(Kwaliteits)borging. Themadag 27 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Kwaliteits)borging. Themadag 27 november 2014"

Transcriptie

1 1 (Kwaliteits)borging Contactgegevens 1e lijn: Michel Dubelaar e lijn: Roland Vissers e lijn: Roeland van Woerkom Themadag 27 november 2014

2 2 Inleiding en opzet sessie (Kwaliteits)borging bij WSHD; Urgentie 2011 toen HWBP een groot programma werd; Continue ontwikkeltraject waar stap voor stap de projectorganisatie wordt geprofessionaliseerd; Doorontwikkeling naar een integrale 1 e, 2 e en 3 e lijn controle op de borging (three lines of defense); WSHD-organisatie borging door CT Projectafdeling borging door afdeling HWBP2 Programma borging door het Programma/project Opzet deelpresentaties: Historie, context, waar staan we nu en waar willen we naar toe

3 3 Borging: 1 e lijnscontrole Borging binnen het project Michel Dubelaar, Manager projectbeheersing; 2011: Invoering IPM-rollenmodel en PRINCE2 systematiek 2012: Advisering overheden UAV-GC contracten heden: Dijkversterkingsproject Eiland van Dordrecht 2015 en verder: Cluster dijkversterkingsprojecten met o.a. Eiland van Dordrecht

4 Productdecompositie: 4

5 5 Processen OG: VTW Stap 1 Inboeken VTW Register Contractbeheersplan Inventarisatie risico s Stap 2 VTW Volledig? Nee Brief ON Opstellen en uitvoeren Toetsplan Ja Acceptatieplan documentbeoordelingen Stap 3 Beoordelen VTW VTW formulier Advies toetscoordinator Opstellen prestatieverklaring VTW s Advies kostendeskundige Contractwijzigingen Stap 4 Accoord Nee Afwijzingsbrief Ja Register Stap 5 Wijziging Baseline? Baseline Wijzigingsprocedure Stap 6 Verzenden VTW Register Registratiedossier

6 6 Proces- en systeemtoetsen: Kwaliteitsmanagement in de vraagspecificatie Hanteren (kwaliteits)managementsysteem (ISO) Medewerking verlenen aan audits en toetsen OG Zelf plannen en uitvoeren interne audits Identificeren en registreren van afwijkingen Aanbieden documenten ter acceptatie en verificatie

7 7 Processen ON: Risico 1: Niet aantoonbaar voldoen aan eisen uit VSE; Risico 2: Werk voldoet niet aan de verwachtingen van opdrachtgever of andere stakeholders. Borging risico A-001 en A002 in Verificatieproces Opstellen afwijking en herstellen zodat alsnog voldaan wordt aan de contracteis. Opstellen VTW als afwijking niet herstelbaar is. Valideren: bouwen we het juiste? Verifiëren en keuren van resultaat door eerstelijns verantwoordelijke na elke projectfase. Tweedelijns verificatie van elke eis door sleutel functionaris. Eisenanalyse en afleiden van eisen. Valideren vraag van WSHD en stakeholders. Actueel houden eisendossier door eisenmanagement. Opstellen verificatieplannen. Gebruik van Relatics als database voor eisen, verificaties en bewijsdocumenten. Borgen eisen in werkpakketten. Uitvoeren van werkzaamheden conform PMP en andere uitvoeringsplannen.

8 Risicoanalayse OG Contractbeheers plan OG 8 Contractbeheersing SCB Kwaliteitsborging primair belegd bij de MPB Onafhankelijke positie binnen het project? Toetst de effectieve werking systeemgerichte contractbeheersing in het project Project assurancerol conform PRINCE2.

9 Speelveld Risicomanagement 9

10 SCB + PRINCE2 10

11 Staat ZWART zand in ons Contract? 11

12 12 Risico ON of OG? Kwaliteits Doc s ON Stap 1 Proces analyse Proces analyse Expertise teamleden Risicodossier ON Resultaten voorgaande toetsen Stap 2 Risico-identificatie Risicoscore tbv SCB planning Proces analyse Beleid toetsstrategie Stap 3 Bepalen toetsmix Top-(gevolg) Risicoscore Risicoscore SCB omgeving Projectplanning ON Stap 4 Opstellen audit en toetsplanning SCB omgeving Audit en toetsplanning Stap 5 Vaststellen

13 Risico OG 13

14 Producttoets 14

15 Beslisboompje opzetten 15

16 16 Escaleren op kwaliteit ISSUERAPPORT Project: Eiland van Dordrecht Issue: EvD Toepassen thermisch gereinigde grond

17 17 Resumé: kwaliteitskaders PRINCE2: Projectplan, baseline, beleidskaders WSHD Overschrijden van toleranties Teamplannen IPM-rollen, Faseplan Issuerapport Financiën-risicobudget/subsidiebeschikking VTW OG naar HWBP Systeemgerichte Contract Beheersing: Contract : VSP + VSE Contractbeheersplan: processen Toets-strategie: systeem/proces/product Bevinding/tekortkoming/sanctie VTW ON naar OG Rondje Werk

18 18 Rondje Werk: blijven doen! Bij de Buitendijk is vandaag (1 oktober) het volgende geconstateerd: Versie Status Eistekst Eis-initiator Eis ID UE.2.GL Def Het grondlichaam in combinatie met de dijkbekleding dient tijdens de uitvoering in het gesloten seizoen de hoogte te waarborgen op basis van de volgende randvoorwaarde: WSHD Bron (document) Verificatiemethode Toelichting De waterkerende hoogte dient tenminste gelijk te zijn aan de oorspronkelijke waterkerende hoogte of de hoogte conform ontwerptekening. Veiligheid tijdens uitvoering en werken in het gesloten seizoen ON Deze eis dient in samenhang met eis <UE.2.DB.7> beschouwd te worden.

19 19 Borging: 2 e lijnscontrole Borging op de afdeling PU (projecten en uitvoering Roland Vissers, adviseur professionalisering projecten; 2012 : Kwaliteit controle (challenge, extern/informeel) 2013 : Sr. Systems engineer Eiland van Dordrecht 2013 : Configuratiemanager HWBP Heden : Kwartiermaker Project Management Office PU

20 20 Context [1/2] Vanuit het HWBP-2 programma: 5-7 projecten met soortgelijke scope & contractvorm Lopen min of meer parallel Constateringen 2012: Planningsdruk leidt tot capaciteitsproblemen Leereffecten en best-practices hebben geen thuisbasis; Geïntegreerde contracten, IPM, Systems Engineering, SCB e.d. Het Wiel wordt steeds opnieuw uitgevonden Koers vanaf 2013: Discussie over onthechten of vervlechten HWBP-2 Vervlechten onder voorwaarden: Leren van het HWBP!

21 21 Context [2/2] Vanuit de Lijn (projectenafdeling ) : Professionaliseringdoelstelling van de projectenafdeling van WSHD; Betere beheersing primaire processen Sturen op Synergie Meer benutten van de Markt Standaardiseren van de werkwijze in de projecten is een randvoorwaarde! (Prince2 en IPM) Interne controles vanaf volgend jaar systeemgericht (3e lijn) door de afdeling C&T ingestoken, Verbeteragenda van de WSHD: van actiegericht naar procesgericht

22 = Veranderproces!!! 22 Aanpak 1. Veilig bouwen van een basis binnen HWBP 2. Draagvlak ontwikkeling binnen de lijn 3. Vrijmaken van benodigde middelen en mensen 4. Overhevelen van programma naar lijn 5. Go-Life 2 e lijns kwaliteitsborging door de lijn. C&T Projectafdeling Kwaliteitsborging binnen C&T van 2 e naar 3 e Lijns Kwaliteitsborging binnen Projectafdeling (PMO!) 2 e Lijns (eind-situatie) Project HWBP-2 Program 1 Kwaliteitsborging binnen Programma 2 e Lijns (tijdelijke-situatie) DVP DVP DVP Kwaliteitsborging binnen projecten 1 e Lijns

23 23 Waar staan we nu? Afgerond [1/3] 1. Veilig bouwen van een basis binnen HWBP; Standaardisatie van de objectenboom met basisspecificaties, templates, procesbeschrijvingen, contractdocumenten (BOK, Annexen, VSP e.d.) Resultaten: Contractvoorbereiding: Reductie in doorlooptijd en resources ca. 50%! Aanbesteding: Afname van vragen tijdens de tenders

24 24 Waar staan we nu? Afgerond [2/3] 2. Draagvlak ontwikkeling binnen de lijn 3. Vrijmaken van benodigde middelen en mensen Plan Bestuur Organiseer VOER UIT

25 25 Waar staan we nu? Actueel [3/3] 4. Overhevelen van programma naar lijn Sturend Kader (= kapstok) Formaliseer Haal op! Beheer (management & processen)

26 26 Schets van de eind situatie [1/2] Werkwijze beschrijvingen Hulp middelen Contracten buffet Kaders, Standaarden en hulpmiddelen Basis specificaties Tbv VSE Markt informatie Objecten database 80 % direct bruikbaar Ervaringen Best-practices Projecten Richten op 20 % delta 2 e lijns kwaliteitsborging! o.a. ontwikkelen, onderhouden van generieke producten/hulpmiddelen Project Management Office

27 27 Schets van de eind situatie [2/2] <ISO [ENT] processen> Project Management Office

28 28 Borging: 3 e lijnscontrole Onafhankelijke Borging vanuit concerncontrol Roeland van Woerkom, Controller HWBP2-programma 2011 : HWBP2 als programma aangestuurd met een onafhankelijke programmacontroller 2013 : Integratie van de borgingsactiviteiten van het programma in het organisatiebrede controleplan/verbeteragenda 2014 : Borgingsrol uitgerold over niet HWBP2-projecten 2015 en verder : Controles beleggen in het project en bij de afdeling. CT zal afstand nemen en toetsen op werking systeem

29 29 Context Onafhankelijke positie buiten het project en de lijn maar beweegt zich in het programma Beschikbare instrumenten IC controle en verbeteragenda Linking pin met organisatiebrede belangen zoals risicomanagement en raakvlakken Duaal takenpakket: verantwoording achteraf vs advisering vooraf Daarnaast: Bewaken organisatie en wettelijke kaders Onafhankelijke communicatie richting directie en bestuur Beheren organisatiebrede verbeteragenda

30 30 Aanpak: systeem Wettelijke kaders Schematische weergave projectomgeving als basis te toetsen elementen Eisen/normen Eisen/normen Subsidient Organisatie Niet alleen financiële controles maar ook proces en soft controles Kwaliteit Input Standaarden Criteria Baseline Stuurgroep Escalatie Kwaliteit besturing Kwaliteit Project organisatie Risico gestuurde en random gekozen steekproeven op het systeem en processen Verschillende gebieden vragen om andere controle instrumenten Input Creatie product/toets Projectteam Uitvoeren review/toets Verwerken review/toets Akkoord Output Akkoord Eind product Kwaliteit Primair proces Kwaliteit Output

31 31 Aanpak: auditplan De activiteiten worden jaarlijks in het auditplan vastgelegd en door het bestuur besloten. Beheer en controle daarop wordt door CT uitgevoerd E. P&C cyclus Formeel A. Jaarrekening controle C. Subsidie verantwoording B. Subsidietoets Geheel van toetsen en audits moet borgen dat de middelen, processen en inhoud aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen CT vooral betrokken bij formele toetsen met focus op proces en middelen en systeem Risicoprofiel kan vragen om op inhoud te gaan toetsen Intern G. Onderzoek Programmabureau M. Collegiale toets F. IC controle K. Product Kwaliteits Plan (PKP) L. Reviews Informeel D. Externe audits I. Challenges J. Audits samenwerkingsplan Control H. IKB opdrachtnemer Focus op middelen en proces Focus op inhoud Extern

32 32 Aanpak : verbeteragenda Continue verbetering Prestatie Verbeteragenda ACT PLAN 3e lijnscontrole Kennisoverdracht naar andere niet- HWBP2 projecten; Link met de afdelingen CHECK Afdeling Programma / project DO Verantwoordelijkheid laag in de organisatie beleggen Toewerken van controle naar vertrouwen Tijd

33 33 Schets van de eindsituatie Ontwikkelingen: Verbeteragenda projectenorganisatie - minder bevindingen Standaardisatie werkprocessen Professionalisering projectmanagement instrumenten (IPM/Prince2) Ontwikkeling competenties medewerkers De controle van CT naar de afdeling Gevolgen voor concern control: Focus controles op 1 e lijn naar 2 e lijn Focus van producttoetsen naar systeem en procestoetsen Focus van inhoud en regels naar gedrag en cultuur (bouwen aan vertrouwen) Link tussen projectrisico s en organisatierisico s

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

Projectspiegel. Waterschap Groot Salland. HWBP Maatregel Zwolle

Projectspiegel. Waterschap Groot Salland. HWBP Maatregel Zwolle Projectspiegel Waterschap Groot Salland HWBP Maatregel Zwolle De Projectspiegel Waterschap Groot Salland HWBP Maatregel Zwolle Datum: 8 december 2014 Status: Opdracht van: Definitief Waterschap Groot Salland

Nadere informatie

SE-wijzer. voor BAM Infra

SE-wijzer. voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer H a n d l e iding Systems Engineering voor BAM Infra SE-wijzer Handleiding Systems Engineering Juni 2008 Dit is een uitgave van Koninklijke

Nadere informatie

Rekenen met risico s. Rekenkameronderzoek naar het risicomanagement in de gemeente Veenendaal. Maart 2011

Rekenen met risico s. Rekenkameronderzoek naar het risicomanagement in de gemeente Veenendaal. Maart 2011 Rekenen met risico s Rekenkameronderzoek naar het risicomanagement in de gemeente Veenendaal Maart 2011 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid,

Nadere informatie

Evaluatie 'Sijtwende'

Evaluatie 'Sijtwende' Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoofddirectie Financieel Economische zaken Afdeling Operational Audit Evaluatie 'Sijtwende' Eindrapport 20 januari 2003 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoofddirectie

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten. Praktische handleidingen

Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten. Praktische handleidingen RRBOUWRAPPORT 127 Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten Praktische handleidingen R R B O U W R A P P O R T 1 2 7 Kwaliteitsborging bij Design & Construct contracten Praktische handleidingen

Nadere informatie

Vraagspecificatie Proces Beschrijving van proceseisen

Vraagspecificatie Proces Beschrijving van proceseisen Vraagspecificatie Proces Beschrijving van proceseisen [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum: [Versiedatum] Disclaimer Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om zoveel mogelijk de modellen te

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Artikel van interdepartementale IT-projecten Nathalie Timmer en Ivo Kerkkamp De overheid wil door de strategische inzet van IT de bedrijfsvoering optimaliseren en de informatievoorziening naar de burger

Nadere informatie

Besturen op Maat. Inleiding

Besturen op Maat. Inleiding Besturen op Maat 1 Besturen op Maat Inleiding Voor u ligt de notitie Besturen op Maat. Deze notitie is een handvat voor het inrichten en uitvoeren van de regionale managementcyclus binnen de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Rapportage onderzoek ITB Readiness

Rapportage onderzoek ITB Readiness PUBLIEKE SECTOR Rapportage onderzoek ITB Readiness Sociale Verzekeringsbank Amstelveen, 8 mei 2014 KPMG IT Advisory Postbus 74500 1070 DB Amsterdam Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen Telefoon (020)

Nadere informatie

2 Het auditsysteem 29 2.1 Visie op interne auditing 29 2.2 De fasen in het auditsysteem 32 2.3 De procesbeschrijving en/of procedure 35

2 Het auditsysteem 29 2.1 Visie op interne auditing 29 2.2 De fasen in het auditsysteem 32 2.3 De procesbeschrijving en/of procedure 35 Inhoud Voorwoord 8 1 De audit 9 1.1 Kwaliteitsverbetering 9 1.2 Wat is nu precies een audit? 10 1.3 Waarop heeft de audit betrekking? 13 1.3.1 Systeemaudit 13 1.3.2 Procesaudit 14 1.3.3 Productaudit 15

Nadere informatie

Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 2 ERTMS

Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 2 ERTMS Auditdienst Rijk Ministerie van Financiën Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 2 ERTMS Datum 17 april 2015 Rapportnr. ADR/2015/598 Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 2 ERTMS Colofon Titel

Nadere informatie

Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie

Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie Datum: 9 nov. 09 Pagina: 1/37 Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie Bewijsvoeringmethode + Criterium + Beoordelaar Datum: 9 nov. 09 Pagina: 2/37 Voorwoord Na het uitkomen van de Leidraad

Nadere informatie

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2.

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2. LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 1 A73 Tunnel Swalmen Vluchtgang (foto: Noud Brouwer, Rijkswaterstaat) Voorwoord

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f. 4 A 2 en 3 B 2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma v_1, 1/7 Inhoud Inhoud... 2

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Leden van de gemeenteraad van Haarlem

Leden van de gemeenteraad van Haarlem irekenkamercommissie Haarlem Leden van de gemeenteraad van Haarlem I I Datum 01 november 2013 Ons kenmerk GRIFFIE/RKC/2013/147830 Contactpersoon J. Caffé Doorkiesnummer 023-5113038 E-mail jcaffe@haarlem.nl

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

Procesmanagement bij bibliotheken

Procesmanagement bij bibliotheken Stichting Certificering Openbare Bibliotheken Inhoud 1. Huidige stand van zaken kwaliteits- en procesmanagement - p. 3 2. Checklist bij kwaliteits- en procesmanagement - p. 4 3. Waarom kwaliteits- en procesmanagement

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

Notitie Kwaliteitsbeleid

Notitie Kwaliteitsbeleid Notitie Kwaliteitsbeleid Lichtenvoorde, februari 2006 Opgesteld door: dhr. A. Temming Projectmedewerker 1 Status Beleidsnotitie Kwaliteitsbeleid Auteur(s) A. Temming, projectmedewerker Datum Februari 2006

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie