Rapport. Ondernemingsplan AGIV versie 1.1. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Ondernemingsplan AGIV 2013. versie 1.1. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen"

Transcriptie

1 Rapport Ondernemingsplan AGIV 2013 versie 1.1 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 16 T BE-9000 Gent F

2 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Inhoud Ontwerp Ondernemingsplan Inhoud 2 1 Inleiding 7 2 AGIV missie, visie en strategie 8 3 Strategische doelstellingen niveau Thema s 9 5 Relatie Thema s en doelstellingen 9 6 Planning Beleidsondersteuning en stakeholdermanagement Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse FLEPOS Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse KLIP IMKL Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse GIPOD Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse GDI Geopunt - Geoportaal Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse GDI Geopunt - Gebruikers- en toegangsbeheer Kader en stand van zaken 27 Ondernemingsplan / 129

3 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse GDI Geopunt - GDI-diensten Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse GRB Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen CRAB Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse GDI overige data data niet in eigen beheer Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse GDI overige data Integratie en productbeheer Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen GDI overige data mobile mapping (MM) Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse GDI overige data MRB-wegen Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse GDI overige data (middenschalige) fotovluchten Kader en stand van zaken Toelichting planning Ondernemingsplan / 129

4 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Projecten Processen Risicoanalyse GDI overige data geografisch themabestand Vlaamse voorkooprechten Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse GDI overige data gebouwenregister Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse GDI overige data update DHM Vlaanderen (kortweg DHMV-II) Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse Ondersteuning partners en gebruikers Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse Innovatie Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse Elektronische dienstverlening Kader en stand van zaken Toelichting planning Projecten Processen Risicoanalyse Thema management en organisatie ontwikkeling (ondersteunende activiteiten) Kader en stand van zaken Toelichting planning Relatie tussen VTE en doelstellingen uit de beheersovereenkomst Berekeningswijze Planning Financiële middelen Ontvangsten begrotingsopmaak Ondernemingsplan / 129

5 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 8.2 Uitgaven begrotingsopmaak Samenvatting aan te wenden middelen personeel Algemene besteding van de middelen Externe diensten productie Externe diensten projecten Authentieke bronnen Geoportaal en GDI-diensten GIPOD/KLIP Externe diensten organisatieontwikkeling Risico s Impact van de besparingsmaatregelen op personeel en financiën Financiële besparingen Personeelsbesparingen Lijst met afkortingen Bijlagen Bijlage 1: relatie thema s en doelstellingen Bijlage 2: Het algemeen procesmodel van het AGIV Bijlage 3: thema s en subthema s Bijlage 4: Definitie van de indicatoren Bijlage 5 : gelijkekansen en diversiteitplan Bijlage 6 : welzijnsplan 2013 (IDPB) 127 Ondernemingsplan / 129

6 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Ondernemingsplan / 129

7 1 Inleiding Op 10 oktober 2010 werd de ontwerpbeheerovereenkomst van het AGIV door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De beheersovereenkomst werd op 16 maart 2011 ondertekend. De beheersovereenkomst geeft invulling aan de decretale opdrachten van het AGIV, afgetoetst met de beleidsnota en het GDI-plan van het samenwerkingsverband GDI- Vlaanderen. Het beleid van de minister zal verder worden geconcretiseerd en aangevuld door middel van de jaarlijkse beleidsbrieven. Door middel van een GDI-uitvoeringsplan, op voorstel van de stuurgroep GDI-Vlaanderen, zal de concrete uitvoering van het GDI-plan worden opgevolgd. Het ondernemingsplan is een operationalisering van de beheersovereenkomst van het AGIV en geeft dus ook invulling aan de doelstellingen toevertrouwd aan het AGIV in het GDI-plan en het GDI-uitvoeringsplan. Binnen de meerjarenbegroting vastgesteld in de beheersovereenkomst, geeft het ondernemingsplan meer in concreto aan hoe deze middelen aangewend zullen worden. De concrete vertaling naar middelen wordt jaarlijks uitgevoerd bij de begrotingscyclus. Het voorliggend ondernemingsplan gaat uit van de belangrijkste thema s binnen het AGIV, die vanuit processen en projecten worden gevoed. Het houdt rekening met de bepalingen van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 over het ondernemingsplan. Ondernemingsplan / 129

8 2 AGIV missie, visie en strategie In haar beheersovereenkomst heeft het AGIV volgende missie, visie en strategie bepaald: MISSIE: Het AGIV bouwt samen met haar partners de Vlaamse Geografische Data-Infrastructuur en realiseert met het oog op een betere digitale dienstverlening aan overheid, bedrijven en burgers, integreerbare oplossingen voor het efficiënt gebruik van geografische informatie. VISIE: Het AGIV is hét kruispunt binnen de Vlaamse Geografische Data Infrastructuur. Het AGIV is dé overheidspartner voor het realiseren van integreerbare oplossingen voor het efficiënt gebruik van geografische informatie door overheid, bedrijven en organisaties en burgers. Het AGIV stuurt het Vlaams toegepast geo-innovatiebeleid en past de resultaten toe. Het AGIV is een betrouwbare, resultaatgerichte organisatie, gericht op samenwerking. 3 Strategische doelstellingen niveau 1 Deze doelstellingen vullen de visie in naar streefdoelen, verder reikend dan de looptijd van deze beheersovereenkomst en de ondernemingsplannen. Vervolledigen van het aantal authentieke geografische gegevensbronnen dat het AGIV beheert Geografische gegevensbronnen die het AGIV niet beheert, optimaler ontsluiten Verder uitbouwen van het aantal geografische diensten binnen de Vlaamse Geografische Data Infrastructuur Versterken van de coördinerende en aansturende rol van het AGIV bij de uitbouw van de Vlaamse Geografische Data Infrastructuur Efficiënter aanmaken en bijhouden van geografische gegevensbronnen die het AGIV beheert Verhogen van de herbruikbaarheid en uitwisselbaarheid van ontwikkelde componenten Verhogen van de efficiëntie bij de programma- en projectwerking van het AGIV Bevorderen van het gebruik van de Vlaamse Geografische Data Infrastructuur Maximaliseren van het naleven van SLA s omtrent de dienstverlening van het AGIV Verbeteren van de coördinatie van de uitvoering van het geo-innovatiebeleid Deze strategische doelstellingen zijn in de Beheersovereenkomst van het AGIV verder uitgewerkt in Strategische organisatiedoelstellingen, operationele organisatiedoelstellingen en strategische projecten. Het strategisch plan van het AGIV stelt voor de komende jaren de prioriteiten vast inzake de doelstellingen in relatie met de beschikbare middelen. Ook de algemene meerjarenbegroting (AMJB) kan op deze conclusies afgestemd worden zodat de prioriteiten van de stakeholders ook vertaald worden in de toekenning van de noodzakelijke budgetten. In de ondernemingsplannen worden de operationele organisatiedoelstellingen en strategische projecten vertaald naar een concrete jaarplanning aan de hand van prestatienormen en resultaten voor de verschillende bedrijfsprocessen en projecten. Ondernemingsplan / 129

9 4 Thema s Vanuit het strategisch plan werden de operationele doelstellingen en strategische projecten vertaald naar 9 thema s. Deze thema s spreken meer voor zich. Er kan bovendien een betere mapping gebeuren van de middelen en personeel. Volgende thema s werden onderscheiden: Beleidsondersteuning en stakeholdersmanagement FLEPOS KLIP/IMKL GIPOD GDI Geopunt GRB CRAB GDI-overige geodata Management en organisatie ontwikkeling Een aantal thema s worden nog tot subthema s opgedeeld. Zo valt GDI-overige geodata nog op te splitsen in : data niet in eigen beheer, GDI-productbeheer, gebouwenregister, mobile mapping, MRB-wegen, middenschalige fotovluchten, LIDAR 3D opname en themabestand Vlaamse voorkooprechten. GDI Geopunt wordt nog verder onderverdeeld in GDI gebruikers- en toegangsbeheer, GDI-geoportaal en GDI-diensten. Elektronische dienstverlening, innovatie en ondersteuning klanten en gebruikers worden beschouwd als thema-generieke aspecten: zij zijn gemeenschappelijk voor meerdere thema s. 5 Relatie Thema s en doelstellingen In bijlage 1 vindt u een tabel waarin de relatie is aangegeven tussen het thema en de hieraan gekoppelde operationele doelstellingen en strategische projecten. 6 Planning 2013 Voor elk van de hierboven vermelde thema s zal in dit hoofdstuk de planning voor 2013 weergegeven worden. Per thema wordt allereerst het kader en stand van zaken gegeven alsmede een duiding van de geplande processen en projecten voor Vervolgens worden per thema de gerelateerde processen en projecten overlopen: projecten die ingezet worden om veranderingen te realiseren en waarvoor prestatienormen/ milestones worden opgegeven processen waarvoor een prestatienorm wordt opgegeven In de tabel met de projecten wordt telkens volgende structuur gehanteerd: de eerste twee kolommen bevatten projectnaam en bijbehorende projectresultaten. de derde kolom schetst aan de hand van prestaties (milestones) wat tegen eind 2013 zal gerealiseerd zijn. de vierde kolom vermeldt waar toepasselijk, de identificatie van de operationele doelstelling of strategisch project, zoals ook opgenomen in de STAP-rapportering. In de tabel met processen wordt telkens volgende structuur gehanteerd: de eerste twee kolommen bevatten de procesnaam en de bijbehorende procesresultaten. Ondernemingsplan / 129

10 De procesnaam verwijst naar het algemeen procesmodel van het AGIV (zie bijlage 2); Dit is een schematische, high level voorstelling van de activiteiten van het AGIV. Er worden volgende processen onderscheiden: Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron Beheren en uitbaten van een oplossing voor toegepast gebruik van geografische informatie Ondersteunen van een beheerder van een geografische gegevensbron Aanbieden van beleidsondersteuning Definiëren, opstarten, coördineren en uitvoeren van innovatieve projecten Uitbouwen en onderhouden van een communicatienetwerk van belanghebbenden Promoten van de AGIV producten en diensten Beheren en uitbaten van management ondersteunende diensten Beheren en uitbaten van IT Intern organiseren van de werking van het AGIV Deze algemene processen worden soms meer geduid: bv. intern organiseren van de werking van het AGIV - HRM de derde kolom schetst aan de hand van prestatienormen wat eind 2013 zal gerealiseerd zijn. de vierde kolom vermeldt waar toepasselijk, de identificatie van de operationele doelstelling of strategisch project, zoals ook opgenomen in de STAP-rapportering. Bovendien worden de resultaten van de risicoanalyse (indien van toepassing) in het planningsoverzicht meegegeven. IT aspecten zijn opgenomen onder de respectievelijke processen en projecten. Ondernemingsplan / 129

11 6.1 Beleidsondersteuning en stakeholdermanagement Kader en stand van zaken Het AGIV verzorgt jaarlijks de nodige input en feedback voor de reguliere beleidscyclus. Zij verzorgt tevens adviesvragen inzake geo-informatie. Als operationeel coördinator van de GDI in Vlaanderen zetelt het AGIV in verschillende overlegorganen en organiseert ze voor verschillende doelgroepen overlegmomenten. In het kader van INSPIRE vervulde het AGIV in 2012 ook de functie van Belgisch nationaal contactpunt (Member State Contact Point - MSCP). In afspraak met de betrokken ministers en stakeholders trad het harmoniseringsdecreet in werking op 1 oktober Bovendien werd een SLA overeenkomst met de VLM i.v.m. de Vlaamse voorkooprechten opgesteld Toelichting planning 2013 Vanaf februari 2012 neemt het secretariaat van het Coördinatiecomité de rol van MSCP waar. Een medewerker van AGIV neemt de functie van directeur van de cel waar. Het secretariaat verzorgt de uitwisseling van informatie van en naar Europa inzake INSPIRE. Jaarlijks levert het MSCP een rapport over de stand van zaken van de implementatie van INSPIRE in België aan. In 2013 dient een uitvoeriger rapportering voorzien naar INSPIRE toe (3-jaarlijks). In 2013 neemt het AGIV opnieuw deel aan zowel binnenlandse als buitenlandse geo-evenementen (INSPIRE-conference, BENELUX-workshop, VVSG-trefdag, ). Op 4 en 5 maart 2013 organiseren België (AGIV, NGI), Duitsland (GDI-DE), Nederland (Geonovum, Kadaster, ministerie van IenM) en Groot-Brittannië (UK Location programme) de conferentie: Safety, Mobility, Sustainability and more...powered by Inspire te Brussel. Het AGIV werkt samenwerkingsovereenkomsten uit om haar projecten te helpen realiseren of kan in uitvoering van het GDI-decreet overeenkomsten afsluiten met derden om geografische datasets toe te voegen aan de GDI. In 2013 zal o.a. werk moeten gemaakt worden van een hernieuwing van het samenwerkingsprotocol met het kadaster (AAPD) inzake de uitwisseling van kadastrale informatie en wordt de samenwerking met het NGI verder uitgewerkt. Een structureel overleg met AWV/MOW tot samenwerking/cofinanciering voor een bundel van dienstverlening (MRB, mobile mapping, FLEPOS, ) alsook met RWO kunnen de samenwerking met de verschillende beleidsdomeinen versterken. Overlegmomenten met deze Vlaams overheidspartners worden op regelmatige basis georganiseerd. Gevolg gevend aan de opmerking van IAVA, definieert het AGIV hoe het zich wenst te profileren naar de belanghebbenden toe. De AGIV-enquête uitgevoerd eind biedt hiervoor waardevolle input. De doorgevoerde reorganisatie van het AGIV voorziet in een uniek contactpunt en er worden relatiebeheerders aangeduid naar de belanghebbenden toe. Op basis van kloof- en behoeftenvragen, vervat in de AGIV-enquête worden acties uitgewerkt om het aanbod beter op de vraag af te stemmen afhankelijk van de doelgroep. De verschillende doelgroepen werden afgelijnd. Het AGIV ondersteunt het beleid bij de opmaak en uitvoering van het GDI-actieplan meer toegankelijke data door gerichte begeleiding. Dit wordt vertaald in het GDI-uitvoeringsplan met de focus op ondersteuning aan gemeenten (luik Geolokaal) en ondersteuning van de entiteiten van de Vlaamse overheid (luik toegankelijkheid). Een generieke SLA voor de AGIV-diensten op basis van de ervaringen van RVV zal opgemaakt worden. Ondernemingsplan / 129

12 6.1.3 Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Kloof-en behoefteanalyse Belanghebbendenmanage ment Beter afstemming vraag aanbod van AGIV voor belanghebbenden Protocol AAPD-AGIV Protocol met AAPD ondertekend Overeenkomst Vlaanderen NGI-GDI- Overeenkomst ondertekend Kloof en behoefteanalyse uit bevraging AGIV enquête behoeften bevraagd aan belanghebbenden Prioritaire acties gedetecteerd en opgestart l Heronderhandelen samenwerking met AAPD en formaliseren in een overeenkomst tegen mei 2013 Cadmap aanlevering beter gespreid en sneller beschikbaar Uitwisselingskader afgesproken OOD 7.2 OOD 3.1 OOD 3.1 GDI-actieplan meer toegankelijke data door gerichte begeleiding GDI-actieplan beschikbaar Acties toevertrouwd aan het AGIV, uitgevoerd Ondersteuning beleid bij opmaak en uitvoering van dit actieplan OOD Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Aanbieden van beleidsondersteuning Aanbieden van beleidsondersteuning Documenten voor reguliere beleidscyclus in samenspraak met kabinet en DDAR (beleidsbrief, ondernemingsplan, jaarrapport, ) Ad hoc adviezen (INSPIRE, wetgevende initiatieven met name het KLIP wijzigingsdecreet en een GIPOD decreet, parlementaire vragen, ) Tijdige geleverde input voor beleidsdocumenten Tijdige afgeleverde adviezen OOD 3.1 Onderhouden en uitbouwen van een communicatienetwerk van belanghebbenden AGIV vertegenwoordigd op diverse (periodieke) overlegfora (stuurgroep, coördinatiecomité,, Strategisch overleg met kabinet, ) en verschillende doelgroep overlegmomenten georganiseerd Toegevoegde waarde bieden door goede voorbereiding, vertegenwoordiging van GDIbelangen, terugkoppeling intern en naar management, opvolging van actiepunten; periodieke overlegmomenten met doelgroepen (GRB-raad, GDI-raad, VVSG, werkgroep geolokaal) OOD 7.2 Ondernemingsplan / 129

13 6.1.5 Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) Lange Beslissingslijnen (Verschillende partijen: Raad van Bestuur, DDAR, Kabinet, Stuurgroep, ) Mogelijk lange doorlooptijd Ondernemingsplan / 129

14 6.2 FLEPOS Kader en stand van zaken FLEPOS (Flemish Positioning Service) is de publieke dienst van het AGIV die op basis van GNSSsignalen (Global Navigation Satellite System) een goedkope, nauwkeurige en uniforme plaatsbepaling aanbiedt. Om dit mogelijk te maken, beschikt het AGIV over 37 eigen GNSSreferentiestation, verspreid over Vlaanderen. Ten behoeve van de maritieme gebruikers werden begin 2011 drie extra stations toegevoegd (1x Nederland, 2x Verenigd Koninkrijk). Het doel was een betere dekking te bekomen van de Westerschelde en het Belgische Continentaal Plat op de Noordzee. Sinds mei 2011 ondersteunt FLEPOS naast de Amerikaans GPS-signalen ook de Russische Glonass-signalen. Het Nationaal Geografisch Instituut verzorgt de monitoring voor alle Belgische GNSS-referentiestations (waaronder ook de FLEPOS-referentiestations). In 2012 diende het aantal licenties uitgebreid van de Trimble software ten gevolge van het spectaculair toenemend gebruik van FLEPOS in de landbouw en maritieme sector. Het FLEPOSteam werd versterkt met een halftijdse VTE. Verschillende overeenkomsten werden hernieuwd: LNR-Globalcom, Septentrio. De stations werden voorzien van remote control contactdozen, zodat via internet een aantal onderhoudsoperaties uitgevoerd kunnen worden. Een bliksembeveiligingsstudie werd uitgevoerd. Ter homologatie tot CORS level 2 referentiestations werden de nodige fiches opgemaakt en bijgewerkt in samenspraak met het NGI. Uit de jaarlijkse controle van de stations is gebleken dat er in 2013 voor 4 stations een nieuwe locatie dient uitgezocht Toelichting planning 2013 In 2013 wordt verwacht dat de landbouw en maritieme sector (o.a. loodswezen, baggersector) nog meer gebruik zullen maken van FLEPOS, wat tot extra inspanningen kan leiden bij helpdesk. Met de maritieme sector (loodswezen) wordt een oplossing voorzien om de stopzetting van de dienstverlening van het Nederlandse Qpos op te vangen door een samenwerking met het Nederlandse 06-GPS. De nodige afspraken worden hiertoe gemaakt en geformaliseerd. Op 13 maart wordt een evenement georganiseerd naar aanleiding van 10 jaar FLEPOS en waarbij het toegepast gebruik van FLEPOS in de praktijk gedemonstreerd zal worden. De verhuis van minimaal 2 FLEPOS stations dient uitgevoerd. Twee andere referentiestations dienen ook mogelijks verplaatst. Bovendien zal een nieuwe release van Trimble beheersoftware geïnstalleerd worden. De nodige opleiding en testen worden hiervoor voorzien. In samenspraak met de gebouwbeheerder zullen vanaf 2013 de meeste kritische stations uitgerust worden met een bliksembeveiliging. In 2013 wordt ook het huidige datacenter ontdubbeld, waardoor de bedrijfszekerheid van FLEPOS nog moet toenemen. In 2013 worden een aantal overeenkomsten met partners, waaronder het NGI, geactualiseerd. De FLEPOS-dienstverlening wordt kosteloos aangeboden. De evolutie inzake mogelijke concurrentie door private ondernemingen dient nauwgezet gevolgd. Verder dient de nodige opleiding voorzien om de recentste technologische evoluties op de voet te volgen. Ondernemingsplan / 129

15 6.2.3 Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP FLEPOSbliksembeveiliging Uitbreiden van doelgroepen FLEPOS bliksembeveiliging FLEPOS-stations Doelgroepen landbouw en maritieme sector gesensibiliseerd en maken in toenemende mate gebruik van FLEPOS Meest kritische FLEPOS stations beveiligd tegen blikseminslag in samenspraak met gebouwbeheerder Uitbreiding doelgroep landbouw en maritieme sector FLEPOS-evenement 10 jaar SP 6.4 Samenwerkingsovereenkomst FLEPOS tussen AGIV en NGI Uitwisseling inzake statusrapportering van het Active Geodetic Network kan gegarandeerd worden door het NGI Samenwerkingsovereenkomst onderhandelen en opmaken OOD 3.1 Samenwerkingsovereenkomst FLEPOS tussen AGIV en andere GNSS-netwerken van grensgebieden/partners Verbetering van FLEPOSnetwerk ter hoogte van grenzen om maximale dekking en bedrijfszekerheid te garanderen, ook in de Noordzee en Westerschelde Overeenkomsten onderhandelen en opmaken (Ordnance Survey, 06-GPS) OOD Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Beheren en uitbaten van een oplossing voor toegepast gebruik van geografische informatie Up to date technologie en performante uitbouw van FLEPOS-stations; Investeren in specifieke tools voor betere monitoring, afbakening, uitbreiden gebruikerslicenties en de nodige hardware; ontdubbeling van FLEPOSservers in Datacenter Brugge Ondernemingsplan / 129

16 PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Beheren en uitbaten van een oplossing voor toegepast gebruik van geografische informatie - Gebruikers adequaat geholpen - 99% beschikbaarheid - 90% beschikbaarheid buiten kantooruren - 90% van de vragen binnen 1 werkdag afgehandeld - Elektronische dienstverlening: 99%beschikbaarheid binnen kantooruren - Elektronische dienstverlening: 90%beschikbaarheid buiten kantooruren OOD 5.3 OOD 5.1 OOD Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) Sterke groei gebruikers Extra gebruikers met hogere eisen SLA extra betalende licenties voor AGIV voor Trimble software Helpdesk versterken ; Wat buiten de reguliere kantooruren? Strategie bepalen hoe omgaan met hogere SLA; Nakijken verzekeringen en waarborgen. Oplossing communiceren Versterken helpdesk met externe medewerker (nu helpdesk tijdens kantooruren van 9u 16u) Ondernemingsplan / 129

17 6.3 KLIP IMKL Kader en stand van zaken Het KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal) heeft als hoofddoel de graafschade aan kabels en leidingen te beperken. In een eerste fase door het ontsluiten van bestaande geo-informatie te optimaliseren en in een tweede fase door ook de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie te bevorderen tussen de beheerders en gebruikers van kabel- en leidinginformatie. Deze tweede fase wordt hierna aangeduid als KLIP Digitale Fase. In 2011 werd het project KLIP Digitale Fase geïnitieerd. Dankzij het project KLIP Digitale Fase zal het AGIV naast de reeds gecentraliseerde planaanvraag, een operationele demo-omgeving KLIP digitale fase in mei 2014 voor een geselecteerde proefzone realiseren waarbij ook de digitale planafhandeling op basis van het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) via het KLIP mogelijk gemaakt wordt met het GRB als topografische achtergrond. In juli 2011 werd een stuurgroep geïnstalleerd waarin vertegenwoordigers van alle stakeholders zetelen. De business behoeften van de gebruikers ten aanzien van de te bouwen oplossing KLIP Digitale Fase, werden door middel van verschillende werkgroepen opgesteld en als een belangrijk onderdeel opgenomen in het Enterprise-architectuurdocument KLIP Digitale Fase. Dit document werd in februari 2012 goedgekeurd door de verschillende stakeholders die zijn vertegenwoordigd in de werkgroepen en stuurgroep. Het IMKL-datamodel dat in 2008 werd opgesteld werd samen met de stakeholders afgestemd met en aangepast aan de dataspecificaties van het thema utility services uit INSPIRE. Een eerste versie van het aangepaste IMKL-model werd in juni 2012 gevalideerd door de stuurgroep, mits de koppeling van een verdere onderhoudsprocedure voor het model. Over de uitwerking van het project KLIP Digitale Fase zelf alsook de krachtlijnen van het financieringsmodel werd door de stuurgroep in september 2012 een principieel akkoord bereikt. Het standpunt van de Vlaamse overheid werd op 16 november 2012 bekrachtigd door een beslissing van de Vlaamse Regering. Een formele samenwerkingsovereenkomst tussen alle betrokken partijen dient te worden opgesteld en onderschreven. Het AGIV exploiteert het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP). Het huidige portaal draagt bij tot het voorkomen van gevallen van graafschade door het optimaliseren van de informatieuitwisseling bij de planaanvraag tussen planaanvragers en kabel- en leidingbeheerders. Het KLIP is sinds maart 2009 gekoppeld met het federale portaal Kabel en Leiding Informatie Meldpunt (KLIM) om maximale efficiëntie na te streven. In 2012 werd het KLIP-portaal verder beheerd en onderhouden. Het aantal via het KLIP verrichte planaanvragen steeg in 2012 tot Toelichting planning 2013 Op basis van het in 2012 gevalideerde Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) en het projectdefinitierapport zet het AGIV verdere stappen in de implementatie van KLIP digitale fase. Begin 2013 dient de samenwerkingsovereenkomst met de belangrijkste betrokken partijen ondertekend. Bedoeling is dat de kabel- en leidingbeheerders op basis van het gevalideerde IMKLmodel hun leidingen gefaseerd converteren op het GRB als gemeenschappelijke referentielaag. In 2013 wordt samen met de stakeholders (bouwsector, nutsector, overheid,...) de verdere basis gelegd voor de implementatie van KLIP Digitale Fase. Het IMKL-model zal verder worden onderhouden. Op basis van een aantal werkgroepen wordt het Presentatiemodel Kabels en Leidingen (PMKL) opgesteld, wat inhoudt dat er afspraken worden gemaakt omtrent een uniforme voorstellingswijze (kleuren, symbolen, legende,...) van de via het KLIP uit te wisselen kabel- en leidinginformatie. Verder worden de business vereisten van de gebruikers voor wat betreft de raadpleging en het gebruik van digitale kabel- en leidinginformatie in een viewer en mogelijkheden tot print verzameld en gevalideerd. Ter ondersteuning van deze oefening wordt samen met de stakeholders een Proof of Concept uitgewerkt, waarbij op basis van een prototype viewer data van kabel- en leidingbeheerders in PMKL-formaat kan worden geraadpleegd. Ondernemingsplan / 129

18 Op basis van de gevalideerde business vereisten wordt door het AGIV in 2013 gestart met het ontwerp en de ontwikkeling van het nieuw te bouwen KLIP-platform ter ondersteuning van de digitale uitwisseling van kabel- en leidinginformatie. Onder meer in de vorm van het ter beschikking stellen van een technisch referentiebestek voor de implementatie van IMKL zal door het AGIV in 2013 de nodige ondersteuning en begeleiding bij de conversie van de kabels en leidingen geënt op het GRB. Daarnaast zal de huidige centrale planaanvraagmodule KLIP verder worden uitgebaat en gepromoot. Hiervoor is de uitbating van een helpdesk en het systeembeheer van het KLIP essentieel. Een high-available IT-omgeving vormt een belangrijke randvoorwaarde. Tenslotte zal in 2013 in overleg met de stakeholders de aanpassing van het KLIP-decreet met het oog op de invoering van de digitale fase van KLIP worden voorbereid. Een belangrijk aspect hiervan betreft het concretiseren van het financieringsmodel voor KLIP Digitale Fase Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOME N IN STAP KLIP digitale fase Samenwerkingsovereenko mst KLIP Digitale Fase Digitale planafhandeling op basis van IMKL via het KLIP mogelijk maken Samenwerkingsovereenko mst opgesteld en ondertekend Financieringsmodel detailleren Gekozen scenario uit businessanalyse verder uitwerken Samenwerkingsovereenko mst Q SP 6.1 SP 6.1 KLIP-decreet KLIP-wijzigingsdecreet bekrachtigd Voorbereiding krachtlijnen wijzigingsdecreet in werkgroep Q1-Q KLIP digitale fase Backoffice ontwikkeld Start analyse en ontwerp backoffice KLIP DF vanaf Q PMKL PMKL 2.0 model gevalideerd Business vereisten viewer en printen gevalideerd IMKL IMKL 2.0 model gevalideerd Uittesten en aanpassen PMKL 1.0 uniforme symboliek en kleuren Q1- Q Business vereisten viewer en printfunctionaliteit opstellen in werkgroep Q1 Q IMKL model afgestemd op EU draft specificaties Q1 SP 6.1 SP 6.1 SP 6.1 SP 6.1 POC IMKL/PMKL Resultaten van POC gekend POC definiëren en ontwikkelen Q3 SP 6.1 IMKL Technisch referentiebestek beschikbaar Opstellen van een technisch referentiebestek IMKL Q3-Q op basis van bevindingen POC SP 6.1 Ondernemingsplan / 129

19 6.3.4 Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Beheren en uitbaten van een oplossing voor toegepast gebruik voor geografische informatie Gebruikers adequaat geholpen KLIP planaanvragen tijdig afgeleverd 99% beschikbaar binnen kantooruren90% beschikbaar buiten kantooruren - 90% van doorlooptijd tussen registratie van de vraag en verzenden van het antwoord, uitgedrukt in werkdagen, kleiner of gelijk aan 1 - Elektronische dienstverlening: 99% beschikbaarheid binnen kantooruren - Elektronische dienstverlening: 90% beschikbaarheid buiten kantooruren OOD 5.3 OOD 5.1 OOD Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) Ondersteuning KLIP digitale fase voor aansluiting van KLB is slechts beperkt voorzien Moeilijkheden bij gebruik KLIP digitale fase 4 4 nood in business case inbouwen Ondernemingsplan / 129

20 6.4 GIPOD Kader en stand van zaken Er is nood aan één uniek en generiek informatie-uitwisselingplatform voor activiteiten en processen (werken, manifestaties,..) die zich afspelen op het openbare domein. Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) moet hiervoor zorgen. Zowel het regeerakkoord als de beleidsnota s Algemeen regeringsbeleid en de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken wijzen op het belang van het GIPOD. Het GIPOD moet de werking van het huidige Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP), het coördinatiepunt wegenwerken (CPW), de bijhouding van het GRB en het te ontwikkelen elektronische instrument voor de synergie van geplande werken (werken in één sleuf) ondersteunen. Het AGIV, het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, De Vlaamse Raad voor Nutsbedrijven, en de VVSG onderschrijven deze nood. Het Generiek Informatieportaal Openbaar Domein (GIPOD) beoogt een betere informatieuitwisseling over innames op het openbaar domein voor bijvoorbeeld werken en evenementen. Het platform, opengesteld in operationele testfase midden 2012, tracht ervoor te zorgen dat er meer afstemming komt tussen nuts- en/of wegenwerken, dat werken op omleidingstrajecten vermeden worden en dat conflicten tussen werken en evenementen beter kunnen gedetecteerd worden. Bestaande informatie met betrekking tot werken op het openbare domein wordt uitgewisseld (eenmalige registratie, meervoudig gebruik). Diverse opleidingssessies over het gebruik van GIPOD werden georganiseerd. Op basis van hun feedback en suggesties wordt verder gebouwd aan een nieuwe versie van GIPOD Toelichting planning 2013 Een eerste versie van het GIPOD werd gereleased in juni 2012 in operationele testfase. Momenteel wordt GIPOD in een aantal pilootgebieden uitgetest door de netbeheerders in samenwerking met de lokale besturen. In het voorjaar van 2013 wordt het GIPOD 2.0 volledig operationeel en zal op basis van de feedback van de gebruikers de GIPOD toepassing ge-tuned worden met nog een aantal extra functionaliteiten. Deze kunnen meegenomen worden in de jaarlijkse onderhoudscyclus van de toepassing. De koppeling met KLIP wordt uitgesteld en wordt meegenomen in de nieuwe ontwikkeling van KLIP Digitale fase. Een specifieke sensibilisering, opleiding en communicatie voor GIPOD wordt voorzien. Bij de release van GIPOD 2.0 zullen ook de gebruiksvoorwaarden vastgelegd worden, in afwachting van een decretaal kader. In afspraak met minister H. Crevits, zal het GIPOD ingebed worden in een decretaal kader om de garantie naar volledigheid en actualiteit te kunnen bieden. Om nuttige feedback te verzamelen over het gebruik van GIPOD zal in de loop van 2013 een eerste gebruikersgroep georganiseerd worden Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP GIPOD GIPOD als platform voor het uitwisselen van informatie over innames openbaar domein realiseren GIPOD 2.0 wordt ge-released in operationele fase Q2 GIPOD GIPOD-operationeel Verdere ontwikkeling van GIPOD met extra functionaliteiten in functie van evolutief onderhoud SP 6.2 SP 6.2 Ondernemingsplan / 129

21 PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP GIPOD Decreet GIPOD Gebruiksvoorwaarden opgesteld voorontwerp van decreet vastgesteld door VR in samenspraak met stakeholders SP Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Beheren en uitbaten van een oplossing voor toegepast gebruik voor geografische informatie - Gebruikers /decentrale beheerders adequaat geholpen 99% beschikbaarheid binnen kantooruren 90% beschikbaar buiten kantooruren - 90% van doorlooptijd tussen registratie van de vraag en verzenden van het antwoord, uitgedrukt in werkdagen, kleiner of gelijk aan Elektronische dienstverlening: 99% beschikbaarheid binnen kantooruren - Elektronische dienstverlening: 90% beschikbaarheid buiten kantooruren OOD 5.3 OOD 5.1 OOD 5.2 Beheren en uitbaten van een oplossing voor toegepast gebruik voor geografische informatie GIPOD wordt bij early adopters geïmplementeerd en gebruikt - Aanbieden van ondersteuning tijdens operationele fase SP 6.2 Promoten van de AGIV producten en diensten Decentrale beheerders en gebruikers gesensibiliseerd en geëngageerd Voorzien van infosessies en communicatiemomenten, speciale aandacht voor gemeenten Gebruikersgroep georganiseerd Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) Actualiteit en volledigheid is niet voldoende Synergie wel gerealiseerd, minder hinder en GRB meldingssysteem optioneel Nieuwe ontwikkelingen spelers op het openbaar domein Gebruik en draagvlak GIPOD vermindert Minder gebruikswaard e Beter gebruik van GIPOD 4 4 Nood aan decretale verankering 5 3 garanties voorzien dat beide modules ontwikkeld worden 4 3 Tijdig goede afspraken maken met nieuwe betrokken partijen Ondernemingsplan / 129

22 Rol VVSG ondersteuning GIPOD niet meer ontsloten via wegenwerken.be naar grote publiek Minder draagvlak en mindere vertegenwoord iging van gemeenten in project Burger raakt niet meer geïnformeerd 5 3 Aankaarten bij beleid 3 4 Afsprakenkader MOW en AGIV omtrent ontsluiting en hosting Ondernemingsplan / 129

23 6.5 GDI Geopunt - Geoportaal Kader en stand van zaken Het AGIV is conform het GDI-decreet verantwoordelijk voor de uitbouw en exploitatie van het Vlaamse geoportaal : geopunt.be. Momenteel wordt de GDI-Vlaanderen dienstverlening beschikbaar gesteld via de AGIV-website. Sinds 2000 vormt de website Geo-Vlaanderen de invulling door het AGIV van het raadpleegluik van het geoportaal van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen. Met ontwikkelingen als de publieksviewer en de GDI-viewer werd de weg voorbereid voor een actualisatie van het Vlaamse geoportaal, dit zowel op inhoudelijk vlak als in functie van nieuw beschikbare technologieën. Data kunnen momenteel besteld worden via de AGIV-downloadtoepassing of via GIRAF. Geopunt is het portaal van GDI-Vlaanderen en de centrale toegangspoort tot de data en de elektronische dienstverlening voor de verschillende doelgroepen. Om het beleid inzake toegang en gebruik van GDI-Vlaanderen databronnen te kunnen implementeren ten aanzien van de verschillende doelgroepen, wordt een e-commerce en een security (gebruiker- en toegangsbeheer) component ontwikkeld die geïntegreerd worden in het geoportaal en de aangeboden diensten. Het dienstenaanbod wordt ontwikkeld conform het GDI-decreet (en bij uitbreiding de INSPIRE-richtlijn), maar wordt ruimer opgevat om tegemoet te komen aan de noden van de verschillende doelgroepen (meerwaarde diensten, API s, mobiele toepassingen). De diensten die worden uitgebouwd, vormen samen met de gegevensbronnen de kern van het gebruik. Het geoportaal voorziet de noodzakelijke grafische interfaces om de presentatie en het gebruik van deze diensten af te stemmen op de noden van de doelgroep. Centraal binnen het geoportaal staat de dienstencatalogus, die de portaalbezoeker toelaat te grasduinen binnen het aanbod van GDI- Vlaanderen naar de voor hem relevante toepassingen, diensten en data. Deze catalogus wordt opgebouwd aan de hand van de voorgeschreven ISO standaarden voor metadata, als dienst aangeboden conform de GDI- en INSPIRE-voorschriften en gepresenteerd in het geoportaal in functie van de doelgroep. Gebruikers kunnen via het geoportaal data afkomstig van verschillende bronnen en knooppunten in het GDI-netwerk zoeken, bekijken en downloaden. Het portaal ontsluit eveneens de dienstverlening en de data die door het hoofdknooppunt (AGIV) worden aangeboden. Data, diensten en toepassingen zijn in de mate van het mogelijke decentraal opgezet. De primaire opzet van het geoportaal heeft tot doel een overzicht te geven van alle data, diensten en toepassingen die in de Vlaamse GDI beschikbaar zijn. In 2012 werd allereerst de taxonomie, navigatiestructuur en huisstijl uitgetekend van het geoportaal. De resultaten hiervan hebben geleid tot een eerste bèta-portaal geopunt.be met de elementaire functionaliteiten, dat werd voorgesteld op de AGIV-trefdag op 29 november Hierbij werden ook via het geoportaal de POI s (points of interest) inzake kinderopvang zoals voorzien in het GDI-demonstratorproject, samen met het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) in test gedemonstreerd. Voorafgaand werd in 2012 een studie uitgevoerd naar een gestandaardiseerd POI model dat een breed gebruik toelaat voor de verschillende GDI- Vlaanderen doelgroepen. In parallel met de ontwikkeling van het geoportaal wordt ook de AGIV-website herbekeken, gezien voor vele gebruikers de informatie op de website niet vlot vindbaar is. In 2012 werd hiervoor de taxonomie van de AGIV-website onder de loep genomen samen met die van Geopunt. Dit moet bijdragen tot een nieuwe AGIV-website die integreerbaar is met het Geopunt geoportaal. De backoffice van beide portalen zal identiek zijn, zodat de uitbating en het beheer efficiënt georganiseerd kan worden. In het kader van de watertoets werd het geoloket watertoets geactualiseerd. Ondernemingsplan / 129

24 6.5.2 Toelichting planning 2013 Het AGIV zal op basis van de in 2011 opgestelde visie Vlaanderen in kaart : een strategisch programma voor de uitbouw van de Vlaamse GDI en projectdefinitie zijn geoportaal in 2013 uitwerken als volwaardig INSPIRE-conform geoportaal voor de online consultatie en verdeling van de digitale geografische gegevens en diensten die via het AGIV worden verspreid of beheerd. Het Vlaams geoportaal zal de toegang zijn naar alle geografische gegevensbronnen en diensten binnen GDI-Vlaanderen. Er worden een aantal componenten verder uitgewerkt: de inhoud (voorlopige website), de kaarttoepassing, de catalogus en het geolabo. Daarnaast worden heel wat lagen toegevoegd aan het geoportaal. Het betreft onder andere een aantal historische datasetreeksen van orthofoto s en historische kaarten (Ferraris, Frickx, KADSCAN). De catalogus realiseert het centraal aanbod van de binnen GDI-Vlaanderen beschikbare data, diensten en toepassingen en is gebaseerd op de gegevens beschikbaar in de metadatabank. Met de kaarttoepassing wordt een laagdrempelige toegang en gebruik mogelijk gemaakt voor een breed publiek. Ook de POI data wordt in de kaarttoepassing ontsloten om invulling te geven aan een locatie-gebaseerde dienstverlening gedreven door maatschappelijk relevante use cases (Dichtstbijzijnde kinderopvang, school, etc ten opzichte van mijn interesselocatie. Welke gegevens zijn beschikbaar over dit perceel? Hoever staat een windturbine van mijn woning? ). Het geolabo is gericht op de meer geavanceerde GIS-gebruiker, de GDI-Vlaanderen deelnemers, de Geo-ICT integratoren en het onderwijs. Inhoudelijke en technische informatie en richtlijnen inzake toevoegen aan de GDI, metadata, webservices, enz. worden gestructureerd in een wiki. Daarnaast krijgen de gebruikers via het geolabo ook toegang tot de Geopunt API en de GDI-viewer. In 2013 wordt het GDI-demonstratorproject inzake POI s uitgebreid. Zowel gegevens uit het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) als vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming kunnen gecombineerd worden met de authentieke geografische gegevensbronnen van het AGIV, met name het CRAB, het GRB, en de digitale luchtopnamen. Rond de Vlaamse authentieke bron voor adressen (CRAB) werden door het AGIV reeds enkele diensten ontwikkeld die het mogelijk maken een adres op te zoeken en te voorzien van een georeferentie (locatie) op een geautomatiseerde manier. Op basis van deze diensten kan er geleidelijk aan een overheidsdatabank opgebouwd worden van POI s (Points of Interest of punten van waardevolle locaties). De POI s zullen eveneens in de geolocalisering dienst van het AGIV aangesproken worden, zodat een gebruiker rechtstreeks naar een POI locatie kan navigeren. Om de combinatie van data uit verschillende bronnen te faciliteren werd binnen het POI model ondersteuning voor punten, lijnen en polygonen voorzien. Dit laat toe om naast een benadering van de geografische gegevens als verzameling van features van hetzelfde type, deze ook te benaderen als een geaggregeerd verzameling van POI. Data uit verschillende bronnen (kinderopvang, waterlopen, wandelpaden, sluizen, percelen, ) kunnen samen geladen worden in een POI databank en via eenzelfde interface gegeolokaliseerd en gecombineerd worden. Voor het POI bestand kan een productontwikkelingstraject opgezet worden dat nieuwe producten in de markt zet voor een breed gebruik (web, mobiele gebruikers, GPS gebruikers,...). Hierdoor kan AGIV relevante gegevens (geografische en niet-geografische) van de verschillende overheidsdiensten op een eenvoudige, laagdrempelige manier integreren en ontsluiten naar een breed publiek. CRAB wordt gepositioneerd als de authentieke bron voor het (reverse) geocoderen van POI bronnen. AGIV kan via Geopunt het kanaal uitbouwen voor het aanbod aan locatiegebonden informatie voor de Vlaamse Overheid en het brede publiek. Na de taxonomieoefening in 2012 zal een vernieuwde AGIV-website in 2013 opgezet worden met een duidelijke navigatiestructuur en een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke backoffice die alle delen van de website bestrijkt waardoor het integrale beheer door de communicatiemedewerkers mogelijk wordt en blijft. Ondernemingsplan / 129

25 6.5.3 Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP AGIV website Vernieuwde, beter toegankelijke website AGIV met zelfde technologie (CMS, ) als geopunt Taxonomie Q Geopunt portaal Geopunt.be geoportaal : SP 2.1 Eerste versie gereleased van publieksportaal (MapApps) demonstratorproject Eerste operationele versie geoportaal Q POI kinderopvang operationeel in geoportaal Q2 Geopunt geostatistiek taxonomie geopunt gedefinieerd ; geowiki samengesteld deelcomponenten portaal site beschikbaar ( metadata, CMS, e- commerce, social media ) GDI-cataloog beschikbaar geoloketten gemigreerd naar geoportaal en nieuwe huisstijl Vlaamse statistieken in kaart Taxonomie Q4_2012 Q1_2013 Geowiki Q Vernieuwde metadata omgeving (integratie Geonetwork) geïntegreerd in geoportaal Op basis van de metadata omgeving wordt een GDIcataloog aangeboden Q Gefaseerde migratie geoloketten in samenspraak met dataeigenaar Behoeftenanalyse Q SP 2.1 Contactenmanagement Contacten beheerd (door AGIV of gefedereerd) Behoeftenanalyse Contactenbeheersysteem SP Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Beheren en uitbaten van een oplossing voor toegepast gebruik van geografische informatie Promoten van de AGIV producten en diensten De geoloketten zijn kosteloos raadpleegbaar in een eenvoudige webomgeving Het geoportaal geopunt.be is kosteloos raadpleegbaar AGIV website biedt kennisen actuele info aan Onderhoud en beheer van geoloketten - Elektronische dienstverlening: 99% beschikbaarheid binnen kantooruren - Elektronische dienstverlening: 90% beschikbaarheid buiten kantooruren Onderhoud eerste operationele versie geoportaal geopunt.be Regelmatige screening van inhoud OOD 5.1 OOD 5.2 Ondernemingsplan / 129

26 6.5.5 Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) geoportaal ontwikkeling loopt vertraging op deelnemers zullen afhaken en zelf naar alternatieven kijken 2 4 Ondernemingsplan / 129

27 6.6 GDI Geopunt - Gebruikers- en toegangsbeheer Kader en stand van zaken Het AGIV zal enerzijds meewerken aan de voorbereiding en de implementatie van een beleid inzake toegang en (her)gebruik, in samenspraak met het departement DAR en de stuurgroep GDI- Vlaanderen. Dit kadert in het GDI-actieplan meer toegankelijke data door gerichte begeleiding. De toegang wordt geregeld afhankelijk van het type product, de aard van de organisatie en de ontvangen rechten. In 2011 werd door het AGIV een project opgestart om een infrastructuur op te zetten voor een gebruiker- en toegangsbeheer dat de gebruikers en toepassingen van de klanten (intern en extern, GDI-partners en anderen) op een veilige en transparante manier toegang verschaffen tot toepassingen en diensten die door het AGIV aangeboden worden. Het systeem streeft naar een efficiënt beheer van gebruikers met minimale impact voor het AGIV door het beheer van externe gebruikers in handen te laten van de organisaties waartoe de gebruikers behoren. De eerste operationele implementatie van het security-systeem werd uitgevoerd in functie van de mobile mapping hosting dienst van de Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (BVK GDI- Vlaanderen), om het juridisch correct gebruik van de mobile mapping beelden te faciliteren. In 2012 werden ook andere diensten aangesloten (o.a. LARA, GIPOD). Het security systeem biedt de AGIV diensten de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende security scenario s, zodat zowel gebruikers van browser applicaties als desktop GIS gebruikers op een veilige manier van de AGIV diensten gebruik kunnen maken. De aansluiting met ACM-IDM en het FAS systeem werd opgestart in De realisatie van deze koppeling wordt voorzien tegen Q De aansluiting van het AGIV gebruikersbeheer met het Eandis gebruikersbeheer werd gerealiseerd in Q Koppelingen met de lokale Politie, Mercator en Infrax zijn in voorbereiding. Voor kleinere organisaties wordt een online toepassing voor toegangs- en gebruikersbeheer beschikbaar gesteld waarin de gebruikersbeheerders van de verschillende organisaties de toegangen tot AGIV toepassingen en diensten voor hun medewerkers kunnen beheren. In 2012 heeft het AGIV samen met de GIS-cel van het departement DAR een flyer opgemaakt om de toegang en gebruik van de GDI te duiden Toelichting planning 2013 De aansluitingen met de lokale Politie, Infrax, ACM/IDM (VO), FAS en Mercator zullen gerealiseerd worden en in productie genomen worden. Vanaf dat moment zullen de gebruikersbeheerders van deze organisaties de rollen en toelatingen tot toepassingen en diensten van het AGIV zelf kunnen beheren via de eigen systemen. De koppeling met de FAS maakt het gebruik van de e-id als authenticatiemiddel mogelijk. Ambtenaren van de lokale besturen en de Vlaamse overheid zullen met hun VO-account en/of e-id kunnen aanloggen op de toepassingen en diensten ontsloten door AGIV en Geopunt. Als ondersteuning wordt een e-learning pakket uitgewerkt om de verschillende securitymogelijkheden te duiden. Het contractbeheer dient geïntegreerd te worden met het gebruikers- en toegangsbeheer. Hiervoor dienen de functionele vereisten van het contractbeheer en hun impact op het gebruikersen toegangsbeheer geïdentificeerd te worden. Via de e-commerce module van Geopunt zullen gebruikers data- en dienstencontracten kunnen afsluiten. Het gebruikers- en toegangsbeheer zal op basis van de afgesloten contracten gebruikers al dan niet toegang verschaffen tot beveiligde toepassingen en diensten. Ondernemingsplan / 129

28 Het AGIV zal samen met de GIS-cel van het departement DAR, de gebruikers informeren inzake het toegang en gebruik van de GDI. Ook wordt speciaal aandacht besteed aan het hergebruik van geo-informatie. Naast het reeds voorziene hergebruik van CRAB, worden ook de andere datasets in beheer van het AGIV voor hergebruik beschikbaar gesteld. Het AGIV zal zich aansluiten bij de trend tot meer open data zoals vooropgesteld door de Vlaamse Regering. Het AGIV zal ook voorzieningen treffen om data van derden te koppelen aan de GDI. Om geografische informatie efficiënter te ontsluiten werkt het AGIV een standaard uit inzake metagdi. Dit houdt in dat op een gestandaardiseerde wijze informatie kan aangesproken worden en zo harmonisatie van datamodellen, metadatamodellen, codelijsten, identificatoren, service interfaces, uitwisselingsformaten mogelijk wordt. Dit metagdi-kader dient geschakeld in een ruimer Vlaams overheidskader voor een informatie-infrastructuur Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP AGIV Security Communicatieplan Toegangs- en gebruikersbeheer operationeel Test ACM/IDM FAS e-learning module beschikbaar Toegang en gebruik tot de GDI gecommuniceerd Extra machtigingen (MMmachtigen, RR-machtiging)- _ Q Opmaken e-learning pakket ivm aangeboden security-opties Communicatie via verschillende kanalen over toegang en gebruik OOD8.1 AGIV Contractbeheer De prijsmodellen zijn gedefinieerd. De impact (integratie, bijkomende vereisten, conceptueel model) op e-commerce en security is ingeschat en beschreven. Q4_2013 SP 2.1 AGIV Contractbeheer Beslissing Raad van bestuur hergebruik van betrokken datasets hergebruik van alle datasets in eigen beheer mogelijk opvolgen trend open data SP 2.1 Betrokken beschikbaar hergebruik datasets voor AGIV Contractbeheer Contractbeheer uitgewerkt in functie van GDI- Vlaanderen en GRB toegangs- en (her)gebruiksvoorwaarden. Principes geïmplementeerd in het security subsysteem Requirements uitwerken naar contractbeheer en afstemmen met security systeem SP 2.1 Downloadtoepassing verdere evolutie Uitbreiden van toegang tot downloadtoepassing voor specifieke doelgroepen In afwachting van contractbeheer, aanpassingen doorvoeren aan downloadtoepassing zodat meer doelgroepen hiervan kunnen gebruik maken SP 2.1 Ondernemingsplan / 129

29 6.6.4 Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Beheren en uitbaten van een oplossing voor toegepast gebruik van geografische informatie Efficiënt toegangs- en gebruikersbeheer zowel intern als extern -Registratie voor deelnemers aan GDI-Vlaanderen 90% binnen 1 dag; levering diensten binnen 2 werkdagen (conform besluit toegang GDI voor deelnemers aan GDI-Vlaanderen) -Registratie voor andere overheidsinstellingen, andere dan deelnemers aan GDI-Vlaanderen en levering diensten binnen 20 werkdagen (conform besluit toegang GDI voor deelnemers aan GDI-Vlaanderen) Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) complexiteit integratie van contract- en contactbeheer/ security en bestaande toepassingen Reengineering noodzakelijk van bestaande toepassingen 3 3 streven naar vereenvoudiging van gebruiks- en toegangsvoorwaarden Ondernemingsplan / 129

30 6.7 GDI Geopunt - GDI-diensten Kader en stand van zaken Sinds 1996 stelt het AGIV diverse GIS-datasets ter beschikking. Om aan de groeiende vraag naar geografische informatie van bestaande, nieuwe of update-datasets te kunnen voldoen, werd er in 2002 geopteerd voor de ontwikkeling van een internettoepassing: GIRAF (Geographic Information Retrieval Application for Flanders). Sinds eind 2010 staat naast de GIRAF-toepassing ook de AGIV-Downloadtoepassing ter beschikking, die op termijn de bestelmodule GIRAF zal vervangen. Deze toepassing maakt het voor de gebruikers mogelijk om bestanden te downloaden met op vraag gemaakte geografische uitsneden van de meeste vectoriële datasets, datasetgroepen of entiteiten die door het AGIV worden aangeboden. Zo kan men de meest recente geografische data op een veel snellere manier, met een eigen versnijding voor vectordata, zonder administratieve rompslomp, zonder kosten, ontvangen. De nieuwe centrale zoekdienst, operationeel sinds eind 2011, biedt momenteel dataset- en servicemetadata aan de Europese Commissie, afkomstig van het AGIV hoofdknooppunt en het DOV-medioknooppunt. Het metadata-project dient tegen begin 2013 een volledige online metadata publicatie- en beheeromgeving op te zetten die voldoet aan de INSPIRE- en GDI-Vlaanderen voorschriften. Deze metadata publicatie- en beheeromgeving wordt opgebouwd op basis van de open source software GeoNetwork. De resultaten van het metadata-project worden terug in het publiek domein gebracht, waardoor de software gratis beschikbaar komt voor alle GDI-Vlaanderen partners. Naast de vereiste INSPIRE metadata diensten zal in GeoNetwork ook ondersteuning voorzien worden voor INSPIRE overdrachtdiensten. Het AGIV stelt zeven raadpleegdiensten ter beschikking, die 22 INSPIRE-datasets aanbieden, gegroepeerd volgens INSPIRE Annex I & II thema s. Deze raadpleegdiensten zijn conform aan INSPIRE en GDI-Vlaanderen en publiek beschikbaar. Veelgebruikte referentielagen zullen eveneens aangeboden worden als tegelgebaseerde diensten, zodat ook onder hoge belasting aan de nodige performantievereisten kan voldaan worden. In 2012 werden zo de middenschalige orthofoto s en het Grootschalig Referentiebestand (GRB) door het AGIV al aangeboden als WMTS (OGC Web Map Tile Service) en TMS (OSGeo Tile Map Service). De GRB-webdiensten zijn voorlopig in test onbeveiligd beschikbaar. Om tegemoet te komen aan de doelstellingen die de Vlaamse GDI met de maatschappijbrede ontsluiting van geografische informatie nastreeft, worden de bestaande Geo-Vlaanderen geoloketten geïntegreerd in het Geopunt aanbod en ontsloten via een generieke kaarttoepassing.hiervoor wordt een framework ontwikkeld dat het mogelijk maakt om snel en op basis van configuratie nieuwe kaarttoepassingen te ontwikkelen voor de verschillende doelgroepen van het portaal. De kaarttoepassingen (Map Apps) moeten de relevante OGC- (Open Geospatial Consortium) en INSPIRE-diensten (raadpleeg- en zoekdiensten) ondersteunen en de grafische gebruikersinterface moet afgestemd zijn op de hedendaagse gebruikersverwachtingen zoals mobile devices. De viewers van Google, Bing en Yahoo kunnen als voorbeeld genomen worden bij het ontwerp van de gebruikersinterface. Het moet mogelijk zijn om vanuit een kaarttoepassing de metadata op te vragen van de gebruikte geodata en raadpleegdiensten en indien van toepassing, geodata te bestellen. Deze technologie wordt gebruikt in het Geopunt geoportaal. De bèta-versie van geopunt, gedemonstreerd op de AGIV trefdag 2012, biedt de beschikbare raadpleegdiensten aan in een gebruiksvriendelijke viewer met tal van interessante functionaliteiten (zoals routering, zoeken op CRAB adressen en POI s, ). In 2012 werden ook al een aantal historische reeksen als dienst aangeboden: Popp kaart TMS/WMTS en luchtopnames wintervlucht TMS/WMTS. Ondernemingsplan / 129

31 In het kader van de rechten van voorkoop werden de Vlaamse voorkooprechten op 30 september 2012 ontsloten via een nieuw ontwikkelde viewer die als use case diende om de gebruikte map.apps technologie te valideren. In 2012 werd dezelfde technologie gebruikt voor het demonstratorproject met Kind en Gezin waarin de gewenste functionaliteit inzake POI s geëvalueerd werd. Een nieuwe performante geolocator service werd ontwikkeld en reeds ingebouwd in het geoportaal. Het GDI-testbed werd in 2012 verder onderhouden en uitgebouwd. Er werd regelmatig gerapporteerd aan de hand van blogs over de voortgang van de verschillende projecten (raadpleegdiensten, zoekdiensten, CRAB, security, viewers). De GDI-viewer voor professionele gebruikers werd in bètaversie op het testbed beschikbaar gesteld en de INSPIREraadpleegdiensten werden standaard toegevoegd aan de GDI-viewer. Een nota werd opgemaakt over de gewijzigde context en hoe data en diensten van de GDI kunnen bijdragen tot het inlichtingenformulier vastgoed Toelichting planning 2013 Naarmate de INSPIRE-dataspecificaties verder vorm krijgen, zullen bijkomende raadpleegdiensten aangeboden worden voor datasets die onder annex III van de INSPIRE-richtlijn vallen. De problematiek van de hosting van deze diensten zal begin 2013 in functie van vereiste SLA s bekeken worden. Extra functionaliteiten voor viewers worden ontwikkeld in functie van de noden van de doelgroepen. Ook zullen de specificaties onderzocht worden om historische reeksen van orthofoto s als dataset series aan te bieden. Naast het publiceren van het beschikbare GDI-Vlaanderen aanbod aan de hand van een metadatacataloog, is het aanbieden van kaarttoepassingen die het eenvoudig visualiseren en bevragen van geografische informatie mogelijk maken een tweede essentiële pijler van het portaal. Extra webdiensten zullen toegevoegd worden in het geoportaal: - historische datasets (Ferraris, Frickx, Vandermaelen), historische reeksen van middenschalige luchtfoto s (opname en ) en grootschalige luchtfoto s TMS/WMTS en KADSCAN (gescande versie kadastrale perceelplans 2002). - een afzonderlijke percelenlaag TMS/WMTS en gebouwenlaag TMS/WMTS, afgeleid van het GRB, voorzien. Voorlopig worden de diensten niet beveiligd. Indien een beveiligd gebruik gewenst/verplicht is van sommige diensten (vb. in functie van de wensen van dataeigenaar of het advies van de GRB-raad) zullen deze diensten beveiligd worden. Beveiliging van dergelijke datadiensten is opgenomen in het security project, en zal beschikbaar zijn eind Q bij de volgende release van het security systeem. Op basis van het generieke POI-model kan naast de voor klassieke geografische thema s (gewestplan, ) ook locatiegebonden dienstverlening aangeboden worden, zoals aangetoond in het demonstratorproject over kinderopvangplaatsen in samenwerking met Kind en Gezin. Heel wat overheidsinformatie kan op deze wijze ook cartografisch voorgesteld worden. Dit kan een directe meerwaarde betekenen voor de burger bij zijn zoektocht naar een school in zijn buurt, of er openbaar vervoer beschikbaar is, waar er wegenwerken zijn bij het woon-werkverkeer,.. Of vragen die een ondernemer zich stelt bij de keuze van een vestiging van zijn bedrijf. Vanuit die concrete vraagstellingen plant het AGIV volgende prioritaire POI : - Kind & Gezin - Openbaar vervoer, haltes en reiswegen van de lijn - GIPOD werken Ondernemingsplan / 129

32 - Onderwijs - Bedrijventerreinen en percelen In samenspraak met de betrokken Vlaamse instanties, zullen de geoloketten gefaseerd gemigreerd worden naar de nieuwe technologie en geïntegreerd worden in het geoportaal. Het GDI-Vlaanderen testbed en GDI-viewer zullen in de toekomst deel uitmaken van het geolabo kenningsdelingsplatform onder het Geopunt portaal. Een upgrade van downloadtoepassing, geïntegreerd in geopunt, als een dienst wordt geanalyseerd. In het kader van de digitalisering van de notarisbrief wordt een visienota met de betrokken belanghebbenden afgetoetst. Hierbij wordt een tweesporenbeleid voorgesteld. Op korte termijn wordt in samenspraak met VVSG en het notariaat bekeken om het notarisformulier te actualiseren en verder te standaardiseren. Daarnaast wordt het gebruik van lokale notaristoepassingen gestimuleerd. Ook maakt het AGIV werk van de sensibilisering van het gebruik van GRB en CRAB naar het notariaat toe. Op lange termijn wordt gekeken hoe de notarisbrief kan ingepast worden in nieuwe of in ontwikkeling zijnde initiatieven (Digitaal Stedenbouwkundige Informatie, milieuloket, omgevingsvergunning, ed). Evenwel kan een digitalisering van de notarisbrief pas slagen als alle benodigde informatie digitaal beschikbaar is. Ook dienen leveranciers van historische geodata (bv. RUP, BPA, ) hun gegevens te converteren naar het GRB. Dit vraagt een belangrijke inspanning van de gemeenten om deze conversieslag uit te voeren en de data actueel te houden. Een belangrijk deel van die informatie is geodata. Gezien de informatievraag soms de nodige interpretatie vraagt, is het aangewezen om de informatiestroom via de gemeente te stroomlijnen Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Geopunt kaart Geolokettenfunctionaliteit gemigreerd naar andere technologie; Standaard bevragingen en cartografische functionaliteit; Communicatieplan Gefaseerde migratie in samenspraak met betrokken instantie SP 2.1 GDI zoek- en raadpleegdiensten (deelproject2) Metadata beheer- en publicatiesysteem Nieuwe versie beschikbaar Q2_ 2013 SP 2.1 OOD 8.1 Generieke diensten ( geocoding, geolocator, => 2013, hoogteprofiel, printfunctionaliteit, ) Generieke beschikbaar diensten herbruikbaar als componenten voor andere toepassingen Minimaal geocoding en geolocator dienst beschikbaar SP 2.1 OOD 8.1 Orthofoto diensten (WFS, WMS, ) Orthofoto s als historische serie aanbieden De orthofoto s zijn beschikbaar als een historische reeks. SP 2.1 Afspraken met dataeigenaars Historische datasets Ferraris, Vandermaelen, Frickx aangeboden conform afspraken met data-eigenaar Georeferering historische kaarten Opzetten van WMS-TMS diensten SP 2.1 Ondernemingsplan / 129

33 PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP GDI viewer (experten viewer) Professionele viewer is beschikbaar voor de professionele/expert gebruikers conform de noden van deze gemeenschap in het geoportaal GDI-viewer verder uitgebreid met extra functionaliteiten Inbedden in geoportaal, luik geolabo SP 2.1 Points of Interest Er is een model en een raadpleegdienst voor POI beschikbaar, dit model en de raadpleegdienst is beschreven in een GDI- Vlaanderen richtlijn. De POI data en de raadpleegdienst wordt aangeboden via Geopunt. Het POI model is uitgewerkt en beschreven. De POI-raadpleegdienst is uitgewerkt en beschreven. De POI-data voor ten minste Kind & Gezin, de Lijn en onderwijs wordt via Geopunt aangeboden. SP 2.1 Statistiek Downloaddienst notarisbrief De statistische informatie verzameld door SVR wordt via Geopunt ontsloten. Downloaddienst geïntegreerd in geopunt.be Visienota gevalideerd door belanghebbenden De gemeentelijke profielschetsen zijn opvraagbaar via Geopunt. De vereisten voor de integratie van het statistisch aanbod in Geopunt (informatieaanbod, bevragingsmogelijkheden, interface, ) zijn onderzocht en beschreven. Analyse integratie downloadtoepassing als dienst in geopunt.be Visienota aftoetsen en eventueel bijstellen met belanghebbenden Korte termijn spoor opstarten SP 2.1 SP 2.1 SP Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Beheren en uitbaten van een oplossing voor toegepast gebruik van geografische informatie -bestaande downloaddiensten (GIRAF, download) en raadpleeg- en zoekdiensten zijn operationeel -uitgebreid aanbod van geografische gegevensbronnen en diensten via open architectuur beschikbaar -bestelde geografische gegevensbronnen en diensten beschikbaar - Verhogen van aantal beschikbare geografische data en diensten via open architectuur in functie van toevoegingen aan de GDI - 90% van bestelde geografische gegevensbronnen en diensten binnen vastgestelde termijn OOD 2.2 OOD Risicoanalyse Ondernemingsplan / 129

34 RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) beperkte kennispool van externe en interne geo-ict experten en ontwikkelaars De vooropgestelde GDI-Vlaanderen en INSPIRE deadlines worden niet gehaald. 3 3 Investeren in de nodige opleiding. Samenstellen van een GDI-team met voldoende en voor GDI gereserveerde resources. Ondernemingsplan / 129

35 6.8 GRB Kader en stand van zaken Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is een op databanktechnologie gebaseerd topografisch referentiekader dat kostendelend tussen overheid en private nutsector wordt opgebouwd. GRB legt de basis voor de ontwikkeling van een vastgoedinformatiesysteem en een ge-uniformiseerde uitwisseling van kabel- en leidinginformatie. Het GRB werd vastgelegd in een decretaal kader (decreet 16 april 2004). Het wordt voor de helft gecofinancierd door de nutssector. In 2000 werd gestart met de fysische implementatie van het theoretisch GRB-model. In 2002 kwam, na een opstartfase, de productie van GRB op gang. Door toedoen van het procesoptimalisatieproject AMPLIO werd de GRB aanmaak op de juiste sporen gezet. In de loop van 2012 werden bijkomend 55 projectzones afgewerkt en als product beschikbaar gesteld. De bijhoudingsprojecten terreinupdate leverden in 2012 een nieuw GRB-product op voor 248 projectzones. Ook ontvingen de GRB-projectzones een bijwerking van de administratieve percelen op basis van het beschikbaar zijn van een nieuwe versie van CADMAP. Alle GRB-skeletmetingen van ongeveer km weg kwamen eind 2012 beschikbaar zijn voor de partners. Ten slotte werden de grootschalige fotovluchten van de laatst af te werken projectzones uitgevoerd, zodat ze kunnen gebruikt worden bij de GRB-aanmaak. In 2012 werden 62 nieuwe projectzones in de heffingsregeling opgenomen. Eind 2012 is het GRB-product voor ongeveer 291 van de 352 projectzones (ca 83%) beschikbaar. In 2012 zit meer dan km weg (op een totaal van zo n km in Vlaanderen) in de beheersdatabank. Deze zijn het resultaat van karteringen die goedgekeurd werden. De laatste resterende projectzones werden gegund voor initiële aanmaak. De GRB-aanmaak komt daarmee in zijn eindfase. Goedgekeurde deelleveringen worden sinds november 2012 ook als GRB-product aangeboden in de downloadapplicatie en in de GRB raadpleegdiensten. Hierdoor worden GRB-gegevens sneller en eenvoudiger beschikbaar gesteld. In 2012 heeft AGIV vier nieuwe GRB-raadpleegdiensten ter beschikking gesteld. Deze vormen een essentiële schakel in de ontsluiting van het GRB. Ze laten immers toe om de bijgewerkte gegevens zeer snel bij de klant te brengen. Momenteel worden deze diensten nog als test onbeveiligd beschikbaar gesteld. De dienst GRB-basiskaart richt zich naar de brede groep van gebruikers zonder enige voorkennis van het GRB. Een cartografisch kant en klare GRB-basiskaart wordt gevisualiseerd volgens voorgedefinieerde parameters. De GRB-raadpleegdienst bevat verschillende kaartlagen met de GRB-gegevens en is bedoeld voor de professionele GDI-gebruikers. Daarnaast werden ook 2 tegelgebaseerde diensten (TMS/WMTS) beschikbaar gesteld om de gebruikservaring te optimaliseren. Wekelijks worden de nieuwe GRB-gegevens verwerkt tot een geactualiseerd GRB in de downloadtoepassing en in de webdiensten. Bij de aanmaak en actualisering van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) werkte de GRBraad actief mee in het gebruik van het GRB. Het GRB biedt immers de basis om hun leidinginformatie op te enten, en dit in functie van KLIP digitale fase. In het kader van de afstemming van het GRB-decreet en de toegang en gebruik van het GRB met het GDI-decreet werd na advies van de GRB-raad de kosteloze toegang voorzien voor nood- en crisisdiensten en havenbedrijven (mits afsluiten van een samenwerkingsakkoord voor de havenbedrijven). Een werkgroep GRB-diensten (services) van de GRB-raad bekeek de opportuniteiten voor beveiliging van deze diensten. Ondernemingsplan / 129

36 6.8.2 Toelichting planning 2013 In 2013 wordt de aanmaak van het GRB op volle kracht verder gezet en worden ook de afgewerkte projectzones bijgehouden. Eind 2013 verwacht het AGIV onder normale omstandigheden dat alle 352 projectzones beschikbaar zullen zijn als GRB-product. Het laatste GRB-puzzelstuk zal worden gelegd tegen het einde van deze legislatuur zodat alle gemeenten kunnen beschikken over een actueel GRBproduct. Met de gebiedsdekking van Vlaanderen wordt de aanmaakfase afgesloten en komt het GRB in gebiedsdekkende bijhoudingsfase. De GRB-productgegevens die eind 2012 beschikbaar waren voor 291projectzones, worden in 2013 geactualiseerd voor wat betreft de terreinmutaties in en rond het openbaar domein als ook de veranderingen in de administratieve percelen. Beide updates worden jaarlijks uitgevoerd. Er wordt een opdracht opgestart voor het actualiseren van de binnengebieden GRB. Na een testproject in 2012 inzake kadastralisatie wordt in 2013 een opdracht in de markt gezet om zo goed mogelijk gebouwen en administratieve percelen op elkaar af te stemmen. Dit is een belangrijke randvoorwaarde inzake de opmaak van een gebouwenregister en de mogelijke afstemming van de administratieve met de kadastrale percelen. Naast de decentrale meldingen van mutaties zal het AGIV een globale meldingsopdracht uitvoeren om zo extra mutaties te registreren. Het AGIV blijft zelf actief mutaties opsporen op basis van recent beeldmateriaal (via de Beeldverwerkingsketen Mutatiedetectie. (BVKMut)) en op basis van CADMAP. Hoewel de AGIV-enquête aantoonde dat het GRB reeds veelvuldig gebruikt wordt, zullen de nodige acties genomen worden om een aantal knelpunten te remediëren. Het strategisch plan GRB biedt hiertoe de nodige antwoorden en werd goedgekeurd door de stakeholders (stuurgroep GDI-Vlaanderen, GRB-raad, Raad van Bestuur). Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) wordt door het AGIV aangeboden als performante tegelgebaseerde diensten WMTS (OGC Web Map Tile Service) en TMS (OSGeo Tile Map Service). In 2013 zal op basis van een advies van de GRB-raad bekeken worden of de GRB raadpleegdiensten al dan niet beveiligd moeten worden. In 2013 zal het AGIV op vraag van verschillende grootgebruikers (oa.netbeheerders) een geautomatiseerde GRB-productsynchronisatie in pilootopstelling realiseren. Om drempels inzake toegang en beheer te minimaliseren, zal het GRB, als toekomstige authentieke geografische gegevensbron, naar toegang en gebruik zich zo goed mogelijk afstemmen met het GDI-decreet, rekening houdend met de specifieke cofinanciering van de netbeheerders. Met het bereiken van gebiedsdekking zal de inhoud van het GRB geëvalueerd worden. Bovendien zal onderzocht worden hoe GRB kan verrijkt worden met extra entiteiten in functie van een bepaald gebruik (bv groenbeheer, wegbeheer, ). Ook de uitbreiding van het GRB met hoogte-informatie staat hoog op de agenda: een testproject voor het realiseren van een prototype 3D GRB wordt in 2013 verder uitgewerkt en gedemonstreerd. Specifieke diensten kunnen ontwikkeld worden met een selectie van de entiteiten uit het GRB. Zo bestaat de nood aan afzonderlijke webdiensten voor de percelen- en gebouwenlaag. Het gebruik van GRB dient ondersteund door een GRB-marketing en communicatieplan dat afgestemd is op de eigenheid van het einde van de aanmaakfase en de start van de operationele fase. Het maximaal activeren van GRB-gebruik staat hierbij centraal. Bijkomend wordt in dit spoor een uitgebreid ondersteuningspakket uitgewerkt voor zowel decentrale beheerders als gebruikers. De ervaringen met het CRAB hebben aangetoond dat dit een kritieke succesfactor is. Ondernemingsplan / 129

37 6.8.3 Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Hubble 2.0 Planningssysteem geoptimaliseerd operationeel en Keuze systeem en/of ontwikkeling gestart Dagelijks Beheer & Synchronisatie Proces Dagelijks Beheer & Synchronisatie operationeel Kadastralisatie Proces Kadastralisatie (= geometrische afstemming van GRB-gebouwen en adppercelen) in bulk operationeel Gefaseerde oplevering van gekadastraliseerde gebouwen en percelen. Adp-update Proces Adp-update geoptimaliseerd en operationeel Releases (Opladen afgewerkte leveringen aanmaak en bijhouding inclusief opvolgings- en rapporteringssysteem) operationeel Releases aanmaak basisbestanden bijhouding inclusief opvolgings- en rapporteringssysteem operationeel Bestek opgemaakt en gepubliceerd Controleomgeving operationeel Geoptimaliseerde controleomgeving Operationeel Afspraak met AAPD OOD 2.3 OOD 1.2 OOD 1.3 MIRS r3.0 MIRS3.0 operationeel (KPI GRB- bijhouding + STAPrapportering) MIRS3.0 operationeel OOD 7.1 Terreinupdate Proces Terreinupdate geoptimaliseerd en operationeel (Gebiedsdekkend Terreinupdate) Business analyse gestart OOD 1.3 GRB-diensten GRB raadpleegdiensten ( TMS, WMTS) beschikbaar, al dan niet voorzien van beveiliging webdienst percelen en gebouwen beschikbaar WFS GRB beschikbaar GRB raadpleegdiensten; Testproject onbeveiligde diensten afgerond Nieuwe webdiensten ontwikkeld (percelen, gebouwen) OOD 2.3 Ondernemingsplan / 129

38 PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Inhaalbeweging Bijhouding Binnengebieden Proces Binnengebieden operationeel inhaalbeweging Bijhouding voor Bestek opgemaakt en gepubliceerd Dienstverleners gekend Controleomgeving operationeel Leveringen volgens planning gecontroleerd volgens specificaties OOD 1.3 Piloot beheer Decentraal Piloot uitgevoerd Specificaties en afspraken beschikbaar OOD 1.3 Piloot Recuperatie As-builtplannen Marketing en communicatieplan Piloot gestart Marketing communicatieplan operationele fase GRB en voor Piloot gestart Overlegvergaderingen met betrokkenen Marketing plan en communicatieplan beschikbaar OOD 1.3 GRBondersteuningsplan GRB-ondersteuning voor decentrale beheerders en gebruikers GRB-ondersteuningsplan uitgewerkt OOD 1.4 Pilootopstelling voor geautomatiseerde productsynchronisatie Automatische productsynchronisatie operationele testfase in Pilootopstelling gerealiseerd OOD 2.3 SP 2.3 Evaluatie GRB GRB beter afgestemd op gebruikersnoden Gebruikersenquête GRB uitgevoerd OOD Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron. Subindicator: lengte gekarteerde weg (km) GRB 6000 km OOD 1.2 Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron. Subindicator: pre-grb (aanmaak) opgeleverde gegevens 0 km (alle data werden opgeleverd in 2012) OOD 1.2 Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron. Subindicator: artikels beschikbaar van GRB aanmaak (in projectzones) 61 Nvt Ondernemingsplan / 129

39 PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron. Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron. Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron. Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron. Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron. Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron. Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron. Subindicator: update index GRB Subindicator: Update GRB adp 1ste bijhouding Subindicator: Update GRB adp 2de en volgende bijhouding Subindicator: Update GRB binnengebied Subindicator: Update GRB openbaar domein Subindicator: Snelheid van toegankelijk maken van de updates voor het GRB Subindicator: aantal projectzones waarvoor een GRB-meldingsopdracht werd opgeleverd. 60% OOD waarvan 100% tijdig OOD waarvan 50% tijdig OOD waarvan100% tijdig OOD waarvan 60% tijdig OOD % van 255 OOD OOD 1.3 Ondernemingsplan / 129

40 6.9 CRAB Kader en stand van zaken Het acroniem CRAB staat voor Centraal Referentieadressenbestand. Het gaat over een bestand met huisnummers en straatnamen, maar wat het CRAB werkelijk bijzonder maakt is dat het ook de positie van deze adressen, de zogeheten adresposities, bevat. Van elk van de nagenoeg 3 miljoen adressen in Vlaanderen wordt in het CRAB een xy-coördinaat opgeslagen. Het CRAB-project beoogt: één generiek bruikbare standaard op het vlak van definitie en codering tot stand te brengen; één correct en actueel bestand met alle volledige adressen voor Vlaanderen aan te maken; informatie over de geografische ligging van adressen te integreren (adresposities). In 2011 werd het CRAB, het Centraal Referentieadressenbestand, erkend als eerste authentieke geografische gegevensbron in Vlaanderen en decretaal verankerd. Beheer De CRAB databank wordt zowel centraal als decentraal beheerd. Beide processen zijn operationeel en ondersteunen elkaar. Centraal beheer Het centraal beheer van de CRAB-databank bestaat uit een aantal periodieke opladingen van adresgegevens uit een reeks van bronbestanden: - Mutatiebestanden VKBO: dagelijks - GRB: na oplading van goedgekeurde GRB-leveringen in de GRB-beheerdatabank - straatnamen rijksregister: maandelijks - huisnummers rijksregister: 3x/jaar - CADMAP/kadastrale legger: 1x/jaar - NAVSTREETS: 1x/jaar Decentraal beheer Naast het centraal beheer wordt de CRAB-databank ook decentraal beheerd door gemeenten. Om deze taak te kunnen opnemen stelt het AGIV een aantal transactionele webservices (CRAB WST, CRAB read, CRAB edit) en een webapplicatie (LARA) ter beschikking. Gemeenten hebben de keuze om gebruik te maken van LARA - dat gratis ter beschikking gesteld wordt door het AGIV of een beroep te doen op commercieel ontwikkelde toepassingen die gebruik maken van dezelfde transactionele webservices. Eind 2012 zijn er commerciële adresbeheerapplicaties beschikbaar die na het slagen in een conformiteittest toegang kregen om met de beschikbare transactionele GRAB-services transacties door te voeren in de CRAB beheerdatabank. Daarnaast wordt gemeenten die zelf reeds een CRAB-conforme databank onderhouden in een eigen omgeving de mogelijkheid geboden om via xgrab gegevens uit te wisselen met de CRABdatabank. Het systeem om xgrab bestanden op te laden in CRAB werd in 2012 gefinaliseerd en in december werd het eerste bestand (gemeente Wingene) succesvol opgeladen in de CRAB beheerdatabank. In 2012 gebeurden via het Loket voor Authentieke Registratie transacties op de CRABdatabank, uitgevoerd door 263 gemeenten. Dit is een twintigvoud aan transacties tegenover het jaar 2011! Eind 2012 hadden 19 gemeenten de initiële validatie voltooid. Sindsdien beheren deze gemeenten het CRAB volledig autonoom. Ondernemingsplan / 129

41 CRAB-meldingssysteem Het CRAB meldingssysteem vormt een belangrijke gangmaker bij het decentraal beheer van CRAB. Door het CRAB-decreet worden deelnemers aan GDI-Vlaanderen verplicht om CRAB te gebruiken voor taken van algemeen belang en zijn ze verplicht om eventuele fouten of ontbrekende gegevens te melden. De gemeenten hebben vervolgens 10 werkdagen de tijd om een uitspraak te doen over het feit of de melding al dan niet terecht is en nog eens 10 werkdagen om de situatie aan te passen in de CRAB-databank. Het CRAB meldingssysteem bestaat uit een webservice (CRAB melding) die beschikbaar is in LARA. Het CRAB-meldingssysteem zorgt ervoor dat meldingen onmiddellijk bij de betrokken gemeente terechtkomen en dat zij de melding vlot kunnen afhandelen. Realisatie CRAB-productomgeving Om een betrouwbare en schaalbare dienstverlening vanuit CRAB te garanderen werd de CRABbeheeromgeving gescheiden van de CRAB-productomgeving. Hiertoe werd een CRABproductomgeving opgezet die in real time gevoed wordt door de CRAB-beheeromgeving. Op deze manier hebben CRAB-gebruikers steeds toegang tot de meest actuele adresgegevens uit de authentieke bron. De eerste zoek- en raadpleegdiensten werden vervolgens aangesloten op deze productomgeving zodanig dat de performantie van CRAB t.a.v. het beheer niet langer beïnvloed wordt door verwerkingen ten behoeve van ontsluiting. CRAB-decreet Het CRAB- wijzigingsdecreet trad medio 2012 in voege zodat het CRAB minder op zich als privacygevoelige informatie wordt bestempeld. Tegelijk zal ook het commercieel hergebruik van CRAB mogelijk worden onder bepaalde voorwaarden, conform het beleidskader voor hergebruik van geografische informatie, zoals voorgesteld door de stuurgroep GDI-Vlaanderen. Het commercieel hergebruik wordt in eerste instantie voor 3 jaar toegestaan, waarbij er een kosteloos hergebruik mogelijk is in het eerste jaar en de volgende jaren maximaal een kostengeoriënteerde verstrekkingskost kan aangerekend worden. BeSt-Add In 2012 bereidde het AGIV in samenspraak met DDAR een BESTadd-overeenkomst inzake adressen voor, maar er werd tot nu toe geen overeenstemming gevonden om dit door alle partijen te laten ondertekenen Toelichting planning 2013 Als beheerder van het CRAB zal het AGIV in 2013 de gemeenten verder begeleiden in hun taak als decentrale beheerder van adressen in Vlaanderen en dit door het aanreiken van ondersteuning (ovv. opleidingen, helpdesk) en performante webdiensten. In 2013 biedt het AGIV de nodige ondersteuning (opleiding, helpdesk, performante online geografische diensten, ) zodat de gemeenten hun rol van initiator van adressen op een kwaliteitsvolle wijze kunnen opnemen. Zo kan de gemeente gebruik maken van online geografische diensten om het CRAB op decentrale wijze te bevragen en editeren. Ook werd voorzien in een centraal meldingssysteem voor CRAB, dat de communicatie tussen gebruikers en gemeenten in het kader van foutmeldingen stroomlijnt. Het CRAB zal verder bijgewerkt worden aan de hand van externe bronbestanden. Waar in uitvoering van het CRAB-decreet de permanente bijhouding van het CRAB door een gemeente is gestart deze start van zodra een gemeente het CRAB voor haar grondgebied initieel heeft gevalideerd, zal iedere nieuw toegekende of gewijzigde adrescomponent die door een gemeente via online geografische diensten aan het AGIV wordt meegedeeld, onmiddellijk worden opgenomen in het CRAB. Indien de mededeling gebeurt door uitwisseling vanuit een lokale Ondernemingsplan / 129

42 adressendatabank, zorgt het AGIV voor een opname van de nieuw toegekende of gewijzigde adrescomponent in het CRAB binnen tien werkdagen na ontvangst van de mededeling. Rond de Vlaamse authentieke bron voor adressen (CRAB) werden door het AGIV reeds enkele diensten ontwikkeld die het mogelijk maken een adres op te zoeken en te voorzien van een georeferentie (locatie) op een geautomatiseerde manier. Op basis van deze diensten kan er geleidelijk aan een overheidsdatabank opgebouwd worden van POI s (Points of Interest of punten van waardevolle locaties). Door het verrijken van gegevens met locatie-informatie kunnen tevens gegevens afkomstig uit verschillende bronnen geaggregeerd worden door een muisklik op de digitale kaart. Producten De beschikbare CRAB-producten werden ontwikkeld vooraleer het CRAB-datamodel werd aangepast en uitgebreid ten behoeve van conformiteit met de INSPIRE dataspecification for addresses en decentraal beheer. De beschikbare producten worden vervangen door nieuwe producten die aangepast zijn aan het nieuwe datamodel. In december werd het eerste aangepaste product CRAB-adressenlijst gereleased in de AGIV-downloadtoepassing. In 2013 wordt verder gewerkt aan de aangepaste CRAB-producten CRAB-stratenlijst en CRAB-adresposities. Diensten Ook de WS-CRAB was - zowel wat technologie als wat functionaliteit betreft sterk verouderd. WS-CRAB wordt geüpgraded naar de huidige technologie en zijn functionaliteit wordt uitgebreid zodat ook de informatie die aan CRAB werd toegevoegd ten gevolge van de uitbreiding van het CRAB datamodel kan ontsloten worden. Eind 2012 is de uitbreiding doorgevoerd en wordt het resultaat getest. Begin 2013 zal de nieuwe WS CRAB formeel gereleased kunnen worden. Het commercieel hergebruik van CRAB wordt na het eerste jaar geëvalueerd en zal bekeken worden of dit verder kosteloos kan aangeboden worden. Realisatie CRAB-productomgeving In 2013 wordt verder gewerkt aan de aansluiting van de overige zoek- en raadpleegdiensten op de CRAB-productdatabank Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP LARA CRAB-download LARA operationeel -opladen bestanden & CRAB-match beschikbaar -rapporten/statistieken te raadplegen en te monitoren -doorgeven van Meldingen naar GRB-MS geïmplementeerd CRAB-downloadpakketten (, CRAB adresposities 2.0; CRAB-stratenlijst 2.0) beschikbaar in AGIV download Project gerealiseerd OOD 1.3 Project gerealiseerd OOD 2.3 Ondernemingsplan / 129

43 PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP CRAB 3.0 CRAB productdb operationeel, optimalisatie diensten, procesdocumentatie AS IS beschikbaar Project gerealiseerd OOD 2.3 Hergebruik CRAB Commercieel mogelijk hergebruik Beslissingsnota raad van Bestuur Licentieovereenkomst opstellen Communicatie OOD 3.1 BESTadd BESTadd voorbereid ter consolidatie Opmaak begeleidende documenten voor BESTadd overeenkomst OOD Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron. Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron CRAB: oplading externe bronbestanden Subindicator: Aantal opgeladen bronbestanden Beheren van CRAB gegevens: RR-straatnamen: 12x RR-huisnummers: 4x Kadastrale legger: 1x VKBO: 12x NavTeq: 1x XGRAB:??x CRAB decentrale bijhouding door gemeenten 30 OOD 1.3 Aantal extra gemeenten (30) verantwoordelijk voor decentraal beheer Aantal transacties (minstens1 miljoen) OOD Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) Mogelijke aanpassingen aan CRAB datamodel n.a.v. BESTadd akkoord Aanpassing van eigen services en producten, applicaties van dienstenleveran ciers 3 6 eerst huidig voorstel goedkeuren, nadien enkel minor aanvullingen mogelijk Ondernemingsplan / 129

44 6.10 GDI overige data data niet in eigen beheer Kader en stand van zaken Met het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met deelnemers aan GDI-Vlaanderen wil het AGIV niet alleen de beschikbaarheid van geselecteerde belangrijke digitale geografische gegevens verzekeren, maar ook de kwaliteit en de bruikbaarheid ervan. De samenwerking betreft het engagement van de deelnemers aan GDI-Vlaanderen om de data aan te maken en te beheren volgens overeengekomen specificaties. Dergelijke samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten met instanties die specifieke geografische informatie beheren. De databeheerders geven de gegevens door aan het AGIV, waarna de gegevens als dataproducten door het AGIV in zijn rol van distributiecentrum van geografische informatie- worden ter beschikking gesteld aan GIS-gebruikers o.v.v. geografische dataproducten en eventueel voor raadpleging door het publiek. In 2012 werd een nieuwe aangepaste vorm van kerndatasetovereenkomst opgesteld die conform is met de bepalingen van het GDI-decreet. De eerste stap in het beschikbaar stellen van die geografische gegevensbronnen vormt het toevoegen aan de GDI. In 2012 werd werk gemaakt om reeds zoveel mogelijk geografische gegevensbronnen toe te voegen aan de GDI, waarbij ook de toegang en het gebruik zo uniform mogelijk wordt vastgelegd. Het AGIV voorziet hiervoor een invulsjabloon en publiceert de GDIcatalogus op haar website. De meeste, in eigendom van de deelnemers van de datasets, beschikbaar in GIRAF of de downloadtoepassing, werden in bulk toegevoegd aan de GDI. Het gebruik in het kader van taken van algemeen belang is hierdoor mogelijk, maar bij heel wat datasets dient nog de regeling voor hergebruik vastgesteld Toelichting planning 2013 Naast het toevoegen aan de GDI dienen ook technische procedures en richtlijnen uitgewerkt waaraan de geografische gegevensbronnen moeten voldoen. Het AGIV zal conform het haar voorgestelde ondersteuningspakket de beheerders van die toegevoegde geografische gegevensbronnen ondersteunen. Zo biedt het AGIV, naast het opstellen van product- en overdrachtspecificaties, in overleg tussen beheerder en AGIV, een metadata editor aan, verzorgt de validatie van (meta)data door AGIV, en zet het de nodige zoekdiensten op. Voor de ontwikkeling/hosting van raadpleeg- en overdrachtdiensten maakt het AGIV haar aanbod bekend. Deze ondersteuning wordt geformaliseerd in de nodige overeenkomsten in functie van een duurzaam engagement tussen beide partijen. Prioritair zal er ondersteuning gegeven worden aan het Agentschap Ondernemen (bedrijventerreinen) en het Agentschap voor Landbouw en Visserij (landbouwgebruikspercelen). Op basis van het vastgestelde ondersteuningspakket dienen de nodige processen opgezet. Daarnaast zal het AGIV van alle geografische gegevensbronnen waarvoor een overeenkomst afgesloten werd, zoals watertoetskaarten en de CADMAP bestanden van de AAPD, de voorziene updates verwerken en ontsluiten. Het AGIV zal de beheerders van de VHA ondersteunen in het traject tot erkenning als authentieke geografische gegevensbron. Ondernemingsplan / 129

45 Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Toevoegen aan de GDI geografische gegevensbronnen toegevoegd aan de GDI richtlijnen inzake specificaties en procedures Huidige datasets beschikbaar in GIRAF toegevoegd aan GDI AGIV bereidt in samenspraak met de GDI-werkgroep richtlijnen en procedures voor ten behoeve van de distributie en de uitwisseling van geografische gegevensbronnen en legt ze voor ter validatie aan de Stuurgroep GDI-Vlaanderen GDI ondersteuningspakket Gevalideerd ondersteuningspakket Uitwerken nota ondersteuningspakket aanbod AGIV Q1 Ontwikkelen van de nodige processen ifv ondersteuningspakket OOD Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron Data niet in eigen beheer zijn beschikbaar Data niet in eigen beheer worden conform de GDIovereenkomsten beheerd, geactualiseerd en ontsloten 90% binnen vastgestelde termijn beschikbaar OOD 2.4 Ondernemingsplan / 129

46 Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) Te weinig interne middelen voor ondersteuningspakket wordt verder uitgevoerd in externe middelen inzetten Beheerders ontsluiten zelf hun data of sluiten aan bij medioknooppunt Rol AGIV als distributiecentru m: hoofdknooppunt vermindert Proces productbeheer optimaal GDI is niet Kwaliteit, doorlooptijd en kost is niet optimaal 3 3 Verbeterd AGIV productbeheer en ontsluiting Ondernemingsplan / 129

47 6.11 GDI overige data Integratie en productbeheer Kader en stand van zaken Integratie Informatie over gebouwen, wegen en percelen wordt vanuit het verleden dubbel opgeslagen in verschillende silo s (GRB vs CRAB). Dit zorgt voor een complex proces van synchronisaties om te vermijden dat er verschillen optreden op productniveau. De gebruiker verwacht nochtans van een gegevens- en dienstenintegrator als het AGIV dat de verschillen in data tot een absoluut minimum beperkt worden. Bovendien wil het management de beheerskost onder controle houden. De beheeromgevingen van de authentieke geografische gegevensbronnen moeten daarom in de toekomst rekening houden met het only once principe. Productbeheer Het AGIV beheert naast de eigen geografische gegevensbronnen (GRB, CRAB, orthofoto s,.. ) ook geografische gegevensbronnen van deelnemers aan GDI-Vlaanderen en beheert ook een aantal gegevensbronnen van derden, waarvoor ze optreedt als centraal verdeelpunt voor het samenwerkingsverband. Dit productbeheer houdt in dat updates van de gegevensbronnen, na een kwaliteitscontrole, correct en waar mogelijk gesynchroniseerd met andere bronnen, worden ingevoerd in de beheersdatabank. Deze geografische gegevens in de beheersomgeving worden dan verwerkt tot productgegevens conform de productspecificaties die dan via de downloadtoepassing of GIRAF of via services kunnen afgehaald of aangesproken kunnen worden. Het is evident dat de tijd tussen het verkrijgen van een update en het beschikbaar stellen voor ontsluiting conform de afgesproken termijnen moet zijn. Het huidige PBS (productiebeheersysteem) is ondertussen al wat gedateerd en dient gemoderniseerd. In 2012 werd een as-is analyse uitgevoerd om de processen in kaart te brengen en te optimaliseren. Een workshop met de betrokken medewerkers werd georganiseerd Toelichting planning 2013 Integratie Een analyse project voor data-integratie zal opgestart worden om de business behoeften in kaart te brengen en leidt tot een ontwerp business architectuur met bijhorende product backlog en migratietraject. Productbeheer De in 2012 uitgevoerde as is analyse moet leiden tot een nieuwe, to be te ontwikkelen verwerkingsketen met generieke dienstencomponenten, die het mogelijk maakt om producten te ontwikkelen, te onderhouden en te distribueren tegen een aanvaardbare kost en doorlooptijd Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Integratie Ontwerp business architectuur Business architectuur gevalideerd Integratie Product backlog Product backlog beschikbaar en gevalideerd Integratie Migratietraject Migratietraject beschikbaar en gevalideerd OOD 8.2 OOD 8.1 OOD 8.2 OOD 8.1 OOD 8.2 OOD 8.1 Ondernemingsplan / 129

48 PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP AGIV productbeheer en ontsluiting Aanbodcataloog Aanbodcataloog opgesteld en gevalideerd OOD 8.2 OOD 8.1 AGIV productbeheer en ontsluiting Functionele en technisch analyse Functionele en technische analyse in uitvoering Business analyse as is en to be uitgevoerd OOD Processen PROCESNAA M PROCESRESULTA AT PRESTATIENORM 2013 OPGENOME N IN STAP Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron Data in eigen beheer gesynchroniseerd beschikbaar voor de klant GRB: updatefrequentie wekelijks CRAB real-time synchronisatie Ortho s: 8 maand na goedkeuring vlucht OOD 1.2 OOD 1.3 OOD 2.3 Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron Data beschikbaar voor de klant Afhankelijk van de samenwerkingsovereenkomst Snelheid van toegankelijk maken van updates van geografische gegevensbronnen niet in eigen beheer 90% binnen vastgestelde termijnen OOD 2.4 Ondernemingsplan / 129

49 6.12 GDI overige data mobile mapping (MM) Kader en stand van zaken In het kader van de inventarisatie van de verkeersbordendatabank werden tussen 2008 en 2010 mobile mapping beelden voor gans Vlaanderen aangemaakt. Deze beelden worden door het AGIV verspreid naar de deelnemers aan GDI-Vlaanderen voor taken van algemeen belang. Het AGIV streeft ernaar om tussen 2012 en 2015 een update te realiseren van de mobile mapping beelden van alle wegen van Vlaanderen. In 2012 heeft het AGIV de mobile mapping data verder toegankelijk gesteld aan de deelnemers aan GDI-Vlaanderen. Hiertoe werden binnen de referentietaak met hvito, in casu de Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen, de nodige voorzieningen getroffen om deze gegevens, conform de randvoorwaarden eigen aan persoonsgevoelige gegevens, op te slaan en beschikbaar te stellen aan de gemachtigde gebruikers. De bestaande mobile mapping beelden worden via een eigen ontwikkelde panorama-viewer ontsloten naar de gebruikers en/ of kunnen als service aangesproken worden. Een business case op basis van de behoeften van de gebruikers werd opgeleverd Toelichting planning 2013 In 2013 zal het AGIV de technologische ontwikkelingen en gebruiksmogelijkheden van de mobile mapping beelden verder opvolgen en de mogelijkheden van een updatecyclus onderzoeken. Gezien voldoende financiering voor een update in eigen beheer niet gevonden wordt binnen de VO, wordt de mogelijkheid onderzocht om via een raamovereenkomst bij een dienstenleverancier van mobile mapping beelden een gunstige eenheidsprijs voor actualisatie en ontsluiting te bedingen. De gebruikers kunnen hierbij afnemen van deze raamovereenkomst en betalen a rato van het gebruik van de mobile mappingbeelden dienst Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP mobile mapping update Bestek gegund inwinningsproces operationeel (reeks aanbesteed en lopende) Bestek opgemaakt en gepubliceerd Afname mogelijk in functie van gebruik OOD Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron mobile mapping data opengesteld aan gemachtigde gebruikers Hosting, autorisatie en ontsluiting eigen MM beeldenarchief, conform randvoorwaarden privacy-gevoelige informatie SP 2.2 Ondernemingsplan / 129

50 Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) financiering mobile mapping update wordt niet gevonden door ongunstig kosten/baten Positionering AGIV tov. concurrentie commerciële oplossing (streetview) Update kan niet operationeel uitgevoerd worden Verminderd gebruik eigen MMdata 1 5 Bijsturing Business case 4 5 Business case Ondernemingsplan / 129

51 6.13 GDI overige data MRB-wegen Kader en stand van zaken Op vraag van de stuurgroep GDI-Vlaanderen wordt in samenwerking met andere overheidspartners een middenschalig wegenbestand ontwikkeld, dat kan uitgroeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron. Hiertoe werd in 2011 de conceptuele ontwikkeling afgerond en werd een samenwerkingsovereenkomst met het Nationaal Geografisch Instituut bekrachtigd in het najaar van In 2012 werd een bestek in de markt gezet en diende op basis van de wegassen uit het GRB en het ITGI wegenbestand van het NGI een wegenassenbestand opgebouwd conform de voorgestelde specificaties. De opgeleverde bestanden van de aannemer voldeden echter niet aan de verwachtingen. Een bijsturing van de opdracht is noodzakelijk. Hiervoor dient teruggekoppeld met de betrokken partijen. Gezien de moeilijkheden bij de initiële opdracht werd de omgevingsanalyse voor een MRB wegen 2.0 met extra functionaliteiten uitgesteld. In afwachting van dit MRB-wegen ontsluit het AGIV het commerciële wegenbestand Navstreets van Nokia (raster, vector en API) en maakt het transportnetwerk product (vector) aan. Een uitbreiding van de gebruiksrechten (randgebieden Vlaanderen en routeringsdoeleinden) werd in 2012 mogelijk Toelichting planning 2013 Na feedback van de betrokken partners zal een doorstart uitgevoerd worden op basis van een in de praktijk beter haalbare opdracht. Het AGIV moet zijn interne processen hiertoe aanpassen en opnieuw in productie stellen. Het AGIV streeft naar een eerste versie van het MRB-wegen in Q Van alle openbare wegen in Vlaanderen zal dan de geografische en wegbeheerinformatie op uniforme wijze opgenomen en toegankelijk zijn. Een beheerssysteem voor MRB wegen dient ontwikkeld. Bovendien zal de decentrale bijhouding door de wegbeheerders geanalyseerd worden en wordt de implementatie gestart als een functionaliteit binnen de LARA-omgeving Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP MRB-wegen 1.0 MRB-wegen 1.0 Initiële aanmaak MRBwegen 1.0 afgerond (MRBwegen downloadpakket beschikbaar in AGIVdownload) Decentraal beheer MRBwegen operationeel Project in uitvoering OOD 1.2 analyse afgerond, implementatie gestart OOD 1.3 MRB-wegen 1.0 Decentraal beheer mogelijk Ondersteuning-belanghebbenden OOD 1.4 Ondernemingsplan / 129

52 Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron MRB-wegen (commerciële product) beschikbaar Jaarlijkse native producten (raster, vector) beschikbaar in januari Jaarlijks transportnetwerk product (vector) beschikbaar in maart Beheren en uitbaten van MRBwegen (commerciële product) Jaarlijkse native producten (raster, vector) beschikbaar in januari Jaarlijks transportnetwerk product (vector) beschikbaar in maart OOD Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) niet tijdig aanleveren van brondata door NGI samenwerking decentrale beheerders komt niet van de grond Te complexe opdracht (weinig automatisering mogelijk) timing komt in het gedrang Update kan niet operationeel uitgevoerd worden/onvol ledig/niet actueel Aannemer kan niet voldoen aan verwachte eisen ivm timing en specificaties 2 5 Regelmatig NGI status opvragen 3 5 Data-integratie Crowd sourcing 4 3 Herbekijken aanmaakproces in samenspraak met betrokken partijen Ondernemingsplan / 129

53 6.14 GDI overige data (middenschalige) fotovluchten Kader en stand van zaken Vanaf 2012 wordt er gestreefd naar een jaarlijkse gebiedsdekkende middenschalige orthofotobedekking van Vlaanderen met een ruimtelijke verdeling in 10 projectzones en dit ten behoeve van de GRB-bijhouding en van diverse toepassingen binnen GDI-Vlaanderen die nood hebben aan actuele luchtopnamen. In 2012 werd een volledige gebiedsdekkende fotobedekking (winter-lente) van Vlaanderen gerealiseerd. Ook werd een gebiedsdekkende zomervlucht uitgevoerd. Hiervan worden orthofotomozaïeken opgeleverd, die na een controle vertaald worden in nieuwe producten. Deze producten worden eveneens aangeboden als performante webdiensten (TMS, WMTS). Het team beeldverwerking migreerde eind 2012 naar een nieuwe performante verwerkings- en controle-omgeving (software INPHO en DAT/EM) Toelichting planning 2013 Het AGIV zal in 2013 haar coördinerende rol inzake de aanmaak van middenschalige luchtopnamen en orthofotomozaïeken verder zetten. Opnieuw wordt gestreefd naar een volledige update van de wintervlucht voor Vlaanderen. In 2013 zal de orthofotomozaïek afgeleid van de zomervlucht 2012 ter beschikking komen. De bestaande middenschalige orthofotomozaïeken zullen als een historische reeks aangeboden worden in raadpleegdiensten via het geoportaal geopunt.be. Ook alle grootschalige orthofotomozaïeken in het kader van de aanmaak van het GRB worden beschikbaar gesteld via een raadpleegdienst. Gecombineerd met de inwinning van LiDAR-hoogtegegevens voor de aanmaak van het DHM- Vlaanderen II, worden ook nieuwe grootschalige luchtopnamen gerealiseerd. De eerste afgeleide orthofotomozaïeken worden eind 2013 verwacht Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP orthofoto diensten (poc) [historisch, definitie van tijdreeksen] Orthofoto s historische aanbieden als serie PoC afgerond Productieomgeving klaar OOD Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron Volledige gebiedsdekkende update voor Vlaanderen 10 projectzones (= gans Vlaanderen) Er wordt gestreefd naar een jaarlijkse update, met minimaal dat voor elke van de 5 provincies het product niet ouder is dan 3 jaar OOD 1.3 Ondernemingsplan / 129

54 PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron DHM-Vlaanderen II gerealiseerd Eerste grootschalige orthofotomozaïeken volgens 1/16 e NGI-kaartbladen beschikbaar OOD Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) onvoldoende gunstige vliegcondities om volledige opdracht uit te voeren Onvoldoende capaciteit voor uitvoering kwaliteitscontroles bij piekbelasting Geen volledige gebiedsd ekkende update Geen (tijdige) controle 3 4 Verlenging van het voorziene vliegseizoen 3 4 Contract met dienstenleverancier (Geodelta) Ondernemingsplan / 129

55 6.15 GDI overige data geografisch themabestand Vlaamse voorkooprechten Kader en stand van zaken Een voorkooprecht is een recht om een perceel dat te koop wordt aangeboden, voor dezelfde prijs en onder dezelfde modaliteiten, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen. Een Vlaams voorkooprecht is een voorkooprecht dat bij of in uitvoering van een wet of decreet is toegekend, dit in tegenstelling tot de contractuele voorkooprechten. Het Harmoniseringsdecreet Rechten van voorkoop (RVV) (het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S. 24 juli 2007)) wil de verschillende procedures voor het aanbieden en uitoefenen van een Vlaams voorkooprecht stroomlijnen en op elkaar afstemmen. Hierbij werd het AGIV belast met de ontwikkeling, het aanmaken, het bijhouden en het bekendmaken van het Geografisch themabestand Vlaamse voorkooprechten, kortweg RVV-themabestand, ten behoeve van de werking van het e-voorkooploket (Vlaamse Grondenbank Vlaamse Landmaatschappij). Alle aanbiedingen en uitoefeningen van voorkooprechten gebeuren immers via dit e-voorkooploket. De begunstigden van een Vlaams voorkooprecht dienen via het RVV-themabestand aan te geven voor welke percelen, waarop zij een Vlaams voorkooprecht hebben, zij aanbiedingen via het e- voorkooploket wensen te ontvangen. Dit RVV-themabestand bestaat uit een lijst van voorkooprechten die de combinatie vormen van een kadastraal perceelnummer, het soort en type Vlaams voorkooprecht, één of meerdere begunstigden van dit Vlaams voorkooprecht, hun volgorde, een begindatum en eventueel een einddatum van het voorkooprecht. Om voorkooprechten op perceelniveau te definiëren, dienen zones waarbinnen begunstigden voorkooprechten kunnen uitoefenen, gekadastraliseerd te worden. Hierbij geldt dat enkel percelen die voor de helft of meer in een afgebakend gebied gelegen zijn, in het RVV-themabestand worden opgenomen. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het decreet werden de nodige testen opgezet met de VLM in functie van de afstemming met het e-voorkooploket. Een samenwerkingsovereenkomst tussen het AGIV en de VLM werd opgesteld. In navolging van de beslissing van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 (B.S. 10/08/2012), werd het Geografisch themabestand Vlaamse voorkooprechten bekend gemaakt op 30 september 2012 via het geoloket RVV-themabestand en trad het harmoniseringsdecreet Rechten van voorkoop in werking op 1 oktober Tegelijkertijd werd het Geografisch themabestand Vlaamse voorkooprechten erkend als authentieke geografische gegevensbron. Via het geoloket RVV-themabestand kan elke burger de Vlaamse voorkooprechten raadplegen. Dit geoloket werd ontwikkeld door het AGIV met de technologie zoals ook gebruikt voor het geoportaal. Daarnaast wordt het RVV-themabestand ook ontsloten via het e-voorkooploket van de VLM, waarop onder andere instrumenterende ambtenaren een beroep doen om na te gaan of er op een bepaald perceel al dan niet een voorkooprecht rust. Begunstigden kunnen enkel hun voorkooprechten uitoefenen indien de percelen waarop zij een voorkooprecht hebben, ingeladen zijn in het RVV-themabestand. Het AGIV is verantwoordelijk voor het beheersysteem, waarin de gegevens met betrekking tot de Vlaamse voorkooprechten op perceelniveau worden opgeladen en bijgewerkt. In 2012 heeft het AGIV de begunstigden van RVV intens begeleid en infosessies gegeven hoe ze hun data in het RVV-themabestand moeten opladen. Ondernemingsplan / 129

56 Toelichting planning 2013 Het AGIV zal in 2013 het geografisch themabestand Vlaamse voorkooprechten verder beheren en ontsluiten, enerzijds via e-voorkooploket (VLM) voor de instrumenterende ambtenaren en anderzijds via het geoloket RVV-themabestand voor de burger. Bij een nieuwe versie van CADMAP als basisbestand (toestand ), hebben de begunstigden of hun leveranciers twee maanden de tijd om hun percelen met een Vlaams voorkooprecht conform de nieuwe kadastrale situatie op te laden in het RVV-themabestand. Het AGIV voorziet in de nodige begeleiding en biedt ondersteuning aan via het contactpunt. Op basis van de ervaringen met het e-voorkooploket dienen een aantal bepalingen in het harmoniseringsdecreet gewijzigd en verduidelijkt Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Beheren en uitbaten van een oplossing voor toegepast gebruik van geografische informatie Optimaliseren van geoloket RVVthemabestand Integratie in vernieuwde website AGIV verdere evolutie en integratie van loket RVV RVV versie 1.1 Harmoniseringsdecreet Problematiek sperperiode uitgetest en vastgelegd in procedures Wijziging harmoniseringsdecreet bekrachtigd Uittesten update van CADMAP en aanpassingen van begunstigden verwerkt tijdens sperperiode Verduidelijking en wijziging bepalingen harmoniseringsdecreet in samenspraak met VLM OOD 1.3 OOD Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron Het themabestand is conform de geometrie van CADMAP Het themabestand wordt geactualiseerd op basis van CADMAP en opgeladen (Q3 2013) OOD 1.2 aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron Het themabestand is en blijft actueel Het themabestand wordt decentraal geactualiseerd door begunstigden of hun leverancier OOD 1.3 Ondernemingsplan / 129

57 PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Beheren en uitbaten van een oplossing voor toegepast gebruik van geografische informatie Tijdige ontsluiting van het RVV_themabestand naar het e_voorkooploket van de VLM e-voorkooploket wordt conform de wettelijke verplichtingen voorzien van de betrokken percelen van het themabestand OOD 1.3 Beheren en uitbaten van een oplossing voor toegepast gebruik van geografische informatie Het geoloket RVVthemabestand biedt de burger de nodige informatie aan inzake de Vlaamse voorkooprechten - Elektronische dienstverlening: 99% beschikbaarheid binnen kantooruren - Elektronische dienstverlening: 90% beschikbaarheid buiten kantooruren OOD 5.1 OOD Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) Actualisatie CADMAP Geen tijdige actualisatie van themabestan d 3 4 Afspraken met AAPD maken Ondernemingsplan / 129

58 6.16 GDI overige data gebouwenregister Kader en stand van zaken Het object gebouw vormt een belangrijke pijler in het stelsel van autenthieke bronnen. Evenwel bestaat er geen zuiver gebouwenregister in Vlaanderen, maar worden wel gebouwen in allerlei beleidsdomeinen voor specifieke thema s aangewend, oa ruimtelijke ordening, energie prestatie regelgeving, onroerende voorheffing, Dé missing link binnen het stelsel van authentieke registraties vormt een authentieke registratie van gebouwen. Deze omvat zowel een administratieve (eenduidige identificator) als een geometrische component. Het spreekt voor zich dat het GRB als basis wordt genomen voor de gebouwgeometrie. Bij een eerste inventarisatie in verricht door de werkgroep VLAR-gebouw bij een aantal deelnemers GDI-Vlaanderen, bleek dat de gebruikte informatie met betrekking tot gebouwen, bijzonder omvangrijk, zeer versnipperd en vooral heel toepassingsafhankelijk is. Een werkgroep VLAR-gebouw werd door de stuurgroep in 2010 opgericht. Na een inventarisatie van het gebruik en de verschillende processen werd een ontwerp van datamodel opgemaakt. In 2011 werd dit datamodel ook afgetoetst met de draft INSPIRE-specificaties van annex 3, waarin oa de gebouwen worden beschreven. AGIV streeft in overleg met het projectteam Digitale bouwaanvraag (DBA) ernaar dat het datamodel DBA maximaal afgestemd blijft met het datamodel gebouwenregister zodat in een latere fase gegevens vanuit DBA kunnen ingeladen worden in het gebouwenregister ( in functie van de bijhouding) Toelichting planning 2013 In 2013 wordt in eerste instantie binnen het GRB-project gewerkt aan de voorbereiding van een gebouwenregister. Zo is het project kadastralisatie essentieel om tot een gebouwenregister te komen. Binnen het Coördinatie Comité werd een werkgroep eind 2012 opgericht om een gemeenschappelijk gebouwenmodel zowel op federaal als gewestelijk niveau te bekomen. De resultaten van de werkzaamheden van de werkgroep VLAR-gebouw kunnen hierin meegenomen worden. Er gebeurt een aftoetsing van de definitieve INSPIRE-specificaties. Een afgeleide gebouwenlaag van het GRB wordt als raadpleegdienst ter beschikking gesteld Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP gebouwenregister Validatie datamodel gebouw Afstemming met dataspecs INSPIRE annex 3 OOD Processen Nog niet van toepassing Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) Beperkt ontwikkelteam dat prioritair ingezet wordt voor MRB Ontwikkeling straject loopt vertraging op 2 4 Ondernemingsplan / 129

59 6.17 GDI overige data update DHM Vlaanderen (kortweg DHMV-II) Kader en stand van zaken Het AGIV heeft in opdracht van AWZ, afdeling WBL, en AMINAL, afdeling Water, een grootschalig digitaal hoogtemodel (DHMV-I) voor Vlaanderen aangemaakt. De opmaak van dit nauwkeurig en gebiedsdekkend digitaal hoogtemodel werd in de periode gerealiseerd. Dit hoogtebestand werd in verschillende producten beschikbaar gesteld. Een update van dit bestand dringt zich op. Mede door de verdere evolutie van de technologie kan een nog nauwkeuriger en fijnmaziger hoogtemodel opgebouwd worden dan de eerste versie. De potentiële meerwaarde van de uiteindelijke 3D-beelden is enorm. Ze kunnen zeer nuttig zijn voor het plannen van infrastructuurwerken, de inplanting van o.a. bedrijventerreinen of woonwijken, en men krijgt een beter totaalbeeld van stadsdelen en de leefbaarheid voor omwonenden. Ook interventies van hulpdiensten kunnen beter voorbereid worden. Op basis van het nieuwe, meer gedetailleerde uit de LiDAR-opnames afgeleide hoogtemodel kan de impact van overstromingen beter voorspeld kunnen worden. In samenwerking met de stad Gent heeft het AGIV een eerste proefproject in 2012 afgerond, momenteel loopt een tweede testproject in Geraardsbergen. In 2012 werd een bestek gegund voor de inwinning van hoogwaardige hoogtegegevens voor de aanmaak van een DHMV-II en werd de opdracht in verschillende percelen gegund. Over een periode van 3 jaar zal het AGIV hoogtegegevens laten opmeten via lasertechnologie vanuit de lucht. Deze zijn tot 5 cm nauwkeurig in hoogte en kunnen samen met de 2D-gegevens van het GRB de basis vormen voor de 3D-beelden van alle steden, dorpen, infrastructuur en platteland in Vlaanderen Toelichting planning 2013 In 2013 wordt door de dienstenleveranciers gestart met de uitvoering van de eerste opdrachtzones van de inwinning van hoogtegegevens m.b.v. van LiDAR. Het AGIV werkt een proces uit voor de controle, het beheer en de ontsluiting van de aangeleverde gegevens. Hierbij wordt maximaal afstemming gegarandeerd met de Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (BVK GDI-Vlaanderen). De resultaten van het tweede testproject in Geraardsbergen moeten de verschillende toepassingsmogelijkheden illustreren Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Update DHM Test DHM Proces voor controle, beheer en ontsluiting uitgetekend en operationeel Specificaties 3D model op basis van testproject Geraardsbergen Controleomgeving uitgewerkt en operationeel Testproject Geraardsbergen afgerond OOD 1.2 OOD 4.2 Ondernemingsplan / 129

60 Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP aanmaken, beheren en uitbaten van een geografische gegevensbron DHMV-II gerealiseerd Controles binnen de gestelde termijn gerealiseerd Eerste hoogtegegevens klaar voor ontsluiting OOD Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) Complexiteit van vliegopdracht + goede vliegomstandigheden Vertraging project 3 4 Spreiding opdracht over 3 jaren Verlenging vliegseizoen Ondernemingsplan / 129

61 6.18 Ondersteuning partners en gebruikers Kader en stand van zaken Het AGIV verzorgt de operationele coördinatie van de GDI. Om een GDI succesvol uit te bouwen biedt het AGIV zowel ondersteuning naar beheerders van datasets, decentrale beheerders als naar gebruikers. Met het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met deelnemers aan GDI-Vlaanderen die over geodata beschikken, wil het AGIV niet alleen de beschikbaarheid van geselecteerde belangrijke digitale geografische gegevens verzekeren, maar ook de kwaliteit en de bruikbaarheid ervan. De samenwerking betreft het engagement van de deelnemers aan GDI-Vlaanderen om de data aan te maken en te beheren volgens overeengekomen specificaties. Het AGIV engageert zich om deze gegevens ter beschikking te stellen als geografische dataproducten voor GIS-gebruikers en eventueel voor raadpleging door het publiek. Daarnaast biedt het AGIV ondersteuning aan de deelnemers aan GDI-Vlaanderen en netbeheerders via opleidingen (GRB, CRAB-adresbeheer, LARA), workshops (GRB-meldingen, GRB skeletmetingen, webservices) en rondetafelconferenties (CRAB, GIS-coördineren in gemeente). Verschillende organisaties werden persoonlijk begeleid voor uiteenlopende onderwerpen rond de GDI en het GRB. Het ging bijvoorbeeld om het opmaken van een GIS-plan, het uitschrijven van een opdracht voor integratie van het GRB in een bestaande GIS-omgeving, het opmaken van rooilijnplannen, het opmaken en controleren van as-builtplannen. Met andere organisaties worden specifieke overeenkomsten afgesloten voor het afleveren van diensten: in geval van overstromingen worden zo door het AGIV de digitale videobeelden die vanuit een helikopter zijn opgenomen, zo snel mogelijk verwerkt tot een overstromingskaart voor het Waterbouwkundig Laboratorium. Hiermee wordt de ROG-dataset (Recent Overstroomde Gebieden) gevoed. In opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust werkte het AGIV aan de monitoring van de topografie van de stranden, duinen, slikken en schorren. De jaarlijkse monitoring van de stranden aan de hand van een airborne laserscanning is belangrijk vanwege de continue zandafslag, maar ook vanwege abrupte zandafslag bij stormen en bij infrastructuurwerken. Het is ook belangrijk voor het kustveiligheidsplan om de hoogte van de zeewerende duinen jaarlijks op te volgen. Het AGIV staat de Afdeling Kust bij vanaf de aanbesteding met de technische specificaties tot de controle van de opnameresultaten. Het AGIV biedt ondersteuning voor de uitbouw van een GDI-knooppunt voor de beleidsdomeinen LNE, MOW en RWO (GDI MercatorNet). Het AGIV werkt ook mee aan het nieuwe merkenbeleid van de Vlaamse overheid (DAR communicatie) om een aantal basiskaarten op een gestandaardiseerde manier in publicaties te kunnen gebruiken. In 2012 werden de resultaten van de AGIV-enquête in samenwerking met Spatialist, verwerkt en gecommuniceerd. Diverse acties werden afgelijnd. Het project G-scan wordt een instrument om op een snelle en eenvoudige manier een beeld te krijgen van de manier waarop organisaties GIS gebruiken en hoe zij de afstemming tussen organisatieontwikkeling, ICT-ontwikkeling en GIS-ontwikkeling realiseren. Dit instrument werd ontwikkeld in Na de reorganisatie in 2012 staat het AGIV-Contactpunt in voor de eerstelijnsondersteuning van de AGIV-klanten. Het Contactpunt wordt gepromoot als eerste en enige eerstelijnsaanspreekpunt van het AGIV. Het AGIV-Contactpunt beheert het gebruikers- en toegangsbeheer van klanten voor applicaties, producten en diensten die zijn opgenomen in de AGIV-producten- en dienstencatalogus. Het Contactpunt verleent eerstelijnsadvies over vooraf intern afgestemde Ondernemingsplan / 129

62 thema s. Indien de eerstelijnsondersteuning ontoereikend is, kan het AGIV-Contactpunt terugvallen op zowel een inhoudelijke als een technische tweedelijns- en derdelijnsondersteuning. De verdere professionalisering van het AGIV-contactpunt kan ondersteund worden met technische instrumenten. Zo zal in 2013 onderzocht worden in welke mate een scriptingtool de bij het AGIV- Contactpunt aanwezige kennis beter intern kan beschikbaar stellen. Het AGIV maakt ook sinds 2012 gebruik van sociale media (Facebook, Twitter). Het toenemende aantal gebruikers/klanten van AGIV-producten en diensten vereist een meer doorgedreven en geoptimaliseerde vorm van ondersteuning door de relatiebeheerders binnen het AGIV. In 2012 werden o.m. heel wat inspanningen van de relatiebeheerders verwacht op het vlak van CRAB-gebruik, GIPOD, Recht van Voorkoop,.. De AGIV-trefdag was, net zoals de vorige edities, een uitgelezen netwerk evenement om ervaringen op te doen en te delen. Bijna mensen schreven zich in voor dit GIS-evenement van het jaar Toelichting planning 2013 Het AGIV-communicatieplan zal ook in 2013 geactualiseerd worden. Daarbij zal de focus komen te liggen op het benaderen van meer gesegmenteerde doelgroepen. Een meer doelgroepgerichte benadering zal zich ook vertalen in het opleidingsaanbod. Zo zullen er o.m. opleidingen voor specifieke nichegroepen (bv. gemeente- en stadssecretarissen) worden georganiseerd. Daarnaast zal afhankelijk van de testresultaten van een proof of concept ook ingezet worden op de ontwikkeling van e-learningpakketten, zodat de impact verhoogt in functie van geleverde inspanningen. Bedoeling is om het eerste e-learningpakket aan onze klanten aan te bieden vanaf maart Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt van geo-ict-ers wordt samen met DDAR gezocht naar een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In het actieprogramma wordt zowel aan de private als overheidssector gevraagd om de mogelijkheid te voorzien van stageplaatsen voor studenten in geo-ict afstudeerrichtingen. Het AGIV zal in samenspraak met de private sector bekijken hoe praktische invulling kan gegeven worden aan deze vraag. Eerder dan het voorzien in een stageplaats (praktische problematiek Gentse locatie) zou het AGIV een groter studentenpubliek kunnen aanspreken via een aparte track op de AGIV trefdag, of gerichte begeleidingsmomenten. Het AGIV biedt occasioneel afgeschreven hardware (oa. FLEPOSontvangers, 3D fotogrammetrie) aan de landmeters geo onderwijsinstellingen. Met de nieuwe procedure voor toevoegen van data en diensten aan de GDI actualiseert het AGIV haar overeenkomsten i.v.m. de kerndatasets. Het AGIV zal een ondersteuningspakket uitwerken, mede ook op basis van de resultaten van de AGIV-enquête van 2012, en het hieruit op te maken optimalisatieplan rekening houdend met de beperkte middelen. Heel wat lokale besturen hebben nog onvoldoende oog voor de vele mogelijkheden die geografische informatie biedt om hun organisatie en beleid te verbeteren. Daarom dient blijvend ingezet te worden op de betrokkenheid van de lokale besturen bij de initiatieven van de Vlaamse overheid. Naast medezeggenschap via de stuurgroep GDI-Vlaanderen en haar werkgroepen voorziet het AGIV opnieuw talrijke opleidings- en vormingssessies en gratis softwaretools. Zo wordt in 2013 een instrument ter beschikking gesteld (de zogenaamde G-scan) die het mogelijk maakt om op een snelle en eenvoudige manier een beeld te krijgen van de manier waarop organisaties GIS gebruiken en hoe zij de afstemming tussen organisatieontwikkeling, ICTontwikkeling en GIS-ontwikkeling realiseren. Het AGIV zal samen met geïnteresseerde intercommunales en provincies in 2013 een aantal van deze G-scans co-financieren. Uit de AGIVenquête bleek immers dat 26% van onze belanghebbenden vragende partij zijn voor een doorlichting op GIS-vlak. De te vernieuwen AGIV-website biedt de nodige documentatie en info aan gebruikers op een overzichtelijke manier in een aantrekkelijke lay-out (cfr zie geopunt 6.5)). Ondernemingsplan / 129

63 De AGIV-trefdag op 28 november 2013 vormt andermaal het netwerk-evenement van het jaar voor de GIS-gemeenschap met uitreiking van AGIV-awards Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP organisatie AGIV- Contactpunt inclusief gebruikers- en toegangsbeheer Verdere professionalisering van het AGIV-Contactpunt door de mogelijkheden van scriptingtools te onderzoeken en desgewenst te implementeren - onderzoek scriptingtools - desgewenst implementatie scriptingtools SP 5.1 Ondersteuning van gebruik van data in eigen beheer visie en strategie gedocumenteerd uitwerken van een visie en strategie voor gebruikershandleidingen, opleiding en productbeschrijving voor geografische gegevensbronnen in eigen beheer OOD 1.4 Generiek ondersteuningspakket van gebruik van data niet in eigen beheer voorstel voor uitwerken van een ondersteuningspakket is aanvaard door de beheerders van geografische gegevensbronnen (>30 ) Voorstel tot ondersteuning uitwerken voor >30 geografische gegevensbronnen die opgenomen zijn in de lijst met potentieel in de GDI op te nemen geografische gegevensbronnen OOD 1.5 Generiek ondersteuningspakket gedocumenteerd voorstel voor generiek ondersteuningspakket analyse en voorstel generieke ondersteuningspakket, oa standaardkaartjes voor communicatiedoeleinden SP 5.1 G-Scan G-scan rapporten beschikbaar voor organisaties G-scan geco-financierd en uitgevoerd als onderdeel van optimalisatieplan SP 5.1 AGIV-enquête enquêtegegevens verzameld en verwerkt in optimalisatieacties goedgekeurd door Raad van Bestuur Opstellen van acties ivm optimalisaties SP 5.1 Ondersteuning Mercatornet AGIV voorziet in onderling overleg de nodige oplossingen (zie ook 6.8.3) Opvolging evolutie Mercatornet 2 tot medioknooppunt Optimaliseren van aangeboden oplossing door afstemming onderling aanbod data-diensten via regelmatig overleg (stuurgroep-werkgroep) oa metadata, webdiensten SP 2.3 Ondernemingsplan / 129

64 PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Ondersteuning afdeling Kust monitoring van kusttopografie Ondersteuning + uitgevoerd Ondersteuning overeenkomst conform Ondersteuning rooilijnplannen Kwaliteitscontroles rooilijnenplannen uitgevoerd AWV Aantal afhankelijk van aan te leveren rooilijnplannen Overstromingskartering Waterbouwkundig Laboratorium Overstromingskartering Recente overstromingsgebieden als dataset opgeleverd Conform overeenkomst uitvoeren van kartering overstroomde gebieden Ondersteuning aanbod onderwijs Geo-onderwijs heeft betere aansluiting met behoeften arbeidsmarkt Landmeters en geoopleidingen kunnen dit afgeschreven materiaal gebruiken voor educatieve doeleinden Aanbod stageplaats of alternatief onderzoeken in samenspraak met private sector en DDAR en acties uitwerken Beschikbaar stellen van afgeschreven materiaal (FLEPOS, beeldverwerking) SP Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Promoten van de AGIV producten en diensten Ondersteuning aangeboden Adequate eerstelijnsondersteuning door AGIV-contactpunt OOD2.5, OOD2.6 Promoten van de AGIV producten en diensten AGIV-Trefdag 2013 gerealiseerd Minimaal 1400 bezoekers minimaal 24 infosessies, minimaal 4 workshops OOD 7.2 Promoten van de AGIV producten en diensten Opleidingen (GRB, CRAB, GIPOD) georganiseerd Opleidingen als onderdeel van ondersteuningspakket OOD 2.6 Promoten van de AGIV producten en diensten Workshops (webservices, LARA) georganiseerd Workshops als onderdeel van ondersteuningspakket OOD 2.6 Promoten van de AGIV producten en diensten Maandelijkse elektronische nieuwsbrieven opgesteld en verstuurd E-zine (10) OOD 7.2 Promoten van de AGIV producten en diensten Vernieuwde AGIV-website Nieuwe website van het AGIV moet online raadpleegbaar zijn SP 5.1 Ondernemingsplan / 129

65 Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) personeel AGIV-Contactpunt afhankelijk van gewenste dienstverlening en aantal ondersteunde applicaties/producten Hogere graad van dienstverl ening en de ondersteu ning van steeds meer producten en applicaties vraagt meer personeel 3 5 Inventarisatie verschillende SLA s en te ondersteunen producten/applicaties. In functie van die bevindingen, hetzij afbouw van de dienstverlening, hetzij inzet van bijkomend personeel Ondernemingsplan / 129

66 6.19 Innovatie Kader en stand van zaken Het AGIV houdt een vinger aan de pols inzake nieuwe ontwikkelingen en technieken in de geosector. Het AGIV focust zich op 3 pistes: Visueel Vlaanderen Het AGIV gebruikt bestaande en nieuwe initiatieven (bv. innovatief aanbesteden) van de Vlaamse Regering als instrumenten ter stimulering van innovatie. Dit in het kader van de technologische uitdagingen voor GDI-Vlaanderen, zoals oa de referentietaak VITO, 'verdere ontwikkeling en exploitatie van de Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen' (15 juli 2011) en netwerkdiensten. In 2011 werd binnen innovatief aanbesteden het innovatieplatform Visueel Vlaanderen naar voor geschoven. Gelet op de vooruitgang van de LIDAR technologie vergeleken met 10 jaar geleden, de nood aan een actualisatie van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV-I, opname ) en het innovatiepotentieel voor de aanmaak van een 3D Vlaanderen werd eind 2012 een bestek voor de nieuwe inwinning van grootschalige hoogtegegevens en luchtopnamen gegund (zie 6.17). Innovatieve proefprojecten zoals deze i.s.m. stad Gent en in Geraardsbergen leveren de nodige technische specificaties voor een innovatief bestek 3D-GRB. Beeldverwerkingsketen en mutatiedetectie Op basis van diverse onderzoeksprojecten werd in 2012 het prototype van een keten voor archivering en veranderingsdetectie geoperationaliseerd binnen hogervermelde referentietaak VITO aangaande de beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen. Hiermee werd invulling gegeven aan de doelstelling van het AGIV: automatisatie en innovatie operationeel inzetten ten behoeve van de GRB-mutatiesignalering. Specifieke onderzoeksprojecten: Daarnaast verwerft AGIV expertise en levert het zijn expertise in het kader van specifieke onderzoeksprojecten. In opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust werkte het AGIV aan de monitoring van de topografie van de stranden, duinen, slikken en schorren. Daarnaast wordt er voor allerlei kustgerelateerde projecten een beroep gedaan op de expertise van het AGIV. Zo heeft het AGIV voor het Europees BLAST-project (Bringing Land and Sea Together; Interreg IVB North Sea Program) een studie uitgevoerd naar de kosten en baten van mobile LIDAR ten behoeve van de kustmonitoring. Met de digitale boswijzer een boskartering nieuwe stijl- wordt er gewerkt met digitale luchtfotografie met zeer hoge resolutiebeelden die automatisch verwerkt kunnen worden. Naast deze digitale boswijzer is er ook een Groenkaart 2010 aangemaakt als opvolger voor de Stedelijk Groen -kaart uit De Groenkaart bestaat uit de klassen niet-groen, laag groen, hoog groen en landbouw. Deze twee producten zijn ontwikkeld met de Beeldverwerkingsketen GDI- Vlaanderen in het achterhoofd. Het zijn ideale workflows om in de toekomst uit te bouwen in het kader van de beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen. In 2012 werd in samenwerking met nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal nv een proefproject op het Albertkanaal uitgevoerd aangaande het karteren van objecten op een waterweg (bolders, sluizen, kaaimuur, ). In kader van de Europese Richtlijnen aangaande geharmoniseerde River Information Services (RIS) worden de beheerders van de waterwegen immers verplicht om een aantal binnenvaartinformatiediensten te realiseren. Dit behelst oa de aanmaak van actuele en volledige Inland Electronic Navigation Charts (ienc s), die ter beschikking gesteld dienen te worden van de RIS-gebruikers, en dit voor alle bevaarbare waterlopen. Binnen het proefproject werd de haalbaarheid bestudeerd om op basis van mobilemapping beelden, in Ondernemingsplan / 129

67 casu 360 panoramische beelden en mobiele Lidar (puntenwolken) een kartering van de vereiste RIS- objecten van een waterwegen te digitaliseren Toelichting planning 2013 In 2013 werkt het AGIV verder op de 3 hoger vastgestelde pistes. Visueel Vlaanderen, case 3D-GRB Het innovatieplatform Visueel Vlaanderen beoogt een 3D beeldvorming van Vlaanderen waarbij beeldmateriaal een centrale rol wordt toebedeeld. Door de nieuwe hoge resolutie hoogtedata en de simultaan opgenomen grootschalige luchtopnamen te koppelen aan bestaande geografische gegevens zoals het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) en divers beeldmateriaal (bv mobilemapping data) vormt een 3D beeld een innovatieve uitdaging. Het toevoegen van een hoogtewaarde aan een voor Vlaanderen (eind 2013) gebiedsdekkend 2D-GRB en dus de realisatie van een 3D Vlaanderen kan tal van bijkomende nieuwe innovatieve toepassingen genereren voor zowel AGIV, gebruikers als bedrijfsleven. Visueel Vlaanderen is dan ook het kader waarbinnen een volledig interactief 3D Vlaanderen verder zal worden uitgewerkt of vorm gegeven. Uit een marktverkenning en de workshops Visueel Vlaanderen is gebleken dat er een grote interesse is om 3D Vlaanderen te ontwikkelen, maar dat de realisatie van de deelcomponenten en een totaaloplossing een innovatieve uitdaging vormt voor zowel bedrijven als kennisinstellingen. Het AGIV zal in 2013 samen met IWT binnen het beleidsinstrument Innovatief Aanbesteden het innovatieplatform Visueel Vlaanderen verder uitwerken. De resultaten van de lopende testprojecten in Gent en Geraardsbergen zullen mee de nodige specificaties verstrekken voor de aanmaak en operationaliseren van een prototype 3DGRB en dit door geo-ict-sector en de onderzoekswereld. Beeldverwerkingsketen en mutatiedetectie De Vlaamse overheid heeft met de referentietaak VITO, Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen (15 juli 2011) en voorziene taken ( ) rond archivering en gecontroleerde ontsluiting van beeldmateriaal zoals mobilemapping-beelden; Lidar, luchtopnamen en beeldverwerkingstechnieken zoals gebouwendetectie (GRB-mutatie) al enkele belangrijke fundamenten voor innovatie gelegd. Continue innovatieve ontwikkelingen zowel naar verwerking beeldmateriaal, ontsluiting, afgeleide diensten, van het operationele luik zijn echter gewenst en moeten onder andere leiden tot een optimalisatie van de BVKmut dienstverlening ten behoeve van het GRB Het verwerken, analyseren en combineren van diverse geodata uit diverse bronnen (luchtopnamen, GRB, DHM, Lidar, mobile mapping, ) en nieuwe inwinningstechnieken biedt een innovatiepotentieel zowel voor AGIV als voor de partners van GDI-Vlaanderen. Het veranderend bodemgebruik en bodembedekking zorgt voor een belangrijke impact op milieu, mens, gezondheid, werk of omgeving. Het realiseren van een continu bijgehouden bodembedekkingskaart a.d.h.v. integratie van diverse thema s en geënt aan een voor Vlaanderen gebiedsdekkend GRB vormt dan ook een belangrijke uitdaging. De Beeldverwerkingsketen GDI- Vlaanderen biedt het potentieel om, net zoals de gebouwendetectie voor GRB, andere mutatiesignaleringen als dienst op te nemen. Specifieke onderzoeksprojecten In afspraak met ANB zal het AGIV de optimalisatie en de verankering van de digitale boswijzer als dienst binnen slimme informatie- en beheersystemen zoals de BVK uitwerken. Het AGIV zal in opdracht van Agentschap Natuur en Bos (ANB) in 2013 op basis van zomerluchtopnamen 2012 alvast de digitale boswijzer 2012 verder vorm geven. Het AGIV zal in 2013 invulling geven aan een automatische kartering van de bodembedekking waarmee het GRB kan verrijkt worden. Bodembedekking (oa verhard/onverhard) vormt immers naast hoogte-informatie een belangrijk gegeven in kader van de optimale waterbeheersing in Vlaanderen. Het AGIV zal naast zijn deelname aan het Europees FP7-project HELM (Harmonised Ondernemingsplan / 129

68 European Land Monitoring ) ook met regio s en het NGI participeren in een actualisatie van het CORINE Land Cover" (CLC)-bestand en dit laatste in opdracht van het EEA (Europees Milieuagentschap). De huidige samenwerkingsprojecten met Afdeling kust (in casu kustmonitoring) en Waterbouwkundig Labo en VMM (overstromingskartering) worden door AGIV zowel naar operationeel als onderzoeksluik bestendigd. In 2013 zal het AGIV de technologische ontwikkelingen en gebruiksmogelijkheden van de mobile mapping beelden aan de hand van proefprojecten verder opvolgen. Zo wordt ism nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal nv een invulling gegeven aan het proefproject aangaande de kartering van diverse RIS-objecten van de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. Er wordt aan de referentietaak Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen een aanvullende opdracht toegevoegd. De opdracht omvat het projectmatig en gefaseerd opslaan, archiveren en openstellen naar nv De Scheepvaart (DS), Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z) en andere partners GDI- Vlaanderen van beelddata van de bevaarbare waterwegen onder beheer van (W&Z) en (DS) binnen de Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Innovatieplatform Innovatief aanbesteden Case 3D-GRB BVK-MUT Interne en externe proefprojecten met betrekking tot geo-innovatie - Voorbereiding van de opstart van innovatieve projecten in het kader van opportuniteiten (GDI- Vlaanderen, IBBT, IWT). - Testproject DHM-update, oa 3D GRB Stad Gent en testgebied Geraardsbergen - Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen, Ontwikkelingen rond archivering, beheer, ontsluiting via services, - overstromingskartering Vlaanderen, haalbaarheidsstudies - kustmonitoring, gebruik van innovatieve technieken - Projecten m.b.t. automatische classificatie bodembedekking en GRB hiermee verrijken Innovatieplatform Visueel Vlaanderen uitgewerkt, gefocust op case 3D Vlaanderen Gebaseerd op oa GRB, DHMV-II en dit aan de hand van testdata Geraardsbergen Mutatiedetectie uitgebreid met andere objecten Rapporten, data, haalbaarheidsstudie Innovatief project opgestart Analyse en definitie van proof-of-concept OOD 4.3 OOD 4.3 Jaarlijks 2 proefprojecten OOD 4.2 Ondernemingsplan / 129

69 PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP mobilemapping : - ondersteuning mobilemapping opnames van bevaarbare waterwegen en RISobjecten conform specificaties opgeslagen, geanalyseerd en ontsloten mobilemapping opnames van bevaarbare waterwegen en RISobjecten opgeslagen, geanalyseerd en ontsloten in functie van projectplanning OOD Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Definiëren, opstarten, coördineren en uitvoeren van innovatieve projecten (intern- extern) Beeldverwerkingsketen GDI-Vlaanderen - GRB mutatiedetectie van gebouwen voor GRB projectzones in bijhouding. -archivering, beheer en ontsluiting van LIDAR Mobile mapping wegen en waterwegen Luchtopnamen De beeldverwerkingsketen, een keten voor archivering, beheer en ontsluiting operationeel en veranderingsdetectie operationeel voor GRB gebouwenmutatie detectie ingezet en completeness is 60% met een aanvaardbare ruis OOD Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) Ondernemingsplan / 129

70 6.20 Elektronische dienstverlening Kader en stand van zaken In 2012 verzekerde het AGIV de werking van de helpdesk voor alle AGIV-diensten (o.a. FLEPOS, KLIP, mobile mapping) en optimaliseerde het de responstijd voor vragen. De responstijd voor 90% van de FLEPOS- en KLIP-gerelateerde vragen is beperkt tot maximaal één werkdag. De helpdesk verzorgt sinds 2011 ook de eerstelijnshelpdesk voor het Loket voor Authentieke Registratie (LARA). In 2012 werden ook vragen over GIPOD via de helpdesk in eerstelijnsondersteuning. In 2012 diende tot 2 maal toe het AGIV noodgedwongen haar servers voor meer dan een dag stil te leggen door externe factoren in het rekencentrum van de VLM Brussel. High availability r is een conditio sine qua non om een betrouwbare dienstverlening te kunnen garanderen. Zo werd in 2012 voorzien in de vervanging van de SAN infrastructuur in Brussel. Het AGIV werkt aan het verbeteren van haar Disaster Recovery capaciteiten alsook haar Business Continuity voorzieningen. De uitbouw van een DRC in Brugge is daar een belangrijk onderdeel van. Deze dienstverlening is enerzijds gebaseerd op IT diensten en anderzijds op toepassing specifieke kennis en diensten. Beide moeten optimaal op elkaar afgestemd zijn (business-it alignment). Binnen de AGIV IT-dienstverlening worden 4 aspecten behartigd: het technisch beheer of het beheer van de infrastructuur (beheer van computers en netwerken en ervoor zorgen dat deze dag-in-dag-uit functioneren). het applicatiebeheer : het beheer en onderhoud van de informatiesystemen die draaien op de hierboven genoemde infrastructuur. de systeemontwikkeling, de nieuwbouw en het onderhoud van applicaties. het Data Beheer Deze 4 aspecten worden verder structureel geoptimaliseerd voor zowel de AGIV data beheersomgeving (GeoData processen) als de ontsluitingsomgeving (AGIV als knooppunt voor de ontsluiting van data in eigen beheer of GDI data). De technische componenten en de bijhorende IT dienstverlening die moeten ontwikkeld worden om de doelstellingen van de GDI te realiseren vereisen: een schaalbare en flexibele infrastructuur moet toelaten om de gebruikers van de GDI- Vlaanderen een gebruiksvriendelijke, performante en betrouwbare dienstverlening te bieden. het gebruik van gestandaardiseerde, open interfaces voor het aanbieden van diensten maakt het mogelijk om de dienstverlening en de infrastructuur waarop deze dienstverlening aangeboden wordt van elkaar te scheiden. het mogelijk maken om diensten te deployen in de cloud Toelichting planning 2013 Het AGIV-Contactpunt beheert het gebruikers- en toegangsbeheer van klanten voor applicaties, producten en diensten die zijn opgenomen in de AGIV-producten- en dienstencatalogus. Het Contactpunt verleent eerstelijnsadvies over vooraf intern afgestemde thema s. Specifiek voor de elektronische dienstverlening zal het AGIV contactpunt alle bestaande servicedesks voor externe klanten faciliteren en zullen zowel het contactpunt als de IT service desk beiden een service management oplossing ter ondersteuning van incident, veranderingsaanvragen en probleembeheer gebruiken. Ondernemingsplan / 129

71 Om de elektronische dienstverlening te verhogen op IT vlak wordt gefaseerd gewerkt aan 10 aandachtspunten: hoge beschikbaarheid, performantie en tuning, veranderingsbeheer, probleemincidentbeheer, opslagbeheer, netwerkbeheer, configuratiebeheer, capaciteitsbepaling, beveiliging en bedrijfscontinuïteit. Hierbij dient voor elke AGIV elektronische dienst (webapplicatie, webservice) beschreven wat de criticiteit, de gevraagde dienstverlening en de vereiste databronnen zijn. Dit heeft namelijk impact op alle aspecten van de infrastructuur en de capaciteit van de IT dienstverlening. Er werd eind 2012 gestart met het documenteren van de rollen en verantwoordelijkheden bij elk van de AGIV-producten en diensten. In 2013 wordt gestart met de installatie van een monitoring tool (MS system center) om beter zicht en controle te krijgen op de beschikbaarheid en de capaciteit van de elektronische dienstverlening. In 2013 wordt verder geïnvesteerd in een high availability infrastructuur en wordt een tweede Datarecovery center (DRC) opgezet in de VLM Brugge (datacenter in a box principe). Met dit DRC te Brugge kan het AGIV meer garanties bieden naar disaster recovery en het vormt de basis voor het verbeteren van haar hoge beschikbaarheid en bedrijfscontinuïteit. Er wordt een evaluatie en optimalisatie van de mogelijkheden inzake externe hosting (cloudsourcing) uitgevoerd op basis van een marktbevraging Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Strategie elektronische dienstverlening Rapport strategie elektronische dienstverlening producten en diensten is duidelijk Q1_2013 In evolutie Inclusief hostingproblematiek MS System center Transitie Windows 8 System center operationeel als basis voor monitoren, beheren, meten en rapporteren van indicatoren omtrent elektronische dienstverlening Impact analyse van de mogelijkheden geboden door deze nieuwe technologie en voorstel van roadmap voor implementatie Installatie en integratie van MS system center (start Q1 2013) zodat het operationeel zijn van de elektronische dienstverlening automatisch kan opgevolgd worden Roadmap Beslissing Go OOD 5.1 OOD 5.2 HRM project m.b.t. elektronische dienstverlening afspraken gedocumenteerd arbeidsreglement aangepast en Uitwerken van een kader voor: a) Stand-by zijn tijdens en buiten de AGIV kantooruren: taken verdelen over de verschillende betrokkenen (wie wat wanneer) b) Compensaties voor stand-by en interventies buiten de kantooruren, WEs en verlofdagen OOD 5.1 OOD 5.2 Ondernemingsplan / 129

72 PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Professionaliseren en samenvoegen helpdesk tot contactpunt Contactpunt operationeel Samenvoegen verschillende helpdesks tot één contactpunt OOD 8.2 DRC Brugge DRC operationeel met SAN infrastructuur Datacenter Brugge opgestart OOD 5.1 OOD Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2012 OPGENOMEN IN STAP Beheren en uitbaten van een oplossing voor toegepast gebruik van geografische informatie Zie FLEPOS, GIPOD, KLIP, GDI-diensten Beschikbaarheid elektronische dienstverlening tijdens de AGIVkantooruren :99% Beschikbaarheid elektronische dienstverlening buiten de AGIVkantooruren: 90% OOD 5.1 OOD 5.2 Beheren uitbaten van IT: en technisch beheer applicatiebeheer Verhogen van IAVA scores systeemontwikkeling data beheer Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) onvoldoende informatie over het functioneren van de applicaties binnen de ict monitoringssystemen onvoldoende onderlinge afstemming tussen de verschillende diensten en toepassingen SLA met onze leveranciers is niet voldoende om onze SLA naar onze klanten te garanderen de beschikbaarhe id van de applicaties kan niet ingeschat worden stijgende complexiteit en kost van het onderhoud van de software architectuur financiële consequentie van bijstellen sla kan niet gedragen worden 3 5 integratie van de monitoring van applicaties/diensten in de monitoring van de systemen van AGIV ict 4 4 ontwikkelen van een generieke AGIVarchitectuur raamwerk als basis voor de te ontwikkelen toepassingen en diensten hergebruik van de architectuurcomponenten 4 3 alle sla 's zullen afgetoetst worden op basis van gemaakte afspraken en de AGIV verplichtingen. Ondernemingsplan / 129

73 arbeidsreglement niet adequaat aangepast onmogelijk om met Agivpersoneel itinfrastructuur en elektronische dienstverlenin g te beheren en te ondersteunen buiten de Agivkantooruren 2 5 behoeften definiëren, oplossing voorstellen, hrm actie laten nemen (incl. overleg met vakbonden), oplossing bij voorkeur intern geregeld krijgen, indien dit niet mogelijk is, is outsourcen ook een optie Ondernemingsplan / 129

74 6.21 Thema management en organisatie ontwikkeling (ondersteunende activiteiten) Kader en stand van zaken Verschillende doelstellingen hebben een impact op de volledige organisatie. Het betreft items over: organisatie van de management ondersteunende diensten organisatieontwikkeling Meer specifiek worden volgende aspecten onderscheiden: 1. Doelstelling-, proces- en risicomanagement 2. Belanghebbendenmanagement 3. Monitoring 4. Organisatiestructuur 5. HRM 6. Organisatiecultuur 7. Informatie en communicatie 8. Financieel management 9. Facilitymanagement 10. ICT 11. Veranderingsmanagement Verdere ontwikkeling van deze aspecten moeten de IAVA scores van het AGIV jaar na jaar verbeteren. De focus van de huidige beheersovereenkomst ligt op risicomanagement en belanghebbendenmanagement (zie ook 6.1.2). Inzet op risicobeheer In 2012 werd risicobeheer verder ontplooid en verankerd in de AGIV-organisatie. Naast de integratie in de beheersovereenkomst en het ondernemingsplan, werd dit ook geïntegreerd in het project-, programma- en portfoliomanagement en in de IT-strategie en IT-uitvoering. Verder zette AGIV in op de ontwikkeling van een bedrijfscontinuïteits- en calamiteitenplan. Eind 2012 werd een draftversie afgewerkt, die verder zal uitgewerkt worden in Inzet op succesvolle organisatiewijziging In 2011 werd een beter passende organisatiestructuur ontworpen. In 2012 is deze volledig uitgerold. De voorbereiding, het verandertraject en de evaluatie werd begeleid door het Agentschap voor Overheidspersoneel om de kanteling succesvol te laten verlopen. Naast het technische luik van de reorganisatie (uitwerking via deelstrategieën per afdelingen en toewijzing nieuwe verantwoordelijkheden) werd voornamelijk ingezet op de menselijke benadering van de organisatiewijziging. AGIV was overtuigd dat het succes van de reorganisatie afhing van de wijze waarop de medewerkers doorheen dit traject geloodst werden door hun leidinggevenden. De leidinggevenden werden via training en coaching voorbereid op kantelingsgesprekken die ze uitvoerden met hun medewerkers. Deze vonden plaats zes maanden na de reorganisatie en handelden over het gevoel na de reorganisatie van elke medewerker. Op basis van de feedback wordt in 2013 een bijkomend actieplan opgesteld waarbij verdere acties zullen uitgevoerd worden. Ondernemingsplan / 129

75 Inzet op personeelstevredenheid AGIV heeft in navolging van 2006 en 2010, ook in 2012 opnieuw een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De responsgraad van het onderzoek bedroeg 68%. De resultaten worden verwacht in 2013, actieplannen als gevolg van dit onderzoek worden uitgerold in Bovendien werd nog een bijkomend onderzoek naar beleving op de werkvloer uitgevoerd door de KU Leuven. Acties hieruit worden verwerkt in de actieplannen uit het personeelstevredenheidsonderzoek in Inzet op kwaliteitsvol leidinggeven Naast de standaard evaluatie- en functioneringsgesprekken, werd in 2012 de evaluatie van leidinggevenden ingevoerd via een bottom up evaluatie. Sinds de reorganisatie heeft elke leidinggevende de mogelijkheid om zich persoonlijk te laten begeleiden om zich te verbeteren in de kwaliteit van zijn leidinggevende rol. In 2012 maakten hiervan 2 leidinggevenden gebruik. Tevens werd een sub-delegatieplan goedgekeurd dat de continuïteit van het leidinggeven beter structureert en garandeert bij afwezigheden. Inzet op duidelijke financiële rapportering AGIV heeft een grote stap vooruit gezet wat betreft haar financiële opvolging en rapportering. In 2012 werd de structuur en het sjabloon voor opvolging van de financiële status gefinaliseerd. Het systeem is sinds juni 2012 volledig operationeel. Hierdoor beschikt AGIV over een dataset die inzicht verschaft over alle uitgaven, een koppeling maakt tussen de uitgaven en de begroting per deelproject dat op zich gelinkt is met de strategische en operationele doelstellingen. De rapporten verschaffen een beeld van de actuele situatie op maandelijkse basis, maar bieden ook prognoses op korte en lange termijn (4 jaar). De wijze van externe rapportering werd besproken, vastgelegd in sjablonen en goedgekeurd door het kabinet en het departement DAR. Sinds maart 2012 verliep de externe rapportering op deze gestandaardiseerde manier. Om verdere optimalisaties en efficiëntieverbeteringen uit te voeren binnen de werking van financieel management, is eind 2012 gestart met het in kaart brengen van de financiële processen Toelichting planning 2013 Het AGIV werkt een strategisch plan uit voor de periode , met een vertaling van de doelstellingen van de beheersovereenkomst naar de beschikbare middelen en prioriteiten. Verantwoordelijkheden per dienst worden formeel verankerd: Het belanghebbendenmanagement wordt verder ontwikkeld. Zo zal de dienst klantenrelaties werk maken van een communicatie met een duidelijke segmentatie en doel (dat oa vertaald wordt in een vernieuwde AGIV website),. Risicobeheer, bedrijfscontinuïteit, een informatieveiligheidsplan en het duidelijk vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden in data-, service- en applicatiebeheer worden samen aangepakt. Het informatieveiligheidsplan wordt daartoe verder gealigneerd met de 10 aandachtspunten voor de elektronische dienstverlening. Het bedrijfscontinuïteitsplan wordt verder verfijnd en de uitrol wordt gestart. Ook hier is een alignering met de wijzigingen op het vlak van de elektronische dienstverlening gepland. Een efficiëntere sturing, monitoring en rapportering wordt beoogd met de verdere ontwikkeling van het MIRS en de financiële koppeling hieraan. De koppeling met MIRS (managementinformatiesysteem) en de boekhouding werd eind 2012 getest en wordt in 2013 Ondernemingsplan / 129

76 operationeel. Hierdoor is het mogelijk periodieke rapporten, prognoses en snapshots te genereren zowel naar begroting als naar effectieve realisaties. Optimalisaties in de projectwerking en een betere afstemming tussen business en IT worden stapsgewijs geïmplementeerd. AGIV formaliseert verder haar HR beleid en zet maximaal in op het ontwikkelen van leiderschap in de organisatie. De invulling hiervan wordt mee bepaald door de resultaten uit de bevragingen van 2012, nl. kantelingsgesprekken, bottom-up-evaluaties, personeelstevredenheidsenquête, beleving op het werk. Het AGIV bereidt de verhuis naar het VAC Gent voor met aandacht voor o.a. contractbeheer, relatie met dienstverlening van AFM, de mogelijke implementatie van een datacenter, organisatorische, ICT-technische en logistieke aspecten en fysieke beveiliging. Dit wordt beschreven in een projectdossier en zal ook zijn weerslag vinden voor de relevante aspecten in het informatieveiligheidsplan en het bedrijfscontinuïteitsplan. Het AGIV doet beroep op de management ondersteunende diensten (MOD) van de VLM en beoogt daarbij een maximale efficiëntie. De uitbouw van het DRC te Brugge is gepland voor AGIV evalueert de nog openstaande IAVA aanbevelingen, actualiseert haar actieplannen en rapporteert hierover aan IAVA in het eerste kwartaal van Daarnaast verankert AGIV in de loop van 2013 haar jaarlijks zelfevaluatieproces. Een aantal indicatoren uit het STAP rapport worden herbekeken omwille van nieuwe beleidsevoluties of minder relevant Projecten PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Nazorg nieuwe organisatiestructuur AGIV ondernemingsplan Fysieke plaatsing van personeelsleden volgt de logica van de organisatiestructuur. Positionering van personeel is geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig AGIV ondernemingsplan 2013 is gevalideerd, beschikbaar en gecommuniceerd Q en Q positie personeelsleden 1 maart 2013 Optimalisatie PLOEG van Ontwerp ondernemingsplan 2014 PLOEG geoptimaliseerd in functie van nieuwe organisatiestructuur Q optimalisatie bijsturing waar noodzakelijk Ondernemingsplan / 129

77 PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP AGIV risicoplan 2013 AGIV risico plan 2013 is gevalideerd, beschikbaar en gecommuniceerd AGIV bedrijfscontinuïteitspla n (BCP) AGIV investeringsplan 2013 Optimalisatie van beheer en rapportering van managementinformatie AGIV BCP is gevalideerd, beschikbaar en gecommuniceerd AGIV investeringsplan 2013 is gevalideerd, beschikbaar en gecommuniceerd. Optimalisatie van beheer en rapportering van managementinformatie Financiële rapportering Automatische periodieke rapportering mogelijk van financiële informatie gekoppeld met managementinformatie AGIV risico's voor projecten en productie zijn geïnventariseerd, ingeschaald en remedies zijn bepaald. Plan voor opvolging beschikbaar. AGIV informatieveiligheids plan wordt gealigneerd met de wijzigingen in de elektronische dienstverlening en wordt geïntegreerd in het risicoplan. Er is een BCP waarin de kritieke processen uitgewerkt zijn en gealigneerd met de wijzigingen in de elektronische dienstverlening. betere IAVA score voor risicomanagement investeringsplan doelstellingen en prioriteiten, plan van aanpak, vertaling naar projecten; AGIV resourcemanageme nt, FIN, ; AGIV Datawarehouse Koppeling MIRS en Axi boekhoudingsmodul e OOD 7.1 OOD 7.1 OOD 8.1 OOD 8.1 AGIV belanghebbenden management AGIV personeelsplan en HR beleidsplan 2.0 Expliciteren en intensifiëren van belanghebbendenmanagement AGIV kerncompetentie-, loopbaanen vergoedingenbeleid is gevalideerd, beschikbaar en gecommuniceerd Verhogen IAVA score voor belanghebbendenma nagement (zie ook 6.1 Beleidsondersteun ing en stakeholdermanag ement) Geschikte AGIV service tijden en arbeidsreglement HR beleidsplan OOD 7.2 OOD 8.2 Ondernemingsplan / 129

78 PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Verhuis naar VAC AGIV is verhuisd naar het VAC Overlegvergaderinge n opgevolgd Projectdossier verhuis (incl draaiboek) Onderzoek naar mogelijkheid rekencentrum in VAC Gent Impact op relevante aspecten in het informatieveiligheids plan en het bedrijfscontinuïteitspl an verwerkt. HRM - gelijkekansenbeleid respecteren van gelijkekansenbeleid (vrouwen, minderheden, personen met een arbeidshandicap) realisatiegraad acties m.b.t. doelgroepen (artikel agivnet m.b.t. internationale vrouwendag, communicatie over vlechtwerk, opstarten van een werkgroep in AGIV, eigen plan laten checken door emancipatieambtenaar, ) realisatiegraad acties m.b.t. werving selectie, instroom, monitoring- (gebruiken checklist emancipatiezaken bij opstellen vacatures mbt doelgroepneutrale formulering, gebruik maken van actieve bemiddeling bij vacatures, ) realisatiegraad acties m.b.t. sensibilisering en doorstroming (gesprek met ervaren werknemers, gkd agenderen op directieraad en eoc; personeelsleden uit doelgroepen aanmoedigen zich kandidaat te stellen voor campagnes, artikels in overheidspublicaties, een inleefdag organiseren, opleiding volgen mbt reïntegratie van langdurig zieken ;) deelname netwerking aan verspreiden van info emancipatiezaken actualiseren aparte rubriek op agivnet cfr zie bijlage gelijke kansen en diversiteitsplan 2013 agiv (deel evaluatie 2012) gebruik maken van voorbehouden betrekkingen (als er niet tijdelijke functies vacant worden verklaard) integreren toegankelijkheid van de website in uitwerking van het project toelichting emancipatiezaken directieraad van op zie bijlage gelijke kansen en diversiteitsplan 2012 agiv (deel planning 2013) Ondernemingsplan / 129

79 PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP welzijnsplan IDPB verzekerd door acties ivm de welzijnswerking de werkhygiëne de brandveiligheid interne noodplanning preventieve periodieke controle en onderhoud (periodieke) opleiding, bijscholing, oefening organiseren het globaal preventieplan aanpassen aan nieuwe omstandigheden op een georganiseerde manier persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen ter beschikking stellen aan het personeel van het AGIV preventieve periodiek gezondheidsbeoordeling organiseren het AGIV-beleid rond geweld, pesterijen en osgw veilige, milieuvriendelijke, gezonde en ergonomisch verantwoorde arbeidsmiddelen ter beschikking stellen van het personeel van het AGIV het AGIV personeel informeren over welzijn het AGIV personeel instrueren ehbo-voorzieningen arbeidsongevallen en ziekten bij het AGIV onderzoeken de bedrijfsmobiliteit bij het AGIV het beleid rond afhankelijkheidsproblemen bij het AGIV de niet-materiële werkomstandigheden bij het AGIV verbeteren Zie plan in bijlage 6 Ondernemingsplan / 129

80 PROJECTNAAM PROJECTRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP maturiteit organisatiebeheersing statusrapportering IAVA betere IAVA scores aanbevelingen diepere analyse van de 23 openstaande IAVA aanbevelingen en aangepaste actieplannen tegen februari 2013 Zelfevaluatie over 2012 Aangepaste actieplannen voor maturiteitsstijgingen tegen eind 2013 Rapportering aan IAVA Hergedefinieerde indicatoren voor STAP rapportering STAP-rapportering : aantal indicatoren herbekijken Processen PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Beheer en uitbaten van Management ondersteunende diensten MOD - VLM Loonadministratie IDPB Datacenter Brussel- Brugge Zoals vastgelegd in overeenkomst met VLM Intern organiseren van de werking van het AGIV GRB-heffingen Intern organiseren van de werking van het AGIV GRB-heffingen gevestigd en geïnd bemand onthaal tijdig Controle aangiften Actualiseren register, Inkohieren en vestigen van heffingen; Adequate dienstverlening Onthaal Intern organiseren van de werking van het AGIV Financieel beheer Ondersteunen van het ontwikkelen en bijsturen van het financieel beleid Voeren van de boekhouding Financieel opvolgen van bestellingen Beheren van het werkkapitaal Beheren van verzekeringen Financieel beheer Adequate dienstverlening Ondernemingsplan / 129

81 PROCESNAAM PROCESRESULTAAT PRESTATIENORM 2013 OPGENOMEN IN STAP Intern organiseren van de werking van het AGIV HRM ondersteunen van het bijsturen van het HR-beleid; - voorzien van individuele loopbaanbegeleiding; -rekruteren en selecteren van personeel; - ontwikkelen, opvolgen en bijsturen van HRprocessen; - ontwikkelen, opvolgen en bijsturen van de processen rond welzijn en veiligheid op het werk; -organiseren van vorming en opleiding; -intern en extern rapporteren over HRM; - personeelsplanning en - budgettering. Adequate dienstverlening Intern organiseren van de werking van het AGIV Logistiek/ gebouwbeheer Intern organiseren van de werking van het AGIV Juridische zaken ondersteunen van het ontwikkelen en bijsturen van het logistieke beleid; beheren van het economaat/voorraadbeheer; administratief ondersteunen bewaking van toepassing overheidsopdrachten; verlenen van juridische ondersteuning en advies; klachtenbehandeling. Adequate dienstverlening Adequate dienstverlening Intern organiseren van de werking van het AGIV Organisatiebeheersing ondersteunen van de ontwikkeling en bijsturing van organisatiebeheersing in het AGIV; contact met IAVA; ondersteunen van het laten uitvoeren van audit Adequate dienstverlening Ondernemingsplan / 129

82 Risicoanalyse RISICO GEVOLG KANS ERNST MAATREGEL (ALS KANS X ERNST 9) MOD VLM geen interne kennis beschikbaar voor bepaalde aspecten Dienstverle ning hapert 2 3 Ondernemingsplan / 129

83 7 Relatie tussen VTE en doelstellingen uit de beheersovereenkomst 7.1 Berekeningswijze Op basis van de planning die in het vorige hoofdstukken is uitgewerkt, is een inschatting gemaakt van nodige VTE s. Indien beschikbaar, is voor de inschatting teruggegrepen naar: projectdefinities voor de projecten inschattingen op basis van registraties uit het verleden voor de operationele activiteiten. Indien dergelijk bronmateriaal niet beschikbaar was, zijn door de verantwoordelijken binnen de organisatie inschattingen per thema gemaakt. Bij deze inschattingen werd uitgegaan van mensdagen, waarbij 1 mensdag overeenkomt met 7h 36min. Het aantal mensdagen is vervolgens omgezet naar voltijdse equivalenten op jaarbasis (VTE). Eén VTE komt bij deze inschatting overeen met 180 mensdagen op jaarbasis. In werkelijkheid zijn er, na aftrek van verlof, per VTE 208 mensdagen beschikbaar. De 28 dagen verschil worden gereserveerd voor ziekteverlof, opleiding, algemene communicatiemomenten, sport- en teamdag, nieuwjaarsreceptie en feest, vergaderingen, interne stuurgroepvergaderingen,. 7.2 Planning 2013 De kosten worden uitgedrukt in OPEX (productiekosten) en CAPEX (projectkosten), slaan hier enkel op de interne medewerkers (tabel 3). In totaal beschikt het AGIV over VTE aan interne capaciteit. Tabel 1: inzet van personeel uitgedrukt in VTE per doelstelling voor VTE (OPEX + CAPEX, ENKEL 2013 INTERNE MW) Beleidsondersteuning en stakeholdermanagement 1,1 Flepos 3,4 KLIP - IMKL 3,2 GIPOD 8,2 GDI Geopunt 6,3 GRB 56,4 CRAB 9,1 GDI overige geodata 15,8 Management 8,3 Organisatieontwikkeling 10,6 TOTAAL 122,4 Om haar doelstellingen te realiseren doet het AGIV ook beroep op externe medewerkers. Het AGIV voorziet nog 35,5 extra VTE om haar productietaken en projecten te helpen uitvoeren. Externe medewerkers kunnen extra noden tijdelijk opvullen, maar de kennis moet verankerd blijven bij het AGIV. De kerncompetenties om ontwikkelde applicaties te onderhouden en te beheren dienen bewaakt zodat de continuïteit van de AGIV-taken gegarandeerd blijft. Het inzetten van externe medewerkers betekent ook een hogere kost dan dat de taken door interne medewerkers worden vervuld. Ondernemingsplan / 129

84 Tabel 2: Evolutie van de verhouding van interne en externe medewerkers voor VTE (OPEX + CAPEX) 2013 Interne VTE 122,4 Externe VTE - productie 5,2 Externe VTE - projecten 30,3 TOTAAL 157,9 Ondernemingsplan / 129

85 8 Financiële middelen 8.1 Ontvangsten begrotingsopmaak 2013 Ondernemingsplan / 129

86 8.2 Uitgaven begrotingsopmaak 2013 Ondernemingsplan / 129

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders

De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen. Joris Sanders De huidige netwerkstatus van de GDI in Vlaanderen Joris Sanders Derde Staten-Generaal 'Vlaanderen Geoland, 1 december 2011 Overzicht Inleiding situering netwerk Wettelijke verplichtingen vanuit Europa

Nadere informatie

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT GEO VOOR IEDEREEN INSTRUMENTEN OP MAAT OVERBRUGGEN DE KLOOF MET DE GEBRUIKER Geopunt-kaart Geopunt plug-in Er werd een Quantum GIS plugin ontwikkeld zodat

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Luc De Kock (AGIV) Probleemstelling Huidige toestand Inname van het openbaar domein: gewenste situatie

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013

GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP. Sessie 26. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013 GEOPUNT VLAANDEREN ONDER DE MOTORKAP Sessie 26 KORTE INHOUD www.geopunt.be WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? Metadata in een nieuw jasje Hinder in kaart op Geopunt Toegang en gebruik binnen de GDI Geopunt-API

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. Infosessie Geopunt Voorjaar 2015 GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID GIV AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN Samenwerkingsverband GDI-VLAANDEREN voor optimaal gebruik van geografische informatie

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Wat is het probleem? Informatie over innames openbaar domein zit verspreid of is niet gekend Moeilijkheden

Nadere informatie

AGIV-ondersteuningsaanbod

AGIV-ondersteuningsaanbod AGIV-ondersteuningsaanbod Hans Tubbax BICC - Thomas More hans.tubbax@thomasmore.be Luc De Kock AGIV luc.dekock@agiv.be BICC Thomas More Missie: Neutraal platform voor samenwerking met de bedrijfswereld

Nadere informatie

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV

Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel. Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV Jouw data in Geopunt, metadata zijn de sleutel I Geraldine Nolf Expert Metadata - AGIV GDI-VLAANDEREN ONTWIKKELING 1995 GIS 2000 Het GIS- Vlaanderen decreet is een feit! K 2004 2006 GDI 2009 Het GDI- Vlaanderen

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE

GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE GESCHIEDENIS EN GEOGRAFIE HAND IN HAND DOOR HET DIGITALE LANDSCHAP DIGITAAL AAN DE SLAG MET HISTORISCHE KAARTEN EN HUIZENGESCHIEDENIS Joeri Robbrecht, AGIV Brugge, 4 november 2014 WIE ZIJN WIJ? AGIV Agentschap

Nadere informatie

KLIP. De digitale planafhandeling krijgt vorm. Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist)

KLIP. De digitale planafhandeling krijgt vorm. Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist) KLIP De digitale planafhandeling krijgt vorm Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist) Agenda Situering KLIP Demo nieuwe KLIP Planning en samenwerking Besluit

Nadere informatie

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013

GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID. AGIV-Trefdag ICC Gent, 28 november 2013 GEOPUNT VLAANDEREN HET NIEUWE GEOPORTAAL VAN DE VLAAMSE OVERHEID KORTE INHOUD WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? II IV BEGIN GEOPUNT COMPONEN- TEN GEOPUNT DEMO I 7 MAAK OVER GEOPUNT III KENNIS MET HET TEAM V

Nadere informatie

Sessie 17. Hoe radicaal digitaal is het nieuwe KLIP? Jef Daems projectverantwoordelijke.

Sessie 17. Hoe radicaal digitaal is het nieuwe KLIP? Jef Daems projectverantwoordelijke. Sessie 17 Hoe radicaal digitaal is het nieuwe KLIP? Jef Daems projectverantwoordelijke www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Agenda Het oude KLIP, of hoe het was Het project KLIP Digitale Fase Het nieuwe

Nadere informatie

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent & Geografische Informatieuitwisseling Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent Inwoners: 247,486 Oppervlakte: 156,2 Km² Personeel stad: 3858 GIS Gent Type 4 Gemeente

Nadere informatie

AGIV basisregistraties

AGIV basisregistraties AGIV basisregistraties Ziggy Vanlishout AGIV Afdeling Geodata - Stafdienst (Authentieke) bronnen AGIV Grootschalig Referentiebestand (GRB) Gebiedsdekkend sinds eind 2013 Erkenning tot authentieke gegevensbron

Nadere informatie

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs

Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Gratis gebruik van GDI-Vlaanderen geodata en diensten voor onderwijs Bart Coessens De geografische datasets binnen de Vlaamse overheid kunnen gratis gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. Tijdens deze

Nadere informatie

Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur

Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur Samen werken aan de Geografische Data-Infrastructuur Een terugblik en een reflectie over de beleidsplannen inzake geografische informatie 2014-2019 Tom Callens & Joris Gaens Team Geografische Informatie

Nadere informatie

INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak. Luc Depredomme (AGIV)

INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak. Luc Depredomme (AGIV) INSPIRE in Vlaanderen : plan van aanpak Luc Depredomme (AGIV) In een notendop Situering Plan van aanpak 10 punten programma wat is reeds gerealiseerd? Samenwerken en samen delen Conclusie Situering INSPIRE

Nadere informatie

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen

Handboek GDI-Vlaanderen. Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen Handboek GDI-Vlaanderen Deel 2: Praktische leidraad GDI-Vlaanderen Juni 2010 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van deze praktische leidraad... 3 1.2 Hoe deze praktische leidraad gebruiken?... 3 1.2.1

Nadere informatie

GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad?

GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad? GIPOD, KLIP, GRB as-built Beste aannemer, ziet u de rode draad? Bart Coessens en Jan Laporte relatiebeheerders Dienst Klantenrelaties Verkavelen start met een Idee: grond verkavelen Wat mag, wat kan?

Nadere informatie

Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV)

Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV) Wat betekenen de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet voor de lokale besturen? Luc Depredomme en Leen De Temmerman (AGIV) Overzicht Situering INSPIRE in Vlaanderen Impact voor gemeenten Ondersteuning door

Nadere informatie

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning

Infosessie CRAB. Gebruikersdagen CIPAL. 24 mei 2011. Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning Infosessie CRAB Gebruikersdagen CIPAL Jan Laporte GIS-Implementatie en Data-inwinning adressen authentieke geografische gegevensbron implementatie gebruik adressen zo eenvoudig kan het zijn Bron: http://bag.vrom.nl/

Nadere informatie

Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Gent, 23 september 2014

Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Gent, 23 september 2014 Op naar het GRB! Interregionaal ICT- en GIS-overleg Luc De Kock Relatiebeheerder AGIV 1 grootschalige kaart voor Vlaanderen even terug in de tijd Goedkeuring GRB-decreet Lancering FLEPOS Goedkeuring business

Nadere informatie

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein /32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein GIPOD Integratie in het aanlegproces van Infrax Raf Rosseels Infrax Infrax is het enige netbedrijf in Vlaanderen dat vier leidinggebonden nutsvoorzieningen

Nadere informatie

Context. Voorkomen van graafschade! Vlaanderen

Context. Voorkomen van graafschade! Vlaanderen Context Vlaanderen méér dan 500 000 km ondergrondse kabels en leidingen drinkwater, riolering, gas, elektriciteit, telecommunicatie, schade door grondwerken veiligheid/gezondheid materiële schade economische

Nadere informatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare werken - Inkomenscompensatie In het recentste

Nadere informatie

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS Inhoud 1 Situering... 2 2 Informatie over de Stad Aalst als KLB... 2 3 Technische bepalingen... 3 1. Functioneel... 3 2. Technisch... 3 4 Inventaris... 5 5 Gunningscriteria...

Nadere informatie

Het strategische plan van de Vlaamse Regering betreffende de doelstellingen van het samenwerkingsverband GDI- Vlaanderen

Het strategische plan van de Vlaamse Regering betreffende de doelstellingen van het samenwerkingsverband GDI- Vlaanderen GDI-Vlaanderen-plan 2011-2015: de uitbouw en exploitatie van GDI-Vlaanderen als een geografische kruispuntbank, waarbij geografische informatie vlot bruikbaar wordt voor zowel overheid, burger als bedrijf

Nadere informatie

Op patrouille met gratis geodata

Op patrouille met gratis geodata Op patrouille met gratis geodata Jan Laporte Afdeling geodiensten dienst klantenrelaties Inleiding geo Adres! Ziptstraat 46, Kortenberg Inleiding geo Inleiding geo kan dat niet beter? geografische data!

Nadere informatie

AGIV-downloadtoepassing

AGIV-downloadtoepassing AGIV-downloadtoepassing Dirk De Baere Laura D heer GIS Infomoment - Proces distributie data en diensten Dataproduct of dienst Levering/afname Gebruik data Toegang/Contract/ E-commerce GIRAF http://giraf.agiv.be/

Nadere informatie

Amper een maand geleden verwerkte het KLIP al meer dan 112.000 planaanvragen, dat is een verdubbeling als we dit vergelijken met het

Amper een maand geleden verwerkte het KLIP al meer dan 112.000 planaanvragen, dat is een verdubbeling als we dit vergelijken met het TOESPRAAK DOOR BART DEWANDELEER, RAADGEVER VAN KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Staten-Generaal: Geo-informatie

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

GEOPUNT 2.0 WAT BRACHT 2014? PLANNING VOOR AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

GEOPUNT 2.0 WAT BRACHT 2014? PLANNING VOOR AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 GEOPUNT 2.0 WAT BRACHT 2014? PLANNING VOOR 2015 KORTE INHOUD WAT KOMT ER VANDAAG AAN BOD? BEGIN IV GEOPUNT ROADMAP I 7 GEOPUNT 1 JAAR GEOPUNT III DEMO VRAGEN II GEOPUNT COMPONEN- TEN 2 OVER GEOPUNT IEDEREEN

Nadere informatie

BeSt-Address. Ziggy Vanlishout

BeSt-Address. Ziggy Vanlishout BeSt-Address Ziggy Vanlishout Adressen in Vlaanderen (CRAB) Adressen in België (BeSt-Add) CRAB in 5 minuten CRAB-film aanleiding geen unieke bron niet objectgeoriënteerd vervuiling en veroudering adresdefinitie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 57/2013 van 27 november 2013 Betreft: Adviesaanvraag inzake het voorontwerp van decreet houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Jaarverslag 2012 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen JAARLIJKSE UITGAVE APRIL 2013 Jaarverslag 2012 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Beleidsbeslissingen - Outputs - Bedrijfsvoering INHOUDSOPGAVE Beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets

G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling. Joris Voets G@LILEO Geïntegreerd GIS als spil in informatieuitwisseling Joris Voets G@lileo Geïntegreerd Geografisch - Informatiesysteem Ontwikkeld door stad Leuven in samenwerking met EDS en GE Energy Geografisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie

een betere toegang tot federale geografische informatie een betere toegang tot federale geografische informatie Intro De broker rol 3 projecten NGI Federale parastatale B Defensie Stafkaarten Federale efficiëntieprogramma s Doel Duurzame besparingen verwezenlijken

Nadere informatie

AGIV - KLIP Web API 0.6

AGIV - KLIP Web API 0.6 AGIV - KLIP Digitale Fase AGIV - KLIP Web API Copyright 2014 AGIV KLIP Web API Page 1 of 11 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 1. INLEIDING... 3 A. SCOPE... 3 a. Scope van het project KLIP Digitale Fase...

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015

Open Data bij de Vlaamse overheid. 19 juni 2015 Open Data bij de Vlaamse overheid 19 juni 2015 Open Data in Vlaanderen Anno 2015 Strategisch Inhoudelijk Open Data Raamwerk 4 sporen Juridisch Technisch 2012 2013 2014 2015 2016 VIP projecten Coördinatiecomité

Nadere informatie

Sessie 18A. GIPOD-informatie, nuttig en beschikbaar voor iedereen? Jef Daems Productowner GIPOD.

Sessie 18A. GIPOD-informatie, nuttig en beschikbaar voor iedereen? Jef Daems Productowner GIPOD. Sessie 18A GIPOD-informatie, nuttig en beschikbaar voor iedereen? Jef Daems Productowner GIPOD www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Agenda Bijzonder korte introductie in GIPOD GIPOD-gebruik, stand van

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00156 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ter beschikking stellen door het Oost-Vlaams provinciaal

Nadere informatie

Plan van Aanpak Business Project

Plan van Aanpak Business Project 1. Aanleiding en achtergrond van het project Soulco is een Belgische KMO die zijn activiteiten uitoefent in Afrika en het Midden- Oosten. Ze willen graag een nieuwe website omdat hun huidige website volledig

Nadere informatie

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro

De kracht van (internationaal) samenwerken. Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro De kracht van (internationaal) samenwerken Individually, we are one drop. Together, we are an ocean. Ryunosuke Satoro Voorstelling Westtoer - Westtoer = autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie

Nadere informatie

- - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur. GDI-uitvoeringsplan Pagina 1

- - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur. GDI-uitvoeringsplan Pagina 1 - - Actieplan aangaande de uitbouw van de Geografische Data Infrastructuur GDI-uitvoeringsplan 2013-2014 Pagina 1 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Ondersteuning gemeenten 4 2.1. Gemeentelijk beleidsplan 4 2.2.

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol voor het e- procurementprogramma tussen de Belgische Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

Samenwerkingsprotocol voor het e- procurementprogramma tussen de Belgische Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest Samenwerkingsprotocol voor het e- procurementprogramma tussen de Belgische Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest Tussen: De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Federale Regering in

Nadere informatie

KLIP gaat digitaal. Luc De Kock (AGIV) Jan Laporte (AGIV)

KLIP gaat digitaal. Luc De Kock (AGIV) Jan Laporte (AGIV) Luc De Kock (AGIV) Jan Laporte (AGIV) Inhoud KLIP context doel fasering KLIP vandaag KLIP Digitaal doel stand van zaken praktijk besluit KLIP decreet Praktische aanpak KLIP Context Vlaanderen méér dan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Van vroeger nu en straks 24/02/2011

Van vroeger nu en straks 24/02/2011 Geert Mareels Vlaams egovernment Manager Geert.mareels@bz.vlaanderen.be E-government in Vlaanderen Van vroeger nu en straks 24/02/2011 EIB CORVE 24/02/2011 Deel 1 :Van Vroeger 1 E-government rond de eeuwwisseling

Nadere informatie

Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen

Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen Vlaanderen Radicaal Digitaal Generieke bouwstenen Hans Arents senior adviseur digitale overheid www.bestuurszaken.be/informatievlaanderen Vlaanderen radicaal digitaal Doel: de Vlaamse overheid transformeren

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

10/12/2015. Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister. Ziggy Vanlishout. Stelsel van basisregisters

10/12/2015. Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister. Ziggy Vanlishout.  Stelsel van basisregisters Vlaamse Basisregisters: Gebouwenregister Ziggy Vanlishout www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Stelsel van basisregisters 1 Stelsel van basisregisters Bronnen zijn onafhankelijke silo s verwarrend, complex,

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden

Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden Aansluiten op Geopunt: beter te vinden, te bekijken en te downloaden TREFWOORDEN: GDI-Vlaanderen thesaurus vervolledigen GDI-Vlaanderen thesaurus Voor de GDI-Vlaanderen voorzien we eveneens een lijst trefwoorden,

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

KLIP voorkomt schade aan ondergrondse kabels en leidingen

KLIP voorkomt schade aan ondergrondse kabels en leidingen KLIP voorkomt schade aan ondergrondse kabels en leidingen Kabel- en Leidinginformatieportaal www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Inleiding > Kabel- en leiding informatie portaal Context > Vlaanderen

Nadere informatie

GIS organisatiebreed inzetten

GIS organisatiebreed inzetten GIS organisatiebreed inzetten Goedele Van der Spiegel Manage-IT 28/11/13 GIS ALS KOMPAS IN SMJP Meerjarenplan opstellen Lokale besturen zijn hun oefening aan het maken Besluit: Druk op financiën is groot

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen JAARLIJKSE UITGAVE APRIL 2014 Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen Beleidsbeslissingen - Outputs - Bedrijfsvoering INHOUDSOPGAVE Beleidsbeslissingen

Nadere informatie

360 -beeldendatabank Vlaanderen De nieuwe mobilemappingtoepassing van het AGIV

360 -beeldendatabank Vlaanderen De nieuwe mobilemappingtoepassing van het AGIV 360 -beeldendatabank Vlaanderen De nieuwe mobilemappingtoepassing van het AGIV Tony Vanderstraete (AGIV), Ilse Van den Weghe (AGIV), Lies Steel (THV Image-V) Agenda Inleiding Welke data komen beschikbaar?

Nadere informatie

De gemiddelde burger bestaat niet

De gemiddelde burger bestaat niet De gemiddelde burger bestaat niet Met Business Intelligence naar doelgroepgericht beleid Peter Verrykt Unit Manager Business Intelligence @RealDolmen September 19, 2011 Slide 1 Initiatiefnemers RealDolmen

Nadere informatie

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Pieter Lenaerts Stefanie Kerkhof Jan Heirman Manage IT 08/12/2016 Hebt u voor elke burger een persoonlijke pagina met al zijn informatie? Up to

Nadere informatie

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

Doel en opzet van het MAGDA programma

Doel en opzet van het MAGDA programma Achtergrond Doel en opzet van het MAGDA programma Hans C. Arents, adviseur strategie & technologie, (CORVE) Tel: (02) 553 52 95 Fax: (02) 553 55 42 E-mail: hans.arents@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

Sessie 8: Werkorderbeheer, Synergiën en RoSi

Sessie 8: Werkorderbeheer, Synergiën en RoSi Sessie 8: Werkorderbeheer, Synergiën en RoSi Benjamin Deprez Didier Audoor Sensitivity: Agiv trefdag Only 1 Generic title slide Proximus staat voor dichtbij zijn lorem ipsum dolor sit Subtitle lorem ipsum

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016

KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016 KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres 2016 Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016 1 Een paar vragen vooraf Wie bent u? Wie van jullie vertegenwoordigt een netbeheerder? Wie een grondroerder?

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Gemeente- en stadsmonitor in preview

Gemeente- en stadsmonitor in preview Gemeente- en stadsmonitor in preview Katie Heyse, Agentschap Binnenlands Bestuur Hilde Schelfaut, Statistiek Vlaanderen #TIV2017-30 november 2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Overzicht > Aanleiding

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

OPEN DATA VAN DOV, HOE AAN DE SLAG ERMEE? Marleen Van Damme DOV-coördinator (LNE-ALBON)

OPEN DATA VAN DOV, HOE AAN DE SLAG ERMEE? Marleen Van Damme DOV-coördinator (LNE-ALBON) OPEN DATA VAN DOV, HOE AAN DE SLAG ERMEE? Marleen Van Damme DOV-coördinator (LNE-ALBON) OVERZICHT Open data INSPIRE en GDI-Vlaanderen Waar vinden? Hoe gebruiken? Ondersteuning OPEN DATA Publieke toegang

Nadere informatie

Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement

Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 1/ Situering: Project doelstellingenmanagement Doel: Tool als onderdeel van VO-project doelstellingenmanagement

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet!

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013. Informatieveiligheid omdat het moet! voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer SHOPT-IT 2013 Informatieveiligheid omdat het moet! Caroline Vernaillen 25 april 2013 Wie zijn wij o adviseurs van de VTC o De voor het elektronische

Nadere informatie

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB & Adressenmonitor Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB P-CRAB Overheid als beheerder Gemeente is bevoegd, maar Geen strikte / duidelijke procedure

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

BEREIKBAARHEIDSCOMMUNICATIE OP MAAT VAN DE ONDERNEMER OP BASIS VAN OPEN DATA

BEREIKBAARHEIDSCOMMUNICATIE OP MAAT VAN DE ONDERNEMER OP BASIS VAN OPEN DATA BEREIKBAARHEIDSCOMMUNICATIE OP MAAT VAN DE ONDERNEMER OP BASIS VAN OPEN DATA Sessie 18 Unizo Oproep Ondernemingsvriendelijke gemeente De oproep 2014 focust op het thema mobiliteit en bereikbaarheid als

Nadere informatie

OPEN DATA IN VLAANDEREN EN BELGIË INTERESSANTE COMPLEXITEIT. Noël Van Herreweghe

OPEN DATA IN VLAANDEREN EN BELGIË INTERESSANTE COMPLEXITEIT. Noël Van Herreweghe OPEN DATA IN VLAANDEREN EN BELGIË INTERESSANTE COMPLEXITEIT Noël Van Herreweghe 1 jaar open data OPEN DATA INNOVEREN ..alle gegevens die de overheid namens ons verzameld....en dat met ons belastinggeld

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL

OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens

De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens De omgevingsvergunning en geografisch gekoppelde gegevens OMGEVINGSLOKET 27 NOVEMBER 2014 Overzicht Geodata in de vergunningsaanvraag De ruimtelijke omgevingscheck en dxf GDI-knooppunt mercator en het

Nadere informatie

AGIV-reporter. Tom Van Herck relatiebeheerder AGIV

AGIV-reporter. Tom Van Herck relatiebeheerder AGIV AGIV-reporter Tom Van Herck relatiebeheerder AGIV OPEN DATA GEOPUNT BIJHOUDING GRB DIGITAAL HOOGTEMODEL VLAANDEREN CRAB KLIP OPEN DATA Open data Een schat aan informatie Open is nu echt open download en

Nadere informatie

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens

Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas. Harry Pergens Samen een half uurtje delen met Roer en Overmaas Harry Pergens Waarom sta ik hier Ervaringen bij de vervanging van IRIS bij Roer en Overmaas samen met jullie te delen Daarmee een bijdrage te leveren aan

Nadere informatie