nanga a Wortu fu Gado

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nanga a Wortu fu Gado"

Transcriptie

1 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Suma mi abi na ini heimel boiti Yu? No wan de disi mi wani na grontapu boiti Yu. Mi skin nanga mi ati de swaki; ma Gado de a tranga fu mi ati nanga mi Gudu fu têgo. Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado is een digitale uitgave van Imansejati.net Copyright Pieter Kuiper (the Netherlands) edisi 1

2 Now bribi de a fundamenti fu den sani disi wi de hopu, èn a trutru fu den sani wi no si. Hebrewsma 11:1 Voorwoord Dit digitale dagboek is samengesteld om in combinatie met de stille tijd d.m.v. bijbelteksten het Sranan Tongo te oefenen. Deze uitgave is bedoeld om op een tablet, smartphone of PC/Laptop te lezen. Voor de opzet is enigszins de indeling gevolgd van het Deibuku van de EBG. Er is naast de datum geen dag van de week aangegeven, zodat het leerboek in een willekeurig jaar kan worden gebruikt. Het leesschema van de bijbelgedeelten is soms willekeurig maar voor een groot deel thematisch van opzet. De bedoeling is dat met het lezen zo veel mogelijk de Bijbel breed aan de orde komt en daardoor belangstelling wordt gewekt uiteenlopende bijbelplaatsen te bestuderen. De bijbelgedeelten kunnen naar eigen keuze gelezen worden in het Sranan Tongo of in het Nederlands, maar de opzet is, dat naar gelang men het Sranan Tongo beter beheerst om de bijbelgedeelten in het Sranan Tongo te lezen. Voor de teksten uit het Nieuwe Testament, is op enkele uitzonderingen na, de vertaling gebruikt van de: Stichting Surinaams Bijbel-genootschap. Voor de teksten van het het Oude Testament is de vertaling gebruikt van de: Indepent Faith Mission en Bijbel Gemeente echter is getracht deze vertaling zoveel mogelijk te schrijven in de nieuwe spelling van het Sranan Tongo en verouderde woorden te vervangen. In een enkel geval is van deze vertaling afgeweken. De teksten in het Nederlands zijn uit de Statenvertaling (SV) en met uitzondering uit de HSV. Wanneer het Sranan Tongo bestudeerd wordt met behulp van teksten uit de bijbel, waarmee ook dagelijks de rijkdom van het Woord wordt onderzocht als voedsel voor de ziel, dan snijdt het mes aan twee kanten zoals dat beschreven wordt in Hebreen 4:12 Hebrewsma 4:12 Bika a wortu fu Gado e libi èn a abi krakti. A srapu moro leki wan owru di srapu na ala tu sei. A e koti so dipi tak a e prati wi yeye fu wi sili. A e prati bonyo nanga brudu, èn a e tyari den firi nanga den prakseri fu wi kon na krin. Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Navigatie in het document Door op de volgende bladzijde in het keuzevenster de betreffende maand aan te klikken of aan te raken verplaatst de cursor zich naar deze maand. Door in het blauwe venster van de maand te klikken of aan te raken keert u terug naar het keuzevenster. De samensteller, Imansejati.net Pieter Kuiper

3 Navigeer naar de gewenste maand Klik met de muis of raak de gewenste maand aan Navigatievenster Yanuari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November Deisèmber Voor de Bijbelboeken is de volgende schrijfwijze gevolgd: Owru Testamenti Nyun Testamenti Genesis Preikiman Mateus Yakobus Eksodus Lefitikus Numeri Deuteronomium Yosua Krutuman Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Kownu 2 Kownu 1 Kroniki 2 Kroniki Esra Nehemia Ester Yob Psalm Odo Taki Singi fu Salamo Yesaya Yeremia Sari singi fu Yeremia Esekièl Danièl Hosea Yoèl Amos Obadya Yona Mika Nahum Habakuk Sefanya Hagai Sakaria Maleaki Markus Lukas Yohanes Boskopuman Roma 1 Korinte 2 Korinte Galasia Efese Filipi Kolose 1 Tesalonika 2 Tesalonika 1 Timoteus 2 Tiomteus Titus Filemon Hebrewsma 1 Petrus 2 Petrus 1 Yohanes 1 Yohanes 2 Yohanes 3 Yohanes Yudas Kon na krin A son no sa gi yu leti na dei, èn a mun no sa gi yu leti na neti, ma MASRA sa de wan leti fu têgo gi yu, èn yu Gado sa de yu glori. Yu son no sa saka na ondro moro, èn yu mun no sa gowe fu ensrefi; bika MASRA sa de yu leti fu têgo, èn den dei disi yu hori low sa kaba. (Yesaya 60:19-20)

4 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 1 Mun: Yanuari fas fasi Baka na sorifensre Wortu fu a yari Kon na krin 21:5 - Luku, Mi e meki ala sani kon nyun Yesaya 11: 6-8a So srefi, a busidagu sa libi nanga a pikin skapu, èn a tigri sa didon nanga a pikin krabita, èn a pikin kaw nanga a yongu lew nanga fatu meti o de makandra; èn wan pikin boi sa tiri den. Èn a kaw nanga a beer, èn den pikin fu den sa didon na sei makandra, èn a lew sa nyan grasi leki a kaw. Èn a yongu pikin sa prei na a olo fu a takru sneki. En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te zamen weiden, haar jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. Wortu fu a mun Yanuari Psalm 143:8 Memre mi ala mamanten fu a bunfasi fu Yu bika tapu Yu mi e fertrow. Meki mi sabi a pasi pe mi musu waka; bika mi opo mi sili na Yu. Doe mij Uw goedertierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op U. Maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op. 1 Yanuari Maleaki 4:2 Ma gi unu di e sori lespeki gi mi nen, a son fu letileti sa opo gi unu èn na ondro En frei mansma o kon betre, èn un sa go na fesi, èn un sa gro leki den fatu yongu kaw. Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. Yohanes 1: Lukas 2: 21-24

5 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 2 2 Yanuari Yesaya 61:1a, 2 A Yeye fu Masra Gado de na Mi tapu, bika MASRA ben salfu Mi fu taki fu a bun yari fu MASRA, èn fu a dei fu wi Gado En atibron, fu trowstu ala den sma disi de nanga sari. De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; Danièl 9: Boskopuman 4:8-13 Roma 5:5 Èn a howpu san wi abi no o meki wi kon na syen, bika Gado poti En lobi ini wi ati di A gi wi En Santa Yeye. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. 3 Yanuari Yesaya 61:1a, 3 A Yeye fu Masra Gado de na Mi tapu, bika MASRA ben salfu Mi fu seti ala den sma disi de nanga sari na ini Sion, fu gi den moifasi na presi fu asisi, èn a oli fu prisiri na presi fu low, a krosi fu prèise na presi fu a yeye fu hebi-fasi; fu den sa kari den taki: Den bon fu letileti, nanga a pransun fu MASRA, so dati A sa kisi glori. De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft. Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde. Mateus 3: Filipi 2: Korinte 14:12 Fu di un e du muiti fu kisi den presenti fu a Yeye, dan a moro prenspari sani na tak un e wroko nanga den presenti di e yepi a gemeente gro. Dewijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven, zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der Gemeente.

6 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 3 4 Yanuari Yesaya 53:3 Den ferakti En, èn den trowe En na mindri fu libisma; wan Mansma fu pina, èn wan Sma disi sabi sari; èn wi ben kibri wi fesi fu En; den ben ferakti En, èn wi no ben luku na En nanga bun ai. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Mateus 4: 1-11 Yohanes 1: Korinte 4:6 Bika a srefi Gado di taki: Meki faya de fu si ini a dungru, na En leti a faya ini wi ati tu, fu wi kan ferstan a glori fu Gado di de fu si na a fesi fu Kristus. Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. 5 Yanuari Psalm 46:3, 5-6 Fu dat ede wi no sa frede alwasi grontapu sa froisi, èn alwasi den tyari den bergi go na mindri fu a bigiwatra. Wan liba de, èn den kriki fu en sa meki a foto fu Gado breiti, a santa presi fu a tabernakel fu a Moro Hei Wan. Gado de na en mindri; a no sa bewegi; Gado sa yepi en, èn A sa yepi fruku a brokodei. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den morgenstond. 1 Petrus 1: 1-9 Yohanes 1: Tesalonika 3:3,5 Ma Masra de fu fertrow. A sa gi un krakti èn A sa kibri un fu didibri. Wi e winsi tak Masra sa meki un ferstan a lobi di Gado abi gi unu, èn tak un sa tan hori doro soleki fa Kristus ben du. Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van den boze. Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus.

7 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 4 6 Yanuari Psalm 106:4-5 Memre mi, O MASRA, nanga a bun disi Yu tyari gi Yu folku; O luku na mi nanga Yu ferlusu. So dati Mi kan si a bun fu den disi Yu ferkisi, dati mi kan prisiri nanga fa Yu kondre de breiti, dati mi sa glori nanga Yu gudu. Gedenk mijner, o HEERE! naar het welbehagen tot Uw volk; bezoek mij met Uw heil. Opdat ik aanschouwe het goede Uwer uitverkorenen; opdat ik mij verblijde met de blijdschap Uws volks; opdat ik mij beroeme met Uw erfdeel. 2 Timotius 3: 3-12/4-8 Lukas 9:57-62 Lukas 2:29-32 Masra, now Yu kan meki Yu knekti dede ini freide leki fa Yu ben taki. Bika mi si a Ferlusuman di Yu bo seni kon gi ala folku. Neleki wan faya A o sori den sma di no sabi Yu, a pasi fu Yu, èn A o meki Yu pipel Israel kisi glori. Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien. Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken: Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël. 7 Yanuari Yesaya 53:7 Den ben tyari En kon leki wan pikin skapu fu slakti, èn leki wan skapu disi no bari na fesi fu den suma disi koti En wiwiri, so no opo En mofo. Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Deuteronomium 6: Petrus 1:16-21 Matius 26:62-63a Ne a grandomri opo, dan a aksi Yesus taki: Yu no e piki tapu san den man disi e taki fu Yu? Ma Yesus no piki noti. En de hogepriester, opstaande, zeide tot Hem: Antwoordt Gij niets? Wat getuigen dezen tegen U? Doch Jezus zweeg stil.

8 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 5 8 Yanuari Yesaya 42:8,10 Mi de MASRA; dati na Mi nen; èn Mi no sa gi Mi glori na wan trawan, èn Mi no sa gi Mi prèise na den koti popki. Singi wan nyun singi gi MASRA. Meki a grani fu En de fu yere na heri grontapu. Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof den gesneden beelden. Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde. Psalm 84 Yohanes 1:19-29 Lukas 1:67-68 Sakaria kon furu nanga a Santa Yeye, dan a bigin taki san Gado gi èn fu taki. A taki: Mi e opo a nen fu Masra, a Gado fu Israel, Bika A langa wan anu gi En folku èn A ferlusu den. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke. 9 Yanuari Lefitikus 25:14 Te un e seri wan sani gi wan kondreman fu unu, noso te un e bai wan sani fu en, a wan no sa bedrigi a trawan. Wanneer u dan aan uw naaste iets verkoopt wat verkocht kan worden, of iets uit het bezit van uw naaste koopt, mag u elkaar niet uitbuiten. (HSV) Hebrewsma 10: 1-12 Lefitikus 16: Roma 12:9-10,13 A lobi san un e sori trawan mus de trutru lobi. Un no mus lobi ogri srefsrefi, ma un mus hori na ala sani san bun. Un mus lobi makandra leki brada nanga sisa, èn un mus sori trawan lespeki. De wan eksempre ini dati gi makandra. Yepi den sma fu Gado na ini den nowtu. Un doro mus opo gi tra sma. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.

9 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 6 10 Yanuari Psalm 103:13-16 So leki wan tata abi sari-ati gi en pikin, so MASRA abi sari-ati gi den sma disi de frede En. Bika A de sabi fa wi ben meki; A memre dati wi de soso doti. Bika libisma, en dei de leki grasi; so leki a bromki fu a firi, so a gro moi. Bika a winti psa abra en, èn a gowe; èn a presi fu en no sabi en moro. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen. Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Yohanes 1: Kon na krin 7: Yohanes 4:10-11 Lobi no wani taki tak na wi ben lobi Gado, ma na Gado ben lobi wi, èn A seni En Manpikin kon fu dede gi wi fu wi kan kisi pardon fu wi sondu. Lobiwan, efu Gado lobi wi so tranga, dan wi mus fu lobi makandra tu. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. 11 Yanuari Psalm 10:1,12,17 Fu san ede Yu de so fara fu mi MASRA? Fu san ede Yu e kibri gi mi te mi de ini nowtu? Opo, O MASRA; O Gado, opo Yu anu; no frigiti den sakafasi sma. MASRA, Yu ben yere a wani fu den sakafasi sma; Yu sa meki den ati klari; Yu sa meki Yu yesi yere. O HEERE! waarom staat Gij van verre? waarom verbergt Gij U in tijden van benauwdheid? Sta op, HEERE God! hef Uw hand op, vergeet de ellendigen niet. HEERE! Gij hebt den wens der zachtmoedigen gehoord; Gij zult hun hart sterken, Uw oor zal opmerken. Kolose 1: 9-22 Kon na krin 5:6-14 Yohanes 11:32 Di Maria doro pe Yesus ben de èn a si En, a fadon tapu en kindi na En futu, dan a taki: Masra, efu Yu ben dya, mi brada no bo dede. Maria dan, als zij kwam, waar Jezus was, en Hem zag, viel aan Zijn voeten, zeggende tot Hem: Heere, indien Gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven.

10 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 7 12 Yanuari Esekièl 39:29 En Mi no sa kibri Mi fesi gi den moro; bika Mi ben trowe Mi yeye na tapu a oso fu Israel: so Masra Gado de taki. En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE. Boskopuman 3: Yohanes 4:1-10 Boskopuman 10:45 Den Dyu bribisma di ben kon nanga Petrus, ferwondru srefsrefi tak den sma di no de Dyu kisi a Santa Yeye tu. En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. 13 Yanuari Danièl 10:19 No frede, O man disi Gado lobi tumusi! Freide mu de nanga yu; abi tranga, ya abi tranga. Èn di a ben taki nanga mi, mi ben kisi tranga, èn mi ben taki: Meki mi Masra taki, bika Yu ben gi mi tranga. En Hij zeide: Vrees niet, gij zeer gewenste man! vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl Hij met mij sprak, werd ik versterkt, en zeide: Mijn Heere spreke, want Gij hebt mij versterkt. Yohanes 1: Yohanes 4: Roma 1:11-12 Bika mi e angri fu si unu, fu prati wan presenti fu a Santa Yeye nanga unu fu gi un krakti. San mi wani taki, na tak wi kan kraka makandra. Mi e kraka unu nanga mi bribi èn unu e kraka mi nanga a bribi fu unu. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden; Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne.

11 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 8 14 Yanuari Danièl 4:34b Èn mi ben blesi a Moro Hei Wan, èn mi ben prèise èn gi En bigi nen disi de libi fu têgo, disi tan leki basi fu têgo, èn En kownukondre de te leki den bakaten pikin. En ik loofde den Allerhoogste, en ik prees en verheerlijkte den Eeuwiglevende, omdat Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van geslacht tot geslacht. Psalm 119: 1-8 Yeremia 33: Petrus 5:6-7 Dat meki un mus saka unsrefi ondro a tranga anu fu Gado, dan En o opo unu te a ten fu En doro. Poti ala sani nanga san un e broko un ede, ini Gado anu, bika A e sorgu gi unu. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 15 Yanuari Psalm 86:15-16 Ma Yu, O Masra, de wan Gado disi furu nanga sari-ati nanga bun-ati nanga pasensi nanga furu sariati nanga trutru. Drai kon na mi èn sori mi a sari-ati fu Yu, gi a knekti fu Yu krakti. Maar Gij, Heere! zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid. Wend U tot mij, en zijt mij genadig, geef Uw knecht Uw sterkte. Psalm 119: Yohanes 1: Lukas 17:5-6 Dan den boskopuman fu Yesus taigi En taki: Masra, gi un moro bribi. Masra piki den taki: Efu a bribi fu unu ben bigi leki wan mosterdsiri nomo, un ben kan taigi a bon disi taki: Rutu yu srefi puru, dan yu prani yusrefi ini a se. Èn a bon du san yu taki. En de apostelen zeiden tot den Heere: Vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide: Zo gij een geloof hadt als een mostaardzaad, gij zoudt tegen dezen moerbeziënboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn.

12 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 9 16 Yanuari Yesaya 53:4 Fu tru, A ben tyari wi sari, èn A ben tyari wi pina; toku wi ben prakseri dati Gado ben naki En, èn Gado ben pina En. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Singi fu Salamo 1 Genesis 28: Yohanes 2:2-3 Na fu di A dede meki Gado gi wi pardon fu wi sondu. Ma a no di fu wi wawan, ma di fu heri grontapu tu. Disi na fa wi kan sabi tak wi sabi En: te wi e du den sani san A taigi wi tak wi mus fu du. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. 17 Yanuari Psalm 118:13-14 Yu ben sutu mi tranga so dati mi ben fadon; ma MASRA ben yepi mi. MASRA na mi krakti, na En e meki mi e singi, na En tyari ferlusu kon gi mi. Gij hadt mij zeer hard gestoten, tot vallens toe, maar de HEERE heeft mij geholpen. De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij tot heil geweest. 1 Korinte 2: 1-9 Yohanes 3: Kolose 1:12-13 Nanga prisiri un mus gi a P pa tangi. Bika na En meki tak un kon warti fu teki prati na ini a gudu di A poti klari gi den sma fu En ini a leti. A puru unu ini a makti fu a dungru, tyari kon poti ondro a tiri fu En Manpikin di A lobi. Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde.

13 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net Yanuari Yesaya 63:9 A ben pina na ini ala den pina, èn a Engel disi de na En fesi ben ferlusu den; na ini En lobi nanga En sari-ati A ben bai den baka, èn A ben meki den, èn A ben tyari den na ala den dei fu fositen. In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen op, en Hij droeg hen al de dagen van ouds. Psalm 24 1 Yohanes 5:14-21 Yohanes 15: 9-11 Leki fa a P pa lobi Mi, na so Mi ben lobi unu tu. Tan ini a lobi fu Mi! Efu un e du san Mi komanderi un fu du, dan un o tan ini a lobi fu Mi, leki fa Mi e tan ini a lobi fu Mi P pa, fu di Mi hori Misrefi na den komanderi fu En. Mi taigi un den sani disi fu un kan abi a srefi prisiri san Mi abi, èn fu un prisiri fu tru. Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde. Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde. 19 Yanuari Yoèl 3:16 MASRA sa bari komopo fu Sion tu, èn En sten sa kari komopo fu Yerusalem; èn den heimel nanga grontapu sa beifi, ma MASRA sa de a hopu fu En pipel, èn a tranga fu den pikin fu Israel. En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn. Markus 1: 9-15 Hebrewsma 12: Yohanes 15:16-17 A no un ben teki Mi, ma na Mi teki unu. Mi poti unu fu un go èn fu un gi furu nyanyan san e tan. Dan Mi P pa sa gi unu ala sani san un aksi En ini Mi nen. Na disi Mi e komanderi unu: Un mus lobi makandra. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt.

14 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net Yanuari Yesaya 64:6,8 Ma wi alamala de leki wan doti sani, èn ala wi letileti de leki morsu krosi; èn wi kon drei leki wan blati, èn wi sondu, leki a winti, ben tyari wi gowe. Ma now, O MASRA, Yu de wi Tata; wi de a klèidoti, èn Yu de wi Patu-bakriman; èn wi alamala de a wroko fu Yu anu. Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind. Doch nu, HEERE! Gij zijt onze Vader; wij zijn leem, en Gij zijt onze pottenbakker, en wij allen zijn Uwer handen werk. Hosea 14 1 Yohanes 5:1-13 Markus 10: Un sabi tak den sma di e tiri den folku, e rigeri abra den. Èn den sma di abi makti e dwengi a folku fu du san den wani. Ma unu no mus du leki den. Efu wan fu unu wani de wan prenspari sma na un mindri, dan a mus dini den trawan. Gij weet, dat degenen, die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. 21 Yanuari Exodus 3:5-6 Èn A ben taki: No kon moro kros bei; puru yu susu na yu futu bika yu tnapu tapu Santa gron. Moro fara A ben taki: Mi de a Gado fu yu tata, a Gado fu Abraham, a Gado fu Isak, èn a Gado fu Yakob. Èn Moses ben kibri en fesi; fu di a ben frede fu liku na tnapu Gado. En Hij zeide: Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land. Hij zeide voorts: Ik ben de God uws vaders, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. 1 Tesalonika 1: 1-10 Yohanes 6: Hebrewsma 10:16 Meki wi kon dan sondro frede fesi Gado. Dan Gado o sori wi sari-ati nanga bun-ati, èn A o yepi wi te wi abi yepi fanowdu. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.

15 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net Yanuari 1 Samuel 12: Fu di MASRA no sa libi En folku bika fu En bigi nen ede; bika MASRA ben prisiri fu meki un tron En folku. Moro fara, fu mi sei, Gado musu kibri mi so dati mi no sa du sondu agensi MASRA, fu mi tapu fu begi gi un; ma mi sa leri un a bun èn leti pasi. Want de HEERE zal Zijn volk niet verlaten, om Zijns groten Naams wil, dewijl het den HEERE beliefd heeft, ulieden Zich tot een volk te maken. Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij, dat ik tegen den HEERE zou zondigen, dat ik zou aflaten voor ulieden te bidden; maar ik zal u den goeden en rechten weg leren. Lukas 16: Galasia 3:19-29 Lukas 12:33-34 Un mus seri san un abi fu yepi den pôtisma. Un mus meki monisaka di no e kon owru, wan gudu na heimel di no e kba noiti. Drape fufuru man no man kon fufuru en, èn kakalaka no man nyan en. Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelven buidels, die niet verouden, een schat, die niet afneemt, in de hemelen, daar de dief niet bijkomt, noch de mot verderft. Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn. 23 Yanuari Yesaya 66:10a, 12a Prisiri nanga Yerusalem, èn breiti nanga en; Bika so MASRA de taki: Luku, Mi sa meki freide gi en leki wan liba, èn a glori fu den sma di no sabi Gado leki wan kriki disi de lon. Verblijdt u met Jeruzalem, en verheugt u over haar; Want alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal den vrede over haar uitstrekken als een rivier, en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek; Genesis 3 Yesaya 60:1-10 Efese 1:9-10 Gado ben feni en bun fu meki wi kon sabi a kibritori fu san na En wani. Disi e akruderi nanga san A ben prakseri fu du ini Kristus. Te a ten lepi. Gado o tyari ala sani di de na heimel nanga grontapu kon makandra ondro wan enkri edeman. Dati na Kristus. Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is.

16 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net Yanuari Esekièl 36: 26 So srefi Mi sa gi un wan nyun ati, èn Mi sa poti wan nyun yeye na un ini, èn Mi sa puru a ati fu ston komopo fu un skin, èn Mi sa gi un wan ati fu meti. En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. Psalm 110 Yeremia 31:1-12 Boskopuman 13:48, 52 We, di den sma di no de Dyu yere a sani dati, den prisiri èn den gi Masra grani fu a wortu fu En. Ala sma di Gado ben wani fu kisi a libi fu têgo, teki bribi. Ma den bribisma fu a foto Antiokia ben prisiri srefsrefi èn den ben kon furu nanga a Santa Yeye. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heiligen Geest. 25 Yanuari Esekièl 36:36 Dan den folku lontu unu di ben tan abra ete sa sabi taki Mi, MASRA, bow baka san ben broko fadon èn taki Mi prani baka san ben pori gwe. Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten, dat Ik, de HEERE, de verstoorde plaatsen bebouw, en het verwoeste beplant. Ik, de HEERE, heb het gesproken en zal het doen. Psalm 130 Mateus 14: Yohanes 17:22-23 Mi ben gi den a grani san Yu ben gi Mi, fu den kan de wan soleki fa Wi de wan. Mi de wan nanga den, èn Yu de wan nanga Mi. Meki den de wan trutru. Dan grontapu sa sabi tak na Yu seni Mi kon, èn tak Yu lobi den soleki fa Yu lobi Mi. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn. Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

17 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net Yanuari Exodus 19:4-5a Un si sa Mi du nanga den sma fu Egipte. Ma leki fa wan aka e tyari en pikin tapu en frei, na so Mi ben tyari un kon na Mi. Now fu dat ede efu un sa arki Mi sten trutru, èn hori mi ferbontu, dan un sa de wan spesrutu gudu gi Mi moro leki ala tra folku. Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken. Psalm 71: Timoteus 1: 7-13 Filipi 1:5-6 Bika sensi a fosi dei di un yere a Bun Nyunsu, kon te leki now, un ben yepi fu panya en. Disi mi sabi krinkrin taki: A Wan di bigin a bun wroko na ini unu, sa go doro nanga en te leki a kba tapu a dei fu Kristus Yesus. Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van den eersten dag af tot nu toe; Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus. 27 Yanuari Yeremia 32:17, 19 Mi Moro Hei Masra Gado! Luku, Yu ben meki heimel nanga grontapu nanga Yu bigi krakti èn Yu ben langa Yu anu, èn noti de tranga tumusi gi Yu. Yu rai de bigi, èn Yu wroko de makti; bika Yu ai de opo na tapu ala den pasi fu den manpikin fu libisma, fu gi ibriwan sma so leki a ben waka, so leki a froktu fu san a ben du. Ach, Heere HEERE! Zie, Gij hebt de hemelen en de aarde gemaakt, door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekten arm; geen ding is U te wonderlijk. Groot van raad en machtig van daad; want Uw ogen zijn open over alle wegen der mensenkinderen, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, en naar de vrucht zijner handelingen. 1 Tesalonika 5: Yohanes 4: 1-14 Mateus 6:26 Luku den fowru di e frei na loktu. Den no e prani, den no e koti, den no e kibri nyanyan ini maksin. Ma toku un P pa na heimel e gi den nyanyan. Un no warti moro leki den fowru dan? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?

18 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net Yanuari Psalm 84: 6,11 Blesi fu den sma di e kisi den krakti fu Yu, den sma di abi a angri fu teki a pasi di e kon na Yu. Bika wan dei na ini Yu tempel-dyari de moro bun leki wán dusun yari na wan tra presi. A moro betre dati mi de wan waktiman fu a portu na ini a oso fu mi Gado leki fu tan na ini den tenti fu takrudu. Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Markus 6: Yohanes 4: Lukas 7:6-7 Masra, no weri Yusrefi bika mi no warti fu Yu kon ini mi oso. Dat meki mi no ben firi misrefi warti fu kon na Yu. Ma efu Yu taki wan wortu nomo, dan a knekti fu mi o kon betre. Heere, neem de moeite niet; want ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelven niet waardig geacht, om tot U te komen; maar zeg het met een woord, en mijn knecht zal genezen worden. 29 Yanuari Mika 5:1 Betlehem Efrata, yu na wan fu den pikinwan na mindri den famiri fu Yuda, ma na ini yu wan tiriman o kmoto di Mi poti fu tiri Israel. En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël. Lukas 9: Yohanes 4: Kon na krin 2:7-8 Suma abi yesi, meki a yere san a Yeye e taigi den gemeente. A sma di e wini, Mi sa gi en fu nyan fu a bon san e gi libi di de na ini a paradeis fu Gado. Disi na san a Wan e taki, di de a Fosiwan nanga a Kriboiwan, a Wan di ben dede èn di kon baka na libi. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden.

19 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net Yanuari Danièl 2: 21 A e kenki a ten, nanga den sani di e psa. A e poti kownu èn A e puru kownu. A gi sabi na den sabiman èn koni na den koniman fu den sa frustan. Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen, die verstand hebben. Titus 3: 1-11 Yohanes 5: Lukas 21:29-31 Dan Yesus gi den wan agersitori. A taki: Un mus luku den figabon nanga ala den tra bon.te un e si tak den bon e bigin gi nyun wiwiri, dan un sabi tak a dreiten de fu kon. So srefi, te un sa si den sani disi kon psa, dan un kan sabi dati a kownukondre fu Gado de krosbei. En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven, dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is. 31 Yanuari Odotaki 12:16-18 Ala sma kon sabi a atibron fu wan don suma; ma a koniman de tapu syen. A sma disi taki trutru; ma wan falsi kotoigi sori bedrigi-fasi. Son suma taki de leki wan howru disi sutu suma; ma da tongo fu a sabiman de gesontu. De toorn des dwazen wordt ten zelven dage bekend; maar die kloekzinnig is, bedekt de schande. Die waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend; maar een getuige der valsheden, bedrog. Daar is een, die woorden als steken van een zwaard onbedachtelijk uitspreekt; maar de tong der wijzen is medicijn. Kon na krin 3: Roma 8: Efese 4:29 Dot taki no mus kmopo ini yu mofo. Ma pe a de fanowdu, yu mus taki wan sani di kan krakti wan trawan. Dan den sma di yere san yu taki, kan feni wan yepi. Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien, die dezelve horen.

20 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 17 Mun: Februari fas fasi Baka na sorifensre Wortu fu a mun Februari Psalm 73:26, 28 Mi skin nanga mi ati de swaki; ma Gado ben a tranga fu mi ati nanga mi Gudu fu têgo. Ma de bun gi mi fu kon kosbrei na Gado; mi ben poti mi fertrow na ini Masra Gado, so dati mi kan taki abra ala Yu wroko. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten, en mijn Deel in eeuwigheid. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen; ik zet mijn betrouwen op den Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen. 1 Februari Hosea 6:1 Kon, meki wi go baka na MASRA; bika A ben priti wi, èn A sa meki wi kon bun baka; A ben naki wi, ma a o tai den soro fu wi. Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Lukas 11: Yohanes 8: Kon na krin 7:9-10 Baka dati mi luku, dan mi si wan bigi grupu sma di no wan sma ben kan teri, e tnapu na fesi a kownusturu nanga a Lam. Den ben kmopo fu ala kondre nanga ibri lo, èn fu ibri folku nanga tongo. Den ben weri weti krosi, èn den ben abi palmtaki na ini den anu. Den bari nanga tranga sten taki: Na wi Gado di sidon tapu a kownusturu, nanga a Lam, na den ben ferlusu wi. Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.

21 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 18 2 Februari Yesaya 46: 4 Na yu owru yari Mi de a srefi, èn te leki yu weti wiwiri Mi sa tyari yu; Mi ben meki, èn Mi sa tyari yu èn Mi sa ferlusu yu. En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden. Psalm 44 Efese 6: Korinte 4:16 Dat meki wi no e lasi ati. Bika awinsi wi skin e kon owru moro nanga moro, na ini wi yeye wi e kenki kon nyun dei fu dei. Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. 3 Februari Yesaya 55:11 So a wortu disi komopo fu Mi mofo sa de; a no o drai kon baka na Mi sondro belan, ma a sa du a wroko disi Mi wani, èn a sa kaba nanga a sani disi Mi ben seni en fu du. Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet vruchteloos tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende. Roma 6: 1-14 Lukas 11: Boskopuman 2:40-41 Nanga furu tra wortu Petrus taki nanga den fu Yesus èn a warskow den taki: Un drai un libi kmopo na mindri den sma di no e du Gado wani srefsrefi. So den sma di bribi san Petrus taki teki dopu. Tapu a dei dati, wan dri dusun sma so kon ini a grupu fu den bribisma. En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht! Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.

22 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 19 4 Februari Yesaya 46: 9-10 Memre den fositen sani fu owruten; bika Mi na Gado, èn no wan trawan de; Mi na Gado, èn no wan trawan de gersi Mi. Mi de taki fu a kaba na a bigin, èn fu den owruten Mi taki sani disi no ben pasa ete, taki: Mi rai sa tan; èn Mi sa do alasani disi Mi wani du. Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik. Die van den beginne aan verkondigt het einde, en van ouds af die dingen, die nog niet geschied zijn; Die zegt: Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen. Yesaya 42: Korinte 4:16-18 Galasia 4:4-5 Ma di a ten kon lepi, Gado seni En Manpikin kon. Wan uma meki en, èn A ben mus libi leki fa a wèt e taki. So A ben kan bai den sma fri di ben mus fu du san a wèt e taki. A du dati fu Gado ben kan teki wi leki En eigi pikin. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. 5 Februari Efese 5:2 Sori trawan tak un lobi den soleki fa Kristus sori un lobi. A gi En libi leki wan offer di ben de leki wan switi smeri gi Gado èn di Gado ben feni bun. En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. Kolose 3: 1-11 Yohanes 6: Exodus 23:1-2 Yu no mus panya wan leitori: Yu no musu gi wan falsi ktoigi fu leni anu fu yepi wan ogri suma. Yu no mus waka na baka wan ipi sma disi du ogri; yu no musu kenki yu ktoigi meki a tru tori drai falsi bika moro furu sma wani a tori waka so. Gij zult geen vals gerucht opnemen; en stelt uw hand niet bij den goddeloze, om een getuige tot geweld te zijn. Gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen; en gij zult niet spreken in een twistige zaak, dat gij u neigt naar de menigte, om het recht te buigen.

23 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 20 6 Februari Preikiman 12: 13 Meki wi yere a kaba-pisi fu a heri tori: Frede Gado, èn hori En komanderi, bika disi de a heri wroko fu libisma. Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. Mateus 5: Mateus 11:25-30 Yakobus 2:8-9 Efu un e du san a moro prenspari wèt ini a Santa Buku taki, dan un e du bun. A wèt disi e taki: Yu mus lobi tra sma soleki fa yu lobi yusrefi. Ma efu un no e si ala sma a srefi fasi, dan un e sondu èn a wèt e krutu unu leki sma di broko a wèt. Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel. Maar indien gij den persoon aanneemt, zo doet gij zonde, en wordt van de wet bestraft als overtreders. 7 Februari Psalm 20:7 Now mi sabi dati MASRA de ferlusu En Salfuwan; A de yere En fu En santa heimel nanga a tranga fu ferlusu fu En leti anu. Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn Gezalfde behoudt; Hij zal Hem verhoren uit den hemel Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. Markus 10: Yesaya 10: Yohanes 5:20 Ma wi sabi tu tak a Manpikin fu Gado kon na grontapu èn A opo wi ai fu wi kon sabi a Trutru Wan. Wi de wan nanga a Trutru Wan, fu di wi de wan nanga En Manpikin Yesus Kristus. Na En na a trutru Gado nanga a libi fu têgo. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.

24 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net 21 8 Februari Psalm 57: 3-4 Mi sa krei na Gado a Moro Hei Wan; na Gado, disi de du alasani gi mi. A sa seni komopo fu heimel, èn A sa ferlusu mi fu a krasi a sma disi wani swari mi. Sela. Gado sa seni En sari-ati nanga En krintaki go. Ik zal roepen tot God, den Allerhoogste, tot God, Die het aan mij voleinden zal. Hij zal van den hemel zenden, en mij verlossen, te schande makende dengene, die mij zoekt op te slokken. Sela. God zal Zijn goedertierenheid en Zijn waarheid zenden. Psalm 78: 1-8 Lukas 15:11-24 Markus 1:35-36 Musudei mamanten Yesus opo dan A go na wan presi dorosei fu a foto pe sma no e libi. A go begi drape. Ma Simon nanga den mati fu en, go suku pe Yesus de. En des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen in een woeste plaats, en bad aldaar. En Simon, en die met hem waren, zijn Hem nagevolgd. 9 Februari Psalm 2:12 Bosi a Manpikin so dati En ati no bron, èn dati A no figi un puru a pasi te En ati bron pikinso nomo. Blesi fu ala den suma disi poti den fertrow na En tapu. Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. Odotaki: 22:1-6 Filipi 4: 1-9 Yesaya 60:2 Bika luku, dungru sa tapu grontapu, èn dipi dungru sa de na tapu a folku; ma MASRA sa opo na tapu yu, èn den sa si En glori na yu tapu. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

25 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net Februari Yesaya 40: 26 Opo un ai go na hei, èn luku na Suma ben meki ala den sani disi, èn Suma ben tyari den legre komopo na den nomru; A kari den alamala na den nen nanga a bigi fu En makti, fu di A de tranga na ini makti; no wan sa mankeri. Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir voortbrengt; Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner krachten, en omdat Hij sterk van vermogen is; er wordt er niet een gemist. Yesaya 51: 1-6 Mateus 18:1-14 Yohanes 1:3-4 Nanga En Gado meki ala sani, èn noti san meki ben meki sondro En. A libi ben de ini En èn a libi ben de a faya gi libisma. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 11 Februari Psalm 36:10-11 Bika na Yu a watrapeti fu libi de; èn na ini Yu leti wi sa si leti. O sori Yu lobi-fasi dorodoro na den sma disi de sabi Yu; èn Yu letileti na den sma disi de oprèkti na ini ati. Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht. Strek Uw goedertierenheid uit over degenen, die U kennen, en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart. Mateus 6: Psalm 119: 9-16 Yohanes 7:37-38 A laste dei fu a Sukotfesa na a moro bigi dei. A dei dati Yesus opo tnapu dan A bari taki: Efu watra e kiri wan sma, meki a kon na Mi fu dringi! A Santa Buku e taki: Liba fu watra di e gi libi, o lon kmoto inisei fu a sma di e bribi ini Mi. En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

26 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net Februari Preikiman 8: 8 No wan suma abi makti abra a yeye fu hori en, èn no wan suma abi makti abra a dei di a mu dede. Yu no kan kibri yusrefi fu a feti dati, èn takrudu no sa ferlusu den suma disi ben gi densrefi fu du takrudu. Er is geen mens, die heerschappij heeft over den geest, om den geest in te houden; en hij heeft geen heerschappij over den dag des doods; ook geen geweer in dezen strijd; ook zal de goddeloosheid haar meesters niet verlossen. 2 Kownu 4: 1-7 Yohanes 4:43-54 Efese 5:15-16 Fu dat ede, un mus luku bun fa un e tyari unsrefi. No tyari unsrefi leki sma di no abi ferstan, ma un tyari unsrefi leki sma di koni. Un no mus lasi un ten fu soso, bika a ten pe un e libi takru. Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 13 Februari Psalm 36: 7 Yu letileti de leki den bigi bergi; Yu krutu de wan bigi dipi presi; O MASRA, Yu hori libisma nanga meti na libi. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods, Uw oordelen zijn een grote afgrond; HEERE! Gij behoudt mensen en beesten. 1 Kownu 3: 1-10 Yohanes 10: 1-14 Roma 8:21 Nownow den sani san Gado meki e pori gwe. Ma den o kon fri fu a katibo disi, èn den o abi prati na ini a glori san den pikin fu Gado o kisi. Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

27 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net Februari Sakaria 12: 10 En Mi sa kanti a Yeye fu bun-ati nanga begi na tapu a oso fu David nanga den suma disi de libi na ini Yerusalem. Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden. 2 Kroniki 33: 1-11 Mateus 19:16-30 Yohanes 16:13 Ma te a Yeye kon di e taki san na tru, A o sori unu a pasi fu sabi ala sani san tru. Bika A no sa taki fu Ensrefi, ma A sa taki san A yere, èn A sa taigi unu san de fu kon. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 15 Februari Odotaki 3:11-12 Mi manpikin, no ferakti a leri fu MASRA; no kon weri te A sa strafu yu. Bika a suma disi MASRA lobi, na en A de strafu, so srefi leki wan tata sa du nanga wan manpikin disi a lobi. Mijn zoon! verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet verdrietig over Zijn kastijding. Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, in denwelken hij een welbehagen heeft. Roma 9: Kroniki 33: Petrus 5:2 Un sorgu bun gi den bribisma drape, den skapu fu Gado. Sma no mus dwengi unu fu du en, ma un mus du en nanga wan fri wani, soleki fa Gado wani. Un no mus du en tu fu meki moni, ma fu di un wani yepi den. Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed.

28 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net Februari Yoèl 2:32 En a sa pasa so dati A sa ferlusu a suma disi sa kari a nen fu MASRA, bika ferlusu sa de na ini a bergi Sion nanga Yerusalem so leki MASRA ben taki, en na ini a grupu disi de tan abra disi MASRA sa kari. En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. Ezekièl 34: Yesaya 40:1-11 Yohanes 16:23-24 A ten dati un no o aksi Mi noti moro. Fu tru Mi e taigi un taki: Efu un aksi a P pa wan sani ini Mi nen, A sa gi unu. Te leki now un no ben aksi noti ini Mi nen. Aksi, dan unu sa kisi, fu un kan breiti srefsrefi. En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. 17 Februari Yeremia 5:25-26 Un sondu ben drai den sani disi gwe, èn un sondu ben hori bun sani na baka gi un. Bika na mindri fu Mi pipel den feni takru man, den luru, so leki a sma disi seti den trapu, den seti wan trapu, èn den kisi libisma. Uw ongerechtigheden wenden die dingen af, en uw zonden weren dat goede van ulieden. Want onder Mijn volk worden goddelozen gevonden; een ieder van hen loert, gelijk zich de vogelvangers schikken; zij zetten een verderfelijken strik, zij vangen de mensen. Lukas 19: 1-10 Psalm 100 Hebrewsma 12:15 Luku bun tak no wan sma no drai en baka gi a bun-ati fu Gado. Sorgu tu tak no wan sma e libi nanga bita fasi di e tyari trobi èn di kan pori furu tra sma. Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve velen ontreinigd worden.

29 Leri Sranan Tongo nanga a Wortu fu Gado Imansejati.net Februari Yesaya 53:6 Wi alamala de leki skapu disi ben lasi pasi; wi ben drai ibriwan fu teki en eigi pasi; en MASRA ben poti a sondu fu wi alamala na En tapu. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Hewbrewsma 12: Psalm 86 Markus 6:34 Di Yesus kmopo ini a boto, A si wan bun bigi grupu sma. Ne A kisi wan dipi sari gi den. Bika den ben de leki skapu di no abi sma fu tyari den go na wei. Dan A bigin leri den furu sani. En Jezus, uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele dingen te leren. 19 Februari Yeremia 2:21 Toku mi ben prani Yu leki wan tumusi bun droifibon, wan bun krin siri; dan fa yu ben tron wan pori pransun fu wan fremdi taki gi Mi? Ik had u toch geplant, een edelen wijnstok, een geheel getrouw zaad; hoe zijt gij Mij dan veranderd in verbasterde ranken van een vreemden wijnstok? Roma 7: Psalm 6 Galasia 1:6-7 Mi e ferwondru tak so esi un e drai un baka gi a Wan di kari un kon na En, nanga a bun-ati fu Kristus. Èn now un e gi yesi na wan tra bun nyunsu. Ma a sani dati no de wan bun nyunsu kwet kweti. Ma na wantu sma wani bruya unu, èn den e suku fu drai a Bun Nyunsu fu Kristus. Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie. Terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.

GENESIS. Na so a psa. ^ Dan Gado kari a sani di A meki loktoe. Now neti. Gado si taki a leti boen so. Dan Gado gi leti nanga

GENESIS. Na so a psa. ^ Dan Gado kari a sani di A meki loktoe. Now neti. Gado si taki a leti boen so. Dan Gado gi leti nanga GENESIS Fa Gado meki hemel, grontapoe nanga libisma 1:1-2:24 4 Na bigin Gado meki hemel nanga grontapoe. ^ Grontapoe ben leigi ete, no wan enkri sani ben de foe si. Doengroe ben tapoe den bigi watra di

Nadere informatie

ONTSLAG. Ontslag na a broko fu wan wroko contract fu a basi. A musu pasa bika fu wan fu den ede san a wèt seti.

ONTSLAG. Ontslag na a broko fu wan wroko contract fu a basi. A musu pasa bika fu wan fu den ede san a wèt seti. KRUTU OSO FU HEI INSTANTIE FU CAYENNE KRAGI KRUTU OSO FU CAYENNE WET PAPIRA ONTSLAG Ontslag na a broko fu wan wroko contract fu a basi. A musu pasa bika fu wan fu den ede san a wèt seti. Economisch ontslag

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Singikerki van zondag 17 februari 2019 Zondag Septuagesima (70 dagen voor Pasen)

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Singikerki van zondag 17 februari 2019 Zondag Septuagesima (70 dagen voor Pasen) EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Singikerki van zondag 17 februari 2019 Zondag Septuagesima (70 dagen voor Pasen) Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld leggen wij onze

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 28 april 2019 Quasimodogeniti (Als pasgeboren kinderen. 1 Petrus 2 vers 2)

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 28 april 2019 Quasimodogeniti (Als pasgeboren kinderen. 1 Petrus 2 vers 2) EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 28 april 2019 Quasimodogeniti (Als pasgeboren kinderen. 1 Petrus 2 vers 2) Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus:

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 24 maart e Lijdenszondag Oculi

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 24 maart e Lijdenszondag Oculi EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 24 maart 2019 3 e Lijdenszondag Oculi (Mijn ogen zien bestendig op de Here. Psalm 25 vers 15) Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom

Nadere informatie

(Doe mij recht, o God. Psalm 43 vers 1) Bethaniëdienst. Voorzang: Aria Da sonde na wan grani, 2. Da en wi Masra gi wi,

(Doe mij recht, o God. Psalm 43 vers 1) Bethaniëdienst. Voorzang: Aria Da sonde na wan grani, 2. Da en wi Masra gi wi, EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 7 april 2019 5 e Lijdenszondag: Judica (Doe mij recht, o God. Psalm 43 vers 1) De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT 25 november 2018 - Eeuwigheidszondag Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde. Psalm 96:1 BRASADEI Voorzang (Aria 67) 1. Aleluya! Preise Masra!

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 16 september 2018 16e zondag na Trinitatis Christus Jesus heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergangelijk leven aan het licht

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Eerste Kerstdag 25 december 2018

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Eerste Kerstdag 25 december 2018 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Eerste Kerstdag 25 december 2018 Ja, het woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Johannes

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 14 october e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 14 october e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 14 october 2018 20 e Zondag na Trinitatis Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht

Nadere informatie

Betaniëdienst. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 18 maart 2018 JUDICA

Betaniëdienst. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 18 maart 2018 JUDICA EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 18 maart 2018 JUDICA Toon ons uw trouw, Heer, en geef ons uw hulp Psalm 85vers 8 Betaniëdienst Voorzang: (Aria 32) 1. Da sonde na

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 20 januari e Zondag na Epifanië

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 20 januari e Zondag na Epifanië EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 20 januari 2019 2 e Zondag na Epifanië De wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Johannes

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van 23 december 2018 Vierde Adventszondag

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van 23 december 2018 Vierde Adventszondag EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van 23 december 2018 Vierde Adventszondag Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! De Here is nabij. Fil.

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 24 februari Dagen voor Pasen

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 24 februari Dagen voor Pasen EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 24 februari 2019 60 Dagen voor Pasen Kom en zie Gods daden; ontzagwekkend is Zijn doen voor de mensenkinderen Psalm 66:5 Voorzang

Nadere informatie

KRESNETI VIERING BROEDERGEMEENTE ZEIST COMITÉ SURINAAMSE CONTACT- AVONDEN

KRESNETI VIERING BROEDERGEMEENTE ZEIST COMITÉ SURINAAMSE CONTACT- AVONDEN KRESNETI VIERING BROEDERGEMEENTE ZEIST COMITÉ SURINAAMSE CONTACT- AVONDEN Welkomstwoord - 2 - Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem Ziet nu de Vorst der engelen hier

Nadere informatie

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag. Stilte

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag. Stilte Stilte de gemeente staat op EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 maart 2016 Eerste Paasdag Christus zegt: Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 7 oktober 2018

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 7 oktober 2018 EVANGEISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT iturgie voor de dienst van zondag 7 oktober 2018 Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft brood, op de juiste tijd. Psalm 145:15 OOGSTFEEST Voorzang: Prijs de Heer met

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 januari e Zondag na Epifanië

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 januari e Zondag na Epifanië EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 27 januari 2019 3 e Zondag na Epifanië Uit het oosten en het westen en het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 21 april 2019 Eerste Paasdag

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 21 april 2019 Eerste Paasdag EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 21 april 2019 Eerste Paasdag Christus zegt: Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 4 november e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 4 november e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 4 november 2018 23 e Zondag na Trinitatis Verschijnen zal de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning. Hij alleen is

Nadere informatie

Les 1 - Gado Wani Kenki Wi Kom Gersi Jezus

Les 1 - Gado Wani Kenki Wi Kom Gersi Jezus Les 1 - Gado Wani Kenki Wi Kom Gersi Jezus Romeini 12:2 En no gi pasi foe oen kom gersi grontapoe, ma meki oensrefi kenki nanga wan njoen prakseri, foe oen kan doe da wani foe Gado, disi de boen, en disi

Nadere informatie

Les 10 - Wi Moesoe De Wan Eksempre Disi Lobi Gado

Les 10 - Wi Moesoe De Wan Eksempre Disi Lobi Gado Les 10 - Wi Moesoe De Wan Eksempre Disi Lobi Gado Inleiding: Lobiwan, Masra Jezus wani wi foe abi wan invloed tapoe grontapoe. Ma wi no man abi so wan invloed efoe wi no sori wan verschil foe grontapoe.

Nadere informatie

Den scowtu e verdenki dati yu du wan strafu-strafu-sani

Den scowtu e verdenki dati yu du wan strafu-strafu-sani Den scowtu e verdenki dati yu du wan strafu-strafu-sani Den skowtu hori yu fasi, bikasi den verdenki yu, dati yu du wan strafu-sani. Wan sortu skowtu,leki skowtu tjari go na lontu-oso. A skowtu aksi yu

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 21 oktober e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 21 oktober e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 21 oktober 2018 21 e Zondag na Trinitatis Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 9 september 2018 15 e Zondag na Trinitatis U moet uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. 1 Petrus 5 vers 7

Nadere informatie

verborgenheid is onder de heidenen, welke is Christus in u, de Hoop der heerlijkheid.

verborgenheid is onder de heidenen, welke is Christus in u, de Hoop der heerlijkheid. Heer, hoe rijk zijn wij in U! Positionele waarheden. Door Ron Sorg. Hier is een lijst van positionele waarheden die op ons, die behouden zijn in deze Bedeling der Genade, van toepassing zijn. Christus

Nadere informatie

Openingsliturgie voor de kerkdiensten rond Keti Koti 2013 in de Evangelische Broedergemeente in Nederland

Openingsliturgie voor de kerkdiensten rond Keti Koti 2013 in de Evangelische Broedergemeente in Nederland Openingsliturgie voor de kerkdiensten rond Keti Koti 2013 in de Evangelische Broedergemeente in Nederland EBGN op weg naar Keti koti 2013 in opdracht van de Evangelische Broedergemeente Nederland OPENINGSLIED

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 28 oktober e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 28 oktober e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 28 oktober 2018 22 e Zondag na Trinitatis Bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag. Psalm 130 vers 4 Voorzang: (Aria 66)

Nadere informatie

DANKDIENST 45 JAAR EBGU

DANKDIENST 45 JAAR EBGU Voorzang: Prijs de Heer met blijde galmen! (JdH 446) 1. Prijst de Heer met blijde galmen, Gij mijn ziel, hebt rijke stof; k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen / vrolijk wijden aan Zijn lof; k zal, zo lang

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 23 september e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 23 september e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 23 september 2018 17 e Zondag na Trinitatis Dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 1 Johannes 5 vers

Nadere informatie

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag. Stilte

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag. Stilte Stilte de gemeente staat op EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag Christus zegt: Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb

Nadere informatie

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Vraag 1 - zondag 1: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, (a) niet mijn, (b) maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 9 december 2018 Tweede Adventszondag

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 9 december 2018 Tweede Adventszondag EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 9 december 2018 Tweede Adventszondag Richt je ob en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij! Lucas 21,18 Voorzang Samenzang:

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 22 juli e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 22 juli e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 22 juli 2018 8 e Zondag na Trinitatis Nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht

Nadere informatie

42 - Daar ruist langs de wolken Een trouwe vriend woont in de hemel Fluistering der hoop Wees getrouw...

42 - Daar ruist langs de wolken Een trouwe vriend woont in de hemel Fluistering der hoop Wees getrouw... Inhoudsoverzicht. Inhoudsoverzicht.... 3 Voorwoord.... 9 Gebeden... 9 Wi tata na hemel... 9 Onze vader... 9 Wees gegroet Maria.... 9 Psalmen.... 10 PSALM 121... 10 PSALM 100... 10 PSALM 23... 10 De liederen

Nadere informatie

BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans

BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans BEGI - GEBEDEN BEGI in Sranan Tongo, Nederlands en Saramaccaans [in Sranan Tongo:] Blesi fu na kontren, nanga na oso, nanga na presi, nanga na foto, nanga na ati, nanga na bergi, nanga na kibripe, nanga

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem!

Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem! 4 Mei Psa. 122 Lof voor Jeruzalem en het huis van de Heer. Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des HEEREN gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem! Jeruzalem

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 15 juli e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 15 juli e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 15 juli 2018 7 e Zondag na Trinitatis Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten

Nadere informatie

ROGATE (Bidt!) Geloofd zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewezen, en Zijn goedertierenheid mij niet heeft ontzegd Psalm 66:20 (HSV)

ROGATE (Bidt!) Geloofd zij God, Die mijn gebed niet heeft afgewezen, en Zijn goedertierenheid mij niet heeft ontzegd Psalm 66:20 (HSV) Refrein: Tel uw zegeningen, één voor één, tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor

Nadere informatie

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 1 april 2018 Eerste Paasdag. Stilte

PASEN. EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 1 april 2018 Eerste Paasdag. Stilte Stilte de gemeente staat op EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 1 april 2018 Eerste Paasdag Christus zegt: Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb

Nadere informatie

Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016

Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016 Evangelische Broedergemeente Utrecht Singikerki 11 september 2016 VOORZANG: Aria 52 1.Luku fa na musudei ala fowru wiki (2x) Yere fa den singi krin,tru den wini den pikin. Pôti yesi, pôti min (aandacht)

Nadere informatie

Waarom is het gebed den christenen van node?

Waarom is het gebed den christenen van node? Vraag 116 - zondag 45: Waarom is het gebed den christenen van node? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, (a) en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest

Nadere informatie

Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra.

Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra. SCENE 1 Wan kukrutafra nanga wan plèstik bromkiduku n en tapu.wan plèstik froktumanki de na tap na tafra. M MA So mek mi kom bèl Nina even dan mi sab taki mi bèl ala sma k ba. Ja... Melvin? En dati e kom

Nadere informatie

Jubilate (Juicht Gode, gij ganse aarde. Psalm 66 vers 1)

Jubilate (Juicht Gode, gij ganse aarde. Psalm 66 vers 1) EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 12 mei 2019 Jubilate (Juicht Gode, gij ganse aarde. Psalm 66 vers 1) Daarom is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.

Nadere informatie

En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. LICHT Zingen: Psalm 98: 1 Lezen: Lukas 2: 1-14 En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving

Nadere informatie

Dertig verzen in het Nieuwe Testament zeggen dat. Jezus niet God is, maar een boodschapper van God.

Dertig verzen in het Nieuwe Testament zeggen dat. Jezus niet God is, maar een boodschapper van God. Dertig verzen in het Nieuwe Testament zeggen dat Jezus niet God is, maar een boodschapper van God. (Dutch Staten Vertaling) Bereid door : Dr. K. Solomon www.islamic-invitation.com Dertig verzen in het

Nadere informatie

Welke dieren worden genoemd in de volgende verzen en wat valt daarbij op?

Welke dieren worden genoemd in de volgende verzen en wat valt daarbij op? Een verwijzing naar het hemels koninkrijk. Welke dieren worden genoemd in de volgende verzen en wat valt daarbij op? Jesaja 11:6-8 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen,

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 januari e Zondag na Epifanië

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 januari e Zondag na Epifanië EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 januari 2017 1 e Zondag na Epifanië Voorzang Allen, die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Rom. 8:14 Aria

Nadere informatie

De zegen uit Numeri 6. Deze zegen-formule is kunstig opgebouwd: zij bestaat uit 15 Hebreeuwse woorden.

De zegen uit Numeri 6. Deze zegen-formule is kunstig opgebouwd: zij bestaat uit 15 Hebreeuwse woorden. - 1 - De zegen uit Numeri 6 Het is Gods verlangen om Zijn volk te zegenen. Dat blijkt al in het oude testament en we lezen hierover in Numeri 6:24/26 waar staat: De Heere zegene u en behoede u! De Heere

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Openb. 5 : 9 Joh. 3 : 16, 17 Joh. 10 : 11, 12 Hand. 2 : 39 Joh. 10 : 16 Joh.

Nadere informatie

Kom tot de wateren Jesaja 55. Er kan gegeten en gedronken worden. Gegeten van het brood des levens en gedronken van het water des levens.

Kom tot de wateren Jesaja 55. Er kan gegeten en gedronken worden. Gegeten van het brood des levens en gedronken van het water des levens. - 1 - Kom tot de wateren Jesaja 55 1 O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Zoals een koopman zijn

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 juli e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 juli e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 8 juli 2018 6 e Zondag na Trinitatis Dit zegt de Heer, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want Ik zal

Nadere informatie

Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst in de Gereformeerde kerk te Den Ham, aanvang: uur

Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst in de Gereformeerde kerk te Den Ham, aanvang: uur Liturgie voor de gezamenlijke avonddienst in de Gereformeerde kerk te Den Ham, aanvang: 19.00 uur Voorganger: Ds. G. Doorn (Vriezenveen) Afkondigingen Aanvangslied: Psalm 138: 1 en 2 1. U loof ik, Heer,

Nadere informatie

Bijbelonderwijs voor de basisschool. Groep 5. Memootjes

Bijbelonderwijs voor de basisschool. Groep 5. Memootjes Bijbelonderwijs voor de basisschool Groep 5 Memootjes De geciteerde Bijbeltekst werd met toestemming van de Stichting Herziene Statenvertaling overgenomen uit de Herziene Staten Vertaling 2006, Jongbloed

Nadere informatie

De zegen uit Numeri 6. Deze zegen-formule is kunstig opgebouwd: zij bestaat uit 15 Hebreeuwse woorden.

De zegen uit Numeri 6. Deze zegen-formule is kunstig opgebouwd: zij bestaat uit 15 Hebreeuwse woorden. - 1 - De zegen uit Numeri 6 Het is Gods verlangen om Zijn volk te zegenen. Dat blijkt al in het oude testament en we lezen hierover in Numeri 6:24/26 waar staat: De Heere zegene u en behoede u! De Heere

Nadere informatie

Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. - 1 - Gij echter zijt We lezen in 1 Petrus 2:9 een wonderbaar heerlijk woord: Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om

Nadere informatie

God dus we kunnen zeggen dat het Woord er altijd is geweest. Johannes 1:1/18

God dus we kunnen zeggen dat het Woord er altijd is geweest. Johannes 1:1/18 - 1 - Johannes 1:1/18 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. De apostel Johannes begint zijn evangelie met dezelfde drie woorden die in Genesis 1 staan, namelijk:

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 18 september 2016 Zeventiende zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 18 september 2016 Zeventiende zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 18 september 2016 Zeventiende zondag na Trinitatis Dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 1 Johannes

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30

Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30 Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30 Thema: In vertrouwen op Gods barmhartigheid en vergeving het jaar biddend sluiten Voorganger: Ds. H.M. Klaassen

Nadere informatie

Nieuwe Surinaamse verhalen

Nieuwe Surinaamse verhalen samenstelling Michiel van Kempen bron Michiel van Kempen (samenstelling),. Uitgeverij De Volksboekwinkel, Paramaribo 1986 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kemp009nieu01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Psalmen 36:7 8. uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE.

Psalmen 36:7 8. uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE. Psalmen 36:7 8 7 uw gerech*gheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE. 8 Hoe kostelijk is uw goeder*erenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen

Nadere informatie

Wat is de waarde van de profetieën die de Bijbel elk mens aanreikt?

Wat is de waarde van de profetieën die de Bijbel elk mens aanreikt? Deel 9 Wat is de waarde van de profetieën die de Bijbel elk mens aanreikt? 2 Petrus 1:19 Wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 6 januari 2019 Epifanië

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 6 januari 2019 Epifanië Voorzang EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 6 januari 2019 Epifanië De duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. 1 Johannes 2:8 Samenzang: Aria

Nadere informatie

Vergeleken met 'loven' komt 'prijzen' meer algemeen met betrekking tot geringere voortreffelijkheden voor: "elke koopman prijst zijn eigen waar".

Vergeleken met 'loven' komt 'prijzen' meer algemeen met betrekking tot geringere voortreffelijkheden voor: elke koopman prijst zijn eigen waar. Loven is met waardering de voortreffelijke handeling(en) of eigenschap(pen) van iemand, inzonderheid God, vermelden en hem daarmee in figuurlijke zin verheffen, verhogen, groter maken. Loven, prijzen en

Nadere informatie

Heer ik kom tot u Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

Heer ik kom tot u Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart. Toon mijn liefde Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil, en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 30 december 2018

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 30 december 2018 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de dienst van zondag 30 december 2018 Voorzang Voorzang: Zingt nu de Heer, stemt allen in (EBGN 418) 1. Zingt nu de Heer, stemt allen in met ons, die

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

- 1 - Psalm Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest. Boven deze psalm staat: Loflied op Gods genade

- 1 - Psalm Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest. Boven deze psalm staat: Loflied op Gods genade - 1 - Psalm 103 Boven deze psalm staat: Loflied op Gods genade maar sommige theologen vinden: Looft de Heere om zijn weldaden een betere vertaling. Het gaat in deze psalm immers om de weldaden van de Heer.

Nadere informatie

Onze God gaf ons Zijn Geest om Hem en Zijn heilswerk te leren kennen vanuit Zijn Woord. 1 Kor. 2;13

Onze God gaf ons Zijn Geest om Hem en Zijn heilswerk te leren kennen vanuit Zijn Woord. 1 Kor. 2;13 Opdat wij zouden weten 1 Kor. 2:12: "Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;" Onze God gaf

Nadere informatie

Zondag 2 December Eerste zondag van advent. Voorganger: Ds. L. v. d. Veer. Organist: Mans Kuipers

Zondag 2 December Eerste zondag van advent. Voorganger: Ds. L. v. d. Veer. Organist: Mans Kuipers Zondag 2 December 2018 Eerste zondag van advent Voorganger: Ds. L. v. d. Veer Organist: Mans Kuipers Liederen in deze dienst: Eerste psalm Ps. 25 : 1 Lied: 454 Ps. 25: 10 Lied 435: 1 en 2 Slotlied Lied:

Nadere informatie

Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem.

Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op uw weg, iedere dag weer. Leid mij door

Nadere informatie

En waarom zegent Paulus onze God en Vader. De eerste reden is deze (Staten-Vertaling): Efeze 1

En waarom zegent Paulus onze God en Vader. De eerste reden is deze (Staten-Vertaling): Efeze 1 - 1 - Efeze 1 We gaan het woord van God lezen uit Efeze 1 vanaf vers 3: Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Christus Hoop van Israël en de volken

Christus Hoop van Israël en de volken Christus Hoop van Israël en de volken Hatikwa de hoop Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk, als

Nadere informatie

voor Zijn troon zijn, roepen elkaar het driemaal heilig toe: heilig, heilig, heilig is Jahwé van de hemelse legerscharen.

voor Zijn troon zijn, roepen elkaar het driemaal heilig toe: heilig, heilig, heilig is Jahwé van de hemelse legerscharen. - 1 - Psalm 103 Boven deze psalm staat: Looft de Heere om zijn genade maar schriftuitleggers vinden: Looft de Heere om zijn weldaden een betere vertaling. Het gaat in deze psalm immers om de weldaden van

Nadere informatie

Psalmen 41:5 Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd.

Psalmen 41:5 Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd. Psalmen 41:5 Ik zeide: HERE, wees mij genadig, genees mij, want tegen U heb ik gezondigd. Jesaja 6:10 Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn

Nadere informatie

De belofte is dat Jezus zelf zal wederkomen. Dat is de grondtoon van de Bijbel!

De belofte is dat Jezus zelf zal wederkomen. Dat is de grondtoon van de Bijbel! Wat is de grote belofte van de Bijbel? Johannes 14:1-3 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Jong & Ouddienst van zondag 24 juni 2018 Thema: Naastenliefde 4 e Zondag na Trinitatis

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Jong & Ouddienst van zondag 24 juni 2018 Thema: Naastenliefde 4 e Zondag na Trinitatis EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT Liturgie voor de Jong & Ouddienst van zondag 24 juni 2018 Thema: Naastenliefde 4 e Zondag na Trinitatis Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Galaten

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 09 december 2018, tweede Adventszondag, in de Hervormde gemeente te Den Ham.

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 09 december 2018, tweede Adventszondag, in de Hervormde gemeente te Den Ham. Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 09 december 2018, tweede Adventszondag, in de Hervormde gemeente te Den Ham. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Ds. E.J. Prins Jenny Valk Bram Jaspers

Nadere informatie

EEN BIJBEL DIE GODS NAAM EERT

EEN BIJBEL DIE GODS NAAM EERT 8-14 FEBRUARI We gaan bekijken hoe de Nieuwe- Wereldvertaling een krachtig instrument is om Gods naam te heiligen en zijn wil bekend te maken. We gaan het ook hebben over de herziene uitgave van 2013.

Nadere informatie

Kol Sjofar zingt. in Huis ter Leede. Donderdag 17 november 2016 Aanvang: uur

Kol Sjofar zingt. in Huis ter Leede. Donderdag 17 november 2016 Aanvang: uur Kol Sjofar zingt in Huis ter Leede Donderdag 17 november 2016 Aanvang: 19.45 uur Met medewerking van: Jeugdkoor Kol Sjofar o.l.v. Heleen Aalvanger Gerrie Müller Piano Opening door dhr. A.M. de Rijke Samenzang

Nadere informatie

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn,

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn, Lucas 23:33-49 33 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. 34 En

Nadere informatie

3 februari / 10.30

3 februari / 10.30 3 februari 2019 9.00 / 10.30 Intochtslied: Psalm 139 1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten

Nadere informatie

Karakter. Inleiding. Het karakter van God. Houd vol geef niet op

Karakter. Inleiding. Het karakter van God. Houd vol geef niet op Karakter Inleiding In vorige studies hebben we gekeken naar onze relatie met God en dat God ons volledig kent, maar dat wij Hem steeds beter leren kennen. Juist door in relatie met Hem te leven, leren

Nadere informatie

Ps 81: 8 9 8: Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen?

Ps 81: 8 9 8: Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen? Liturgie Avonddienst 11-09-2016 Ps 68: 10 10: Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet

Nadere informatie

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God!

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! Bekijk de Bijbelverzen die bewijzen dat alleen de Vader God is. https://www.youtube.com/watch?v=yu7wi2bkl0i Enige God Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht

Nadere informatie

3 Aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees. De boekenlegger in het Boek

3 Aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees. De boekenlegger in het Boek - 1 - De boekenlegger in het Boek We vergelijken in deze uitleg de Heere Jezus met het Boek en de mens (onszelf) als de boekenlegger. Onze bevrijding van de zonde is niet gebaseerd op wat wij kunnen doen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L. Plug Schriftlezing: Psalm 130 Lied 325 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 122 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 1 en 3 (Weerklank) Psalm 130 vers 1 en 2 Lied

Nadere informatie

De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al dengenen, die onderdrukt worden.

De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al dengenen, die onderdrukt worden. 2 Mei Psa. 103 Lof voor een barmhartige God. Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;

Nadere informatie

binnenwerk Licht op het pad Definitief _Opmaak :55 Pagina 9 ARI JANU

binnenwerk Licht op het pad Definitief _Opmaak :55 Pagina 9 ARI JANU JANUARI binnenwerk Licht op het pad Definitief _Opmaak 1 03-04-17 14:55 Pagina 10 De vijf wijze maagden op weg naar het feest NIEUWJAARSDAG Een nieuw begin 1 januari Het gebeurde dat de HEERE tegen Jozua

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2)

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2) Algemeen: In de studie Begin en einde van het O.T. en het N.T. 1 wordt uitgelegd dat het Nieuwe Testament vernoemd is naar het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. In principe begint het Nieuwe Testament

Nadere informatie

7 December. Gerechtigheid van God

7 December. Gerechtigheid van God 7 December Rom. 3:21-26 Rom. 3:27-31 Rom. 4:1-5 Rom. 4:6-8 Gerechtigheid van God RECHTVAARDIGING DOOR GELOOF. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis

Nadere informatie

Liederenbundel Toerustend Weekend

Liederenbundel Toerustend Weekend 1 Opwekking 123 Groot is uw trouw, o Heer Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst

Nadere informatie

in den dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods,

in den dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, 1 DAAROM zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.

Nadere informatie

LAPOP: Suriname, 2014 Vanderbilt University All rights reserved.

LAPOP: Suriname, 2014 Vanderbilt University All rights reserved. Vragenlijstnombroe Suriname 2014, Version # 15.2.4.4 IRB Approval: 110627 University of the West Indies, Mona, Jamaica LAPOP: Suriname, 2014 Vanderbilt University 2012. All rights reserved. PAIS. Kondre:

Nadere informatie

Zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag. Evangelisch Lutherse gemeente Amsterdam Zuidoost -2- Welkom Aansteken van de kaarsen. gezang 99 (sur Liedboek)

Zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag. Evangelisch Lutherse gemeente Amsterdam Zuidoost -2- Welkom Aansteken van de kaarsen. gezang 99 (sur Liedboek) Zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag Welkom Aansteken van de kaarsen gezang 99 (sur Liedboek) 2. Mi toe, Masra Jezus, mi de jeri, fa Joe kali zondaar kom. Fa Joe lobbi dem, di ben fadom. Ja mi srefi ondervindi

Nadere informatie