Projectmanagers kunnen meer sturen op succes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectmanagers kunnen meer sturen op succes"

Transcriptie

1 Het managen van verwachtingen is meer dan het managen van de scope Projectmanagers kunnen meer sturen op succes Projectmanagers sturen op tijd, geld en scope. De betere projectmanagers sturen bovendien ook op basis van een solide business case. Desondanks worden hun projecten in 40 tot 50 procent van de gevallen als onsuccesvol beschouwd, zelfs als de projectmanagers de afgesproken resultaten leveren. De projectuitkomsten voldoen in die gevallen namelijk niet aan de verwachtingen van de omgeving. Naast het leveren van resultaten is er dus meer nodig om écht succesvol te zijn. Projectmanagers zouden meer moeten sturen op verwachtingen, belangen en politiek. Onlangs gaf ik een workshop verwachtingenmanagement aan een groep project- en verandermanagers. Ik sprak over het betrekken van de omgeving bij een project en het committeren van stakeholders (belanghebbenden) aan de veranderdoelstellingen. Mijn verhaal riep bij sommige deelnemers weerstand op. Zij waren van mening dat zij als projectmanagers vooral verantwoordelijk waren voor de projectresultaten. De mate waarin die resultaten voldoen aan verwachtingen of aan hogere veranderdoelstellingen vonden zij eerder een zorg voor de opdrachtgever. Bovendien zou het committeren van stakeholders alleen maar leiden tot nóg meer mensen die zich met het project gingen bemoeien. Op die manier konden ze natuurlijk nooit hun scope 1 realiseren binnen de grenzen van tijd en geld. Volgens de projectmanagementstandaard Prince2 is de opdrachtgever (de zogenaamde executive ) de eigenaar van de business case 2. Dat maakt het leven van projectmanagers een stuk overzichtelijker. Zij kunnen zich zo immers concentreren op de operationele besognes van het project. De producten en resultaten zoals die in de scope van het geaccordeerde projectplan staan, lijken daarbij heilig. Dát is wat geleverd dient te worden dus daar wordt op gestuurd en over gerapporteerd. Wanneer projectsuccessen vervolgens uitblijven, vrijwaart diezelfde scope hen van de verantwoordelijkheid daarvoor: dat lag per slot van rekening bij de opdrachtgever. De scope is zo niet alleen een leidend instrument, maar ook een goed excuus. Sturen op succes is sturen op verwachtingen en belangen Uit onderzoek van Ernst & Young is gebleken dat projecten vooral als gefaald worden beschouwd wanneer de resultaten van het project niet aan de verwachtingen van de organisatie voldoen. Recent onderzoek van Blue Bricks onderschrijft dit: ongeveer 40 procent van de projecten faalt en in 80 procent van die gevallen is dat omdat het resultaat niet overeenkomt met 48 t i j d s c h r i f t i t m a n a g e m e n t

2 Tekst: Basile Lemaire m e i

3 Tips voor de projectmanager de verwachtingen. Opvallend is dat uit deze onderzoeken tevens blijkt dat zaken als tijd en geld veel minder relevant zijn voor het projectsucces dan die verwachtingen. Tijd en geld zijn echter met name de zaken waarop projectmanagers geacht worden te sturen. Om onduidelijke redenen sturen we dus niet primair op verwachtingen. Daarmee blijft een krachtig stuurmiddel voor het behalen van projectsucces onbenut. Sturen op verwachtingen bestaat eerst en vooral uit het managen van de projectomgeving. Een projectomgeving is dynamisch. Binnen die omgeving beweegt een groot aantal mensen met een mogelijk belang bij het project en haar resultaten: de stakeholders. Vooraf is niet altijd te overzien wie de stakeholders zijn, waarom zij stakeholder zijn, en wat hun leidmotieven zijn. Deze dynamiek van stakeholders met zakelijke en persoonlijke belangen, en vooral de verschillen daartussen, noemen we in de praktijk de politiek in en rondom projecten. Met het managen van de projectscope alleen kan men de projectpolitiek niet beheersen. Sommige stakeholders zullen niet op de hoogte zijn van de afgesproken resultaten. Anderen zijn het wellicht oneens met dat wat is afgesproken, of hebben andere belangen dan de belangen die door het project worden behartigd. Het is daarom uiteraard een goede zaak om in een scope helder vast te leggen wat er wel en niet door het project gerealiseerd zal worden. Maar dat is niet voldoende. Om een project werkelijk succesvol te laten zijn, kunnen opdrachtgever en projectmanager besluiten om de volgende twee verantwoordelijkheden bij de projectmanager te beleggen: Stakeholders in kaart brengen: wie zijn de belangrijkste stakeholders en wat zijn hun belangen ten aanzien van het project? Verwachtingen van stakeholders managen. Dit houdt in dat de projectmanager voortdurend stuurt op de voor de stakeholders relevante doelstellingen. Dit kan met behulp van een baseline. Ga in je zoektocht naar stakeholders allereerst op zoek naar waar de zakelijke belangen liggen. Deze vloeien meestal voort uit de bedrijfsdoelstellingen, rollen, functies en verantwoordelijkheden. Ga daarna op zoek naar de persoonlijke belangen. Deze zijn minder direct zichtbaar, omdat ze zich bevinden op het gebied van ego (geld, macht, status) of zelfbehoud (onzekerheid, angst, overlevingsdrang). Om erachter te komen wie de stakeholders met een persoonlijk belang zijn, kun je twee simpele vragen stellen: Wie kan er persoonlijk baat hebben bij de uitkomsten van dit project? Wie wordt er mogelijk bedreigd door de uitkomsten van dit project? Het is onmogelijk om alle belangen zelf te overzien. Je moet deze vragen dan ook niet alleen aan jezelf stellen, maar ook aan je omgeving, aan je opdrachtgever, en aan de mensen in je stuurgroep. Ook zij zullen slechts een deel kunnen overzien. Gebruik hun antwoorden dus als een beginpunt voor vervolgstappen in je zoektocht. Denk bij stakeholders niet alleen aan directie en management. Sta ook stil bij klanten (of in het geval van de overheid: burgers), gebruikers, beheerders en leveranciers. Vergeet bovendien de mensen niet die een taak vervullen binnen het project. Stel vragen met betrekking tot persoonlijke belangen niet rechtstreeks, maar verweef ze in een algemeen gesprek over het project en de gewenste resultaten. Als er een afdeling is waar mensen mogelijk hun baan zullen verliezen als gevolg van het project, neem dan niet iedere medewerker van die afdeling als stakeholder op, maar richt je op bijvoorbeeld hun leidinggevende, medezeggenschapsorganen of op een vakbond. Op het moment dat je gesprekken nauwelijks nog nieuwe informatie opleveren, weet je dat je de projectomgeving globaal in kaart hebt weten te brengen. Stakeholders in kaart brengen In 2004 kondigde de overheid de levensloopregeling aan: een fiscaal gunstige regeling voor medewerkers om te sparen voor onbetaald verlof. Voor een grote verzekeraar was ik destijds de projectmanager voor de implementatie van hun levensloopproduct. De business case was echter negatief: een levensloopproduct was voor deze verzekeraar financieel niet rendabel. In een poging om de business case positief te krijgen, stelde het verantwoordelijke productmanagement de verwachte inkomsten naar boven bij. Toen dat onvoldoende bleek, vroeg de opdrachtgever mij of ik de operationele kosten op papier niet kon halveren. De business case gold in dit geval niet als een beslis- of stuurdocument. Het moest vooral een legitimering zijn van een besluit dat al was genomen. Waar ik mij op dat moment op verkeek, was de factor persoonlijk belang. De positie van een van de directeuren speelde namelijk een sleutelrol in dit project. Met de invoering van de levensloopregeling maakte de wetgever de VUT en het prepensioen fiscaal onaantrekkelijk. De directeur Pensioenen zou door de veranderde regelgeving een kleinere portefeuille krijgen. Zijn De scope is zo niet alleen een leidend instrument, maar ook een goed excuus divisie zou daardoor mogelijk moeten afslanken. Dat zou verlies van aanzien kunnen betekenen en wellicht slecht zijn voor zijn carrière. Er was deze directeur dus veel aan gelegen om het levensloopproduct binnen te halen. Persoonlijke belangen als ego of zelfbehoud kunnen zo soms zwaarder wegen dan zakelijke belangen als klanttevredenheid, kwaliteit van de dienstverlening of financiële winst. Dat is ook de kern van projectpolitiek. Hoe machtiger de persoon of de groep met een persoonlijk belang is, hoe meer last een project hiervan kan 50 t i j d s c h r i f t i t m a n a g e m e n t

4 ondervinden. Het is daarom zaak de stakeholders, hun verwachtingen en hun belangen goed te onderkennen voordat het project start. Wat je in de praktijk vaak tegenkomt, is dat projectmanagers een organogram van de organisatie gebruiken om de stakeholders vast te stellen. Dat is een van de stappen om de stakeholders in kaart te brengen, maar niet de enige. Men gaat er dan immers vanuit dat het project op de juiste manier binnen de organisatie is belegd. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Zo lag het eerdergenoemde levensloopproject aanvankelijk organisatorisch binnen de divisie voor levensverzekeringen, niet binnen die van pensioenen. Een project zal nooit aan alle verwachtingen kunnen voldoen. De verwachtingen en belangen van stakeholders lopen immers uiteen en zullen regelmatig zelfs tegengesteld aan elkaar zijn. Prince2 leert projectmanagers dat ze zich primair moeten richten op de opdrachtgever (executive) en op zijn of haar secondanten (senior user, senior supplier) in de stuurgroep (project board). Tot op zekere hoogte is dat verstandig: de besluitvorming moet ergens formeel plaatsvinden. Ook de opdrachtgever heeft echter eigen zakelijke en persoonlijke belangen die zijn of haar zienswijze mogelijk kunnen beperken. Projectmanagers moeten daarom in staat zijn én de verantwoordelijkheid nemen om verder te kijken dan de opdrachtgever. Verwachtingen van stakeholders managen Om projectsucces te kunnen behalen, moet de projectmanager aan het begin van het traject de stakeholders, hun verwachtingen en hun zakelijke en persoonlijke belangen boven tafel krijgen. Vervolgens kan hij of zij stakeholders aan veranderdoelstellingen committeren en daarop sturen. Het gaat er daarbij niet om iedereen te allen tijde tevreden te houden. Door de tegenstellingen in verwachtingen en belangen is dat ook helemaal niet mogelijk. Waar het wél om gaat, is om een stuurmiddel te ontwikkelen met generieke en gedragen doelen waar je als projectmanager op kunt terugvallen, en waarmee je de discussies zuiver op de inhoud kunt houden. Dat kan bijvoorbeeld door te komen tot een baseline: een set van hogere, genormeerde veranderdoelstellingen die een weerslag zijn van de verschillende verwachtingen en belangen. Het is aan de projectmanager om deze baseline te destilleren uit formele documentatie (beleidsstukken, visiedocumenten, afdelingsplannen) en gesprekken met de stakeholders. De projectmanager maakt de vertaalslag van belangen en verwachtingen naar doelen. Doorvragen is daarbij van groot belang. Waarom wil een stakeholder precies iets? Wat is zijn of haar Om onduidelijke redenen sturen projectmanagers niet primair op verwachtingen werkelijke, achterliggende drijfveer? En wanneer heeft het project daar volgens de stakeholder aan voldaan? Anders gezegd: wat is de norm die bij de doelstelling hoort? Aanvankelijk zal uit de documentanalyse en de gesprekken een grote verscheidenheid aan (tegenstrijdige) doelstellingen voortkomen. Om tot een baseline te komen van breed gedragen doelstellingen, dienen de persoonlijke belangen van stakeholders hieruit te worden gefilterd. Een goede manier om dat te doen, is door een sessie te beleggen met de stuurgroep en de stakeholders. De projectmanager kan dan uiteenzetten wat de verschillende doelstellingen zijn en welke tegenstrijdigheden daartussen bestaan. De groep kan voor iedere doelstelling aangeven of zij werkelijk vindt dat het project die betreffende doelstelling zou moeten verwezenlijken. Zo ontstaat er binnen de groep stakeholders een discussie over wat er nu écht belangrijk is voor het succes van de organisatie en waartoe het project nu werkelijk dient. Daarmee wordt de discussie gevoerd waar hij gevoerd moet worden: buiten en voorafgaand aan het project. De ervaring leert dat de meeste doelstellingen sneuvelen. Vooral de doelstellingen die (louter) persoonlijke belangen dienen, verdwijnen. Vaak worden deze zelfs door de indieners zelf ingetrokken. Gêne speelt daarbij ongetwijfeld een gezonde rol. Andere doelstellingen worden samengevoegd of anders geformuleerd. Tijd en geld voeren niet langer de boventoon, maar worden ieder een doelstelling die deel uitmaakt van de baseline: een vertaling van verwachtingen en belangen. Uiteindelijk ontstaat er zo een handvol meetbare doelen die door alle stakeholders als legitiem worden ervaren en bijdragen aan het succes van de organisatie. De baseline is de ruggengraat van het waarom achter het project. Het is bij uitstek het middel om het project en de omgeving op inhoud te managen. Dat betekent wel dat alles wat er in je project speelt, direct te herleiden moet zijn naar de baseline. Dit is ook waar de projectscope om de hoek komt kijken. De resultaten uit de scope moeten de baseline een-op-een dekken. Aanbeveling Als je succes wilt behalen, zou je projecten niet louter moeten sturen op resultaten of projectscope. Pas wanneer verwachtingen en eindresultaat met elkaar in lijn zijn, zal de omgeving een project als succesvol beschouwen. Verwachtingen en belangen zijn dan ook juist de zaken waar een projectmanager primair op moet sturen. Doe dit door de stakeholders in kaart te brengen. Vervolgens is het zaak om samen met de stakeholders de verwachtingen en belangen vast te leggen in een baseline van doelstellingen en normen die geschoond van m e i

5 Een voorbeeld uit de praktijk Een gemeente heeft een probleem met haar financiële huishouding en wordt door de eigen rekenkamer op de vingers getikt. Er wordt een project gestart om financiële processen en systemen gemeentebreed te uniformeren en te centraliseren. Om het project overzichtelijk te houden, besluit men twee onderdelen buiten beschouwing van de scope te laten: het genereren van managementinformatie en het doorvoeren van organisatorische aanpassingen. Wanneer het project een aantal maanden op gang is en binnen de scope de juiste dingen lijkt te bereiken, verschijnt er een rapport van een externe accountant. Ondanks alle inspanningen krijgt de gemeente een nog grotere tik op de vingers dan ze eerder al van de eigen rekenkamer had gehad. Uit een analyse op basis van de rapporten en gesprekken met de stakeholders blijkt dat er een serieuze discrepantie is tussen de vastgestelde scope van het project en de verwachtingen. Er blijkt een centrale doelstelling geformuleerd die invulling geeft aan de werkelijke verwachtingen en (zakelijke) belangen. Deze doelstelling reikt aanzienlijk verder dan de scope van het project. Centrale doelstelling De gemeente kan de financiële stromen van en binnen haar diensten, alsmede van en binnen het concern als geheel, volledig verantwoorden. Dit komt omdat: de financiële processen door het gehele concern uniform zijn; deze processen transparant zijn; organisatie, processen en procuratie zijn ingericht conform geldende wet- en regelgeving en het budgettair kader; management en medewerkers verantwoordelijk en afrekenbaar zijn op de correctheid en volledigheid van de financiële gegevens. Norm De succesvolle financiële verantwoording bewijst zich doordat de gemeente in staat is om binnen één maand een jaarrekening te produceren die, na controle door een externe accountant, geen omissies bevat. Op basis van deze centrale doelstelling worden er vijf subdoelstellingen met normen opgesteld. De zes doelstellingen en hun normen vormen samen de baseline van de verandering. Managementinformatie, procuratie en financiële governance kunnen nu onderdeel worden van de scope. Aan de andere kant kan het kostbare onderdeel van centralisatie uit de scope worden geschrapt, aangezien niemand daar blijkbaar echt op zit te wachten. Let wel: een doelstelling beschrijft een status: de situatie zoals deze moet zijn. Het is meer dan een losse kreet. Door een doelstelling en haar norm volledig uit te schijven, voorkom je interpretatieverschillen. persoonlijke belangen bijdragen aan het succes van de organisatie. Stakeholders worden daarmee van potentiële tegenstanders tot coalitiepartners in het managen van de omgeving. Maak de baseline onderdeel van de business case. Zorg dat de projectscope nagenoeg een een-op-eenvertaling is van de baseline in resultaten. Manage de verwachtingen en stuur het project vervolgens op basis van de baseline. Rapporteer over de baseline: in hoeverre tussentijdse resultaten al bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Daarmee wordt het project ook meer het eigendom van de stakeholders en van de rest van de organisatie. Sturen op een baseline betekent dat gedurende het project besluiten worden genomen en keuzes worden gemaakt in lijn met de breed gedragen en genormeerde doelstellingen. Men stuurt het project op wat er werkelijk wordt verwacht. Discussies ten aanzien van het project zijn zuiver en op de inhoud. Voor de betrokkenen is het helder wat de consequenties van beslissingen zijn en wat de impact is op zijn of haar belangen. Zo stuur je niet alleen op tijd, geld en scope, maar in de eerste plaats op succes. Basile Lemaire is bestuurskundige en grondlegger van het concept succesgericht veranderen. NOTEN 1 Scope: de activiteiten en producten die wel (of juist expliciet niet) worden uitgevoerd en geleverd binnen de context van het project. 2 Een business case in termen van Prince2 is de zakelijke legitimering van het project in termen van kosten en opbrengsten. 52 t i j d s c h r i f t i t m a n a g e m e n t

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Effectief Sturing geven aan Projecten Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de

Nadere informatie

Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk

Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk Petra Stienstra Hilair Balsters Pauline van Tienhoven (redactie) LKNG 2008 Vooraf Deze implementatiewaaier is een

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Projectmanager 2.0 De opdrachtgever wil een geweldige vakantie in Italië. Niet de bestemming maar de vakantie is doel van het project.

Projectmanager 2.0 De opdrachtgever wil een geweldige vakantie in Italië. Niet de bestemming maar de vakantie is doel van het project. Projectmanager 2.0 De opdrachtgever wil een geweldige vakantie in Italië. Niet de bestemming maar de vakantie is doel van het project. Wiebe Zijlstra Inhoudsopgave 1. Even voorstellen: Projectmanager 2.0...

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share-Alike

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006

Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006 Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert DANS Data Archiving and Networked Services Den Haag 2006 DANS Data Archiving

Nadere informatie

De opdrachtgever en zijn gedrag

De opdrachtgever en zijn gedrag De opdrachtgever en zijn gedrag Op welke punten kan een bestuurder zijn manager, in de rol van opdrachtgever, ondersteunen? Derk Kremer In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden om het gedrag van

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

De kracht van projectmatig werken

De kracht van projectmatig werken 1 De kracht van projectmatig werken HOOFDSTUK 1 Kernstof Projectmatig werken is een manier van werken om klussen, activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. De

Nadere informatie

Regiegemeente en de netwerkbenadering.

Regiegemeente en de netwerkbenadering. Regiegemeente en de netwerkbenadering. Harry Teeven; www.teevenconsultancy.eu Email: harry@teeven.nl, M. 0614265817,in bewerking VS 20131230 In mij periode als wethouder van de gemeente Waalre was ik o.a.

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? Hans Wortmann en Derk Kremer Het hebben van ICT kennis is geen voorwaarde om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. En kan dus ook geen

Nadere informatie

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer .2 Sieder- 2003-54 1-02-2003 13:36 Pagina 1 Benchmarking Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

STRATEGIE STRATEGIE. sturen

STRATEGIE STRATEGIE. sturen STRATEGIE STRATEGIE sturen procesmanagement in 2011 2 3 INHOUD VOORWOORD Redactie Jan Bosman, Gjalt Anker, Sander van Meurs, Arne Bax, Guido Anninga, Dick van Bokhorst Redactieadres ConQuaestor Postbus

Nadere informatie

Iedereen is een requirements engineer

Iedereen is een requirements engineer Iedereen is een requirements engineer In 2009 bestaat Synergio tien jaar. Tien jaar minder gedoe en meer inspiratie. Typisch een moment om ons te bezinnen op wat we bereikt hebben. Maar ook voor een vooruitblik.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie