You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)"

Transcriptie

1 Agenda Direct Mail sessie Edwin van Ooijen 14:00 uur korte intro Johan Guis 14:10 uur PostNL Chari onderzoek & Recap VFI sessie Aan de slag met Direct Mail! PostNL 4 december uur Pitchen van DM campagnes uur Aan de slag verbetersessie DM s uur Terugkoppeling 6 groepen & feedback uur Wrap-up / Borrel UITDAGING!? RODE DRAAD? Een greep uit onze oplossingen Directe media en diensten die wij bieden Meer SUCCES door anders te kijken naar Direct Mail Direct mail marketing Persoonlijke landingspagina Mobiele w ebsites Online video Mobiele landingspagina via QR-code Layar Drukw erk service Scoupy DTP wordt ABC Customer Journey Toegevoegde waarde in gehele DM keten inzicht, ontzorgen, kosten besparen en groei 8. Analyse 7. Customer service 6. Verwerken respons 5. Productie & verzenden 4. Creatie & vormgeven 3. Keuze media 2. Selectie doelgroep 1. Strategie campagne De wereld van de communicatie biedt nog vele kansen FEIT: DE MACHT VAN DE CONSUMENT NEEMT TOE HET BEREIK IS GROOT! Date:

2 Aantal Customer touchpoints is groot Media Inzicht in de Customer Journey Direct Mail Sales Inzicht in de Customer Journey helpt! I. ORIENTATIE II. ATTRACT III. CHOOSE IV. CONVERT V. RETAIN Social Media Klant Customer Service Awareness Informatie Kanaal Verifiëren Keuze Retentie Mobile Event Aanbieder Materials Fulfillment Attitude Search Doelgroep Concurrerende merken Pre-aankoop effect Website Instore Vertrouwen in het merk Relatieve consumptie 12 Verantwoording van de resultaten Verantwoording Het onderzoek naar het Charitatieve gedrag van de Nederlandse consum ent is uitgevoerd door Cendris in opdracht van PostNL. In de periode van 1 september 2014 tot en m et 8 september 2014 zijn de panelleden van het onderzoekspanel ConsuMeningen ondervraagd over hun Charitatieve gedrag. Weging De resultaten in dit onderzoek zijn herwogen naar Nederland op de kenmerken; Levensfase en Sociale Klasse Date:

3 Politieke par tijen, maatschappelijke of sociale Totaal Geslacht Opleiding Man Vrouw Laag Middel Hoog all <35 gzk <35 gmk <6 Levensfase gmk 6-12 gmk 12+ all gzk all 55+ gzk 55+ 8% 11% 7% 6% 7% 12% 8% 6% 4% 8% 8% 10% 5% 13% 8% Het is een Ik krij g er iets voo r Ik ken de men sen Ik wil pe rs oonl ijk Het is aftre kb aar Betro uwbaa rd er ge woonte terug en ste un pe rs oonl ijk conta ct heb ben van de belas ting daa rme e ee n goe d met mens en van Totaal doel het goede doel V ia een eenmalige ov erschrijving, bijv. aan een telev isieactie 33% 33% 34% 37% 35% 47% 45% V ia vaste inhouding op loon 1% 2% 1% 1% 2% 1% 3% V ia machtiging/vast donateurschap 55% 53% 54% 46% 44% 75% 60% D oor iemand te sponsoren in een actie (sponsorloop) 20% 24% 25% 46% 41% 23% 25% V ia een collecte op straat 47% 60% 54% 58% 67% 35% 45% V ia deelname aan een goede doelen loterij 24% 28% 43% 29% 28% 28% 26% V ia internet 8% 9% 6% 6% 6% 11% 8% V ia legaat/testament 1% 1% 1% 3% 1% 2% 1% D oor iets te kopen 15% 18% 24% 27% 30% 17% 21% A nders, namelijk: 5% 8% 3% 12% 7% 7% 7% Betere toe lichting Veil iger beta len Makkelij ker gel d Ma kkel ijker om Ande rs, n ameli jk: of mogel ijkhei d tot d oneren ee n overzicht bi j te vrag en al s e r iets houd en van g oede ond uide lij k is doe len die ik Totaal onde rsteun V ia een eenmalige ov erschrijving, bijv. aan een telev isieactie 33% 49% 44% 37% 41% 21% V ia vaste inhouding op loon 1% 3% 1% 1% 2% 0% V ia machtiging/vast donateurschap 55% 56% 65% 56% 70% 61% D oor iemand te sponsoren in een actie (sponsorloop) 20% 38% 21% 18% 19% 10% V ia een collecte op straat 47% 62% 35% 50% 42% 33% V ia deelname aan een goede doelen loterij 24% 30% 26% 24% 28% 16% V ia internet 8% 11% 10% 10% 8% 4% V ia legaat/testament 1% 3% 2% 1% 1% 0% D oor iets te kopen 15% 37% 15% 15% 16% 9% A nders, namelijk: 5% 3% 5% 5% 5% 16% Welke soorten goede doelen? De respondenten geven over het algemeen het vaakst aan goede doelen op het gebied van gezondheid. Op gepaste afstand volgen dieren, kinderen en natuur. Als de respondenten op achtergrondkenmerken m et elkaar worden vergeleken, zijn er veel verschillen te zien. Zo geven vrouwen duidelijk vaker aan dieren en kinderen en mannen vaker aan natuur en kerk. Hoog opgeleiden geven aan veel soorten goede doelen vaker, m aar laag opgeleiden geven vaker aan ouderen. Verder geven gezinnen met kinderen aan veel soorten goede doelen minder vaak, m aar niet aan ouderen en kinderen. Jonge gezinnen zonder kinderen en ouderen geven aan de meeste soorten goede doelen. Soorten goede doelen waaraan in de afgelopen 12 maanden geld is gedoneerd. Dieren(bescherming) 32% 22% 38% 34% 33% 30% 44% 39% 21% 26% 32% 39% 43% 34% 26% Ouderen 11% 10% 11% 15% 9% 11% 3% 5% 16% 8% 10% 11% 10% 14% 11% Sport en r ecreatie 7% 8% 6% 8% 6% 7% 3% 7% 4% 12% 6% 6% 10% 5% 9% Kunst(behoud) 6% 7% 5% 2% 4% 11% 1% 6% 4% 4% 3% 7% 4% 13% 6% Natuur 28% 33% 25% 24% 24% 36% 21% 24% 22% 20% 24% 25% 26% 41% 30% Lokale initiatieven 14% 14% 14% 14% 12% 16% 12% 14% 11% 13% 13% 13% 16% 11% 17% Milieu 12% 16% 10% 7% 10% 18% 16% 7% 5% 5% 9% 10% 14% 20% 15% Kinderen 30% 26% 33% 29% 32% 29% 26% 34% 47% 45% 30% 23% 20% 28% 29% Mensenrechten 16% 17% 16% 11% 12% 25% 15% 24% 18% 9% 16% 11% 12% 22% 16% Derde wereld 23% 25% 22% 19% 19% 29% 18% 33% 30% 19% 20% 22% 11% 25% 25% Rampen 23% 25% 23% 25% 21% 25% 20% 32% 17% 15% 20% 20% 19% 29% 26% Missie/zending 14% 16% 13% 13% 14% 15% 6% 29% 15% 10% 12% 8% 7% 14% 18% Gezondheid 60% 62% 59% 60% 60% 60% 50% 57% 58% 59% 67% 61% 66% 52% 62% Kerk en levensbeschouwing 24% 29% 21% 22% 22% 27% 10% 34% 26% 15% 20% 20% 9% 28% 31% Anders, namelijk: 8% 9% 8% 8% 10% 7% 8% 5% 6% 6% 8% 11% 4% 12% 9% Oriëntatieperiode Over het algemeen oriënteren respondenten zich niet of kort op de soorten goede doelen waar aan gegeven wordt. Slechts 13% oriënteert zich een week of langer. De oriëntatie is gemiddeld het langst onder m annen, hoger opgeleiden, jonge gezinnen zonder kinderen en gezinnen m et jonge kinderen. In de laatstgenoemde groep oriënteert 21% zich een week of langer. Hoe lang van tevoren heeft u zich georiënteerd op de soorten goede doelen? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Minder dan een week Ongeveer een week Ongeveer 2 weken Ongeveer een maand Ongeveer 2 maanden Meer dan twee maanden Weet ik niet meer Rood = lager dan gemiddeld Groen = hoger dan gemiddeld A ll=alleenstaand, gmk=gezin met kinderen, gzk=gezin zonder (thuis wonende) kinderen Oriëntatiebronnen Online informatie Manier van geld geven De respondenten die zich oriënteren doen dit het vaakst via informatie op internet. Als redenen hiervoor De respondenten die online inform atie gebruiken om zich te oriënteren, kijken daarbij m eestal op de eigen De meeste respondenten geven geld aan hun goede doelen via een machtiging/vast worden vaak snel, gemakkelijk en relevant genoemd. Andere veel gebruikte oriëntatiebronnen zijn websites van de goede doelen. Een kleine groep kijkt (ook) op websites van consumentenprogramm a s, donateurschap. Als reden hiervoor wordt vooral vaak aftrekbaar, veiliger betalen en betrouwbaarder collecteurs op straat (goede tim ing), persoonlijk (betrouwbaar, relevant), TV (relevant, goede timing, m ainstream social m edia en websites m et ervaringen van andere donateurs. Opvallend is dat social genoemd. Andere manieren van doneren zijn via collecte op straat (persoonlijk contact, betere gemakkelijk) en schriftelijke informatie (relevant, betrouwbaar). media vooral veel vaker gebruikt wordt door lager opgeleiden en door gezinnen met kinderen toelichting, gewoonte), eenmalige overschrijving (betere toelichting, aftrekbaar, betrouwbaarder), van 6 jaar en ouder. goede doelen loterij (krijg iets terug) en iemand sponsoren (ken m ensen persoonlijk, persoonlijk contact). Op welke manier heeft u zich op deze goede doelen georiënteerd en waarom op die manier? U geeft aan online informatie te hebben gebruikt om u te oriënteren. Welke online informatie? Op welke wij ze heef t u geld gegev en aan uw goede doelen en waarom op die wij ze? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Eigen websites van de goede doelen Vergelijkingssites Blogs of fora Visueel ingestelde sociale media zoals Instagram en Pinterest Mainstream sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn Rood = lager dan gemiddeld Groen = hoger dan gemiddeld Websites van consumentenprogramma s en organisaties Websites met ervaringen van andere donateurs Anders, namelijk: Bedrag en frequentie Volgend jaar geld geven Motivatie De meeste respondenten geven een bedrag tot gemiddeld 10 euro aan een goed doel. Ongeveer 33% geeft gemiddeld m eer dan 10 euro. Er wordt over het algemeen vaker dan 1 keer per jaar aan een goed doel gegeven, m aar het precieze aantal keren verschilt sterk. Mannen (41% >10 euro), hoog opgeleiden (42%) en ouderen (40%) geven vaker een hoger bedrag. Vrouwen geven daarentegen gemiddeld vaker. Van de respondenten die de afgelopen 12 m aanden aan een bepaald soort goed doel hebben gegeven acht over het algemeen een groot deel het waarschijnlijk dit volgend jaar weer te doen. Vooral dieren, missie/zending, gezondheid en kerk en levensbeschouwing hebben trouwe donateurs. De donateurs van doelen op het gebied van ouderen, sport en recreatie, politieke, m aatschappelijke en sociale doelen, rampen en anders zijn iets m inder trouw. Het meest genoemde motief om aan een goed doel te geven is ik wil iets teruggeven aan de mens of maatschappij, gevolgd door ik ben persoonlijk betrokken en het geeft een goed gevoel. Bij lager opgeleiden staat het plichtsgevoel in de top 3, terwijl bij hoger opgeleiden ik heb het goed en wil delen m et anderen in de top 3 staat. Alleenstaanden onder de 35 jaar wijken erg af in hun m otieven. Bij hen voeren ik wil iets teruggeven in extreme mate en het goede doel biedt een oplossing in mindere mate, de boventoon. Welk bedrag geeft u gemiddeld en hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden gegeven? Hoe waarschijnlijk is het dat u volgend jaar geld doneert aan de volgende soorten goede doelen? Wat zijn uw motieven om aan goede doelen te geven? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Minder dan 5,- 5,- tot 10,- 10,- tot 15,- 15,- tot 25,- 25,- tot 50,- 50,- of meer Wil ik niet zeggen 1 keer 2 tot 5 keer 5 tot 10 keer 10 tot 15 keer 15 keer of meer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dieren(bescherming) Ouderen Sport en recreatie Kunst(behoud) Natuur Lokale initiatieven Milieu Politieke partijen, maatschappelijke of sociale doelen Kinderen Mensenrechten Derde wereld Rampen ,0% 5,0% 10,0% 15,0%20,0%25,0% 30,0%35,0%40,0% 45,0% Ik een plichtsgevoel heb Het vanuit mijn religieuze overtuiging komt Anderen dat ook doen en van mij verwachten Het goede doel een oplossing biedt Ik dierbaren wil eren of herinneren Ik het goed heb en wil delen met anderen Het een gewoonte is Ik veranderingen wil bewerkstelligen Ik iets wil teruggeven aan de mens of maatschappij Ik persoonlijk betrokken bent Het een goed gevoel geeft Anders, namelijk: Missie/zending Gezondheid Kerk en levensbeschouwing Anders, namelijk: 27 Date:

4 Op de hoogte blijven: huidig en gewenst Gewenste frequentie informatie Samenvatting Ruim de helft van de respondenten wordt via een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuws en ontwikkelingen. Ook voor de ruime meerderheid is dit het m eest gewenste kanaal. Donateursmagazines en brieven scoren wel redelijk hoog op huidige kanalen, m aar worden wat m inder vaak als gewenst kanaal gezien. Ruim 20% wil niet op de hoogte gehouden worden. Via welk kanaal wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Via een digitale nieuwsbrief Via een donateursmagazine Via een brief Via de website van het goede doel Via sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn) Via een bijeenkomst of evenement van het goede doel Anders, namelijk: Ik word niet op hoogte gehouden Huidig Gewenst De ideale frequentie om donateurs op de hoogte te houden lijkt eens per kwartaal te zijn. Een derde van de respondenten vindt deze frequentie ideaal. De overige respondenten zijn gelijk verdeeld over vaker dan eens per kwartaal en minder vaak dan eens per kwartaal. Hoe vaak wilt u informatie van goede doelen ontvangen? 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Een keer per maand Een keer per 2 maanden Een keer per kwartaal Een keer per half jaar Een keer per jaar Er wordt het m eest gegeven aan goede doelen op het gebied van gezondheid, gevolgd door dieren, kinderen en natuur. Donateurs oriënteren zich over het algemeen niet of korter dan een week op de goede doelen. De donateurs die zich oriënteren, doen dit vooral via informatie op internet, collecteurs op straat en persoonlijke bronnen. Als er inform atie gezocht wordt via internet, gebeurt dat m eestal via de eigen website van het betreffende goede doel. Geld wordt meestal gedoneerd via een machtiging/vast donateurschap of via een collecte op straat. De m eerderheid geeft tot 10 euro en doet dat vaker dan 1 keer per jaar. Over het algemeen is de donateur erg trouw aan het soort goede doel waaraan wordt gegeven. De m eeste soorten goede doelen waaraan dit jaar is gegeven kunnen volgend jaar weer op een donatie rekenen. Het m eest genoemde m otief om aan een goed doel te geven is ik wil iets teruggeven aan de m ens of m aatschappij, gevolgd door ik ben persoonlijk betrokken en het geeft een goed gevoel. De digitale nieuwsbrief is het m eest gebruikte en m eest gewenste communicatiekanaal. Donateursmagazines en brieven worden vaker gebruikt dan dat ze gewenst zijn. Eén keer per kwartaal lijkt de meest ideale frequentie om met donateurs te communiceren. De belangrijkste voorwaarden waar een goed doel aan m oet voldoen zijn open en duidelijk zijn over de uitgaven en een lage kostenstructuur hebben Voorwaarden goed doel De belangrijkste voorwaarden waar een goed doel aan m oet voldoen zijn open en duidelijk zijn over de uitgaven en een lage kostenstructuur hebben. Daarnaast worden ook het betreft een concreet project of Customer journey: Touchpoints Vragen? David Verschoor E: M: activiteit (vooral jongere alleenstaanden en hoger opgeleiden), de impact van de donatie is zichtbaar (vooral jongere alleenstaanden en gezinnen met jonge kinderen) en spontaan gem otiveerd worden door grootschalige gebeurtenissen (vooral lager opgeleiden en ouderen) genoemd. Winkel ORIENTATIE Periode: <1 week CONVERSIE BEHOUD Periode: per kwartaal Manfai Tang E: M: Stel dat u volgend jaar een nieuw goede doel gaat ondersteunen. Aan welke voorwaarden moet het goede doel dan voldoen? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Ik heb persoonlijk contact met de mensen van het goede doel Ik word spontaan gemotivee rd door grootschalige gebeurtenissen (bv rampen, campagnes zoals het Glazen Huis) Het goede doel is open en duidelijk over haar uitgaven Het goede doel betreft een concreet project of activiteit (bv bouwen van een school of waterput) C ommunic atiekanaal Telefoon Post Internet Persoonlijk* Hanneke Blokland E: M: De impact van mijn donatie is zichtbaar of tastbaar Ik ben persoonlijk benaderd door iemand uit mijn kennissenkring TV Het goede doel houdt mij het gehele jaar door op de hoogte van de onderwerpen die voor mij relevant zijn Het goede doel heeft een lage kostenstructuur (geen hoge directeurssalarissen) Binnen het goede doel heb ik zelf keuzevrijheid om specifieke doelen of deelprojecten te ondersteunen Radio Geen/niet Anders, namelijk: *Interactie met collecteurs en/of vrienden/familie Primair Secundair 33 Benut de kracht van storytelling. Denk anders. Hoe benut je de kracht van DM optimaal? Date:

5 Frisse en leuke aktie van Spierfonds STRIK ZE! Gebruikmakend van Social Media Frisse website en helder qua communicatie Het succes van een Direct Marketing actie hangt af van de volgende factoren: Scoren met DM? Wat moet je (willen) weten voor een Direct Marketingplan? 7 cruciale vragen: 1. Wat is de datakwaliteit van mijn klantendatabase? 2. Wie zijn mijn beste klanten? 3. Hoe behoud ik mijn beste klanten? 4. Welke klanten uit mijn database zijn de moeite waard om (extra) in te investeren? 5. Hoe kan ik nieuwe klanten werven? 6. Hoe kan ik mijn klanten en prospects het beste bereiken? 7. Hoe meet & optimaliseer ik de effectiviteit van mijn marketing- en communicatiebudget? Strijd om aandacht Per Nederlander/per week: 350+ Buitenreclame 1.000den Online advertenties 200 Televisiespots 96 s 2 Direct Mail stukken 41 Juiste mix is sleutel tot succes Direct mail goed bekeken en gelezen Direct Mail NL vergeleken met ontwikkeling van effecten in de Charitatieve Branche Social Media Direct mail Web DM 56% 44% DM benchmark voor Charitatieve branche laat een vrij stabiel beeld zien qua bereik en effecten. Wel meer respons* verklaard door online responskanalen/websites/ Purl s HAH 35% 65% Chari 2009 Chari 2014 NL 2014 Reclamebereik 51% 52% 56% 33% 67% Respons* 8% 16% 15% Anno 2014: 68% van alle DM campagnes zijn onderdeel van een multimediale campagne TV 19% 81% Reclamebereik Waste Toename kennis 26% 27% 29% Toename interesse 13% 14% 20% Toename sympathie 19% 19% 21% Bron: Mail Monitor Online * Alle respons bij elkaar (incl. Website bezoek etc) Date:

6 4A model voor DM succes Open deuren.. Maar nog heel vaak over het hoofd gezien Eerste voorwaarde voor succes aandacht = reclamebereik* In combinatie met een goed aanbod wordt het onthouden OUDE REGELS GELDEN NOG STEEDS Sluit het aanbod aan op de behoefte van de ontvanger o Focus niet te veel op eigen product en don t push it! Stuur het aanbod op een relevant moment o Ja het verjaardagsmoment werkt nog steeds o Events werken! - zorgen voor extra aandacht en impact De vorm van de uiting is belangrijk De juiste combinatie zorgt voor merkeffect en leidt tot (merk)actie Stem het aanbod echt af op eerder (koop)gedrag o Veel (e) DM s vaak veel te algemeen geschreven o Personalisatie wordt relevanter, ga niet te ver (Big Brother) Maak het aanbod concreet o Kortingscoupons (voor winkel of online) * Reclamebereik = percentage dat de uiting(en) daadwerkelijk ziet/ bekijkt/leest 48 Tijdelijk aanbod! (gebruik juiste woorden en beelden) TIP! Test het effect van probleem focus icm expliciete personalisatie Verpakking Illustratie en bobbel: Niet vaak toegepast Impliciete Personalisatie Hoe lang is het geleden dat je je ogen hebt laten controleren? Maak een afspraak met een van onze opticiens om zeker te weten dat je gezichtsvermogen optimaalis. Positieve focus Scherp zien heeft veel voordelen: je presteert beter bij sport en spel en je kunt echt genieten van je favoriete televisieprogramma. Met een regelmatige oogcontrole ben je v erzekerdvaneen scherpeblik. Expliciete Personalisatie Weet je dat het alweer een jaar geleden is dat wij jouw ogen voor het laatst controleerden? Maak een afspraak met een van onze opticiens om zeker te weten dat er geen problemen met je ogen zijn. Probleem focus Slecht zien heeft veel nadelen: het schermpje van je telefoon is onduidelijk, je ogen zijn moe en je krijgt hoofdpijn. Met een regelmatige oogcontrole kun je dergelijke problemen voorkomen. Evaring leert: Expliciete personalisatie + probleemfocus werkt het beste: Geen hogere irritatie Boodschap intensiever gelezen Positiever over mailing Hogere respons Wit Is meestal de kleur van de envelop (60%) Bron: analyse RUG op Specsaversmailing Wat draagt bij aan hoger reclamebereik? Zorg voor een bobbel en gebruik illustraties Geef een positieve (visuele) 1 e prikkel 1. Envelop met bobbel maakt nieuwsgierig 2. Illustratie op witte envelop Brief De klassieke DM brief is nog steeds populair 1 pagina (64%) DE BRIEF % tekst (63%) Kopregel (77%) IN HOEVEEL SECONDEN BESLIS JE?? Niet onderstreept (63%) Aanhef op naam (59%) Met internetadres (85%) Ondertekening: Door man (72%) Zonder foto (80%) Schijnbaar met pen (43%) PS-regel (67%) Full colour (62%) Reclamebereik 81% Bron: database Mail Monitor Online 2006 t/m Date:

7 Basis DM brief vaak wel erg afgezaagd (en heel saai om te lezen) >75% De hoeveelheid tekst waaruit een brief meestal bestaat (75%) Afbeeldingen: Worden niet vaak gebruikt Wat draagt bij aan hoger reclamebereik? Afbeeldingen (liefst mensen die je aankijken) Toelichtingsmateriaal Site Wordt het meest in mailings als responsmanier opgenomen (76%) Antwoordkaart: Vaak geen afbeelding Wat draagt bij aan hoger reclamebereik? Kleur in tekst en/of achtergrond Maak het makkelijk om te responderen (en gratis) TIPS voor een betere landingspagina 1. Een duidelijke en opvallende Call to Action (bezoekers zijn net aapjes dus in 3 seconden een banaan) 1. DM s en/of Advertentiepagina s en landingspagina s vaak niet in 1 lijn! Zorg voor herkenning (zelfde beelden, zelfde sfeer) 2. Leid bezoeker niet te veel af! Teksten moeten scanbaar en overzichtelijk zijn Toenemend gebruik van Purl s binnen Direct Mail (Persoonlijke landingspagina s) 3. Mensen houden van mensen (echte (blije!) mensen) Direct Marketing in de toekomst wordt leuker maar ook wat ingewikkelder Inzet van een single medium is vaak onvoldoende sterk Wij zien de kracht van de combinatie! Media overkill Online info on the go geconsumeerd Hoe optimaal te bereiken en te beraken? DM is de brug tussen off - en online Zorg voor leuke en geloofwaardige vorm en inhoud! Mixen directe media blijft interessant Social Media 62 Direct mail Web Case Bekende online verzekeraar Kenmerken: Slim, Hoge likebility Eenvoud siert! Low Budget Bekroond met een Bronzen Esprix Date:

8 FBTO bronzen Esprix 2012 (1/2) FBTO bronzen Esprix 2012 (2/2) Maak het laagdrempelig! Moeilijk produkt op luchtige manier verpakken Maak het makkelijk! Case IZZ Opvallende verpakking & heldere communicatie Doel: activeren Mijn IZZ Verras je klant! (met een handgeschreven bedankje) Esprix 2014 Zilver en Brons Ditzo Kijk kanker de wereld uit 24% webtraffic 9% activatie MijnIZZ Esprix 2014 Brons Parkinson Vereniging The Worst Harlem Shake ever Esprix 2014 Zilver en Brons Draag je steentje bij tegen kinderkanker Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) Esprix 2014 BRONS IXORG Dentidrill Date:

9 DM Quikscan We gaan aan de slag! Werkopdracht DM Optimalisatie Indeling groepen Voer een DM Quickscan uit op de ontvangen DM uiting. Gebruik de tips uit de presentatie en wees eerlijk in jullie beoordeling! Probeer de vragenlijst zo compleet mogelijk te beantwoorden en te onderbouwen 45 minuten de tijd Per groep 1 afgevaardigde die kort de bevindingen in enkele minuten presenteert Groep 1: Greenpeace Groep 2: Stichting Wereldouders insert Katholiek Nieuwsblad Groep 3: Alzheimer NL Groep 4: KWF Rokerscampagne Groep 5: Oxfam Groep 6: Cordaid / Mensen in Nood (Onder)vraag de maker naar zijn/haar keuze voor Werkopdracht DM Quickscan Werkopdracht DM Quickscan Mail Monitor Online geeft inzicht in effectiviteit mailing + oorzaken Beantwoord zo veel mogelijk vragen: Sturingsmogelijkheid mailing 1. Lees/scan eens 5 seconden Wat blijft hangen? Wordt je nieuwsgierig? 2. Wie heeft afzender voor ogen als ontvanger? Segmentatie? 3. Hoe zijn vorm & inhoud? (beeld/ tekstverhouding, leuk om te lezen?) 4. Hoeveel boodschappen worden er gecommuniceerd? 5. Past het gevoel van deze Direct Mail bij het beeld/imago van de afzender? 6. Door hoeveel % van ontvangers is de DM gelezen? Maak een inschatting! 7. Heeft deze DM voldoende impact op de mat? 8. Denk je dat ontvanger werd aangesproken? Waarom wel/niet? 9. Welke crossmediale aspecten zitten er in? 10. Hoeveel ontvangers zijn in actie gekomen? Respons percentage(s)? 11. Wat vind je goed aan de mailing? 12. Wat vind je niet goed aan de mailing? 13. Welke elementen mogen (moeten?) er uit? 14. Hoe maak je deze campagne sterker? Wat ontbreekt er? 15. Overige opmerkingen/suggesties? Verwerking: Mailing(kenmerken) bereik kwalitatief bereik boodschapoverdracht waardering Doelgroepselectie + timing/frequentie Voorwaarden doelgroep: steekproef attitude DM productbetrokkenheid merkbetrokkenheid Overige invloeden: overige communicatie(middelen)/acties incidenten concurrentie Effecten: kennis interesse sympathie respons(intentie) ENVELOP DM brief DM CASE 1 GREENPEACE Date:

10 Machtiging & offer Acceptgiro & stans DM CASE 2 Achterban mailing Prospectmailing Vaderdag DM CASE 3 Date:

11 Premium - fotolijstje DM CASE 4 KWF Rokerscampagne Date:

12 DM CASE 5 Oxfam Novib - Cambodja Envelop & 2 e deel vd brief Oxfam Novib - Pakistan DM Innovatie - Envelop DM CASE 6 Cordaid / Mensen in Nood Date:

13 DM - Urgentie Presentatie groepen Helder en duidelijk voorbeeld Daag ons uit! Samen op weg naar meer effectiviteit met Direct Marketing Toekomst van reclame/marketing?! Durf je aan te passen! Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief Date:

14 HET AANBOD STAAT NOG > samen met PostNL de leercurve in! > ondersteuning bij ontwikkeling van (e)dm campagnes > inzet Mail Monitor > conceptbeoordeling > daag ons uit! Vragen en afsluiting Edwin van Ooijen Date:

VFI inspiratiesessie De toekomst van Direct Marketing. PostNL 9 oktober 2014

VFI inspiratiesessie De toekomst van Direct Marketing. PostNL 9 oktober 2014 VFI inspiratiesessie De toekomst van Direct Marketing PostNL 9 oktober 2014 Agenda Toekomst van Direct Mail & DM 15:00 uur korte intro Johan Guis 15:10 uur PostNL - Cijfers en Trends Inspiratie & (Esprix)

Nadere informatie

Whitepaper MailMonitorBenchmark Hoe haal ik meer uit mijn direct mail? Oktober 2014

Whitepaper MailMonitorBenchmark Hoe haal ik meer uit mijn direct mail? Oktober 2014 Whitepaper MailMonitorBenchmark Hoe haal ik meer uit mijn direct mail? Oktober 2014 MailMonitorBenchmark is een initiatief van DMmediaplein, onderzocht door Metrixlab in opdracht van PostNL en gerealiseerd

Nadere informatie

Waarom. goed zitten bij Sanoma. Kop (evt of weghalen) COLOFON Art Directie WAT Ontwerpt Lilian Willekes-Dapaah Mariska Falke ONS PORTFOLIO

Waarom. goed zitten bij Sanoma. Kop (evt of weghalen) COLOFON Art Directie WAT Ontwerpt Lilian Willekes-Dapaah Mariska Falke ONS PORTFOLIO Waarom Kop (evt of weghalen) Goede Doelen goed zitten bij Sanoma CHARITATIEVE KORTINGEN STOPPERCAMPAGNE MOBIEL DONEREN DOELBEWUST COLOFON Art Directie WAT Ontwerpt Lilian Willekes-Dapaah Mariska Falke

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Welkom bij presentatie PostNL. EHBO & PostNL. Presentatie & Inspiratie Zaterdag 1 november 2014

Welkom bij presentatie PostNL. EHBO & PostNL. Presentatie & Inspiratie Zaterdag 1 november 2014 Welkom bij presentatie PostNL EHBO & PostNL Presentatie & Inspiratie Zaterdag 1 november 2014 Agenda vandaag bij EHBO Even voorstellen. Direct mail Quiz Big Data & Touchpoints Inspiratie & Cases Zelf aan

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt

Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt Mindwize BV Liesbeth van Uytven Maart 2010 1 Inhoud 1. Management summary 4 2. Onderzoeksopzet 6 2.1. Doelstelling

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

GEVEN AAN GOEDE DOELEN. Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland

GEVEN AAN GOEDE DOELEN. Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland GEVEN AAN GOEDE DOELEN Kwalitatief online onderzoek naar de toekomst van het geven in Nederland 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Onderzoeksresultaten - Verschillende manieren

Nadere informatie

Direct mail: dat komt binnen!

Direct mail: dat komt binnen! Direct mail: dat komt binnen! Inhoud Presentatie Gezonde Marketing 10-3-2011 Marcel Steenhuis, TNT Post Inhoud Aandacht, aandacht, aandacht! Vraag aan jullie MIDNER 800 online Ads per week MEER Doelgroep

Nadere informatie

in negen stappen naar online engagement marketing gets personal

in negen stappen naar online engagement marketing gets personal in negen stappen naar online engagement marketing gets personal 90% van de leads wordt nooit geclosed - wat doe jij hieraan? Wat gaat er de laatste jaren toch mis met marketing? Vrijwel iedere organisatie

Nadere informatie

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie

Interview Email Marketing 2011

Interview Email Marketing 2011 Ematters Interview Email Marketing 2011 Inhoudsopgave Ematters Email Marketing Interview 3 Enkele samenvattende conclusies 3 Interview 3 Vraag 1 3 Vraag 2 4 Vraag 3 5 Vraag 4 6 Vraag 5 7 Vraag 6 8 Vraag

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Praktische social media tips voor bedrijven!

Praktische social media tips voor bedrijven! Praktische social media tips voor bedrijven! Inhoud: Pagina Voorwoord 2 Wat is social media? 3 Hoe werkt het? 4 De mogelijkheden voor bedrijven 5 Als online vorm van mond-tot-mond reclame 7 Internet optimalisatie

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING. LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES

DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING. LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES DO'S & DON'TS VAN CONTENT- MARKETING LBL jaargids CONCEPT / CONTENT / CONNECTIES / CONVERSATIES 2015 / 2016 Merken moeten een plek veroveren in het netwerk en de conversaties van hun publiek. GOT CONTENT?

Nadere informatie

E-mail Benchmark. created by

E-mail Benchmark. created by E-mail Benchmark 2014 Voorwoord Voorwoord E-mailmarketing ontwikkelt zich (nog steeds) razendsnel. Werd twee jaar geleden nog geroepen dat social media e-mail ging vervangen, anno 2014 is wederom gebleken

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Sociale media aan het werk

Sociale media aan het werk Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei 2011. Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én

Nadere informatie

Whitepaper. Van nieuwsbrieven naar e-mailmarketing. Concrete e-mailmarketing tips Open- en klikpercentages verhogen Efficiënt verbeteringen doorvoeren

Whitepaper. Van nieuwsbrieven naar e-mailmarketing. Concrete e-mailmarketing tips Open- en klikpercentages verhogen Efficiënt verbeteringen doorvoeren Whitepaper Van nieuwsbrieven naar e-mailmarketing Concrete e-mailmarketing tips Open- en klikpercentages verhogen Efficiënt verbeteringen doorvoeren Veel bedrijven sturen een wekelijkse of een maandelijkse

Nadere informatie

HET HOE EN WAT VAN DE LEADGENERATIE

HET HOE EN WAT VAN DE LEADGENERATIE Whitepaper HET HOE EN WAT VAN DE LEADGENERATIE Praktische informatie & tips over leadgeneratie Deze whitepaper is geschreven door. biedt online marketing ondersteuning aan MKB bedrijven en zij nodigen

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106 ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring 1 Introductie Onderzoeken Reactie of werkwijze ter evaluatie van

Nadere informatie

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Meer rendement uit uw e-mail marketing... 2 H1 Randvoorwaarden... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Return on Investment (ROI)...

Nadere informatie

Publieksmonitor. November 2013

Publieksmonitor. November 2013 Publieksmonitor November 2013 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 6 Methode en opzet Pagina 12 Resultaten Pagina 13 Bijlage Pagina 60 2 Achtergrond, doel- probleemstelling

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie