VOLWASSENENONDERWIJS. modulaire opleiding. Secundair onderwijs TOERISME EN ONTHAAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLWASSENENONDERWIJS. modulaire opleiding. Secundair onderwijs TOERISME EN ONTHAAL"

Transcriptie

1 VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Onderwijsvorm: Niveau: Graad: Studiegebied: Opleiding: Modules: modulaire opleiding Secundair onderwijs TSO derde graad TOERISME TOERISME EN ONTHAAL A Onthaal Nummer GO 2005/017M Aa Public relations Aa1 Etiquette en omgangsvormen 1 (60 lt) Aa2 Relationele vaardigheden (60 lt) Aa3 Verkooptechnieken (60 lt) Aa4 Praktijk en/of stage Public Relations 1 (60 lt) Aa5 Praktijk en/of stage Public Relations 2 (60 lt) Ab Communicatie Ab1 Nederlandse communicatie en onthaal (60 lt) Ab2 Franse communicatie en onthaal (60 lt) Ab3 Engelse communicatie en onthaal (60 lt) Ab4b Spaanse communicatie en onthaal 1 (60 lt) Ab5b Spaanse communicatie en onthaal 2 (60 lt) B Administratie (120 lt) B1 Labo Computer- & Besturingssystemen (60 lt) B2 Administratieve organisatie en documenten (60 lt) C Toerisme (240 lt) C1 Toeristische organisatie (60 lt) C2 Aardrijkskunde en Geschiedenis van het toerisme (60 lt) C3 Praktijk en/of stage Baliefunctie (60 lt) C4 Oefenpakket (60 lt) Nummer Inspectie: (vervangt 2004/644M) 04-05/1315/G/V (vervangt 03-04/1127/G)

2

3

4

5

6 Inhoudstafel Visie op de opleiding Toerisme en Onthaal...4 Structuurschema...5 Beginsituatie...6 Overzicht sleutelvaardigheden...7 Modules...9 MODULE Aa1 ETIQUETTE EN OMGANGSVORMEN...9 Situering van de module in de opleiding...9 Instapvereisten...9 Studieduur...9 Algemene doelstellingen...9 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module Etiquette en omgangsvormen...10 MODULE Aa2 RELATIONELE VAARDIGHEDEN...15 Situering van de module in de opleiding...15 Instapvereisten...15 Studieduur...15 Algemene doelstellingen...15 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module Relationele vaardigheden...16 MODULE Aa3 VERKOOPTECHNIEKEN...19 Situering van de module in de opleiding...19 Instapvereisten...19 Studieduur...19 Algemene doelstellingen...19 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module Verkooptechnieken...21 MODULES Aa4 en Aa5 PRAKTIJK EN / OF STAGE PUBLIC RELATIONS 1 EN Situering van de module in de opleiding...26 Instapvereisten...26 Studieduur...26 Algemene doelstellingen...26 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module "Praktijk en/of stage Public Relations" 1 en Organisatie van de stage...26 Evaluatie van de stage...27 MODULE Ab1 NEDERLANDSE COMMUNICATIE EN ONTHAAL...28 Situering van de module in de opleiding...28 Instapvereisten...28 Studieduur...28 Algemene doelstellingen...28 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module Nederlandse communicatie en onthaal...29 MODULE Ab2 FRANSE COMMUNICATIE EN ONTHAAL...35 Situering van de module in de opleiding

7 Instapvereisten...35 Studieduur...35 Algemene doelstellingen...36 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module Franse communicatie en onthaal...37 MODULE Ab3 ENGELSE COMMUNICATIE EN ONTHAAL...54 Situering van de module in de opleiding...54 Instapvereisten...54 Studieduur...54 Algemene doelstellingen...54 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module Engelse communicatie en onthaal...56 MODULES Ab4b en Ab5b SPAANSE COMMUNICATIE EN ONTHAAL 1 EN Situering in de opleiding...85 Instapvereisten...85 Studieduur...85 Algemene doelstellingen...85 Leerplandoelstellingen en leerinhouden modules Spaanse communicatie en onthaal 1 en MODULE B1 LABO COMPUTER- & BESTURINGSSYSTEMEN...98 MODULE B2 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN DOCUMENTEN...99 Situering van de module in de opleiding...99 Instapvereisten...99 Studieduur...99 Algemene doelstellingen...99 Leerplandoelstellingen en leerinhouden module "Administratieve organisatie en documenten" MODULE C1 TOERISTISCHE ORGANISATIE Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Algemene doelstellingen Leerplandoelstellingen en leerinhouden module "Toeristische organisatie" MODULE C2 AARDRIJKSKUNDE EN GESCHIEDENIS VAN HET TOERISME Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Algemene doelstellingen Leerplandoelstellingen en leerinhouden module " Aardrijkskunde en Geschiedenis van het toerisme MODULE C3 PRAKTIJK EN / OF STAGE BALIEFUNCTIE Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Algemene doelstellingen Leerplandoelstellingen en leerinhouden

8 Organisatie van de stage Evaluatie van de stage MODULE C4 OEFENPAKKET Situering van de module in de opleiding Instapvereisten Studieduur Algemene doelstellingen Leerplandoelstellingen en leerinhouden module "Oefenpakket " Pedagogisch-didactische wenken Minimale materiële vereisten Evaluatie Bibliografie

9 VISIE OP DE OPLEIDING TOERISME EN ONTHAAL Toerisme is een groeisector en de expansie ervan blijft duren. De omzet van deze sector en het aandeel van toerisme in het Bruto Binnenlands Product (BBP) blijven stijgen. Het is evenwel niet gemakkelijk om een zicht te krijgen op de evolutie van de activiteiten binnen de sector, noch om te zien welke nieuwe beroepen en functies er ontstaan. Wil men arbeidskrachten opleiden voor de toeristische sector, dan is dat nochtans onontbeerlijk. Het is immers de bedoeling dat cursisten uitstromen naar de toeristische arbeidsmarkt. Een inventaris van beroepen en taakomschrijvingen wordt meestal gemaakt door een organisatie die kan spreken in naam van de sector. Voor de toeristische sector ontbreekt dit helaas: er bestaat geen apart Paritair Comité dat sectorale akkoorden sluit, noch bestaat er een vormingsinstelling die de gelden beheert die van de brutoloonmassa worden afgehouden voor opleidings- en tewerkstellingsdoeleinden. Wil men tot een beroepen- en kwalificatiestructuur komen in de sector toerisme, dan zullen alle representatieve organisaties binnen de sector dienen samengebracht te worden. Een kwalificatiestructuur die bepaalt tot welke beroepen, functies of taken moet worden opgeleid, moet helderheid brengen. Binnen het toerisme onderscheiden we duidelijk drie subdomeinen: - Incoming toerisme met onder meer de provinciale en stedelijke diensten voor Toerisme, het VVV, de carriers, de toeristische medewerker in een hotel, vakantie- of recreatiecentrum, de animator, de reisbegeleider, de gidsen - Outgoing toerisme met onder meer het reisbureau, de touroperator, de carriers die het vervoer van personen organiseren, de animator, de reisbegeleider, de standplaatshost(ess) - Inkeeping toerisme met een sterke relatie met de recreatiesector en de vrijetijdsbesteding. Als finaliteit is deze opleiding gericht op de voorbereiding van de cursisten op het beroepsleven in de profit- en nonprofitsector, in casu de veelomvattende toeristische sector. Meer bepaald op uitvoerende, begeleidende of ondersteunende taken in de verkoop en uitvoering van reizen, het onthaal en de dienstverlening in de recreatieve centra en vormen van sociaal toerisme en het organiseren van activiteiten in het kader van de vrijetijdsbeleving. Hierbij gaat het zowel om loopbanen in binnen- en buitenland als om inkomend toerisme, uitgaand toerisme en het toerisme dat er op gericht is om de vakantieganger in het eigen land van dienst te zijn. 4

10 STRUCTUURSCHEMA 5

11 BEGINSITUATIE Cursisten die de deelopleiding toerisme en/of administratie aanvatten, hebben doorgaans geen basiskennis daaromtrent. Wegens de economische, sociale en culturele impact van het toerisme op onze samenleving mag men ervan uitgaan dat de cursist die deze opleiding kiest reeds in belangrijke mate contact gehad heeft met een aantal aspecten van de sector, hetzij via eigen ervaringen, hetzij via de media. 6

12 OVERZICHT SLEUTELVAARDIGHEDEN Binnen deze opleiding is een aantal sleutelvaardigheden belangrijk. Dit zijn cognitieve, psychomotorische of affectieve vaardigheden die tot de kern van een beroep behoren en die bovendien ruimer inzetbaar zijn dan in het beroep waartoe wordt opgeleid. Elke sleutelvaardigheid werd contextueel omschreven. Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en persoonsvormende doelstellingen. Accuratesse Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. Beslissingsvermogen In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor op te nemen. Commercieel inzicht Blijk geven van inzicht in de wijze waarop goederen en diensten gekocht en verkocht worden. Contactvaardigheid In staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvattingen en achtergrond). Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren. Dienstverlenende vaardigheid In staat zijn om op vraag en pro-actief diensten of zorg te verlenen. Doorzettingsvermogen In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. Een werkplan kunnen maken In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten. Empathie In staat zijn zich in te leven in iemands situatie, er begrip voor op te brengen en er tactvol mee om te gaan. Flexibiliteit In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. Imagobewustzijn In staat zijn om de impact van eigen gedrag en voorkomen in te schatten. Kunnen omgaan met informatie In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken. Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. Leerbekwaamheid 7

13 In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn competenties te verbreden en te verdiepen. Leergierigheid In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen. Productieve taalvaardigheid Nederlands In staat zijn zich op een adequate wijze mondeling en schriftelijk in het Nederlands uit te drukken. Resultaatgerichtheid In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtneming van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. Veiligheidsbewustzijn en milieubewustzijn In staat zijn om actief en pro-actief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden. Verantwoordelijkheidszin Aandacht hebben voor de consequenties van een taak en beslissingen nemen op basis van mogelijke consequenties ervan. Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. Zin voor esthetiek en originaliteit In staat zijn unieke en esthetische elementen uit een aanbod op de voorgrond te brengen. Zin voor initiatief In staat zijn om problemen en taken aan te pakken zonder dat het gevraagd wordt of de omstandigheden ertoe dwingen. 8

14 MODULES MODULE AA1 ETIQUETTE EN OMGANGSVORMEN SITUERING VAN DE MODULE IN DE OPLEIDING In de hedendaagse maatschappij zijn personen in een baliefunctie of een functie in het toerisme het eerste contact tussen de firma en het bedrijf. Veel van de afgestudeerden zullen in contact komen met personen die een bijzondere behandeling verwachten, bijvoorbeeld bekende personen, ambassadeurs en leden van de koninklijke familie. Op dat moment is het van cruciaal belang dat zij de juiste etiquetteregels en protocolregels toepassen om het vlotte verloop van dat bezoek te garanderen. In de module Etiquette en omgangsvormen ligt de nadruk op het aanleren van een aantal basisbegrippen en vaardigheden die moeten bijdragen tot een vlotte houding. Belangstelling voor waarden en cultuurgebonden elementen van anderen dient centraal te staan. In deze studierichting is een openheid ten aanzien van anderen en de ontwikkeling van een technische bagage van groot belang. INSTAPVEREISTEN Vermits de cursisten uit sterk uiteenlopende studierichtingen komen, wordt geen intrinsieke technische voorkennis van etiquette en omgangsvormen verondersteld. Er mag wel op gerekend worden dat zij zich de nodige communicatieve ontvankelijkheid eigen gemaakt hebben en een bereidheid vertonen om een basisterminologie te verwerven. Vooraleer aan concrete toepassingen kan worden gedacht, moeten de cursisten dus eerst een theoretische kennis verwerven op het domein van etiquette en omgangsvormen. Indien de cursisten reeds voorkennis hebben omtrent het vak, volstaat een doelgerichte herhaling en kan men sneller anticiperen op de specifieke behoeften. De cursisten vertonen belangstelling voor zinvolle vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Ze zijn flexibel qua mentaliteit en gedrag. De cursisten beschikken reeds over een elementaire kennis en ervaring in de omgang met andere volwassenen. STUDIEDUUR 60 lt ALGEMENE DOELSTELLINGEN - De cursisten kunnen zich in dagelijkse formele en informele situaties correct gedragen. - De cursisten vertonen vlotheid in stijl en voorkomen - De cursisten kunnen zich de in acht te nemen principes bij onthaal van mensen eigen maken. - De cursisten ontwikkelen een aantal concrete vaardigheden die hen in staat stellen in specifieke situaties onthaal vlot te organiseren en besteden daarbij aandacht aan een verzorgd uiterlijk en voorkomen. - De cursisten kunnen een aantal onthaaltechnieken in specifieke situaties toepassen - De cursisten behandelen buitenlandse gasten correct. 9

15 EN MODULE ETIQUETTE EN OMGANGSVORMEN BASIS OMGANGSVORMEN De cursisten kunnen 1 het belang van omgangsvormen aantonen. verschillende omgangsvormen in verband brengen met verschillende culturen. de verschillende omgangsvormen en relaties illustreren aan de hand van voorbeelden. 2 de algemene regels en voorschriften van omgangsvormen en etiquette in het dagelijks leven gebruiken. op een gepaste manier zichzelf en de anderen voorstellen. 1 Typologie 1.1 Belang van omgangsvormen 1.2 Binding van omgangsvormen met cultuur 2 Introductievormen 2.1 Kennismaking 2.2 Begroeting 2.3 Verwelkoming 2.4 Voorstelling 2.5 Aanspreking 3 het belang van een goed voorkomen aantonen. 3 Voorkomen 3.1 Lichaamsverzorging 3.2 Kleding 3.3 Accessoires 4 zich in bepaalde situaties op een gepaste manier gedragen. 4 Houding en gedrag 4.1 Tafelmanieren 4.2 Uitgaan Restaurant Culturele activiteiten 10

16 De cursisten kunnen 5 wijn op een gepaste manier proeven. een wijn uitkiezen bij een gerecht. de eigenschappen van verschillende aperitieven en digestieven opnoemen. 5 Basis wijn en dranken 5.1 Wijn Wijnetiquette Wijndegustatie Wijntermen 5.2 Aperitieven 5.3 Digestieven 6 een passende ontvangst bij verschillende activiteiten organiseren. 6 Ontvangst 6.1 Geschenken 6.2 Bloemen 6.3 Tafelschikking 11

17 OMGANGSVORMEN IN HET BEROEPSLEVEN De cursisten kunnen 7 enkele professionele omgangsvormen toepassen. de juiste normen en beleefdheidsvormen hanteren. 7 Algemene professionele omgangsvormen 7.1 Uitnodigen 7.2 Bedanken 7.3 Afzeggen 7.4 Verontschuldigen 8 de regels m.b.t. de netetiquette toepassen. 8 Netetiquette 9 klanten ontvangen en zakenbezoeken voorbereiden. 9 Klantenontvangst en zakenbezoeken 9.1 Windowdressing 9.2 Organisatie balie 9.3 Kantoorinrichting 9.4 Recepties 9.5 Relatiegeschenken 10 tijdens diverse activiteiten gasten begeleiden. 10 Begeleiden van gasten / gidsen 11 de etiquette en de regels bij het ontvangen van de koninklijke familie aangeven. de koninklijke onderscheidingen herkennen. 11 Normbesef en regelbesef 11.1 Hoffelijkheid 11.2 Protocol Préséance Koninklijke onderscheidingen 12 organisatorische vaardigheden aanwenden. 12 Beurzen en salons 12.1 Inleiding 12.2 De algemene en jaarbeurzen 12.3 Officiële opening van beurzen en salons 12.4 Tips voor de onthaalbediende of hostess bij het uitvoeren van manifestatieopdrachten 12

18 De cursisten kunnen 13 congressen en colloquia voorbereiden en uitvoeren. 13 Congressen en colloquia 13.1 Definities 13.2 De voorbereiding 13.3 De uitvoering 13

19 OMGANGSVORMEN IN SPECIFIEKE SITUATIES De cursisten kunnen 14 omgaan met diverse doelgroepen m.b.t. toerisme. 14 Omgaan met specifieke doelgroepen 14.1 Kinderen 14.2 Adolescenten 14.3 Volwassenen 14.4 Derde leeftijd 14.5 Partners 14.6 Zieken en gehandicapten 15 omgaan met verschillende omstandigheden m.b.t. toerisme. 15 Omgaan met occasionele gelegenheden 15.1 Rouwsituaties 15.2 Stresssituaties 15.3 Vieringen 14

20 MODULE AA2 RELATIONELE VAARDIGHEDEN SITUERING VAN DE MODULE IN DE OPLEIDING Goed waarnemen en gericht observeren zijn vaardigheden die voor elke job belangrijk zijn. Zeker voor functies waarbij men veelvuldig contact heeft met personen en groepen zijn relationele vaardigheden van kapitaal belang. De communicatie tussen personen verloopt niet altijd vlekkeloos. De zender verwoordt zijn / haar boodschap niet goed, er wordt informatie achtergehouden, verbale en non-verbale communicatie spreken mekaar tegen. Als onthaalbediende, gids, receptionist, reisleider, is het belangrijk dat je goed kan waarnemen en observeren zodat je de mensen rondom jou begrijpt, ook al zijn er communicatiestoornissen. Zo kan je aanvoelen wat leeft in de groep, waar de problemen zijn en kan je tijdig ingrijpen. Elke groep heeft zijn eigen karakter. Maar alle groepen vertonen ook gemeenschappelijke kenmerken. Het is gemakkelijker om met groepen mensen te werken als je inzicht hebt in de dynamiek van de groep. Daarom besteden we aandacht aan de groepsvormen en groepskenmerken. INSTAPVEREISTEN Vermits de cursisten uit sterk uiteenlopende studierichtingen komen, wordt geen intrinsieke technische voorkennis van relationele vaardigheden verondersteld. Er mag wel op gerekend worden dat zij zich de nodige communicatieve ontvankelijkheid eigen gemaakt hebben en een bereidheid vertonen om een basisterminologie te verwerven. Vooraleer aan concrete toepassingen kan worden gedacht, moeten de cursisten dus eerst een theoretische kennis verwerven op het domein van relationele vaardigheden. Indien de cursisten reeds voorkennis hebben omtrent het vak, volstaat een doelgerichte herhaling en kan men sneller anticiperen op de specifieke behoeften. De cursisten vertonen belangstelling voor zinvolle vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Ze zijn flexibel qua mentaliteit en gedrag. De cursisten beschikken reeds over een elementaire kennis en ervaring in de omgang met andere volwassenen. De cursisten beschikken over een initiële verbale taalvaardigheid en tonen bereidheid deze verder uit te werken. STUDIEDUUR 60 lt ALGEMENE DOELSTELLINGEN De cursisten kunnen door middel van interne en externe communicatie in hun eigen omgeving, in het dagelijks leven en in het geheel van onthaalfuncties communicatieve processen toepassen. De cursisten kunnen via een multidisciplinaire benadering een vlotte benadering van problemen in hun eigen omgeving mogelijk maken. 15

21 EN MODULE RELATIONELE VAARDIGHEDEN BASIS PUBLIC RELATIONS De cursisten kunnen 1 aangeven wat PR betekent. de rol van een PR-functionaris omschrijven. het belang van PR en goede communicatie aantonen. verschillende communicatiemodaliteiten en hun verbanden herkennen. 1 Inleiding 1.1 Definities 1.2 Taken 1.3 Doel 1.4 Geschiedenis 1.5 Plaats in bedrijf 2 het verschil aangeven tussen PR en marketing. het verschil aangeven tussen PR en reclame. het verschil aangeven tussen PR en voorlichting. het verschil aangeven tussen PR en lobbying. 3 de prioriteiten van het klant-is-koning-principe opsommen. de beperkingen van het klant-is-koning-principe opsommen. 2 Vergelijking PR & andere communicatiedisciplines 2.1 PR en marketing 2.2 PR en reclame 2.3 PR en voorlichting 2.4 PR en lobbying 3 De klant is koning 3.1 Prioriteiten 3.2 Beperkingen 16

22 RELATIONELE VAARDIGHEDEN De cursisten kunnen 4 aangeven wat waarnemen is. het waarnemingsproces analyseren. de factoren opnoemen die de waarneming beïnvloeden. 5 het belang aangeven van een goede observatie in relaties. een medecursist observeren a.d.h.v. concrete observatieopdrachten. 6 eigen gedrag in functie van klachten evalueren. gepast reageren op een klacht. onzekere klanten ontvangen en geruststellen. gepast reageren op emotionele en stresssituaties. fundamentele van nepklachten onderscheiden. 7 de kenmerken van de groep opnoemen. de dynamiek van de groep beschrijven. de fasen in de groepsontwikkeling opsommen. herkennen de verschillende leiderstypes. 8 het belang aangeven van goed luisteren. nagaan of iemand luistert. actief luisteren. 4 Waarnemen 4.1 Definitie 4.2 Analyse van het waarnemingsproces 4.3 Factoren die de waarneming beïnvloeden 4.4 Factoren uitgaande van de psychologische toestand van de waarnemer 5 Observeren 5.1 Definitie 5.2 Het observatieproces 6 Omgaan met individuen 6.1 Klachten 6.2 Onzekere klanten 6.3 Emotionele en stresssituaties 6.4 Onderscheid fundamentele en nepklachten 7 Omgaan met groepen 7.1 Kenmerken van groepen 7.2 Normen en rollen in de groep 7.3 De fasen in de groepsontwikkeling 7.4 Leiderschap van een groep 8 Luisteren 8.1 Inleiding 8.2 Het belang van goed luisteren 8.3 Functies en principes van actief luisteren 17

23 De cursisten kunnen 9 in een gesprek feedbackregels hanteren. 9 Feedback 9.1 Definitie 9.2 Diverse vormen 9.3 Het belang 10 assertiviteit gedrag onderscheiden van agressief en subassertief gedrag. determinerende factoren van assertief gedrag weergeven. op een assertieve wijze reageren. 11 conflictsituaties op een zinvolle manier benaderen. bereidwillige houding tot onderhandelen aannemen. 12 een gesprek voorbereiden. gegevens overbrengen en registreren. 10 Assertiviteit 10.1 Definitie 10.2 Het belang van assertief reageren 10.3 Situaties waarin assertief reageren moeilijk kan zijn. 11 Conflicten 11.1 Karakteristieken van een conflictsituatie 11.2 Verschillende visies op conflicten 11.3 Verschillende stadia in een conflict 12 Gesprekken 12.1 Wat is een zakelijk gesprek 12.2 Soorten zakelijke gesprekken 12.3 De fases 12.4 De voorbereiding 12.5 Gespreksvaardigheden en -technieken 18

24 MODULE AA3 VERKOOPTECHNIEKEN SITUERING VAN DE MODULE IN DE OPLEIDING Deze studierichting is een voorbereiding op een loopbaan in zowel de profit sector als de nonprofit sector. Met de module Verkooptechnieken wordt het commerciële gebied benaderd. Er wordt aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden in gesimuleerde verkoopsituaties. De module omvat twee delen: Verkoop en Etaleren. Zoals de overige vakken uit Public Relations wordt ook dit vak op een praktische en realistische wijze benaderd. INSTAPVEREISTEN De meeste cursisten hebben ervaring in de sector of stromen door vanuit een studierichting Handel of Handel - talen. Ze hebben een ruime kennis aan vakterminologie en handelstechnieken. De cursisten die instromen vanuit het ASO zijn meer theoretisch geschoold. Met bijzondere aandacht vanwege de leraar zullen ze echter snel hun achterstand op technisch vlak kunnen inhalen. Anders is het gesteld met leerlingen die geen diploma secundair onderwijs behaald hebben en geen ervaring hebben in de sector. Voor hen moet er een intensief inhaalprogramma opgezet worden. Van hen wordt verwacht dat ze zelf ook een ernstige inspanning leveren om zo snel mogelijk, met de steun van de leraar, op het gemiddelde niveau van de klas te geraken. STUDIEDUUR 60 lt ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het doel is de cursisten nog meer kennis en inzicht te verschaffen in het economische mechanisme met zijn entiteiten en instellingen. De leerinhouden horen thuis in de wereld van handel en economie. Met deze module wordt beoogd de cursisten de beroepswereld van de verkoop diepgaand te leren verkennen. De cursisten moeten inzien dat een grondige artikelenkennis noodzakelijk is voor een goed verkoper. Het is ook essentieel dat de cursisten een basiskennis verwerven van etaleren. In het geheel van Toegepaste economie dienen de cursisten verder aan de volgende vaardigheden te werken: analytisch en kritisch vermogen sociale en communicatieve vaardigheden vaardigheid in het zien van details doorzettingsvermogen bereidheid eigen fouten te verbeteren zelfwerkzaamheid en aanpassingsvermogen bij de toepassingen zin voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid In elk geval moeten zij bijzondere aandacht besteden aan correct taalgebruik. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de volgende attitudes verder ontwikkelen en nastreven. 19

25 accuratesse: erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen resultaatgerichtheid: gedreven naar einddoel van de activiteit toewerken zelfstandigheid en zin voor initiatief: zelfstandig aan een taak kunnen werken en problemen durven aanpakken zin voor orde, netheid en nauwkeurigheid: erop gericht zijn nauwkeurig, net en met zin voor orde te werken zin voor samenwerking: willen bijdragen tot een leefomgeving en werkomgeving als gemeenschap van mensen 20

26 EN MODULE VERKOOPTECHNIEKEN VERKOOP De cursisten kunnen 1 het belang van de vestigingsplaats aantonen, bespreken en illustreren. het belang van het exterieur aantonen, bespreken en illustreren. het belang van het interieur aantonen, bespreken en illustreren. de toegevoegde waarde van kwalitatief personeel, een goede werksfeer en een eigen huisstijl aantonen. het doel van de corporate image omschrijven en illustreren. 2 de taak van de verkoper omschrijven. de noodzaak van een grondige opleiding naast de vereiste aanleg en ervaring aantonen. de eisen aangeven en bespreken. de recente ontwikkelingen in de verkoop beknopt aangeven en bespreken. 3 de verschillende doelgroepen opnoemen. het koopgedrag van de verschillende doelgroepen beschrijven. 1 De gunstige koopsfeer: het winkelbeeld 1.1 De vestigingsplaats belang 1.2 Het exterieur belang 1.3 Het interieur Belang Toegevoegde waarde van sfeer, personeel en huisstijl 1.4 Betekenis van corporate image 2 Verkooppersoneel 2.1 Verkopen een beroep 2.2 Eisen aan het verkooppersoneel Fysische eisen Karaktereigenschappen 2.3 Toekomstmogelijkheden en ontwikkelingen Stijgend belang van service en klantgerichtheid 3 Doelgroepen 3.1 Sekse 3.2 Koopkracht 3.3 Leeftijd 21

27 De cursisten kunnen 4 het belang aantonen van het beheersen van het verkoopgesprek. de verschillende fasen in het verkoopgesprek aangeven en omschrijven. de verschillende vormen van verkoopargumentatie bespreken, illustreren en beoordelen. de fasen in het telefonisch verkopen aanduiden en bespreken van voorbereiding tot afsluiting. 5 de oorzaken van het ontstaan van klachten bespreken. de behandeling van klachten bespreken en illustreren. het belang van het voorkomen van klachten aantonen. 4 Verkoopgesprekken 4.1 Fasen De begroeting Het achterhalen van de wensen van de klant, de aangepaste vragen en antwoorden Het aanprijzen via tonen, demonstratie en adviezen Het noemen van de prijs De bijverkoop Het afsluiten en het afscheid nemen van de klant 4.2 Verkoopargumentatie De stille (visuele) argumentatie De gesproken argumentatie 4.3 Telefonisch verkopen fasen Voorbereiding Het verkoopgesprek Het afsluiten van de verkoop 5 Klachten 5.1 Oorzaken van het ontstaan van klachten 5.2 Klachtenbehandeling 5.3 Voorkomen van klachten 22

28 De cursisten kunnen 6 het begrip winkeldiefstal verklaren. het verschil aangeven tussen een winkeldiefstal en een gewone inbraak. de aard van winkeldiefstallen verduidelijken. de oorzaken van een winkeldiefstal duiden. de mogelijkheden ter voorkoming van winkeldiefstallen illustreren. het optreden van het personen met een verdachte klant en met een winkeldief omschrijven. de types van winkeldieven kunnen onderscheiden (klanten, personeel, derden, enz.). de nieuwe technieken ter voorkoming van winkeldiefstal (sigarettenverdelers, source tagging, enz.) en toelichten. andere vormen van voorkoming van diefstal illustreren. 7 begrip en doel van de groothandel omschrijven. de kenmerken en de functies van de groothandel verduidelijken. de algemene ontwikkelingen en uitdagingen aangeven en bespreken. begrip en doel van de kleinhandel omschrijven. de kenmerken van de kleinhandel verduidelijken. de volgende kleinhandelsvormen omschrijven i.f.v. de marketing mix (vestiging, prijsbeleid, assortiment, wijze en omvang van reclame, personeel, klantenprofiel). het begrip e-commerce toelichten, typische kenmerken van deze wijze van verkoop verduidelijken en de veiligheid van het systeem evalueren. het functioneren van volgende tussenpersonen (handelsvertegenwoordiger, handelsagent, makelaar, depothouder en commissionair) toelichten. 6 Winkeldiefstal 6.1 Begrip 6.2 Soorten diefstal winkeldiefstal en inbraak 6.3 Aard van winkeldiefstallen 6.4 Oorzaken van de winkeldiefstal 6.5 Maatregelen ter bestrijding 6.6 Optreden van het personeel tegenover de verdachte klanten en winkeldieven 6.7 Types van winkeldieven 6.8 Technieken ter voorkoming van winkeldiefstal Sigarettenverdelers Source tagging Andere vormen 7 De tussenhandel 7.1 Groothandel Begrip doel Kenmerken functies Algemene ontwikkelingen en uitdagingen 7.2 Kleinhandel Begrip doel Kenmerken Bespreking van een aantal kleinhandelsvormen i.f.v. de marketing mix: vestiging, prijsbeleid, assortiment, wijze en omvang van reclame, personeel, klantenprofiel 7.3 E-commerce 7.4 Tussenpersonen functionering Handelsvertegenwoordiger Handelsagent en makelaar Depothouder en commissionair 23

29 De cursisten kunnen 8 de verkoopsbevorderende activiteiten omschrijven en toelichten. de correcte prijsaanduiding herkennen en definiëren. de prijs correct aanduiden. 9 het begrip dienstverlening toelichten. onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening duiden. een kleine enquête uitvoeren volgens het stappenplan. de doelgroep(en) van een enquête selecteren. vragen formuleren voor een enquête. de vragen via een proefenquête testen op hun waarde. de antwoorden verwerken, analyseren en interpreteren. de conclusie(s) van de enquête formuleren. 8 Verkoopsbevorderende activiteiten: reclame, publiciteit, promotie en service 8.1 Taak doel betekenis 8.2 Wijze van beïnvloeding 8.3 Communicatiemiddelen Brochure Folder Advertentie Film TV Radio Pers Winkelpubliciteit - wet op de handelspraktijken - prijsaanduidingen 8.4 Budget 8.5 Controle van het rendement van de acties 9 Dienstverlening Enquête 9.1 Begrip 9.2 Onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening 9.3 Enquête - stappenplan Keuze van de doelgroep(en) Keuze van de vragen Testen van de vragen op hun waarde Verwerken, analyseren en interpreteren van de antwoorden Conclusie 24

STUDIEFICHE SVWO. identificatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Algemene omgangsvormen in de toeristische sector code module C2 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Medewerker reisbureau/touroperator BO TO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde graad ASO, Duits als tweede moderne vreemde taal kan worden

Nadere informatie

Voor alle leraren Nederlands. 'Vergelijkend schema', eindtermen vaardigheden van de 3 graden: tekstsoorten, procedures/strategieën en attitudes.

Voor alle leraren Nederlands. 'Vergelijkend schema', eindtermen vaardigheden van de 3 graden: tekstsoorten, procedures/strategieën en attitudes. Voor alle leraren Nederlands 'Vergelijkend schema', eindtermen vaardigheden van de 3 graden:, procedures/strategieën en attitudes. 1 Luisteren 1e graad 2e graad 3e graad uiteenzetting leerstofonderdeel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad)

Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad) Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad) Bron: www.ond.vlaanderen.be/dvo 1 Luisteren 1 De leerlingen kunnen op structurerend niveau luisteren naar uiteenzettingen en probleemstellingen

Nadere informatie

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen Titel / thema tekst / toets Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor de derde graad Moderne Talen LUISTERVAARDIGHEID De leerlingen kunnen Lu 1 op beschrijvend niveau van narratieve,

Nadere informatie

Luister- en kijkvaardigheid in de lessen Nederlands

Luister- en kijkvaardigheid in de lessen Nederlands Les Taalblad, Pendelaars Tekstsoort, publiek, niveau Informatieve en persuasieve tekst Onbekend publiek Structurerend niveau voor leesvaardigheid, beoordelend niveau voor luistervaardigheid Verwijzing

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Toeristisch Receptionist BO TO 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 25 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vakdocumenten Frans (2004) Visie en accenten leerplan Frans BaO 1 De eerste stappen zetten - Basiswoordenschat

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

Profiel Professionele Taalvaardigheid

Profiel Professionele Taalvaardigheid Profiel Professionele Taalvaardigheid PPT Het Profiel Professionele Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om professioneel in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 3 oktober 2007 1210 Brussel RLLL/EXT/ADV/001bijl3 STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Modulaire opleiding

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Reisleider BO HB 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

2.3 Literatuur. 1.4.2 Schriftelijke vaardigheden 1.4.2.1 Lezen LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL LEERPLAN ALGEMEEN:

2.3 Literatuur. 1.4.2 Schriftelijke vaardigheden 1.4.2.1 Lezen LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL LEERPLAN ALGEMEEN: LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL ALGEMEEN: p.8 2.3 Literatuur In onze leerplannen is literatuur telkens als een aparte component beschouwd, meer dan een vorm van leesvaardigheid. Na de aanloop

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: modulaire opleiding Onderwijsvorm: Secundair onderwijs Niveau: TSO Graad: derde graad Studiegebied: TOERISME Opleiding: TOERISME EN ONTHAAL Modules: A Onthaal Aa Public

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME RLLL-RLLL-DOC-012-bijlage 28 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Toeristisch receptionist BO TO 002 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 23 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl13 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 07 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR modulenaam Specifieke toeristische communicatie in een eerste vreemde taal code module B1 goedkeuring door aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Mode- en textielverkoop BO MO 021 Versie 1.0 DEF Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Kernvaardigheden PO Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 1. Leesvaardigheid

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie AO AV 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 5 1.1 Korte beschrijving... 5 1.1.1 Inhoud... 5 1.1.2 Modules... 5 1.2 Plaats

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke Communicatie in eerste vreemde taal 1 code module A2 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

EINDTERMEN Bosbiotoopstudie

EINDTERMEN Bosbiotoopstudie EINDTERMEN Bosbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde De mens en het landschap Het landelijk landschap 22 milieueffecten opnoemen die in verband kunnen gebracht worden

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Nederlands Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME RLLL-RLLL ADV-002bijl25 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Medewerker reisbureau/touroperator BO TO 001 reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 21 Inhoud Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Host/hostess op een Toeristische Bestemming BO TO 001 bestemming - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 27 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Examenprogramma Engelse taal

Examenprogramma Engelse taal Examenprogramma Engelse taal Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 Engelse taal 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1 Werken aan

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor het 2 e leerjaar van de 2 e graad aso. Datu m van de les. De leerlingen kunnen

Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor het 2 e leerjaar van de 2 e graad aso. Datu m van de les. De leerlingen kunnen Titel / thema tekst / toets Kruistabel ter inspiratie voor het opmaken van een jaarplan Duits voor het 2 e leerjaar van de 2 e graad aso De leerlingen kunnen LUISTERVAARDIGHEID Lu 1 op beschrijvend niveau

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME RLLL-RLLL-ADV-002bijl26 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Host/hostess op een toeristische bestemming BO TO 003 Host/hostess op een toeristische bestemming - Versie 1.0 Ontwerp

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden:

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden: Werken aan leerlijnen De nieuwe leerplannen zijn nu van kracht in het basisonderwijs, in de eerste en de tweede graad. Dit is een geschikt moment om leerlijnen opnieuw te bekijken of uit te werken. Wat

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Breien BO MO 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15

PTA Nederlands TL/GL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 13-14-15 Examenprogramma NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in de maatschappij. NE/K/2 Basisvaardigheden De kandidaat kan

Nadere informatie

Model om schoolse taalvaardigheden te observeren en te reflecteren

Model om schoolse taalvaardigheden te observeren en te reflecteren 1 Bijlage 1: Model om schoolse taalvaardigheden te observeren en te reflecteren Als een leraar op zoek is naar een mogelijk instrument om schoolse taalvaardigheid bij zijn leerlingen te observeren, dan

Nadere informatie

Gesprekken voeren Spreken Schrijven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven

Gesprekken voeren Spreken Schrijven. Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven TAALPROFIEL MODERNE VREEMDE TALEN KWALIFICATIEPROFIEL MANAGEMENTASSISTENT Beroepscompetentie: Kerntaak: 1. De managementassistent is in staat om op adequate wijze verschillende soorten teksten te formuleren,

Nadere informatie

Moderne vreemde talen vmbo Leerlijnen landelijke kaders

Moderne vreemde talen vmbo Leerlijnen landelijke kaders Moderne vreemde talen vmbo Leerlijnen landelijke kaders SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Verantwoording 2009 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13602 25 juli 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 juni 2011, nr. VO/309740, houdende

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl10 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 04 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2.

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2. Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A3 Frans 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 en 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden 120 Aandeel

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Wat kan ik na het 1 ste jaar?

Wat kan ik na het 1 ste jaar? Wat kan ik na het 1 ste jaar? SPREKEN LUISTEREN Ik kan mezelf kort voorstellen: naam, woonplaats, beroep, Ik kan begrijpen wat iemand wil zeggen als het over vertrouwde zaken gaat en op Ik kan iemand op

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Eindtermen educatief project Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu 2 de en 3 de graad SO Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen

Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen Correspondentie lezen Opleiding: uitwisseling, vorming,

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

klantgerichtheid... ... klanteninzicht... ... groepsdynamica... ... omgaan met diversiteit... ... stemgebruik... ... taalvaardigheid... ...

klantgerichtheid... ... klanteninzicht... ... groepsdynamica... ... omgaan met diversiteit... ... stemgebruik... ... taalvaardigheid... ... P1 VOORBEELD OBSERVATIE-INSTRUMENT GROEP klantgerichtheid klanteninzicht groepsdynamica omgaan met diversiteit PRESENTATIE stemgebruik taalvaardigheid non-verbaal communiceren professionele houding PERSOON

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort Examenprogramma (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Modulaire opleiding Europese talen groep 1* R 1 AO TA 001 *Europese talen groep 1: Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Roemeens,

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16

PTA Nederlands BBL & KBL Kijkduin, Statenkwartier (Vakcollege Techniek) cohort 14-15-16 Examenprogramma (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands in

Nadere informatie

Eerste graad A-stroom

Eerste graad A-stroom EINDTERMEN en ONTWIKKELINGSDOELEN Vijverbiotoopstudie Eerste graad A-stroom Vakgebonden eindtermen aardrijkskunde Het natuurlijk milieu Reliëf 16* De leerlingen leren respect opbrengen voor de waarde van

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Kappersmedewerker BO LV 201 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding beroep...

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Handel Telefonist-Receptionist Versie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL- ADV-004bijl05 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 008 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat.

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. A. LEER EN TOETSPLAN DUITS Onderwerp: Leesvaardigheid De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven

Nadere informatie

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op:

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op: Leren in samenhang in de studierichting Verkoop: aanzet tot het uittekenen van leerlijnen, horizontale/verticale vak(groep)samenwerking, VOET, evaluatiebeleid, Scholen worden van langsom meer bevraagd

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Modulefiche. Schoonheidsspecialist-salonbeheer. Code module M LVG 224

Modulefiche. Schoonheidsspecialist-salonbeheer. Code module M LVG 224 Modulefiche Studiegebied Naam opleiding Naam module Lichaamsverzorging Schoonheidsspecialist-salonbeheer Handverzorging Code module M LVG 224 Korte omschrijving In deze module leert de cursist een behandelingsplan

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 2 code module A4 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 LEERGEBIED TALEN. Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 LEERGEBIED TALEN. Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011 LEERGEBIED TALEN Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

Kan ik het wel of kan ik het niet?

Kan ik het wel of kan ik het niet? 1 Kan ik het wel of kan ik het niet? Hieronder staan een aantal zogenaamde kan ik het wel, kan ik het niet-schalen. Deze hebben betrekking op uw taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Nadere informatie

PTA Nederlands BBL Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17

PTA Nederlands BBL Kijkduin, Statenkwartier Waldeck cohort 15-16-17 Exameneenheden Nederlands (verschillen tussen BBL en KBL zijn in de tekst aangegeven) NE/K/1 Oriëntatie op leren en werken De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en op het belang van Nederlands

Nadere informatie