Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 19."

Transcriptie

1 1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 19. Aan de Verenigde Vergadering Investeren in de toekomst deel II Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 27 Maart 2014 Commissie MBH 12 Maart 2014 Commissie WWV 11 Maart 2014 Commissie Water 10 Maart 2014 College Dijkgraaf en Heemraden 18 Februari 2014 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Arnoud vanvliet Akkoord Dijkgraaf Jan Geluk Akkoord Ridderkerk, 27 maart Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. Bijlagen: Voorstel: Voorstel_1078.docx Bijlage: Bijlage+Investeren+in+de+toekomst+deel+II[1].pdf Bijlage: Presentatie++PU[1].pdf Stukken ter inzage:

2 2. Voorstel_1078.docx Investeren in de toekomst deel II 1. Aanleiding In 2009 hebt u een akkoord gegeven op Investeren in de toekomst (B ). Op basis van dit besluit is stap voor stap gewerkt aan de verbetering van de (financiële)bedrijfsvoering van WSHD. Het verbeterplan financiële functie dat een aantal jaren in beslag heeft genomen, heeft geresulteerd in: - Het opnieuw positioneren en inrichten van de controlfunctie; - Het voorzien van de financiële functie van de nodige kwalitatieve impulsen en een nieuwe structuur. Door de verbeteringen in de bedrijfsvoering komt de organisatie (inclusief de projecten) financieel steeds beter in control. Het voor de eerste keer verkrijgen van een goedkeurende verklaring inzake rechtmatigheid over 2012 onderstreept de progressie. De verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering is voldoende geborgd. Gesteld mag dan ook worden dat het waterschap hierin fors heeft geïnvesteerd en de verwachte resultaten zijn gerealiseerd. Naast de verbetering van de financiële functie heeft de organisatie sinds 2009 niet stil gestaan. Zo is in 2011 en 2012 hard gewerkt aan de organisatie-ontwikkeling binnen de afdelingen die belast zijn met de planvorming, regie, projecten en uitvoering en beheer. Een nieuwe organisatiestructuur is neergezet, het aantal afdelingen is sterk afgenomen, nieuw management is aangesteld. Vervolgens breekt nu de tijd aan om de nieuwe afdelingen te gaan richten en in te richten. Hiervoor dient (wederom) in de organisatie te worden geïnvesteerd, vandaar de naam van het onderwerp: Investeren in de toekomst deel II. Deze investering richt zich de komende twee jaar op het verbeteren en versnellen van de uitvoering van vastgestelde projecten en maatregelen. Op het stevig moderniseren en professionaliseren van de uitvoering. Onderstaand wordt in dit voorstel verdere invulling gegeven hoe wij dit voor ogen hebben, wat dit aan resultaten zou moeten opleveren, wat het mag kosten en hoe we dat financieel gaan dekken. Voor een deel kan deze investering met bestaande middelen, voor een deel stelt het college voor de reservepositie in te zetten voor een eenmalige impuls.

3 2. Voorstel Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met de additionele kosten van voor investeren in de toekomst deel II en deze middelen in te zetten voor: Inhuur van tijdelijk personeel om enerzijds de realisatie van projecten zoals genoemd in de Programmabegroting 2014 te realiseren en anderzijds een impuls te geven aan de ontwikkeling van de competenties van vaste medewerkers ( 1,9 mln); Ontwikkeling van Portfoliomanagement (basis voor structureren en standaardiseren van de realisatie van de Programmabegroting) en het opleiden en begeleiden van medewerkers ( ); 2. Deze kosten te dekken middels een onttrekking van aan de bestemmingsreserve geactiveerde lasten. 3. Motivering Na de verbeterslag zoals gememoreerd in de inleiding is de organisatie-ontwikkeling verder ter hand genomen. Aan de top is het aantal directeuren teruggebracht van zes naar drie leden in de Directieraad. Op grond van een rapport van KplusV heeft een herinrichting plaatsgevonden van de afdelingen (23 naar 14 afdelingen). Ook is een kwaliteitsslag gemaakt in het management van de organisatie. Het nieuwe management dat nu ongeveer een jaar in functie is, heeft zijn taak tot verbetering van de uitvoering van het werk serieus opgepakt. Het afgelopen jaar is benut om de verbetermaatregelen in kaart te brengen en de eerste verbeteringen ook al te starten. Met name in de uitvoering van projecten en maatregelen is een steviger ingreep gewenst. Ondanks de reeds genomen maatregelen blijven er namelijk knelpunten bestaan. De realisatie van de begroting blijft achter. De benadering van het werk en de markt is nog te traditioneel en te veel gericht op de oude manier van zelf doen. De organisatie staat bovendien voor een forse opgave (HWBP2, KRW, NBW, onderhoudbeheersplannen). Nu de bedrijfsvoering steeds beter op orde is verschuift de aandacht nog meer naar de inhoud en de sturing daarop. Er zijn al flinke stappen gezet. Het projectmanagement en -control is sterk verbeterd. Dit uit zich o.a. in de zogenoemde smileylijsten die u periodiek met de Buraps worden gepresenteerd. De wereld staat echter niet stil en maatregelen en projecten zijn dan ook niet in beton gegoten. Elke keer komen nuttige nieuwe inzichten en werkwijzen naar voren die effectiviteit en efficiency kunnen vergroten. Daarnaast grijpt de economische crisis ook in bij het waterschap. Er staat druk op de tarieven én druk op cofinanciering door gemeenten en de provincie. Dit betekent dat portfolio management steeds belangrijker wordt. Het initiatiefvoorstel Bestuurskracht: Sturing en controle op doelrealisatie, dat de Verenigde Vergadering op 30 januari 2014 heeft geaccordeerd, gaat hier ook op in. De Verenigde Vergadering maakt een ontwikkeling door op kaderstelling en control. Sturing op hoofdlijnen is nodig, maar vooral meer op doelrealisatie. Dit vergt niet alleen van het college van dijkgraaf en heemraden een andere houding en taakinvulling, maar ook een noodzakelijke ontwikkeling van de organisatie. Het college is dan namelijk samen met organisatie verantwoordelijk voor die doelrealisatie. Hierop moeten zij wel toegerust zijn. Ook daarvoor is deze investeringsimpuls bedoeld: zorgen dat de organisatie de sturing op doelrealisatie beter ondersteunt en waarmaakt.het verbeteren en versnellen van de uitvoering van maatregelen en projecten is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling naar doelrealisatie. 2

4 Verbeterprogramma Projecten & Uitvoering. Na de reorganisatie van 2012 en de nieuwe bemensing van het management in 2013 is een plan gemaakt om de uitvoering te verbeteren en te versnellen. De taak tot het uitvoeren van maatregelen en projecten is sinds de reorganisatie van 2012 organisatorisch ondergebracht bij de Afdeling Projecten & Uitvoering (PU, omvang vaste formatie circa 65 fte). Globaal kent de projectenportefeuille van de afdeling PU inclusief HWBP een omvang van gemiddeld circa 100 mln per jaar. Eventuele nieuwe initiële business cases (IBC s)en wijzigingen in prioriteiten en/of planningen zijn van invloed op de omvang. Ook de afdeling PU is in 2013 bemenst met vast nieuw management. Dit nieuwe management heeft een analyse gemaakt welke middelen en ontwikkeling zij nodig acht om te kunnen voldoen aan de nieuwe richting zoals die hiervoor is geschetst. Alles vanuit het oogpunt om op efficiënte moderne en professionele wijze de realisatiegraad te verhogen. Zowel de Directieraad als het college herkennen en onderschrijven de analyse van dit nieuwe management. Uitgangspunten bij het opstellen van het plan voor de afdeling PU zijn: Zonder vertraging realiseren van de projecten opgenomen in de Programmabegroting (voor zover de vertraging niet door beïnvloedbare externe factoren wordt gedicteerd); Ontwikkelen en inrichten van een moderne, professionele en efficiënte manier van werken(kwaliteit processen, werkwijzen en medewerkers). Deze uitgangspunten staan niet los van elkaar. Voor het realiseren van de begroting is het noodzakelijk om een kwalitatieve slag te maken. De ontwikkeling van de afdeling PU richt zich in hoofdzaak op het verhogen van de realisatiegraad van projecten: het realiseren van de scope binnen tijd, geld en kwaliteit. De afdeling ontwikkelt zich in de keten tot een Service Provider: wanneer de lijnorganisatie op basis van criteria heeft bepaald dat een resultaat het best tot stand kan komen via een project, komt PU in beeld. PU wordt HET expertise- en servicecentrum op het gebied van projectmanagement binnen het waterschap en standaardiseert hiervoor haar werkwijze en professionaliseert op het terrein van Projectmanagement en Integraal Projectmanagement- rollen, SSK ramingen (Standaard Systematiek voor Kostenramingen), PPI planningen (Project Planning Infrastructuur) en inkoop- en aanbestedingsstrategieën. Deze methoden en technieken zijn succesvol gebruikt door ondermeer Rijkswaterstaat en spelen ook binnen het HWBP een prominente rol. Onder Integraal Projectmanagement (IPM) vallen project-, risico-, omgevings-, technisch- en contractmanagement. Een aparte vermelding verdient de eerder, tijdens de tweedaagse, aan de Verenigde Vergadering gepresenteerde ingezette koers van Aanbesteden op Maat (AoM). Binnen dit project is een ontwikkeling ingezet om de markt beter te benutten bij de uitvoering van de taken van het waterschap. Dit zal zich uiten in nieuwe aanbestedingsstrategieën en andere benodigde competenties van medewerkers. Vanuit deze visie bereikt de afdeling PU op een gestructureerde manier projectresultaten, met een hogere realisatiegraad en tegen op termijn lagere projectkosten. Ook wordt programmasturing en sturing over jaarschijven heen beter mogelijk omdat er meer duidelijkheid komt in structuur en rollen. Door het strakker organiseren van de processen, goede verdeling van verantwoordelijkheden en een scherpe sturing op output, worden minder faalkosten gemaakt. Voor de gewijzigde teamstructuur van de afdeling PU wordt kortheidshalve naar de bijlage verwezen (pagina 1). Ook is in deze bijlage (pagina 2) een korte schets gegeven van de clusters. Naast een andere indeling van de teams, gericht op efficiëntere afwikkeling van projecten door PU, worden de projecten in 2014 namelijk samengebracht in clusters. Deze clusters worden aangestuurd door een eigen IPM team en voorzien van een overkoepelende stuurgroep waardoor synergievoordelen (meerdere projecten die zich in dezelfde fase bevinden kunnen tegelijkertijd worden aangepakt) worden bereikt. Met hulp van IPM is naast structuur ook de voorwaarde om de markt makkelijker te kunnen benutten, ingevuld. Tenslotte zal de reeds ingezette professionalisering door het toepassen van de Prince2 methode, verder worden uitgerold over alle projecten. 3

5 De IPM rollen vragen om andere competenties dan op dit moment binnen PU aanwezig zijn. Medewerkers zullen hierop ontwikkeld moeten worden. Tegelijkertijd wordt de bestaande vacatureruimte benut om reeds gekwalificeerd personeel aan te trekken op sleutelrollen als: kostendeskundige, systems engineer, contract- en omgevingsmanagement en projectbeheersing. Tevens is het gewenst om de aansturing in een hand te hebben, hetgeen betekent dat de rollen van (uitvoerend cq binnen scope horend) omgevings- en contractmanagement ook bij PU zullen worden ondergebracht. Deze rollen zitten nu nog bij respectievelijk de afdelingen Plannen & Regie en Bestuurlijke en Juridische Zaken. Integrale aansturing vanuit de afdeling PU maakt professioneel opdrachtgeverschap naar de markt beter mogelijk (eenduidigheid). Ook zullen in de nieuwe structuur projectondersteunende activiteiten gestructureerder worden georganiseerd. De kennis van portfoliomanagement wordt verder ontwikkeld, om goed de focus te hebben op het aantal en de volgorde van uit te voeren werken, plus de inzet die hiermee gepaard gaat. Maar ook een verdere professionalisering van ramingen en risicomanagement hoort hierbij. Op pagina 3 en 4 van de bijlage is meer concreet een aantal resultaten van in te zetten ontwikkeling binnen de afdeling PU geschetst. De veranderopgave binnen de afdeling PU is fors. Dit wordt deels veroorzaakt doordat nog achterstallig onderhoud moet plaatsvinden. De verandering binnen de organisatie van waterschap Hollandse Delta is namelijk in eerste instantie gericht geweest op het opnieuw structureren van de sterk versnipperde organisatie en het kwalitatief verbeteren van het management. De volgende fase die nu ingezet is, richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van (de prestaties van) de medewerkers, zodat ook zij zijn toegerust op de veranderende omgeving en eisen. Daarnaast moeten de systemen en processen (beter) worden ingericht op de veranderende werkwijzen zoals professioneel opdrachtgeverschap, Projectmanagementmodel Prince2 en invulling van IPM-rollen. Veranderingen vinden niet plaats op een achternamiddag en behoeven stevige sturing van zowel uw bestuur, het college en het management. Ieder binnen zijn kader, mogelijkheden en bevoegdheden. Het inzetten van de geschetste koers vergt tijdelijk extra middelen. Kosten gaan voor de baten uit. De kosten van de benodigde veranderingen binnen de afdeling PU zijn geraamd op een bedrag van 3,2 mln, waarvoor binnen de begroting 1,1 mln. dekking aanwezig is. De kosten zijn opgebouwd uit: Werving en tijdelijk inhuur op vaste formatieruimte ( 1 mln); Inhuur van tijdelijk personeel om de projecten en maatregelen te realiseren en een impuls te geven aan de ontwikkeling van de competenties van vaste medewerkers (leermeester-gezel) ( 1,9 mln); Ontwikkeling van Portfoliomanagement (basis voor structureren en standaardiseren) en het opleiden en begeleiden van medewerkers ( ). Voor de dekking van de additioneel benodigde middelen (ca. 2,1mln) wordt verwezen naar paragraaf 5 financiële aspecten. Zoals eerder vermeld vergen de gewenste ontwikkelingen en resultaten een forse inspanning. We trekken een termijn van twee jaar uit om de concrete resultaten voldoende zichtbaar te kunnen maken. Voor Investeren in de toekomst deel I (2009) was onder andere het verkrijgen van de rechtmatigheidsverklaring van de accountant de bestuurlijke prestatie indicator. De goedkeurende verklaring inzake rechtmatigheid is over het jaar 2012 verkregen. Analoog hieraan wordt als bestuurlijke prestatie indicator voor Investeren in de toekomst deel II de realisatiegraad gehanteerd. Met alle inspanningen die voortvloeien uit de ontwikkelingen van de afdeling PU moet de realisatiegraad verhoogd worden. Ook dit heeft tijd nodig. Tot nu toe is de realisatiegraad gemeten aan de hand van de uitputting van het geplande budget. Mede met het oog op de ontwikkeling binnen uw bestuur (bestuurskracht/doelrealisatie) en om hiermee gelijke tred te houden, behoeft deze definitie eveneens ontwikkeling. Het gaat er namelijk om of de doelen zijn gerealiseerd en daarmee of de gerealiseerde projecten hebben bijgedragen aan de te bereiken doelen. Hiervoor dienen in nauwe samenspraak met u een nieuwe definitie ontwikkeld te worden en nulmetingen te worden verricht. Hierbij wordt vertrokken vanuit 4

6 doelrealisatie op water, wegen, keringen. Maatregelen en projecten zijn middelen om tot doelrealisatie te komen. In eerste instantie zal de prestatie 630+indicator gericht zijn op dit abstractieniveau: wat zijn goede maatregelen en projecten en hoe realiseren we die (kwaliteit, kosten, tijd). Daarmee is realisatiegraad een leveringsafspraak: leveren we wat we in de begroting met elkaar hebben afgesproken. Omdat het realiseren van projecten mede afhankelijk is van externe factoren (zoals gemeenten die meewerken of niet) is een realisatiegraad van 100% niet haalbaar. Daarnaast sorteert de in te zetten koers niet gelijk effect. Dit zal analoog aan het verkrijgen van de rechtmatigheidsverklaring een aantal jaren in beslag nemen. Overigens zijn de kpi s in ontwikkeling en wordt gezocht naar maatwerk passend bij de fase van organisatieontwikkeling waarin het waterschap zich bevindt. Naast deze prestatie indicator wordt in de eerdergenoemde bijlage (pagina 5) een korte omschrijving gegeven van de meer (ambtelijk) organisatorische kpi s waarop het management stuurt. Kortheidshalve wordt naar de bijlage verwezen. Onderhavig voorstel is vooral gericht op de afdeling PU. In het meer algemene proces binnen waterschap Hollandse Delta van verzakelijking en daarmee het verscherpen van de nut en noodzaak is de focus vooral gericht op het realiseren van de Programmabegroting PU is de afdeling die de taak heeft de projecten uit de Programmabegroting te realiseren en een belangrijke rol heeft in het verhogen van de realisatiegraad. De afdeling PU kent echter wel afhankelijkheden met andere afdelingen, zoals Plannen & Regie en Beheer & Onderhoud. Deze afdelingen committeren zich met dit voorstel aan de in te zetten koers en krijgen op deze manier een impuls om ook hun inspanningen naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen. 4. Risico s Risico bestaat dat de ontwikkelingen van de bestuursorganen (doelrealisatie), de organisatie en van de verschillende organisatie onderdelen onderling niet gelijk op gaan. Door in gesprek te gaan en te blijven (alle entiteiten zelf en met elkaar) kan dit risico tijdig worden onderkend en kunnen hierover (vervolg/aanvullende) afspraken worden gemaakt. Een gebrek aan sturing hierop vormt in feite het grootste risico. Specifieke risico s die gelden ten aanzien van het plan van de afdeling PU zijn: 1. Competenties onvoldoende in huis (Beheersing: Werven/ontwikkelen/uitstroom); 2. Opleiding on the job samen met hoge productiedruk (Beheersing: opleiding en begeleiding professional); 3. Niet realistische planning (Beheersing: Stuurgroep en collegiale toets). 5. Financiële aspecten Onder de motivering is aangegeven dat een bedrag van 3,2 mln nodig is. Binnen de budgetten van de afdeling PU (vacatureruimte/inhuurbudgetten en opleidingsbudgetten) is scherp gekeken waar ruimte is om de benodigde middelen te dekken. Hiermee is voor dekking gevonden binnen de Programmabegroting Voorgesteld wordt om voor de additioneel benodigde middelen van ( / ) de bestemmingsreserve geactiveerde lasten in te zetten. Deze reserve wordt gevormd vanuit het resultaat tussen de voorgecalculeerde te activeren uren bij de begroting en de daadwerkelijk te activeren uren bij de jaarrekening. De begrote omvang van deze bestemmingsreserve voor eind 2014 is Bij de vaststelling van de jaarrekening (respectievelijk 2013 en 2014) wordt de daadwerkelijke omvang vastgesteld. Dit is afhankelijk of alle geraamde uren ook daadwerkelijk worden gerealiseerd en dus geactiveerd. De geprognosticeerde omvang is voldoende groot om eenmalig een bedrag van hieruit te 5

7 onttrekken. Indien u positief op onderhavig voorstel besluit is de prognose voor eind ( / ). De bestemmingsreserve geactiveerde lasten is bedoeld om budgettaire fluctuaties met betrekking tot geactiveerde personele lasten op te vangen. Als er hogere bedragen worden geactiveerd, dan geeft dit een voordeel voor de exploitatie. Dit voordeel komt ten gunste van de reserve. Worden er lagere bedragen geactiveerd dan eerder aangenomen (een nadeel voor de exploitatie) dan komen die ten laste van de reserve. De onderhavige bestemmingsreserve kent geen vooraf vastgesteld bestedingsdoel anders dan om fluctuaties in de exploitatie op te vangen. Het is de Verenigde Vergadering toegestaan om besluiten te nemen om de reserve in te zetten voor onderhavige dekking. Er is geen sprake van precedentwerking. Immers het is aan de Verenigde Vergadering om (elke keer opnieuw) te besluiten reserves in te zetten. Aan een voorstel van het college dient dan ook elke keer een goede motivering ten grondslag te liggen. Wel dient uit een oogpunt van een gezond en stringent financieel beleid er voor te worden gewaakt dat genoemde reserve alleen incidenteel wordt ingezet om incidentele (extra) lasten af te dekken. 6. Personele aspecten Aan dit voorstel zijn diverse personele aspecten verbonden die in het voorgaande reeds benoemd zijn. De Ondernemingsraad wordt meegenomen over de voornemens in dit plan. Voor 2014 is het in ieder geval de planning om het functiehuis (organisatiebreed) te herzien. Het huidige functiehuis dateert namelijk van 2005 en toont nog de oude versnippering. Actualisatie en vereenvoudiging is dan ook op zijn plaats. De benodigde veranderingen in de functies binnen de afdeling PU (bijvoorbeeld het toevoegen van de IPM-rollen) worden meegenomen in dit traject, dat volgens planning in het derde kwartaal van 2014 tot besluitvorming komt. 7. Juridische aspecten Gaande het proces van de aankomende twee jaren moeten diverse besluiten in de verschillende gremia worden genomen. Voor een groot deel ligt de bevoegdheid hiertoe bij de secretarisdirecteur. Hij is namelijk eindverantwoordelijk voor (het vormgeven van) de organisatie. Overeenkomstig het Delegatie en mandaatbesluit worden indien nodig voorstellen aan de verschillende bestuursorganen voorgelegd. 8. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing. 9. Communicatieve aspecten (in-en extern) Met de medewerkers binnen waterschap Hollandse Delta wordt op structurele basis gecommuniceerd over de gewenste ontwikkelingen waarin zijn een belangrijke rol spelen. 6

8 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: Intranet Internet Terinzagelegging Pers Niet van toepassing 11. Verdere aanpak/ procedure Na besluitvorming wordt het plan van de afdeling PU ten uitvoer gebracht. Vanzelfsprekend wordt de stand van zaken (van de financiële) ontwikkelingen periodiek aan u gerapporteerd. Hiervoor worden de reguliere rapportage momenten (Burap/Jaarrekening) benut. Indien er zodanige - niet voorziene - ontwikkelingen optreden, wordt u daarvan tussentijds op de hoogte gebracht. 12. Evaluatie Zowel tussentijds als na afloop van het traject wordt de balans opgemaakt en wordt hierover gecommuniceerd. Hiervoor worden de reguliere verantwoordingsrapportages (Burap/Jaarrekening) benut. 7

9 Vergaderdatum : 27 maart 2014 Agendapunt : BESLUIT VERENIGDE VERGADERING Investeren in de toekomst deel II De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta, op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d ; gelezen het advies van de Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van ; overwegende dat: - (de organisatie van) waterschap Hollandse Delta sinds 2009 continue in ontwikkeling is; - bij het verbeteren van de bedrijfsvoering de focus verlegd wordt van de financiën naar de inhoud; - na de inzet op nieuw management een doorontwikkeling moet plaatsvinden in de processen, werkwijzen en competenties van medewerkers; - de afdeling Projecten & Uitvoering een belangrijke rol heeft in het verhogen van de realisatiegraad; - de eerste doorontwikkeling nodig is bij de afdelingen Projecten & Uitvoering; gelet op: - artikel 77 Waterschapswet; BESLUIT: 1. in te stemmen met de additionele kosten van voor investeren in de toekomst deel II en deze middelen in te zetten voor: Inhuur van tijdelijk personeel om enerzijds de realisatie van projecten zoals genoemd in de Programmabegroting 2014 beter te realiseren en anderzijds een impuls te geven aan de ontwikkeling van de competenties van vaste medewerkers ( 1,9 mln); Ontwikkeling van Portfoliomanagement (basis voor structureren en standaardiseren van de realisatie van de Programmabegroting) en het opleiden en begeleiden van medewerkers ( ); 2. deze kosten te dekken middels een onttrekking van aan de bestemmingsreserve geactiveerde lasten. Ridderkerk, 27 maart 2014 De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk.

10 Bijlage+Investeren+in+de+toekomst+deel+II[1] Bijlage Investeren in de toekomst deel II VV 30 januari 2014 Huidige teamstructuur PU Afd.hoofd Teamleider A Teamleider A Teamleider A Projectmanagement (incl. bedrijfsvoering) Electrotechn., Werktuigbouwk. Techn. Automat. Civiele- & Cultuur Techniek Nieuwe teamstructuur PU 1

11 Inrichting clusters R es t Invest eringe n 2014 D o or kij k IB C Cluster Wegen Cluster Graven Capaciteit Fase Planning Synergie Cluster Techniek Cluster Specialties Zuiveren In het cluster Specialties zijn alle HWBP projecten, de Voornse Sluis, de Kier, Gemaal Putte, Cromstrijen en Baggeren (eerste half jaar/daarna overdracht aan lijn-organisatie) begrepen. 2

12 Resultaten ontwikkelingen Projecten oude stijl: 1 voor 1, achter elkaar. Nieuwe stijl: meerdere projecten die zich in dezelfde fase bevinden, tegelijkertijd: wachttijd wordt werktijd (bv. vergunningen voor meerdere projecten tegelijkertijd aanvragen) Nu: totale productievraag 2014 inzichtelijk gemaakt: we weten wat er op ons af komt (lijst geplande projecten, IBC s inclusief uren), doorleefd met de opdrachtgevers. Beheersmodel in 2014 verder ontwikkelen. IPM: biedt structuur en standaardisatie (projectmanager en manager projectbeheersing) en focus op managen van de omgeving (omgevingsmanagement) maar ook managen van nieuwe contractvormen (technisch- en contractmanagement) Clusteren: synergie voordelen door samenvoeging en herhaling, leren van eerder, steeds sneller, groeiend gevoel voor de omgeving, brieven inhoudelijk steeds meer afgestemd (bv: alle wegen en fietspaden bij elkaar). Ook: overkoepelend IPM team en stuurgroep (minder menskracht) SSK ramingen: VOOR de start al de normen bepaald, risico s geïnventariseerd aan de voorkant, altijd check op bv AWA resourcemanagement: door bundeling minder menskracht nodig, uiteindelijk door synergievoordelen, maar ook sturing onderweg. Basis voor beheersmodel is gemaakt, in 2014 kentallen verder ontwikkelen Kwaliteit van de capaciteit is in beeld: meester gezel constructie: kennis van buiten naar binnen, steeds minder inhuur nodig, makkelijker schakelen met de markt omdat we zelf leren werken met geïntegreerde contracten (kansen AoM) Minder focus op uitvoering, maar op realisatie scope: voldoet de aanpak aan onze normen, zijn alle risico s gewogen, waaraan gaan we toetsen etc. Stuur op realisatie van maatregelen: Door nu meer mensen in te zetten zijn er niet alleen meer handen beschikbaar, maar zijn we in staat onze eigen mensen te laten leren van experts. Samen met de aangebrachte standaardisatie (Prince2 en IPM) leidt dit tot slimmer werken (clustering) en snellere realisatie van maatregelen (minder faalkosten) en we leren van gemaakte fouten. In 2014 gaan we op die manier alle maatregelen die zijn begroot opstarten en (waar bedoeld) realiseren. 3

13 Wat levert het op: We praten over hetzelfde en kunnen dus beter samenwerken. Verder uitwerken beheersmodel voor portfolio: structuur staat, processen en mensen worden ingeregeld Realisatie omhoog door uitwerking van dit beheersmodel Duurzaam gekwalificeerde vaste bemensing Lerende organisatie Uniformiteit naar de markt, stakeholders zien één waterschap Samenwerking met andere afdelingen makkelijker Sturing op de juiste plek Op vacatureruimte sleutelfuncties aannemen: bv kostenexpertise, contractmanagement, systems engineer Wat is er nog nodig: In samenspraak met de bestuursorganen maatregelen koppelen aan doelrealisatie. 4

14 (Ambtelijk) Organisatorische KPI s In het onderstaande wordt een korte schets gegeven van de kpi s waarop de DR stuurt. 1. Volwassenheid PU personeel: Te meten aan de hand van de verhouding vast/flexibel personeel: steeds meer medewerkers van PU zijn in staat de gewenste projectrollen in te vullen (te monitoren via HRM-cyclus), daardoor neemt het aantal inhuurkrachten af. 2. In Control/betrouwbaarheid projectrealisatie: Te meten aan de hand van het aantal (project)dossiers vanwege ongeplande (beïnvloedbare) incidenten c.q. waarop tussentijdse interventies moeten worden gepleegd. 3. Prestatiecontracten realiseren, geleverde prestaties te meten op: a. Onderdelen van het Portfoliomanagementsysteem gereed (model, processen, governance, stuurinformatie, tooling) b. Overgedragen, mensen opgeleid om het Portfoliomanagementsysteem te beheren c. Rolvastheid van de Projectmanagers: mate van tevredenheid opdrachtgever, senior user, Nulmeting 2014, meten in 2015 d. Aantal gerealiseerde trainingen op houding en gedrag in 2014 (bijdrage aan volwassenheid) 5

15 Investeren in de toekomst deel II Datum : 04/02/2014 Ilse Ramler

16 Investeren in de toekomst deel II - Waar komen we vandaan - Waar gaan we naar toe - Vervolg proces: Voorstel in D&H: 18 februari Thema VV: 27 februari Definitief voorstel: VV 27 maart

17 Waar komen we vandaan? - KplusV - 22 afdelingen 14 afdelingen - Nieuw management - Reorganisatie tweede fase - Focus op uitvoering - Projecten en Uitvoering (PU) - Prince2 - Lessen uit aanpak HWBP

18 4 Missie PU : Wat we doen Plannen & Regie Technologie & Beleid Voorbereiden Definiëren Uitvoeren Overdragen Plannen Definiëren Prioriteren Doelrealisatie Projecten & Uitvoering Kaders/normen monitoren Beheren Onderhouden Plannen & Regie Technologie & Beleid > Beheer & Onderhoud Technisch onderhoud

19 Wanneer komt een project bij PU? Trends/wet- en regelgeving, externe ontwikkelingen Kadernota onder prestatienorm BESTUUR/DIRECTIE Begroten/ Reserveren IBC Voorkeurs variant Financiële rapportages FINANCE & CONTROL TACTISCHE AFDELINGEN PROJECT & UITVOERING MARKT BEHEER & ONDERHOUD Opdragen (INTERN) OPDRACHTGEVERSCHAP Normeren Analyseren PID/BC Voorontwerp Conditionering Bestek- en Contractering Aan besteden Beheersen Contract Overdragen Onderhouden Meten, inspecteren UITVOEREN Opleveren

20 6 Uitdagingen PU voor Produceren 2. Ontwikkelen Zonder verdere professionalisering opgave niet te realiseren Verbeteren door krachten te bundelen Winkel is niet alleen open; er wordt meer verkocht

21 7 Strategie PU Beheersen productievraag door: 1.Structureren en standaardiseren 2.Clusteren opdrachten 3.Meer benutten van de markt Raamwerk voor nu en komende jaren, opgezet ism PR

22 Doel (Doel)Realisatiegraad Omvang (ongeveer): mln mln mln Realiseren Programmabegrotingen KRW/NBW/HWBP Portfoliomanagement Kleinere afdeling/hoger gekwalificeerde medewerkers Betere benutting markt

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. B1303730 Aan de Verenigde Vergadering Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering Aantal Bijlagen

Nadere informatie

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1

B Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. Datum. Aan de Commissie MBH. Beschouwing Rekenkamercommissie. Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Datum 13 november 2013 Agendapunt nr: 14. ť' B1303714 Aan de Commissie MBH Beschouwing Rekenkamercommissie Aard voorstel Besluitvormend voorstel Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Commissie MBH 13

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270.

In totaal dient het bruto-krediet met 2.645.270 te worden verhoogd tot 6.845.270. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Project uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp 1. Aanleiding Op 24 mei 2012 heeft de Verenigde Vergadering een uitvoeringskrediet van 4.200.000

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie

B Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. Aan de Verenigde Vergadering. Voordracht extern lid Rekenkamercommissie Datum: 30 januari 2014 Agendapunt nr: 18. 8' B1400028 Aan de Verenigde Vergadering Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 30 Januari

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) DATUM VERGADERING 24 januari 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december 2012 COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1203892 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 agendapunt B.04 913787 Aan Verenigde Vergadering HANDLEIDING PLANNING & CONTROLCYCLUS 2011 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-11-2010 In te stemmen met de Handleiding Planning & Controlcyclus 2011,

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017 agendapunt 3.a.7 1285005 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2017 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 ter

1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 2013-2020 ter agendapunt H.08 1067569 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET COMPLEX BUITENGEWOON ONDERHOUD REGIONALE KERINGEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Voorstel

1. Aanleiding. 2. Voorstel DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER ƒ *\ BULAGE(N) 3 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H 15 dugustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601316 UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 20 3UgUStUS commissie 9 september 2013 AANPASSING BESTAANDE INVESTERING WATERBERGING WAALBOS

DATUM BEHANDELING IN D&H 20 3UgUStUS commissie 9 september 2013 AANPASSING BESTAANDE INVESTERING WATERBERGING WAALBOS DATUM VERGADERING 26 september 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER į I DATUM BEHANDELING IN D&H 20 3UgUStUS 2013 commissie 9 september 2013 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300433 waterschap AANPASSING BESTAANDE

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) DATUM VERGADERING 21 1113311 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER 9 DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300076 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS

agendapunt 4.05 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS agendapunt 4.05 991097 Aan Commissie Waterketen en Waterkeringen INVESTERINGSPLAN EN KREDIET NOORDEINDSEWEG TE BERKEL EN RODENRIJS Voorstel Commissie Waterketen en Waterkeringen 3-4-2012 I. Het Investeringsplan

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 01-03-2016 - Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Parafering besluit D&H 01-03-2016 - Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. agendapunt 3.a.3 1248201 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GUNNING VERBOUWING GEMEENLANDSHUIS Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 1 maart 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Organisatievisie Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Doel en inhoud DOEL: bepaling van de richting INHOUD: 1. Aanleiding 2. Consequenties voor de organisatie 3. De organisatie visie I. Arbeidscapaciteit

Nadere informatie

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT Integraal Projectmanagement bij Rijkswaterstaat Beknopte leaflet voor externen Versie: februari 2012 Voor meer informatie: Freek Wermer specialist projectmanagement

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015

agendapunt 3.b.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 agendapunt 3.b.1 1171967 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET BUITENGEWOON ONDERHOUD GROENE KADES 2015 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 6 januari

Nadere informatie

agendapunt 3.b.13 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

agendapunt 3.b.13 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden agendapunt 3.b.13 1246503 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VERGROTEN CAPACITEIT GEMAAL YPENBURG, GEMEENTE DEN HAAG Portefeuillehouder Middendorp,

Nadere informatie

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT

WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP HELDER OVER WATER EN KLIMAAT agendapunt 3.a.1 1287996 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERKLIMAATPLAN PIJNACKER-NOOTDORP 2017-2020 HELDER OVER WATER EN KLIMAAT Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 30 januari 2017 Aard

Nadere informatie

Aan commissie water 31 januari 2017 algemeen bestuur 22 februari 2017 VOORSTEL

Aan commissie water 31 januari 2017 algemeen bestuur 22 februari 2017 VOORSTEL Aan commissie water 31 januari 2017 algemeen bestuur 22 februari 2017 VOORSTEL Datum 21 november 2016 Portefeuillehouder F. ter Maten Documentnr. 897244 Programma Voldoende en Schoon Projectnummer Afdeling

Nadere informatie

agendapunt 3.b.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Datum 28 februari 2017

agendapunt 3.b.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Datum 28 februari 2017 agendapunt 3.b.4 1289952 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 28 februari 2017 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 08-09-2014 (Geen) - D&H 16-09-2014 Conform Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1155619 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 16 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd agendapunt 4.8 1182176 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GETEKENDE INTENTIEOVEREENKOMST MET LTO GLASKRACHT BETREFFENDE PILOT ONDERNEMINGSDOSSIER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID agendapunt 04.B.05 1289952 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017 I. Vaststellen van

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Parafering besluit D&H I Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit D&H I Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.3 1253974 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERSLAG VAN BEVINDINGEN JAARVERSLAG 2015 EN DE ACCOUNTANTSVERKLARING Portefeuillehouder Smits, M. Datum 12 april 2016 Aard bespreking

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 3. Bijlagen : Bestuursrapportage 2015-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2015-3 Informatie bij

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Wie B Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. D&H B - Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit PFO Wie B Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. D&H B - Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.1 1146060 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INRICHTINGSNOTITIE 2014 VOOR HET PROCES VAN SUBSIDIEVERWERVING Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 2 september 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Raadsvergadering. 23 juni

Raadsvergadering. 23 juni RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 2016 16-038 Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021 Aan de raad, Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit.

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014. Agenda nr: 13 Onderwerp: Reorganisatie ambtelijke organisatie. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 11 maart 2014

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract Hoogheemraadschap van Kenmerk VV : 1067318 Beleidsveld : Gezuiverd afvalwater Vergaderdatum Agendapunt 23 mei 2013 B.06 De Verenigde Vergadering van,

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 agendapunt H.04 1061816 Aan Verenigde Vergadering RENOVATIE TORENTJE, GEVELS EN DAKEN GEMEENLANDSHUIS Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 I. Vast te stellen het investeringsplan m.b.t. renovatie

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011 agendapunt 3.b.6 971464 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 7 november 2011 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G.

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G. agendapunt 4.5 1175542 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BETROKKENHEID STOWA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 2 februari 2015 Aard bespreking Opiniërend Afstemming Bijlagen 2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

INRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE. Omdat mensen tellen.

INRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE. Omdat mensen tellen. INRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE Omdat mensen tellen. KNELPUNTEN & ONDERNOMEN ACTIES Omdat mensen tellen. KNELPUNTEN - FINANCIËLE FUNCTIE Belangrijke knelpunten in de rolverdeling financiële functie en het

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 154)

Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 154) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 56544 10 oktober 2014 Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 154) Afdeling 3B Nummer 154 Publicatiedatum 17 september

Nadere informatie

VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD

VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD agendapunt H.07 1218512 Aan Verenigde Vergadering VERBETEREN POLDERKADES MIDDEN-DELFLAND, DEN HAAG EN PIJNACKER- NOOTDORP VANWEGE EFFECTEN REDUCTIE GRONDWATERONTTREKKING DELFT- NOORD Gevraagd besluit Verenigde

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013. commissie 0 MBH (8 mei 2013) 3ATUM VERGADERING 23 IT)eİ 2013 BULAGE(N) 2 DATUM BEHANDELING IN D&H 23 apfil 2013 \GENDAPUNTNUMMER I I commissie 0 MBH (8 mei 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300195 waterschap Hollandse Delta VERORDENING

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S.

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S. Voorstel voor Commissie waterketen Vergaderdatum 6 januari 2016 Onderwerp Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7 Kenmerk B2015/u1005 Portefeuillehouder R.K. van der Veen

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

agendapunt 3.b.07 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Datum 8 januari 2013 Afstemming Bijlagen 1 Zaaknummer 30194

agendapunt 3.b.07 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Datum 8 januari 2013 Afstemming Bijlagen 1 Zaaknummer 30194 agendapunt 3.b.07 1040912 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SOCIAAL STATUUT Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd agendapunt 3.b.5 1228963 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERGUNNING PROJECT PLAN EN LEGGERWIJZIGING VLIETZONE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 december 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

- Het uitvoeringskrediet van dit project "stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer

- Het uitvoeringskrediet van dit project stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer agendapunt H.08 1233409 Aan Verenigde Vergadering UITVOERINGSKREDIET STUW BEDRIJVENTERREIN RUYVEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 - Het investeringsplan van dit project "stuw bedrijventerrein

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992 agendapunt 3.b.9 1272673 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 oktober 2016 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.05 1158251 Aan Verenigde Vergadering TOETREDING VAN HET COLLEGE VAN B&W VAN DE GEMEENTE SCHIEDAM TOT DE REGIONALE BELASTING GROEP EN WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RBG Gevraagd besluit

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 16-02-2016 H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit D&H 16-02-2016 H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.1 1244544 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRESS TEST Portefeuillehouder Smits, M. Datum 16 februari 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming CTL/MCTL Bijlagen 1 Zaaknummer

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP agendapunt 3.a.7 1039803 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ONTWERP-PROJECTPLAN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN VOORBOEZEM POLDER VAN NOOTDORP Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 8 januari 2013

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie