A D V I E S. Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair onderwijs van:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A D V I E S. Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair onderwijs van:"

Transcriptie

1 Samenvatting advies De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW om goedkeuring niet te onthouden aan de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen enerzijds het verdwijnende bevoegd gezag Bobob en anderzijds de verkrijgende schoolbesturen Primus, De Basis, Odyssee en PROLOOG. Primus verwerft met de voorgenomen fusie een aandeel in het onderwijsaanbod van 18% in de gemeenten waar hij actief is; De Friese Meren en Heerenveen. PROLOOG krijgt een aandeel in het aanbod van 50% naar het aantal scholen in de gemeente Leeuwarden en Odyssee krijgt een aanbod van 13% naar het aantal scholen in de gemeente Sudwest Fryslan. Geen van deze voorgenomen fusies leidt tot een significante belemmering in de zin van artikel 10 en artikel 12 van de Regeling en respectievelijk 64c van de WPO en 66c van de WEC. De voorgenomen bestuurlijke fusie van Bobob met De Basis levert weliswaar een daadwerkelijke belemmering op van de variatie in het onderwijsaanbod op significante wijze, als bedoeld in artikel 64c, eerste lid, van de WPO en artikel 10 van de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs, maar deze is gerechtvaardigd gezien de dreiging van de continuïteit van het aanbod wanneer de fusie achterwege blijft. De rechtvaardiging van de voorgenomen fusie is erin gelegen dat door de gemeentelijke herindeling die tot stand is gekomen bij formele wet, aanvragers zich genoodzaakt zien te fuseren als op aangevraagde wijze; een verdeling langs de (nieuw) geografische grenzen van de betrokken gemeenten. Hoewel alternatieven denkbaar zijn lijken de vier gemeenten de opdeling opgelegd te hebben. 1

2 A D V I E S Zaaknummers: OND/14/19204/AFO 112 OND/14/19208/AFO 113 OND/14/19203/AFO 114 OND/14/19202/AFO 115 Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair onderwijs van: Stichting Openbaar Basis Onderwijs Boarnsterhim 1 (hierna: Bobob), bevoegd gezag van tien scholen voor openbaar basisonderwijs, gehuisvest in de gemeenten De Friese Meren met één school, Heerenveen met twee scholen, Sudwest Fryslan met twee scholen en vijf scholen in de gemeente Leeuwarden, en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Skarsterlân 2 (hierna: Primus), bevoegd gezag van dertien openbare basisscholen waarvan twaalf in de gemeente De Friese Meren en één in de gemeente Heerenveen. Deze aanvrager verzorgt onderwijs aan leerlingen; Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen 3 (hierna: De Basis), bevoegd gezag van twintig scholen voor openbaar onderwijs in de gemeente Heerenveen waarvan 18 voor basisonderwijs, één voor speciaal basis onderwijs en één voor speciaal onderwijs. Deze aanvrager verzorgt onderwijs aan leerlingen waarvan 123 op een school voor speciaal onderwijs en 72 in op de school voor speciaal basisonderwijs; Stichting voor Openbaar Onderwijs Odyssee 4 (hierna: Odyssee), bevoegd gezag van acht openbare scholen in Sudwest Fryslan waarvan vijf voor basisonderwijs, één voor speciaal basisonderwijs, één voor speciaal onderwijs en één voor praktijk onderwijs. Deze aanvrager is verantwoordelijk voor het onderwijs aan leerlingen, waarvan 106 op de school voor speciaal basisonderwijs, 101 op de school voor speciaal onderwijs en 93 op de school voor praktijkonderwijs; Stichting Proloog voor primair openbaar onderwijs Leeuwarden 5 (hierna: PROLOOG), bevoegd gezag van vijftien openbare scholen, waarvan één voor speciaal basis onderwijs en veertien voor basisonderwijs. Deze aanvrager verzorgt onderwijs aan in totaal leerlingen waarvan 116 op de school voor speciaal basisonderwijs. 6 Aanvragers zijn voornemens het bestuur over alle onder het bevoegd gezag van Bobob ressorterende scholen over te dragen per 1 augustus 2014 aan onderscheidenlijk: Primus (school T Kampke (14LD) gehuisvest in gemeente De Friese Meren); De Basis (twee scholen Akkrum (15OK) en De Boarne (15GC) gehuisvest in Heerenveen); 1 Het bevoegd gezag-nummer van Stichting Bobob is Het bevoegd gezag-nummer van Primus is Het bevoegd gezag nummer van De Basis is Het bevoegd gezag nummer van Odyssee is Het bevoegd gezag nummer van PROLOOG is De leerlingaantallen zijn die opgegeven door aanvragers per teldatum 1 oktober 2013 en dus relevant voor de bekostiging van schooljaar 2014/15. 2

3 Odyssee (twee scholen De Lege Geaen (14IQ) en T Raerderhiem (15VO) gehuisvest in de gemeente Sudwest Fryslan), en PROLOOG (vijf scholen De Twa Fisken (15TG), De Finne (15AV), It Tredde Ste (15JJ), Trije Doarpenskoalle (15XT) en de Twamester (14QN) gehuisvest in de gemeente Leeuwarden). Geen van de scholen houdt door de voorgenomen fusie op te bestaan. 1. Aanvraag en proces Op 19 mei 2014 is bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO), de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de fusieaanvraag uitsluitend digitaal ingediend. Per 5 juni 2014 ontving DUO de aanvragen en aanvullende stukken tevens per gewone post. DUO ontving naar aanleiding van de voorliggende fusiebeweging vier aanvragen, omdat het verdwijnende bestuur, dat van Bobob, zijn scholen overdraagt aan vier van elkaar te onderscheiden onderwijsbesturen voor openbaar onderwijs. De aanvragen werden op hetzelfde moment geregistreerd als: AFO112, de bestuursoverdracht van een school aan Primus; AFO113, de bestuursoverdracht van twee scholen aan De Basis; AFO114, de bestuursoverdracht van twee scholen aan Odyssee, en AFO115, de bestuursoverdracht van vijf scholen aan PROLOOG. Bij ieder van de aanvragen zijn de volgende documenten gevoegd: één fusie-effectrapportage (hierna: fer), de verklaringen van de medezeggenschapsraden van de over te dragen scholen en een instemmende verklaring van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het ontvangende bevoegd gezag waaruit blijkt dat allen instemmen met de voorgenomen fusie en het rapport. De fusiebegeleider heeft tevens aanvullende informatie verstrekt om de samenloop van de voorgenomen fusies toe te lichten. Bijgevoegd werd het document Achtergrondinformatie t.b.v. de kandidaten en de notitie van 30 mei 2013 van kantoor Trip Advocaten & Notarissen Inzake: openbaar primair onderwijs gemeente Boarnsterhim (Stichting Bobob). Bij brief van 25 juni 2014 en eerder telefonisch is de ontvangst van de aanvragen bevestigd en zijn aanvragers op de hoogte gesteld dat de aanvraag in behandeling is genomen door de Commissie Fusietoets Onderwijs (hierna: de CFTO). Omdat de aanvragen het gevolg zijn van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2014 waarbij de gemeente Boarnsterhim, de gemeente waarin Bobob was gehuisvest, is opgehouden te bestaan, en omdat de vier aanvragen grote overeenkomsten vertonen, heeft de commissie besloten de aanvragen gezamenlijk te behandelen. 2. Doel en motivatie fusie Uit de rapportages overlegd door aanvragers blijkt dat de voorgenomen fusies het gevolg zijn van de gemeentelijke herindeling in de regio, waarbij de gemeente Boarnsterhim verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs aan de tien scholen van Bobob is opgehouden te bestaan. De gemeente werd de facto over de vier gemeenten verdeeld waarmee de opgeheven gemeente haar grenzen deelde. Bij wet van 6 juni werden de gemeenten Boarnsterhim, Gaasterlân-Sleat, Heerenveen, Leeuwarden, Lemsterland en Skarsterlân opgeheven. Daarvoor in de plaats kwamen de nieuwe gemeenten Heerenveen, Leeuwarden en De Friese Meren. De gemeentegrens van de gemeente Sudwest Fryslan werd verplaatst. Deze laatste gemeente is een jonge gemeente; het resultaat van 7 Wijzigingswet Wet veiligheidsregio s (wijziging gemeentelijke indeling deel provincie Fryslân), Stb. 2013,

4 een fusie per 1 januari Dit heeft tot gevolg dat de openbare basisscholen van Bobob vanaf genoemde datum gesitueerd zijn in deze vier gemeenten. Uit het rapport van Trip Advocaten & Notarissen blijkt immers dat de statuten van Bobob voorzien in een regeling waarbij de gemeenteraad (gemeente Boarnsterhim en inmiddels de rechtsopvolgers) de instandhouding van de scholen van Bobob zelf over kan nemen of verplaatsen naar een andere stichting. Uit de fer blijkt verder dat de betrokken gemeenten in het herindelingsoverleg kenbaar gemaakt de verzorging van het openbaar primair onderwijs binnen hun gemeentegrenzen te willen beperken tot één stichting voor openbaar primair onderwijs. Het bestuur van Bobob heeft zich neergelegd bij de consequenties van de herindeling waarbij het zijn autonome positie zal verliezen en zal loyaal meewerken aan het opgeven van de zelfstandige autonome positie (omdat dit) betere kansen zal bieden voor de scholen en de medewerkers van de stichting. Het bestuur van Bobob wil een gedwongen "sterfhuisconstructie" voorkomen en aanvrager acht het daarom van belang dat de vier fusies gelijktijdig plaatshebben. 3. Beoordeling menselijke maat Uit de parlementaire geschiedenis van de Wet fusietoets in het onderwijs 8 blijkt dat de fusietoets is bedoeld om te bevorderen dat onderwijsinstellingen zich op een menselijke maat organiseren. 9 Een menselijke maat houdt in dat een onderwijsinstelling overzichtelijk is, zodat de betrokkenen en de belanghebbenden zeggenschap en keuzevrijheid hebben en zich samen verantwoordelijk weten voor de onderwijsinstelling en de lijnen van besluitvorming kort zijn. Uit de parlementaire geschiedenis volgt vervolgens dat schaalgrootte van de onderwijsorganisatie van invloed is op legitimatie van bestuur en de keuzevrijheid van leerlingen, ouders en studenten voor het onderwijs dat het best bij hen past. Door schaalvergroting kan die menselijke maat onder druk komen te staan en kan een democratisch gat ontstaan. 10 Dit democratisch gat ontstaat als de direct belanghebbenden bij de scholen zich niet langer eigenaar voelen van hun school, noch op relevante wijze een bijdrage kunnen leveren aan onder meer belangrijke besluitvorming van het bestuur van de school of de instelling. 3.1 Beoordeling schaalgrootte In de memorie van toelichting bij de Wet staat dat in het primair onderwijs een bestuursomvang van tien scholen als een hanteerbare schaal wordt beschouwd, waarbij aspecten van schoolnabijheid en menselijke maat goed zijn te combineren met doelmatigheid en efficiency. De CFTO constateert dat bij de voorliggende fusie-aanvraag sprake is van een bestuur dat verantwoordelijk is voor het onderwijs aan tien scholen voor basisonderwijs dat ophoudt te bestaan. Primus heeft dertien scholen onder zijn bevoegd gezag met in totaal leerlingen. Wanneer de fusie wordt gerealiseerd komt hier één school bij van 69 leerlingen. Er ontstaat dus een bevoegd gezag met veertien scholen en ongeveer leerlingen. De gemiddelde schoolgrootte voor wat betreft haar basisonderwijs is nu 86 leerlingen en neemt beperkt af. De Basis heeft twintig scholen onder zijn bevoegd gezag met in totaal leerlingen. Ongeveer tweehonderd van die leerlingen zitten op de school voor speciaal onderwijs onderscheidenlijk de school voor speciaal basisonderwijs. Wanneer de fusie wordt gerealiseerd komen hier twee scholen bij van in totaal 441 leerlingen. Er ontstaat een bevoegd gezag met 22 scholen en ongeveer leerlingen. De gemiddelde schoolgrootte van zijn basisscholen is nu 134 leerlingen en neemt beperkt toe tot iets meer dan 140 leerlingen. 8 Stb. 2011, Kamerstukken II 2008/09, , nr Monique Turkenburg, Schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de school, (rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau), Den Haag: juli 2008, p.20. 4

5 Odyssee heeft acht scholen onder zijn bevoegd gezag met in totaal Ongeveer driehonderd van die leerlingen zitten op zijn school voor speciaal basisonderwijs, zijn school voor speciaal onderwijs en zijn school voor praktijkonderwijs. Wanneer de fusie wordt gerealiseerd komen hier twee scholen bij met in totaal 131 leerlingen. Er ontstaat een bevoegd gezag met tien scholen ongeveer leerlingen. De gemiddelde schoolgrootte van zijn basisscholen is nu 230; dit neemt af tot een gemiddelde van iets meer dan 210 leerlingen. PROLOOG heeft vijftien scholen onder zijn bevoegd gezag met in totaal van die leerlingen zitten op de school voor speciaal basisonderwijs. Wanneer de fusie wordt gerealiseerd krijgt het bevoegd gezag er vijf scholen bij met int totaal 844 leerlingen. Er ontstaat een bevoegd gezag met twintig scholen en ongeveer leerlingen. De gemiddelde schoolgrootte van de basisscholen van deze aanvrager is nu 223 leerlingen en neemt af tot iets minder dan gemiddeld 210 leerlingen. De hanteerbare schaal van tien scholen wordt door de fusie bij twee van de aanvragers, De Basis en PROLOOG, ruim overschreden. De gemiddelde schoolgrootte van aanvragers zowel in de situatie voor als na de fusie liggen voor wat betreft hun basisonderwijs overstijgen het landelijk gemiddelde niet of in beperkte mate. Dat van De Basis en Primus ligt zelfs ruim onder de gemiddelde schoolgrootte in het basisonderwijs van Beoordeling lijnen van besluitvorming In de brief over de menselijke maat in het onderwijs van de minister van OCW uit wordt ingegaan op het belang van voldoende legitimiteit van besturen: Hoewel besluiten van besturen en instellingen draagvlak nodig hebben van interne en externe belanghebbenden, voelen deze zich vaak onvoldoende betrokken en vertegenwoordigd. Dit is zelfs het geval bij prioritaire belanghebbenden, zoals de ouders in het funderend onderwijs. Dat maakt de vraag naar de interne betrokkenheid en naar de maatschappelijke verankering van scholen relevant. De inzet van gemeenschapsgeld behoeft legitimatie. Maar legitimatie komt niet louter tot stand via de wet of van de overheid. De minister schrijft verder: Die betrokkenheid [ ] vergroot ook de kans op succes van de leerlingen en zorgt voor meer afstemming over de opvoeding en vorming van leerlingen. De Onderwijsraad signaleert dat mede als gevolg van de hierboven beschreven ontwikkelingen het bestuur wordt weggeprofessionaliseerd, waardoor ouders nauwelijks nog kunnen participeren in het bestuur. 12 Het is onze inzet om het bestuur dicht bij de ouders te houden of te brengen. De Wet fusietoets draagt hier aan bij en moet er voor zorgen dat het bestuur dicht bij de ouders blijft. Bobob heeft nu een omvang van tien scholen. De scholen onder het bevoegd gezag gaan op in vier andere besturen van wisselende omvang. PROLOOG en De Basis zijn van de vier verkrijgende besturen het grootst. Uit de fer s van beide aanvragers blijkt dat de managementstructuur van de ontvangende besturen ongewijzigd blijft en beide overeenkomsten kennen met de huidige structuur van Bobob. Het bestuur dat de bevoegd gezagen vertegenwoordigt heeft haar toezicht intern gescheiden op functionele of organieke wijze. Bij het latende bestuur Bobob is sprake van een uitvoerend deel van het bestuur en een toezichthoudend deel van het bestuur. Bij De Basis is sprake van een college van bestuur dat bestaat uit één persoon. Bij PROLOOG is sprake van een algemeen directeur. Bij de drie organisaties is er geen sprake van een managementlaag tussen de directeuren van de verschillende scholen en het bestuur van die scholen. Na de fusie ontstaat daar voor aanvragers ook geen behoefte aan. De afstand tussen het bestuur en het primair proces zal vanuit het perspectief van de ouders en leerlingen van de scholen van Bobob niet of beperkt toenemen. 11 Kamerstukken II 2008/09, , nr De bestuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs (Advies van de Onderwijsraad), Den Haag: november 2008, p.33. 5

6 4. Interne en externe legitimiteit van het fusieproces Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat de fer primair een instrument is voor belanghebbenden om inzicht te krijgen in motieven, doelen en effecten van de fusie, en om daarop invloed te kunnen uitoefenen. 13 Voor het bestuur dient de fer om draagvlak onder de belanghebbenden te krijgen. Het is een vorm van transparantie waarmee het bestuur zich verantwoordt over fusievoornemens. Indien de fer de vereiste elementen bevat kunnen belanghebbenden zich een goed oordeel vormen over de noodzaak of wenselijkheid van een fusie en zijn ze optimaal geïnformeerd. Dat is het haar belangrijkste doel. Daarmee wordt ruimte gegeven aan de autonomie van instellingen. Daarnaast is de fer een middel om te toetsen of instellingen een zorgvuldig proces hebben doorlopen. Het gaat om de vraag of het voornemen om te fuseren voldoende is gelegitimeerd onder de belanghebbenden. Met artikel 64b, eerste lid, van de WPO wordt voorgeschreven dat de aanvraag vergezeld gaat van een door de rechtspersoon of rechtspersonen opgestelde fer en een schriftelijke verklaring van instemming met de fusie door de betrokken medezeggenschapsraden dan wel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. 4.1 Interne legitimiteit De commissie heeft kennisgenomen van de instemmende verklaringen van ieder van de scholen die worden overgedragen. Alle tien de scholen die worden overgedragen hebben zonder uitzondering ingestemd met de fusie. De medezeggenschapsraden van basisscholen de Akkrum en De Boarne die worden overgedragen aan De Basis zien geen aanleiding in een aantal onzekerheden in de fer om hun instemming aan de fer te onthouden. Uit de verklaring blijkt dat de medezeggenschapsraden zich in zullen zetten om deze onzekerheden, de eenzijdige intentieverklaring van Bobob en overdrachts- en liquidatieagenda, op de agenda van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De Basis te krijgen. De medezeggenschapsraad van de Trije Doarpeskoalle die zal worden overgedragen aan PROLOOG geeft zijn instemming nadat een toezeggingen zijn gedaan over de regeling van de personele uitbreiding op directieniveau. Op 23 april heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Primus met de voorgenomen fusie ingestemd. Alle veertien van de leden van de raad hebben zich voor de voorgenomen fusie uitgesproken. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van De Basis heeft ook op 23 april zijn instemming gegeven, zo blijkt uit de verklaring van de raad. Uit de verklaring blijkt dat dit gebeurde nadat de drie themaraden van het bevoegd gezag zich hebben gebogen over de gevraagde instemming én niet eerder dan dat aanvrager antwoord had gegeven op een aantal kritische vragen. Uit de instemming van de raad blijkt dat aanvrager afdoende antwoord heeft gegeven op deze vragen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Odyssee heeft 23 april 2014 haar instemming verleend in een korte zakelijke verklaring. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van PROLOOG heeft op 19 maart 2014 eveneens ingestemd met de voorgenomen fusie. Het bevoegd gezag heeft toezeggingen gedaan over haar inzet voor een decentraal georganiseerd overleg over het personeelsbeleid dat zal (gaan) gelden op de PROLOOG. Ook bedenkingen voor wat betreft de financiële risico s van de bestuursoverdracht hebben er niet toe geleid dat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad haar instemming heeft onthouden. Gezien het feit van ieder van de betrokken medezeggenschapsorganen instemmende verklaringen zijn overgelegd voor de voorgenomen fusies, heeft de CFTO geen aanleiding te veronderstellen dat de voorgenomen fusies intern draagvlak ontbeert. 4.2 Externe legitimiteit Voor het succes van een fusie is van belang dat er naast interne legitimiteit ook sprake is van externe legitimiteit. Om deze reden heeft de Tweede Kamer erop aangedrongen, dat onderwijsinstellingen bij fusies ook advies moeten vragen aan de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken 13 Kamerstukken II 2008/09, , nr. 3, p.11. 6

7 gemeenten. In het advies moet door de colleges worden ingegaan op de wenselijkheid van de voorgenomen fusie. Het advies maakt onderdeel uit van de fer. Bij de fusies zijn vier gemeenten betrokken. Alle vier de gemeentebesturen hebben een uitspraak gedaan over de wenselijkheid van de voorgenomen fusies. Het betreft hier een overdracht van alleen scholen voor openbaar onderwijs naar schoolbesturen verantwoordelijk voor openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs wordt van overheidswege aangeboden. Dit blijkt onder meer uit de betrokkenheid van de gemeente bij het openbaar onderwijsbestuur; in klassieke vorm waarbij het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag vormt of in de situaties waarbij het openbaar onderwijs op afstand is geplaatst door (onder meer) de toezichthoudende rol van de gemeenteraad. Het is daarom niet verwonderlijk dat ieder van de adviezen van de gemeentebesturen positief is voor wat betreft de wenselijkheid van de voorgenomen fusies. De adviezen van de gemeentebesturen zijn (zonder uitzondering) afgegeven, nádat de medezeggenschapsorganen zich hebben uitgesproken over de voorgenomen fusies. De rol die het advies van het gemeentebestuur heeft bij zorgvuldige besluitvorming door onder meer het bevoegd gezag, boet aldus aan belang in. Het advies is immers onderdeel van de fer en dient als informatie voor de medezeggenschapsraad en bevoegd gezag over de maatschappelijke impact van de fusie. Een impact die mogelijk de schoolbesturen niet overzien. Wanneer die informatie pas wordt verstrekt nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden draagt deze onvoldoende bij. Gezien het voorgaande heeft de CFTO evenwel geen aanleiding te veronderstellen dat de voorgenomen fusie extern draagvlak ontbeert. 5. Effect op keuzevrijheid In artikel 64c, eerste lid, van de WPO wordt de fusietoets omschreven voor de sector primair onderwijs. De minister kan goedkeuring aan de fusieaanvraag onthouden indien als gevolg van de fusie de daadwerkelijke variatie van het onderwijsaanbod, zowel in het opzicht van richting als van pedagogisch-didactische aanpak, binnen het voedingsgebied van de te fuseren scholen of rechtspersonen op significante wijze wordt belemmerd. Voor de uitoefening van de bevoegdheid van de minister zijn beleidsregels vastgesteld in de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs (hierna: de Regeling). Met artikel 10 van de Regeling wordt voorgeschreven dat in ieder geval sprake is van een significante belemmering van de daadwerkelijke variatie van het onderwijsaanbod, indien de door de voorgenomen bestuurlijke fusie ontstane rechtspersoon een marktpositie van meer dan 50% van het onderwijsaanbod heeft in de gemeente(n) waarin de rechtspersoon scholen in stand houdt. De CFTO toetst op basis van de bij de aanvraag overlegde gegevens en op basis van haar eigen onderzoek of sprake is van een significante belemmering van de keuzevrijheid door de voorgenomen fusie en als dit het geval is of de belemmering gerechtvaardigd is. 5.1 Effect op marktaandeel en regionale bestuursmacht Primus heeft in de gemeenten waar hij actief is, zijn scholen zijn gevestigd in gemeente De Friese Meren met uitzondering van één school welke is gevestigd in de gemeente Heerenveen, dertien en straks veertien van de 78 scholen voor primair onderwijs. Het onderwijsaanbod van de stichting blijft na de voorgenomen fusie beperkt tot 18% in beide gemeenten. PROLOOG is actief in Leeuwarden en is verantwoordelijk voor vijftien scholen voor primair onderwijs: dat worden er na de voorgenomen fusie twintig. In de gemeenten zijn in totaal veertig scholen voor primair onderwijs actief. Deze aanvrager krijgt naar het aantal scholen in de gemeente een aandeel in het onderwijsaanbod van precies vijftig procent; naar het aantal leerlingen 46%. Odyssee is een intersectoraal bestuur. Deze aanvrager heeft scholen verdeeld over drie sectoren: de school voor praktijkonderwijs valt onder het regime van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de 7

8 school voor speciaal onderwijs onder dat van de Wet op de expertisecentra (WEC) en zijn overige scholen vallen onder de Wet op het primair onderwijs (WPO). Omdat het een intersectorale fusie betreft wordt gekeken naar de bestuurlijke variëteit in het geheel van de betrokken sectoren en dus niet alleen naar het effect binnen de afzonderlijke sectoren. 14 Voor wat betreft het aanbod in de andere sectoren verandert er niets. Het aandeel in het onderwijsaanbod gaat in de gemeente Sudwest Fryslan van zes naar acht scholen van de 64 scholen voor primair onderwijs. Het aandeel stijgt van 11% naar 13% van het aanbod. De Basis verzorgt onderwijs aan leerlingen hoofdzakelijk maar niet uitsluitend in het primair onderwijs; deze aanvrager heeft onder diens bevoegd gezag negentien scholen voor primair onderwijs en één voor speciaal onderwijs. Voor wat betreft het aanbod in de andere sector verandert er niets. De commissie kijkt ook hier naar het aandeel in het primair onderwijs dat aanvrager gaat verzorgen in de gemeente waar hij actief is. In de gemeente Heerenveen gaat De Basis onderwijs verzorgen aan 21 van de 35 scholen voor primair onderwijs die in gemeente actief zijn. Deze aanvrager verkrijgt hierdoor een aandeel in het onderwijsaanbod van 60%; een toename van afgerond 5% De Basis nader beschouwd In de gemeente Heerenveen zijn er in totaal zeven schoolbesturen actief in het primair onderwijs. Geen van deze besturen valt te kwalificeren als een klein bestuur. Hoewel zij in wisselende omvang actief zijn in de gemeente, hebben de schoolbesturen verder een behoorlijke omvang. Het grootste bestuur, hoewel het maar één school in de gemeente (3% van het aanbod in de gemeente) in stand houdt, is de rooms-katholieke Bisschop Möller Stichting. Het heeft elders nog 28 andere scholen onder haar bevoegd gezag. Het op-één-na grootste schoolbestuur is eveneens met maar één school (3% van het aanbod) actief in de gemeente, de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis. Het heeft elders nog zestien andere scholen onder haar bevoegd gezag. Deze laatst wordt qua omvang op de voet gevolgd door: - Meilân, Stichting v Christelijk Basis Onderwijs Lemsterland, Skarsterlân en Heerenveen in de gemeente actief met vijf scholen (14%) en tien elders; - Vereniging voor P.C. Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden e.o., in de gemeente actief met twee van haar scholen (6%) en twaalf elders; - Stichting De Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs, actief in de gemeente met vier scholen (11%) en acht elders, en - Primus (aanvrager in AFO112), in de gemeente actief met één school (3%) voor openbaar onderwijs en twaalf elders 15. Voor wat betreft het aanbod in het primair onderwijs dat De Basis vergaart in de gemeente is sprake van een significante belemmering in de zin van artikel 10 van de Regeling en artikel 64c van de WPO, nu deze aanvrager een aandeel in het aanbod verwerft dat de 50% van het totale aanbod naar scholen overschrijdt De fusies in samenhang In het gebied waar aanvragers actief zijn, de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Sudwest Fryslan en De Friese Meren, zijn in totaal 182 scholen actief in het primair onderwijs Kamerstukken II, 2008/09, , nr. 3, p In tegenstelling tot de andere aanvragers is Primus vooralsnog actief in twee gemeenten. Betrokken school, it Fiifde Ste (15ME), in Haskerdijken staat sinds 1 januari 2014 in de gemeente Heerenveen. Tot deze datum viel het dorp Haskerdijken onder de gemeente Skarsterlân. Deze gemeente is per 1 januari opgegaan in de nieuwe gemeente de Friese Meren. Met uitzondering van het dorp Haskerdijken. Dit is overgegaan naar de gemeente Heerenveen. 16 Omdat als hiervoor overwogen geen effect valt te verwachten van de fusie voor de andere sectoren, worden deze verder uitgesloten voor berekeningen. 8

9 Primus had een aandeel in het aanbod van 7% en krijgt een aanbod van afgerond 8%. De Basis heeft nu een aandeel van 10% en krijgt een aanbod van afgrond 11%. Odyssee heeft een aanbod van 3% en straks van 4%. PROLOOG tot slot gaat van een aanbod 8% naar 11% in de regio. 5.2 Effect op keuzevrijheid naar en binnen richting Aanvragers hebben steeds een overwegend aandeel in het aanbod naar signatuur. PROLOOG en De Basis hebben een monopolie binnen het openbaar onderwijs. In de gemeente De Friese Meren heeft Primus een overwegend aandeel in het openbaar onderwijs en in de gemeente Sudwest Fryslan moet Odyssee een ander bestuur voor laten. Dat in het openbaar onderwijs aanvragers een overwegende aandeel hebben in het onderwijsaanbod naar denominatie, is niet vreemd. Recent overwoog de commissie in haar advies van 16 juni 2014, geregistreerd als AFO 109, dat dit enerzijds het gevolg is van het feit dat het openbaar onderwijs naar haar aard binnen één gemeente doorgaans in één hand ligt. Het gemeentebestuur is immers verantwoordelijk voor het geven van (voldoende) openbaar onderwijs. Anderzijds omdat de betrokken gemeenten in landelijk gebied zijn gelegen. De gemeenten die overbleven na de herindeling worden geduid door het CBS aan de hand van de omgevingsadressendichtheid (hierna: OAD) als weinig stedelijk in het geval van de De Friese Meren 17, matig stedelijk in het geval van de Leeuwarden 18 en Sudwest Fryslan, en Heerenveen 19 als sterk stedelijk. 20 Ook dit heeft invloed op de beoordeling of sprake is van een significante belemmering van de variatie in het onderwijsaanbod. Wanneer immers sprake is van meer stedelijk gebied is sprake van een grotere basisgeneratie en mag verwacht worden dat de variatie in het onderwijsaanbod groter en (dus) meer divers is dan in een minder stedelijk gebied. De verdwijnende gemeente Boarnsterhim viel in de laagste categorie van niet stedelijk Opvallend voor deze regio is overigens dat er nog een ander groot bestuur aanwezig en actief is dat openbaar onderwijs in stand houdt; Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Gearhing. Het is met zestien openbare scholen én twee bijzondere scholen in de gemeenten Sudwest Fryslan en De Friese Meren actief en houdt elders nog eens elf scholen in stand. Of overdracht van één of enkele van de scholen van Bobob aan dit bestuur is overwogen blijkt niet uit de fer. In het rapport van Trip Advocaten & Notarissen wordt slechts opgemerkt dat hier kennelijk niet voor is gekozen door aanvragers. Het uitbreiden van een samenwerkingsbestuur is evenwel alleen mogelijk wanneer aan de voorwaarden van artikel 17 en 64c, tweede lid, van de WPO. De commissie heeft niet ander onderzocht of aanvragers aan die voorwaarden voldoen. 5.3 Effect op keuzevrijheid naar pedagogische aanpak Aanvragers geven met een enkele uitzondering onderwijs volgens een reguliere pedagogisch didactische aanpak. Voor de verdwijnende stichting Bobob zijn geen bijzondere pedagogisch didactische aanpakken geregistreerd bij DUO. De verdeling van de scholen van Bobob heeft dus geen gevolgen voor de keuzevrijheid naar pedagogisch didactische aanpak. 5.4 Conclusie effect op de keuzevrijheid Gezien het voorgaande hebben de voorgenomen fusies van Primus (AFO112), Odyssee (AFO114) en PROLOOG (AFO115) naar het oordeel van de CFTO geen significant effect op de keuzevrijheid; de 17 Het CBS maakt onderscheid in vijf categorieën, van Niet stedelijk tot Zeer sterk stedelijk. De eerste categorie heeft een OAD van 500 of minder, de tweede tussen de 500 en de 1000, de derde tussen 1000 en de 1500, de vierde tussen de 1500 en de 2500 en de hoogste 2500 en daarboven. Voor De Friese Meren geldt dat zij nipt (een OAD van 559) in deze categorie valt. 18 Eveneens nipt met een OAD van Eveneens nipt met een OAD van Bron: CBS Statline - Gebieden in Nederland,

10 bestaande keuzes voor ouders en leerlingen om voor onderwijs te kiezen dat het best bij hen aansluit blijven dezelfde. Dit levert naar het oordeel van de CFTO geen belemmering op van de daadwerkelijke variatie van het onderwijsaanbod op significante wijze als bedoeld in artikel 64c van de WPO en artikel 10 van de Regeling. Dit is anders voor De Basis (AFO113). Het bevoegd gezag heeft op dit moment reeds een overwegend aandeel in het onderwijsaanbod van 55% in de gemeente Heerenveen; dit aanbod wordt verder uitgebreid met twee scholen tot 60% van het aanbod in het primair onderwijs. De andere zes aanbieders van primair onderwijs in de gemeente zijn weliswaar gemiddeld grote schoolbesturen, maar slechts met één of enkele scholen vertegenwoordigd in de gemeente. Naar het oordeel van de commissie is daarom sprake van een significante belemmering voor wat betreft de bestuursoverdracht van twee scholen van Bobob aan De Basis geregistreerd als AFO113 van de variatie in het onderwijsaanbod als bedoeld in artikel 10 van de Regeling en artikel 64c van de WPO. Het overwegende aandeel in het onderwijsaanbod van De Basis in de gemeente Heerenveen is het gevolg van het feit dat het openbaar onderwijs in de regio van oudsher sterk is vertegenwoordigd en dat dit type onderwijs doorgaans in één hand is per gemeente. 6. Rechtvaardigingsgronden In Artikel 19 van de Regeling wordt beschreven dat rechtvaardigingsgronden voor fusie in ieder geval kunnen zijn: De omstandigheid, dat bij het achterwege blijven van de fusie de continuïteit of de variatie van het onderwijsaanbod in gevaar komt; De omstandigheid dat bij het achterwege blijven van de fusie de kwaliteit van het onderwijs in redelijkheid niet geborgd kan worden, en De omstandigheid dat er binnen de beschikbare financiële middelen geen alternatieve mogelijkheden dan fusie te vinden zijn. Deze opsomming is niet limitatief. De CFTO beoordeelt daarom altijd of door de fuserende besturen nog andere gronden zijn aangedragen die als rechtvaardiging kunnen dienen. Op basis van voorgaande blijkt dat alleen in het geval van AFO113 sprake is van een significante belemmering. Deze aanvraag kan evenwel niet los worden gezien van die geregistreerd als AFO112, AFO114 en AFO Continuïteit als gevolg van de gemeentelijke herindeling Als gezegd zijn de voorgenomen fusies het gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2014 geregeld bij wet van 6 juni Dat de herindeling consequenties heeft voor de scholen die onder het bevoegd gezag van Bobob ressorteren is evident. Bobob verzorgt immers openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs wordt van overheidswege gegeven en de gemeente heeft daarom steeds een overwegende rol bij het onderwijs. Dat het onderwijs in de gemeente Boarnsterhim op afstand werd geplaatst door het over te dragen van het gemeentebestuur aan een stichting voor openbaar onderwijs als bedoeld in artikel 48 van de WPO, maakt dit niet anders. De overdracht heeft alleen plaats kunnen vinden onder bepaalde voorwaarden die de overheidsinvloed voor het onderwijs moeten waarborgen. Door het verdwijnen van de gemeente, verdween voor de organisatie een belangrijke toezichthouder (met enkele afgeleide bestuurstaken) én was in feite (dus) niet langer sprake van onderwijs met een overwegende overheidsinvloed. Dat fusies die het gevolg zijn van gemeentelijke herindeling als de onderhavige moeten worden getoetst door de commissie blijkt uit de parlementaire geschiedenis van de Wet, in het bijzonder uit de behandeling door de Eerste Kamer 21 Stb. 2013,

11 naar aanleiding van vragen door de CDA-fractie. 22 De regering prefereerde maatwerk boven een (algemene) regeling in de Wet Algemene regels herindeling. 23 De herindeling noopte het bevoegd gezag Bobob tot het heroverwegen van het voortbestaan van de stichting. Hoewel het mogelijk is dat het bevoegd gezag had voortbestaan door haar statuten te herzien en opnieuw afspraken te maken met de verschillende gemeenten, had dit geleid tot een gefragmenteerd toezicht vanuit die gemeenten op de stichting. Dat dit evenwel mogelijk is blijkt uit het feit dat er meerdere openbare besturen in Nederland zijn die zich uitstrekken over meer dan één gemeente. De gemeenten hebben evenwel besloten met één bevoegd gezag voor openbaar onderwijs in hun gemeente te maken willen hebben. Dit ondanks het feit in het gebied van de vier gemeenten één tweede bestuur actief is verantwoordelijk voor overwegend openbaar onderwijs, Stichting Samenwerkingsbestuur primair onderwijs Gearhing. In twee van de gemeenten, Sudwest Fryslan en De Friese Meren, heeft het openbaarbestuur dus al te maken met twee onderwijsbesturen verantwoordelijk voor openbaar onderwijs. De gemeenten hebben aldus ook besloten tegen een opsplitsing van Bobob, waarbij deze scholen als vier zelfstandige schoolbesturen verder zouden gaan. Met name de overdracht van de vijf scholen aan PROLOOG had er ook één kunnen zijn naar een nieuw op te richten stichting; na overdracht verantwoordelijk voor vijf basisscholen voor openbaar onderwijs. Gezien het feit het openbaar onderwijs wordt gegeven met een overwegende overheidsinvloed, was voor aanvragers een andere dan de voorliggende fusieaanvragen, niet mogelijk. Het bestuur van de scholen kan immers niet volledig los gezien worden van dat van de gemeente en de statuten van Bobob voorzien in een regeling waarbij de gemeenten het bestuur over de scholen kan terugnemen. De gemeenten zouden dus in tweede instantie een herverdeling kunnen forceren als het bevoegd gezag van de scholen. De regeling is het gevolg van het feit dat onderwijswetgeving voorschrijft dat bij het oprichten van de rechtspersoon voor de instandhouding van openbaar onderwijs de overheersende invloed van de overheid moet zijn verzekerd. Wanneer de fusies achterwege blijven, zal de onduidelijke situatie waarin de ouders, leerlingen en personeel van Bobob verkeren voortbestaan en zal de warme overdracht zoals die wordt beschreven in het besluit van De Basis om te fuseren, worden gefrustreerd. De zorgvuldige voorbereiding van de voorliggende aanvragen is dan om niet geweest. Mogelijk wordt door het achterwege blijven van (een deel van) de fusies onduidelijk wie verantwoordelijk is voor één of enkele van de scholen, althans wordt die verantwoordelijkheid niet gevoeld noch gedragen, en ontstaat de kans op wat kan worden geduid als verweesde scholen. 24 Wanneer alleen het deel van de fusies gemoeid met de aanvraag van De Basis achterwege zal blijven, zal Bobob worden gedwongen tot het volledige herinrichten van haar organisatie. Bobob zou nog slechts verantwoordelijk zijn voor twee van haar tien scholen 25 en hoewel ook kleinere bevoegd gezagen bestaansrecht hebben en buitengewoon goed onderwijs aan kunnen bieden, zal de transitie naar een nieuwe organisatie veel tijd, geld en energie vergen die mogelijk ten koste zal gaan van het onderwijs dat aan de scholen Akkrum en De Boarne wordt verzorgd. De commissie oordeelt voorgaande in overweging nemend, dat de voorgenomen fusie aangevraagd door Bobob en De Basis, wanneer deze achterwege blijft de continuïteit van het onderwijsaanbod aan de scholen Akkrum en De Boarne in gevaar komt, waardoor de voorgenomen fusie geregistreerd als AFO113 is gerechtvaardigd. 22 Kamerstukken I, 2009/10, , nr. C, p Stb. 1984, De term is ontleend aan het rapport: Autonomie verplicht: Rapport onderzoek financiële problematiek Amarantis. Kamerstukken II, 2012/13, 33495, nr De commissie gaat bij deze overwegingen er vanuit dat de overige fusies wel doorgang zullen vinden. 11

12 7. Conclusie De voorliggende aanvragen hangen nauw met elkaar samen. Aanvragers hebben aangegeven dat wanneer aan een van de aanvragen goedkeuring wordt onthouden en deze achterwege moet blijven zij afzien van alle vier de aanvragen en de facto aan de gemeenten zullen laten de organisatie te ontmantelen. De gemeenten hebben immers kenbaar gemaakt het bestuur van de scholen opnieuw over te nemen per 1 januari 2015 waardoor een warme overdracht van de scholen begeleid door het huidige bestuur niet langer mogelijk is. De gemeenten hebben, aldus aanvragers, eveneens te kennen gegeven dat de voorgenomen opdeling niet mag leiden tot meer dan één (zuiver) openbaar schoolbestuur in de desbetreffende gemeente. De commissie heeft de aanvragen beoordeeld voor wat betreft de legitimatie van de aanvragen en het proces van besluitvorming. De commissie oordeelt dat de fusie zowel intern bij de medezeggenschapsraden als extern bij het gemeentebestuur draagvlak niet ontbeert. Verder heeft zij de effecten op de keuzevrijheid van ouders en leerlingen in het bijzonder de aandelen in het onderwijsaanbod in de betrokken gemeente beoordeeld. Samengenomen leiden de aanvragen niet tot een significante belemmering, aanvragers krijgen samen in het primair onderwijs 63 van de 182 scholen onder hun bevoegd gezag, 35% van het aanbod in de gemeenten gezamenlijk. In de gemeente Heerenveen treedt evenwel een significante belemmering op in de zin van de Regeling en dus in de zin van artikel 64c van de WPO; De Basis krijgt na de overdracht van twee van de scholen van Bobob een overwegend aandeel in het onderwijsaanbod van 60%. Deze significante belemmering is naar het oordeel van de commissie evenwel gerechtvaardigd, omdat door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2014 en door de besluiten van de gemeentebesturen, een situatie is ontstaan in de regio die aanvragers heeft genoodzaakt om tot opsplitsing én fusie te besluiten. Door de manier waarop aanvragers te werk zijn gegaan is een warme overdracht mogelijk geworden, waarbij aanvragers aandacht hebben kunnen besteden aan zorgvuldige voorbereiding van de fusie en waarbij alle belangen zorgvuldig zijn betrokken en gewogen. Blijft de voorgenomen fusie achterwege, dan komt de continuïteit van het onderwijs van de twee scholen van Bobob in Heerenveen, in gevaar. Geen van aanvragers, de betrokken ouders en leerlingen en personeel zijn gebaat bij een situatie waarbij de onduidelijkheid voor wat betreft de toekomst van de scholen blijft voortbestaan. De herindeling bij wet geregeld noopt aanvragers tot de voorliggende verdeling van de scholen van Bobob langs de gemeentegrenzen. De gemeenten hebben besloten dat een andere verdeling niet wenselijke is, omdat de gemeenten het openbaar onderwijs in één hand per gemeente willen hebben. Alternatieven voor de fusies zijn niet of nauwelijks onderzocht door aanvragers. Aanvragers zijn er dan ook van uitgegaan dat zij uitvoering moesten geven aan de wensen van de gemeentebesturen die na de gemeentelijke herindeling de rol van de gemeente Boarnsterhim hebben overgenomen. Alternatieven zijn er evenwel wel; het bevoegd gezag Bobob had zelfstandig voort kunnen bestaan, alle scholen hadden overgedragen kunnen worden aan één van aanvragers of Bobob had per gemeente haar scholen zelfstandig in vier afzonderlijke rechtspersonen kunnen voort laten bestaan. Dit laatste geldt in het bijzonder voor de vijf scholen die worden overgedragen aan het bestuur van PROLOOG. De gemeenten hebben hier kennelijk tegen besloten. Alles overwegend oordeelt de commissie dat, hoewel sprake van een belemmering van de daadwerkelijke variatie van het onderwijsaanbod op significante wijze als bedoeld in de Regeling en artikel 64c van de WPO door de bestuursoverdracht van Bobob aan de Basis naar (AFO113), de voorgenomen fusie is gerechtvaardigd. 8. Advies Alles overwegende adviseert de Commissie Fusietoets Onderwijs de minister van OCW om goedkeuring niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen Stichting Openbaar Basis Onderwijs Boarnsterhim (Bobob) enerzijds en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Skarsterlân (Primus), Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen (De Basis), Stichting voor Openbaar 12

13 Onderwijs Odyssee (Odyssee) en Stichting Proloog voor primair openbaar onderwijs Leeuwarden (PROLOOG) anderzijds, waarbij het bestuur van de scholen van Bobob worden overgedragen aan: Primus: de school T Kampke (14LD) gehuisvest in gemeente De Friese Meren; De Basis: de twee scholen Akkrum (15OK) en De Boarne (15GC) gehuisvest in Heerenveen; Odyssee: de twee scholen De Lege Geaen (14IQ) en T Raerderhiem (15VO) gehuisvest in de gemeente Sudwest Fryslan, en PROLOOG: de vijf scholen De Twa Fisken (15TG), De Finne (15AV), It Tredde Ste (15JJ), Trije Doarpenskoalle (15XT) en de Twamester (14QN) gehuisvest in de gemeente Leeuwarden. Het advies is aldus vastgesteld te Dokkum op 1 juli 2014 door de Commissie Fusietoets Onderwijs. Namens deze, De voorzitter, prof. dr. A.M.L. van Wieringen 13

Samenvatting advies AFO109

Samenvatting advies AFO109 Samenvatting advies AFO109 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW om goedkeuring niet te onthouden aan de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO 134

Samenvatting advies AFO 134 Samenvatting advies AFO 134 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW zijn goedkeuring niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland

Nadere informatie

A D V I E S. Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair onderwijs van:

A D V I E S. Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair onderwijs van: Samenvatting advies De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW om goedkeuring niet te onthouden aan de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO126

Samenvatting advies AFO126 Samenvatting advies AFO126 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister om goedkeuring niet te onthouden aan de voorgenomen institutionele fusie van De Pijler en Noordereiland, beide scholen

Nadere informatie

ADVIES. Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de institutionele fusie in het speciaal onderwijs van:

ADVIES. Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de institutionele fusie in het speciaal onderwijs van: Samenvatting De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister zijn goedkeuring niet te onthouden aan de voorgenomen institutionele fusie tussen de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs Scholengemeenschap

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO 124 en 130

Samenvatting advies AFO 124 en 130 Samenvatting advies AFO 124 en 130 Alles overwegende adviseert de Commissie Fusietoets Onderwijs de minister van OCW goedkeuring niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen Stichting Pallas, Stichting

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO 131

Samenvatting advies AFO 131 Samenvatting advies AFO 131 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW goedkeuring niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen de Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke

Nadere informatie

Zaaknummer: OND/15/4454 AFO 146 Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair en voortgezet onderwijs tussen:

Zaaknummer: OND/15/4454 AFO 146 Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair en voortgezet onderwijs tussen: BEOORDELING AFO146 Zaaknummer: OND/15/4454 AFO 146 Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair en voortgezet onderwijs tussen: de Stichting Lek en IJssel 1 (hierna: Lek

Nadere informatie

ADVIES. Aanvragers vragen goedkeuring voor twee van elkaar te onderscheiden bestuurlijke fusies, verder aangeduid als AFO138a en AFO138b:

ADVIES. Aanvragers vragen goedkeuring voor twee van elkaar te onderscheiden bestuurlijke fusies, verder aangeduid als AFO138a en AFO138b: ADVIES Zaaknummer OND/2014/38138/AFO 138 Aanvragers vragen goedkeuring voor twee van elkaar te onderscheiden bestuurlijke fusies, verder aangeduid als AFO138a en AFO138b: Stichting RENN4 1 (hierna: RENN4)

Nadere informatie

ADVIES. Voorliggende aanvraag betreft de bestuursoverdracht van een school in het voortgezet onderwijs, waarbij twee besturen zijn betrokken:

ADVIES. Voorliggende aanvraag betreft de bestuursoverdracht van een school in het voortgezet onderwijs, waarbij twee besturen zijn betrokken: ADVIES Zaaknummer: OND/15/4226 AFO145 Voorliggende aanvraag betreft de bestuursoverdracht van een school in het voortgezet onderwijs, waarbij twee besturen zijn betrokken: Stichting Achterhoek VO (hierna:

Nadere informatie

Leidraad fusietoets. (voortgezet) speciaal onderwijs

Leidraad fusietoets. (voortgezet) speciaal onderwijs Leidraad fusietoets (voortgezet) speciaal onderwijs omschrijving van de beoordeling door de CFTO van fusies in het onderwijs Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) 2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2.

Nadere informatie

Fusie-effectrapportage (Voortgezet) speciaal onderwijs

Fusie-effectrapportage (Voortgezet) speciaal onderwijs Fusie-effectrapportage (Voortgezet) speciaal onderwijs Dit formulier Deze fusie-effectrapportage maakt deel uit van de Aanvraag fusietoets. Opsturen Stuur dit formulier samen met het formulier Aanvraag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel:

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/022 Datum voorstel : 7 februari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : J. de Gruijter 078 69 21 313 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

1. Aanvraag en proces ADVIES. Zaaknummer MR 06

1. Aanvraag en proces ADVIES. Zaaknummer MR 06 ADVIES Zaaknummer MR 06 Aanvrager heeft bij de Commissie Fusietoets Onderwijs (hierna: de commissie) een adviesaanvraag ingediend. Deze aanvraag is ingediend namens de medezeggenschapsraad (hierna: MR)

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

1 Behoud van de laatste school in het dorp binnen het huidige bestuur

1 Behoud van de laatste school in het dorp binnen het huidige bestuur Bijlage 1 opties behoud laatste school in een dorp In deze bijlage schets ik opties voor het behoud van de laatste school in een dorp binnen het huidige bestuur (1) en opties voor het behoud van de laatste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ

Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9. Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Raadsvergadering (besluitvormend) 0 van 29 april 2003 Agendapunt 9 Onderwerp: Wijziging IZA Nederland regeling/fusie werkorganisatie IZA/VGZ Schiermonnikoog, 22 april 2003 Aan de Gemeenteraad Toelichting

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5010 12BST01076 Beslisdatum B&W 18 september 2012 Dossiernummer 12.38.551 RaadsvoorstelPartiële statutenwijziging Stichting algemeen toegankelijk onderwijs

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bijlage bij brief HO/BL/2005/6586 1. Preambule Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en het College van

Nadere informatie

College voor geschillen medezeggenschap defensie

College voor geschillen medezeggenschap defensie ADVIES Dossiernr: Advies van het College voor geschillen medezeggenschap defensie aan de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten naar aanleiding van een verzoek om advies inzake een tussen: de Commandant Maritieme

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 971 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband

Schoolbestuur en medezeggenschap vorming samenwerkingsverband Handreiking steunpunt Schoolbestuur en vorming samenwerkingsverband Rein van Dijk, Jan de Vos Augustus 2013 Inhoud 1. Waar gaat het om? 2 2. Goede 2 3. Het wettelijk kader 3 4. Arbitrage en geschillenprocedures

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

Commissie Fusietoets Onderwijs Jaarverslag

Commissie Fusietoets Onderwijs Jaarverslag Commissie Fusietoets Onderwijs Jaarverslag Inhoud Woord vooraf 3 Leeswijzer 5 De commissieleden 6 Over de fusietoets in het onderwijs 7 Menselijke maat centraal 7 Legitimatie en keuzevrijheid 8 Onafhankelijke

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS P O/L O L = instemming = advies = personeelsgeleding = ouders- en leerlinggeleding = oudergeleding

Nadere informatie

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming 1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming De bevoegdheid tot toelating, schorsing en verwijdering van

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge. Datum: 24 mei 2013. Rapportnummer: 2013/057 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Halderberge Datum: 24 mei 2013 Rapportnummer: 2013/057 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat het

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557

Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie : 4216557 RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij de Landstede Groep Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40810 Datum onderzoek : 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Onze Referentie

Nadere informatie

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Soort document Algemeen verbindend voorschrift Datum 30 oktober 2000 Kenmerk PO/PJ-2000-37542 Datum inwerkingtreding zie

Nadere informatie

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

CONCEPT Voorstel van wet. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: CONCEPT Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146)

Datum 24 april 2015 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (34146) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Wetgeving en Juridische Zaken Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

FUSIE EFFECTRAPPORTAGE FUSIE VAN 2 SCHOLEN VAN BOBOB MET STICHTING DE BASIS OBS AKKRUM DE BOARNE

FUSIE EFFECTRAPPORTAGE FUSIE VAN 2 SCHOLEN VAN BOBOB MET STICHTING DE BASIS OBS AKKRUM DE BOARNE FUSIE EFFECTRAPPORTAGE @ FUSIE VAN 2 SCHOLEN VAN BOBOB MET STICHTING DE BASIS OBS AKKRUM DE BOARNE EINDVERSIE 21-02-2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 de fusie effectrapportage 3 1.3

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk.

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsstatuut Basisschool Kronenburgh Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR.

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. 106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad en de

Nadere informatie

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad 1 S.I.O.Z. Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad Rapportage t.b.v. Verzoek om opname in het plan van nieuwe scholen gemeente Purmerend Maart 2013 2 1. Inleiding Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Uitvoering bezwaaradviescommissie

Uitvoering bezwaaradviescommissie Uitvoering bezwaaradviescommissie Aanleiding bezwaaradviescommissie Eerder is door de samenwerkingsverbanden passend primair onderwijs regio Leiden (PO2801), passend onderwijs Rijnstreek (PO2813) en primair

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

a - Stichting en opheffing van basisscholen - PO-special Inleiding

a - Stichting en opheffing van basisscholen - PO-special Inleiding 1 Inleiding Dit is de tweede herziene versie van het katern over het stichten en opheffen van scholen voor primair onderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. Deze

Nadere informatie

Samenvatting advies. Pagina 1

Samenvatting advies. Pagina 1 Samenvatting advies De aanvraag betreft een bestuurlijke en institutionele fusie in Dordrecht met betrokkenheid van drie VO-besturen: Stichting H3O met onder meer de scholengemeenschap Insula College Stichting

Nadere informatie

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport

Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport Pluimveehouderij Van Deurzen Toetsingsadvies over de actualisatie van het milieueffectrapport 26 januari 2009 / rapportnummer 1372-127 1. OORDEEL OVER HET AANGEPASTE MER De heer H. van Deurzen is voornemens

Nadere informatie

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen:

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: Toelichting op meldingsprocedure en meldingsformulier Wbb Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: A B Algemene informatie over de Meldingprocedure bodemsanering; Een toelichting

Nadere informatie

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de ADVIESCOMMISSIE MELDING VOORGENOMEN REORGANISATIE Advies 2010/06 Aan: De leden van de CGOP, d.t.v. CAOP t.a.v. mw. drs. C.L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN Den Haag 1/5 Ter behandeling in het overleg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Nadere informatie

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 29311 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten naar aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen

Nadere informatie

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs

Beleidsregel experimenten Passend onderwijs Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voortgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs bvh 079-3232.666

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001320 200700456/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: vennootschap onder firma Chinees Japans Specialiteitenrestaurant A., gevestigd

Nadere informatie

Aantal openbare schoolbesturen gehalveerd

Aantal openbare schoolbesturen gehalveerd Aantal openbare schoolbesturen gehalveerd Door senior-beleidsmedewerker Maurits Huigsloot Sinds 2000 is het aantal besturen van het openbaar basisonderwijs gehalveerd. Dit is niet ten koste gegaan van

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Vastgesteld door college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van BOOR, voorjaar 2014 www.stichtingboor.nl

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 17 d.d. 24 januari 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse, mr. B.F. Keulen, drs. A.I. Kool, drs. L.B. Lauwaars) Samenvatting

Nadere informatie

Registratienummer: 1156735 Onderwerp: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

Registratienummer: 1156735 Onderwerp: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 nummer 1155975; gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 795 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden medezeggenschapsraad onder de WMS P O = instemming = advies = personeelsgeleding = oudergeleding rtikel 10. nstemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad a. verandering van

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.5489 (144.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen de tussenpersoon. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

Overzicht faciliteiten MR samenvatting

Overzicht faciliteiten MR samenvatting Overzicht faciliteiten MR samenvatting De MR- faciliteiten rusten op verschillende pijlers. Kort samengevat: 1. De MR mag gebruik maken van de voorzieningen die hij redelijkerwijs nodig heeft en waarover

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, Agendanummer: 14 Vergadering: 27 januari 2015 De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

Boels Zanders Advocaten

Boels Zanders Advocaten Boels Zanders Advocaten 1 Fusie en andere samenwerkingsvormen Judith Wintgens Eindhoven 13 september 2012 2 Gevolgen krimp > Financiële gevolgen: neergaande spiraal, lineaire bekostiging, kleine scholentoeslag

Nadere informatie

De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,

De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. december 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet

Nadere informatie

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100

ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modelverordening elektronische kennisgeving uw kenmerk ons kenmerk ECGR/U201301490 Lbr. 13/100 bijlage(n)

Nadere informatie

SAMENVATTING. in het geding tussen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van A, verzoeker, hierna te noemen de GMR

SAMENVATTING. in het geding tussen: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van A, verzoeker, hierna te noemen de GMR SAMENVATTING 104464 - Interpretatiegeschil VO - artikel 16 lid 2 onder a en b WMS (hoofdlijnen meerjarig financieel beleid en criteria verdeling middelen over voorzieningen op (boven)schools niveau) De

Nadere informatie

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen Voorstel van Wet houdende wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen CONCEPT llen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

in het geschil tussen: de medezeggenschapsraad van het A College te B, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. E.J.M.

in het geschil tussen: de medezeggenschapsraad van het A College te B, verzoeker, hierna te noemen de MR gemachtigde: mr. E.J.M. S AMENV ATTING 08.023 / 104010 Interpretatiegeschil VO - artikel 4 lid 3, artikel 21 lid 2 en artikel 2 jo 11 onder h WMS m.b.t. de medezeggenschapsstructuur, de procedure van vaststelling van medezeggenschapsdocumenten,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht - Vaststellen verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs - 31 december 2013 - Nr. 1108301

Gemeente Dordrecht - Vaststellen verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs - 31 december 2013 - Nr. 1108301 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 4591 31 december 2013 Gemeente Dordrecht - Vaststellen verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs - - Nr. 1108301 De RAAD van de

Nadere informatie

Kenmerk: 639566/643443 Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008

Kenmerk: 639566/643443 Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 639566/643443 Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat)

Nadere informatie

Overdracht van raadsbevoegdheden. Rekenkamer Leeuwarden

Overdracht van raadsbevoegdheden. Rekenkamer Leeuwarden Overdracht van raadsbevoegdheden Rekenkamer Leeuwarden Juli 2014 Colofon Samenstelling Rekenkamer Leeuwarden drs. P.L. Polhuis MA (voorzitter) ir. E. Voorwinde M.A. Hoekstra mw. J.E. Rijpma (secretaris)

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie