Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan consumenten, zelfstandigen en KMO s. Versie: 2014/01/1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan consumenten, zelfstandigen en KMO s. Versie: 2014/01/1."

Transcriptie

1 Versie: 2014/01/1 Datum: Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan consumenten, zelfstandigen en KMO s

2 Scholt Energy Control N.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost XA Valkenswaard Postadres: Venecoweg Nazareth +32 (0) Internet:

3 Inhoudsopgave 1 Toepasselijkheid 4 2 Partijen 4 3 Contract 4 4 Product 5 5 Levering 5 6 Vergoedingen 6 7 Kosten 6 8 Facturatie 6 9 Betaling 7 10 Zekerheidstelling 7 11 Distributienetbeheerder 7 12 Meetinrichting 8 13 Informatieverplichtingen van de klant 8 14 Aansprakelijkheid 9 15 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 9 16 Slotbepaling 9

4 1 Toepasselijkheid 1.1 Algemene Voorwaarden a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden en getekende contracten met Scholt Energy Control N.V., hierna te noemen SEC, met betrekking tot de levering van elektriciteit en/of gas. b. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtshandelingen en werkzaamheden verricht door SEC, en alle rechtsverhoudingen die in de toekomst met SEC worden aangegaan. c. Bij strijdigheid tussen bepalingen van de algemene voorwaarden en het contract, geldt de inhoud van het contract boven de algemene voorwaarden. d. De algemene voorwaarden en overige voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. e. In de gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorziet, treft SEC samen met de klant een regeling naar redelijkheid. f. Afwijkingen en aanvullingen op de algemene voorwaarden binden SEC slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. g. Indien een artikel of een lid van een artikel van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig is, nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige artikelen van kracht. SEC en de klant treden in onderling overleg om een nieuw artikel te voorzien met zoveel mogelijk behoud van het doel en de strekking van het oude artikel. 2.2 Klant a. De klant is een consument, indien die uitsluitend voor nietberoepsmatige doeleinden elektriciteit en/of gas verwerft of verbruikt. De klant is een zakelijke klant indien die gedeeltelijk of uitsluitend voor beroepsmatige doeleinden elektriciteit en/ of gas verwerft of verbruikt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van elektriciteit en/of gas (1) aan consumenten en (2) aan zakelijke klanten met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en minder dan 100 MWh gas. Dit geldt voor het geheel van hun aansluitingen op het transmissie-, transport- of distributienet. b. De klant is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon met een aansluiting voor elektriciteit en/of gas die een contract met SEC heeft, aangaat of wil aangaan. 3 Contract 3.1 Algemeen a. Bij wijzigingen van het contract die mondeling of schriftelijk zijn doorgegeven, wordt het bestaande contract aangepast, of wordt er een nieuw contract opgesteld. Indien er een nieuw contract is ondertekend, komt het oude contract te vervallen. b. De bijlagen, addenda en de algemene voorwaarden vormen één geheel met het contract en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. c. Een verwijzing naar het contract omvat automatisch een verwijzing naar de bijlagen en/of addenda. 1.2 Wijzigingen a. SEC heeft het recht om de algemene voorwaarden en de voorwaarden van het contract te wijzigen. b. Indien een overheidsbeslissing een wijziging van deze algemene voorwaarden of de voorwaarden van het contract noodzakelijk maakt, is SEC gerechtigd die wijziging direct door te voeren. De klant heeft dan niet het recht om het contract tussentijds te beëindigen. c. Wijzigingen van de algemene voorwaarden treden 30 dagen na de dag waarop zij aan de klant zijn medegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld. d. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds aangeboden en getekende contracten. e. Indien de klant niet akkoord is met de wijzigingen, moet de klant dit binnen een termijn van 30 dagen schriftelijk melden bij SEC. SEC en de klant treden dan in onderling overleg om nader tot elkaar te komen. 2 Partijen 2.1 Leverancier a. Scholt Energy Control N.V. is een energieleverancier. SEC heeft de leveringsvergunning van de onafhankelijke toezichthouder ontvangen per 1 januari 2010 voor de levering van elektriciteit, en per 1 januari 2013 voor de levering van gas. b. SEC is statutair gevestigd aan de Venecoweg 18, 9810 Nazareth, Ondernemingsnummer: Acceptatietermijn a. Alle aangeboden contracten van SEC zijn geldig binnen de gestelde acceptatietermijn. b. Het contract moet binnen de gestelde acceptatietermijn rechtsgeldig ondertekend zijn en in het bezit zijn van SEC. Indien het contract is ondertekend na de gestelde acceptatietermijn, past SEC het bestaande contract aan of stelt SEC een nieuw contract op, dat de tekenbevoegden opnieuw dienen te ondertekenen. Het oude contract vervalt pas als het aangepaste of nieuwe contract is ondertekend door de tekenbevoegden. 3.3 Ondertekening a. Het contract komt tot stand na rechtsgeldige ondertekening door de klant. b. Indien het contract niet rechtsgeldig is ondertekend, is SEC niet verplicht het contract te aanvaarden. SEC vraagt de klant dan om het contract rechtsgeldig te laten ondertekenen. c. De wijzigingen die mondeling of schriftelijk zijn doorgegeven na de ondertekening van het contract, worden schriftelijk bevestigd door SEC. d. SEC en de klant blijven gebonden aan de bepalingen zoals overeengekomen in het contract en de algemene voorwaarden tot alle verplichten zijn voldaan. e. In de gevallen waarin het contract niet voorziet, treft SEC samen met de klant een regeling naar redelijkheid. 3.4 Geheimhouding a. De inhoud van het contract, de algemene voorwaarden en alle informatie die is verkregen in verband met de uitvoering van het contract, wordt door de ondergetekenden beschouwd Pagina 4 van 9 Versie: 2014/01/1

