Jaarverslag 2001 Bestuursverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2001 Bestuursverslag"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2001 Bestuursverslag

2 Philips heeft een transformatieproces in gang gezet dat de onderneming klaar moet maken voor de digitale wereld van de 21e eeuw. Door nauw samen te werken creëren wij innovatieve producten, toepassingen en technologieën om onze klanten te laten genieten van het beste van wat de toekomst in petto heeft. De lcd-monitor/televisie op de omslag is een van onze nieuwste en meest bijzondere beeldschermproducten. De 150MT is een geavanceerde platte monitor met alle mogelijkheden voor tv-weergave. Dit apparaat is de resultante van ons leiderschap op het gebied van trendsettende computerbeeldschermen en innovatieve televisietechnologie. Het apparaat werkt bijvoorbeeld bij tekstverwerking, internet en net als elke andere monitor. Maar in de tv-stand functioneert de 150MT als een volwaardige televisie, waar ook een dvd-speler of videorecorder op aangesloten kan worden. Dankzij de instelbare beeld-in-beeld-functie kan de gebruiker aan de computer werken en tegelijk in een apart venster televisie kijken.

3 Inhoud 02 Grafieken 03 Belangrijke gegevens 04 Voorwoord van de president 10 Profiel Lighting Leiderschap in licht Consumer Electronics Voluit digitaal Domestic Appliances and Personal Care Meer beleving Components Digitale topsystemen Semiconductors Technologie komt tot leven Medical Systems Topleverancier voor de gezondheidszorg Diversen Technologie en design Bron van innovatie Verslag over de gang van zaken van de Philips-groep Raad van bestuur Groepsraad Raad van commissarissen Preadvies van de raad van commissarissen Safe Harbor : verklaring in het kader van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 Dit document bevat bepaalde toekomstverwachtingen betreffende de financiële stand van zaken en de resultaten van de activiteiten van Philips en bepaalde hiermee verband houdende plannen en doelstellingen, met name de toekomstparagraaf in het Verslag over de gang van zaken van de Philips-groep in dit Bestuursverslag. Het ligt in de aard van dergelijke toekomstverwachtingen dat zij risico s en onzekerheden met zich meebrengen omdat zij betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen, en als zodanig afhankelijk zijn van het zich al dan niet voordoen van bepaalde omstandigheden in de toekomst. Door een aantal factoren zouden de werkelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk kunnen afwijken van de expliciet of impliciet gedane uitspraken over de verwachtingen met betrekking tot de toekomst. Dergelijke factoren zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de uitgaven van consumenten en bedrijven in belangrijke economieën, veranderingen in de smaak en voorkeur van de consument, in het uitgaveniveau voor marketing en promotie bij Philips en zijn concurrenten, in de kosten van grondstoffen en het beloningsniveau van werknemers, in toekomstige wisselkoersen en rente (vooral koerswijzigingen van de euro en de Amerikaanse dollar kunnen van wezenlijke invloed zijn op de resultaten), wijzigingen in belastingtarieven, toekomstige bedrijfsfusies, overnames of afstotingen en de snelheid van technische veranderingen. De in dit verslag genoemde ramingen van marktaandelen zijn, behalve op schattingen van het management, gebaseerd op externe bronnen zoals gespecialiseerde instituten, vertegenwoordigende organisaties in het bedrijfsleven, detailhandelonderzoeken, etc Beknopte financiële informatie Inleiding Accountantsverklaring Grondslagen van de jaarrekening Verkorte winst- en verliesrekening van de Philips-groep Verkorte balans van de Philips-groep Verkort kasstroomoverzicht van de Philips-groep Acht jaren Philips-groep Informatie voor aandeelhouders/enige belangrijke data/uitkering aan aandeelhouders Dit bestuursverslag vormt samen met de afzonderlijke jaarrekening en analyse het volledige jaarverslag over 2001 van Koninklijke Philips Electronics N.V. Dit bestuursverslag bevat een samenvatting van de Operationele en financiële analyse en vooruitzichten, getiteld Verslag over de gang van zaken van de Philips-groep. De beknopte financiële informatie in dit bestuursverslag is afgeleid van de volledige jaarrekening van de Philips-groep inclusief toelichting. De bijbehorende afzonderlijke jaarrekening en analyse bevat tevens aanvullende financiële gegevens en verdere statutaire en overige informatie.voor een volledig inzicht in de resultaten van de Philips-groep en de stand van zaken dienen beide uitgaven geraadpleegd te worden. 1

4 Grafieken Omzet Bedrijfsresultaat in miljarden euro's % groei in miljoenen euro's ,7 30,5 31,5 37,9 32, % % % % % Omzet per sector Nettoresultaat % per sector % wijziging t.o.v in miljoenen euro's 13 % 15 % 6 % 16 % Lighting -15 DAP Medical Systems 1 Consumer Electronics 6 Components Semiconductors % 7 % 34 % -33 Diversen -15 Totaal Koersverloop in de afgelopen 5 jaar: Philips, S&P 100, Soxx Kasstroom uit operationele activiteiten basis 100 = 2 januari, 1997 Philips S&P 100 Soxx in miljoenen euro's jan 97 jan 98 jan 99 jan 00 jan 01 jan

5 Belangrijke gegevens alle bedragen in miljoenen euro s tenzij anders vermeld Omzet Bedrijfsresultaat In % van de omzet In % van het nettobedrijfskapitaal (RONA) Nettoresultaat Per gewoon aandeel - basis ,2-9, , ,3 35, ,31 Dividenduitkering per gewoon aandeel (uit de winst van voorgaand jaar) Kasstroom vóór financieringsactiviteiten Eigen vermogen Per gewoon aandeel 0, ,48 0, ,93 Nettorentedragende schulden : groepsvermogen 27:73 12:88 Exclusief bijzondere posten*: Bedrijfsresultaat In % van de omzet In % van het nettobedrijfskapitaal (RONA) Nettoresultaat Per gewoon aandeel - basis ,4-0, , ,5 26, ,16 * De bijzondere posten houden verband met inkomsten en uitgaven uit de normale bedrijfsuitoefening, die vanwege de omvang of het karakter daarvan afzonderlijk vermeld worden om een beter inzicht te verschaffen in het onderliggende resultaat over het boekjaar. Bedoeld zijn posten zoals herstructureringslasten, bijzondere waardeverminderingen, overname-gerelateerde lasten en aanzienlijke baten en lasten voortvloeiend uit de verkoop van bedrijfsactiviteiten of deelnemingen. 3

6 Voorwoord van de president 4

7 Geachte aandeelhouder, Philips had het in 2001 zwaar te verduren. De onderneming had te lijden onder de algemene economische teruggang die zich in eerste instantie voordeed in de internetsector, en zich vervolgens deed voelen in een groot deel van de technologiesector, met name in de mobiele telecommunicatie en de computerindustrie. De conjunctuur ging verder omlaag als gevolg van de dramatische gebeurtenissen van 11 september in de Verenigde Staten. Drie van onze productdivisies werden zwaar getroffen door de economische malaise: Semiconductors, Components en Consumer Electronics. Daarbij ondervonden Semiconductors en Components veel hinder van de stagnerende markten, juist omdat zij onderdelen leveren aan veel grote fabrikanten van mobiele telefoons en leveranciers van computerapparatuur. Onze andere productdivisies, Lighting, Domestic Appliances and Personal Care (DAP) en Medical Systems, leden over het geheel genomen slechts marginaal onder de economische situatie, en zetten bemoedigende resultaten neer. DAP boekte zelfs een recordresultaat, wat vóór aftrek van bijzondere overname-gerelateerde lasten ook voor Medical Systems gold. De concernomzet daalde in totaal met 15%, wat er mede toe leidde dat het nettoverlies op EUR miljoen uitkwam. In dit cijfer zijn speciale lasten van EUR miljoen en baten van EUR 311 miljoen verwerkt. Exclusief deze posten bedroeg het verlies per saldo EUR 908 miljoen. Dit resultaat is daarom ook teleurstellend omdat het behalve aan ongunstige economische omstandigheden eveneens te wijten is aan problemen in de bedrijfsvoering in sommige delen van de organisatie. Met name de introductie van nieuwe producten en het beheersen van de goederenstroom laten te wensen over een duidelijke indicatie voor de weg die wij nog hebben te gaan. Positief is het feit dat onze operationele kasstroom, ondanks het nettoverlies, op EUR 1,2 miljard uitkwam. Dit is onder meer te danken aan stringent beheer van het werkkapitaal en een sterke daling van de voorraden. Bemoedigend was daarnaast het verloop van onze aandelenkoers. In het begin van het jaar daalde de koers van het Philips-aandeel, wat ook bij andere technologiefondsen het geval was. Vervolgens werd de koers in de tweede helft van september bijzonder negatief beïnvloed. De aandelenkoers heeft zich sindsdien duidelijk hersteld, en over het jaar genomen in vergelijking met de concurrentie goed gepresteerd. Ook over een langere periode van twee of drie jaar heeft het Philips-aandeel ten opzichte van branchegenoten goed gepresteerd. Tijdige maatregelen Nog voordat de economie begon af te zwakken, had Philips al maatregelen genomen om een aantal dringende, korte-termijnzaken (zoals bedrijfsonderdelen die onvoldoende presteren) aan te pakken en een fundament te leggen voor duurzame groei op langere termijn. Wij hebben in het begin van het jaar actie ondernomen om kosten te besparen, voorraden te reduceren en uitgaven te beperken. Daarnaast hebben wij 5

8 ingegrepen bij het verlieslijdende Philips Consumer Communications (PCC), fabrikant van mobiele telefoons. De fabricage en een deel van de onderzoeksactiviteiten van PCC zijn overgedragen aan een samenwerkingsverband met China Electronics Corporation (CEC). Deze overdracht houdt in dat wij mobiele telefoons onder eigen naam blijven verkopen, en tegelijkertijd kunnen profiteren van lagere (grotendeels variabele) kosten, minder eigen activa en aanzienlijk minder risico. Ook bij Digital Networks werden corrigerende maatregelen genomen. Dit bedrijfsonderdeel, leverancier van onder meer settop-boxen, heeft in de Verenigde Staten bijvoorbeeld het aantal verschillende technologieplatforms verminderd, en geeft winstgevendheid nu voorrang boven marktaandeel. Bij Semiconductors en Components is de bezetting aangepast aan de verminderde vraag, en zijn verschillende oudere, minder efficiënte productielijnen gesloten. Aangezien de economische malaise op veel van onze markten aanhield, hebben wij verdere actie ondernomen om 25% (EUR 300 miljoen) op overheadkosten te besparen. Dit willen wij niet alleen bereiken door minder uit te geven aan bijvoorbeeld advisering en sponsoring, maar vooral ook door onze manier van werken te veranderen, dat wil zeggen: bureaucratie tegengaan en interne middelen beter benutten. De harde feiten Het zou te gemakkelijk zijn alle problemen aan de economische situatie toe te schrijven. Ondanks de uitstekende gang van zaken in 2000, kwamen er toen al problemen bovendrijven. Sommige processen voldoen niet aan gestelde eisen, onze gefragmenteerde organisatie gaat gebukt onder te hoge infrastructuur- en overheadkosten, en er is nog altijd een groot aantal bedrijfsonderdelen met te weinig groei en te lage marges. Over de hele activiteitenportefeuille genomen, is dit aantal onaanvaardbaar hoog. Zo zijn de prestaties van Consumer Electronics (CE), dat ongeveer één derde van de concernomzet voor zijn rekening neemt, al enige jaren onder de maat. Sommige onderdelen van CE doen het goed en hebben een sterke marktpositie, vooral in Europa. Bij andere daarentegen met name in de Verenigde Staten zijn structurele veranderingen noodzakelijk. En daar zijn wij mee bezig. Wij hebben in de Verenigde Staten ons productenaanbod herzien, een nieuw managementteam geïnstalleerd en productieactiviteiten verplaatst om de kosten te reduceren. In de consumentenelektronica zijn innovatie, nauwe relaties met de klant, een sterke merknaam, en efficiënte distributie- en verkoopkanalen bepalend voor succes. Daarom legt Consumer Electronics zich toe op het versterken van een klanten marktgerichte werkwijze. Op vitale terreinen wordt het technologisch leiderschap van CE versterkt door effectief samen te werken met de divisies Semiconductors en Components. Bij bepaalde productieactiviteiten die geen meerwaarde kunnen creëren, laten wij dit door anderen doen en zullen wij activiteiten uitbesteden. In de loop van het jaar hebben wij bijvoorbeeld de fabricage van videorecorders uitbesteed aan het Japanse Funai Electric en, zoals eerder vermeld, de productie van mobiele telefoons overgedragen aan CEC. Ook hebben wij onze beeldbuisactiviteiten 6

9 samengevoegd met die van het Zuid-Koreaanse LG Electronics. Hoewel beeldbuizen nog jarenlang veel inkomsten kunnen genereren de joint venture heeft op dit terrein een bijzonder sterke marktpositie hebben nieuwere beeldschermtechnologieën zoals lcd toch de toekomst. Door de productie van volwassen producten uit te besteden en samenwerking met andere ondernemingen te bevorderen, kunnen wij profiteren van de resterende groei en hoge volumes om daarnaast nieuwe, baanbrekende technologieën en producten te ontwikkelen die uitzicht bieden op beduidend hogere marges. Strategie In 2001 gingen wij verder met de fundamentele herziening van Philips strategie, merkpositionering en ondernemingswaarden. Dit moet leiden tot een organisatie die veel dynamischer en klantgerichter is waarin alle geledingen samenwerken om het technologische arsenaal, het potentieel op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, de marktposities en de mondiale operationele reikwijdte optimaal te benutten. Gezien de groeiende vraag naar amusement, informatie en communicatie moet een succesvolle strategie voor digitale elektronica gericht zijn op drie hoofdtrends: digitalisering, convergentie en internet. Wij hebben een ideale uitgangspositie om in het digitale internettijdperk de toon te zetten, net zoals wij dat een eeuw geleden deden aan het begin van het elektronische tijdperk. Philips heeft daarvoor alles in huis: optische registratie opnemen en herschrijven op dvd; digitale video met ons Nexperia-platform; innovatieve technologieën zoals Bluetooth, die draadloze communicatie mogelijk maken met apparaten en netwerken, inclusief internet; beeldschermtechnologieën en -toepassingen, waaronder geïntegreerde schakelingen voor éénchip-tv, lcd-tv, projectie-tv, beeldschermpjes op basis van liquid crystal on silicon, polymer light-emitting displays (led s) en flexibele beeldschermen. De technologie voor onze ambitieuze groeidoelstelling is dan ook grotendeels voorhanden wij moeten alleen nog aantonen dat wij ook het ondernemerschap en de slagvaardigheid bezitten om dit fantastische potentieel te exploiteren. Marketing en naamsbekendheid In het verleden zijn wij er meerdere keren niet in geslaagd om de vruchten te plukken van vroegtijdige investeringen in technologie. In marketing zijn wij op tal van terreinen een tijd lang tekortgeschoten. Daarom hebben wij maatregelen genomen om de functie van marketing in de hele organisatie op te waarderen, onder meer door bij de belangrijkste divisies een chief marketing officer aan te stellen. Daarnaast gaan wij de eenduidigheid van het Philips-merk verder vergroten, zodat kopers en gebruikers van onze producten deze duidelijk als de onze herkennen. Het is een kwestie van vormgeving, van samenhang in de uitstraling van onze producten, waarmee wij laten zien dat wij begrijpen wat de consument van technologie verwacht. Voor dit doel gaat er in het eerste kwartaal van 2002 een nieuw programma van start waarin het Philips-merk duidelijk wordt gepositioneerd. 7

10 Kracht door samenwerking Willen wij in dit digitale tijdperk in technologisch opzicht de toon zetten, dan zullen onze productdivisies nauwer moeten samenwerken. Technologieën convergeren, en de consument ziet geen onderscheid meer tussen technologie die in huis, op het werk of onderweg gebruikt wordt. Technologie is gewoon bedoeld voor mensen. Onze divisies zijn historisch gegroeid op basis van afzonderlijke technologieën. De grenzen daartussen zijn in deze tijd niet meer zo relevant die zijn eerder een remmende factor dan een stimulans om efficiënter te werken. Onze productdivisies hebben veel gezamenlijke belangen. Zo is de vaste-stoftechnologie van Lighting nauw verbonden met de beeldschermactiviteiten van Components. Sommige medische apparaten zijn consumentenartikelen geworden door de relatie tussen Medical Systems en Personal Care. En voor de liquid crystal on siliconprojectietechnologie zijn producten van Semiconductors, Components en Lighting nodig. Net zoals ondernemingen het steeds noodzakelijker achten om allianties en samenwerkingsverbanden aan te gaan, zo moeten wij effectievere netwerken en relaties binnen de organisatie aanknopen. Mensen bij elkaar brengen, daar gaat het om. Een schoolvoorbeeld daarvan is de introductie van de dvd-recorder, jongstleden augustus. Dankzij de voortreffelijke onderlinge samenwerking, konden wij dit apparaat zes maanden eerder dan gepland op de markt brengen. Bovendien waren wij de concurrentie voor, en dat was zeker zo belangrijk. Op die weg moeten wij verder: samenwerken, ervaringen en middelen uitwisselen, en optimaal profiteren van de kansen die de toekomst biedt. Met het oog op de toekomst Hoe zal Philips zich de komende jaren verder ontwikkelen? Naar mijn overtuiging vormen Research, Semiconductors, Components en de digitale onderdelen van Consumer Electronics de technologische motor die snelle groei mogelijk maakt. Dankzij het overnameprogramma van Medical Systems, waarin wij vele miljarden hebben geïnvesteerd, is deze divisie uitgegroeid tot een hightechspeler van wereldformaat. Door in 2001 de Healthcare Solutions Group van Agilent en de medische tak van Marconi over te nemen, is Medical Systems nu nummer 2 in medische digitale beeldvorming. Verdere groei willen wij bereiken door onze serviceactiviteiten en onze medische zorg-op-afstand te versterken. Rond deze kern bevinden zich Lighting en DAP winstmakers die grotendeels op een volwassen markt opereren en daardoor minder conjunctuurgevoelig zijn. Voor Lighting, dat op zijn terrein toonaangevend is, liggen er nieuwe groeimogelijkheden in innovatieve technologieën, zoals vaste-stofverlichting (led s) en verlichtingselektronica. Bij DAP ten slotte zal de groei hoofdzakelijk van scheerapparaten en producten voor gebitsverzorging afkomstig zijn. Wij willen als onderneming gerichter waarde scheppen, onder meer via gezamenlijke technologie- en marketingprogramma s waar meerdere divisies bij betrokken zijn. Door middel van toonaangevende producten en marktleiderschap blijven wij duurzame winstgroei en maximale aandeelhouderswaarde nastreven. Om van Philips een snelgroeiend, hoogwaardig technologiebedrijf te maken, houden wij 8

11 onverminderd vast aan de financiële doelen voor de middellange termijn: een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 10%, een jaarlijkse groei van de winst per aandeel van gemiddeld 15%, een bedrijfsresultaat van meer dan 10% van de omzet, en een positieve kasstroom. The Philips Way: zo werken wij Willen wij deze doelstelling waarmaken, dan zullen wij als één bedrijf gericht en gemotiveerd moeten samenwerken op basis van een gemeenschappelijke visie. Hernieuwde toewijding aan onze waarden al meer dan een eeuw de grondslag voor het baanbrekende werk van Philips heeft eveneens prioriteit bij het exploiteren van de rijkdom die wij in huis hebben. Daarom hebben wij besloten onze ondernemingswaarden opnieuw te verwoorden: Delight customers, Deliver on commitments, Develop people, Depend on each other. Deze waarden zullen in het eerste kwartaal van 2002 geïntroduceerd worden. Samen met het merkenbeleid zijn zij in belangrijke mate gezichtsbepalend voor het Philips van de 21e eeuw en het antwoord op de vragen: waar staat de onderneming voor, wat is haar visie en hoe krijgt die visie gestalte? Flexibiliteit en snelheid zijn andere sleutelfactoren. Om die verder te ontwikkelen, gaan wij door met de implementatie van ons kwaliteitsprogramma Business Excellence through Speed and Teamwork (BEST). Het BEST-programma is bedoeld om managers van alle bedrijfsonderdelen de kans te geven van elkaar te leren. Zo wordt gewerkt aan processen van absolute wereldklasse, met teamwork en samenhang als speerpunten. Tot slot Op persoonlijke titel zou ik John Whybrow mijn collega in de raad van bestuur, die dit jaar met pensioen gaat willen bedanken voor hetgeen hij dertig jaar lang voor de onderneming heeft betekend. Ik wens hem het allerbeste voor de toekomst. Ten slotte wil ik onze aandeelhouders bedanken voor het vertrouwen dat zij in het afgelopen moeilijke jaar in Philips hebben getoond. Ik kan u verzekeren dat wij in de raad van bestuur er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat Philips in de 21e eeuw zijn faam als innovatieve onderneming waar zal maken, en in het digitale tijdperk een rol van betekenis zal spelen. Daarbij weet ik mij gesteund door ons personeel, dat in het verleden al zo vaak heeft aangetoond over de toewijding en inzet te beschikken om de belofte van de toekomst in te lossen. Gerard Kleisterlee, president 9

12 Profiel 2002 De basis voor dit dynamische concern werd gelegd in 1891, toen Gerard Philips in Eindhoven een onderneming oprichtte met als doel "het fabriceeren van gloeilampen en andere elektrotechnische artikelen". Gerard en zijn broer Anton waren succesvolle ondernemers, omdat zij voor innovaties zorgden die de kwaliteit van leven van klanten en werknemers verbeterden. De onderneming richtte zich in het begin vooral op de productie van kooldraadlampen. Rond de eeuwwisseling was Philips al een van de grootste producenten van kooldraadlampen in Europa. De ontwikkeling van nieuwe verlichtingstechnieken zorgde voor gestage groei, wat in 1914 leidde tot de oprichting van een natuurkundig laboratorium. Philips begon zijn innovaties al vroeg te beschermen door middel van octrooien, bijvoorbeeld voor röntgen- en radiotechniek. Dit betekende een eerste stap in de richting van productdiversificatie. Philips bracht in 1918 een medische röntgenbuis op de markt en speelde in 1925 een actieve rol bij de eerste experimenten met televisie. De onderneming begon in 1927 met de productie van radio s, waarvan er rond 1932 al één miljoen waren verkocht. Zo ontstond een traditie om zinvolle technologische innovaties op het juiste moment op de markt te brengen. Met de vasthoudendheid, nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht van een echte pionier bleef het concern baanbrekend werk verrichten. Zo vond Alle TL -lampen die Philips jaarlijks maakt, hebben bij elkaar een lengte van meer dan zes keer de omtrek van de aarde. Philips introduceerde de eerste meerkanaals-superaudio-cd-speler ter wereld. In de spaceshuttle van NASA worden lcd-schermen van Philips gebruikt. Lighting Lamps Luminaires Lighting Electronics Automotive & Special Lighting Consumer Electronics Mainstream CE Digital Networks Consumer Communications Licenses Domestic Appliances and Personal Care Male Shaving & Grooming Body Beauty & Health Oral Healthcare Food & Beverage Home Environment Care 10

13 Philips de roterende scheerkop uit, wat leidde tot de ontwikkeling van de Philishave. Ook werd toen de basis gelegd voor grensverleggend werk op het gebied van transistors en geïntegreerde schakelingen. De stroom aantrekkelijke, nieuwe producten en ideeën hield aan: in 1963 de compactaudiocassette en later de spaarlamp. Philips was ook verantwoordelijk voor zeer belangrijke doorbraken in de verwerking, opslag en overdracht van beeld, geluid en gegevens. Dit mondde onder andere uit in de optische disk LaserVision, de compactdisc en optische telecommunicatiesystemen. De snelle, brede acceptatie van de dvd opvolger van de cd bewijst eens te meer hoe belangrijk het is dat een onderneming begrijpt hoe mensen techniek beleven. Mensen komen vaak zonder het zich te realiseren bijna iedere seconde met techniek in aanraking. Alleen als wij oog hebben voor de manier waarop de interactie tussen mens en technologie plaatsvindt, kunnen wij de beleving daarvan verrijken. In deze tijd, waarin de digitale revolutie in volle gang is, moeten wij ons oor bij de consument te luister leggen en leerervaring opdoen. Dan kunnen wij de producten en systemen ontwikkelen die de klant van morgen enthousiast maken.tegelijkertijd moeten we ons voortdurend bewust zijn van de sociale, milieutechnische en economische gevolgen van onze keuzes. Meer dan 50% van alle kleurentelevisies bevat een of meer chips van Philips Semiconductors. Meer dan de helft van alle cardiologische röntgenonderzoeken wordt met apparatuur van Philips uitgevoerd. Philips Research levert dagelijks vier nieuwe octrooien. Components Optical Storage Mobile Display Systems Emerging Electronic Solutions Connectivity Semiconductors Discretes & Multimarket ICs Digital Consumer Systems Display Solutions Mainstream Consumer Systems Mobile Consumer Systems Mobile Communications Networking Identification Emerging Businesses Medical Systems X-Ray Equipment Computed Tomography Magnetic Resonance Ultrasound Nuclear Medicine Imaging IT Healthcare Services MedQuist 11

14 Lighting Leiderschap in licht Philips Lighting is wereldwijd nummer 1 in verlichting. De pijlers onder deze sterke positie zijn leiderschap in innovatie, doorlopende kostenbeheersing en efficiencyverbetering, en vastberadenheid om nieuwe zakelijke kansen te benutten voor onze bedrijfsonderdelen Lamps, Luminaires, Lighting Electronics en Automotive & Special Lighting. Groei wordt in belangrijke mate gestimuleerd door innovatieve producten te ontwikkelen op basis van technologische doorbraken, door de mogelijkheden in opkomende markten aan te grijpen, en door onze grote marketingexpertise te benutten met het oog op waardecreatie. De divisie heeft in Europa, Noord- Amerika, Latijns-Amerika en Asia Pacific circa medewerkers in dienst. Als innovatieve voorkeurleverancier van creatieve en economische verlichtingsoplossingen, wil Philips Lighting in de verlichtingsindustrie de toon aangeven. Uitgekiende marketing en verbeterde klantenservice zijn samen met innovatie de hoekstenen waarop wij verder bouwen. Behalve op innovatieve producten, blijven wij ons richten op innovatieve manieren van zakendoen. Als pionier op het gebied van e-business, heeft Philips Lighting nu zowel aan de verkoop- als de inkoopkant volledig geïntegreerde activiteiten; informatie over onze producten wordt via websites en e-catalogs aangeboden.wij hebben over de hele wereld extranetten opgezet voor orderontvangst en orderstatus.verder spelen wij in samenwerking met partners een vooraanstaande rol bij het ontwikkelen van e-markten. 12

15 De voordelen van innovatie De voornaamste groeigebieden voor de groep Lamps (lampen), ons grootste bedrijfsonderdeel, zijn de dunne T5-fluorescentiebuizen (16 mm doorsnede), de halogeenlampen en de hogedrukontladingslampen vooral de Mastercolor CDM. Bij deze laatste treedt geen kleurvariatie op zoals bij gewone metaalhalogeenlampen het geval is. Ze gaan bovendien veel langer mee waardoor de onderhoudskosten afnemen. Bij de groep Luminaires (armaturen) hebben wij op krachtige wijze veranderingen doorgevoerd ter verbetering van de efficiency en winstgevendheid. Wij hebben veel nieuwe producten geïntroduceerd, ook producten die de stad mooier en veiliger maken. Dankzij de introductie van onze New Metronomis-reeks, beschikken verlichtingsontwerpers, architecten en planologen nu over alle middelen om een stad te verlichten. Nachtelijke schoonheid Door toepassing van ruim vijfhonderd energiebesparende lichtbronnen, is de schoonheid van het paleis van Versailles s nachts permanent te bewonderen. En dat is voor het eerst sinds de voltooiing in Het paleis behoort tot s werelds beroemdste toeristische attracties die Philips van verlichting heeft voorzien. Andere bouwwerken zijn de Tower Bridge in Londen, de Taj Mahal, de Eiffeltoren en de sfinx bij Giza in Egypte. Lamp gaat even lang mee als auto Onze HiPerVision-lamp gaat even lang mee als de auto zelf. Dankzij de geringe afmetingen van deze signaallamp hebben autodesigners ook meer ontwerpvrijheid, en kan de autobezitter over meer kofferruimte beschikken. Daimler Chrysler, de autofabrikant die als partner van Philips vanaf het eerste begin bij de ontwikkeling van de HiPerVision-lamp betrokken was, past die toe bij de nieuwe Mercedes E-klasse. Bij tests van Mercedes over een afstand van meer dan km heeft de lamp zich bewezen door geen enkel defect te vertonen. Deze afstand staat gelijk aan twaalf keer de levensduur van een conventionele signaallamp. 13

16 Lighting Meer rendement dankzij elektronica In het segment Lighting Electronics (verlichtingselektronica) hebben wij de nieuwe, mondiale business unit Special Lighting Electronics opgezet. Wij zijn hiertoe overgegaan met het oog op de vele mogelijkheden van onze technologie in termen van energiebesparing, miniaturisatie, meer vermogen en flexibiliteit, en kostenbesparing. De nieuwe business unit houdt zich bezig met elektronica voor Ultra High Performance-lampen (UHP), led-verlichting, autolampen en solaire toepassingen. Door de overname van activiteiten op het gebied van (fluorescentie-)voorschakelapparaten van het Mexicaanse bedrijf Lumisistemas en van het Braziliaanse Helfont hebben wij onze leidende positie op deze markten geconsolideerd. De introductie van het ekyoto-voorschakelapparaat in Europa biedt een aantrekkelijk, economisch alternatief voor het elektromagnetische voorschakelapparaat. Dit nieuwe apparaat verbruikt veel minder energie en is daardoor milieuvriendelijker. Beter zicht op de weg Bij Automotive (autolampen) is de snelle groei te danken aan onze comfort- en veiligheidverhogende innovaties. Zo werpt de nieuwe VisionPlus-koplamp maar liefst vijftig procent meer licht op de weg. In 2001 hebben wij onze tien miljoenste xenon-lamp gemaakt. Onderzoek in de Verenigde Staten heeft aangetoond dat de xenon-lamp de veiligheid op de weg aanzienlijk verhoogt. De groep Special Lighting blijft zich richten op nieuwe toepassingen met mogelijkheden voor tweecijferige groei. Hierbij gaat het om toepassingen als digitale dataprojectie (een segment waarin wij met onze UHP-lamp nummer 1 zijn), theaterverlichting, infraroodlampen voor industrieel gebruik, en ultraviolet licht voor solaria en het desinfecteren van lucht en water. Onlangs zijn wij een joint venture aangegaan met het Fraunhofer Instituut in Aken. De samenwerking richt zich op de ontwikkeling van extreem-uvlichtbronnen voor nieuwe fotolithografische apparatuur ten behoeve van de halfgeleiderindustrie. 14 Een reuzensprong LumiLeds Lighting is onze joint venture met Agilent Technologies op het gebied van light emitting diodes (led s). De toepassing van deze producten varieert van auto- en verkeersverlichting tot reclame- en contourverlichting. Er komen nieuwe toepassingen voor lcdachtergrondverlichting, aangezien deze technologie een snelle ontwikkeling doormaakt. De nieuwe Luxeon-led-technologie kreeg bij de introductie een enthousiast onthaal. Luxeonled s gaan honderd keer zo lang mee en zijn vier keer zo efficiënt als gewone gloeilampbronnen.

17 New Metronomis In 1998 lanceerde Philips de Metronomis-reeks: architectonische armaturen voor straatverlichting. Gezien het succes van deze reeks, is het concern nu gestart met de tweede fase van het Metronomis-programma. De nieuwe armaturen vormen samen een duidelijk, esthetisch familieconcept met optimale lichttechniek. Daarmee wordt het toepassingsgebied van de Metronomis-reeks naar vrijwel elke architectonische context uitgebreid. Zo helder als de zon Projectietechniek is een zeer belangrijke beeldschermtechniek geworden, niet alleen voor dataprojectors maar ook voor thuisbioscoopsystemen.technische doorbraken op het terrein van beeldschermen en projectielampen hebben daarbij een sleutelrol gespeeld. De UHP-lamp waarvan de helderheid die van de zon evenaart is een gepatenteerde uitvinding van Philips, die ervoor heeft gezorgd dat Philips Lighting marktleider op het gebied van projectielampen is. De UHP-technologie werd in nauwe samenwerking met onder meer Philips Research en Philips Creative Display Solutions ontwikkeld. Dankzij deze technologie is de vergaderomgeving totaal veranderd: in plaats van logge overheadprojectors staan er nu draagbare multimediaprojectors die interactieve presentaties met bewegende beelden mogelijk maken. Verder wordt met inbreng van externe partners samengewerkt aan betaalbare thuisbioscoopsystemen met een kristalhelder beeld. Hierbij worden bijvoorbeeld polysiliciumlcd s of liquid crystal on silicontechnologie van Philips Components toegepast. Onderzoek en samenwerking met interne en externe partners hebben ertoe geleid dat de lichtopbrengst van deze systemen met een factor tien is gestegen, terwijl de afmetingen en het gewicht met een factor tien zijn gedaald, en dat in nog geen zes jaar tijd. 15

18 Consumer Electronics Voluit digitaal 16 Als nummer 3 van de wereld op het gebied van consumentenelektronica, richt Philips Mainstream Consumer Electronics zich op drie belangrijke terreinen: digitale beeldschermen, digitale registratie en weergave, en (draadloze) connectiviteit en internet. Ultimo 2001 had Philips Mainstream Consumer Electronics circa mensen in dienst. PixelPlus Digitale tv-uitzendingen, dvd-films, spelletjes en interactieve diensten stellen hoge eisen aan de weergavekwaliteit van conventionele televisietechnieken. Dankzij de grote expertise op het gebied van digitale signaalverwerking, introduceert Philips nu PixelPlus. Deze techniek maakt bij bewegend en stilstaand beeld een ongeëvenaarde detaillering, scherpte en resolutie mogelijk zónder zichtbare lijnen. In 2002 wordt een schitterende nieuwe reeks designtoestellen van Philips uitgerust met PixelPlus. Gezien de groeikansen voor digitale toepassingen op genoemde terreinen, blijven wij ons toeleggen op de overgang van analoog naar digitaal. Dit blijkt wel uit de samenstelling van en veranderingen in ons productassortiment. Zo bewijst de in 2001 geïntroduceerde dvdrecorder dat Philips volledig achter digitale registratie staat. En daarmee leggen wij een solide fundament voor de toekomst. Wat betreft analoge toepassingen, richten wij ons op maximale winstgevendheid door het gebruik van eigen middelen te verminderen (en dus meer uit te besteden), de diversiteit in ons productenpakket te beperken en de ontwikkelingskosten te verlagen. Nu de markt voor analoge videorecorders bijvoorbeeld volwassen geworden is, hebben wij besloten de productie ervan uit te besteden aan het Japanse Funai Electric Company, Ltd en ons te concentreren op de marketing en verkoop van deze apparaten. Philips is toonaangevend als het gaat om televisie, pcmonitoren, cd, audio en dvd-spelers. Dit is te danken aan onze lifestyle-producten, waarbij design en gebruiksgemak een hoofdrol spelen. Ons productenaanbod kan alleen op de wensen van de klant worden afgestemd als wij naar de consument luisteren, diens behoeften in kaart brengen en die technologie toepassen die daar het best op inspeelt. Digitale beeldschermen Bij beeldschermen ligt de nadruk op de kijkervaring in het algemeen: vlak, dun en breed zijn de trend, met een duidelijk accent op beeldkwaliteit en design.tegelijkertijd liggen nieuwe technologieën in het verschiet.wij werken hard aan de zogeheten PixelPlus-techniek, waarmee wij de beeldresolutie van een conventionele televisie kunnen verdubbelen, en die een doorbraak in beeldkwaliteit betekent. Het resultaat: een haarscherp beeld en veel meer kijkgenot. In 2000 hebben wij LightFrame geïntroduceerd, een Philips-techniek die video en foto s met televisiekwaliteit op een computermonitor weergeeft. Door de combinatie van monitorhardware en computersoftware ontstaat een helderder en scherper beeld.

19 De door de EISA bekroonde Philips Flat TV met een beeldformaat van 32 inch In de loop van 2001 hebben wij deze techniek zodanig verbeterd dat de beeldkwaliteit bij internettoepassing aanzienlijk is toegenomen. Zelf dvd s opnemen Op het eerste gezicht is er niet veel verschil tussen de nieuwe DVD-R1000 van Philips en een gewone dvd-speler. Er is eigenlijk maar één, zij het niet onbelangrijk verschil: de opnameknop. Daarmee heeft de gebruiker het nu voor het zeggen. De DVD-R1000 maakt het mogelijk van de digitale videokwaliteit van voorbespeelde dvd s of zelfgemaakte dvd-opnamen te genieten. Digitaal opnemen Na de succesvolle introductie van de cdaudiorecorder, is de lancering van de dvd-recorder de volgende belangrijke digitale stap. Onze dvdvideospeler, die enthousiast werd onthaald, miste eigenlijk maar één ding: een opnameknop. Opnamen die met onze dvd-recorder zijn gemaakt, kunnen afgespeeld worden op vrijwel alle dvd-spelers die momenteel op de markt zijn. Met onze nieuwe dvddrive kan de consument via de pc gegevens op dvd vastleggen en bewerken. Bovendien is de drive geschikt voor het afspelen van dvd s die met andere consumentenapparatuur zijn gemaakt. In 2001 hebben wij ook onze eerste meerkanaalsspeler voor superaudio-cd s (sacd s) geïntroduceerd. Deze sacd-speler levert de beste geluidskwaliteit die momenteel verkrijgbaar is. 17

20 Consumer Electronics Aan het einde van 2001 waren er ongeveer 600 sacd-titels te koop, waaronder een groeiend aantal meerkanaals-cd s. Voor al deze technieken hebben wij een uitgebreid licentieprogramma. Dat stelt ons en de partners met wie wij samenwerken in staat standaards te bepalen, nieuwe markten te creëren en aanzienlijke inkomsten te genereren. 18 Connectiviteit, convergentie en internet Nu steeds meer apparaten op internet kunnen worden aangesloten, verwacht Philips dat het web, net als andere voorzieningen in huis, permanent gebruiksklaar en toegankelijk wordt. De introductie van onze internetradio FW-i1000 in de Verenigde Staten heeft deze ontwikkeling dichterbij gebracht. De FW-i1000 kan via een breedbandinternetaansluiting duizenden radiozenders ontvangen. De populariteit van de mp3-cd blijft groeien.als het om digitale opslagruimte gaat, heeft geen enkel formaat zo n lage kostprijs per megabyte als het mp3-cd-formaat.wij hebben dit jaar een hele familie mp3-cd-spelers samengesteld, waaronder de kleine expanium, die geschikt is voor cd s van 8 cm en daardoor in een broekzak past.verder kwamen wij met nieuwe draagbare apparaten, hifi-minisystemen en cd-recorders die allemaal geschikt zijn voor mp3-weergave. E-marketing In 2001 hebben wij in samenwerking met Philips Domestic Appliances and Personal Care een e-marketingplatform opgezet. De invoering hiervan zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2002 voltooid zijn. In de landen waar Philips actief is, gebeurt dit in de eigen taal. Deze gemeenschappelijke infrastructuur zal worden ingezet ter ondersteuning en verbetering van de klantenrelatiemarketing, de klantenservice en de orderverwerking van onze dealers. Onze commerciële on-lineactiviteiten hebben een enorme impuls gekregen door de strategische samenwerking met America Online / Time Warner, het grootste mediaconglomeraat ter wereld. De samenwerking werd in juli 2001 bekendgemaakt en Nieuwe producten In 2001 hebben wij nieuwe gsm-modellen voor de en Fisio-reeks geïntroduceerd. Doordat onze Xenium-telefoons, bestemd voor het duurderde segment, in China uitstekend presteerden, konden wij profiteren van de snelgroeiende markt in Asia Pacific. Met DECT-telefoons (digitale, draadloze huistelefoons) bleven wij nummer 2 in Europa, dankzij een evenwichtig en gedifferentieerd productenaanbod. In 2001 hebben wij met de Onis 200 en de Kala 200 aantrekkelijke nieuwe toestellen op de markt gebracht. omvat marketing en technologie. AOL brengt daarbij zijn expertise in op het gebied van interactieve marketing, evenals het grote bereik van zijn vele internationale media, terwijl wij de kracht van het Philips-merk inzetten om gezamenlijk producten en diensten te ontwikkelen op het gebied van on-line-informatie en amusement. De eerste vruchten van deze relatie werden in het laatste kwartaal van het jaar al zichtbaar met de introductie van AOL-diensten die winkelen op internet gemakkelijker en leuker moeten maken. Heroriëntatie bij mobiele telefoons Strategische heroriëntatie op het gebied van mobiele telefonie heeft er in 2001 toe geleid dat een einde is gemaakt aan de activiteiten van Philips Consumer Communications (PCC) als onafhankelijke fabrikant van mobiele telefoons. Dit had met name in Frankrijk een belangrijke herstructurering tot gevolg. Een deel van de onderzoeksactiviteiten van PCC en een deel van de fabricage worden ondergebracht in samenwerkingsverbanden met China Electronics Corporation (CEC). Philips heeft een minderheidsbelang in de fabricage-joint venture die een groter aantal klanten zal bedienen volgens het

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Jaarrekening en analyse

Jaarverslag 2001 Jaarrekening en analyse Jaarverslag 2001 Jaarrekening en analyse Inhoud Jaarrekening en analyse 2 Belangrijke gegevens 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten 38 Grondslagen van de jaarrekening 46 Geconsolideerde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten Leden van de raad van bestuur Leden van de raad van commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. Te houden op 30 maart 2006 2 Bindende

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

2 Belangrijke gegevens. 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten. 41 Accountantsverklaring

2 Belangrijke gegevens. 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten. 41 Accountantsverklaring Inhoud Jaarrekening en analyse Jaarverslag 2002 Jaarrekening en analyse 2 Belangrijke gegevens 3 Operationele en financiële analyse en vooruitzichten 41 Accountantsverklaring 42 Geconsolideerde winst-

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Aandeelhouderscirculaire van Koninklijke Philips N.V.

Aandeelhouderscirculaire van Koninklijke Philips N.V. Aandeelhouderscirculaire van Koninklijke Philips N.V. betreffende het voorstel tot goedkeuring van de verzelfstandiging van de Lighting-activiteiten van Koninklijke Philips waarover zal worden gestemd

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 23 februari 2017 Persbericht Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 Henkel boekt recordomzet en -winst Omzet: +3,5% naar 18.714 miljoen (organisch: +3,1%) Omzetgroei opkomende markten: organisch +6,8%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Presrelaties: Marc Langendorf Corporate Communications and Government Affairs Telefoon : +49 89 636-37035

Presrelaties: Marc Langendorf Corporate Communications and Government Affairs Telefoon : +49 89 636-37035 München, 29 juli 2008 Gezamenlijk persbericht van Siemens en de Gores Group Siemens en The Gores Group worden partners in een Joint Venture om SEN te doen groeien Siemens heeft een aandeel van 49% in de

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Telefoon (0492) 56 66 09. Fax (0492) 56 67 09. Mail info @gammaholding.nl

Telefoon (0492) 56 66 09. Fax (0492) 56 67 09. Mail info @gammaholding.nl Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Datum 22 april 2009 Pagina 1/5 Telefoon (0492) 56 66 09 Fax (0492) 56 67 09 Mail info @gammaholding.nl Trading update Omzet: EUR 164 miljoen

Nadere informatie

Persbericht. Maak kennis met de eerste Chromebook van Toshiba: stijl, snelheid en eenvoud met de vrijheid van de cloud

Persbericht. Maak kennis met de eerste Chromebook van Toshiba: stijl, snelheid en eenvoud met de vrijheid van de cloud Persbericht Maak kennis met de eerste Chromebook van Toshiba: stijl, snelheid en eenvoud met de vrijheid van de cloud Persbericht Persbericht Persbericht Persbericht Maak kennis met de eerste Chromebook

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2015 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2015 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2015 AND International Publishers NV... 3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening... 6 Geconsolideerd

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan

Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan Verregaande strategische samenwerking Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan Datum: 8 april 2010 Samenwerking bij de volgende generatie van de smart fortwo

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 Macro-economische variabelen en ondernemingsbeleid

Hoofdstuk 16 Macro-economische variabelen en ondernemingsbeleid Hoofdstuk 16 Macro-economische variabelen en ondernemingsbeleid Open vragen 16.1 Trends en ontwikkelingen in de chemie De omgeving van de toekomstige chemiebranche wordt sterk bepaald door het overheidsbeleid,

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V.

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. 8 september 2006 0 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Technology Semiconductor Integrated Circuits

Technology Semiconductor Integrated Circuits TIP 1: Amkor Technology Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten AMKR US0316521006 Technology Semiconductor Integrated Circuits Amkor Technology (AMKR) is het op één na grootste

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Eindeloos. Mobiele communicatietechniek is fascinerend. Dat vonden we toen, dat vinden we nu. Uren en uren waren we ermee bezig, eindeloos.

Eindeloos. Mobiele communicatietechniek is fascinerend. Dat vonden we toen, dat vinden we nu. Uren en uren waren we ermee bezig, eindeloos. Eindeloos. Mobiele communicatietechniek is fascinerend. Dat vonden we toen, dat vinden we nu. Uren en uren waren we ermee bezig, eindeloos. Elke klant kennen, een absolute voorwaarde Inmiddels is PHC mobile

Nadere informatie

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 12 oktober 2017 Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Kernpunten Omzet stijgt

Nadere informatie

Het gaat mij steeds om de vraag hoe je waarde creëert met IT

Het gaat mij steeds om de vraag hoe je waarde creëert met IT Het gaat mij steeds om de vraag hoe je waarde creëert met IT 78 www.telecom-update.nl 078-082_TELE37_CIO Maarten 78 07-12-2009 11:33:07 TELECOMUPDATE Maarten de Vries, CIO Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Westfield. Digital signage stimuleert dynamisch winkelen IN HET KORT: www.scala.com

Westfield. Digital signage stimuleert dynamisch winkelen IN HET KORT: www.scala.com Westfield Digital signage stimuleert dynamisch winkelen IN HET KORT: Op twee na grootste winkelcentrum in Groot-Brittannië 350 digitale schermen Modules met één scherm, videowalls en verplaatsbare schermen

Nadere informatie

eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition

eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition GESELECTEERD EN VERZORGD DOOR info@optilox.com 078 6170707 eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition XS4 RE-VOLUTION

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Orapi Applied. right chemistry right people

Orapi Applied. right chemistry right people Orapi Applied right chemistry right people Orapi Applied Orapi Applied is wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van gespecialiseerde reinigings- en onderhoudsproducten, waarbij de nadruk ligt

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

GRT Computers Persoonlijk advies voor uw computer/laptop

GRT Computers Persoonlijk advies voor uw computer/laptop Computer systemen van Boxxed. Simple Powerfull Easy in this Boxx. Word samengesteld uit de beste componenten op computergebied. Kwaliteit bewijst zichzelf Echte kwaliteit bewijst zich pas in de loop der

Nadere informatie

Stageplaatsen Philips Consumer Luminaires

Stageplaatsen Philips Consumer Luminaires Stageplaatsen Philips Consumer Luminaires PHILIPS CONSUMER LUMINAIRES Kontich Philips Consumer Luminaires heeft zijn global HQ in Kontich, waar het verlichtingsoplossingen ontwikkelt voor de consumentenmarkt,

Nadere informatie

Licht als dienst: LAAS, Pay per lux, Philips Lighting Capital en circulaire verlichting.

Licht als dienst: LAAS, Pay per lux, Philips Lighting Capital en circulaire verlichting. Licht als dienst: LAAS, Pay per lux, Philips Lighting Capital en circulaire verlichting. Jody Paulus Key Accountmanager Philips Lighting Belux 14-02-2017 1 De klant Ik ben niet geïnteresseerd in het product

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Product naam: MM02272

Product naam: MM02272 Product naam: MM02272 Specificaties MM02272: Levensduur: 30000u Lengte: 93 mm Wattage: 15W Diameter: 111 mm Kleur: 2800K Gewicht: 244 gr Cd: 1440 cd Spanning: 230 V Bundelbreedte: 45 graden Beschermingsklasse:

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie