ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2009"

Transcriptie

1 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2009

2

3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2009

4 2 ABP

5 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 Voorwoord 7 Verantwoord Beleggen 9 Inleiding: ABP s portefeuille en verantwoord beleggen 9 Implementatie van verantwoord beleggen 11 Maatschappij en milieu 16 Nieuwe beleggingscategorie: wereldwijd duurzaamheidsonderzoek naar vastgoed 16 Nieuwe regio: ESG in Azië 18 Nieuw aandachtsgebied: oliezanden 19 Dialoog met bedrijven: het Global Compact als minimumstandaard 21 Bedrijven die in Birma of Soedan opereren 22 Mijnbouw: een sector met veel kanttekeningen 23 Arbeidsrechten: Wal-Mart en (on)tevreden werknemers 26 Overige contacten met ondernemingen 26 Klimaatverandering en Kopenhagen 28 Maximale invloed: de markt als geheel 29 Mensenrechten: richtlijnen voor bedrijven 29 Informatieverschaffing ESG en rapportagerichtlijnen 31 Investeren in duurzaamheid 32 Nieuwe investeringen 32 Nieuwe projecten binnen bestaande fondsen 33 Fondsen die zich uitsluitend op duurzame oplossingen richten 33 Algemene infrastructuurfondsen 33 Uitsluitingen 35 3 Verslag Verantwoord Beleggen 2009

6 Corporate Governance 36 Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen 36 Aandeelhoudersresoluties over ESG-vraagstukken 36 Bezoeken van aandeelhoudersvergaderingen 38 Dialoog rondom aandeelhoudersvergaderingen 39 Dialoog over het beloningsbeleid 39 Dialoog over de samenstelling van het bestuur 41 Dialoog met overheden en regelgevers 42 Schadeclaims 43 Vooruitblik 44 Bijlage: Beleid Verantwoord Beleggen van ABP 46 4 ABP

7 Managementsamenvatting In het strategisch beleggingsplan van ABP voor de periode is onder andere het volgende uitgangspunt geformuleerd: Milieu, maatschappij en corporate governance zijn belangrijke issues: door niet-financiële factoren mee te nemen in het beleggingsproces kan het risico-rendementsprofiel worden verbeterd. Het Beleid Verantwoord Beleggen van ABP (zie de bijlage) biedt een gedetailleerd kader voor het beheer van de portefeuille in relatie tot maatschappelijke vraagstukken, milieu en ondernemings bestuur. Het Beleid omvat alle beleggingscate gorieën en de vermogensbeheerder namens ABP implementeert dit beleid in de hele portefeuille. Om het Bestuur van ABP in staat te stellen die implementatie te bewaken, staan er belangrijke prestatieindicatoren in de Service Level Agreement tussen ABP en de vermogensbeheerder. Aan de hand daarvan brengt de vermogensbeheerder regelmatig verslag uit over de dialoog met ondernemingen, nieuwe beleggingen met hoge duurzaamheids waarde en de integratie in de portefeuille van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Hierna wordt voor deze trits de Engelse afkorting ESG gebruikt: environment, social, governance. Dankzij de uitbreiding van het ESG-team bij de vermogensbeheerder zijn op twee belangrijke terreinen activiteiten gestart, te weten duurzaamheid in vastgoed en ESG in Azië. Als uitgangspunt voor de verbetering van de duurzaamheidstandaarden in vastgoed is wereldwijd een enquête over de milieuprestaties in direct en indirect vastgoed gehouden. In Azië zijn de aandelenportefeuilles op belangrijke ESG-vraagstukken doorgelicht en zijn ondernemingen op slechte ESG-prestaties aangesproken. Daarnaast zijn beleggingskansen in duurzame energie en andere milieuoplossingen benut en is bij beurzen in Azië voor een betere ESG-regelgeving gelobbyd (voor bijvoorbeeld de opname van ESG rapportage-eisen in de regels waaraan bedrijven moeten voldoen om aan de beurs genoteerd te kunnen zijn). Voor de analyse van de belangrijkste financiële vraagstukken zijn voor iedere sector nieuwe instrumenten ontwikkeld. De analyse van maatschappelijke en milieuvraagstukken is het afgelopen jaar in alle nieuwe illiquide beleggingen en externe aandelenmandaten en vastrentende mandaten geïntegreerd. De vermogensbeheerder heeft aan externe partijen eisen inzake specifieke ESG-standaarden gesteld, waaronder die van de Roundtable on Sustainable Biofuels en de Roundtable on Responsible Soy, evenals de richtlijnen voor maatschappelijke en milieuprestaties van de International Finance Corporation (onderdeel van de Wereldbank). De volledige aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuilles zijn op ondernemingen doorgelicht die het Global Compact van de VN niet naleven of die anderszins bij controverses betrokken zijn. De engagementinspanningen met ondernemingen die het Global Compact niet bleken na te leven en ook met andere ondernemingen zijn voortgezet. Er zijn 78 ondernemingen actief aangesproken. Belangrijke voortgang is geboekt bij Freeport- McMoRan, Hankook Tire, Nestlé, Total, Unibail-Rodamco en Wal-Mart. In het jaar van de VN-klimaattop in Kopenhagen is samen met andere beleggers over de hele wereld op een voortvarende internationale aanpak van klimaatverandering aangedrongen. De vermogensbeheerder was actief betrokken bij het opstellen en promoten van een verklaring van 190 institutionele beleggers, die samen goed zijn voor een beheerd vermogen van miljard 5 Verslag Verantwoord Beleggen 2009

8 dollar. Er zijn talloze nieuwe beleggingen gedaan die direct aan de aanpak van belangrijke maatschappelijke en milieuvraagstukken bijdragen, onder andere in biobrandstoffen, wind- en zonneenergie, energie-efficiëntie, microfinanciering en gezondheidszorg in Afrika. De doelstellingen van ABP voor 2010 zijn de volgende. Voor alle bouwstenen van de portefeuille wordt een eigen formele ESG-strategie ontwikkeld. (Een bouwsteen vertegenwoordigt een bepaalde categorie beleggingen, zoals aandelen ontwikkelde markten, vastgoed, infrastructuur, grondstoffen of private equity.) Die strategie bouwt voort op de bestaande werkzaamheden en moet ertoe leiden dat ESGfactoren nog dieper geïntegreerd raken in het portefeuillebeheer door de vermogensbeheerder. ABP richt zijn engagementinspanningen op vraagstukken met een hoge prioriteit voor wat betreft verantwoord ondernemen en financiële relevantie voor de portefeuille. Deze inspanningen worden ook op ondernemingen gericht waarvan het vermoeden bestaat dat ze in strijd met het Global Compact van de VN handelen. ABP ontwikkelt nieuwe projecten op het gebied van water en mensenrechten, arbeidsomstandigheden en de integratie van duurzaamheid in goede ondernemingsbestuur (inclusief de vaardigheden en de bezoldiging van bestuurders). ABP blijft zich inzetten voor een voortvarende internationale aanpak van klimaatverandering. ABP werkt verder aan de bewaking en verbetering van de ESG-kwaliteit van de portefeuille. ABP handhaaft de doelstelling om meer in activiteiten te beleggen waarin de aanpak van vraagstukken als klimaatverandering en armoede centraal staat en die tegelijkertijd aan financiële rendementseisen voldoen. Als aandeelhouder voor de lange termijn volgt ABP nauwlettend de acties van niet-uitvoerende bestuurders in de ondernemingen waarin wordt belegd. In voorkomende gevallen draagt ABP bij aan de voordracht van niet-uitvoerende bestuurders. Waar dat van toepassing is, gaat ABP voor en na de jaarvergaderingen van de omvangrijkere beleggingen in gesprek met het bestuur van de desbetreffende onderneming over de stemkeuze. 6 ABP

9 Voorwoord Na de financiële crisis van 2008 tekende zich in 2009 een aarzelend herstel af. Dat de dekkingsgraad van ABP eind 2009 tot 104 procent was gestegen, was reden voor voorzichtig optimisme over de toekomst. ABP bouwt aan de fundamenten voor de terugkeer naar volledige financiële gezondheid, maar kan het zich daarbij niet veroorloven om milieu, maatschappelijke vraagstukken en ondernemingsbestuur uit het oog te verliezen. Deze vraagstukken zijn nauw verbonden met de financiële prestaties van de beleggingen die voor de financiële zekerheid van onze deelnemers na pensionering moeten zorgen. Ook in 2009 is dit weer gebleken. Bovendien zijn we ons er maar al te zeer van bewust dat onze deelnemers verwachten dat ABP als het grootste pensioenfonds van Nederland en een van de grootste pensioenfondsen ter wereld zich als een maatschappelijk verantwoorde instelling gedraagt. In onze beleggingen streven we naar een afspiegeling van de waarden van publieke dienstverlening en van de ethiek van onze deelnemers. In dit verslag kunt u lezen dat we ook in 2009 veel aandacht hebben besteed aan vraagstukken als klimaatverandering, kinderarbeid en arbeidsomstandigheden, topinkomens en de rechten van de aandeelhouders. Klimaatverandering kan voor de beleggingen van ABP gevolgen in de vorm van kansen en risico s hebben. We hebben de inspanningen op dit terrein verhoogd. We willen immers in het belang van onze deelnemers ook hierin de beste keuzes maken. In december 2009 zijn de wereldleiders in Kopenhagen bijeengekomen om aan een internationale aanpak van klimaatverandering te werken. De vermogensbeheerder heeft zich gedurende 2009 namens ABP, samen met andere beleggers, ingezet om beleidsmakers te doordringen van de roep door institutionele beleggers om een krachtig overheidshandelen. Dat de top niet het resultaat opleverde waarop we hadden gehoopt laat onverlet dat dit onderwerp belangrijk blijft voor ABP. Ook in 2009 stonden de kranten vol mensenrechtenkwesties. Kinderarbeid, de effecten van mijnbouw en oliemaatschappijen op lokale gemeenschappen en de arbeidsomstandigheden van mensen over de hele wereld zijn nog altijd zorgpunten. Ook op deze terreinen heeft de vermogensbeheerder namens ABP de inspanningen verdubbeld om de ondernemingen waarin wordt belegd, zover te krijgen dat ze zich verantwoordelijk gedragen. Tot slot is ook de aandacht voor deugdelijk ondernemingsbestuur in 2009 niet verslapt. Onze belangrijkste prioriteiten zijn dat de beloning van bestuurders aan veeleisende prestatiedoelen wordt gekoppeld, dat het bestuur over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt en dat ons stembeleid verder wordt geformaliseerd. In dit verslag lichten we de belangrijkste activiteiten toe die in de loop van het jaar door de vermogensbeheerder zijn ondernomen om het Beleid Verantwoord Beleggen van ABP te implementeren. Graag horen wij uw reactie erop. Xander den Uyl Joop van Lunteren 1e en 2e vice-voorzitter bestuur van ABP 7 Verslag Verantwoord Beleggen 2009

10 8 ABP Onderzoek naar smelttempo van een gletsjer in Groenland. Voor beleggers als ABP is het belangrijk dat er een duidelijk signaal wordt afgegeven dat de internationale gemeenschap klimaatverandering serieus gaat aanpakken.

11 Verantwoord Beleggen Inleiding: ABP s portefeuille en verantwoord beleggen Omvang van de portefeuille Het totale vermogen van ABP bedroeg op 31 december miljard euro en is wereldwijd in uiteenlopende vermogenscategorieën belegd. Ter illustratie van de omvang van de portefeuille: op 31 december 2009 had ABP een positie in ca beursgenoteerde ondernemingen en 120 niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. AlpInvest, de private equity-beheerder van ABP, belegde op 31 december 2009 in ongeveer 360 private equity-fondsen met zo n onderliggende bedrijven. In de tabel hiernaast is de samenstelling van de strategische portefeuille weergegeven naar verschillende beleggingscategorieën of soorten belegging. Milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur Een onafhankelijke vermogensbeheerder beheert de portefeuille van ABP in overeenstemming met het strategisch beleggingsplan zoals dat door het Bestuur van ABP is goedgekeurd. In het strategisch beleggingsplan voor de periode is onder andere het volgende uitgangspunt geformuleerd: Milieu, maatschappij en corporate governance zijn belangrijke issues: door niet-financiële factoren mee te nemen in het beleggingsproces kan het risicorendementsprofiel worden verbeterd. Het Beleid Verantwoord Beleggen van ABP (zie de bijlage) biedt een gedetailleerd kader voor het beheer van de portefeuille in relatie tot maatschappelijke vraagstukken, milieu en ondernemingsbestuur. Hierna wordt hiervoor de Engelse afkorting ESG gebruikt: environment, social, governance. Vastrentende waarden 38.7% Staatsobligaties 9.0% Inflatie gerelateerde obligaties 8.7% Bedrijfsobligaties 21.0% Zakelijke waarden 54.7% Aandelen ontwikkelde landen 29.8% Aandelen opkomende landen 5.7% Vastgoed 7.5% Private equity 4.4% Return Optimizing Strategies 3.3% Grondstoffen 2.8% Infrastructuur 1.2% Overige beleggingen 6.3% Hedgefondsen 5.3% Liability Hedging Alternatives 0.7% Innovaties 0.3% Overlay 0.3% Overlay Duration 0.8% Overlay Cash en overig -0.5% Totaal 100% 9 Verslag Verantwoord Beleggen 2009

12 Beleid Verantwoord Beleggen De doelen van het Beleid Verantwoord Beleggen van ABP zijn: het voor risico gecorrigeerde financiële rendement verbeteren, blijk geven van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het fonds en bijdragen aan de waarborging van de integriteit van de financiële markten waarvan ABP voor beleggingsmogelijkheden afhankelijk is. Verantwoord beleggen moet zo aan de realisatie van de hoofddoelstelling van ABP bijdragen: het verschaffen van aantrekkelijke pensioenen tegen een redelijke premie. Het Beleid Verantwoord Beleggen van ABP omvat alle beleggingscategorieën en de vermogensbeheerder implementeert het beleid in de hele portefeuille. Om het Bestuur van ABP in staat te stellen die implementatie te bewaken, staan er prestatie-indicatoren in de Service Level Agreement tussen ABP en de vermogensbeheerder. Aan de hand daarvan brengt de vermogensbeheerder regelmatig verslag uit over de dialoog met ondernemingen, nieuwe beleggingen met hoge duurzaamheidswaarde en de integratie van ESG-factoren in de portefeuille. Intern en extern vermogensbeheer De vermogensbeheerder beheert circa 80 procent van de portefeuille van ABP intern en besteedt de rest uit aan externe beheerders die vooral voor gespecialiseerde beleggings strate gieën worden ingezet. ABP s Beleid Verantwoord Beleggen is van De governance van verantwoord beleggen ABP Strategisch beleggingsplan : principes ESG Beleid Verantwoord Beleggen Service Level Agreement inclusief prestatie-indicatoren ESG Vermogensbeheerder Intern vermogensbeheer (80 procent) Extern vermogensbeheer (20 procent) 10 ABP

13 toepassing op alle beleggingen, intern en extern beheerd. Tenzij het duidelijk is dat er bij een specifieke belegging geen enkele milieu- of sociale kwesties 1 spelen wordt in de overeen komst met externe beheerders de vereiste opgenomen dat zij het Beleid Verantwoord Beleggen van ABP implementeren. Datzelfde geldt voor AlpInvest, de beheerder van private equity-fondsen voor ABP. Deze taakverdeling wordt in de voorgaande figuur weer gegeven. Implementatie van verantwoord beleggen sector bijvoorbeeld). De ESG-specialisten werken nauw met deze portfoliomanagers samen. In regelmatig overleg buigen zij zich over relevante vraagstukken en de invloed daarvan op de beleggingen. De volledige aandelen- en bedrijfsobligatie portefeuilles worden jaarlijks op ondernemingen doorgelicht die het Global Compact van de VN niet naleven of die anderszins bij controverses betrokken zijn. Waar nodig worden de desbetreffen de ondernemingen direct aangesproken (zie hoofdstuk Maatschappij en milieu). Team en doelstellingen Bij de vermogensbeheerder houdt een team van acht mensen zich met ESG-vraagstukken bezig. Deze specialisten doorgronden samen met de portfoliomanagers de ESG-consequenties voor het beleggen in alle beleggingscategorieën en signaleren beleg gings kansen in ondernemingen met superieure ESGpresta ties waar dat financieel aantrekkelijk is. Zij spreken ondernemingen direct aan en gebruiken de invloed van ABP om de ESG-presta ties te helpen verbeteren. Ze zoeken beleggingsmogelijkheden die een directe oplossing bieden voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken en milieuproblemen, zoals armoede en klimaatverandering. Integratie van ESG in de besluitvorming: liquide beleggingen Liquide beleggingen, bijvoorbeeld aandelen in beursgenoteerde ondernemingen en de meeste bedrijfsobligaties, kunnen gemakkelijk op de belangrijkste beurzen worden aangekocht en verkocht. De beleggingsbeslissing bij liquide beleggingen is de verantwoordelijkheid van de portfoliomanager van de specifieke portefeuille (aandelen in beursgenoteerde ondernemingen in een bepaalde 1 Zie Implementatie van verantwoord beleggen Integratie van ESG in de besluitvorming: illiquide beleggingen Illiquide beleggingen, bijvoorbeeld niet-beursgenoteerd vastgoed, infrastructuur, sommige grondstoffen (bosbouw, landbouwgrond en mijnbouw), hedgefunds, private equity en extern beheerde aandelen- en vastrentende fondsen, zijn niet gemakkelijk verhandelbaar. De portfoliomanager stelt voor illiquide beleg gingen een beleggingsvoorstel op en legt dit voor aan een commissie van senior managers bij de vermogensbeheerder, onder het voorzitterschap van de Chief Investment Officer. Sinds 1 januari 2009 moet zo n beleggingsvoorstel een analyse van relevante ESGvraagstukken bevatten. De ESG-specialisten van de vermogensbeheerder zijn direct betrokken bij de voorbereiding van alle beleggingsvoorstellen waarbij ESG relevant is. Zij ana ly seren de maatschappelijke en milieugevolgen van de voorgestelde beleggingen en zien erop toe dat het Beleid Verantwoord Beleg gen van ABP wordt toegepast. Van externe partijen wordt verlangd dat ze passend beleid kunnen aantonen en regelmatig aan de vermogensbeheerder verslag over de prestaties uit brengen. Het kan voorkomen dat er volgens de ESG-specialisten geen maatschappelijke of milieukwesties spelen, bijvoorbeeld bij beleggingen in muziekrechten of bepaalde financiële producten. 11 Verslag Verantwoord Beleggen 2009

14 Best in class ABP belegt niet systematisch uitsluitend in ondernemingen met de hoogste score op het gebied van milieu en maatschappij ( best in class ). ABP acht die benadering niet geschikt voor de aard en omvang van de portefeuille. ABP laat de ESG-score van de beursgenoteerde aandelen en vastrentende waarden in de portefeuille bewaken en laat onderzoek verrichten naar en gesprekken voeren met belangrijke ondernemingen die een lage rating hebben. Informatie en onderzoek De vermogensbeheerder van ABP heeft toegang tot een groot aantal informatiebronnen waarmee ESG nog beter in de beleggingsbeslissingen kan worden geïntegreerd. Tot die bronnen behoren om te beginnen gespecialiseerde onderzoeksaanbieders. In 2009 waren dat Riskmetrics (voorheen Innovest), Sustainalytics (voorheen DSR) en Asset4. Tot de bronnen behoren verder effectenhuizen, denktanken en academische instellingen (bijvoorbeeld World Resources Institute), jaarverslagen en jaarvergaderingen, Bloomberg, het Carbon Disclosure Project, adviseurs en diverse niet-gouvernementele organisaties. In de volgende tabel is aangegeven welke niet-gouvernementele organisaties zijn geraadpleegd en welke onderwerpen daarbij aan de orde zijn geweest. 12 ABP

15 Organisatie Onderwerp Land AidEnvironment Bedrijfsleven en mensenrechten; landbouw en duurzaamheid Nederland Amnesty International Mijnbouw in India Internationaal Bank Track RWE Nederland BothEnds Duurzame ontwikkeling en particuliere sector Nederland Business Human Rights Resource Centre Mensenrechten VK Collaborative for Development Action (CDA) Birma, Soedan Canada Earth Rights International Birma Birma Office Global Reporting Initiative Mensenrechten; duurzaamheid in vastgoed Internationaal Good Electronics Network Arbeidsomstandigheden toeleveringsketen Nederland HOPE International Development Agency Birma Birma Office Human Rights Watch Birma en Soedan VS IKV Pax Christi Soedan, wapens Nederland International Labour Organisation Birma Birma Office Campagne tegen Wapenhandel Wapens Nederland Landelijke India Werkgroep India Nederland Milieudefensie/Friends of the Earth NL Biobrandstoffen Nederland National Wildlife Federation Roundtable on Sustainable Biofuels VS Natuur en Milieu Nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales Nederland Oxfam/Novib Armoede in ontwikkelingslanden Nederland, VK Pembina Institute Oliezanden Canada Roundtable on Responsible Soy Duurzaamheid bij sojaproductie Argentinië SOMO Duurzaamheid en de sector telecommunicatie Nederland UN Global Compact Conflictgebieden Internationaal Utz Certified Kinderarbeid en cacao Nederland World Resources Institute Klimaatverandering, water, bossen, biobrandstoffen VS World Wildlife Fund (Wereldnatuurfonds) Bossen Internationaal In de tabel hierna zijn de werkzaamheden in alle beleggingscategorieën in 2009 beknopt samengevat. 13 Verslag Verantwoord Beleggen 2009

16 Beleggingscategorie Belangrijkste activiteiten in 2009 Beursgenoteerde aandelen Met het oog op een beter inzicht van portfoliomanagers in de ESG-aspecten bij beursgenoteerde bedrijven waarin ze beleggen, zijn twee nieuwe instrumenten ingevoerd. De heatmap laat portfoliomanagers zien hoe de bedrijven op het gebied van duurzaamheid scoren. De issue matrix bevat een overzicht van de meest relevante duurzaamheidsaspecten per sector. De volledige aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuilles zijn op ondernemingen doorgelicht die het Global Compact van de VN niet naleven of die anderszins bij controverses betrokken zijn. Waar nodig zijn deze ondernemingen, 78 in totaal, direct aangesproken (zie hoofdstuk Maatschappij en milieu). De vermogensbeheerder heeft het stembeleid geformaliseerd en bekendgemaakt. De vermogensbeheerder heeft bij ongeveer vergaderingen over de hele wereld gestemd. De lijst met uitsluitingen is geëvalueerd en geactualiseerd (zie hoofdstuk Uitsluitingen). Er is één nieuw aandelenmandaat aan een externe beheerder gegund. De beheerder kon het bewijs overleggen dat ESG in het beleggingsproces is verankerd en dat de analisten leren hoe ze de Principles for Responsible Investment van de VN moeten toepassen. Vastrentende waarden (bijvoorbeeld bedrijfsobligaties) Het Sustainability Team van de vermogensbeheerder en de portfoliomanagers vastrentende waarden zijn begonnen belangrijke maatschappelijke en milieuvraagstukken per sector te onderzoeken en de relatieve ESG-prestaties van ondernemingen in de portefeuille in kaart te brengen. Met het World Resources Institute 2 is onderzoek gestart naar de gevolgen van de Amerikaanse wet- en regelgeving voor klimaatverandering op bedrijfsobligaties in de Verenigde Staten. De volledige bedrijfsobligatieportefeuille is doorgelicht op ondernemingen die het Global Compact van de VN niet naleven of die anderszins bij controverses betrokken zijn. Er is één nieuw vastrentend mandaat aan een externe beheerder gegund. De beheerder wist voldoende aan te tonen dat ESG in het beleggingsproces kon worden geïntegreerd. Vastgoed Er is een uitgebreid nieuw programma over maatschappelijke en milieuvraagstukken in vastgoed gestart. De eerste stap was een wereldwijde enquête naar de milieuprestaties van de beursgenoteerde en nietbeursgenoteerde vastgoedsector. Dit was een primeur in de wereld. Er is een dialoog met grote vastgoedbedrijven gestart, waarin concrete aanbevelingen voor verbetering van milieuprestaties zijn gedaan (zie hoofdstuk Maatschappij en milieu). Infrastructuur De maatschappelijke en milieuvraagstukken van alle nieuwe beleggingen zijn geanalyseerd. Waar nodig werd van de externe beheerder nieuw beleid en een regelmatige update over de invoering van dat beleid geëist. Onderwerpen waren onder andere klimaatverandering, milieubeheer in het algemeen en veiligheid en gezondheid. Binnen de infrastructuurfondsen is een aantal nieuwe beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde gedaan (zie hoofdstuk Investeren in duurzaamheid). 14 ABP

17 Grondstoffen, inclusief bosbouw en landbouwgrond De maatschappelijke en milieuvraagstukken van alle nieuwe beleggingen zijn geanalyseerd. Waar nodig werd van de externe beheerder nieuw beleid en een regelmatige update over de invoering van dat beleid geëist. Onderwerpen waren onder andere het effect van landbouwgebruiken op de biodiversiteit, het beheer van landbouwchemicaliën, effecten op de gemeenschap van de teelt van gewassen voor brandstoffen, het gevaar dat die gewassen de plaats van de voedselproductie innemen en de maatschappelijke en milieucertificering van productiesystemen. Van een fonds in biobrandstoffen (Biogreen Oil) werd verlangd dat het de standaarden van de Roundtable on Sustainable Biofuels 3 onderschrijft en naleeft (zie hoofdstuk Investeren in duurzaamheid). Bij een landbouwconcern in Argentinië werd de belegging afhankelijk gemaakt van de inzet voor de Roundtable on Responsible Soy. 4 Het beleid dat alle bosbouwbeleggingen moeten zijn gecertificeerd (FSC of SFI 5 ) werd gehandhaafd. Hedgefunds De maatschappelijke en milieuvraagstukken van nieuwe beleggingen werden waar relevant geanalyseerd. Zo werd erop toegezien dat het Beleid Verantwoord Beleggen van ABP werd geïmplementeerd. Ten aanzien van een fonds in energieprojecten in ontwikkelingslanden werd verlangd dat de beheerder het beleid op de richtlijnen voor maatschappelijke en milieuprestaties van de International Finance Corporation zou enten en regelmatig informatie zou verstrekken over de implementatie van dat beleid. Private equity, inclusief microfinanciering AlpInvest, de private equity-partner van ABP, hanteert een beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen dat volledig bij het Beleid Verantwoord Beleggen van ABP aansluit en dat in nauw overleg met de vermogensbeheerder is ontwikkeld. 6 Volgens de officiële overeenkomst tussen ABP en AlpInvest is AlpInvest verplicht dit beleid in te voeren. In 2009 ging de aandacht bij AlpInvest vooral uit naar de integratie van ESG-factoren in de processen voor nieuwe beleggingen en de opleiding en scholing van medewerkers in de nieuwe procedures. De vermogensbeheerder heeft regelmatig met AlpInvest overlegd en de geboekte voortgang geëvalueerd. De vermogensbeheerder en AlpInvest hebben aan een werkgroep deelgenomen in het kader van de Principles for Responsible Investment van de VN. De werkgroep heeft richtlijnen voor investeringen in private equity ontwikkeld. Er is één nieuwe belegging in microfinanciering gedaan (omvang: 30 miljoen dollar). Ook is 12,5 miljoen euro geïnvesteerd in een fonds dat zich gaat inzetten voor betere gezondheidszorg in Afrika (zie hoofdstuk Investeren in duurzaamheid) Forest Stewardship Council (http://www.fsc.org/) is een internationaal systeem voor de certificering van duurzame bosbouw. Naar de mening van ABP is FSC de beste certificeringsstandaard voor bossen. Het Sustainable Forestry Initiative (http://www.sfiprogram.org/) is een certificeringssysteem dat vooral in Noord-Amerika gangbaarder is. 6 Zie ook 15 Verslag Verantwoord Beleggen 2009

18 Maatschappij en milieu Dit hoofdstuk gaat nader in op de belangrijkste activiteiten op het gebied van maatschappij en milieu in Dankzij de uitbreiding van het ESG-team bij de vermogensbeheerder zijn in 2009 belangrijke duurzaamheidsinitiatieven gestart op het gebied van ESG in Azië en vastgoed. Daarnaast werden de duurzaamheidseffecten van oliezanden bestudeerd en ondernemingen in deze sector aangesproken op beter beheer van maatschappelijke en milieuaspecten. De engagementinspanningen met ondernemingen die het Global Compact niet bleken na te leven en ook met andere ondernemingen werden voortgezet. In het jaar van de VN-klimaattop in Kopenhagen bleef klimaatverandering een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast bleef er een focus op specifieke beleggingsmogelijkheden die een oplossing voor belangrijke duurzaamheidsvraagstukken bieden. Nieuwe beleggingscategorie: wereldwijd duurzaamheidsonderzoek naar vastgoed Versnelde integratie van ESG In 2009 is de integratie van ESG binnen de beleggingscategorie vastgoed in een versnelling geraakt. Daar waren drie redenen voor: de allocatie naar vastgoed is aanzienlijk 7, de vastgoedsector is een van de grootste vervuilers (met een mondiaal aandeel van 40 procent in CO 2 -emissies, 30 procent van de totale afvalproductie en 20 procent van het watergebruik 8 ) en de financiële businesscase voor duurzaamheid binnen vastgoed is zeer sterk te noemen. Verscheidene onderzoeken tonen de relatie aan tussen 7 In het strategisch beleggingsplan werd de allocatie naar vastgoed op 9 procent vastgesteld. 8 Bron: UNEP SBCI, 2006 eco-efficiënte gebouwen en de waarde van deze gebouwen afgezet tegen conventionele gebouwen. 9 Win-win-situatie ABP heeft de visie dat een verbeterde vastgoedportefeuille, in termen van duurzaamheid, op termijn een beter risico-rendementsprofiel kent. In die win-win-situatie krijgt de inves teerder een verbeterd risico-rendementsprofiel, schept de huurder een beter klimaat voor werknemers (ziekteverzuim bij duurzame gebouwen ligt substantieel lager dan bij conventionele gebouwen) en is de maatschappij beter af met een gebouw dat minder CO 2 uitstoot. Nulmeting van de mate van duurzaamheid In 2009 werden criteria voor nieuwe investeringen gedefinieerd en werd inzicht verkregen in de mate van duurzaamheid van de bestaande vastgoedinvesteringen. Deze zogenoemde nulmeting vond in de zomer van 2009 plaats, in samenwerking met de Universiteit van Maastricht en andere pensioenbeleggers, zoals PGGM en USS. Het onderzoek werd door de Europese vastgoedassociaties INREV, 10 EPRA 11 en het Australische ACSI 12 ondersteund. GIC Real Estate participeerde in het onderzoek voor de Amerikaanse en Aziatische vastgoedmarkten. Het samenwerkingsverband, de wereldwijde omvang en de expertise van de Universiteit van Maastricht maken dit onderzoek uniek. ABP en de andere grote investeerders willen meer inzicht hebben in de wijze waarop vastgoedbedrijven en fondsen onder andere met 9 Onder andere het onderzoek van de Universiteit van Maastricht (Nils Kok en Piet Eichholtz) in 2008: Doing Well by Building Green. 10 European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles 11 European Public Real Estate Association 12 Australian Council of Superannuation Investors 16 ABP

19 Mijnbouw en maatschappij en milieu kunnen elkaar soms slecht verdragen. Aandacht is onder meer nodig voor de afvalverwerking, het verplaatsen van hele gemeen schappen en voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. 17 Verslag Verantwoord Beleggen 2009

Verslag Verantwoord Beleggen

Verslag Verantwoord Beleggen Verslag Verantwoord Beleggen APG Verslag Verantwoord Beleggen 2009 Inhoud Inleiding 5 Implementatie van ESG in alle beleggingscategorieën 6 Verantwoord beleggen 8 Het Global Compact als minimumstandaard

Nadere informatie

ABP Verslag Verantwoord Beleggen

ABP Verslag Verantwoord Beleggen ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2010 Milieu-, sociale en governance- (ESG-) factoren integreren in het beleggingsproces. In dialoog treden met ondernemingen waarin ABP belegt, om zo verbetering van duurzaamheid

Nadere informatie

ABP Verslag Verantwoord Beleggen

ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2008 ABP Verslag Verantwoord Beleggen ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2008 2 ABP Inhoudsopgave Voorwoord 5 Beleid Verantwoord Beleggen 6 Visie 6 Het ABP Beleid Verantwoord Beleggen 6 Beleidsimplementatie

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 5. 2. Kengetallen in 2012 7. 3. Het verantwoord beleggen 8. 4. De uitvoering van het 12 verantwoord beleggenbeleid Verslag verantwoord beleggen 2012 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. Kengetallen in 2012 7 3. Het verantwoord beleggen 8 beleid van SPW 3.1 Doel van verantwoord beleggen 8 3.2 De pijlers van het verantwoord

Nadere informatie

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VOORWOORD Vernieuwen om voorop te blijven lopen Aandacht voor mens, milieu en de manier waarop ondernemingen bestuurlijk zijn georganiseerd, speelt al jarenlang een

Nadere informatie

Verslag Verantwoord Beleggen ABP

Verslag Verantwoord Beleggen ABP Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen ABP 2011 Vanuit de deelnemer bekeken 1 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 2 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2011 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen

Nadere informatie

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 >> > ABP Verslag verantwoord beleggen 2013 1 > 4. Woord vooraf 6. 2013 in getallen 8. Beleid voor verantwoord beleggen 10. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur

Nadere informatie

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Verslag verantwoord beleggen 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2 Voorwoord In 2011 was er veel onrust op de financiële markten en moest gereageerd worden op het afnemende vertrouwen

Nadere informatie

APG Verslag Verantwoord Beleggen

APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 APG Verslag Verantwoord Beleggen APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 Inhoud Ambities vertalen in verantwoord beleggen 3 Duurzaam beleggen steeds actueler 4

Nadere informatie

Verslag Verantwoord Beleggen 2014 bpfbouw

Verslag Verantwoord Beleggen 2014 bpfbouw Verslag Verantwoord Beleggen 2014 bpfbouw bpfbouw.nl Voorwoord De keuze om verantwoord te beleggen, is een principiële. Wij willen dat bedrijven zich fatsoenlijk gedragen. Niet alleen in Nederland maar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag verantwoord beleggen SPW 2014. Voorwoord. 1. Verantwoord beleggen in cijfers. 2. Beleid voor verantwoord beleggen

Inhoudsopgave. Verslag verantwoord beleggen SPW 2014. Voorwoord. 1. Verantwoord beleggen in cijfers. 2. Beleid voor verantwoord beleggen Verslag verantwoord beleggen SPW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Verantwoord beleggen in cijfers 4 2. Beleid voor verantwoord beleggen 5 3. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009

Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009 VER ANT WOORD BELEGGEN Jaarverslag 2009 Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 1. Profiel 6 1.1 PGGM N.V. is een uitvoeringsorganisatie 7 1.2 Onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008

Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 1 Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Profiel van PGGM Investments 6 1.1 PGGM is een uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Verantwoord beleggen 2008

Verantwoord beleggen 2008 Jaarverslag Verantwoord beleggen 2008 Pensioenfonds PNO Media Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Pensioenfonds PNO Media 6 1.1 Hét pensioenfonds voor de sector media 7 2. Verantwoord beleggingsbeleid 10 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Beleid voor verantwoord beleggen 6. 3. Uitvoeringsbeleid richting ondernemingen 18. 4. Uitsluitingen van bedrijven en landen 31

Inhoudsopgave. 1. Beleid voor verantwoord beleggen 6. 3. Uitvoeringsbeleid richting ondernemingen 18. 4. Uitsluitingen van bedrijven en landen 31 2013 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 2013 in kengetallen 5 1. Beleid voor verantwoord beleggen 6 1.1 Doel van verantwoord beleggen 6 1.2 Uitgangspunten van ons beleid verantwoord beleggen 6 1.2.1 De ESG-factoren

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2009

Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1 Beleggingsjaar positief verlopen

Nadere informatie

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s Voor professionele beleggers - Zomer 2011 SRI Nieuws Inhoud 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance van de opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s 5 Rondetafelgesprek: de visie van

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

verslag verantwoord BeLeggen 2013 Mee in verandering 1

verslag verantwoord BeLeggen 2013 Mee in verandering 1 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Mee in verandering 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kengetallen 2013 7 1. Beleid voor verantwoord beleggen 9 2. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2013 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen

Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen Jaarverslag Verantwoord Beleggen Mn Fondsen 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 4 1. Verantwoord beleggen de VN principes voor verantwoord beleggen en de tien leidende beginselen van de Mn Fondsen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2009

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2009 Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2009 Expect excellence Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 2009 Duurzaam beleggen: de F&C-benadering F&C is er sterk van overtuigd dat zorgvuldig duurzaamheidsbeheer

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

PME Jaarverslag. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen PME Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen volgens PME 1) PME streeft naar een goed én verantwoord rendement. We beleggen op basis van de zogenoemde ESG-criteria:

Nadere informatie

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13

2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 2012 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-02 13 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie