Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 19.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 19."

Transcriptie

1 1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 19. Aan de Verenigde Vergadering Investeren in de toekomst deel II Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 27 Maart 2014 Commissie MBH 12 Maart 2014 Commissie WWV 11 Maart 2014 Commissie Water 10 Maart 2014 College Dijkgraaf en Heemraden 18 Februari 2014 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Arnoud vanvliet Akkoord Dijkgraaf Jan Geluk Akkoord Ridderkerk, 27 maart Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. Bijlagen: Voorstel: Voorstel_1078.docx Bijlage: Bijlage+Investeren+in+de+toekomst+deel+II[1].pdf Bijlage: Presentatie++PU[1].pdf Stukken ter inzage:

2 2. Voorstel_1078.docx Investeren in de toekomst deel II 1. Aanleiding In 2009 hebt u een akkoord gegeven op Investeren in de toekomst (B ). Op basis van dit besluit is stap voor stap gewerkt aan de verbetering van de (financiële)bedrijfsvoering van WSHD. Het verbeterplan financiële functie dat een aantal jaren in beslag heeft genomen, heeft geresulteerd in: - Het opnieuw positioneren en inrichten van de controlfunctie; - Het voorzien van de financiële functie van de nodige kwalitatieve impulsen en een nieuwe structuur. Door de verbeteringen in de bedrijfsvoering komt de organisatie (inclusief de projecten) financieel steeds beter in control. Het voor de eerste keer verkrijgen van een goedkeurende verklaring inzake rechtmatigheid over 2012 onderstreept de progressie. De verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering is voldoende geborgd. Gesteld mag dan ook worden dat het waterschap hierin fors heeft geïnvesteerd en de verwachte resultaten zijn gerealiseerd. Naast de verbetering van de financiële functie heeft de organisatie sinds 2009 niet stil gestaan. Zo is in 2011 en 2012 hard gewerkt aan de organisatie-ontwikkeling binnen de afdelingen die belast zijn met de planvorming, regie, projecten en uitvoering en beheer. Een nieuwe organisatiestructuur is neergezet, het aantal afdelingen is sterk afgenomen, nieuw management is aangesteld. Vervolgens breekt nu de tijd aan om de nieuwe afdelingen te gaan richten en in te richten. Hiervoor dient (wederom) in de organisatie te worden geïnvesteerd, vandaar de naam van het onderwerp: Investeren in de toekomst deel II. Deze investering richt zich de komende twee jaar op het verbeteren en versnellen van de uitvoering van vastgestelde projecten en maatregelen. Op het stevig moderniseren en professionaliseren van de uitvoering. Onderstaand wordt in dit voorstel verdere invulling gegeven hoe wij dit voor ogen hebben, wat dit aan resultaten zou moeten opleveren, wat het mag kosten en hoe we dat financieel gaan dekken. Voor een deel kan deze investering met bestaande middelen, voor een deel stelt het college voor de reservepositie in te zetten voor een eenmalige impuls.

3 2. Voorstel Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met de additionele kosten van voor investeren in de toekomst deel II en deze middelen in te zetten voor: Inhuur van tijdelijk personeel om enerzijds de realisatie van projecten zoals genoemd in de Programmabegroting 2014 te realiseren en anderzijds een impuls te geven aan de ontwikkeling van de competenties van vaste medewerkers ( 1,9 mln); Ontwikkeling van Portfoliomanagement (basis voor structureren en standaardiseren van de realisatie van de Programmabegroting) en het opleiden en begeleiden van medewerkers ( ); 2. Deze kosten te dekken middels een onttrekking van aan de bestemmingsreserve geactiveerde lasten. 3. Motivering Na de verbeterslag zoals gememoreerd in de inleiding is de organisatie-ontwikkeling verder ter hand genomen. Aan de top is het aantal directeuren teruggebracht van zes naar drie leden in de Directieraad. Op grond van een rapport van KplusV heeft een herinrichting plaatsgevonden van de afdelingen (23 naar 14 afdelingen). Ook is een kwaliteitsslag gemaakt in het management van de organisatie. Het nieuwe management dat nu ongeveer een jaar in functie is, heeft zijn taak tot verbetering van de uitvoering van het werk serieus opgepakt. Het afgelopen jaar is benut om de verbetermaatregelen in kaart te brengen en de eerste verbeteringen ook al te starten. Met name in de uitvoering van projecten en maatregelen is een steviger ingreep gewenst. Ondanks de reeds genomen maatregelen blijven er namelijk knelpunten bestaan. De realisatie van de begroting blijft achter. De benadering van het werk en de markt is nog te traditioneel en te veel gericht op de oude manier van zelf doen. De organisatie staat bovendien voor een forse opgave (HWBP2, KRW, NBW, onderhoudbeheersplannen). Nu de bedrijfsvoering steeds beter op orde is verschuift de aandacht nog meer naar de inhoud en de sturing daarop. Er zijn al flinke stappen gezet. Het projectmanagement en -control is sterk verbeterd. Dit uit zich o.a. in de zogenoemde smileylijsten die u periodiek met de Buraps worden gepresenteerd. De wereld staat echter niet stil en maatregelen en projecten zijn dan ook niet in beton gegoten. Elke keer komen nuttige nieuwe inzichten en werkwijzen naar voren die effectiviteit en efficiency kunnen vergroten. Daarnaast grijpt de economische crisis ook in bij het waterschap. Er staat druk op de tarieven én druk op cofinanciering door gemeenten en de provincie. Dit betekent dat portfolio management steeds belangrijker wordt. Het initiatiefvoorstel Bestuurskracht: Sturing en controle op doelrealisatie, dat de Verenigde Vergadering op 30 januari 2014 heeft geaccordeerd, gaat hier ook op in. De Verenigde Vergadering maakt een ontwikkeling door op kaderstelling en control. Sturing op hoofdlijnen is nodig, maar vooral meer op doelrealisatie. Dit vergt niet alleen van het college van dijkgraaf en heemraden een andere houding en taakinvulling, maar ook een noodzakelijke ontwikkeling van de organisatie. Het college is dan namelijk samen met organisatie verantwoordelijk voor die doelrealisatie. Hierop moeten zij wel toegerust zijn. Ook daarvoor is deze investeringsimpuls bedoeld: zorgen dat de organisatie de sturing op doelrealisatie beter ondersteunt en waarmaakt.het verbeteren en versnellen van de uitvoering van maatregelen en projecten is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling naar doelrealisatie. 2

4 Verbeterprogramma Projecten & Uitvoering. Na de reorganisatie van 2012 en de nieuwe bemensing van het management in 2013 is een plan gemaakt om de uitvoering te verbeteren en te versnellen. De taak tot het uitvoeren van maatregelen en projecten is sinds de reorganisatie van 2012 organisatorisch ondergebracht bij de Afdeling Projecten & Uitvoering (PU, omvang vaste formatie circa 65 fte). Globaal kent de projectenportefeuille van de afdeling PU inclusief HWBP een omvang van gemiddeld circa 100 mln per jaar. Eventuele nieuwe initiële business cases (IBC s)en wijzigingen in prioriteiten en/of planningen zijn van invloed op de omvang. Ook de afdeling PU is in 2013 bemenst met vast nieuw management. Dit nieuwe management heeft een analyse gemaakt welke middelen en ontwikkeling zij nodig acht om te kunnen voldoen aan de nieuwe richting zoals die hiervoor is geschetst. Alles vanuit het oogpunt om op efficiënte moderne en professionele wijze de realisatiegraad te verhogen. Zowel de Directieraad als het college herkennen en onderschrijven de analyse van dit nieuwe management. Uitgangspunten bij het opstellen van het plan voor de afdeling PU zijn: Zonder vertraging realiseren van de projecten opgenomen in de Programmabegroting (voor zover de vertraging niet door beïnvloedbare externe factoren wordt gedicteerd); Ontwikkelen en inrichten van een moderne, professionele en efficiënte manier van werken(kwaliteit processen, werkwijzen en medewerkers). Deze uitgangspunten staan niet los van elkaar. Voor het realiseren van de begroting is het noodzakelijk om een kwalitatieve slag te maken. De ontwikkeling van de afdeling PU richt zich in hoofdzaak op het verhogen van de realisatiegraad van projecten: het realiseren van de scope binnen tijd, geld en kwaliteit. De afdeling ontwikkelt zich in de keten tot een Service Provider: wanneer de lijnorganisatie op basis van criteria heeft bepaald dat een resultaat het best tot stand kan komen via een project, komt PU in beeld. PU wordt HET expertise- en servicecentrum op het gebied van projectmanagement binnen het waterschap en standaardiseert hiervoor haar werkwijze en professionaliseert op het terrein van Projectmanagement en Integraal Projectmanagement- rollen, SSK ramingen (Standaard Systematiek voor Kostenramingen), PPI planningen (Project Planning Infrastructuur) en inkoop- en aanbestedingsstrategieën. Deze methoden en technieken zijn succesvol gebruikt door ondermeer Rijkswaterstaat en spelen ook binnen het HWBP een prominente rol. Onder Integraal Projectmanagement (IPM) vallen project-, risico-, omgevings-, technisch- en contractmanagement. Een aparte vermelding verdient de eerder, tijdens de tweedaagse, aan de Verenigde Vergadering gepresenteerde ingezette koers van Aanbesteden op Maat (AoM). Binnen dit project is een ontwikkeling ingezet om de markt beter te benutten bij de uitvoering van de taken van het waterschap. Dit zal zich uiten in nieuwe aanbestedingsstrategieën en andere benodigde competenties van medewerkers. Vanuit deze visie bereikt de afdeling PU op een gestructureerde manier projectresultaten, met een hogere realisatiegraad en tegen op termijn lagere projectkosten. Ook wordt programmasturing en sturing over jaarschijven heen beter mogelijk omdat er meer duidelijkheid komt in structuur en rollen. Door het strakker organiseren van de processen, goede verdeling van verantwoordelijkheden en een scherpe sturing op output, worden minder faalkosten gemaakt. Voor de gewijzigde teamstructuur van de afdeling PU wordt kortheidshalve naar de bijlage verwezen (pagina 1). Ook is in deze bijlage (pagina 2) een korte schets gegeven van de clusters. Naast een andere indeling van de teams, gericht op efficiëntere afwikkeling van projecten door PU, worden de projecten in 2014 namelijk samengebracht in clusters. Deze clusters worden aangestuurd door een eigen IPM team en voorzien van een overkoepelende stuurgroep waardoor synergievoordelen (meerdere projecten die zich in dezelfde fase bevinden kunnen tegelijkertijd worden aangepakt) worden bereikt. Met hulp van IPM is naast structuur ook de voorwaarde om de markt makkelijker te kunnen benutten, ingevuld. Tenslotte zal de reeds ingezette professionalisering door het toepassen van de Prince2 methode, verder worden uitgerold over alle projecten. 3

5 De IPM rollen vragen om andere competenties dan op dit moment binnen PU aanwezig zijn. Medewerkers zullen hierop ontwikkeld moeten worden. Tegelijkertijd wordt de bestaande vacatureruimte benut om reeds gekwalificeerd personeel aan te trekken op sleutelrollen als: kostendeskundige, systems engineer, contract- en omgevingsmanagement en projectbeheersing. Tevens is het gewenst om de aansturing in een hand te hebben, hetgeen betekent dat de rollen van (uitvoerend cq binnen scope horend) omgevings- en contractmanagement ook bij PU zullen worden ondergebracht. Deze rollen zitten nu nog bij respectievelijk de afdelingen Plannen & Regie en Bestuurlijke en Juridische Zaken. Integrale aansturing vanuit de afdeling PU maakt professioneel opdrachtgeverschap naar de markt beter mogelijk (eenduidigheid). Ook zullen in de nieuwe structuur projectondersteunende activiteiten gestructureerder worden georganiseerd. De kennis van portfoliomanagement wordt verder ontwikkeld, om goed de focus te hebben op het aantal en de volgorde van uit te voeren werken, plus de inzet die hiermee gepaard gaat. Maar ook een verdere professionalisering van ramingen en risicomanagement hoort hierbij. Op pagina 3 en 4 van de bijlage is meer concreet een aantal resultaten van in te zetten ontwikkeling binnen de afdeling PU geschetst. De veranderopgave binnen de afdeling PU is fors. Dit wordt deels veroorzaakt doordat nog achterstallig onderhoud moet plaatsvinden. De verandering binnen de organisatie van waterschap Hollandse Delta is namelijk in eerste instantie gericht geweest op het opnieuw structureren van de sterk versnipperde organisatie en het kwalitatief verbeteren van het management. De volgende fase die nu ingezet is, richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van (de prestaties van) de medewerkers, zodat ook zij zijn toegerust op de veranderende omgeving en eisen. Daarnaast moeten de systemen en processen (beter) worden ingericht op de veranderende werkwijzen zoals professioneel opdrachtgeverschap, Projectmanagementmodel Prince2 en invulling van IPM-rollen. Veranderingen vinden niet plaats op een achternamiddag en behoeven stevige sturing van zowel uw bestuur, het college en het management. Ieder binnen zijn kader, mogelijkheden en bevoegdheden. Het inzetten van de geschetste koers vergt tijdelijk extra middelen. Kosten gaan voor de baten uit. De kosten van de benodigde veranderingen binnen de afdeling PU zijn geraamd op een bedrag van 3,2 mln, waarvoor binnen de begroting 1,1 mln. dekking aanwezig is. De kosten zijn opgebouwd uit: Werving en tijdelijk inhuur op vaste formatieruimte ( 1 mln); Inhuur van tijdelijk personeel om de projecten en maatregelen te realiseren en een impuls te geven aan de ontwikkeling van de competenties van vaste medewerkers (leermeester-gezel) ( 1,9 mln); Ontwikkeling van Portfoliomanagement (basis voor structureren en standaardiseren) en het opleiden en begeleiden van medewerkers ( ). Voor de dekking van de additioneel benodigde middelen (ca. 2,1mln) wordt verwezen naar paragraaf 5 financiële aspecten. Zoals eerder vermeld vergen de gewenste ontwikkelingen en resultaten een forse inspanning. We trekken een termijn van twee jaar uit om de concrete resultaten voldoende zichtbaar te kunnen maken. Voor Investeren in de toekomst deel I (2009) was onder andere het verkrijgen van de rechtmatigheidsverklaring van de accountant de bestuurlijke prestatie indicator. De goedkeurende verklaring inzake rechtmatigheid is over het jaar 2012 verkregen. Analoog hieraan wordt als bestuurlijke prestatie indicator voor Investeren in de toekomst deel II de realisatiegraad gehanteerd. Met alle inspanningen die voortvloeien uit de ontwikkelingen van de afdeling PU moet de realisatiegraad verhoogd worden. Ook dit heeft tijd nodig. Tot nu toe is de realisatiegraad gemeten aan de hand van de uitputting van het geplande budget. Mede met het oog op de ontwikkeling binnen uw bestuur (bestuurskracht/doelrealisatie) en om hiermee gelijke tred te houden, behoeft deze definitie eveneens ontwikkeling. Het gaat er namelijk om of de doelen zijn gerealiseerd en daarmee of de gerealiseerde projecten hebben bijgedragen aan de te bereiken doelen. Hiervoor dienen in nauwe samenspraak met u een nieuwe definitie ontwikkeld te worden en nulmetingen te worden verricht. Hierbij wordt vertrokken vanuit 4

6 doelrealisatie op water, wegen, keringen. Maatregelen en projecten zijn middelen om tot doelrealisatie te komen. In eerste instantie zal de prestatie 630+indicator gericht zijn op dit abstractieniveau: wat zijn goede maatregelen en projecten en hoe realiseren we die (kwaliteit, kosten, tijd). Daarmee is realisatiegraad een leveringsafspraak: leveren we wat we in de begroting met elkaar hebben afgesproken. Omdat het realiseren van projecten mede afhankelijk is van externe factoren (zoals gemeenten die meewerken of niet) is een realisatiegraad van 100% niet haalbaar. Daarnaast sorteert de in te zetten koers niet gelijk effect. Dit zal analoog aan het verkrijgen van de rechtmatigheidsverklaring een aantal jaren in beslag nemen. Overigens zijn de kpi s in ontwikkeling en wordt gezocht naar maatwerk passend bij de fase van organisatieontwikkeling waarin het waterschap zich bevindt. Naast deze prestatie indicator wordt in de eerdergenoemde bijlage (pagina 5) een korte omschrijving gegeven van de meer (ambtelijk) organisatorische kpi s waarop het management stuurt. Kortheidshalve wordt naar de bijlage verwezen. Onderhavig voorstel is vooral gericht op de afdeling PU. In het meer algemene proces binnen waterschap Hollandse Delta van verzakelijking en daarmee het verscherpen van de nut en noodzaak is de focus vooral gericht op het realiseren van de Programmabegroting PU is de afdeling die de taak heeft de projecten uit de Programmabegroting te realiseren en een belangrijke rol heeft in het verhogen van de realisatiegraad. De afdeling PU kent echter wel afhankelijkheden met andere afdelingen, zoals Plannen & Regie en Beheer & Onderhoud. Deze afdelingen committeren zich met dit voorstel aan de in te zetten koers en krijgen op deze manier een impuls om ook hun inspanningen naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen. 4. Risico s Risico bestaat dat de ontwikkelingen van de bestuursorganen (doelrealisatie), de organisatie en van de verschillende organisatie onderdelen onderling niet gelijk op gaan. Door in gesprek te gaan en te blijven (alle entiteiten zelf en met elkaar) kan dit risico tijdig worden onderkend en kunnen hierover (vervolg/aanvullende) afspraken worden gemaakt. Een gebrek aan sturing hierop vormt in feite het grootste risico. Specifieke risico s die gelden ten aanzien van het plan van de afdeling PU zijn: 1. Competenties onvoldoende in huis (Beheersing: Werven/ontwikkelen/uitstroom); 2. Opleiding on the job samen met hoge productiedruk (Beheersing: opleiding en begeleiding professional); 3. Niet realistische planning (Beheersing: Stuurgroep en collegiale toets). 5. Financiële aspecten Onder de motivering is aangegeven dat een bedrag van 3,2 mln nodig is. Binnen de budgetten van de afdeling PU (vacatureruimte/inhuurbudgetten en opleidingsbudgetten) is scherp gekeken waar ruimte is om de benodigde middelen te dekken. Hiermee is voor dekking gevonden binnen de Programmabegroting Voorgesteld wordt om voor de additioneel benodigde middelen van ( / ) de bestemmingsreserve geactiveerde lasten in te zetten. Deze reserve wordt gevormd vanuit het resultaat tussen de voorgecalculeerde te activeren uren bij de begroting en de daadwerkelijk te activeren uren bij de jaarrekening. De begrote omvang van deze bestemmingsreserve voor eind 2014 is Bij de vaststelling van de jaarrekening (respectievelijk 2013 en 2014) wordt de daadwerkelijke omvang vastgesteld. Dit is afhankelijk of alle geraamde uren ook daadwerkelijk worden gerealiseerd en dus geactiveerd. De geprognosticeerde omvang is voldoende groot om eenmalig een bedrag van hieruit te 5

7 onttrekken. Indien u positief op onderhavig voorstel besluit is de prognose voor eind ( / ). De bestemmingsreserve geactiveerde lasten is bedoeld om budgettaire fluctuaties met betrekking tot geactiveerde personele lasten op te vangen. Als er hogere bedragen worden geactiveerd, dan geeft dit een voordeel voor de exploitatie. Dit voordeel komt ten gunste van de reserve. Worden er lagere bedragen geactiveerd dan eerder aangenomen (een nadeel voor de exploitatie) dan komen die ten laste van de reserve. De onderhavige bestemmingsreserve kent geen vooraf vastgesteld bestedingsdoel anders dan om fluctuaties in de exploitatie op te vangen. Het is de Verenigde Vergadering toegestaan om besluiten te nemen om de reserve in te zetten voor onderhavige dekking. Er is geen sprake van precedentwerking. Immers het is aan de Verenigde Vergadering om (elke keer opnieuw) te besluiten reserves in te zetten. Aan een voorstel van het college dient dan ook elke keer een goede motivering ten grondslag te liggen. Wel dient uit een oogpunt van een gezond en stringent financieel beleid er voor te worden gewaakt dat genoemde reserve alleen incidenteel wordt ingezet om incidentele (extra) lasten af te dekken. 6. Personele aspecten Aan dit voorstel zijn diverse personele aspecten verbonden die in het voorgaande reeds benoemd zijn. De Ondernemingsraad wordt meegenomen over de voornemens in dit plan. Voor 2014 is het in ieder geval de planning om het functiehuis (organisatiebreed) te herzien. Het huidige functiehuis dateert namelijk van 2005 en toont nog de oude versnippering. Actualisatie en vereenvoudiging is dan ook op zijn plaats. De benodigde veranderingen in de functies binnen de afdeling PU (bijvoorbeeld het toevoegen van de IPM-rollen) worden meegenomen in dit traject, dat volgens planning in het derde kwartaal van 2014 tot besluitvorming komt. 7. Juridische aspecten Gaande het proces van de aankomende twee jaren moeten diverse besluiten in de verschillende gremia worden genomen. Voor een groot deel ligt de bevoegdheid hiertoe bij de secretarisdirecteur. Hij is namelijk eindverantwoordelijk voor (het vormgeven van) de organisatie. Overeenkomstig het Delegatie en mandaatbesluit worden indien nodig voorstellen aan de verschillende bestuursorganen voorgelegd. 8. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing. 9. Communicatieve aspecten (in-en extern) Met de medewerkers binnen waterschap Hollandse Delta wordt op structurele basis gecommuniceerd over de gewenste ontwikkelingen waarin zijn een belangrijke rol spelen. 6

8 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: Intranet Internet Terinzagelegging Pers Niet van toepassing 11. Verdere aanpak/ procedure Na besluitvorming wordt het plan van de afdeling PU ten uitvoer gebracht. Vanzelfsprekend wordt de stand van zaken (van de financiële) ontwikkelingen periodiek aan u gerapporteerd. Hiervoor worden de reguliere rapportage momenten (Burap/Jaarrekening) benut. Indien er zodanige - niet voorziene - ontwikkelingen optreden, wordt u daarvan tussentijds op de hoogte gebracht. 12. Evaluatie Zowel tussentijds als na afloop van het traject wordt de balans opgemaakt en wordt hierover gecommuniceerd. Hiervoor worden de reguliere verantwoordingsrapportages (Burap/Jaarrekening) benut. 7

9 Vergaderdatum : 27 maart 2014 Agendapunt : BESLUIT VERENIGDE VERGADERING Investeren in de toekomst deel II De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta, op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d ; gelezen het advies van de Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van ; overwegende dat: - (de organisatie van) waterschap Hollandse Delta sinds 2009 continue in ontwikkeling is; - bij het verbeteren van de bedrijfsvoering de focus verlegd wordt van de financiën naar de inhoud; - na de inzet op nieuw management een doorontwikkeling moet plaatsvinden in de processen, werkwijzen en competenties van medewerkers; - de afdeling Projecten & Uitvoering een belangrijke rol heeft in het verhogen van de realisatiegraad; - de eerste doorontwikkeling nodig is bij de afdelingen Projecten & Uitvoering; gelet op: - artikel 77 Waterschapswet; BESLUIT: 1. in te stemmen met de additionele kosten van voor investeren in de toekomst deel II en deze middelen in te zetten voor: Inhuur van tijdelijk personeel om enerzijds de realisatie van projecten zoals genoemd in de Programmabegroting 2014 beter te realiseren en anderzijds een impuls te geven aan de ontwikkeling van de competenties van vaste medewerkers ( 1,9 mln); Ontwikkeling van Portfoliomanagement (basis voor structureren en standaardiseren van de realisatie van de Programmabegroting) en het opleiden en begeleiden van medewerkers ( ); 2. deze kosten te dekken middels een onttrekking van aan de bestemmingsreserve geactiveerde lasten. Ridderkerk, 27 maart 2014 De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

10 Bijlage+Investeren+in+de+toekomst+deel+II[1] Bijlage Investeren in de toekomst deel II VV 30 januari 2014 Huidige teamstructuur PU Afd.hoofd Teamleider A Teamleider A Teamleider A Projectmanagement (incl. bedrijfsvoering) Electrotechn., Werktuigbouwk. Techn. Automat. Civiele- & Cultuur Techniek Nieuwe teamstructuur PU 1

11 Inrichting clusters R es t Invest eringe n 2014 D o or kij k IB C Cluster Wegen Cluster Graven Capaciteit Fase Planning Synergie Cluster Techniek Cluster Specialties Zuiveren In het cluster Specialties zijn alle HWBP projecten, de Voornse Sluis, de Kier, Gemaal Putte, Cromstrijen en Baggeren (eerste half jaar/daarna overdracht aan lijn-organisatie) begrepen. 2

12 Resultaten ontwikkelingen Projecten oude stijl: 1 voor 1, achter elkaar. Nieuwe stijl: meerdere projecten die zich in dezelfde fase bevinden, tegelijkertijd: wachttijd wordt werktijd (bv. vergunningen voor meerdere projecten tegelijkertijd aanvragen) Nu: totale productievraag 2014 inzichtelijk gemaakt: we weten wat er op ons af komt (lijst geplande projecten, IBC s inclusief uren), doorleefd met de opdrachtgevers. Beheersmodel in 2014 verder ontwikkelen. IPM: biedt structuur en standaardisatie (projectmanager en manager projectbeheersing) en focus op managen van de omgeving (omgevingsmanagement) maar ook managen van nieuwe contractvormen (technisch- en contractmanagement) Clusteren: synergie voordelen door samenvoeging en herhaling, leren van eerder, steeds sneller, groeiend gevoel voor de omgeving, brieven inhoudelijk steeds meer afgestemd (bv: alle wegen en fietspaden bij elkaar). Ook: overkoepelend IPM team en stuurgroep (minder menskracht) SSK ramingen: VOOR de start al de normen bepaald, risico s geïnventariseerd aan de voorkant, altijd check op bv AWA resourcemanagement: door bundeling minder menskracht nodig, uiteindelijk door synergievoordelen, maar ook sturing onderweg. Basis voor beheersmodel is gemaakt, in 2014 kentallen verder ontwikkelen Kwaliteit van de capaciteit is in beeld: meester gezel constructie: kennis van buiten naar binnen, steeds minder inhuur nodig, makkelijker schakelen met de markt omdat we zelf leren werken met geïntegreerde contracten (kansen AoM) Minder focus op uitvoering, maar op realisatie scope: voldoet de aanpak aan onze normen, zijn alle risico s gewogen, waaraan gaan we toetsen etc. Stuur op realisatie van maatregelen: Door nu meer mensen in te zetten zijn er niet alleen meer handen beschikbaar, maar zijn we in staat onze eigen mensen te laten leren van experts. Samen met de aangebrachte standaardisatie (Prince2 en IPM) leidt dit tot slimmer werken (clustering) en snellere realisatie van maatregelen (minder faalkosten) en we leren van gemaakte fouten. In 2014 gaan we op die manier alle maatregelen die zijn begroot opstarten en (waar bedoeld) realiseren. 3

13 Wat levert het op: We praten over hetzelfde en kunnen dus beter samenwerken. Verder uitwerken beheersmodel voor portfolio: structuur staat, processen en mensen worden ingeregeld Realisatie omhoog door uitwerking van dit beheersmodel Duurzaam gekwalificeerde vaste bemensing Lerende organisatie Uniformiteit naar de markt, stakeholders zien één waterschap Samenwerking met andere afdelingen makkelijker Sturing op de juiste plek Op vacatureruimte sleutelfuncties aannemen: bv kostenexpertise, contractmanagement, systems engineer Wat is er nog nodig: In samenspraak met de bestuursorganen maatregelen koppelen aan doelrealisatie. 4

14 (Ambtelijk) Organisatorische KPI s In het onderstaande wordt een korte schets gegeven van de kpi s waarop de DR stuurt. 1. Volwassenheid PU personeel: Te meten aan de hand van de verhouding vast/flexibel personeel: steeds meer medewerkers van PU zijn in staat de gewenste projectrollen in te vullen (te monitoren via HRM-cyclus), daardoor neemt het aantal inhuurkrachten af. 2. In Control/betrouwbaarheid projectrealisatie: Te meten aan de hand van het aantal (project)dossiers vanwege ongeplande (beïnvloedbare) incidenten c.q. waarop tussentijdse interventies moeten worden gepleegd. 3. Prestatiecontracten realiseren, geleverde prestaties te meten op: a. Onderdelen van het Portfoliomanagementsysteem gereed (model, processen, governance, stuurinformatie, tooling) b. Overgedragen, mensen opgeleid om het Portfoliomanagementsysteem te beheren c. Rolvastheid van de Projectmanagers: mate van tevredenheid opdrachtgever, senior user, Nulmeting 2014, meten in 2015 d. Aantal gerealiseerde trainingen op houding en gedrag in 2014 (bijdrage aan volwassenheid) 5

15 Investeren in de toekomst deel II Datum : 04/02/2014 Ilse Ramler

16 Investeren in de toekomst deel II - Waar komen we vandaan - Waar gaan we naar toe - Vervolg proces: Voorstel in D&H: 18 februari Thema VV: 27 februari Definitief voorstel: VV 27 maart

17 Waar komen we vandaan? - KplusV - 22 afdelingen 14 afdelingen - Nieuw management - Reorganisatie tweede fase - Focus op uitvoering - Projecten en Uitvoering (PU) - Prince2 - Lessen uit aanpak HWBP

18 4 Missie PU : Wat we doen Plannen & Regie Technologie & Beleid Voorbereiden Definiëren Uitvoeren Overdragen Plannen Definiëren Prioriteren Doelrealisatie Projecten & Uitvoering Kaders/normen monitoren Beheren Onderhouden Plannen & Regie Technologie & Beleid > Beheer & Onderhoud Technisch onderhoud

19 Wanneer komt een project bij PU? Trends/wet- en regelgeving, externe ontwikkelingen Kadernota onder prestatienorm BESTUUR/DIRECTIE Begroten/ Reserveren IBC Voorkeurs variant Financiële rapportages FINANCE & CONTROL TACTISCHE AFDELINGEN PROJECT & UITVOERING MARKT BEHEER & ONDERHOUD Opdragen (INTERN) OPDRACHTGEVERSCHAP Normeren Analyseren PID/BC Voorontwerp Conditionering Bestek- en Contractering Aan besteden Beheersen Contract Overdragen Onderhouden Meten, inspecteren UITVOEREN Opleveren

20 6 Uitdagingen PU voor Produceren 2. Ontwikkelen Zonder verdere professionalisering opgave niet te realiseren Verbeteren door krachten te bundelen Winkel is niet alleen open; er wordt meer verkocht

21 7 Strategie PU Beheersen productievraag door: 1.Structureren en standaardiseren 2.Clusteren opdrachten 3.Meer benutten van de markt Raamwerk voor nu en komende jaren, opgezet ism PR

22 Doel (Doel)Realisatiegraad Omvang (ongeveer): mln mln mln Realiseren Programmabegrotingen KRW/NBW/HWBP Portfoliomanagement Kleinere afdeling/hoger gekwalificeerde medewerkers Betere benutting markt

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270.

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Aanleiding Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van 4.200.000

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 ter

1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 ter agendapunt H.08 1067569 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET COMPLEX BUITENGEWOON ONDERHOUD REGIONALE KERINGEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd agendapunt 4.8 1182176 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GETEKENDE INTENTIEOVEREENKOMST MET LTO GLASKRACHT BETREFFENDE PILOT ONDERNEMINGSDOSSIER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum

Nadere informatie

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS agendapunt 4.05 991097 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS Voorstel Commissie Waterketen en Waterkeringen 3-4-2012 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1155619 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 16 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G.

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G. agendapunt 4.5 1175542 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BETROKKENHEID STOWA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 2 februari 2015 Aard bespreking Opiniërend Afstemming Bijlagen 2

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT Integraal Projectmanagement bij Rijkswaterstaat Beknopte leaflet voor externen Versie: februari 2012 Voor meer informatie: Freek Wermer specialist projectmanagement

Nadere informatie

Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 154)

Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 154) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 56544 10 oktober 2014 Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 154) Afdeling 3B Nummer 154 Publicatiedatum 17 september

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

agendapunt 3.b.07 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Datum 8 januari 2013 Afstemming Bijlagen 1 Zaaknummer 30194

agendapunt 3.b.07 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Datum 8 januari 2013 Afstemming Bijlagen 1 Zaaknummer 30194 agendapunt 3.b.07 1040912 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland J^tA/ü4U^ Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: 18 december 2008 Kenmerk VV: 710059 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: - het geactualiseerde normenkader

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 agendapunt H.04 1061816 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 I. Vast te stellen het investeringsplan m.b.t. renovatie

Nadere informatie

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013 agendapunt 4.3 1025383 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 19 maart 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.9 982686 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PILOT DIGITAAL VERGADEREN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 agendapunt 3.a.7 1198541 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Olphen 10-03-2015 Conform Geparafeerd D&H 31-03-2015 Conform Geparafeerd door: Bos, J.L.

Parafering besluit PFO Olphen 10-03-2015 Conform Geparafeerd D&H 31-03-2015 Conform Geparafeerd door: Bos, J.L. agendapunt 3.b.4 1184113 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ACTIEPLAN GASVEILIGHEID ZUIVERINGSINSTALLATIES DE GROOTE LUCHT, NIEUWE WATERWEG, HOUTRUST EN HARNASCHPOLDER Portefeuillehouder Olphen,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting.

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting. Onderwerp: Evaluatie renovatie rioolgemalen 2010 tot en met 2014 en voorstel renovatie 2015 tot en met 2019 Nummer: Bestuursstukken\1783 Agendapunt: 5 DB: Ja 2-2-2015 BPP: Nee FAZ: Ja 18-2-2015 VVSW: Ja

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland /2tu^(y*^ Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december 2008 H.06 715517 3

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013. COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013. COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013) DATUM VERGADERING 27 jufli 2013 BIĴLAGE(N) AGENDAPUNTNUMMER 13 DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ITieİ 2013 COMMISSIE 0 WWV (11 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300278 VASTSTELLING DEFINITIEF PROJECTPLAN

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.5 1170216 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLIMAATMONITOR 2014 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 17 februari 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 3

Nadere informatie

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) agendapunt 04.B.11 1066160 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-06-2013 De VV te verzoeken:

Nadere informatie

Gevraagd besluit Delfland Management Team 27-05-2015 Kennis te nemen van de inkoopstrategie voor de aanbesteding van de accountantsdiensten.

Gevraagd besluit Delfland Management Team 27-05-2015 Kennis te nemen van de inkoopstrategie voor de aanbesteding van de accountantsdiensten. agendapunt 04.H.06 1192965 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANBESTEDING ACCOUNTANTSDIENSTEN Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 16-06-2015 In te stemmen met

Nadere informatie

Het stuurmodel voor een opdrachtgever

Het stuurmodel voor een opdrachtgever Het stuurmodel voor een opdrachtgever Ir. Derk K. Kremer 1. Inleiding In één van mijn eerdere artikelen heb ik al aangegeven dat de rol van opdrachtgever op zich geen moeilijke rol is. Voor een ervaren

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

81400923 waterschap Hollandse Delta

81400923 waterschap Hollandse Delta Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 15. 81400923 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Verordening Rekenkamercommissie en verlenen ontslag voorzitter Rekenkamercommissie Besluitvormend

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - -

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - - agendapunt 3.b.6 1071165 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BRIEF AAN DE VV INZAKE WERKBEZOEK ZUID-AFRIKA EN INDONESIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 juni 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Onderwerp Reorganisatie Wegen en Verkeer Registratienummer: CBE03.079 Samenvatting Op 18 maart 2003 heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten de afdeling Wegen en Verkeer te reorganiseren. Het

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 27-10-2014 I Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 11-11-2014 H Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J.

Parafering besluit PFO Hae 27-10-2014 I Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 11-11-2014 H Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. agendapunt 3.b.10 1161625 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BESLUIT REGELING ELEKTRONISCHE BERICHTGEVING Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 november 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr.

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team VMG Investeringsvoorstel Vastgoedinformatiesysteem 1- Notagegevens Notanummer 721368 Datum 4-7-2012 Programma: 06. Herstructurering en vastgoed Portefeuillehouder

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie