School Gids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School Gids 2015-2016"

Transcriptie

1 School Gids

2 Dirck Volkertszoon Coornhert Was vier eeuwen geleden Gemeentesecretaris van Haarlem. Zijn ideeën over rechtvaardigheid en verdraagzaamheid zijn nog steeds actueel: hij pleitte voor een gelijke behandeling van mensen bij gelijke omstandigheden. Zelf bracht hij die ideeën ook in praktijk: tijdens de 80-jarige oorlog kapittelde hij beurtelings de Spaanse Inquisitie en de Nederlandse Watergeuzen. In navolging van onze naamgever hechten wij veel waarde aan persoonlijke ontplooiing, respect voor elkaar en eigen verantwoordelijkheid. Vooraf Dames en heren, jongens en meisjes, Dit is de schoolgids van het Coornhert Lyceum. In de schoolgids zijn de doelstelling van de school, de inrichting van het schooljaar, de organisatie van het onderwijs en de leerlingbegeleiding opgenomen. Verder zijn er allerlei wetenswaardigheden in te vinden die voor leerlingen en hun ouders of verzorgers van belang zijn. De schoolgids verschijnt in een gedrukte versie en kan daarnaast worden geraadpleegd via onze website schoolgids. In het schooljaar vindt een aantal vernieuwingen plaats op het Coornhert Lyceum die in deze schoolgids worden belicht. Het gaat om de invoering van digitaal onderwijs door middel van het laptopproject in het eerste leerjaar, de implementatie van modules in de bovenbouw van vwo en van kunstvakken in de bovenbouw van de mavo. De naam vmbo-tl wordt met ingang van het schooljaar gewijzigd in mavo. Dit is een gevolg van de meer beroepsgerichte profilering van het vmbo-b/k enerzijds en de gewenste doorstroom van mavo naar de havo anderzijds. Met het oog op het rekenexamen, wordt het aantal reken(steun)lessen geïntensiveerd. Ook gaan we dit schooljaar een aanvang maken met het voeren van mentor-ouder-leerlinggesprekken en komen er beoordelingen van de inzet van de leerlingen op de rapporten. Hiermee verwachten we een positieve impuls te geven aan begeleiding van de leerlingen. Verder is er vanaf de zomervakantie gestart met de verbouwing en verruiming van de school om tegemoet te komen aan zowel de behoeften van leerlingen als van medewerkers. Kortom, het Coornhert Lyceum is volop in beweging met als doel nog beter onderwijs en nog betere faciliteiten! Graag wens ik eenieder, in het bijzonder de nieuwe Coornherters, een plezierig en succesvol schooljaar toe! Drs. C.L.C Neijts rector schoolgids 15/16 1

3 Inhoud Vooraf 2 Het Coornhert actueel 2.1 Personalia 2.2 De digitale schoolgids en website 2.3 Algemeen 2.4 Doelstelling 2.5 Onderwijsconcept 2.6 Bestuurlijke Organisatie 2.7 Inschrijving op het Coornhert Lyceum 2.8 Het Coornhert Lyceum gaat verbouwen 2.9 De Geslaagden 2.10 Mediawijsheid, Informatie- en communicatietechnologie ICT 3 Het nieuwe schooljaar 3.1 Ophalen lesrooster 3.2 De eerste lesdag en de schooltijden 3.3 Lessentabel 3.4 Lessentabel tweede fase 4 havo en 4 vwo 3.5 Lessentabel tweede fase 5 havo 3.6 Lessentabel tweede fase 5 en 6 vwo 3.7 Vakanties schooljaar Jaaragenda 4 Schoolorganisatie 4.1 Inrichting van het onderwijs 4.2 Opzet brugklassen 4.3 MAVO 4.4 De Tweede Fase 4.5 Toptalenten sport en cultuur 4.6 Financiën 4.7 Kwaliteitszorg 4.8 Opbrengsten 4.9 Personeelsbeleid 4.10 Leerlingen met een intensieve extra ondersteuningsbehoefte 4.11 Vaardigheden 4.12 Personeel, namen en functies 4.13 Inspectie 4.14 Klachtenregeling 5 Begeleiding 5.1 De mentor 5.2 De teamleiders 5.3 De zorgcoördinator 5.4 Trajectbegeleiding 5.5 De vertrouwenspersonen 5.6 Het ZAT 5.7 Het MDO 5.8 De schoolmaatschappelijk werker 5.9 Brijder Jeugdpreventie 5.10 Schoolpsycholoog 5.11 Pesten 5.12 EMOVO 5.13 De decanen 5.14 Lerarenspreekuur 5.15 Studiehuis 5.16 Vervanging 5.17 Hulp bij taal, begrijpend lezenhulp, rekenen (=cijferen) 5.18 Dyslexie 5.19 Faalangst / Kanjertraining / Rots- en Watertraining 5.20 Zieke leerlingen 5.21 Introductieweek Tweede Fase 5 vwo en 4 havo/ werkweek 3 mavo 5.22 Rapporten 5.23 Beschikbaarheid voor school, schoolverzuim en te laat komen 5.24 Schoolregels 5.25 Kledingcode 5.26 Schoolleider van de dag 6 Coornhert van A tot Z, wetenswaardigheden 6.1 Aula 6.2 Schoolboeken 6.3 Fietsenstalling en bromfietsenstalling 6.4 Huiswerkbegeleiding en werken onder leiding 6.5 Internationalisering, Horizon 6.6 Kantine 6.7 Kluisjes 6.8 Beeldende Kunst 6.9 Mediatheek en studiehuis 6.10 Multifunctionele Coornhert Pas 6.11 Muziek 6.12 Klassieke Talen, ook op het atheneum 6.13 Lichamelijke Opvoeding 6.14 Printen 6.15 Theater: veel toneel, maar ook dans, cabaret, musical 6.16 Veilige school 6.17 Werkweken 7 Communicatie en rapportage 7.1 Ouderparticipatie 7.2 De Ouderraad en Klassenouders 7.3 De Personeelsraad 7.4 De Medezeggenschapsraad 7.5 De Leerlingenvereniging (LVO) 7.6 Begroting, formatieplan en jaarrekening Bijlage 2

4 2 Het Coornhert actueel 2.1 Personalia Afscheid Welkom Het einde van een schooljaar betekent ook afscheid nemen. Niet alleen van de geslaagde leerlingen, maar ook van de vertrekkende collega s. De heren drs. R. Koe (geschiedenis) en A. Weerman (wiskunde) gaan met pensioen. De heer M. Koevoets (economie) gaat dichter bij huis werken. De heer E. Hofwijks (wiskunde/ scheikunde) en mevrouw M. Brakenhoff (lo/aardrijkskunde) gaan om loopbaanredenen naar andere scholen. De heer G. de Jong (wiskunde/ huiswerkbegeleiding) gaat zich volledig richten op zijn organisatie voor huiswerkbegeleiding. De volgende collega s mogen wij verwelkomen: Mevrouw drs. B. Jharab wiskunde Mevrouw S. Andrea wiskunde Mevrouw S. Rooselaar Nederlands De heer M. van Keulen Informatica De redenen voor hun vertrek zijn verschillend, maar hun inzet op het Coornhert en hun betrokkenheid bij onze leerlingen delen ze. We zijn hen hier dankbaar voor. schoolgids 15/16 3

5 2.2 De digitale schoolgids en website Deze schoolgids bevat algemene informatie die gedurende het jaar nuttig is voor leerlingen en hun ouders. Er is meer specifieke informatie die op bepaalde momenten nodig is. Om er voor te zorgen dat alle informatie over de school actueel beschikbaar is staat deze informatie op de website: Op de website staan alle regelingen zoals de bevorderingsnormen, het leerlingenstatuut, de klachtenregeling, de financiële overeenkomst en de programma s van toetsing en afsluiting voor het examen (PTA s), per vak en per afdeling. Bovendien geeft de website een leuk overzicht van wat er op de school gebeurt door middel van foto s. Uiteraard zijn de regelingen ook (via de administratie) op papier beschikbaar voor diegenen die niet over een computer met internet beschikken. Ook de meest actuele versie van de jaaragenda is op de site beschikbaar. 2.3 Algemeen Het Coornhert Lyceum is een school voor Voortgezet Onderwijs met een openbaar karakter. De school geeft onderwijs aan ruim 1700 leerlingen. Er zijn vier opleidingen: gymnasium (6-jarige opleiding) atheneum (6-jarige opleiding) havo (5-jarige opleiding) mavo (4-jarige opleiding) 2.4 Doelstelling Het Coornhert Lyceum is een prestatiegerichte school met hart voor leerlingen. In onze scholengemeenschap streven we ernaar uit ieder kind het beste te halen en leiden we de leerling op tot het hoogst mogelijke diploma dat bij de capaciteiten van hem of haar past. Leerprestaties staan voorop maar daarnaast streven we naar brede talentontwikkeling, persoonlijke ontplooiing en culturele vorming van alle leerlingen. Ook respect voor elkaar en eigen verantwoordelijkheid vinden we belangrijk. Het Coornhert Lyceum realiseert haar doelstelling door de inzet en professionaliteit van de docenten en ondersteunende medewerkers, die opereren in overzichtelijke en goed geleide afdelingen. Daarbij worden de leerlingen op een positieve wijze begeleid met veel aandacht voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en hun talenten. 2.5 Onderwijsconcept In onze doelstelling staat het beste halen uit elke leerling centraal. Het streven is een optimale balans te vinden tussen kansen geven en goede cijfers halen. Brede talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling zijn daarbij ook van belang. Door het behalen van persoonlijke successen ontwikkelen leerlingen een positief zelfbeeld. Dit komt hun leerprestaties ten goede. Om haar ambitie te realiseren zorgt het Coornhert Lyceum voor een veilig leerklimaat met een duidelijke pedagogischdidactische aanpak en aandacht voor individuele leerlingen. Dit doen we door een intensieve band met de leerlingen op te bouwen. Uitgangspunt hierbij is: geen prestatie zonder relatie. Docenten onderhouden warme contacten met de leerlingen, hebben begrip voor hun situatie en zijn daarmee in staat hen meer te motiveren. Docenten passen diverse vormen van differentiatie toe in hun lessen om in te spelen op leerbehoeften van leerlingen. Voorop staat dat leerlingen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leerproces. De mentoren bevorderen deze eigen verantwoordelijkheid door een positieve benadering van de leerlingen en het voeren van feedforward en feedback gesprekken. Leerlingen leren daardoor meer vooruit te blikken en te reflecteren. De ervaring van leerlingen dat zij iets kunnen, dat buiten hun verwachting lag, vormt een onmiskenbare stimulans. De kunstvakken op school leveren hieraan een grote bijdrage. Door een positief zelfbeeld worden leerlingen gesterkt in hun zelfvertrouwen, waardoor zij meer open staan voor nieuwe (leer) ervaringen. Daarmee worden zij eigenaar van hun eigen leerproces. 2.6 Bestuurlijke organisatie De Dunamare Onderwijs Groep is het bestuur van het Coornhert Lyceum. Het College van Bestuur van Dunamare is het Bevoegd Gezag van de school. Dunamare is een decentrale organisatie, dat wil zeggen dat Dunamare de scholen veel vrijheid geeft om het onderwijs in te richten. Het Centraal Bureau van Dunamare ondersteunt de scholen op gebieden zoals Personeel en Organisatie, Financiën, Kwaliteitsbeleid, ICT en Huisvesting. Ouders en leerlingen hebben in het algemeen niet rechtstreeks met Dunamare te maken. Alleen bij klachten en in geval van bezwaar of beroep tegen beslissingen van de school is Dunamare van belang. De gegevens van Dunamare: Dunamare Onderwijs Groep Diakenhuisweg AP Haarlem Postbus EL Haarlem Telefoon: Meer informatie is te vinden op 4

6 2.7 Inschrijving op het Coornhert Lyceum In de maand maart schrijven de leerlingen in groep 8 zich in op een school voor Voortgezet Onderwijs. In het Brugboek en op de site van het Coornhert Lyceum zal vermeld worden wanneer er ingeschreven kan worden en wat de leerling daarvoor moet meebrengen. Het Coornhert Lyceum hanteert de regionaal afgesproken toelatingsnormen en de regionaal afgesproken toelatingscriteria. In het geval er meer leerlingen inschrijven dan dat er plaatsen zijn, zal geloot worden door de daarvoor aangewezen notaris. Als er inderdaad geloot moet worden, dan geldt binnen het Coornhert Lyceum een voorrangsregel. Namelijk dat aangemelde nieuwe leerlingen voorrang hebben als zij al een broer en/of zus hebben die is ingeschreven en daadwerkelijk onderwijs volgt op het Coornhert Lyceum. 2.8 Het Coornhert Lyceum gaat verbouwen Op het Coornhert Lyceum is het aantal leerlingen de afgelopen jaren gegroeid naar ruim 1700 leerlingen. Samen met de leerlingengroei is ook het aantal personeelsleden gegroeid. De school is financieel gezond en erg in trek bij de leerlingen; kortom het Coornhert Lyceum staat er goed voor. Door de groei is er echter dringend behoefte aan: - Een grotere pauze- en werkruimte voor de leerlingen - Een verruiming en vernieuwing van de personeelsvoorziening - Een overzichtelijke balie in de centrale hal - Extra lokalen Om tegemoet te komen aan de eerste drie behoeften is in de begroting een investering opgenomen van circa een miljoen euro. De Raad van Toezicht heeft de begroting van het Coornhert Lyceum goedgekeurd en dus ook de verbouwing en verruiming van de school. De werkzaamheden zijn gestart vanaf de zomervakantie van Naar verwachting is de verbouwing gereed na de kerst. Het vergroten van de capaciteit aan lokalen is een zaak van de gemeente, die de verantwoordelijkheid draagt voor de planning van de onderwijscapaciteit in de gemeente. Zonder toestemming van de gemeente kan een school niet uitbreiden. De directie is samen met het bestuur van de Dunamare Onderwijsgroep in gesprek met de Gemeente Haarlem om extra lokaalruimte te creëren. De volgende veranderingen gaan in ieder geval binnen de school plaatsvinden: De personeelsruimte wordt uitgebreid via een uitbouw en gaat ook de huidige roosterkamer en de huidige conciërgeruimte omvatten. De roosterkamer wordt verplaatst naar de aquariumkamer. De conciërges gaan werken vanuit het kantoor bij lokaal 018 en de kelder. De leerlingenadministratie wordt verplaatst en gecombineerd met de nieuwe balie in de grote hal. De kantine wordt sterk vergroot door een uitbouw in de binnentuin. De verkoop kan daarna ook via een balie aan de kantinezijde plaatsvinden. Het studiehuis gaat van vorm veranderen en krijgt mogelijk een ingang vanuit de lichtstraat. Het studiehuis zal de komende jaren door wijzigingen in de lessentabel, minder verplicht ingezet worden op het lesrooster van de leerlingen. De functie van een fluister- en studeerruimte blijft gehandhaafd. Leerlingen kunnen in tussenuren gaan werken in de mediatheek en het studiehuis. De huiswerkbegeleiding voor leerlingen in de eerste klassen zal gehandhaafd blijven. De laatste jaren heeft de huiswerkbegeleiding gewerkt in het studiehuis. Hierdoor was het studiehuis van t/m vanaf uur niet meer beschikbaar voor anderen. Na voltooiing van de bouwwerkzaamheden wordt de huiswerkbegeleiding waarschijnlijk gegeven in lokaal 018. In de grote hal onder het huidige informatiebord, wordt de centrale ontvangstbalie gebouwd. De balie wordt bemand door de collega s die nu werken in de leerlingenadministratie. De balie wordt het centrale punt in de school waar gasten, bedrijven, ouders en leerlingen zich melden om vervolgens opgehaald of doorgestuurd te worden. De huidige docentenwerkruimte wordt geïntegreerd in de personeelspauzeruimte. Er komt meer capaciteit in een goed geoutilleerde werkomgeving. De voorzieningen worden niet alleen verplaatst maar ook verbeterd. Door een uitbouw naast de huidige serre zal er ruimte ontstaan voor moderne sanitaire voorzieningen. De beschreven veranderingen vinden plaats in de periode van augustus t/m kerst De directie zorgt ervoor dat leerlingen en medewerkers minimaal overlast hebben van de verbouwingswerkzaamheden. Wij zien uit naar een mooie, ruime en een op hedendaagse wensen toegesneden school. schoolgids 15/16 5

7 geslaagden 2.9 De geslaagden Eva Kampfraath 4 mavo Sinem Kaplan Dana Abbenhues Nova College idk Dounia Al Ouamari Wendel Arxhoek Nihed Asbihi Miryam Aynan Imane Azahaf Nina Bakker Leah Barning Mert Bayik Lyon Beerman Celâl Bekin Walid Ben Haddi Demi van Berkel Okke Bluijs Boudewijn von Bönninghausen Boy ter Braak Raisa ten Brink Juliëtte Broadwith Sam Broere Kim Brune Julia van Caspel James Cordery Timon Cornelissen Tijn van de Crommert Lynn van Dalfsen Willemijn van Deventer Shelby van Dijk Jari van Drunen Oussama El Moussabahi Lizette Engel Silke Ettema Max Frederiks Kelly Fung Ruben Hazeleger Puck Hermans Sylvana Hopman Sophie Huijzer Isis Hulsman Luuk van Hulten Coornhert Lyceum havo ROC van Amsterdam medewerker design Nova College Junior accountmanager Coornhert Lyceum havo Coornhert Lyceum havo Media College redactiemedewerker Nova College laboratoriumtechniek ROC van Amsterdam sportmarketing Johan Cruyff College Nova College detailhandel ondernemer Nova College bedrijfsadministratie Nova College verpleegkundige Nova College zelfst. werkend kok Media College, media en gamedevelopment ROC van Amsterdam horecamanagement HMC interieuradviseur STC Rotterdam machinist railvervoer Nova College verpleegkundige Nova College verpleegkundige Coornhert Lyceum havo Coornhert Lyceum havo ROC van Amsterdam horecamanagement Coornhert Lyceum havo Nova College verpleegkundige Nova College medewerker evenementen organisatie Nova College junior account manager Nova College IVS junior accountmanager ROC van Amsterdam Airport stewardess Nova College medewerker marketing en communicatie Coornhert Lyceum havo Coornhert Lyceum havo ROC van Amsterdam horecamanagement ROC Mondriaan productie coördinator Media College mediamanagement Nova College vavo havo Coornhert Lyceum havo Tommy Karjamenawi Arend Kik Victor Kinders Danny Klein Schiphorst Roos de Klerk Floor Koch Femke van der Kooij Swen Koster Joey Kruiter Casper Kuijt Bram van der Kuip Casper Laan Denise van der Laan Dean Lauppe Mendy Li Olivier van der Linde Esmee van Logchem Mohammed Malloul Tim Matthijsen Diablo Mense Lucas Mous Dion Nikolaïdis Gino van Norde Sanne Notenboom Azin Oraï Dimitri van de Poll Diederik Poll Oscar Potma Ena Purkovic Sem Raatsie Hanane Rakas Bas Roos Joëlle van Saase Charlana Salzmann Bram van Schie Tein Schoemaker Emile Schutz Lana Schweitzer Coornhert Lyceum havo Nova College IVS accountmanager Nova College ICT beheer ROC van Amsterdam Horecamanagement Nova College onderwijsassistent Media College podiumtechniek ROC van Amsterdam sport en bewegen Tio Amsterdam ID College Leiden detailhandel en ondernemen Nova College juridisch medewerker openbaar bestuur Nova College Haarlem applicatieontwikkelaar ROC van Amsterdam horecamanagement Media College media- en gamedeveloper Nova College bedrijfsadministratie Nova College ondernemer detailhandel mode Nova College verpleegkundige Coornhert Lyceum havo Coornhert Lyceum havo ROC van Amsterdam zelfst. werkend banketbakker Nova College Junior accountmanager IVS IAB Utrecht podiumtechniek Luzac College havo Nova College onderwijsassistent ROC van Amsterdam Airport Mechanica ROC van Amsterdam apothekersassistente Nova College bouwkunde en architectuur ROC van Amsterdam horecamanagement IVA Driebergen Nova College IVS junior accountmanager ROC Kop van Noord-Holland veva Nova College juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Nova College junior accountmanager IVS Nova College detailhandel management en ondernemerschap Nova College juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Luzac College havo Nova College junior accountmanager 6

8 Lilly Seijffert Hermela Solomon Zwier Sonnemans Klaas Steensma Eva Stevens Amber Stoel Pieter Tanis Azim Taylan Anne Tekstra Naomi Tesfazghi Yasmijn van Tetering Rens Veening Kay van der Velde Lexi van Velsen Jerry Verhagen Wessel Vleut Destiny van Vliet Jamie-Lee Vonk Anne Voorneveld Sybren Wennen Jesse Wesseling Wouter van Wijk Maurice de Winter 5 HAVO Tim van Aarst Yassine Abdel Mouhim Amina Afatan Luc Agterhof Berna Akin Eren Alparslan Sacha van Angeren Justine Anneveld Robert Arntzenius Fleur Assendelft Noa Bawits Heleen Becking Mohamed Belkasmi Coornhert Lyceum havo Nova College IVS junior accountmanager ROC van Amsterdam horecamanagement Nova College IVS junior account manager ROC van Amsterdam horecamanagement Nova College juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Herman Brood Academie professional music industry Nova College junior account manager Herman Brood Academie ROC van Amsterdam zelfstandig werkend banketbakker ROC van Amsterdam horecamanagement ROC van Amsterdam horecamanagement Nova College biotechnologisch analist Coornhert Lyceum havo Coornhert Lyceum havo Coornhert Lyceum havo ROC van Amsterdam Jeanschool denim developer Nova College kapper-plus Nova College CIOS ROC van Amsterdam Airport mechanica Coornhert Lyceum havo ROC van Amsterdam Airport mechanica HMC Amsterdam Meubelmaker/scheepsbouw Herman Brood Academie tussenjaar Coornhert Lyceum vwo tussenjaar Verpleegkunde, Leiden tussenjaar in de VS Coornhert Lyceum vwo Bio- Informatica Cultureel erfgoed, Amsterdam Hogere hotelschool Mohamed Bellafkih Tess Berendregt Lesley-Ann Berendsen Xander van den Berg Emma van den Berg Stan Berkhout Sherida den Bleker Joppe Blom François Blondel Julia Bosma Hanneke Bozon Sam Brans Isabelle Brantjes Jelle Brocken Dion Bruijn Maxime Bruijn Glenn Calis Pascalle Castien Melissa Cehic Matteo Chericoni Mandy van Dam Gijs van Dam Rachel Damen Yaël D haene Max van Dijk Emma van Dijk Lisa van Dorp Nick Driehuizen Karim El Aater Larse van Eck Manaf El Halouat Iman El-Kabary Sietske van Emmerik Kim van Es Mauro Frijters Janneke Gemmeken Felix Goossens Romy de Graaf Lucan de Groot Sanaz Habibi Commerciële economie, Amsterdam Communication & Multimedia Design, Utrecht Rechten, Amsterdam Luchtvaarttechnologie Fokker Human resource management, Amsterdam Technische informatica, Haagse Hogeschool tussenjaar Mechatronica, Haagse Hogeschool Pabo, Haarlem Verpleegkundige, Leiden Tussenjaar tussenjaar International Business and Management Studies Commerciële economie, Leiden Bouwkunde Toeristisch & recreatief onderwijs, Haarlem Bedrijfseconomie, Amsterdam Cosmo Academy Sport, management & ondernemen, Amsterdam Verpleegkundige, Amsterdam Hotel- en Eventmanagement Tussenjaar Bouwtechnische bedrijfskunde, Amsterdam Maatsch. werk & dienstverlening, Utrecht Bedrijfseconomie, Rotterdam Coornhert Lyceum vwo Business management Bedrijfswiskunde, Haagse Hogeschool Verpleegkunde, Amsterdam Sport, management en ondernemen, Amsterdam Communication & multimedia design, Amsterdam tussenjaar Biologie en Medisch Labortoriumonderzoek, Leiden Informatica, Haagse Hogeschool schoolgids 15/16 7

9 De geslaagden Dixie Habraken Pedagogiek Mannes Mokkenstorm Hiske van Haften Pien Hansen Int. business & languages, Amsterdam Isa Onkenhout Ozan Özkan Niels de Heer Jeremy Heijder Sport, Management en Ondernemen, Haagse Hogeschool Sal Pagrach Sümeyye Pektas Sieb van Heijningen Int. business & management, Rotterdam Casper Pijpers Jeske van Herk Max van Heusden Sam van Heusden Sacha Holleboom tussenjaar Hidde Poel Ruben Pruijn Jesper Rasch Sybren Reens Julia Hoogland Soc. pedagogische hulpverlening, Amsterdam Varisha Ribai Daniëlle van Hout Biologie en Laboratoriumonderzoek, Leiden Ian Roemers Annemijn Huijboom Technische Bedrijfskunde, Amsterdam Amber Rus Liz Israël Amfi, Amsterdam Karim Saaliti Maarten Jankie Coornhert Lyceum vwo José van Saase Marin Jansen Soc. pedagogische hulpverlening Madelijn van der Sande Nikki Jansen Media, informatie & communicatie Ezra Scheefhals Mohammed Javanfekr Coornhert Lyceum vwo Natasja Slinger Jarno Jongkind Facility Management Jeff Smits Dominique Jonker Ellis van Keulen Coornhert Lyceum vwo Roos Springer Romée Stassen Josephine Klinkenberg Tussenjaar in UK Ebony Steenbergen Nino Kloos Roos Kniest Maurits Knobben Technische bedrijfskunde, Amsterdam Thieme van Stigt Joeke Stolwijk Jurrijn Straus Govert Komin Babette Koopman Tussenjaar Johan Struijs Loubna Taabouni Daphne Kreike Verpleegkundige, Amsterdam Tommy Takken Anouk Kroese Commerciële Economie, Amsterdam Suzanne Tierie Dané Kruyver High school, VS Eva Toorenent Merel Kuhlmann June van Kuik Marnix Langedijk Informatica, Amsterdam Maite Turlings Milan Turlings Julie van Veen Frank van Leuven Noah van Ling Hogere hotelschool Valentijn Veerman Kevin Visser Alberto Lo Prete Luchtvaarttechnologie Thijs Vleut Emma van Loenen Forensisch Onderzoek, Amsterdam Eva Vliese Myrthe Mes Robin Mes Hogere hotelschool, Den Haag Thomas Vogelaar Wouter Vos Lisa Mesman Tussenjaar Joosje de Vrede tussenjaar Engineering, design & innovation, Amsterdam Int. Business & management, Amsterdam Bedrijfswiskunde, Haagse Hogeschool Journalistiek, Utrecht naar Amerika Lerarenopleiding LO, Amsterdam Coornhert Lyceum vwo Rechten, Leiden tussenjaar Rechten Communicatie & multimedia design Coornhert Lyceum vwo Tussenjaar Toegepaste psychologie, Leiden SPH, Amsterdam Engineering, Design and Innovation, HvA tussenjaar, werken Rechten, Amsterdam Business management, Haarlem Commerciële economie, Leiden Vormgeving, WIllem de Kooning Academie Coornhert Lyceum vwo Tussenjaar Coornhert Lyceum vwo Tussenjaar Int. Business & management, Den Haag ICT, Amsterdam Tussenjaar 8

10 Jim Wessels Vincent Westdijk Martijn Zwemmer 6 VWO Yoram Baboolal Isa Beaufort Jim van den Berg Welmoed van den Bergh Justin Bon Sophie Brood Jamie Codrington Erik Dedding Chantal Duivenvoorden Jasmijn van den Dungen Joris Eeuwen Dani Eggerding Jelmer Faber Eva Feijt Laura Geurts Nynke Groen Wies de Gruijter Erfan Hakimie Kalkharan Peter Hartog Tom Hellings Sander van Hes Elisa van den Hoven Pleunie Huigen Anisha Jagernath Femme Jorritsma Sara Keetelaar Bram Kerkhof Frederiek Klinkenberg Joris Knoll Jessica Konijn Marieke Koning Inger Kreuger Charlotte Kuipers Product design, Amsterdam PABO Civiele Techniek, Delft Geneeskunde Geneeskunde, Leiden Taalwetenschap, Groningen Communicatie wetenschap Geneeskunde, Amsterdam Sport en Bewegen, InHolland Lucht- en Ruimtevaarttechniek, Delft Bedrijfskunde Amsterdam Tussenjaar, werken Geneeskunde, Amsterdam Luchtverkeersleiding Backpacken, vrijwilligerswerk Azië Muziektheater, Codarts HS voor de Kunsten Tourism (joint degree), Wageningen Psychologie, Utrecht Bio-Pharmaceutische Wetenschappen, Leiden Psychobiologie, Amsterdam Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Leiden Biomedische Wetenschappen, Leiden Rechten, Amsterdam Tussenjaar, werken Economie en Bedrijfskunde, Amsterdam Econometrie en Operationele Research, Amsterdam Life Science and Technology, Delft Communicatie en informatiewetenschappen, Groningen Geneeskunde, Leiden Biomedische Wetenschappen, Amsterdam Psychologie, Utrecht Mirte de Kwaasteniet Casper van der Laan Jelte van der Leij Josephien Lingbeek Alana Linnemann Davy Lourenburg Rosalie Lubbers Anne Karlijn Meijer Sanne van Mulligen Nienke van den Nouwland Simone van den Oord Valentina Pavlova Thomas Poulussen Elodie Rijnja Ilena Roelofsen Nikki Roodenrijs Tessa Roosenstein Sacha Roosenstein Annemarie Roozen Britt Ruhe Bob Schrama Benthe Spruijt Daan Swets Marlijne Teves Maria van der Togt Juliette van Trigt Tim Trussner Laura van Veen Robin Verdonk Fay Voogd Tim van Vugt Roland de Weme Sanne Wesseling Jessica Wesselink Rosalieke Wiegel Zsa-Zsa van Wijk Rosan de Winter Nina Witteman Yasin Yüksel Isabelle van Zeeland International Leisure Studies, Breda Technische Bedrijfskunde, Groningen Tussenjaar, cricket in Nieuw Zeeland Aardwetenschappen, Amsterdam Politics, Psychology, Law and Economics, Amsterdam Hoge School voor de Kunsten, Utrecht Human Resource Management, Leiden Economie en Bedrijfskunde, Amsterdam Economie en Bedrijfskunde, Amsterdam Informatica, Amsterdam Pedagogische Wetenschappen, Utrecht Economie en Bedrijfskunde, Amsterdam Int. Betrekkingen en Organisaties, Politicogie in Leiden Geneeskunde, Amsterdam Psychologie, gedrag & maatschappij, Leiden Fiscale Economie Media en Cultuur, Amsterdam Economie en Bedrijfskunde, Amsterdam Amsterdam Mode-management, AMFI Amsterdam Communicatie Wetenschappen, Amsterdam Bouwkunde, Delft Economie en Bedrijfskunde, Groningen Rechtsgeleerdheid, Leiden Bouwkunde, Delft Econometrie en Operationele Research, Rotterdam Delft Hotelschool The Hague Tussenjaar, werken evenementenbureau Hotelschool, The Hague Werktuigbouwkunde, Delft Communicatie Wetenschappen, Amsterdam Biologie, Leiden cursus, Don Quijote Geneeskunde, Rotterdam Int. Betrekkingen en Organisaties, Groningen VWO profiel uitbreiden met Sk en Na in Utrecht Geneeskunde, Leiden Tussenjaar schoolgids 15/16 9

11 2.10 Mediawijheid, informatie- en communicatietechnologie ICT ICT speelt in het onderwijs een belangrijke rol. Als vak in de brugklas, als keuzevak in de tweede fase, maar ook in de gewone lessen wordt de computer steeds meer gebruikt. Het Coornhert heeft de beschikking over twee computerlokalen met totaal 96 computers. Beide computerlokalen zijn geschikt voor het afnemen van Examens met behulp van de computer. Behalve in de twee computerlokalen staan er ook computers in het studiehuis en in de mediatheek. Het internet wordt voor de lessen en voor de berichtgeving uit de school steeds belangrijker. Het gebruik van de computers en overige ICT hulpmiddelen op het Coornhert is voor alle leerlingen toegestaan. Op dit gebruik is het reglement elektronische hulpmiddelen van toepassing. Dit reglement staat op de schoolsite (www.coornhert.nl) en is ter inzage op de administratie. Speciaal voor leerlingen en medewerkers heeft de school een licentieregeling afgesloten waardoor het mogelijk is om gratis of tegen zeer schappelijke prijzen software te bestellen voor besturing (Windows), toepassingen (Office) en computerbeheer (o.a. virusscanners). De leerlingen kunnen daarvoor terecht bij de ICT-coordinator of via In het schooljaar zal het Coornhert Lyceum met twee 1HV klassen deelnemen aan de ICT pilot. De leerlingen in deze twee klassen werken bij een groot deel van de vakken op school en thuis met een eigen laptop. Het onderbouwteam wil via de pilot onderzoeken of het leerrendement en het welbevinden bij leerlingen door de inzet van digitale content verhoogd kan worden. In het schooljaar zal de ICT werkgroep verder werken aan digitaal onderwijsmateriaal en aan actieve lesvormen waarin digitaal onderwijsmateriaal het leerrendement kan verhogen. Aan het eind van het schooljaar zal de ICT werkgroep een advies uitbrengen over het breed inzetten van ICT op het Coornhert Lyceum. 10

12 3 Het nieuwe schooljaar 3.1 Ophalen lesrooster Alle klassen halen 17 augustus hun lesrooster volgens onderstaand schema: Alle eerste klassen uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster + opstarten (tot 15:00 uur) 3V uur Ontvangst in de Kantine en vervolgens afhalen lesrooster 3H uur Ontvangst in de Kantine en vervolgens afhalen lesrooster 4H uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster 4M uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster 4V uur Ontvangst in de Kantine en vervolgens afhalen lesrooster 2M en 2MH uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster 2HV, 2A en 2G uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster 5V uur Ontvangst in de Kantine en vervolgens afhalen lesrooster 3M uur Ontvangst in de Kantine en vervolgens afhalen lesrooster 5H uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster 6V uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster 2H Ontvangst in de Kantine en vervolgens afhalen lesrooster schoolgids 15/16 11

13 3.2 De eerste lesdag en de schooltijden Dinsdag 18 augustus beginnen de lessen s morgens volgens de roosters. Schooltijden uur I uur II uur III pauze uur IV uur V pauze uur VI uur VII uur VIII Lestabellen 3.3 Lessentabel brugklas 1 m/h- klas 2 h/v- klas 2 gymnasium atheneum havo 2 3 mavo Nederlands 4 3*** Latijn * 3* 3* Grieks 3 3 Frans Duits Engels geschiedenis ,5 aardrijkskunde wiskunde rekenen 1** 1 1 1** 1** 1** 1** 1** 1** 1** 1 1** 1** mediawijsheid natuurkunde scheikunde nask1 3 4 nask2 2 4 biologie 2 2,5 2,5 2 2,5 2 2,5 2,5 2,5 3 4 economie theater/drama * tekenen * 1* * 4 ruimt. vormg. 0,5 0,5 0,5 muziek * 1* * maatsch.leer 2 lich. oefening lo extra 2* studielessen mentorles De cijfers achter de vakken geven het aantal lesuren per week aan. * = facultatief ** rekenlessen op basis van uitslagen rekentoetsen *** laatste deel van het jaar extra uur Nederlands voor de leerlingen die kunnen doorstromen naar 3H

14 3.4 Lessentabel tweede fase 4 havo en 4 vwo 3.5 Lessentabel tweede fase 5 havo 3.6 Lessentabel tweede fase 5 en 6 vwo Vak 4 havo 4 vwo Vak 5 havo Vak 5 havo Vak 5 vwo 6 vwo Nederlands 3 3 Engels 3 2 Latijn 4 Grieks 3 Duits Frans lo 2 2 ckv modules 2 maatschappijleer 2 2 geschiedenis 3 3 aardrijkskunde 3 2 wiskunde A 3 4 wiskunde B 4 4 wiskunde C 4 wiskunde D 3 2 rekenen 1 1** natuurkunde 3 3 scheikunde 2,5 3 biologie 3 3 informatica 3 2 economie 3 3 m&o 3 2 muziek 3 2 tekenen 3 2 drama 3 2 mentorles 1 1 ** rekenlessen op basis van uitslagen rekentoetsen Nederlands 3,5 Frans 3 Duits 3 Engels 3 geschiedenis 3 aardrijkskunde 3 wiskunde A 3 wiskunde B 4 wiskunde D 3 rekenen 1** informatica 2 natuurkunde 3,5 scheikunde 3 biologie 3,5 economie 3,5 m&o 3 muziek 3 tekenen 3 drama 3 maatschappijleer 1 lo 1 mentorles 1 ** rekenlessen op basis van uitslagen rekentoetsen Elke leerling krijgt bovenop het persoonlijk lesrooster nog een aantal uur in het studiehuis/mediatheek toegewezen. 3.7 Vakanties schooljaar : Herfstvakantie 17 t/m 25 oktober 2015 Kerstvakantie 19 december 2015 t/m 3 januari 2016 Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2016 Goede en Pasen 25 t/m 28 maart 2016 Meivakantie 23 april t/m 8 mei e Pinksterdag 16 mei 2016 Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2016 Nederlands 3 3 Latijn/kcv 4 4 Grieks 3 3 Frans 3 3 Duits 3 3 Engels 3 3 geschiedenis 3 3 aardrijkskunde 3 3 wiskunde A 4 4 wiskunde B 4 4 wiskunde C 4 4 wiskunde D 3 2 rekenen 1** 1** informatica 3 2 natuurkunde 3 3 scheikunde 3 3 biologie 3 3 economie 3 3 m&o 3 3 muziek 3 3 tekenen 3 3 drama 3 3 lo 2 1 ckv 1 module 1 mentorles 1 1 ** rekenlessen op basis van uitslagen rekentoetsen schoolgids 15/16 13

15 3.8 Jaaragenda De jaaragenda wordt aan het einde van schooljaar opgesteld, voor het begin van de volgende cursus. Gaande het jaar kunnen echter wijzigingen optreden. Kijkt u daarom regelmatig op de Coornhertsite (www.coornhert.nl)! Hier vindt u altijd een geactualiseerde versie. 12 augustus :00 School bereikbaar 12 augustus :00 OOP en schoolleiding opening schooljaar 13:00 Openingsvergadering schoolleiding 13 augustus :00 12:00 Verzuim/studiehuisoverleg 14 augustus :00 Nieuwe docenten en afdelingsleiders bijeenkomst 16 augustus 2015 zondag 17 augustus 2015 Zomervakantie: Laatste dag 8:15 8:30 Alle medewerkers: Ontvangst alle medewerkers in de kantine 8:30 Alle medewerkers: Opening schooljaar door de rector, plenaire bijeenkomst 10:15 Begeleiders PWS: Voorlichting aan docenten over PWS CITO-toetsen: Deze week brief naar ouders van de 1e klassers 10:45 12:00 Mentoren vergadering 12:00 13:00 Alle medewerkers: Lunch 13:00 15:00 1MH, 1HV, 1A, 1G: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor en introductie tot uur 13:00 13:30 3V: Ontvangst in de kantine, daarna uitreiking lesrooster door mentor 13:30 14:00 3H: Ontvangst in de kantine, daarna uitreiking lesrooster door mentor 13:30 14:00 4H: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor 14:00 14:30 4M: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor 14:00 14:30 4V: Ontvangst in de kantine, daarna uitreiking lesrooster door mentor 14:30 15:00 2H: Ontvangst in de kantine, daarna uitreiking lesrooster door mentor 14:30 15:00 2M, 2MH: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor 15:00 15:30 2HV, 2A, 2G: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor 15:00 15:30 5V: Ontvangst in de kantine, daarna uitreiking lesrooster door mentor 15:30 16:00 3M: Ontvangst in de kantine, daarna uitreiking lesrooster door mentor 15:30 16:00 5H: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor 16:00 16:30 6V: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor 18 augustus e Lesdag volgens rooster tot uur, start periode I ( t/m 17 november 2015) 13:15 Alle mentoren: voorbereiding mentor/ouder/leerling gesprekken 14:30 Sectievergaderingen 16:00 16:45 Begeleiders werkweken + projectdagen: Vergadering 20 augustus :00 16:00 5H, 6V: PWS voorlichtingsbijeenkomst 2 21 augustus :00 15:00 Sectievoorzitters: PTA s onderbouw ingeleverd 15:00 17:30 Theater: repetitie musical 24 augustus :00 9:00 Brief huiswerkbegeleiding wordt verzonden aan de ouders/verzorgers van de 1e klassen CITO-toetsen 1e klassen ne, en, wi : deze week 25 augustus 2015 Brief met informatie over verzuimbeleid en absentenregistratie wordt verzonden aan ouders/verzorgers 8:15 9:05 Start steunlessen voor dyslectici uit de eerste klassen 09:00 10:30 Agendacommissie Zorgcoordinatorenoverleg SWV-VO-ZK 14:15 5H, 6V : PWS contactmoment leerlingen - docenten 14:30 15:30 Rekenbeleidcommissie 15:30 16:30 Taalbeleidcommissie 15:30 PR vergadering 19:30 21:30 Ouders/verzorgers 3M: Informatie- en kennismakingsavond in de aula 14

16 26 augustus :30 21:00 Informatieavond voor ouders van nieuwe dyslectische leerlingen in de kantine 19:30 21:30 Ouders/verzorgers 5V: Informatie- en kennismakingsavond in de aula 27 augustus :15 16:15 Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe docenten over het dyslexieprotocol 28 augustus 2015 Alle leerlingen en medewerkers: Fotograaf voor individuele foto s 15:00 17:30 Theater: Repetitie musical 16:00 16:00 5H, 6V : PWS-inschrijfformulier ingeleverd bij PWS-coördinator 30 augustus 2015 zondag Alle leerlingen en medewerkers: Fotograaf voor individuele foto s 10:00 17:00 Theater: Repetitie musical 31 augustus :10 15:00 1HV laptopklassen: Uitreiken laptops 1 september :30 Teamvergaderingen Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 15:30 Team-/mentorenvergadering 20:00 21:00 Ouders/verzorgers 1A: Voorlichting Latijn in de aula 2 september 2015 Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 19:30 21:30 Ouders/verzorgers en leerlingen 4H: Informatie- en kennismakingsavond in de aula 19:30 21:00 Ouders/verzorgers en leerlingen 4V: Informatie- en kennismakingsavond in de kantine Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 3 september september 2015 Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 8:00 13:00 Alle leerlingen en medewerkers: Fotograaf voor individuele foto s (reservedag) 11:15 12:50 4M, 5H, 6V: Examenfoto 15:00 17:30 Theater: Repetitie musical 6 september 14 zaterdag 7 september 14 zondag 7 september september september 2015 Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn en/of tekenen 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn en/of tekenen Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn en/of tekenen 1e klassen, 3M, 4H en 5V: Werkweek 4M, 4V: Projecdag 5H, 6V: Werken aan PWS/lessen 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn en/of tekenen 1e klassen, 3M, 4H en 5V: Werkweek 2e klassen, 3H, 3V, 4M en 4V: Projectdag 5H, 6V: Werken aan PWS 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn en/of tekenen schoolgids 15/16 15

17 Jaaragenda 10 september september e klassen, 3M, 4H en 5V: Werkweek 2e klassen, 3H, 3V, 4M en 4V: Projectdag 5H, 6V: Werken aan PWS 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn en/of tekenen 16:00 16:00 5H, 6V: Werken aan PWS 14 september e klassen, 3M, 4H en 5V: Werkweek 2e klassen, 3H, 3V, 4M en 4V: Projectdag 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn of tekenen Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 15 september :45 11:00 Zorgcoördinatorenoverleg SWV-VO-ZK 14:15 17:00 1e klassen: Start huiswerkbegeleiding 14:30 16:30 Nieuwe docenten: Collegiale consultatie 14:30 Mentoren 1MH, 2M, 2MH: Tumult 15:30 Mentoren 1HV: Tumult 14:30 Mentoren- en decaanvergadering: 2M, 2MH, 3M, 4M, 3H, 3V 15:30 Mentoren- en decaanvergadering: 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 19:00 19:45 Informatieavond wintersportreis 2e klassen 20:00 21:30 Ouders/verzorgers 2e klassen: Informatie- en kennismakingsavond 20:00 22:00 Ouderraad: Vergadering 16 september 2015 Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 16:00 18:00 4H, 5V: Startbijeenkomst beta-versterkingstraject voor meisjes in de kantine 19:30 21:00 Ouders/verzorgers en leerlingen 5H: Informatie- en kennismakingsavond in de aula 19:30 21:00 Ouders/verzorgers en leerlingen 6V: Informatie- en kennismakingsavond in de kantine Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 17 september :30 21:00 Ouders/verzorgers en leerlingen 4M: Informatie- en kennismakingsavond in de aula 18 september 2015 Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 15:00 17:30 Theater: repetitie musical 21 september 2015 Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 19:15 20:00 Muziek: Orkestrepetitie onderbouworkest afgelopen schooljaar (aula) 22 september :30 Sectievergaderingen Voor alle medewerkers: studiedag Dunamare, alle leerlingen vrij 15:30 Sectieoverstijgende vergaderingen 19:30 21:00 Ouders/verzorgers 3H : informatie en kennismakingsavond in de aula 19:30 21:00 Ouders/verzorgers 3V : informatie en kennismakingsavond in de kantine 23 september :50 16:00 4V Rondje Cultuur, fietstocht langs Culturele Instellingen en Architectuur 15:15 16:30 OPLIS: werkplekbegeleiders en 2e/3e/4e jaars stagiairs 25 september :00 17:30 Theater: repetitie musical 16:00 16:00 5H, 6V : eerste helft conceptversie PWS inleveren 28 september :30 20:30 Muziek: 1e orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) Start steunlessen 1e klassen ne, en, wi deze twee weken 3H, 3V: Start profielkeuzelessen in de mentorles Mediationweek 16

18 29 september :00 14:00 Sixes: Sportdag bovenbouw 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 14:30 Evaluatievergaderingen begeleiders werkweken en projectdagen 15:30 16:30 Taalbeleidcommissie 15:30 Werkgroep Excellentie 15:30 PR-vergadering Mediationweek 30 september 2015 Publicatie PTA s bovenbouw op website 12:50 16:00 4H Rondje Cultuur, fietstocht langs Culturele Instellingen en Architectuur 19:30 21:30 Ouders/verzorgers 1HV, 1A, 1G: Informatie- en kennismakingsavond Mediationweek 1 oktober :30 21:30 Ouders/verzorgers 1MH: Informatie- en kennismakingsavond Mediationweek 2 oktober :20 15:00 Mediation: Opfristraining 4e klas mediators 15:00 17:30 Theater: Repetitie musical Mediationweek 4 oktober 2015 zaterdag 10:00 16:00 Sport: Schoolroeiwedstrijden bij Het Spaarne 5 oktober :30 20:30 Muziek: Orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) Ouders 1e klassen: Ouders ontvangen deze week een brief met de uitslag van de CITO-toetsen 6 oktober :00 10:30 Agendacommissie Zorgcoördinatorenoverleg SWV-VO-ZK 14:30 Docenten 2M, 2MH, 2H, 2HV, 3M, 3H, 3V: Leerlingbespreking 20:00 22:00 Ouderraad: Vergadering 7 oktober :00 Projectdag Excellentie 8 oktober 2015 Klassen 4 t/m 6: Toetsvrije dag 8:15 16:00 Bezoekdag eerstejaars studenten HvA 12:00 Studiemiddag: Alle leerlingen na uur vrij Klassen 4 t/m 6: Toetsvrije dag 19:30 MR vergadering 9 oktober :00 17:30 Theater: Repetitie musical 12 oktober 2015 Klassen 4 t/m 6: Toetsvrije dag 3M, 4M, 3H, 3V, 3A, 3G: Uiterlijk aanmelden Dedecaan.net 17:00 20:30 Herhalingscursus BHV 19:30 20:30 Muziek: Orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) 13 oktober 2015 Klassen 4 t/m 6 : Toetsweek 9:15 10:45 Zorgadviesteam 14:30 16:00 Mediation: Verwijstraining mentoren 14:30 15:30 Rekenbeleidcommissie 15:30 16:30 Bijeenkomst nieuwe docenten 20:00 Ouderraad: Klassenouder bijeenkomst Klassen 4 t/m 6: Toetsweek schoolgids 15/16 17

19 Jaaragenda 14 oktober :15 16:00 OPLIS: 2e/3e/4e jaars stagiairs intervisie 15 oktober 2015 Klassen 4 t/m 6: Toetsweek 16:00 16:00 4H, 4V, 5V: CKV-dossier blok 1 inleveren 19:30 23:30 Klassen 1 en 2: Onderbouwfeest op school 16 oktober 2015 Klassen 4 t/m 6: Toetsweek 15:00 17:30 Theater: Repetitie musical 17 oktober 2015 zaterdag Klassen 4 t/m 6: Toetsweek Klassen 1 en 2: 1e lesuur vrij Herfstvakantie t/m 25 oktober oktober :15 16:00 5H, 6V: Verplicht contactmoment tussen PWS-begeleiders en leerlingen 14:15 15:30 Vertrouwenspersonen bijeenkomst 15:30 Mentoren bijeenkomst 15:30 PR-vergadering 28 oktober :55 11:15 Bezoek basisschool 29 oktober :55 11:15 Bezoek basisschool 9:00 10:30 Platform Jeugd Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 12:00 16:00 Interscholair rugbytoernooi Start Masterclasses groep 8 Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V Ontvangst school uit Oslo 24 oktober 2015 zaterdag 25 oktober 2015 zondag 26 oktober 2015 Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V Herfstvakantie: Laatste dag Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 19:30 20:30 Muziek: Orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V SAQI, schoolvragenlijst 1e en 2e klas mentoren, deze twee weken 30 oktober :00 15:00 Muziek: EXTRA orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) 15:00 17:30 Theater: Repetitie musical 13:20 15:00 Mediation: Opfristraining 3e klas mediators 31 oktober 2015 zaterdag 1 november 2015 zondag Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V Horizon project St Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 18

20 2 november :00 Cijfers toetsweek in Magister ingevoerd 13:20 4M: Inhaalmiddag periode 1 18:45 19:30 Muziek: 1e repetitie onderbouworkest (aula) 19:30 20:30 Muziek: Orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) 3 november :15 9:05 3M: SE geschiedenis Horizon project St. Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 8:45 11:00 Zorgcoordinatorenoverleg SWV-VO-ZK 14:30 Teamvergaderingen 15:30 Team-/mentorenvergadering 18:30 22:30 4H, 5V: Skia, studie en beroepskeuze 20:00 22:00 Ouderraad: Vergadering 4 november :55 11:15 Bezoek basisschool Horizon project St. Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 18:30 22:30 4H, 5V: Skia, studie en beroepskeuze 5 november :55 11:15 Bezoek basisschool Horizon project St. Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 15:00 17:00 4M: Oriëntatietraject MBO Nova College (opgeven bij decaan) 17:00 20:30 Herhalingscursus BHV 6 november 2015 Horizon project St. Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 12:00 5H,6V: Aanvraag herkansingen door leerlingen 15:00 17:30 Theater: Repetitie musical schoolgids 15/16 Horizon project St. Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 7 november 2015 zaterdag 9 november 2015 Horizon project St. Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 18:45 19:30 Muziek: Repetitie onderbouworkest (aula) 19:30 20:30 Muziek: Orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) 10 november :30 Cijfervergadering 4M en 6V 14:30 16:30 Nieuwe docenten: Collegiale consultatie 11 november :55 11:15 Bezoek basisschool 12:00 Studiemiddag: Alle leerlingen na uur vrij 12 november :15 9:05 3M: SE aardrijkskunde 8:55 11:15 Bezoek basisschool 13:00 17:00 Theater: Voorronde Open Podium 15:00 17:00 4M: Oriëntatietraject MBO Nova College (opgeven bij decaan) 13 november :00 17:30 Theater: repetitie musical 16 november H, 6V : Wiskunde A-lympiade en B-dag 3H, 3V: Beta voor 3H en 3V meiden/jongens 18:45 19:30 Muziek: Repetitie onderbouworkest (aula) 19:30 20:30 Muziek: Orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) 4V, 4H en 5V inhalen toetsen 5H en 6V inhalen/herkansingen toetsen 1e Klassen: Tevredenheidsonderzoek leerlingen 19

9:00-11:00 1TH, 1HV, 1A, 1G: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor

9:00-11:00 1TH, 1HV, 1A, 1G: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor 3 september 2012 8:15-9:00 Mentoren 1e klassen: Vergadering 8:30-9:30 Mentoren 2H, 3H: Vergadering 9:00-11:00 1TH, 1HV, 1A, 1G: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster or mentor 9:00-10:15 Mentoren

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 week 34 Begin schooljaar centen en leerlingen Klassen 17 augustus ma 17 09.00 Stuedag centen, leerlingen ij Kantine A 18 09.00 Start introprogramma brugklassen 10.00 Start

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015 JAARAGENDA 2015-2016 dag datum activiteit di 01-09-15 introductiedag alle leerjaren wo 02-09-15 start periode 1 (wo 02-09 t/m ma 16-11) do 03-09-15 vr 04-09-15 ma 07-09-15 di 08-09-15 wo 09-09-15 19:00

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo 31 AUGUSTUS 2012 1 2 3 4 5 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 32 6 7 8 9 10 11 12 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 33 34 35 13 14 15 16 17 18 19 Zomervakantie

Nadere informatie

SEPTEMBER ma di wo do vr za zo 1 Start OOP en directie: school open. 7 MH Introductie H4. Start lessen volgens rooster

SEPTEMBER ma di wo do vr za zo 1 Start OOP en directie: school open. 7 MH Introductie H4. Start lessen volgens rooster SEPTEMBER Start OOP en directie: school open 2 4.00-.00 uur Opmaat docenten MH Introductie H4, V4 en H, V. uur opening Schooljaar Klas en tot.00 op VS MH Introductie H4 Start lessen volgens rooster MH

Nadere informatie

maandag 18 augustus 11.55-12.45 uur mentorles klas 2 t/m 4 + ophalen boeken

maandag 18 augustus 11.55-12.45 uur mentorles klas 2 t/m 4 + ophalen boeken week: 34 deze week: --voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen klas 2 en 3 (tijdens lesuur) deze week: --voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen klas 4 (tijdens lesuur) maandag 18 augustus

Nadere informatie

BEGIN EINDE ACTIVITEIT Laatste week zomervakantie rooster online Einde zomervakantie

BEGIN EINDE ACTIVITEIT Laatste week zomervakantie rooster online Einde zomervakantie JAARAGENDA de Passie 2017-2018 - ouders DATUM WEEK 33 vrijdag 18 augustus 2017 zondag 20 augustus 2017 BEGIN EINDE ACTIVITEIT Laatste week zomervakantie rooster online Einde zomervakantie Week 34 Start

Nadere informatie

augustus - september 2014 september - oktober 2014

augustus - september 2014 september - oktober 2014 augustus - september 2014 september - oktober 2014 25 31 augustus (week 35) do 28 vr 29 1 7 september (week 36) ma 1 di 2 vr 5 8 14 september (week 37) Afhalen boeken Start schooljaar Studiedag personeel

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 HAVO Ga naar www.menti.com Gebruik code: 77 92 15 om te stemmen Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouwelyceum juli 2016

Onze Lieve Vrouwelyceum juli 2016 Op lesvrije (mid)dagen buiten de in dit programma aangegeven schoolvakanties dienen de leerlingen beschikbaar te zijn voor excursies, praktische opdrachten, schoolexamens, achterstallig werk en, eventueel,

Nadere informatie

DE DYK TALENT EN AMBITIE JAARKALENDER 2015-2016

DE DYK TALENT EN AMBITIE JAARKALENDER 2015-2016 DE DYK TALENT EN AMBITIE JAARKALENDER 2015-2016 legenda > vakantie DDW en SE leerlingen roostervrij 34 10-aug 34 17-aug 35 24-aug 08.30 jaaropening 09.30 werkruimte sectie-mentoren 11.30 leerlingen klas

Nadere informatie

Jaaragenda. jaaragenda

Jaaragenda. jaaragenda Jaaragenda 2017 2018 jaaragenda 2017-2018 1 augustus 2017 18-08-2017 Organisatiedag 1 Geen les Opening jaar 2017-2018 - Personeelsbijeenkomst 9.30-13.00 uur Sectieoverleg en overdracht mentoraten 13.30

Nadere informatie

Dag Begintijd Code Activiteit woensdag :00 M Kerstvariete leerjaar 1 mavo donderdag :00 B Kerstmarkt leerjaar 1 bbkb

Dag Begintijd Code Activiteit woensdag :00 M Kerstvariete leerjaar 1 mavo donderdag :00 B Kerstmarkt leerjaar 1 bbkb Dag Begintijd Code Activiteit woensdag 21-12-2016 19:00 M Kerstvariete leerjaar 1 mavo donderdag 22-12-2016 0:00 B Kerstmarkt leerjaar 1 bbkb donderdag 22-12-2016 9:00 S Mentorenactiviteit leerjaar 2 t/m

Nadere informatie

Laatste week zomervakantie dinsdag 16 augustus 2016

Laatste week zomervakantie dinsdag 16 augustus 2016 JAARAGENDA de Passie 2016-2017 - ouders DATUM BEGIN EINDE ACTIVITEIT WEEK 33 Laatste week zomervakantie dinsdag 16 augustus 2016 rooster online zondag 21 augustus 2016 Einde zomervakantie Week 34 Start

Nadere informatie

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Programma Plenaire bijeenkomst met de afdelingsleiding Informatie profielkeuze door de decaan Kennismaking ouderraad Kennismaking met de mentor

Nadere informatie

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5

woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College met havo 4 en vwo 4 en 5 dag en datum tijdstip omschrijving Oktober 2015 vrijdag 2 oktober 2015 dinsdag 6 oktober 2015 19.30 uur audities musical (zang en dans) woensdag 7 oktober 2015 O&O: excusrie Leeuwarden Wereld Water College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 VWO Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen Extra vak Dyslexie Afsluiting PROGRAMMA INLEIDING De

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 HAVO Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen Extra vak Doorstroom HAVO/VWO Afsluiting PROGRAMMA INLEIDING

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders 3 havo Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen Extra vak Doorstroom HAVO/VWO Dyslexie Traject profielkeuze Rol van

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 30 oktober 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 10 Deze week topactiviteiten voor klas 1,

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouwelyceum juli 2016

Onze Lieve Vrouwelyceum juli 2016 Op lesvrije (mid)dagen buiten de in dit programma aangegeven schoolvakanties dienen de leerlingen beschikbaar te zijn voor excursies, praktische opdrachten, schoolexamens, achterstallig werk en, eventueel,

Nadere informatie

AUGUSTUS ma di wo do vr za zo Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

AUGUSTUS ma di wo do vr za zo Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 31 AUGUSTUS 2017 1 2 3 4 5 6 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 32 7 8 9 10 11 12 13 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 33 14 15 16 17 18 19 20 Zomervakantie

Nadere informatie

DEFINITIEF JAARROOSTER 2014-2015 D.D. 23-6-2014

DEFINITIEF JAARROOSTER 2014-2015 D.D. 23-6-2014 augustus week 33 augustus week 34 augustus week 35 september week 36 11 18 SEMESTER 1 25 01 - Zomervakantie/week 0 Begin cijferperiode 1-8.30 uur start lessen - Introductie leerjaar 1+3 na 4e lesuur -

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 24 augustus 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 1 35 24 aug Roostervrije dag leerlingen m.u.v.

Nadere informatie

School Gids 2014-2015

School Gids 2014-2015 School Gids 2014-2015 Dirck Volkertszoon Coornhert Was vier eeuwen geleden Gemeentesecretaris van Haarlem. Zijn ideeën over rechtvaardigheid en verdraagzaamheid zijn nog steeds actueel: hij pleitte voor

Nadere informatie

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 1 2 rgl sem wk lswk mnd-dg activiteit (eerste semester) jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

JAARAGENDA 2015-2016

JAARAGENDA 2015-2016 JAARAGENDA 2015-2016 Week 34 4,5 lesdagen PTA avond ma 17 aug di 18 aug voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen leerjaar 2 en 3 (tijdens lesuur) voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen

Nadere informatie

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en hoger 2-9-2014 introductiedag alle leerjaren, schoolfotograaf

Nadere informatie

DE DYK TALENT EN AMBITIE JAARKALENDER

DE DYK TALENT EN AMBITIE JAARKALENDER DE DYK TALENT EN AMBITIE JAARKALENDER 2016-2017 legenda > vakantie DDW en SE leerlingen roostervrij centraal examen wk datum maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 34 22-aug 35 29-aug 36 5-sep 08.30

Nadere informatie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie Jaaragenda.. 2015-2016 Week 35 tijd omschrijving Ma 24-08-15 zomervakantie Di 25-08-15 zomervakantie Wo 26-08-15 zomervakantie Do 27-08-15 zomervakantie Vr 28-08-15 zomervakantie Week 36 Ma 31-08-15 11.00

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus Basiskalender

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus Basiskalender Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2017 2018 Versie 26 oktober 2017 Wijzigingen voorbehouden. Week Datum Activiteiten roosterperiode 1 week 9 Deze week werkweek

Nadere informatie

AUGUSTUS 2010 WEEK 31 WOE VRIJ WEEK 32 WOE VRIJ WEEK 33 WOE VRIJ WEEK 34 WOE. Ophalen boeken VRIJ. Ophalen boeken WEEK 35 START PERIODE 1

AUGUSTUS 2010 WEEK 31 WOE VRIJ WEEK 32 WOE VRIJ WEEK 33 WOE VRIJ WEEK 34 WOE. Ophalen boeken VRIJ. Ophalen boeken WEEK 35 START PERIODE 1 - KALENDER AUGUSTUS 1 2 WEEK 1 WEEK 2 WEEK WEEK 2 Ophalen boeken Ophalen boeken START PERIODE 1 WEEK 0 1.00 Taken en herexamens,.0 uitreiken roosters M1 t/m introductiedagen SEPTEMBER 1 M1 t/m introductiedagen

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

JAAROVERZICHT TWEEDE HALFJAAR

JAAROVERZICHT TWEEDE HALFJAAR JAAROVERZICHT 2016 2017 TWEEDE HALFJAAR Week dag datum Activiteit 03 Ma 18 jan TW2 Di 17 jan TW2 Wo 18 jan TW2 Open lesmiddag groep 8 (1 van 2; 13.30-15.30 uur) Do 19 jan Rekentoets herkansers 4m/6V (08.30-11.15)

Nadere informatie

SG Breda Jaarrooster 2010-2011 versie 10 Michaël college

SG Breda Jaarrooster 2010-2011 versie 10 Michaël college Op lesvrije (mid)dagen buiten de in dit programma aangegeven schoolvakanties dienen de leerlingen tussen.0 uur en.00 uur beschikbaar te zijn voor excursies, stages, projecten, praktische opdrachten, achterstallig

Nadere informatie

DI 28-8 Introductiedag alle klassen Start werkweek M3 Vv. WO 29-8 Introductie brugklas Start werkweek M3 Mdr Dansdag brugklas Mdr

DI 28-8 Introductiedag alle klassen Start werkweek M3 Vv. WO 29-8 Introductie brugklas Start werkweek M3 Mdr Dansdag brugklas Mdr 1 week 35 Start periode I (11 wkn); introductiedagen; werkweek M3 (Mdr/Vv) 27-8 08.15 uur Taken en herexamens lokaal 111 DI 28-8 Introductiedag alle klassen Start werkweek M3 Vv WO 29-8 Introductie brugklas

Nadere informatie

Jaarrooster 2013 DRACHTSTER LYCEUM

Jaarrooster 2013 DRACHTSTER LYCEUM 2014 Jaarrooster 2013 DRACHTSTER LYCEUM augustus 2013 Week 35/1 * Tijdens introductieprogramma hebben Brugklassen alleen 2e, 3e en 4e uur les volgens rooster In deze week diagnostische rekentoets voor

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016 6-dec Kerstconcert 15:00 Aula 7-dec Rapport 1 wordt uitgedeeld 7-dec Proefstuderen UvA jaar 5 en 6 7-dec + 9 dec

Jaaragenda 2015-2016 6-dec Kerstconcert 15:00 Aula 7-dec Rapport 1 wordt uitgedeeld 7-dec Proefstuderen UvA jaar 5 en 6 7-dec + 9 dec Jaaragenda 2015-2016 6-dec Kerstconcert 15:00 Aula 7-dec Rapport 1 wordt uitgedeeld 7-dec Proefstuderen UvA jaar 5 en 6 7-dec + 9 dec Vakdocentenouderavond ouders jaar 1 t/m 5 18:30-22:00 8-dec + 9 dec

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste ouders / verzorgers, beste leerling Hierbij heeft u / heb je het PTA van in handen. In werken we naar het examen toe. Om

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl Dit jaarprogramma wordt met ingang van maandag 7 september wekelijks geactualiseerd.

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1 Jaaragenda 2015-2016 Periode 1 lesw1/week 35 24-aug-15 Openingsprogram centen. 25-aug-15 Start mentoren met hun leerlingen. Fotograaf voor leerlingen 26-aug-15 De eerste lesdag volgens rooster 27-aug-15

Nadere informatie

Jaaragenda schooljaar 2015-2016 versie 8 december 2015

Jaaragenda schooljaar 2015-2016 versie 8 december 2015 17-08 17-08 18-08 18-08 34 19-08 19-08 20-08 20-08 21-08 21-08 35 36 24-08 24-08 25-08 25-08 26-08 26-08 27-08 27-08 28-08 28-08 Aanvang schooljaar Aanvang schooljaar 31-08 31-08 3 lesuren Mentoruur -

Nadere informatie

JAARAGENDA DRACHTSTER LYCEUM

JAARAGENDA DRACHTSTER LYCEUM JAARAGENDA DRACHTSTER LYCEUM 2014 2015 augustus 2014 Week 34/1 * Tijdens introductieprogramma hebben Brugklassen alleen 2e, 3e en 4e uur les volgens rooster In deze week diagnostische rekentoets voor V5

Nadere informatie

JAARKALENDER VHBO, HAVO CARNAVALSVAKANTIE. week 9 schoolweek ma-27-feb di-28-feb wo-1-mrt do-2-mrt vr-3-mrt. Bonnefanten College

JAARKALENDER VHBO, HAVO CARNAVALSVAKANTIE. week 9 schoolweek ma-27-feb di-28-feb wo-1-mrt do-2-mrt vr-3-mrt. Bonnefanten College Bonnefanten College JAARKALENDER 2016-2017 VHBO, HAVO week 9 schoolweek ma-27-feb di-28-feb wo-1-mrt do-2-mrt vr-3-mrt gewone lesdag introductie projectdagen (reizen, excursies, enz.) jaarafsluiting toetsdag

Nadere informatie

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 September Donderdag 6 september Dinsdag 11 september Dinsdag 11 september Zondag 16 september Dinsdag 18 september Donderdag 20 september Dinsdag 25 september Donderdag

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouwelyceum oktober 2014

Onze Lieve Vrouwelyceum oktober 2014 Op lesvrije (mid)dagen buiten de in dit programma aangegeven schoolvakanties dienen de leerlingen beschikbaar te zijn voor excursies, praktische opdrachten, schoolexamens, achterstallig werk en, eventueel,

Nadere informatie

Jaarplanning

Jaarplanning Jaarplanning 2016-2017 voor ouders/verzorgers en leerlingen Acis openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Actief College Koninginneweg 126 3262 JD Oud-Beijerland T: 0186-612130 E: administratie@actiefcollege.nl

Nadere informatie

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015 dag datum algemeen OUDERS za 30 aug. zo 31 aug. CLEANTEAM 1 ma 1 sept. Organisatiedag: SCHOOL GESLOTEN di 2 sept. leerjaar 1kader/1mavo/1havo/1vwo start om 09.00 uur leerjaar 2mavo/2havo/2vwo start om

Nadere informatie

AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE. WOE 12 ZOMERVAKANTIE DO 13 08.00 School open Ophalen boeken volgens schema

AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE. WOE 12 ZOMERVAKANTIE DO 13 08.00 School open Ophalen boeken volgens schema 2015-2016 KALENDER ZA 1 ZO 2 MA 3 ZOMERVAKANTIE WEEK 32 DI 4 ZOMERVAKANTIE WOE 5 ZOMERVAKANTIE DO 6 ZOMERVAKANTIE VRIJ 7 ZOMERVAKANTIE ZA 8 ZO 9 AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE WOE

Nadere informatie

Het Amsterdams Lyceum Jaaragenda

Het Amsterdams Lyceum Jaaragenda Het Amsterdams Lyceum Jaaragenda augustus 2013 maandag 26 augustus Begin 97e cursus 9:00-17:00 Uitreiken boeken 10:00 Toelatingsexamens dinsdag 27 augustus 9:00-17:00 Uitreiken boeken 12:30 Leerlingen

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie ouders en leerlingen Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 wk Datum Dag HAVO/VWO (Breeweg) VMBO/MAVO (Kruisweg) Deze week starten directie

Nadere informatie

JAARPLANNER PCC HET LYCEUM

JAARPLANNER PCC HET LYCEUM 34 0 ma 22-08-16 di 23-08-16 wo 24-08-16 do 25-08-16 vr 26-08-16 za 27-08-16 zo 28-08-16 35 1 ma 29-08-16 start eerste periode - roostervrije dag leerlingen di 30-08-16 Eerste lesdag / Introductieprogramma

Nadere informatie

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond)

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond) PROFIELKEUZE 2017 3 havo (presentatie van de voorlichtingsavond) Nu nog even een profiel kiezen In welke vakken ga je examen doen? Profielkeuze is een proces Leerling + ouders + school Tijdspad profielkeuze

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

JAARAGENDA SCHOOLJAAR LOCATIE GROU

JAARAGENDA SCHOOLJAAR LOCATIE GROU JAARAGENDA SCHOOLJAAR 2017 2018 LOCATIE GROU Verklaring afkortingen: CE Centraal Examen SE Schoolexamen OKTOBER 2017 40 maandag 2 oktober 19.30 uur: Ouderraad dinsdag 3 oktober woensdag 4 oktober donderdag

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Het profiel I Het gemeenschappelijk deel II Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode) Internet

Nadere informatie

JAARKALENDER VHBO, HAVO

JAARKALENDER VHBO, HAVO Bonnefanten College JAARKALENDER 2016-2017 VHBO, HAVO gewone lesdag introductie projectdagen (reizen, excursies, enz.) jaarafsluiting toetsdag inhaaldag afwezige leerlingen toetsweek 4 optionele toetsdag

Nadere informatie

AGENDA CURSUS

AGENDA CURSUS AGENDA CURSUS 2017 2018 SEPTEMBER 2017 dinsdag 5 september 2017 start cursus kennismaking, ophalen roosters en inleveren ondertekende gebruikersovereenkomst schoolboeken: - 11.30 uur: klas 1-11.45 uur:

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting

Profielkeuzevoorlichting Profielkeuzevoorlichting 3 atheneum + 3 gymnasium 7 december 2016 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode)

Nadere informatie

Jaaragenda

Jaaragenda Geel gemarkeerde velden zijn aanpassingen tov voorgaande versies van de jaaragenda Maart 4 8.30 uur herkansingen klas 4 en 5 (SE 1 en 2) klas 6 (SE 2), na 2 e uur les volgens rooster 18.00 uur sluiting

Nadere informatie

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets P dag datum Kader Mavo Havo/v onderbouw Havo/v bovenbouw 0 ma 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. za 22 aug. P1 zo 23 aug. CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB 1 ma 24

Nadere informatie

voorlichtingsavond 3v

voorlichtingsavond 3v 20.30 Opening 20.35 1. korte toelichting op het studiehuis 2. korte toelichting op het LOB en de 2 e fase 21.20 Vragen 21.30 Einde Tweede Fase Toelichting op het studiehuis Studiehuis 2 e Fase Studiehuis

Nadere informatie

Programma. Voorstellen Overzicht over het derde leerjaar Havo en VWO Profielen en dedecaan.net Profielkeuze traject Kennismaking met de mentoren

Programma. Voorstellen Overzicht over het derde leerjaar Havo en VWO Profielen en dedecaan.net Profielkeuze traject Kennismaking met de mentoren Programma Voorstellen Overzicht over het derde leerjaar Havo en VWO Profielen en dedecaan.net Profielkeuze traject Kennismaking met de mentoren 3 Decanen Mw. Eijkholt (VWO) Dhr. Bosma (Havo) 3e klas HAVO

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 50 wk 2 50 ma 8-dec rapportage 1 2 50 ma 8-dec spreekavond Farel Lyceum vakdocenten 2 50 ma 8-dec 18:00-21:00 ouderavond voor ouders van leerlingen Lyceo 2 50 ma 8-dec 19:30-20:45 informatieavond ouders

Nadere informatie

JAARKALENDER VHBO, HAVO

JAARKALENDER VHBO, HAVO Bonnefanten College JAARKALENDER 2016-2017 VHBO, HAVO gewone lesdag introductie projectdagen (reizen, excursies, enz.) jaarafsluiting toetsdag inhaaldag afwezige leerlingen toetsweek 4 optionele toetsdag

Nadere informatie

Jaaragenda

Jaaragenda augustus 2014 maandag 18 augustus Jaaragenda 2014-2015 Begin 98e cursus 08:30-17:00 Uitreiken boeken 10:00 Toelatingsexamens dinsdag 19 augustus 08:30-17:00 Uitreiken boeken 12:30 Leerlingen halen uitslag

Nadere informatie

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus Week 34 1 e Opening schooljaar Vanaf 13.00 uur ontvangst leerlingen.

Nadere informatie

JAARPLANNER PCC HET LYCEUM

JAARPLANNER PCC HET LYCEUM 34 0 ma 22-08-16 di 23-08-16 wo 24-08-16 do 25-08-16 vr 26-08-16 za 27-08-16 zo 28-08-16 35 1 ma 29-08-16 start eerste periode - roostervrije dag leerlingen di 30-08-16 Eerste lesdag / Introductieprogramma

Nadere informatie

Agenda schooljaar 2016/2017 In dit overzicht zijn ook enkele activiteiten voor ouders/verzorgers opgenomen,

Agenda schooljaar 2016/2017 In dit overzicht zijn ook enkele activiteiten voor ouders/verzorgers opgenomen, toetsweek vakanties / vrij begeleidings-/rapportvergaderingen (35 minutenrooster van de bovenbouw; lessen t/m 7e uur) 35 minutenrooster 1.8 1.9 1.10 2.1 Agenda schooljaar 2016/2017 In dit overzicht zijn

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

augustus-2015 Informatieavond studiereizen Trayecto Español, Fast Lane English en Corso Italiano 4e klas woensdag 16 september 20:00

augustus-2015 Informatieavond studiereizen Trayecto Español, Fast Lane English en Corso Italiano 4e klas woensdag 16 september 20:00 augustus-2015 maandag 17 augustus Begin 99e cursus 8:30-17:00 Uitreiken boeken 10:00 Toelatingsexamens dinsdag 18 augustus 8:30-17:00 Uitreiken boeken 12:30 Leerlingen halen uitslag toelatingsexamens bij

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

tdagen\examentrainingen havo 5

tdagen\examentrainingen havo 5 tdagen\examentrainingen havo 5 Bonnefanten College JAARKALENDER 2016-2017 VHBO, HAVO gewone lesdag introductie projectdagen (reizen, excursies, enz.) jaarafsluiting toetsdag inhaaldag afwezige leerlingen

Nadere informatie

Jaaragenda Klas/Leerjaar

Jaaragenda Klas/Leerjaar Jaaragenda 2016-2017 Datum Dag Activiteit 22-8-2016 ma Opening nieuwe schooljaar/ team/ vakgroep 23-8-2016 di introductiedag klas 1 t/m 4 24-8-2016 wo 25-8-2016 do 26-8-2016 vr 27-8-2016 za 28-8-2016 zo

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo

Informatieavond 5 havo Informatieavond 5 havo dinsdag 8 september 2015 Van harte welkom Programma 20.15 20.25 20.35 20.45 Algemene Informatie Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking met de

Nadere informatie

JAARPLANNING Aanpassingen worden op de website gepubliceerd.

JAARPLANNING Aanpassingen worden op de website gepubliceerd. 34 21-08-17 School open 34 22-08-17 34 23-08-17 34 24-08-17 34 25-08-17 Warme overdracht mentoren (week 35) Start 1e trimester Introductieprogramma brugklas 1 35 28-08-17 Boeken, Lesrooster halen APV 1

Nadere informatie

JAARAGENDA LEERLINGEN SCHOOLJAAR LOCATIE GROU AKKRUM

JAARAGENDA LEERLINGEN SCHOOLJAAR LOCATIE GROU AKKRUM JAARAGENDA LEERLINGEN SCHOOLJAAR 2016 2017 LOCATIE GROU AKKRUM Verklaring afkortingen: CE Centraal Examen OSBK Oriëntatie op school- en beroepskeuze SBM Scholen en beroepenmarkt SE Schoolexamen SEPTEMBER

Nadere informatie

DATUMLIJST ouders 2014/2015 LOCATIE RAC

DATUMLIJST ouders 2014/2015 LOCATIE RAC DATUMLIJST ouders 2014/2015 LOCATIE RAC augustus wk 34 ma 18 di 19 wo 20 do 21 vr 22 augustus wk 35 1 e schoolweek ma 25 Plenaire vergadering 8.30-9.30; 9.30-1300 jaaropening klas + mentor; 10.30-15.30

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015 33 start schooljaar voor OOP Ma 10 aug Di 11 aug Wo 12 aug eerste werkdag OOP Do 13 aug 9.00-11.00 MT-1 Do 13 aug 15.00-17.00 Opening schooljaar OOP bij Cors Vr 14 aug nieuwe docenten 12.00-15.30 Bijeenkomst

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2016-2017 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

jaaragenda 2014-2015 voor ouders en leerlingen versie 2 (1 december 2014)

jaaragenda 2014-2015 voor ouders en leerlingen versie 2 (1 december 2014) JAARAGENDA 2014-2015 voor ouders en leerlingen versie 2: update 1 december 2014 (aanpassingen geel gearceerd) dag datum activiteit leswk wknr ma 01-12-14 bekendmaken rooster tieminutengesprek di 4 december

Nadere informatie

AUGUSTUS Ma di wo do vr za zo Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

AUGUSTUS Ma di wo do vr za zo Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Op lesvrije (mid)dagen buiten de in dit programma aangegeven schoolvakanties dienen de leerlingen beschikbaar te zijn voor excursies, praktische opdrachten, schoolexamens, achterstallig werk en, eventueel,

Nadere informatie

Jaaragenda minuten rooster (lessen stoppen om uur)

Jaaragenda minuten rooster (lessen stoppen om uur) Jaaragenda 2016-2017 22-8-2016 ma Opening nieuwe schooljaar/ team/ vakgroep 23-8-2016 di introductiedag klas 1 t/m 4 24-8-2016 wo 25-8-2016 do 26-8-2016 vr 27-8-2016 za 28-8-2016 zo 29-8-2016 ma 30-8-2016

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 30 nov 1 dec 2 3 4 CAE examen voor CPE-leerlingen klas Gesprekken ouders / mentoren klas 1

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 30 nov 1 dec 2 3 4 CAE examen voor CPE-leerlingen klas Gesprekken ouders / mentoren klas 1 december 2015 december 2015 49 1 2 3 4 5 6 50 7 8 9 10 11 12 13 51 14 15 16 17 18 19 20 52 21 22 23 24 25 26 27 53 28 29 30 31 januari 2016 53 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 2 wk 2 2 ma 5-jan 13:00 I.v.m. studieochtend vervallen alle lessen van het 1e t/m 5e uur. Alle 6e lesuren beginnen om 13:00 uur. 2 2 do 8-jan 12:30-16:15 skills masters in Ahoy vmbo basis 3, vmbo kader

Nadere informatie

AGENDA CURSUS

AGENDA CURSUS AGENDA CURSUS 2016 2017 AUGUSTUS 2016 dinsdag 30 augustus 2016 start cursus kennismaking, ophalen roosters en inleveren ondertekende gebruikersovereenkomst schoolboeken: - 11.30 uur: klas 1-11.45 uur:

Nadere informatie