Sessie 5 Afspraken moeilijke momenten op cursus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sessie 5 Afspraken moeilijke momenten op cursus"

Transcriptie

1 Sessie 5 Afspraken moeilijke momenten op cursus Waar mensen samen zijn, worden er uiteraard afspraken gemaakt. Goede afspraken maakt immers goede vrienden. Mogelijke elementen van afspraken Praktische afspraken: o uur opstaan o etensuren o stipt beginnen o afwasschema / tafels dekken o deelnemerslijsten o afspraken rond verlaten van het terrein o roken waar en wanneer o barsysteem o uur slapengaan Houding en visie t.o.v. druggebruik, alcoholgebruik, roken, en mogelijke gevolgen die verbonden zijn aan het overtreden van deze afspraken Stijl op cursus (vb. al dan niet uniform dragen, respect voor de bewoners van de gemeente waar je op cursus bent, ) Verwachting tot enthousiaste medewerking uitspreken Een aantal bedenkingen Het is niet slecht ook héél (op het eerste zicht) evidente dingen in je afspraken op te nemen. Idee van een learning contract: Na het formuleren van verwachtingen bij het begin van de cursus, de deelnemers zélf laten verwoorden wat ze denken dat nodig is om die verwachtingen te bereiken. Dit zijn niet alleen individuele verantwoordelijkheden, maar ook verantwoordelijkheden tegenover elkaar en tegenover de cursusgevers. Bijvoorbeeld welke houding ze verwachten van elkaar (hoe respecteer ik de mening van de anderen, hoe geven we feedback op elkaar), wat een belemmering is om iets bij te leren (bv.voldoende pauzes maar dan ook niet te laat komen zodat de sessies altijd uitlopen) Je kan daarover een brainstorm houden, op een flap schrijven en er naar verwijzen tijdens de cursus als het nodig zou zijn. Vraag jezelf steeds af waarom je rond een bepaald punt een afspraak wilt hebben en maak dit ook duidelijk aan de cursisten. Het onuitgesprokene (de kern van je cultuur, wat je zo evident vindt, maar dat misschien niet voor iedereen is) wordt uitgesproken en duidelijker voor de rest Het is ook belangrijk om als cursusgever expliciet te zeggen waarom je rond bepaalde punten een afspraak wil hebben. Dit is jezelf verantwoorden, aangeven wat je belangrijk vind. Ook hier weer: de eigen reactie in vraag kunnen stellen, is het begin van intercultureel leren. Een volgende stap is te zien dat er verschillen zijn in mogelijke reacties en dit proberen van zoveel mogelijk kanten te bekijken. Laat de deelnemers participeren aan het maken van afspraken. Dit wil niet zeggen dat ze daarom zelf alles moeten bepalen. Het waarom is hier minstens even belangrijk. Iedereen laten participeren aan het tot stand komen van de regels heeft het voordeel dat Instructeur Afspraken moeilijke momenten op cursus Pagina 1 van 6

2 de afspraken beter gedragen zijn en dat de deelnemers elkaar beter begrijpen. Het draagt ook bij tot een goede cursussfeer. Over omgaan met conflicten Afspraken die niet nagekomen worden lokken soms conflicten uit. Uiteraard zijn hier verschillende manieren om te reageren Iedereen die ooit in groep heeft samengewerkt, zal kunnen beamen dat conflicten deel uitmaken van de realiteit. Steeds wanneer er in groep wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk thema of probleem, speelt er een veelheid aan meningen en belangen mee. Soms zijn deze meningen onverenigbaar en wil men toch de eigen mening doorgevoerd zien. Deze situatie kan een aanleiding zijn tot een conflict. Het is dan aan de groep zelf om met het conflict om te gaan. Conflicthantering is een essentiële vaardigheid. Vaak lukt het de groep om aan conflicten het hoofd te bieden, maar het is ook denkbaar dat de groep zelf niet in staat is om een conflict op te lossen. Wat is een conflict? Een conflict is een botsing van belangen bij twee of meer partijen. Het bereiken van het doel van de ene persoon verhindert het bereiken van het doel van een ander. Er zijn twee essentiële voorwaarden om van een conflict te spreken: schaarste gemeenschappelijk belang (ook wel onderlinge afhankelijkheid genoemd). Schaarste houdt in dat de doelstellingen van meerdere personen niet vervuld kunnen worden omdat er te weinig middelen (materieel of immaterieel) zijn. Daarnaast is er bij een conflict ook sprake van een gemeenschappelijk belang, dit wil zeggen dat men uiteenlopende doelstellingen niet naast elkaar kan realiseren, maar men is ook niet volledig afhankelijk van de andere groepsleden. Een conflict kan gesitueerd worden op twee dimensies: een inhoudelijke dimensie (taak) een emotionele dimensie (relatie) De inhoudelijke dimensie heeft betrekking op andere informatie, andere inzichten, andere rolverwachtingen die elke persoon binnen een conflict kan hebben. De emotionele dimensie heeft betrekking op het zelfconcept en de relatie met de ander. Conflicten kunnen zeer emotioneel geladen en stresserend zijn; mensen kunnen teleurgesteld worden en wantrouwen krijgen tegenover de andere. Maar toch kunnen conflicten positief benaderd worden. Ze bieden mogelijkheden aan de groep. Ze vergroten de energie van de betrokken partijen, ze schudden mensen wakker. Conflicten zijn ook een ontmoetingspunt: de ander wordt belangrijk genoeg om mee te ruziën. Door conflicten krijgt men eigenlijk een zicht op de fundamentele waarden van de anderen en van zichzelf. Vaak zijn deze waarden niet zo verschillend, maar wel de middelen die men voor ogen heeft. Dit heeft tot gevolg dat conflicten groepsleden dichter bij elkaar kunnen brengen of op zijn minst dat men inzicht krijgt in datgene waaraan men zelf veel belang hecht. Een ander positief aspect is dat een conflict mensen dwingt creatief te denken over oplossingen en strategieën voor hun handelen, waardoor nieuwe benaderingen worden uitgeprobeerd. Een conflict vraagt immers om een verduidelijking van de situatie en een uiteenzetting van de verschillende standpunten. Beter voorkomen dan genezen! Conflicten ontstaan vaak door onduidelijkheid, door gebrekkige of onvoldoende overleg met elkaar of door te weinig te praten. Daarom kan Instructeur Afspraken moeilijke momenten op cursus Pagina 2 van 6

3 de nadruk liggen op het verbeteren van die contacten met andere mensen: preventief een conflict voorkomen. Er zijn twee manieren om een conflict te voorkomen: maken van afspraken tussen mensen; wijzigen van de manier waarop de organisatie is ingericht. Thomas Kilmann: model Het gedrag van mensen in conflictsituaties kan beschreven worden op grond van twee dimensies: taakgerichtheid (in eigen belangen voorzien, zorg voor -en gerichtheid op - het eigen resultaat) relatiegerichtheid (in de belangen van anderen voorzien, zorg voor -en gerichtheid - op de relatie met de ander). Deze dimensies kunnen in een diagram worden omgezet in combinatie met vijf stijlen van conflicthantering. De stijl is de manier waarop wordt omgegaan met het conflict. TAAK Forceren Samenwerken Compromis Vermijden Gladstrijken RELATIE Forceren (9.1.-stijl) Bij het hanteren van deze stijl is men zeer taakgericht en weinig relatiegericht. De conflictsituatie wordt gezien als een zaak van winnen of verliezen. De wederzijdse belangen worden gezien als elkaar uitsluitend. Men is georiënteerd op macht. Deze stijl kan herkend worden aan het feit dat tegenstellingen de kop worden ingedrukt en dat men zich inspant om zijn zin te krijgen. Het resultaat telt! De mening van de ander wordt overschreeuwd. Dit alles heeft tot effect dat het conflict niet opgelost is. De verliezer voelt zich klein gemaakt en is niet meer gauw te motiveren tot samenwerking met de winnaar. Er is wantrouwen, distantie en geen of gebrekkige communicatie tussen beide. In noodsituaties, waarbij een snelle, beslissende actie noodzakelijk is of bij onderwerpen die van levensbelang zijn voor het voortbestaan. Gladstrijken (1.9.-stijl) Iemand die zich van deze stijl bedient, is weinig taakgericht en erg relatiegericht. Conflicten moeten voorkomen worden, want menselijke relaties zijn zo kwetsbaar. Instructeur Afspraken moeilijke momenten op cursus Pagina 3 van 6

4 Gladstrijken toont zich in het tegengaan van de uiting van negatieve gevoelens en het vermijden de ander te kwetsen/frustreren. Pijnlijke onderwerpen snijdt men niet aan. Deze stijl heeft tot gevolg dat tegenstellingen niet worden doorgewerkt en dat conflicten niet worden opgelost. Men geeft geen reële feedback op elkaars functioneren. Verder kan het verwijzigen van meningen leiden tot stressen en soms tot plotse (onbegrepen) uitbarstingen. Verder zal de persoon die zich gemakkelijk aanpast vlugger uitgebuit worden. Als je eigen doelstellingen wilt opofferen om later nog steeds een goede relatie te hebben of in situaties waar harmonie en stabiliteit belangrijk zijn. Vermijden (1.1.-stijl) In het gebruiken van vermijding als strategie bij conflicthantering stelt men zich niet taakgericht noch relatiegericht op. Men neemt een houding aan van onverschilligheid voor de onderlinge relaties en wanneer tegenstellingen zich voordoen, trekt men zich terug. Men kan deze stijl herkennen aan het diplomatiek omzeilen van een conflictueus onderwerp. Vermijden heeft als effect dat tegenstellingen en conflicten evenmin worden opgelost. Men ontziet elkaar en men neemt elkaar nauwelijks nog ernstig. Bij oppervlakkige zaken en situaties, waarbij dringende onderwerpen eerst opgelost moeten worden of als de kosten van een directe confrontatie niet opwegen tegen de baten. Ook bij een hevig conflict, waarbij een afkoelingsperiode noodzakelijk is of waarbij nieuwe informatie gezocht moet worden om verder te discussiëren, kan dit een aangewezen stijl zijn. Compromis (5.5.-stijl) In dit geval is men matig taakgericht en matig relatiegericht. Men zoekt naar een (tijdelijke) tussenoplossing waarin iedere partij zich kan vinden en waarin beide toegevingen doen. Men kan deze stijl herkennen aan het zoeken naar een voor allen leefbare situatie. Het effect van een compromis is de vrees dat het bereikte compromis teniet zal worden gedaan omdat de verschillende partijen toch het gevoel hebben dat ze tekort zijn geschoten. Nadeel is ook dat het veel tijd en energie vraagt en de besluitvaardigheid daalt. De situatie is het niet waard om een conflict uit te lokken. Iedere partij moet iets van zijn standpunt terugvinden in de oplossing. Zeker bij partijen met gelijke macht is deze stijl aan te raden. Ook wanneer een tijdelijke oplossing wenslijk is voor een complexe situatie. Cfr. 2 mensen willen allebei de sinaasappel die in de mand ligt. Na een discussie beslissen ze om elk de helft te krijgen. Samenwerken (9.9.-stijl) Deze stijl is zowel taakgericht als relatiegericht. Er wordt samen met de ander naar een alternatief gezocht om tegemoet te komen aan de belangen van beide partijen. Er is dus een dubbele winstsituatie. Bij deze stijl wordt ervan uitgegaan dat tegenstellingen en conflicten inherent zijn aan de menselijke samenwerking en dus niet bij voorbaat afgekeurd moeten worden. Deze stijl kan herkend worden aan de twee elementen: confronteren (open communicatie, ophelderen van misverstanden, het analyseren van de oorzaken) en probleemoplossing (zoeken naar een reële oplossing van het probleem die voor alle partijen acceptabel is). Het effect van samenwerken is dat tegenstellingen en conflicten vaak goed en blijvend zijn opgelost. Daarenboven voelt iedereen zich betrokken bij het bereikte resultaat. Instructeur Afspraken moeilijke momenten op cursus Pagina 4 van 6

5 Nadelen zijn dat dit veel tijd en energie vraagt en niet iedereen opgewassen is tegen open communicatie. Sommigen gebruiken deze stijl uit angst om zelf risico s te nemen en dus spreiden ze de verantwoordelijkheid. Als er een oplossing moet zijn waar alle partijen zich in vinden en/of de inzet en de medewerking voor het uitvoeren van de overeengekomen oplossing nodig zijn. Cfr. 2 mensen willen allebei de sinaasappel die in de mand ligt. Na een heftige discussie over wie de sinaasappel mag hebben, beslissen ze dat de ene het vruchtvlees krijgt en de andere de schil. Nu blijkt immers dat de ene de sinaasappel nodig had om de schil te drogen en de andere wilde de sinaasappel gewoon opeten. Beide kregen wat ze wilden. De aanpak van een conflict blijft situationeel bepaald. Er is dus niet één stijl die beter is dan de andere. Alle vijf de stijlen kunnen nuttig en effectief zijn in bepaalde conflictsituaties. Opmerking: Dit is slechts een model, een manier om te kijken naar de werkelijkheid. Er zijn ook nog andere manieren waardoor een conflict opgelost wordt. In bepaalde gevallen kan de reden van het conflict gewoon weggenomen worden. Voorbeeld: 2 kinderen hebben ruzie over een bal. Op een bepaald moment wordt de bal weggehaald door de leerkracht. Het probleem is op dat moment weggenomen. Ook kan het zijn dat één van de kinderen bijvoorbeeld plots een skateboard ziet en nu daar liever mee wilt spelen. Omgaan met een conflict: concreet - Respecteer de andere partij: gebruik geen afmakers ( goed hoor, je hebt gelijk. ) of etiketten ( je bent nu eenmaal lui. ) - Zeg duidelijk wat je wilt: gebruik IK-boodschappen i.p.v. jijen - Haal geen derden aan ( Jan vindt ook dat jij ) - Wees assertief en wacht niet tot je bom barst! - Luister actief (verdraai geen woorden of overdrijf of trek andermans woorden niet in het belachelijke) - Spreek over NU (geen oude koeien uit de sloot halen) en vermijd de woorden nooit of altijd ( Jij moet altijd gelijk hebben ). De betrokken buitenstaander - conflictbemiddeling Soms krijgt iemand de rol toebedeeld om een conflict tussen 2 partijen tot een oplossing te helpen brengen. Als cursusgever of als hoofdbegeleiding komt deze situatie regelmatig voor. Het doel van conflictbemiddeling is - de spanning tussen de partijen te reduceren - het functioneren van beide partijen in het sociaal systeem te herstellen Afhankelijk van de situatie kan de bemiddelaar verschillende tactieken gebruiken. De meest voorkomende zijn: Arbitrage Bij arbitrage doe je een bindende uitspraak over het conflict. Je treedt als scheidsrechter op en soms heeft dit op zich al een preventieve werking. Als scheidsrechte moet elke schijn van partijdigheid vermeden worden. Vaak moet de scheidsrechter zorgen dat de communicatie weer op gang komt tussen de conflicterende partijen. Instructeur Afspraken moeilijke momenten op cursus Pagina 5 van 6

6 Als de oorzaken van het conflict gezocht moeten worden; als er een compromis mogelijk is. Bemiddeling Doel van bemiddeling is de impasse waarin de partijen zich bevinden te doorbreken. De bemiddelaar zorgt dat alle standpunten en argumenten gehoord worden en kan zelf nog informatie bijdragen. Hij zorgt ervoor dat er terug naar elkaar geluisterd wordt. De bemiddelaar moet hierbij als onafhankelijk ervaren worden. Een tweede doel is de sfeer te neutraliseren door de kans te geven om emoties te uiten voor er weer inhoudelijk gewerkt wordt. Als er ruimte is voor open communicatie, mogelijkheid tot een aanvaardbaar compromis. Machtsingreep Je hakt als leidinggevende de knopen direct door. Je zegt aan de conflicterende partijen hoe het conflict beslecht wordt. Als het conflict te veel geëscaleerd is of als de tijd dringt. Of ook als alle andere interventiemethoden gefaald hebben. Instructeur Afspraken moeilijke momenten op cursus Pagina 6 van 6

HOOFDSTUK 8 DE TOPMANAGER EN HET HANTEREN VAN CONFLICTEN

HOOFDSTUK 8 DE TOPMANAGER EN HET HANTEREN VAN CONFLICTEN DE 'TOP'-MANAGER ALS PRESTATIEGERICHTE LEIDINGGEVER HOOFDSTUK 8 HOOFDSTUK 8 DE TOPMANAGER EN HET HANTEREN VAN CONFLICTEN Als mensen moeten samenwerken, zijn meningsverschillen, misverstanden en conflicten

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

PRATEN MET KINDEREN OP SCHOOL EN IN DE KLAS

PRATEN MET KINDEREN OP SCHOOL EN IN DE KLAS PRATEN MET KINDEREN OP SCHOOL EN IN DE KLAS Nicole M.C. van As en Jan M.A.M. Janssens sectie Orthopedagogiek; gezin en gedrag KU NIJMEGEN 1. Inleiding In 1995 is door ons de cursus Praten met kinderen

Nadere informatie

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken Training Functioneringsgesprekken Functioneringsgesprekken 1 Itineris Functionerings- en evaluatiegesprekken deel 1 Functionerings- en evaluatiegesprekken wat zijn ze? Visie rond functionerings- en evaluatiegesprekken

Nadere informatie

VERGADEREN EN EVALUEREN

VERGADEREN EN EVALUEREN VERGADEREN EN EVALUEREN Deze bundel hoort thuis in het deel De handschoen opnemen 1 WAAROM VERGADEREN? Momenten waarop de hele leidingsploeg samenzit, zijn heel belangrijk voor het bestaan van je groep.

Nadere informatie

Hoe motiveer ik mijn manager

Hoe motiveer ik mijn manager Hoe motiveer ik mijn manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Teleurstelling 4 3 Zorgen 6 4 Assertiviteit 11 4.1 Sub assertief 11 4.2 Agressief 12 4.3 Assertief 12 5 Verbinding 14 6 Slot 15 Alles uit

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Conflictoplossing. Er is meer mogelijk dan u denkt.

Conflictoplossing. Er is meer mogelijk dan u denkt. Conflictoplossing. Er is meer mogelijk dan u denkt. Conflictoplossing in het onderwijs Mr Antoinette Cluitmans, mr Ellen van Domburg, mr Thérèse Penders en mr Bas Vorstermans Conflicten op scholen Elke

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Over Dingerdis Customer Care

Over Dingerdis Customer Care Ronald Dingerdis Over Dingerdis Customer Care Dingerdis Customer Care helpt bedrijven om het klantgericht werken te optimaliseren. Waarschijnlijk denk je bij de term klantgericht werken direct aan je externe

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

COMMUNICATIE. Een uitgave van

COMMUNICATIE. Een uitgave van COMMUNICATIE Een uitgave van IMPULS, Willem Huveneerstraat - 3200 Aarschot tel 016 56 95 68 - fax 016 56 15 70 www.impulsvorming.be - info@impulsvorming.be 1 MEER ZEGGINGSKRACHT VERWERVEN, VAN MONOLOOG

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Pesten Basisprincipes & concrete werking in Stella Maris. Basisprincipes. 1. Preventie. 2. Interventie op drie niveaus. 3.

INHOUDSTAFEL. Pesten Basisprincipes & concrete werking in Stella Maris. Basisprincipes. 1. Preventie. 2. Interventie op drie niveaus. 3. INHOUDSTAFEL Pesten Basisprincipes & concrete werking in Stella Maris Basisprincipes 1. Preventie 2. Interventie op drie niveaus 3. Nazorg Pesten Aandachtspunten bij een eerstelijnsinterventie A. Schuld

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

DE MENTALITEITENTHEORIE

DE MENTALITEITENTHEORIE DE MENTALITEITENTHEORIE Samenvatting In de mentaliteitentheorie wordt uitgegaan van de doorwerking van angst en onzekerheid in het menselijk bestaan. Angst en onzekerheid worden van buitenaf opgeroepen

Nadere informatie

jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA

jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA jongeren en drugs Nuttige Info voor ouders OVER DRUGS, ALCOHOL, GOKKEN EN NIEUWE MEDIA 1 Wegwijs Je maakt je zorgen over het druggebruik van je zoon of dochter. Je wilt meer informatie over bepaalde producten.

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

HANDLEIDING. Excellent onderhandelen. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Excellent onderhandelen. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Excellent onderhandelen TFC TrainingsMedia CMI Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Getting to Yes In Nederland en België uitgebracht door: TFC TrainingsMedia,

Nadere informatie

Jongeren en druggebruik

Jongeren en druggebruik Jongeren en druggebruik een leidraad voor ouders Voorwoord Ouders - en ook andere opvoeders - zijn als de dood voor "drugs". Blijkbaar zorgt dit thema, door hun bezorgdheid en liefde voor opgroeiende kinderen,

Nadere informatie

Samenvatting workshop 8 maart - Omgaan met tegenstrijdige belangen

Samenvatting workshop 8 maart - Omgaan met tegenstrijdige belangen 1 Samenvatting workshop 8 maart - Omgaan met tegenstrijdige belangen Context Workshop Iedere directeur herkent deze situatie: enerzijds heb je een duidelijke mening of oplossing en die wil je gerealiseerd

Nadere informatie

PESTPROTOCOL MENCIA SANDRODE. Zundert

PESTPROTOCOL MENCIA SANDRODE. Zundert PESTPROTOCOL MENCIA SANDRODE Zundert INHOUDSOPGAVE Vooraf 2 Pesten Wat is pesten? 3 Hoe wordt er gepest? 3 De gepeste leerling 4 De pester 4 De meelopers en de andere leerlingen 4 Het aanpakken van pesten

Nadere informatie

f ight, f light or f ace it? aandacht voor effectieve conflicthantering op de werkplek

f ight, f light or f ace it? aandacht voor effectieve conflicthantering op de werkplek f ight, f light or f ace it? aandacht voor effectieve conflicthantering op de werkplek Conflict Verschil van mening, botsing, strijd Arbeidsconflict: conflict tussen werknemer en werkgever Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Namens alle medewerkers van Houthoff Training & WAT IS ASSERTIVITEIT?

Namens alle medewerkers van Houthoff Training & WAT IS ASSERTIVITEIT? NIEUWSBRIEF V O O R J A A R 2 0 0 5 Krachtig in het contact maken met ieders (verborgen) talenten. Beste lezer, deze voorjaarsnieuwsbrief staat geheel in het teken van assertiviteit. Waarom, vraagt u zich

Nadere informatie

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES TEST 01 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie? Op

Nadere informatie