5 als vertrouwelijke informatie. b. Gedurende de leveringsperiode en na beëindiging van het contract, wordt de vertrouwelijke informatie volledig geheim gehouden door de ondergetekenden. c. Het verstrekken van de vertrouwelijke informatie aan derden is enkel toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondergetekenden. d. Indien de vertrouwelijke informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verstrekt aan derden, is SEC gerechtigd om het contract te ontbinden, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving. e. De klant stemt in met het gebruik van de verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de uitvoering van het contract, facturatie en levering van de contractuele producten of diensten. f. De klantgegevens kunnen tevens worden gebruikt voor promotie-, prospectie- en/of commerciële doeleinden, informatievoorziening over producten van SEC en contractueel met SEC verbonden ondernemingen en hun producten of diensten. Indien de klant dit niet wenst, kan de klant dit schriftelijk aan SEC meedelen. De persoonsgegevens van de klant zullen dan niet voor de in dit lid genoemde doeleinden gebruikt worden. g. De klant stemt ook in met het feit dat SEC zijn/haar persoonsgegevens opvraagt bij en uitwisselt met andere energieleveranciers, de evenwichtsverantwoordelijke en/of de distributienetbeheerder voor wettelijke doeleinden, om de levering van elektriciteit en/of gas goed te laten verlopen en voor de technische aan- en afsluiting. 3.5 Verplichtingen a. SEC is gerechtigd het contract, dan wel alle rechten en verplichtingen uit het contract, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. b. De klant mag haar rechten en verplichtingen uit het contract geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde, met een schriftelijke voorafgaande toestemming van SEC. c. De rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie SEC hoofdelijk een contract heeft afgesloten behoudt het contract. Indien het contract met twee of meer klanten wordt aangegaan, kan SEC hoofdelijke verbondenheid voor nakoming verlangen. d. Het contract blijft onverminderd van kracht indien de rechtsvorm van de klant wordt omgezet in een andere rechtsvorm of wanneer de klant haar onderneming overdraagt aan een andere rechtspersoon. e. Het contract blijft ook onverminderd van kracht indien de klant verhuist naar een andere aansluiting. 3.6 Opzegging a. Onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen inzake sociale openbare dienstverplichtingen en zo mogelijk na voorafgaande waarschuwing, kan SEC de levering onderbreken en/of beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst, indien en zolang de klant één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of de op grond van deze algemene voorwaarden van toepassing zijnde voorschriften niet nakomt. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien: i. de klant zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen na ingebrekestelling niet nakomt; ii. de klant fraudeert of de geleverde elektriciteit en/of gas doorlevert aan derden; iii. de klant nalaat, bij het afsluiten van het contract of tijdens de uitvoering ervan SEC onmiddellijk in te lichten over ieder element waarvan hij kennis heeft dat het de uitvoering van het contract kan verhinderen of bemoeilijken; iv. er voor SEC redenen bestaan om aan te nemen dat de financiële situatie van de zakelijke klant van dien aard is, dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen (bijvoorbeeld in geval van beslag, RSZ-schuld, enz.) of indien de zakelijke klant failliet of in vereffening is, zijn activiteiten stopt of het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie; v. indien de zakelijke klant nalaat om op verzoek van SEC (tijdig) een waarborg te stellen. b. Ingeval van vroegtijdige beëindiging van het contract heeft SEC recht op een schadevergoeding en zal deze schadevergoeding minstens gelijk zijn aan drie maanden gemiddeld verbruik tijdens het laatste jaar vóór de beëindiging van het contract, waarbij SEC het recht voorbehoudt, indien de schade groter is, de volledige schade te verhalen op de klant. c. De klant kan het contract vroegtijdig beëindigen per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, in het geval van ernstige contractuele tekortkomingen die toerekenbaar zijn aan SEC. d. De klant kan het contract steeds opzeggen met een opzegtermijn van tenminste één maand. Deze opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de kalendermaand waarin de opzeg werd gegeven. De beëindiging zal pas effectief worden indien de aansluiting door een andere leverancier van elektriciteit en/of gas wordt voorzien of wordt afgesloten en indien SEC niet meer als leverancier geregistreerd staat bij de distributienetbeheerder. Zoniet, dan zal het contract voortgezet worden. 4 Product a. SEC koopt elektriciteit en/of gas in volgens het overeengekomen product. De productbeschrijving vermeldt op welke wijze en op welke energiemarkten elektriciteit en/of gas wordt verhandeld. b. Het product is afhankelijk van het type aansluiting, de meetinrichting en de wensen van de klant. 5 Levering 5.1 Algemeen a. SEC levert alle benodigde elektriciteit en/of gas op de aansluiting van de klant. De klant neemt alle geleverde elektriciteit en/of gas op de aansluiting uitsluitend af van SEC. b. De leveringsperiode is de periode zoals in het contract is overeengekomen, waarin de feitelijke levering door SEC plaatsvindt, evenals een eventuele verlenging van die periode op basis van het contract. c. De hoeveelheid van de levering wordt vastgesteld op basis van de meetdata. De klant werkt eraan mee dat de relevante meetdata aan SEC verstrekt wordt. d. Het transport van elektriciteit en/of gas naar een Pagina 5 van 9 Versie: 2014/01/1

6 aansluiting is de taak en verantwoordelijkheid van de distributienetbeheerder. e. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor het transport van elektriciteit en/of gas naar een aansluiting wordt of moet worden onderbroken, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de distributienetbeheerder. f. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor de levering van elektriciteit en/of gas wordt of moet worden onderbroken, doet SEC het redelijkerwijs mogelijke om de levering zo snel mogelijk te hervatten. 5.2 Startdatum a. De levering start op de vermelde startdatum in het contract. Dit betekent om 00:00 uur voor een elektriciteitsaansluiting en om 06:00 uur voor een gasaansluiting. b. Door het afsluiten van een contract machtigt de klant SEC om in zijn naam en voor zijn rekening alle nuttige handelingen te verrichten voor het tot stand brengen van de leverancierswissel. Daarbij inbegrepen is het opvragen van zijn EAN-code en zijn (historische) verbruiksgegevens. Indien de klant een consument is en reeds een contract heeft met een andere leverancier is SEC gemachtigd om, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk bericht van de klant, de looptijd en opzegverplichtingen van zijn contract bij zijn huidige leverancier op te vragen. c. De levering vangt aan op het moment dat SEC bij de distributienetbeheerder in het register van de distributienetbeheerder vermeld staat als leverancier voor de aansluiting. Indien de klant een consument is, is SEC in geval van een leverancierswissel behoudens uitdrukkelijk schriftelijk bericht van de klant, gemachtigd om in zijn naam en voor zijn rekening het contract met zijn leverancier op te zeggen, mits naleving van de contractuele opzegtermijn. De levering zal dan starten na afloop van het vorige contract. 5.3 Einddatum a. De levering eindigt op de vermelde einddatum in het contract. Dit betekent om 00:00 uur voor een elektriciteitsaansluiting en om 06:00 uur voor een gasaansluiting. b. Op de einddatum wordt het contract automatisch verlengd voor de duur van één jaar, tenzij de klant of SEC uiterlijk één maand voor de einddatum het contract schriftelijk opzegt. c. SEC heeft het recht om tot uiterlijk twee maanden voor het einde van de leveringsperiode nieuwe prijzen en/of voorwaarden die van toepassing zullen zijn op de nieuwe leveringsperiode aan de klant kenbaar te maken. De klant aanvaardt deze nieuwe prijzen en/of voorwaarden, tenzij hij het contract beëindigt met in achtneming van de opzegtermijn. d. Het contract wordt geacht te zijn verlengd met een variabele looptijd wanneer SEC langer dan 14 dagen na de einddatum elektriciteit en/of gas heeft geleverd. 6 Vergoedingen 6.1 Leveringsvergoeding SEC bepaalt de leveringsvergoeding op basis van het product, het gecontracteerd jaarvolume, de historische meetdata, het afnameprofiel en overige voorwaarden. 6.2 Leveringstarief a. SEC factureert het leveringstarief, dat wordt berekend door de prijzen van het product te vermeerderen of te verminderen met de leveringsvergoeding. b. Het dubbeltarief is van toepassing wanneer het volume wordt opgedeeld in stille en normale uren. c. Het enkeltarief is van toepassing wanneer er maar één telwerk op de meter aanwezig is. Het volume op een aansluiting wordt dan afgerekend volgens één tarief. 6.3 Vastrechtvergoeding SEC factureert een vastrechtvergoeding per elektriciteits- en/ of gasaansluiting per maand voor de administratieve taken die SEC uitvoert voor het verhandelen en leveren van elektriciteit en/of gas. 7 Kosten 7.1 Transport- en distributiekosten De transport- en distributiekosten, verschuldigd aan de distributienetbeheerder, worden door SEC automatisch volledig doorgerekend aan de klant. 7.2 Belastingen en heffingen Het leveringstarief wordt verhoogd met belastingen, bijdragen, heffingen, werkingskosten reguleringsinstanties, ristorno s en toeslagen die SEC van overheidswege verplicht of respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen. Wijzigingen in nieuwe en bestaande belastingen, bijdragen, heffingen, werkingskosten reguleringsinstanties, ristorno s en toeslagen geven de klant geen recht tot tussentijdse beëindiging van het contract. 7.3 Certificering De kosten die een gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen om groene stroom-, groene warmte-, warmtekracht- en/ of analoge certificaten voor te leggen in het kader van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, en van wettelijke verplichtingen inzake het milieu worden doorgerekend als onderdeel van de elektriciteits- en/of gasprijs. 8 Facturatie 8.1 Algemeen a. SEC factureert een voorschot voor de levering van elektriciteit en/of gas en de in artikel 7 genoemde kosten. De hoogte van deze voorschotfacturen wordt in redelijkheid door SEC bepaald op basis van de van de distributienetbeheerder ontvangen meetdata of op basis van het door de klant geschatte verbruik. b. Op basis van de meetgegevens die overeenkomstig artikel 8.2 aan SEC zijn gecommuniceerd, ontvangt de klant elk jaar een jaarafrekening. De gefactureerde voorschotten worden daarmee verrekend. Indien SEC geen of geen correcte meetgegevens heeft ontvangen, of indien de meetgegevens laattijdig verstrekt worden door de distributienetbeheerder, behoudt SEC het recht om het verbruik van de klant in te Pagina 6 van 9 Versie: 2014/01/1

7 schatten en op basis daarvan te factureren. 8.2 Meterstanden SEC ontvangt de meterstanden van de distributienetbeheerder. Indien de klant de meterstanden zelf aan SEC meedeelt is de klant verantwoordelijk voor de juiste opgave van de meterstanden. De meterstanden zoals ontvangen van de distributienetbeheerder hebben in elk geval voorrang. 9 Betaling 9.1 Algemeen De klant heeft de keuze uit twee betalingsmethoden: betaling door middel van domiciliëring of betaling via overschrijving. De betalingsmethode is overeengekomen in het contract. 9.2 Domiciliëring a. De klant betaalt de facturen middels domiciliëring. De domiciliëring vindt plaats na het verstrijken van de betalingstermijn. b. De klant machtigt SEC om de facturen te innen van het vermelde bankrekeningnummer. c. De klant zorgt ervoor dat het te incasseren bedrag niet aan een maximum is gebonden en dat het saldo op het bankrekeningnummer toereikend is. 9.3 Betaling via overschrijving a. De klant betaalt de facturen via overschrijving. De overschrijving moet plaatsvinden voor het verstrijken van de betalingstermijn. b. De klant is verplicht om de overschrijving uit te voeren op het bankrekeningnummer van SEC. 9.4 Betalingstermijn a. De facturen dienen conform de overeengekomen betalingstermijn te worden betaald. b. Indien de klant niet, niet volledig en/of niet tijdig de factuur betaalt, is er sprake van wanbetaling. SEC stuurt hierop een betalingsherinnering met een ingebrekestelling. Indien de klant na deze sommatie niet betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim. c. Bij niet tijdige of gedeeltelijke betaling van een verschuldigde factuur is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag, op elk openstaand bedrag tot de datum van volledige betaling. De interest zal gelijk zijn aan de wettelijke rentevoet voor de consumenten en aan de rentevoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voor de zakelijke klanten. d. Tenzij de wet dit niet toelaat is SEC gerechtigd om administratiekosten aan te rekenen voor het toezenden van extra facturen of brieven op verzoek van de klant of als gevolg van zijn nalaten. SEC heeft recht op een vergoeding van de klant voor de kosten van gerechtelijke- of buitengerechtelijke inning. e. Indien en zolang de klant niet voldoet aan enige verplichting van het contract is SEC bevoegd, na voorafgaande waarschuwingen, haar verplichtingen van het contract aan de klant op te schorten. f. SEC kan de levering aan de klant opschorten zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid jegens de klant. De gemaakte kosten door SEC voor deze opschorting komen voor rekening van de klant. g. De verplichting van de klant tot betaling van de factuur wordt niet opgeschort of opgeheven met het indienen van enig bezwaar van de klant tegen de factuur. h. De klant is niet gerechtigd een gefactureerd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat SEC hem verschuldigd is. i. Vorderingen wegens levering van elektriciteit en/of gas worden beschouwd als één en ondeelbaar. Betaling in gedeelten kan alleen met toestemming van SEC plaatsvinden. j. Wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende sociale dienstverplichtingen prevaleren boven deze bepalingen. Als de consument het statuut heeft van beschermde klant of recht heeft op het sociaal tarief, dan dient deze SEC tijdig de nodige bewijzen en stukken te bezorgen, behoudens tegenstrijdige wettelijke bepalingen. 10 Zekerheidstelling a. De kredietverzekeringsmaatschappij van SEC beoordeelt de kredietwaardigheid van de zakelijke klant. De kredietwaardigheid wordt beoordeeld op basis van de jaarcijfers van de klant, zoals bekend zijn bij de kredietverzekeringsmaatschappij. b. Indien voor aanvang van, of tijdens de leveringsperiode de kredietwaardigheid van de zakelijke klant niet langer positief wordt beoordeeld, heeft SEC het recht om extra zekerheden te vragen. c. SEC heeft het recht om aanvullende zekerheden te vragen van consumenten, indien het toepasselijk recht dit toelaat. d. De extra zekerheden worden door SEC bepaald, waarbij als uitgangspunt een van de volgende drie mogelijkheden wordt gekozen: bankgarantie, waarborgsom of vooruitbetaling. e. Indien de klant niet voorziet in aanvullende zekerheid, heeft SEC het recht om het contract te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding. 11 Distributienetbeheerder a. De klant zorgt voor een apart aansluitingscontract met de distributienetbeheerder voor zijn aansluiting op het net. SEC is geen partij bij dit aansluitingscontract en is niet verantwoordelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-nakoming van dit aansluitingscontract door de klant of door de distributienetbeheerder. b. De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continuïteit en de kwaliteit van levering van elektriciteit en/of gas. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van SEC. Indien de distributienetbeheerder de toevoer van elektriciteit en/ of gas beperkt of onderbreekt, heeft SEC ook het recht om de levering te beperken of te onderbreken, zonder de klant daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Pagina 7 van 9 Versie: 2014/01/1

8 12 Meetinrichting 12.1 Algemeen De klant verricht geen handelingen waardoor het juist functioneren van de meetinrichting wordt verhinderd Meting a. De meting van het volume van de levering wordt op de meetinrichting uitgevoerd. b. De klant zorgt ervoor dat op elk gewenst moment alle relevante gegevens met betrekking tot de levering van elektriciteit en/of gas voor SEC beschikbaar zijn Onjuiste meting a. Indien de klant handelingen heeft verricht waardoor de meetinrichting onjuist functioneert of bij twijfel over de juistheid van het functioneren van de meetinrichting en/of van de meetdata kan zowel de klant als SEC verlangen dat de meetinrichting wordt onderzocht. b. SEC en de klant dienen overeen te komen welke deskundige het onderzoek gaat uitvoeren. Indien er binnen drie weken geen overeenstemming is bereikt, wijst SEC een meetverantwoordelijke of deskundige aan. c. De kosten voor het onderzoek zijn voor rekening van de partij op wiens verzoek het onderzoek wordt verricht, tenzij anders bepaald door het Technisch Reglement. Indien de afwijking groter is dan is toegestaan, mag deze partij de kosten verhalen op de eigenaar van de meetinrichting. d. Na het onderzoek bepaalt SEC opnieuw het volume van de levering op basis van de resultaten van het onderzoek. SEC corrigeert de facturen en verstuurt deze opnieuw. e. Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van het volume van de levering, maakt SEC een inschatting op basis van de beschikbare meetdata. f. SEC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de communicatie van foutieve meetgegevens of voor de laattijdige communicatie van meetgegevens door de distributienetbeheerder. 13 Informatieverplichtingen van de klant 13.1 Algemeen a. De klant verplicht zich ertoe om geen enkele handeling uit te voeren waardoor de levering van elektriciteit en/of gas door SEC wordt belemmerd. b. De klant dient ervoor te zorgen dat bij het aangaan van het contract alle door SEC gevraagde gegevens die benodigd zijn voor de levering, volledig, correct en tijdig worden doorgegeven aan SEC. De klant is verantwoordelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid door het niet correct en/of tijdig aanleveren van de benodigde gegevens. c. De klant is verplicht aan SEC de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het contract. De klant geeft alle beschikbare informatie door die noodzakelijk of nuttig is voor SEC. d. In de onderstaande gevallen stelt de klant SEC zo spoedig mogelijk, uiterlijk 25 werkdagen voorafgaand aan het betreffende feit, op de hoogte van alle volledige en juiste gegevens en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van het contract van belang kunnen zijn, zoals: i. Door de klant waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in een aansluiting en/of meetinrichting, verbreking van de verzegeling bij inbegrepen; ii. Door de klant voorgenomen vervanging en/of aanpassing van een aansluiting en/of meetinrichting; iii. Door de klant voorziene substantiële afwijkingen van het verwachte jaarverbruik; iv. Alle relevante gegevens met betrekking tot (niet-)geplande onderbrekingen ten gevolge van werkzaamheden en andere (niet-)geplande afwijkingen van de standaard bedrijfsvoering; v. Alle informatie omtrent mogelijke substantiële verslechtering van de financiële positie; vi. Alle wijzigingen betreffende adresgegevens, tenaamstelling, contactgegevens, bankrekeningnummer, factuuradres etc.; vii. Door de klant voorgenomen verhuizing, bedrijfsovername, bedrijfsbeëindiging, fusie, (af)splitsing dan wel verkoop van een bedrijfsonderdeel en/of andere ingrijpende wijziging in de ondernemingsstructuur en/of het bestuur van de klant. e. Indien SEC niet minimaal 25 werkdagen voor aanvang van het contract over de volledige en juiste gegevens en bovenstaande wijzigingen beschikt, is SEC niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van het contract en is SEC niet verantwoordelijk voor alle schade en kosten die hieruit voortvloeien Procedure bij verhuizing a. Het contract blijft onverminderd van kracht indien de klant verhuist naar een andere elektriciteits- en/of gasaansluiting. b. De klant is verplicht om een verhuizing zo spoedig mogelijk, uiterlijk 25 werkdagen voorafgaand aan de verhuizing, bij SEC te melden. c. De consument dient SEC op de hoogte te brengen van de overdracht of de afsluiting van de meetinrichting op de aansluiting. Indien de aansluiting blijft bestaan na verhuizing, dient de consument samen met de nieuwe bewoner (of met de eigenaar), de meterstanden schriftelijk vast te leggen op een door beide partijen ondertekend en gedateerd energieovernamedocument. In zijn nieuwe woning dient de consument met de vorige bewoner (of met de eigenaar) de meterstanden schriftelijk vast te leggen op een door beide partijen ondertekend en gedateerd energieovernamedocument. Indien nodig kan SEC een kopie van deze documenten opvragen Procedure bij doorlevering a. De klant verplicht zich ertoe om het doorleveren van elektriciteit en/of gas aan derden vooraf te melden bij SEC. b. Indien de klant geleverde elektriciteit en/of gas beschikbaar stelt aan derden, is SEC gerechtigd om het contract direct te beëindigen of aan te passen Procedure bij eigen productie Indien de klant van een eigen of andere productiecapaciteit gebruik gaat maken, is de klant verplicht om SEC daarover zo spoedig mogelijk in te lichten. SEC is gerechtigd om dan het contract aan te passen. Pagina 8 van 9 Versie: 2014/01/1

9 14 Aansprakelijkheid 14.1 SEC a. SEC is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van een verplichting uit het contract als het niet nakomen het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van SEC of omstandigheden die bepaald zijn door de wet, rechtshandeling of andere regelgeving. b. SEC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade. c. Elke aansprakelijkheid van SEC is beperkt tot een bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak maakt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op basis van de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van SEC komt Procedure bij onderbreking van de levering a. Het contract blijft onverminderd van kracht indien er een beperking of onderbreking van de levering plaatsvindt omdat de distributienetbeheerder geen elektriciteit en/of gas transporteert of er geen aansluitingscontract van kracht is. Het contract blijft ook onverminderd van kracht indien een elektriciteits- en/of gasaansluiting en bijbehorende installaties niet goed functioneren en beperking of onderbreking van de levering plaatsvindt. b. Eventuele schade voor SEC, ontstaan door beperking of onderbreking van de levering door de klant of derden, kan door SEC worden verhaald Eigendom en risico Het eigendom en risico van de geleverde elektriciteit en/of gas gaat op een aansluiting over op de klant. juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het Waalse gewest is groene elektriciteit gedefinieerd door het Waalse decreet dd. 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. Indien SEC ten gevolge van wijzigingen in het overheidsbeleid of door andere buiten haar invloed liggende omstandigheden niet voldoende uit hernieuwbare bronnen opgewekte duurzame energie beschikbaar heeft, kan SEC de levering van deze energie procentueel verminderen en aanvullen met andersoortige, doch zoveel mogelijk duurzaam opgewekte, energie. SEC zal in geen geval tot schadevergoeding gehouden kunnen worden. 15 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 15.1 Wetgeving Op het contract en de algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing Geschillenbeslechting a. Alvorens zich tot de bevoegde hof of rechtbank te wenden, dient de klant haar klacht eerst schriftelijk aan SEC voor te leggen. Dit moet binnen vier weken nadat het feit zich heeft voorgedaan of wanneer het feit redelijkerwijs pas later geconstateerd kan worden, binnen vier weken na constatering van het feit. b. Geschillen naar aanleiding van het contract, deze algemene voorwaarden en op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen, zullen worden voorgelegd aan de Belgische hoven en rechtbanken. Voor de zakelijke klant is uitsluitend de rechtbank in Gent bevoegd Overmacht a. SEC is gerechtigd zich op overmacht te beroepen in de volgende gevallen: natuurgeweld, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, vandalisme, sabotage, boycotacties, calamiteiten, het niet of niet-tijdig of onjuist functioneren van leidingen, een aansluiting of installaties, arbeidsconflicten, geboden en verboden van overheidswege en bestaande of dreigende tekorten aan de te leveren elektriciteit en/of gas ten gevolge van een ernstige ontwrichting van het evenwicht tussen vraag en aanbod. b. Onder overmacht worden eveneens begrepen: gebreken of beperkingen van het net, gebrek aan capaciteit van de distributienetbeheerder en de onderbreking van de toevoer van productie. c. Indien de overmachtssituatie ernstige gevolgen heeft voor SEC of de klant en de daaruit voortvloeiende gevolgen meer dan 90 dagen blijven voorbestaan, treden SEC en de klant in onderling overleg om een oplossing te vinden. Indien SEC en de klant geen oplossing vinden, zijn beide bevoegd het contract met onmiddellijke ingang te ontbinden. 16 Slotbepaling 16.1 Algemeen a. Artikelen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van het contract voort te duren, blijven na beëindiging en/of ontbinding onverminderd van kracht. b. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor instandhouding van het contract in de huidige vorm niet langer is toegestaan, treden SEC en de klant in onderling overleg om het contract aan te passen en zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de gewijzigde omstandigheden. c. De algemene voorwaarden treden in werking per 1 januari d. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij SEC en zijn daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden ook te vinden op de website van SEC Groene stroom In het Vlaamse gewest is groene stroom gedefinieerd door het Vlaams decreet dd. 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. In het Brusselse hoofdstedelijk gewest is groene elektriciteit gedefinieerd door de Ordonnantie dd. 19 Pagina 9 van 9 Versie: 2014/01/1

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V.

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. Algemene voorwaarden Versie 2015.2 Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. 1.1 Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten waarin DUURZAAM energiezorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikaansluitingen (versie: 09/2015)

Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikaansluitingen (versie: 09/2015) Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikaansluitingen (versie: 09/2015) Inhoudsopgave 1. Toepasselijkheid 2. Partijen 3. Contract 4. Product 5. Levering 6. Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikaansluitingen

Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikaansluitingen Algemene Voorwaarden voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikaansluitingen Versie 09/2015 Inhoudsopgave 1. Toepasselijkheid 1 2. Partijen 1 3. Contract 1 4. Product 1 5. Levering 1 6. Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen (Versie: 09/2015)

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen (Versie: 09/2015) Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen (Versie: 09/2015) Hezelaer Energy B.V. treed op als vergunninghoudende Leverancier Datum: 01-09-2015 Bezoekadres

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland

ALGEMENE VOORWAARDEN. november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland ALGEMENE VOORWAARDEN november 2013 Zeeland West-Brabant Zuid-Holland ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLANK PENSIOENAIRS Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 26 september 2011

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een natuurlijk

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Bijlage 1: Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas door ESSENT BELGIUM NV aan zakelijke afnemers in het Vlaams Gewest.

Bijlage 1: Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas door ESSENT BELGIUM NV aan zakelijke afnemers in het Vlaams Gewest. Bijlage 1: Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas door ESSENT BELGIUM NV aan zakelijke afnemers in het Vlaams Gewest. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 17 december 2015 Algemene voorwaarden Selfinno B.V. Selfinno B.V. (hierna te noemen: Selfinno ) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57003750, gevestigd te Doetinchem,

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor EndeWeb Internet niet bindend en niet van toepassing. EndeWeb Internet is een handelsnaam van Endemar Communicatie: Endemar Communicatie is een eenmanszaak. EndeWeb Internet, gevestigd te 's-gravenhage, kantoorhoudend aan het adres Warnaarslaan 23, 2496 RA

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Groene Hart Juristen

ALGEMENE VOORWAARDEN Groene Hart Juristen Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en en, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas Algemene Vooraarden KomPas 1 ALGEMENE VOORWAARDEN KOMPAS Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan KomPas een opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Servorg Projecten B.V. gevestigd te Den Haag.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Servorg Projecten B.V. gevestigd te Den Haag. ALGEMENE VOORWAARDEN van Servorg Projecten B.V. gevestigd te Den Haag. 1. Algemene bepalingen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Servorg Projecten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden 2009

Aanvullende Voorwaarden 2009 Aanvullende Voorwaarden 2009 Voor levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruikers Versie 2009 www.delta.nl Aanvullende Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie