You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)"

Transcriptie

1 Agenda Direct Mail sessie Edwin van Ooijen 14:00 uur korte intro Johan Guis 14:10 uur PostNL Chari onderzoek & Recap VFI sessie Aan de slag met Direct Mail! PostNL 4 december uur Pitchen van DM campagnes uur Aan de slag verbetersessie DM s uur Terugkoppeling 6 groepen & feedback uur Wrap-up / Borrel UITDAGING!? RODE DRAAD? Een greep uit onze oplossingen Directe media en diensten die wij bieden Meer SUCCES door anders te kijken naar Direct Mail Direct mail marketing Persoonlijke landingspagina Mobiele w ebsites Online video Mobiele landingspagina via QR-code Layar Drukw erk service Scoupy DTP wordt ABC Customer Journey Toegevoegde waarde in gehele DM keten inzicht, ontzorgen, kosten besparen en groei 8. Analyse 7. Customer service 6. Verwerken respons 5. Productie & verzenden 4. Creatie & vormgeven 3. Keuze media 2. Selectie doelgroep 1. Strategie campagne De wereld van de communicatie biedt nog vele kansen FEIT: DE MACHT VAN DE CONSUMENT NEEMT TOE HET BEREIK IS GROOT! Date:

2 Aantal Customer touchpoints is groot Media Inzicht in de Customer Journey Direct Mail Sales Inzicht in de Customer Journey helpt! I. ORIENTATIE II. ATTRACT III. CHOOSE IV. CONVERT V. RETAIN Social Media Klant Customer Service Awareness Informatie Kanaal Verifiëren Keuze Retentie Mobile Event Aanbieder Materials Fulfillment Attitude Search Doelgroep Concurrerende merken Pre-aankoop effect Website Instore Vertrouwen in het merk Relatieve consumptie 12 Verantwoording van de resultaten Verantwoording Het onderzoek naar het Charitatieve gedrag van de Nederlandse consum ent is uitgevoerd door Cendris in opdracht van PostNL. In de periode van 1 september 2014 tot en m et 8 september 2014 zijn de panelleden van het onderzoekspanel ConsuMeningen ondervraagd over hun Charitatieve gedrag. Weging De resultaten in dit onderzoek zijn herwogen naar Nederland op de kenmerken; Levensfase en Sociale Klasse Date:

3 Politieke par tijen, maatschappelijke of sociale Totaal Geslacht Opleiding Man Vrouw Laag Middel Hoog all <35 gzk <35 gmk <6 Levensfase gmk 6-12 gmk 12+ all gzk all 55+ gzk 55+ 8% 11% 7% 6% 7% 12% 8% 6% 4% 8% 8% 10% 5% 13% 8% Het is een Ik krij g er iets voo r Ik ken de men sen Ik wil pe rs oonl ijk Het is aftre kb aar Betro uwbaa rd er ge woonte terug en ste un pe rs oonl ijk conta ct heb ben van de belas ting daa rme e ee n goe d met mens en van Totaal doel het goede doel V ia een eenmalige ov erschrijving, bijv. aan een telev isieactie 33% 33% 34% 37% 35% 47% 45% V ia vaste inhouding op loon 1% 2% 1% 1% 2% 1% 3% V ia machtiging/vast donateurschap 55% 53% 54% 46% 44% 75% 60% D oor iemand te sponsoren in een actie (sponsorloop) 20% 24% 25% 46% 41% 23% 25% V ia een collecte op straat 47% 60% 54% 58% 67% 35% 45% V ia deelname aan een goede doelen loterij 24% 28% 43% 29% 28% 28% 26% V ia internet 8% 9% 6% 6% 6% 11% 8% V ia legaat/testament 1% 1% 1% 3% 1% 2% 1% D oor iets te kopen 15% 18% 24% 27% 30% 17% 21% A nders, namelijk: 5% 8% 3% 12% 7% 7% 7% Betere toe lichting Veil iger beta len Makkelij ker gel d Ma kkel ijker om Ande rs, n ameli jk: of mogel ijkhei d tot d oneren ee n overzicht bi j te vrag en al s e r iets houd en van g oede ond uide lij k is doe len die ik Totaal onde rsteun V ia een eenmalige ov erschrijving, bijv. aan een telev isieactie 33% 49% 44% 37% 41% 21% V ia vaste inhouding op loon 1% 3% 1% 1% 2% 0% V ia machtiging/vast donateurschap 55% 56% 65% 56% 70% 61% D oor iemand te sponsoren in een actie (sponsorloop) 20% 38% 21% 18% 19% 10% V ia een collecte op straat 47% 62% 35% 50% 42% 33% V ia deelname aan een goede doelen loterij 24% 30% 26% 24% 28% 16% V ia internet 8% 11% 10% 10% 8% 4% V ia legaat/testament 1% 3% 2% 1% 1% 0% D oor iets te kopen 15% 37% 15% 15% 16% 9% A nders, namelijk: 5% 3% 5% 5% 5% 16% Welke soorten goede doelen? De respondenten geven over het algemeen het vaakst aan goede doelen op het gebied van gezondheid. Op gepaste afstand volgen dieren, kinderen en natuur. Als de respondenten op achtergrondkenmerken m et elkaar worden vergeleken, zijn er veel verschillen te zien. Zo geven vrouwen duidelijk vaker aan dieren en kinderen en mannen vaker aan natuur en kerk. Hoog opgeleiden geven aan veel soorten goede doelen vaker, m aar laag opgeleiden geven vaker aan ouderen. Verder geven gezinnen met kinderen aan veel soorten goede doelen minder vaak, m aar niet aan ouderen en kinderen. Jonge gezinnen zonder kinderen en ouderen geven aan de meeste soorten goede doelen. Soorten goede doelen waaraan in de afgelopen 12 maanden geld is gedoneerd. Dieren(bescherming) 32% 22% 38% 34% 33% 30% 44% 39% 21% 26% 32% 39% 43% 34% 26% Ouderen 11% 10% 11% 15% 9% 11% 3% 5% 16% 8% 10% 11% 10% 14% 11% Sport en r ecreatie 7% 8% 6% 8% 6% 7% 3% 7% 4% 12% 6% 6% 10% 5% 9% Kunst(behoud) 6% 7% 5% 2% 4% 11% 1% 6% 4% 4% 3% 7% 4% 13% 6% Natuur 28% 33% 25% 24% 24% 36% 21% 24% 22% 20% 24% 25% 26% 41% 30% Lokale initiatieven 14% 14% 14% 14% 12% 16% 12% 14% 11% 13% 13% 13% 16% 11% 17% Milieu 12% 16% 10% 7% 10% 18% 16% 7% 5% 5% 9% 10% 14% 20% 15% Kinderen 30% 26% 33% 29% 32% 29% 26% 34% 47% 45% 30% 23% 20% 28% 29% Mensenrechten 16% 17% 16% 11% 12% 25% 15% 24% 18% 9% 16% 11% 12% 22% 16% Derde wereld 23% 25% 22% 19% 19% 29% 18% 33% 30% 19% 20% 22% 11% 25% 25% Rampen 23% 25% 23% 25% 21% 25% 20% 32% 17% 15% 20% 20% 19% 29% 26% Missie/zending 14% 16% 13% 13% 14% 15% 6% 29% 15% 10% 12% 8% 7% 14% 18% Gezondheid 60% 62% 59% 60% 60% 60% 50% 57% 58% 59% 67% 61% 66% 52% 62% Kerk en levensbeschouwing 24% 29% 21% 22% 22% 27% 10% 34% 26% 15% 20% 20% 9% 28% 31% Anders, namelijk: 8% 9% 8% 8% 10% 7% 8% 5% 6% 6% 8% 11% 4% 12% 9% Oriëntatieperiode Over het algemeen oriënteren respondenten zich niet of kort op de soorten goede doelen waar aan gegeven wordt. Slechts 13% oriënteert zich een week of langer. De oriëntatie is gemiddeld het langst onder m annen, hoger opgeleiden, jonge gezinnen zonder kinderen en gezinnen m et jonge kinderen. In de laatstgenoemde groep oriënteert 21% zich een week of langer. Hoe lang van tevoren heeft u zich georiënteerd op de soorten goede doelen? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Minder dan een week Ongeveer een week Ongeveer 2 weken Ongeveer een maand Ongeveer 2 maanden Meer dan twee maanden Weet ik niet meer Rood = lager dan gemiddeld Groen = hoger dan gemiddeld A ll=alleenstaand, gmk=gezin met kinderen, gzk=gezin zonder (thuis wonende) kinderen Oriëntatiebronnen Online informatie Manier van geld geven De respondenten die zich oriënteren doen dit het vaakst via informatie op internet. Als redenen hiervoor De respondenten die online inform atie gebruiken om zich te oriënteren, kijken daarbij m eestal op de eigen De meeste respondenten geven geld aan hun goede doelen via een machtiging/vast worden vaak snel, gemakkelijk en relevant genoemd. Andere veel gebruikte oriëntatiebronnen zijn websites van de goede doelen. Een kleine groep kijkt (ook) op websites van consumentenprogramm a s, donateurschap. Als reden hiervoor wordt vooral vaak aftrekbaar, veiliger betalen en betrouwbaarder collecteurs op straat (goede tim ing), persoonlijk (betrouwbaar, relevant), TV (relevant, goede timing, m ainstream social m edia en websites m et ervaringen van andere donateurs. Opvallend is dat social genoemd. Andere manieren van doneren zijn via collecte op straat (persoonlijk contact, betere gemakkelijk) en schriftelijke informatie (relevant, betrouwbaar). media vooral veel vaker gebruikt wordt door lager opgeleiden en door gezinnen met kinderen toelichting, gewoonte), eenmalige overschrijving (betere toelichting, aftrekbaar, betrouwbaarder), van 6 jaar en ouder. goede doelen loterij (krijg iets terug) en iemand sponsoren (ken m ensen persoonlijk, persoonlijk contact). Op welke manier heeft u zich op deze goede doelen georiënteerd en waarom op die manier? U geeft aan online informatie te hebben gebruikt om u te oriënteren. Welke online informatie? Op welke wij ze heef t u geld gegev en aan uw goede doelen en waarom op die wij ze? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Eigen websites van de goede doelen Vergelijkingssites Blogs of fora Visueel ingestelde sociale media zoals Instagram en Pinterest Mainstream sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn Rood = lager dan gemiddeld Groen = hoger dan gemiddeld Websites van consumentenprogramma s en organisaties Websites met ervaringen van andere donateurs Anders, namelijk: Bedrag en frequentie Volgend jaar geld geven Motivatie De meeste respondenten geven een bedrag tot gemiddeld 10 euro aan een goed doel. Ongeveer 33% geeft gemiddeld m eer dan 10 euro. Er wordt over het algemeen vaker dan 1 keer per jaar aan een goed doel gegeven, m aar het precieze aantal keren verschilt sterk. Mannen (41% >10 euro), hoog opgeleiden (42%) en ouderen (40%) geven vaker een hoger bedrag. Vrouwen geven daarentegen gemiddeld vaker. Van de respondenten die de afgelopen 12 m aanden aan een bepaald soort goed doel hebben gegeven acht over het algemeen een groot deel het waarschijnlijk dit volgend jaar weer te doen. Vooral dieren, missie/zending, gezondheid en kerk en levensbeschouwing hebben trouwe donateurs. De donateurs van doelen op het gebied van ouderen, sport en recreatie, politieke, m aatschappelijke en sociale doelen, rampen en anders zijn iets m inder trouw. Het meest genoemde motief om aan een goed doel te geven is ik wil iets teruggeven aan de mens of maatschappij, gevolgd door ik ben persoonlijk betrokken en het geeft een goed gevoel. Bij lager opgeleiden staat het plichtsgevoel in de top 3, terwijl bij hoger opgeleiden ik heb het goed en wil delen m et anderen in de top 3 staat. Alleenstaanden onder de 35 jaar wijken erg af in hun m otieven. Bij hen voeren ik wil iets teruggeven in extreme mate en het goede doel biedt een oplossing in mindere mate, de boventoon. Welk bedrag geeft u gemiddeld en hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden gegeven? Hoe waarschijnlijk is het dat u volgend jaar geld doneert aan de volgende soorten goede doelen? Wat zijn uw motieven om aan goede doelen te geven? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Minder dan 5,- 5,- tot 10,- 10,- tot 15,- 15,- tot 25,- 25,- tot 50,- 50,- of meer Wil ik niet zeggen 1 keer 2 tot 5 keer 5 tot 10 keer 10 tot 15 keer 15 keer of meer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dieren(bescherming) Ouderen Sport en recreatie Kunst(behoud) Natuur Lokale initiatieven Milieu Politieke partijen, maatschappelijke of sociale doelen Kinderen Mensenrechten Derde wereld Rampen ,0% 5,0% 10,0% 15,0%20,0%25,0% 30,0%35,0%40,0% 45,0% Ik een plichtsgevoel heb Het vanuit mijn religieuze overtuiging komt Anderen dat ook doen en van mij verwachten Het goede doel een oplossing biedt Ik dierbaren wil eren of herinneren Ik het goed heb en wil delen met anderen Het een gewoonte is Ik veranderingen wil bewerkstelligen Ik iets wil teruggeven aan de mens of maatschappij Ik persoonlijk betrokken bent Het een goed gevoel geeft Anders, namelijk: Missie/zending Gezondheid Kerk en levensbeschouwing Anders, namelijk: 27 Date:

4 Op de hoogte blijven: huidig en gewenst Gewenste frequentie informatie Samenvatting Ruim de helft van de respondenten wordt via een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuws en ontwikkelingen. Ook voor de ruime meerderheid is dit het m eest gewenste kanaal. Donateursmagazines en brieven scoren wel redelijk hoog op huidige kanalen, m aar worden wat m inder vaak als gewenst kanaal gezien. Ruim 20% wil niet op de hoogte gehouden worden. Via welk kanaal wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Via een digitale nieuwsbrief Via een donateursmagazine Via een brief Via de website van het goede doel Via sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn) Via een bijeenkomst of evenement van het goede doel Anders, namelijk: Ik word niet op hoogte gehouden Huidig Gewenst De ideale frequentie om donateurs op de hoogte te houden lijkt eens per kwartaal te zijn. Een derde van de respondenten vindt deze frequentie ideaal. De overige respondenten zijn gelijk verdeeld over vaker dan eens per kwartaal en minder vaak dan eens per kwartaal. Hoe vaak wilt u informatie van goede doelen ontvangen? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Een keer per maand Een keer per 2 maanden Een keer per kwartaal Een keer per half jaar Een keer per jaar Er wordt het m eest gegeven aan goede doelen op het gebied van gezondheid, gevolgd door dieren, kinderen en natuur. Donateurs oriënteren zich over het algemeen niet of korter dan een week op de goede doelen. De donateurs die zich oriënteren, doen dit vooral via informatie op internet, collecteurs op straat en persoonlijke bronnen. Als er inform atie gezocht wordt via internet, gebeurt dat m eestal via de eigen website van het betreffende goede doel. Geld wordt meestal gedoneerd via een machtiging/vast donateurschap of via een collecte op straat. De m eerderheid geeft tot 10 euro en doet dat vaker dan 1 keer per jaar. Over het algemeen is de donateur erg trouw aan het soort goede doel waaraan wordt gegeven. De m eeste soorten goede doelen waaraan dit jaar is gegeven kunnen volgend jaar weer op een donatie rekenen. Het m eest genoemde m otief om aan een goed doel te geven is ik wil iets teruggeven aan de m ens of m aatschappij, gevolgd door ik ben persoonlijk betrokken en het geeft een goed gevoel. De digitale nieuwsbrief is het m eest gebruikte en m eest gewenste communicatiekanaal. Donateursmagazines en brieven worden vaker gebruikt dan dat ze gewenst zijn. Eén keer per kwartaal lijkt de meest ideale frequentie om met donateurs te communiceren. De belangrijkste voorwaarden waar een goed doel aan m oet voldoen zijn open en duidelijk zijn over de uitgaven en een lage kostenstructuur hebben Voorwaarden goed doel De belangrijkste voorwaarden waar een goed doel aan m oet voldoen zijn open en duidelijk zijn over de uitgaven en een lage kostenstructuur hebben. Daarnaast worden ook het betreft een concreet project of Customer journey: Touchpoints Vragen? David Verschoor E: M: activiteit (vooral jongere alleenstaanden en hoger opgeleiden), de impact van de donatie is zichtbaar (vooral jongere alleenstaanden en gezinnen met jonge kinderen) en spontaan gem otiveerd worden door grootschalige gebeurtenissen (vooral lager opgeleiden en ouderen) genoemd. Winkel ORIENTATIE Periode: <1 week CONVERSIE BEHOUD Periode: per kwartaal Manfai Tang E: M: Stel dat u volgend jaar een nieuw goede doel gaat ondersteunen. Aan welke voorwaarden moet het goede doel dan voldoen? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Ik heb persoonlijk contact met de mensen van het goede doel Ik word spontaan gemotivee rd door grootschalige gebeurtenissen (bv rampen, campagnes zoals het Glazen Huis) Het goede doel is open en duidelijk over haar uitgaven Het goede doel betreft een concreet project of activiteit (bv bouwen van een school of waterput) C ommunic atiekanaal Telefoon Post Internet Persoonlijk* Hanneke Blokland E: M: De impact van mijn donatie is zichtbaar of tastbaar Ik ben persoonlijk benaderd door iemand uit mijn kennissenkring TV Het goede doel houdt mij het gehele jaar door op de hoogte van de onderwerpen die voor mij relevant zijn Het goede doel heeft een lage kostenstructuur (geen hoge directeurssalarissen) Binnen het goede doel heb ik zelf keuzevrijheid om specifieke doelen of deelprojecten te ondersteunen Radio Geen/niet Anders, namelijk: *Interactie met collecteurs en/of vrienden/familie Primair Secundair 33 Benut de kracht van storytelling. Denk anders. Hoe benut je de kracht van DM optimaal? Date:

5 Frisse en leuke aktie van Spierfonds STRIK ZE! Gebruikmakend van Social Media Frisse website en helder qua communicatie Het succes van een Direct Marketing actie hangt af van de volgende factoren: Scoren met DM? Wat moet je (willen) weten voor een Direct Marketingplan? 7 cruciale vragen: 1. Wat is de datakwaliteit van mijn klantendatabase? 2. Wie zijn mijn beste klanten? 3. Hoe behoud ik mijn beste klanten? 4. Welke klanten uit mijn database zijn de moeite waard om (extra) in te investeren? 5. Hoe kan ik nieuwe klanten werven? 6. Hoe kan ik mijn klanten en prospects het beste bereiken? 7. Hoe meet & optimaliseer ik de effectiviteit van mijn marketing- en communicatiebudget? Strijd om aandacht Per Nederlander/per week: 350+ Buitenreclame 1.000den Online advertenties 200 Televisiespots 96 s 2 Direct Mail stukken 41 Juiste mix is sleutel tot succes Direct mail goed bekeken en gelezen Direct Mail NL vergeleken met ontwikkeling van effecten in de Charitatieve Branche Social Media Direct mail Web DM 56% 44% DM benchmark voor Charitatieve branche laat een vrij stabiel beeld zien qua bereik en effecten. Wel meer respons* verklaard door online responskanalen/websites/ Purl s HAH 35% 65% Chari 2009 Chari 2014 NL 2014 Reclamebereik 51% 52% 56% 33% 67% Respons* 8% 16% 15% Anno 2014: 68% van alle DM campagnes zijn onderdeel van een multimediale campagne TV 19% 81% Reclamebereik Waste Toename kennis 26% 27% 29% Toename interesse 13% 14% 20% Toename sympathie 19% 19% 21% Bron: Mail Monitor Online * Alle respons bij elkaar (incl. Website bezoek etc) Date:

6 4A model voor DM succes Open deuren.. Maar nog heel vaak over het hoofd gezien Eerste voorwaarde voor succes aandacht = reclamebereik* In combinatie met een goed aanbod wordt het onthouden OUDE REGELS GELDEN NOG STEEDS Sluit het aanbod aan op de behoefte van de ontvanger o Focus niet te veel op eigen product en don t push it! Stuur het aanbod op een relevant moment o Ja het verjaardagsmoment werkt nog steeds o Events werken! - zorgen voor extra aandacht en impact De vorm van de uiting is belangrijk De juiste combinatie zorgt voor merkeffect en leidt tot (merk)actie Stem het aanbod echt af op eerder (koop)gedrag o Veel (e) DM s vaak veel te algemeen geschreven o Personalisatie wordt relevanter, ga niet te ver (Big Brother) Maak het aanbod concreet o Kortingscoupons (voor winkel of online) * Reclamebereik = percentage dat de uiting(en) daadwerkelijk ziet/ bekijkt/leest 48 Tijdelijk aanbod! (gebruik juiste woorden en beelden) TIP! Test het effect van probleem focus icm expliciete personalisatie Verpakking Illustratie en bobbel: Niet vaak toegepast Impliciete Personalisatie Hoe lang is het geleden dat je je ogen hebt laten controleren? Maak een afspraak met een van onze opticiens om zeker te weten dat je gezichtsvermogen optimaalis. Positieve focus Scherp zien heeft veel voordelen: je presteert beter bij sport en spel en je kunt echt genieten van je favoriete televisieprogramma. Met een regelmatige oogcontrole ben je v erzekerdvaneen scherpeblik. Expliciete Personalisatie Weet je dat het alweer een jaar geleden is dat wij jouw ogen voor het laatst controleerden? Maak een afspraak met een van onze opticiens om zeker te weten dat er geen problemen met je ogen zijn. Probleem focus Slecht zien heeft veel nadelen: het schermpje van je telefoon is onduidelijk, je ogen zijn moe en je krijgt hoofdpijn. Met een regelmatige oogcontrole kun je dergelijke problemen voorkomen. Evaring leert: Expliciete personalisatie + probleemfocus werkt het beste: Geen hogere irritatie Boodschap intensiever gelezen Positiever over mailing Hogere respons Wit Is meestal de kleur van de envelop (60%) Bron: analyse RUG op Specsaversmailing Wat draagt bij aan hoger reclamebereik? Zorg voor een bobbel en gebruik illustraties Geef een positieve (visuele) 1 e prikkel 1. Envelop met bobbel maakt nieuwsgierig 2. Illustratie op witte envelop Brief De klassieke DM brief is nog steeds populair 1 pagina (64%) DE BRIEF % tekst (63%) Kopregel (77%) IN HOEVEEL SECONDEN BESLIS JE?? Niet onderstreept (63%) Aanhef op naam (59%) Met internetadres (85%) Ondertekening: Door man (72%) Zonder foto (80%) Schijnbaar met pen (43%) PS-regel (67%) Full colour (62%) Reclamebereik 81% Bron: database Mail Monitor Online 2006 t/m Date:

7 Basis DM brief vaak wel erg afgezaagd (en heel saai om te lezen) >75% De hoeveelheid tekst waaruit een brief meestal bestaat (75%) Afbeeldingen: Worden niet vaak gebruikt Wat draagt bij aan hoger reclamebereik? Afbeeldingen (liefst mensen die je aankijken) Toelichtingsmateriaal Site Wordt het meest in mailings als responsmanier opgenomen (76%) Antwoordkaart: Vaak geen afbeelding Wat draagt bij aan hoger reclamebereik? Kleur in tekst en/of achtergrond Maak het makkelijk om te responderen (en gratis) TIPS voor een betere landingspagina 1. Een duidelijke en opvallende Call to Action (bezoekers zijn net aapjes dus in 3 seconden een banaan) 1. DM s en/of Advertentiepagina s en landingspagina s vaak niet in 1 lijn! Zorg voor herkenning (zelfde beelden, zelfde sfeer) 2. Leid bezoeker niet te veel af! Teksten moeten scanbaar en overzichtelijk zijn Toenemend gebruik van Purl s binnen Direct Mail (Persoonlijke landingspagina s) 3. Mensen houden van mensen (echte (blije!) mensen) Direct Marketing in de toekomst wordt leuker maar ook wat ingewikkelder Inzet van een single medium is vaak onvoldoende sterk Wij zien de kracht van de combinatie! Media overkill Online info on the go geconsumeerd Hoe optimaal te bereiken en te beraken? DM is de brug tussen off - en online Zorg voor leuke en geloofwaardige vorm en inhoud! Mixen directe media blijft interessant Social Media 62 Direct mail Web Case Bekende online verzekeraar Kenmerken: Slim, Hoge likebility Eenvoud siert! Low Budget Bekroond met een Bronzen Esprix Date:

8 FBTO bronzen Esprix 2012 (1/2) FBTO bronzen Esprix 2012 (2/2) Maak het laagdrempelig! Moeilijk produkt op luchtige manier verpakken Maak het makkelijk! Case IZZ Opvallende verpakking & heldere communicatie Doel: activeren Mijn IZZ Verras je klant! (met een handgeschreven bedankje) Esprix 2014 Zilver en Brons Ditzo Kijk kanker de wereld uit 24% webtraffic 9% activatie MijnIZZ Esprix 2014 Brons Parkinson Vereniging The Worst Harlem Shake ever Esprix 2014 Zilver en Brons Draag je steentje bij tegen kinderkanker Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) Esprix 2014 BRONS IXORG Dentidrill Date:

9 DM Quikscan We gaan aan de slag! Werkopdracht DM Optimalisatie Indeling groepen Voer een DM Quickscan uit op de ontvangen DM uiting. Gebruik de tips uit de presentatie en wees eerlijk in jullie beoordeling! Probeer de vragenlijst zo compleet mogelijk te beantwoorden en te onderbouwen 45 minuten de tijd Per groep 1 afgevaardigde die kort de bevindingen in enkele minuten presenteert Groep 1: Greenpeace Groep 2: Stichting Wereldouders insert Katholiek Nieuwsblad Groep 3: Alzheimer NL Groep 4: KWF Rokerscampagne Groep 5: Oxfam Groep 6: Cordaid / Mensen in Nood (Onder)vraag de maker naar zijn/haar keuze voor Werkopdracht DM Quickscan Werkopdracht DM Quickscan Mail Monitor Online geeft inzicht in effectiviteit mailing + oorzaken Beantwoord zo veel mogelijk vragen: Sturingsmogelijkheid mailing 1. Lees/scan eens 5 seconden Wat blijft hangen? Wordt je nieuwsgierig? 2. Wie heeft afzender voor ogen als ontvanger? Segmentatie? 3. Hoe zijn vorm & inhoud? (beeld/ tekstverhouding, leuk om te lezen?) 4. Hoeveel boodschappen worden er gecommuniceerd? 5. Past het gevoel van deze Direct Mail bij het beeld/imago van de afzender? 6. Door hoeveel % van ontvangers is de DM gelezen? Maak een inschatting! 7. Heeft deze DM voldoende impact op de mat? 8. Denk je dat ontvanger werd aangesproken? Waarom wel/niet? 9. Welke crossmediale aspecten zitten er in? 10. Hoeveel ontvangers zijn in actie gekomen? Respons percentage(s)? 11. Wat vind je goed aan de mailing? 12. Wat vind je niet goed aan de mailing? 13. Welke elementen mogen (moeten?) er uit? 14. Hoe maak je deze campagne sterker? Wat ontbreekt er? 15. Overige opmerkingen/suggesties? Verwerking: Mailing(kenmerken) bereik kwalitatief bereik boodschapoverdracht waardering Doelgroepselectie + timing/frequentie Voorwaarden doelgroep: steekproef attitude DM productbetrokkenheid merkbetrokkenheid Overige invloeden: overige communicatie(middelen)/acties incidenten concurrentie Effecten: kennis interesse sympathie respons(intentie) ENVELOP DM brief DM CASE 1 GREENPEACE Date:

10 Machtiging & offer Acceptgiro & stans DM CASE 2 Achterban mailing Prospectmailing Vaderdag DM CASE 3 Date:

11 Premium - fotolijstje DM CASE 4 KWF Rokerscampagne Date:

12 DM CASE 5 Oxfam Novib - Cambodja Envelop & 2 e deel vd brief Oxfam Novib - Pakistan DM Innovatie - Envelop DM CASE 6 Cordaid / Mensen in Nood Date:

13 DM - Urgentie Presentatie groepen Helder en duidelijk voorbeeld Daag ons uit! Samen op weg naar meer effectiviteit met Direct Marketing Toekomst van reclame/marketing?! Durf je aan te passen! Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief Date:

14 HET AANBOD STAAT NOG > samen met PostNL de leercurve in! > ondersteuning bij ontwikkeling van (e)dm campagnes > inzet Mail Monitor > conceptbeoordeling > daag ons uit! Vragen en afsluiting Edwin van Ooijen Date:

Welkom bij presentatie PostNL. EHBO & PostNL. Presentatie & Inspiratie Zaterdag 1 november 2014

Welkom bij presentatie PostNL. EHBO & PostNL. Presentatie & Inspiratie Zaterdag 1 november 2014 Welkom bij presentatie PostNL EHBO & PostNL Presentatie & Inspiratie Zaterdag 1 november 2014 Agenda vandaag bij EHBO Even voorstellen. Direct mail Quiz Big Data & Touchpoints Inspiratie & Cases Zelf aan

Nadere informatie

VFI inspiratiesessie De toekomst van Direct Marketing. PostNL 9 oktober 2014

VFI inspiratiesessie De toekomst van Direct Marketing. PostNL 9 oktober 2014 VFI inspiratiesessie De toekomst van Direct Marketing PostNL 9 oktober 2014 Agenda Toekomst van Direct Mail & DM 15:00 uur korte intro Johan Guis 15:10 uur PostNL - Cijfers en Trends Inspiratie & (Esprix)

Nadere informatie

Direct mail: dat komt binnen!

Direct mail: dat komt binnen! Direct mail: dat komt binnen! Inhoud Presentatie Gezonde Marketing 10-3-2011 Marcel Steenhuis, TNT Post Inhoud Aandacht, aandacht, aandacht! Vraag aan jullie MIDNER 800 online Ads per week MEER Doelgroep

Nadere informatie

10 X meer opvallen met uw reclameactie

10 X meer opvallen met uw reclameactie 10 X meer opvallen met uw reclameactie Inhoud Tip 1. Wees er op tijd bij. (Of wees eigenlijk een beetje te vroeg ) 3 Tip 2. Zorg voor stopping power 3 Tip 3. Houd het simpel en rustig 4 Tip 4. Personaliseer

Nadere informatie

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008 VWS Elektronisch Patientendossier Den Haag, 16 december 2008 Uitingen Envelop: Brief voorkant: Brief achterkant: Folder: Bezwaarformulier: Onderzoeksopzet? Doelstelling onderzoek:? In kaart brengen van

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

Social en Direct Marketing

Social en Direct Marketing Social en Direct Marketing Wim van der Mark, Dialoogtrainers.nl Inhoud Direct marketing essentials tot 2002 DM 1.0 Direct marketing essentials i.c.m. search, web en e-mail DM 2.0 Direct marketing essentials

Nadere informatie

En? Werd het een warm, lauw of koud welkom? Een onderzoek naar geïntegreerde fonsenwerving naar aanleiding van een online gift

En? Werd het een warm, lauw of koud welkom? Een onderzoek naar geïntegreerde fonsenwerving naar aanleiding van een online gift En? Werd het een warm, lauw of koud welkom? Een onderzoek naar geïntegreerde fonsenwerving naar aanleiding van een online gift ONDERZOEK ONDER N O N-PR OFITS Door Bas van Breemen en Marieke Sassen Inleiding

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt

Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt sendt Checklist opmaken van een e-mail nieuwsbrief Sendt MailExpert BV Gouw 60 1441 CR Purmerend T 0299 316062 E info@mailexpert.nl W mailexpert.nl Sendt Gouw 60 1441 CR Purmerend T 0299 685572 E info@sendt.nl

Nadere informatie

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel Effectieve reclametips Voor meer klanten in uw winkel Inhoud. Direct mail. Huis-aan-huisverspreiding. Facebook advertentie. E-DM 6. Welke uiting kiest u? 7 6. Effectieve tips voor in de reclamemix 8 Inleiding

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Samenvatting belangrijkste resultaten

Samenvatting belangrijkste resultaten Samenvatting belangrijkste resultaten Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel deel hiervan in september

Nadere informatie

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit

Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit Crossmediale campagnes. Jouw succes, onze specialiteit CampagneMakers is powered by Wat doen wij allemaal Wij zorgen voor een boodschap naar jouw klant die wij crossmediaal verpakken in diverse online

Nadere informatie

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Agenda 1. Wat weten we al? 2. Doelstelling onderzoek 3. Opzet onderzoek 4. Resultaten 5. Advies Pre-rolls krijgen meer aandacht, worden beter onthouden

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Maak meer van Direct Mail!

Maak meer van Direct Mail! Maak meer van Direct Mail! Praktische tips om morgen mee aan de slag te gaan Marie-Claire de Waal 4 april 2017 Wat gaan we doen? 14.15u draaien? Direct mail: Aan welke knoppen kan ik 15.00u Pauze 15.30u

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Social Radio Pakketten 2015. i.s.m.

Social Radio Pakketten 2015. i.s.m. Social Radio Pakketten 2015 i.s.m. Social Radio Meer halen uit je radiocampagne? Benut nu eenvoudig de potentie van social media via de radio. Onderzoeken (Bron: Google en RAB) tonen aan dat radio de aanjager

Nadere informatie

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE

WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE WORKSHOP SCOREN MET UW TOERISTISCHE WEBSITE Wie zijn wij? Peter Dekker Alfons van Duijvenbode Agenda Belang van online in toerisme Gebruiksvriendelijke websites Online marketing dimensies Vragen & Meer

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Hoe kunt u keihard meer verkopen? Van reclame mag je keiharde resultaten verwachten

Hoe kunt u keihard meer verkopen? Van reclame mag je keiharde resultaten verwachten MÉÉR VERKOPEN Keihard méér verkopen Door Pieter Hemels, Hemels van der Hart Meer klanten, meer omzet Door Pieter Burghouts, Microsoft Hoe kunt u keihard meer verkopen? Klanten vinden, winnen en behouden

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Vragenlijst voor bloglezers

Vragenlijst voor bloglezers Vragenlijst voor bloglezers 1. Leeftijd o Jonger dan 12 o 12-17 o 18-23 o 24-29 o 30-35 o 36-41 o 42-47 o 48-53 o 54-59 o 60-65 o Ouder dan 65 2. Geslacht o Man o Vrouw 3. Heb je een opleiding in archeologie

Nadere informatie

Social Radio Pakketten 2015

Social Radio Pakketten 2015 Social Radio Pakketten 2015 Social Radio Meer halen uit je radiocampagne? Benut nu eenvoudig de potentie van social media via de radio. Onderzoeken (Bron: Google en RAB) tonen aan dat radio de aanjager

Nadere informatie

Vijf essentiële stappen in het moderne verkoopproces

Vijf essentiële stappen in het moderne verkoopproces Vijf essentiële stappen in het moderne verkoopproces Capelle aan den IJssel, 2 oktober 2014 Door: Wim van der Mark Programma - inhoud Inspelen op veranderend koopgedrag Vijf stappen in het moderne verkoopproces

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 2017 In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk

E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk Even Wat is voorstellen e-mailmarketing Loek Balvers Partner Managers bij MailPlus 06-40240261 / SMS loek@mailplus.nl 079 3631217 facebook.com/mailplusnl

Nadere informatie

5 manieren om. om jouw landingspagina. te optimaliseren

5 manieren om. om jouw landingspagina. te optimaliseren 5 manieren om om jouw landingspagina te optimaliseren introductie Een landingspagina is een essentiële schakel in het succes van jouw customer journey, want het is dé plek om jouw klant te overtuigen om

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing

10 onderdelen die niet mogen ontbreken in een online briefing Een goede online briefing past op één A4 [+ checklist] Auteur: Ronald Heijkens, Sabel Online Je wilt een nieuwe website, intranet, online magazine of app. Maar omdat je de expertise zelf niet in huis hebt,

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Whitepaper: De perfecte landingspagina

Whitepaper: De perfecte landingspagina Whitepaper: De perfecte landingspagina Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 De perfecte landingspagina Het gebruik van aparte landingspagina s op je website kan de verkoop van je dienst

Nadere informatie

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015

Online Marketing voor Siertelers. De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Online Marketing voor Siertelers De meerwaarde van social media Inzicht in de Consument 29 juni 2015 Arnold Wittkamp (1973) 1988-2000 Van zaterdaghulp naar Filiaalmanager Singel Bloemenmarkt Amsterdam

Nadere informatie

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn

MailPlus. Kennissessie ism Van IJzendoorn MailPlus Kennissessie ism Van IJzendoorn Agenda 1 2 3 4 5 6 7 WIE IS MAILPLUS / WAAR STAAN WE VOOR? Van IJzendoorn en MAILPLUS WAT IS E-MAIL MARKETING E-MAIL & MOBILE DO S & DON TS HOE ZET IK HET GOED

Nadere informatie

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider MarianSpier Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communicatie en designmanagement Didactiek, pedagogiek Organisatiepsychologie Werk Communicatie adviseur

Nadere informatie

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Klantgericht communiceren met donateurs

Klantgericht communiceren met donateurs Klantgericht communiceren met donateurs 4orange, 2016 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Klantgericht communiceren met donateurs Iedereen in de non-profit branche die

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

De campagne. Introductie Big Bang Beans. Nationale abricampagne in week 8. 3.000 vakken in 36 steden in Nederland. Campagneduur: 1 week

De campagne. Introductie Big Bang Beans. Nationale abricampagne in week 8. 3.000 vakken in 36 steden in Nederland. Campagneduur: 1 week De campagne Introductie Big Bang Beans Nationale abricampagne in week 8 3.000 vakken in 36 steden in Nederland Campagneduur: 1 week Bereik: 57,6%* (= 7.402.299 personen) Overige ondersteuning: Website:

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN?

INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? INBOUND MARKETING WAT IS HET? DE 5 ONDERDELEN HOE TE STARTEN? 02 WAT IS INBOUND MARKETING? Gevonden worden door potentiële klanten vanuit de doelgroep, zonder deze te storen met traditionele marketing-instrumenten.

Nadere informatie

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 Wat zijn de kenmerken van je bezoekers?... 3 Welke apparaten gebruiken je website

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Marketing de kracht van communicatie & verleiding

Marketing de kracht van communicatie & verleiding Marketing de kracht van communicatie & verleiding 1 ding vooraf De zelfstandigheid van de student in het bedenken, schrijven en uitvoeren van een communicatieplan vergroten. Wie van jullie - Zit op: -

Nadere informatie

Ondernemers-Sociëteit KAN. Workshop zoekmachineoptimalisatie. www.cowpunks.nl

Ondernemers-Sociëteit KAN. Workshop zoekmachineoptimalisatie. www.cowpunks.nl Ondernemers-Sociëteit KAN Workshop zoekmachineoptimalisatie www.cowpunks.nl Mark Beuzel Ton Buurman Léon Collaris www.cowpunks.nl De missie van Google is alle informatie ter wereld te organiseren en universeel

Nadere informatie

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >>

Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Bereik meer! Met mobiel adverteren 2013 >> Altijd en overal online Gebruik van smartphone in de lift Mensen zijn liever een dag zonder tv dan een dag zonder smartphone. Waar de gebruiker ook is, mobiel

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek.

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Meting juni 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het vertrouwen

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK drs. Edouard Buning Amsterdam/Heerlen, april 2010 2010 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

RRO RAPPORTAGE KRONING. Meting 1 mei 2013

RRO RAPPORTAGE KRONING. Meting 1 mei 2013 RRO RAPPORTAGE KRONING 1 Meting 1 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Onderdelen: I. Achtergrond en doelstellingen II. III. Management Summary Resultaten 2 3 1. ACHTERGROND & OPZET I. ACHTERGROND Inleiding Cebuco heeft

Nadere informatie

Zes segmenten in donateurs van goede doelen

Zes segmenten in donateurs van goede doelen Zes segmenten in donateurs van goede doelen September 2012 Voor u ligt de whitepaper Zes segmenten in donateurs van goede doelen. Het gehele rapport is alleen op aanvraag in te zien. Het onderzoek is een

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Whitepaper: Segmentatie in marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0)

Whitepaper: Segmentatie in  marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0) Whitepaper: Segmentatie in e-mailmarketing Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Segmentatie in e-mailmarketing Hoe verbeter in mijn e-mail campagnes? Vaak wordt er uitvoerig A-B getest,

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

We bedanken je alvast voor het indienen van jouw case en wensen je heel veel succes!

We bedanken je alvast voor het indienen van jouw case en wensen je heel veel succes! E-MAIL CAMPAGNE 2015: PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen! Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te houden, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32)

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek 2016 Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Achtergronden Jaarlijks beginnen in september ongeveer 150.000 studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. In de maanden

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

Neem nu uw campagne al in handen!

Neem nu uw campagne al in handen! Neem nu uw campagne al in handen! n! De kiezers hebben al gekozen! De sleutel tot succes? De ideale communicatiemix. De enquêtes bewijzen het: de brievenbus draagt de voorkeur uit van de meerderheid van

Nadere informatie

LEM-IMPROMAR-FS-2017-V3.1

LEM-IMPROMAR-FS-2017-V3.1 1. Inleiding 1.1 Wat is er met marketing gebeurd? Distributiestructuur en rolverdeling: Traditionele ketenstructuur Fabrikant Nieuwe samenwerkingsstructuur Gebruiker Marketing 1.0 massa media Verkoper

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant!

Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant! Vind jij pensioen een saai onderwerp? Maak het interessant! Op vrijdag 25 mei worden de kanshebbers op een top 3 plek uitgenodigd om hun concept te komen pitchen voor de Battle jury. Op basis van deze

Nadere informatie

jean mineur mediavision

jean mineur mediavision jean mineur mediavision achtergrond Jean Mineur Mediavision exploiteert bioscoopreclame voor 75 bioscopen in Nederland. In de bioscoop zorgt het overweldigende beeld en geluid ervoor dat adverteerders

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Inhoudsopgave Basisbeginselen e-mail marketing met Google Analytics... 3 De implementatie van de metingen voor je e-mail campagnes... 3 Haal actiegerichte

Nadere informatie

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e

D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e T e k s t e n i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e 4 D e i n d e l i n g v a n j e w e b s i t e Welke webpagina s heb je nodig? De homepagina, deze noem je Home Blog Diensten of producten Salespage

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht

INBOUND MARKETING. Hét Online Marketing Event. 14 maart 2011 Utrecht Hét Online Marketing Event 14 maart 2011 Utrecht Agenda Welkom Marketing en Sales 2011+ Bram van Ast Bezoekers zijn Zilver Leander Kolen Conversies zijn Goud Joyce Landhaar Juist gereedschap is het halve

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD

DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING JUNI 16 DONATEURSVERTROUWEN ONVERANDERD Het tweede kwartaal

Nadere informatie

Back to the Future. KVGO bijeenkomst Ledenraad Bussum, 13 november 2013

Back to the Future. KVGO bijeenkomst Ledenraad Bussum, 13 november 2013 Back to the Future KVGO bijeenkomst Ledenraad Bussum, 13 november 2013 start met een kader modelmatige benadering 4 stappen plan 7 stappen plan 9 stappen plan nog een 9 stappen plan 12 stappen plan

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013 Contentstrategie Hoorcollege 3 16 september 2013 Agenda HC3 Doelstellingen (KPI s) Funnel De belangrijkste content KPI s Case 2 3 KPI s KPI s Key Performance Indicator Variabelen om doelstellingen van

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING MAART 2015 VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Kennissessie. web conference: Haal meer uit marketing. De web conference start om uur

Kennissessie. web conference: Haal meer uit  marketing. De web conference start om uur Kennissessie web conference: Haal meer uit e-mailmarketing De web conference start om 16.00 uur Geluid: zet het geluid van de computer aan op de juiste volume Stel uw vragen via de chatfunctie @ValueProof

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Rutger Verhoeven. Hoofd Nieuwe Media VARA. LinkedIn: nl.linkedin.com/in/rutgerverhoeven Mail:

Rutger Verhoeven. Hoofd Nieuwe Media VARA. LinkedIn: nl.linkedin.com/in/rutgerverhoeven Mail: Hoofd Nieuwe Media VARA Twitter: @MagicGnoe LinkedIn: nl.linkedin.com/in/rutgerverhoeven Mail: rutger.verhoeven@vara.nl de toekomst van digitale media horseless carriage de toekomst van digitale media

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie