Blad 1: Persoonlijke gegevens portfoliobezitter. Naam en voorletters: de Waal, M.C.L. Geboortedatum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blad 1: Persoonlijke gegevens portfoliobezitter. Naam en voorletters: de Waal, M.C.L. Geboortedatum: 06-06-1949"

Transcriptie

1 Blad 1: Persoonlijke gegevens portfoliobezitter Naam en voorletters: de Waal, M.C.L. Geboortedatum: Geboorteplaats: Steenbergen en Kruisland Land van geboorte: Nederland Portfolio van: M.C.L. de Waal 1

2 Blad 2: Overzicht werkervaring: betaald werk/vrijwilligerswerk/thuiswerk/hobby s Beroepen/ functies/ Bedrijf/organisatie/ Taken/competenties Uren per week Periode activiteiten werkplek Onderwijzeres Theresiaschool Alle voorkomende onderwijstaken voor klas 5 Voltijd Aug 1969-jan1970 B.4.1, B.4.7, C.7 Onderwijzeres J. F. Kennedyschool. Alle voorkomende onderwijstaken voor klas 2 en 3 Voltijd Jan 1970-aug 1974 B.4.1, B.4.7, C.7.1 Administratief Ministerie van Financiën, Typwerkzaamheden. Voltijd Juni en juli 1977 medewerkster Directie Domeinen Bibliotheektechnisch medewerkster Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam Alle voorkomende bibliotheektechnische taken t.b.v. diverse filialen en leidinggevende taken. Minstens 8 u per Aug 1980-juni 1982 week Promotiemedewerkster Efficiencybeurs Onderwijskundig medewerker Onderwijskundig adviseur Onderwijskundig medewerker Onderwijskundige Ericsson Information Systems Teachip Mars-Automatisering Nederlandse Schoolradio (AVRO en VARA) Technische Universiteit Delft, sectie Didactiek en Onderwijs-ontwikkeling Demonstreren van hard- en software aan potentiële klanten. Onderzoek (mondeling en schriftelijk) onder leerkrachten. Organisatie bij de inrichting bezoekerscentrum. (stage) A.2, B.4.1, C.7.1 Adviseren bij de opzet voor een cursus voor docenten. Geven van presentaties over COO aan docenten en medewerkers van schoolbegeleidingsdiensten. Ontwikkelen en evalueren onderwijsleerpakketten voor het basisonderwijs, inclusief docentenhandleiding. Organiseren van de landelijke implementatie. (afstudeerproject) B.4.1, B.6, C.7.1 Ontwikkelen en evalueren van onderwijssoftware. Begeleiden en adviseren docenten en projectteams bij onderwijsvernieuwing- en ICT projecten. Voltijd (1 week) Okt u per week Sep 1982 Aug u per week Juli-sept 1984 Freelance Okt 1983-aug 1985 Voltijd Okt 1985-aug 1989 Portfolio van: M.C.L. de Waal 2

3 Onderwijscoördinator Hogeschool van Amsterdam, afdeling deeltijd-heao Meewerken aan docententrainingen. Begeleiden afstudeerders Informatica. B.4.1, B.6, C.7.1 Coördineren van de propedeuse. Leidinggeven aan docenten. Begeleiden en adviseren van studenten. Afnemen toelatingsonderzoeken bij aspirant-studenten. Geven van colleges en trainingen. Organiseren en geven van voorlichtingen. Cluster A, B, C Activiteitenbegeleider Zorgcentrum Het Schouw Begeleiden van ouderen met problemen tijdens de dagopvang. (vrijwilligerswerk) Onderwijskundig BTO Zaanstad, Bureau Ontwikkelen van het onderwijskundig ontwerp en een medewerker E-Learning Technologiesubsidies & prototype voor een E-Learning omgeving. Begeleider/beheerder Internetcafé Website-ontwikkelaar Organisatieadvies Centraal Opvangorgaan Asielzoekers Thuiswerk; zelfstudie/hobby Ondersteuning van de bewoners van een Asielzoekerscentrum bij het gebruik van het Internet. (vrijwilligerswerk) Constructie van eigen website: een combinatie van informatie, cv en digitaal portfolio A.3 Voltijd Aug 1989-maart dag per week Jan-mei u per week Sep 2001-feb dagdelen per week Momenteel enkele dagen per wek Sep 2002-heden Sinds 2001 Portfolio van: M.C.L. de Waal 3

4 Blad 3 Overzicht gevolgde scholing, cursussen en training Onderwijsinstelling Richting /opleiding of onderwerp/inhoud Uren Periode Diploma / bewijs Lagere school Voltijd Sep Ja Aug 1961 Voorbereidende Kweekschool Versnelde MULO (3j) met wiskunde Voltijd Sep Ja aug 1964 Kweekschool St.Antonius Onderwijzeres met hoofdakte, aantekening a t/m j, k en r, Voltijd Sep Ja godsdienst diploma s en verkeersdiploma juni1969 Ned. Ver. Tot bevordering van het Praktijk-Diploma Machineschrijven 2 u per Sep Ja Administratief-Economisch Onderwijs St. Genesius week juni 1966 Pedagogische Academies West- Totaliteitsonderwijs 2u per 1970 Ja Brabant week Instituut Ontwikkeling Wiskunde Wiskunde op de basisschool (WISKOBAS) 40 u Feb1971- Ja Onderwijs totaal Maart 1973 Pedagogische Academie Frans L.O.-akte tekenen 15 u 1973 Nee Bibliotheek- en Assistent bibliothecaris Voltijd Ja Documentatieacademie Bibliotheek- en Documentalist Voltijd Ja Documentatieacademie Universiteit van Amsterdam, Subfaculteit Opvoedkunde. Doctoraal opleiding Pedagogische Wetenschappen Hoofdrichting: Onderwijskunde, Specialisatie: media (computer, schoolradio) en afstandsonderwijs Bijvakken: Sociaal Wetenschappelijke Informatica Bibliotheek en Documentaire Informatiewetenschap 1e graads lesbevoegdheid pedagogiek, agogiek, opvoedkunde en algemene didactiek Teachip Onderwijskundig Gebruik van Microcomputers 3 u per week Voltijd Ja Sep maart 1983 Ja Portfolio van: M.C.L. de Waal 4

5 TU Delft,sectie Didactiek en Onderwijsmanagement 1 dag 1987 Ja Onderwijsontwikkeling totaal Euroforum Management voor beginnend managers 3 dagen Nov Nee totaal Seminar Centre Training functioneringsbeoordeling 1 dag Maart 1991 Nee Hogeschool van Amsterdam, Vrouw en Management in het HBO 24 okt1994- Nee Expertisecentrum Vrouw en dagdelen april1995. Management IBM Industry Solutions Lab IBM Learning Technologies European Workshop (Global Campus 3 dagen Okt 1997 Nee The Open University UK, The Institute of Educational Technology en Lotus Learning Space) Applications of Information Technology in Open and Distance Education, postgraduate online MA course (60 credit points) 15u per week Feb dec 2000 ja Portfolio van: M.C.L. de Waal 5

6 Blad 4: Werk- en leerervaring vergeleken met competentie-criterialijst (december 2002) Competenties Cluster A: Omgang met de kandidaten Vermogen tot (het): 1. Informeren van de kandidaat (facultatief) 1. Kan uitleggen wat het assessment inhoudt 2. Kan de verschillende stappen / fasen in de procedure uitleggen 3. Kan de procedure helder beschrijven 4. Kan kandidaat uitleggen wat deze procedure voor hem / haar betekent 5. Kan per onderdeel van de procedure het doel omschrijven 6. Kan kandidaat informeren over het gebruik van 2. Communiceren met de kandidaat. 1. Kan communicatieve vaardigheden toepassen in gesprek met de kandidaat 2. Kan vertrouwensbasis opbouwen, zonder de onafhankelijke beoordeling te schenden 3. Kan luisteren naar en adequaat reageren op de kandidaat 3. Begeleiden van de kandidaat.(facultatief) 1. Kan kandidaat bij elke stap doel, werkwijze uitleggen 2. Kan kandidaat ondersteunen bij het zoeken naar bewijsmaterialen voor verworven competenties gerelateerd aan de gewenste competenties 3. Kan kandidaat ondersteunen bij het invullen van Werkervaring en scholing Bij de deeltijd-heao was ik verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van het zogenaamde 21+ onderzoek. Ik moest nagaan in hoeverre potentiële studenten zonder de wettelijke vereiste vooropleiding, toch tot de opleiding konden worden toegelaten. Ik heb hiertoe de bestaande, nogal informele, procedures geformaliseerd en zelf uitgevoerd en later en door anderen laten uitvoeren. De procedure bestond uit een gesprek m.b.v. formulieren en criteria, het (laten) onderzoeken van diploma s, certificaten of ander bewijsstukken en een toets Nederlands. De procedure was gericht op het toelaten/ afwijzen van de student. De verworven kwalificaties waren toelatingscriteria en waren meestal geen bewijsstukken voor vrijstellingen binnen het curriculum A.2 Ik beschik over goede communicatieve vaardigheden en ben in staat een goede relatie op te bouwen. Het belang van de kandidaat staat voorop, dat wil zeggen: een ongeschikte kandidaat heeft er geen belang bij een positief advies te ontvangen. Ik heb wel eens een conflict met de directie gehad, omdat deze veel studenten wilde toelaten (dus ook niet toelaatbare). A.2.3. bij het begeleiden van de (volwassen) studenten bij hun studie moest ik goed kunnen luisteren en adequaat reageren op hun vragen en problemen. Dat ging me goed af. A3.3. Momenteel ben ik bezig met onderzoek naar de mogelijkheden van het maken van digitale CV s en portfolio s. In dit verband heb ik mijn eigen website gemaakt, die gekoppeld is aan verschillende producten (demo s en artikelen). Ik heb enige kennis van het EFA-portfolio systeem en heb een account bij de Fontys Hogeschool (Via B&L) om daar mijn portfolio als een soort voorbeeld voor studenten en docenten te mogen inrichten. Mijn CV (websiteversie) is er al opgezet Portfolio van: M.C.L. de Waal 6

7 schriftelijke / digitale instrumenten (zoals het portfolio) 4. Kan tijdens de begeleiding verschillende sociale en communicatieve vaardigheden toepassen Cluster B: Hanteren van de assessmentprocedure Vermogen tot (het): 4. hanteren van gedragscriteria of competentiestandaarden. 1. Heeft inzicht in het competentiedomein: de beoordelaar moet de eisen en beoordelingscriteria goed kennen. 2. Kan de kandidaat uitleggen welke gedragscriteria in welke onderdeel van de procedure bekeken worden 3. Kan de gedragscriteria in de instrumenten herkennen en aanwijzen 4. Kan de stappen uit de procedure goed aangeven in relatie tot de start- of kerncompetenties die beoordeeld moeten worden 5. hanteren van de instrumenten. 1. Kan de beoordelingscriteria en de beoordelingsformulieren hanteren 2. Vult de formulieren volledig en correct in 3. Geeft een helder en geordende eindrapportage aan de kandidaat 4. Kan uit verschillende bewijzen de verworven competenties toetsen aan de standaard-criteria. 6. organiseren (6.1,6.2,6.3 zijn facultatief) 1. Kan activiteiten binnen de assessment procedure plannen en op elkaar afstemmen 2. Kan de verschillende fasen adequaat organiseren in samenspraak met verschillende ondersteunende instellingen Deze ervaring is nuttig bij het helpen van kandidaten bij hun digitaal portfolio B.4.1. Het inzicht in de startcompetenties van leraren heb ik opgedaan door mijn eigen opleiding (kweekschool), studie (onderwijskunde), en door mijn eigen leservaring basisonderwijs, hbo. Ik heb geen kennis van de inhoud van de huidige competentielijsten. B.5. het hanteren van instrumenten: dit heb ik veelvuldig gedaan. Ik heb wel regelmatig bij speciale gevallen, e.e.a iets anders ingevuld dan in de formulieren was aangegeven. Soms vergde procedures ook enige afwijkingen op het bestaande. Alles was altijd gericht op het bovenhalen van de juiste informatie en het belang van de kandida at. B.6. Het organiseren van verschillende op elkaar afgestemde onderdelen heb ik geleerd bij het opzetten van het multimediale leerpakket dat ik heb geconstrueerd voor de schoolradio. Onderdelen van het leerlingenboekje, radio-uitzendingen en computeroefeningen moesten op elkaar worden afgestemd. Ook bij de TU-Delft heb ik een pakket ontworpen ben ik betrokken geweest bij de verschillende onderdelen, dat door verschillende collega s en afstudeerders moest Portfolio van: M.C.L. de Waal 7

8 3. Kan andere betrokken goed informeren en aansturen in het kader van het assessment 4. Kan samenwerken met een collega-assessor of een team van assessoren Cluster C: Hanteren van de assessmenttechnieken Vermogen tot: 7. meten. 1. Kan de competenties die voor erkenning nodig zijn herkennen op basis van inzicht en ervaring in de beroepspraktijk 2. Kan in gesprekken interviewtechnieken toepassen om informatie over verworven kwalificaties te verzamelen 3. Kan beoordelen welke informatie aanwezig is en welke aanvullende informatie nodig is om te kunnen bepalen of de verworden kwalificaties voldoende zijn voor erkenning 4. Kan instrumenten voor beoordelen van competenties benoemen, uitgaande van de criteria betrouwbaarheid en validiteit 5. Kan het instructiemateriaal en de checklisten voor het beoordelen van handelen op de juiste manier hanteren 6. Kan een assessment uitvoeren om competenties te meten 7. Kan een sfeer scheppen, waarbinnen de kandidaat zich op zijn/haar gemak voelt, waarbij de eisen die gesteld worden aan een onafhankelijke beoordeling niet geschaad worden 8. Kan bewijzen van verworven competenties controleren op betrouwbaarheid en validiteit 8. waarderen en beoordelen. 1. Kan op basis van inzicht in de beroepspraktijk erkende competenties selecteren die aansluiten bij het beroepsprofiel en het moesten worden ontwikkeld (Toetskit). Tijdens mijn functie als propedeusecoördinator heb ik veel moeten organiseren : verloop tentamens, roosterinzet, voorlichtingsbijeenkomsten, introductiedagen, toelatingsprocedure, studievaardigheidstrainingen, propedeusediploma-uitreikingen, curriculumvernieuwingen en diverse nieuwe beleidsmaatregelen. C.7.1zie B.4.1 De competenties van dit cluster beheers ik slechts in relatie tot de procedure van de HEAO. Deze waren niet toegespitst op competentiegericht onderwijs! Dit geldt eveneens voor C.8. Portfolio van: M.C.L. de Waal 8

9 niveau van de kandidaat. 2. Kan geselecteerde competenties vertalen naar criteria en standaarden, op basis waarvan verworden competenties kunnen worden beoordeeld 3. Kan zo objectief mogelijk beoordelen of verworven competenties van de kandidaat voldoen aan de gestelde eisen 4. Kan de beoordeling van verworden competenties en de uitkomsten van de EVC procedure schriftelijk vastleggen in voor betrokkenen begrijpelijke termen 5. Kan samen met een collega de gevolgde beoordelingsprocedure kritisch evalueren 6. Kan een eindgesprek met de kandidaat voeren, waarin de eindrapportage en het advies wordt toegelicht en besproken 9. adviseren. 1. Kan zowel schriftelijk als mondeling een advies aan de kandidaat geven, gebaseerd op de feitelijke waarneming/observatie en de vergelijking met de vastgestelde standaarden 2. Kan alternatieven bieden aan de kandidaat voor een eventueel vervolgactie op de assessment-resultaten (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) 3. Kan de kandidaat doorverwijzen naar mogelijke instanties die bijvervolgactiviteiten steun kunnen verlenen. D. Persoonlijke kenmerken Vermogen tot het : 10. inzichtelijk maken van voorkennis en culturele bagage (subjectiviteit) wat betreft het beoordelen van het gedrag van kandidaten op basis van de gestelde criteria. D.1. Ik denk dat ik redelijk kan inschatten wat ik wel of niet beheers. Ik weet niet of ik die kennis ook goed overdraag en altijd de goede accenten weet te leggen. D.2. Waarschijnlijk ben ik nogal positief, o.a. door mij hbo-management achtergrond. Ik weet dat mensen uit de praktijk vaak zeer gemotiveerd en betrokken kunnen zijn en dat er natuurtalenten tussen zitten. Portfolio van: M.C.L. de Waal 9

10 1. Heeft inzicht in de eigen oordeelsvorming t.a.v. de te beoordelen competenties 2. Heeft inzicht in eigen vooroordelen 3. Heeft kennis van eigen subjectiviteit 4. Is in staat via gesprek met collega s te komen tot intersubjectieve beoordeling Ik weet dat ook niet iedereen het nut van didactische kennis inziet, en ik weet dat ik wat dat betreft toch wel enkele vooroordelen over bepaalde beroepsgroepen en vooropleidingen heb. D.3. Ja natuurlijk probeer ik zo objectief mogelijk te zijn, maar dat lukt nooit voor 100% D4. In sommige gevallen ben ik, na overleg samen met een collega, ben ik tot een rechtvaardige beoordeling gekomen. Portfolio van: M.C.L. de Waal 10

11 Blad 5: Bewijzen van competenties Onderwerp / competentie 1. Assessmentcompetenties algemeen 2.A.3.3 Digitaal portfolio 3. B.4.1 en C.7.1 Kennis van het beroepenveld en competenties 4. B.5 Hanteren instrumenten 5. B.6. Organiseren Document Aanstellingsbewijs HvA Functiebeschrijving HvA Interne nota s over toelatingsbeleid De dossiers van studenten zijn vertrouwelijk en ik werk daar niet meer. Dus geen bewijsstukken van mijn werkwijze Website: en via Fontys.( Akte van bekwaamheid tot bevoegd onderwijzeres Akte van bekwaamheid tot volledig bevoegd onderwijzeres Doctoraal diploma Pedagogische wetenschappen, met 1e graads lesbevoegdheid pedagogiek, agogiek, opvoedkunde en algemene didactiek Akte van benoeming basisonderwijs Aanstellingsbewijs TU Delft- en HVA Vertrouwelijke stukken Materiaal en docentenhandleiding schoolradio Diverse publicaties TU-Delft en interne notities HvA Aanstellingsbewijs HvA Functiebeschrijving HvA Portfolio van: M.C.L. de Waal 11

12 Blad 6: Eigen oordeel over de verworven competenties Assessorcompetentie Vermogen tot (het): 1. informeren van de kandidaat. 2. communiceren met de kandidaat. 3. begeleiden van de kandidaat. 4. hanteren van gedragscriteria of competentiestandaarden. 5. hanteren van de instrumenten. 6. organiseren. 7. meten. 8. waarderen en beoordelen. 9. adviseren. Eigen oordeel over het aanwezig zijn van de competenties Ja / nee / gedeeltelijk Ja 10. inzichtelijk maken van voorkennis en culturele bagage (subjectiviteit) wat betreft het beoordelen van het gedrag van kandidaten op basis van de gestelde criteria. Ja Portfolio van: M.C.L. de Waal 12

13 Blad 7: Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Welke competenties wil ik in - volgorde van prioriteit verder gaan ontwikkelen 4. hanteren van gedragscriteria of competentiestandaarden. 7. meten 5. hanteren van de instrumenten 2. comuniceren met de kandidaat 8. waarderen en beoordelen 9. adviseren 1 informeren 3 begeleiden 6 organiseren Actieplan: Na de eerste cursusbijeenkomst maak ik een gedetailleerde planning Hoe, waar en wanneer ga ik wat ontwikkelen? Portfolio van: M.C.L. de Waal 13

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 1. Procedures Inhoudsopgave Handleiding EVC Traject 4 Erkennen Verworven Competenties 4 Inleiding 5 1. Onderdelen van EVC- traject 6 Het doel van EVC 6 De uitkomst van het EVC-traject 6 De stappen in het

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

4. Communicatie & Werving

4. Communicatie & Werving 4. Communicatie & Werving Producten voorlichting en werving 1. Inventarisatie voorlichting en werving. 2. Evaluatie en analyse van de inventarisatie. 3. Communicatie en wervingsactiviteiten EVC3. Opzet

Nadere informatie

Toolbox Validering leerresultaten 2013. Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW

Toolbox Validering leerresultaten 2013. Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW Toolbox Validering leerresultaten 2013 Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW Toolbox Validering > Deze toolbox: > Maakt inzichtelijk welke instrumenten voor validering van leerresultaten het beste passen

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014 Informatiebrochure Opleidercursus 25 De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: Deze cursus wordt verzorgt door Groei Direct Opleidingen en leidt op tot CWO Opleider

Nadere informatie

Didactiek voor HBO-docenten

Didactiek voor HBO-docenten Didactiek voor HBO-docenten Programmagids 2013/2014 Didactiek voor HBO-docenten 2013/2014 Inhoud pagina Didactiek voor HBO-docenten 2 Inleiding 2 Doelgroep 2 Inhoud en doelen 2 Opleiders 7 Inlichtingen

Nadere informatie

1. Wat is EVC? Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg

1. Wat is EVC? Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg 1. Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. EVC is een methode om de kennis en ervaring die iemand heeft opgedaan in werk, scholing of daarbuiten, in kaart te brengen en te waarderen

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Logopedie, hbo bachelor; Crohonr: 34578 Variant: voltijd Visitatiedatum: 5 april 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2007 2/59 NQA - visitatie Fontys

Nadere informatie

ONTWIKKELING PORTFOLIO BRANDWEER LEEUWARDEN

ONTWIKKELING PORTFOLIO BRANDWEER LEEUWARDEN Project Implementatie Tweede Loopbaanbeleid Brandweer Leeuwarden Bijlage 7 ONTWIKKELING PORTFOLIO BRANDWEER LEEUWARDEN Brandweer Leeuwarden November 2009 Opdrachtgever: Nettie Karelse, Directeur/Commandant

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Communicatiesystemen Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2012 2/65 NQA Hanzehogeschool Groningen: BOB Communicatiesystemen Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO

EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO EXAMENCOMMISSIES & ERVARINGSCERTIFICATEN OVER EVC IN HET MBO EN HET HBO april 2012 VOORWOORD Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Technische Bedrijfskunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2013 2/57 NQA HAN: BOB Technische Bedrijfskunde Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport DIJK12 Beleidsonderzoek BV Hobéon Management Consult BV April 2005 F. de Bruijn

Nadere informatie

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool NTI Februari 2012 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

VDAB docentencongres 16 april 2009

VDAB docentencongres 16 april 2009 2009 VDAB docentencongres 16 april 2009 Competentiegericht Examineren Samenvatting Voor u ligt het verslag van de tweede dag van het VDAB docentencongres. Het VDAB docentencongres werd gehouden op 15

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Wijzer over Zien en Kijken

Wijzer over Zien en Kijken Wijzer over Zien en Kijken Inventarisatie observatie instrumenten in het PO Uitgevoerd in opdracht van de PO Raad Geactualiseerde versie, juli 2015 Ike Overdiep 1 Inhoud Aanleiding... 4 Leeswijzer rapport...

Nadere informatie