Projectvoorstel regionaal project Eten en drinken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectvoorstel regionaal project Eten en drinken"

Transcriptie

1 Projectvoorstel regionaal project Eten en drinken Documentbeheer Datum 28 februari 2006 Projecteigenaar H.Weggen Versie 3 Projectmanager Vacature (tot 1/9/06 Marike van Merrienboer) Status definitief Projectnummer A5 Distributielijst Projecteigenaar Projectmanager Projectstuurgroep coördinatiegroep Bestandsnaam Projectvoorstel Eten en drinken Projectteams Huisarts (Diëtist thuiszorg) Projectstuurgroep H. Weggen, coördinatiegroep, projecteigenaar I. Keusters, hoofd diëtetiek Amphia Ziekenhuis Diëtist verpleeghuis Diëtist ziekenhuis Wijkverpleegkundige Vacature, Huisarts Vacature, verpleeghuisarts B. Rubbens, manager thuiszorgservices Mark en Maas Verzorgende verpleeg/verzorgingshuis Verpleegkundige ziekenhuis Logopedist projectmanager M. van Merriënboer Medisch specialist Ergotherapeut Praktijkondersteuner huisarts Regionaal project eten en drinken 1 Auteur: I.Verkuylen RINCE2 Project Initiation Document

2 Regionaal project eten en drinken versie 3 Status: definitief Wijzigingsbeheer Datum Versie Wijzigingen Overleg met projecteigenaar Overleg met V en V-sector Bespreking in stuurgroep

3 1 PROJECTACHTERGROND ACHTERGROND PROJECTDEFINITIE PROJECTDOELSTELLINGEN BEREIK RESULTATEN UITSLUITINGEN BEPERKINGEN M.B.T. TIJD EN GELD RELATIES MET ANDERE PROJECTEN/AKTIVITEITEN BUSINESS CASE OUTLINE BUSINESS CASE KWALITEITSVERWACHTINGEN KLANT EN ACCEPTATIECRITERIA KWALITEITSVERWACHTINGEN ACCEPTATIECRITERIA ORGANISATIESTRUCTUUR AANPAK REEDS BEKENDE RISICO S...13 Regionaal project eten en drinken 3 Auteur: I.Verkuylen RINCE2 Project Initiation Document

4 Regionaal project eten en drinken versie 3 Status: definitief 1 Projectachtergrond 1.1 Achtergrond Ondervoeding van mensen met gezondheidsproblemen is inmiddels een landelijk erkend probleem. Uit onderzoek is gebleken dat 25-30% van patiënten/cliënten in ziekenhuis en verpleeghuis een slechte (vocht- en)voedingstoestand heeft 1. Dit leidt tot een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Meer specifiek leidt ondervoeding tot - verminderde lichamelijke functies - verzwakt maag-darm kanaal - verzwakte immuunfuncties - vertraagde wondgenezing - verhoogd risico op decubitus - verminderde groei en ontwikkeling bij kinderen - verminderd geestelijk functioneren en verminderde kwaliteit van leven - hogere kosten Uit onderzoek binnen het Amphia Ziekenhuis is gebleken dat veel patiënten die zich voor een poliklinische behandeling tot het ziekenhuis wendt, ondervoed zijn. Dat betekent dat bij een aanzienlijk aantal patiënten/cliënten het probleem van ondervoeding al bestaat wanneer zij in het ziekenhuis worden opgenomen. Risicopatiënten nemen het probleem vervolgens mee naar de volgende schakel in de keten (verpleeghuis, verzorgingshuis, revalidatiecentrum, thuiszorg) wanneer zij het ziekenhuis verlaten. Behalve de strikt medische kant heeft eten en drinken ook een psychosociale kant. Voor een behoorlijke groep mensen maakt eten en drinken een belangrijk deel uit van de kwaliteit van leven. Beslissingsbevoegdheid patiënt/cliënt, keuzemogelijkheden en ambiance zijn aspecten die daarbij een essentiële rol spelen. In een aantal situaties zal een niet optimale voedingstoestand geaccepteerd worden als dat past binnen het welzijn van de desbetreffende patiënt/cliënt. Bedacht moet worden dat de consequenties van een slechte voedingstoestand per setting kunnen verschillen. Ondervoeding kan leiden tot complicaties na een operatie; de gevolgen in de thuissituatie of in een verpleeghuis liggen meer in de sfeer van risico s (die door een patiënt/cliënt geaccepteerd kunnen worden). Een ketenaanpak zet het probleem ketenbreed op de agenda. Een ketenaanpak heeft voorts de volgende voordelen - uitwisselen van deskundigheid en ervaring - eenvormig en eenduidig beleid in de keten - kennis van ondervoedingproblematiek op een hoger niveau brengen Problemen bij het aanpakken van de problematiek van een slechte voedingstoestand zijn de volgende: - inzicht in het belang van optimale voeding ontbreekt bij o.a. vele artsen, verpleegkundigen/verzorgenden, patiënten/cliënten, mantelzorgers 1 Volgens de definitie van het LPZ-onderzoek 4 / 13

5 - de beslissingsbevoegdheid van patiënten/cliënten is van wezenlijke invloed op de mogelijkheden de voedingstoestand te verbeteren - in de thuissituatie kunnen financiële beperkingen een rol spelen bij de keuze voor (gezonde) voeding - er bestaat weinig inzicht in de gevolgen van een slechte voedingstoestand - er is niet overal draagvlak voor de betrokkenheid van diëtisten met hun specifieke kennis - er zijn vele disciplines betrokken bij de problematiek zoals: huisartsen, medisch specialisten, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, medewerkers voedingsproductie, voedingsassistenten, diëtisten, logopedisten 5 / 13

6 Regionaal project eten en drinken versie 3 Status: definitief 2 Projectdefinitie 2.1 Projectdoelstellingen Aan het einde van dit project 1. schenkt elke zorgverlener van de deelnemende zorgaanbieders structureel aandacht aan de voedingstoestand van de patiënt/cliënt, hetgeen meetbaar is via diverse te ontwikkelen meetinstrumenten 2. is de prevalentie van ondervoeding in de regio in de diverse sectoren minimaal 5% gedaald. 3. wordt in de regio conform de landelijke best practice qua ambiance gehandeld Om dit te bereiken wordt een regionaal multidisciplinair voedingsbeleid ontwikkeld en een pakket met maatregelen ingevoerd waarmee de deelnemers aan dit project in staat zijn de voedingsproblematiek aan te pakken en te verminderen, waardoor met name de transfer van de problematiek naar een volgende schakel wordt verminderd. 2.2 Bereik Dit project heeft betrekking op de patiënten/cliënten van de volgende zorgaanbieders: - Amphia Ziekenhuis - Revalidatiecentrum Breda - Verpleeghuizen: - Avoord zorg en wonen - Oranjehaeve - Aeneas - De Volckaert - Thuiszorg: - Huispitaal - Thuiszorg Mark en Maasmond - Thuiszorg Breda - Stichting Bejaardenzorg Oosterhout 2.3 Resultaten De resultaten van dit project moeten zichtbaar zijn via de volgende producten: door de participerende instellingen gedragen eenduidige definitie van ondervoeding 6 / 13

7 een inventarisatie van de bestaande regelingen en processen t.a.v. (onder)voeding bij de deelnemende instellingen een inventarisatie van voorbeelden in andere regio s een inventarisatie van de huidige knelpunten bij de preventie en behandeling van ondervoeding, evenals een inventarisatie van de knelpunten in de overgang in de keten m.b.t. ondervoeding een netwerk van contactpersonen van alle deelnemers een door de participerende instellingen gedragen regionaal protocol voor de preventie en behandeling van ondervoeding, waarin afspraken staan over - screening - verwijzing naar de diëtist - beleid omtrent gezonde voeding, drink-, sonde- en parenterale voeding een stroomschema per sector over hoe om te gaan met de problematiek van een slechte voedingstoestand een door de participerende instellingen gedragen voorstel voor implementatie van dit regionale protocol met een ondersteuningsaanbod, onder meer in de vorm van een modelprocedure en modelwerkinstructies ten behoeve van individuele instellingen een voorstel voor het verbeteren van de overgangsmomenten in de zorgketen m.b.t. ondervoeding (waaronder de overdracht zelf) een voorstel voor het verbeteren van de ambiance rond eten en drinken diverse meetinstrumenten waaruit het aandacht schenken aan de voedingstoestand blijkt (doelstelling 1) nulmeting prevalentie ondervoeding in de regio, gespecificeerd per instelling, alsmede een regionaal programma voor metingen van de prevalentie van ondervoeding, aansluitend bij het Landelijk Prevalentie onderzoek Zorgproblemen regionale afspraken over de te hanteren meetinstrumenten en -methodes een voorstel over het al dan niet uitvoeren van incidentiemetingen, en voor zover van toepassing: een voorstel m.b.t. het uitvoeren van incidentiemetingen interpretatie van de meetresultaten, rapportage aan Anneville participanten en voorstellen tot wijziging van a) het meetprogramma en b) de preventie en behandeling van ondervoeding een voorstel tot aanpassing van de regionale standaard voor de prevalentie van ondervoeding (eventueel gedifferentieerd per sector) een voorstel voor een regionaal programma voor scholing van zorgverleners en voorlichting aan patiënten/cliënten en mantelzorgers over preventie, behandeling en afstemming in de zorgketen, inclusief een globale inhoud van dit programma communicatiemiddelen gericht op de Anneville-participanten (directies) en werkvloer, alsmede specifiek gericht op huisartsen communicatiemiddelen, gericht op patiënten/cliënten en mantelzorgers een voorstel voor borging van de ontwikkelde producten 7 / 13

8 Regionaal project eten en drinken versie 3 Status: definitief 2.4 Uitsluitingen De implementatie van de diverse resultaten van dit project bij de deelnemers is de verantwoordelijkheid van desbetreffende zorgaanbieder zelf De keuze van de voedingsproducten binnen de instelling is aan de zorgaanbieder zelf Dit project betreft niet de wilsbekwame patiënten/cliënten die bewust en vrijwillig weigeren mee te werken aan de verbetering van hun voedingstoestand. 2.5 Beperkingen m.b.t. tijd en geld Projectmanager: Secretariële ondersteuning: Leden projectstuurgroep: Leden projectteams: Projectbudget voor 2006: 0,3 fte gedurende 2 jaar 0,2 fte gedurende 2 jaar 4 uur per maand gedurende 2 jaar maximaal 4 uur per week gedurende 2 jaar 1000 (voor startbijeenkomst). Eventuele kosten voor de training Prince 2 projectmanagement voor de projectmanager komen voor rekening van het Amphia Ziekenhuis. De Golden Tulip keten zal worden benaderd voor sponsoring. Onderzocht zal worden in hoeverre Zorg voor Beter en de provincie Noord-Brabant voor een financiële bijdrage kunnen zorgen. De inzet van de leden van de projectstuurgroep en de projectteams (tijd, reiskosten, administratiekosten) komt voor rekening van de zorgaanbieder die deze leden afvaardigt. 2.6 Relaties met andere projecten/activiteiten - Project Preventie- en behandelingsbeleid ondervoeding Amphia Ziekenhuis - Landelijke LPZ-meting - Prestatie indicatoren Inspectie voor de Gezondheidszorg - overige projecten Annevillegroep, met name decubitus - Wie goed eet wordt sneller beter 8 / 13

9 3 Business Case 3.1 Outline Business Case De business case (zakelijke rechtvaardiging) van dit project is a. het waar mogelijk verbeteren van de voedingstoestand bij patiënten/cliënten van de deelnemende zorgaanbieders en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Met andere woorden: het aantal gevallen dat er sprake is van ondervoeding neemt af en wanneer er al sprake is van ondervoeding is deze minder ernstig en verbetert de voedingstoestand sneller. b. Het verbeteren van de kwaliteit van leven vooral bij patiënten/cliënten in de thuissituatie die zorg behoeven dan wel langdurig in een intramurale setting verblijven Hiermee wordt niet alleen ingespeeld op landelijke ontwikkelingen op dit terrein, maar wordt ook beoogd een voorbeeldfunctie te vervullen. De baten van project (verhoging van de kwaliteit van leven en geestelijk functioneren alsmede een betere kwaliteit van zorg door vermindering van o.a. complicaties, decubitus, gebruik van voedingssupplementen) zijn groter dan de projectkosten. 9 / 13

10 Regionaal project eten en drinken versie 3 Status: definitief 4 Kwaliteitsverwachtingen klant en acceptatiecriteria 4.1 Kwaliteitsverwachtingen Het project wordt uitgevoerd volgens de Prince 2- methode voor projectmanagement. Er vindt communicatie over dit project plaats met relevante ketenpartners die niet als projectdeelnemer worden aangemerkt Binnen het project dient aandacht te zijn voor het bewegingsaspect De ontwikkeling van de producten van dit project passen binnen de vigerende kwaliteitsmanagementsystemen (NHG-standaard, HKZ enz) Europese ontwikkelingen worden in dit project meegenomen (Epuap-richtlijnen) 4.2 Acceptatiecriteria Alle besluiten worden genomen op basis van wetenschappelijke onderbouwing en/of evidence based handelen Alle producten worden zodanig opgeleverd dat ze binnen de lijn geïmplementeerd en daarna geborgd kunnen worden Alle activiteiten moeten lopen volgens de PDCA-cirkel waardoor controle en bijsturing kan plaatsvinden Per projectdoelstelling wordt SMART geformuleerde subdoelstellingen opgesteld Er is een breed gedragen enthousiasme bij de stuurgroepleden en de projectteams. Bij de vergaderingen is 75% van de deelnemers aanwezig. De leden van de stuurgroep en van de projectteams stellen hun collega s van de eigen instelling en die uit de andere instellingen van hun sector op de hoogte van de voortgang van het project. Indien een opgeleverd product extra kosten met zich meebrengt wordt dit in kaart gebracht. De deelnemers verbinden zich om zich actief en positief op te stellen om eventueel extra budget hiervoor vrij te maken. Alle personele gevolgen worden objectief in kaart gebracht. De deelnemers verbinden zich om zich actief en positief op te stellen om eventueel extra budget hiervoor vrij te maken. Bij alle producten wordt een communicatieplan en voorlichtingsmodule geschreven en uitgevoerd. Specifieke aandacht wordt besteed aan de communicatie met de huisartsen. Bij de diverse producten heeft advisering door relevante medisch specialisten plaatsgevonden. 10 / 13

11 5 Organisatiestructuur De Projectstuurgroep De projectstuurgroep is eindverantwoordelijk voor het project. De leden beslissen over de voortgang en stellen (namens de Annevillegroep) middelen ter beschikking voor de voortgang van het project. De projectstuurgroep komt op gezette tijden bij elkaar, wanneer er relevante zaken te beslissen zijn. Eventueel kan de projectstuurgroep bij elkaar worden geroepen als problemen zich voordoen waarover beslissingen moeten worden genomen of in het geval de business case gevaar loopt. De leden van de projectstuurgroep hebben mandaat voor het nemen van besluiten die betrekking hebben op de inhoud van het project. De projectmanager De projectmanager is verantwoordelijk voor het opleveren van de afgesproken producten, met de afgesproken kwaliteit, binnen de afgesproken tijd en voor het afgesproken bedrag. De projectmanager verzekert er zich van dat de opgeleverde producten de verwachte baten mogelijk kunnen maken en stuurt de dagelijkse gang van zaken binnen het project aan binnen de afgesproken grenzen. De projectmanager rapporteert de voortgang aan de projectstuurgroep. De projectmanager heeft ondersteuning van een management assistente. De projectteams De projectteams worden aangestuurd door de projectmanager. Deze kan die rol laten vervullen door een teamleider uit het projectteam. Het projectteam draagt zorg voor de projectuitvoering en het opleveren van de producten. Per cluster van producten wordt één projectteam in het leven geroepen: - voeding en protocol (resultaat 2, 3, 6, 7, 8, 10) - meten (resultaat 11, 12, 13, 14, 15, 16) - kennis en voorlichting (resultaat 17,18, 19) - overdracht (resultaat 9) Alle projectteams gezamenlijk zijn verantwoordelijk voor de oplevering van de resultaten 1,4,5 en / 13

12 Regionaal project eten en drinken versie 3 Status: definitief 6 Aanpak Goedkeuring conceptprojectvoorstel door coördinatiegroep Annevillegroep - Vaststelling functionarissen met wie projectvoorstel verder wordt uitgewerkt Februari 2006 Januari/februari 2006 Maart 2006 April 2006 Oktober 2006 Januari 2008 Opstelling definitief projectvoorstel incl. projectorganisatie Aantrekken projectmanager 1 e stuurgroepvergadering (16-2) Start projectmanager Completering projectstuurgroep Invulling projectteams Start project 1 e voortgangsrapportage Einde project 12 / 13

13 7 Reeds bekende risico s Zie risicologboek. Gebrek aan tijd zorgverleners voor deskundigheidsbevordering 13 / 13

Projectvoorstel. Project transmurale medicatieoverdracht. Documentbeheer. Organisatie Annevillegroep Datum 6 februari 2007

Projectvoorstel. Project transmurale medicatieoverdracht. Documentbeheer. Organisatie Annevillegroep Datum 6 februari 2007 Project: Transmurale medicatieoverdracht versie nummer 1 Status: concept 1 Auteur: I.Verkuylen Datum:6 februari 2007 Projectvoorstel Project transmurale medicatieoverdracht Documentbeheer Organisatie Annevillegroep

Nadere informatie

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007 Projectvoorstel Project Dementie subregio Breda Documentbeheer Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007 Opdrachtgever P. Smittenaar a.i. Versie 5 Projectmanager vacature Status definitief Projectnummer

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project Eten & Drinken. Pagina 1 van 30. Project: Eten & Drinken versie nummer 7 Status: vastgesteld d.d.

Plan van aanpak. Project Eten & Drinken. Pagina 1 van 30. Project: Eten & Drinken versie nummer 7 Status: vastgesteld d.d. Plan van aanpak Project Eten & Drinken Pagina 1 van 30 Documentbeheer Datum 10 oktober 2006 Opdrachtgever Annevillegroep Versie 6 Projecteigenaar H. Weggen Projectmanager EM. Spoor Projectnummer A5 Distributie

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Eten & Drinken

Jaarverslag 2006 Eten & Drinken Jaarverslag 2006 Eten & Drinken Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2 Inleiding 2 Organisatiestructuur 2 Projectorganisatie 2 Financiering 3 2. ACTIVITEITEN 4 Communicatie 4 Scholing/deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Rapportage Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Werkgroepleden Annemiek van Dorst, fysiotherapeut Astrid Lanslots, diëtist Thuiszorg Mark en Maas Judith Vera, fysiotherapeut Marianne Jansen, Huispitaal Janine

Nadere informatie

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 17 juli Opdrachtgever K.

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 17 juli Opdrachtgever K. Projectvoorstel Project Dementie subregio Breda Documentbeheer Cluster/dienst Annevillegroep Datum 17 juli 2007 Opdrachtgever K.Mulder Versie 7 Projectmanager C.van Hulten Status Definitief Projectnummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Eten & Drinken

Jaarverslag 2007 Eten & Drinken Jaarverslag 2007 Eten & Drinken Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2 Inleiding 2 Organisatiestructuur 2 Projectorganisatie 2 Financiering 3 2. ACTIVITEITEN 4 Communicatie 4 Scholing/deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Notitie borgingstructuur

Notitie borgingstructuur Notitie borgingstructuur 1. Inleiding In maart 2009 zal het project Eten & Drinken worden afgesloten en naar de borgingsfase overgaan. De borging kan worden ondergebracht bij een van de betrokken instellingen

Nadere informatie

Werkgroep 4 Meetinstrumenten en meetmethodes

Werkgroep 4 Meetinstrumenten en meetmethodes Werkgroep 4 Meetinstrumenten en meetmethodes Werkgroepleden Astrid Lanslots, diëtist Thuiszorg Mark en Maas Martin van Leen, verpleeghuisarts en manager Advies- en BehandelCentrum Avoord Zorg & Wonen Inleiding

Nadere informatie

Rapport : ketenbrede aanpak in de zorg

Rapport : ketenbrede aanpak in de zorg Werkgroep 6 Rapport : ketenbrede aanpak in de zorg Jolanda Peeters Lenie van Moorsel Nelie Braspenning eindrapport werkgroep 6 Ketenbrede aanpak in de Zorg def versie 1107 1 Voorwoord Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Project Regionale Decubituszorg

Project Regionale Decubituszorg Auteur: K.Theeuwes/I.Verkuylen Datum: 190204 Projectvoorstel Project Regionale Decubituszorg Datum190204 Documentbeheer Cluster/dienst Datum 07-01-2004 Opdrachtgever Annevillegroep Versie 6 Projectmanager

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Screening en behandeling van ondervoeding: een MUST voor verpleegkundigen

Screening en behandeling van ondervoeding: een MUST voor verpleegkundigen Screening en behandeling van ondervoeding: een MUST voor verpleegkundigen Renaldo Secchi 3 juni 2010 Inhoud Introductie Wat is ondervoeding? Gevolgen van ondervoeding? Prevalentie van ondervoeding Voeding

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Annevillegroep, project Eten en Drinken Werkgroep 8: medische drinkvoeding en sondevoeding

Annevillegroep, project Eten en Drinken Werkgroep 8: medische drinkvoeding en sondevoeding Annevillegroep, project Eten en Drinken Werkgroep 8: medische drinkvoeding en sondevoeding Werkgroepleden: Anita Ripmeester, diëtist Zorgcentrum Elisabeth Lenie van Moorsel, diëtist Thuiszorg Breda Tineke

Nadere informatie

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in Nederlandse Verpleegen Verzorgingshuizen ACHTERGRONDINFORMATIE

Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in Nederlandse Verpleegen Verzorgingshuizen ACHTERGRONDINFORMATIE Vroege herkenning en behandeling van ondervoeding in Nederlandse Verpleegen Verzorgingshuizen ACHTERGRONDINFORMATIE December 2008 INLEIDING Uit de LPZ meting van 2007 blijkt dat in verpleeg- en verzorgingshuizen

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STROKE SERVICE BREDA E.O.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STROKE SERVICE BREDA E.O. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STROKE SERVICE BREDA E.O. De volgende ketenpartners Stichting Amphia, gevestigd te Breda/Oosterhout, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Suttorp, voorzitter

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Auteur: Cindy Rodigas, student Universiteit Maastricht In samenwerking

Nadere informatie

Voorwoord Inleiding Definitie nazorg Werkgroepleden Stroomdiagram nazorg Toelichting nazorgtraject...

Voorwoord Inleiding Definitie nazorg Werkgroepleden Stroomdiagram nazorg Toelichting nazorgtraject... Nazorgprotocol CVA Stroke Service Breda April 2008 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Definitie nazorg... 4 Werkgroepleden... 4 Stroomdiagram nazorg... 5 Toelichting nazorgtraject... 6 Implementatie

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Dementiezorg gemeenten Etten-Leur en Zundert

Dementiezorg gemeenten Etten-Leur en Zundert Concept Projectvoorstel Dementiezorg gemeenten Etten-Leur en Zundert Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur en Zundert 1 Het projectvoorstel vormt de bijlage bij het convenant Samenwerkingspartners

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg

Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Netwerk palliatieve terminale zorg in Oostelijk Zuid-Limburg Visie op Palliatieve Terminale Zorg in Oostelijke Zuid-Limburg en de rol van het netwerk PTZ Inleiding Mensen die terminaal zijn terminale patiënten

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Stand van zaken d.d. 1 juni 2009

Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Stand van zaken d.d. 1 juni 2009 Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau Stand van zaken d.d. 1 juni 2009 Inhoud presentatie Dementie: feiten en cijfers Korte introductie project dementie Stand van

Nadere informatie

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord.

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord. BUSINESS CASE < naam substitutie van zorg> Doel Uitgave Auteur Zorgaanbieder Contactpersoon De Friesland Versie Paraaf akkoord Paraaf akkoord

Nadere informatie

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA

Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Datum: september 2015 Informatie over het knowledge broker netwerk CVA Lees hieronder meer over: Wat is het knowledge broker netwerk CVA? Wat doen de knowledge brokers? Wat levert het uw organisatie op?

Nadere informatie

Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit)

Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit) Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit) Aeneas Verpleeghuis, Breda Avoord Zorg en Wonen, Etten-Leur Circonflex Stichting voor Zorg en Wonen, Zevenbergen De Riethorst Centrum

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Gezondheidsraad. 29 november Daan Kromhout Commissievoorzitter Vicevoorzitter Gezondheidsraad. Gezondheidsraad

Gezondheidsraad. 29 november Daan Kromhout Commissievoorzitter Vicevoorzitter Gezondheidsraad. Gezondheidsraad Gezondheidsraad 29 november 2011 Gezondheidsraad Daan Kromhout Commissievoorzitter Vicevoorzitter Gezondheidsraad Het adviesproces Adviesaanvraag: 18 augustus 2009 7 vergaderingen van multidisciplinaire

Nadere informatie

(Mal)nutritie op geriatrische ziekenhuisdiensten van richtlijn tot inventarisatie

(Mal)nutritie op geriatrische ziekenhuisdiensten van richtlijn tot inventarisatie Symposium E=verpleegkunde 2 (Mal)nutritie op geriatrische ziekenhuisdiensten van richtlijn tot inventarisatie I.Bocquaert, A.Heyneman, M.Lardennois, K.Vanderwee, B.Folens T.Defloor & M.Gobert Manutritie

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel CVA-ketenzorg CVA

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel CVA-ketenzorg CVA Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel CVA 2 INHOUDSOPGAVE Noordwest Veluwe... 4 Wie doen mee aan de ketenzorg?... 5 Trombolyse... 5 Stroke-unit... 5 MDO en doorstroming...

Nadere informatie

Rapportage onderzoeksproject Genieten aan tafel Een toegepast onderzoek naar maaltijdbeleving in verpleeghuizen

Rapportage onderzoeksproject Genieten aan tafel Een toegepast onderzoek naar maaltijdbeleving in verpleeghuizen Rapportage onderzoeksproject Genieten aan tafel Een toegepast onderzoek naar maaltijdbeleving in verpleeghuizen De samenvatting van de interventie Genieten aan tafel die in zorginstellingen is uitgevoerd,

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

Ondervoeding in ziekenhuizen; de stand van zaken

Ondervoeding in ziekenhuizen; de stand van zaken Ondervoeding in ziekenhuizen; de stand van zaken 24 mei 2016 dr. Barbara van der Meij Onderzoek in Europese ziekenhuizen ( NutritionDay ) Enquête bij 102.580 ziekenhuispatiënten Hoeveel van de hoofdmaaltijd

Nadere informatie

Voorwoord Inhoudsopgave Voorzitter Vereniging Annevillegroep

Voorwoord Inhoudsopgave Voorzitter Vereniging Annevillegroep Jaarverslag 2007 Voorwoord Het eerste jaarverslag van de Vereniging Annevillegroep: dat heeft u in handen. Om u in het kort te informeren over de resultaten van de samenwerking in de zorgketen in de regio

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Zorg om voeding bij dementie Droom en werkelijkheid. Monique Mertens Diëtist Orbis-thuis

Zorg om voeding bij dementie Droom en werkelijkheid. Monique Mertens Diëtist Orbis-thuis Zorg om voeding bij dementie Droom en werkelijkheid Monique Mertens Diëtist Orbis-thuis 1 Zorg om voeding bij dementie Droom en werkelijkheid Veel voorkomende problemen Veranderingen in voeding Oorzaken

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Spirituele zorg in de palliatieve fase Gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg

Spirituele zorg in de palliatieve fase Gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg Projectplan Documentbeheer Divisie/dienst Datum 10 november 2010 Projecteigenaar Annevillegroep Versie 2 Projectmanager Kitty van de Ven Status concept Samensteller document Kitty van de Ven Projectnummer

Nadere informatie

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen Het voorschrijven van stoma, kan alleen in context gehele (stoma)zorg worden gezien. Het is geen eenmalig maar meer een cyclisch gebeuren. Door evaluatie hulpmiddel maar vooral door de veranderde omstandigheden

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord.

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord. BUSINESS CASE < naam substitutie van zorg> Doel Uitgave Auteur Zorgaanbieder Contactpersoon De Friesland Versie Paraaf akkoord Paraaf akkoord

Nadere informatie

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Infectiepreventie regio Utrecht: casus antibioticaresistentie i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 j j,, p Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Disclosure Belangenverstrengeling:

Nadere informatie

AMBIANCE in de zorg. (regio Breda) Werkgroep 3

AMBIANCE in de zorg. (regio Breda) Werkgroep 3 AMBIANCE in de zorg (regio Breda) Werkgroep 3 Anita Ripmeester, diëtist Stichting Elisabeth Marijke Nagtzaam, verpleegkundige geriatrie Amphia Ziekenhuis 1 Nelie Braspenning, voedingsassistent Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking die ongeneeslijk ziek zijn,

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

We hebben elkaar nodig

We hebben elkaar nodig We hebben elkaar nodig Workshop 1 Wat hebben we u beloofd? Vanuit de overheid wordt steeds meer gestuurd op samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Een goed draaiend netwerk is daarbij

Nadere informatie

Voeding: een onderdeel bij de oncologische behandeling. Paulien Voogt Verpleegkundig specialist intensieve zorg voedingszorg

Voeding: een onderdeel bij de oncologische behandeling. Paulien Voogt Verpleegkundig specialist intensieve zorg voedingszorg Voeding: een onderdeel bij de oncologische behandeling Paulien Voogt Verpleegkundig specialist intensieve zorg voedingszorg Onderwerpen Kort voorstel Waarom voeding een onderdeel is van je oncologische

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden. Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz

Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden. Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz Inhoud Wat is proeftuin Leiden Opdracht en stand van zaken Eerste conclusies

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Fasen zorgpad. Verwijzing / screening Diagnose Behandeling: eventueel nader uit te splitsen Nazorg, follow up Terminale fase. 1

Fasen zorgpad. Verwijzing / screening Diagnose Behandeling: eventueel nader uit te splitsen Nazorg, follow up Terminale fase. 1 Fasen zorgpad Verwijzing / screening Diagnose : eventueel nader uit te splitsen Nazorg, follow up Terminale fase 1 www.raedelijn.nl 7-9-2017 Zorgpad: screening en diagnose U komt bij arts, verpleegkundige

Nadere informatie

Coördinatie van zorg in de CVA-keten.

Coördinatie van zorg in de CVA-keten. Coördinatie van zorg in de CVA-keten. Naar aanleiding van het project Stroke service Breda e.o. komt steeds beter in beeld welke zorgverleners zich bezig houden met een of andere vorm van zorgcoördinatie

Nadere informatie

Overdrachtsnotitie borging Stroke Service Breda 1

Overdrachtsnotitie borging Stroke Service Breda 1 Overdrachtsnotitie borging Stroke Service Breda 1 1. Inleiding Op 1 januari 2009 is Stroke Service Breda e.o. geborgd in het Amphia Ziekenhuis/ afdeling neurologie en als project bij de Vereniging Annevillegroep

Nadere informatie

Fysiotherapie bij u in de wijk

Fysiotherapie bij u in de wijk Fysiotherapie bij u in de wijk Florence Florence biedt met ruim 4.000 medewerkers onder meer jeugdgezondheidszorg, thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Gerrit Terpstra en Kees van Boven, februari 2014

Gerrit Terpstra en Kees van Boven, februari 2014 Gerrit Terpstra en Kees van Boven, februari 2014 Zorg dichtbij Zelfzorg Samenwerking 1e lijn en gemeente Welzijn 1e Lijnszorg OUDEREN Samenwerking eerste lijn en gemeente Toekomstvisie Landelijk Huisartsen

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

Basisvoedingszorg: terug naar de essentie. Bart Geurden RN, PhD

Basisvoedingszorg: terug naar de essentie. Bart Geurden RN, PhD Basisvoedingszorg: terug naar de essentie Bart Geurden RN, PhD INHOUD Inleiding Het ideale voedingsbeleid Barrières Toekomst Inleiding Definitie Ondervoeding is een voedingstoestand waarbij een tekort

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Implementatie Transmurale zorgbrug. 2 februari 2015 Bianca Buurman Sophia de Rooij Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Veelgestelde vragen Implementatie Transmurale zorgbrug. 2 februari 2015 Bianca Buurman Sophia de Rooij Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Veelgestelde vragen Implementatie Transmurale zorgbrug 2 februari 2015 Bianca Buurman Sophia de Rooij Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Hoe op te sporen in het ziekenhuis Voorwaarde: inzicht opgenomen

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Maaltijdconcept in samenwerking met de patiënt. FoodforCare. Dr. Manon van den Berg, 2 Februari 2017

Maaltijdconcept in samenwerking met de patiënt. FoodforCare. Dr. Manon van den Berg, 2 Februari 2017 Maaltijdconcept in samenwerking met de patiënt. FoodforCare Dr. Manon van den Berg, 2 Februari 2017 Van Dromen naar Doen! Omdenken van Eten en Drinken in het ziekenhuis Om Algemeen Dagblad, 3-9 2014 Het

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan?

Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Hoe pak ik dat aan? Heleen van Milligen Projectleider Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Programma Doel van de workshop Informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 Project palliatieve zorg Stadsgewest Breda

Jaarverslag 2005 Project palliatieve zorg Stadsgewest Breda Jaarverslag 2005 Project palliatieve zorg Stadsgewest Breda Ter inleiding In 2005 heeft het project palliatieve zorg zich verder ontwikkeld. Ook de invulling en betekenis van de functie van netwerkcoördinator

Nadere informatie

Rapportage focusgroepen

Rapportage focusgroepen Rapportage focusgroepen januari-februari 2012 1. Inleiding Binnen het project Herstelzorg vinden wij het belangrijk de ervaringen van patiënten mee te nemen in de verbeteringen van de zorg. Om inzicht

Nadere informatie

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015 Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk Datum 16 september 2015 Contactpersoon Tom Dalinghaus E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355 Inleiding Vanaf 2016 zet Zilveren

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

The RIGHT food is the best medicine

The RIGHT food is the best medicine The RIGHT food is the best medicine Nutritie Support Team : Dr G..Lambrecht, E. Museeuw, N. Baillieul Dienst gastro-enterologie: Dr. G. Deboever Dr. G. Lambrecht Dr. M. Cool Inhoud Ondervoeding Voedingsbeleid

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert

Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert Hoe u met fysiotherapie de lichamelijke problemen door een beroerte vermindert Wat is een beroerte (CVA) precies? De medische term voor een beroerte is CVA, wat staat voor cerebro vasculair accident. Letterlijk

Nadere informatie

Implementatie van screening naar ondervoeding in een Belgisch ziekenhuis stappenplan

Implementatie van screening naar ondervoeding in een Belgisch ziekenhuis stappenplan Implementatie van screening naar ondervoeding in een Belgisch ziekenhuis stappenplan Auteurs: Sabrina Mattens - UZ Brussel Lia Reynders, Astrid Wijenbergh, Gwen Pieters ZNA Els Vercruyssen GasthuisZusters,

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Invitational Conference Spoedzorg 25 oktober 2016

Invitational Conference Spoedzorg 25 oktober 2016 Invitational Conference Spoedzorg 25 oktober 2016 Éen nummer voor de vervolgzorg Anita van den Berg Armand Lagrauw Initiatiefnemers: VVT organisaties, ziekenhuis en huisartsen in oostelijk West-Brabant

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

KETENZORG CVA 181-011112

KETENZORG CVA 181-011112 KETENZORG CVA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie met betrekking tot de ketenzorg na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan

Nadere informatie