School Gids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School Gids 2015-2016"

Transcriptie

1 School Gids

2 Dirck Volkertszoon Coornhert Was vier eeuwen geleden Gemeentesecretaris van Haarlem. Zijn ideeën over rechtvaardigheid en verdraagzaamheid zijn nog steeds actueel: hij pleitte voor een gelijke behandeling van mensen bij gelijke omstandigheden. Zelf bracht hij die ideeën ook in praktijk: tijdens de 80-jarige oorlog kapittelde hij beurtelings de Spaanse Inquisitie en de Nederlandse Watergeuzen. In navolging van onze naamgever hechten wij veel waarde aan persoonlijke ontplooiing, respect voor elkaar en eigen verantwoordelijkheid. Vooraf Dames en heren, jongens en meisjes, Dit is de schoolgids van het Coornhert Lyceum. In de schoolgids zijn de doelstelling van de school, de inrichting van het schooljaar, de organisatie van het onderwijs en de leerlingbegeleiding opgenomen. Verder zijn er allerlei wetenswaardigheden in te vinden die voor leerlingen en hun ouders of verzorgers van belang zijn. De schoolgids verschijnt in een gedrukte versie en kan daarnaast worden geraadpleegd via onze website schoolgids. In het schooljaar vindt een aantal vernieuwingen plaats op het Coornhert Lyceum die in deze schoolgids worden belicht. Het gaat om de invoering van digitaal onderwijs door middel van het laptopproject in het eerste leerjaar, de implementatie van modules in de bovenbouw van vwo en van kunstvakken in de bovenbouw van de mavo. De naam vmbo-tl wordt met ingang van het schooljaar gewijzigd in mavo. Dit is een gevolg van de meer beroepsgerichte profilering van het vmbo-b/k enerzijds en de gewenste doorstroom van mavo naar de havo anderzijds. Met het oog op het rekenexamen, wordt het aantal reken(steun)lessen geïntensiveerd. Ook gaan we dit schooljaar een aanvang maken met het voeren van mentor-ouder-leerlinggesprekken en komen er beoordelingen van de inzet van de leerlingen op de rapporten. Hiermee verwachten we een positieve impuls te geven aan begeleiding van de leerlingen. Verder is er vanaf de zomervakantie gestart met de verbouwing en verruiming van de school om tegemoet te komen aan zowel de behoeften van leerlingen als van medewerkers. Kortom, het Coornhert Lyceum is volop in beweging met als doel nog beter onderwijs en nog betere faciliteiten! Graag wens ik eenieder, in het bijzonder de nieuwe Coornherters, een plezierig en succesvol schooljaar toe! Drs. C.L.C Neijts rector schoolgids 15/16 1

3 Inhoud Vooraf 2 Het Coornhert actueel 2.1 Personalia 2.2 De digitale schoolgids en website 2.3 Algemeen 2.4 Doelstelling 2.5 Onderwijsconcept 2.6 Bestuurlijke Organisatie 2.7 Inschrijving op het Coornhert Lyceum 2.8 Het Coornhert Lyceum gaat verbouwen 2.9 De Geslaagden 2.10 Mediawijsheid, Informatie- en communicatietechnologie ICT 3 Het nieuwe schooljaar 3.1 Ophalen lesrooster 3.2 De eerste lesdag en de schooltijden 3.3 Lessentabel 3.4 Lessentabel tweede fase 4 havo en 4 vwo 3.5 Lessentabel tweede fase 5 havo 3.6 Lessentabel tweede fase 5 en 6 vwo 3.7 Vakanties schooljaar Jaaragenda 4 Schoolorganisatie 4.1 Inrichting van het onderwijs 4.2 Opzet brugklassen 4.3 MAVO 4.4 De Tweede Fase 4.5 Toptalenten sport en cultuur 4.6 Financiën 4.7 Kwaliteitszorg 4.8 Opbrengsten 4.9 Personeelsbeleid 4.10 Leerlingen met een intensieve extra ondersteuningsbehoefte 4.11 Vaardigheden 4.12 Personeel, namen en functies 4.13 Inspectie 4.14 Klachtenregeling 5 Begeleiding 5.1 De mentor 5.2 De teamleiders 5.3 De zorgcoördinator 5.4 Trajectbegeleiding 5.5 De vertrouwenspersonen 5.6 Het ZAT 5.7 Het MDO 5.8 De schoolmaatschappelijk werker 5.9 Brijder Jeugdpreventie 5.10 Schoolpsycholoog 5.11 Pesten 5.12 EMOVO 5.13 De decanen 5.14 Lerarenspreekuur 5.15 Studiehuis 5.16 Vervanging 5.17 Hulp bij taal, begrijpend lezenhulp, rekenen (=cijferen) 5.18 Dyslexie 5.19 Faalangst / Kanjertraining / Rots- en Watertraining 5.20 Zieke leerlingen 5.21 Introductieweek Tweede Fase 5 vwo en 4 havo/ werkweek 3 mavo 5.22 Rapporten 5.23 Beschikbaarheid voor school, schoolverzuim en te laat komen 5.24 Schoolregels 5.25 Kledingcode 5.26 Schoolleider van de dag 6 Coornhert van A tot Z, wetenswaardigheden 6.1 Aula 6.2 Schoolboeken 6.3 Fietsenstalling en bromfietsenstalling 6.4 Huiswerkbegeleiding en werken onder leiding 6.5 Internationalisering, Horizon 6.6 Kantine 6.7 Kluisjes 6.8 Beeldende Kunst 6.9 Mediatheek en studiehuis 6.10 Multifunctionele Coornhert Pas 6.11 Muziek 6.12 Klassieke Talen, ook op het atheneum 6.13 Lichamelijke Opvoeding 6.14 Printen 6.15 Theater: veel toneel, maar ook dans, cabaret, musical 6.16 Veilige school 6.17 Werkweken 7 Communicatie en rapportage 7.1 Ouderparticipatie 7.2 De Ouderraad en Klassenouders 7.3 De Personeelsraad 7.4 De Medezeggenschapsraad 7.5 De Leerlingenvereniging (LVO) 7.6 Begroting, formatieplan en jaarrekening Bijlage 2

4 2 Het Coornhert actueel 2.1 Personalia Afscheid Welkom Het einde van een schooljaar betekent ook afscheid nemen. Niet alleen van de geslaagde leerlingen, maar ook van de vertrekkende collega s. De heren drs. R. Koe (geschiedenis) en A. Weerman (wiskunde) gaan met pensioen. De heer M. Koevoets (economie) gaat dichter bij huis werken. De heer E. Hofwijks (wiskunde/ scheikunde) en mevrouw M. Brakenhoff (lo/aardrijkskunde) gaan om loopbaanredenen naar andere scholen. De heer G. de Jong (wiskunde/ huiswerkbegeleiding) gaat zich volledig richten op zijn organisatie voor huiswerkbegeleiding. De volgende collega s mogen wij verwelkomen: Mevrouw drs. B. Jharab wiskunde Mevrouw S. Andrea wiskunde Mevrouw S. Rooselaar Nederlands De heer M. van Keulen Informatica De redenen voor hun vertrek zijn verschillend, maar hun inzet op het Coornhert en hun betrokkenheid bij onze leerlingen delen ze. We zijn hen hier dankbaar voor. schoolgids 15/16 3

5 2.2 De digitale schoolgids en website Deze schoolgids bevat algemene informatie die gedurende het jaar nuttig is voor leerlingen en hun ouders. Er is meer specifieke informatie die op bepaalde momenten nodig is. Om er voor te zorgen dat alle informatie over de school actueel beschikbaar is staat deze informatie op de website: Op de website staan alle regelingen zoals de bevorderingsnormen, het leerlingenstatuut, de klachtenregeling, de financiële overeenkomst en de programma s van toetsing en afsluiting voor het examen (PTA s), per vak en per afdeling. Bovendien geeft de website een leuk overzicht van wat er op de school gebeurt door middel van foto s. Uiteraard zijn de regelingen ook (via de administratie) op papier beschikbaar voor diegenen die niet over een computer met internet beschikken. Ook de meest actuele versie van de jaaragenda is op de site beschikbaar. 2.3 Algemeen Het Coornhert Lyceum is een school voor Voortgezet Onderwijs met een openbaar karakter. De school geeft onderwijs aan ruim 1700 leerlingen. Er zijn vier opleidingen: gymnasium (6-jarige opleiding) atheneum (6-jarige opleiding) havo (5-jarige opleiding) mavo (4-jarige opleiding) 2.4 Doelstelling Het Coornhert Lyceum is een prestatiegerichte school met hart voor leerlingen. In onze scholengemeenschap streven we ernaar uit ieder kind het beste te halen en leiden we de leerling op tot het hoogst mogelijke diploma dat bij de capaciteiten van hem of haar past. Leerprestaties staan voorop maar daarnaast streven we naar brede talentontwikkeling, persoonlijke ontplooiing en culturele vorming van alle leerlingen. Ook respect voor elkaar en eigen verantwoordelijkheid vinden we belangrijk. Het Coornhert Lyceum realiseert haar doelstelling door de inzet en professionaliteit van de docenten en ondersteunende medewerkers, die opereren in overzichtelijke en goed geleide afdelingen. Daarbij worden de leerlingen op een positieve wijze begeleid met veel aandacht voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en hun talenten. 2.5 Onderwijsconcept In onze doelstelling staat het beste halen uit elke leerling centraal. Het streven is een optimale balans te vinden tussen kansen geven en goede cijfers halen. Brede talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling zijn daarbij ook van belang. Door het behalen van persoonlijke successen ontwikkelen leerlingen een positief zelfbeeld. Dit komt hun leerprestaties ten goede. Om haar ambitie te realiseren zorgt het Coornhert Lyceum voor een veilig leerklimaat met een duidelijke pedagogischdidactische aanpak en aandacht voor individuele leerlingen. Dit doen we door een intensieve band met de leerlingen op te bouwen. Uitgangspunt hierbij is: geen prestatie zonder relatie. Docenten onderhouden warme contacten met de leerlingen, hebben begrip voor hun situatie en zijn daarmee in staat hen meer te motiveren. Docenten passen diverse vormen van differentiatie toe in hun lessen om in te spelen op leerbehoeften van leerlingen. Voorop staat dat leerlingen zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leerproces. De mentoren bevorderen deze eigen verantwoordelijkheid door een positieve benadering van de leerlingen en het voeren van feedforward en feedback gesprekken. Leerlingen leren daardoor meer vooruit te blikken en te reflecteren. De ervaring van leerlingen dat zij iets kunnen, dat buiten hun verwachting lag, vormt een onmiskenbare stimulans. De kunstvakken op school leveren hieraan een grote bijdrage. Door een positief zelfbeeld worden leerlingen gesterkt in hun zelfvertrouwen, waardoor zij meer open staan voor nieuwe (leer) ervaringen. Daarmee worden zij eigenaar van hun eigen leerproces. 2.6 Bestuurlijke organisatie De Dunamare Onderwijs Groep is het bestuur van het Coornhert Lyceum. Het College van Bestuur van Dunamare is het Bevoegd Gezag van de school. Dunamare is een decentrale organisatie, dat wil zeggen dat Dunamare de scholen veel vrijheid geeft om het onderwijs in te richten. Het Centraal Bureau van Dunamare ondersteunt de scholen op gebieden zoals Personeel en Organisatie, Financiën, Kwaliteitsbeleid, ICT en Huisvesting. Ouders en leerlingen hebben in het algemeen niet rechtstreeks met Dunamare te maken. Alleen bij klachten en in geval van bezwaar of beroep tegen beslissingen van de school is Dunamare van belang. De gegevens van Dunamare: Dunamare Onderwijs Groep Diakenhuisweg AP Haarlem Postbus EL Haarlem Telefoon: Meer informatie is te vinden op 4

6 2.7 Inschrijving op het Coornhert Lyceum In de maand maart schrijven de leerlingen in groep 8 zich in op een school voor Voortgezet Onderwijs. In het Brugboek en op de site van het Coornhert Lyceum zal vermeld worden wanneer er ingeschreven kan worden en wat de leerling daarvoor moet meebrengen. Het Coornhert Lyceum hanteert de regionaal afgesproken toelatingsnormen en de regionaal afgesproken toelatingscriteria. In het geval er meer leerlingen inschrijven dan dat er plaatsen zijn, zal geloot worden door de daarvoor aangewezen notaris. Als er inderdaad geloot moet worden, dan geldt binnen het Coornhert Lyceum een voorrangsregel. Namelijk dat aangemelde nieuwe leerlingen voorrang hebben als zij al een broer en/of zus hebben die is ingeschreven en daadwerkelijk onderwijs volgt op het Coornhert Lyceum. 2.8 Het Coornhert Lyceum gaat verbouwen Op het Coornhert Lyceum is het aantal leerlingen de afgelopen jaren gegroeid naar ruim 1700 leerlingen. Samen met de leerlingengroei is ook het aantal personeelsleden gegroeid. De school is financieel gezond en erg in trek bij de leerlingen; kortom het Coornhert Lyceum staat er goed voor. Door de groei is er echter dringend behoefte aan: - Een grotere pauze- en werkruimte voor de leerlingen - Een verruiming en vernieuwing van de personeelsvoorziening - Een overzichtelijke balie in de centrale hal - Extra lokalen Om tegemoet te komen aan de eerste drie behoeften is in de begroting een investering opgenomen van circa een miljoen euro. De Raad van Toezicht heeft de begroting van het Coornhert Lyceum goedgekeurd en dus ook de verbouwing en verruiming van de school. De werkzaamheden zijn gestart vanaf de zomervakantie van Naar verwachting is de verbouwing gereed na de kerst. Het vergroten van de capaciteit aan lokalen is een zaak van de gemeente, die de verantwoordelijkheid draagt voor de planning van de onderwijscapaciteit in de gemeente. Zonder toestemming van de gemeente kan een school niet uitbreiden. De directie is samen met het bestuur van de Dunamare Onderwijsgroep in gesprek met de Gemeente Haarlem om extra lokaalruimte te creëren. De volgende veranderingen gaan in ieder geval binnen de school plaatsvinden: De personeelsruimte wordt uitgebreid via een uitbouw en gaat ook de huidige roosterkamer en de huidige conciërgeruimte omvatten. De roosterkamer wordt verplaatst naar de aquariumkamer. De conciërges gaan werken vanuit het kantoor bij lokaal 018 en de kelder. De leerlingenadministratie wordt verplaatst en gecombineerd met de nieuwe balie in de grote hal. De kantine wordt sterk vergroot door een uitbouw in de binnentuin. De verkoop kan daarna ook via een balie aan de kantinezijde plaatsvinden. Het studiehuis gaat van vorm veranderen en krijgt mogelijk een ingang vanuit de lichtstraat. Het studiehuis zal de komende jaren door wijzigingen in de lessentabel, minder verplicht ingezet worden op het lesrooster van de leerlingen. De functie van een fluister- en studeerruimte blijft gehandhaafd. Leerlingen kunnen in tussenuren gaan werken in de mediatheek en het studiehuis. De huiswerkbegeleiding voor leerlingen in de eerste klassen zal gehandhaafd blijven. De laatste jaren heeft de huiswerkbegeleiding gewerkt in het studiehuis. Hierdoor was het studiehuis van t/m vanaf uur niet meer beschikbaar voor anderen. Na voltooiing van de bouwwerkzaamheden wordt de huiswerkbegeleiding waarschijnlijk gegeven in lokaal 018. In de grote hal onder het huidige informatiebord, wordt de centrale ontvangstbalie gebouwd. De balie wordt bemand door de collega s die nu werken in de leerlingenadministratie. De balie wordt het centrale punt in de school waar gasten, bedrijven, ouders en leerlingen zich melden om vervolgens opgehaald of doorgestuurd te worden. De huidige docentenwerkruimte wordt geïntegreerd in de personeelspauzeruimte. Er komt meer capaciteit in een goed geoutilleerde werkomgeving. De voorzieningen worden niet alleen verplaatst maar ook verbeterd. Door een uitbouw naast de huidige serre zal er ruimte ontstaan voor moderne sanitaire voorzieningen. De beschreven veranderingen vinden plaats in de periode van augustus t/m kerst De directie zorgt ervoor dat leerlingen en medewerkers minimaal overlast hebben van de verbouwingswerkzaamheden. Wij zien uit naar een mooie, ruime en een op hedendaagse wensen toegesneden school. schoolgids 15/16 5

7 geslaagden 2.9 De geslaagden Eva Kampfraath 4 mavo Sinem Kaplan Dana Abbenhues Nova College idk Dounia Al Ouamari Wendel Arxhoek Nihed Asbihi Miryam Aynan Imane Azahaf Nina Bakker Leah Barning Mert Bayik Lyon Beerman Celâl Bekin Walid Ben Haddi Demi van Berkel Okke Bluijs Boudewijn von Bönninghausen Boy ter Braak Raisa ten Brink Juliëtte Broadwith Sam Broere Kim Brune Julia van Caspel James Cordery Timon Cornelissen Tijn van de Crommert Lynn van Dalfsen Willemijn van Deventer Shelby van Dijk Jari van Drunen Oussama El Moussabahi Lizette Engel Silke Ettema Max Frederiks Kelly Fung Ruben Hazeleger Puck Hermans Sylvana Hopman Sophie Huijzer Isis Hulsman Luuk van Hulten Coornhert Lyceum havo ROC van Amsterdam medewerker design Nova College Junior accountmanager Coornhert Lyceum havo Coornhert Lyceum havo Media College redactiemedewerker Nova College laboratoriumtechniek ROC van Amsterdam sportmarketing Johan Cruyff College Nova College detailhandel ondernemer Nova College bedrijfsadministratie Nova College verpleegkundige Nova College zelfst. werkend kok Media College, media en gamedevelopment ROC van Amsterdam horecamanagement HMC interieuradviseur STC Rotterdam machinist railvervoer Nova College verpleegkundige Nova College verpleegkundige Coornhert Lyceum havo Coornhert Lyceum havo ROC van Amsterdam horecamanagement Coornhert Lyceum havo Nova College verpleegkundige Nova College medewerker evenementen organisatie Nova College junior account manager Nova College IVS junior accountmanager ROC van Amsterdam Airport stewardess Nova College medewerker marketing en communicatie Coornhert Lyceum havo Coornhert Lyceum havo ROC van Amsterdam horecamanagement ROC Mondriaan productie coördinator Media College mediamanagement Nova College vavo havo Coornhert Lyceum havo Tommy Karjamenawi Arend Kik Victor Kinders Danny Klein Schiphorst Roos de Klerk Floor Koch Femke van der Kooij Swen Koster Joey Kruiter Casper Kuijt Bram van der Kuip Casper Laan Denise van der Laan Dean Lauppe Mendy Li Olivier van der Linde Esmee van Logchem Mohammed Malloul Tim Matthijsen Diablo Mense Lucas Mous Dion Nikolaïdis Gino van Norde Sanne Notenboom Azin Oraï Dimitri van de Poll Diederik Poll Oscar Potma Ena Purkovic Sem Raatsie Hanane Rakas Bas Roos Joëlle van Saase Charlana Salzmann Bram van Schie Tein Schoemaker Emile Schutz Lana Schweitzer Coornhert Lyceum havo Nova College IVS accountmanager Nova College ICT beheer ROC van Amsterdam Horecamanagement Nova College onderwijsassistent Media College podiumtechniek ROC van Amsterdam sport en bewegen Tio Amsterdam ID College Leiden detailhandel en ondernemen Nova College juridisch medewerker openbaar bestuur Nova College Haarlem applicatieontwikkelaar ROC van Amsterdam horecamanagement Media College media- en gamedeveloper Nova College bedrijfsadministratie Nova College ondernemer detailhandel mode Nova College verpleegkundige Coornhert Lyceum havo Coornhert Lyceum havo ROC van Amsterdam zelfst. werkend banketbakker Nova College Junior accountmanager IVS IAB Utrecht podiumtechniek Luzac College havo Nova College onderwijsassistent ROC van Amsterdam Airport Mechanica ROC van Amsterdam apothekersassistente Nova College bouwkunde en architectuur ROC van Amsterdam horecamanagement IVA Driebergen Nova College IVS junior accountmanager ROC Kop van Noord-Holland veva Nova College juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Nova College junior accountmanager IVS Nova College detailhandel management en ondernemerschap Nova College juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Luzac College havo Nova College junior accountmanager 6

8 Lilly Seijffert Hermela Solomon Zwier Sonnemans Klaas Steensma Eva Stevens Amber Stoel Pieter Tanis Azim Taylan Anne Tekstra Naomi Tesfazghi Yasmijn van Tetering Rens Veening Kay van der Velde Lexi van Velsen Jerry Verhagen Wessel Vleut Destiny van Vliet Jamie-Lee Vonk Anne Voorneveld Sybren Wennen Jesse Wesseling Wouter van Wijk Maurice de Winter 5 HAVO Tim van Aarst Yassine Abdel Mouhim Amina Afatan Luc Agterhof Berna Akin Eren Alparslan Sacha van Angeren Justine Anneveld Robert Arntzenius Fleur Assendelft Noa Bawits Heleen Becking Mohamed Belkasmi Coornhert Lyceum havo Nova College IVS junior accountmanager ROC van Amsterdam horecamanagement Nova College IVS junior account manager ROC van Amsterdam horecamanagement Nova College juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Herman Brood Academie professional music industry Nova College junior account manager Herman Brood Academie ROC van Amsterdam zelfstandig werkend banketbakker ROC van Amsterdam horecamanagement ROC van Amsterdam horecamanagement Nova College biotechnologisch analist Coornhert Lyceum havo Coornhert Lyceum havo Coornhert Lyceum havo ROC van Amsterdam Jeanschool denim developer Nova College kapper-plus Nova College CIOS ROC van Amsterdam Airport mechanica Coornhert Lyceum havo ROC van Amsterdam Airport mechanica HMC Amsterdam Meubelmaker/scheepsbouw Herman Brood Academie tussenjaar Coornhert Lyceum vwo tussenjaar Verpleegkunde, Leiden tussenjaar in de VS Coornhert Lyceum vwo Bio- Informatica Cultureel erfgoed, Amsterdam Hogere hotelschool Mohamed Bellafkih Tess Berendregt Lesley-Ann Berendsen Xander van den Berg Emma van den Berg Stan Berkhout Sherida den Bleker Joppe Blom François Blondel Julia Bosma Hanneke Bozon Sam Brans Isabelle Brantjes Jelle Brocken Dion Bruijn Maxime Bruijn Glenn Calis Pascalle Castien Melissa Cehic Matteo Chericoni Mandy van Dam Gijs van Dam Rachel Damen Yaël D haene Max van Dijk Emma van Dijk Lisa van Dorp Nick Driehuizen Karim El Aater Larse van Eck Manaf El Halouat Iman El-Kabary Sietske van Emmerik Kim van Es Mauro Frijters Janneke Gemmeken Felix Goossens Romy de Graaf Lucan de Groot Sanaz Habibi Commerciële economie, Amsterdam Communication & Multimedia Design, Utrecht Rechten, Amsterdam Luchtvaarttechnologie Fokker Human resource management, Amsterdam Technische informatica, Haagse Hogeschool tussenjaar Mechatronica, Haagse Hogeschool Pabo, Haarlem Verpleegkundige, Leiden Tussenjaar tussenjaar International Business and Management Studies Commerciële economie, Leiden Bouwkunde Toeristisch & recreatief onderwijs, Haarlem Bedrijfseconomie, Amsterdam Cosmo Academy Sport, management & ondernemen, Amsterdam Verpleegkundige, Amsterdam Hotel- en Eventmanagement Tussenjaar Bouwtechnische bedrijfskunde, Amsterdam Maatsch. werk & dienstverlening, Utrecht Bedrijfseconomie, Rotterdam Coornhert Lyceum vwo Business management Bedrijfswiskunde, Haagse Hogeschool Verpleegkunde, Amsterdam Sport, management en ondernemen, Amsterdam Communication & multimedia design, Amsterdam tussenjaar Biologie en Medisch Labortoriumonderzoek, Leiden Informatica, Haagse Hogeschool schoolgids 15/16 7

9 De geslaagden Dixie Habraken Pedagogiek Mannes Mokkenstorm Hiske van Haften Pien Hansen Int. business & languages, Amsterdam Isa Onkenhout Ozan Özkan Niels de Heer Jeremy Heijder Sport, Management en Ondernemen, Haagse Hogeschool Sal Pagrach Sümeyye Pektas Sieb van Heijningen Int. business & management, Rotterdam Casper Pijpers Jeske van Herk Max van Heusden Sam van Heusden Sacha Holleboom tussenjaar Hidde Poel Ruben Pruijn Jesper Rasch Sybren Reens Julia Hoogland Soc. pedagogische hulpverlening, Amsterdam Varisha Ribai Daniëlle van Hout Biologie en Laboratoriumonderzoek, Leiden Ian Roemers Annemijn Huijboom Technische Bedrijfskunde, Amsterdam Amber Rus Liz Israël Amfi, Amsterdam Karim Saaliti Maarten Jankie Coornhert Lyceum vwo José van Saase Marin Jansen Soc. pedagogische hulpverlening Madelijn van der Sande Nikki Jansen Media, informatie & communicatie Ezra Scheefhals Mohammed Javanfekr Coornhert Lyceum vwo Natasja Slinger Jarno Jongkind Facility Management Jeff Smits Dominique Jonker Ellis van Keulen Coornhert Lyceum vwo Roos Springer Romée Stassen Josephine Klinkenberg Tussenjaar in UK Ebony Steenbergen Nino Kloos Roos Kniest Maurits Knobben Technische bedrijfskunde, Amsterdam Thieme van Stigt Joeke Stolwijk Jurrijn Straus Govert Komin Babette Koopman Tussenjaar Johan Struijs Loubna Taabouni Daphne Kreike Verpleegkundige, Amsterdam Tommy Takken Anouk Kroese Commerciële Economie, Amsterdam Suzanne Tierie Dané Kruyver High school, VS Eva Toorenent Merel Kuhlmann June van Kuik Marnix Langedijk Informatica, Amsterdam Maite Turlings Milan Turlings Julie van Veen Frank van Leuven Noah van Ling Hogere hotelschool Valentijn Veerman Kevin Visser Alberto Lo Prete Luchtvaarttechnologie Thijs Vleut Emma van Loenen Forensisch Onderzoek, Amsterdam Eva Vliese Myrthe Mes Robin Mes Hogere hotelschool, Den Haag Thomas Vogelaar Wouter Vos Lisa Mesman Tussenjaar Joosje de Vrede tussenjaar Engineering, design & innovation, Amsterdam Int. Business & management, Amsterdam Bedrijfswiskunde, Haagse Hogeschool Journalistiek, Utrecht naar Amerika Lerarenopleiding LO, Amsterdam Coornhert Lyceum vwo Rechten, Leiden tussenjaar Rechten Communicatie & multimedia design Coornhert Lyceum vwo Tussenjaar Toegepaste psychologie, Leiden SPH, Amsterdam Engineering, Design and Innovation, HvA tussenjaar, werken Rechten, Amsterdam Business management, Haarlem Commerciële economie, Leiden Vormgeving, WIllem de Kooning Academie Coornhert Lyceum vwo Tussenjaar Coornhert Lyceum vwo Tussenjaar Int. Business & management, Den Haag ICT, Amsterdam Tussenjaar 8

10 Jim Wessels Vincent Westdijk Martijn Zwemmer 6 VWO Yoram Baboolal Isa Beaufort Jim van den Berg Welmoed van den Bergh Justin Bon Sophie Brood Jamie Codrington Erik Dedding Chantal Duivenvoorden Jasmijn van den Dungen Joris Eeuwen Dani Eggerding Jelmer Faber Eva Feijt Laura Geurts Nynke Groen Wies de Gruijter Erfan Hakimie Kalkharan Peter Hartog Tom Hellings Sander van Hes Elisa van den Hoven Pleunie Huigen Anisha Jagernath Femme Jorritsma Sara Keetelaar Bram Kerkhof Frederiek Klinkenberg Joris Knoll Jessica Konijn Marieke Koning Inger Kreuger Charlotte Kuipers Product design, Amsterdam PABO Civiele Techniek, Delft Geneeskunde Geneeskunde, Leiden Taalwetenschap, Groningen Communicatie wetenschap Geneeskunde, Amsterdam Sport en Bewegen, InHolland Lucht- en Ruimtevaarttechniek, Delft Bedrijfskunde Amsterdam Tussenjaar, werken Geneeskunde, Amsterdam Luchtverkeersleiding Backpacken, vrijwilligerswerk Azië Muziektheater, Codarts HS voor de Kunsten Tourism (joint degree), Wageningen Psychologie, Utrecht Bio-Pharmaceutische Wetenschappen, Leiden Psychobiologie, Amsterdam Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Leiden Biomedische Wetenschappen, Leiden Rechten, Amsterdam Tussenjaar, werken Economie en Bedrijfskunde, Amsterdam Econometrie en Operationele Research, Amsterdam Life Science and Technology, Delft Communicatie en informatiewetenschappen, Groningen Geneeskunde, Leiden Biomedische Wetenschappen, Amsterdam Psychologie, Utrecht Mirte de Kwaasteniet Casper van der Laan Jelte van der Leij Josephien Lingbeek Alana Linnemann Davy Lourenburg Rosalie Lubbers Anne Karlijn Meijer Sanne van Mulligen Nienke van den Nouwland Simone van den Oord Valentina Pavlova Thomas Poulussen Elodie Rijnja Ilena Roelofsen Nikki Roodenrijs Tessa Roosenstein Sacha Roosenstein Annemarie Roozen Britt Ruhe Bob Schrama Benthe Spruijt Daan Swets Marlijne Teves Maria van der Togt Juliette van Trigt Tim Trussner Laura van Veen Robin Verdonk Fay Voogd Tim van Vugt Roland de Weme Sanne Wesseling Jessica Wesselink Rosalieke Wiegel Zsa-Zsa van Wijk Rosan de Winter Nina Witteman Yasin Yüksel Isabelle van Zeeland International Leisure Studies, Breda Technische Bedrijfskunde, Groningen Tussenjaar, cricket in Nieuw Zeeland Aardwetenschappen, Amsterdam Politics, Psychology, Law and Economics, Amsterdam Hoge School voor de Kunsten, Utrecht Human Resource Management, Leiden Economie en Bedrijfskunde, Amsterdam Economie en Bedrijfskunde, Amsterdam Informatica, Amsterdam Pedagogische Wetenschappen, Utrecht Economie en Bedrijfskunde, Amsterdam Int. Betrekkingen en Organisaties, Politicogie in Leiden Geneeskunde, Amsterdam Psychologie, gedrag & maatschappij, Leiden Fiscale Economie Media en Cultuur, Amsterdam Economie en Bedrijfskunde, Amsterdam Amsterdam Mode-management, AMFI Amsterdam Communicatie Wetenschappen, Amsterdam Bouwkunde, Delft Economie en Bedrijfskunde, Groningen Rechtsgeleerdheid, Leiden Bouwkunde, Delft Econometrie en Operationele Research, Rotterdam Delft Hotelschool The Hague Tussenjaar, werken evenementenbureau Hotelschool, The Hague Werktuigbouwkunde, Delft Communicatie Wetenschappen, Amsterdam Biologie, Leiden cursus, Don Quijote Geneeskunde, Rotterdam Int. Betrekkingen en Organisaties, Groningen VWO profiel uitbreiden met Sk en Na in Utrecht Geneeskunde, Leiden Tussenjaar schoolgids 15/16 9

11 2.10 Mediawijheid, informatie- en communicatietechnologie ICT ICT speelt in het onderwijs een belangrijke rol. Als vak in de brugklas, als keuzevak in de tweede fase, maar ook in de gewone lessen wordt de computer steeds meer gebruikt. Het Coornhert heeft de beschikking over twee computerlokalen met totaal 96 computers. Beide computerlokalen zijn geschikt voor het afnemen van Examens met behulp van de computer. Behalve in de twee computerlokalen staan er ook computers in het studiehuis en in de mediatheek. Het internet wordt voor de lessen en voor de berichtgeving uit de school steeds belangrijker. Het gebruik van de computers en overige ICT hulpmiddelen op het Coornhert is voor alle leerlingen toegestaan. Op dit gebruik is het reglement elektronische hulpmiddelen van toepassing. Dit reglement staat op de schoolsite (www.coornhert.nl) en is ter inzage op de administratie. Speciaal voor leerlingen en medewerkers heeft de school een licentieregeling afgesloten waardoor het mogelijk is om gratis of tegen zeer schappelijke prijzen software te bestellen voor besturing (Windows), toepassingen (Office) en computerbeheer (o.a. virusscanners). De leerlingen kunnen daarvoor terecht bij de ICT-coordinator of via In het schooljaar zal het Coornhert Lyceum met twee 1HV klassen deelnemen aan de ICT pilot. De leerlingen in deze twee klassen werken bij een groot deel van de vakken op school en thuis met een eigen laptop. Het onderbouwteam wil via de pilot onderzoeken of het leerrendement en het welbevinden bij leerlingen door de inzet van digitale content verhoogd kan worden. In het schooljaar zal de ICT werkgroep verder werken aan digitaal onderwijsmateriaal en aan actieve lesvormen waarin digitaal onderwijsmateriaal het leerrendement kan verhogen. Aan het eind van het schooljaar zal de ICT werkgroep een advies uitbrengen over het breed inzetten van ICT op het Coornhert Lyceum. 10

12 3 Het nieuwe schooljaar 3.1 Ophalen lesrooster Alle klassen halen 17 augustus hun lesrooster volgens onderstaand schema: Alle eerste klassen uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster + opstarten (tot 15:00 uur) 3V uur Ontvangst in de Kantine en vervolgens afhalen lesrooster 3H uur Ontvangst in de Kantine en vervolgens afhalen lesrooster 4H uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster 4M uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster 4V uur Ontvangst in de Kantine en vervolgens afhalen lesrooster 2M en 2MH uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster 2HV, 2A en 2G uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster 5V uur Ontvangst in de Kantine en vervolgens afhalen lesrooster 3M uur Ontvangst in de Kantine en vervolgens afhalen lesrooster 5H uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster 6V uur Ontvangst in de Aula en vervolgens afhalen lesrooster 2H Ontvangst in de Kantine en vervolgens afhalen lesrooster schoolgids 15/16 11

13 3.2 De eerste lesdag en de schooltijden Dinsdag 18 augustus beginnen de lessen s morgens volgens de roosters. Schooltijden uur I uur II uur III pauze uur IV uur V pauze uur VI uur VII uur VIII Lestabellen 3.3 Lessentabel brugklas 1 m/h- klas 2 h/v- klas 2 gymnasium atheneum havo 2 3 mavo Nederlands 4 3*** Latijn * 3* 3* Grieks 3 3 Frans Duits Engels geschiedenis ,5 aardrijkskunde wiskunde rekenen 1** 1 1 1** 1** 1** 1** 1** 1** 1** 1 1** 1** mediawijsheid natuurkunde scheikunde nask1 3 4 nask2 2 4 biologie 2 2,5 2,5 2 2,5 2 2,5 2,5 2,5 3 4 economie theater/drama * tekenen * 1* * 4 ruimt. vormg. 0,5 0,5 0,5 muziek * 1* * maatsch.leer 2 lich. oefening lo extra 2* studielessen mentorles De cijfers achter de vakken geven het aantal lesuren per week aan. * = facultatief ** rekenlessen op basis van uitslagen rekentoetsen *** laatste deel van het jaar extra uur Nederlands voor de leerlingen die kunnen doorstromen naar 3H

14 3.4 Lessentabel tweede fase 4 havo en 4 vwo 3.5 Lessentabel tweede fase 5 havo 3.6 Lessentabel tweede fase 5 en 6 vwo Vak 4 havo 4 vwo Vak 5 havo Vak 5 havo Vak 5 vwo 6 vwo Nederlands 3 3 Engels 3 2 Latijn 4 Grieks 3 Duits Frans lo 2 2 ckv modules 2 maatschappijleer 2 2 geschiedenis 3 3 aardrijkskunde 3 2 wiskunde A 3 4 wiskunde B 4 4 wiskunde C 4 wiskunde D 3 2 rekenen 1 1** natuurkunde 3 3 scheikunde 2,5 3 biologie 3 3 informatica 3 2 economie 3 3 m&o 3 2 muziek 3 2 tekenen 3 2 drama 3 2 mentorles 1 1 ** rekenlessen op basis van uitslagen rekentoetsen Nederlands 3,5 Frans 3 Duits 3 Engels 3 geschiedenis 3 aardrijkskunde 3 wiskunde A 3 wiskunde B 4 wiskunde D 3 rekenen 1** informatica 2 natuurkunde 3,5 scheikunde 3 biologie 3,5 economie 3,5 m&o 3 muziek 3 tekenen 3 drama 3 maatschappijleer 1 lo 1 mentorles 1 ** rekenlessen op basis van uitslagen rekentoetsen Elke leerling krijgt bovenop het persoonlijk lesrooster nog een aantal uur in het studiehuis/mediatheek toegewezen. 3.7 Vakanties schooljaar : Herfstvakantie 17 t/m 25 oktober 2015 Kerstvakantie 19 december 2015 t/m 3 januari 2016 Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2016 Goede en Pasen 25 t/m 28 maart 2016 Meivakantie 23 april t/m 8 mei e Pinksterdag 16 mei 2016 Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2016 Nederlands 3 3 Latijn/kcv 4 4 Grieks 3 3 Frans 3 3 Duits 3 3 Engels 3 3 geschiedenis 3 3 aardrijkskunde 3 3 wiskunde A 4 4 wiskunde B 4 4 wiskunde C 4 4 wiskunde D 3 2 rekenen 1** 1** informatica 3 2 natuurkunde 3 3 scheikunde 3 3 biologie 3 3 economie 3 3 m&o 3 3 muziek 3 3 tekenen 3 3 drama 3 3 lo 2 1 ckv 1 module 1 mentorles 1 1 ** rekenlessen op basis van uitslagen rekentoetsen schoolgids 15/16 13

15 3.8 Jaaragenda De jaaragenda wordt aan het einde van schooljaar opgesteld, voor het begin van de volgende cursus. Gaande het jaar kunnen echter wijzigingen optreden. Kijkt u daarom regelmatig op de Coornhertsite (www.coornhert.nl)! Hier vindt u altijd een geactualiseerde versie. 12 augustus :00 School bereikbaar 12 augustus :00 OOP en schoolleiding opening schooljaar 13:00 Openingsvergadering schoolleiding 13 augustus :00 12:00 Verzuim/studiehuisoverleg 14 augustus :00 Nieuwe docenten en afdelingsleiders bijeenkomst 16 augustus 2015 zondag 17 augustus 2015 Zomervakantie: Laatste dag 8:15 8:30 Alle medewerkers: Ontvangst alle medewerkers in de kantine 8:30 Alle medewerkers: Opening schooljaar door de rector, plenaire bijeenkomst 10:15 Begeleiders PWS: Voorlichting aan docenten over PWS CITO-toetsen: Deze week brief naar ouders van de 1e klassers 10:45 12:00 Mentoren vergadering 12:00 13:00 Alle medewerkers: Lunch 13:00 15:00 1MH, 1HV, 1A, 1G: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor en introductie tot uur 13:00 13:30 3V: Ontvangst in de kantine, daarna uitreiking lesrooster door mentor 13:30 14:00 3H: Ontvangst in de kantine, daarna uitreiking lesrooster door mentor 13:30 14:00 4H: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor 14:00 14:30 4M: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor 14:00 14:30 4V: Ontvangst in de kantine, daarna uitreiking lesrooster door mentor 14:30 15:00 2H: Ontvangst in de kantine, daarna uitreiking lesrooster door mentor 14:30 15:00 2M, 2MH: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor 15:00 15:30 2HV, 2A, 2G: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor 15:00 15:30 5V: Ontvangst in de kantine, daarna uitreiking lesrooster door mentor 15:30 16:00 3M: Ontvangst in de kantine, daarna uitreiking lesrooster door mentor 15:30 16:00 5H: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor 16:00 16:30 6V: Ontvangst in de aula, daarna uitreiking lesrooster door mentor 18 augustus e Lesdag volgens rooster tot uur, start periode I ( t/m 17 november 2015) 13:15 Alle mentoren: voorbereiding mentor/ouder/leerling gesprekken 14:30 Sectievergaderingen 16:00 16:45 Begeleiders werkweken + projectdagen: Vergadering 20 augustus :00 16:00 5H, 6V: PWS voorlichtingsbijeenkomst 2 21 augustus :00 15:00 Sectievoorzitters: PTA s onderbouw ingeleverd 15:00 17:30 Theater: repetitie musical 24 augustus :00 9:00 Brief huiswerkbegeleiding wordt verzonden aan de ouders/verzorgers van de 1e klassen CITO-toetsen 1e klassen ne, en, wi : deze week 25 augustus 2015 Brief met informatie over verzuimbeleid en absentenregistratie wordt verzonden aan ouders/verzorgers 8:15 9:05 Start steunlessen voor dyslectici uit de eerste klassen 09:00 10:30 Agendacommissie Zorgcoordinatorenoverleg SWV-VO-ZK 14:15 5H, 6V : PWS contactmoment leerlingen - docenten 14:30 15:30 Rekenbeleidcommissie 15:30 16:30 Taalbeleidcommissie 15:30 PR vergadering 19:30 21:30 Ouders/verzorgers 3M: Informatie- en kennismakingsavond in de aula 14

16 26 augustus :30 21:00 Informatieavond voor ouders van nieuwe dyslectische leerlingen in de kantine 19:30 21:30 Ouders/verzorgers 5V: Informatie- en kennismakingsavond in de aula 27 augustus :15 16:15 Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe docenten over het dyslexieprotocol 28 augustus 2015 Alle leerlingen en medewerkers: Fotograaf voor individuele foto s 15:00 17:30 Theater: Repetitie musical 16:00 16:00 5H, 6V : PWS-inschrijfformulier ingeleverd bij PWS-coördinator 30 augustus 2015 zondag Alle leerlingen en medewerkers: Fotograaf voor individuele foto s 10:00 17:00 Theater: Repetitie musical 31 augustus :10 15:00 1HV laptopklassen: Uitreiken laptops 1 september :30 Teamvergaderingen Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 15:30 Team-/mentorenvergadering 20:00 21:00 Ouders/verzorgers 1A: Voorlichting Latijn in de aula 2 september 2015 Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 19:30 21:30 Ouders/verzorgers en leerlingen 4H: Informatie- en kennismakingsavond in de aula 19:30 21:00 Ouders/verzorgers en leerlingen 4V: Informatie- en kennismakingsavond in de kantine Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 3 september september 2015 Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 8:00 13:00 Alle leerlingen en medewerkers: Fotograaf voor individuele foto s (reservedag) 11:15 12:50 4M, 5H, 6V: Examenfoto 15:00 17:30 Theater: Repetitie musical 6 september 14 zaterdag 7 september 14 zondag 7 september september september 2015 Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn en/of tekenen 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn en/of tekenen Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn en/of tekenen 1e klassen, 3M, 4H en 5V: Werkweek 4M, 4V: Projecdag 5H, 6V: Werken aan PWS/lessen 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn en/of tekenen 1e klassen, 3M, 4H en 5V: Werkweek 2e klassen, 3H, 3V, 4M en 4V: Projectdag 5H, 6V: Werken aan PWS 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn en/of tekenen schoolgids 15/16 15

17 Jaaragenda 10 september september e klassen, 3M, 4H en 5V: Werkweek 2e klassen, 3H, 3V, 4M en 4V: Projectdag 5H, 6V: Werken aan PWS 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn en/of tekenen 16:00 16:00 5H, 6V: Werken aan PWS 14 september e klassen, 3M, 4H en 5V: Werkweek 2e klassen, 3H, 3V, 4M en 4V: Projectdag 6V: Romereis voor leerlingen met Latijn of tekenen Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 15 september :45 11:00 Zorgcoördinatorenoverleg SWV-VO-ZK 14:15 17:00 1e klassen: Start huiswerkbegeleiding 14:30 16:30 Nieuwe docenten: Collegiale consultatie 14:30 Mentoren 1MH, 2M, 2MH: Tumult 15:30 Mentoren 1HV: Tumult 14:30 Mentoren- en decaanvergadering: 2M, 2MH, 3M, 4M, 3H, 3V 15:30 Mentoren- en decaanvergadering: 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 19:00 19:45 Informatieavond wintersportreis 2e klassen 20:00 21:30 Ouders/verzorgers 2e klassen: Informatie- en kennismakingsavond 20:00 22:00 Ouderraad: Vergadering 16 september 2015 Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 16:00 18:00 4H, 5V: Startbijeenkomst beta-versterkingstraject voor meisjes in de kantine 19:30 21:00 Ouders/verzorgers en leerlingen 5H: Informatie- en kennismakingsavond in de aula 19:30 21:00 Ouders/verzorgers en leerlingen 6V: Informatie- en kennismakingsavond in de kantine Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 17 september :30 21:00 Ouders/verzorgers en leerlingen 4M: Informatie- en kennismakingsavond in de aula 18 september 2015 Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 15:00 17:30 Theater: repetitie musical 21 september 2015 Muziek: Audities orkesten tijdens 1e en 2e pauze 19:15 20:00 Muziek: Orkestrepetitie onderbouworkest afgelopen schooljaar (aula) 22 september :30 Sectievergaderingen Voor alle medewerkers: studiedag Dunamare, alle leerlingen vrij 15:30 Sectieoverstijgende vergaderingen 19:30 21:00 Ouders/verzorgers 3H : informatie en kennismakingsavond in de aula 19:30 21:00 Ouders/verzorgers 3V : informatie en kennismakingsavond in de kantine 23 september :50 16:00 4V Rondje Cultuur, fietstocht langs Culturele Instellingen en Architectuur 15:15 16:30 OPLIS: werkplekbegeleiders en 2e/3e/4e jaars stagiairs 25 september :00 17:30 Theater: repetitie musical 16:00 16:00 5H, 6V : eerste helft conceptversie PWS inleveren 28 september :30 20:30 Muziek: 1e orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) Start steunlessen 1e klassen ne, en, wi deze twee weken 3H, 3V: Start profielkeuzelessen in de mentorles Mediationweek 16

18 29 september :00 14:00 Sixes: Sportdag bovenbouw 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 14:30 Evaluatievergaderingen begeleiders werkweken en projectdagen 15:30 16:30 Taalbeleidcommissie 15:30 Werkgroep Excellentie 15:30 PR-vergadering Mediationweek 30 september 2015 Publicatie PTA s bovenbouw op website 12:50 16:00 4H Rondje Cultuur, fietstocht langs Culturele Instellingen en Architectuur 19:30 21:30 Ouders/verzorgers 1HV, 1A, 1G: Informatie- en kennismakingsavond Mediationweek 1 oktober :30 21:30 Ouders/verzorgers 1MH: Informatie- en kennismakingsavond Mediationweek 2 oktober :20 15:00 Mediation: Opfristraining 4e klas mediators 15:00 17:30 Theater: Repetitie musical Mediationweek 4 oktober 2015 zaterdag 10:00 16:00 Sport: Schoolroeiwedstrijden bij Het Spaarne 5 oktober :30 20:30 Muziek: Orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) Ouders 1e klassen: Ouders ontvangen deze week een brief met de uitslag van de CITO-toetsen 6 oktober :00 10:30 Agendacommissie Zorgcoördinatorenoverleg SWV-VO-ZK 14:30 Docenten 2M, 2MH, 2H, 2HV, 3M, 3H, 3V: Leerlingbespreking 20:00 22:00 Ouderraad: Vergadering 7 oktober :00 Projectdag Excellentie 8 oktober 2015 Klassen 4 t/m 6: Toetsvrije dag 8:15 16:00 Bezoekdag eerstejaars studenten HvA 12:00 Studiemiddag: Alle leerlingen na uur vrij Klassen 4 t/m 6: Toetsvrije dag 19:30 MR vergadering 9 oktober :00 17:30 Theater: Repetitie musical 12 oktober 2015 Klassen 4 t/m 6: Toetsvrije dag 3M, 4M, 3H, 3V, 3A, 3G: Uiterlijk aanmelden Dedecaan.net 17:00 20:30 Herhalingscursus BHV 19:30 20:30 Muziek: Orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) 13 oktober 2015 Klassen 4 t/m 6 : Toetsweek 9:15 10:45 Zorgadviesteam 14:30 16:00 Mediation: Verwijstraining mentoren 14:30 15:30 Rekenbeleidcommissie 15:30 16:30 Bijeenkomst nieuwe docenten 20:00 Ouderraad: Klassenouder bijeenkomst Klassen 4 t/m 6: Toetsweek schoolgids 15/16 17

19 Jaaragenda 14 oktober :15 16:00 OPLIS: 2e/3e/4e jaars stagiairs intervisie 15 oktober 2015 Klassen 4 t/m 6: Toetsweek 16:00 16:00 4H, 4V, 5V: CKV-dossier blok 1 inleveren 19:30 23:30 Klassen 1 en 2: Onderbouwfeest op school 16 oktober 2015 Klassen 4 t/m 6: Toetsweek 15:00 17:30 Theater: Repetitie musical 17 oktober 2015 zaterdag Klassen 4 t/m 6: Toetsweek Klassen 1 en 2: 1e lesuur vrij Herfstvakantie t/m 25 oktober oktober :15 16:00 5H, 6V: Verplicht contactmoment tussen PWS-begeleiders en leerlingen 14:15 15:30 Vertrouwenspersonen bijeenkomst 15:30 Mentoren bijeenkomst 15:30 PR-vergadering 28 oktober :55 11:15 Bezoek basisschool 29 oktober :55 11:15 Bezoek basisschool 9:00 10:30 Platform Jeugd Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 12:00 16:00 Interscholair rugbytoernooi Start Masterclasses groep 8 Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V Ontvangst school uit Oslo 24 oktober 2015 zaterdag 25 oktober 2015 zondag 26 oktober 2015 Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V Herfstvakantie: Laatste dag Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 19:30 20:30 Muziek: Orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V SAQI, schoolvragenlijst 1e en 2e klas mentoren, deze twee weken 30 oktober :00 15:00 Muziek: EXTRA orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) 15:00 17:30 Theater: Repetitie musical 13:20 15:00 Mediation: Opfristraining 3e klas mediators 31 oktober 2015 zaterdag 1 november 2015 zondag Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V Horizon project Moskou voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V Horizon project St Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 18

20 2 november :00 Cijfers toetsweek in Magister ingevoerd 13:20 4M: Inhaalmiddag periode 1 18:45 19:30 Muziek: 1e repetitie onderbouworkest (aula) 19:30 20:30 Muziek: Orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) 3 november :15 9:05 3M: SE geschiedenis Horizon project St. Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 8:45 11:00 Zorgcoordinatorenoverleg SWV-VO-ZK 14:30 Teamvergaderingen 15:30 Team-/mentorenvergadering 18:30 22:30 4H, 5V: Skia, studie en beroepskeuze 20:00 22:00 Ouderraad: Vergadering 4 november :55 11:15 Bezoek basisschool Horizon project St. Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 18:30 22:30 4H, 5V: Skia, studie en beroepskeuze 5 november :55 11:15 Bezoek basisschool Horizon project St. Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 15:00 17:00 4M: Oriëntatietraject MBO Nova College (opgeven bij decaan) 17:00 20:30 Herhalingscursus BHV 6 november 2015 Horizon project St. Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 12:00 5H,6V: Aanvraag herkansingen door leerlingen 15:00 17:30 Theater: Repetitie musical schoolgids 15/16 Horizon project St. Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 7 november 2015 zaterdag 9 november 2015 Horizon project St. Neots voor selectie van leerlingen uit 4M, 4H, 5H, 4V, 5V, 6V 18:45 19:30 Muziek: Repetitie onderbouworkest (aula) 19:30 20:30 Muziek: Orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) 10 november :30 Cijfervergadering 4M en 6V 14:30 16:30 Nieuwe docenten: Collegiale consultatie 11 november :55 11:15 Bezoek basisschool 12:00 Studiemiddag: Alle leerlingen na uur vrij 12 november :15 9:05 3M: SE aardrijkskunde 8:55 11:15 Bezoek basisschool 13:00 17:00 Theater: Voorronde Open Podium 15:00 17:00 4M: Oriëntatietraject MBO Nova College (opgeven bij decaan) 13 november :00 17:30 Theater: repetitie musical 16 november H, 6V : Wiskunde A-lympiade en B-dag 3H, 3V: Beta voor 3H en 3V meiden/jongens 18:45 19:30 Muziek: Repetitie onderbouworkest (aula) 19:30 20:30 Muziek: Orkestrepetitie grote schoolorkest (aula) 4V, 4H en 5V inhalen toetsen 5H en 6V inhalen/herkansingen toetsen 1e Klassen: Tevredenheidsonderzoek leerlingen 19

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL

SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL SCHOOLGIDS 2014-2015 VWO HAVO MAVO VMBO PRO WWW.IJSSELCOLLEGE.NL Inhoud Inleiding 3 Missie en visie 4 Organisatie en locaties 6 Onderwijs 7 Leerlingbegeleiding 19 Veilige school 27 Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo @het pallas Schoolgids 2015-2016 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Welkom@het Pallas Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Koekeltse Boslaan 21 Tel: 0318 624500 6715 CW Ede Fax:

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

2014-2015 SCHOOLGIDS

2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS Schoolgids Kennemer College mavo pagina pagina pagina pagina pagina [3] Voorwoord [4] Het Kennemer College Vestigingen en opleidingen Het onderwijs aan het Kennemer College Het Kennemer

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015.

SCHOOLGIDS 2015-2016. Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015. SCHOOLGIDS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015. VOORWOORD Dit is de schoolgids van het Calandlyceum voor het schooljaar 2015-2016. Een schoolgids is een manier om aan anderen duidelijk

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51.

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51. 30 Welkom op het CCZ! Sinds een aantal schooljaren is er gekozen geen papieren schoolgids meer te laten drukken uit respect voor het milieu. In deze download vindt u de schoolgids, zoals deze digitaal

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

jaargids 2013-2014 mondriaan

jaargids 2013-2014 mondriaan jaargids 2013-2014 mondriaan inhouds opgave Voorwoord De school Openbare school 5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN Missie 6 Doel van de school 7 Toezicht en overleg Raad van toezicht 8 Inspectie 8 Schoolleiding

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie