VO-1 Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal - SGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VO-1 Fundashon Sentro pa Guia Edukashonal - SGE"

Transcriptie

1 Voortgezet Onderwijs Product Pagina Voorlichting 301 Helpdesk en Open Spreekuur verschaffing m.b.t. studie en beroep 4 Begeleiding 303 School- en studiekeuzebegeleiding aan individuele cliënten Workshops op het gebied van klassenmanagement Workshops op het gebied van leerlingzorg Workshops op het gebied van teamontwikkeling Thema s op sociaal-emotioneel gebied Traint de trainer sociaal-emotionele competentie Cursus studentenraad Krese Salú (gezond opgroeien) Ondersteuning bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding Lesbrief Plannen en Budgetteren Bon Kriá Cursus Oudercommissie Op Maat Bijlagen - Aanvraagformulier VO-1

2 VO-2

3 Code 301 Helpdesk en Open spreekuur Het komt regelmatig voor dat leerkrachten en ouders/opvoeders ons benaderen met vragen over allerhande zaken die te maken hebben met opvoeding en onderwijs. We merken dat de behoefte aan een helpdesk en een open spreekuur voor opvoedings- en onderwijsvragen in het veld steeds groter wordt. Door middel van dit aanbod willen we inspelen op deze vraag. Leerkrachten/ouders/opvoeders/leerlingen Ondersteuning en advies geven op het gebied van opvoedings- en onderwijszaken. Helpdesk: Wij zijn telefonisch bereikbaar voor al uw onderwijs- en opvoedingsvragen. U kunt ons iedere dinsdag tussen en uur en woensdag tussen en uur bereiken, via het telefoonnummer Open spreekuur U kunt langskomen op ons open spreekuur elke woensdag tussen en uur. Onze locatie is gelegen te Schouwburgweg z/n (voormalig gebouw van de Dienst Sociale Zaken). Zowel de helpdesk als het open spreekuur zijn alleen op schooldagen operationeel, dus niet gedurende de schoolvakanties. VO-3

4 Code 302 verschaffing m.b.t. studie en beroep De behoefte aan informatie over opleidingen, zowel lokaal als in Nederland, de VS en de regio is groot. Sinds 1995 is er een informatiecentrum opgezet om in bovengenoemde behoefte te voorzien. Publiek in het algemeen. verschaffen over studie en beroepen, aan individuele cliënten of in groepsvorm. Het centrum is vrij toegankelijk voor het publiek. Het publiek kan er terecht voor alle informatie over bovengenoemd onderwerp. Er bestaat de mogelijkheid om zelfstandig of onder begeleiding studiegidsen, brochures, handboeken, naslagwerken, computerprogramma s en internet te raadplegen. Voor groepsbezoek is het gewenst vooraf een afspraak te maken. Het centrum is onder kantoortijd open en is vrij toegankelijk voor het publiek. Er is een fulltime informatrice in dienst. Eveline Blijden VO-4

5 VO-5

6 Code 303 Begeleiding van School- en Studiekeuze aan individuele cliënten Het is voor de leerling van belang om een opleiding te volgen die het beste bij hem of haar past. De leerling kent vele keuzemomenten in zijn schoolloopbaan. Een verkeerde keuze kan negatieve consequenties hebben. Zowel ouders als leerlingen benaderen SGE voor hulp bij deze keuzeproblemen. Ook scholen verwijzen leerlingen door die niet binnen de school geholpen kunnen worden. Scholieren, studenten en overig publiek. * De leerling helpen bij het maken van een juiste keuze, rekening houdend met zijn capaciteiten, interesses en persoonlijkheid * verschaffing m.b.t. opleiding en beroep via het informatiecentrum. De cliënt neemt persoonlijk contact op, of wordt door de ouders, school of andere instanties aangemeld. Na een intake wordt een afspraak gemaakt voor een onderzoek. Afhankelijk van de vraagstelling wordt het onderzoekspakket samengesteld. Het onderzoek wordt individueel of in kleine groepjes afgenomen. De resultaten worden met de betrokkene(n) besproken en de follow-up wordt bepaald. Dit kan zijn: oriënteren in het informatiecentrum, ondersteuning bij het realiseren van de gemaakte keuze(n) of verwijzing naar andere instanties. Het onderzoek, inclusief bespreking, neemt 7 à 8 uur in beslag. Edith Wal VO-6

7 Code 304 Workshops op het gebied van klassenmanagment Binnen een gezond pedagogisch klimaat staat een gezonde relatie tussen leerkracht en leerlingen centraal. Een gezonde leerkrachtleerlingrelatie is van essentieel belang voor een goede samenwerking en draagt bij tot het welslagen van de dagelijkse leerstofoverdracht. Onder deze noemer worden een aantal interessante workshops verzorgd, die de leerkracht handvatten biedt voor gezondmaking van het klimaat in de klas. Schoolteam van het voortgezet onderwijs De leerkracht/het schoolteam is in staat een gezond pedagogisch klimaat binnen de groep/school te creëren en te handhaven De workshops kunnen als een totaalpakket worden aangeboden maar ook als losse onderwerpen. Afhankelijk van de behoefte van de school is er ruimte voor nazorg in de vorm van terugkomdagen. 304 a Regels en afspraken 304 b Complimenten en Kritiek 304 c Omgaan met gedrag 304 d Omgaan met een tiener 304 e Omgaan met agressie 304 f Gezond pedagogisch klimaat Het gehele schoolteam wordt geacht aanwezig te zijn op de workshops. Voorafgaand zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden met het team en/of de leiding van de school. Tijdens het oriënterend gesprek wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin het aantal uren en de werkafspraken worden vastgelegd. Tijdsinvestering deelnemers Elk onderwerp bestaat uit 2 à 3 bijeenkomsten van 3 uur. Nazorg: afhankelijk van de behoefte van de school. Per onderwerp: ± 10 à 15 uur incl. voorbereiding. Nazorg: max. 15 uur per onderwerp Ruthmila Obispo Code 305 VO-7

8 Workshops op het gebied van leerlingzorg De laatste jaren heeft het onderwijssysteem van Curaçao veel veranderingen ondergaan. De veranderingen in het voortgezet onderwijs brengen specifieke vraagstukken met zich mee, waardoor de rol van de mentoren een ander karakter heeft gekregen. Leerlingen begeleiden in zelfredzaamheid, zelfstandigheid en leren kiezen is van essentieel belang. Door de toenemende probleemgevallen worden van de mentoren en de zorgteamleden de nodige kennis en vaardigheden verwacht om op tijd problemen te kunnen signaleren, op te vangen en passende hulpverlening aan te bieden. Door middel van een aantal workshops, die specifiek hierop gericht zijn, willen wij de school hierin ondersteunen. Schoolteam van het voortgezet onderwijs Het schoolteam is in staat een goede leerlingzorg te bieden. Aan elk onderwerp worden verschillende bijeenkomsten gewijd. Afhankelijk van de behoefte van de school is er ruimte voor nazorg aan management-, school- en zorgteam. 305 a Leerlingzorg 305 b Leerlingbegeleiding 305 c Mentoraat 305 b Leerlingvolgsysteem Het gehele schoolteam wordt geacht aanwezig te zijn op de workshops. Voorafgaand zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden met het team en/of de leiding van de school. Tijdens het oriënterend gesprek wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin het aantal uren en de werkafspraken worden vastgelegd. Tijdsinvestering deelnemers Deze onderwerpen beslaan meerdere bijeenkomsten van 3 uur. Het aantal wordt vastgesteld afhankelijk van de behoefte en de reeds doorlopen ontwikkelingen binnen de school. Per onderwerp: afhankelijk van het aantal bijeenkomsten max. 50 uur incl. voorbereiding, workshop en nazorg. Nazorg: afhankelijk van de behoefte van de school, max. 25 uur. Ruthmila Obispo VO-8

9 Code 306 Workshops op het gebied van teamontwikkeling Een team ontstaat niet vanzelf. Een schoolteam kan zich opwerken tot een hecht samenwerkingsverband dat topprestaties realiseert. Groepsnormen worden duidelijker zodra teamleden hun rol als teamlid accepteren. De samenwerking komt op gang en de manier waarop mensen samenwerken wordt expliciet of impliciet vastgelegd. Ieder teamlid wordt zich er meer en meer van bewust dat hij de anderen nodig heeft om resultaten te bereiken. Losse individuen transformeren zich in teamspelers, die betrokken zijn bij elkaar en bij de teamdoelen. Schoolteams van het voortgezet onderwijs Ieder lid is zich bewust van zijn/haar rol binnen het team en functioneert als zodanig. Aan elk onderwerp worden verschillende bijeenkomsten gewijd. Afhankelijk van de behoefte van de school is er ruimte voor nazorg. 306 a Teambuilding 306 b Competentieontwikkeling 306 c Intervisie/intercollegiale toetsing Het gehele schoolteam wordt geacht aanwezig te zijn op de workshops. Voorafgaand zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden met het team en/of de leiding van de school. Tijdens het oriënterend gesprek wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin het aantal uren en de werkafspraken worden vastgelegd. Tijdsinvestering deelnemers De meeste van deze onderwerpen beslaan meerdere bijeenkomsten van 3 uur. Het aantal wordt vastgesteld afhankelijk van de behoefte van de school. Nazorg: afhankelijk van de behoefte van de school, max. 25 uur. Per workshop: afhankelijk van het aantal bijeenkomsten max. 50 uur incl. voorbereiding. Ruthmila Obispo VO-9

10 Code 307 Thema s op sociaal-emotioneel gebied Opvoeders hebben meer en meer te maken met kinderen met specifieke behoeftes. Dit vraagt van de opvoeders speciale vaardigheden en een gerichte aanpak. Vaak ontbreekt het hun aan kennis om te weten wat er met deze kinderen aan de hand is, en ermee om te gaan op een adequate wijze. Middels deze workshops willen wij opvoeders de nodige ondersteuning bieden. Leerkrachten voortgezet onderwijs, ouders en overige opvoeders De opvoeders krijgen meer kennis en vaardigheden voor de omgang met kinderen die specifieke behoeftes hebben. 307 a Zelfbeeld 307 b Faalangst 307 c Agressie 307 d Pesten 307 e Communicatie 307 f Omgaan met conflicten 307 g Leerattitude/leermotivatie 307 h Assertiviteit 307 i Peer Pressure 307 j Ontdekken van eigen kernkwaliteiten 307 k Normen en waarden 307 l Omgang met tieners 307 m Signaleren van mishandeling/misbruik Aan de hand van groepsdiscussies en andere werkvormen wordt er informatie overgedragen, aanschouwelijk materiaal gebruikt en de participanten krijgen ook bijbehorende hand-outs. Voorwaarde Tijdsinvestering deelnemers Voor scholen of andere instellingen: het hele team wordt geacht aanwezig te zijn. Voor wat betreft ouders: een groep van minimaal 15 deelnemers. Ieder onderwerp bestaat uit twee bijeenkomsten van 2 uur. Nazorg: afhankelijk van de behoefte van de school of instelling max. 12 uur per onderwerp Per onderwerp: 10 uur inclusief voorbereiding. Ruthmila Obispo VO-10

11 Code 308 Train de trainer: sociaal-emotionele competentie Voorwaarde Sommige kinderen missen sociaal-emotionele vaardigheden, met negatieve gevolgen voor hun persoonlijkheidsvorming. Sociaalemotionele vaardigheden omvatten een scala van vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk enz. Door het aanbieden en aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden, krijgen de jongeren de kans om zich te ontplooien tot harmonische, zelfbewuste en sociale persoonlijkheden. Het gaat hier om een attitudevorming, vandaar dat deze vaardigheden aangeboden en aangeleerd dienen te worden over een lange periode binnen een vast pedagogisch klimaat. Middels train de trainer worden de docenten/mentoren en overige opvoeders in staat gesteld de nodige kennis en vaardigheden te verwerven om de jongeren in dit proces te begeleiden. Leerkrachten/mentoren voortgezet onderwijs en overige opvoeders Docenten/mentoren en overige opvoeders krijgen de kennis en vaardigheden voor het aanleren van sociaal-emotionele competenties bij jongeren. Binnen de training wordt specifieke aandacht besteed aan trainersvaardigheden gericht op de sociaal-emotionele aspecten. Een groep van tussen de 10 en 15 deelnemers. Tijdsinvestering deelnemers ±10 bijeenkomsten van 3 uur. Nazorg: afhankelijk van de behoefte van de school of instelling De training neemt maximaal ± 50 uur in beslag inclusief voorbereiding Nazorg ± 25 uur Ruthmila Obispo VO-11

12 Code 309 Cursus Studentenraad Voorwaarde Tijdsinvestering deelnemer In een school met honderden studenten is het niet werkbaar de mening van iedere student te horen bij het nemen van beslissingen binnen de school. Medezeggenschap van de studenten is belangrijk om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun verwachtingen. Scholen die de medezeggenschap van de studenten waarderen en respecteren maken binnen hun schoolorganisatie plaats voor een studentenraad. De studentenraad is dan het vertegenwoordigingsorgaan van de studenten binnen de school en wordt gekozen door studenten van de desbetreffende school. De studentenraad denkt mee over alle zaken die de studenten aangaan en heeft een adviserende rol naar de schoolleiding toe. Centraal voor de studentenraad staat het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van medestudenten. Middels de studentenraad is het mogelijk de mening van de studenten mee te laten spreken in zaken die de studenten aangaan. Studentenraad voortgezet onderwijs De leden hebben inzicht in de rol van studentenvertegenwoordiger en de taken van de studentenraad; ze verwerven de vaardigheden voor het functioneren binnen de raad. Gedurende de bijeenkomsten komen onderwerpen als Normen en waarden, Regels en afspraken, Communicatie, Assertiviteit, Motiveren, Leiderschapstijlen, Medezeggenschap, Conflicthantering en Vergadertechnieken aan de orde. Aan de hand van groepsdiscussies en andere werkvormen wordt er informatie overgedragen, aanschouwelijk materiaal gebruikt en de participanten krijgen ook bijbehorende hand-outs. De school dient een aanvrage voor de cursus in. Het tijdstip wordt in overleg met de trainer vastgesteld. De cursus wordt afgesloten met een certificaat, mits de student aan minstens 80% van de bijeenkomsten heeft deelgenomen. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur. Totaal aantal uren aan voorbereiding en uitvoering is 50 uur. Ruthmila Obispo VO-12

13 Code 310 Krese Salú (Gezond Opgroeien) Voorwaarde Iedereen draagt verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn eigen gezondheid; ook jongeren. Het is van belang om hen al vroeg over een gezonde ontwikkeling voor te lichten en hen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid in deze. Leerlingen voortgezet onderwijs, leerkrachten/mentoren, ouders en overige opvoeders. De leerlingen worden bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid t.a.v. hun gezondheid. Leerkrachten/mentoren, ouders en overige opvoeders krijgen de nodige tools om de jongeren te begeleiden in hun groeiproces. Dit thema wordt aangeboden in de vorm van een lespakket en wordt uitgespreid over 5 bijeenkomsten van maximaal 4 uur. Het pakket is thematisch uitgewerkt en bestaat uit de volgende onderdelen: * Het groeiproces * De puberteit en lichamelijke veranderingen * Intellectuele en sociale veranderingen in de puberteit * Normen en waarden * Vriendschap * Gezondheid De verschillende onderdelen worden met behulp van gevarieerde werkvormen gepresenteerd. Het pakket bestaat uit 5 bijeenkomsten van maximaal 3 uur (per klas) Tijdens alle bijeenkomsten met de jongeren op school, wordt de mentor geacht actief mee te doen. Tijdsinvestering deelnemers Per bijeenkomst 3 uur 25 uur inclusief voorbereiding Ruthmila Obispo VO-13

14 Code 311 Ondersteuning bij loopbaanoriëntatie en begeleiding Producten a. Introductie en begeleiding van beginnende decanen in het decanaatwerk b. Op maat ondersteuning bij oriëntatie en begeleiding t.b.v. sector-/profiel- en studiekeuze a. Decanen b. Decanen/Mentoren/IB-ers/Leerlingen De inhoud en werkwijze worden in overleg bepaald. Edith Wal VO-14

15 Code 312 Lesbrief Plannen en Budgetteren Tijdsinvestering school Voor de middelbare scholier vormt verantwoord omgaan met geld een must in de hedendaagse maatschappij. Nu al of als aankomend student zal hij zijn beschikbare financiële middelen tegen zijn behoeften moeten kunnen afzetten. Sinds 2004 heeft SGE een lesbrief Planning en Budgetteren ontwikkeld t.b.v de voor- en eindexamenklassen van het VSBO en het HAVO/VWO. Leerlingen van (voor)examenklassen van het voortgezet onderwijs. Na de verwerking van de lesbrief dient de leerling: - een onderscheid te kunnen maken tussen de begrippen Plannen, Budgetteren en de belangrijkste aanverwante begrippen als Inkomsten, Vaste- en variabele uitgaven, Reservering, Budgetbewaking - zich bewust te zijn van zijn huidige uitgaven en inkomsten, wat uiteraard het gevolg is van zelf gestelde prioriteiten en gemaakte keuzes - inzicht te hebben in mogelijke toekomstige uitgaven en de manier waarop deze bekostigd zouden kunnen worden (prijsbewuster worden) - zich bewust te zijn van het nut van het maken van een planning en een budget - in staat te zijn om een realistische planning en een budget te maken - in staat te zijn om het budget achteraf te kunnen controleren (bewaken) De lesbrief beslaat max. 3 lesuren Introductie aan de mentoren max. 1 uur. Edith Wal VO-15

16 Code 313 Bon Kriá In onze schoolpraktijk krijgen we steeds meer te maken met jongeren met gedragsproblemen. Ouders lijken de greep op de jongeren te verliezen en geven vaak aan dat hun wijze van opvoeden niet meer toereikend is. De oudercursus Bon Kriá wil ouders een steun geven in hun opvoedingstaak. Ouders en opvoeders voortgezet onderwijs Ouders krijgen kennis, inzicht en vaardigheid in: * De plaats van waarden en normen in de opvoeding * Ouderbetrokkenheid * Het belang van een positief zelfbeeld bij de tiener * Hoe om te gaan met boosheid, agressie en macht * Hoe om te gaan met negatief gedrag en conflicten * Hoe leiding te geven in de opvoeding. De oudercursus Bon Kriá is een cursus opvoedingsondersteuning. Op de bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk gewerkt met concrete voorbeelden van ouders in opvoedingssituaties. Er is voldoende gelegenheid voor discussie en ouders krijgen verschillende praktische adviezen. Er wordt veel met aanschouwelijk materiaal gewerkt en ouders krijgen na elke bijeenkomst een hand-out. Voorwaarde Het minimum aantal deelnemers is 10, met een maximum van 25 deelnemers. De school dient zelf te zorgen voor deelnemers. Het tijdstip wordt in overleg met de trainer vastgelegd. De cursus wordt afgesloten met een certificaat, mits de ouder aan minstens 8 van de 10 bijeenkomsten heeft deelgenomen. Tijdsinvestering deelnemer De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2½ uur. Totaal aantal uren: 10 x 2½= 25 uur. Eén trainer; voorbereiding, uitvoering en nazorg 50 uur Ruthmila Obispo VO-16

17 Code 314 Cursus Oudercommissie Voorwaarde Scholen hebben veel waardering voor de betrokkenheid van ouders en willen graag dat ze een adviserende rol hebben bij belangrijke onderwerpen betreffende het leerproces van hun kinderen. Uiteindelijk zijn ouders primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De belangrijkste taak van een oudercommissie is dan ook het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leerlingen van de school waar de oudercommissie aan verbonden is, door o.a. mee te denken over het beleid van de school. De oudercommissie fungeert daarbij ook als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de schoolleiding. De oudercommissie dient als intermediair tussen de school en de ouders/verzorgers. De scholen die zich hiervan bewust zijn en die dit belang erkennen, roepen binnen hun school een oudercommissie in het leven, die alle ouders vertegenwoordigt. Oudercommissie voortgezet onderwijs De leden hebben inzicht in de rol van oudervertegenwoordiger, in de vaardigheden van een intermediair tussen ouders en school en in het functioneren en de taken van een oudercommissie. Gedurende de bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde als Onderwijsvernieuwingen, Opvoeding, Ouderbetrokkenheid, Projecten schrijven, Vergadertechnieken. Aan de hand van groepsdiscussies en andere werkvormen wordt er informatie overgedragen. Er wordt aanschouwelijk materiaal gebruikt en de participanten krijgen ook bijbehorende hand-outs. De school dient een aanvrage voor de cursus in. Het tijdstip wordt in overleg met de trainer vastgesteld. De cursus wordt afgesloten met een certificaat, mits de ouder aan minstens 80% van de bijeenkomsten heeft deelgenomen. Tijdsinvestering deelnemer De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2½ uur. Totaal aantal uren: 6 x 2½ = 15 uur. Totaal aantal uren aan voorbereiding en uitvoering is 30 uur. Ruthmila Obispo VO-17

18 Code 315 Op Maat... Wij werken cliënt-gestuurd, dat wil zeggen dat wij, naast hetgeen wij in deze catalogus aanbieden, u een op maat gesneden aanbod kunnen doen. U kunt uw behoefte bespreken met een van onze medewerkers en wij kijken of en op welke termijn wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Wij zijn er voor u. VO-18

19 VO-19

20 Aanvraagformulier Voortgezet Onderwijs Schooljaar: School / Instantie: Naam directeur Contactpersoon instantie: Datum aanvraag: Tel: Fax: Codenr. Product Aantal deelnemers Gewenste uitvoeringsperiode Bijzonderheden: (Dit gedeelte wordt ingevuld door medewerker SGE) Afspraken: (nader in te vullen door medewerker SGE) Contactpersoon SGE: Handtekening: SGE medewerker Directeur/ contactpersoon instantie VO-20

Onderwijs Ondersteuningsplan 2013-2017

Onderwijs Ondersteuningsplan 2013-2017 Onderwijs Ondersteuningsplan 2013-2017 december 2013 1 Inhoud 1 Inleiding en Visie op leerlingbegeleiding...3 2 Het Onderwijs Ondersteuningsaanbod Eerste Lijn...6 3 Het Onderwijs Ondersteuningsaanbod Tweede

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015

Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015 Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015 Inhoud REGIUS COLLEGE SCHAGEN... 3 1. DE ONDERSTEUNING OP HET REGIUS COLLEGE... 3 1.1 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie

Schoolgids OBS It Fiifde Sté Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS It Fiifde Sté Schooljaar 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 1. LEESWIJZER... 5 2. DE SCHOOL... 6 2.1 SCHOOLKLIMAAT... 7 2.2 VISIE EN MISSIE OT NANNEWIID... 7 2.3 NORMEN EN WAARDEN... 7 2.4 WERKWIJZE / ORGANISATIE... 9 2.5 KENNIS EN

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 Een school om: Samen te leren - Samen te leren begrijpen - Samen te doen REGENBOOGPAD 7, 2317 XK LEIDEN TELEFOON: 071 5215507 Website www.dukdalf-leiden.nl Kalender 2015-2016

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

Schoolgids OBS It Haskerplak Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS It Haskerplak Schooljaar 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 1. LEESWIJZER... 5 2. DE SCHOOL... 6 2.1 SCHOOLKLIMAAT... 6 2.2 VISIE EN MISSIE OT NANNEWIID... 7 2.3 NORMEN EN WAARDEN... 7 2.4 WERKWIJZE / ORGANISATIE... 9 2.5 KENNIS EN

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2010-2011

SCHOOLGIDS 2010-2011 SCHOOLGIDS 2010-2011 CNS-SBO DE REGENBOOG SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS cns-sbo de regenboog schoolgids 2010/2011 1 CNS-SBO De Regenboog Generaal Spoorlaan 4 6711 LX Ede 0318-658770 fax 0318-658771

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL Inhoud Inleiding 3 Missie en visie 4 Organisatie en locaties 6 Onderwijs 7 Leerlingbegeleiding 19 Veilige school 27 Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Basisschool De Zaaier leert kinderen vertrouwen in eigen kunnen! Schoolplan 2011-2015 Gemaakt door het team van cbs De Zaaier voorjaar 2011 Handtekeningen en naam teamleden; 1. Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege.

zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege. zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege.nl brinnummer 02QT Inhoudsopgave Inleiding 4 Voorwoord: 5 Algemene Informatie over het

Nadere informatie

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 Studiegids EC Adapt 2014-2015 1 STOKMEESTERSLAAN 1-8014 GM ZWOLLE - 038-4526225 - Studiegids EC Adapt 2014-2015 2 Studiegids EC Adapt Schooljaar 2014-2015 Stokmeesterlaan

Nadere informatie