Plan van Aanpak. Nederlandse Basketball Bond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak. Nederlandse Basketball Bond"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Project Integratie en Upgrade Administratie Nederlandse Basketball Bond Versie 0.2 Nederlandse Basketball Bond Wattbaan ML Nieuwegein

2 Index Index Inleiding Aanleiding Doel Auditorium Referenties naar documenten Documenthistorie Projectdefinitie Duur Op te leveren producten Projectrisico s Relaties met andere projecten Relaties met externen Organisatiestructuur Inleiding Projectstructuur Stuurgroep Leden Verantwoordelijkheden Producten Projectgroep Leden Verantwoordelijkheden Producten Werkgroep Administratie (+ gegevens/conversie) Leden Verantwoordelijkheden Producten Werkgroep Rapportage Leden Verantwoordelijkheden Producten Beschikbaarheid Vakanties Planning Planning Detailplanning Bijlage 1 Termen I_PvA- Integratie en Upgrade_Administratie NBB 2 / 13

3 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De aanleiding om te kijken naar de financiële inrichting en de verwerking van de financiële gegevens is tweeledig: - De implementatie van het strategisch plan (de integratie van vijf autonome Rayons in één NBB-organisatie); - De organisatie te faciliteren om in control te komen voor de financiële administratie en overige ondersteunende onderdelen. 1.2 Doel Het doel van dit document is aan te geven op welke wijze de integratie en de upgrade van de administratie bij de Nederlandse Basketball Bond zal plaatsvinden. Hierbij zal onder andere aandacht worden besteed aan de projectstructuur en de planning. In het bestuur van de NBB is akkoord gegeven om de administratie te verbeteren en te optimaliseren. In deze geoptimaliseerde administratie zijn de grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers en projecten (de dimensies) eenvoudiger opgezet. De basis van de vernieuwde opzet is de bedrijfsvoering van de NBB. Het resultaat van deze aanpassingen is: 1. duidelijke boekingsgangen; 2. rapportages eenvoudiger te produceren; 3. betere verantwoordings- en stuurinformatie. In dit plan van aanpak worden de diverse activiteiten die in het kader van dit project door de projectleden worden uitgevoerd in kaart gebracht. De activiteiten worden afgebakend en in tijd uitgezet. Op deze wijze kunnen de activiteiten van de betrokken partijen op elkaar worden afgestemd en kan de voortgang worden gecontroleerd. Bijkomend doel voor dit project is indien het mogelijk en wenselijk is om stappen te zetten in het digitaliseren van de organisatie. Hierbij is de organisatie voorbereid voor de toekomst. 1.3 Auditorium Dit document is gericht aan het bestuur/directie en de medewerkers van de NBB die betrokken zijn bij de upgrade en integratie naar de nieuwe administratie. 1.4 Referenties naar documenten Naam document Versie Datum I_PvA- Integratie en Upgrade_Administratie NBB 3 / 13

4 1.5 Documenthistorie Datum Versie Toelichting Auteur Gefiatteerd* Initiële opzet Marcel Müller Aanpassingen na gesprek Marcel Müller met Martin Groot I_PvA- Integratie en Upgrade_Administratie NBB 4 / 13

5 2 Projectdefinitie Dit project beslaat de integratie en de upgrade van de administratie van de Nederlandse Basketball Bond. 2.1 Duur Startdatum : 1 augustus 2012 Einddatum : 31 januari Op te leveren producten 1. Plan van aanpak en detailplanning 2. Inrichting volgens inventarisaties en interviews 3. Conversie document 4. Rapportage (middels Excel add-in, Sumatra, Crystal Reports) voor een correcte informatieweergave naar subsidieverstrekker en managementinformatie voor o.a. bestuur NBB, directie, projectleiders en budgethouders van de toekomstige commissies om sturing te kunnen geven aan de NBB-organisatie. 5. Integratie Rayons (afdelingen) in de administratie organisatiestructuur 6. Optimalisatie in verwerking gegevens (betaalbestanden genereren, verwerken bankafschriften, inboeken loonjournaalposten, afschrijvingsjournaalposten, enz ) De benodigde rapporten zullen in samenwerking met de NBB gemaakt worden. De organisatie zal de resultaten ook moeten controleren en verifiëren. Deze producten zullen worden opgeleverd volgens de Prince2 standaard. 2.3 Projectrisico s Nr Onderkende risico s*: Mensen Kans L/M/H Impact L/M/H Effectieve tegenmaatregel(en) Actiehouder 1 Beschikbaarheid van de benodigde resources. De harde einddatum heeft tot gevolg dat de resources beschikbaar moeten zijn volgens planning. 2 Beschikbaarheid vrijwilligers benodigd in dit project. M H Goede (vakantie)planning M M Ruime planning hanteren met goede doelstellingen. 3 Kennis en ervaring van medewerkers NBB M L Bijscholing van medewerkers op juiste moment. I_PvA- Integratie en Upgrade_Administratie NBB 5 / 13

6 Techniek 4 Afhankelijkheid externe factoren, ICT servers (Huis van de Sport). Algemeen M M Een goede planning en bewaking m.b.t. deze externe factoren zodat deze geen invloed hebben op de planning. *Risico s worden aangevuld naar aanleiding van het periodieke projectoverleg. 2.4 Relaties met andere projecten Er is een sterke afhankelijkheid met project integratie Rayons naar NBB. Medewerkers van NBB doen mee met de implementatiegesprekken/inrichtingsgesprekken. Hier zal tijd worden gevraagd van de medewerkers en van de vrijwilligers van NBB (centraal en decentraal). Tevens is het project het Ontwikkelen Meerjarenbegroting NBB met een eerste begroting voor 2013 welke een sterke relatie heeft met dit project. Het doel is om in de uitwerkingen van beide projecten naar elkaar toe te werken, waardoor beide projecten naadloos op elkaar zullen aansluiten. 2.5 Relaties met externen In dit project zijn een aantal relaties met externen. - Huis van de Sport (in Nieuwegein) voor o.a. ICT - Loon- en Salarisadministratie - ISS (software voor o.a. ledenadministratie) - Eric van de Sande I_PvA- Integratie en Upgrade_Administratie NBB 6 / 13

7 3 Organisatiestructuur 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de gegevens van de personen genoteerd die betrokken zijn bij het project. Er is een onderverdeling gemaakt in een stuurgroep, projectgroep en verschillende werkgroepen om de specialisaties goed van elkaar te kunnen scheiden. 3.2 Projectstructuur Voor de duur van het project wordt een tijdelijke organisatie opgezet: Stuurgroep Martin Groot Jan-Wim Stals Projectgroep Marcel Müller Eric van de Sande Werkgroep Administratie Administrateur,Budgethouder, Projectgroepleden Werkgroep Rapporten Bestuurslid,Budgethouder,Afdelingsmanager Projectleider,Projectgroeplid,Administrateur 3.3 Stuurgroep Leden Naam Functie Telefoonnummer Martin Groot (Beoogd) Penningmeester NBB ail.com Jan-Wim Stals Directeur nbb.basektbal.nl * De persoon die onderstreept is, is de voorzitter van de stuurgroep Verantwoordelijkheden De stuurgroep is eindverantwoordelijke voor de oplevering van het project. Zij geeft sturing aan de projectgroep en controleert het budget en de planning die door de projectgroep worden beheerd. Daarnaast fiatteert deze groep de mijlpalen van het project en neemt beslissing op ingebrachte stukken door de projectgroep Producten In deze paragraaf worden de verschillende producten gedefinieerd die de stuurgroep op moet leveren en waarvoor de stuurgroep verantwoordelijk is. I_PvA- Integratie en Upgrade_Administratie NBB 7 / 13

8 Doel Accorderen Plan van aanpak en Planning Beschrijving Goedkeuring geven over de inhoud van het plan van aanpak en de planning Bronnen Plan van aanpak Planning Uiterlijk en formaat MS Word document Verantwoordelijke(n) Voorzitter stuurgroep Doel Accorderen Upgrade Beschrijving Goedkeuring geven over de uitgevoerde upgrade van de administratie Bronnen Verslagen van werkgroep Upgrade Uiterlijk en formaat MS Word document Verantwoordelijke(n) Voorzitter stuurgroep 3.4 Projectgroep Leden Naam Functie Telefoonnummer Marcel Müller Consultant Eric van de Sande Consultant Voorzitter WG Administratie Voorzitter WG Rapportage * De persoon die onderstreept is, is de voorzitter van de projectgroep Verantwoordelijkheden Invulling geven aan het totale project Verantwoordelijk voor het projectresultaat Korte en lange termijnplanning van het project Aansturing werkgroepen Delegeren van verantwoordelijkheden aan werkgroepen Afstemming c.q. aansluiting van resultaten van de werkgroepen (configuratie management) Vervolgacties ondernemen bij problemen en veranderingen (veranderingsmanagement). Indien deze niet binnen de projectgroep opgelost kunnen worden, dient dit naar de stuurgroep geëscaleerd te worden. Rapportage aan de stuurgroep Risicomanagement Bewaking voortgangsverslagen van de werkgroepen die vervolgens als input dienen voor het periodiek projectoverleg I_PvA- Integratie en Upgrade_Administratie NBB 8 / 13

9 3.4.3 Producten In deze paragraaf worden de verschillende producten gedefinieerd die de projectgroep op moet leveren en waarvoor de projectgroep verantwoordelijk is. Doel Plan van aanpak Beschrijving Het plan van aanpak geeft inzicht in de structuur van het project, waarbij per projectgroep en werkgroep de bezetting, verantwoordelijkheden en op te leveren producten is aangegeven. Bronnen Plan van aanpak Uiterlijk en formaat MS Word document Verantwoordelijke(n) Voorzitter projectgroep Doel Planning Beschrijving In de detailplanning staan alle activiteiten vermeld die tijdens het project uitgevoerd dienen te worden. Per activiteit staat onder andere de verantwoordelijke, startdatum en einddatum aangegeven. Bronnen Plan van aanpak Uiterlijk en formaat MS Word document Verantwoordelijke(n) Voorzitter projectgroep 3.5 Werkgroep Administratie (+ gegevens/conversie) Leden Naam Functie Telefoonnummer * De persoon die onderstreept is, is de voorzitter van de werkgroep Verantwoordelijkheden Het opleveren van de inrichting van de financiële administratie, voorraadadministratie, projectadministratie en loon-/salarisadministratie. Verantwoordelijk voor de oplevering van de (deel)producten, gedelegeerd vanuit de projectgroep. Rapportage aan projectgroep (status, problemen en veranderingen). Maken van verslagen en het overdragen aan de projectgroep (door ieder lid van de werkgroep). Digitaliseringsmogelijkheden onderzoeken ter voorbereiding van de toekomstige NBB organisatie (Inkoopfacturen, loonjournaalposten inlezen, betaalbestanden verwerken) Producten In deze paragraaf worden de verschillende producten gedefinieerd die de werkgroep op moet leveren en waarvoor de werkgroep verantwoordelijk is. Doel Beschrijving Bronnen Uiterlijk en formaat Brugstaat, van-naar reports, controletesten Alle informatie die nodig is voor de volledige inrichting van de administratie (grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers en afhankelijkheden Standaard Verschillende bronnen I_PvA- Integratie en Upgrade_Administratie NBB 9 / 13

10 Verantwoordelijke(n) Voorzitter werkgroep 3.6 Werkgroep Rapportage Leden Naam Functie Telefoonnummer * De persoon die onderstreept is, is de voorzitter van de werkgroep Verantwoordelijkheden Verantwoordelijk voor de oplevering van de (deel)producten, gedelegeerd vanuit de projectgroep. Rapportage aan projectgroep (status, problemen en veranderingen). Maken van verslagen en het overdragen aan de projectgroep (door ieder lid van de werkgroep). Digitaliseringsmogelijkheden onderzoeken ter voorbereiding van de toekomstige NBB organisatie (rapportages per versturen en ontvangen, automatische acties genereren vanuit de werkstroom en de administratieve organisatie) Producten In deze paragraaf worden de verschillende producten gedefinieerd die de werkgroep op moet leveren en waarvoor de werkgroep verantwoordelijk is. Doel Rapportage voor sturing NBB Beschrijving Alle overzichten die noodzakelijk zijn voor het kunnen maken van rapportages uit Exact Globe Bronnen Standaard Uiterlijk en formaat Hardcopy documenten Verantwoordelijke(n) Voorzitter werkgroep 3.7 Beschikbaarheid Vakanties Naam Start Terug NBB Martin Groot Nvt Nvt Marcel Müller Jan-Wim Stals Eric van de Sande I_PvA- Integratie en Upgrade_Administratie NBB 10 / 13

11 4 Planning De projectplanning geeft aan welke acties, wanneer en door wie worden ondernomen. Deze planning kan gedurende de loop van het project aangepast worden op basis van ervaringen in het project en/of nieuwe gegevens. Echter de livegang datum staat vast op 31 december 2012, en hier kan ook niet van worden afgeweken, omdat dit ook het moment is van de totale integratie van de Rayons en de NBB. 4.1 Planning De hoofdactiviteiten zijn: Bepalen financiële structuur Inrichten financiële structuur in ERP-software Conversie bepalen (NBB en de diverse Rayons) Rapportage definieren om de managementinformatie en de overige informatie eenvoudig uit het systeem te verkrijgen 4.2 Detailplanning Hieronder wordt een globale detailplanning afgegeven. Het eerste doel is te zorgen dat de financiële structuur van één basketball-organisatie (NBB en de Rayons gezamenlijk) in kaart wordt gebracht. Er zullen gesprekken gaan plaatsvinden over de basisprocessen en varianten (projectadministratie/ algemene administratie) en de inrichting en verantwoording hiervan binnen de diverse kaders. Door middel van deze gesprekken zal er ook een vastlegging moeten plaatsvinden van de administratieve organisatie. Aan de hand van die inrichting zullen intensieve testen worden uitgevoerd door de key-users. Ook zullen alle rapportages worden voorgelegd aan de key-users. Pas daarna is het systeem gereed voor verdere uitrol. Er is dus een behoorlijk aandachtspunt ten aanzien van de testfase van de inrichting van de basisprocessen en varianten. Begindatum Einddatum Duur Resources Intake en voorbereiding Maken en accorderen Plan van aanpak en Planning dagen MMU Doorspreken Plan van Aanpak uur MGR / MMU GO/NOGO voor Projectstart Projectmanagement Financiële structuur Eerste opzet financiële structuur dagen MMU Doorspreken eerste opzet financiële structuur uren MGR / EVS / MMU Aanpassingen financiële structuur dagen MMU Afstemming definitieve financiële structuur uur MGR / EVS / MMU Begrotingsstructuur matchen met financiële structuur uur MGR / EVS / MMU* GO/NOGO voor Financiële structuur Projectmanagement Rapportage / management informatie Verzamelen documenten ten behoeve van managementrapportages dagen MGR / JWS / MMU Opstellen nieuwe gewenste rapportages / inventarisatie dagen MGR / JWS / MMU GO/NOGO voor Rapportage / management informatie Projectmanagement I_PvA- Integratie en Upgrade_Administratie NBB 11 / 13

12 Inrichting administratie in ERP-software Inrichting dagen MMU Maken rapportages aan de hand van de voorbeelden dagen MMU Controle inrichting / rapportages dag MGR / EVS / MMU GO/NO GO Inrichting Administratie Projectmanagement Trainingen Inventarisatie gewenste trainingen / kennistekorten dagen MMU Verzorgen trainingen dagen MMU GO/NOGO trainingen Projectmanagement Conversie Uitvoeren proefconversie dag MMU Controleren en bijsturen/uitloop Uitvoeren conversie dag MMU GO/NOGO Conversie/Livegang Projectmanagement Live Live Nazorg / uitloop / openstaande punten Evaluatie project Sluit project af Afsluiting project Projectmanagement I_PvA- Integratie en Upgrade_Administratie NBB 12 / 13

13 Bijlage 1 Termen Sumatra Crystal Reports Excel add-in Prince2 Rapportage-tool voor het snel kunnen maken van (management)- rapportages Rapportage-tool voor het snel kunnen maken van (management)- rapportages Add-in in Exact Globe voor het kunnen exporteren/importeren van gegevens in Microsoft Excel. PRINCE2 ( PRojects IN Controlled Environments) is een gestructureerde methode voor projectmanagement. Deze methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. I_PvA- Integratie en Upgrade_Administratie NBB 13 / 13

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

E-DEPOT 2005. Island Hopping

E-DEPOT 2005. Island Hopping E-DEPOT 2005 Island Hopping Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Het doel...3 2 Projectontwerp...3 A. Producten en resultaten...3 B. Besturing van het project...4 C. Het veranderingsproces...4

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Project Initiation Document Project VVE-Beheer. Project Initiation Document. Project: VVE-Beheer

Project Initiation Document Project VVE-Beheer. Project Initiation Document. Project: VVE-Beheer Project VVE-Beheer Project Initiation Document Project: VVE-Beheer Management samenvatting Het voorliggende Project Initiatie Document behelst het plan van aanpak voor de ontwikkeling van een VVE-Beheer

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

APS INTERTECH Plan van Aanpak SAMPLE CHEM N.V. March 15, 2007 1 of 32 ICP Templates / Project Management VOORBLAD. Akkoord NAAM KLANT b.v... Functie:.

APS INTERTECH Plan van Aanpak SAMPLE CHEM N.V. March 15, 2007 1 of 32 ICP Templates / Project Management VOORBLAD. Akkoord NAAM KLANT b.v... Functie:. VOORBLAD Akkoord NAAM KLANT b.v... Naam: Functie:. Handtekening/Paraaf: d.d.. Akkoord APS InterTech... Naam: Functie:. Handtekening/Paraaf: d.d. March 15, 2007 1 of 32 ICP Templates / Project Management

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Ondersteunend systeem voor de BBC in Oss. Inrichtingsplan Navigus

Ondersteunend systeem voor de BBC in Oss. Inrichtingsplan Navigus Ondersteunend systeem voor de BBC in Oss Versie: 1.0 20 september 2006 Page 1of 32 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Aanleiding...4 1.1.1 Aanleiding verbeteringen planning & control proces...4 1.1.2 Knelpunten

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie

Realisatieplan SSC ICT

Realisatieplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Realisatieplan SSC ICT (Concept) onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 25 januari 2005 Versie 14 Realisatieplan

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

De integratie van kritieke succesfactoren (management) in QMethod

De integratie van kritieke succesfactoren (management) in QMethod De integratie van kritieke succesfactoren (management) in QMethod Naam : René Welmerink E-mail : rene.welmerink@qurius.nl Studentnummer : 835488294 Versie : 1.0 Datum : januari 2009 Masteropleiding : Business

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Plan van aanpak opzet. Archipel Servicepunt. Auteur: In voor zorg-coach Sandra de Jong

Plan van aanpak opzet. Archipel Servicepunt. Auteur: In voor zorg-coach Sandra de Jong Plan van aanpak opzet Archipel Servicepunt Auteur: In voor zorg-coach Sandra de Jong 1 Inhoud Project Archipel Servicepunt... 3 1.1 Aanleiding...3 1.2 De keuze van het project...4 1.3 Doel...6 2. Resultaat...

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 12/031 FCA / 12.30143 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Michel de Bekker Onderwerp : Verbetering projectbeheer UU Status : ter kennisname

Nadere informatie

Inforganize ondernemen in structuur

Inforganize ondernemen in structuur Draaiboek ERP-implementatie Het voorliggende stuk is een werkmethodiek van Inforganize. Het is ontstaan in de praktijk gedurende de implementatie en daarna, door regelmatig even terug te kijken en drie

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers

Project Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces. Projectleiding: Carina de Wijs Angela Breikers Projectplan Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces BEDRIJFSVOERING team BVICA steller Angela Breikers doorkiesnummer 077-3596705 e-mail a.breikers@venlo.nl datum 18 januari 2011 Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Opstellen plan van aanpak

Opstellen plan van aanpak Opstellen plan van aanpak Gedurende de Masterclass HNW op het secretariaat krijg je ervaringe, ideeen, inspiratie en mogelijkheden aangereikt om de managementondersteuning in jouw eigen situatie vorm te

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 2012 Bijlage 1 bij : 120424/alv/5 Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 Sectorspecifieke toepassing van NEN- EN-ISO 9001:2008, ontwikkeld door Partos Versie 0.12 voorjaar 2012 Inleiding Een

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie