"SINGEL 33" 12e jaargang - no. 6 JUNI O.R. - T.D. - D.I.O. - Flatraad - Koqrdinatie - Pz. - VD - opleidingen - CD - CD - Foto's

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""SINGEL 33" 12e jaargang - no. 6 JUNI 1981. - O.R. - T.D. - D.I.O. - Flatraad - Koqrdinatie - Pz. - VD - opleidingen - CD - CD - Foto's"

Transcriptie

1 "SINGEL 33" 12e jaargang - no. 6 JUNI 1981 R EDAKT I E: Peter Beenakkers (deb. adm.) Kees Brinkman (Pat. vervoer) Marjan van Dongen (voed. ass. 14) Bob Leclercq (pers. zaken) Ada Stroop (verpl. afd. 05) Peter Weterings (centr. keuken) Rinus Wijnings (centr. keuken) Redaktie adres: Postbus 13 (interne post) - O.R. - T.D. - D.I.O. - Flatraad - Koqrdinatie - Pz. - VD - opleidingen - CD - CD - Foto's DIO mededelingen 2 Statuten der personeelsvereniging 3 DIO volleybal 7 Vakantie-mijmering 8 Kleine vakantie "waarschuwing" 9 Verbouwing debiteuren-fakturering-kas-afdeling 10 Volleybal-toernooi jarig huwelijksfeest op afdeling Zomerbloemen 13 DIO-zeskamp 13 Wie... wat... waar 14 Vakantiefoto-wedstrijd 20 Flatraad nieuws 21 R iknieuws 21 Wist U dat 22 DIO toneel presenteert 23 Uit de technische hoek 24 Kennedymars Zeskamp Voetbal FC Ignatius 28 Norminkomen specialist 29 Mededeling redaktie 29 Fietsenrally annex barbecue 30 Doe mee aan Nederland oké 32 De eerste zomerdag 37 Vakantie en sociale verzekering 38 Rectificatie 42 Jongerenstatuut 43 Personalia 44 Wie spreekt er met God 46 Pensioenfonds PGGM mei - dag van de verpleging 48 S.I.Z. medewerkers in het nieuws 50 Van de ko(o)k 51 Puzzel 53 Examen opleiding hart/intensive bewaking 54 Kinderrubriek Jodokus 55

2 D 10 mededelingen 1e Het D.I.O. reisje dat gepland was op 25 april j.l. is door geringe belangstelling niet doorgegaan. 2e De mini-zeskamp van 12 mei j.l., de dag van de verpleging, die op het Ignatius terrein is gehouden was niet georganiseerd door D.1.0. Vele vroegen zich al af of er twee keer per jaar een zeskamp zou worden gehouden. U begrijpt dat in onze ogen het ook geen verstandige beslissing is geweest om deze zeskamp te organiseren. Zoals U inmiddels weet, wordt de D.I.O. zeskamp op 5 september a.s. gehouden. 3e Het D.I.O. bestuur zou graag met enkele leden in contact komen om vanaf september te komen tot een kommissie-achterban. Wij denken aan een kommissie van ongeveer 5 leden. Deze zouden dan o.a. ideeën en plannen van evenementen die uit de leden komen, moeten bekijken en het D.I.O. bestuur hierover te adviseren. Degene die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit via de D.1.0. bus kenbaar maken, graag voor 1 juli a.s. 4e In het verleden werd er door D.1.0. aan degene die in het Ziekenhuis opgenomen werden een bloemstukje gestuurd. Daar wij dit van de ene wel en van de ander niet te horen kregen, hebben wij besloten voorlopig alleen aan diegene die langer als 3 weken ziek zijn een attentie te sturen. Dit om misverstanden te voorkomen. 5e Door diverse leden is gevraagd om de statuten van D.I.O. Daar het moeilijk is om ieder lid (800) een exemplaar te bezorgen, zullen wij dit in deze singel afdrukken, zodat iedereen dit kan lezen. Het D.I.O. bestuur. 2 De kwaliteit van uw werk drukt haar stempel op elk onderdeel van uw leven.

3 Statuten der personeelsvereniging Naam en zetel ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning) en is gevestig in het Ignatiusziekenhuis, Wilhelminasingel 33 te Breda. Doel ARTIKEL 2 De vereniging heeft tot doel de ontwikkeling en ontspanning van haar leden, alsmede het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden, dit zowel in het belang van de leden als in het belang van de Stichting lgnatiusziekenhuis. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: a) het houden of doen houden van lezingen, excursies en cursussen; b) het houden van vergaderingen en gezellige bijeenkomsten; c) het oprichten van afdelingen ter beoefening van kunst, sport en wetenschap; d) andere hierboven niet genoemde middelen, die tot het doel bevordelijk kunnen zijn, indien zij niet in strijd zijn met het belang van de Stichting lgnatiusziekenhuis. Middelen ARTIKEL 3 De geldmiddelen bestaan uit: a) contributies; de contributie bedraagt f 2,-- per lid per maand (met ingang van , voorheen f 1,50). Dit bedrag zal voor ieder lid automatisch ingehouden worden door de salarisadministratie. Het bedrag van de contributie wordt ieder jaar op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering bij afzonderlijk besluit vastgesteld. Zolang de ledenvergadering nog geen besluit heeft genomen, blijft de bestaande regeling van kracht. Het bestuur is gerechtigd, in daartoe aanleidinggevende gevallen, een lid geheel of gedeeltelijk van de contributiebetaling vrij te stellen. b) giften. c) toevallige baten; toevallige baten zijn o.a. opbrengsten uit de door de personeelsvereniging georganiseerde aktiviteiten. d) kasgelden; alle kasgelden worden op een bankrekening gestort. Voor opname uit de kas is de handtekening van de voorzitter en de penningmeester vereist. Bij afwezigheid van de voorzitter tekent de vice-voorzitter en bij diens afwezigheid een ander bestuurslid naast de penningmeester. Heren specialisten, troost u, wij leveren allemaal in (zie art.) 3

4 ARTIKEL 4 Lid van de vereniging kunnen worden: Personeelsleden en andere medewerkers, verbonden aan de Stichting lgnatiusziekenhuis. ARTIKEL 5 Het lidmaatschap eindigt door: a) beëindiging van het dienstverband bij de Stichting lgnatiusziekenhuis (dit is niet van kracht bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en bij blijvende invaliditeit). b) schriftelijke opzegging bij het bestuur (secretariaat) door het lid. c) royement door de ledenvergadering. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal eventueel reeds betaalde contributie niet worden gerestitueerd. ARTIKEL 6 Door toetreden verbinden de leden zich: a) de statuten na te leven. b) te zullen ijveren voor de belangen van de vereniging. Bestuur ARTIKEL 7 Het bestuur van de vereniging bestaat uit 9 leden, te weten: 1 voorzitter 1 vice-voorzitter 1 le secretaris 1 2e secretaris 1 penningmeester 1 algemeen secundus 3 commissarissen voor sportzaken en algemene ontspanning. Bestuur en verkiezingen a) de leden van het bestuur worden gekozen op een algemene ledenvergadering, welke in de regel in januari gehouden wordt. Plaats en datum van deze vergadering worden minstens 14 dagen vóór de vergadering bekend gemaakt per convocaties. b) de bestuursleden worden gekozen voor een tijdsduur van twee jaar. Ieder jaar treedt de helft van het bestuur af, doch de mogelijkheid blijft openstaan, dat ieder bestuurslid zich weer herkiesbaar stelt. c) indien er in het lopende verenigingsjaar één der bestuursleden zijn funktie moet neerleggen, kan het bestuur hiervoor een plaatsvervang(st)er aanwijzen en wel diegene, die als kandidaat bij de bestuursverkiezingen daarna het grootst aantal stemmen behaalde. Het was rond Pasen, dat er foto's op het prikbord hingen. 4

5 Voor een bestuursfunktie komen in aanmerking: a) leden van het aftredende bestuur, die zich herkiesbaar stellen. b) leden van de personeelsvereniging, die uiterlijk één week voor de algemene ledenvergadering hun kandidatuur schriftelijk hebben ingediend, voorzien van de handtekening van tenminste 15 leden. c) leden van de vereniging, die door het aftredend bestuur kandidaat worden gesteld, indien er uit de leden geen kandidaten naar voren zijn gekomen. Op de algemene ledenvergadering mogen alle aanwezige leden op maximaal 9 kandidaten één hoofdelijke stem uitbrengen. De stemmen worden geteld door de stem-commissie, bestaande uit 3 niet kandidaten. De kandidaten die het grootste aantal geldige stemmen verkregen hebben, nemen dan voor de duur van twee jaar zitting in het bestuur. Nadat het bestuur gekozen is, worden op de eerstvolgende bestuursvergadering de bestuursfunktie verdeeld. De voorzitter wordt uit het bestuur door de leden in de algemene ledenvergadering gekozen. Alle leden mogen hiervoor één hoofdelijke stem uitbrengen. Tot voorzitter wordt gekozen hij of zij, die het grootst aantal geldige stemmen van de leden heeft gekregen. Rechten en plichten van het bestuur a) Ieder lid van het bestuur, die in deze funktie verkozen is, verplicht zich, naar beste kunnen zijn taak te vervullen in het belang van alle leden van de vereniging, zonder hierbij zijn of haar persoonlijke belangen te behartigen. b) Op de eerstvolgende bestuursvergadering na de algemene vergadering worden de volgende funkties verdeeld: - vice-voorzitter - le secretaris - 2e secretaris - penningmeester - algemeen secundus - 3 commissarissen voor sportzaken en algemene zaken c) Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze funktie waargenomen door de vice-voorzitter, welke dan dezelfde rechten en plichten heeft als de voorzitter. d) De voorzitter is verplicht tenminste 1 maal per jaar een algemene ledenvergadering te houden, bij voorkeur in januari, waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en het financieel beheer. De begroting voor het lopende jaar wordt dan aan de ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. e) Uiterlijk twee weken vóór de algemene ledenvergadering zal het kasverslag aan de kaskontrole-commissie (bestaande uit 3 leden, die uit de algemene ledenvergadering gevraagd worden) voorgelegd worden. De kaskontrole-commissie heeft de verplichting en is bevoegd alle boeken en bescheiden welke betrekking hebben op het financieel beheer, te controleren. De kaskontrolecommissie brengt uiterlijk één week voor de algemene ledenvergadering hieroverschriftelijk verslag uit. Een van die prachtige foto's was plotseling weg. 5

6 f) Het bestuur vergadert ten minste 1 maal per maand en telkens als de voorzitter dan wel twee of meer bestuursleden zulks nodig oordelen. Beslissingen in het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. g) Het bestuur zal minstens 2 maal per jaar een vergadering beleggen met de commissieleden van de sport- en ontspanningsclubs. h) Het bestuur zorgt ervoor regelmatig kontakt te houden met de directie van het ziekenhuis, zodat deze op de hoogte is van de geplande aktiviteiten. Als kontaktpersoon tussen direktie en bestuur der personeelsvereniging zal fungeren het hoofd personeelszaken. i) Onkosten, gemaakt na machtiging door het bestuur in het belang van de vereniging, kunnen aan de penningmeester worden gedeclareerd. Klachten en verzoeken ARTIKEL 8 Klachten, wensen en verzoeken betreffende aktiviteiten, georganiseerd door het bestuur der personeelsvereniging, kunnen schriftelijk gericht worden aan de secretaris. Wijziging van statuten ARTIKEL 9 Wijzigingen in de statuten kunnen alleen worden aangenomen op een algemene ledenvergadering met het daarvoor vereiste aantal stemmen van de helft plus 1 van de op de vergadering aanwezig zijnde leden en met de uitdrukkelijke goedkeuring van de direktie van het ziekenhuis. Besluiten ARTIKEL 10 Besluiten, genomen in de (algemene) ledenvergadering, zijn bindend voor alle leden van de personeelsvereniging: besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Voor gezien en akkoord, namens Direktie Stichting Ignatiusziekenhuis Drs. L.F. Melcherts Direkteur Patiëntenzorg Breda, 22 januari 1979 Nou zeg, zomaar foto's pikken, dat kan niet (openbaar kunstbezit) 6

7 DIO volleybal Maandag 27 maart j.l. vertrok een dames team naar Baarle-Nassau, voor een toernooi, dit als voorproef voor het komende moederdag toernooi. Er moesten 3 wedstrijden gespeeld worden die D.I.O. met gemak won. In de finale speelde D.I.O. tegen Chaam, dat hoewel het sterk was, geen kans maakte. D.1.0. ging met de eerste prijs naar huis. 7 Mei was het Ziekenhuizentoernooi in het sportcentrum Breda, daar speelde D.I.O. met 2 gemengde teams. Ieder team moest 3 wedstrijden spelen. D.I.O. 1 had niet veel geluk en won slechts 1 wedstrijd. D.I.O. 2 echter won alle 3 de wedstrijden en kwam in de finale. Deze wedstrijd werd helaas met 1 punt verschil verloren. Waardoor men op de 3e plaats eindigde Hierdoor liet D.I.O. 2 zien dat het toch goed kan spelen. D.I.O. speelt 10 mei nog een toernooi in Helvoort en 24 mei in Helmond, supporters zijn daar ook welkom. Na een wisselvallige competitie waarin D teruggaat naar de derde afdeling waar zij hun tweede team zullen ontmoeten, gaat men weer in rust voor de volgende competitie. Met vele sportgroeten en een goede vakantie toegewenst gaat men dit eerst nog afsluiten in het stationnetje in Baarle Nassau, waar dan door enkele leden een afscheidsfeestje met bowling is georganiseerd. Hopend elkaar volgend seizoen weer te ontmoeten sluiten wij voor dit seizoen af. Om de gedupeerden te rehabiliteren, hierbij de bewuste foto 7

8 Vakantie-mijmering Wat is het heerlijk na een jaar gedane arbeid op vakantie te gaan, (Espan'a). Alles op je af laten komen! Je vermoeide lichaam uitgestrekt te laten koesteren in de zonneschijn... Het getjilp van de vogels... Het gekabbel van de onrustige zee... Aan niets te denken... Geen zorgen van alle dag... Geen geroep en geschreeuw van kinderen... Geen gekook... Maar laten koken! (wordt gebracht!) Geen bedden op te maken... (worden opgemaakt!) Geen kleren wassen... Geen strijkwerk... Geen werkzaamheden... Geen Maar na een week begint het te knagen, onrust Is het thuis wel O.K.? Wordt alles goed verzorgd? Dan begint de heimwee... Naar je vaderland... Naar de kinderen... Naar alle beslommeringen van alle dag... Naar de werkzaamheden... Naar alles... Een mens is vaak maar een eigenaardig wezen! I.S., Etten-Leur. De vraag blijft: "Wie pikte dat pracht-exemplaar?" 8

9 Kleine vakantie "waarschuwing" Nu, met de vakanties voor de deur, kan een kleine waarschuwing niet misstaan. Loop in het vakantie-land niet met al de papieren, zoals giropas, pasaporte, geld en dergelijke zaken, op zak of tas. Huur in het hotel een safe en berg daar alles in op. Een beetje geld op zak is genoeg; men kan toch iedere keer wat uit de safe halen. Want in Salon, onze vorige vakantie-plaats, gebeurde het volgende: In een ogenschijnlijk zo rustige omgeving van bos, wandelpaden, zon, schone wegen, waar iedere vakantieganger gaarne vertoefde en wandelde, gebeurde het volgende met een Nederlands echtpaar, dat ook in ons hotel logeerde - ze waren per auto uit Nederland gekomen en zouden drie weken blijven. Ook deze ochtend gingen ze wandelen. Er waren méér mensen op straat, hoor! Nou, er reed een auto, met volle vaart, een raampje ging open. Een houten stok met daaraan een haak werd uitgestoken! En hoeps, schoudertas van desbetreffende dame werd er af gehaakt! Man zag het, sprong, pakte en werd meegesleurd. Been van onder tot boven gewond, tas met inhoud weg (giro, geld, pas). Man werd in het ziekenhuis behandeld, been helemaal in verband-zwachtels, zielig strompelend, vakantie naar de haaien. De hostess hielp hen. Ze kregen een vergunning geldig voor drie dagen (z.g. toeristenkaart), een beetje geld te leen. Dit alles werd door de Nederlandse Ambassade geregeld. Hijzelf was verzekerd en hij belde de S.O.S.-centrale. Die regelde een vliegvervoer terug naar Nederland en zijn auto werd opgehaald. Deze mensen gingen dus na één week terug. De man kon onmogelijk lopen, en daarbij al die trappen in het hotel, of naar het restaurant, dat parterre lag. Men kan beter alles veilig wegbergen, dan met de papieren in de tas te lopen! I.S., Etten-Leur. Veder-Smit: "De OR wist van niets". Uw redaktie ook niet. 9

10 Verbouwing debiteuren-fakturering-kas-afdeling In april werd de afdeling debiteuren-fakturering-kas uitgebreid. De afdeling gelegen in de flat heeft een uitbreiding van een kamer gekregen, waardoor het voor de medewerkers prettiger werken is. Door de uitbreiding werd het mogelijk om een behoorlijke plaatsing van de beeldschermen te bereiken. Tevens ontstond er wat meer werkruimte, welke voorheen erg bekrompen was. Foto R.Wijnings De meeste medewerkers kennen onze afdeling wanneer zij met een declaratie aan de kas komen (2e etage leerlingenflat). De kas-werkzaamheden vormen het kleinste onderdeel van het pakket werkzaamheden die door de afdeling worden gedaan. De belangrijkste taken bestaan uit de zorg voor de fakturering, en de daaruit voortvloeiende debiteurenadministratie. Kort samengevat verlopen de werkzaamheden als volgt: Van iedere verrichting die bij een patiënt wordt gedaan komt een registratie bij ons, die door middel van een beeldscherm in de computer wordt opgeslagen. Eénmaal per maand worden de verrichtingen tesamen met de verpleeggelden gefaktureerd. De rekeningen die daaruit voortkomen worden opgenomen in de debiteurenadministratie, die de bewaking en de verwerking van de betalingen verzorgt. Op onze afdeling werken wij met 6 personen, die U weer graag van dienst zijn op onze verruimde afdeling. Peter Beenakkers. 10

11 VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY OPROEP VAN DIO-VOLLEYBAL DIO-Volleybal is van plan om eind september op een avond in de week een VOLLEYBAL-TOERNOOI te organiseren tussen de verschillende afdelingen binnen het SIZ. Voordat zo'n toernooi georganiseerd kan worden zal echter eerst moeten blijken of er voldoende belangstelling voor bestaat. Daarom deze oproep aan alle medewerkers om afdelingsteams te vormen en deze vóór 1 JULI op te geven via de DIO-bus, aan DIO-Volleybal t.n.v. Leo Kramer (afd. nucleaire geneeskunde). Vul onderstaande strook in: Afdeling: Contactpersoon: VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY 11

12 40-jarig huwelijksfeest op afdeling 01 Op vrijdag vierden de heer en mevrouw Luijken uit de Voltaweg te Breda hun 40-jarig huwelijksjubileum. De hr.luijken is patiënt op afdeling 01 (inwendige geneeskunde) en werd door de direktie in de gelegenheid gesteld dit in kleine familiekring in het ziekenhuis te vieren. Dit in verband met het feit, dat hij op doktersadvies zijn 40-jarig huwelijksfeest niet thuis mocht vieren. Het niet-rokers dagverblijf van afdeling 02 was omgetoverd in een feestelijke ruimte, waar in aanwezigheid van de kinderen en kleinkinderen van de heer en mevrouw Luijken op gepaste wijze dit huwelijksfeest werd gevierd. Uw redaktie was hiervan op de hoogte en laat u middels bijgaand plaatje deelgenoot zijn van de feestvreugde en feliciteerde hen namens U allen. Redaktie. 12

13 Zomerbloemen lk zoek naar tere tintjes en bind met roze lintjes ze samen tot boeketjes van simpele coupletjes dit zoeken naar dat iele dat nederig fragiele dat kwetsbare, dat kleine dat tengere, dat reine de zucht om dit te doen is die misschien in mij verwekt door al het rumoer en onfatsoen de brute grote bek die om mij heen te schreeuwen staat het stoere agressieve heeft mij misschien op pad gestuurd op zoek naar al dat lieve of is het misschien uit louter angst voor eenzaamheid en kou dat ik de zomerbloemen in mijn bange handen hou? D 10-zeskamp Op 5 september is er weer DIO-zeskamp. Bij deze roept het bestuur medewerkers op om de zeskamp op te bouwen en af te breken. Tevens hebben we medewerkers nodig voor de bar, overdag en tijdens de feestavond. Ons voorstel is per ploeg één persoon voor opbouw en afbraak van de zeskamp. De personen die zich opgeven worden één week voor de zeskamp uitgenodigd voor een taak-verdeling. Medewerk(st)er zeskamp: Naam van de ploeg: Naam van persoon: Medewerk(st)er bardienst: Naam: Overdag: Avondfeest: Afd.: Afd.: 13

14 Wie... wat... waar... In deze aflevering van de rubriek Wie...Wat...Waar, een interview met Dhr.P.Doggen. De heer Doggen is hoofd Bouwkundige- en Tuindienst van het Ignatius ziekenhuis. Gezien de kort voor de deur staande oplevering van de interim-bouw, dachten wij door dit gesprek met Dhr.Doggen leuk bij de aktualiteit in ons ziekenhuis aan te sluiten , -~ P.Doggen, wonend in Breda, is sinds 15 april 1960 in dienst bij SIZ. Voorheen was hij werkzaam bij de B. A. B.0. V. op het vliegveld Woensdrecht. B.A.B.O.V..B is een organisatie die belast is met bebouwing-aanleg-bestuur-onderhoud-vliegvelden. Voor het merendeel bestaat B.A.B.0.V. uit civiel personeel. Dhr.Doggen is wat men noemt een self-made man. Hij werkte zich op via zelfstudie, welke hij voornamelijk 's avonds volgde. Zo behaalde hij zijn aannemersdiploma, en volgde cursussen op het gebied Bouwkundig Op zichter P. B. N.A. Op de vraag hoe de kombinatie bouwkundige- en tuindienst is ontstaan, kon hij vertellen dat deze eigenlijk historisch was gegroeid na het vertrek van Dhr.van Es als hoofd tuindienst. Doch de twee diensten hebben wel erg vaak raakvlakken. Wat het technische gedeelte van de tuindienst betreft laat hij zich graag adviseren door Dhr.Brouwers, terwijl wat de bouwkundige aangelegenheden betreft hijzelf zijn mannetje wel staat. De taken van het hoofd bouwkundige dienst bestaan voornamelijk uit het opzetten, coordineren en controleren van plannen. Dit alles dient in een goede samenwerking te gebeuren met de betrokken personen of organisaties. Zo is in de huidige situatie een zeer nauwe samenwerking met b.v. Albouw B.V. en onze eigen technische dienst onontbeerlijk. De contacten van een hoofd bouwkundige dienst lopen dan ook Zou er toch nog een elf-steden-tocht komen? 14

15 van b.v. een tuinman tot een technisch uitvoerder van de firma De Reus, die de liften in ons ziekenhuis plaatsen. Binnen de diensten waarover Dhr.Doggen als hoofd functioneert, werken slechts 10 personen; te weten: 4 personen bij de tuindienst, 3 timmerwerklieden, en 3 bij de bouwkundige dienst, dat zijn: een tekenaar, Dhr.J.Roelands en Dhr.P.Doggen. Binnen de eigen dienst zijn de taken verdeeld. Dhr.Roelands verzorgt sinds de start van de interim-bouw de begeleiding van al het onderhoud en de verbouwingen, terwijl Dhr.Doggen zich helemaal op de interim heeft geworpen. Na eens wat rondgesnuffeld te hebben in de interim kan ik me voorstellen dat het een enorme klus is geweest. Wanneer de interim-bouw geheel is opgeleverd zal er wel een zware last van Dhr.Doggen zijn schouders afvallen. Hij zegt zelf dat dit waarschijnlijk wel zijn laatste grote project bij het SIZ zal zijn geweest. Hij verwacht dat hij tegen de tijd dat gestart zal worden met de nieuwbouw zijn pensionering nabij zal zijn. Doch de langverwachte toestemming voor nieuwbouw, betekent niet dat er totaal geen activiteiten op bouwkundig gebied binnen ons huis zullen plaatsvinden. Alleen de mate waarin, en uitgebreidheid, zullen wel beperkt worden; een begrijpelijke zaak overigens. Omtrent de nieuwbouw zijn volgens Dhr.Doggen nog maar weinig concrete plannen. Allereerst zullen tegen het eind van 1981 de programma's van eisen moeten worden ingediend, aan de hand waarvan een planmatige opbouw gestart kan worden. Indien alles volgens plan verloopt, zal wel in 1985 een start gemaakt worden met de bouw. Doch de nieuwbouw vormt nu nog geen zwaarwegende faktor in de dagelijkse werkzaamheden van het hoofd bouwkundige dienst. De opleveringen staan op stapel of enkele hebben al plaatsgevonden. Het nieuwe gebouw is verdeeld in 3 belangrijke bouwlagen t.w.: de kelder (ook 00 laag genaamd). In deze 00 laag worden gevestigd o.a. de funktie-afdelingen, een gedeelte archief, en technische ruimten. In de 0 laag (begane grond) komen o.a. ongevallen-poli, 3 x o.k., reanimatie, poli longziekten en administratie, verbinding met huidige oudbouwhoofdgang. Strip kaart - strop kaart 15

16 1 y 0 11/I 112 til LOM eaellisel le MIMI MI Mi.." iserwillselheseel I "rel 1_ 12 mei: zeskamp in skolland 16

17 Op de le verdieping komen o.a. de medium-care met 12 bedden (8 kamers) intensive care waarvan 3 isoleerkamers met de hierbij benodigde sociale ruimten e.d. Op de 2e verdieping komen geen directe patiëntenvoorzieningen, doch dient als zogenaamde technische laag. Hier bevinden zich de units voor luchtbehandeling, de 2 liftappartementen e.d. Bijgaand een tekening van de zij-aangezichten van het nieuwe gebouw. Wie eens rondloopt door de interim en eens goed kijkt kan niet anders zeggen dan dat het werkelijk een knap staaltje bouwtechniek is geworden. Een beetje trots bij Dhr.Doggen is dan ook niet misplaatst. De vraag of het nieuw te bouwen ziekenhuis straaks in dezelfde geest gebouwd gaat worden, kon niet door Dhr.Doggen beantwoord worden. Ook in ziekenhuis-bouw zijn ontwikkelingen, welke niet zomaar bepaald kunnen worden. Zo veranderde binnen de laatste 10 jaar de gehele bouwvorm van hoogbouw tot betrekkelijk laag van 3 of 4 lagen. Doch de vorm zal ook aangepast worden aan de wensen van de gebruikers. Getracht zal worden om de veellopigheid van het huidige gebouw te reduceren. Als reactie op de vraag hoe hij de toestand van de huidige behuizing kan weergeven, was het antwoord: erg complex en ingewikkeld. In de huidige bouw is ontzettend veel coordinatie nodig, en wordt het steeds moeilijker om aan de technische eisen te voldoen. Dhr.Doggen die als een vrolijk man door het leven gaat heeft natuurlijk in zijn SIZ-periode de nodige leuke dingen meegemaakt. Het kost hem weinig moeite om enige leuke herinneringen op te halen. Zo vertelde hij dat hij eens actief is geweest om een gaatjes-boor der te snappen. Enige jaren terug was een man in ons ziekenhuis werkzaam die zo'n grote bewondering voor het vrouwelijk schoon had, dat hij er zelfs gaatjes voor in muren en deuren boorde om deernen te kunnen aanschouwen. Een zaak waar het hoofd bouwkundige dienst werd ingeschakeld, want die gaatjes vielen uiteindelijk ook onder zijn verantwoording. Als hobby's gelden voor Dhr.Doggen: biljarten, in het bijzonder het driebandenspel, en het werk is ook een hobby voor hem, in het bijzonder dan het praktische gedeelte. 12 mei: zeskamp in amstelland 17

18 Terugkomende op zijn werk kon Dhr.Doggen ons nog vertellen dat aan de Singel-zijde van de interimbouw een kunstwerk geplaatst gaat worden in de vorm van een glazen gevel van 16 bij 2.25 meter. Deze gevel zal komen bij de luifel welke de ingang afschermt en vanaf de Wilhelminasingel zichtbaar is. Op de luifel zullen duidelijk zichtbaar aan de zijkanten de borden "Acute hulp" geplaatst worden. Hiermede was ons gesprek weer op de interimbouw gekomen, een tot medio juli alles overheersende zaak in het leven van Dhr.P. Doggen, Hoofd Bouwkundige Dienst. Wij van de redaktie Singel 33 danken Dhr.Doggen voor zijn medewerking aan deze rubriek en wensen hem nog veel arbeidsple zier toe bij alle te ondernemen projecten. INTERIM-BOUW BIJNA KLAAR!!! Na het interview met de heer P.Doggen, Hoofd Bouwkundige- en Tuindienst, lijkt het ons wel leuk u een aantal fotoos te tonen van de nu nog in aanbouw zijnde INTERIM-BOUW. Hoewel de bouw zijn einde nadert, gonst het zowel binnen als buiten het gebouw nog van de aktiviteiten. Vertegenwoordigers, installateurs en vele anderen lopen af en aan om de laatste puntjes op de i te zetten. Dit alles om er voor te zorgen dat op 29 juni a.s. de INTERIM- BOUW in gebruik genomen zal kunnen worden. Het (verpleegkundig) personeel staat te popelen om hun intrek te nemen in de nieuwe behuizing, die zoveel moderner, ruimer van opzet, praktischer en nog veel meer is. Laten we hopen dat de service aan de patiënten, maar ook het bieden van een goede werkplaats aan de medewerkers, door het in gebruiknemen van de INTERIM-BOUW meer gestalte krijgt en dat deze stap er een is op weg naar de TOTALE NIEUWBOUW eind tachtiger jaren. Redaktie. Niet zoveel praten, doe iets!!! 18

19 Nog even en dan de interim in. 19

20 VAKANTI EFOTO-WEDSTR IJ D DIO-FOTOCLUB Wat te doen? Iedereen die nu met vakantie gaat of al is geweest kan gratis meedoen! * Gewoon Uw mooiste, grappigste of vreemdste foto insturen U krijgt 'm in elk geval terug. Meerdere foto's mag ook, eventueel vergezeld van 'n verhaaltje 1 * Stop Uw prenten in 'n enveloppe, waarop behalve uiteraard Uw naam en adres: "VAKANTIE FOTO-WEDSTRIJD". Gooi deze in de DIO-bus bij de lounge. De sluitingsdatum is 30 september Samenstelling van de jury, uitslag enz. in de Singel. * Het DIO-bestuur heeft haar Fotoclub een bedrag aan prijzen beschikbaar gesteld voor deze vakantiefoto-wedstrijd: lste prijs: f 75,-- 2de prijs: f 50,-- 3de prijs: f 25,-- LEVEN IS GEVEN EN NEMEN, wij nemen te veel 20

21 Flatraadnieuws SLEUTELKWESTIE De flatraad publiceert langs deze weg een stukje uit haar verslag, d.d met betrekking tot het verstrekken van sleutels. Dit omdat het desbetreffende verslag, waarin de "sleutelkwestie" vermeld stond, uit de lift is verdwenen. Zo heeft die mededeling dus niemand bereikt. De "sleutelkwestie" gaat voornamelijk over het in gebruik zijn van reservesleutels. Bij verlies van de le bos sleutels, die bij binnenkomst door de mentrix wordt verstrekt, kan men een bos reservesleutels in ontvangst nemen tegen betaling van f 50,--. De procedure geschiedt als volgt: Reservesleutels worden door de mentrices aangevraagd bij Dhr. Roelands, waarna tegen betaling van f 50,-- aan Dhr. Dekkers, fin.-adm. op de 2e etage, kamer 11, deze sleutels kunnen worden afgehaald tijdens de kantooruren. Mocht de le bos sleutels weer gevonden worden, moet men de reservesleutels weer inleveren. De f 50,-- krijgt men dan weer terug. We hopen, dat we jullie langs deze weg voldoende van dienst zijn geweest! Hartelijke groeten, De Flatraad. RIKNIEUWS Voor alle rikkers. Dinsdag 9 juni is de laatste rikavond van dit seizoen. Op het eind van die avond hopen we de rikkeizer bekend te maken. Daarom hopen Kees en Roger op een flinke opkomst. Tot dinsdag 9 juni om uur in het restaurant. Kees, Roger. Wie zichzelf kent veroordeelt niemand. 21

22 Wist U dat De voetbalwedstrijd tegen de specialisten helaas niet doorging op 5 mei. Dat de nacht veiligheidsdienst op maandagnacht 4 mei twee geheimzinnige figuren heeft ontdekt. Deze twee stiekum met emmertjes water uit de singel naar het N.A.C. terrein liepen. De heren van P. en H. hiervan verdacht worden. Wij prompt 5 mei 's morgens een telefoontje van het N.A.C.bestuur kregen dat vanwege water op het veld de wedstrijd is afgelast. U in de volgende singel kunt lezen hoe het op 21 mei is afgelopen. Als U nog in wilt schrijven voor de zeskamp U te laat bent. Er op 18 juni een ploegenbespreking is voor de zeskamp. De 3e D.I.O. zeskamp plaats heeft op 5 september. F.C. Ignatius niet meer ongeslagen is. We uitgerekend tegen de Klokkenberg met 2-1 de boot ingingen. Deze rubriek ook weer in augustus met vakantie is. Anneke Vermeren van afd. 7 interne unit door een weekblad wat ik helaas prive moet houden is gekozen tot verpleegster van het jaar. Zij uitgebreid was te bewonderen in dat bekende blad. Het over 40 weken weer is? Ik U allen een gezellige fietsenrally toewens. De groetjes DEN BACK De zwartkijker ziet de zon 's morgens ondergaan 22

Marjan van Dongen (voed.ass. ;03) 2218 II. Bob Leclercq (pers. zaken; koord.)

Marjan van Dongen (voed.ass. ;03) 2218 II. Bob Leclercq (pers. zaken; koord.) "SINGEL 33" 16e jaargang - no. 9 SEPTEMBER 1985 REDAKTIE: Fabienne Kruger (voed. dienst) toestel 2272 Peter Beenakkers (deb. adm.) " 2193 II Kees Brinkman (portiersdienst) 2189 II Marjan van Dongen (voed.ass.

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 2 Een goede buur is beter dan een verre vriend. Beter Wonen gaat verhuizen Nieuwbouwflitsen Veranderingen voor woningzoekenden Goed

Nadere informatie

P - A L N i e u w s b r i e f

P - A L N i e u w s b r i e f P - A L N i e u w s b r i e f Poly - Artrose Lotgenotenvereniging Jaargang 7, nr 4 Oktober 2008 Website: www.poly-artrose.nl nieuw postadres! P-al postbus 73 4630 AB Hoogerheide Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

t Zonnetje 15 jaar Jubileum-editie Hospice Heuvelrug Hospice Heuvelrug is een gastvrij verblijf voor mensen in het laatste stadium van hun leven.

t Zonnetje 15 jaar Jubileum-editie Hospice Heuvelrug Hospice Heuvelrug is een gastvrij verblijf voor mensen in het laatste stadium van hun leven. is een samenwerking van Stichting en Warande. t Zonnetje t Zonnetje is een uitgave van. Uitgave 7, voorjaar 2014 Jubileum-editie 15 jaar is een gastvrij verblijf voor mensen in het laatste stadium van

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS.

namens MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 De fabel van Balkenende II MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. MSZIEN --> MSzien jaargang 3, nr.4 MSzien, het tweemaandelijkse virtuele tijdschrift over mensen en MS. De fabel van Balkenende II namens Niet lang na Prinsjesdag 2004 maakt het Kabinet-Balkenende II zijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

CLIFANieuws. 2010 1 e kwartaal negende jaargang nummer 1. Clifa 2009

CLIFANieuws. 2010 1 e kwartaal negende jaargang nummer 1. Clifa 2009 CLIFANieuws LENTE editie: Nog meer sfeerbeelden van Ria de Boer Nel Bak Gedichtenbundel Even voorstellen: Theo Schonewille Uit de oude doos Honderdste geboortejaar Van Juliana Voorwerpen komen tot leven

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie