VOORTGANGSRAPPORTAGE Voortgang van CO2-management; over geheel 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORTGANGSRAPPORTAGE Voortgang van CO2-management; over geheel 2012"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 9 VOORTGANGSRAPPORTAGE Voortgang van CO2-management; over geheel 2012 Inleiding Boskalis Nederland neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en werkt actief aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Eén van de aandachtsvelden daarbinnen is het reduceren van de CO 2 - uitstoot. Boskalis heeft ervoor gekozen om door middel van de CO 2 -Prestatieladder van SKAO (www.skao.nl) haar CO 2 -footprint in beeld te brengen en zich te laten certificeren. De CO 2 -Prestatieladder is een instrument dat wordt ingezet door overheidsorganisaties en het bedrijfsleven om bedrijven die deelnemen aan veelal complexe aanbestedingen, in samenwerking met hun leveranciers en onderaannemers, te stimuleren tot CO 2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, maar ook om het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Begin 2013 ontving Boskalis - als eerste grote waterbouwer in Nederland - het CO 2 -Bewust Certificaat op niveau 5, het hoogste niveau op de Ladder. Voor het reduceren van haar CO 2 -uitstoot maakt Boskalis onder meer gebruik van technische maatregelen en richt zich daarnaast ook op gedragsaspecten zoals de werkwijze en de aanpak op de projecten. Daarnaast zorgt Boskalis ervoor, door samenwerking met diverse bedrijven en organisaties zowel binnen als buiten de sector, dat de CO 2 -reductie niet beperkt blijft tot de eigen activiteiten. Door middel van publieke initiatieven en het uitvoeren en faciliteren van (wetenschappelijk) onderzoek, stelt Boskalis de verworven kennis tevens beschikbaar aan de sector en, breder, aan andere partijen in onze maatschappij. Aan de basis van het CO 2 -management zoals Boskalis dat voert, staat het inzicht in de eigen CO 2 -uitstoot. Sinds 2011 brengt Boskalis deze per kwartaal in beeld. Inmiddels is voor het tweede achtereenvolgende jaar volgens deze systematiek gewerkt, en is het mogelijk om naast de (half-)jaarlijkse CO 2 -footprint ook de kwartalen voortschrijdend én met dezelfde periode vorig jaar te vergelijken.

2 Pagina 2 van 9 en In april 2012 zijn de gewijzigde doelstellingen vastgesteld. Hoewel in de praktijk blijkt dat hier alsnog enige aanscherping nodig is, is besloten om deze doelstellingen voor geheel 2012 te hanteren. De reductiedoelen zijn hieronder vermeld. Deze reductiedoelstellingen dragen bij aan de overall ambitie van Boskalis Nederland om in totaal 5% CO2-reductie te behalen in 2020 ten opzichte van 2009, uitgedrukt ten opzichte van de jaaromzet. De scope voor de doelstellingen betreft de juridische boundary van Boskalis BV, dit is inclusief het materieel van de centrale vloot dat gebruikt wordt voor de uitvoering van de projecten van Boskalis Nederland. A. Droog materieel (scope 1) Het terugbrengen van het percentage droog materieel CO2-uitstoot met 5% de komende 5 jaar. B. Nat materieel (scope 1) Het elk jaar onderzoek doen en formuleren van energie reducerende maatregelen en de uitvoering daarvan op 3 units, voor de komende 5 jaar. C. Bedrijfspanden (scope 2 en alternatieve energie) - Een gemiddelde besparing van 2% per jaar op het elektriciteitsverbruik van onze gebouwen, tot 2020; - 100% groene stroom gebruik in bedrijfspanden in eigen beheer in de komende 2 jaar. D. Projecten (scope 1 en 2) Het introduceren van CO 2 als een nieuw item op de project kick-off formulier voor nieuw uit te voeren projecten, hiervan worden 5 projecten per jaar geselecteerd voor CO 2 reducerende maatregelen. Projecten die met gunningvoordeel zijn verkregen, worden hier in ieder geval in meegenomen. E. Personenvervoer (scope 2) Gemiddeld 2% CO2-reductie in het personenvervoer per kilometer per jaar, tot Scope 3 Voor 2 geselecteerde waardeketens in scope 3 zijn CO 2 -reductiedoelstellingen opgesteld. Het betreft de waardeketens met betrekking tot het verwerken van AEC-bodemas en de stabilisatie van tijdelijke rijbanen. In beide analyse-rapporten wordt ingegaan op de doelstelling en het plan van aanpak om de gestelde doelen te bereiken. Over de voortgang op deze doelen wordt apart gerapporteerd.

3 Pagina 3 van 9 Voortgang op de CO 2 -reductiedoelstellingen over geheel 2012 Onderstaand wordt voor elk van de onderdelen de voortgang over geheel 2012 op de reductiedoelstellingen toegelicht; de toelichting is gebaseerd op de berekeningen in het footprint-document. Over-all ambitie 5% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 2009, uitgedrukt ten opzichte van de jaaromzet Over heel 2012 bedroeg de gemiddelde uitstoot 347 gram CO 2 per omgezette euro. Ten opzichte van het referentiejaar 2009, waarin de CO2-uitstoot per omgezette euro 390 gram bedroeg, betekent dit een totale reductie van 43 gram ofwel 10,9 procent. Dit betekent dat de overall-reductiedoelstelling, net als vorig jaar, wordt bereikt. De gemiddelde reductie van CO2-uitstoot per omzet sinds 2009 hiermee 3,6% per jaar. Hieronder zijn de jaartotalen vergeleken met het referentie-jaar jaar gr CO2 / euro ontwikkeling tov (*) ,7 (n/a) ,3 + 0,7% ,6-20,3% ,2-10,9% (*) - = reductie; + = toename gemiddelde per jaar sinds ,6%

4 Pagina 4 van 9 A. Droog materieel Het terugbrengen van de CO2-uitstoot van droog materieel met 5% de komende 5 jaar. In termen van de geformuleerde doelstelling: De doelstelling voor het droge materieel is geformuleerd als percentage ten opzichte van het referentiejaar, maar zonder relatie met een andere variabele (bijvoorbeeld CO2 per omzet). Als gevolg hiervan is praktische bruikbaarheid van de doelstelling zeer beperkt. Ontwikkeling van CO2/k 2012 t.o.v t.o.v Droog materieel 5,5% - 45% (*) - = reductie; + = toename Op zich kan de voortgang op deze doelstelling wel worden vastgesteld: ten opzichte van de CO2-uitstoot in 2009 is de uitstoot in 2012 gereduceerd met 45%. In die zin is de doelstelling in 2012 (ruimschoots) gehaald. Voor het bereiken van reductie in de CO2-uitstoot van het droge materieel wordt ingezet op 3 typen maatregelen: technisch, gedragsverandering en organisatorisch. Technische maatregelen: Al het nieuwe droge materieel is sinds 2012 standaard uitgerust met stoelschakelaar/standkachel. Hierdoor is het op dit materieel niet mogelijk de machine langer dan 3-5 minuten te laten draaien als de machinist niet in de cabine aanwezig is. Daarnaast zijn alle machines op de natte stort altijd voorzien van stoelschakelaar-/standkachel. Daarnaast wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor enkele aanvullende technische ingrepen die een aanvullende reductie van het brandstofverbruik zouden kunnen bewerkstelligen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar airco s die ook werken als de engine van de machine niet draait: onderzocht wordt of deze airco s bestaan en wat deze kosten. Voordeel is dat met name in warme landen (Suriname; NB: dit valt buiten de boundary voor de CO2-Prestatieladder) de engine niet stationair hoeft te draaien om de airco te laten werken wat een besparing oplevert op stationair-uren (eea afhankelijk van het type werk). De afgelopen periode is het monitoren van het brandstofverbruik van kranen op projecten voortgezet, en wordt dit ook teruggekoppeld. Op deze manier wordt actief gewerkt aan het op gang brengen en houden van een gedragsverandering. In het algemeen (behalve voor de in Suriname ingezette machines) geldt dat alle materieel waarin in 2012 is geïnvesteerd, voldoet aan de Tier 3B eisen. De brandstofbesparing door efficiëntieverbetering bedraagt hiermee ca 5%. Tevens is geïnvesteerd in stalen rijplaten van het zgn. grote formaat. Zoals in de ketenanalyse is toegelicht, draagt verharding van tijdelijke rijbanen bij aan het verlagen van de rolweerstand van voertuigen, wat een rechtstreeks effect heeft op het brandstofverbruik (zie de betreffende ketenanalyse). Gebruik van grote rijplaten heeft nog aanvullende voordelen ten opzichte van het gebruik van het reguliere formaat. Technisch / organisatorisch / gedrag: Monitoren van onder meer draaiuren en verbruik van kranen op projecten, en terugkoppeling. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van software die op afstand is uit te lezen. Bandenspanningsmeters voor de grotere shovels en dumpers: een juiste bandenspanning (optimum tussen tractie en draagvlak) kan bijdragen aan het besparen van brandstof. Gedragsmaatregelen Op projecten wordt het belang van zuinig rijden/draaien en besparen van brandstof (en CO2) besproken.

5 Pagina 5 van 9 B. Nat materieel Het elk jaar onderzoek doen en formuleren van energie reducerende maatregelen en de uitvoering daarvan op 3 units, voor de komende 5 jaar. Mbt de doelstelling De doelstelling voor nat materieel zoals hierboven aangehaald, is in de loop van 2012 geformuleerd. Sinds november worden periodiek alle verbeteringen en nieuwe aanschaf vastgelegd die energiebesparing tot gevolg hebben. Mbt de CO2-uitstoot Ontwikkeling van CO2/k 2012 t.o.v t.o.v Nat materieel - 9,9% - 57% (*) - = reductie; + = toename De ontwikkeling van de CO 2 -uitstoot van nat materieel per euro omzet is hierboven weergegeven: ten opzichte van het jaar 2011 is de CO2-uitstoot van het natte materieel per omgezette euro afgenomen met bijna 10%. Ten opzichte van het referentiejaar 2009 bedraagt de reductie 57%. Deze hoge score is deels te verklaren door de relatief hoge uitstoot van CO2 in het referentiejaar 2009 als gevolg van een project waarbij cutters zijn ingezet. Voor het bereiken van reductie in de CO2-uitstoot van het natte materieel wordt, evenals bij het droge materieel, ingezet op 3 typen maatregelen: technisch, gedragsverandering en organisatorisch. Gedurende de afgelopen periode zijn diverse technische maatregelen uitgevoerd op het natte materieel en hebben ingrijpende verbouwingen en modificaties plaatsgevonden waarin onder meer brandstof-efficiëntie een duidelijke rol heeft gespeeld. Ook vindt monitoring van het brandstofverbruik plaats en wordt dit teruggekoppeld op de projecten, zodat ook hier actief wordt gewerkt aan het op gang brengen en houden van een gedragsverandering.

6 Pagina 6 van 9 C. Bedrijfspanden Een gemiddelde besparing van 2% per jaar op het elektriciteitsverbruik van onze gebouwen, tot 2020; Naast deze kwantitatieve doelstelling wordt tevens ingezet op bewustwording bij het personeel ten behoeve van het verminderen van elektriciteitsverbruik en het gebruik van de airconditioning in de kantoorruimtes. Aanvullende doelstelling voor de bedrijfspanden op het gebied van alternatieve energie Op het gebied van alternatieve energie is de doelstelling: 100% groene stroom in bedrijfspanden in eigen beheer in de komende 2 jaar. In 2012 is in de bedrijfspanden ruim 18% minder elektra verbruikt dan in het referentiejaar Dit betekent dat sinds 2009 gemiddeld 6,2% per jaar is gereduceerd op het energieverbruik van de kantoorpanden. De overgang van conventionele naar groene stroom is inmiddels geëffectueerd: per 1 januari 2013 zijn alle bedrijfslocaties van Boskalis Nederland overgegaan op groene stroom. Contracten hiervoor, met een looptijd van 2 jaar, zijn in de loop van 2012 overeengekomen met de energieleverancier. Binnen deze contracten worden door de leverancier voor Boskalis Garanties van Oorsprong ingekocht waarmee de garantie wordt afgegeven dat de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Het afnemen van groene stroom in plaats van conventionele, grijze stroom, betekent (bovenop het reduceren van het verbruik zoals opgenomen in de bedrijfsdoelstelling) een gereduceerde uitstoot per verbruikte eenheid. In combinatie met het reduceren van het verbruik betekent dit een dubbele reductie van CO 2 -uitstoot. Gezien de op handen zijnde verhuizing van Boskalis te Rotterdam, van het gebouw aan de s-gravenweg naar de Waalhaven, en de veelheid aan werkzaamheden die dit met zich mee brengt, is de uitvoering van andere op de huisvesting gerichte maatregelen on hold gezet.

7 Pagina 7 van 9 D. Projecten Het komen tot specifieke CO 2 -reducerende maatregelen op de projecten. De projecten die met gunningvoordeel zijn verkregen, worden hier in meegenomen. Voor deze projecten wordt een separate rapportage bijgehouden. In de loop van 2012 is deze maatregel in de praktijk gebracht. Concrete maatregelen en acties die op een project worden geformuleerd, kunnen variëren per project, en betreffen bijvoorbeeld de keuze voor het soort accommodatie en het introduceren van specifieke besparingstechnieken of het gebruikmaken van alternatieve energiebronnen. Daarnaast is ook de aanpak van het project een mogelijk onderwerp dat binnen deze doelstelling valt. Zo kan transport over land soms vervangen worden door transport over het water wat minder CO2-uitstoot per vervoerde hoeveelheid veroorzaakt en tevens bijdraagt aan het ontzien van (stedelijk) verkeer. Op diverse projecten is het mogelijk gebleken deze manier van transport geheel of gedeeltelijk toe te passen. De resultaten op de projecten die te maken hebben met het droog en nat materieel (zowel nieuwe investeringen en vervanging als aanpassingen) zijn beschreven onder A en B hierboven. E. Personenvervoer Gemiddeld 2% CO2-reductie in het personenvervoer per kilometer per jaar, tot en opmerking Om de doelstelling te behalen, zet Boskalis in op gedragsbeïnvloeding van de medewerkers waardoor zij gestimuleerd worden tot bewuster gedrag met betrekking tot energie- en brandstofverbruik. Uit de verdeling van in gebruik zijnde lease-wagens over de energielabels blijkt een continue verschuiving van de lagere labels naar het A-label. Tijdens de analyse van de verbruiksgegevens is gebleken dat de wijze van monitoring van het zakelijk personenvervoer niet aansluit op de geformuleerde doelstelling. Het voornemen is om de doelstelling met betrekking tot zakelijk personenvervoer komend jaar te herzien.

8 Pagina 8 van 9 Voortgang op de uitgevoerde ketenanalyses (scope 3) Om te voldoen aan de eisen voor niveau 5 op de CO2-Prestatieladder houdt Boskalis de voortgang bij op de uitgevoerde ketenanalyses. De ketenanalyses, die zijn uitgevoerd in juli/augustus 2012, betreffen: 1. tijdelijke verharding van de ondergrond van bouwterreinen; en 2. het verwerken en toepassen van gereinigde bodemassen van afvalverbrandingsinstallaties. Voor beide onderwerpen worden de activiteiten en de voortgang gemonitord en gerapporteerd. Tenminste 2x per jaar is een korte rapportage over deze voortgang te vinden op de website van Boskalis Nederland. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan verbetering van het inzicht in de status en de reductiemogelijkheden van deze onderwerpen. Hieronder volgt voor beide onderwerpen een korte toelichting op de voortgang over Ketenstudie 1: tijdelijke verharding van de ondergrond met betrekking tot transport Na publicatie van de ketenstudie met betrekking tot tijdelijke verharding van rijbanen (in het derde kwartaal 2012) zijn diverse reacties ontvangen. Onder meer werd een suggestie gedaan ter aanvulling van de onderzochte varianten: ook de toepassing van grote rijplaten opnemen in de ketenanalyse. Gebruik van deze grote rijplaten biedt naast brandstofbesparing verschillende andere voordelen. Deze voordelen zijn reeds als overwegingen meegenomen in de besluitvorming over de aanschaf van rijplaten. De aanvullende voordelen zijn onder meer: - Verlaging rolweerstand van de voertuigen waardoor besparing op gasolieverbruik; - Kan gebruikt worden met inzet van zowel dumpers als auto's; - Grote besparing op onderhoud en reparatie van de voertuigen; - Dit formaat rijplaten kan op iedere grondslag worden gebruikt; - Hoge leg-snelheid dus weinig shovel-uren; - Gemakkelijk te vervoeren; - Altijd herbruikbaar. Binnen het project dat de input leverde voor de uiteindelijke ketenanalyse heeft tot op heden geen nader experiment voor het verzamelen van aanvullende of meer specifieke gegevens met betrekking tot het toepassen van de gewenste variant kunnen plaatsvinden. Een reden hiervoor is geweest dat de binnen de bestaande projectplanning de beschikbare tijd te beperkt was om één en ander, in overleg met de betrokken opdrachtgever, gedegen op te zetten. Er was sprake van een aantal onduidelijkheden die binnen de beschikbare tijd niet voldoende konden worden weggenomen. Aanvullende gegevens zijn wel verzameld met betrekking tot het inzetten van verschillende typen transportmiddelen. De gegevens die hiervan zijn bijgehouden, zijn verwerkt in een rapportage en zijn inmiddels via het bedrijfsbureau intern beschikbaar. Tevens zijn gesprekken gaande om vergelijkbare metingen te gaan uitvoeren op het project Deventer, zodat er meer vergelijk mogelijk is en aanvullende lessen kunnen worden getrokken. De rapportage van deze ketenanalyse die is uitgevoerd in het kader van de certificering op niveau 4 is beschikbaar op de website. De aanvullende rapportage over verschillende typen transportmiddelen is (intern) op te vragen bij het bedrijfsbureau.

9 Pagina 9 van 9 Ketenstudie 2: verwerking en toepassing van bodemas situatie na het eerste kwartaal 2013 In samenwerking met HVC en Boskalis Dolman is ervoor gekozen om de keten van verwerken en toepassen van AEC (Afval Energie Centrale)-bodemas verder te optimaliseren zowel wat betreft de CO2-emissie als de economische kant ervan. Het onderzoek maakt deel uit van de initiatieven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de Green Deal AEC-bodemas bewerking. De doelstelling van de Green Deal is het verduurzamen van de toepassing van AEC-bodemas, met als einddoelstelling van het initiatief het duurzaam toepassen van alle bodemassen per Vergunningen Het reinigen van de bodemas wordt beschouwd als vergunningplichtig activiteit. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels gepubliceerd en verleend. Installatie Bij de installatie zijn in de afgelopen periode nog enkele kleine aanpassingen gedaan, voornamelijk ter optimalisatie van de bewerking. Naar verwachting zullen dergelijke aanpassingen de komende periode vaker voorkomen. Wet- en regelgeving Er is in de afgelopen periode overleg geweest met ministerie van I&M en Rijkswaterstaat. Dit houdt met name een verdieping in van de Green Deal. Er wordt met I&M gesproken over de randvoorwaarden voor de opwerking en toepassing van AEC-bodemasprodukten. Tevens is er afgelopen maand overleg geweest met Rijkswaterstaat, afdeling Innovatie Test Centrum, het voorportaal voor testen van materialen in werken van RWS. Tevens is dit de opmaat naar een geregistreerde en geaccepteerde bouwstof bij RWS. Toepassing Er zijn twee werken geselecteerd waar de gewassen AEC-bodemasgranulaten kunnen worden toegepast; hierbij is Boskalis Nederland de afnemer. In overleg met de combinanten worden de randvoorwaarden, toepassing en ontwerp van de toepassing besproken. Productie Het productieproces is gevoelig voor lage temperaturen. De afgelopen maanden heeft de voortdurende vorstperiode voor vertraging gezorgd omdat de installatie voornamelijk stil heeft gelegen. Vooruitblik De belangrijkste voorwaarde voor het behalen van de geplande productie in de eerste fase is de kwaliteit en stabiliteit van het proces. Zoals eerder aangegeven is het proces nieuw en kan er door onvoorziene zaken behoorlijk worden afgeweken van de planning. Noot Vooralsnog is de volledige rapportage van deze ketenanalyse nog niet vrijgegeven. Een samenvatting van de ketenanalyse zoals die is uitgevoerd in het kader van de certificering op niveau 4, is beschikbaar op de website.

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 DIRECTIE ARCADIS NEDERLAND ARNHEM 2 september 2014 077754000:F - Definitief C05011.201402.0300 Voorwoord Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 30 september 2014 076767015:0.1 - Definitief B02015.000180.0100 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 7 1 Achtergrond, opzet & uitvoering...

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 30-06-2014 Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 CO2-PRESTATIELADDER, niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie

Nadere informatie

Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, JUNI 2014, VERSIE 0.2 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014

Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014 Jaarplan en rapportage doelstellingen CO 2 beleid 2014 Datum: 30-6-2015 Betreft: Statusoverzicht jaarplan en doelstellingen CO 2 2014 (3.B. - 3.C - 4.B.- 5.B. 5.C.) Opstelling: Noud Hekkens en Frans de

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt

Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Periodieke rapportage [2014, tweede half jaar] Van Doorn Groep samenvatting van een interessant punt Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP)

Energiemanagement plan (EMP) Jaarrapportage m.b.t. D Participatie Energiemanagement plan t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 W. BROUWER/J.CUSVELLER KAM Namens

Nadere informatie

Bedrijfsmanangementsysteem

Bedrijfsmanangementsysteem Blad 2 van 25 INHOUD 1.0 Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2.0 Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse... 5 3.0 Vaststellen van de Scope van de

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie