VOLWASSENENONDERWIJS. modulaire opleiding. Secundair onderwijs TOERISME EN ONTHAAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLWASSENENONDERWIJS. modulaire opleiding. Secundair onderwijs TOERISME EN ONTHAAL"

Transcriptie

1 VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Onderwijsvorm: Niveau: Graad: Studiegebied: Opleiding: Modules: modulaire opleiding Secundair onderwijs TSO derde graad TOERISME TOERISME EN ONTHAAL A Onthaal Nummer GO 2005/017M Aa Public relations Aa1 Etiquette en omgangsvormen 1 (60 lt) Aa2 Relationele vaardigheden (60 lt) Aa3 Verkooptechnieken (60 lt) Aa4 Praktijk en/of stage Public Relations 1 (60 lt) Aa5 Praktijk en/of stage Public Relations 2 (60 lt) Ab Communicatie Ab1 Nederlandse communicatie en onthaal (60 lt) Ab2 Franse communicatie en onthaal (60 lt) Ab3 Engelse communicatie en onthaal (60 lt) Ab4b Spaanse communicatie en onthaal 1 (60 lt) Ab5b Spaanse communicatie en onthaal 2 (60 lt) B Administratie (120 lt) B1 Labo Computer- & Besturingssystemen (60 lt) B2 Administratieve organisatie en documenten (60 lt) C Toerisme (240 lt) C1 Toeristische organisatie (60 lt) C2 Aardrijkskunde en Geschiedenis van het toerisme (60 lt) C3 Praktijk en/of stage Baliefunctie (60 lt) C4 Oefenpakket (60 lt) Nummer Inspectie: (vervangt 2004/644M) 04-05/1315/G/V (vervangt 03-04/1127/G)

2

3

4

5

6 Inhoudstafel Visie op de opleiding Toerisme en Onthaal...4 Structuurschema...5 Beginsituatie...6 Overzicht sleutelvaardigheden...7 Modules...9 MODULE Aa1 ETIQUETTE EN OMGANGSVORMEN...9 Situering van de module in de opleiding...9 Instapvereisten...9 Studieduur...9 Algemene doelstellingen...9 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module Etiquette en omgangsvormen...10 MODULE Aa2 RELATIONELE VAARDIGHEDEN...15 Situering van de module in de opleiding...15 Instapvereisten...15 Studieduur...15 Algemene doelstellingen...15 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module Relationele vaardigheden...16 MODULE Aa3 VERKOOPTECHNIEKEN...19 Situering van de module in de opleiding...19 Instapvereisten...19 Studieduur...19 Algemene doelstellingen...19 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module Verkooptechnieken...21 MODULES Aa4 en Aa5 PRAKTIJK EN / OF STAGE PUBLIC RELATIONS 1 EN Situering van de module in de opleiding...26 Instapvereisten...26 Studieduur...26 Algemene doelstellingen...26 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module "Praktijk en/of stage Public Relations" 1 en Organisatie van de stage...26 Evaluatie van de stage...27 MODULE Ab1 NEDERLANDSE COMMUNICATIE EN ONTHAAL...28 Situering van de module in de opleiding...28 Instapvereisten...28 Studieduur...28 Algemene doelstellingen...28 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module Nederlandse communicatie en onthaal...29 MODULE Ab2 FRANSE COMMUNICATIE EN ONTHAAL...35 Situering van de module in de opleiding

7 Instapvereisten...35 Studieduur...35 Algemene doelstellingen...36 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module Franse communicatie en onthaal...37 MODULE Ab3 ENGELSE COMMUNICATIE EN ONTHAAL...54 Situering van de module in de opleiding...54 Instapvereisten...54 Studieduur...54 Algemene doelstellingen...54 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module Engelse communicatie en onthaal...56 MODULES Ab4b en Ab5b SPAANSE COMMUNICATIE EN ONTHAAL 1 EN Situering in de opleiding...85 Instapvereisten...85 Studieduur...85 Algemene doelstellingen...85 Leerplandoelstellingen en leerinhouden modules Spaanse communicatie en onthaal 1 en MODULE B1 LABO COMPUTER- & BESTURINGSSYSTEMEN...98 MODULE B2 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN DOCUMENTEN...99 Situering van de module in de opleiding...99 Instapvereisten...99 Studieduur...99 Algemene doelstellingen...99 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module "Administratieve organisatie en documenten" MODULE C1 TOERISTISCHE ORGANISATIE Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Algemene doelstellingen Leerplandoelstellingen en leerinhouden module "Toeristische organisatie" MODULE C2 AARDRIJKSKUNDE EN GESCHIEDENIS VAN HET TOERISME Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Algemene doelstellingen Leerplandoelstellingen en leerinhouden module " Aardrijkskunde en Geschiedenis van het toerisme MODULE C3 PRAKTIJK EN / OF STAGE BALIEFUNCTIE Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Algemene doelstellingen Leerplandoelstellingen en leerinhouden

8 Organisatie van de stage Evaluatie van de stage MODULE C4 OEFENPAKKET Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Algemene doelstellingen Leerplandoelstellingen en leerinhouden module "Oefenpakket " Pedagogisch-didactische wenken Minimale materiële vereisten Evaluatie Bibliografie

9 VISIE OP DE OPLEIDING TOERISME EN ONTHAAL Toerisme is een groeisector en de expansie ervan blijft duren. De omzet van deze sector en het aandeel van toerisme in het Bruto Binnenlands Product (BBP) blijven stijgen. Het is evenwel niet gemakkelijk om een zicht te krijgen op de evolutie van de activiteiten binnen de sector, noch om te zien welke nieuwe beroepen en functies er ontstaan. Wil men arbeidskrachten opleiden voor de toeristische sector, dan is dat nochtans onontbeerlijk. Het is immers de bedoeling dat cursisten uitstromen naar de toeristische arbeidsmarkt. Een inventaris van beroepen en taakomschrijvingen wordt meestal gemaakt door een organisatie die kan spreken in naam van de sector. Voor de toeristische sector ontbreekt dit helaas: er bestaat geen apart Paritair Comité dat sectorale akkoorden sluit, noch bestaat er een vormingsinstelling die de gelden beheert die van de brutoloonmassa worden afgehouden voor opleidings- en tewerkstellingsdoeleinden. Wil men tot een beroepen- en kwalificatiestructuur komen in de sector toerisme, dan zullen alle representatieve organisaties binnen de sector dienen samengebracht te worden. Een kwalificatiestructuur die bepaalt tot welke beroepen, functies of taken moet worden opgeleid, moet helderheid brengen. Binnen het toerisme onderscheiden we duidelijk drie subdomeinen: - Incoming toerisme met onder meer de provinciale en stedelijke diensten voor Toerisme, het VVV, de carriers, de toeristische medewerker in een hotel, vakantie- of recreatiecentrum, de animator, de reisbegeleider, de gidsen - Outgoing toerisme met onder meer het reisbureau, de touroperator, de carriers die het vervoer van personen organiseren, de animator, de reisbegeleider, de standplaatshost(ess) - Inkeeping toerisme met een sterke relatie met de recreatiesector en de vrijetijdsbesteding. Als finaliteit is deze opleiding gericht op de voorbereiding van de cursisten op het beroepsleven in de profit- en nonprofitsector, in casu de veelomvattende toeristische sector. Meer bepaald op uitvoerende, begeleidende of ondersteunende taken in de verkoop en uitvoering van reizen, het onthaal en de dienstverlening in de recreatieve centra en vormen van sociaal toerisme en het organiseren van activiteiten in het kader van de vrijetijdsbeleving. Hierbij gaat het zowel om loopbanen in binnen- en buitenland als om inkomend toerisme, uitgaand toerisme en het toerisme dat er op gericht is om de vakantieganger in het eigen land van dienst te zijn. 4

10 STRUCTUURSCHEMA 5

11 BEGINSITUATIE Cursisten die de deelopleiding toerisme en/of administratie aanvatten, hebben doorgaans geen basiskennis daaromtrent. Wegens de economische, sociale en culturele impact van het toerisme op onze samenleving mag men ervan uitgaan dat de cursist die deze opleiding kiest reeds in belangrijke mate contact gehad heeft met een aantal aspecten van de sector, hetzij via eigen ervaringen, hetzij via de media. 6

12 OVERZICHT SLEUTELVAARDIGHEDEN Binnen deze opleiding is een aantal sleutelvaardigheden belangrijk. Dit zijn cognitieve, psychomotorische of affectieve vaardigheden die tot de kern van een beroep behoren en die bovendien ruimer inzetbaar zijn dan in het beroep waartoe wordt opgeleid. Elke sleutelvaardigheid werd contextueel omschreven. Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en persoonsvormende doelstellingen. Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. Beslissingsvermogen In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor op te nemen. Commercieel inzicht Blijk geven van inzicht in de wijze waarop goederen en diensten gekocht en verkocht worden. Contactvaardigheid In staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvattingen en achtergrond). Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren. Dienstverlenende vaardigheid In staat zijn om op vraag en pro-actief diensten of zorg te verlenen. Doorzettingsvermogen In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. Een werkplan kunnen maken In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten. Empathie In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er begrip voor op te brengen en er tactvol mee om te gaan. Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. Imagobewustzijn In staat zijn om de impact van eigen gedrag en voorkomen in te schatten. Kunnen omgaan met informatie In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken. Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leerbekwaamheid 7

13 In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn competenties te verbreden en te verdiepen. Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen. Productieve taalvaardigheid Nederlands In staat zijn zich op een adequate wijze mondeling en schriftelijk in het Nederlands uit te drukken. Resultaatgerichtheid In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtneming van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. Veiligheidsbewustzijn en milieubewustzijn In staat zijn om actief en pro-actief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden. Verantwoordelijkheidszin Aandacht hebben voor de consequenties van een taak en beslissingen nemen op basis van mogelijke consequenties ervan. Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. Zin voor esthetiek en originaliteit In staat zijn unieke en esthetische elementen uit een aanbod op de voorgrond te brengen. Zin voor initiatief In staat zijn om problemen en taken aan te pakken zonder dat het gevraagd wordt of de omstandigheden ertoe dwingen. 8

14 MODULES MODULE AA1 ETIQUETTE EN OMGANGSVORMEN SITUERING VAN DE MODULE IN DE OPLEIDING In de hedendaagse maatschappij zijn personen in een baliefunctie of een functie in het toerisme het eerste contact tussen de firma en het bedrijf. Veel van de afgestudeerden zullen in contact komen met personen die een bijzondere behandeling verwachten, bijvoorbeeld bekende personen, ambassadeurs en leden van de koninklijke familie. Op dat moment is het van cruciaal belang dat zij de juiste etiquetteregels en protocolregels toepassen om het vlotte verloop van dat bezoek te garanderen. In de module Etiquette en omgangsvormen ligt de nadruk op het aanleren van een aantal basisbegrippen en vaardigheden die moeten bijdragen tot een vlotte houding. Belangstelling voor waarden en cultuurgebonden elementen van anderen dient centraal te staan. In deze studierichting is een openheid ten aanzien van anderen en de ontwikkeling van een technische bagage van groot belang. INSTAPVEREISTEN Vermits de cursisten uit sterk uiteenlopende studierichtingen komen, wordt geen intrinsieke technische voorkennis van etiquette en omgangsvormen verondersteld. Er mag wel op gerekend worden dat zij zich de nodige communicatieve ontvankelijkheid eigen gemaakt hebben en een bereidheid vertonen om een basisterminologie te verwerven. Vooraleer aan concrete toepassingen kan worden gedacht, moeten de cursisten dus eerst een theoretische kennis verwerven op het domein van etiquette en omgangsvormen. Indien de cursisten reeds voorkennis hebben omtrent het vak, volstaat een doelgerichte herhaling en kan men sneller anticiperen op de specifieke behoeften. De cursisten vertonen belangstelling voor zinvolle vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Ze zijn flexibel qua mentaliteit en gedrag. De cursisten beschikken reeds over een elementaire kennis en ervaring in de omgang met andere volwassenen. STUDIEDUUR 60 lt ALGEMENE DOELSTELLINGEN - De cursisten kunnen zich in dagelijkse formele en informele situaties correct gedragen. - De cursisten vertonen vlotheid in stijl en voorkomen - De cursisten kunnen zich de in acht te nemen principes bij onthaal van mensen eigen maken. - De cursisten ontwikkelen een aantal concrete vaardigheden die hen in staat stellen in specifieke situaties onthaal vlot te organiseren en besteden daarbij aandacht aan een verzorgd uiterlijk en voorkomen. - De cursisten kunnen een aantal onthaaltechnieken in specifieke situaties toepassen - De cursisten behandelen buitenlandse gasten correct. 9

15 EN MODULE ETIQUETTE EN OMGANGSVORMEN BASIS OMGANGSVORMEN De cursisten kunnen 1 het belang van omgangsvormen aantonen. verschillende omgangsvormen in verband brengen met verschillende culturen. de verschillende omgangsvormen en relaties illustreren aan de hand van voorbeelden. 2 de algemene regels en voorschriften van omgangsvormen en etiquette in het dagelijks leven gebruiken. op een gepaste manier zichzelf en de anderen voorstellen. 1 Typologie 1.1 Belang van omgangsvormen 1.2 Binding van omgangsvormen met cultuur 2 Introductievormen 2.1 Kennismaking 2.2 Begroeting 2.3 Verwelkoming 2.4 Voorstelling 2.5 Aanspreking 3 het belang van een goed voorkomen aantonen. 3 Voorkomen 3.1 Lichaamsverzorging 3.2 Kleding 3.3 Accessoires 4 zich in bepaalde situaties op een gepaste manier gedragen. 4 Houding en gedrag 4.1 Tafelmanieren 4.2 Uitgaan Restaurant Culturele activiteiten 10

16 De cursisten kunnen 5 wijn op een gepaste manier proeven. een wijn uitkiezen bij een gerecht. de eigenschappen van verschillende aperitieven en digestieven opnoemen. 5 Basis wijn en dranken 5.1 Wijn Wijnetiquette Wijndegustatie Wijntermen 5.2 Aperitieven 5.3 Digestieven 6 een passende ontvangst bij verschillende activiteiten organiseren. 6 Ontvangst 6.1 Geschenken 6.2 Bloemen 6.3 Tafelschikking 11

17 OMGANGSVORMEN IN HET BEROEPSLEVEN De cursisten kunnen 7 enkele professionele omgangsvormen toepassen. de juiste normen en beleefdheidsvormen hanteren. 7 Algemene professionele omgangsvormen 7.1 Uitnodigen 7.2 Bedanken 7.3 Afzeggen 7.4 Verontschuldigen 8 de regels m.b.t. de netetiquette toepassen. 8 Netetiquette 9 klanten ontvangen en zakenbezoeken voorbereiden. 9 Klantenontvangst en zakenbezoeken 9.1 Windowdressing 9.2 Organisatie balie 9.3 Kantoorinrichting 9.4 Recepties 9.5 Relatiegeschenken 10 tijdens diverse activiteiten gasten begeleiden. 10 Begeleiden van gasten / gidsen 11 de etiquette en de regels bij het ontvangen van de koninklijke familie aangeven. de koninklijke onderscheidingen herkennen. 11 Normbesef en regelbesef 11.1 Hoffelijkheid 11.2 Protocol Préséance Koninklijke onderscheidingen 12 organisatorische vaardigheden aanwenden. 12 Beurzen en salons 12.1 Inleiding 12.2 De algemene en jaarbeurzen 12.3 Officiële opening van beurzen en salons 12.4 Tips voor de onthaalbediende of hostess bij het uitvoeren van manifestatieopdrachten 12

18 De cursisten kunnen 13 congressen en colloquia voorbereiden en uitvoeren. 13 Congressen en colloquia 13.1 Definities 13.2 De voorbereiding 13.3 De uitvoering 13

19 OMGANGSVORMEN IN SPECIFIEKE SITUATIES De cursisten kunnen 14 omgaan met diverse doelgroepen m.b.t. toerisme. 14 Omgaan met specifieke doelgroepen 14.1 Kinderen 14.2 Adolescenten 14.3 Volwassenen 14.4 Derde leeftijd 14.5 Partners 14.6 Zieken en gehandicapten 15 omgaan met verschillende omstandigheden m.b.t. toerisme. 15 Omgaan met occasionele gelegenheden 15.1 Rouwsituaties 15.2 Stresssituaties 15.3 Vieringen 14

20 MODULE AA2 RELATIONELE VAARDIGHEDEN SITUERING VAN DE MODULE IN DE OPLEIDING Goed waarnemen en gericht observeren zijn vaardigheden die voor elke job belangrijk zijn. Zeker voor functies waarbij men veelvuldig contact heeft met personen en groepen zijn relationele vaardigheden van kapitaal belang. De communicatie tussen personen verloopt niet altijd vlekkeloos. De zender verwoordt zijn / haar boodschap niet goed, er wordt informatie achtergehouden, verbale en non-verbale communicatie spreken mekaar tegen. Als onthaalbediende, gids, receptionist, reisleider, is het belangrijk dat je goed kan waarnemen en observeren zodat je de mensen rondom jou begrijpt, ook al zijn er communicatiestoornissen. Zo kan je aanvoelen wat leeft in de groep, waar de problemen zijn en kan je tijdig ingrijpen. Elke groep heeft zijn eigen karakter. Maar alle groepen vertonen ook gemeenschappelijke kenmerken. Het is gemakkelijker om met groepen mensen te werken als je inzicht hebt in de dynamiek van de groep. Daarom besteden we aandacht aan de groepsvormen en groepskenmerken. INSTAPVEREISTEN Vermits de cursisten uit sterk uiteenlopende studierichtingen komen, wordt geen intrinsieke technische voorkennis van relationele vaardigheden verondersteld. Er mag wel op gerekend worden dat zij zich de nodige communicatieve ontvankelijkheid eigen gemaakt hebben en een bereidheid vertonen om een basisterminologie te verwerven. Vooraleer aan concrete toepassingen kan worden gedacht, moeten de cursisten dus eerst een theoretische kennis verwerven op het domein van relationele vaardigheden. Indien de cursisten reeds voorkennis hebben omtrent het vak, volstaat een doelgerichte herhaling en kan men sneller anticiperen op de specifieke behoeften. De cursisten vertonen belangstelling voor zinvolle vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Ze zijn flexibel qua mentaliteit en gedrag. De cursisten beschikken reeds over een elementaire kennis en ervaring in de omgang met andere volwassenen. De cursisten beschikken over een initiële verbale taalvaardigheid en tonen bereidheid deze verder uit te werken. STUDIEDUUR 60 lt ALGEMENE DOELSTELLINGEN De cursisten kunnen door middel van interne en externe communicatie in hun eigen omgeving, in het dagelijks leven en in het geheel van onthaalfuncties communicatieve processen toepassen. De cursisten kunnen via een multidisciplinaire benadering een vlotte benadering van problemen in hun eigen omgeving mogelijk maken. 15

21 EN MODULE RELATIONELE VAARDIGHEDEN BASIS PUBLIC RELATIONS De cursisten kunnen 1 aangeven wat PR betekent. de rol van een PR-functionaris omschrijven. het belang van PR en goede communicatie aantonen. verschillende communicatiemodaliteiten en hun verbanden herkennen. 1 Inleiding 1.1 Definities 1.2 Taken 1.3 Doel 1.4 Geschiedenis 1.5 Plaats in bedrijf 2 het verschil aangeven tussen PR en marketing. het verschil aangeven tussen PR en reclame. het verschil aangeven tussen PR en voorlichting. het verschil aangeven tussen PR en lobbying. 3 de prioriteiten van het klant-is-koning-principe opsommen. de beperkingen van het klant-is-koning-principe opsommen. 2 Vergelijking PR & andere communicatiedisciplines 2.1 PR en marketing 2.2 PR en reclame 2.3 PR en voorlichting 2.4 PR en lobbying 3 De klant is koning 3.1 Prioriteiten 3.2 Beperkingen 16

22 RELATIONELE VAARDIGHEDEN De cursisten kunnen 4 aangeven wat waarnemen is. het waarnemingsproces analyseren. de factoren opnoemen die de waarneming beïnvloeden. 5 het belang aangeven van een goede observatie in relaties. een medecursist observeren a.d.h.v. concrete observatieopdrachten. 6 eigen gedrag in functie van klachten evalueren. gepast reageren op een klacht. onzekere klanten ontvangen en geruststellen. gepast reageren op emotionele en stresssituaties. fundamentele van nepklachten onderscheiden. 7 de kenmerken van de groep opnoemen. de dynamiek van de groep beschrijven. de fasen in de groepsontwikkeling opsommen. herkennen de verschillende leiderstypes. 8 het belang aangeven van goed luisteren. nagaan of iemand luistert. actief luisteren. 4 Waarnemen 4.1 Definitie 4.2 Analyse van het waarnemingsproces 4.3 Factoren die de waarneming beïnvloeden 4.4 Factoren uitgaande van de psychologische toestand van de waarnemer 5 Observeren 5.1 Definitie 5.2 Het observatieproces 6 Omgaan met individuen 6.1 Klachten 6.2 Onzekere klanten 6.3 Emotionele en stresssituaties 6.4 Onderscheid fundamentele en nepklachten 7 Omgaan met groepen 7.1 Kenmerken van groepen 7.2 Normen en rollen in de groep 7.3 De fasen in de groepsontwikkeling 7.4 Leiderschap van een groep 8 Luisteren 8.1 Inleiding 8.2 Het belang van goed luisteren 8.3 Functies en principes van actief luisteren 17

23 De cursisten kunnen 9 in een gesprek feedbackregels hanteren. 9 Feedback 9.1 Definitie 9.2 Diverse vormen 9.3 Het belang 10 assertiviteit gedrag onderscheiden van agressief en subassertief gedrag. determinerende factoren van assertief gedrag weergeven. op een assertieve wijze reageren. 11 conflictsituaties op een zinvolle manier benaderen. bereidwillige houding tot onderhandelen aannemen. 12 een gesprek voorbereiden. gegevens overbrengen en registreren. 10 Assertiviteit 10.1 Definitie 10.2 Het belang van assertief reageren 10.3 Situaties waarin assertief reageren moeilijk kan zijn. 11 Conflicten 11.1 Karakteristieken van een conflictsituatie 11.2 Verschillende visies op conflicten 11.3 Verschillende stadia in een conflict 12 Gesprekken 12.1 Wat is een zakelijk gesprek 12.2 Soorten zakelijke gesprekken 12.3 De fases 12.4 De voorbereiding 12.5 Gespreksvaardigheden en -technieken 18

24 MODULE AA3 VERKOOPTECHNIEKEN SITUERING VAN DE MODULE IN DE OPLEIDING Deze studierichting is een voorbereiding op een loopbaan in zowel de profit sector als de nonprofit sector. Met de module Verkooptechnieken wordt het commerciële gebied benaderd. Er wordt aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden in gesimuleerde verkoopsituaties. De module omvat twee delen: Verkoop en Etaleren. Zoals de overige vakken uit Public Relations wordt ook dit vak op een praktische en realistische wijze benaderd. INSTAPVEREISTEN De meeste cursisten hebben ervaring in de sector of stromen door vanuit een studierichting Handel of Handel - talen. Ze hebben een ruime kennis aan vakterminologie en handelstechnieken. De cursisten die instromen vanuit het ASO zijn meer theoretisch geschoold. Met bijzondere aandacht vanwege de leraar zullen ze echter snel hun achterstand op technisch vlak kunnen inhalen. Anders is het gesteld met leerlingen die geen diploma secundair onderwijs behaald hebben en geen ervaring hebben in de sector. Voor hen moet er een intensief inhaalprogramma opgezet worden. Van hen wordt verwacht dat ze zelf ook een ernstige inspanning leveren om zo snel mogelijk, met de steun van de leraar, op het gemiddelde niveau van de klas te geraken. STUDIEDUUR 60 lt ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het doel is de cursisten nog meer kennis en inzicht te verschaffen in het economische mechanisme met zijn entiteiten en instellingen. De leerinhouden horen thuis in de wereld van handel en economie. Met deze module wordt beoogd de cursisten de beroepswereld van de verkoop diepgaand te leren verkennen. De cursisten moeten inzien dat een grondige artikelenkennis noodzakelijk is voor een goed verkoper. Het is ook essentieel dat de cursisten een basiskennis verwerven van etaleren. In het geheel van Toegepaste economie dienen de cursisten verder aan de volgende vaardigheden te werken: analytisch en kritisch vermogen sociale en communicatieve vaardigheden vaardigheid in het zien van details doorzettingsvermogen bereidheid eigen fouten te verbeteren zelfwerkzaamheid en aanpassingsvermogen bij de toepassingen zin voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid In elk geval moeten zij bijzondere aandacht besteden aan correct taalgebruik. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de volgende attitudes verder ontwikkelen en nastreven. 19

25 accuratesse: erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen resultaatgerichtheid: gedreven naar einddoel van de activiteit toewerken zelfstandigheid en zin voor initiatief: zelfstandig aan een taak kunnen werken en problemen durven aanpakken zin voor orde, netheid en nauwkeurigheid: erop gericht zijn nauwkeurig, net en met zin voor orde te werken zin voor samenwerking: willen bijdragen tot een leefomgeving en werkomgeving als gemeenschap van mensen 20

26 EN MODULE VERKOOPTECHNIEKEN VERKOOP De cursisten kunnen 1 het belang van de vestigingsplaats aantonen, bespreken en illustreren. het belang van het exterieur aantonen, bespreken en illustreren. het belang van het interieur aantonen, bespreken en illustreren. de toegevoegde waarde van kwalitatief personeel, een goede werksfeer en een eigen huisstijl aantonen. het doel van de corporate image omschrijven en illustreren. 2 de taak van de verkoper omschrijven. de noodzaak van een grondige opleiding naast de vereiste aanleg en ervaring aantonen. de eisen aangeven en bespreken. de recente ontwikkelingen in de verkoop beknopt aangeven en bespreken. 3 de verschillende doelgroepen opnoemen. het koopgedrag van de verschillende doelgroepen beschrijven. 1 De gunstige koopsfeer: het winkelbeeld 1.1 De vestigingsplaats belang 1.2 Het exterieur belang 1.3 Het interieur Belang Toegevoegde waarde van sfeer, personeel en huisstijl 1.4 Betekenis van corporate image 2 Verkooppersoneel 2.1 Verkopen een beroep 2.2 Eisen aan het verkooppersoneel Fysische eisen Karaktereigenschappen 2.3 Toekomstmogelijkheden en ontwikkelingen Stijgend belang van service en klantgerichtheid 3 Doelgroepen 3.1 Sekse 3.2 Koopkracht 3.3 Leeftijd 21

27 De cursisten kunnen 4 het belang aantonen van het beheersen van het verkoopgesprek. de verschillende fasen in het verkoopgesprek aangeven en omschrijven. de verschillende vormen van verkoopargumentatie bespreken, illustreren en beoordelen. de fasen in het telefonisch verkopen aanduiden en bespreken van voorbereiding tot afsluiting. 5 de oorzaken van het ontstaan van klachten bespreken. de behandeling van klachten bespreken en illustreren. het belang van het voorkomen van klachten aantonen. 4 Verkoopgesprekken 4.1 Fasen De begroeting Het achterhalen van de wensen van de klant, de aangepaste vragen en antwoorden Het aanprijzen via tonen, demonstratie en adviezen Het noemen van de prijs De bijverkoop Het afsluiten en het afscheid nemen van de klant 4.2 Verkoopargumentatie De stille (visuele) argumentatie De gesproken argumentatie 4.3 Telefonisch verkopen fasen Voorbereiding Het verkoopgesprek Het afsluiten van de verkoop 5 Klachten 5.1 Oorzaken van het ontstaan van klachten 5.2 Klachtenbehandeling 5.3 Voorkomen van klachten 22

28 De cursisten kunnen 6 het begrip winkeldiefstal verklaren. het verschil aangeven tussen een winkeldiefstal en een gewone inbraak. de aard van winkeldiefstallen verduidelijken. de oorzaken van een winkeldiefstal duiden. de mogelijkheden ter voorkoming van winkeldiefstallen illustreren. het optreden van het personen met een verdachte klant en met een winkeldief omschrijven. de types van winkeldieven kunnen onderscheiden (klanten, personeel, derden, enz.). de nieuwe technieken ter voorkoming van winkeldiefstal (sigarettenverdelers, source tagging, enz.) en toelichten. andere vormen van voorkoming van diefstal illustreren. 7 begrip en doel van de groothandel omschrijven. de kenmerken en de functies van de groothandel verduidelijken. de algemene ontwikkelingen en uitdagingen aangeven en bespreken. begrip en doel van de kleinhandel omschrijven. de kenmerken van de kleinhandel verduidelijken. de volgende kleinhandelsvormen omschrijven i.f.v. de marketing mix (vestiging, prijsbeleid, assortiment, wijze en omvang van reclame, personeel, klantenprofiel). het begrip e-commerce toelichten, typische kenmerken van deze wijze van verkoop verduidelijken en de veiligheid van het systeem evalueren. het functioneren van volgende tussenpersonen (handelsvertegenwoordiger, handelsagent, makelaar, depothouder en commissionair) toelichten. 6 Winkeldiefstal 6.1 Begrip 6.2 Soorten diefstal winkeldiefstal en inbraak 6.3 Aard van winkeldiefstallen 6.4 Oorzaken van de winkeldiefstal 6.5 Maatregelen ter bestrijding 6.6 Optreden van het personeel tegenover de verdachte klanten en winkeldieven 6.7 Types van winkeldieven 6.8 Technieken ter voorkoming van winkeldiefstal Sigarettenverdelers Source tagging Andere vormen 7 De tussenhandel 7.1 Groothandel Begrip doel Kenmerken functies Algemene ontwikkelingen en uitdagingen 7.2 Kleinhandel Begrip doel Kenmerken Bespreking van een aantal kleinhandelsvormen i.f.v. de marketing mix: vestiging, prijsbeleid, assortiment, wijze en omvang van reclame, personeel, klantenprofiel 7.3 E-commerce 7.4 Tussenpersonen functionering Handelsvertegenwoordiger Handelsagent en makelaar Depothouder en commissionair 23

29 De cursisten kunnen 8 de verkoopsbevorderende activiteiten omschrijven en toelichten. de correcte prijsaanduiding herkennen en definiëren. de prijs correct aanduiden. 9 het begrip dienstverlening toelichten. onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening duiden. een kleine enquête uitvoeren volgens het stappenplan. de doelgroep(en) van een enquête selecteren. vragen formuleren voor een enquête. de vragen via een proefenquête testen op hun waarde. de antwoorden verwerken, analyseren en interpreteren. de conclusie(s) van de enquête formuleren. 8 Verkoopsbevorderende activiteiten: reclame, publiciteit, promotie en service 8.1 Taak doel betekenis 8.2 Wijze van beïnvloeding 8.3 Communicatiemiddelen Brochure Folder Advertentie Film TV Radio Pers Winkelpubliciteit - wet op de handelspraktijken - prijsaanduidingen 8.4 Budget 8.5 Controle van het rendement van de acties 9 Dienstverlening Enquête 9.1 Begrip 9.2 Onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening 9.3 Enquête - stappenplan Keuze van de doelgroep(en) Keuze van de vragen Testen van de vragen op hun waarde Verwerken, analyseren en interpreteren van de antwoorden Conclusie 24

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ONTHAAL EN PUBLIC RELATIONS Derde graad TSO Licap - Brussel - september 2001 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL... 5 ALGEMEEN

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MEERTALIG SECRETARIAAT Modules: A Talen 780 lt B Secretariaatsbeheer 240 lt C Informatieverwerking

Nadere informatie

AV Nederlands TSO. Sportclub- en fitnessbegeleider. derde graad 2011/359/1//V12 LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 2 lt./w. Sport. Se-n-Se.

AV Nederlands TSO. Sportclub- en fitnessbegeleider. derde graad 2011/359/1//V12 LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 2 lt./w. Sport. Se-n-Se. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Nederlands SPECIFIEK GEDEELTE 2 lt./w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Sportclub- en fitnessbegeleider Sport TSO derde graad Se-n-Se Leerplannummer:

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: MEERTALIG SECRETARIAAT Modules: A Talen 780 lt B Secretariaatsbeheer 240 lt C Informatieverwerking

Nadere informatie

Transport- en logistiek medewerker

Transport- en logistiek medewerker Leerplan OPLEIDING Transport- en logistiek medewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2013/804/6/D 31 januari 2013 STRCTRSCHEMA Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Leerplan NT2 Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3 Module 3 Pb 3

Leerplan NT2 Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3 Module 3 Pb 3 VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Leerplan NT2 Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 3 Module 3 Pb 3 STUDIEGEBIED

Nadere informatie

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012

ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/006 vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 ENGELS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt leerplan D/2002/0279/005 met ingang van september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1,

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056

ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2004 LICAP BRUSSEL D/2004/0279/056 ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2004 LICAP BRUSSEL ENGELS DERDE GRAAD TSO BOEKHOUDEN-INFORMATICA HANDEL INFORMATICABEHEER

Nadere informatie

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2DE GRAAD BSO KANTOOR VERKOOP LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2006/0279/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN. Derde graad TSO Derde leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ADMINISTRATIE VRIJE BEROEPEN Derde graad TSO Derde leerjaar Licap - Brussel D/1995/0279/040 - september 1995 Lessentabel

Nadere informatie

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2 VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden Leerplan Engels Modulaire Talenopleidingen Professioneel Bedrijfsgericht Richtgraad 2 (Threshold) Pb 2

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

TV Toegepaste psychologie

TV Toegepaste psychologie LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste psychologie Specifiek gedeelte (2/2 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Onthaal en public relations Toerisme TSO derde graad

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS. Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. AV FRANS Derde graad TSO DEEL B

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS. Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. AV FRANS Derde graad TSO DEEL B VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS AV FRANS Derde graad TSO DEEL B Brussel - Licap D/1992/0279/013B - september 1992 Werken aan

Nadere informatie

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken TV Grafische technieken Specifiek gedeelte 8/6-4 lt/w 0/2-4 lt/w 8/8 lt/w Studierichting: Studiegebied:

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Meertalig polyvalent bediende BO HA 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2012 1

Nadere informatie

Leerplan Secundair Onderwijs

Leerplan Secundair Onderwijs Leerplan Secundair Onderwijs Onderwijsvorm Vak Graad DBSO AV Project algemene vakken 3e graad Studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad Leerplannummer 2014/034 Nummer inspectie 2014/1042/1//D (vervangt

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS LEERTRAJECT FRANS

VOLWASSENENONDERWIJS LEERTRAJECT FRANS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Studiegebied: Talen Afdeling: LEERTRAJECT FRANS Richtgraad: 3.2 Nummer GO 2003/660M Nieuw Nummer Inspectie: 02-03/718/G/O/P/V/V Deeltijds volwassenenonderwijs

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Opfris Derde Graad. Algemeen Secundair Onderwijs Derde Graad Modulair. Studiegebied Algemene Vorming

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Opfris Derde Graad. Algemeen Secundair Onderwijs Derde Graad Modulair. Studiegebied Algemene Vorming VSKO Leerplan OPLEIDING Opfris Derde Graad Algemeen Secundair Onderwijs Derde Graad Modulair Studiegebied Algemene Vorming Goedkeuringscode: 06-07/1691/N/G 1 maart 2007 Modules Leertraject Leerplan Algemene

Nadere informatie

PV Praktijk schilderen en decoratie PV/TV Stage schilderen en decoratie TV Schilderen en decoratie BSO. Decoratie en restauratie schilderwerk

PV Praktijk schilderen en decoratie PV/TV Stage schilderen en decoratie TV Schilderen en decoratie BSO. Decoratie en restauratie schilderwerk LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk schilderen en decoratie PV/TV Stage schilderen en decoratie TV Schilderen en decoratie Specifiek gedeelte 8-6 lt/w 6-8 lt/w 6 lt/w Studierichting: Studiegebied:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS MEERTALIG SECRETARIAAT

VOLWASSENENONDERWIJS MEERTALIG SECRETARIAAT VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Afdeling: Duur: lineaire opleiding HOSP Economisch MEERTALIG SECRETARIAAT 3-jarige cyclus Vak(ken): Zakelijke communicatie Nederlands 1/1/0 lt

Nadere informatie

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082)

BSO. Verkoop. Derde graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. Handel. Tweede leerjaar. (vervangt 2006/082) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Public Relations 0/2 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Verkoop Handel BSO Derde graad Tweede leerjaar Leerplannummer: 2008/033 (vervangt

Nadere informatie

Leerplan. Secretariaat talen (fundamenteel gedeelte) 033094 AFDELING. Onderwijsvorm en graad: TSO 3 Modulair. Studiegebied Handel

Leerplan. Secretariaat talen (fundamenteel gedeelte) 033094 AFDELING. Onderwijsvorm en graad: TSO 3 Modulair. Studiegebied Handel Leerplan AFDELING Secretariaat talen (fundamenteel gedeelte) 033094 Onderwijsvorm en graad: TSO 3 Modulair Studiegebied Handel 0/3/2006/282 Indieningdatum 2006 Leerplan Secretariaat talen TSO 3 fundamenteel

Nadere informatie

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING. Tolk voor doven.

De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING. Tolk voor doven. VSKO De eerstvolgende maanden kan de lay-out van dit leerplan centraal nog op punt gesteld worden. Leerplan AFDELING Tolk voor doven HOKTSP Modulair Categorie SOCIAAL Vervangt leerplannummer 04-05/1439/N

Nadere informatie

Begeleider - animator voor Bejaarden

Begeleider - animator voor Bejaarden Leerplan OPLEIDING Begeleider - animator voor Bejaarden Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2013/814/6/D 31 januari 2013 STRCTRSCHEMA Communicatief gedrag 40 40 Deontologisch en ethisch

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

VSKO. Leerplan. Opleiding JAPANS. Richtgraad 2.4. Modulair. Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs

VSKO. Leerplan. Opleiding JAPANS. Richtgraad 2.4. Modulair. Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs VSKO Leerplan Opleiding JAPANS Richtgraad 2.4 Modulair Studiegebied Talen Secundair volwassenenonderwijs Goedkeuringscode: 07-08/1843/N/G Juni 2008 De coördinatie berustte bij de netoverschrijdende werkgroep

Nadere informatie