VOORTGANGSRAPPORTAGE Voortgang van CO2-management; over geheel 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORTGANGSRAPPORTAGE Voortgang van CO2-management; over geheel 2012"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 9 VOORTGANGSRAPPORTAGE Voortgang van CO2-management; over geheel 2012 Inleiding Boskalis Nederland neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en werkt actief aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Eén van de aandachtsvelden daarbinnen is het reduceren van de CO 2 - uitstoot. Boskalis heeft ervoor gekozen om door middel van de CO 2 -Prestatieladder van SKAO (www.skao.nl) haar CO 2 -footprint in beeld te brengen en zich te laten certificeren. De CO 2 -Prestatieladder is een instrument dat wordt ingezet door overheidsorganisaties en het bedrijfsleven om bedrijven die deelnemen aan veelal complexe aanbestedingen, in samenwerking met hun leveranciers en onderaannemers, te stimuleren tot CO 2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, maar ook om het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Begin 2013 ontving Boskalis - als eerste grote waterbouwer in Nederland - het CO 2 -Bewust Certificaat op niveau 5, het hoogste niveau op de Ladder. Voor het reduceren van haar CO 2 -uitstoot maakt Boskalis onder meer gebruik van technische maatregelen en richt zich daarnaast ook op gedragsaspecten zoals de werkwijze en de aanpak op de projecten. Daarnaast zorgt Boskalis ervoor, door samenwerking met diverse bedrijven en organisaties zowel binnen als buiten de sector, dat de CO 2 -reductie niet beperkt blijft tot de eigen activiteiten. Door middel van publieke initiatieven en het uitvoeren en faciliteren van (wetenschappelijk) onderzoek, stelt Boskalis de verworven kennis tevens beschikbaar aan de sector en, breder, aan andere partijen in onze maatschappij. Aan de basis van het CO 2 -management zoals Boskalis dat voert, staat het inzicht in de eigen CO 2 -uitstoot. Sinds 2011 brengt Boskalis deze per kwartaal in beeld. Inmiddels is voor het tweede achtereenvolgende jaar volgens deze systematiek gewerkt, en is het mogelijk om naast de (half-)jaarlijkse CO 2 -footprint ook de kwartalen voortschrijdend én met dezelfde periode vorig jaar te vergelijken.

2 Pagina 2 van 9 en In april 2012 zijn de gewijzigde doelstellingen vastgesteld. Hoewel in de praktijk blijkt dat hier alsnog enige aanscherping nodig is, is besloten om deze doelstellingen voor geheel 2012 te hanteren. De reductiedoelen zijn hieronder vermeld. Deze reductiedoelstellingen dragen bij aan de overall ambitie van Boskalis Nederland om in totaal 5% CO2-reductie te behalen in 2020 ten opzichte van 2009, uitgedrukt ten opzichte van de jaaromzet. De scope voor de doelstellingen betreft de juridische boundary van Boskalis BV, dit is inclusief het materieel van de centrale vloot dat gebruikt wordt voor de uitvoering van de projecten van Boskalis Nederland. A. Droog materieel (scope 1) Het terugbrengen van het percentage droog materieel CO2-uitstoot met 5% de komende 5 jaar. B. Nat materieel (scope 1) Het elk jaar onderzoek doen en formuleren van energie reducerende maatregelen en de uitvoering daarvan op 3 units, voor de komende 5 jaar. C. Bedrijfspanden (scope 2 en alternatieve energie) - Een gemiddelde besparing van 2% per jaar op het elektriciteitsverbruik van onze gebouwen, tot 2020; - 100% groene stroom gebruik in bedrijfspanden in eigen beheer in de komende 2 jaar. D. Projecten (scope 1 en 2) Het introduceren van CO 2 als een nieuw item op de project kick-off formulier voor nieuw uit te voeren projecten, hiervan worden 5 projecten per jaar geselecteerd voor CO 2 reducerende maatregelen. Projecten die met gunningvoordeel zijn verkregen, worden hier in ieder geval in meegenomen. E. Personenvervoer (scope 2) Gemiddeld 2% CO2-reductie in het personenvervoer per kilometer per jaar, tot Scope 3 Voor 2 geselecteerde waardeketens in scope 3 zijn CO 2 -reductiedoelstellingen opgesteld. Het betreft de waardeketens met betrekking tot het verwerken van AEC-bodemas en de stabilisatie van tijdelijke rijbanen. In beide analyse-rapporten wordt ingegaan op de doelstelling en het plan van aanpak om de gestelde doelen te bereiken. Over de voortgang op deze doelen wordt apart gerapporteerd.

3 Pagina 3 van 9 Voortgang op de CO 2 -reductiedoelstellingen over geheel 2012 Onderstaand wordt voor elk van de onderdelen de voortgang over geheel 2012 op de reductiedoelstellingen toegelicht; de toelichting is gebaseerd op de berekeningen in het footprint-document. Over-all ambitie 5% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 2009, uitgedrukt ten opzichte van de jaaromzet Over heel 2012 bedroeg de gemiddelde uitstoot 347 gram CO 2 per omgezette euro. Ten opzichte van het referentiejaar 2009, waarin de CO2-uitstoot per omgezette euro 390 gram bedroeg, betekent dit een totale reductie van 43 gram ofwel 10,9 procent. Dit betekent dat de overall-reductiedoelstelling, net als vorig jaar, wordt bereikt. De gemiddelde reductie van CO2-uitstoot per omzet sinds 2009 hiermee 3,6% per jaar. Hieronder zijn de jaartotalen vergeleken met het referentie-jaar jaar gr CO2 / euro ontwikkeling tov (*) ,7 (n/a) ,3 + 0,7% ,6-20,3% ,2-10,9% (*) - = reductie; + = toename gemiddelde per jaar sinds ,6%

4 Pagina 4 van 9 A. Droog materieel Het terugbrengen van de CO2-uitstoot van droog materieel met 5% de komende 5 jaar. In termen van de geformuleerde doelstelling: De doelstelling voor het droge materieel is geformuleerd als percentage ten opzichte van het referentiejaar, maar zonder relatie met een andere variabele (bijvoorbeeld CO2 per omzet). Als gevolg hiervan is praktische bruikbaarheid van de doelstelling zeer beperkt. Ontwikkeling van CO2/k 2012 t.o.v t.o.v Droog materieel 5,5% - 45% (*) - = reductie; + = toename Op zich kan de voortgang op deze doelstelling wel worden vastgesteld: ten opzichte van de CO2-uitstoot in 2009 is de uitstoot in 2012 gereduceerd met 45%. In die zin is de doelstelling in 2012 (ruimschoots) gehaald. Voor het bereiken van reductie in de CO2-uitstoot van het droge materieel wordt ingezet op 3 typen maatregelen: technisch, gedragsverandering en organisatorisch. Technische maatregelen: Al het nieuwe droge materieel is sinds 2012 standaard uitgerust met stoelschakelaar/standkachel. Hierdoor is het op dit materieel niet mogelijk de machine langer dan 3-5 minuten te laten draaien als de machinist niet in de cabine aanwezig is. Daarnaast zijn alle machines op de natte stort altijd voorzien van stoelschakelaar-/standkachel. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor enkele aanvullende technische ingrepen die een aanvullende reductie van het brandstofverbruik zouden kunnen bewerkstelligen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar airco s die ook werken als de engine van de machine niet draait: onderzocht wordt of deze airco s bestaan en wat deze kosten. Voordeel is dat met name in warme landen (Suriname; NB: dit valt buiten de boundary voor de CO2-Prestatieladder) de engine niet stationair hoeft te draaien om de airco te laten werken wat een besparing oplevert op stationair-uren (eea afhankelijk van het type werk). De afgelopen periode is het monitoren van het brandstofverbruik van kranen op projecten voortgezet, en wordt dit ook teruggekoppeld. Op deze manier wordt actief gewerkt aan het op gang brengen en houden van een gedragsverandering. In het algemeen (behalve voor de in Suriname ingezette machines) geldt dat alle materieel waarin in 2012 is geïnvesteerd, voldoet aan de Tier 3B eisen. De brandstofbesparing door efficiëntieverbetering bedraagt hiermee ca 5%. Tevens is geïnvesteerd in stalen rijplaten van het zgn. grote formaat. Zoals in de ketenanalyse is toegelicht, draagt verharding van tijdelijke rijbanen bij aan het verlagen van de rolweerstand van voertuigen, wat een rechtstreeks effect heeft op het brandstofverbruik (zie de betreffende ketenanalyse). Gebruik van grote rijplaten heeft nog aanvullende voordelen ten opzichte van het gebruik van het reguliere formaat. Technisch / organisatorisch / gedrag: Monitoren van onder meer draaiuren en verbruik van kranen op projecten, en terugkoppeling. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van software die op afstand is uit te lezen. Bandenspanningsmeters voor de grotere shovels en dumpers: een juiste bandenspanning (optimum tussen tractie en draagvlak) kan bijdragen aan het besparen van brandstof. Gedragsmaatregelen Op projecten wordt het belang van zuinig rijden/draaien en besparen van brandstof (en CO2) besproken.

5 Pagina 5 van 9 B. Nat materieel Het elk jaar onderzoek doen en formuleren van energie reducerende maatregelen en de uitvoering daarvan op 3 units, voor de komende 5 jaar. Mbt de doelstelling De doelstelling voor nat materieel zoals hierboven aangehaald, is in de loop van 2012 geformuleerd. Sinds november worden periodiek alle verbeteringen en nieuwe aanschaf vastgelegd die energiebesparing tot gevolg hebben. Mbt de CO2-uitstoot Ontwikkeling van CO2/k 2012 t.o.v t.o.v Nat materieel - 9,9% - 57% (*) - = reductie; + = toename De ontwikkeling van de CO 2 -uitstoot van nat materieel per euro omzet is hierboven weergegeven: ten opzichte van het jaar 2011 is de CO2-uitstoot van het natte materieel per omgezette euro afgenomen met bijna 10%. Ten opzichte van het referentiejaar 2009 bedraagt de reductie 57%. Deze hoge score is deels te verklaren door de relatief hoge uitstoot van CO2 in het referentiejaar 2009 als gevolg van een project waarbij cutters zijn ingezet. Voor het bereiken van reductie in de CO2-uitstoot van het natte materieel wordt, evenals bij het droge materieel, ingezet op 3 typen maatregelen: technisch, gedragsverandering en organisatorisch. Gedurende de afgelopen periode zijn diverse technische maatregelen uitgevoerd op het natte materieel en hebben ingrijpende verbouwingen en modificaties plaatsgevonden waarin onder meer brandstof-efficiëntie een duidelijke rol heeft gespeeld. Ook vindt monitoring van het brandstofverbruik plaats en wordt dit teruggekoppeld op de projecten, zodat ook hier actief wordt gewerkt aan het op gang brengen en houden van een gedragsverandering.

6 Pagina 6 van 9 C. Bedrijfspanden Een gemiddelde besparing van 2% per jaar op het elektriciteitsverbruik van onze gebouwen, tot 2020; Naast deze kwantitatieve doelstelling wordt tevens ingezet op bewustwording bij het personeel ten behoeve van het verminderen van elektriciteitsverbruik en het gebruik van de airconditioning in de kantoorruimtes. Aanvullende doelstelling voor de bedrijfspanden op het gebied van alternatieve energie Op het gebied van alternatieve energie is de doelstelling: 100% groene stroom in bedrijfspanden in eigen beheer in de komende 2 jaar. In 2012 is in de bedrijfspanden ruim 18% minder elektra verbruikt dan in het referentiejaar Dit betekent dat sinds 2009 gemiddeld 6,2% per jaar is gereduceerd op het energieverbruik van de kantoorpanden. De overgang van conventionele naar groene stroom is inmiddels geëffectueerd: per 1 januari 2013 zijn alle bedrijfslocaties van Boskalis Nederland overgegaan op groene stroom. Contracten hiervoor, met een looptijd van 2 jaar, zijn in de loop van 2012 overeengekomen met de energieleverancier. Binnen deze contracten worden door de leverancier voor Boskalis Garanties van Oorsprong ingekocht waarmee de garantie wordt afgegeven dat de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Het afnemen van groene stroom in plaats van conventionele, grijze stroom, betekent (bovenop het reduceren van het verbruik zoals opgenomen in de bedrijfsdoelstelling) een gereduceerde uitstoot per verbruikte eenheid. In combinatie met het reduceren van het verbruik betekent dit een dubbele reductie van CO 2 -uitstoot. Gezien de op handen zijnde verhuizing van Boskalis te Rotterdam, van het gebouw aan de s-gravenweg naar de Waalhaven, en de veelheid aan werkzaamheden die dit met zich mee brengt, is de uitvoering van andere op de huisvesting gerichte maatregelen on hold gezet.

7 Pagina 7 van 9 D. Projecten Het komen tot specifieke CO 2 -reducerende maatregelen op de projecten. De projecten die met gunningvoordeel zijn verkregen, worden hier in meegenomen. Voor deze projecten wordt een separate rapportage bijgehouden. In de loop van 2012 is deze maatregel in de praktijk gebracht. Concrete maatregelen en acties die op een project worden geformuleerd, kunnen variëren per project, en betreffen bijvoorbeeld de keuze voor het soort accommodatie en het introduceren van specifieke besparingstechnieken of het gebruikmaken van alternatieve energiebronnen. Daarnaast is ook de aanpak van het project een mogelijk onderwerp dat binnen deze doelstelling valt. Zo kan transport over land soms vervangen worden door transport over het water wat minder CO2-uitstoot per vervoerde hoeveelheid veroorzaakt en tevens bijdraagt aan het ontzien van (stedelijk) verkeer. Op diverse projecten is het mogelijk gebleken deze manier van transport geheel of gedeeltelijk toe te passen. De resultaten op de projecten die te maken hebben met het droog en nat materieel (zowel nieuwe investeringen en vervanging als aanpassingen) zijn beschreven onder A en B hierboven. E. Personenvervoer Gemiddeld 2% CO2-reductie in het personenvervoer per kilometer per jaar, tot en opmerking Om de doelstelling te behalen, zet Boskalis in op gedragsbeïnvloeding van de medewerkers waardoor zij gestimuleerd worden tot bewuster gedrag met betrekking tot energie- en brandstofverbruik. Uit de verdeling van in gebruik zijnde lease-wagens over de energielabels blijkt een continue verschuiving van de lagere labels naar het A-label. Tijdens de analyse van de verbruiksgegevens is gebleken dat de wijze van monitoring van het zakelijk personenvervoer niet aansluit op de geformuleerde doelstelling. Het voornemen is om de doelstelling met betrekking tot zakelijk personenvervoer komend jaar te herzien.

8 Pagina 8 van 9 Voortgang op de uitgevoerde ketenanalyses (scope 3) Om te voldoen aan de eisen voor niveau 5 op de CO2-Prestatieladder houdt Boskalis de voortgang bij op de uitgevoerde ketenanalyses. De ketenanalyses, die zijn uitgevoerd in juli/augustus 2012, betreffen: 1. tijdelijke verharding van de ondergrond van bouwterreinen; en 2. het verwerken en toepassen van gereinigde bodemassen van afvalverbrandingsinstallaties. Voor beide onderwerpen worden de activiteiten en de voortgang gemonitord en gerapporteerd. Tenminste 2x per jaar is een korte rapportage over deze voortgang te vinden op de website van Boskalis Nederland. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan verbetering van het inzicht in de status en de reductiemogelijkheden van deze onderwerpen. Hieronder volgt voor beide onderwerpen een korte toelichting op de voortgang over Ketenstudie 1: tijdelijke verharding van de ondergrond met betrekking tot transport Na publicatie van de ketenstudie met betrekking tot tijdelijke verharding van rijbanen (in het derde kwartaal 2012) zijn diverse reacties ontvangen. Onder meer werd een suggestie gedaan ter aanvulling van de onderzochte varianten: ook de toepassing van grote rijplaten opnemen in de ketenanalyse. Gebruik van deze grote rijplaten biedt naast brandstofbesparing verschillende andere voordelen. Deze voordelen zijn reeds als overwegingen meegenomen in de besluitvorming over de aanschaf van rijplaten. De aanvullende voordelen zijn onder meer: - Verlaging rolweerstand van de voertuigen waardoor besparing op gasolieverbruik; - Kan gebruikt worden met inzet van zowel dumpers als auto's; - Grote besparing op onderhoud en reparatie van de voertuigen; - Dit formaat rijplaten kan op iedere grondslag worden gebruikt; - Hoge leg-snelheid dus weinig shovel-uren; - Gemakkelijk te vervoeren; - Altijd herbruikbaar. Binnen het project dat de input leverde voor de uiteindelijke ketenanalyse heeft tot op heden geen nader experiment voor het verzamelen van aanvullende of meer specifieke gegevens met betrekking tot het toepassen van de gewenste variant kunnen plaatsvinden. Een reden hiervoor is geweest dat de binnen de bestaande projectplanning de beschikbare tijd te beperkt was om één en ander, in overleg met de betrokken opdrachtgever, gedegen op te zetten. Er was sprake van een aantal onduidelijkheden die binnen de beschikbare tijd niet voldoende konden worden weggenomen. Aanvullende gegevens zijn wel verzameld met betrekking tot het inzetten van verschillende typen transportmiddelen. De gegevens die hiervan zijn bijgehouden, zijn verwerkt in een rapportage en zijn inmiddels via het bedrijfsbureau intern beschikbaar. Tevens zijn gesprekken gaande om vergelijkbare metingen te gaan uitvoeren op het project Deventer, zodat er meer vergelijk mogelijk is en aanvullende lessen kunnen worden getrokken. De rapportage van deze ketenanalyse die is uitgevoerd in het kader van de certificering op niveau 4 is beschikbaar op de website. De aanvullende rapportage over verschillende typen transportmiddelen is (intern) op te vragen bij het bedrijfsbureau.

9 Pagina 9 van 9 Ketenstudie 2: verwerking en toepassing van bodemas situatie na het eerste kwartaal 2013 In samenwerking met HVC en Boskalis Dolman is ervoor gekozen om de keten van verwerken en toepassen van AEC (Afval Energie Centrale)-bodemas verder te optimaliseren zowel wat betreft de CO2-emissie als de economische kant ervan. Het onderzoek maakt deel uit van de initiatieven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de Green Deal AEC-bodemas bewerking. De doelstelling van de Green Deal is het verduurzamen van de toepassing van AEC-bodemas, met als einddoelstelling van het initiatief het duurzaam toepassen van alle bodemassen per Vergunningen Het reinigen van de bodemas wordt beschouwd als vergunningplichtig activiteit. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels gepubliceerd en verleend. Installatie Bij de installatie zijn in de afgelopen periode nog enkele kleine aanpassingen gedaan, voornamelijk ter optimalisatie van de bewerking. Naar verwachting zullen dergelijke aanpassingen de komende periode vaker voorkomen. Wet- en regelgeving Er is in de afgelopen periode overleg geweest met ministerie van I&M en Rijkswaterstaat. Dit houdt met name een verdieping in van de Green Deal. Er wordt met I&M gesproken over de randvoorwaarden voor de opwerking en toepassing van AEC-bodemasprodukten. Tevens is er afgelopen maand overleg geweest met Rijkswaterstaat, afdeling Innovatie Test Centrum, het voorportaal voor testen van materialen in werken van RWS. Tevens is dit de opmaat naar een geregistreerde en geaccepteerde bouwstof bij RWS. Toepassing Er zijn twee werken geselecteerd waar de gewassen AEC-bodemasgranulaten kunnen worden toegepast; hierbij is Boskalis Nederland de afnemer. In overleg met de combinanten worden de randvoorwaarden, toepassing en ontwerp van de toepassing besproken. Productie Het productieproces is gevoelig voor lage temperaturen. De afgelopen maanden heeft de voortdurende vorstperiode voor vertraging gezorgd omdat de installatie voornamelijk stil heeft gelegen. Vooruitblik De belangrijkste voorwaarde voor het behalen van de geplande productie in de eerste fase is de kwaliteit en stabiliteit van het proces. Zoals eerder aangegeven is het proces nieuw en kan er door onvoorziene zaken behoorlijk worden afgeweken van de planning. Noot Vooralsnog is de volledige rapportage van deze ketenanalyse nog niet vrijgegeven. Een samenvatting van de ketenanalyse zoals die is uitgevoerd in het kader van de certificering op niveau 4, is beschikbaar op de website.

Voortgangsrapportage, status mid-2013

Voortgangsrapportage, status mid-2013 Pagina 1 van 10 Voortgangsrapportage, status mid-2013 Inleiding Boskalis Nederland blijft werken aan haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met daarin onder andere CO2-reductie als concrete

Nadere informatie

Voortgangsrapportage, status eind 2013

Voortgangsrapportage, status eind 2013 Pagina 1 van 17 Voortgangsrapportage, status eind 2013 Inleiding Zowel Boskalis Nederland als MNO Vervat blijven werken aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met daarin onder andere CO2-reductie

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage, status mid 2014

Voortgangsrapportage, status mid 2014 Pagina 1 van 10 Invalshoek B Reductie status mid 2014 Voortgangsrapportage, status mid 2014 Inleiding Boskalis Nederland B.V. blijft werken aan haar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met daarin

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF, SCOPE ÉÉN EMISSIE... 4 2.1 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 2.2 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT, SCOPE TWEE EMISSIE... 5 3.1 REDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V.

ENERGIE ACTIEPLAN. Van der Wiel Holding BV. Conform NEN 50001 Oktober 2015 ENERGIE ACTIEPLAN VAN DER WIEL HOLDING B.V. ENERGIE ACTIEPLAN Van der Wiel Holding BV Conform NEN 50001 Oktober 2015 Verantwoordelijke voor dit verslag is de consultant van AMK Inventis Versie 2.0 Pagina 1 van 6 Scope 1 gasverbruik 1 Inregelen cv

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder

Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Van Oostrum Westbroek B.V. Niveau 3 Auteur(s): T. Meerkerk, CO2-functionaris, Van Oostrum Westbroek B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 16 februari 2016 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 28 mei 2016 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies CO2-Prestatieladder eis 5.B.1 Almere, 30 november 2015 Contactpersoon: Mevr. J. den Braber Postbus 30248 1303 AE ALMERE t 036-538 88 00 e jdbraber@a-hak.nl i www.a-hak.nl

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Auteur(s): De heer F.G. de Bruijn De heer G. Verwoerd De heer D. Slothouber 17 december 2013 (revisie 1.0) Definitief

Nadere informatie

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV. Almere, M. van Raaijen. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: 3.B.1 Reductie doelstellingen Van Raaijen Groep BV Almere, 22-08-2016 M. van Raaijen. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 5 Auteur(s): K. Algra / B.H. van Houten () M. de Lange (extern adviseur) (Nedcon Organisatieadvies b.v.) Datum,

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015:

3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Pagina: 323.6-1 / 7 3.B.2 Energiemanagement actieplan 2014-2015: Periode: januari 2014 t/m december 2015 Versie: 2 Pagina: 323.6-2 / 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Reductiedoelstellingen... 2 3.

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016 Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 25 oktober 2016 1 Energie Audit Verslag 2016/Energie Management Actieplan 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 10 november 2016 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Den Haag, 14 juli 2016 dhr. L. Kalisvaart Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan februari 2017

Energiemanagement actieplan februari 2017 Energiemanagement actieplan 2017 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Reductiedoelstellingen 5 3. Plan van Aanpak 6 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. Auteur(s): Arend van der Pols,

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, CO2-functionaris, Firma

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder Het Veldwerkbureau B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer G.R. Hartkamp De heer J.A. Möller Versie 2.0 17 december 2013 Definitief rapport Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Renesse, 26 april 2016 dhr. T.T. Nieuwenhuizen Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Energiemanagementplan

Energiemanagementplan Energiemanagementplan Auteur(s): Guido Hartkamp Trudi Bunt-Esveld Versie 3.1 7 maart 2016 Inleiding Binnen ons Energiemanagementsysteem zullen we jaarlijks onze plannen beschrijven om te kunnen voldoen

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V.

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Versie d.d. 21-03-2014 Geactualiseerd d.d. 09-12-2014 Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie Management Programma

Energie Management Programma Energie Management Programma Voorwoord Dit document beschrijft het energie management programma van P. Sinke Holding B.V. P. Sinke Holding B.V. realiseert zich dat een afname van de energiestromen niet

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 5.B.1_1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 09 februari 2016 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 09 februari

Nadere informatie

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Utrechtsestraatweg

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiemogelijkheden Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Reductie doelstellingen 2016 Energiebeleidsverklaring

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 25 maart 2015 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Datum: 25 maart 2015 Plaats: Krimpen

Nadere informatie

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 CO2-prestatieladder niveau 3. Voortgang reductiedoelstellingen Breukelen, 18 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum:

Nadere informatie

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief 2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint Swietelsky Rail Benelux Opgesteld door: Swietelsky Versie: 1.1 Datum: 20 juli 2011 Status: definitief 1 CO 2 footprint Swietelsky Rail Benelux 1.1 Referentiejaar Het

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Loodgietersbedrijf RéVé B.V. Auteur(s): Dorien Huiskamp-De Vries, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 15-08-2017 Parafen van alle MT-leden: Onnafhankelijke interne controle door Planner: 1 Energie Audit Verslag 2017/Energie Management

Nadere informatie

Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina: 1/9 Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): Johan Bruinsma, Niek Konijn Holding B.V. Marcel de Lange, extern

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang Inhoud blz. 1. Introductie 2. Inventarisatie 3. CO 2 reductie Scope I 3.1 Stationaire verbrandingsgassen 3.2 Eigen vervoer 3.3 Lease auto s 4. CO 2 reductie Scope II 4.1 Elektriciteit 4.2 Zakenreizen met

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 4 Beheersing doelstellingen 6 4.1. Scope 1 & 2 Kantoor

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Kruiningen, 04 november 2016 dhr. W. Sinke Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie