Module Projectmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module Projectmanagement"

Transcriptie

1 Module Projectmanagement 1 Inleiding Deze module geeft een inleiding op de projectmatige aanpak. In het bedrijfsleven maar ook op school wordt projectmanagement (veelvuldig) toegepast om bepaalde taken tot een goed einde te brengen. Deze module wil de basiskennis projectmanagement aanreiken en studenten helpen om deze kennis in praktijk om te zetten op school en later gedurende de professionele loopbaan. Hoewel niet iedere praktijkopdracht die studenten tijdens hun studie uitvoeren strict genomen een project kan worden genoemd, kunnen ze ook in die gevallen baat hebben bij een projectmatige aanpak. Eerst worden de definities van een project en van projectmanagement onder de loep genomen. Daarna worden de verschillende fases van een project bekeken. 2 Begrippen: project en projectmanagement 2.1 Project Definitie "Een project is een tijdelijke onderneming die gericht is op het creeëren van een uniek product of dienst." (PMBOK, 1996) De projectaanpak is niet altijd geschikt. De keuze ervoor ligt voor de hand als het resultaat duidelijk vastgelegd is, als het om een 1-malige prestatie gaat die nieuwe elementen bevat. Is dit zo, kan men een project opstarten. Dit houdt afspraken in met een opdrachtgever over begin- en einddatum, de opdracht, de beperkingen (middelen). Meestal wordt er in teamverband gewerkt door mensen van verschillende departementen binnen de organisatie en eventueel van daarbuiten Kenmerken van een project Een project heeft volgende kenmerken: het resultaat is duidelijk vastgelegd en het gaat om een 1-malige inspanning die nieuwe elementen bevat; een project heeft een opdrachtgever met wie afspraken over gewenste resultaat en opdracht worden gemaakt; de begin- en einddatum staan vast; er zijn beperkende randvoorwaarden op gebied van geld, menskracht en middelen; in het project wordt aan één gezamenlijk doel gewerkt door mensen met verschillende deskundigheden afkomstig van verschillende onderdelen van het bedrijf, (soms) ook van buiten de organisatie; een project moet opgezet worden, je kunt niet lukraak aan een taak beginnen en het werk 'project' noemen. Een project kent een specifieke organisatie en doorkruist de normale structuren binnen een bedrijf. (7) Projectmanagement Kristien Melaerts 1

2 2.2 Projectmanagement Elk project creeërt een vorm van verandering. Verandering roept weerstand op. Het beheer van de verandering is bijgevolg erg belangrijk voor het succes van het project. "Projectmanagement is het toepassen van kennis, vaardigheden, tools en technieken op projectactiviteiten om de noden en de verwachtingen van de belanghebbenden te vervullen of te overstijgen." (PMBOK, 1996) Projectmanagement gaat over de verantwoordelijkheid voor het bereiken van het eindresultaat. De basis van projectmanagement wordt ook wel 'duivelsdriehoek' genoemd. Je moet jongleren met tijd, kost en kwaliteit om het resultaat te behalen. De kans op slagen is niet gekend voor je begint. Uit cijfergegevens over het welslagen van projecten komt het belang van motivatie en visie duidelijk naar voren. (The Standish Group Project Leadership Conference Chicago Presentation, juni 1995) 2.3 Projectfasen Overzicht van de projectfasen Een algemeen gebruikelijke fasering ziet er als volgt uit: initiatiefase; definitiestudie; ontwerp; voorbereiding; realisatie implementatie; nazorg. Het Projectmanagement Institute gaat uit van 4 fasen: de opstartfase; de planningsfase; de uitvoering; de evaluatie. Elk van deze fasen wordt nu besproken. 2.4 Opstartfase Veel projecten starten omwille van een probleem. In deze fase wordt de doelstelling van het project bepaald en duidelijk afgebakend. Het moet duidelijk zijn welke specifieke delen al dan niet tot het project behoren. De afbakening van de projectopdracht wordt ook wel reikwijdte of 'scope' genoemd. Projectmanagement Kristien Melaerts 2

3 Daarbij is het stellen van prioriteiten belangrijk. Dat wordt duidelijk in volgende tabel waarbij het de regel is om 1 kruisje per kolom te plaatsen. Tijd Kosten Kwaliteit optimaliseren beperken aanvaardbaar houden x x x Communicatie met de opdrachtgever is erg belangrijk. De doelstelling wordt met de klant besproken die akkoord gaat (of niet). Indien niet leiden verdere besprekingen tot een onderling goedgekeurde doelstelling. De doelstelling moet een duidelijke omschrijving van het tastbare, zichtbare resultaat op het einde van het project, samengevat in 1 zin. De doelstelling moet 'SMART' omschreven zijn: Specifiek: heeft iedereen hetzelfde voor ogen?; Meetbaar: wanneer weet ik dat ik het bereikt heb?; Aanvaard: staat iedereen erachter (opdrachtgever, projectmanager, team)?; Realistisch: is het haalbaar?; Tijdsgebonden: staat er een einddatum op?. Eens je weet waar men naartoe wil, moet elke persoon dat kunnen vertalen naar zichzelf. De eerste vraag die mensen zich stellen als ze over een toekomstige verandering of een nieuw project vernemen is: what s in it for me (WIIFM) of wat betekent dat concreet voor mij? Alle vragen kunnen niet bij aanvang beantwoord worden. Het procesverloop en het vermoedelijk tijdstip van beslissingen wordt best meegedeeld om de onzekerheid en/of angst te beperken van de medewerkers van de organisatie. De opstartfase is de investeringsfase. Alle tijd, moeite en middelen die hierin worden geïnvesteerd, worden teruggewonnen in de volgende fasen. Goed begonnen is half gewonnen. 2.5 Planning Wat In de planningsfase wordt verdergebouwd op de doelstelling. De techniek van mijlpalenplanning komt hierbij erg van pas. Een mijlpaal is een tussentijds resultaat. Als een mijlpaal niet bereikt wordt, kan het eindresultaat niet bereikt worden. Ook deze mijlpalen moeten 'SMART' omschreven worden. Projectmanagement Kristien Melaerts 3

4 Efficiënte mijlpalen zijn: tussentijdse resultaten, géén activiteiten; controlepunten in tijd en inhoud; beperkt in aantal (10-15); gespreid over de looptijd van het project; binair (ja/nee); kritisch, geven belangrijke beslissingen aan die moeten genomen worden (door opdrachtgever en projectmanager) en leiden samen tot de doelstelling. Een mijlpalenplan wordt vaak opgesteld via creatieve planning of brainstorming. Een goede visuele weergave van het mijlpalenplan bevordert de controle en ondersteunt de communicatie. De mijlpalen blijven onveranderd gedurende de looptijd van het project (op voorwaarde dat de doelstelling niet wijzigt) Hoe Hoe omvangrijker en ingewikkelder een projectopdracht is, des te moeilijker is het om die te plannen. Het is verstandig om een project onder te verdelen in taken en/of activiteiten en/of deelprojecten. M.a.w. je deelt een project op in fasen en /of maakt een werkverdelingsstructuur (WVS). Bij kleinere projecten kan je kiezen tussen beide methoden, bij grotere projecten worden beide naast mekaar gebruikt Werkverdelingsstructuur (WVS) Als men het geheel splitst in logische taken, spreekt men van een werkverdelingsstructuur. Zo zal bvb. een project assortimentsuitbreiding uitgaan van 3 productgroepen waarvoor deelresultaten moeten worden bereikt en waarbij de productgroepen worden uitgesplitst per regio Fasering Er zijn 2 hoofdmethoden om te faseren: lineair en iteratief. In een opleiding wordt meestal gekozen voor een lineaire fasering, waarbij stap voor stap het uiteindelijke resultaat wordt bereikt. De fasen worden hierbij na elkaar uitgevoerd. De techniek van de mijlpalenplanning is zo n lineaire methode. Projectmanagement Kristien Melaerts 4

5 Een andere variant van lineaire fasering is System Development Methodology (SDM). SDM is een methode om het management in staat te stellende ontwikkeling van automatiseringsprojecten te beheersen. SDM onderscheidt volgende fasen: - definitiestudie; - basisontwerp; - detailontwerp; - realisatie; - invoering; - gebruik en beheer. Daarnaast is de informatieplanning (rapporteren: hoe wat wanneer en afstemmen en controleren) van belang. Via SDM komt men langzaam maar zeker tot een resultaat. Strikt genomen, levert een project een enorme papierwinkel op. Voor kleinere projecten worden daarom best enkel de relevante gegevens per fase vastgelegd (zonder afstemmen en controleren). Bij een iteratieve fasering wordt in cycli gewerkt. Aan het einde van een cyclus wordt een product opgeleverd dat in de praktijk wordt getest. In een volgende cyclus wordt het product verbeterd, tot een goed werkend eindresultaat wordt behaald. In dat verband gebruikt men vaak het de PDCA-cyclus om te itereren doorheen een activiteit (Plan Do Check Act). De iteratieve tegenhanger van SDM is Dynamic System Development Method (DSDM). Kenmerkend voor iteratieve methoden in de automatisering is het feit dat de gebruikers van begin tot einde betrokken zijn bij het project. DSDM kent 5 fasen: - éénmalig haalbaarheidsonderzoek; - éénmalige bedrijfsanalyse; - functionele model iteratie: werkend prototype; - ontwerp en bouw iteratie: verfijnen functionele prototype; - implementatie: plaatsen in productieomgeving en opleveren; Belengrijke delen van het systeem kunnen via DSDM snel worden geleverd. Maar er is ook een keerzijde. DSDM legt een enorm beslag op de organisatie. Gebruikers nemen naast hun gewone werk deel aan allerlei workshops i.v.m. het project Wie Bij een project zijn veel (groepen van) mensen betrokken. De 4 belangrijkste zijn: de opdrachtgever: 'sponsor' van het project; de projectleider: verantwoordelijke voor het project; het team: de projectgroepleden; Projectmanagement Kristien Melaerts 5

6 de stuurgroep: zorgt voor aansluiting van het project bij het bedrijf Opdrachtgever De opdrachtgever verbindt de organisatie en de projectgroep. Hij moet knopen doorhakken bij problemen en hoog genoeg geplaatst zijn om dat te doen. Afhankelijk van de grootte van een project is de opdrachtgever een diensthoofd of een directeur. De opdrachtgever bakent mee de opdracht af en communiceert op regelmatige basis met de projectleider (zie ) Projectleider De projectleider wordt aangeduid door de opdrachtgever. Hij bereidt het project voor, waarna het team wordt samengesteld. De projectleider zorgt voor een goede samenwerking binnen de groep en bewaakt de planning. Hij zorgt voor het welslagen van het project. De projectleider kan van binnen of van buiten de organisatie gekozen worden. Iemand van de eigen organisatie kent de mensen en de organisatie. Iemand van buitenaf aantrekken is duurder. Als het gaat om projecten die grote veranderingen met zich zullen meebrengen in de organisatie (bvb. nieuw informatiesysteem) is een buitenstaander een goede keuze. Veranderingen roepen weerstand op en brengen moeilijkheden met zich mee. Een buitenstaander kan zich objectiever opstellen. Als de projectleider is gekozen wordt de opdracht afgebakend en de doelstellingen geformuleerd in samenspraak met de opdrachtgever. Er wordt nagedacht over kosten en tijd. Daarnaast worden duidelijke afspraken gemaakt om conflicten tussen de projectleider en tussen de hiërarchische chefs van de projectgroepleden te vermijden. Als de projectleider van buitenaf komt, wordt vaak een 'coach' aangesteld om de projectleider vertrouwd te maken met de gebruiken van de organisatie. Uiteindelijk wordt een projectovereenkomst gesloten waarin volgende zaken zijn opgenomen: opdrachtomschrijving; aanpak; planning; financiële- en juridische aspecten Projectgroep De leden van de projectgroep of het team staan in voor de taakuitvoering. Bij grote taken worden vanuit de werkgroep 1 of meer werkgroepen opgericht om deelopdrachten uit te werken. Projectmanagement Kristien Melaerts 6

7 Wanneer een team evenwichtig is samengesteld (qua capaciteiten en persoonlijkheden) wordt de effectiviteit ervan bevorderd. De individuele verantwoordelijkheden van elk teamlid kunnen in een matrix (spelers/mijlpalen) worden vastgelegd (zie voorbeeld). Moeder Vader Zoon 6 jaar Dochter 4 jaar Winkelier Menu bepaald L Inkopen gedaan L Diner bereid L Diner beëindigd L Afwas gedaan L voert uit, L is verantwoordelijk Stuurgroep De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers (meestal hoofden) van alle (belangrijke) afdelingen die bij het project betrokken zijn. Een stuurgroep heeft sturende taken: zij bewaakt de vooruitgang, het budget, Bij grotere projecten zal de stuurgroep als opdrachtgever fungeren Wanneer Eens de verantwoordelijkheden per teamlid zijn vastgesteld, kan de planning opgesteld worden in functie van inspanning, beschikbaarheid en wachttijd. De geleverde inspanningen worden meestal uitgedrukt 'aantal mandagen'. Een mandag staat dan bvb. voor een werkdag van 8 uur. Naargelang van de beschikbare tijd kunnen meer of minder leden tegelijkertijd ingezet worden voor een bepaalde taak. Sommige zaken zijn echter niet comprimeerbaar! De planning houdt ook rekening met wachttijd of doorlooptijd. Het Gantt-schema wordt gebruikt om de planning i.v.m. de menselijke middelen weer te geven (wie wat wanneer). ID Task Name 1 Menu bepaald 2 Inkopen gedaan 3 Diner bereid 4 Diner beëindigd 5 Afwas gedaan 03 Mar '03 10 Mar '03 17 Mar '03 24 Mar '03 M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F Het mijlpalenplan wordt vervolledigd door een datum per mijlpaal vast te leggen. Zo is het klaar als instrument voor opvolging. Projectmanagement Kristien Melaerts 7

8 Overzicht van en inzicht in de benodigde activiteiten maakt het mogelijk om te bepalen welke activiteiten noodzakelijk zijn. Dit gebeurt bvb. aan de hand van een MoScOw-analyse: Must be done, Should be done en Will not be done. 2.6 Uitvoering De officiële start van het project is de 'kick-off' vergadering. Vanaf dan bevindt het project zich in de uitvoeringsfase. De uitvoeringsfase is een kostelijke fase. De belangrijkste aspecten van deze fase zijn activiteitenplanning, opvolging, rapportering, communicatie en bijsturing. De activiteiten van de teamleaden worden nog meer in detail gepland, de planningshorizon beslaat zo n 2 tot 6 weken. Voor de visuele weergave van de activiteitenplanning gebruikt men vaak de strokenplanning ( rolling-wave - planning). Handig om weten: mensen houden zich gemakkelijker aan zelf opgegeven planning. Uiteindelijk moet de projectleider het team en zichzelf zover krijgen om met de juiste visie en motivatie tot het uiterste te gaan. De focus moet liggen op het team, niet op de schema s. De opvolgingsvergaderingen leveren de basis voor de rapporten. In de rapportering dient het oorspronkelijk plan als basis. Er wordt gefocust op tijd, kwaliteit, en kosten en gedacht aan heden, verleden en toekomst. Korte en duidelijke rapporten verdienen de voorkeur. Op het einde van de fase worden de laatste activiteiten afgerond en wordt het resultaat opgeleverd Prince2 Prince2 is een methode om de voortgang van een project (ICT of andere) te beheren. Er zitten ook een aantal elementen in die nuttig kunnen zijn tijdens een opleiding. Volgende figuur toont de 8 processen die bij Prince2 worden onderscheiden (7). De processen aangeduid in vet geven aan welke processen gecombineerd worden met een fasering zoals SDM of DSDM. Projectmanagement Kristien Melaerts 8

9 dirigeren van een project initiëren van een project managen faseovergangen opstarten van een project beheersen van een fase afsluiten van een project managen productoplevering plannen van een project 2.7 Afronding Het doel is bereikt. De afronding is het moment bij uitstek om te feesten en om iedereen te bedanken. Op dit moment kan je ook terugblikken en nadenken hoe je het in een volgend project nog beter kan doen. 2.8 Opdrachten 1. Toets 3 opdrachten in het kader van je opleiding aan de 6 kenmerken van een project. Geef per opdracht aan in hoeverre het werkelijk projecten betreft. Indien nodig: hoe kan je ze projectmatiger aanpakken? 2. Bedenk zelf enkele voorbeelden van SMART -doelstellingen. 3. Zoek op internet een uitgewerkt voorbeeld van a. een WVS. b. een MoScOw-analyse. Projectmanagement Kristien Melaerts 9

10 3 Besluit Iedere organisatie krijgt vroeg of laat te maken met opdrachten die best als een project aangepakt worden. Elk project is uniek en creëert een vorm van verandering. Projectmanagement is dan noodzakelijk om te zorgen dat het geheel beheersbaar en controleerbaar blijft. Heel wat projecten kunnen hun specifieke doelstellingen bereiken binnen de afgesproken termijn en met het voorafbepaald budget, door rekening te houden met de vuistregels die in deze module werden aangegeven. Bronvermelding (1) Lezing, Projectmanagement, Christian Malus, april 2005 (2) Workshop, Creatief projecten leiden, Pascal Vanden Bossche, mei 2005 (3) september 2005 (4) Projectmanagement zonder toeters en bellen, KMO Brief Ernst & Young nr. 106, 3 januari 2005 (5) september 2005 (6) Kennisbank: Projectmatig werken, september 2005 (7) F. von Meyenfeldt, Basiskennis projectmanagement, Academic Service, Schoonhoven, 2003 (8) H.C.R. de Snoo, Projectmanagement met SDM, Academic Service, Schoonhoven, 1990 (9) (10) Projectmanagement Kristien Melaerts 10

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

Project management. @Politie

Project management. @Politie Project management @Politie Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) Dienst PolitieBeleidsOndersteuning (PBO) Fritz Toussaintstraat 8 1050 Brussel Verantwoordelijke uitgever: Bernard

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0

Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Uitwerkingen van de opdrachten bij Projectmanagement volgens Prince2 tweede editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1244-0 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

De kracht van projectmatig werken

De kracht van projectmatig werken 1 De kracht van projectmatig werken HOOFDSTUK 1 Kernstof Projectmatig werken is een manier van werken om klussen, activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. De

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken april 2001 versie 1.2 Inhoud Waar kan ik het vinden? Inhoud... 2 Inleiding... 3 Projecten zijn niet altijd leuk... 4 Projecten komen er niet vanzelf... 8 Doelen en valkuilen... 13 T okig... 16 t O kig...

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

White paper Pink Agile Framework

White paper Pink Agile Framework Maak uw organisatie wendbaar, The Pink Way Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening

Nadere informatie

Inhoud. 3 De planning op één pagina; de managementplanning 59. 1 Projectplan en projectmanagement 15

Inhoud. 3 De planning op één pagina; de managementplanning 59. 1 Projectplan en projectmanagement 15 Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 9 Projectplan en projectmanagement 5. Wat is een project? 6.2 Wat is projectmatig werken? 8.3 Welke elementen spelen een rol bij een projectplan? 23.4 Knelpunten

Nadere informatie

Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout

Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout Oosterhout, november 2004 1 1. Inleiding Studies, boeken en richtlijnen

Nadere informatie

Van waterval naar agile

Van waterval naar agile implan Systeemontwikkeling Van waterval naar agile Erik van der Heijden implan versie 1 maart 2013 E. van der Heijden / implan INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 2. PROBLEMEN MET SOFTWAREPROJECTEN...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Projectmanagement Roel Grit

Projectmanagement Roel Grit Projectmanagement Roel Grit Zevende druk Noordhoff Uitgevers bv Projectmanagement Projectmatig werken in de praktijk Roel Grit Zevende druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Opstellen plan van aanpak

Opstellen plan van aanpak Opstellen plan van aanpak Gedurende de Masterclass HNW op het secretariaat krijg je ervaringe, ideeen, inspiratie en mogelijkheden aangereikt om de managementondersteuning in jouw eigen situatie vorm te

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie