Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan consumenten, zelfstandigen en KMO s. Versie: 2014/01/1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan consumenten, zelfstandigen en KMO s. Versie: 2014/01/1."

Transcriptie

1 Versie: 2014/01/1 Datum: Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan consumenten, zelfstandigen en KMO s

2 Scholt Energy Control N.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost XA Valkenswaard Postadres: Venecoweg Nazareth +32 (0) Internet:

3 Inhoudsopgave 1 Toepasselijkheid 4 2 Partijen 4 3 Contract 4 4 Product 5 5 Levering 5 6 Vergoedingen 6 7 Kosten 6 8 Facturatie 6 9 Betaling 7 10 Zekerheidstelling 7 11 Distributienetbeheerder 7 12 Meetinrichting 8 13 Informatieverplichtingen van de klant 8 14 Aansprakelijkheid 9 15 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 9 16 Slotbepaling 9

4 1 Toepasselijkheid 1.1 Algemene Voorwaarden a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden en getekende contracten met Scholt Energy Control N.V., hierna te noemen SEC, met betrekking tot de levering van elektriciteit en/of gas. b. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtshandelingen en werkzaamheden verricht door SEC, en alle rechtsverhoudingen die in de toekomst met SEC worden aangegaan. c. Bij strijdigheid tussen bepalingen van de algemene voorwaarden en het contract, geldt de inhoud van het contract boven de algemene voorwaarden. d. De algemene voorwaarden en overige voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. e. In de gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorziet, treft SEC samen met de klant een regeling naar redelijkheid. f. Afwijkingen en aanvullingen op de algemene voorwaarden binden SEC slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. g. Indien een artikel of een lid van een artikel van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig is, nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige artikelen van kracht. SEC en de klant treden in onderling overleg om een nieuw artikel te voorzien met zoveel mogelijk behoud van het doel en de strekking van het oude artikel. 2.2 Klant a. De klant is een consument, indien die uitsluitend voor nietberoepsmatige doeleinden elektriciteit en/of gas verwerft of verbruikt. De klant is een zakelijke klant indien die gedeeltelijk of uitsluitend voor beroepsmatige doeleinden elektriciteit en/ of gas verwerft of verbruikt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van elektriciteit en/of gas (1) aan consumenten en (2) aan zakelijke klanten met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en minder dan 100 MWh gas. Dit geldt voor het geheel van hun aansluitingen op het transmissie-, transport- of distributienet. b. De klant is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon met een aansluiting voor elektriciteit en/of gas die een contract met SEC heeft, aangaat of wil aangaan. 3 Contract 3.1 Algemeen a. Bij wijzigingen van het contract die mondeling of schriftelijk zijn doorgegeven, wordt het bestaande contract aangepast, of wordt er een nieuw contract opgesteld. Indien er een nieuw contract is ondertekend, komt het oude contract te vervallen. b. De bijlagen, addenda en de algemene voorwaarden vormen één geheel met het contract en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. c. Een verwijzing naar het contract omvat automatisch een verwijzing naar de bijlagen en/of addenda. 1.2 Wijzigingen a. SEC heeft het recht om de algemene voorwaarden en de voorwaarden van het contract te wijzigen. b. Indien een overheidsbeslissing een wijziging van deze algemene voorwaarden of de voorwaarden van het contract noodzakelijk maakt, is SEC gerechtigd die wijziging direct door te voeren. De klant heeft dan niet het recht om het contract tussentijds te beëindigen. c. Wijzigingen van de algemene voorwaarden treden 30 dagen na de dag waarop zij aan de klant zijn medegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld. d. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds aangeboden en getekende contracten. e. Indien de klant niet akkoord is met de wijzigingen, moet de klant dit binnen een termijn van 30 dagen schriftelijk melden bij SEC. SEC en de klant treden dan in onderling overleg om nader tot elkaar te komen. 2 Partijen 2.1 Leverancier a. Scholt Energy Control N.V. is een energieleverancier. SEC heeft de leveringsvergunning van de onafhankelijke toezichthouder ontvangen per 1 januari 2010 voor de levering van elektriciteit, en per 1 januari 2013 voor de levering van gas. b. SEC is statutair gevestigd aan de Venecoweg 18, 9810 Nazareth, Ondernemingsnummer: Acceptatietermijn a. Alle aangeboden contracten van SEC zijn geldig binnen de gestelde acceptatietermijn. b. Het contract moet binnen de gestelde acceptatietermijn rechtsgeldig ondertekend zijn en in het bezit zijn van SEC. Indien het contract is ondertekend na de gestelde acceptatietermijn, past SEC het bestaande contract aan of stelt SEC een nieuw contract op, dat de tekenbevoegden opnieuw dienen te ondertekenen. Het oude contract vervalt pas als het aangepaste of nieuwe contract is ondertekend door de tekenbevoegden. 3.3 Ondertekening a. Het contract komt tot stand na rechtsgeldige ondertekening door de klant. b. Indien het contract niet rechtsgeldig is ondertekend, is SEC niet verplicht het contract te aanvaarden. SEC vraagt de klant dan om het contract rechtsgeldig te laten ondertekenen. c. De wijzigingen die mondeling of schriftelijk zijn doorgegeven na de ondertekening van het contract, worden schriftelijk bevestigd door SEC. d. SEC en de klant blijven gebonden aan de bepalingen zoals overeengekomen in het contract en de algemene voorwaarden tot alle verplichten zijn voldaan. e. In de gevallen waarin het contract niet voorziet, treft SEC samen met de klant een regeling naar redelijkheid. 3.4 Geheimhouding a. De inhoud van het contract, de algemene voorwaarden en alle informatie die is verkregen in verband met de uitvoering van het contract, wordt door de ondergetekenden beschouwd Pagina 4 van 9 Versie: 2014/01/1

5 als vertrouwelijke informatie. b. Gedurende de leveringsperiode en na beëindiging van het contract, wordt de vertrouwelijke informatie volledig geheim gehouden door de ondergetekenden. c. Het verstrekken van de vertrouwelijke informatie aan derden is enkel toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondergetekenden. d. Indien de vertrouwelijke informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verstrekt aan derden, is SEC gerechtigd om het contract te ontbinden, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving. e. De klant stemt in met het gebruik van de verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de uitvoering van het contract, facturatie en levering van de contractuele producten of diensten. f. De klantgegevens kunnen tevens worden gebruikt voor promotie-, prospectie- en/of commerciële doeleinden, informatievoorziening over producten van SEC en contractueel met SEC verbonden ondernemingen en hun producten of diensten. Indien de klant dit niet wenst, kan de klant dit schriftelijk aan SEC meedelen. De persoonsgegevens van de klant zullen dan niet voor de in dit lid genoemde doeleinden gebruikt worden. g. De klant stemt ook in met het feit dat SEC zijn/haar persoonsgegevens opvraagt bij en uitwisselt met andere energieleveranciers, de evenwichtsverantwoordelijke en/of de distributienetbeheerder voor wettelijke doeleinden, om de levering van elektriciteit en/of gas goed te laten verlopen en voor de technische aan- en afsluiting. 3.5 Verplichtingen a. SEC is gerechtigd het contract, dan wel alle rechten en verplichtingen uit het contract, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. b. De klant mag haar rechten en verplichtingen uit het contract geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde, met een schriftelijke voorafgaande toestemming van SEC. c. De rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie SEC hoofdelijk een contract heeft afgesloten behoudt het contract. Indien het contract met twee of meer klanten wordt aangegaan, kan SEC hoofdelijke verbondenheid voor nakoming verlangen. d. Het contract blijft onverminderd van kracht indien de rechtsvorm van de klant wordt omgezet in een andere rechtsvorm of wanneer de klant haar onderneming overdraagt aan een andere rechtspersoon. e. Het contract blijft ook onverminderd van kracht indien de klant verhuist naar een andere aansluiting. 3.6 Opzegging a. Onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen inzake sociale openbare dienstverplichtingen en zo mogelijk na voorafgaande waarschuwing, kan SEC de levering onderbreken en/of beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst, indien en zolang de klant één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of de op grond van deze algemene voorwaarden van toepassing zijnde voorschriften niet nakomt. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien: i. de klant zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen na ingebrekestelling niet nakomt; ii. de klant fraudeert of de geleverde elektriciteit en/of gas doorlevert aan derden; iii. de klant nalaat, bij het afsluiten van het contract of tijdens de uitvoering ervan SEC onmiddellijk in te lichten over ieder element waarvan hij kennis heeft dat het de uitvoering van het contract kan verhinderen of bemoeilijken; iv. er voor SEC redenen bestaan om aan te nemen dat de financiële situatie van de zakelijke klant van dien aard is, dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen (bijvoorbeeld in geval van beslag, RSZ-schuld, enz.) of indien de zakelijke klant failliet of in vereffening is, zijn activiteiten stopt of het voorwerp uitmaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie; v. indien de zakelijke klant nalaat om op verzoek van SEC (tijdig) een waarborg te stellen. b. Ingeval van vroegtijdige beëindiging van het contract heeft SEC recht op een schadevergoeding en zal deze schadevergoeding minstens gelijk zijn aan drie maanden gemiddeld verbruik tijdens het laatste jaar vóór de beëindiging van het contract, waarbij SEC het recht voorbehoudt, indien de schade groter is, de volledige schade te verhalen op de klant. c. De klant kan het contract vroegtijdig beëindigen per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, in het geval van ernstige contractuele tekortkomingen die toerekenbaar zijn aan SEC. d. De klant kan het contract steeds opzeggen met een opzegtermijn van tenminste één maand. Deze opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de kalendermaand waarin de opzeg werd gegeven. De beëindiging zal pas effectief worden indien de aansluiting door een andere leverancier van elektriciteit en/of gas wordt voorzien of wordt afgesloten en indien SEC niet meer als leverancier geregistreerd staat bij de distributienetbeheerder. Zoniet, dan zal het contract voortgezet worden. 4 Product a. SEC koopt elektriciteit en/of gas in volgens het overeengekomen product. De productbeschrijving vermeldt op welke wijze en op welke energiemarkten elektriciteit en/of gas wordt verhandeld. b. Het product is afhankelijk van het type aansluiting, de meetinrichting en de wensen van de klant. 5 Levering 5.1 Algemeen a. SEC levert alle benodigde elektriciteit en/of gas op de aansluiting van de klant. De klant neemt alle geleverde elektriciteit en/of gas op de aansluiting uitsluitend af van SEC. b. De leveringsperiode is de periode zoals in het contract is overeengekomen, waarin de feitelijke levering door SEC plaatsvindt, evenals een eventuele verlenging van die periode op basis van het contract. c. De hoeveelheid van de levering wordt vastgesteld op basis van de meetdata. De klant werkt eraan mee dat de relevante meetdata aan SEC verstrekt wordt. d. Het transport van elektriciteit en/of gas naar een Pagina 5 van 9 Versie: 2014/01/1

6 aansluiting is de taak en verantwoordelijkheid van de distributienetbeheerder. e. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor het transport van elektriciteit en/of gas naar een aansluiting wordt of moet worden onderbroken, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de distributienetbeheerder. f. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor de levering van elektriciteit en/of gas wordt of moet worden onderbroken, doet SEC het redelijkerwijs mogelijke om de levering zo snel mogelijk te hervatten. 5.2 Startdatum a. De levering start op de vermelde startdatum in het contract. Dit betekent om 00:00 uur voor een elektriciteitsaansluiting en om 06:00 uur voor een gasaansluiting. b. Door het afsluiten van een contract machtigt de klant SEC om in zijn naam en voor zijn rekening alle nuttige handelingen te verrichten voor het tot stand brengen van de leverancierswissel. Daarbij inbegrepen is het opvragen van zijn EAN-code en zijn (historische) verbruiksgegevens. Indien de klant een consument is en reeds een contract heeft met een andere leverancier is SEC gemachtigd om, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk bericht van de klant, de looptijd en opzegverplichtingen van zijn contract bij zijn huidige leverancier op te vragen. c. De levering vangt aan op het moment dat SEC bij de distributienetbeheerder in het register van de distributienetbeheerder vermeld staat als leverancier voor de aansluiting. Indien de klant een consument is, is SEC in geval van een leverancierswissel behoudens uitdrukkelijk schriftelijk bericht van de klant, gemachtigd om in zijn naam en voor zijn rekening het contract met zijn leverancier op te zeggen, mits naleving van de contractuele opzegtermijn. De levering zal dan starten na afloop van het vorige contract. 5.3 Einddatum a. De levering eindigt op de vermelde einddatum in het contract. Dit betekent om 00:00 uur voor een elektriciteitsaansluiting en om 06:00 uur voor een gasaansluiting. b. Op de einddatum wordt het contract automatisch verlengd voor de duur van één jaar, tenzij de klant of SEC uiterlijk één maand voor de einddatum het contract schriftelijk opzegt. c. SEC heeft het recht om tot uiterlijk twee maanden voor het einde van de leveringsperiode nieuwe prijzen en/of voorwaarden die van toepassing zullen zijn op de nieuwe leveringsperiode aan de klant kenbaar te maken. De klant aanvaardt deze nieuwe prijzen en/of voorwaarden, tenzij hij het contract beëindigt met in achtneming van de opzegtermijn. d. Het contract wordt geacht te zijn verlengd met een variabele looptijd wanneer SEC langer dan 14 dagen na de einddatum elektriciteit en/of gas heeft geleverd. 6 Vergoedingen 6.1 Leveringsvergoeding SEC bepaalt de leveringsvergoeding op basis van het product, het gecontracteerd jaarvolume, de historische meetdata, het afnameprofiel en overige voorwaarden. 6.2 Leveringstarief a. SEC factureert het leveringstarief, dat wordt berekend door de prijzen van het product te vermeerderen of te verminderen met de leveringsvergoeding. b. Het dubbeltarief is van toepassing wanneer het volume wordt opgedeeld in stille en normale uren. c. Het enkeltarief is van toepassing wanneer er maar één telwerk op de meter aanwezig is. Het volume op een aansluiting wordt dan afgerekend volgens één tarief. 6.3 Vastrechtvergoeding SEC factureert een vastrechtvergoeding per elektriciteits- en/ of gasaansluiting per maand voor de administratieve taken die SEC uitvoert voor het verhandelen en leveren van elektriciteit en/of gas. 7 Kosten 7.1 Transport- en distributiekosten De transport- en distributiekosten, verschuldigd aan de distributienetbeheerder, worden door SEC automatisch volledig doorgerekend aan de klant. 7.2 Belastingen en heffingen Het leveringstarief wordt verhoogd met belastingen, bijdragen, heffingen, werkingskosten reguleringsinstanties, ristorno s en toeslagen die SEC van overheidswege verplicht of respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen. Wijzigingen in nieuwe en bestaande belastingen, bijdragen, heffingen, werkingskosten reguleringsinstanties, ristorno s en toeslagen geven de klant geen recht tot tussentijdse beëindiging van het contract. 7.3 Certificering De kosten die een gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen om groene stroom-, groene warmte-, warmtekracht- en/ of analoge certificaten voor te leggen in het kader van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, en van wettelijke verplichtingen inzake het milieu worden doorgerekend als onderdeel van de elektriciteits- en/of gasprijs. 8 Facturatie 8.1 Algemeen a. SEC factureert een voorschot voor de levering van elektriciteit en/of gas en de in artikel 7 genoemde kosten. De hoogte van deze voorschotfacturen wordt in redelijkheid door SEC bepaald op basis van de van de distributienetbeheerder ontvangen meetdata of op basis van het door de klant geschatte verbruik. b. Op basis van de meetgegevens die overeenkomstig artikel 8.2 aan SEC zijn gecommuniceerd, ontvangt de klant elk jaar een jaarafrekening. De gefactureerde voorschotten worden daarmee verrekend. Indien SEC geen of geen correcte meetgegevens heeft ontvangen, of indien de meetgegevens laattijdig verstrekt worden door de distributienetbeheerder, behoudt SEC het recht om het verbruik van de klant in te Pagina 6 van 9 Versie: 2014/01/1

7 schatten en op basis daarvan te factureren. 8.2 Meterstanden SEC ontvangt de meterstanden van de distributienetbeheerder. Indien de klant de meterstanden zelf aan SEC meedeelt is de klant verantwoordelijk voor de juiste opgave van de meterstanden. De meterstanden zoals ontvangen van de distributienetbeheerder hebben in elk geval voorrang. 9 Betaling 9.1 Algemeen De klant heeft de keuze uit twee betalingsmethoden: betaling door middel van domiciliëring of betaling via overschrijving. De betalingsmethode is overeengekomen in het contract. 9.2 Domiciliëring a. De klant betaalt de facturen middels domiciliëring. De domiciliëring vindt plaats na het verstrijken van de betalingstermijn. b. De klant machtigt SEC om de facturen te innen van het vermelde bankrekeningnummer. c. De klant zorgt ervoor dat het te incasseren bedrag niet aan een maximum is gebonden en dat het saldo op het bankrekeningnummer toereikend is. 9.3 Betaling via overschrijving a. De klant betaalt de facturen via overschrijving. De overschrijving moet plaatsvinden voor het verstrijken van de betalingstermijn. b. De klant is verplicht om de overschrijving uit te voeren op het bankrekeningnummer van SEC. 9.4 Betalingstermijn a. De facturen dienen conform de overeengekomen betalingstermijn te worden betaald. b. Indien de klant niet, niet volledig en/of niet tijdig de factuur betaalt, is er sprake van wanbetaling. SEC stuurt hierop een betalingsherinnering met een ingebrekestelling. Indien de klant na deze sommatie niet betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim. c. Bij niet tijdige of gedeeltelijke betaling van een verschuldigde factuur is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag, op elk openstaand bedrag tot de datum van volledige betaling. De interest zal gelijk zijn aan de wettelijke rentevoet voor de consumenten en aan de rentevoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voor de zakelijke klanten. d. Tenzij de wet dit niet toelaat is SEC gerechtigd om administratiekosten aan te rekenen voor het toezenden van extra facturen of brieven op verzoek van de klant of als gevolg van zijn nalaten. SEC heeft recht op een vergoeding van de klant voor de kosten van gerechtelijke- of buitengerechtelijke inning. e. Indien en zolang de klant niet voldoet aan enige verplichting van het contract is SEC bevoegd, na voorafgaande waarschuwingen, haar verplichtingen van het contract aan de klant op te schorten. f. SEC kan de levering aan de klant opschorten zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid jegens de klant. De gemaakte kosten door SEC voor deze opschorting komen voor rekening van de klant. g. De verplichting van de klant tot betaling van de factuur wordt niet opgeschort of opgeheven met het indienen van enig bezwaar van de klant tegen de factuur. h. De klant is niet gerechtigd een gefactureerd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat SEC hem verschuldigd is. i. Vorderingen wegens levering van elektriciteit en/of gas worden beschouwd als één en ondeelbaar. Betaling in gedeelten kan alleen met toestemming van SEC plaatsvinden. j. Wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende sociale dienstverplichtingen prevaleren boven deze bepalingen. Als de consument het statuut heeft van beschermde klant of recht heeft op het sociaal tarief, dan dient deze SEC tijdig de nodige bewijzen en stukken te bezorgen, behoudens tegenstrijdige wettelijke bepalingen. 10 Zekerheidstelling a. De kredietverzekeringsmaatschappij van SEC beoordeelt de kredietwaardigheid van de zakelijke klant. De kredietwaardigheid wordt beoordeeld op basis van de jaarcijfers van de klant, zoals bekend zijn bij de kredietverzekeringsmaatschappij. b. Indien voor aanvang van, of tijdens de leveringsperiode de kredietwaardigheid van de zakelijke klant niet langer positief wordt beoordeeld, heeft SEC het recht om extra zekerheden te vragen. c. SEC heeft het recht om aanvullende zekerheden te vragen van consumenten, indien het toepasselijk recht dit toelaat. d. De extra zekerheden worden door SEC bepaald, waarbij als uitgangspunt een van de volgende drie mogelijkheden wordt gekozen: bankgarantie, waarborgsom of vooruitbetaling. e. Indien de klant niet voorziet in aanvullende zekerheid, heeft SEC het recht om het contract te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding. 11 Distributienetbeheerder a. De klant zorgt voor een apart aansluitingscontract met de distributienetbeheerder voor zijn aansluiting op het net. SEC is geen partij bij dit aansluitingscontract en is niet verantwoordelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-nakoming van dit aansluitingscontract door de klant of door de distributienetbeheerder. b. De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continuïteit en de kwaliteit van levering van elektriciteit en/of gas. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van SEC. Indien de distributienetbeheerder de toevoer van elektriciteit en/ of gas beperkt of onderbreekt, heeft SEC ook het recht om de levering te beperken of te onderbreken, zonder de klant daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Pagina 7 van 9 Versie: 2014/01/1

8 12 Meetinrichting 12.1 Algemeen De klant verricht geen handelingen waardoor het juist functioneren van de meetinrichting wordt verhinderd Meting a. De meting van het volume van de levering wordt op de meetinrichting uitgevoerd. b. De klant zorgt ervoor dat op elk gewenst moment alle relevante gegevens met betrekking tot de levering van elektriciteit en/of gas voor SEC beschikbaar zijn Onjuiste meting a. Indien de klant handelingen heeft verricht waardoor de meetinrichting onjuist functioneert of bij twijfel over de juistheid van het functioneren van de meetinrichting en/of van de meetdata kan zowel de klant als SEC verlangen dat de meetinrichting wordt onderzocht. b. SEC en de klant dienen overeen te komen welke deskundige het onderzoek gaat uitvoeren. Indien er binnen drie weken geen overeenstemming is bereikt, wijst SEC een meetverantwoordelijke of deskundige aan. c. De kosten voor het onderzoek zijn voor rekening van de partij op wiens verzoek het onderzoek wordt verricht, tenzij anders bepaald door het Technisch Reglement. Indien de afwijking groter is dan is toegestaan, mag deze partij de kosten verhalen op de eigenaar van de meetinrichting. d. Na het onderzoek bepaalt SEC opnieuw het volume van de levering op basis van de resultaten van het onderzoek. SEC corrigeert de facturen en verstuurt deze opnieuw. e. Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van het volume van de levering, maakt SEC een inschatting op basis van de beschikbare meetdata. f. SEC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de communicatie van foutieve meetgegevens of voor de laattijdige communicatie van meetgegevens door de distributienetbeheerder. 13 Informatieverplichtingen van de klant 13.1 Algemeen a. De klant verplicht zich ertoe om geen enkele handeling uit te voeren waardoor de levering van elektriciteit en/of gas door SEC wordt belemmerd. b. De klant dient ervoor te zorgen dat bij het aangaan van het contract alle door SEC gevraagde gegevens die benodigd zijn voor de levering, volledig, correct en tijdig worden doorgegeven aan SEC. De klant is verantwoordelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid door het niet correct en/of tijdig aanleveren van de benodigde gegevens. c. De klant is verplicht aan SEC de nodige medewerking te verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het contract. De klant geeft alle beschikbare informatie door die noodzakelijk of nuttig is voor SEC. d. In de onderstaande gevallen stelt de klant SEC zo spoedig mogelijk, uiterlijk 25 werkdagen voorafgaand aan het betreffende feit, op de hoogte van alle volledige en juiste gegevens en wijzigingen in omstandigheden die voor de uitvoering van het contract van belang kunnen zijn, zoals: i. Door de klant waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in een aansluiting en/of meetinrichting, verbreking van de verzegeling bij inbegrepen; ii. Door de klant voorgenomen vervanging en/of aanpassing van een aansluiting en/of meetinrichting; iii. Door de klant voorziene substantiële afwijkingen van het verwachte jaarverbruik; iv. Alle relevante gegevens met betrekking tot (niet-)geplande onderbrekingen ten gevolge van werkzaamheden en andere (niet-)geplande afwijkingen van de standaard bedrijfsvoering; v. Alle informatie omtrent mogelijke substantiële verslechtering van de financiële positie; vi. Alle wijzigingen betreffende adresgegevens, tenaamstelling, contactgegevens, bankrekeningnummer, factuuradres etc.; vii. Door de klant voorgenomen verhuizing, bedrijfsovername, bedrijfsbeëindiging, fusie, (af)splitsing dan wel verkoop van een bedrijfsonderdeel en/of andere ingrijpende wijziging in de ondernemingsstructuur en/of het bestuur van de klant. e. Indien SEC niet minimaal 25 werkdagen voor aanvang van het contract over de volledige en juiste gegevens en bovenstaande wijzigingen beschikt, is SEC niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van het contract en is SEC niet verantwoordelijk voor alle schade en kosten die hieruit voortvloeien Procedure bij verhuizing a. Het contract blijft onverminderd van kracht indien de klant verhuist naar een andere elektriciteits- en/of gasaansluiting. b. De klant is verplicht om een verhuizing zo spoedig mogelijk, uiterlijk 25 werkdagen voorafgaand aan de verhuizing, bij SEC te melden. c. De consument dient SEC op de hoogte te brengen van de overdracht of de afsluiting van de meetinrichting op de aansluiting. Indien de aansluiting blijft bestaan na verhuizing, dient de consument samen met de nieuwe bewoner (of met de eigenaar), de meterstanden schriftelijk vast te leggen op een door beide partijen ondertekend en gedateerd energieovernamedocument. In zijn nieuwe woning dient de consument met de vorige bewoner (of met de eigenaar) de meterstanden schriftelijk vast te leggen op een door beide partijen ondertekend en gedateerd energieovernamedocument. Indien nodig kan SEC een kopie van deze documenten opvragen Procedure bij doorlevering a. De klant verplicht zich ertoe om het doorleveren van elektriciteit en/of gas aan derden vooraf te melden bij SEC. b. Indien de klant geleverde elektriciteit en/of gas beschikbaar stelt aan derden, is SEC gerechtigd om het contract direct te beëindigen of aan te passen Procedure bij eigen productie Indien de klant van een eigen of andere productiecapaciteit gebruik gaat maken, is de klant verplicht om SEC daarover zo spoedig mogelijk in te lichten. SEC is gerechtigd om dan het contract aan te passen. Pagina 8 van 9 Versie: 2014/01/1

9 14 Aansprakelijkheid 14.1 SEC a. SEC is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van een verplichting uit het contract als het niet nakomen het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van SEC of omstandigheden die bepaald zijn door de wet, rechtshandeling of andere regelgeving. b. SEC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade. c. Elke aansprakelijkheid van SEC is beperkt tot een bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak maakt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op basis van de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van SEC komt Procedure bij onderbreking van de levering a. Het contract blijft onverminderd van kracht indien er een beperking of onderbreking van de levering plaatsvindt omdat de distributienetbeheerder geen elektriciteit en/of gas transporteert of er geen aansluitingscontract van kracht is. Het contract blijft ook onverminderd van kracht indien een elektriciteits- en/of gasaansluiting en bijbehorende installaties niet goed functioneren en beperking of onderbreking van de levering plaatsvindt. b. Eventuele schade voor SEC, ontstaan door beperking of onderbreking van de levering door de klant of derden, kan door SEC worden verhaald Eigendom en risico Het eigendom en risico van de geleverde elektriciteit en/of gas gaat op een aansluiting over op de klant. juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het Waalse gewest is groene elektriciteit gedefinieerd door het Waalse decreet dd. 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. Indien SEC ten gevolge van wijzigingen in het overheidsbeleid of door andere buiten haar invloed liggende omstandigheden niet voldoende uit hernieuwbare bronnen opgewekte duurzame energie beschikbaar heeft, kan SEC de levering van deze energie procentueel verminderen en aanvullen met andersoortige, doch zoveel mogelijk duurzaam opgewekte, energie. SEC zal in geen geval tot schadevergoeding gehouden kunnen worden. 15 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 15.1 Wetgeving Op het contract en de algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing Geschillenbeslechting a. Alvorens zich tot de bevoegde hof of rechtbank te wenden, dient de klant haar klacht eerst schriftelijk aan SEC voor te leggen. Dit moet binnen vier weken nadat het feit zich heeft voorgedaan of wanneer het feit redelijkerwijs pas later geconstateerd kan worden, binnen vier weken na constatering van het feit. b. Geschillen naar aanleiding van het contract, deze algemene voorwaarden en op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen, zullen worden voorgelegd aan de Belgische hoven en rechtbanken. Voor de zakelijke klant is uitsluitend de rechtbank in Gent bevoegd Overmacht a. SEC is gerechtigd zich op overmacht te beroepen in de volgende gevallen: natuurgeweld, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, vandalisme, sabotage, boycotacties, calamiteiten, het niet of niet-tijdig of onjuist functioneren van leidingen, een aansluiting of installaties, arbeidsconflicten, geboden en verboden van overheidswege en bestaande of dreigende tekorten aan de te leveren elektriciteit en/of gas ten gevolge van een ernstige ontwrichting van het evenwicht tussen vraag en aanbod. b. Onder overmacht worden eveneens begrepen: gebreken of beperkingen van het net, gebrek aan capaciteit van de distributienetbeheerder en de onderbreking van de toevoer van productie. c. Indien de overmachtssituatie ernstige gevolgen heeft voor SEC of de klant en de daaruit voortvloeiende gevolgen meer dan 90 dagen blijven voorbestaan, treden SEC en de klant in onderling overleg om een oplossing te vinden. Indien SEC en de klant geen oplossing vinden, zijn beide bevoegd het contract met onmiddellijke ingang te ontbinden. 16 Slotbepaling 16.1 Algemeen a. Artikelen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van het contract voort te duren, blijven na beëindiging en/of ontbinding onverminderd van kracht. b. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor instandhouding van het contract in de huidige vorm niet langer is toegestaan, treden SEC en de klant in onderling overleg om het contract aan te passen en zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de gewijzigde omstandigheden. c. De algemene voorwaarden treden in werking per 1 januari d. De algemene voorwaarden liggen ter inzage bij SEC en zijn daar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden ook te vinden op de website van SEC Groene stroom In het Vlaamse gewest is groene stroom gedefinieerd door het Vlaams decreet dd. 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. In het Brusselse hoofdstedelijk gewest is groene elektriciteit gedefinieerd door de Ordonnantie dd. 19 Pagina 9 van 9 Versie: 2014/01/1

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V.

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. Algemene voorwaarden Versie 2015.2 Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. 1.1 Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten waarin DUURZAAM energiezorg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers in België

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers in België Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Geldig van 1 oktober 2011 tot en met 31 oktober 2011 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten, Zelfstandigen en KMO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers

Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers Algemene voorwaarden Levering Elektriciteit aan grootzakelijke Afnemers Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting : Een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Artikel 1: Definities: Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Antargaz aardgas afneemt.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX Tussen : Referentie: AM: Eneco België B.V., met zetel te Rotterdam en met bijkantoor te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455i, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014]

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] ARTIKEL 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIEREGELS 1. In deze Overeenkomst wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleinzakelijk

Algemene Voorwaarden Kleinzakelijk Algemene Voorwaarden Kleinzakelijk Artikel 1 Begrippenlijst Aansluit- en transportovereenkomst: de afspraken tussen Klant en een Netbeheerder met betrekking tot het in stand houden van de aansluiting en/of

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux januari 2012 Deze Algemene Voorwaarden Zakelijk (hierna: Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier en op elke overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ BIJ DE LEVERINGSOVEREENKOMST VAN ELEKTRICITEIT AAN NIET-PARTICULIEREN IN HET VLAAMSE GEWEST 1. Definities Voor deze overeenkomst gelden volgende definities: a) Aansluitingsadres:

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Algemene Voorwaarden en Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 881401 voor België. Geldig van 1 januari 2014 t/m 31 januari 2014. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief

Nadere informatie

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015

Modelcontract. Algemene leveringsvoorwaarden. Versie: 2015/07/1. Datum: 01-07-2015 Versie: 2015/07/1 Datum: 01-07-2015 Modelcontract Algemene leveringsvoorwaarden Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 Elektriciteit Eneco Zakelijk B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 Elektriciteit Eneco Zakelijk B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 Elektriciteit Eneco Zakelijk B.V. In werking tredende per 1 april 2014 2 Eneco LEESWIJZER I Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op zakelijke Groot-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Greenchoice Groene stroom èn groen gas voordeliger dan gewone energie ALGEMENE VOORWAARDEN 2010 VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS AAN KLEINVERBRUIKERS Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van

Nadere informatie

=Qwint= POSTBUS 856 7550 AW HENGELO TEL O74 250 06 08 FAX 074 376 62 19 Info@qwint.nl

=Qwint= POSTBUS 856 7550 AW HENGELO TEL O74 250 06 08 FAX 074 376 62 19 Info@qwint.nl Qwint voor de levering van elektriciteit aan de vrije zakelijke markt Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan de grootzakelijke markt =Qwint= POSTBUS 856 7550 AW HENGELO TEL O74 250

Nadere informatie

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van gas aan zakelijke klanten. www.delta.nl

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van gas aan zakelijke klanten. www.delta.nl DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van gas aan zakelijke klanten www.delta.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 2 Artikel 2 Overeenkomst tot levering

Nadere informatie

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl

DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten. www.delta.nl DELTA Energy B.V. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan zakelijke klanten www.delta.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid 2 Artikel 2 Overeenkomst tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart voor particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart voor particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 791309 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 september 2013 t/m 30 september 2013. eni relax 1 jaar Elektriciteit (prijzen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MAIN Energie BV voor zakelijke verbruikers van gas. Oktober 2009

Algemene Voorwaarden MAIN Energie BV voor zakelijke verbruikers van gas. Oktober 2009 Algemene Voorwaarden MAIN Energie BV voor zakelijke verbruikers van gas Oktober 2009 pagina 1/12 Main Energie B.V. Juni 2009 MAIN Energie B.V. Algemene Voorwaarden MAIN Energie BV voor zakelijke verbruikers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers ALGEMENE VOORWAARDEN Jules Energy B.V. inzake levering van elektriciteit, alsmede inkoop en/of verkoop van elektriciteit, bij zakelijke Grootverbruikers Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Zakelijk E.ON Benelux per 1 januari 2014 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Leverancier en op de totstandkoming, het bestaan en/of de uitvoering

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013.

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. - OM TE BEWAREN - Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie