Blad 1: Persoonlijke gegevens portfoliobezitter. Naam en voorletters: de Waal, M.C.L. Geboortedatum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blad 1: Persoonlijke gegevens portfoliobezitter. Naam en voorletters: de Waal, M.C.L. Geboortedatum: 06-06-1949"

Transcriptie

1 Blad 1: Persoonlijke gegevens portfoliobezitter Naam en voorletters: de Waal, M.C.L. Geboortedatum: Geboorteplaats: Steenbergen en Kruisland Land van geboorte: Nederland Portfolio van: M.C.L. de Waal 1

2 Blad 2: Overzicht werkervaring: betaald werk/vrijwilligerswerk/thuiswerk/hobby s Beroepen/ functies/ Bedrijf/organisatie/ Taken/competenties Uren per week Periode activiteiten werkplek Onderwijzeres Theresiaschool Alle voorkomende onderwijstaken voor klas 5 Voltijd Aug 1969-jan1970 B.4.1, B.4.7, C.7 Onderwijzeres J. F. Kennedyschool. Alle voorkomende onderwijstaken voor klas 2 en 3 Voltijd Jan 1970-aug 1974 B.4.1, B.4.7, C.7.1 Administratief Ministerie van Financiën, Typwerkzaamheden. Voltijd Juni en juli 1977 medewerkster Directie Domeinen Bibliotheektechnisch medewerkster Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam Alle voorkomende bibliotheektechnische taken t.b.v. diverse filialen en leidinggevende taken. Minstens 8 u per Aug 1980-juni 1982 week Promotiemedewerkster Efficiencybeurs Onderwijskundig medewerker Onderwijskundig adviseur Onderwijskundig medewerker Onderwijskundige Ericsson Information Systems Teachip Mars-Automatisering Nederlandse Schoolradio (AVRO en VARA) Technische Universiteit Delft, sectie Didactiek en Onderwijs-ontwikkeling Demonstreren van hard- en software aan potentiële klanten. Onderzoek (mondeling en schriftelijk) onder leerkrachten. Organisatie bij de inrichting bezoekerscentrum. (stage) A.2, B.4.1, C.7.1 Adviseren bij de opzet voor een cursus voor docenten. Geven van presentaties over COO aan docenten en medewerkers van schoolbegeleidingsdiensten. Ontwikkelen en evalueren onderwijsleerpakketten voor het basisonderwijs, inclusief docentenhandleiding. Organiseren van de landelijke implementatie. (afstudeerproject) B.4.1, B.6, C.7.1 Ontwikkelen en evalueren van onderwijssoftware. Begeleiden en adviseren docenten en projectteams bij onderwijsvernieuwing- en ICT projecten. Voltijd (1 week) Okt u per week Sep 1982 Aug u per week Juli-sept 1984 Freelance Okt 1983-aug 1985 Voltijd Okt 1985-aug 1989 Portfolio van: M.C.L. de Waal 2

3 Onderwijscoördinator Hogeschool van Amsterdam, afdeling deeltijd-heao Meewerken aan docententrainingen. Begeleiden afstudeerders Informatica. B.4.1, B.6, C.7.1 Coördineren van de propedeuse. Leidinggeven aan docenten. Begeleiden en adviseren van studenten. Afnemen toelatingsonderzoeken bij aspirant-studenten. Geven van colleges en trainingen. Organiseren en geven van voorlichtingen. Cluster A, B, C Activiteitenbegeleider Zorgcentrum Het Schouw Begeleiden van ouderen met problemen tijdens de dagopvang. (vrijwilligerswerk) Onderwijskundig BTO Zaanstad, Bureau Ontwikkelen van het onderwijskundig ontwerp en een medewerker E-Learning Technologiesubsidies & prototype voor een E-Learning omgeving. Begeleider/beheerder Internetcafé Website-ontwikkelaar Organisatieadvies Centraal Opvangorgaan Asielzoekers Thuiswerk; zelfstudie/hobby Ondersteuning van de bewoners van een Asielzoekerscentrum bij het gebruik van het Internet. (vrijwilligerswerk) Constructie van eigen website: een combinatie van informatie, cv en digitaal portfolio A.3 Voltijd Aug 1989-maart dag per week Jan-mei u per week Sep 2001-feb dagdelen per week Momenteel enkele dagen per wek Sep 2002-heden Sinds 2001 Portfolio van: M.C.L. de Waal 3

4 Blad 3 Overzicht gevolgde scholing, cursussen en training Onderwijsinstelling Richting /opleiding of onderwerp/inhoud Uren Periode Diploma / bewijs Lagere school Voltijd Sep Ja Aug 1961 Voorbereidende Kweekschool Versnelde MULO (3j) met wiskunde Voltijd Sep Ja aug 1964 Kweekschool St.Antonius Onderwijzeres met hoofdakte, aantekening a t/m j, k en r, Voltijd Sep Ja godsdienst diploma s en verkeersdiploma juni1969 Ned. Ver. Tot bevordering van het Praktijk-Diploma Machineschrijven 2 u per Sep Ja Administratief-Economisch Onderwijs St. Genesius week juni 1966 Pedagogische Academies West- Totaliteitsonderwijs 2u per 1970 Ja Brabant week Instituut Ontwikkeling Wiskunde Wiskunde op de basisschool (WISKOBAS) 40 u Feb1971- Ja Onderwijs totaal Maart 1973 Pedagogische Academie Frans L.O.-akte tekenen 15 u 1973 Nee Bibliotheek- en Assistent bibliothecaris Voltijd Ja Documentatieacademie Bibliotheek- en Documentalist Voltijd Ja Documentatieacademie Universiteit van Amsterdam, Subfaculteit Opvoedkunde. Doctoraal opleiding Pedagogische Wetenschappen Hoofdrichting: Onderwijskunde, Specialisatie: media (computer, schoolradio) en afstandsonderwijs Bijvakken: Sociaal Wetenschappelijke Informatica Bibliotheek en Documentaire Informatiewetenschap 1e graads lesbevoegdheid pedagogiek, agogiek, opvoedkunde en algemene didactiek Teachip Onderwijskundig Gebruik van Microcomputers 3 u per week Voltijd Ja Sep maart 1983 Ja Portfolio van: M.C.L. de Waal 4

5 TU Delft,sectie Didactiek en Onderwijsmanagement 1 dag 1987 Ja Onderwijsontwikkeling totaal Euroforum Management voor beginnend managers 3 dagen Nov Nee totaal Seminar Centre Training functioneringsbeoordeling 1 dag Maart 1991 Nee Hogeschool van Amsterdam, Vrouw en Management in het HBO 24 okt1994- Nee Expertisecentrum Vrouw en dagdelen april1995. Management IBM Industry Solutions Lab IBM Learning Technologies European Workshop (Global Campus 3 dagen Okt 1997 Nee The Open University UK, The Institute of Educational Technology en Lotus Learning Space) Applications of Information Technology in Open and Distance Education, postgraduate online MA course (60 credit points) 15u per week Feb dec 2000 ja Portfolio van: M.C.L. de Waal 5

6 Blad 4: Werk- en leerervaring vergeleken met competentie-criterialijst (december 2002) Competenties Cluster A: Omgang met de kandidaten Vermogen tot (het): 1. Informeren van de kandidaat (facultatief) 1. Kan uitleggen wat het assessment inhoudt 2. Kan de verschillende stappen / fasen in de procedure uitleggen 3. Kan de procedure helder beschrijven 4. Kan kandidaat uitleggen wat deze procedure voor hem / haar betekent 5. Kan per onderdeel van de procedure het doel omschrijven 6. Kan kandidaat informeren over het gebruik van 2. Communiceren met de kandidaat. 1. Kan communicatieve vaardigheden toepassen in gesprek met de kandidaat 2. Kan vertrouwensbasis opbouwen, zonder de onafhankelijke beoordeling te schenden 3. Kan luisteren naar en adequaat reageren op de kandidaat 3. Begeleiden van de kandidaat.(facultatief) 1. Kan kandidaat bij elke stap doel, werkwijze uitleggen 2. Kan kandidaat ondersteunen bij het zoeken naar bewijsmaterialen voor verworven competenties gerelateerd aan de gewenste competenties 3. Kan kandidaat ondersteunen bij het invullen van Werkervaring en scholing Bij de deeltijd-heao was ik verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van het zogenaamde 21+ onderzoek. Ik moest nagaan in hoeverre potentiële studenten zonder de wettelijke vereiste vooropleiding, toch tot de opleiding konden worden toegelaten. Ik heb hiertoe de bestaande, nogal informele, procedures geformaliseerd en zelf uitgevoerd en later en door anderen laten uitvoeren. De procedure bestond uit een gesprek m.b.v. formulieren en criteria, het (laten) onderzoeken van diploma s, certificaten of ander bewijsstukken en een toets Nederlands. De procedure was gericht op het toelaten/ afwijzen van de student. De verworven kwalificaties waren toelatingscriteria en waren meestal geen bewijsstukken voor vrijstellingen binnen het curriculum A.2 Ik beschik over goede communicatieve vaardigheden en ben in staat een goede relatie op te bouwen. Het belang van de kandidaat staat voorop, dat wil zeggen: een ongeschikte kandidaat heeft er geen belang bij een positief advies te ontvangen. Ik heb wel eens een conflict met de directie gehad, omdat deze veel studenten wilde toelaten (dus ook niet toelaatbare). A.2.3. bij het begeleiden van de (volwassen) studenten bij hun studie moest ik goed kunnen luisteren en adequaat reageren op hun vragen en problemen. Dat ging me goed af. A3.3. Momenteel ben ik bezig met onderzoek naar de mogelijkheden van het maken van digitale CV s en portfolio s. In dit verband heb ik mijn eigen website gemaakt, die gekoppeld is aan verschillende producten (demo s en artikelen). Ik heb enige kennis van het EFA-portfolio systeem en heb een account bij de Fontys Hogeschool (Via B&L) om daar mijn portfolio als een soort voorbeeld voor studenten en docenten te mogen inrichten. Mijn CV (websiteversie) is er al opgezet Portfolio van: M.C.L. de Waal 6

7 schriftelijke / digitale instrumenten (zoals het portfolio) 4. Kan tijdens de begeleiding verschillende sociale en communicatieve vaardigheden toepassen Cluster B: Hanteren van de assessmentprocedure Vermogen tot (het): 4. hanteren van gedragscriteria of competentiestandaarden. 1. Heeft inzicht in het competentiedomein: de beoordelaar moet de eisen en beoordelingscriteria goed kennen. 2. Kan de kandidaat uitleggen welke gedragscriteria in welke onderdeel van de procedure bekeken worden 3. Kan de gedragscriteria in de instrumenten herkennen en aanwijzen 4. Kan de stappen uit de procedure goed aangeven in relatie tot de start- of kerncompetenties die beoordeeld moeten worden 5. hanteren van de instrumenten. 1. Kan de beoordelingscriteria en de beoordelingsformulieren hanteren 2. Vult de formulieren volledig en correct in 3. Geeft een helder en geordende eindrapportage aan de kandidaat 4. Kan uit verschillende bewijzen de verworven competenties toetsen aan de standaard-criteria. 6. organiseren (6.1,6.2,6.3 zijn facultatief) 1. Kan activiteiten binnen de assessment procedure plannen en op elkaar afstemmen 2. Kan de verschillende fasen adequaat organiseren in samenspraak met verschillende ondersteunende instellingen Deze ervaring is nuttig bij het helpen van kandidaten bij hun digitaal portfolio B.4.1. Het inzicht in de startcompetenties van leraren heb ik opgedaan door mijn eigen opleiding (kweekschool), studie (onderwijskunde), en door mijn eigen leservaring basisonderwijs, hbo. Ik heb geen kennis van de inhoud van de huidige competentielijsten. B.5. het hanteren van instrumenten: dit heb ik veelvuldig gedaan. Ik heb wel regelmatig bij speciale gevallen, e.e.a iets anders ingevuld dan in de formulieren was aangegeven. Soms vergde procedures ook enige afwijkingen op het bestaande. Alles was altijd gericht op het bovenhalen van de juiste informatie en het belang van de kandida at. B.6. Het organiseren van verschillende op elkaar afgestemde onderdelen heb ik geleerd bij het opzetten van het multimediale leerpakket dat ik heb geconstrueerd voor de schoolradio. Onderdelen van het leerlingenboekje, radio-uitzendingen en computeroefeningen moesten op elkaar worden afgestemd. Ook bij de TU-Delft heb ik een pakket ontworpen ben ik betrokken geweest bij de verschillende onderdelen, dat door verschillende collega s en afstudeerders moest Portfolio van: M.C.L. de Waal 7

8 3. Kan andere betrokken goed informeren en aansturen in het kader van het assessment 4. Kan samenwerken met een collega-assessor of een team van assessoren Cluster C: Hanteren van de assessmenttechnieken Vermogen tot: 7. meten. 1. Kan de competenties die voor erkenning nodig zijn herkennen op basis van inzicht en ervaring in de beroepspraktijk 2. Kan in gesprekken interviewtechnieken toepassen om informatie over verworven kwalificaties te verzamelen 3. Kan beoordelen welke informatie aanwezig is en welke aanvullende informatie nodig is om te kunnen bepalen of de verworden kwalificaties voldoende zijn voor erkenning 4. Kan instrumenten voor beoordelen van competenties benoemen, uitgaande van de criteria betrouwbaarheid en validiteit 5. Kan het instructiemateriaal en de checklisten voor het beoordelen van handelen op de juiste manier hanteren 6. Kan een assessment uitvoeren om competenties te meten 7. Kan een sfeer scheppen, waarbinnen de kandidaat zich op zijn/haar gemak voelt, waarbij de eisen die gesteld worden aan een onafhankelijke beoordeling niet geschaad worden 8. Kan bewijzen van verworven competenties controleren op betrouwbaarheid en validiteit 8. waarderen en beoordelen. 1. Kan op basis van inzicht in de beroepspraktijk erkende competenties selecteren die aansluiten bij het beroepsprofiel en het moesten worden ontwikkeld (Toetskit). Tijdens mijn functie als propedeusecoördinator heb ik veel moeten organiseren : verloop tentamens, roosterinzet, voorlichtingsbijeenkomsten, introductiedagen, toelatingsprocedure, studievaardigheidstrainingen, propedeusediploma-uitreikingen, curriculumvernieuwingen en diverse nieuwe beleidsmaatregelen. C.7.1zie B.4.1 De competenties van dit cluster beheers ik slechts in relatie tot de procedure van de HEAO. Deze waren niet toegespitst op competentiegericht onderwijs! Dit geldt eveneens voor C.8. Portfolio van: M.C.L. de Waal 8

9 niveau van de kandidaat. 2. Kan geselecteerde competenties vertalen naar criteria en standaarden, op basis waarvan verworden competenties kunnen worden beoordeeld 3. Kan zo objectief mogelijk beoordelen of verworven competenties van de kandidaat voldoen aan de gestelde eisen 4. Kan de beoordeling van verworden competenties en de uitkomsten van de EVC procedure schriftelijk vastleggen in voor betrokkenen begrijpelijke termen 5. Kan samen met een collega de gevolgde beoordelingsprocedure kritisch evalueren 6. Kan een eindgesprek met de kandidaat voeren, waarin de eindrapportage en het advies wordt toegelicht en besproken 9. adviseren. 1. Kan zowel schriftelijk als mondeling een advies aan de kandidaat geven, gebaseerd op de feitelijke waarneming/observatie en de vergelijking met de vastgestelde standaarden 2. Kan alternatieven bieden aan de kandidaat voor een eventueel vervolgactie op de assessment-resultaten (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) 3. Kan de kandidaat doorverwijzen naar mogelijke instanties die bijvervolgactiviteiten steun kunnen verlenen. D. Persoonlijke kenmerken Vermogen tot het : 10. inzichtelijk maken van voorkennis en culturele bagage (subjectiviteit) wat betreft het beoordelen van het gedrag van kandidaten op basis van de gestelde criteria. D.1. Ik denk dat ik redelijk kan inschatten wat ik wel of niet beheers. Ik weet niet of ik die kennis ook goed overdraag en altijd de goede accenten weet te leggen. D.2. Waarschijnlijk ben ik nogal positief, o.a. door mij hbo-management achtergrond. Ik weet dat mensen uit de praktijk vaak zeer gemotiveerd en betrokken kunnen zijn en dat er natuurtalenten tussen zitten. Portfolio van: M.C.L. de Waal 9

10 1. Heeft inzicht in de eigen oordeelsvorming t.a.v. de te beoordelen competenties 2. Heeft inzicht in eigen vooroordelen 3. Heeft kennis van eigen subjectiviteit 4. Is in staat via gesprek met collega s te komen tot intersubjectieve beoordeling Ik weet dat ook niet iedereen het nut van didactische kennis inziet, en ik weet dat ik wat dat betreft toch wel enkele vooroordelen over bepaalde beroepsgroepen en vooropleidingen heb. D.3. Ja natuurlijk probeer ik zo objectief mogelijk te zijn, maar dat lukt nooit voor 100% D4. In sommige gevallen ben ik, na overleg samen met een collega, ben ik tot een rechtvaardige beoordeling gekomen. Portfolio van: M.C.L. de Waal 10

11 Blad 5: Bewijzen van competenties Onderwerp / competentie 1. Assessmentcompetenties algemeen 2.A.3.3 Digitaal portfolio 3. B.4.1 en C.7.1 Kennis van het beroepenveld en competenties 4. B.5 Hanteren instrumenten 5. B.6. Organiseren Document Aanstellingsbewijs HvA Functiebeschrijving HvA Interne nota s over toelatingsbeleid De dossiers van studenten zijn vertrouwelijk en ik werk daar niet meer. Dus geen bewijsstukken van mijn werkwijze Website: en via Fontys.( Akte van bekwaamheid tot bevoegd onderwijzeres Akte van bekwaamheid tot volledig bevoegd onderwijzeres Doctoraal diploma Pedagogische wetenschappen, met 1e graads lesbevoegdheid pedagogiek, agogiek, opvoedkunde en algemene didactiek Akte van benoeming basisonderwijs Aanstellingsbewijs TU Delft- en HVA Vertrouwelijke stukken Materiaal en docentenhandleiding schoolradio Diverse publicaties TU-Delft en interne notities HvA Aanstellingsbewijs HvA Functiebeschrijving HvA Portfolio van: M.C.L. de Waal 11

12 Blad 6: Eigen oordeel over de verworven competenties Assessorcompetentie Vermogen tot (het): 1. informeren van de kandidaat. 2. communiceren met de kandidaat. 3. begeleiden van de kandidaat. 4. hanteren van gedragscriteria of competentiestandaarden. 5. hanteren van de instrumenten. 6. organiseren. 7. meten. 8. waarderen en beoordelen. 9. adviseren. Eigen oordeel over het aanwezig zijn van de competenties Ja / nee / gedeeltelijk Ja 10. inzichtelijk maken van voorkennis en culturele bagage (subjectiviteit) wat betreft het beoordelen van het gedrag van kandidaten op basis van de gestelde criteria. Ja Portfolio van: M.C.L. de Waal 12

13 Blad 7: Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Welke competenties wil ik in - volgorde van prioriteit verder gaan ontwikkelen 4. hanteren van gedragscriteria of competentiestandaarden. 7. meten 5. hanteren van de instrumenten 2. comuniceren met de kandidaat 8. waarderen en beoordelen 9. adviseren 1 informeren 3 begeleiden 6 organiseren Actieplan: Na de eerste cursusbijeenkomst maak ik een gedetailleerde planning Hoe, waar en wanneer ga ik wat ontwikkelen? Portfolio van: M.C.L. de Waal 13

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen Erkennen van Verworven Ervaringen & Uitdagingen WAAROM laten mensen zich EVC-en? Opleidingsdoel: vrijstelling voor het volgen van (onderdelen van) een opleiding/ verkorte opleidingsduur. Geen opleidingsdoel:

Nadere informatie

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER PORTFOLIO MEETPLANLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO OPERATIONEEL MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

ASSESSOREN AAN HET WERK

ASSESSOREN AAN HET WERK ASSESSOREN AAN HET WERK door YVON SCHULER en ERICA TER WEE Het zij-instromersassessment voor voortgezet en primair onderwijs is in en met allerlei betrokkenen uit de praktijk ontwikkeld. Ervaringen tijdens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO PLOEGCHEF Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next Schets van de cursus voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING voor docenten van de Hogeschool Saxion Next Informatiebrochure voor het cursusjaar 2007/2008 Brochure DVC

Nadere informatie

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Dutch Educational Network Masters of Physiotherapy Informatie over de Vrijstellingen-procedure bij masteropleidingen in de fysiotherapie

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Specialisatie Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 11 oktober 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het vastleggen van de studieresultaten van studenten van Bachelor Geneeskunde gebeurt met behulp van een digitaal portfolio. Ook bij

Nadere informatie

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Vragenlijst voor docenten/opleiders Intro Doel van deze vragenlijst is informatie te verzamelen over het gebruik

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

U kunt leraar worden?!

U kunt leraar worden?! Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Hoger Onderwijs Afdeling Voortgezet Onderwijs Bestuursbureau/HRM U kunt leraar worden?! Universiteit Leiden. Universiteit

Nadere informatie

De groepsgrootte: 8 minimaal en 15 maximaal aantal personen voor alle bovengenoemde opleidingen

De groepsgrootte: 8 minimaal en 15 maximaal aantal personen voor alle bovengenoemde opleidingen Wijnkoopsbaai 12 2904 BP Capelle a/d IJssel Telefoon: 010-2271834 Fax: 010-7853865 E-mail : info@ fellinco.nl Website: www.fellinco.nl Giro: 1463319 Rotterdam Sportsupport T.a.v. de heer M. Kaltenecker

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker

Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker september 2007 Vanuit het Albeda College een korte toelichting op de producten CCB en de deelnemers aan de opleiding Jeugdopbouwwerker In 2007 is door ons bij de projectleiding CCB een CD aangeleverd met

Nadere informatie

PORTFOLIO FUNCTIE MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

PORTFOLIO FUNCTIE MEDEWERKER BRANDPREVENTIE PORTFOLIO FUNCTIE MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Schriftelijk. Handleiding competentiegerichte assessments. Diddo van Zand ZAKELIJKE COMMUNICATIE Schriftelijk Handleiding competentiegerichte assessments Diddo van Zand Inleiding Schriftelijk communiceren is en blijft een belangrijke competentie voor alle hogere beroepsgroepen.

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure

Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Competentieprofiel Assessor Detailhandel in een EVC-procedure Algemene informatie Ontwikkeld door: Kenniscentrum Handel, afdeling Educatieve Diensten en Projecten Bron document(en) 1. Naar competente assessoren

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Leraar voorbereidend hoger onderwijs Management en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Management en Organisatie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Casus:HBOupgrade. traject. Congres 12 februari 2009 Levenlang leren op een HOger plan EVC in perspectief

Casus:HBOupgrade. traject. Congres 12 februari 2009 Levenlang leren op een HOger plan EVC in perspectief Casus:HBOupgrade traject Congres 12 februari 2009 Levenlang leren op een HOger plan EVC in perspectief Werk- en leerervaringen aanvullen en verzilveren Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Uitgangspunten

Nadere informatie

Roeien met de riemen die je hebt Beoordeling interculturele competenties

Roeien met de riemen die je hebt Beoordeling interculturele competenties Roeien met de riemen die je hebt Beoordeling interculturele competenties Ir. Saskia Kreutzer Drs. Jannemieke Geessink Arnhem Business School NUFFIC Workshop Best Practises Roeien met de riemen die je hebt

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden binnen een opleiding en zorg dragen voor de personele aansturing,

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la

Regeling. beoordelingsgesprekken. leraar-la Regeling beoordelingsgesprekken leraar-la S.K.O. Het Groene Lint Inleiding. Het opstellen van een beoordeling van het functioneren van een medewerker is geen nieuw fenomeen binnen de organisatie. Het is

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

TACTISCH MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO TACTISCH MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011

Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Leraar voorbereidend hoger onderwijs Biologie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - M Leraar VHO Biologie

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 18 oktober 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für

Nadere informatie

EVK-EVC procedure CVO Cervo GO

EVK-EVC procedure CVO Cervo GO EVK-EVC procedure CVO Cervo GO Inleiding In ons CVO is elke opleiding of elk deel van een opleiding samengesteld uit modules, dit zijn verschillende onderdelen van een opleiding. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

EVC procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland

EVC procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland EVC procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Dutch Educational Network Masters of Physiotherapy Informatie over de EVC-procedure bij masteropleidingen in de fysiotherapie Inleiding en doel procedure

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

PERIODE E, studiejaar 2013-2014. Week Datum Lesweek Propedeuse Jaar 2 en 3 Jaar 4 Docent. 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie

PERIODE E, studiejaar 2013-2014. Week Datum Lesweek Propedeuse Jaar 2 en 3 Jaar 4 Docent. 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie PERIODE E, studiejaar 2013-2014 33 11-aug Zomervakantie Zomervakantie 34 18-aug Organisatiedagen Herkansingen hoofdfase cursussen Herkansingen hoofdfase cursussen (Ma18) Einde zomervakantie (Di19) Aftrap

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs Begeleider buitenschoolse kinderopvang

Talentenmap. Ervaringsbewijs Begeleider buitenschoolse kinderopvang TALENTENMAP Ervaringsbewijs Begeleider buitenschoolse kinderopvang Talentenmap Naam: XY Ervaringsbewijs Begeleider buitenschoolse kinderopvang Datum opmaak: dd/mm/jjjj Handtekening kandidaat: Dit talentenmapsysteem

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

EVC-tool: instructie voor leidinggevende

EVC-tool: instructie voor leidinggevende EVC-tool: instructie voor leidinggevende Wat is EVC? Een van uw medewerkers heeft zich aangemeld voor een EVC-procedure bij NCOI Opleidingsgroep. EVC staat voor het Erkennen van eerder Verworven Competenties

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie