In projectmanagement is het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In projectmanagement is het"

Transcriptie

1 Gedragsfactoren bepalend voor slagvaardig multifunctioneel team Prince2 en Koning Teamwork Projectmatig werken is in als effectief en efficiënt antwoord op verandervraagstukken waarmee bedrijven en instellingen worstelen. De tijdelijke, op een concreet resultaat toegesneden multidisciplinaire projectorganisatie suggereert een flexibele slagvaardigheid die de lijnorganisatie ontbeert. In de methoden en technieken om deze tijdelijke samenwerking gestructureerd en georganiseerd te laten verlopen, is de gedragscomponent lange tijd het ondergeschoven kindje geweest. Nu het belang daarvan steeds meer wordt onderkend, rijst de vraag wat dit betekent voor de projectorganisatie. Uiteindelijk zijn het de mensen die de methodiek succesvol moeten toepassen. In dit artikel laten wij u zien welke factoren van belang zijn om de multidisciplinaire projectgroep te laten functioneren als een effectief en slagvaardig team. Anton Grootendorst Simon Ponten In projectmanagement is het gebruikelijk om een methode te hanteren om voorafgaand aan de projectuitvoering alle zakelijke aspecten te kunnen vaststellen (zie methodisch kader op pagina 31). Met zo n zakelijke systematische aanpak wordt benadrukt waar het bij het managen van projecten om gaat: controle en beheersing. Dit heeft sterk te maken met het feit dat projectmanagement zijn oorsprong vindt in de Amerikaanse bouw-, vliegtuig- en ruimtevaartindustrie van na de Tweede Wereldoorlog. In Nederland houdt een aantal organisaties zich bezig met de ontwikkeling van projectmanagement als zelfstandig vakgebied. Vanaf de jaren negentig wordt deze ontwikkeling gekenmerkt door de toenemende aandacht voor de menselijke aspecten van projectmanagement. In het methodisch kader treft u een overzicht aan van de meest gebruikte methodes. Team en meerwaarde Een bepalend kenmerk voor projectmatig werken is de samenstelling van een tijdelijke groep projectmedewerkers: het projectteam. Het multidisciplinaire karakter daarvan wordt veelal benadrukt als een toegevoegde waarde. Dit zou zowel de noodzakelijke integrale aanpak, de effectiviteit als de doorlooptijd positief beïnvloeden. Het risico van miscommunicatie door bewuste dan wel onbewuste aannames of veronderstellingen en het ontbreken van een instrumentarium om hieraan richting te geven, blijkt een constante en groeiende factor bij falende projecten. Veel projecten mislukken, de kosten lopen uit de hand en de resultaten worden niet gehaald of vormen geen adequate oplossing voor de gestelde problemen. Aan de methodiek ligt het echter niet.!? Of toch? Methode of niet, de groep mensen die - al dan niet volgens een vastgestelde structuur - de klus moeten klaren, is bepalend voor het uiteindelijke projectresultaat. Met andere woorden: Het resultaat is zo krachtig als de zwakste schakel. Pieter: Nou dat begon meteen al goed. De eerste keer met de hele projectgroep bij elkaar en gelijk was er al een conflict. Belachelijk gewoon hoe fel er werd gereageerd door een aantal mensen. Ik ben blij dat de projectmanager toen het woord heeft genomen en aangegeven heeft dat het niet de bedoeling was dat er 28 IPMA Projectie Magazine

2 Gezamenlijke verantwoordelijkheid Diversiteit Open communicatie Duidelijkheid gediscussieerd werd over de beoogde resultaten. Zelfs toen was er nog iemand die er tegen in wilde gaan. Ja, je weet wel die Patricia van business solutions. Gelukkig greep de projectmanager toen adequaat in door te zeggen dat we blijven bij de afspraken zoals die op papier zijn gezet. En terecht zeg, als het op papier staat dan weet iedereen tenminste waar die aan toe is. Mensen die samenwerken vormen niet automatisch ook een team. Kenmerk van een team is immers dat de groepsprestatie meer is dan de Heldere doelstellingen Uitdaging Teamwork Diversiteit Wederzijds respect Figuur 1: Succesfactoren in teamwork. Actie Ontwikkeling Initiatief tonen Flexibel aanpassen som van de individuele prestaties van de groepsleden. Maar wat maakt een groep mensen nu tot een team? Hoe ontstaat zoiets als teamgeest? Het antwoord op deze vragen is niet zo makkelijk te geven, maar we weten wel dat het te maken heeft met gedrag. Maar welk gedrag is nu kenmerkend voor teamvorming en voor werken in teamverband? Gelijkgerichtheid Er is sprake van teamvorming wanneer de inspanningen van de individuen gelijkgericht zijn en een gezamenlijk doel dienen. Met deze in de literatuur veel gehanteerde definitie zijn we er natuurlijk nog niet, want aan het gelijkgericht samenwerken van individuen liggen een aantal gedragsvoorwaarden ten grondslag. Om een gezamenlijk doel te kunnen dienen, zal dit in eerste instantie bij alle teamleden eenduidig bekend moeten zijn. Vervolgens moet elk teamlid zich in dat doel kunnen vinden en zich verantwoordelijk voelen voor de verwezenlijking daarvan. Open onderlinge communicatie in een sfeer waarin iedereen zich vrij kan uiten en op een eerlijke manier kan reageren, vormen een belangrijke voorwaarde om te kunnen vaststellen of dit ook zo is. In figuur 1 treft u een zestal succesfactoren of kernwaarden aan van het werken in teams. De waarden in figuur 1 hangen onderling samen. Om gezamenlijke verantwoordelijkheid te kunnen nemen, zal het doel helder moeten zijn en zonder wederzijds respect is geen open en directe communicatie mogelijk. De waarden vormen in dit model bovendien een wiel. Dit betekent dat ze in gelijke mate vertegenwoordigd moeten zijn. Wanneer een van de waarden sterk is ondervertegenwoordigd, komt er een slag in het wiel, waardoor de samenwerking in het team niet langer lekker loopt (Vroemen, 1995). Pieter: Nou wat ik vandaag weer heb meegemaakt. Weet je nog dat die Patricia zo n felle voorstander was om alles samen te bespreken? Nu blijkt dat uitgerekend zij de kantjes er af loopt. Ze zegt doodleuk dat als het haar niet duidelijk is, ze ook niet weet wat ze moet doen. Daarom wacht ze liever tot de projectmanager er zelf mee komt en aangeeft wat hij wil dat we doen. Ik heb er maar niet op gereageerd, maar vond het wel flauw. Ik ga vanmiddag maar even bij de projectmanager langs. Dat is IPMA Projectie Magazine 29

3 Figuur 2: De vijf disfuncties van een team. Te weinig aandacht voor teamresultaten Geen persoonlijke verantwoordelijkheid nemen Gebrek aan betrokkenheid Angst voor discussie Gebrek aan vertrouwen Johan, die ken jij ook nog wel. Hij moet haar daar maar op aanspreken. Tjonge jonge, zo n grote mond in discussies, maar in de praktijk, ho maar! Slechte communicatie In de hierboven beschreven situatie stuit Pieter op de consequenties van wat er in de eerste vergadering is gebeurd. Patricia heeft het gevoel dat haar openheid niet werd gewaardeerd. Zij wilde duidelijk maken dat de beschrijving van het projectdoel voor verschillende uitleg vatbaar is. De projectmanager Johan heeft vervolgens ingegrepen en de discussie beëindigd zonder het door Patricia ingebrachte probleem op te lossen. Hierdoor heeft zij het gevoel dat haar de mond is gesnoerd. Aan de voorwaarden van een helder en eenduidig doel en een open communicatie is dus niet voldaan. Het gevolg is dat Patricia zich niet gecommitteerd heeft aan het projectdoel en zich daarom ook niet verantwoordelijk voelt voor het nemen van initiatieven en een goede samenwerking om dat doel te bereiken. In situaties die voor haar onduidelijk zijn zal ze afwachtend reageren tot ze een duidelijke opdracht krijgt. Omdat Pieter Patricia niet uitlegt hoe hij tegen de situatie aankijkt, wordt Patricia niet uitgenodigd om haar visie op de situatie aan te passen. Hij bespreekt de situatie daarentegen met projectmanager Johan. Dat Pieter niet met, maar over Patricia praat, gaat ten koste van het onderlinge vertrouwen en wederzijdse respect in het team. Johan spreekt Patricia aan op haar verantwoordelijkheid. Er ontstaat een discussie. Johan ziet de reactie van Patricia als verdediging en spreekt haar nu nogmaals aan op het feit dat ze zelf verantwoordelijk is voor haar handelen. Patricia voelt zich miskend en vindt dat ze respectloos wordt behandeld. Zij vindt dat Johan de pik op haar heeft omdat ze zich in de eerste bijeenkomst kritisch uitliet. Ze vraagt zich af wie er met Johan over haar heeft gesproken. Patricia komt erachter dat Pieter met de projectmanager over haar heeft gesproken. Ze wil hem hierop aanspreken, maar haar collega s weerhouden haar daarvan door te wijzen op de reacties die ze totnogtoe heeft gekregen op haar openheid. Ze laat zich overtuigen, maar merkt dat ze boos blijft op Pieter. Disfunctionerend team De interacties tussen Pieter, Patricia en Johan doet bij alle drie het vertrouwen jegens elkaar afnemen. Het effect hiervan wordt weergegeven in figuur 2. Deze piramide geeft stapsgewijs weer wat de gevolgen kunnen zijn van onderling wantrouwen. Mensen zijn bijvoorbeeld niet meer open in hun uitingen naar elkaar en niet meer eerlijk in hun reacties op elkaar. Hierdoor blijven verschillen van inzicht onzichtbaar en dus onoplosbaar. Het gevolg is dat men geen committent meer heeft met de ander en zich niet meer verantwoordelijk voelt voor de samenwerking en het functioneren van het team. Dit leidt uiteindelijk tot mindere resultaten. De vijf stappen in de piramide worden de vijf disfuncties of valkuilen van teamwork genoemd (Lencioni, 2002). Elk van deze aspecten dient in teamwork zeer serieus genomen te worden. 30 IPMA Projectie Magazine

4 Projectmanagement Een methode als PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) beschrijft stapsgewijs de activiteiten en werkprocedures van de projectmanager, het projectteamlid, het stuurgroeplid en andere direct betrokkenen waarmee de projectuitvoering in goede banen geleid kan worden. Het gaat dus eigenlijk over het managen van de werkprocessen in het project, ondersteund door de visie van PRINCE2 op verschillende gebieden zoals kwaliteit, change management, de projectorganisatie en de business case. Methoden van organisaties zoals PMI (Project Management Institute met de Project Management Body of Knowledge, PM Bok) en APM (Association for Project Management) zijn meer gericht op relevante kennisontwikkeling voor projectmanagers en fungeren derhalve meer als trigger. Ze geven de projectmanager meer vrijheid van handelen omdat deze niet geadviseerd wordt over hoe processen uitgevoerd moeten worden, maar wordt geacht een aantal (technische) competenties te bezitten. Competentiemanagement IPMA (International Project Management Association) maakt in haar International Competence Baseline (ICB3 of in Nederland NCB3, de Nederlandse Competence Baseline) door middel van het eye of competence zichtbaar dat er drie competentiegebieden te onderscheiden zijn (technische, gedrags- en contextuele competenties) waarbinnen een projectmanager kennis en ervaring moet hebben. Projectmatig Creëren (Phaos: Jo Bos, Ernst Harting) In tegenstelling tot de procesmatige aanpak van verschillende projectmanagementmethoden stelt Projectmatig Creëren het commitment van alle projectbetrokkenen (projectleider, teamleden en opdrachtgever, et cetera) centraal als de basis voor projectsucces. In deze methode wordt daarom veel aandacht besteed aan de kwaliteiten van alle betrokkenen en hoe vandaar uit een structuur kan worden gemaakt die werkt als een flexibel, maar stevige ruggengraat in plaats van een harnas. Certificering IPMA, PRINCE2, APM en PMI worden niet alleen gebruikt als richtlijn (of als keurslijf, bij verkeerde toepassing) voor het leiden van projecten, maar ook als certificeringsmogelijkheid voor projectmanagers, naast de leergangen en MBA s (Master of Business Administration) die er tegenwoordig zijn. Opdrachtgeverschap Opvallend is dat alleen PRINCE2 zich sterk maakt voor een goed functionerend opdrachtgeverschap als onderdeel van het projectmanagementteam. Daarvoor beschrijft de methode een stuurgroep waarin de relevante belanghebbenden zijn vertegenwoordigd (PRINCE2 spreekt over business, user en supplier ). De Standish Groep inventariseert en analyseert al jaren de succes- en faalfactoren van projecten. Uit de analyse blijkt, ook al jaren, dat goed opdrachtgeverschap of management involvement zowel een kritische succesfactor (bij aanwezigheid) als faalfactor is (uiteraard bij afwezigheid). Maturity Modellen Relevantie volwassenheidmodellen rondom het portfolio-, programma- en projectmanagementvakgebied en de relatie met de organisatie zijn OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model van PMI) en P3M3 (Portfolio, Programme & Project Management Maturity Model van OGC). PRINCE2 kent haar eigen volwassenheidmodel P2M2 (Prince2 Maturity Model). Hieronder worden ze toegelicht. Weinig aandacht voor teamresultaten Teamleden die zich niet betrokken of persoonlijk verantwoordelijk voelen, zullen hun eigen belangen (ego, carrière, erkenning, etc.) boven de collectieve doelen van het team plaatsen. Wanneer een team het zicht heeft verloren op de noodzaak van resultaten, zal de organisatie uiteindelijk de prijs betalen. Mijden van verantwoordelijkheid Wanneer teams zich niet committeren aan een helder plan van aanpak, zullen zelfs de meest gedreven individuen terughoudend zijn in het aanspreken van hun collega s op gedrag en activiteiten die succesvol teamwerk beperken. Gebrek aan betrokkenheid Zonder discussies en conflicten is het moeilijk voor teamleden om zich volledig betrokken te voelen bij beslissingen. Door gebrek aan richting en betrokkenheid kunnen zij onverschillig of zelfs cynisch raken. Angst voor discussies en conflicten Teams met een gebrek aan vertrouwen zijn niet in staat gepassioneerde en ongefilterde discussies te voeren over essentiële onderwerpen. Daardoor wordt er vaak achter iemands rug commentaar op elkaar gegeven. In een werkomgeving waar teamleden hun meningen niet openlijk geven, is slechte besluitvorming vaak het resultaat. Gebrek aan vertrouwen Als er geen vertrouwen is, zullen teamleden zich niet snel kwetsbaar naar elkaar opstellen en bijvoorbeeld onwillend zijn in het toegeven van fouten, zwaktes en behoefte aan hulp. Zonder een basis van vertrouwen is het voor teamleden onmogelijk zich veilig te voelen. Herstel van vertrouwen Behalve de valkuilen laat de piramide in figuur 2 ons ook de weg van de oplossing zien. Om ervoor te zorgen dat het team zich weer volop concentreert op het behalen van goede projectresultaten, zullen de teamleden zich daarvoor weer verantwoordelijk moeten gaan voelen. Dat kan dus alleen als ze zich committeren aan het projectdoel en de projectdoelstellingen. En dus zal binnen het team alsnog of opnieuw voor iedereen de gelegenheid gecreëerd moeten worden om zich open IPMA Projectie Magazine 31

5 en eerlijk uit te spreken. Dit betekent in de eerste plaats dat er open gesprekken moeten plaatsvinden over de onduidelijkheden, de verschillen van inzicht en de zaken die niet helemaal gaan zoals ze zijn afgesproken... Als de problemen opgelost kunnen worden, betrokkenen de invloed van hun gedrag daarbij onderkennen en bereid zijn dit aan te passen, wordt een goede basis gelegd voor een klimaat van openheid en vertrouwen. Het is vaak best spannend om iemand te moeten aanspreken op een niet nagekomen afspraak of een onvoldoende resultaat. Dit kan alleen als men vertrouwen heeft in elkaar. Het oplossen van het falen van teamwork begint dan ook met het herstellen van de onderlinge vertrouwensband. Conclusie In dit artikel hebben wij laten zien hoe makkelijk een verschil van inzicht kan leiden tot een verstoorde werkrelatie. Ondanks hun goede bedoelingen raken mensen verstrikt in hun eigen denken waardoor het onderlinge contact afneemt en een open en eerlijke communicatie stagneert. Wij willen benadrukken dat het in dit soort situaties belangrijk is om tijdig te herkennen en erkennen wat er gebeurt en er dan gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Door bereidheid te tonen om er samen over te praten, zullen dit soort situaties niet ontaarden in een gebrek aan verantwoordelijkheid en een gebrek aan interesse voor het eindresultaat. Het gezamenlijk uitpraten van verschillen van inzicht stimuleert de creativiteit, versterkt de onderlinge band en zal het resultaat van de gehele projectgroep positief beïnvloeden. Ho ho, zegt Patricia na het lezen van dit artikel. Daar ben ik het dus niet mee eens! Auteurs: Anton Grootendorst partner programma- en projectmanagement bij IMN en Simon Ponten adviseur bij Elkerlijk. Dit artikel is door samenwerking tussen IMN en Elkerlijk tot stand gekomen. Beide organisaties begeleiden en ondersteunen de professionalisering van projectmatig werken door het in gang zetten van een bewustwordingsproces dat mensen in staat stelt om vernieuwend te gaan denken en handelen. Elkerlijk richt zich door middel van procesbegeleiding, training en coaching op de groei van organisaties, personen en professie. Informatie Management Nederland (IMN) is gespecialiseerd in strategisch informatiemanagement bij overheden en bedrijven. Naast management en ICT-consultancy is het begeleiden en verbeteren van de bedrijfsvoering door middel van het programmatisch en projectmatig werken een specifieke discipline. Klanten zoeken competente projectmanagers Basistraining - IPMA D/C Theorie 26 maart, 9 en 21 april, 14 en 28 mei Praktijkverdieping - IPMA B/C niveaubepaling, projectkeuze en voorbereiding op het assessment 2 en 23 april Plannen met MS Project 24 maart en 7 april Dhirata traint en begeleidt projectmanagers en organisaties bij het pragmatisch invoeren van projectmanagement, door middel van: Incompany Trajecten IPMA Begeleiding Volwassenheidsassessments Techniektrainingen Dhirata Pragmatisch Projectmanagement - Vredebest PP Ouderkerk a/d Amstel tel:

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? Hans Wortmann en Derk Kremer Het hebben van ICT kennis is geen voorwaarde om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. En kan dus ook geen

Nadere informatie

De opdrachtgever en zijn gedrag

De opdrachtgever en zijn gedrag De opdrachtgever en zijn gedrag Op welke punten kan een bestuurder zijn manager, in de rol van opdrachtgever, ondersteunen? Derk Kremer In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden om het gedrag van

Nadere informatie

Welke kennis is nodig bij projectmatig werken?

Welke kennis is nodig bij projectmatig werken? Verdieping: Kluwermanagement.nl NOVEMBER/December 2011 De kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer Welke kennis is nodig bij projectmatig werken? Hans Wortmann en Derk Kremer Projectmatig werken wordt

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

De kracht van projectmatig werken

De kracht van projectmatig werken 1 De kracht van projectmatig werken HOOFDSTUK 1 Kernstof Projectmatig werken is een manier van werken om klussen, activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. De

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

De kunst en kunde van het zelfsturen

De kunst en kunde van het zelfsturen Thema 03 binnen 03-1-00 15:06 Pagina 15 De kunst en kunde van het zelfsturen... en hoe je als trainer een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling hiervan Ineke Khalil Trainingen op het gebied van zelfsturing

Nadere informatie

Inspiratie uit de praktijk. Managers en hun teams in systemisch perspectief

Inspiratie uit de praktijk. Managers en hun teams in systemisch perspectief Inspiratie uit de praktijk Managers en hun teams in systemisch perspectief Esther van der Valk 2010 Inleiding Managers en hun teams uit verschillende branches hebben vast verschillende problemen. Ik ben

Nadere informatie

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT De achterkant van Programmasturing en VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Opdrachtgeverschap 1 De achterkant van Programmasturing en

Nadere informatie

Competent Verandermanagement

Competent Verandermanagement Competent Verandermanagement House of Control Inhoudsopgave Inleiding Verandermanagement... 3 I De verandering selecteren... 6 II De verandering organiseren... 9 III De verandering implementeren... 15

Nadere informatie

projectsucces aan projecten Tien Rudy Kor

projectsucces aan projecten Tien Rudy Kor Werken aan projecten Rudy Kor Tien stappen NAAr projectsucces werken aan projecten tien stappen naar projectsucces rudy kor vakmedianet INHOUD inleiding: waarom u die boek (niet) moet lezen 7 Wie hoeft

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 DE TOPMANAGER EN INTERNE KLANTGERICHTHEID

HOOFDSTUK 3 DE TOPMANAGER EN INTERNE KLANTGERICHTHEID DE 'TOP'-MANAER ALS PRESTATIEERICHTE LEIDINEVER HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 3 DE TOPMANAER EN INTERNE KLANTERICHTHEID Als topmanager bent u ervan overtuigd dat uw medewerkers onmisbaar zijn voor het succes van

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Effectief Sturing geven aan Projecten Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Amersfoort, december 2008 Ben Norg Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Titel: Ondertitel:

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement Inhoud 7 Voorwoord 5 1 Wat is kwaliteit? 11 1.1 De geschiedenis 12 1.2 Alle begrippen op een rijtje 13 1.3 Structuur en cultuur 23 1.4 Kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 1.5 Met het

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie