Dossier kernteam Informatics

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier kernteam Informatics"

Transcriptie

1 Dossier kernteam Informatics Samenstelling kernteam: Maarten van Steen (VU), Jan Bergstra (UvA), Guus Schreiber (VU), Guus Delen (UvA), Wan Fokkink (VU), Frank van Harmelen (VU), Alfons Hoekstra (UvA), Kris de Jong (VU), Cees de Laat (UvA), Maarten de Rijke (UvA). Samenstelling verkenningcommissie 1: N.v.t. (zie Werkwijze en producten ). Samenstelling verkenningscommissie 2: Bert Bredeweg (UvA), Hans Dekkers (UvA), Jacobijn Sandberg (UvA), Jeroen Goedkoop (UvA, College of Science), Otto Schrofer (VU), Rob Belleman (UvA), Ulle Endriss (UvA, ILLC), Frank Nack (UvA), Arnoud Visser (UvA), Magiel Bruntink (UvA), Max Welling (UvA), Stefan Schlobach (VU), Patricia Lago (VU), Femke Bokma (UvA, IIS), Anton Feenstra (VU), Femke van Raamsdonk (VU), Mark Hoogendoorn (VU), Roxanne Robijns (student, VU), Andrea Haker (UvA), Karst Koymans (UvA), Jaap Kaandorp (UvA), Tibor Bosse (VU), Michel Klein (VU), Romy Blankendaal (student, VU), Lora Aroyo (VU), Ruben Janssen (student, UvA), Ben Kröse (waarnemer HvA).

2 Werkwijze en producten Het kernteam bestond aanvankelijk uit Maarten van Steen (afdelingshoofd VU) en Jan Bergstra (instituutsdirecteur UvA), die werden ondersteund door twee externe adviseurs. Na de zomer zijn de beide managementteams aan het kernteam toegevoegd. Vertrekpunt voor het kernteam waren 3 rapporten die al voor de instelling van het kernteam waren opgesteld: voor het onderzoek de door eenzelfde (externe) commissie uitgevoerde midterm reviews van het Instituut voor Informatica UvA (juni 2013) en de Afdeling Informatica VU (februari 2014) en voor het onderwijs het rapport Onderwijssamenwerking in het domein Information Sciences VU UvA van de commissie van Mill (februari 2014). Voor de discussie over het onderzoek zijn bottom up gesprekken georganiseerd, gebaseerd op 6 inhoudelijke thema s. Er zijn hiervoor 310 medewerkers uitgenodigd (zie document 2), waarvan 52 hebben geparticipeerd, vooral vaste staf. Medewerkers konden kiezen over welk thema ze wilden discussiëren. De gesprekken werden geleid door externen. Voor de discussie over het onderwijs is in maart 2014 dus nog voor de formele start van het kernteam verkenningscommissie 2 ingesteld, die 16 oktober het eindrapport heeft uitgebracht (document 5). In mei heeft het kernteam in een presentatie voor het International Advisory Board de achtergronden van de samenwerking en de voorgestane werkwijze uiteengezet (document 3). In september heeft het kernteam de voortgang van de werkzaamheden en de opgetreden knelpunten besproken met het DT FNWI en het FB FEW/FALW, waarbij afspraken zijn gemaakt over de volgende stappen in het samenwerkingstraject (document 4)

3 Relevante documenten (1) 1. Opdracht aan kernteam Datum 8 april 2014 Status Alle kernteams hebben dezelfde opdracht gekregen. In de opdracht wordt het kernteam verzocht een strategisch meerjarenplan te maken en, in afstemming met het Team Directeuren Onderwijs (TDO), verkenningscommissies in te stellen die voorstellen voor de inrichting van het onderwijs moeten formuleren. De opdracht bevat richtlijnen voor de werkwijze van kernteams en verkenningscommissies en voor de samenstelling van de verkenningscommissies (deelname studenten). Alle producten van de kernteams en de verkenningscommissies hebben de status van advies aan de decaan en zijn dus per definitie concepten. Relevante In mei 2014 documenten is voor het domein Environmental Sciences (ES) een negende kernteam ingesteld. 2. Mail aan medewerkers Datum April 2014 Status In de mail wordt de instelling van het kernteam aangekondigd, wordt de werkwijze uiteengezet en worden de medewerkers uitgenodigd voor de discussiebijeenkomsten over het onderzoek. 3. Presentatie voor International Advisory Board Datum 6 Mei 2014 Status De presentatie voor de bijeenkomst met de externe adviseurs op 6 mei geeft een (op dat moment) actueel beeld van de achtergronden van de samenwerking tussen de informatica afdelingen en de voornemens van het kernteam. Het is een informatief stuk, dat is opgesteld om feedback van de adviseurs te krijgen. 4. Verslag overleg met DT FNWI en FB FALW en FEW Datum 10 September 2014 Status Op 10 en 17 september hebben FB FALW/FEW en DT FNWI de beschikbare producten, de voortgang van de werkzaamheden en eventuele knelpunten met de kernteams besproken. Het kernteam heeft aangegeven behoefte te hebben aan een helder punt op de horizon en een daarbij passende bestuursvorm. Afgesproken is dat een stappenplan voor de gewenste samenwerking wordt opgesteld, waarin zowel inhoud van onderwijs en onderzoek, als governancestructuur en juridische mogelijkheden een plaats krijgen.

4 Relevante documenten (2) 5. Rapport verkenningscommissie onderwijs 2 Datum 3 November 2014 Status Het rapport is zoals alle tussen- en eindproducten van de kernteams een advies aan de decaan. Het stuk bevat een voorstel voor een, gefaseerd in te voeren, gezamenlijk onderwijsportfolio en beschrijft de vervolgstappen die nodig zijn om tot portfolio te komen. Voor het bacheloronderwijs wordt een derde verkenningscommissie voorgesteld, de plannen voor het masteronderwijs zullen worden uitgewerkt door curriculumteams.

5 Verdere planning en procedure Stappenplan Het stappenplan, met daarin zowel het lange termijn perspectief voor onderwijs en onderzoek, als de stappen daar naar toe en de governancestructuur op korte en langere termijn, zal eind december 2014 worden voorgelegd aan de decaan. Onderwijs Er wordt naar gestreefd de (eerste) veranderingen in het onderwijsprogramma met ingang van het studiejaar 2016/17 in te voeren. Dit betekent dat de door de teams op te stellen curriculumbeschrijvingen uiterlijk april 2015 gereed moeten zijn. De beschrijvingen zullen daarna worden voorgelegd aan panels van deskundigen uit het werkveld, alumni en studenten. De verkenningscommissie voor het bacheloronderwijs zal eind maart 2015 rapporteren. De FSR-en doen voorstellen voor de studentendeelname aan de verkenningscommissie en de curriculumteams. De opdrachten aan de commissie en de teams wordt opgesteld door het TDO i.o.m. het kernteam.

6 Van: Karen Maex Aan: Kernteams samenwerking FALW, FEW, FNWI Datum: 8 april 2014 Begin dit jaar is besloten de verdere samenwerking tussen FNWI, FALW en FNWI langs de hiërarchische lijn van de instellingen op te bouwen. Samenstelling kernteams Zoals eerder met de instituten en afdelingen is besproken, wil ik de vertaling van plannen en visies van de staande organisatie naar gezamenlijke projecten in handen geven van acht kernteams die elk een virtueel departement vertegenwoordigen: 1 Physics & Astronomy 2 Chemistry & Molecular Life Science for Sustainability 3 Mathematics & Logic 4 Neuroscience 5 Earth & Ecology 6 Informatics 7 Chemistry & Molecular Life Science for Human Health 8 Interdisciplinary Units Ieder kernteam bevat vijf tot tien sleutelpersonen. Betrokken onderzoeksdirecteuren en afdelingshoofden maken per definitie deel uit van de kerngroep. Daarnaast omvat elke kerngroep enkele medewerkers die een inhoudelijke sleutelrol vervullen in het gerelateerde onderwijs, bijv. opleidings- en onderwijsdirecteuren. Opdracht aan kernteams 1. Stel een meerjarig strategisch plan op met de wetenschappelijke expertise/accenten waarop wordt ingezet. Het plan kijkt minstens drie jaar vooruit maar maakt ook een doorkijk voor 10 jaar, rekening houdend met de projectie voor vrije ruimte door natuurlijk verloop (emeritaat/pensionering) per afdeling/onderzoeksinstituut. 2. Vertaal het strategisch plan naar een concrete invulling van de samenwerking op het gebied van onderzoek en mogelijke valorisatie. 3. Vertaal het strategisch plan naar een concrete invulling van de samenwerking op het gebied van onderwijs: Aan welke (onderdelen van) opleidingen kan het virtuele departement een bijdrage leveren (incl. minoren en majoren, denk ook aan opleidingen buiten FNWI, FEW of FALW)? Voor welke opleidingen wordt een joint degree nagestreefd? Welke opleidingen zullen opleidingen worden met een gezamenlijk programma en voor welke wordt gezamenlijk toegewerkt naar een gedifferentieerd programma? Voor het uitwerken van de ideeën op het gebied van onderwijs kan het kernteam verkenningscommissies instellen waarin inhoudelijke expertise wordt samengebracht. Daarbij worden in principe de volgende stappen onderscheiden. Een 1 e verkenningscommissie onderwijs adviseert het kernteam over de oplijsting van de opleidingen (Bachelor en Master) en stelt een eerste inventaris op van vragen, zorgen, knelpunten en kansen. Een 2 e verkenningscommissie onderwijs buigt zich over de visie op het onderwijsportfolio, de strategisch positionering van de opleidingen in het portfolio en mogelijke samenwerkingen. Studenten maken deel uit van dit team.

7 Een 3 e verkenningscommissie onderwijs krijgt als opdracht keuzes uit te werken voor de organisatie van het onderwijs. Studenten maken deel uit van dit team. De 2 e en 3 e verkenningscommissies zullen samengesteld worden in nauw overleg met het team directeuren onderwijs (TDO) bestaande uit de onderwijsdirecteuren van FNWI, FALW en FEW. De rapporten van verkenningscommissies worden door het kernteam ter kennisname gebracht van de decaan. De decaan bespreekt alle rapporten met het Directieteam van de FNWI en het Faculteitsbestuur van FEW en FALW. Relatie tot team directeuren onderwijs (TDO) Plannen voor het onderwijs worden afgestemd met TDO, bestaande uit Michel Haring, Johan Vermeer en Nellie Harms. Voor specifieke onderwijs gerelateerde vraagstukken zullen door het TDO projectteams worden ingesteld. Deze zullen onder meer adviezen uitbrengen over een gezamenlijke onderwijsvisie en internationaliseringsstrategie, de inrichting van een gemeenschappelijke ondersteuningsorganisatie, doorontwikkeling Datanose, onderwijs financiën, de joint degree aanvragen, kwaliteitszorg en honoursprogramma s en een voorstel maken voor één OER A en één Regels & Richtlijnen van Examencommissies. Het team directeuren onderwijs onderhoudt tevens de contacten met de NVAO en stemt activiteiten af met UvA en VU centraal. Het team directeuren onderwijs is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de organisatie en de randvoorwaardelijkheden van het onderwijs. Timing Elke kerngroep doet uiterlijk 1 mei 2014 een voorstel aan de decaan voor de fasering die zij passend acht voor de situatie van het betreffende virtueel departement. De decaan heeft op regelmatige basis contact met de aanspreekpersoon van elk kernteam om voortgang te bespreken.

8 (English follows Dutch) Beste collega s, In deze mail stellen wij jullie allen graag op de hoogte van de instelling van de Verkenningscommissie Onderzoek. Deze commissie is ingesteld door de decaan van de faculteiten FEW, FAW en FNWI op verzoek van het hoofd van de Afdeling Informatica en de directeur van het Instituut voor Informatica. In juni 2013 heeft de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Instituut voor Informatica van de UVA verslag uitgebracht van de midterm review van de onderzoeksprogramma s. In dezelfde bezetting heeft de commissie later in februari 2014 het onderzoek bij de Afdeling Informatica aan de VUA geëvalueerd. In haar rapportages beveelt de commissie aan om de toekomstige samenwerking tussen IVI en INF aan te grijpen om diverse onderzoeksprogramma s te herpositioneren en te combineren met andere competenties binnen de samenwerking. Deze adviezen werden opgesteld in het licht van de voorgenomen intensieve samenwerking van de betafaculteiten waar de onderzoeksgroepen deel van uitmaken. Ondertussen heeft de voorgenomen samenwerking tussen de bètafaculteiten van de UVA en VUA vertraging opgelopen door een negatief besluit in de medezeggenschap. Daarmee is ook de formele clustering van INF en IVI minder binnen handbereik geraakt. De kans en de wil om Informatica Amsterdam een begrip van wereldformaat te maken blijft echter onverminderd aanwezig. In januari 2014 heeft de Verkenningscommissie Onderwijs een verslag gepresenteerd over de mogelijkheden en de wenselijkheid om op gebied van het onderwijs tot een aantal Joint Degrees te komen. In het verlengde daarvan ligt het voor de hand dat er ook een oriëntatie plaatsvindt op de mogelijkheden van samenwerking op gebied van onderzoek. Deze oriëntatie zal nu worden uitgevoerd door de zojuist ingestelde Verkenningscommissie Onderzoek. De commissie bestaat uit het hoofd van de Afdeling Informatica en de directeur van het Instituut voor Informatica, aangevuld met twee organisatieadviseurs: Maarten van Steen, Jan Bergstra, Ben Verheijden en Peter Weijland. Het plan van aanpak van de commissie omvat een algemene uitnodiging aan al het personeel met een onderzoekstaakstelling om deel te nemen aan de discussie over de indeling van de onderzoeksgebieden zoals we die in een toekomstige samenwerking zouden willen hanteren. Daarbij zullen de adviezen en bevindingen van de WAR het uitgangspunt vormen. Met de verslagen van deze discussies in de hand zal de commissie samen met de trekkers van ieder van de onderzoeksgebieden tot gedetailleerde voorstellen komen die voor het einde van dit kalenderjaar aan de decaan worden voorgelegd. Het is de uitdrukkelijke wens van de commissie om alle geledingen in de onderzoeksorganisatie aan bod te laten komen. Denk aan hoogleraren, UHD s, UD s, AIO s, PostDocs, studenten, docenten met onderzoekstaken, ondersteunend personeel en alle andere betrokkenen bij het onderzoek. Binnenkort zal aan hen een uitnodiging worden rondgestuurd met het verzoek aan de discussie deel te nemen door inzending van concrete visies en ideeën omtrent het onderzoeksgebied waarop zij werkzaam zijn.

9 Om de discussie omtrent het onderzoek een visionair kader te geven heeft de commissie bij monde van Maarten van Steen een videoboodschap opgesteld waarin zij haar visie geeft op de toekomst van de Informatica als wetenschappelijke discipline. Deze boodschap kun je vinden op de onderstaande link: (Engels) (Nederlands) Wij verwachten in de komende tijd regelmatig terug te komen met de resultaten van het werk. Eventuele vragen graag in eerste instantie richten tot Peter Weijland Maarten van Steen (VUA) Jan Bergstra (UvA) ====================================================================== Dear colleagues, We like to inform you all concerning the start of a special exploratory committee for research. This committee has been installed by our dean on request of the head of the Computer Science department VUA and the director of the Informatics Institute at UvA. The Scientific Advisory Board of the Informatics Institute of UvA has published an assessment report concerning its research programs in June That same board later, in February 2014, also assessed the research programs of the Computer Science department at VUA. The board recommends to reposition and combine various programs across the collaboration between the two groups. These recommendations have been placed in the context of the foreseen clusterings within the Science faculties at both universities. Meanwhile, the originally planned collaboration between the Amsterdam Science faculties has been put on hold by the decision of the work- and student councils of UvA in December last year. As a result, the formal clustering of VUA-Informatics and UvA-Informatics has become less obvious. Nevertheless, the ambition to create one world-renowned group of Information Science researchers in Amsterdam has not changed. In January 2014, the exploratory committee on education has presented a report concerning the opportunities and possibilities to create Joint Degrees within the domain of Information Sciences. In this light, we now want to focus on opportunities and possibilities for collaboration when it comes to research. This exploration will be picked up by the aforementioned committee on research. The committee consists of the head of the Computer Science department VUA and the director of the Informatics Institute UvA, together with two consultants: Maarten van Steen, Jan Bergstra, Ben Verheijden, and Peter Weijland. Each member of the department involved in research is invited to participate in discussions concerning which main themes of research Informatics Amsterdam is to concentrate on. The recommendations from the two assessment reports published by the Scientific Advisory Board will be taken as our starting-point. Based on the reports of the various discussions that will take place, the committee, together with the leaders of the various themes, will come to detailed proposals on

10 future Informatics research in Amsterdam. Our goal is to come to conclusions by the end of this year, and that these conclusions will be presented to our dean. The committee explicitly aims at collecting input across all layers in the department: full professors, associate professors, assistant professors, postdocs, PhD students, teachers with a research component, support staff and all other members linked to research. We will send an invitation to participate in discussions by asking for submitting concrete visions and ideas concerning the research they are involved in. To initiate these discussions, the committee, and in particular Maarten van Steen, has expressed its vision on future Informatics research in the form of a brief video: (English) (Dutch) We anticipate to regularly report on the progress that is being made. Any further questions should inititally be directed to Peter Weijland Maarten van Steen (VUA) Jan Bergstra (UvA)

11 Information Sciences Amsterdam One - to drive the change

12 Why? 1. To have one display window with all our heroes: attracting top students attracting top researchers 2. To have the breadth and depth for often changing demands regarding ICT-related educational programmes 3. To have the critical mass to be (in) the core of New Sciences

13 New Sciences New science Social sciences Law Humanities Psychology Urban studies Examples Social media, online communities Cybercrime, online privacy Analysis of text, images, speech Self quantification, life-style intervention The city with a full-fledged digital control plane Observations: from computer science to the science of information processing from algorithms and data structures to artificial intelligence from computers to socio-technical systems...

14 What? Theme Foundations Computational science Computer systems Socio-technical systems Automated learning Intelligent systems Example topics Verification, model checking Complex (computer) networks & systems Bio-inspired computing & algorithms Systems security High-performance computing Enterprise computing Serious gaming Computational health Machine learning Embodied intelligence, robotics Information retrieval Knowledge representation & reasoning Vision systems

15 How? Basis: two recent research assessment reports (UvA-VU), by same external committee. Three phases: 1. Separate discussions among staff (all levels) along 6-8 themes: May-July/August 2. Joint conference to decide on overall research programme: September/October 3. Proposal for (re)grouping into virtual department: November/December Supported by two consultants.

16 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen Faculteit der Exacte Wetenschappen Bijeenkomst Kernteam Informatics Datum: woensdag 17 september 2014 Tijd: u Aanwezig Kernteamleden: Maarten van Steen, Jan Bergstra, Kris de Jong, Frank van Harmelen, Guus Schreiber, Maarten de Rijke, Wan Fokkink Staf uit de faculteiten: Hanneke van Doorn, Gert Grift, Valeria Huisman, Michel Haring, Johan Vermeer, Karen Maex, Peter van Tienderen, (deels) Hubertus Irth 1. Onderwijsplannen en aanpak JB rapporteert 5 successen in de afgelopen periode m.b.t. onderwijs: Ontwikkeling van de gezamenlijke Ma computational sciences met goede beoordeling door de visitatie commissie. Gaming track binnen Ma Information Studies, UvA met goede instroom en enthousiaste studenten. Via Bosse is de VU goed betrokken. De onderzoekstak wordt verder ontwikkeld. Business Information track binnen Ma Information Studies (1 jarig): FNWI nam deze over van UvA economie. Met aanstelling van Hajo Reijers bij de VU en betrokkenheid van rechten UvA is een flinke verbeterslag gemaakt. De opleiding is in 3 jaar tijd landelijk leider geworden. Ma Artificial Intelligence is goed op weg naar gezamenlijk curriculum. kandidaat joint degree. Hiermee worden straks bijna alle master opleidingen gezamenlijk uitgevoerd. Participatie WP IvI/FNWI in Ma Computer Science FEW: helaas valt instroom dit jaar wat tegen. Organisatie van deze activiteiten blijkt complex, vooral ten gevolge van verschillen in de structuur van de organisatie van het onderwijs (brede organisatie van opleidingen bij VU vs. meer specifiek per track bij UvA). Aanpak is daardoor heel verschillend. Financiële kwesties steken soms de kop op. De tweede verkenningscommissie (met zowel staf als studentleden) beraadt zich over het opleidingsportfolio. Joint degrees of joint programs worden enkel overwogen als er een meerwaarde is. Het kernteam neemt zelf de kwestie rondom de keuze voor joint degrees of joint programs op zich samen met TDO gezien de complexiteit van deze kwestie. De locatie van de opleidingen verandert niet. Ervaring met betrokkenheid studenten bij verkenningscommissie was goed. Er worden diverse bijeenkomsten georganiseerd met studenten op beide locaties om hen te betrekken bij de veranderingen in het curriculum. ILLC is nauw betrokken bij opleiding AI (zit aan tafel). 2. Onderzoekspeerpunten en aanpak Bij de midterm evaluatie onderzoek door de externe adviesraad IvI en Informatica/VU is geconstateerd dat er bij FNWI schotten tussen de verschillende groepen bestaan en bij FEW schotten tussen de verschillende hiërarchische lagen. N.a.v. hiervan zijn bottom-up up gesprekken georganiseerd over de samenwerking in onderzoek, gebaseerd op 6 inhoudelijke thema s. Er zijn hiervoor 310 medewerkers uitgenodigd (iedereen die ook maar iets met onderzoek te maken heeft) waarvan 52 hebben geparticipeerd, met name vaste staf. Medewerkers konden kiezen over welk thema ze wilde discussiëren. De gesprekken werden geleid door externen. Resultaat van de bijeenkomst: 1. De thema-gerichte benadering sloeg aan 2. De gepresenteerde visie op Informatica in relatie tot andere disciplines ging een stap te ver 3. De rationale achter de samenwerking is onvoldoende gearticuleerd Page 1 of 3

17 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen Faculteit der Exacte Wetenschappen 4. Veel mensen ontmoetten elkaar voor het eerst Een voorlopig rapport wordt nog verspreid Conclusie die het kernteam heeft getrokken: 1. We zijn minder ver dan we dachten 2. Er is onvoldoende zicht op 1 organisatie 3. Verhuizing wordt gezien als risico, er zijn onvoldoende garanties o.a. mbt het handhaven van een goede relatie met SciencePark 4. 1 locatie is belangrijk maar moet niet als dogma worden gebruikt 5. In algemeen is er een positieve houding t.o.v. de samenwerking 6. Hoogleraren en UHDs weten elkaar goed te vinden Vervolgstappen Bij informatica VU wordt een UD council en PhD council opgericht. Uitwisseling op UD niveau wordt gestimuleerd door o.a. het aanstellen van gezamenlijke Research Assistants en doordat een aantal UDs 1 dag per week op de andere locatie gaan zitten. Er worden nog meer ideeën verzameld voor zowel ad hoc als structurele maatregelen. Het kernteam constateert dat het creëren van draagvlak lastig is zonder helder punt op de horizon: waar gaan we naar toe? Met welke organisatievorm? Het kernteam wil graag tegen het einde van het jaar iets kunnen zeggen over de toekomst. Het kernteam wil een scheiding aanbrengen tussen onderzoek en onderwijs voor wat betreft het tempo waarin zal worden samengewerkt; eerst een gezamenlijke onderzoeksorganisatie opstellen en vervolgens de onderwijsportefeuille aanpassen.. Op het gebied van onderwijs wil het Kernteam benadrukken dat alleen wordt samengewerkt als dit duidelijke meerwaarde heeft. Er worden verkenningsgespreken gevoerd over de meerwaarde van een verhuizing en over een passende bestuursvorm. Er wordt wat dat betreft gevraagd om op korte termijn na te gaan hoe een MoU tussen beide partners er zou moeten uitzien. Hiertoe zal een stappenplan gemaakt worden. Wat betreft de locatie voorziet het kernteam een noodzaak voor het handhaven van enige presentie op het Science Park gedurende de komende jaren. Er wordt afgesproken dat er een stappenplan wordt opgesteld voor de gewenste samenwerking waarin zowel inhoud van onderwijs en onderzoek als governance structuur en juridische mogelijkheden een plaats krijgen. Afspraken - Kernteam laat Valeria Huisman en/of Coralie Pluut weten wie contactpersoon is voor het kernteam na afstemming binnen het kernteam Actiehouder: kernteam; Tijdpad: oktober 2014 Page 2 of 3

18 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen Faculteit der Exacte Wetenschappen - Stappenplan opstellen voor de gewenste samenwerking bestaande uit de volgende elementen: a. Strategisch plan onderwijs en onderzoek met zowel lange termijn perspectief als stappen daar naar toe. actiehouder: kernteam in afstemming met TDO, E. Sennema b. tijdpad: eerste concept gereed eind oktober2014 c. Governance structuur en juridische mogelijkheden op korte en langere termijn actiehouder: Kernteam in samenspraak met decaan, vicedecanen, TDO, E.Sennema tijdpad: eerste concept gereed eind oktober2014 d. Afstemming stappenplan Actiehouder: decaan, vicedecanen, TDO in samenspraak met kernteam e. tijdpad: december 2014 Vergadering plannen eind oktober Vergadering plannen begin december Actiehouder: Hanneke van Doorn/Mariska Enneking Page 3 of 3

19 Aan: Van: Datum: Betreft: Karen Maex, decaan FNWI, FEW en FALW Coördinatieteam Tweede Verkenningscommissie Onderwijssamenwerking in domein Information Sciences VU UvA (VC2): Jan Bergstra, Wan Fokkink, Andy Pimentel en Thea van Schoot 1 3 november 2014 (gecorrigeerde definitieve versie) Resultaten van de voortgezette verkenningen van de mogelijkheden voor onderwijssamenwerking 1. Aanleiding en doel In februari 2014 heeft de Verkenningscommissie Onderwijssamenwerking in het domein Information Sciences VU UvA (VC1), onder voorzitterschap van prof. Jan van Mill, een rapportage opgesteld met bevindingen over de mogelijkheden tot samenwerking. De conclusie was dat er op het niveau van de opleidingen veel aanknopingspunten zijn voor de versterking van de samenwerking, maar dat er daarnaast ook vragen zijn over de wijze waarop dat zijn beslag moet krijgen. De vragen hadden vooral betrekking op de wensen en mogelijkheden om tot Joint Degrees te komen. De rapportage is besproken met de decaan en de directeur onderwijs. In overleg met de decaan heeft het kernteam Information Sciences, bestaande uit Jan Bergstra en Maarten van Steen, besloten tot de instelling van VC2 in maart De belangrijkste doelstellingen van de VC2 zijn het bij elkaar brengen van docenten in het IW domein van VU en UvA om meer inzicht te verkrijgen in de opleidingen en meer kennis over de cultuur en werkwijze bij de andere instelling; het doen van voorstellen over een gemeenschappelijk onderwijsportfolio in dit domein, rekening houden met de sterktes en zwaktes in het bestaande aanbod. 2. Aanpak en resultaat VC2 is opgedeeld in vier werkgroepen die gemengd zijn samengesteld, zowel naar instelling als naar opleiding. Al vrij snel is op eigen verzoek ook een vijfde werkgroep ingesteld die zich heeft gericht op Socially Aware Computing. 1 De VC2 telt 27 leden: Bert Bredeweg, Hans Dekkers, Jacobijn Sandberg, Jeroen Goedkoop, Otto Schrofer, Rob Belleman, Ulle Endriss, Frank Nack, Arnoud Visser, Magiel Bruntink, Max Welling, Stefan Schlobach, Patricia Lago, Femke Bokma, Anton Feenstra, Femke van Raamsdonk, Mark Hoogendoorn, Roxanne Robijns (studentlid), Andrea Haker, Karst Koymans, Jaap Kaandorp, Tibor Bosse, Michel Klein, Romy Blankendaal (studentlid), Lora Aroyo, Ruben Janssen (studentlid), Mark Hoogendoorn, Ben Kröse (waarnemer HvA). 1

20 De uitkomsten van de werkgroepen laten een wisselend beeld zien. De conclusie is gerechtvaardigd dat door de gemengde samenstelling van de werkgroep wel de kennismakingsdoelstelling bereikt kon worden, maar niet alle inhoudelijke doelstellingen. Wat de VC2 parten heeft gespeeld zijn onzekerheden over de aanpak van joint degrees en mogelijke wijzigingen in huisvestingsplannen in de periode voor de zomervakantie. Daar kwam bij dat er eerder was gecommuniceerd dat het hele IW domein in 2017 zou moeten verhuizen naar ScP-Zuid, waardoor er veel druk werd gevoeld om snel met voorstellen voor joint degrees te komen zonder dat precies helder was (en is) wat de juridische en praktische mogelijkheden daarvan zijn. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de huisvesting: niet alles hoeft in een keer over. Er is ruimte voor een gefaseerde overgang naar ScP-Zuid. Per opleiding gaat worden bepaald welke locatie het meest geschikt is. Voorlopig blijven er dus zeker nog IS opleidingen met een thuisbasis op ScP-Oost. Daar vloeit uit voort dat er ook faciliteiten in Oost moeten blijven voor stafleden die daar onderwijs verzorgen. Dat geldt voor zowel VU- als UvA-staf. Daarvoor zal een dependance op ScP-Oost worden ingericht met flexplekken. Overigens zullen ook op ScP-Zuid flexplekken worden ingericht. Over de dependance zal ter zijner tijd overleg plaatsvinden met de medezeggenschapsorganen. Voor de huisvestingsplannen geldt uitdrukkelijk dat het gaat om een ambitie. De formele besluitvorming zal vanzelfsprekend moeten worden afgerond voordat een en ander gerealiseerd kan gaan worden. Omdat de druk van het verhuizen minder groot is geworden is er nu ook meer gelegenheid om aandacht te schenken aan de inhoudelijke kant van het gewenste opleidingenaanbod. Het streven blijft om samen te werken, maar omdat de eerder gevoelde noodzaak om binnen een bepaalde termijn alles om te zetten naar joint degrees is losgelaten kan de realisatie van een gemeenschappelijk onderwijsportfolio langs de weg van geleidelijkheid ter hand worden genomen. Parallel aan de onderwijsinhoudelijke afstemming kan dan ook gewerkt worden aan een aantal zaken die belangrijke bouwstenen zullen zijn voor de vorming van één gezamenlijk gedragen onderzoek- en onderwijsorganisatie in het IS domein. Deze bouwstenen bevinden zich op het gebied van personeel, organisatie, governance, financiën en communicatie. De vormgeving wordt ter hand genomen door de bedrijfsvoerders en de leden van de directieteams c.q. faculteitsbesturen. De uitgangspunten voor het complexe bouwproces worden momenteel geformuleerd door een door u ingesteld voorbereidingsteam. De besluitvorming daarover wordt voorbereid met behulp van een ontwerp Memorandum of Understanding. De gedachte daarachter is dat een MoU behulpzaam kan zijn om het commitment van de bestuurders van beide instellingen aan het proces van samenwerking scherp te krijgen en mogelijke ongerustheid daarover in de IS gemeenschap weg te nemen. 3. Conclusies en Vervolg De belangrijkste conclusies op een rij. 1. Huisvesting van opleidingen op ScP-Zuid vindt gefaseerd plaats. Er wordt rekening mee gehouden dat de eerste opleidingen onder gemeenschappelijke vlag per september 2018 op de locatie ScP-Zuid worden aangeboden. 2

September 2007. Informatica

September 2007. Informatica September 2007 Informatica Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230 3100 Fax: 030 230 3129 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en Faculteit Exacte Wetenschappen. Versie 1.0

Jaarplan 2015. Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en Faculteit Exacte Wetenschappen. Versie 1.0 Jaarplan 2015 Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en Faculteit Exacte Wetenschappen Versie 1.0 Status: 26-09- 2014: 28-09- 2014: 02-10- 2014: 07-10- 2014: 09-01- 2015: Versie 0.9. Door faculteitsbestuur

Nadere informatie

Rapportage van de verkenningscommissie Wiskundeonderwijs Amsterdam

Rapportage van de verkenningscommissie Wiskundeonderwijs Amsterdam Rapportage van de verkenningscommissie Wiskundeonderwijs Amsterdam Definitieve versie rapport 1 oktober 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Opleidingsaanbod... 6 Bachelorcurriculum op hoofdlijnen...

Nadere informatie

Tussenrapportage Kernteam Chemistry & Molecular Life Sciences for Human Health (CMLS4HH)

Tussenrapportage Kernteam Chemistry & Molecular Life Sciences for Human Health (CMLS4HH) Tussenrapportage Kernteam Chemistry & Molecular Life Sciences for Human Health (CMLS4HH) 16 juni 2014 Op weg naar een biomedisch UvA/VU departement in O 2 1 Inhoud Executive summary 3 1. Samenstelling

Nadere informatie

Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University. maart 2015. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University. maart 2015. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University maart 2015 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze commissie 5 3 Beschrijving van de

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam 30 januari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van

Nadere informatie

ADEF Activiteitenplan 2013-2014

ADEF Activiteitenplan 2013-2014 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 1 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 2 Voorwoord 3 De negen thema s van het activiteitenplan 2013-2014 van ADEF 5 Thema 1 Passend onderwijs 7 Thema 2 Studierendement 10 Thema

Nadere informatie

ruimte voor ongebonden onderzoek

ruimte voor ongebonden onderzoek ruimte voor ongebonden onderzoek signalen uit de nederlandse wetenschap advies ruimte voor ongebonden onderzoek voetregel 1 2015 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Sommige rechten

Nadere informatie

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO. Reactie TU Delft op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Mei 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 1 Beknopte samenvatting reacties

Nadere informatie

Joint-degree wo-master Entrepreneurship. Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam. 26 november 2013. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Joint-degree wo-master Entrepreneurship. Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam. 26 november 2013. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Joint-degree wo-master Entrepreneurship Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam 26 november 2013 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 6 3 Beschrijving

Nadere informatie

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1

ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 ONDERWIJS OP KOERS ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT ONDERWIJSAGENDA VRIJE UNIVERSITEIT 1 INHOUD INLEIDING 3 Doelstellingen en resultaten 3 Terugblik 2013 en vooruitblik 2014 4 HOOFDSTUK 1: DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Technische Universiteit Eindhoven

Technische Universiteit Eindhoven Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven Instellingstoets kwaliteitszorg 12 februari 2014 Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven Instellingstoets kwaliteitszorg 12 februari 2014 NVAO Adviesrapport

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2

1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1. 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 INHOUD pagina 1. Filosofie en Leerdoelen USE-component Bachelor Opleidingen TU/e 1 2. Richtlijn TU/e Bachelor College 2 3. Opdracht Werkgroep en Totstandkoming Notitie 2 4. Omgevingsanalyse 3 5. Afbakening

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam 28 juli 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Inhoudsopgave Onderhavig protocol 1 is bedoeld als interne handleiding voor de planning, inrichting en organisatie van de driejaarlijkse zelfevaluaties

Nadere informatie

Investeren in Dynamiek

Investeren in Dynamiek Investeren in Dynamiek Eindrapport Commissie Dynamisering Deel 2 uitgave: maart 2006 Investeren in Dynamiek Eindrapport Commissie Dynamisering Deel 2 Inhoudsopgave 6 7 7 7 9 10 11 De follow-up van onderzoeksvisitaties;

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Jaarplan 2014. SSC Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken

Jaarplan 2014. SSC Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken Jaarplan 2014 SSC Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken 1 1. Inleiding 3 1.1 Interne en externe ontwikkelingen 3 1.2 BV2013 4 1.3 Samenwerken 4 2 Studenten 5 2.1 I m prepared 5 2.1.1 Toelating 5 2.1.2

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Additionele beoordeling Bachelor Business Administration/Bedrijfskund e, Erasmus Universiteit Rotterdam

Additionele beoordeling Bachelor Business Administration/Bedrijfskund e, Erasmus Universiteit Rotterdam Additionele beoordeling Bachelor Business Administration/Bedrijfskund e, Erasmus Universiteit Rotterdam Dit rapport sluit aan op het rapport van de VSNU-visitatiecommissie Bedrijfswetenschappen van november

Nadere informatie

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland.

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland. Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland 7 november 2013 NVAO bevindingen bewaking eindniveau Panelrapport 1 Samenvatting bevindingen

Nadere informatie

Handreiking voor Examencommissies

Handreiking voor Examencommissies Bestuursstaf Academische Zaken/Juridische Zaken Handreiking voor Examencommissies Universiteit van Amsterdam Date 10 april 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Examencommissies: onafhankelijk en deskundig...

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd/deeltijd Faculteit voor Natuur & Techniek. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd/deeltijd Faculteit voor Natuur & Techniek. Hogeschool Utrecht Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd/deeltijd Faculteit voor Natuur & Techniek Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F

Nadere informatie