Kwaliteitsplan. Project. Connect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsplan. Project. Connect"

Transcriptie

1 Kwaliteitsplan Project Connect 30 juni

2 INHOUD 1 Inleiding Beschrijving van het project Het Project De projectorganisatie De fasen van het project De faseovergangen De procedures DP-procedures BF-procedures MP-procedures De afwijkingsprocedures De producten De managementproducten Het projectplan Kwaliteitseisen Templates Het proces Het kwaliteitsplan Kwaliteitseisen Templates Het proces Het exploitatieplan Kwaliteitseisen Templates Het proces Het communicatieplan Kwaliteitseisen Templates Het proces De evaluatie Kwaliteitseisen Templates Het proces De samenwerkingsovereenkomst Kwaliteitseisen Templates Het proces De specialistische producten Het concept Kwaliteitseisen Templates Het proces De blauwdrukken Kwaliteitseisen Templates Het proces De projecten Kwaliteitseisen Templates Het proces De demo Kwaliteitseisen Templates Het proces Het implementatieplan Kwaliteitseisen Het proces juni

3 4 Opslag en beheer van de projectresultaten Slot Bijlagen Prince2 Templates Werkopdracht Controlelijst producten Fase eindrapport Afwijkingsrapport Hoofdlijnen rapport Afwijking van specificatie Project aandachtspunt Wijzigingsvoorstel risico Risicologboek Project logboek Kwaliteitslogboek Kwaliteitsbeoordelingsformulier juni

4 1 Inleiding Het project Societ-i heeft als doelstelling het opleveren van een digitaal leermiddel voor het verwerven van de Leer- en Burgerschapscompetenties in het MBO. Om dit leermiddel te ontwikkelen is een consortium van zeven ROC s in zee gegaan met E-TV en uitgeverij Wolters-Noordhof. Deze uitgever heeft al veel ervaring met de productie van digitale leermiddelen. Ook bij de deelnemende ROC s is ervaring op dit gebied aanwezig. De deelname van E-TV waarborgt de kwaliteit van de audiovisuele elementen in het leermiddel. De deelnemende ROC s zijn: ROC van Amsterdam ROC Midden Nederland Leeuwenborgh opleidingen Drente College Gilde Opleidingen Graafschap College Albeda College Daarnaast treedt Cinop op als ondersteuner en klankbord voor het project. Voor de financiering van het project is een subsidieaanvraag gedaan bij Kennisnet, welke is goedgekeurd op basis van het projectplan. Daarnaast dragen de ROC s en de uitgever zelf bij in de kosten. Deze kosten verwacht men te kunnen terugverdienen uit de opbrengsten van het leermiddel. Uitvoering en kwaliteitsbewaking van het project geschiedt volgens de prince2 management principes. Uitgangspunt hierbij is het vastleggen van de projectvoering en het vastleggen van wijzigingen op de projectvoering door middel van de bij prince2 gebruikelijke templates. Voor een nadere uitleg omtrent deze methodiek wordt verwezen naar de literatuur. Het kwaliteitsplan heeft tot doel te waarborgen dat de kwaliteit die met de opdrachtgevers is overeengekomen ook wordt geleverd. Het kwaliteitsplan heeft betrekking op alle activiteiten binnen het project, producten van het project en sluit zoveel mogelijk aan op de bedrijfsstandaarden en / of de kwaliteitssystemen van de deelnemende partners. Er is een beschrijving van het project en een beschrijving van de fasen en de faseovergangen. Tevens zijn er beschrijvingen van de procedures en de afwijkingsprocedures. Er zijn kwaliteitsbeoordeling procedures voor: - de kwaliteit van het projectmanagement - de kwaliteit van de (deel)producten. Bij de controleprocedures voor de kwaliteit van de (deel-)producten wordt een onderscheid gemaakt tussen een algemene procedure voor alle typen producten en een methode voor kwaliteitscontrole die specifiek voor documenten toepasbaar is (Kwaliteitsbeoordeling). 30 juni

5 2 Beschrijving van het project 2.1 Het Project Het project Societ-i heeft een digitaal leermiddel Connect voortgebracht waarmee vorm gegeven kan worden aan het onderwijs waarmee deelnemers de leer- en burgerschapscompetenties kunnen verwerven. Omdat Leer- en Burgerschapscompetenties betrekking hebben op actuele ontwikkelingen binnen de maatschappij moet de leerstof waar mogelijk aansluiten bij relevante thema s in het nieuws. Het internet is het meest geschikte medium om dit te waarborgen. De te ontwikkelen leerstof dekt systematisch de Leer- en Burgerschapscompetenties uit de domeienen van het Brondocument Burgerschap. Dit biedt ROC s de zekerheid dat al het noodzakelijke wordt behandeld. Het materiaal is dan flexibel inzetbaar en arrangeerbaar (opleiding op maat). Bovendien sluit het aan bij bestaande digitale content; Elobase, Zorgplaza etc (uitwisselbaarheid). Het is makkelijk te actualiseren. Projecten zijn het uitgangspunt. Deelnemers gaan aan de slag met werkelijke situaties, zowel binnen als buiten de beroepscontext. Ter ondersteuning wordt er theorie met interactieve vragen aangeboden. Het product dat door dit project moet worden opgeleverd behelst een website met kennisdomeinen, individuele opdrachten en groepsopdrachten die gebaseerd zijn op het Brondocument Burgerschap en kent een algemeen deel dat sectoroverstijgend is en specifieke delen die zijn toegespitst op de verschillende sectoren. De looptijd van het project is een jaar, in welk jaar er een digitale projectenbank ontwikkeld en gevuld wordt. In eerste instantie wordt het concept ontwikkeld. Op basis hiervan wordt een blauwdruk gemaakt. Het concept en de blauwdruk vormen samen het overzicht van de te realiseren content. Op basis hiervan worden de projecten ontwikkeld die de vulling van de projectenbank zullen vormen. 2.2 De projectorganisatie Het project is georganiseerd volgens de Prince2 methodiek en omvat: - de stuurgroep; hierin heeft elke deelnemer een vertegenwoordiger. De stuurgroep kom maandelijks bij elkaar. - de projectleider - de projectondersteuning wordt verzorgd door Wolters-Noordhoff - de teamleiders; dit zijn de vertegenwoordigers van de deelnemers in de stuurgroep. - ROC van Amsterdam; verantwoordelijk voor het concept en de blauwdruk - ROC Midden Nederland; verantwoordeloijk voor het kwealiteitsplan - Leeuwenborgh opleidingen; verantwoordelijk voor de projectleiding - Drente College; verantwoordelijk voor het communicatieplan - Gilde Opleidingen; verantwoordelijk voor de samenwerkingsovereenkomst - Graafschap College; verantwoordelijk voor het exploitatieplan - Albeda College; verantwoordelijk voor de evaluatie - de projectmedewerkers; docenten van de verschillende ROC s 30 juni

6 2.3 De fasen van het project Het project is gestart in november 2005 en zal doorlopen tot en met december De verschillende fasen behelzen het volgende: Initiatiefase Deze fase verliep van november 2005 tot januari In deze fase is het volgende aan de orde gekomen: - De verschillende partijen zijn benaderd om deel te nemen aan het project. - De penvoerder van het project is benoemd - De projectleider is aangesteld - Het voorlopige projectplan is geschreven - De aanvraag voor financiering is gedaan bij Kennisnet - De go or no go beslissing is genomen op basis van de toekenning van de aanvraag. Opstartfase Deze fase verliep in de maand januari In deze fase is het volgende aan de orde gekomen: - Het vastleggen van de samenwerking tussen de verschillende partners - De toekenning van de aanvraag door Kennisnet - Het opstellen van het concept Uitvoeringsfase Deze fase verloopt in de maanden februari tot mei In deze fase komt het volgende aan de orde: - het opstellen van het definitief projectplan - het opstellen van het kwaliteitsplan - het opstellen van het exploitatieplan - het opstellen van het communicatieplan - het vaststellen van het concept - het opleveren van de blauwdrukken voor de eerste twee domeinen Test- en implementatiefase Deze fase verloopt in de maanden mei tot november In deze fase komt het volgende aan de orde: - het opleveren van de de defintieve plannen - het opleveren van projecten uit de eerste twee domeinen - het maken van een demo - het testen van de demo - het opstellen van het implementatieplan Opleverfase Deze fase verloopt in de maanden juli tot december In deze fase komt het volgende aan de orde: - het aanpassen van leermiddel aan de hand van de testresultaten van de demo - het uitbouwen van het model - het uitbouwen van de content Afsluitfase Deze fase verloopt in december In deze fase komt het volgende aan de orde: - het opstellen van een evaluatierapport betreffende de producten - het opstellen van een lessons learned rapport betreffende de processen - het ontslaan van de projectleider - het opheffen van de stuurgroep - het instellen van de gebruikersgroep - het opstellen van het onderhoudsplan 30 juni

7 2.4 De faseovergangen De overgang naar de volgende fase vereist het afsluiten van een fase en het initiëren van een fasenplan voor de volgende fase. Gezien de geringe omvang van het project is hier gekozen voor een andere aanpak. De stuurgroep ontvangt lopende het project de verslaglegging van de projectleider. Op de stuurgroepbijeenkomsten wordt aan de hand van de notulen de voortgangscheck gedaan, zowel van de oplevering van de managementproducten als van de specialistische producten. De stuurgroep accordeert middels het goedkeuren van de notulen de voortgang van het project. Lopende de vergaderingen worden indien nodig de diverse managementproducten bijgesteld naar de actualiteit en wordt het risicolog bijgehouden. Indien nodig wordt een afwijkingsplan opgesteld De oplevering van de specialistische producten verloopt volgordelijk. Elk product wordt door de stuurgroep beoordeeld en dient te worden goedgekeurd alvorens definitief te worden vastgesteld. Vaststelling gebeurt door opname hiervan in de notulen. 2.5 De procedures De volgende processen zijn in dit project van belang: - het dirigeren van het project (DP) - het beheersen van de fasen (BF) - het managen van de productoplevering (MP) - het managen van de faseovergangen (MF) - het afsluiten van het project (AP) De bijbehorende procedures worden hieronder beschreven DP-procedures De stuurgroep stelt vast aan welke teams de opdrachten voor de deelproducten worden verstrekt. Zij gaat hierbij uit van het projectplan. Op basis hiervan wordt bepaald wat de oplevertermijn van een deelproject is. De managementproducten worden feitelijk parallel opgeleverd. Zij worden opgeleverd aan de stuurgroep, die de producten vaststelt. De specialistische producten worden volgordelijk opgeleverd. Zij worden opgeleverd aan de stuurgroep, die de producten vaststelt BF-procedures In de lopende opdrachten komen aandachtspunten naar voren (project issues). Deze projectissues worden ter kennisname doorgegeven aan de projectleider. De projectleider beoordeelt de issue middels een impactanalyse. Op grond van de uitkomst hiervan handlet hij op een van de volgende manieren de issue af: - de aard en omvang van de issue zijn van dien aard dat de impact gering is. De projectleider neemt zelf de noodzakelijke beslissing. 30 juni

8 - de aard en omvang van de issue zijn zodanig dat de projectleider de stuurgroep inschakelt door middel van: - consultatie per - uitnodiging voor een bijeenkomst van de stuurgroep voor een go or no go beslissing De stuurgroep bekijkt per fase de voortgang en oplevering van de producten. Hierbij wordt de check uitgevoerd op de uitgangspunten. Hierbij worden de resultaten van de klankbordgroep meegenomen. Indien hierbij grote afwijkingen geconstateerd worden wordt gebruik gemaakt van de procedures voor afwijkingen. Indien de producten kloppen met de uitgangspunten en opgeleverd zijn binnen de tijd en het budget autoriseert de stuurgroep de volgende fase. Deze beslissing wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering van de stuurgroep MP-procedures De oplevering van de managementproducten verloopt parallel. De oplevering van de specialistische producten verloopt in fasen. De oplevering van een product vereist altijd een go or no go beslissing van de stuurgroep. Deze beslissing wordt genomen op basis van de kwaliteitseisen. De goedkeuring wordt gegeven op basis van het doorlopen van de cyclus fasebeheersing productoplevering. Deze cyclus wordt zo vaak doorlopen tot de stuurgroep concludeert dat aan de kwaliteitseisen, vermeld in het kwaliteitsplan, is voldaan. De goedkeuring wordt vastgelegd in de notulen van de vergaderingen van de stuurgroep. 2.6 De afwijkingsprocedures Bij de teams die de deelproducten uitwerken kunnen zich problemen voordoen die tot gevolg hebben dat het resultaat een afwijking gaat vertonen die de grenzen van de bandbreedte overschrijdt. Deze issue wordt gemeld aan de projectleider. De projectleider heeft de volgende mogelijkheden tot zijn beschikking: - de projectleider hanteert de procedures voor het fasebeheer. - De projectleider verwijst de issue terug naar de stuurgroep. De stuurgroep heft de volgende mogelijkheden: - Zij hanteert de kwaliteitseisen en neemt een go or no go beslissing - Zij bestudeert de impact van de issue ne neemt op grond hiervan een ad hoc beslissing 30 juni

9 3 De producten Het project levert twee soorten producten op: - de managementsproducten - de specialistische producten 3.1 De managementproducten Het projectplan In het projectplan zijn de te realiseren producten, activiteiten, planning, organisatie, kwaliteit en de begroting opgenomen. Het plan vormt de basis voor een met Kennisnet te sluiten overeenkomst voor het uitvoeren van het project Kwaliteitseisen - voldoen aan de uitgangspunten van prince-2 - voldoen aan de (aanvullende) eisen van kennisnet Templates In hoofdstuk 6 zijn de bijbehorende prince2 templates opgenomen die in dit project gebruikt dienen te worden Het proces Op basis van de Prince2 projectmanagementmethodiek zal een Project Initiation Document worden opgesteld. Dit beschrijft alle processen, procedures en producten. Ook de documenten waar naar verwezen wordt in de PID, zoals een kwaliteitsplan en een communicatieplan zullen hier een onderdeel van zijn. Het projectplan wordt vastgesteld door de stuurgroep Het kwaliteitsplan Het kwaliteitsplan beschrijft de criteria waaraan de op te leveren producten moeten voldoen, en de wijze waarop deze toetsing zal plaatsvinden Kwaliteitseisen - voldoen aan de gangbare prince-2 templates voor een kwaliteitsplan - objectief meetbaar geformuleerd 30 juni

10 Templates In hoofdstuk 6 zijn de bijbehorende prince2 templates opgenomen die in dit project gebruikt dienen te worden Het proces Het kwaliteitsplan wordt opgesteld op basis van de Prince2 projectmanagementmethodiek. Het kwaliteitsplan beschrijft de fasen van het project, de faseovergangen en de procedures die nodig zijn om dit te beheersen. Het plan beschrijft de kwaliteitseisen die gesteld worden aan alle processen, procedures en producten. Het plan beschrijft ook de wijze waarop gemeten wordt of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Het kwaliteitsplan wordt vastgesteld door de stuurgroep Het exploitatieplan In het exploitatieplan moeten de te ontwikkelen content, de beoogde doelgroep, de organisatie, de activiteiten en de financiële resultaten aan bod komen Kwaliteitseisen - overdraagbaar naar andere consortia die op een vergelijkbare manier aan de slag willen met content - concurrerend in prijsstelling Templates In hoofdstuk 6 zijn de bijbehorende prince2 templates opgenomen die in dit project gebruikt dienen te worden Het proces In nauwe samenwerking met Wolters-Noordhoff zal een business plan worden opgesteld waarin economische haalbaarheid, marketing en promotie worden vastgelegd. Op basis van ervaringsgegevens van o.a. Wolters-Noordhoff zal een raming worden gemaakt van de te verwachten inkomsten, rekening houdend met de marktpotentie van dit materiaal en de marketingkracht van WN. Dit afgezet tegen verkoopprijs en verkoopkosten. Tevens wordt een marketing- en promotieplan opgesteld dat inzicht geeft in de inspanningen die gedaan zullen worden om het materiaal breder te laten gebruiken dan alleen door de consortiumpartners. Het exploitatieplan wordt door de werkgroep opgeleverd aan de stuurgroep en daar vastgesteld. 30 juni

11 3.1.4 Het communicatieplan Het communicatieplan benoemt de doelgroepen, communicatiekanalen, boodschappen, en het plannen van de te ondernemen activiteiten Kwaliteitseisen - voldoen aan de gangbare prince-2 templates voor een communicatieplan - objectief meetbaar geformuleerd Templates In hoofdstuk 6 zijn de bijbehorende prince2 templates opgenomen die in dit project gebruikt dienen te worden Het proces Het communicatieplan wordt opgesteld op basis van de Prince2 projectmanagement methodiek. Na oplevering wordt dit door de stuurgroep besproken en vastgesteld De evaluatie Het evaluatierapport bevat een beschrijving van het proces dat is doorgemaakt en een evaluatie van de resultaten die zijn bereikt. Beschreven worden tevens de resultaten van een testronde onder potentiële gebruikers (zowel docenten als deelnemers) Kwaliteitseisen - beschrijft het proces dat doorlopen is in dit project - beschrijft wat er goed en wat er minder goed/fout is gegaan - beschrijft de lessons learned Templates In hoofdstuk 6 zijn de bijbehorende prince2 templates opgenomen die in dit project gebruikt dienen te worden Het proces Op basis van de Prince2 methodiek zal een Lessons Learned rapport worden opgesteld. Dit rapport heeft betrekking op de processen waarmee het project gestuurd wordt. Op basis van de Prince2 methodiek wordt eveneens een evaluatierapport opgesteld waarin de opgeleverde producten worden besproken. De inhoud van beide rapporten zal beschikbaar worden gesteld op basis van het communicatieplan. 30 juni

12 3.1.6 De samenwerkingsovereenkomst De overeenkomst kent minimaal de volgende elementen: - de duur van de samenwerking na het gereedkomen van het project (minimaal 2 jaar); - de eigendomsverhouding betreffende de content; - welke promotieactiviteiten, door wie; - onderhoud en beheer van content, door wie, voor welke rekening, hoe lang; - evaluatiemomenten; - opzeggingsmogelijkheden Kwaliteitseisen - inhoudelijk voldoen aan bovenstaande punten - hanteerbaar voor zowel de roc s als de contentontwikkelaar Templates In hoofdstuk 6 zijn de bijbehorende prince2 templates opgenomen die in dit project gebruikt dienen te worden Het proces Binnen de stuurgroep zullen de aspecten als hierboven beschreven (eigendom enz.) uitgebreid bediscussieerd worden. Hierbij zal gekeken worden naar bestaande vergelijkbare overeenkomsten. Op basis hiervan wordt een conceptovereenkomst opgesteld, die juridisch getoetst wordt. Besluitvorming vindt in de stuurgroep plaats. 3.2 De specialistische producten Het concept Het concept beschrijft de uitgangspunten waarop het leermiddel gebaseerd is. Het beschrijft de benadering die gekozen is om de leerling te prikkelen en uit te dagen tot het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. In het concept wordt de te ontwikkelen content ten minste op het niveau van leeractiviteiten beschreven Kwaliteitseisen - aansluiting bij brondocument leren en burgerschap - alle onderdelen uit het brondocument afdekken - geschikt voor alle doelgroepen die met burgerschapscompetenties te maken krijgen - de aldus geformuleerde content moet maakbaar zijn - De te realiseren content zal voldoen aan de metadatastandaarden van Edustandaard. 30 juni

13 Templates In hoofdstuk 6 zijn de bijbehorende prince2 templates opgenomen die in dit project gebruikt dienen te worden Het proces Het concept wordt ontwikkeld door een groep docenten die aangestuurd wordt door een teamleider vanuit de stuurgroep. Er wordt aangesloten bij het Brondocument leren en burgerschap. Op basis hiervan wordt een inventarisatie gemaakt van de leeractiviteiten die nodig zijn om een deelnemer deze competenties te laten verwerven. In het project zal met inhoudsdeskundigen gekeken worden of de indeling die het Brondocument hanteert ook de meest voor de hand liggende indeling is voor de leeractiviteiten. Het product wordt opgeleverd aan de stuurgroep. De stuurgroep beoordeelt de kwaliteit en stelt het product vast De blauwdrukken Het overzicht bevat in elk geval een gedetailleerde blauwdruk en een per onderdeel uitgewerkt overzicht van didactische uitgangspunten. In het overzicht wordt nadrukkelijk rekening gehouden met studielast per onderdeel en het leerniveau waarop het is ingedeeld. De blauwdrukken dekken tezamen alle domeinen van de leer- en burgerschapscompetenties en geven de contentontwikkelaars een handvat voor het schrijven van de leerinhoud Kwaliteitseisen - Geschikt voor BOL en BBL studenten - Passen bij verschillende leerstijlen - Aansluiten bij belevingswereld studenten - Visueel en Tekstueel - Moet recht doen aan niveauverschillen tussen leerlingen - Moet verschillende werkvormen bevatten - Moet logboek / portfolio-element bevatten - Leerstof moet via verschillende wegen te ontsluiten zijn - Leerstof moet leiden tot het zelf ervaren van Templates In hoofdstuk 6 zijn de bijbehorende prince2 templates opgenomen die in dit project gebruikt dienen te worden Het proces Uitgaande van het concept worden de blauwdrukken ontwikkeld door een groep docenten die aangestuurd wordt door een teamleider vanuit de stuurgroep. Het product wordt opgeleverd aan de stuurgroep. De stuurgroep beoordeelt de kwaliteit en stelt het product vast. Hierbij neemt de stuurgroep het commentaar van de klankbordgroep mee. 30 juni

14 3.2.3 De projecten Deze worden met de bijbehorende leerstof geschreven door de contentontwikkelaar van de uitgever en valt buiten de scope van dit project Kwaliteitseisen - Aansluiten bij actualiteit - Aansluiten bij de blauwdrukken - Visueel en Tekstueel - Moeten zowel voor niveau 1 als voor niveau 4 bruikbaar zijn. - Moet verschillende werkvormen bevatten - Moet zelfreflectie bevatten - Moet logboek / portfolio-element bevatten - Leerstof moet via verschillende wegen te ontsluiten zijn - Leerstof moet leiden tot het zelf ervaren van Templates In hoofdstuk 6 zijn de bijbehorende prince2 templates opgenomen die in dit project gebruikt dienen te worden Het proces De projecten worden door de contentontwikkelaar aangeleverd bij de uitgever. De uitgever hanteert de kwaliteitsprocedures behorend bij prince De demo Dit is een cd-rom of website met volledig werkende software en een beperkte hoeveelheid content. De demo moet geïnteresseerden Inzicht verschaffen in de werking van het leermiddel wat betreft usability, didactiek en inhoud Kwaliteitseisen Aan de demo kunnen inhoudelijke en technische kwaliteitseisen gesteld worden. Inhoudelijk: - er moeten 1 of 2 kant en klare projecten in zitten - de demo moet gebruiksklaar zijn om uit te testen - er moet een handleiding zijn - er moet een instructie voor docenten zijn - er moet een instructie voor systeembeheerders zijn. Technisch: - Filmpjes, foto s en geluid moeten streaming zijn en binnen redelijke tijd binnen komen - technisch feilloos werkend - goede afspiegeling van het gehele product - moet doelgroep uitnodigen om met het product te willen werken 30 juni

15 Templates In hoofdstuk 6 zijn de bijbehorende prince2 templates opgenomen die in dit project gebruikt dienen te worden Het proces Wolters-Noordhof produceert in samenwerking met E-TV de software en de inhoud (tekst, beeld, bewegend beeld, audio). Het product wordt opgeleverd aan de stuurgroep. De stuurgroep beoordeelt de kwaliteit en stelt het product vast Het implementatieplan Is een rapport met aanbevelingen en suggesties over de wijze waarop het leermiddel in het onderwijs kan worden ingezet. Dit bevat technische, organisatorische en didactische aspecten.het doel hiervan is het bieden van ondersteuning bij de implementatie van het leermiddel in verschillende onderwijsomgevingen Kwaliteitseisen - handreiking voor diverse doelgroepen: docenten, ict-dienst, coördinatoren - begeleidt de technische implementatie - begeleidt de organisatorische implementatie - begeleidt docenten op het didactische vlak Templates In hoofdstuk 6 zijn de bijbehorende prince2 templates opgenomen die in dit project gebruikt dienen te worden Het proces Op basis van de ervaringen die Wolters-Noordhoff heeft met de implementatie met van elektronische leermiddelen alsook de ervaringen met de producttest wordt een document opgesteld dat een handleiding kan dienen voor het probleemloos invoeren van het leermiddel. 30 juni

16 4 Opslag en beheer van de projectresultaten Alle resultaten van het project worden digitaal opgeslagen. Het archief zal geplaatst worden op kennisnet. Alle gegevens zijn te vinden in de groepentool bij: groepen.kennisnet.nl De beheerder van de gegevens gedurende de looptijd van het project is de projectleider. Na afsluiting van het project wordt deze taak overgedragen aan de gebruikersgroep. 30 juni

17 5 Slot Het onderhavige project kent een korte looptijd en heeft een geringe omvang. Dat heeft ertoe geleid dat niet alle aspecten van Prince2 volledig zijn toegepast, maar slechts die onderdelen die bijdragen aan een goed verloop van het project. Het betrekkelijk gering aantal deelnemers aan het project heeft geleid tot een uiterst efficiënte projectstructuur waarbij de deelproducten snel zijn opgeleverd. 30 juni

18 6 Bijlagen Prince2 Templates 6.1 Werkopdracht Work Package Project: Team / Project medewerker: Product Beschrijving: Datum: Project manager / Team manager: Paraaf PM / TL: Log nummer: Te gebruiken Technieken, Processen en Procedures Relatie met andere activiteiten en te onderhouden contacten Afspraken Quality review Rapportage eisen Wekelijks: Timesheets Overige eisen / afspraken Product Checklist Product Naam Prod Nr. Geschatte ontwikkel uren Datum afgerond Geschatte uren Quality review Datum afgeronde Quality review Bijlage(n) : Product Descriptions, Timesheets, Stage Plan 30 juni

19 6.2 Controlelijst producten Product Checklist Product Prod Naam nr Concept Gereed Plan Bestee d Datum Kwaliteitsbeoordelin g Gereed Definitieve versie Gereed Plan Besteed Plan Bestee d 30 juni

20 6.3 Fase eindrapport End Stage Report Project: Project manager: Paraaf PM: Fase: Raportage periode: Datum: Bereikte resultaten Belangrijkste cijfers van de afgelopen periode Doorlooptijd: Kosten: Uren Geld Gepland (in dagen of euro s) Werkelijk (in dagen of euro s) Afwijkingen in deze fase Total project afwijking Uitleg:. Gebeurtenissen van invloed op de voortgang van het project (negatief en positief) Toetsing business case en risico s (zijn ze nog steeds valide en acceptabel?) Analyse van project issues en de uitkomsten (in deze fase) Totaal # Project Issues: 9999 % Request for Change: 99 % Toegewezen: 99 % Uitgesteld : % Off-Specification: 99 % Toegewezen: 99 % Uitgesteld : % Vragen: 99 % 99 % 99 % Statistieken kwaliteits beoordeling (in deze fase) Totaal # controls performed: 9999 Gemiddeld # follow-up actions n.a.v Kwaliteits juni

21 beoordeling: Percentage van totaal # uren besteed aan kwaliteits beoordeling: % onterecht geaccepteerde producten (Off- Spec.) 99 % 99 % Appendix: Next Stage Plan 30 juni

22 6.4 Afwijkingsrapport Exception Report Project: Fase: Projectmanager: Overschrijding: T / G / K / BC 1 Paraaf PM: Datum: Omvang afwijking Oorzaak afwijking Consequenties afwijking Alternatieven en effecten Aanbeveling van Projectmanager <alleen gebruiken bij onder/overschrijding afgesproken toleranties> Onderschrijding Overschrijding Binnen Budget 9999 K (xx %) 9999 K (xx %) Te vroeg Te laat Binnen Tijd xx weken (xx %) xx weken (xx %) 1 T=Tijd, G=Geld, K=Kwaliteit, BC= Business Case 30 juni

23 6.5 Hoofdlijnen rapport Highlight Report Project: Projectmanager: Paraaf PM: Fase: Rapportageperiod e: Datum: Wk 99 - Wk 99 Belangrijkste gebeurtenissen deze periode (mijlpalen, gereed product) Aandachtspunten en mogelijke problemen Vooruitblik naar komende periode <alleen invullen bij over/onderschrijding afgesproken toleranties> Onderschrijding Overschrijding Binnen Budget K 9999 (xx %) K 9999 (xx %) Te vroeg Te laat Binnen Tijd xx weken (xx %) xx weken (xx %) 30 juni

24 6.6 Afwijking van specificatie Off-Specification Productnaam: Datum geïdentificeerd: Datum laatste update: Productnummer: Issue Log nr: Impact 2 : T / G / K / O BC / R Beslissing 3 : T / A / U Prioriteit 4 : H / M / L Datum beslissing: Naam Beslisser: Paraaf Beslisser: Beschrijving afwijking van specificatie. Impact afwijking van specificatie (vb. Tijd, Geld, Kwaliteit, Omvang, Business Case, Risico s). Indien beslissing positief: toewijzingsdetails (wie, wat, wanneer) b.v. doorverwezen naar FOA Indien beslissing negatief: korte motivering (waarom is de OS afgewezen of uitgesteld). 2 T=Tijd, G=Geld, K=Kwaliteit, O=Omvang, BC=Business Case, R=Risico s 3 T=Toegewezen, A=Afgewezen, U=Uitgesteld 4 H=Hoog, M=Middel, L=Laag 30 juni

25 Ondernomen acties:. 30 juni

26 6.7 Project aandachtspunt Project Issue Indiener: Volgummer: Datum ingediend: Type 5 : RFC / OS / Prioriteit 6 : H / M / L V / Z / R Beslissing 7 : T / A / U Type (Anders):... Datum beslissing: Naam beslisser: Paraaf beslisser: Beschrijving Project Issue (wat, motivering, voor wie). Impact Analyse (vb. Tijd, Geld, Kwaliteit, Omvang, Business Case, Risico s). Indien beslissing positief: toewijzingsdetails (wie, wat, wanneer) Indien beslissing negatief: korte motivering (waarom is de PI afgewezen of uitgesteld). 5 RFC=Request for Change, OS=Afwijking van Specificatie, V=Vraag, Z=Uiting van Zorg, R=Risico 6 H=Hoog, M=Middel, L=Laag 7 T=Toegewezen, A=Afgewezen, U=Uitgesteld 30 juni

Casus Verhuizing van een scheepswerf

Casus Verhuizing van een scheepswerf Casus Verhuizing van een scheepswerf Deze casus is onderdeel van de Prince2 Foundationtraining Versiebeheer Versie Auteur Opmerkingen Datum 010 RM Finale Review door de Assessor 24-03-05 V EERK A DE 5A

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

2Modelexamen 2. Modelexamen 2

2Modelexamen 2. Modelexamen 2 2Modelexamen 2 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Project Management: Introductie tot Prince2

Project Management: Introductie tot Prince2 Bijeenkomst Detaco professionals Project Management: Introductie tot Prince2 Stefan van Duren 22 september 2011 Het Turfschip Etten-Leur Gebaseerd op het boek Projectmanagement op basis van PRINCE2 Editie

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening

PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening PRINCE2 Foundation proef examen Multiple-choice oefening 1. Wat is ten aanzien van de projectomgeving het uitgangspunt van PRINCE2? A. Een Fixed-price contract B. Een klant/leveranciers omgeving C. Een

Nadere informatie

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit

afsluitende fase. Binnen deze fasen worden zeven hoofdprocessen onderkend (bezien vanuit de stuurgroep en de projectmanager). Het proces plannen uit service management PRINCE2 release 2009 Een eerste verkenning In 2009 komt een nieuwe versie van PRINCE2 op de markt. De huidige versie is dan circa vier jaar oud. Een samenvatting van de principes, thema

Nadere informatie

Managementrapportage [datum]

Managementrapportage [datum] Managementrapportage [datum] [Projectnaam] Datum: Status: dd-mm-jj concept / definitief ALGEMENE PROJECTSTATUS Voortgang / bereikte resultaten Risico s / maatregelen BEVINDINGEN PROJECTCONTROL / ASSURANCE

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland Topprestaties vragen geen dikke PRINCE2 documenten PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Op zoek

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

E.1. Opstarten van een Project (OP)

E.1. Opstarten van een Project (OP) [ppendix E: Health heck - Prince2, editie 2009] E.1. Opstarten van een Project (OP) 1 Zijn de management team rollen toegewezen voor de: D E F G H Executive? Projectmanager? Senior User(s)? Senior Supplier(s)?

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Secretaris op maat! PRINCE2

Secretaris op maat! PRINCE2 PRINCE2 PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment) levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen Hoofdstuk 9 Plannen 9.1 Doel Het doel van het thema Plannen is om de uitvoering, communicatie en beheersing van het realiseren van een specifiek doel of verzameling van doelen te faciliteren door het definiëren

Nadere informatie

P componenten en technieken

P componenten en technieken 1 rojectmatig P werken 1. Ja, want het resultaat, het is tijdelijk, multidisciplinair en nieuw. 2. Een routinematige aanpak is meer geschikt als de bestemming ieder jaar hetzelfde is. 3. Ja, maar dan wordt

Nadere informatie

End Project Report Societ-i

End Project Report Societ-i End Project Report Societ-i Project Societ-i End Project Report Projectmanager G. Weijnen Duur van het project 1-1-2006 tot 31-12-2006 Paraaf Datum 20-12-2006 Dit evaluatierapport is gemaakt aan het einde

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over

is maatwerk Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Afstemming op specifieke organisatie laat vaak te wensen over Implementatie PRINCE2 is maatwerk Veel organisaties worstelen met de invoering van PRINCE2 en komen vaak niet verder dan PINO (PRINCE2 In Name

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren

Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren TM PRINCE2 Symposium: Combineren PRINCE2 met PMW en Projectmatig Creëren Bert Hedeman b.hedeman@insights-int.nl PRINCE2TM is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Bert Hedeman Partner Insights

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

Professionaliseren projectmatig werken

Professionaliseren projectmatig werken Professionaliseren projectmatig werken Gemeente Wijk bij Duurstede BPUG Seminar 2010 Benefit from Best Practices www.bpugseminar.nl 1 Professionaliseren kan niet zonder veranderen BPUG Seminar 2010 Benefit

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Zubin Mathoera & Tomas Berends. Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel Instituut Broers Plan van Aanpak Zubin Mathoera & Tomas Berends Zubin Mathoera Tomas Berends Maarten van Mensvoort Tim van Berkel 00-00-0000 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van

Nadere informatie

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren

Handleiding voor de checklist Overdracht project/change naar beheer. Handleiding : Frédéric van der Vaeren Auteur(s) Datum Versie Frédéric van der Vaeren 11/03/2013 2.0 Eigenaar Doelpubliek Bert van Hemelen Gebruikers checklist overdracht project/change naar beheer Handleiding : Handleiding voor de checklist

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan. Project: Connect

Communicatieplan. Communicatieplan. Project: Connect Project: Connect Bestandsnaam 1 / 15 Inhoudsopgave 1 DOEL COMMUNICATION PLAN EN RELATIE MET PROJECT- /TRANSFORMATIEPLAN...3 2 ANALYSE UITGANGSSITUATIE/OMGEVING...4 2.1 BELANG COMMUNICATIE...4 2.2 INVENTARISEREN

Nadere informatie

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Interactieve Discussieavond Testen en PRINCE2 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Agenda Korte introductie PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG) Intro Hot Issues PRINCE2 (Rob

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

ONDERZOEK & ONTWIKKELING 1. DOEL & TOEPASSINGSGEBIED In deze procedure wordt de werkwijze omschreven, die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van nieuwe diensten bij.. voor wat betreft de sector Kinderopvang. De beheersing van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONNECT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONNECT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONNECT PARTIJEN 1. Leeuwenborgh Opleidingen, gevestigd te Maastricht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Mw. Langen, voorzitter CvB. 2. Graafschap College, gevestigd

Nadere informatie

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten

DEEL I 5.5 PRINCE2. 5.5.1 Definitie project. 5.5.2 Kern van PRINCE2. 5.5.3 Historie. 5.5.4 Scope. 5.5.5 Uitgangspunten 5 Projectmanagementmethoden 83 5.5 PRINCE2 Deel I van de beschrijving van PRINCE2 is geschreven door Ron Seegers en gereviseerd en geautoriseerd door Joost Nuijten, bestuurslid van de Prince User Group

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Trefwoorden: projectmanagement, risicomanagement, risico-identificatie PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Samenvatting In elke organisatie wordt gewerkt aan projecten.

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Agenda. Introductie. Doelstellingen van het Spel. Methode van training. PRINCEOPOLY spelen. Spelverloop. Spelevaluatie

Agenda. Introductie. Doelstellingen van het Spel. Methode van training. PRINCEOPOLY spelen. Spelverloop. Spelevaluatie PRINCEOPOLY Agenda Introductie Doelstellingen van het Spel Methode van training PRINCEOPOLY spelen Spelverloop Spelevaluatie Doelstellingen van het spel Als project team ervaren en leren hoe projectmatig

Nadere informatie

3Processen, componenten en technieken

3Processen, componenten en technieken 1Projectmatig werken De familie Prins gaat projectmatig werken In het boek: Prince2 Compact staan de belevenissen van de familie Prins centraal. De familie Prins is een modaal gezin, met pa en ma Prins

Nadere informatie

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

PRINCE2 2010. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. PRINCE2 2010 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 PRINCE2... 4 2.1 KENMERKEN PRINCE2...

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie Prince 2 / Principal Toolbox implementatie bij Defensie Theo Akkermans Hoofd Expertisecentrum Projectmanagement 1 Inleiding Inleiding Introductie Prince2 bij Defensie Ondersteuning Prince2 Principal Toolbox

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

Projectmanagement update

Projectmanagement update Projectmanagement update Alfred Krol Triple Plus BV Even voorstellen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID Geert Wissink. 11 oktober 2012, BPUG Seminar 1 2 AGENDA 1. ACHTERGROND 2. ORGANISATIE 3. PROJECTEN & PROGRAMMA S 4. TAILORING PRINCE 2 5. LESSONS LEARNED & ISSUES

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Visie en werkwijze SV Colmschate 33

Visie en werkwijze SV Colmschate 33 Visie en werkwijze SV Colmschate 33 PLAN VAN AANPAK Opdrachtgever: Voorzitter SV Colmschate 33 Opdrachtnemer: Bestuurslid J&S a.i. Inhoud 1. Versiebeheer 3 2. Inleiding 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doel plan

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties

BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties BPUG-bijeenkomst 3 juli 2013 PRINCE2 en IPMA bij leveranciersorganisaties Michel Rutgers IPMA B gecertificeerd projectmanager michelrutgers@practicalapproach.nl 1 Programma 1. Introductie 2. Profiel Practical

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-1 3.4.2 PRA-2 3.4.3 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE 6 REFERENTIE

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

FloraHolland Ketenreleaseproces

FloraHolland Ketenreleaseproces Florecom Software Leveranciers Lunch FloraHolland Ketenreleaseproces Afgestemd met Florecom en Samenwerkingsverband Kwekersoftware 19 januari 2011 Ketenreleaseproces op hoofdlijnen 2 Processtappen 1. RFC

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

6.3 Hoofdstuk 4 en de bijlage van het verbeterplan

6.3 Hoofdstuk 4 en de bijlage van het verbeterplan 6.3 Hoofdstuk 4 en de bijlage van het verbeterplan Tabel 6.2 Beoordelingscriteria inspectie voor de succesfactor Projectorganisatie Zijn de activiteiten en de doelen voldoende concreet en SMART? Is er

Nadere informatie

Zuivere Speeltijd 7 JUNI 2012. Achmea IT: Portfoliobeheersing door batenrealisatiemanagement 15E BPUG SEMINAR

Zuivere Speeltijd 7 JUNI 2012. Achmea IT: Portfoliobeheersing door batenrealisatiemanagement 15E BPUG SEMINAR Zuivere Speeltijd 15E BPUG SEMINAR 7 JUNI 2012 Achmea IT: Portfoliobeheersing door batenrealisatiemanagement Introductie: Drs. Guus van der Weijden RC 29 jaar uit Arnhem, samenwonend Motorrijden, zwemmen,

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013

Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding Masterplan voor de rivieren van Colombia Datum: 3 december 2013 In deze nota van inlichtingen geeft de aanbestedende dienst antwoord op de in kader van de hierboven

Nadere informatie

Business Case. <>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice

Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice Oefenvragen PRINCE2 Foundation 200 multiple choice 1. Wat komt NIET voor in de PRINCE2 definities van een project? A. moet producten opleveren B. hanteert gespecificeerde technieken C. is een management

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Projectmanagement 2.0

Projectmanagement 2.0 Projectmanagement 2.0 Inleiding In ieder bedrijf waar in projecten wordt gewerkt liggen scopechanges op de loer. Zo ook bij het CrossOverteam Projectmanagement 2.0. De eerste dag van het project is gelijk

Nadere informatie