"SINGEL 33" 12e jaargang - no. 6 JUNI O.R. - T.D. - D.I.O. - Flatraad - Koqrdinatie - Pz. - VD - opleidingen - CD - CD - Foto's

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""SINGEL 33" 12e jaargang - no. 6 JUNI 1981. - O.R. - T.D. - D.I.O. - Flatraad - Koqrdinatie - Pz. - VD - opleidingen - CD - CD - Foto's"

Transcriptie

1 "SINGEL 33" 12e jaargang - no. 6 JUNI 1981 R EDAKT I E: Peter Beenakkers (deb. adm.) Kees Brinkman (Pat. vervoer) Marjan van Dongen (voed. ass. 14) Bob Leclercq (pers. zaken) Ada Stroop (verpl. afd. 05) Peter Weterings (centr. keuken) Rinus Wijnings (centr. keuken) Redaktie adres: Postbus 13 (interne post) - O.R. - T.D. - D.I.O. - Flatraad - Koqrdinatie - Pz. - VD - opleidingen - CD - CD - Foto's DIO mededelingen 2 Statuten der personeelsvereniging 3 DIO volleybal 7 Vakantie-mijmering 8 Kleine vakantie "waarschuwing" 9 Verbouwing debiteuren-fakturering-kas-afdeling 10 Volleybal-toernooi jarig huwelijksfeest op afdeling Zomerbloemen 13 DIO-zeskamp 13 Wie... wat... waar 14 Vakantiefoto-wedstrijd 20 Flatraad nieuws 21 R iknieuws 21 Wist U dat 22 DIO toneel presenteert 23 Uit de technische hoek 24 Kennedymars Zeskamp Voetbal FC Ignatius 28 Norminkomen specialist 29 Mededeling redaktie 29 Fietsenrally annex barbecue 30 Doe mee aan Nederland oké 32 De eerste zomerdag 37 Vakantie en sociale verzekering 38 Rectificatie 42 Jongerenstatuut 43 Personalia 44 Wie spreekt er met God 46 Pensioenfonds PGGM mei - dag van de verpleging 48 S.I.Z. medewerkers in het nieuws 50 Van de ko(o)k 51 Puzzel 53 Examen opleiding hart/intensive bewaking 54 Kinderrubriek Jodokus 55

2 D 10 mededelingen 1e Het D.I.O. reisje dat gepland was op 25 april j.l. is door geringe belangstelling niet doorgegaan. 2e De mini-zeskamp van 12 mei j.l., de dag van de verpleging, die op het Ignatius terrein is gehouden was niet georganiseerd door D.1.0. Vele vroegen zich al af of er twee keer per jaar een zeskamp zou worden gehouden. U begrijpt dat in onze ogen het ook geen verstandige beslissing is geweest om deze zeskamp te organiseren. Zoals U inmiddels weet, wordt de D.I.O. zeskamp op 5 september a.s. gehouden. 3e Het D.I.O. bestuur zou graag met enkele leden in contact komen om vanaf september te komen tot een kommissie-achterban. Wij denken aan een kommissie van ongeveer 5 leden. Deze zouden dan o.a. ideeën en plannen van evenementen die uit de leden komen, moeten bekijken en het D.I.O. bestuur hierover te adviseren. Degene die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit via de D.1.0. bus kenbaar maken, graag voor 1 juli a.s. 4e In het verleden werd er door D.1.0. aan degene die in het Ziekenhuis opgenomen werden een bloemstukje gestuurd. Daar wij dit van de ene wel en van de ander niet te horen kregen, hebben wij besloten voorlopig alleen aan diegene die langer als 3 weken ziek zijn een attentie te sturen. Dit om misverstanden te voorkomen. 5e Door diverse leden is gevraagd om de statuten van D.I.O. Daar het moeilijk is om ieder lid (800) een exemplaar te bezorgen, zullen wij dit in deze singel afdrukken, zodat iedereen dit kan lezen. Het D.I.O. bestuur. 2 De kwaliteit van uw werk drukt haar stempel op elk onderdeel van uw leven.

3 Statuten der personeelsvereniging Naam en zetel ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning) en is gevestig in het Ignatiusziekenhuis, Wilhelminasingel 33 te Breda. Doel ARTIKEL 2 De vereniging heeft tot doel de ontwikkeling en ontspanning van haar leden, alsmede het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden, dit zowel in het belang van de leden als in het belang van de Stichting lgnatiusziekenhuis. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: a) het houden of doen houden van lezingen, excursies en cursussen; b) het houden van vergaderingen en gezellige bijeenkomsten; c) het oprichten van afdelingen ter beoefening van kunst, sport en wetenschap; d) andere hierboven niet genoemde middelen, die tot het doel bevordelijk kunnen zijn, indien zij niet in strijd zijn met het belang van de Stichting lgnatiusziekenhuis. Middelen ARTIKEL 3 De geldmiddelen bestaan uit: a) contributies; de contributie bedraagt f 2,-- per lid per maand (met ingang van , voorheen f 1,50). Dit bedrag zal voor ieder lid automatisch ingehouden worden door de salarisadministratie. Het bedrag van de contributie wordt ieder jaar op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering bij afzonderlijk besluit vastgesteld. Zolang de ledenvergadering nog geen besluit heeft genomen, blijft de bestaande regeling van kracht. Het bestuur is gerechtigd, in daartoe aanleidinggevende gevallen, een lid geheel of gedeeltelijk van de contributiebetaling vrij te stellen. b) giften. c) toevallige baten; toevallige baten zijn o.a. opbrengsten uit de door de personeelsvereniging georganiseerde aktiviteiten. d) kasgelden; alle kasgelden worden op een bankrekening gestort. Voor opname uit de kas is de handtekening van de voorzitter en de penningmeester vereist. Bij afwezigheid van de voorzitter tekent de vice-voorzitter en bij diens afwezigheid een ander bestuurslid naast de penningmeester. Heren specialisten, troost u, wij leveren allemaal in (zie art.) 3

4 ARTIKEL 4 Lid van de vereniging kunnen worden: Personeelsleden en andere medewerkers, verbonden aan de Stichting lgnatiusziekenhuis. ARTIKEL 5 Het lidmaatschap eindigt door: a) beëindiging van het dienstverband bij de Stichting lgnatiusziekenhuis (dit is niet van kracht bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en bij blijvende invaliditeit). b) schriftelijke opzegging bij het bestuur (secretariaat) door het lid. c) royement door de ledenvergadering. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal eventueel reeds betaalde contributie niet worden gerestitueerd. ARTIKEL 6 Door toetreden verbinden de leden zich: a) de statuten na te leven. b) te zullen ijveren voor de belangen van de vereniging. Bestuur ARTIKEL 7 Het bestuur van de vereniging bestaat uit 9 leden, te weten: 1 voorzitter 1 vice-voorzitter 1 le secretaris 1 2e secretaris 1 penningmeester 1 algemeen secundus 3 commissarissen voor sportzaken en algemene ontspanning. Bestuur en verkiezingen a) de leden van het bestuur worden gekozen op een algemene ledenvergadering, welke in de regel in januari gehouden wordt. Plaats en datum van deze vergadering worden minstens 14 dagen vóór de vergadering bekend gemaakt per convocaties. b) de bestuursleden worden gekozen voor een tijdsduur van twee jaar. Ieder jaar treedt de helft van het bestuur af, doch de mogelijkheid blijft openstaan, dat ieder bestuurslid zich weer herkiesbaar stelt. c) indien er in het lopende verenigingsjaar één der bestuursleden zijn funktie moet neerleggen, kan het bestuur hiervoor een plaatsvervang(st)er aanwijzen en wel diegene, die als kandidaat bij de bestuursverkiezingen daarna het grootst aantal stemmen behaalde. Het was rond Pasen, dat er foto's op het prikbord hingen. 4

5 Voor een bestuursfunktie komen in aanmerking: a) leden van het aftredende bestuur, die zich herkiesbaar stellen. b) leden van de personeelsvereniging, die uiterlijk één week voor de algemene ledenvergadering hun kandidatuur schriftelijk hebben ingediend, voorzien van de handtekening van tenminste 15 leden. c) leden van de vereniging, die door het aftredend bestuur kandidaat worden gesteld, indien er uit de leden geen kandidaten naar voren zijn gekomen. Op de algemene ledenvergadering mogen alle aanwezige leden op maximaal 9 kandidaten één hoofdelijke stem uitbrengen. De stemmen worden geteld door de stem-commissie, bestaande uit 3 niet kandidaten. De kandidaten die het grootste aantal geldige stemmen verkregen hebben, nemen dan voor de duur van twee jaar zitting in het bestuur. Nadat het bestuur gekozen is, worden op de eerstvolgende bestuursvergadering de bestuursfunktie verdeeld. De voorzitter wordt uit het bestuur door de leden in de algemene ledenvergadering gekozen. Alle leden mogen hiervoor één hoofdelijke stem uitbrengen. Tot voorzitter wordt gekozen hij of zij, die het grootst aantal geldige stemmen van de leden heeft gekregen. Rechten en plichten van het bestuur a) Ieder lid van het bestuur, die in deze funktie verkozen is, verplicht zich, naar beste kunnen zijn taak te vervullen in het belang van alle leden van de vereniging, zonder hierbij zijn of haar persoonlijke belangen te behartigen. b) Op de eerstvolgende bestuursvergadering na de algemene vergadering worden de volgende funkties verdeeld: - vice-voorzitter - le secretaris - 2e secretaris - penningmeester - algemeen secundus - 3 commissarissen voor sportzaken en algemene zaken c) Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze funktie waargenomen door de vice-voorzitter, welke dan dezelfde rechten en plichten heeft als de voorzitter. d) De voorzitter is verplicht tenminste 1 maal per jaar een algemene ledenvergadering te houden, bij voorkeur in januari, waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en het financieel beheer. De begroting voor het lopende jaar wordt dan aan de ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. e) Uiterlijk twee weken vóór de algemene ledenvergadering zal het kasverslag aan de kaskontrole-commissie (bestaande uit 3 leden, die uit de algemene ledenvergadering gevraagd worden) voorgelegd worden. De kaskontrole-commissie heeft de verplichting en is bevoegd alle boeken en bescheiden welke betrekking hebben op het financieel beheer, te controleren. De kaskontrolecommissie brengt uiterlijk één week voor de algemene ledenvergadering hieroverschriftelijk verslag uit. Een van die prachtige foto's was plotseling weg. 5

6 f) Het bestuur vergadert ten minste 1 maal per maand en telkens als de voorzitter dan wel twee of meer bestuursleden zulks nodig oordelen. Beslissingen in het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. g) Het bestuur zal minstens 2 maal per jaar een vergadering beleggen met de commissieleden van de sport- en ontspanningsclubs. h) Het bestuur zorgt ervoor regelmatig kontakt te houden met de directie van het ziekenhuis, zodat deze op de hoogte is van de geplande aktiviteiten. Als kontaktpersoon tussen direktie en bestuur der personeelsvereniging zal fungeren het hoofd personeelszaken. i) Onkosten, gemaakt na machtiging door het bestuur in het belang van de vereniging, kunnen aan de penningmeester worden gedeclareerd. Klachten en verzoeken ARTIKEL 8 Klachten, wensen en verzoeken betreffende aktiviteiten, georganiseerd door het bestuur der personeelsvereniging, kunnen schriftelijk gericht worden aan de secretaris. Wijziging van statuten ARTIKEL 9 Wijzigingen in de statuten kunnen alleen worden aangenomen op een algemene ledenvergadering met het daarvoor vereiste aantal stemmen van de helft plus 1 van de op de vergadering aanwezig zijnde leden en met de uitdrukkelijke goedkeuring van de direktie van het ziekenhuis. Besluiten ARTIKEL 10 Besluiten, genomen in de (algemene) ledenvergadering, zijn bindend voor alle leden van de personeelsvereniging: besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Voor gezien en akkoord, namens Direktie Stichting Ignatiusziekenhuis Drs. L.F. Melcherts Direkteur Patiëntenzorg Breda, 22 januari 1979 Nou zeg, zomaar foto's pikken, dat kan niet (openbaar kunstbezit) 6

7 DIO volleybal Maandag 27 maart j.l. vertrok een dames team naar Baarle-Nassau, voor een toernooi, dit als voorproef voor het komende moederdag toernooi. Er moesten 3 wedstrijden gespeeld worden die D.I.O. met gemak won. In de finale speelde D.I.O. tegen Chaam, dat hoewel het sterk was, geen kans maakte. D.1.0. ging met de eerste prijs naar huis. 7 Mei was het Ziekenhuizentoernooi in het sportcentrum Breda, daar speelde D.I.O. met 2 gemengde teams. Ieder team moest 3 wedstrijden spelen. D.I.O. 1 had niet veel geluk en won slechts 1 wedstrijd. D.I.O. 2 echter won alle 3 de wedstrijden en kwam in de finale. Deze wedstrijd werd helaas met 1 punt verschil verloren. Waardoor men op de 3e plaats eindigde Hierdoor liet D.I.O. 2 zien dat het toch goed kan spelen. D.I.O. speelt 10 mei nog een toernooi in Helvoort en 24 mei in Helmond, supporters zijn daar ook welkom. Na een wisselvallige competitie waarin D teruggaat naar de derde afdeling waar zij hun tweede team zullen ontmoeten, gaat men weer in rust voor de volgende competitie. Met vele sportgroeten en een goede vakantie toegewenst gaat men dit eerst nog afsluiten in het stationnetje in Baarle Nassau, waar dan door enkele leden een afscheidsfeestje met bowling is georganiseerd. Hopend elkaar volgend seizoen weer te ontmoeten sluiten wij voor dit seizoen af. Om de gedupeerden te rehabiliteren, hierbij de bewuste foto 7

8 Vakantie-mijmering Wat is het heerlijk na een jaar gedane arbeid op vakantie te gaan, (Espan'a). Alles op je af laten komen! Je vermoeide lichaam uitgestrekt te laten koesteren in de zonneschijn... Het getjilp van de vogels... Het gekabbel van de onrustige zee... Aan niets te denken... Geen zorgen van alle dag... Geen geroep en geschreeuw van kinderen... Geen gekook... Maar laten koken! (wordt gebracht!) Geen bedden op te maken... (worden opgemaakt!) Geen kleren wassen... Geen strijkwerk... Geen werkzaamheden... Geen Maar na een week begint het te knagen, onrust Is het thuis wel O.K.? Wordt alles goed verzorgd? Dan begint de heimwee... Naar je vaderland... Naar de kinderen... Naar alle beslommeringen van alle dag... Naar de werkzaamheden... Naar alles... Een mens is vaak maar een eigenaardig wezen! I.S., Etten-Leur. De vraag blijft: "Wie pikte dat pracht-exemplaar?" 8

9 Kleine vakantie "waarschuwing" Nu, met de vakanties voor de deur, kan een kleine waarschuwing niet misstaan. Loop in het vakantie-land niet met al de papieren, zoals giropas, pasaporte, geld en dergelijke zaken, op zak of tas. Huur in het hotel een safe en berg daar alles in op. Een beetje geld op zak is genoeg; men kan toch iedere keer wat uit de safe halen. Want in Salon, onze vorige vakantie-plaats, gebeurde het volgende: In een ogenschijnlijk zo rustige omgeving van bos, wandelpaden, zon, schone wegen, waar iedere vakantieganger gaarne vertoefde en wandelde, gebeurde het volgende met een Nederlands echtpaar, dat ook in ons hotel logeerde - ze waren per auto uit Nederland gekomen en zouden drie weken blijven. Ook deze ochtend gingen ze wandelen. Er waren méér mensen op straat, hoor! Nou, er reed een auto, met volle vaart, een raampje ging open. Een houten stok met daaraan een haak werd uitgestoken! En hoeps, schoudertas van desbetreffende dame werd er af gehaakt! Man zag het, sprong, pakte en werd meegesleurd. Been van onder tot boven gewond, tas met inhoud weg (giro, geld, pas). Man werd in het ziekenhuis behandeld, been helemaal in verband-zwachtels, zielig strompelend, vakantie naar de haaien. De hostess hielp hen. Ze kregen een vergunning geldig voor drie dagen (z.g. toeristenkaart), een beetje geld te leen. Dit alles werd door de Nederlandse Ambassade geregeld. Hijzelf was verzekerd en hij belde de S.O.S.-centrale. Die regelde een vliegvervoer terug naar Nederland en zijn auto werd opgehaald. Deze mensen gingen dus na één week terug. De man kon onmogelijk lopen, en daarbij al die trappen in het hotel, of naar het restaurant, dat parterre lag. Men kan beter alles veilig wegbergen, dan met de papieren in de tas te lopen! I.S., Etten-Leur. Veder-Smit: "De OR wist van niets". Uw redaktie ook niet. 9

10 Verbouwing debiteuren-fakturering-kas-afdeling In april werd de afdeling debiteuren-fakturering-kas uitgebreid. De afdeling gelegen in de flat heeft een uitbreiding van een kamer gekregen, waardoor het voor de medewerkers prettiger werken is. Door de uitbreiding werd het mogelijk om een behoorlijke plaatsing van de beeldschermen te bereiken. Tevens ontstond er wat meer werkruimte, welke voorheen erg bekrompen was. Foto R.Wijnings De meeste medewerkers kennen onze afdeling wanneer zij met een declaratie aan de kas komen (2e etage leerlingenflat). De kas-werkzaamheden vormen het kleinste onderdeel van het pakket werkzaamheden die door de afdeling worden gedaan. De belangrijkste taken bestaan uit de zorg voor de fakturering, en de daaruit voortvloeiende debiteurenadministratie. Kort samengevat verlopen de werkzaamheden als volgt: Van iedere verrichting die bij een patiënt wordt gedaan komt een registratie bij ons, die door middel van een beeldscherm in de computer wordt opgeslagen. Eénmaal per maand worden de verrichtingen tesamen met de verpleeggelden gefaktureerd. De rekeningen die daaruit voortkomen worden opgenomen in de debiteurenadministratie, die de bewaking en de verwerking van de betalingen verzorgt. Op onze afdeling werken wij met 6 personen, die U weer graag van dienst zijn op onze verruimde afdeling. Peter Beenakkers. 10

11 VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY OPROEP VAN DIO-VOLLEYBAL DIO-Volleybal is van plan om eind september op een avond in de week een VOLLEYBAL-TOERNOOI te organiseren tussen de verschillende afdelingen binnen het SIZ. Voordat zo'n toernooi georganiseerd kan worden zal echter eerst moeten blijken of er voldoende belangstelling voor bestaat. Daarom deze oproep aan alle medewerkers om afdelingsteams te vormen en deze vóór 1 JULI op te geven via de DIO-bus, aan DIO-Volleybal t.n.v. Leo Kramer (afd. nucleaire geneeskunde). Vul onderstaande strook in: Afdeling: Contactpersoon: VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY - VOLLEY 11

12 40-jarig huwelijksfeest op afdeling 01 Op vrijdag vierden de heer en mevrouw Luijken uit de Voltaweg te Breda hun 40-jarig huwelijksjubileum. De hr.luijken is patiënt op afdeling 01 (inwendige geneeskunde) en werd door de direktie in de gelegenheid gesteld dit in kleine familiekring in het ziekenhuis te vieren. Dit in verband met het feit, dat hij op doktersadvies zijn 40-jarig huwelijksfeest niet thuis mocht vieren. Het niet-rokers dagverblijf van afdeling 02 was omgetoverd in een feestelijke ruimte, waar in aanwezigheid van de kinderen en kleinkinderen van de heer en mevrouw Luijken op gepaste wijze dit huwelijksfeest werd gevierd. Uw redaktie was hiervan op de hoogte en laat u middels bijgaand plaatje deelgenoot zijn van de feestvreugde en feliciteerde hen namens U allen. Redaktie. 12

13 Zomerbloemen lk zoek naar tere tintjes en bind met roze lintjes ze samen tot boeketjes van simpele coupletjes dit zoeken naar dat iele dat nederig fragiele dat kwetsbare, dat kleine dat tengere, dat reine de zucht om dit te doen is die misschien in mij verwekt door al het rumoer en onfatsoen de brute grote bek die om mij heen te schreeuwen staat het stoere agressieve heeft mij misschien op pad gestuurd op zoek naar al dat lieve of is het misschien uit louter angst voor eenzaamheid en kou dat ik de zomerbloemen in mijn bange handen hou? D 10-zeskamp Op 5 september is er weer DIO-zeskamp. Bij deze roept het bestuur medewerkers op om de zeskamp op te bouwen en af te breken. Tevens hebben we medewerkers nodig voor de bar, overdag en tijdens de feestavond. Ons voorstel is per ploeg één persoon voor opbouw en afbraak van de zeskamp. De personen die zich opgeven worden één week voor de zeskamp uitgenodigd voor een taak-verdeling. Medewerk(st)er zeskamp: Naam van de ploeg: Naam van persoon: Medewerk(st)er bardienst: Naam: Overdag: Avondfeest: Afd.: Afd.: 13

14 Wie... wat... waar... In deze aflevering van de rubriek Wie...Wat...Waar, een interview met Dhr.P.Doggen. De heer Doggen is hoofd Bouwkundige- en Tuindienst van het Ignatius ziekenhuis. Gezien de kort voor de deur staande oplevering van de interim-bouw, dachten wij door dit gesprek met Dhr.Doggen leuk bij de aktualiteit in ons ziekenhuis aan te sluiten , -~ P.Doggen, wonend in Breda, is sinds 15 april 1960 in dienst bij SIZ. Voorheen was hij werkzaam bij de B. A. B.0. V. op het vliegveld Woensdrecht. B.A.B.O.V..B is een organisatie die belast is met bebouwing-aanleg-bestuur-onderhoud-vliegvelden. Voor het merendeel bestaat B.A.B.0.V. uit civiel personeel. Dhr.Doggen is wat men noemt een self-made man. Hij werkte zich op via zelfstudie, welke hij voornamelijk 's avonds volgde. Zo behaalde hij zijn aannemersdiploma, en volgde cursussen op het gebied Bouwkundig Op zichter P. B. N.A. Op de vraag hoe de kombinatie bouwkundige- en tuindienst is ontstaan, kon hij vertellen dat deze eigenlijk historisch was gegroeid na het vertrek van Dhr.van Es als hoofd tuindienst. Doch de twee diensten hebben wel erg vaak raakvlakken. Wat het technische gedeelte van de tuindienst betreft laat hij zich graag adviseren door Dhr.Brouwers, terwijl wat de bouwkundige aangelegenheden betreft hijzelf zijn mannetje wel staat. De taken van het hoofd bouwkundige dienst bestaan voornamelijk uit het opzetten, coordineren en controleren van plannen. Dit alles dient in een goede samenwerking te gebeuren met de betrokken personen of organisaties. Zo is in de huidige situatie een zeer nauwe samenwerking met b.v. Albouw B.V. en onze eigen technische dienst onontbeerlijk. De contacten van een hoofd bouwkundige dienst lopen dan ook Zou er toch nog een elf-steden-tocht komen? 14

15 van b.v. een tuinman tot een technisch uitvoerder van de firma De Reus, die de liften in ons ziekenhuis plaatsen. Binnen de diensten waarover Dhr.Doggen als hoofd functioneert, werken slechts 10 personen; te weten: 4 personen bij de tuindienst, 3 timmerwerklieden, en 3 bij de bouwkundige dienst, dat zijn: een tekenaar, Dhr.J.Roelands en Dhr.P.Doggen. Binnen de eigen dienst zijn de taken verdeeld. Dhr.Roelands verzorgt sinds de start van de interim-bouw de begeleiding van al het onderhoud en de verbouwingen, terwijl Dhr.Doggen zich helemaal op de interim heeft geworpen. Na eens wat rondgesnuffeld te hebben in de interim kan ik me voorstellen dat het een enorme klus is geweest. Wanneer de interim-bouw geheel is opgeleverd zal er wel een zware last van Dhr.Doggen zijn schouders afvallen. Hij zegt zelf dat dit waarschijnlijk wel zijn laatste grote project bij het SIZ zal zijn geweest. Hij verwacht dat hij tegen de tijd dat gestart zal worden met de nieuwbouw zijn pensionering nabij zal zijn. Doch de langverwachte toestemming voor nieuwbouw, betekent niet dat er totaal geen activiteiten op bouwkundig gebied binnen ons huis zullen plaatsvinden. Alleen de mate waarin, en uitgebreidheid, zullen wel beperkt worden; een begrijpelijke zaak overigens. Omtrent de nieuwbouw zijn volgens Dhr.Doggen nog maar weinig concrete plannen. Allereerst zullen tegen het eind van 1981 de programma's van eisen moeten worden ingediend, aan de hand waarvan een planmatige opbouw gestart kan worden. Indien alles volgens plan verloopt, zal wel in 1985 een start gemaakt worden met de bouw. Doch de nieuwbouw vormt nu nog geen zwaarwegende faktor in de dagelijkse werkzaamheden van het hoofd bouwkundige dienst. De opleveringen staan op stapel of enkele hebben al plaatsgevonden. Het nieuwe gebouw is verdeeld in 3 belangrijke bouwlagen t.w.: de kelder (ook 00 laag genaamd). In deze 00 laag worden gevestigd o.a. de funktie-afdelingen, een gedeelte archief, en technische ruimten. In de 0 laag (begane grond) komen o.a. ongevallen-poli, 3 x o.k., reanimatie, poli longziekten en administratie, verbinding met huidige oudbouwhoofdgang. Strip kaart - strop kaart 15

16 1 y 0 11/I 112 til LOM eaellisel le MIMI MI Mi.." iserwillselheseel I "rel 1_ 12 mei: zeskamp in skolland 16

17 Op de le verdieping komen o.a. de medium-care met 12 bedden (8 kamers) intensive care waarvan 3 isoleerkamers met de hierbij benodigde sociale ruimten e.d. Op de 2e verdieping komen geen directe patiëntenvoorzieningen, doch dient als zogenaamde technische laag. Hier bevinden zich de units voor luchtbehandeling, de 2 liftappartementen e.d. Bijgaand een tekening van de zij-aangezichten van het nieuwe gebouw. Wie eens rondloopt door de interim en eens goed kijkt kan niet anders zeggen dan dat het werkelijk een knap staaltje bouwtechniek is geworden. Een beetje trots bij Dhr.Doggen is dan ook niet misplaatst. De vraag of het nieuw te bouwen ziekenhuis straaks in dezelfde geest gebouwd gaat worden, kon niet door Dhr.Doggen beantwoord worden. Ook in ziekenhuis-bouw zijn ontwikkelingen, welke niet zomaar bepaald kunnen worden. Zo veranderde binnen de laatste 10 jaar de gehele bouwvorm van hoogbouw tot betrekkelijk laag van 3 of 4 lagen. Doch de vorm zal ook aangepast worden aan de wensen van de gebruikers. Getracht zal worden om de veellopigheid van het huidige gebouw te reduceren. Als reactie op de vraag hoe hij de toestand van de huidige behuizing kan weergeven, was het antwoord: erg complex en ingewikkeld. In de huidige bouw is ontzettend veel coordinatie nodig, en wordt het steeds moeilijker om aan de technische eisen te voldoen. Dhr.Doggen die als een vrolijk man door het leven gaat heeft natuurlijk in zijn SIZ-periode de nodige leuke dingen meegemaakt. Het kost hem weinig moeite om enige leuke herinneringen op te halen. Zo vertelde hij dat hij eens actief is geweest om een gaatjes-boor der te snappen. Enige jaren terug was een man in ons ziekenhuis werkzaam die zo'n grote bewondering voor het vrouwelijk schoon had, dat hij er zelfs gaatjes voor in muren en deuren boorde om deernen te kunnen aanschouwen. Een zaak waar het hoofd bouwkundige dienst werd ingeschakeld, want die gaatjes vielen uiteindelijk ook onder zijn verantwoording. Als hobby's gelden voor Dhr.Doggen: biljarten, in het bijzonder het driebandenspel, en het werk is ook een hobby voor hem, in het bijzonder dan het praktische gedeelte. 12 mei: zeskamp in amstelland 17

18 Terugkomende op zijn werk kon Dhr.Doggen ons nog vertellen dat aan de Singel-zijde van de interimbouw een kunstwerk geplaatst gaat worden in de vorm van een glazen gevel van 16 bij 2.25 meter. Deze gevel zal komen bij de luifel welke de ingang afschermt en vanaf de Wilhelminasingel zichtbaar is. Op de luifel zullen duidelijk zichtbaar aan de zijkanten de borden "Acute hulp" geplaatst worden. Hiermede was ons gesprek weer op de interimbouw gekomen, een tot medio juli alles overheersende zaak in het leven van Dhr.P. Doggen, Hoofd Bouwkundige Dienst. Wij van de redaktie Singel 33 danken Dhr.Doggen voor zijn medewerking aan deze rubriek en wensen hem nog veel arbeidsple zier toe bij alle te ondernemen projecten. INTERIM-BOUW BIJNA KLAAR!!! Na het interview met de heer P.Doggen, Hoofd Bouwkundige- en Tuindienst, lijkt het ons wel leuk u een aantal fotoos te tonen van de nu nog in aanbouw zijnde INTERIM-BOUW. Hoewel de bouw zijn einde nadert, gonst het zowel binnen als buiten het gebouw nog van de aktiviteiten. Vertegenwoordigers, installateurs en vele anderen lopen af en aan om de laatste puntjes op de i te zetten. Dit alles om er voor te zorgen dat op 29 juni a.s. de INTERIM- BOUW in gebruik genomen zal kunnen worden. Het (verpleegkundig) personeel staat te popelen om hun intrek te nemen in de nieuwe behuizing, die zoveel moderner, ruimer van opzet, praktischer en nog veel meer is. Laten we hopen dat de service aan de patiënten, maar ook het bieden van een goede werkplaats aan de medewerkers, door het in gebruiknemen van de INTERIM-BOUW meer gestalte krijgt en dat deze stap er een is op weg naar de TOTALE NIEUWBOUW eind tachtiger jaren. Redaktie. Niet zoveel praten, doe iets!!! 18

19 Nog even en dan de interim in. 19

20 VAKANTI EFOTO-WEDSTR IJ D DIO-FOTOCLUB Wat te doen? Iedereen die nu met vakantie gaat of al is geweest kan gratis meedoen! * Gewoon Uw mooiste, grappigste of vreemdste foto insturen U krijgt 'm in elk geval terug. Meerdere foto's mag ook, eventueel vergezeld van 'n verhaaltje 1 * Stop Uw prenten in 'n enveloppe, waarop behalve uiteraard Uw naam en adres: "VAKANTIE FOTO-WEDSTRIJD". Gooi deze in de DIO-bus bij de lounge. De sluitingsdatum is 30 september Samenstelling van de jury, uitslag enz. in de Singel. * Het DIO-bestuur heeft haar Fotoclub een bedrag aan prijzen beschikbaar gesteld voor deze vakantiefoto-wedstrijd: lste prijs: f 75,-- 2de prijs: f 50,-- 3de prijs: f 25,-- LEVEN IS GEVEN EN NEMEN, wij nemen te veel 20

21 Flatraadnieuws SLEUTELKWESTIE De flatraad publiceert langs deze weg een stukje uit haar verslag, d.d met betrekking tot het verstrekken van sleutels. Dit omdat het desbetreffende verslag, waarin de "sleutelkwestie" vermeld stond, uit de lift is verdwenen. Zo heeft die mededeling dus niemand bereikt. De "sleutelkwestie" gaat voornamelijk over het in gebruik zijn van reservesleutels. Bij verlies van de le bos sleutels, die bij binnenkomst door de mentrix wordt verstrekt, kan men een bos reservesleutels in ontvangst nemen tegen betaling van f 50,--. De procedure geschiedt als volgt: Reservesleutels worden door de mentrices aangevraagd bij Dhr. Roelands, waarna tegen betaling van f 50,-- aan Dhr. Dekkers, fin.-adm. op de 2e etage, kamer 11, deze sleutels kunnen worden afgehaald tijdens de kantooruren. Mocht de le bos sleutels weer gevonden worden, moet men de reservesleutels weer inleveren. De f 50,-- krijgt men dan weer terug. We hopen, dat we jullie langs deze weg voldoende van dienst zijn geweest! Hartelijke groeten, De Flatraad. RIKNIEUWS Voor alle rikkers. Dinsdag 9 juni is de laatste rikavond van dit seizoen. Op het eind van die avond hopen we de rikkeizer bekend te maken. Daarom hopen Kees en Roger op een flinke opkomst. Tot dinsdag 9 juni om uur in het restaurant. Kees, Roger. Wie zichzelf kent veroordeelt niemand. 21

22 Wist U dat De voetbalwedstrijd tegen de specialisten helaas niet doorging op 5 mei. Dat de nacht veiligheidsdienst op maandagnacht 4 mei twee geheimzinnige figuren heeft ontdekt. Deze twee stiekum met emmertjes water uit de singel naar het N.A.C. terrein liepen. De heren van P. en H. hiervan verdacht worden. Wij prompt 5 mei 's morgens een telefoontje van het N.A.C.bestuur kregen dat vanwege water op het veld de wedstrijd is afgelast. U in de volgende singel kunt lezen hoe het op 21 mei is afgelopen. Als U nog in wilt schrijven voor de zeskamp U te laat bent. Er op 18 juni een ploegenbespreking is voor de zeskamp. De 3e D.I.O. zeskamp plaats heeft op 5 september. F.C. Ignatius niet meer ongeslagen is. We uitgerekend tegen de Klokkenberg met 2-1 de boot ingingen. Deze rubriek ook weer in augustus met vakantie is. Anneke Vermeren van afd. 7 interne unit door een weekblad wat ik helaas prive moet houden is gekozen tot verpleegster van het jaar. Zij uitgebreid was te bewonderen in dat bekende blad. Het over 40 weken weer is? Ik U allen een gezellige fietsenrally toewens. De groetjes DEN BACK De zwartkijker ziet de zon 's morgens ondergaan 22

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medische en EHBO Stam

Huishoudelijk reglement. Medische en EHBO Stam Medische en EHBO Stam Akker 50 7671 NH Vriezenveen Huishoudelijk reglement Medische en EHBO Stam In afkortingen en spraakgebruik: MES E-mail info@mes.scouting.nl Internet http://mes.scouting.nl Doel en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard.

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. (Huishoudelijk) Reglement De algemene vergadering gehouden 11-02-2008 het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Gepaste tenniskleding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging De Rietlanden Secretariaat: Torenvalk 31 REGLEMENTEN Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31 Telefoon: (0591) 635372 Mobiel 06-46821293 E-mail: info@huurdersverenigingrietlanden.nl Website: www.huurdersverenigingrietlanden.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN DE LEDEN ART. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Aanmelding voor het lidmaatschap Degene die als lid van de vereniging wil toetreden maakt dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING

SIKKENS HENGELSPORT VERENIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT, maart 2017 art. 1 Leden m/v: - De vereniging bestaat uit leden vanaf 18 jaar en jeugdleden vanaf 12 jaar. - De leden verbinden zich tot het lidmaatschap van jaar tot jaar. - Alle

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement T.V. Electron versie Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5:

Huishoudelijk Reglement T.V. Electron versie Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Huishoudelijk Reglement T.V. Electron versie 20-1-2011 ============================================================== Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht.

STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT. Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. STATUTEN VERENIGING DE JONGE BALIE MAASTRICHT Artikel 1 De vereniging is genaamd: ''De Jonge Balie Maastricht'' en is gevestigd te Maastricht. Artikel 2 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Statuten De Laatste Eer Assen

Statuten De Laatste Eer Assen Statuten De Laatste Eer Assen NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Onderlinge Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" U.A. Zij is gevestigd te Assen. DUUR EN VERENIGINGSJAAR Artikel 2 1. De

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE R.K. UITVAARTVERENIGING "ST. JOZEF" TE 'T VELD opgericht 3 maart 1954, gewijzigd bij besluiten van de algemene ledenvergaderingen d.d. 15 maart 1963, 6 april 1978, 27 april

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak"

Hengelaarsvereniging Ons Vermaak Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Hengelaarsvereniging "Ons Vermaak", gevestigd te Kampen, na statutenwijziging bij akte op 30 april 2015 verleden voor

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam.

1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1.1 De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Erasmus en is gevestigd in Rotterdam. Doel en middelen 1.2 Zij is sedert 5 september 2005 een voortzetting van de Schaakvereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek

Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Advies, thuisbezorging en alle andere diensten van uw apotheek Bij de apotheek kunt u terecht voor medicijnen. Dat weet iedereen. Maar wat doet de apotheek nog meer voor u? En wat gebeurt er eigenlijk

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT Art. 1 Lidmaatschap Art. 2 Algemene Vergadering Art. 3 Bestuur Art. 4 Commissies Art. 5 Geldmiddelen Art. 6 Website Art. 7 Wedstrijden Art. 8

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CLUBS VAN PVGE afdeling Best e.o. Oprichting Artikel 1 Een club functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Handbalvereniging Brummen. Zij werd opgericht op 5 februari 1946 en is gevestigd te Brummen. De kleuren

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo.

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN Naam Artikel 1 De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. Artikel 2 Het verenigingsjaar, tevens boekjaar begint op de eerste

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van. Klootschietvereniging De Toekomst.

Huishoudelijk reglement van. Klootschietvereniging De Toekomst. Huishoudelijk reglement van Klootschietvereniging De Toekomst. Art. 1 De vereniging stelt zich ten doel: A: Het bevorderen van het saamhorigheidgevoel van de leden; B: Het behartigen van de ontspanningsmogelijkheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

2002/2003 SPREKEN. Voorbeeldexamen Tijdsduur ± 30 minuten. Opgavenboekje. Examennummer kandidaat: Aanwijzingen. Staatsexamen Nederlands

2002/2003 SPREKEN. Voorbeeldexamen Tijdsduur ± 30 minuten. Opgavenboekje. Examennummer kandidaat: Aanwijzingen. Staatsexamen Nederlands SPREKEN EXAMEN II 2002/2003 Voorbeeldexamen Tijdsduur ± 30 minuten Opgavenboekje Examennummer kandidaat: Aanwijzingen Staatsexamen Nederlands NT als tweede taal 2 U gaat een spreektoets maken. De toets

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONTSLAG VERBINDINGSDIENST KONINKLIJKE MARINE Algemene bepalingen Artikel 1. 1. De vereniging genaamd Vereniging Functioneel leeftijdsontslag Verbindingsdienst

Nadere informatie