VO-1 Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal - SGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VO-1 Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal - SGE"

Transcriptie

1 Voortgezet Onderwijs Product Pagina Voorlichting 301 Helpdesk en Open Spreekuur verschaffing m.b.t. studie en beroep 4 Begeleiding 303 School- en studiekeuzebegeleiding aan individuele cliënten Workshops op het gebied van klassenmanagement Workshops op het gebied van leerlingzorg Workshops op het gebied van teamontwikkeling Thema s op sociaal-emotioneel gebied Traint de trainer sociaal-emotionele competentie Cursus studentenraad Krese Salú (gezond opgroeien) Ondersteuning bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding Lesbrief Plannen en Budgetteren Bon Kriá Cursus Oudercommissie Op Maat Bijlagen - Aanvraagformulier VO-1

2 VO-2

3 Code 301 Helpdesk en Open spreekuur Het komt regelmatig voor dat leerkrachten en ouders/opvoeders ons benaderen met vragen over allerhande zaken die te maken hebben met opvoeding en onderwijs. We merken dat de behoefte aan een helpdesk en een open spreekuur voor opvoedings- en onderwijsvragen in het veld steeds groter wordt. Door middel van dit aanbod willen we inspelen op deze vraag. Leerkrachten/ouders/opvoeders/leerlingen Ondersteuning en advies geven op het gebied van opvoedings- en onderwijszaken. Helpdesk: Wij zijn telefonisch bereikbaar voor al uw onderwijs- en opvoedingsvragen. U kunt ons iedere dinsdag tussen en uur en woensdag tussen en uur bereiken, via het telefoonnummer Open spreekuur U kunt langskomen op ons open spreekuur elke woensdag tussen en uur. Onze locatie is gelegen te Schouwburgweg z/n (voormalig gebouw van de Dienst Sociale Zaken). Zowel de helpdesk als het open spreekuur zijn alleen op schooldagen operationeel, dus niet gedurende de schoolvakanties. VO-3

4 Code 302 verschaffing m.b.t. studie en beroep De behoefte aan informatie over opleidingen, zowel lokaal als in Nederland, de VS en de regio is groot. Sinds 1995 is er een informatiecentrum opgezet om in bovengenoemde behoefte te voorzien. Publiek in het algemeen. verschaffen over studie en beroepen, aan individuele cliënten of in groepsvorm. Het centrum is vrij toegankelijk voor het publiek. Het publiek kan er terecht voor alle informatie over bovengenoemd onderwerp. Er bestaat de mogelijkheid om zelfstandig of onder begeleiding studiegidsen, brochures, handboeken, naslagwerken, computerprogramma s en internet te raadplegen. Voor groepsbezoek is het gewenst vooraf een afspraak te maken. Het centrum is onder kantoortijd open en is vrij toegankelijk voor het publiek. Er is een fulltime informatrice in dienst. Eveline Blijden VO-4

5 VO-5

6 Code 303 Begeleiding van School- en Studiekeuze aan individuele cliënten Het is voor de leerling van belang om een opleiding te volgen die het beste bij hem of haar past. De leerling kent vele keuzemomenten in zijn schoolloopbaan. Een verkeerde keuze kan negatieve consequenties hebben. Zowel ouders als leerlingen benaderen SGE voor hulp bij deze keuzeproblemen. Ook scholen verwijzen leerlingen door die niet binnen de school geholpen kunnen worden. Scholieren, studenten en overig publiek. * De leerling helpen bij het maken van een juiste keuze, rekening houdend met zijn capaciteiten, interesses en persoonlijkheid * verschaffing m.b.t. opleiding en beroep via het informatiecentrum. De cliënt neemt persoonlijk contact op, of wordt door de ouders, school of andere instanties aangemeld. Na een intake wordt een afspraak gemaakt voor een onderzoek. Afhankelijk van de vraagstelling wordt het onderzoekspakket samengesteld. Het onderzoek wordt individueel of in kleine groepjes afgenomen. De resultaten worden met de betrokkene(n) besproken en de follow-up wordt bepaald. Dit kan zijn: oriënteren in het informatiecentrum, ondersteuning bij het realiseren van de gemaakte keuze(n) of verwijzing naar andere instanties. Het onderzoek, inclusief bespreking, neemt 7 à 8 uur in beslag. Edith Wal VO-6

7 Code 304 Workshops op het gebied van klassenmanagment Binnen een gezond pedagogisch klimaat staat een gezonde relatie tussen leerkracht en leerlingen centraal. Een gezonde leerkrachtleerlingrelatie is van essentieel belang voor een goede samenwerking en draagt bij tot het welslagen van de dagelijkse leerstofoverdracht. Onder deze noemer worden een aantal interessante workshops verzorgd, die de leerkracht handvatten biedt voor gezondmaking van het klimaat in de klas. Schoolteam van het voortgezet onderwijs De leerkracht/het schoolteam is in staat een gezond pedagogisch klimaat binnen de groep/school te creëren en te handhaven De workshops kunnen als een totaalpakket worden aangeboden maar ook als losse onderwerpen. Afhankelijk van de behoefte van de school is er ruimte voor nazorg in de vorm van terugkomdagen. 304 a Regels en afspraken 304 b Complimenten en Kritiek 304 c Omgaan met gedrag 304 d Omgaan met een tiener 304 e Omgaan met agressie 304 f Gezond pedagogisch klimaat Het gehele schoolteam wordt geacht aanwezig te zijn op de workshops. Voorafgaand zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden met het team en/of de leiding van de school. Tijdens het oriënterend gesprek wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin het aantal uren en de werkafspraken worden vastgelegd. Tijdsinvestering deelnemers Elk onderwerp bestaat uit 2 à 3 bijeenkomsten van 3 uur. Nazorg: afhankelijk van de behoefte van de school. Per onderwerp: ± 10 à 15 uur incl. voorbereiding. Nazorg: max. 15 uur per onderwerp Ruthmila Obispo Code 305 VO-7

8 Workshops op het gebied van leerlingzorg De laatste jaren heeft het onderwijssysteem van Curaçao veel veranderingen ondergaan. De veranderingen in het voortgezet onderwijs brengen specifieke vraagstukken met zich mee, waardoor de rol van de mentoren een ander karakter heeft gekregen. Leerlingen begeleiden in zelfredzaamheid, zelfstandigheid en leren kiezen is van essentieel belang. Door de toenemende probleemgevallen worden van de mentoren en de zorgteamleden de nodige kennis en vaardigheden verwacht om op tijd problemen te kunnen signaleren, op te vangen en passende hulpverlening aan te bieden. Door middel van een aantal workshops, die specifiek hierop gericht zijn, willen wij de school hierin ondersteunen. Schoolteam van het voortgezet onderwijs Het schoolteam is in staat een goede leerlingzorg te bieden. Aan elk onderwerp worden verschillende bijeenkomsten gewijd. Afhankelijk van de behoefte van de school is er ruimte voor nazorg aan management-, school- en zorgteam. 305 a Leerlingzorg 305 b Leerlingbegeleiding 305 c Mentoraat 305 b Leerlingvolgsysteem Het gehele schoolteam wordt geacht aanwezig te zijn op de workshops. Voorafgaand zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden met het team en/of de leiding van de school. Tijdens het oriënterend gesprek wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin het aantal uren en de werkafspraken worden vastgelegd. Tijdsinvestering deelnemers Deze onderwerpen beslaan meerdere bijeenkomsten van 3 uur. Het aantal wordt vastgesteld afhankelijk van de behoefte en de reeds doorlopen ontwikkelingen binnen de school. Per onderwerp: afhankelijk van het aantal bijeenkomsten max. 50 uur incl. voorbereiding, workshop en nazorg. Nazorg: afhankelijk van de behoefte van de school, max. 25 uur. Ruthmila Obispo VO-8

9 Code 306 Workshops op het gebied van teamontwikkeling Een team ontstaat niet vanzelf. Een schoolteam kan zich opwerken tot een hecht samenwerkingsverband dat topprestaties realiseert. Groepsnormen worden duidelijker zodra teamleden hun rol als teamlid accepteren. De samenwerking komt op gang en de manier waarop mensen samenwerken wordt expliciet of impliciet vastgelegd. Ieder teamlid wordt zich er meer en meer van bewust dat hij de anderen nodig heeft om resultaten te bereiken. Losse individuen transformeren zich in teamspelers, die betrokken zijn bij elkaar en bij de teamdoelen. Schoolteams van het voortgezet onderwijs Ieder lid is zich bewust van zijn/haar rol binnen het team en functioneert als zodanig. Aan elk onderwerp worden verschillende bijeenkomsten gewijd. Afhankelijk van de behoefte van de school is er ruimte voor nazorg. 306 a Teambuilding 306 b Competentieontwikkeling 306 c Intervisie/intercollegiale toetsing Het gehele schoolteam wordt geacht aanwezig te zijn op de workshops. Voorafgaand zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden met het team en/of de leiding van de school. Tijdens het oriënterend gesprek wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin het aantal uren en de werkafspraken worden vastgelegd. Tijdsinvestering deelnemers De meeste van deze onderwerpen beslaan meerdere bijeenkomsten van 3 uur. Het aantal wordt vastgesteld afhankelijk van de behoefte van de school. Nazorg: afhankelijk van de behoefte van de school, max. 25 uur. Per workshop: afhankelijk van het aantal bijeenkomsten max. 50 uur incl. voorbereiding. Ruthmila Obispo VO-9

10 Code 307 Thema s op sociaal-emotioneel gebied Opvoeders hebben meer en meer te maken met kinderen met specifieke behoeftes. Dit vraagt van de opvoeders speciale vaardigheden en een gerichte aanpak. Vaak ontbreekt het hun aan kennis om te weten wat er met deze kinderen aan de hand is, en ermee om te gaan op een adequate wijze. Middels deze workshops willen wij opvoeders de nodige ondersteuning bieden. Leerkrachten voortgezet onderwijs, ouders en overige opvoeders De opvoeders krijgen meer kennis en vaardigheden voor de omgang met kinderen die specifieke behoeftes hebben. 307 a Zelfbeeld 307 b Faalangst 307 c Agressie 307 d Pesten 307 e Communicatie 307 f Omgaan met conflicten 307 g Leerattitude/leermotivatie 307 h Assertiviteit 307 i Peer Pressure 307 j Ontdekken van eigen kernkwaliteiten 307 k Normen en waarden 307 l Omgang met tieners 307 m Signaleren van mishandeling/misbruik Aan de hand van groepsdiscussies en andere werkvormen wordt er informatie overgedragen, aanschouwelijk materiaal gebruikt en de participanten krijgen ook bijbehorende hand-outs. Voorwaarde Tijdsinvestering deelnemers Voor scholen of andere instellingen: het hele team wordt geacht aanwezig te zijn. Voor wat betreft ouders: een groep van minimaal 15 deelnemers. Ieder onderwerp bestaat uit twee bijeenkomsten van 2 uur. Nazorg: afhankelijk van de behoefte van de school of instelling max. 12 uur per onderwerp Per onderwerp: 10 uur inclusief voorbereiding. Ruthmila Obispo VO-10

11 Code 308 Train de trainer: sociaal-emotionele competentie Voorwaarde Sommige kinderen missen sociaal-emotionele vaardigheden, met negatieve gevolgen voor hun persoonlijkheidsvorming. Sociaalemotionele vaardigheden omvatten een scala van vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk enz. Door het aanbieden en aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden, krijgen de jongeren de kans om zich te ontplooien tot harmonische, zelfbewuste en sociale persoonlijkheden. Het gaat hier om een attitudevorming, vandaar dat deze vaardigheden aangeboden en aangeleerd dienen te worden over een lange periode binnen een vast pedagogisch klimaat. Middels train de trainer worden de docenten/mentoren en overige opvoeders in staat gesteld de nodige kennis en vaardigheden te verwerven om de jongeren in dit proces te begeleiden. Leerkrachten/mentoren voortgezet onderwijs en overige opvoeders Docenten/mentoren en overige opvoeders krijgen de kennis en vaardigheden voor het aanleren van sociaal-emotionele competenties bij jongeren. Binnen de training wordt specifieke aandacht besteed aan trainersvaardigheden gericht op de sociaal-emotionele aspecten. Een groep van tussen de 10 en 15 deelnemers. Tijdsinvestering deelnemers ±10 bijeenkomsten van 3 uur. Nazorg: afhankelijk van de behoefte van de school of instelling De training neemt maximaal ± 50 uur in beslag inclusief voorbereiding Nazorg ± 25 uur Ruthmila Obispo VO-11

12 Code 309 Cursus Studentenraad Voorwaarde Tijdsinvestering deelnemer In een school met honderden studenten is het niet werkbaar de mening van iedere student te horen bij het nemen van beslissingen binnen de school. Medezeggenschap van de studenten is belangrijk om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun verwachtingen. Scholen die de medezeggenschap van de studenten waarderen en respecteren maken binnen hun schoolorganisatie plaats voor een studentenraad. De studentenraad is dan het vertegenwoordigingsorgaan van de studenten binnen de school en wordt gekozen door studenten van de desbetreffende school. De studentenraad denkt mee over alle zaken die de studenten aangaan en heeft een adviserende rol naar de schoolleiding toe. Centraal voor de studentenraad staat het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van medestudenten. Middels de studentenraad is het mogelijk de mening van de studenten mee te laten spreken in zaken die de studenten aangaan. Studentenraad voortgezet onderwijs De leden hebben inzicht in de rol van studentenvertegenwoordiger en de taken van de studentenraad; ze verwerven de vaardigheden voor het functioneren binnen de raad. Gedurende de bijeenkomsten komen onderwerpen als Normen en waarden, Regels en afspraken, Communicatie, Assertiviteit, Motiveren, Leiderschapstijlen, Medezeggenschap, Conflicthantering en Vergadertechnieken aan de orde. Aan de hand van groepsdiscussies en andere werkvormen wordt er informatie overgedragen, aanschouwelijk materiaal gebruikt en de participanten krijgen ook bijbehorende hand-outs. De school dient een aanvrage voor de cursus in. Het tijdstip wordt in overleg met de trainer vastgesteld. De cursus wordt afgesloten met een certificaat, mits de student aan minstens 80% van de bijeenkomsten heeft deelgenomen. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur. Totaal aantal uren aan voorbereiding en uitvoering is 50 uur. Ruthmila Obispo VO-12

13 Code 310 Krese Salú (Gezond Opgroeien) Voorwaarde Iedereen draagt verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn eigen gezondheid; ook jongeren. Het is van belang om hen al vroeg over een gezonde ontwikkeling voor te lichten en hen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid in deze. Leerlingen voortgezet onderwijs, leerkrachten/mentoren, ouders en overige opvoeders. De leerlingen worden bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid t.a.v. hun gezondheid. Leerkrachten/mentoren, ouders en overige opvoeders krijgen de nodige tools om de jongeren te begeleiden in hun groeiproces. Dit thema wordt aangeboden in de vorm van een lespakket en wordt uitgespreid over 5 bijeenkomsten van maximaal 4 uur. Het pakket is thematisch uitgewerkt en bestaat uit de volgende onderdelen: * Het groeiproces * De puberteit en lichamelijke veranderingen * Intellectuele en sociale veranderingen in de puberteit * Normen en waarden * Vriendschap * Gezondheid De verschillende onderdelen worden met behulp van gevarieerde werkvormen gepresenteerd. Het pakket bestaat uit 5 bijeenkomsten van maximaal 3 uur (per klas) Tijdens alle bijeenkomsten met de jongeren op school, wordt de mentor geacht actief mee te doen. Tijdsinvestering deelnemers Per bijeenkomst 3 uur 25 uur inclusief voorbereiding Ruthmila Obispo VO-13

14 Code 311 Ondersteuning bij loopbaanoriëntatie en begeleiding Producten a. Introductie en begeleiding van beginnende decanen in het decanaatwerk b. Op maat ondersteuning bij oriëntatie en begeleiding t.b.v. sector-/profiel- en studiekeuze a. Decanen b. Decanen/Mentoren/IB-ers/Leerlingen De inhoud en werkwijze worden in overleg bepaald. Edith Wal VO-14

15 Code 312 Lesbrief Plannen en Budgetteren Tijdsinvestering school Voor de middelbare scholier vormt verantwoord omgaan met geld een must in de hedendaagse maatschappij. Nu al of als aankomend student zal hij zijn beschikbare financiële middelen tegen zijn behoeften moeten kunnen afzetten. Sinds 2004 heeft SGE een lesbrief Planning en Budgetteren ontwikkeld t.b.v de voor- en eindexamenklassen van het VSBO en het HAVO/VWO. Leerlingen van (voor)examenklassen van het voortgezet onderwijs. Na de verwerking van de lesbrief dient de leerling: - een onderscheid te kunnen maken tussen de begrippen Plannen, Budgetteren en de belangrijkste aanverwante begrippen als Inkomsten, Vaste- en variabele uitgaven, Reservering, Budgetbewaking - zich bewust te zijn van zijn huidige uitgaven en inkomsten, wat uiteraard het gevolg is van zelf gestelde prioriteiten en gemaakte keuzes - inzicht te hebben in mogelijke toekomstige uitgaven en de manier waarop deze bekostigd zouden kunnen worden (prijsbewuster worden) - zich bewust te zijn van het nut van het maken van een planning en een budget - in staat te zijn om een realistische planning en een budget te maken - in staat te zijn om het budget achteraf te kunnen controleren (bewaken) De lesbrief beslaat max. 3 lesuren Introductie aan de mentoren max. 1 uur. Edith Wal VO-15

16 Code 313 Bon Kriá In onze schoolpraktijk krijgen we steeds meer te maken met jongeren met gedragsproblemen. Ouders lijken de greep op de jongeren te verliezen en geven vaak aan dat hun wijze van opvoeden niet meer toereikend is. De oudercursus Bon Kriá wil ouders een steun geven in hun opvoedingstaak. Ouders en opvoeders voortgezet onderwijs Ouders krijgen kennis, inzicht en vaardigheid in: * De plaats van waarden en normen in de opvoeding * Ouderbetrokkenheid * Het belang van een positief zelfbeeld bij de tiener * Hoe om te gaan met boosheid, agressie en macht * Hoe om te gaan met negatief gedrag en conflicten * Hoe leiding te geven in de opvoeding. De oudercursus Bon Kriá is een cursus opvoedingsondersteuning. Op de bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk gewerkt met concrete voorbeelden van ouders in opvoedingssituaties. Er is voldoende gelegenheid voor discussie en ouders krijgen verschillende praktische adviezen. Er wordt veel met aanschouwelijk materiaal gewerkt en ouders krijgen na elke bijeenkomst een hand-out. Voorwaarde Het minimum aantal deelnemers is 10, met een maximum van 25 deelnemers. De school dient zelf te zorgen voor deelnemers. Het tijdstip wordt in overleg met de trainer vastgelegd. De cursus wordt afgesloten met een certificaat, mits de ouder aan minstens 8 van de 10 bijeenkomsten heeft deelgenomen. Tijdsinvestering deelnemer De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2½ uur. Totaal aantal uren: 10 x 2½= 25 uur. Eén trainer; voorbereiding, uitvoering en nazorg 50 uur Ruthmila Obispo VO-16

17 Code 314 Cursus Oudercommissie Voorwaarde Scholen hebben veel waardering voor de betrokkenheid van ouders en willen graag dat ze een adviserende rol hebben bij belangrijke onderwerpen betreffende het leerproces van hun kinderen. Uiteindelijk zijn ouders primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De belangrijkste taak van een oudercommissie is dan ook het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leerlingen van de school waar de oudercommissie aan verbonden is, door o.a. mee te denken over het beleid van de school. De oudercommissie fungeert daarbij ook als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de schoolleiding. De oudercommissie dient als intermediair tussen de school en de ouders/verzorgers. De scholen die zich hiervan bewust zijn en die dit belang erkennen, roepen binnen hun school een oudercommissie in het leven, die alle ouders vertegenwoordigt. Oudercommissie voortgezet onderwijs De leden hebben inzicht in de rol van oudervertegenwoordiger, in de vaardigheden van een intermediair tussen ouders en school en in het functioneren en de taken van een oudercommissie. Gedurende de bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde als Onderwijsvernieuwingen, Opvoeding, Ouderbetrokkenheid, Projecten schrijven, Vergadertechnieken. Aan de hand van groepsdiscussies en andere werkvormen wordt er informatie overgedragen. Er wordt aanschouwelijk materiaal gebruikt en de participanten krijgen ook bijbehorende hand-outs. De school dient een aanvrage voor de cursus in. Het tijdstip wordt in overleg met de trainer vastgesteld. De cursus wordt afgesloten met een certificaat, mits de ouder aan minstens 80% van de bijeenkomsten heeft deelgenomen. Tijdsinvestering deelnemer De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2½ uur. Totaal aantal uren: 6 x 2½ = 15 uur. Totaal aantal uren aan voorbereiding en uitvoering is 30 uur. Ruthmila Obispo VO-17

18 Code 315 Op Maat... Wij werken cliënt-gestuurd, dat wil zeggen dat wij, naast hetgeen wij in deze catalogus aanbieden, u een op maat gesneden aanbod kunnen doen. U kunt uw behoefte bespreken met een van onze medewerkers en wij kijken of en op welke termijn wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Wij zijn er voor u. VO-18

19 VO-19

20 Aanvraagformulier Voortgezet Onderwijs Schooljaar: School / Instantie: Naam directeur Contactpersoon instantie: Datum aanvraag: Tel: Fax: Codenr. Product Aantal deelnemers Gewenste uitvoeringsperiode Bijzonderheden: (Dit gedeelte wordt ingevuld door medewerker SGE) Afspraken: (nader in te vullen door medewerker SGE) Contactpersoon SGE: Handtekening: SGE medewerker Directeur/ contactpersoon instantie VO-20

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Vignet Psychosociaal welbevinden, mbo. Beleid. Vragenlijst Psychosociaal welbevinden

Vignet Psychosociaal welbevinden, mbo. Beleid. Vragenlijst Psychosociaal welbevinden Vignet Psychosociaal welbevinden, mbo Vragenlijst Psychosociaal welbevinden U start nu met de vragenlijst. Let op: elke vraag wordt automatisch opgeslagen. Wanneer u op 'tussentijds stoppen' klikt, kunt

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

Uitnodiging Triple P Cursussen Positief opvoeden

Uitnodiging Triple P Cursussen Positief opvoeden Uitnodiging Triple P sen Positief opvoeden Beste professional, Opvoeden kan heel leuk zijn, maar de meeste ouders hebben ook ontdekt dat het niet altijd een feest is. Dat is heel normaal. Ouders hebben

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons; flexible and positive Respons Respons omvat een pakket van diensten en producten om onderwijs en vechtsport met elkaar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING EN SOCIALE VEILIGHEID

BELEIDSPLAN SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING EN SOCIALE VEILIGHEID BELEIDSPLAN SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING EN SOCIALE VEILIGHEID VAN ZELFREDZAAMHEID TOT SOCIALE VAARDIGHEDEN B e l e i d s p l a n S E O e n S V D e B l o e i e n d e B e t u w e Pagina 1 Voorwoord Voor

Nadere informatie

Vragenlijst themacertificaat Psychosociaal welbevinden Middelbaar beroepsonderwijs. Beleid

Vragenlijst themacertificaat Psychosociaal welbevinden Middelbaar beroepsonderwijs. Beleid Vragenlijst themacertificaat Psychosociaal welbevinden Middelbaar beroepsonderwijs Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan of beleidsplan Schoolgids Protocollen Beleid 1. Welke van de volgende aspecten

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2014 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Weekendtraining

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Doe mee met Mentoren op Zuid

Doe mee met Mentoren op Zuid Doe mee met Mentoren op Zuid Extra mentor- en coachingervaring opdoen? Cursusjaar 2014-2015 1 Mentoren op Zuid 2605 (incl. Honoursprogramma).indd 1 26-5-2014 11:47:20 Kom naar de voorlichting op vrijdag

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016 Een traag groeiende boom kan ook de hoogste worden (Jelle Jolles) Inhoudsopgave Introductie bij basisondersteuning... 3 Passend Onderwijs Almere

Nadere informatie

Blok D Programma Train de trainers

Blok D Programma Train de trainers Blok D Programma Train de trainers KPC Groep 1 PROGRAMMA S 3 2 WERKAFSPRAKEN 6 3 OEFENING KENNISMAKEN 7 4 CONTRACTEN 8 Inhoud 5 FEEDBACK 10 6 OEFENING ALGEMENE INLEIDING 11 7 CASUS INTAKE PAUL 12 8 OEFENSITUATIE

Nadere informatie

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Visie In de visie van onze school staat dat wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het uitgangspunt Voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden. Criteria en vragenlijst themacertificaat Welbevinden Middelbaar beroepsonderwijs Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden.

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam 1 Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam Doel We vinden het belangrijk om een gedragscode voor leerkrachten, ouders en directie op te stellen, waarin

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd.

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd. Protocol leerlingondersteuning door externe Inleiding Onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Tumult in het VSO. Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal

Tumult in het VSO. Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal Tumult in het VSO Een overzicht van de leergebiedoverstijgende kerndoelen in Tumultmateriaal In het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) worden twee soorten kerndoelen onderscheiden. Leergebiedspecifieke

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK JUNIORCARE 2015

PRODUCTENBOEK JUNIORCARE 2015 Systeem Netwerk Systeem(ouder) Netwerk ONS AANBOD VOOR HET OPLOSSEN VAN HULPVRAGEN GERICHT OP LICHTE BEGELEIDING : Voor wie? Wat? Methodiek o.a.: Inzichtelijk maken, bevorderen en onderhouden van het eigen

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Pestprotocol Nutsscholen Oss. Pestprotocol Nutsscholen Oss

Pestprotocol Nutsscholen Oss. Pestprotocol Nutsscholen Oss INHOUD 1. Waarom wij kiezen voor een pestprotocol 2. Handelingsprotocol aanpak van pestgedrag 3. Op welke wijze wordt in onze school gewerkt aan het voorkomen van pestgedrag? 4. Welke maatregelen worden

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Informatie 4-daagse opleiding tot TOPs!-trainer Onderwijsvariant

Informatie 4-daagse opleiding tot TOPs!-trainer Onderwijsvariant Informatie 4-daagse opleiding tot TOPs!-trainer Onderwijsvariant Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een lesprogramma

Nadere informatie

Pestprotocol Nutsscholen Oss

Pestprotocol Nutsscholen Oss Pestprotocol Nutsscholen Oss Pestprotocol Nutsscholen Oss, versie 15 november 2013 1 INHOUD Bladzijde: 1. Waarom hanteren wij een pestprotocol 3 2. Op welke wijze wordt in onze school gewerkt aan het voorkomen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Net als veel andere basisscholen wordt ook onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16

Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16 Aanbod Huiswerkbegeleiding Educatief Centrum de IJssel Apeldoorn 2015-16 Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van het Voortgezet onderwijs Wat bieden wij aan? - Geschikte ruimte waar kinderen in alle rust

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49

Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Openbaar Onderwijs Zwolle Postbus 55, 8000 AB Zwolle Telefoon 038 4 55 59 40 Fax 038 4 55 59 49 Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd

Nadere informatie

Brochure voor scholen

Brochure voor scholen Brochure voor scholen Kinderen met gedragsproblemen Sommige kinderen gedragen zich anders dan andere kinderen. Als kinderen niet lekker in hun vel zitten kan hun gedrag meer aandacht vragen. Wat door de

Nadere informatie

Workshop: Sociale vaardigheden Sociaal emotionele ontwikkeling Oplossingsgericht werken

Workshop: Sociale vaardigheden Sociaal emotionele ontwikkeling Oplossingsgericht werken Workshop: Sociale vaardigheden Sociaal emotionele ontwikkeling Oplossingsgericht werken Sociale vaardigheden Menselijke eigenschappen die er voor zorgen om goed met je medemens te kunnen omgaan. Deze vaardigheden

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014 KIESKEURIG 3 jaar Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO November 2014 Eveline Hartman RSG Wolfsbos Hoogeveen Franca Hiddink Lectoraat rehabilitatie

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen MEE & de Wering Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen 1 Weerbaarheid & sociale vaardigheden Voor kinderen van 9 12 jaar (basisschool) Het hoofddoel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Behalve door ruime kennis en ervaring onderscheidt Profiel ASL zich door de nieuwste methodes van onderzoek en webbased ondersteunde methodieken.

Behalve door ruime kennis en ervaring onderscheidt Profiel ASL zich door de nieuwste methodes van onderzoek en webbased ondersteunde methodieken. Sittard, 2013 Betreft: deskundigheidsbevordering Geachte heer/mevrouw, Profiel ASL is het grootste bureau in Zuid-Nederland voor onderzoek en advies bij studie- en loopbaankeuze. Profiel ASL beschikt over

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding. Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen

Nadere informatie

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden LIEVERWIJS kindercoaching & training kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling Een rups kan altijd nog een vlinder worden Kindercoaching Van Rups naar Vlinder Voor kinderen in de

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs

Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Voor u ligt een folder van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld met een

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs 2 Inleiding Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken zijn naast het onderwijs in taal en rekenen belangrijk in het lesaanbod.

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

PESTPROTOCOL HET KLEURRIJK

PESTPROTOCOL HET KLEURRIJK PESTPROTOCOL PESTPROTOCOL HET KLEURRIJK INHOUD Voorwoord 3 Inleiding 3 Uitgangspunten 3 Doel 3 De werkwijze op het Kleurrijk 4 Preventief 4 Curatief 5 2 VOORWOORD INLEIDING Plagen en pesten worden vaak

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY Inleiding Steeds meer kinderen hebben al op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dit gaat niet altijd automatisch over wanneer zij in de puberteit komen en

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd September 2012 Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen

Nadere informatie

Cursus mentorvaardigheden CURSUS MENTORVAARDIGHEDEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Cursus mentorvaardigheden CURSUS MENTORVAARDIGHEDEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS CURSUS MENTORVAARDIGHEDEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Mentorvaardigheden in het voortgezet onderwijs Centraal staat: De vertaalslag naar het veelzijdige handelen van de mentor in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en medewerkers op school. Een slecht

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema s, is het belangrijk om aan de volgende 4 niveaus aandacht

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk MEE Utrecht, Gooi & Vecht meedoen mogelijk maken Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk Schakel tussen onderwijs en zorg SMW 2 SMW Introductie De Strippenkaart: flexibiliteit en maatwerk Met de komst

Nadere informatie

leerling elke OBS de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd.

leerling elke OBS de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd. OBS de Bongerd Elke leerling leert anders Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd.info leerling elke leert anders Onze school is een gemeenschap

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken melion zorgt De wereld wordt steeds complexer en dit maakt het voor sommige mensen lastig om zelfstandig

Nadere informatie

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht Stichting Melion Leukerweg 3 6095 NX Baexem Telefoon: 0475 451701 E-mail: info@melion.nl Internet: www.melion.nl zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

oudertraining contact & communicatie

oudertraining contact & communicatie oudertraining contact & communicatie gebaseerd op de Pivotal Respons Treatment (PRT) methode een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth en de Polikliniek in Amsterdam februari 2013 centrum voor autisme

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Groen van Prinstererschool (versie september 2016)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Groen van Prinstererschool (versie september 2016) Groen van Prinstererschool school voor prot. chr. basisonderwijs Groen van Prinstererweg 2 3731 HB De Bilt tel: 030-2204652 e-mail: info@groenvanprinstererschool.nl Website : www.groenvanprinstererschool.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN *

THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * THEMA 1 PREVENTIE EN REMEDIËRING VAN ONTWIKKELINGS- EN LEERACHTERSTANDEN * 1. De motivatie voor ontwikkeling en leren bij de leerlingen verhogen. 2. De ontwikkeling en /of leerwinst bij elke leerling verhogen.

Nadere informatie

School en CJG: pedagogische

School en CJG: pedagogische School en CJG: pedagogische partners Workshop 1 Congres Een wereld te winnen. Kwaliteit in de zorg voor alle jeugd 10 november 2011 Ahmed El Aslouni Hans Bellaart Marjan de Gruijter Berend Meijer Programma

Nadere informatie

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Als je niet voor mijn kwaliteiten gaat, blijf dan van mijn beperkingen af (Emiel van Doorn) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 April 2013. Voorwoord. In dit nummer: Yvette van Hoof Integraal directeur REC Het Driespan.

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 April 2013. Voorwoord. In dit nummer: Yvette van Hoof Integraal directeur REC Het Driespan. NIEUWSBRIEF Jaargang 2 April 2013 Voorwoord In dit nummer: - Voorwoord 1 - Kennismaken met 2 - Nieuw Aanbod 3 - Praktijkevaluatie 4 - Vraag het aan 4 Voor u ligt de tweede digitale nieuwsbrief van het

Nadere informatie