Module Projectmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module Projectmanagement"

Transcriptie

1 Module Projectmanagement 1 Inleiding Deze module geeft een inleiding op de projectmatige aanpak. In het bedrijfsleven maar ook op school wordt projectmanagement (veelvuldig) toegepast om bepaalde taken tot een goed einde te brengen. Deze module wil de basiskennis projectmanagement aanreiken en studenten helpen om deze kennis in praktijk om te zetten op school en later gedurende de professionele loopbaan. Hoewel niet iedere praktijkopdracht die studenten tijdens hun studie uitvoeren strict genomen een project kan worden genoemd, kunnen ze ook in die gevallen baat hebben bij een projectmatige aanpak. Eerst worden de definities van een project en van projectmanagement onder de loep genomen. Daarna worden de verschillende fases van een project bekeken. 2 Begrippen: project en projectmanagement 2.1 Project Definitie "Een project is een tijdelijke onderneming die gericht is op het creeëren van een uniek product of dienst." (PMBOK, 1996) De projectaanpak is niet altijd geschikt. De keuze ervoor ligt voor de hand als het resultaat duidelijk vastgelegd is, als het om een 1-malige prestatie gaat die nieuwe elementen bevat. Is dit zo, kan men een project opstarten. Dit houdt afspraken in met een opdrachtgever over begin- en einddatum, de opdracht, de beperkingen (middelen). Meestal wordt er in teamverband gewerkt door mensen van verschillende departementen binnen de organisatie en eventueel van daarbuiten Kenmerken van een project Een project heeft volgende kenmerken: het resultaat is duidelijk vastgelegd en het gaat om een 1-malige inspanning die nieuwe elementen bevat; een project heeft een opdrachtgever met wie afspraken over gewenste resultaat en opdracht worden gemaakt; de begin- en einddatum staan vast; er zijn beperkende randvoorwaarden op gebied van geld, menskracht en middelen; in het project wordt aan één gezamenlijk doel gewerkt door mensen met verschillende deskundigheden afkomstig van verschillende onderdelen van het bedrijf, (soms) ook van buiten de organisatie; een project moet opgezet worden, je kunt niet lukraak aan een taak beginnen en het werk 'project' noemen. Een project kent een specifieke organisatie en doorkruist de normale structuren binnen een bedrijf. (7) Projectmanagement Kristien Melaerts 1

2 2.2 Projectmanagement Elk project creeërt een vorm van verandering. Verandering roept weerstand op. Het beheer van de verandering is bijgevolg erg belangrijk voor het succes van het project. "Projectmanagement is het toepassen van kennis, vaardigheden, tools en technieken op projectactiviteiten om de noden en de verwachtingen van de belanghebbenden te vervullen of te overstijgen." (PMBOK, 1996) Projectmanagement gaat over de verantwoordelijkheid voor het bereiken van het eindresultaat. De basis van projectmanagement wordt ook wel 'duivelsdriehoek' genoemd. Je moet jongleren met tijd, kost en kwaliteit om het resultaat te behalen. De kans op slagen is niet gekend voor je begint. Uit cijfergegevens over het welslagen van projecten komt het belang van motivatie en visie duidelijk naar voren. (The Standish Group Project Leadership Conference Chicago Presentation, juni 1995) 2.3 Projectfasen Overzicht van de projectfasen Een algemeen gebruikelijke fasering ziet er als volgt uit: initiatiefase; definitiestudie; ontwerp; voorbereiding; realisatie implementatie; nazorg. Het Projectmanagement Institute gaat uit van 4 fasen: de opstartfase; de planningsfase; de uitvoering; de evaluatie. Elk van deze fasen wordt nu besproken. 2.4 Opstartfase Veel projecten starten omwille van een probleem. In deze fase wordt de doelstelling van het project bepaald en duidelijk afgebakend. Het moet duidelijk zijn welke specifieke delen al dan niet tot het project behoren. De afbakening van de projectopdracht wordt ook wel reikwijdte of 'scope' genoemd. Projectmanagement Kristien Melaerts 2

3 Daarbij is het stellen van prioriteiten belangrijk. Dat wordt duidelijk in volgende tabel waarbij het de regel is om 1 kruisje per kolom te plaatsen. Tijd Kosten Kwaliteit optimaliseren beperken aanvaardbaar houden x x x Communicatie met de opdrachtgever is erg belangrijk. De doelstelling wordt met de klant besproken die akkoord gaat (of niet). Indien niet leiden verdere besprekingen tot een onderling goedgekeurde doelstelling. De doelstelling moet een duidelijke omschrijving van het tastbare, zichtbare resultaat op het einde van het project, samengevat in 1 zin. De doelstelling moet 'SMART' omschreven zijn: Specifiek: heeft iedereen hetzelfde voor ogen?; Meetbaar: wanneer weet ik dat ik het bereikt heb?; Aanvaard: staat iedereen erachter (opdrachtgever, projectmanager, team)?; Realistisch: is het haalbaar?; Tijdsgebonden: staat er een einddatum op?. Eens je weet waar men naartoe wil, moet elke persoon dat kunnen vertalen naar zichzelf. De eerste vraag die mensen zich stellen als ze over een toekomstige verandering of een nieuw project vernemen is: what s in it for me (WIIFM) of wat betekent dat concreet voor mij? Alle vragen kunnen niet bij aanvang beantwoord worden. Het procesverloop en het vermoedelijk tijdstip van beslissingen wordt best meegedeeld om de onzekerheid en/of angst te beperken van de medewerkers van de organisatie. De opstartfase is de investeringsfase. Alle tijd, moeite en middelen die hierin worden geïnvesteerd, worden teruggewonnen in de volgende fasen. Goed begonnen is half gewonnen. 2.5 Planning Wat In de planningsfase wordt verdergebouwd op de doelstelling. De techniek van mijlpalenplanning komt hierbij erg van pas. Een mijlpaal is een tussentijds resultaat. Als een mijlpaal niet bereikt wordt, kan het eindresultaat niet bereikt worden. Ook deze mijlpalen moeten 'SMART' omschreven worden. Projectmanagement Kristien Melaerts 3

4 Efficiënte mijlpalen zijn: tussentijdse resultaten, géén activiteiten; controlepunten in tijd en inhoud; beperkt in aantal (10-15); gespreid over de looptijd van het project; binair (ja/nee); kritisch, geven belangrijke beslissingen aan die moeten genomen worden (door opdrachtgever en projectmanager) en leiden samen tot de doelstelling. Een mijlpalenplan wordt vaak opgesteld via creatieve planning of brainstorming. Een goede visuele weergave van het mijlpalenplan bevordert de controle en ondersteunt de communicatie. De mijlpalen blijven onveranderd gedurende de looptijd van het project (op voorwaarde dat de doelstelling niet wijzigt) Hoe Hoe omvangrijker en ingewikkelder een projectopdracht is, des te moeilijker is het om die te plannen. Het is verstandig om een project onder te verdelen in taken en/of activiteiten en/of deelprojecten. M.a.w. je deelt een project op in fasen en /of maakt een werkverdelingsstructuur (WVS). Bij kleinere projecten kan je kiezen tussen beide methoden, bij grotere projecten worden beide naast mekaar gebruikt Werkverdelingsstructuur (WVS) Als men het geheel splitst in logische taken, spreekt men van een werkverdelingsstructuur. Zo zal bvb. een project assortimentsuitbreiding uitgaan van 3 productgroepen waarvoor deelresultaten moeten worden bereikt en waarbij de productgroepen worden uitgesplitst per regio Fasering Er zijn 2 hoofdmethoden om te faseren: lineair en iteratief. In een opleiding wordt meestal gekozen voor een lineaire fasering, waarbij stap voor stap het uiteindelijke resultaat wordt bereikt. De fasen worden hierbij na elkaar uitgevoerd. De techniek van de mijlpalenplanning is zo n lineaire methode. Projectmanagement Kristien Melaerts 4

5 Een andere variant van lineaire fasering is System Development Methodology (SDM). SDM is een methode om het management in staat te stellende ontwikkeling van automatiseringsprojecten te beheersen. SDM onderscheidt volgende fasen: - definitiestudie; - basisontwerp; - detailontwerp; - realisatie; - invoering; - gebruik en beheer. Daarnaast is de informatieplanning (rapporteren: hoe wat wanneer en afstemmen en controleren) van belang. Via SDM komt men langzaam maar zeker tot een resultaat. Strikt genomen, levert een project een enorme papierwinkel op. Voor kleinere projecten worden daarom best enkel de relevante gegevens per fase vastgelegd (zonder afstemmen en controleren). Bij een iteratieve fasering wordt in cycli gewerkt. Aan het einde van een cyclus wordt een product opgeleverd dat in de praktijk wordt getest. In een volgende cyclus wordt het product verbeterd, tot een goed werkend eindresultaat wordt behaald. In dat verband gebruikt men vaak het de PDCA-cyclus om te itereren doorheen een activiteit (Plan Do Check Act). De iteratieve tegenhanger van SDM is Dynamic System Development Method (DSDM). Kenmerkend voor iteratieve methoden in de automatisering is het feit dat de gebruikers van begin tot einde betrokken zijn bij het project. DSDM kent 5 fasen: - éénmalig haalbaarheidsonderzoek; - éénmalige bedrijfsanalyse; - functionele model iteratie: werkend prototype; - ontwerp en bouw iteratie: verfijnen functionele prototype; - implementatie: plaatsen in productieomgeving en opleveren; Belengrijke delen van het systeem kunnen via DSDM snel worden geleverd. Maar er is ook een keerzijde. DSDM legt een enorm beslag op de organisatie. Gebruikers nemen naast hun gewone werk deel aan allerlei workshops i.v.m. het project Wie Bij een project zijn veel (groepen van) mensen betrokken. De 4 belangrijkste zijn: de opdrachtgever: 'sponsor' van het project; de projectleider: verantwoordelijke voor het project; het team: de projectgroepleden; Projectmanagement Kristien Melaerts 5

6 de stuurgroep: zorgt voor aansluiting van het project bij het bedrijf Opdrachtgever De opdrachtgever verbindt de organisatie en de projectgroep. Hij moet knopen doorhakken bij problemen en hoog genoeg geplaatst zijn om dat te doen. Afhankelijk van de grootte van een project is de opdrachtgever een diensthoofd of een directeur. De opdrachtgever bakent mee de opdracht af en communiceert op regelmatige basis met de projectleider (zie ) Projectleider De projectleider wordt aangeduid door de opdrachtgever. Hij bereidt het project voor, waarna het team wordt samengesteld. De projectleider zorgt voor een goede samenwerking binnen de groep en bewaakt de planning. Hij zorgt voor het welslagen van het project. De projectleider kan van binnen of van buiten de organisatie gekozen worden. Iemand van de eigen organisatie kent de mensen en de organisatie. Iemand van buitenaf aantrekken is duurder. Als het gaat om projecten die grote veranderingen met zich zullen meebrengen in de organisatie (bvb. nieuw informatiesysteem) is een buitenstaander een goede keuze. Veranderingen roepen weerstand op en brengen moeilijkheden met zich mee. Een buitenstaander kan zich objectiever opstellen. Als de projectleider is gekozen wordt de opdracht afgebakend en de doelstellingen geformuleerd in samenspraak met de opdrachtgever. Er wordt nagedacht over kosten en tijd. Daarnaast worden duidelijke afspraken gemaakt om conflicten tussen de projectleider en tussen de hiërarchische chefs van de projectgroepleden te vermijden. Als de projectleider van buitenaf komt, wordt vaak een 'coach' aangesteld om de projectleider vertrouwd te maken met de gebruiken van de organisatie. Uiteindelijk wordt een projectovereenkomst gesloten waarin volgende zaken zijn opgenomen: opdrachtomschrijving; aanpak; planning; financiële- en juridische aspecten Projectgroep De leden van de projectgroep of het team staan in voor de taakuitvoering. Bij grote taken worden vanuit de werkgroep 1 of meer werkgroepen opgericht om deelopdrachten uit te werken. Projectmanagement Kristien Melaerts 6

7 Wanneer een team evenwichtig is samengesteld (qua capaciteiten en persoonlijkheden) wordt de effectiviteit ervan bevorderd. De individuele verantwoordelijkheden van elk teamlid kunnen in een matrix (spelers/mijlpalen) worden vastgelegd (zie voorbeeld). Moeder Vader Zoon 6 jaar Dochter 4 jaar Winkelier Menu bepaald L Inkopen gedaan L Diner bereid L Diner beëindigd L Afwas gedaan L voert uit, L is verantwoordelijk Stuurgroep De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers (meestal hoofden) van alle (belangrijke) afdelingen die bij het project betrokken zijn. Een stuurgroep heeft sturende taken: zij bewaakt de vooruitgang, het budget, Bij grotere projecten zal de stuurgroep als opdrachtgever fungeren Wanneer Eens de verantwoordelijkheden per teamlid zijn vastgesteld, kan de planning opgesteld worden in functie van inspanning, beschikbaarheid en wachttijd. De geleverde inspanningen worden meestal uitgedrukt 'aantal mandagen'. Een mandag staat dan bvb. voor een werkdag van 8 uur. Naargelang van de beschikbare tijd kunnen meer of minder leden tegelijkertijd ingezet worden voor een bepaalde taak. Sommige zaken zijn echter niet comprimeerbaar! De planning houdt ook rekening met wachttijd of doorlooptijd. Het Gantt-schema wordt gebruikt om de planning i.v.m. de menselijke middelen weer te geven (wie wat wanneer). ID Task Name 1 Menu bepaald 2 Inkopen gedaan 3 Diner bereid 4 Diner beëindigd 5 Afwas gedaan 03 Mar '03 10 Mar '03 17 Mar '03 24 Mar '03 M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F Het mijlpalenplan wordt vervolledigd door een datum per mijlpaal vast te leggen. Zo is het klaar als instrument voor opvolging. Projectmanagement Kristien Melaerts 7

8 Overzicht van en inzicht in de benodigde activiteiten maakt het mogelijk om te bepalen welke activiteiten noodzakelijk zijn. Dit gebeurt bvb. aan de hand van een MoScOw-analyse: Must be done, Should be done en Will not be done. 2.6 Uitvoering De officiële start van het project is de 'kick-off' vergadering. Vanaf dan bevindt het project zich in de uitvoeringsfase. De uitvoeringsfase is een kostelijke fase. De belangrijkste aspecten van deze fase zijn activiteitenplanning, opvolging, rapportering, communicatie en bijsturing. De activiteiten van de teamleaden worden nog meer in detail gepland, de planningshorizon beslaat zo n 2 tot 6 weken. Voor de visuele weergave van de activiteitenplanning gebruikt men vaak de strokenplanning ( rolling-wave - planning). Handig om weten: mensen houden zich gemakkelijker aan zelf opgegeven planning. Uiteindelijk moet de projectleider het team en zichzelf zover krijgen om met de juiste visie en motivatie tot het uiterste te gaan. De focus moet liggen op het team, niet op de schema s. De opvolgingsvergaderingen leveren de basis voor de rapporten. In de rapportering dient het oorspronkelijk plan als basis. Er wordt gefocust op tijd, kwaliteit, en kosten en gedacht aan heden, verleden en toekomst. Korte en duidelijke rapporten verdienen de voorkeur. Op het einde van de fase worden de laatste activiteiten afgerond en wordt het resultaat opgeleverd Prince2 Prince2 is een methode om de voortgang van een project (ICT of andere) te beheren. Er zitten ook een aantal elementen in die nuttig kunnen zijn tijdens een opleiding. Volgende figuur toont de 8 processen die bij Prince2 worden onderscheiden (7). De processen aangeduid in vet geven aan welke processen gecombineerd worden met een fasering zoals SDM of DSDM. Projectmanagement Kristien Melaerts 8

9 dirigeren van een project initiëren van een project managen faseovergangen opstarten van een project beheersen van een fase afsluiten van een project managen productoplevering plannen van een project 2.7 Afronding Het doel is bereikt. De afronding is het moment bij uitstek om te feesten en om iedereen te bedanken. Op dit moment kan je ook terugblikken en nadenken hoe je het in een volgend project nog beter kan doen. 2.8 Opdrachten 1. Toets 3 opdrachten in het kader van je opleiding aan de 6 kenmerken van een project. Geef per opdracht aan in hoeverre het werkelijk projecten betreft. Indien nodig: hoe kan je ze projectmatiger aanpakken? 2. Bedenk zelf enkele voorbeelden van SMART -doelstellingen. 3. Zoek op internet een uitgewerkt voorbeeld van a. een WVS. b. een MoScOw-analyse. Projectmanagement Kristien Melaerts 9

10 3 Besluit Iedere organisatie krijgt vroeg of laat te maken met opdrachten die best als een project aangepakt worden. Elk project is uniek en creëert een vorm van verandering. Projectmanagement is dan noodzakelijk om te zorgen dat het geheel beheersbaar en controleerbaar blijft. Heel wat projecten kunnen hun specifieke doelstellingen bereiken binnen de afgesproken termijn en met het voorafbepaald budget, door rekening te houden met de vuistregels die in deze module werden aangegeven. Bronvermelding (1) Lezing, Projectmanagement, Christian Malus, april 2005 (2) Workshop, Creatief projecten leiden, Pascal Vanden Bossche, mei 2005 (3) september 2005 (4) Projectmanagement zonder toeters en bellen, KMO Brief Ernst & Young nr. 106, 3 januari 2005 (5) september 2005 (6) Kennisbank: Projectmatig werken, september 2005 (7) F. von Meyenfeldt, Basiskennis projectmanagement, Academic Service, Schoonhoven, 2003 (8) H.C.R. de Snoo, Projectmanagement met SDM, Academic Service, Schoonhoven, 1990 (9) (10) Projectmanagement Kristien Melaerts 10

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten

Projectmanagement. Hoofdstuk 1 en 2. Roel Grit. Het project Mensen en projecten Projectmanagement Hoofdstuk 1 en 2 Het project Mensen en projecten Roel Grit Instructie docent Er is een aantal dia s met animaties. Als je die niet wilt gebruiken vanwege afdrukken van hand-outs, kun

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode?

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode? Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement 2de geheel herziene druk Fritjof Brave.; Erwin Baardman; Ariane Moussault, 2011 5.1 A4 projectmanagement Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Kandidaat: EXAMEN: proefexamen Projectmatig Werken. Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Kandidaat: EXMEN: proefexamen Projectmatig Werken Lees de volgende aanwijzingen goed door! Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Plan van aanpak Portfolio

Plan van aanpak Portfolio Plan van aanpak Portfolio 1 Plan van aanpak Project Portfolio Persoonlijke website Opdrachtgever: Potentiële toekomstige werkgevers Datum: Auteur(s): Projectleden: 02/09/2013 Anthony Timmers Anthony Timmers

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1

VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 1. Introductie. Henk Magré. BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 1 1 VU BWI Bedrijfscase Cursus Project management deel 1 april 2011 Henk Magré Introductie Henk Magré Sinds 1986 werkzaam bij Logica / CMG 25 jaar ervaring in IT ontwikkeling en processen recente jaren Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 DSDM Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 HC WG rollenspel praktijktoets 1 praktijktoets 2 praktijktoets 3 Mei week 1 week 2 week 3 Week 4 vakantie Inleiding Ontwikkel methodiek DSDM Technieken

Nadere informatie

Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel

Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel Projectmanagement Samengesteld door Leon Wetzel Het project Soorten werkzaamheden Improvisatie o Vaak bij plotselinge gebeurtenissen. o Ad hoc reageren; niet volgens plan, maar van geval tot geval beslissen.

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright 1999-2015 Anago

Anago Project Portfolio Management. Whitepaper. Copyright 1999-2015 Anago Anago Project Portfolio Management Whitepaper Copyright 1999-2015 Anago Project portfolio management is essentieel in het efficiënt bereiken van de organisatiedoelen. De ondersteuning van de planning moet

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Een introductie. Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere

Functioneel ontwerp. Een introductie. Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere Functioneel ontwerp Een introductie Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 2 Inleiding... 4 2.1

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 2

Persoonlijk Actie Plan Semester 2 203 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 2 Corné van Liere H. Meeuwsen 30--203 Inleiding In deze PAP voor het tweede semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het komende

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Nulmeting. naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088

Nulmeting. naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088 Nulmeting naam: Leon van Luijk studentnummer: 11099088 Deze nul meting geeft een indicatie op welk niveau ik deze opleiding ben begonnen. Het niveau wordt gemeten door 15 verschillende competenties. Al

Nadere informatie

Template Projectplan

Template Projectplan projectpraktijk.nl Template Projectplan Besluiten Doel van dit document Managementsamenvatting Gevraagde besluiten van de opdrachtgever Goedkeuring Projectdefinitie Aanleiding Doelstelling Resultaten Afbakening

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Projectmatig werken Luk Indesteege 2010

Projectmatig werken Luk Indesteege 2010 Projectmatig werken Luk Indesteege 2010 1 Projectmatig werken OVERZICHT van de INHOUD INLEIDING DEEL 1: DE FILOSOFIE VAN PROJECTMATIG WERKEN 11 Routinematig, improviseren en projectmatig werken 12 Kenmerken

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Kenmerken. Wat is een project, wat zijn de kenmerken van een project? Een project is

Kenmerken. Wat is een project, wat zijn de kenmerken van een project? Een project is Kenmerken Wat is een, wat zijn de kenmerken van een? Bepaalde periode begin- en eindtijd Bepaald budget Vooraf overeengekomen resultaat Tijdelijke organisatievorm www.gertjanschop.com/management Een is

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Basiskennis Projectmanagement

Basiskennis Projectmanagement Fokkelien von Meyenfeldt Basiskennis Projectmanagement Gids voor hbo-studenten derde druk Basiskennis Projectmanagement derde druk Fokkelien von Meyenfeldt Meer informatie over deze en andere uitgaven

Nadere informatie

Projectmatig creëren

Projectmatig creëren Projectmatig creëren Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 18 14109271 WP27 Haagse Hogeschool Delft Dhr. Hoogland Bedrijfscommunicatie 1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege

PROJECTMATIG WERKEN. Luk Indesteege PROJECTMATIG WERKEN Luk Indesteege Overzicht van de inhoud 1. Verschillende manieren van werken 2. Wat is een project? 3. Fasen in een project ---------------------------- 4. Beslissingen nemen 5. Projectbeheersing/projectmanagement

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap & opdrachtnemerschap

Opdrachtgeverschap & opdrachtnemerschap Opdrachtgeverschap & opdrachtnemerschap 1. Inleiding 2. Definities 3. Kwaliteitsaspecten 4. Checklist voor opdrachtgevers 5. Checklist voor opdrachtnemers 1. Inleiding In elk handboek over projectmatig

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Projectnaam Energiemanagement Actieplan Projectnummer 9222

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Het stuurmodel voor een opdrachtgever

Het stuurmodel voor een opdrachtgever Het stuurmodel voor een opdrachtgever Ir. Derk K. Kremer 1. Inleiding In één van mijn eerdere artikelen heb ik al aangegeven dat de rol van opdrachtgever op zich geen moeilijke rol is. Voor een ervaren

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Processen optimaliseren met AFAS

Processen optimaliseren met AFAS Processen optimaliseren met AFAS Herkent u dit? AFAS Profit is geïmplementeerd Doelstellingen nog niet gerealiseerd Processen worden nog niet optimaal ondersteund AFAS wordt niet maximaal gebruikt Mogelijke

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Scrum Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCRUM... 4 3 FASERING... 5 4 KENMERKEN... 6 4.1 DE SCRUM-MEETING...

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Inleiding ontwikkelmethoden

Inleiding ontwikkelmethoden Inleiding ontwikkelmethoden 1 Ontwikkelmethoden en Technieken POMT HC1 2 Ronald de Waal Opleiding TU Delft: industrieel ontwerpen Diverse softwarebedrijven, internet ontwerp vanaf 1994 Docent systeemontwikkeling

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND 18-9-2013 Plan van Aanpak Project: Portfolio Online Jeremy de Jager INHOLLAND Pagina 1 Hoofdstukken 1. Achtergronden - Projectnaam - Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Beschrijving organisatie - Geschiedenis

Nadere informatie

CCC: Verbetervoorstel

CCC: Verbetervoorstel CCC: Verbetervoorstel Ter afronding van de CCC opleiding dienen studenten een praktijkopdracht uit te voeren. Deze praktijkopdracht behelst een Verbetervoorstel met betrekking tot een aspect in het Credit

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP)

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Naam student: Sebastiaan Winters Studentnummer: 10078177 E-mail: s.m.winters@me.com Leerbedrijf: CB&I Datum: 12-02-2012 Blok: 2.1 Versie document: 1.2 Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Tips en aandachtspunten voor het indienen van een intentieverklaring/projectaanvraag

Tips en aandachtspunten voor het indienen van een intentieverklaring/projectaanvraag Tips en aandachtspunten voor het indienen van een intentieverklaring/projectaanvraag Uitgangspunten en doelstellingen van de sessie: Wat is een project? Inzicht in de projectfasen Basisonderdelen van een

Nadere informatie

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking

Opties voor Internationale samenwerking Bijlage 2 bij advies internationale samenwerking I Inleiding Het LOGO SOUTH programma is beëindigd en geëvalueerd. Op basis van de resultaten van de evaluatie is het aan de Raad om op grond van haar kaderstellende bevoegdheid een keuze te maken over

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Stakeholders POMT HC5

Ontwikkelmethoden en technieken. Stakeholders POMT HC5 Ontwikkelmethoden en technieken Stakeholders POMT HC5 Vorige keer Technieken Documentatietechnieken Architectuur Conceptmap / mindmap Contentmatrix Eisenpakket MoSCoW ERD Databasemodel Gantt chart Moodboard

Nadere informatie

Planning opstellen. Dag van de projectleider 09/10/2014

Planning opstellen. Dag van de projectleider 09/10/2014 Planning opstellen Dag van de projectleider 09/10/2014 Intro Eric Duton Programmamanager / Projectleider Ervaring binnen Vlaamse overheid Agenda Soorten planningen Plannen vanuit Planningswijze Resources

Nadere informatie

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os

Managing Quality and Business Risks in Programmes. Mario van Os Managing Quality and Business Risks in Programmes Mario van Os Mario van Os Mario van Os Programma Kwaliteitsmanager Email: mario@mvanos.nl Afgestudeerd TUE Wiskunde & Informatica 1986 gestart bij Interprogram

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terminologie... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Hét Integrale Project Controle Systeem

Hét Integrale Project Controle Systeem + Hét Integrale Project Controle Systeem Project applicatie om de inherente projectrisico s sneller te kunnen beheersen via moderne communicatie methoden + Dé projectmanagement- en verandertool 1 Onderzoek

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 oktober 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd door: Leo van der Valk Algemeen

Nadere informatie

<> <>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans Qmus 11februari 2010 = veranderenverbeteren Context en balans HET INK MODEL Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten en Partners Bestuur en

Nadere informatie