVR Gebruikershandleiding SHR-5040 SHR-5042 Dutch Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott) (In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen

Nadere informatie

TruVision DVR 10 Gebruikershandleiding

TruVision DVR 10 Gebruikershandleiding GE Security TruVision DVR 10 Gebruikershandleiding ONDERDEELNUMMER 1068258_NL REVISIE A ISS 25NOV09 Copyright Disclaimer Handelsmerken en patenten Bedoelde toepassing Naleving van FCC-richtlijnen 2009

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. X8104XX Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding... v1.0

INHOUDSOPGAVE. X8104XX Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding... v1.0 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... - 4-1.1 BELANGRIJKSTE FUNCTIE... - 4-1.2 PRODUCTKENMERKEN... - 4 - HOOFDSTUK 2 MILIEU AANPASSINGSVERMOGEN... - 5 - HOOFDSTUK 3 BEDIENINGSHANDLEIDING VAN HET APPARAAT...

Nadere informatie

HANDLEIDING EDSR-900. 9 Kanaals Duplex Digitale Video Recorder EDSR-1600. 16 Kanaals Duplex Digitale Video Recorder V1.04A

HANDLEIDING EDSR-900. 9 Kanaals Duplex Digitale Video Recorder EDSR-1600. 16 Kanaals Duplex Digitale Video Recorder V1.04A HANDLEIDING EDSR-900 9 Kanaals Duplex Digitale Video Recorder EDSR-1600 16 Kanaals Duplex Digitale Video Recorder V1.04A Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING De behuizing mag niet worden verwijderd.

Nadere informatie

Divar MR Digitale videorecorder

Divar MR Digitale videorecorder Divar MR Digitale videorecorder Typenummers DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L nl Gebruikershandleiding_nl Digitale videorecorder Inhoud nl 1 Inhoud 1 Veiligheid 3 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing Model: CS89T Versie 1.0 Deze handleiding moet voor toekomstig gebruik worden bewaard INHOUD BELANGRIJKE MEDEDELING... 3 LEES DIT VOORDAT

Nadere informatie

DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM

DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie- en bedieningshandleiding Model: C961DVR Versie 1.1 Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog eens door kunt lezen. INHOUD INLEIDING... 2 LEES DIT VOORDAT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DIGITALE VIDEO RECORDER GEBRUIKERSHANDLEIDING Gebruikershandleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN PAS OP Risico voor Elektrische schok Pas op! Om de kans op een elektrische schok te voorkomen, stel

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en een

Nadere informatie