Waterkeringen en waterkerende kunstwerken, zowel primair als regionaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterkeringen en waterkerende kunstwerken, zowel primair als regionaal"

Transcriptie

1 Bedrijfsnaam Naam Nationaliteit Functie Jaren ervaring 18 Specifieke kennis en vaardigheden Bob van Bree - Waterbouwkundig advies en projectmanagement ir. B. (Bob) van Bree Nederlandse Zelfstandig adviseur Waterkeringen en waterkerende kunstwerken, zowel primair als regionaal Opleiding Civiele Techniek, Technische Universiteit Delft Atheneum B, Elzendaalcollege te Boxmeer Werkervaring 2016-heden 2016-heden 2014-heden 2013-heden heden Zelfstandig adviseur Als zelfstandig adviseur betrokken bij de volgende projecten: Ontwerpinstrumentarium 2014 versie 4 (OI2014v4) Verwerken van alle nieuwe ontwikkelingen sinds het verschijnen van het OI2014 versie 3 in versie 4 van het OI2014. Leidraad Kunstwerken 2.0 Auteur van het hoofdstuk Piping in de nieuw uit te brengen Leidraad Kunstwerken, reviewer van de bijlage Bodembescherming. Kennisplatform Risicobenadering (KPR) Als adviseur namens het kennisplatform betrokken bij diverse vragen die samenhangen met de overstap naar de overstromingskansbenadering, nieuwe normering en toepassen Ontwerpinstrumentarium OI2014. Betrokken bij: - reviews van consequentie-analyses en toepassing OI2014 in diverse projecten (o.a. Ipenslotersluis, Marken, haven Waalwijk, Apeldoorns kanaal, zeesluis Terneuzen, gemaal Vijfhuizen, Pannerden-Loo, Steyl- Maashoek, Twentekanaal, Rijnkade Arnhem, Wieringerzeewering) - evaluatie van OI2014 versie 2 en opstellen OI2014 versie 3 - beantwoording diverse vragen aan de Helpdesk Water omtrent toepassing OI opstellen diverse factsheets Realisatie hoogwatergeul Veessen-Wapenveld Toetser van het door de aannemer opgestelde definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp van de grondlichamen en waterkerende kunstwerken in het project, beoordelen van de uitgevoerde verificaties in ontwerp- en realisatiefase. Betreft 18 kilometer nieuwe waterkering en 4 waterkerende kunstwerken. Ondersteuning cluster kunstwerken WTI2017 Inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het nieuwe wettelijke toetsinstrumentarium 2017 voor het onderdeel kunstwerken. Inhoudelijk trekker van de toetssporen Hoogte en Piping bij kunstwerken. Opsteller van toetsspoorrapporten en diverse achtergrondrapporten, o.a. het rapport waarin de betrouwbaarheid sluiting van demontabele keringen wordt beoordeeld. Veiligheid Nederland in Kaart 2 - Uitvoeringsfase 2 Als coach namens het projectbureau verantwoordelijk voor de begeleiding van de opdrachtnemers in zowel het dijkenspoor als het kunstwerkenspoor bij de volgende dijkringen: - dijkringen 22 Eiland van Dordrecht, 27 Tholen en St. Philipsland, 28 Noord-Beveland (allen dijkenspoor) - dijkringen 1, 2, 3, 4 (Waddeneilanden), 7 Noordoostpolder, 13b Marken, 27, 28, 35 Donge, 68 Venlo (allen kunstwerkenspoor) Daarnaast een rol als kwaliteitsborger bij diverse andere dijkringen en kunstwerken. Opsteller van een studie naar de faalkans van demontabele Bob van Bree Waterbouwkundig advies en projectmanagement pagina 1 van 6

2 keringen in Limburg Pilot Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Onderzoek naar de praktische toepasbaarheid van de STOWA Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen door bij 3 waterschappen een aantal kunstwerken met de Leidraad op hoofdlijnen te toetsen. Ontwerp nieuwe waterkering rondom insteekhaven Flevokust Definitief ontwerp en projectplan voor een nieuwe primaire waterkering met een lengte van 1800 m langs het IJsselmeer ten behoeve van de realisatie van een insteekhaven in het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Flevokust. Als projectleider verantwoordelijk voor het gehele project. Overig - docent STOWA-cursus De nieuwe risicobenadering waterveiligheid en nieuwe waterveiligheidsnormen voor beleidsmedewerkers RWSwaterschappen-ILT (module Versterken o.b.v. nieuwe normen) - diverse adviezen nieuwe waterkering Ruimte voor de Rivier-project Cortenoever- Voorsterklei - beoordeling toetsrapportage toetsing 24 kunstwerken Noordzeekanaal - gate-review ontwerpdocument verkenningenfase HWBP-project dijkverbetering Marken Tauw, Groepshoofd Het als lijnmanager leiding geven aan een groep van twaalf personen die zich bezig houdt met de toetsing, planvorming, voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van werkzaamheden aan waterkeringen en waterkerende kunstwerken. In deze functie volledig verantwoordelijk voor de financiële resultaten van de groep, alsmede het functioneringsmanagement Tauw, senior adviseur Het beantwoorden van ontwerpvraagstukken op waterbouwkundig gebied, met name dijken en waterbouwkundige kunstwerken (sluizen, gemalen, stuwen, duikers). Als adviseur en/of projectleider betrokken bij diverse projecten op waterbouwkundig gebied: Veiligheid Nederland in Kaart 2 - Uitvoeringsfase 1C In het kader van VNK2 is in deze fase dijkring 9 (Vollenhoven) doorgerekend. Hierbij zijn 45 kilometer dijk en 10 waterkerende kunstwerken doorgerekend. Als projectleider verantwoordelijk voor het gehele project. Verbetering boezemkade Noord-Scharwoude/Langedijk Toetsing, variantenstudie en projectplan boezemkadeverbetering voor 10 km boezemkadeverbetering voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Als projectleider verantwoordelijk voor het gehele project. Veiligheid Nederland in Kaart 2 - Uitvoeringsfase 1B In het kader van VNK2 zijn in deze fase dijkringen 50 (Zutphen) en 51 (Gorssel) doorgerekend. Hierbij zijn 40 kilometer dijk en 15 waterkerende kunstwerken doorgerekend. Als projectleider verantwoordelijk voor het gehele project. Toetsing dijken en kunstwerken Noordzeekanaal Toetsing in het kader van de derde toetsronde van 45 kilometer primaire waterkering van de categorie c en 27 kunstwerken langs het Noordzeekanaal. Als projectleider verantwoordelijk voor het gehele project. Veiligheid Nederland in Kaart 2 - Uitvoeringsfase 1A In het kader van VNK2 is in deze fase dijkring 52 (Oost-Veluwe) doorgerekend. Hierbij zijn 65 kilometer dijk en 8 waterkerende kunstwerken doorgerekend. Als projectleider verantwoordelijk voor het gehele project. Bob van Bree Waterbouwkundig advies en projectmanagement pagina 2 van 6

3 Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen In opdracht van het STOWA, in samenwerking met Arcadis, een leidraad opgesteld voor ontwerp en toetsing van kunstwerken in regionale waterkeringen. Als projectleider verantwoordelijk voor het gehele project, als inhoudelijk deskundige de delen Toetsing en Algemeen opgesteld. Dijkverbetering Westervoortsedijk Arnhem In het kader van het project Ruimte voor de Rivier moet de damwandconstructie langs de Westervoortsedijk nabij het centrum van Arnhem over een lengte van ruim 1 kilometer worden opgehoogd. Hiervoor is het projectplan opgesteld en besteksgereed gemaakt. Als projectleider verantwoordelijk voor het gehele project. Toetsing Randmeerdijk DR11 en kunstwerken IJsseldijk DR52 en DR11 Toetsing in het kader van de derde toetsronde van 13 kilometer primaire waterkering van de categorie C langs het Veluwemeer en Drontermeer (dijkring 11). Ook de 10 waterkerende kunstwerken in dit dijktraject zijn getoetst. Tevens toetsing van 18 kunstwerken en 1 niet-waterkerend object (NWO) langs de IJsseldijk (categorie a) van dijkringen 52 en 11. Als projectleider verantwoordelijk voor het gehele project en als specialist voor de inhoudelijke kwaliteit van de toetsing van alle kunstwerken. Veiligheid Nederland in Kaart 2 -Systeemtoets In de Systeemtoets voor dijkring 10 Mastenbroek de kunstwerken beoordeeld en de overstromingskansen van de dijken in Mastenbroek berekend. Als projectleider verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van twee van deze kunstwerken, kwaliteitscontrole van de overige kunstwerken die zijn beoordeeld, inzet van personeel, planning en financiën. MER en dijkverbeteringsplan dijkverbetering Keent-Grave In de tweede toetsronde zijn de dijken tussen Grave en Overlangel en rondom het eiland Keent over een lengte van 5,2 kilometer afgekeurd op het faalmechanisme piping. Voor de benodigde dijkverbeteringsmaatregelen is een dijkverbeteringsplan en een MER opgesteld. Als projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de MER en dijkverbeteringsplan, inzet van personeel, planning en financiën. Overig: - interim contractmanagement directievoering dijkverbetering Bergambacht- Ammerstol-Schoonhoven - projectleider dijkverbetering Prof. Gelissensingel Venlo Tauw, adviseur Dijkverbetering Waddenzeedijk Terschelling De bekleding op de Waddenzeedijk Terschelling is afgekeurd en over een lengte van 4,2 kilometer vervangen. Hiervoor zijn het Dijkversterkingsplan en de Beoordelingsnotitie m.e.r.-plicht opgesteld inclusief alle bijkomende werkzaamheden, zoals een Natuur- en Habitattoets en PPI-planning. Het project is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Als adviseur en projectleider verantwoordelijk voor het gehele project. Uitvoeringsplan damwanden Amsterdam-Rijnkanaal Rijkswaterstaat wil ruim 40 kilometer damwand vervangen in de periode In een Omgevingsverkenning is geïnventariseerd welke projecten in de directe omgeving van het Amsterdam-Rijnkanaal spelen die raakvlakken hebben met het vervangen van de damwanden. Tevens zijn alle kostenramingen geactualiseerd. In het Uitvoeringsplan is vervolgens aangegeven op welke wijze hier rekening mee moet worden gehouden in de planning en financiering van het project. Als projectleider verantwoordelijk voor het gehele project. Bob van Bree Waterbouwkundig advies en projectmanagement pagina 3 van 6

4 Integrale Verkenning Houtribdijk Uit de vijfjaarlijkse toetsing is gebleken dat de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen verbeterd moet worden. In de Integrale Verkenning is voor Rijkswaterstaat IJsselmeergebied uitgezocht welke raakvlakken bestaan met projecten in de omgeving van de Houtribdijk, zijn een aantal varianten schetsmatig uitgewerkt en begroot en is een voorkeur aangegeven voor de varianten die in de planstudiefase nader uitgewerkt moeten worden. Als projectleider verantwoordelijk voor het gehele project, daarnaast als deskundige de technische uitwerking van de varianten verzorgd. Opstellen onderwijsmodule De Sluis Opstellen van lesmateriaal en verzorgen van acht hoorcolleges over het functioneel ontwerpen van schutsluizen voor derdejaarsstudenten Civiele Techniek aan de Hanzehogeschool Groningen. Definitief ontwerp renovatie en capaciteitsuitbreiding gemaal Katwijk Gemaal Katwijk wordt gerenoveerd en de capaciteit wordt uitgebreid van 54 m 3 /s naar 94 m 3 /s. Hiertoe worden de bestaande pompen vervangen en wordt een nieuwe pompeenheid naast het bestaande gemaal geplaatst. Als adviseur verantwoordelijk voor de waterbouwkundige aspecten (piping, bodemverdediging, keermiddelen, risicio-analyse, vispassage) en het opstellen van de gehele DO-rapportage. Dijkverbeteringsplannen waterschap Rijn en IJssel Opstellen van dijkverbeteringsplannen voor de verbetering van de Schaapdijk/Broekdijk te Arnhem/Velp en de groene dijken tussen Baak en Zutphen. Als adviseur en projectleider verantwoordelijk voor de gehele studie. Risicoanalyse afstandsbediening buitensluizen Flevoland In opdracht van de provincie Flevoland is een risicoanalyse uitgevoerd naar de risico's van het op afstand bedienen van 6 sluizen die deel uitmaken van de primaire waterkering. Als adviseur en projectleider verantwoordelijk voor de gehele studie. Locatiestudie sluis en gemaal Harlingen Het Wetterskip Fryslan wil mogelijk een nieuw gemaal in Harlingen, de provincie Fryslan wil op termijn een zeesluis ter vervanging van de huidige Tsjerk Hiddes sluis in Harlingen. In deze studie is onderzocht welke locaties in aanmerking komen voor een nieuwe zeesluis en gemaal, met als doel om uiteindelijk tot een ruimtelijke reservering voor beide objecten te komen. Als adviseur en projectleider verantwoordelijk voor de gehele studie. Onderzoek vergroten bemalingscapaciteit Friese boezem In opdracht van Wetterskip Fryslan zijn 4 opties voor het vergroten van de bemalingscapaciteit van de Friese boezem onderzocht: nieuwbouw te Harlingen, capaciteitsuitbreiding bestaande gemaal Hoogland, tijdelijk gemaal in de sluis te Harlingen en inzet mobiele pompen. Aanvullend is de optie capaciteitsuitbreiding Hooglandgemaal nader uitgewerkt, en zijn in aanvullende opdrachten een nieuw vijzelgemaal in Vijfhuizen en voortstuwers in Dokkumer Nieuwe Zijlen uitgewerkt. Als adviseur verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van de opties nieuw gemaal Harlingen en nieuw gemaal Vijfhuizen, en tevens voor de onderlinge afstemming van alle deelrapportages binnen het project. Startnotitie bemalingsvisie waterschap Aa en Maas Voor het waterschap Aa en Maas is bepaald wat de gevolgen van verstedelijking en klimaatverandering zijn voor de bemalingsobjecten in het beheersgebied van het nieuwe waterschap Aa en Maas. Als adviseur en projectleider verantwoordelijk voor deze studie. Project Veiligheid Nederland in Kaart 1 Rijkswaterstaat heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor de veiligheidsbeoordeling van dijken en waterkerende kunstwerken zoals sluizen Bob van Bree Waterbouwkundig advies en projectmanagement pagina 4 van 6

5 en gemalen. In het perceel Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden zijn de volgende deelopdrachten uitgevoerd: - Beoordelen kunstwerken in dijkring 32 Zeeuws Vlaanderen en dijkring 25 Goeree Overflakkee. - opstellen eerste berekening en nadere analyse Dijken en Duinen dijkring 25 Goeree Overflakkee. - bijeenbrengen resultaten beoordeling eerste 5 dijkringen - toetsing beoordelingsrapportages kunstwerken - Ondersteuning van het Projectbureau VNK bij de toetsing van 16 kunstwerkrapportages die door de diverse ingenieursbureaus zijn opgesteld. Als deelprojectleider van de gehele opdracht verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking en/of kwaliteitscontrole van de kunstwerken, inzet van personeel, planning en financiën. Overige projecten: - Toetsing op Veiligheid keersluis Cuijk - Toetsing aanpassing nooddeur Friese sluis - Raming investeringskosten nieuw gemaal Maatpolder, capaciteitsvergroting gemaal Eemnes en spuimogelijkheden Arkersluis Nijkerk - Opstellen rapportage voorontwerp renovatie en uitbreiding gemaal Katwijk - projectleiding VO, DO en bestek herinrichting veerstoep Worp - gemaal Hoornse Vaart: afweging alternatieven voor onderdelen sluis en gemaal Tauw, projectadviseur Dijken: - Dijkverbetering Worringen - Toetsing Eemskanaaldijken op kruinhoogte - Toetsing, overdrachtsadvies, werkomschrijving, bestek en tekeningen, koopovereenkomst primaire zeewaterkering Eemshaven-oost - Opstellen definitief ontwerp en bestek dijkversterking banket Schokkerhaven Dijkverbetering van de dijk langs het Ketelmeer bij Schokkerhaven, waarbij een buitendijks parkeerterrein met een waterkerende functie, in combinatie met een geringe dijkverhoging, is uitgewerkt. Als ontwerpleider het waterbouwkundig ontwerp (o.a. ontwerp van de taludbekleding, vormgeving van de dijkverhoging, bepaling uitvoeringswijze en omgaan met hydraulische randvoorwaarden) uitgewerkt en verantwoordelijk voor de afstemming tussen het waterbouwkundige ontwerp en de geotechnische rapportages alsmede het bestek. Kunstwerken: - Ontwerp nieuwbouw gemaal De Volharding - Renovatie persleiding gemaal De Bosschen - Haalbaarheidsstudie sluis Noorderplassen - Onderzoek effecten lage waterstanden en hoge stroomsnelheden gemaal Katwijk Overig: - uitwerken alternatieve aanbieding uitbreiding gemaal IJmuiden - Actualisatie Elsevier publicatie GWW Oever- en baggerwerk 2001 en Tauw, projectmedewerker Dijken: - Berekening bekleding en kruinhoogte Waddenzeedijk - Second opinion toetsing waddenzeedijken waterschap Dollardzijlvest - Opstellen ontwerpplan dijkverbetering gemaal Pouwel-Bakhuis Kunstwerken: - Advisering keermiddelen gemaal Middelbeek - Advisering taludbekleding en/of bodemverdediging bij diverse projecten, o.a.: Bob van Bree Waterbouwkundig advies en projectmanagement pagina 5 van 6

6 Gependam Enkhuizen, Fort Lunette, gemaal Zaaier, Zaangemaal - Beoordeling onder- en achterloopsheid Teeffelensche Inlaatsluis, historische schutsluis Borculo - Advisering bodemverdediging en sluiskolkvulling sluis Lovink. Overig: - Actualisatie Elsevier GWW-boekje 2000 Oeverbescherming Bouwdienst Rijkswaterstaat, Afstudeerder Uitvoeren afstudeerproject: bodemverdediging onder zware ontwerpomstandigheden Cursus 2014 Workshop Auditeren Systeemgerichte contractbeheersing, RHDHV 2010 Leergang groepshoofden, Cubics 2007 Inzicht in acquisitie en onderhandelen, Bureau Zuidema 2006 Hydraulische aspecten van waterbouwkundige constructies, PAO 2006 Projectleiding, Transmissie 2004 Adviesvaardigheden, Schouten en Nelissen 2003 Projectbeheersing, Transmissie 2002 Nieuwe inzichten in toetsen en ontwerpen van steenbekledingen, PAO 2002 Schriftelijk Rapporteren, Plattel en Partners 2000 Functioneel Ontwerpen van waterbouwkundige constructies, PAO 1999 Betrouwbaarheidsanalyse, N.V. KEMA 1999 Drieluik Acquisitie, Zakelijk Presenteren en Commercieel Onderhandelen, NORBU Organisatie en Adviesbureau bv 1999 Natuurvriendelijke Oevers, Stichting Postacademisch Onderwijs Delft Publicaties (boeken) STOWA Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Specifieke activiteiten Lid OR Tauw (vice-voorzitter ) Bob van Bree Waterbouwkundig advies en projectmanagement pagina 6 van 6

Bob van Bree - Waterbouwkundig advies en projectmanagement ir. B. (Bob) van Bree Nederlandse Eigenaar

Bob van Bree - Waterbouwkundig advies en projectmanagement ir. B. (Bob) van Bree Nederlandse Eigenaar Bedrijfsnaam Naam Nationaliteit Functie Jaren ervaring 15 Specifieke kennis en vaardigheden Bob van Bree - Waterbouwkundig advies en projectmanagement ir. B. (Bob) van Bree Nederlandse Eigenaar Waterkeringen

Nadere informatie

Maatregelen uit de tweede toetsing die voor rijksfinanciering in aanmerking komen

Maatregelen uit de tweede toetsing die voor rijksfinanciering in aanmerking komen Maatregelen uit de tweede toetsing die voor rijksfinanciering in aanmerking komen 1 13 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Balgzanddijk 1 dijk 1/10.000 pm 2 15 Hoogheemraadschap van Schieland en

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen

Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Concept, 20 juli 2011 Verantwoording Titel Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Opdrachtgever STOWA Projectleider ir. B. (Bob) van Bree Auteur(s)

Nadere informatie

Project VNK de Veiligheid van Nederland in Kaart. Overstromingen in Nederland, kansen en gevolgen

Project VNK de Veiligheid van Nederland in Kaart. Overstromingen in Nederland, kansen en gevolgen Project VNK de Veiligheid van Nederland in Kaart Overstromingen in Nederland, kansen en gevolgen De Veiligheid van Nederland in Kaart Absolute veiligheid tegen overstromingen bestaat niet In de afgelopen

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

Verlengde Derde Toetsronde Primaire Waterkeringen LRT3+ P. Goessen, R. Mom. 29 oktober Definitief. Ingenieursbureau, cluster Onderzoek.

Verlengde Derde Toetsronde Primaire Waterkeringen LRT3+ P. Goessen, R. Mom. 29 oktober Definitief. Ingenieursbureau, cluster Onderzoek. Verlengde Derde Toetsronde Primaire Waterkeringen Auteur P. Goessen, R. Mom Registratienummer 12.34553 Versie Status Definitief Afdeling Ingenieursbureau, cluster Onderzoek Samenvatting In november 2011

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSFLITS. De brochures maken de uitleg over de gehanteerde methode en de eerste resultaten eenvoudiger.

IN DEZE NIEUWSFLITS. De brochures maken de uitleg over de gehanteerde methode en de eerste resultaten eenvoudiger. IN DEZE NIEUWSFLITS Publicaties gaan als gebakjes Voortgang fase 1b Fase 1c goed begonnen Kansen en onzekerheden in VNK2 VNK2-beraad 20 september Systeemwerking in VNK2 Meer informatie op locatie Publicaties

Nadere informatie

Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland

Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland Welkom Presentatie investeringsagenda 2016/2017 zeven waterschappen Midden en Oost Nederland Deelnemende Waterschappen Exploitatie en Investeringen 2016-2017 Afdelingshoofd Projectrealisatie Patrick

Nadere informatie

Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken. Jan Hateboer, Wetterskip Fryslan Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015

Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken. Jan Hateboer, Wetterskip Fryslan Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken Jan Hateboer, Wetterskip Fryslan Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Hoogwaterbeschermingsprogramma Derde toetsronde Verlengde derde

Nadere informatie

Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen

Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta. Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire Waterkeringen Veiligheidsoordeel beheersgebied Hollandse Delta Resultaten verlengde 3 e toetsronde Primaire

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Q&A s dijkverbetering Gorinchem Waardenburg

Q&A s dijkverbetering Gorinchem Waardenburg Maart 2016 Q&A s dijkverbetering Gorinchem Waardenburg Wat is de planning van deze dijkverbetering? De dijk moet eind 2022 veilig zijn en gereed om zijn taak uit te voeren. De afwerking zal doorlopen tot

Nadere informatie

Veilig wonen en werken. Het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Veilig wonen en werken. Het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma Veilig wonen en werken Het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma 7 7 7 8 0 0 8 5 9 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 9 9 6 3 3 8 8 8 9 9 4 6 4 6 4 4 6 6 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 9 4 4 9 Hoogheemraadschap Hollands

Nadere informatie

Informatieavond Dijkversterking Neer. 8 maart 2017

Informatieavond Dijkversterking Neer. 8 maart 2017 Informatieavond Dijkversterking Neer 8 maart 2017 Programma Inleiding door Rein Dupont, bestuurder WL Terugblik proces en toelichting ontwerp dijktraject Neer, Guido Toirkens WL Inspraakprocedure en vervolg,

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13)

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Auteur: Nadine Slootjes PR1322 november 2008 november

Nadere informatie

Bijlage Afspraken met dataleveranciers vd LIWO basisinformatie

Bijlage Afspraken met dataleveranciers vd LIWO basisinformatie Bijlage 1 2014 2015 2016 Afspraken met dataleveranciers vd LIWO basisinformatie Gemaakte afspraken met dataleveranciers In de onderstaande lijst staan de afspraken met leveranciers van databronnen. Soort

Nadere informatie

Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma Veiligheid van bewoners voorop Bescherming tegen overstromingen is voor Nederland van levensbelang. Een groot deel van de inwoners woont beneden

Nadere informatie

Deltawerken. Watersnood. Dijkversterking Dorpsstraat Capelle aan den IJssel. Bewonersavond Capelle aan den IJssel Woensdag 29 augustus 2012

Deltawerken. Watersnood. Dijkversterking Dorpsstraat Capelle aan den IJssel. Bewonersavond Capelle aan den IJssel Woensdag 29 augustus 2012 Bewonersavond Capelle aan den IJssel Woensdag 29 augustus 2012 Dijkversterking Dorpsstraat Capelle aan den IJssel Informatieavond 29 augustus 2012 Programma: 20:00-20:05 Welkom wethouder Jouke van Winden

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid- Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

2.2.1 Noordelijke kust

2.2.1 Noordelijke kust In opdracht van Rijkswaterstaat RIZA is onderzoek gedaan naar de ergst denkbare overstroming voor verschillende regio s. Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau HKV in juli en augustus 2007. Hierbij

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Dijken versterken en rivieren verruimen

Dijken versterken en rivieren verruimen Dijken versterken en rivieren verruimen Josan Tielen Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving Waterveiligheid in Nederland Al eeuwen bescherming door dijken Waterveiligheid geregeld bij wet Sinds

Nadere informatie

Kennisplatform Risicobenadering

Kennisplatform Risicobenadering IN DEZE Update vanuit het Technisch Managementteam KPR Voortgang implementatie nieuw schuifsterktemodel macrostabiliteit Positieve tussentijdse evaluatie KPR Samenwerking KPR en HWBP bij reviews HWBP-projecten

Nadere informatie

Prometheus stole fire, the symbol of knowledge, from Mount Olympus and gave it to mankind. Dijk en deltadijk

Prometheus stole fire, the symbol of knowledge, from Mount Olympus and gave it to mankind. Dijk en deltadijk Prometheus stole fire, the symbol of knowledge, from Mount Olympus and gave it to mankind Dijk en deltadijk Voor en tegenstanders van Deltadijken ontwerpen samen met Hessel Voortman en Marja Menke van

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

Directie Limburg Project: 6 sluisdeuren Locatie: Maasbracht Planning: tussen 2002-2004, 2 deuren per jaar Leverancier: Hupkes

Directie Limburg Project: 6 sluisdeuren Locatie: Maasbracht Planning: tussen 2002-2004, 2 deuren per jaar Leverancier: Hupkes 1. Rijkswaterstaat Project: vangrail Locatie: mogelijk in heel NL Opdrachtgever: RWS Planning: over een jaar waarschijnlijk in Alkmaar, Den Bosch, Roermond-Venlo of via aannemer Directie Limburg Project:

Nadere informatie

Dijken versterken en rivieren verruimen

Dijken versterken en rivieren verruimen Dijken versterken en rivieren verruimen Arno de Kruif (RWS-WVL) Waterveiligheid in Nederland Nederland al honderden jaren door dijken beschermd Waterveiligheid geregeld in de wet Toetsen of dijken nog

Nadere informatie

Verlengde derde toets primaire waterkeringen

Verlengde derde toets primaire waterkeringen Verlengde derde toets primaire waterkeringen Landelijke rapportage 2012-2013 Datum 20 december 2013 Status Definitief Colofon ILT Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Pagina 2 van 23

Nadere informatie

Informatieavond. Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

Informatieavond. Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak Informatieavond Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak Informatieavond 1 december 2015 Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak (GEA) Programma 1. Toelichting op het project door projectmanager de

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart 2

Veiligheid Nederland in Kaart 2 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Ruben Jongejan 2007 Veiligheid Nederland in Kaart pagina 1 Inhoud 1. Wat is VNK2? 2. Methoden en technieken 3. Toepassingen 4. Samenvatting 2007 Veiligheid Nederland in

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

Pipingonderzoek WTI2017

Pipingonderzoek WTI2017 Pipingonderzoek WTI2017 Ulrich Förster (Deltares) Peter Blommaart (RWS-VWL) Inhoud Inleiding programma WTI 2017 Doel van de toetsing Verschillende toetslagen Planning cluster toetsen piping Ulrich Förster

Nadere informatie

Datum 14 april 2011 Thema Gewenst grond- en. Docbasenummer 220805 Onderwerp Renovatie gemaal Cortenoever

Datum 14 april 2011 Thema Gewenst grond- en. Docbasenummer 220805 Onderwerp Renovatie gemaal Cortenoever Voorstel Aan algemeen bestuur 27 april 2011 Portefeuillehouder A.H. Nooteboom Datum 14 april 2011 Thema Gewenst grond- en Opgemaakt door Bouw en Kwaliteit oppervlaktewaterregime Docbasenummer 220805 Onderwerp

Nadere informatie

Leerhuis Opleidingen nieuwe normering Waterveiligheid

Leerhuis Opleidingen nieuwe normering Waterveiligheid Leerhuis Opleidingen nieuwe normering Waterveiligheid 21 december 2015 Door: Alliantie Droge voeten door Leren (DLV) Erik de Bruine (PAO Techniek en Management) Claudia Peters (Wateropleidingen) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Hollandsche IJssel (dijkring 14 en 15) Auteurs: Bastiaan Kuijper Nadine Slootjes

Nadere informatie

Leggerdocument sluis Sint Andries

Leggerdocument sluis Sint Andries 3 Leggerdocument sluis Sint Andries DLB 2009/8943 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluis Sint Andries DLB 2009/8943 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Toetsing regionale keringen Hoogheemraadschap van Delfland

Toetsing regionale keringen Hoogheemraadschap van Delfland Plan van aanpak Toetsing regionale keringen Hoogheemraadschap van Delfland Symposium 29 maart 2007 Chris Woltering beleidsmedewerker waterkeringen Inhoud presentatie Inleiding Aanpak Delfland Beoogd Resultaat

Nadere informatie

Derde toets primaire waterkeringen. Landelijke toets 2006-2011

Derde toets primaire waterkeringen. Landelijke toets 2006-2011 Derde toets primaire waterkeringen Landelijke toets 2006-2011 Derde toets primaire waterkeringen Landelijke toets 2006-2011 Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Inspectie Verkeer

Nadere informatie

Willem Leeuwestein Persoonsgegevens Naam Geboortejaar Ervaring Nationaliteit Profiel Opleiding Cursussen

Willem Leeuwestein Persoonsgegevens Naam Geboortejaar Ervaring Nationaliteit Profiel Opleiding Cursussen Persoonsgegevens Naam Geboortejaar 1954 Ervaring Sinds 1978 Nationaliteit Nederlands Profiel ir. Wim Leeuwestein (afgestudeerd TU Delft) is senior adviseur Water & Klimaat bij de gelijknamige adviesgroep

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

Inleiding. Deze keringen liggen in de gemeenten Dronten, Lelystad Almere en Zeewolde.

Inleiding. Deze keringen liggen in de gemeenten Dronten, Lelystad Almere en Zeewolde. IJsselmeerdijk Inleiding Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland. In het beheersgebied bevinden zich twee dijkringen. Dit zijn dijkring

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland nu om met de veiligheid tegen overstromingen?

Hoe gaat Nederland nu om met de veiligheid tegen overstromingen? Hoe gaat Nederland nu om met de veiligheid tegen overstromingen? Prof. dr. ir. Matthijs Kok, Waterveiligheid Overstromingsgevoelige gebieden Protected area onder NAP: 26% boven NAP: 29% buitendijks: 3%

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

Protocol van Overdracht Lijnen bestand waterkeringen met normen

Protocol van Overdracht Lijnen bestand waterkeringen met normen Protocol van Overdracht Lijnen bestand waterkeringen met normen Status en Versie Project- Versie Datum Auteur Paraaf Review Paraaf Goedkeuring Paraaf nummer (ontwikkelaar, PL) RWS-WVL Manager 046.02 1

Nadere informatie

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Deltares Kennisinstituut op het gebied van water en geotechniek Ongeveer 800 werknemers Vestigingen in Utrecht en Delft (+ USA, Singapore,

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid. 2016/17 digitaal cursus naslagwerk 2016/17 totaal

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid. 2016/17  digitaal cursus naslagwerk 2016/17 totaal Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016/17 www.opleidingen.stowa.nl digitaal cursus naslagwerk 2016/17 totaal Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Link naar: Digitaal Cursus Naslagwerk

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland Gedeputeerde Staten Provinciale Staten van Noord-Holland Provincip Noord-F~oharid luw contactpersoon door tussenkomst van de Statengriffier,_t~ujjJvLJrijbur..,Qj.~L....._~ Florapark

Nadere informatie

Beheer - Noodmaatregelen. Ludolph Wentholt

Beheer - Noodmaatregelen. Ludolph Wentholt Beheer - Noodmaatregelen Ludolph Wentholt 15-06-2015 Inhoud van de presentatie Systeemsprong Risicobenadering Nieuwe normering Zorgplicht (proces en inhoud) Schets the world according to garp PIW initiatief

Nadere informatie

Prins Hendrikzanddijk. Deze diavoorstelling duurt circa 10 minuten en start binnen 1 minuut

Prins Hendrikzanddijk. Deze diavoorstelling duurt circa 10 minuten en start binnen 1 minuut Prins Hendrikzanddijk Deze diavoorstelling duurt circa 10 minuten en start binnen 1 minuut Inloopavond 8 december 2016 Doel van de avond Toelichten van de plannen voor de Prins Hendrikzanddijk. De plannen

Nadere informatie

Leggerdocument sluiscomplex Heumen

Leggerdocument sluiscomplex Heumen 3 Leggerdocument sluiscomplex Heumen DLB 2009/8941 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluiscomplex Heumen DLB 2009/8941 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Veiligheidsoordeel Grebbedijk dijktraject Eerste beoordeling primaire waterkeringen

Veiligheidsoordeel Grebbedijk dijktraject Eerste beoordeling primaire waterkeringen Veiligheidsoordeel Grebbedijk dijktraject 45-1 Eerste beoordeling primaire waterkeringen 2017-2023 Waterschap Vallei en Veluwe Versie: 1.0 Vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap

Nadere informatie

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HOLLANDSCHE IJSSELKERING

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HOLLANDSCHE IJSSELKERING Kenmerk 073916520:A2 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Leeswijzer 4 2 Werkwijze 5 2.1 Kern- en (buiten)beschermingszone 5 2.2 Leggerdwarsprofielen 6 2.3 Leggerlengteprofielen 7 3 Kering 10, Stormvloedkering

Nadere informatie

SAMENVATTING. Witteveen+Bos/Grontmij LEU36-1 MER Veiligheid Zuidelijke Randmeren definitief 2 d.d. 31 januari 2007

SAMENVATTING. Witteveen+Bos/Grontmij LEU36-1 MER Veiligheid Zuidelijke Randmeren definitief 2 d.d. 31 januari 2007 SAMENVATTING inleiding Waterschap Vallei & Eem, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat IJsselmeergebied onderzoeken de mogelijkheden om de veiligheid van de binnendijkse gebieden rond

Nadere informatie

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hoogwaterbeschermingsprogramma Deltaprogramma 2015 Hoogwaterbeschermingsprogramma Achtergronddocument E Deltaprogramma 2015 Hoogwaterbeschermingsprogramma Achtergronddocument E Beknopte toelichting op Hoogwaterbeschermingsprojecten

Nadere informatie

Leggerdocument sluis Limmel

Leggerdocument sluis Limmel 3 Leggerdocument sluis Limmel DLB 2009/8944 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluis Limmel DLB 2009/8944 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

VERZONDEN 2 0 FEB 2017

VERZONDEN 2 0 FEB 2017 Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

Nadere informatie

Nieuw Waterveiligheidsbeleid

Nieuw Waterveiligheidsbeleid 07-09-2015 Nieuw Waterveiligheidsbeleid Annemiek Roeling (DGRW) Inhoud De aanloop Aanleiding Doelen nieuwe waterveiligheidsbeleid Meerlaagsveiligheid en normen voor de kering Verankering van het beleid

Nadere informatie

Notitie van Aanbevelingen

Notitie van Aanbevelingen Nut en Noodzaak van sluizen en bruggen in Rijnland Notitie van Aanbevelingen DEFINITIEF 16 juni 2006 Waterpas Den Bosch B.V., Orthen 12, 5231 XS s-hertogenbosch, www.waterpas.nl Tel.073-6446017, fax 073-6442059,

Nadere informatie

Primaire waterkeringen getoetst. Landelijke Rapportage Toetsing 2006

Primaire waterkeringen getoetst. Landelijke Rapportage Toetsing 2006 Primaire waterkeringen getoetst Primaire waterkeringen getoetst 2 Inhoudsopgave 1 Toetsen op veiligheid 4 1.1 De tweede toetsing van de primaire waterkeringen 5 1.2 Categorieën primaire waterkeringen 5

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016 www.opleidingen.stowa.nl Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen M02 - Geotechniek: SOS en Piping M03 -

Nadere informatie

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand

De Ouderenpartij NH maakt zich ernstig zorgen over de hoogwaterveiligheid Den Oever/Afsluitdijk/Kornwerderzand Vragen nr. 25 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 26 juni 2012 Onderwerp: vragen van de heer J.H. Leever (ONH). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

LEIDRAAD TOETSEN OP VEILIGHEID REGIONALE WATERKERINGEN

LEIDRAAD TOETSEN OP VEILIGHEID REGIONALE WATERKERINGEN LEIDRAAD TOETSEN OP VEILIGHEID REGIONALE WATERKERINGEN 2015-15a COMPENDIUM ACHTERGROND RAPPORTAGES Ten geleide De veiligheid van de regionale keringen is in de afgelopen jaren sterk verbeterd. De keringen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder J. Lamberts Vergadering : 6 mei 2014 Agendapunt : 6. Bijlagen : 1. Concept nieuw waterveiligheidsbeleid NB: ter inzage bij directiesecretariaat 2.

Nadere informatie

De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland

De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland Hoofdrapport Resultaten van de eerste toetsronde van 1996-2001 abcdefgh Ministerie van Verkeer en Waterstaat De veiligheid van de primaire waterkeringen

Nadere informatie

Handreiking Kunstwerken

Handreiking Kunstwerken HWBP in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Handreiking Kunstwerken versie 2.2 Datum December 2016 Status Definitief Voor u ligt de Handreiking Kunstwerken, versie 1 voor de HWBP

Nadere informatie

Plan van Aanpak Onderzoek Haalbaarheid Proef Pomp Lauwersoog

Plan van Aanpak Onderzoek Haalbaarheid Proef Pomp Lauwersoog Plan van Aanpak Onderzoek Haalbaarheid Proef Pomp Lauwersoog Versie 1.0, 21 juni 2017 Figuur 1. Topografische kaart Lauwersmeergebied Inhoud: 1. Aanleiding en Prioriteit 2. Nut en Noodzaak 3. Doelstelling

Nadere informatie

Nederland. in kaart. Tussenresultaten fase 1B

Nederland. in kaart. Tussenresultaten fase 1B Nederland in kaart 00 Inhoud VEILIGHEID NEDERLAND IN KAART VNK2: Tussenresultaten fase 1b COLOFON Dit is een publicatie van Projectbureau VNK2 Document HB 1729127 Datum november 2012 Ontwerp Laagland Communicatie

Nadere informatie

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 November 2012 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

HANDLEIDING LESMATERIAAL KIJK OP DE DIJK INLEIDING

HANDLEIDING LESMATERIAAL KIJK OP DE DIJK INLEIDING HANDLEIDING LESMATERIAAL KIJK OP DE DIJK INLEIDING Het Wetterskip Fryslân is gestart met versterkingen en verhogingen van verschillende dijken in het beheersgebied. De werkzaamheden maken deel uit van

Nadere informatie

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid Presentatie waterschap Brabantse Delta Conferentie Water en Veiligheid 19 november 2009 Frank van Beek Calamiteitencoördinator Beheersgebied. Oppervlakte 171.000 ha 21 gemeenten 751.000 inwoners Veiligheidsregio

Nadere informatie

wet-/regelgeving omschrijving relevantie voor project

wet-/regelgeving omschrijving relevantie voor project Tabel 1.1. Wet- en regelgeving dijkstabiliteit (waterkeringen) wet-/regelgeving omschrijving relevantie voor project Waterwet Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 de Waterwet regelt de zorg voor waterkeringen

Nadere informatie

DERDE TOETSING DIJKRING 14 TRAJECT GEKANALISEERDE HOLLANDSE IJSSEL

DERDE TOETSING DIJKRING 14 TRAJECT GEKANALISEERDE HOLLANDSE IJSSEL TRAJECT GEKANALISEERDE HOLLANDSE IJSSEL OPDRACHTGEVER HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 25 juni 2010 C03011.000035 Definitief Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Beschrijving dijkringgebied en

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hoogwaterbeschermingsprogramma Deltaprogramma 2016 Hoogwaterbeschermingsprogramma Achtergronddocument A Deltaprogramma 2016 Hoogwaterbeschermingsprogramma Achtergronddocument A Beknopte toelichting op Hoogwaterbeschermingsprojecten

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart 2

Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico Dijkring 1, 2, 3 en 4 Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling en Vlieland Oktober 2014 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebieden 1, Schiermonnikoog 2, Ameland

Nadere informatie

Vragen rondom Implementatie Nieuwe Normering

Vragen rondom Implementatie Nieuwe Normering Vragen rondom Implementatie Nieuwe Normering Definitief 10-5-2016 Algemeen, wijziging Waterwet, hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), communicatie opleidingen, techniek. Algemeen 1. Wat zijn de grootste

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

2013? Provinciale Staten van Noord-Holland: Besluiten: Uitgegeven op 4 juni Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

2013? Provinciale Staten van Noord-Holland: Besluiten: Uitgegeven op 4 juni Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 2013? Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 8 april 2013 tot wijziging van de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Provinciale Staten van Noord-Holland: Gelezen het

Nadere informatie

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR INVESTERINGSVOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder F.S.A. Wissink Vergadering : 14 maart 2017 Agendapunt : 5. Bijlagen : Kaart ligging normtrajecten Onderwerp : Investeringsvoorstel fase

Nadere informatie

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open BESTAAND NIEUW DAM MET SLUIS EN/OF DOORLAATMIDDEL SYSTEEMUITBREIDING Systeem Het onderzoeksproject Afsluitbaar Open Rijnmond een eerste integrale ver kenning, onder leiding van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Doel bijeenkomst U informeren over uitkomst aanbesteding Kennismaking met de aannemer Mogelijkheid geven vragen

Nadere informatie

Nieuwe normering en ontwerpen in HWBP-projecten Vragen en antwoorden

Nieuwe normering en ontwerpen in HWBP-projecten Vragen en antwoorden Nieuwe normering en ontwerpen in HWBP-projecten Vragen en antwoorden Han Knoeff Kenrick Heijn Datum: 2 juli 2015 Versie: definitief 1.0 Dit memo bestaat uit vragen en antwoorden over het onderwerp nieuwe

Nadere informatie

Toelichting. 1 Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning. 1.1 Inleiding. Onderdeel Maaseikerweg

Toelichting. 1 Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning. 1.1 Inleiding. Onderdeel Maaseikerweg Toelichting Betreft Toelichting op vergunningaanvraag Sluitstukkaden Maasdal Cluster B: Grevenbicht Roosteren Onderdeel Maaseikerweg Ons kenmerk WRO115-OV2.0 Datum 16 december 2015 Behandeld door Kragten

Nadere informatie

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012 Deltaprogramma Rivieren Stand van zaken 16 februari 2012 Deltaprogramma Nationaal Deltaprogramma Februari 2010: Deltaprogramma van start Deltaprogramma Deltaprogramma Doel (2100) Beschermd tegen hoogwater

Nadere informatie

Omgevingswerkgroep Dijkversterking Thorn-Wessem

Omgevingswerkgroep Dijkversterking Thorn-Wessem Omgevingswerkgroep Dijkversterking Thorn-Wessem 18 april 2017 Met de omgeving, voor de omgeving Programma 1) Verslag omgevingswerkgroep 17-11-2016 2) Kennismaking 3) De omgevingswerkgroep 4) Proces 5)

Nadere informatie

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid Waterveiligheid buitendijks In ons land wonen ruim 100.000 mensen buitendijks langs de rivieren, de grote meren en de kust. Zij wonen aan de waterzijde

Nadere informatie

Kaart 13: Afwateringsgebieden. Afwateringsgebieden. Legenda. IJsselmeer IJsselmeer bij bijzondere omstandigheden

Kaart 13: Afwateringsgebieden. Afwateringsgebieden. Legenda. IJsselmeer IJsselmeer bij bijzondere omstandigheden 28 Watersysteem en ondergrond Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwaterbekken van Nederland en zal in de toekomst steeds belangrijker worden voor de strategische zoetwatervoorziening. Daarnaast vormt

Nadere informatie

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk

Werken aan een waterveilig Nederland. Project Afsluitdijk Werken aan een waterveilig Nederland Project Afsluitdijk 80 jaar De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee. De dijk voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid.

Nadere informatie

Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept

Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept Hydraulische Randvoorwaarden 2011concept Globale verkenning waterveiligheid Delfzijl ir. A. Prakken Waterdienst / Water Verkeer & Leefomgeving Hydraulische Randvoorwaarden toetsen veiligheid primaire waterkeringen

Nadere informatie

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg

Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem. Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem Aanpak ontwerp en uitvoering Kern Spakenburg Doel bijeenkomst Bewoners informeren over de aanpak ontwerp en uitvoering waterkering in de kern van Spakenburg

Nadere informatie

Dijkversterking Hellevoetsluis

Dijkversterking Hellevoetsluis Dijkversterking Hellevoetsluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 mei 2013 / rapportnummer 2596 51 1. Oordeel over het MER Het Waterschap Hollandse Delta heeft het voornemen om twee dijkvakken

Nadere informatie

Versterking Markermeerdijk. Edam-Amsterdam. Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken

Versterking Markermeerdijk. Edam-Amsterdam. Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken Versterking Markermeerdijk Edam-Amsterdam Marja van Hezewijk Omgevingsmanager Markermeerdijken Dijkversterking Edam - Amsterdam 5-jaarlijkse toetsing 2006: 16 van de 29 km tussen Edam en Amsterdam voldoet

Nadere informatie

Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga. 19 november 2014

Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga. 19 november 2014 Oever- en kadeproject Oppenhuizen - Uitwellingerga 19 november 2014 1 Programma Opening Doel van deze bijeenkomst Terugblik Stand van zaken varianten en nieuwe inzichten Planning tot aan de bouwvak 2015

Nadere informatie

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HELLEGATSDAM EN VOLKERAKSLUIZEN. Kenmerk :A1 2

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HELLEGATSDAM EN VOLKERAKSLUIZEN. Kenmerk :A1 2 Kenmerk 073916531:A1 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Leeswijzer 4 2 Werkwijze 5 2.1 Kern- en (buiten)beschermingszone 5 2.2 Leggerdwarsprofielen 6 2.3 Leggerlengteprofielen 7 3 Kering 15, Hellegatsdam

Nadere informatie

Leggerdocument sluiscomplex Weurt

Leggerdocument sluiscomplex Weurt 3 Leggerdocument sluiscomplex Weurt DLB 2009/8942 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluiscomplex Weurt DLB 2009/8942 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Memo. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Memo. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan Gemeente Horst aan de Maas Van drs. F.M. van Schie Telefoon 0302653276 RM193104 Toelichting bij aanvraag vergunningen dijkversterking Grubbenvorst Datum 13 mei 2016 Projectnummer Onderwerp Inleiding

Nadere informatie

Deltaprogramma Waddengebied. Deltaprogramma 2012 Probleemanalyse Waddengebied

Deltaprogramma Waddengebied. Deltaprogramma 2012 Probleemanalyse Waddengebied Deltaprogramma Waddengebied Deltaprogramma 2012 Probleemanalyse Waddengebied Colofon Deltaprogramma Waddengebied Nieuwe Uitleg 1 Den Haag PROBLEEMANALYSE DELTAPROGRAMMA WADDEN Datum 10 augustus 2011 Status

Nadere informatie

Wonen aan de dijk. Droge voeten, schoon water. Hoogheemraadschap van Rijnland

Wonen aan de dijk. Droge voeten, schoon water. Hoogheemraadschap van Rijnland Hoogheemraadschap van Rijnland Archimedesweg 1 telefoon (071) 30 63 063 postbus 156 fax (071) 51 23 916 2300 AD Leiden post@rijnland.net Wonen aan de dijk Meer weten over het hoogheemraadschap van Rijnland?

Nadere informatie