Dossier kernteam Informatics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier kernteam Informatics"

Transcriptie

1 Dossier kernteam Informatics Samenstelling kernteam: Maarten van Steen (VU), Jan Bergstra (UvA), Guus Schreiber (VU), Guus Delen (UvA), Wan Fokkink (VU), Frank van Harmelen (VU), Alfons Hoekstra (UvA), Kris de Jong (VU), Cees de Laat (UvA), Maarten de Rijke (UvA). Samenstelling verkenningcommissie 1: N.v.t. (zie Werkwijze en producten ). Samenstelling verkenningscommissie 2: Bert Bredeweg (UvA), Hans Dekkers (UvA), Jacobijn Sandberg (UvA), Jeroen Goedkoop (UvA, College of Science), Otto Schrofer (VU), Rob Belleman (UvA), Ulle Endriss (UvA, ILLC), Frank Nack (UvA), Arnoud Visser (UvA), Magiel Bruntink (UvA), Max Welling (UvA), Stefan Schlobach (VU), Patricia Lago (VU), Femke Bokma (UvA, IIS), Anton Feenstra (VU), Femke van Raamsdonk (VU), Mark Hoogendoorn (VU), Roxanne Robijns (student, VU), Andrea Haker (UvA), Karst Koymans (UvA), Jaap Kaandorp (UvA), Tibor Bosse (VU), Michel Klein (VU), Romy Blankendaal (student, VU), Lora Aroyo (VU), Ruben Janssen (student, UvA), Ben Kröse (waarnemer HvA).

2 Werkwijze en producten Het kernteam bestond aanvankelijk uit Maarten van Steen (afdelingshoofd VU) en Jan Bergstra (instituutsdirecteur UvA), die werden ondersteund door twee externe adviseurs. Na de zomer zijn de beide managementteams aan het kernteam toegevoegd. Vertrekpunt voor het kernteam waren 3 rapporten die al voor de instelling van het kernteam waren opgesteld: voor het onderzoek de door eenzelfde (externe) commissie uitgevoerde midterm reviews van het Instituut voor Informatica UvA (juni 2013) en de Afdeling Informatica VU (februari 2014) en voor het onderwijs het rapport Onderwijssamenwerking in het domein Information Sciences VU UvA van de commissie van Mill (februari 2014). Voor de discussie over het onderzoek zijn bottom up gesprekken georganiseerd, gebaseerd op 6 inhoudelijke thema s. Er zijn hiervoor 310 medewerkers uitgenodigd (zie document 2), waarvan 52 hebben geparticipeerd, vooral vaste staf. Medewerkers konden kiezen over welk thema ze wilden discussiëren. De gesprekken werden geleid door externen. Voor de discussie over het onderwijs is in maart 2014 dus nog voor de formele start van het kernteam verkenningscommissie 2 ingesteld, die 16 oktober het eindrapport heeft uitgebracht (document 5). In mei heeft het kernteam in een presentatie voor het International Advisory Board de achtergronden van de samenwerking en de voorgestane werkwijze uiteengezet (document 3). In september heeft het kernteam de voortgang van de werkzaamheden en de opgetreden knelpunten besproken met het DT FNWI en het FB FEW/FALW, waarbij afspraken zijn gemaakt over de volgende stappen in het samenwerkingstraject (document 4)

3 Relevante documenten (1) 1. Opdracht aan kernteam Datum 8 april 2014 Status Alle kernteams hebben dezelfde opdracht gekregen. In de opdracht wordt het kernteam verzocht een strategisch meerjarenplan te maken en, in afstemming met het Team Directeuren Onderwijs (TDO), verkenningscommissies in te stellen die voorstellen voor de inrichting van het onderwijs moeten formuleren. De opdracht bevat richtlijnen voor de werkwijze van kernteams en verkenningscommissies en voor de samenstelling van de verkenningscommissies (deelname studenten). Alle producten van de kernteams en de verkenningscommissies hebben de status van advies aan de decaan en zijn dus per definitie concepten. Relevante In mei 2014 documenten is voor het domein Environmental Sciences (ES) een negende kernteam ingesteld. 2. Mail aan medewerkers Datum April 2014 Status In de mail wordt de instelling van het kernteam aangekondigd, wordt de werkwijze uiteengezet en worden de medewerkers uitgenodigd voor de discussiebijeenkomsten over het onderzoek. 3. Presentatie voor International Advisory Board Datum 6 Mei 2014 Status De presentatie voor de bijeenkomst met de externe adviseurs op 6 mei geeft een (op dat moment) actueel beeld van de achtergronden van de samenwerking tussen de informatica afdelingen en de voornemens van het kernteam. Het is een informatief stuk, dat is opgesteld om feedback van de adviseurs te krijgen. 4. Verslag overleg met DT FNWI en FB FALW en FEW Datum 10 September 2014 Status Op 10 en 17 september hebben FB FALW/FEW en DT FNWI de beschikbare producten, de voortgang van de werkzaamheden en eventuele knelpunten met de kernteams besproken. Het kernteam heeft aangegeven behoefte te hebben aan een helder punt op de horizon en een daarbij passende bestuursvorm. Afgesproken is dat een stappenplan voor de gewenste samenwerking wordt opgesteld, waarin zowel inhoud van onderwijs en onderzoek, als governancestructuur en juridische mogelijkheden een plaats krijgen.

4 Relevante documenten (2) 5. Rapport verkenningscommissie onderwijs 2 Datum 3 November 2014 Status Het rapport is zoals alle tussen- en eindproducten van de kernteams een advies aan de decaan. Het stuk bevat een voorstel voor een, gefaseerd in te voeren, gezamenlijk onderwijsportfolio en beschrijft de vervolgstappen die nodig zijn om tot portfolio te komen. Voor het bacheloronderwijs wordt een derde verkenningscommissie voorgesteld, de plannen voor het masteronderwijs zullen worden uitgewerkt door curriculumteams.

5 Verdere planning en procedure Stappenplan Het stappenplan, met daarin zowel het lange termijn perspectief voor onderwijs en onderzoek, als de stappen daar naar toe en de governancestructuur op korte en langere termijn, zal eind december 2014 worden voorgelegd aan de decaan. Onderwijs Er wordt naar gestreefd de (eerste) veranderingen in het onderwijsprogramma met ingang van het studiejaar 2016/17 in te voeren. Dit betekent dat de door de teams op te stellen curriculumbeschrijvingen uiterlijk april 2015 gereed moeten zijn. De beschrijvingen zullen daarna worden voorgelegd aan panels van deskundigen uit het werkveld, alumni en studenten. De verkenningscommissie voor het bacheloronderwijs zal eind maart 2015 rapporteren. De FSR-en doen voorstellen voor de studentendeelname aan de verkenningscommissie en de curriculumteams. De opdrachten aan de commissie en de teams wordt opgesteld door het TDO i.o.m. het kernteam.

6 Van: Karen Maex Aan: Kernteams samenwerking FALW, FEW, FNWI Datum: 8 april 2014 Begin dit jaar is besloten de verdere samenwerking tussen FNWI, FALW en FNWI langs de hiërarchische lijn van de instellingen op te bouwen. Samenstelling kernteams Zoals eerder met de instituten en afdelingen is besproken, wil ik de vertaling van plannen en visies van de staande organisatie naar gezamenlijke projecten in handen geven van acht kernteams die elk een virtueel departement vertegenwoordigen: 1 Physics & Astronomy 2 Chemistry & Molecular Life Science for Sustainability 3 Mathematics & Logic 4 Neuroscience 5 Earth & Ecology 6 Informatics 7 Chemistry & Molecular Life Science for Human Health 8 Interdisciplinary Units Ieder kernteam bevat vijf tot tien sleutelpersonen. Betrokken onderzoeksdirecteuren en afdelingshoofden maken per definitie deel uit van de kerngroep. Daarnaast omvat elke kerngroep enkele medewerkers die een inhoudelijke sleutelrol vervullen in het gerelateerde onderwijs, bijv. opleidings- en onderwijsdirecteuren. Opdracht aan kernteams 1. Stel een meerjarig strategisch plan op met de wetenschappelijke expertise/accenten waarop wordt ingezet. Het plan kijkt minstens drie jaar vooruit maar maakt ook een doorkijk voor 10 jaar, rekening houdend met de projectie voor vrije ruimte door natuurlijk verloop (emeritaat/pensionering) per afdeling/onderzoeksinstituut. 2. Vertaal het strategisch plan naar een concrete invulling van de samenwerking op het gebied van onderzoek en mogelijke valorisatie. 3. Vertaal het strategisch plan naar een concrete invulling van de samenwerking op het gebied van onderwijs: Aan welke (onderdelen van) opleidingen kan het virtuele departement een bijdrage leveren (incl. minoren en majoren, denk ook aan opleidingen buiten FNWI, FEW of FALW)? Voor welke opleidingen wordt een joint degree nagestreefd? Welke opleidingen zullen opleidingen worden met een gezamenlijk programma en voor welke wordt gezamenlijk toegewerkt naar een gedifferentieerd programma? Voor het uitwerken van de ideeën op het gebied van onderwijs kan het kernteam verkenningscommissies instellen waarin inhoudelijke expertise wordt samengebracht. Daarbij worden in principe de volgende stappen onderscheiden. Een 1 e verkenningscommissie onderwijs adviseert het kernteam over de oplijsting van de opleidingen (Bachelor en Master) en stelt een eerste inventaris op van vragen, zorgen, knelpunten en kansen. Een 2 e verkenningscommissie onderwijs buigt zich over de visie op het onderwijsportfolio, de strategisch positionering van de opleidingen in het portfolio en mogelijke samenwerkingen. Studenten maken deel uit van dit team.

7 Een 3 e verkenningscommissie onderwijs krijgt als opdracht keuzes uit te werken voor de organisatie van het onderwijs. Studenten maken deel uit van dit team. De 2 e en 3 e verkenningscommissies zullen samengesteld worden in nauw overleg met het team directeuren onderwijs (TDO) bestaande uit de onderwijsdirecteuren van FNWI, FALW en FEW. De rapporten van verkenningscommissies worden door het kernteam ter kennisname gebracht van de decaan. De decaan bespreekt alle rapporten met het Directieteam van de FNWI en het Faculteitsbestuur van FEW en FALW. Relatie tot team directeuren onderwijs (TDO) Plannen voor het onderwijs worden afgestemd met TDO, bestaande uit Michel Haring, Johan Vermeer en Nellie Harms. Voor specifieke onderwijs gerelateerde vraagstukken zullen door het TDO projectteams worden ingesteld. Deze zullen onder meer adviezen uitbrengen over een gezamenlijke onderwijsvisie en internationaliseringsstrategie, de inrichting van een gemeenschappelijke ondersteuningsorganisatie, doorontwikkeling Datanose, onderwijs financiën, de joint degree aanvragen, kwaliteitszorg en honoursprogramma s en een voorstel maken voor één OER A en één Regels & Richtlijnen van Examencommissies. Het team directeuren onderwijs onderhoudt tevens de contacten met de NVAO en stemt activiteiten af met UvA en VU centraal. Het team directeuren onderwijs is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de organisatie en de randvoorwaardelijkheden van het onderwijs. Timing Elke kerngroep doet uiterlijk 1 mei 2014 een voorstel aan de decaan voor de fasering die zij passend acht voor de situatie van het betreffende virtueel departement. De decaan heeft op regelmatige basis contact met de aanspreekpersoon van elk kernteam om voortgang te bespreken.

8 (English follows Dutch) Beste collega s, In deze mail stellen wij jullie allen graag op de hoogte van de instelling van de Verkenningscommissie Onderzoek. Deze commissie is ingesteld door de decaan van de faculteiten FEW, FAW en FNWI op verzoek van het hoofd van de Afdeling Informatica en de directeur van het Instituut voor Informatica. In juni 2013 heeft de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Instituut voor Informatica van de UVA verslag uitgebracht van de midterm review van de onderzoeksprogramma s. In dezelfde bezetting heeft de commissie later in februari 2014 het onderzoek bij de Afdeling Informatica aan de VUA geëvalueerd. In haar rapportages beveelt de commissie aan om de toekomstige samenwerking tussen IVI en INF aan te grijpen om diverse onderzoeksprogramma s te herpositioneren en te combineren met andere competenties binnen de samenwerking. Deze adviezen werden opgesteld in het licht van de voorgenomen intensieve samenwerking van de betafaculteiten waar de onderzoeksgroepen deel van uitmaken. Ondertussen heeft de voorgenomen samenwerking tussen de bètafaculteiten van de UVA en VUA vertraging opgelopen door een negatief besluit in de medezeggenschap. Daarmee is ook de formele clustering van INF en IVI minder binnen handbereik geraakt. De kans en de wil om Informatica Amsterdam een begrip van wereldformaat te maken blijft echter onverminderd aanwezig. In januari 2014 heeft de Verkenningscommissie Onderwijs een verslag gepresenteerd over de mogelijkheden en de wenselijkheid om op gebied van het onderwijs tot een aantal Joint Degrees te komen. In het verlengde daarvan ligt het voor de hand dat er ook een oriëntatie plaatsvindt op de mogelijkheden van samenwerking op gebied van onderzoek. Deze oriëntatie zal nu worden uitgevoerd door de zojuist ingestelde Verkenningscommissie Onderzoek. De commissie bestaat uit het hoofd van de Afdeling Informatica en de directeur van het Instituut voor Informatica, aangevuld met twee organisatieadviseurs: Maarten van Steen, Jan Bergstra, Ben Verheijden en Peter Weijland. Het plan van aanpak van de commissie omvat een algemene uitnodiging aan al het personeel met een onderzoekstaakstelling om deel te nemen aan de discussie over de indeling van de onderzoeksgebieden zoals we die in een toekomstige samenwerking zouden willen hanteren. Daarbij zullen de adviezen en bevindingen van de WAR het uitgangspunt vormen. Met de verslagen van deze discussies in de hand zal de commissie samen met de trekkers van ieder van de onderzoeksgebieden tot gedetailleerde voorstellen komen die voor het einde van dit kalenderjaar aan de decaan worden voorgelegd. Het is de uitdrukkelijke wens van de commissie om alle geledingen in de onderzoeksorganisatie aan bod te laten komen. Denk aan hoogleraren, UHD s, UD s, AIO s, PostDocs, studenten, docenten met onderzoekstaken, ondersteunend personeel en alle andere betrokkenen bij het onderzoek. Binnenkort zal aan hen een uitnodiging worden rondgestuurd met het verzoek aan de discussie deel te nemen door inzending van concrete visies en ideeën omtrent het onderzoeksgebied waarop zij werkzaam zijn.

9 Om de discussie omtrent het onderzoek een visionair kader te geven heeft de commissie bij monde van Maarten van Steen een videoboodschap opgesteld waarin zij haar visie geeft op de toekomst van de Informatica als wetenschappelijke discipline. Deze boodschap kun je vinden op de onderstaande link: (Engels) (Nederlands) Wij verwachten in de komende tijd regelmatig terug te komen met de resultaten van het werk. Eventuele vragen graag in eerste instantie richten tot Peter Weijland Maarten van Steen (VUA) Jan Bergstra (UvA) ====================================================================== Dear colleagues, We like to inform you all concerning the start of a special exploratory committee for research. This committee has been installed by our dean on request of the head of the Computer Science department VUA and the director of the Informatics Institute at UvA. The Scientific Advisory Board of the Informatics Institute of UvA has published an assessment report concerning its research programs in June That same board later, in February 2014, also assessed the research programs of the Computer Science department at VUA. The board recommends to reposition and combine various programs across the collaboration between the two groups. These recommendations have been placed in the context of the foreseen clusterings within the Science faculties at both universities. Meanwhile, the originally planned collaboration between the Amsterdam Science faculties has been put on hold by the decision of the work- and student councils of UvA in December last year. As a result, the formal clustering of VUA-Informatics and UvA-Informatics has become less obvious. Nevertheless, the ambition to create one world-renowned group of Information Science researchers in Amsterdam has not changed. In January 2014, the exploratory committee on education has presented a report concerning the opportunities and possibilities to create Joint Degrees within the domain of Information Sciences. In this light, we now want to focus on opportunities and possibilities for collaboration when it comes to research. This exploration will be picked up by the aforementioned committee on research. The committee consists of the head of the Computer Science department VUA and the director of the Informatics Institute UvA, together with two consultants: Maarten van Steen, Jan Bergstra, Ben Verheijden, and Peter Weijland. Each member of the department involved in research is invited to participate in discussions concerning which main themes of research Informatics Amsterdam is to concentrate on. The recommendations from the two assessment reports published by the Scientific Advisory Board will be taken as our starting-point. Based on the reports of the various discussions that will take place, the committee, together with the leaders of the various themes, will come to detailed proposals on

10 future Informatics research in Amsterdam. Our goal is to come to conclusions by the end of this year, and that these conclusions will be presented to our dean. The committee explicitly aims at collecting input across all layers in the department: full professors, associate professors, assistant professors, postdocs, PhD students, teachers with a research component, support staff and all other members linked to research. We will send an invitation to participate in discussions by asking for submitting concrete visions and ideas concerning the research they are involved in. To initiate these discussions, the committee, and in particular Maarten van Steen, has expressed its vision on future Informatics research in the form of a brief video: (English) (Dutch) We anticipate to regularly report on the progress that is being made. Any further questions should inititally be directed to Peter Weijland Maarten van Steen (VUA) Jan Bergstra (UvA)

11 Information Sciences Amsterdam One - to drive the change

12 Why? 1. To have one display window with all our heroes: attracting top students attracting top researchers 2. To have the breadth and depth for often changing demands regarding ICT-related educational programmes 3. To have the critical mass to be (in) the core of New Sciences

13 New Sciences New science Social sciences Law Humanities Psychology Urban studies Examples Social media, online communities Cybercrime, online privacy Analysis of text, images, speech Self quantification, life-style intervention The city with a full-fledged digital control plane Observations: from computer science to the science of information processing from algorithms and data structures to artificial intelligence from computers to socio-technical systems...

14 What? Theme Foundations Computational science Computer systems Socio-technical systems Automated learning Intelligent systems Example topics Verification, model checking Complex (computer) networks & systems Bio-inspired computing & algorithms Systems security High-performance computing Enterprise computing Serious gaming Computational health Machine learning Embodied intelligence, robotics Information retrieval Knowledge representation & reasoning Vision systems

15 How? Basis: two recent research assessment reports (UvA-VU), by same external committee. Three phases: 1. Separate discussions among staff (all levels) along 6-8 themes: May-July/August 2. Joint conference to decide on overall research programme: September/October 3. Proposal for (re)grouping into virtual department: November/December Supported by two consultants.

16 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen Faculteit der Exacte Wetenschappen Bijeenkomst Kernteam Informatics Datum: woensdag 17 september 2014 Tijd: u Aanwezig Kernteamleden: Maarten van Steen, Jan Bergstra, Kris de Jong, Frank van Harmelen, Guus Schreiber, Maarten de Rijke, Wan Fokkink Staf uit de faculteiten: Hanneke van Doorn, Gert Grift, Valeria Huisman, Michel Haring, Johan Vermeer, Karen Maex, Peter van Tienderen, (deels) Hubertus Irth 1. Onderwijsplannen en aanpak JB rapporteert 5 successen in de afgelopen periode m.b.t. onderwijs: Ontwikkeling van de gezamenlijke Ma computational sciences met goede beoordeling door de visitatie commissie. Gaming track binnen Ma Information Studies, UvA met goede instroom en enthousiaste studenten. Via Bosse is de VU goed betrokken. De onderzoekstak wordt verder ontwikkeld. Business Information track binnen Ma Information Studies (1 jarig): FNWI nam deze over van UvA economie. Met aanstelling van Hajo Reijers bij de VU en betrokkenheid van rechten UvA is een flinke verbeterslag gemaakt. De opleiding is in 3 jaar tijd landelijk leider geworden. Ma Artificial Intelligence is goed op weg naar gezamenlijk curriculum. kandidaat joint degree. Hiermee worden straks bijna alle master opleidingen gezamenlijk uitgevoerd. Participatie WP IvI/FNWI in Ma Computer Science FEW: helaas valt instroom dit jaar wat tegen. Organisatie van deze activiteiten blijkt complex, vooral ten gevolge van verschillen in de structuur van de organisatie van het onderwijs (brede organisatie van opleidingen bij VU vs. meer specifiek per track bij UvA). Aanpak is daardoor heel verschillend. Financiële kwesties steken soms de kop op. De tweede verkenningscommissie (met zowel staf als studentleden) beraadt zich over het opleidingsportfolio. Joint degrees of joint programs worden enkel overwogen als er een meerwaarde is. Het kernteam neemt zelf de kwestie rondom de keuze voor joint degrees of joint programs op zich samen met TDO gezien de complexiteit van deze kwestie. De locatie van de opleidingen verandert niet. Ervaring met betrokkenheid studenten bij verkenningscommissie was goed. Er worden diverse bijeenkomsten georganiseerd met studenten op beide locaties om hen te betrekken bij de veranderingen in het curriculum. ILLC is nauw betrokken bij opleiding AI (zit aan tafel). 2. Onderzoekspeerpunten en aanpak Bij de midterm evaluatie onderzoek door de externe adviesraad IvI en Informatica/VU is geconstateerd dat er bij FNWI schotten tussen de verschillende groepen bestaan en bij FEW schotten tussen de verschillende hiërarchische lagen. N.a.v. hiervan zijn bottom-up up gesprekken georganiseerd over de samenwerking in onderzoek, gebaseerd op 6 inhoudelijke thema s. Er zijn hiervoor 310 medewerkers uitgenodigd (iedereen die ook maar iets met onderzoek te maken heeft) waarvan 52 hebben geparticipeerd, met name vaste staf. Medewerkers konden kiezen over welk thema ze wilde discussiëren. De gesprekken werden geleid door externen. Resultaat van de bijeenkomst: 1. De thema-gerichte benadering sloeg aan 2. De gepresenteerde visie op Informatica in relatie tot andere disciplines ging een stap te ver 3. De rationale achter de samenwerking is onvoldoende gearticuleerd Page 1 of 3

17 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen Faculteit der Exacte Wetenschappen 4. Veel mensen ontmoetten elkaar voor het eerst Een voorlopig rapport wordt nog verspreid Conclusie die het kernteam heeft getrokken: 1. We zijn minder ver dan we dachten 2. Er is onvoldoende zicht op 1 organisatie 3. Verhuizing wordt gezien als risico, er zijn onvoldoende garanties o.a. mbt het handhaven van een goede relatie met SciencePark 4. 1 locatie is belangrijk maar moet niet als dogma worden gebruikt 5. In algemeen is er een positieve houding t.o.v. de samenwerking 6. Hoogleraren en UHDs weten elkaar goed te vinden Vervolgstappen Bij informatica VU wordt een UD council en PhD council opgericht. Uitwisseling op UD niveau wordt gestimuleerd door o.a. het aanstellen van gezamenlijke Research Assistants en doordat een aantal UDs 1 dag per week op de andere locatie gaan zitten. Er worden nog meer ideeën verzameld voor zowel ad hoc als structurele maatregelen. Het kernteam constateert dat het creëren van draagvlak lastig is zonder helder punt op de horizon: waar gaan we naar toe? Met welke organisatievorm? Het kernteam wil graag tegen het einde van het jaar iets kunnen zeggen over de toekomst. Het kernteam wil een scheiding aanbrengen tussen onderzoek en onderwijs voor wat betreft het tempo waarin zal worden samengewerkt; eerst een gezamenlijke onderzoeksorganisatie opstellen en vervolgens de onderwijsportefeuille aanpassen.. Op het gebied van onderwijs wil het Kernteam benadrukken dat alleen wordt samengewerkt als dit duidelijke meerwaarde heeft. Er worden verkenningsgespreken gevoerd over de meerwaarde van een verhuizing en over een passende bestuursvorm. Er wordt wat dat betreft gevraagd om op korte termijn na te gaan hoe een MoU tussen beide partners er zou moeten uitzien. Hiertoe zal een stappenplan gemaakt worden. Wat betreft de locatie voorziet het kernteam een noodzaak voor het handhaven van enige presentie op het Science Park gedurende de komende jaren. Er wordt afgesproken dat er een stappenplan wordt opgesteld voor de gewenste samenwerking waarin zowel inhoud van onderwijs en onderzoek als governance structuur en juridische mogelijkheden een plaats krijgen. Afspraken - Kernteam laat Valeria Huisman en/of Coralie Pluut weten wie contactpersoon is voor het kernteam na afstemming binnen het kernteam Actiehouder: kernteam; Tijdpad: oktober 2014 Page 2 of 3

18 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen Faculteit der Exacte Wetenschappen - Stappenplan opstellen voor de gewenste samenwerking bestaande uit de volgende elementen: a. Strategisch plan onderwijs en onderzoek met zowel lange termijn perspectief als stappen daar naar toe. actiehouder: kernteam in afstemming met TDO, E. Sennema b. tijdpad: eerste concept gereed eind oktober2014 c. Governance structuur en juridische mogelijkheden op korte en langere termijn actiehouder: Kernteam in samenspraak met decaan, vicedecanen, TDO, E.Sennema tijdpad: eerste concept gereed eind oktober2014 d. Afstemming stappenplan Actiehouder: decaan, vicedecanen, TDO in samenspraak met kernteam e. tijdpad: december 2014 Vergadering plannen eind oktober Vergadering plannen begin december Actiehouder: Hanneke van Doorn/Mariska Enneking Page 3 of 3

19 Aan: Van: Datum: Betreft: Karen Maex, decaan FNWI, FEW en FALW Coördinatieteam Tweede Verkenningscommissie Onderwijssamenwerking in domein Information Sciences VU UvA (VC2): Jan Bergstra, Wan Fokkink, Andy Pimentel en Thea van Schoot 1 3 november 2014 (gecorrigeerde definitieve versie) Resultaten van de voortgezette verkenningen van de mogelijkheden voor onderwijssamenwerking 1. Aanleiding en doel In februari 2014 heeft de Verkenningscommissie Onderwijssamenwerking in het domein Information Sciences VU UvA (VC1), onder voorzitterschap van prof. Jan van Mill, een rapportage opgesteld met bevindingen over de mogelijkheden tot samenwerking. De conclusie was dat er op het niveau van de opleidingen veel aanknopingspunten zijn voor de versterking van de samenwerking, maar dat er daarnaast ook vragen zijn over de wijze waarop dat zijn beslag moet krijgen. De vragen hadden vooral betrekking op de wensen en mogelijkheden om tot Joint Degrees te komen. De rapportage is besproken met de decaan en de directeur onderwijs. In overleg met de decaan heeft het kernteam Information Sciences, bestaande uit Jan Bergstra en Maarten van Steen, besloten tot de instelling van VC2 in maart De belangrijkste doelstellingen van de VC2 zijn het bij elkaar brengen van docenten in het IW domein van VU en UvA om meer inzicht te verkrijgen in de opleidingen en meer kennis over de cultuur en werkwijze bij de andere instelling; het doen van voorstellen over een gemeenschappelijk onderwijsportfolio in dit domein, rekening houden met de sterktes en zwaktes in het bestaande aanbod. 2. Aanpak en resultaat VC2 is opgedeeld in vier werkgroepen die gemengd zijn samengesteld, zowel naar instelling als naar opleiding. Al vrij snel is op eigen verzoek ook een vijfde werkgroep ingesteld die zich heeft gericht op Socially Aware Computing. 1 De VC2 telt 27 leden: Bert Bredeweg, Hans Dekkers, Jacobijn Sandberg, Jeroen Goedkoop, Otto Schrofer, Rob Belleman, Ulle Endriss, Frank Nack, Arnoud Visser, Magiel Bruntink, Max Welling, Stefan Schlobach, Patricia Lago, Femke Bokma, Anton Feenstra, Femke van Raamsdonk, Mark Hoogendoorn, Roxanne Robijns (studentlid), Andrea Haker, Karst Koymans, Jaap Kaandorp, Tibor Bosse, Michel Klein, Romy Blankendaal (studentlid), Lora Aroyo, Ruben Janssen (studentlid), Mark Hoogendoorn, Ben Kröse (waarnemer HvA). 1

20 De uitkomsten van de werkgroepen laten een wisselend beeld zien. De conclusie is gerechtvaardigd dat door de gemengde samenstelling van de werkgroep wel de kennismakingsdoelstelling bereikt kon worden, maar niet alle inhoudelijke doelstellingen. Wat de VC2 parten heeft gespeeld zijn onzekerheden over de aanpak van joint degrees en mogelijke wijzigingen in huisvestingsplannen in de periode voor de zomervakantie. Daar kwam bij dat er eerder was gecommuniceerd dat het hele IW domein in 2017 zou moeten verhuizen naar ScP-Zuid, waardoor er veel druk werd gevoeld om snel met voorstellen voor joint degrees te komen zonder dat precies helder was (en is) wat de juridische en praktische mogelijkheden daarvan zijn. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de huisvesting: niet alles hoeft in een keer over. Er is ruimte voor een gefaseerde overgang naar ScP-Zuid. Per opleiding gaat worden bepaald welke locatie het meest geschikt is. Voorlopig blijven er dus zeker nog IS opleidingen met een thuisbasis op ScP-Oost. Daar vloeit uit voort dat er ook faciliteiten in Oost moeten blijven voor stafleden die daar onderwijs verzorgen. Dat geldt voor zowel VU- als UvA-staf. Daarvoor zal een dependance op ScP-Oost worden ingericht met flexplekken. Overigens zullen ook op ScP-Zuid flexplekken worden ingericht. Over de dependance zal ter zijner tijd overleg plaatsvinden met de medezeggenschapsorganen. Voor de huisvestingsplannen geldt uitdrukkelijk dat het gaat om een ambitie. De formele besluitvorming zal vanzelfsprekend moeten worden afgerond voordat een en ander gerealiseerd kan gaan worden. Omdat de druk van het verhuizen minder groot is geworden is er nu ook meer gelegenheid om aandacht te schenken aan de inhoudelijke kant van het gewenste opleidingenaanbod. Het streven blijft om samen te werken, maar omdat de eerder gevoelde noodzaak om binnen een bepaalde termijn alles om te zetten naar joint degrees is losgelaten kan de realisatie van een gemeenschappelijk onderwijsportfolio langs de weg van geleidelijkheid ter hand worden genomen. Parallel aan de onderwijsinhoudelijke afstemming kan dan ook gewerkt worden aan een aantal zaken die belangrijke bouwstenen zullen zijn voor de vorming van één gezamenlijk gedragen onderzoek- en onderwijsorganisatie in het IS domein. Deze bouwstenen bevinden zich op het gebied van personeel, organisatie, governance, financiën en communicatie. De vormgeving wordt ter hand genomen door de bedrijfsvoerders en de leden van de directieteams c.q. faculteitsbesturen. De uitgangspunten voor het complexe bouwproces worden momenteel geformuleerd door een door u ingesteld voorbereidingsteam. De besluitvorming daarover wordt voorbereid met behulp van een ontwerp Memorandum of Understanding. De gedachte daarachter is dat een MoU behulpzaam kan zijn om het commitment van de bestuurders van beide instellingen aan het proces van samenwerking scherp te krijgen en mogelijke ongerustheid daarover in de IS gemeenschap weg te nemen. 3. Conclusies en Vervolg De belangrijkste conclusies op een rij. 1. Huisvesting van opleidingen op ScP-Zuid vindt gefaseerd plaats. Er wordt rekening mee gehouden dat de eerste opleidingen onder gemeenschappelijke vlag per september 2018 op de locatie ScP-Zuid worden aangeboden. 2

Dossier kernteam Informatics

Dossier kernteam Informatics Dossier kernteam Informatics Samenstelling kernteam: Maarten van Steen (VU), Jan Bergstra (UvA), Guus Schreiber (VU), Guus Delen (UvA), Wan Fokkink, Frank van Harmelen (VU), Kris de Jong (VU), Maarten

Nadere informatie

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015

Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Bèta samenwerking UvA en VU Informatie voor studenten April 2015 Toelichting voor opleidingsdirecteuren De decaan wil studenten op de hoogte houden van de ontwikkeling van de samenwerking met de VU betafaculteiten.

Nadere informatie

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking FNWI- FEW/FALW, versie april 2015 Eén gedeeld uitgangspunt

Nadere informatie

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

11 februari 2014. 1. Aanleiding

11 februari 2014. 1. Aanleiding 11 februari 2014 Aan: Van: Decaan FNWI, FEW, FALW; Karen Maex Verkenningscommissie onderwijssamenwerking in domein Information Sciences VU UvA: Jan van Mill (voorzitter), Jan Bergstra, Wan Fokkink, Guus

Nadere informatie

Informatica-Onderwijs in Perspectief

Informatica-Onderwijs in Perspectief Informatica-Onderwijs in Perspectief 3 maart 2017 Voorwoord Deze notitie is geschreven n.a.v. de discussies over de voorgenomen concentratie van het Amsterdamse Informatica onderwijs en onderzoek op één

Nadere informatie

Informatica-Onderwijs in Perspectief

Informatica-Onderwijs in Perspectief Informatica-Onderwijs in Perspectief 13 februari 2017 Rob Belleman (opleidingsdirecteur Bachelor Informatica) Jacobijn Sandberg (opleidingsdirecteur Bachelor Informatiekunde) Arnoud Visser (opleidingsdirecteur

Nadere informatie

Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten. Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014

Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten. Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014 Eenheid van onderwijs en onderzoek Gezichtspunt van de bètafaculteiten Karen Maex, Decaan UvA FNWI en VU FEW/FALW KNAW bijeenkomst 10 december 2014 Peter Scott (2005): Divergence or convergence: The relationship

Nadere informatie

Mathematics & Logic STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER 2014

Mathematics & Logic STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER 2014 Mathematics & Logic STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER 2014 Kernteam 9 leden : 2 ILLC, 4 KdVI, 3 VU-Wiskunde MT-leden, waaronder onderzoeks (afdelings)directeuren en opleidingsdirecteuren Instituutsmanager KdVI

Nadere informatie

Eindrapport VC3BI commissie

Eindrapport VC3BI commissie 11 mei 2016 Eindrapport VC3BI commissie Doel en samenstelling De commissie VC3BI (Verkenningscommissie 3: Bachelors Informatiewetenschappen) heeft sinds eind 2014 de beoogde samenwerking verkend bij de

Nadere informatie

Chemistry & Molecular Life Sciences for Sustainability. status 8 december Amsterdam Science Cluster

Chemistry & Molecular Life Sciences for Sustainability. status 8 december Amsterdam Science Cluster Chemistry & Molecular Life Sciences for Sustainability status 8 december 2014 Amsterdam Science Cluster Outline 1. Het Groene Department 2. Tussenrapport & Overige ontwikkelingen 3. ACMM 4. Vragen van

Nadere informatie

ADVIES. 1e Verkenningscommissie. Onderwijs Chemistry & Molecular Life Science for Sustainability

ADVIES. 1e Verkenningscommissie. Onderwijs Chemistry & Molecular Life Science for Sustainability ADVIES 1e Verkenningscommissie Onderwijs Chemistry & Sustainability Sape Kinderman, Stanley Brul, Hans van der Spek, Maarten Boerlijst, Romano Orru Datum: 15 Mei 2014 1. Aanleiding In het kader van het

Nadere informatie

Dossier kernteam Interdisciplinairy Units

Dossier kernteam Interdisciplinairy Units Dossier kernteam Interdisciplinairy Units Samenstelling kernteam: Jaqueline Broers (VU, Athena), Joske Bunders (VU, Athena), Lothar Kuijpers (VU, GW), Stef Menken (UvA, IIS), Maurits van Tulder (VU, GW),

Nadere informatie

Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013

Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013 Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013 Toelichting bij Overzicht Herstructurering van het onderwijsaanbod en de veranderingen in en rond de bachelorprogramma s wordt gefaseerd naar tijd en type

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

Virtual department Interdisciplinary Units. Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies

Virtual department Interdisciplinary Units. Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies Virtual department Interdisciplinary Units Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies Samenstelling teams Kernteam: GW: Maurits van Tulder, Marjolein Visser, Lothar

Nadere informatie

Advies verhuizing Informatiewetenschappen opleidingen

Advies verhuizing Informatiewetenschappen opleidingen Advies verhuizing Informatiewetenschappen opleidingen Andy D. Pimentel 12 mei 2016 1 Aanleiding en doel van dit advies In de afgelopen twee jaar zijn drie verkenningscommissies actief geweest om te adviseren

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

28 mei Uitlokken en honoreren

28 mei Uitlokken en honoreren Verslag debat over interdisciplinariteit in het bètadomein 28 mei 2015 Uitlokken en honoreren Hoe schep je voorwaarden voor interdisciplinariteit? Met deze woorden leidde Decaan Karen Maex het debat in.

Nadere informatie

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Inleiding Aan de medezeggenschapsorganen 1 van de faculteiten FALW (VU), FEW (VU) en FNWI (UvA) kunnen voorstellen worden

Nadere informatie

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen

Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE. Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Stand van zaken subcommissie Biologie VC3EEE Op weg naar een joint degree bachelor biologische wetenschappen Opdracht TDO (mei 2015) Maak een voorstel voor een gezamenlijke UvA-VU bachelor biologie opleiding

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK TELEFOON FAX BIJLAGE(N)

DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK  TELEFOON FAX BIJLAGE(N) 2800 Aan : - FSR FNWI-UvA - OR FNWI-UvA - FSR FEW-VU - ODC FEW-VU - FSR FALW-VU - ODC FALW-VU DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK 26.02.2016 FB/2016/77 E-MAIL TELEFOON FAX BIJLAGE(N) Best.secr.few@vu.nl

Nadere informatie

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen.

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering Curriculum 2010-2011 Hans Voorbij Krachtenveld onderwijsvisitatie zelfevaluatie ß-faculteit bacheloropleidingen master CKE vakgebied docenten Ministerie

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

In deze brief wordt toegelicht hoe het beoogde samenwerkingsinstituut Physics & Astronomy (P&A) de locatiekeuze van zijn opleidingen heeft aangepakt.

In deze brief wordt toegelicht hoe het beoogde samenwerkingsinstituut Physics & Astronomy (P&A) de locatiekeuze van zijn opleidingen heeft aangepakt. 2800 Decaan FEW/FALW VU Decaan FNWI UvA DATUM ONS KENMERK UW BRIEF VAN UW KENMERK 22.02.2016 E-MAIL TELEFOON FAX BIJLAGE(N) J.M.Gemser@vu.nl 06 51 69 0545 1 Betreft: Locatiekeuze opleidingen Physics &

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment

Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment Advies 1e Verkenningscommissie Onderwijs, Earth, Ecology & Environment Willem Bouten, Jacintha Ellers, Wim van Westrenen, allen tevens lid van kernteam E&E Jeroen Aerts (IVM), Maarten Boerlijst (tevens

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Beste practice bachelor. Delft. Leiden

Beste practice bachelor. Delft. Leiden Beste practice bachelor Delft Leiden Molecular Science & Technology Gezamenlijke BSc Leiden-Delft Peter Hamersma Pieter van Dooren Opleidingsdirecteur Opleidingscoordinator Waarom samen? Bachelor-master

Nadere informatie

Bundeling FALW en SILS Neurosciences

Bundeling FALW en SILS Neurosciences Bundeling FALW en SILS Neurosciences FALW Neurosciences (Vumc not incl) 80 WP/OBP in 4 groepen Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) Programme Neurosciences 60 WP/OBP in 4 groepen Lange termijn

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Blended Learning. Dr. Coyan Tromp UvA - Institute for Interdisciplinary Studies Presentatie voor studentencolloqium 1-3-2016

Blended Learning. Dr. Coyan Tromp UvA - Institute for Interdisciplinary Studies Presentatie voor studentencolloqium 1-3-2016 Blended Learning Dr. Coyan Tromp UvA - Institute for Interdisciplinary Studies Presentatie voor studentencolloqium 1-3-2016 Who am I Curriculum Developer & Assistent Professor Interdisciplinary Programmes

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Amsterdam University College

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Amsterdam University College VAN ARCHIEF CvB - UvA Xö[Ļu-\o'n3 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Amsterdam University College De decanen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica ( FNWľ) van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Knowledge Engineering @Work

Knowledge Engineering @Work Knowledge Engineering @Work REGITEL-bijeenkomst Aachen, 22/10/2013 1 Een inleidend filmpje over Knowledge Engineering is hier te bekijken (3 min.) 2 Ons Voorstel β-talent binden aan uw bedrijf Inzet op

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave

versie 5.5 Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen Faculteitsreglement Versie mei 2015 (5.5) Kenmerk: FBW/FB/2015/13 Inhoudsopgave PREAMBULE HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN HOOFDSTUK 2. BESTUUR HOOFDSTUK 3. DE AFDELINGEN

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Eindrapportage projectteam. Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit

Eindrapportage projectteam. Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit Faculteitsraad Faculteit Bètawetenschappen ingekomen 9 juni 2005 FRBF 05-033 Eindrapportage projectteam Onderwijsorganisatie in de Science Faculteit Concept: 11 mei 2005 1 Algemeen In deze eindrapportage

Nadere informatie

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel Fractie SAM Stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Fractie SAM Aan de universiteitsraad 13 november

Nadere informatie

Dossier kernteam Earth & Ecology

Dossier kernteam Earth & Ecology Dossier kernteam Earth & Ecology Samenstelling kernteam: Rien Aerts (VU), Willem Bouten (UvA), Gareth Davies (VU), Han Dolman (VU, contactpersoon), Jacintha Ellers (VU), Jef Huisman (UvA), Karsten Kalbitz

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 327 Besluit van 21 augustus 2007 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing en de naamswijziging van masteropleidingen

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering

Reglement opleidingscommissie instituut Engineering Opleidingsstatuut Bacheloropleidingen en Associate Degree programma s van: - Electrotechniek - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar 2015 2016 Reglement

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Keuze vakken P&T Living

Keuze vakken P&T Living Keuze vakken P&T Living Antal Haans (A.Haans@tue.nl) Coach Technische Vakken P&T-LIVING 31 Maart 2015 1 P&T Major Binnen de TU/e bachelor school Keuze ruimte 60 ECTS 90 ECTS - Psychologie & methoden -

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

De positie van de biofysici en bioinformatici is onderwerp van de besprekingen met de kernteams op 10 en 17 mei.

De positie van de biofysici en bioinformatici is onderwerp van de besprekingen met de kernteams op 10 en 17 mei. Aan: kernteam CMLS4HH Van: Gert Grift (mede namens decaan en vice-decanen) cc.: Karen Maex, Hubertus Irth, Peter van Tienderen, Yvonne Kops, Maaike Lürsen, Rudi Rust, Kirstin de Boer, Hanneke van Doorn,

Nadere informatie

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01 KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA 205/206 Version 205-09-0 INLEIDING Binnen de opleiding bachelor Informatica is 0EC keuzeruimte gereserveerd in het e semester van het e studiejaar. Er zijn allerlei

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Reglement opleidingscommissie Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Reglement opleidingscommissie Inhoudsopgave Artikel 1 Status en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Gezamenlijke (vergadering) opleidingscommissie(s)...

Nadere informatie

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem Format samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling (Nieuwe) opleiding hbo master Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Contactpersoon/ contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

De waaier van informaticadisciplines. Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013

De waaier van informaticadisciplines. Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013 De waaier van informaticadisciplines Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013 Accreditatie Bolognaverklaring (1999): maatregelen voor internationale mobiliteit in Europees hoger onderwijs

Nadere informatie

Tussenstand: perspectief bacheloronderwijs Amsterdam Faculty of Science

Tussenstand: perspectief bacheloronderwijs Amsterdam Faculty of Science Tussenstand: perspectief bacheloronderwijs Amsterdam Faculty of Science De plannen voor het onderwijsaanbod in het kader van de integratie van de drie bètafaculteiten van de VU en de UvA worden steeds

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008).

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). 1. Concept-besluit en facultaire

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017

Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 7 oktober 2017 Ronde en tijd Ronde 1 09.15-10.00 uur Sessies en activiteiten Cognitive Science and Artificial Intelligence - Information session (followed up by optional

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 Vrije Universiteit

AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 Vrije Universiteit AFS HUISVESTINGSPLAN OP HOOFDLIJNEN 2014 2020 /2023 IMPACT OP CAMPUS EN SCIENCE PARK - VOOR INTERN GEBRUIK VU UVA - 1 INHOUD Inleiding Amsterdam Faculty of Science (AFS) Samenhang VU UvA AFS Uitgangspunten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen European Associations EANN EFN (nurses EU) FINE (nurse educators) National Associations BE: BVNV/ABIN DK: DANN UK: BANN FI: FANN

Nadere informatie