Giving back to society

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Giving back to society"

Transcriptie

1 Giving back to society My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. John F. Kennedy Sirius Studiereis Boston November 2012 Verenigde Staten Officiële landstaal: Engels Hoofdstad: Washington D.C. Inwoners: 314,159,265 (aug. 2012) Munteenheid: US Dollar (USD) (1 is ongeveer 0,8 ) Tijdsverschil: GMT -5 (-4 tijdens zomertijd)

2 AANLEIDING EN ACHTERGROND Jaarlijks organiseert de NCHC (National Collegiate Honors Council) een congres waar vanuit heel de Verenigde Staten docenten, studenten en programmamanagers van honoursonderwijs naar toe komen. Ook een aantal leden van het Sirius netwerk heeft deze conferentie reeds bezocht. In november 2012 werd deze conferentie in Boston georganiseerd. Een mooie aanleiding om rond deze conferentie een aantal werkbezoeken te organiseren aan onderwijsinstellingen in Boston. Een groep van 29 personen bestaande uit bij Sirius betrokken programmamanagers, docenten, projectleiders en adviseurs is in november afgereisd naar Boston. De deelnemers waren afkomstig van 5 universiteiten en 7 hogescholen. Tijdens de reis zijn bezoeken afgelegd aan Boston College, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Northeastern University, Harvard University en Suffolk University. Het Sirius Programma wordt gedragen door de hogescholen en universiteiten en is een programma van, voor en door de onderwijsinstellingen die daarin participeren. En zo is ook de reis georganiseerd. Het inhoudelijke programma is door de deelnemers bepaald, waarbij steeds één van de instellingen (soms in nauwe samenwerking met andere instellingen) zich heeft ontfermd over een programmaonderdeel. Dit heeft geresulteerd in een divers, maar tegelijkertijd ook een samenhangend programma van bezoeken aan instellingen en organisaties die uitblinken op één of meerdere thema s waarmee ook Nederlandse instellingen in het kader van Sirius bezig zijn. We kijken terug op een geslaagde reis. Het reisgezelschap zelf maakt uiteindelijk het succes van de reis: de betrokkenheid van verschillende instellingen in de voorbereidingen vertaalde zich terug in een interessant programma. Daarnaast hebben we tijdens de verschillende werkbezoeken kunnen leren van enthousiaste Amerikaanse collega s en studenten. En gedurende de dagen hebben de Nederlandse deelnemers ook van elkaar veel geleerd over hun programma s, successen en ideeën. Leeswijzer INHOUD AANLEIDING EN ACHTERGROND P.1 INDRUKKEN EN CONCLUSIES P.2 VERSLAG VAN BEZOEK TOT BEZOEK P.6 BIJLAGEN: 1. PROGRAMMA P DEELNEMERS P CONTACTPERSONEN BOSTON P.16 In het eerste deel van het hierna volgende verslag worden de algemene indrukken en conclusies beschreven. In het tweede deel volgt een impressie van de verschillende werkbezoeken. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van verslagen en blogs van een aantal deelnemers. Hiervoor hartelijk dank. Het programma van de studiereis, de deelnemerslijst en het overzicht van de Amerikaanse contacten zijn te vinden in de bijlagen. 1

3 Ontwerp Amerikaans onderwijssysteem Meest opvallende kenmerken Het Amerikaanse hoger onderwijssysteem kent grote verschillen in niveau en kwaliteit, ook in toelatingseisen bestaan grote verschillen. De topuniversiteiten kunnen zeer selectief selecteren en hebben vaak geen behoefte aan extra honoursprogramma s voor de beste studenten. Het is soms zelfs zo dat deze studenten getemperd moeten worden in hun ambitie. Universiteiten die niet tot de Ivy League of de topinstellingen behoren, hebben vaak wel aparte programma s of zelfs aparte colleges voor de betere studenten ook om de concurrentie aan te gaan met de topinstituten. De honoursprogramma s beginnen vaak in het eerste jaar en studenten worden geselecteerd op basis van hun resultaten op de middelbare school, extracurriculaire activiteiten en vaak schrijven studenten ook een essay bij de toelating. Het aanbod voor de studenten is intracurriculair en studenten moeten ongeveer 25% van hun curriculum op honours niveau afronden om met honours af te studeren. Daarnaast is communitybuilding zeer belangrijk en wonen de studenten bij elkaar op de campus. Een belangrijk aspect van alle honoursprogramma s is de maatschappelijke relevantie en het give back principe aan de gemeenschap. Dit kan uitmonden in projecten gericht op de lokale gemeenschap, maar ook op nationaal en internationaal niveau. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk door studenten in de vakantieperiodes. Tutoring is ook een belangrijk onderdeel van de meeste programma s, waarbij de ouderejaars de jongerejaars studenten wegwijs maken binnen de instellingen en hen ook helpen met de inhoud van de vakken die gevolgd worden. 2

4 INDRUKKEN EN CONCLUSIES Tijdens de werkbezoeken hebben de deelnemers veel gehoord over het Amerikaanse onderwijssysteem, de manier waarop studenten worden toegelaten, de brede opzet van het bachelor onderwijs, de doorstroom naar graduate niveau (master en PhD), communityvorming en de aandacht voor maatschappelijke relevantie binnen het onderwijs en de manieren waarop hier vorm aan wordt gegeven, ook binnen de honoursprogramma s. Alsook de noodzaak van aandacht voor honoursonderwijs, of zoals bij Northeastern University duidelijk naar voren kwam: we can not afford not to do it. Tijdens de bijeenkomsten is gesproken met vertegenwoordigers (directeuren, decanen, docenten, studenten) van de Lynch School of Education bij Boston College, MIT, Northeastern University, Derek Bok Centre for Teaching and Learning van de Harvard University en de Suffolk University. De discussies verliepen vaak via de question en answer methode en waren open van aard. Selectie van studenten De toelating tot de universiteit in de Verenigde Staten gebeurt op een aantal selectiecriteria, die overigens per instelling kunnen verschillen. Maar over het algemeen wordt gekeken naar het niveau, inhoud en prestatie tijdens de laatste vier jaar van de high school, SAT score (een gestandaardiseerde test) en andere toelatingsexamens. Daarnaast spelen vaak actieve betrokkenheid bij extracurriculaire activiteiten een rol, alsook aanbevelingsbrieven en essays. Op basis van al deze gegevens wordt de top 5-20% uitgenodigd om deel te nemen aan het honoursprogramma, indien deze bestaat op de onderwijsinstelling. De studenten die hieraan deelnemen, volgen dus al vanaf het eerste jaar een dergelijk programma. Community Building Op de meeste Amerikaanse onderwijsinstellingen wonen de studenten op de campus. Dit vergemakkelijkt het bouwen van een community tussen de honoursstudenten, omdat deze vaak in hetzelfde gebouw of op dezelfde etage in een flat op de campus wonen. Naast de honoursstudenten uit een zelfde studiejaar wonen veel honoursstudenten ook met ouderejaarsstudenten soms ook met docenten - die het honoursprogramma volgen. Soms wonen ook docenten op de campus bij de studenten. De ouderejaars vervullen de rol van tutor en begeleiden de eerstejaars. Daarnaast worden ook veel extracurriculaire activiteiten georganiseerd, ook door de studenten zelf. Studenten zijn ook vaak vertegenwoordigd in een commissie, waardoor de dialoog met de instelling over allerlei zaken 3

5 uiteenlopend van praktische zaken tot inhoudelijke punten in het honoursonderwijs goed gevoerd kan worden. Toegevoegde waarde De reden voor het hebben van een honoursprogramma verschilt per instelling. Bij Suffolk University werd aangegeven dat zij het honoursprogramma hebben opgericht om ook aandacht te kunnen geven aan de betere studenten, naast de extra programma s die er zijn voor de zwakkere studenten. Daarnaast heeft het honoursprogramma ook een innovatiefunctie, omdat zaken die daar ontwikkeld worden op den duur ingebouwd kunnen worden in het reguliere onderwijs. Bij Northeastern University werd als reden aangegeven dat zij moeten opboksen tegen de topinstellingen in de omgeving. Met het honoursprogramma kunnen zij ook de betere studenten naar zich toetrekken. Bij MIT, Harvard en Boston College zijn de honoursprogramma s divers van aard. Aan deze instellingen studeert de top 5% van leerlingen uit het middelbare onderwijs. Deze studenten hebben soms meer behoefte aan het structureren van hun ambitie, bijvoorbeeld het bepalen van prioriteiten, dan dat ze nog extra moeten worden uitgedaagd. De studenten geven aan dat de meerwaarde voor deelname aan een honoursprogramma ligt in de geboden mogelijkheden van een dergelijk programma. Het netwerk, de mogelijkheden die het kan bieden om in het buitenland te studeren of aan onderzoeksprojecten mee te werken. Deze extra uitdagingen stimuleert studenten het beste uit zichzelf te halen, maar ook om maatschappelijk bewustzijn actief uit te dragen. Veel studenten lopen stage in de vakantieperiodes of doen vrijwilligerswerk, bij lokale organisaties, maar ook in ontwikkelingslanden. Conclusies De studiereis is door de deelnemers goed gewaardeerd. De werkbezoeken die waren georganiseerd boden een inkijk in de diversiteit van de Amerikaanse instellingen. En de mogelijkheid die een dergelijke reis biedt tot het uitwisselen van kennis vooral op een informele manier met collega s uit Nederland en in de Verenigde Staten heeft inspirerend en stimulerend gewerkt. Onderwijssysteem Een belangrijk kenmerk van het Amerikaanse hoger onderwijssysteem is dat het ontwikkeld is vanuit de gedachte dat iedereen die voldoende gekwalificeerd is een hoger onderwijsopleiding in de gewenste richting moet kunnen volgen. Alle degree programma s waar een High School diploma voor nodig is voor toelating vallen onder het hoger onderwijs. Status wordt niet zo zeer ontleend aan het feit dat men een hoger onderwijsopleiding heeft gevolgd, maar eerder waar en tot welk niveau. De meeste bacheloropleidingen (undergraduate) duren vier jaar. Een student in een bacheloropleiding heeft altijd veel ruimte om keuzevakken te kiezen, waardoor de hoofdrichting (major) aangevuld kan worden met vakken uit andere disciplines. Hierdoor is Amerikaanse onderwijs per definitie vaak meer multidisciplinair van aard dat in de Nederlandse opzet, waar studenten vanaf het eerste jaar een discipline moeten kiezen. Vaak hebben de bacheloropleidingen een academic core dat bestaat uit verplichte vakken die alle studenten moeten volgen, waaronder vaak talen, statistiek en methoden, maar ook filosofische vakken onderdeel vanuit maken. Ook op master niveau verschilt het Amerikaanse onderwijssysteem van het Nederlandse model. In de Verenigde Staten zijn de masters vaak 2 jaar. Daarnaast stromen de meeste studenten niet automatisch door naar de master, maar werken ze vaak een tijd tussen het behalen van hun bachelordegree en het volgen van een master. De doorstroom van de bacheloropleiding naar een specifieke master is in de 4

6 Verenigde Staten ook minder disciplinair ingekaderd dan in Nederland. Tijdens de werkbezoeken hoorden we bijvoorbeeld van een student die een bacheloropleiding in engineering heeft, maar wel doorstroomt naar een master geneeskunde. Zoals hierboven al beschreven staat gebeurt de selectie voor toelating tot een Amerikaanse onderwijsinstelling op verschillende manieren. Het gaat veelal om een combinatie van cijfers en persoonlijkheidskenmerken aangevuld met het schrijven van een essay. Op basis hiervan worden studenten uitgenodigd voor het honoursprogramma. Deze programma s beginnen daarom ook vaak al in het eerste jaar, met nog wel een opening in het tweedejaar voor studenten die bij binnenkomst niet tot de top behoorden, maar die in het eerste jaar hebben laten zien wel de ambitie en kunde hebben om in het honoursprogramma te worden opgenomen. Verschillende benadering van honours De bezochte instellingen hadden allen een eigen visie op honours en de invulling die daaraan gegeven werd. Bij Northeastern University en Suffolk University hebben ze vierjarige honoursprogramma s waar studenten binnen hun reguliere curriculum de honourstrack volgen. Honoursstudenten moeten vaak in ieder geval 25% van hun vakken op honoursniveau goed afronden om met honours af te kunnen studeren. Bij de Lynch School of Education bij Boston College bestaat ook een honoursprogramma, waarbij de nadruk ligt op het schrijven van een honours thesis. Bij Harvard schrijven studenten ook een senior thesis om met honours af te kunnen studeren. Het is niet gebruikelijk dat alle studenten hun studie afronden met een scriptie. Op basis van de senior thesis en de andere behaalde studieresultaten kan een student voorgedragen worden voor een categorie honours, high honours of highest honours. Deze ranking leidt weer tot het verkrijgen van de Latijnse honours, bijvoorbeeld summa cum laude of magna cum laude. Uit alle gesprekken kwam wel naar voren dat het stimuleren van het beste uit jezelf halen, ook bij de beste studenten, niet alleen gericht is op de kwaliteiten van de student zelf, maar met name hoe deze student zijn of haar kwaliteiten zo goed mogelijk kan inzetten voor het maatschappelijke belang. Goed burgerschap is een centraal thema dat in alle bezochte instellingen veel aandacht krijgt. Vervolg Tijdens de wrap-up sessie aan het einde van de werkbezoeken gaven deelnemers aan behoeften te hebben aan nadere uitwerking van specifieke thema s, omdat deze kunnen bijdragen aan het verder ontwikkelen van de honoursprogramma s. Thema s die genoemd werden zijn alumnibeleid, assessment welke instrumenten kunnen worden toegepast voor een resultaatgerichte selectie, en het optekenen van good practices. Ook het laten indalen van onderdelen van het honoursprogramma in het reguliere curriculum en de manieren waarop dat kan en welke financiële consequenties dat heeft is een thema waar deelnemers graag over verder praten. Het creëren van een landelijk platform wordt ondersteund door de deelnemende hogescholen en universiteiten. Een platform, waarbinnen ruimte is voor een hogeschool track en een universitaire track, die tot doel heeft het reeds ontwikkelde Sirius netwerk te blijven ondersteunen en een rol vervult in de blijvende kennisdeling en kennisontwikkeling. 5

7 VERSLAG VAN BEZOEK TOT BEZOEK Lynch School of Education, Boston College (BC) Door: Eric Koertshuis, Hogeschool Edith Stein Hengelo Vandaag naar Boston College geweest en in het bijzonder naar Lynch school of Education. Het bezoek was inspirerend en boeiend. We zijn zeer vriendelijk ontvangen door Prof. Alec Peck en een groot aantal van zijn faculty members. Je komt pas op Boston College binnen als je erg slim bent en dat op verschillende momenten aantoont. Je moet dit laten zien door de resultaten tijdens je highschool periode maar ook moet je verschillende tests doen. Het lijken wel een soort kandidaatsexamens van vroeger. Je kunt ook binnenkomen door goed te zijn in sport. Voor een honoursprogramma word je gevraagd als je tot de 10% beste studenten behoort. Verder wordt van je verwacht dat je veel aan community service doet. Vrijwilligers werk dus. De overheid zorgt niet echt voor je als het niet goed met je gaat. Dat moeten mensen onderling regelen. Het is heel normaal dat je in je vakantie vrijwillig in een bejaardenhuis gaat werken. Het komt zelden voor dat studenten niet ingaan op een dergelijke uitnodiging. Iedere student beschouwd het deelnemen aan een honoursprogramma als een great and amazing opportunity. In het eerste jaar van je studie kies je zelf een breed aanbod van allerlei courses de je interesseren. Je krijgt dus geen vaststaand programma voorgeschoteld. Daarnaast moet je wel cursussen volgen die zicht richten op basis (academische) vaardigheden. Op de Lynch school of Education kom je op het eerste jaar niet op een basisschool. Dat gebeurt pas in het tweede jaar. Maar dan word je als een soort onderwijsassistent behandeld en mag je geen lessen geven. Het derde jaar mag je wel aan de bak, maar je moet niet denken dat professoren van de opleiding op stagebezoek komen. Er is wel iemand die de linking pin vormt met de basisschool en je begeleidt op afstand, maar feitelijke wordt de begeleiding verzorgd door de mentoren op de basisschool. Vanaf het derde jaar krijg je een aantal cursussen die zich dan richten op didactiek en klassenmanagement zaken. Het is verder gebruikelijk dat je na een dag stage naar de opleiding komt om de ervaringen onder leiding van een docent met elkaar te delen en de verbinding te maken met theorie die je hebt gelezen. Er wordt in dit verband gesproken over het inrichten van een inquiry community die je met honoursstudenten zou moeten inrichten. Voor onze situatie op de hogeschool zie je een dergelijke onderzoeksgemeenschap enigszins in de academische opleidingsscholen wanneer in het vierde jaar Lioers deelnemen aan onderzoeksgroepen binnen die scholen. Wellicht een idee 6

8 om dit uit te breiden naar alle TOP-studenten en dit inhoudelijk nog verder uit te diepen. Opvallend was dat toen we de vraag stelden waarom ze een honoursprogramma nog nodig hadden als ze toch al uitstekende en hard werkende studenten op hun universiteit binnen krijgen, dat de reactie was dat zij daar eigenlijk niet echt over nagedacht hadden. Zo vanzelfsprekend is het dat je een honoursprogramma hebt. Een docent op Northeastern University (een instelling die we na Boston College bezochten) stelde zelfs dat het noodzakelijk is om als universiteit in honours te investeren omdat er een enorme competitie is tussen de universiteiten om in alle ranglijsten maar als beste uit de bus te komen. Dan kun je ook het meeste collegegeld vragen en peinzen studenten er trouwens ook niet over om niet stinkend hun best te doen. Een opvallende uitspraak die we op Lynch school of Education hoorden was: The best Honors students can be the worst Teachers. Dit maakt wel duidelijk hoe zeer men gericht is op de intellectuele ontwikkeling en de vaardigheden kant pas laat oppakt en dan soms tot de ontdekking komt dat je niet geschikt bent voor het beroep. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Door: Trijntje van Dijk en Marike Lammers, Saxion Hogeschool The MIT Experience: cross-and transdisciplinary pedagogics Sources: At MIT, interesting lectures were given by Lori Breslow, PhD., director and senior lecture, responsible for learning labs, Sloan School of Management, and Dianne Henderson, dean undergraduate education and professor of literature, responsible for the learning infrastructure. Breslow and Henderson are complementary. Both areas of expertise reinforce each other. Labs can help teaching, and teaching helps to get the right infrastructure. Besides that the focus is on applied research. The undergraduate education dean is in fact the infrastructure dean of all curricula. Organization: Graduate programs run themselves. All other, undergraduate programs are run from the dean's office. Henderson is a one stop office for the teachers to connect with peers. There are actually three offices who help the teachers. Half of the undergraduate education is general, basic, and the foundation for the rest of the curriculum. Changes: Any change of program is voted in. It has to go through a series of governance processes. There is a general institute of requirements. This is prompted by alumni saying this is what we lacked in the workforce and then the voting process starts. An external prompt made explicit that students did not have the required communicative skills. The prompt caused a comprehensive set of subjects to be developed and voted in. Another change is that there are various communication models but they are getting more and more integrated. Another development is communication in the major. This comprises teamwork, and writing journal articles, depending on the discipline. The grade is based on at least 25% of communication, both in oral and written presentation. Pedagogics and culture: There is competition for students to do majors. And for teachers there is ego involvement if you have more students than your class can take. Fortunately, there is also a limit to the number of students. 7

9 Interactive pedagogy of engagement is fostered but lecturing has its place. There was research and there was a little bit of success, although interactive pedagogy of engagement is labor intensive. Students are very conservative and want to know what to do. People in the teaching and learning business see it as a tough problem. Online education is also a competition. This makes you visible. In engineering there is a robot building competition, for instance. The arts and humanities and their interactive pedagogy is well known. However, the quality and manner differs per domain. Sometimes workshops are organized for teachers. There are also a lot of committees through which you get to know people from other faculties to learn from them. However, being a teacher is not enough. You are a good teacher and had better be a very good researcher too. This does not make things easier and it is based on valid measurement as well. In fact in quality reports emphasis is on comparative judgment with other universities. Selection of teachers is on the basis of research measurement reports. Careers are primarily determined by the quality of research, but some teachers are personally interested in good quality teaching. The Teaching and Learning Laboratory tries to stimulate this, but effectiveness is limited. A practice: At a certain moment physics was losing majors. Then, from scientific perspectives, Karl Wineman, investigated the problem and a new pedagogic model, studio study, was introduced, voted in, and implemented. Similar changes are not the result of teachers only. Students have great ideas. They set up a shadow committee and MIT benefits from their contribution. Then there were evaluations. MIT was satisfied. In the main it was very positive. It was a formative assessment. Alumni surveys took place as well. Grading: Teachers never look at the products individually. Attitude and performance is more important than the product. It is impossible to separate communication from the portfolio and often communication is about the product and the portfolio. There have been proposals, even nationally, for new certificates in communications with certain competences. With online learning, we only assess resident based performance. Authentic learning practice: Freshman alumni, is an internship in the freshman period. They go out and work and reflect upon that. There are also opportunities to do additional things, co-curricular, much is involved in art, music for instance. There are even majors in it. Competence sets and levels of learning: MIT states that they have not articulated the levels of learning as sophisticatedly as Saxion University of Applied Sciences does, with the single, double and triple loop definitions in the profile of the Reflective Professional. For MIT transdisciplinary learning is a new field of knowledge but it is applied in biology and technology, constituting two different schools. There are also linguistics and brain science, energy and politics. These domains bring down the transdisciplinary in interesting learning assignments and different learning pedagogics in different learning approaches. Cross disciplinary implies another different approach of knowing. Both transdisciplinary and cross disciplinary learning are considered important because a student has to be prepared for having to do three careers at least. Challenge: The challenge is to integrate sciences. A technical initiative that exists sends students to many countries. On return, students use what they have learned in another country, to apply what they learned cross disciplinary. Another example is the use of guest speakers. Students gain by observing speakers and, 8

10 inspired, run cases. That is very difficult. Students practice for this with teachers, not only revered but as equal professionals and with academic integrity from both sides. Bridging disciplines: Bio-chemistry is a transdisciplinary example. How do you bridge the disciplines? In the intro courses there are no lab courses, just lecture material. Research can be part of the lecture course, commonly in the second course. No labs in physics, chemistry, mathematics. In the spring semester they can take a research course. Research involves synthesis, characterization and application. The goal is to let students think about practical cross-disciplinary applications. When the students come to MIT they can be placed out of it. With the tests of entry they have larger classes and still benefit by this solid selection basis. Despite that goal, they have to do with the hands on aid or available, and keep the students engaged. Scientific students are not automatically engaged and interested in chemistry. So teachers have ways of engaging them and explain what the material is used for, for instance applications in biology. Classes are also 200 or 300 students and they have to be kept engaged too. So, every ten minutes they can click for an answer, often with bi-logical context. Students also work on problem sets. This is time consuming but connecting transdisciplinary. In this way they work in groups, connecting to another discipline, telling every day that there are connections. Freshmen culture: Studying skills and time management is not figured out by any freshmen. Some get tutors, some are trained on these points, and when students are lectured, they are given planning samples. They do not have lazy students but students are overwhelmed. A freshman has four classes and they are really hard. After that there are no limits. That is the concept of MIT. For $ they get one degree and for $ dollar they can get two degrees. So they are not always prepared but they have the opportunity to do various classes. Students are prepared to work on problem sets right through the night. MIT rather has to stop them from doing too much than to stimulate them to do more. Results of cross- and transdisciplinary pedagogics: Management, consulting, advice were the most important domains and in addition to that nowadays more students are really making things and start businesses. Northeastern University Door: Ron Weerheijm, Hogeschool Rotterdam Northeastern University hadden we uitgezocht, met wat toeval, vanwege het brede en maatschappelijk betrokken honoursprogramma. Plan was dat we een ontmoeting zouden hebben met docenten en liefst ook studenten. Ik heb een presentatie gegeven van het programma in Rotterdam en zij hebben ook een presentatie gegeven: wat zit er in, hoe is het georganiseerd, etc? En er waren inderdaad vier studenten. Al met al hebben we een goed beeld gekregen van hun programma. Het zit grotendeels opgenomen in het curriculum. Dat kan daar ook wat makkelijker dan bij ons: de studenten starten met een brede bachelor en zoeken in de loop van het tweede jaar naar hun major waar ze dan nog twee of drie jaar aan kunnen werken. Met name die ruimte aan de start maakt het mogelijk allerlei cursussen aan te bieden die zowel voor hun reguliere als voor hun honours gelden, ze moeten dan vaak iets meer doen, andere opdrachten maken of hebben/krijgen meer ruimte om aan verdiepende vragen te werken. Daarnaast hebben studenten de ruimte om aan specifieke programmaonderdelen mee te doen, zoals een researchproject, een internationale reis (Italië bijvoorbeeld) of een bepaald laboratorium. Een en ander hangt ook af van welke studie ze volgen. In de voorbeelden van de studenten werden ook regelmatig cross-overs naar andere of 9

11 aanpalende vakgebieden gemaakt (biochemie, biotechnologie, etc.) waar deze studenten in iedere geval erg blij van werden. Er is na afloop veel onderling en met de aanwezige docenten gesproken, onder het genot van een hapje (goed verzorgd!) en een frisje. Ik heb de zes opvouw-whiteboards kunnen uitdelen aan de vier studenten en de twee faculty-leden, en voor Maureen Kelleher, die alles geregeld had, de box met 75 creatieve technieken. Uiteraard hebben we ook weer veel mensen geattendeerd op onze conferentie Innovators010. Een zeer wel bestede middag, mag ik wel zeggen. Opvallend? De enorme inzet op student-advising. Er wordt kosten nog moeite gespaard om de studenten op campus een nieuw thuis te geven en advising is daar een belangrijk instrument voor. Ook voor honoursstudenten is er extra advising. Daar kunnen wij, ondanks het nieuwe SLC, echt nog wel een puntje aan zuigen. Het voegt echt iets toe aan het keuzeproces van de student, richting zijn/haar major en uiteraard voor hun honours. Daarnaast was prettig opvallend dat honoursstudenten qua huisvesting bij elkaar kunnen wonen. Waar andere studenten vaak toch disciplinair gehuisvest worden, zitten honours juist heel erg gemengd. Ook dat werd erg gewaardeerd. Mooie verhalen allemaal, met genoeg stof tot nadenken voor onze eigen programma s. Derek Bok Centre for Teaching and Learning, Harvard University Door: Marieke Janssen, Hogeschool van Amsterdam en Agnes Mijnhout, Hogeschool Utrecht We werden ontvangen door: Terry Aladjem, executive director van het Derek Bok Center, Noel Bisson, Associate Dean of Undergraduate Education, Dr. Anya Bernstein, Director of Studies in Social Studies, en Ellen Sarkisian, Associate Director van het Derek Bok Center. Aan Harvard studeren undergraduates en graduate studenten. De staf bestaat uit medewerkers. Honoursprogramma s zijn er alleen in de undergraduate studie (bachelor). Een undergraduate studie bestaat uit 32 cursussen: enerzijds breed georiënteerd en interdisciplinair, anderzijds zijn er cursussen die verdieping aanbrengen (studenten kunnen kiezen uit 48 fields of concentration ). Een student dient zo n elf tot veertien cursussen te kiezen die verdiepend zijn, om als honoursstudent aangemerkt te worden. Honoursstudenten ronden hun opleiding (bachelor) af met een senior thesis. Ze kiezen eventueel een of twee extra cursussen om zich op deze thesis voor te bereiden. Studenten kunnen tot aan het schrijven van deze thesis besluiten of ze honoursstudent willen zijn. Dean Bisson gaf aan dat er nu nagedacht wordt over wat het verschil tussen de basic track en het honours track is, behalve de senior thesis. De thesis wordt intensief begeleid. Studenten die een thesis afronden krijgen het predicaat honors. Het schrijven van een thesis wordt gezien als een capstone experience. Studenten doen zelfstandig onderzoek, verdiepen zich in een onderwerp en brengen alle bevindingen uiteindelijk samen in een thesis die voldoet aan de hoge standaarden van Harvard. De thesis wordt ook gepresenteerd en verdedigd ten overstaan van docenten die expert zijn in het gekozen onderwerp. Dit biedt studenten een extra uitdaging en een belangrijke ervaring. Honoursstudenten besteden niet per definitie meer tijd aan hun studie dan studenten die niet in het honoursprogramma zitten, behalve voor de senior thesis. Zoals Terry Aledjem aangaf: the senior thesis ruins your senior year. 10

The Thrill of the Climb

The Thrill of the Climb The Thrill of the Climb Foto: Carien J. Touwen, HU Sirius Studiereis Denver November 2014 Verenigde Staten Officiële landstaal: Engels Hoofdstad: Washington D.C. Inwoners: 316.668.567 (niet-officiële schatting

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit Sirius 4 jaar excellentie in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het Platform Bèta Techniek December 2012 3 Het onderzoek terugbrengen in het onderwijs - Universiteit Maastricht 4 Werken binnen

Nadere informatie

Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence

Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich tot een gerespecteerde Europese University of Applied Sciences.

Nadere informatie

Leren excelleren. Excellentieprogramma s in het HBO: een overzicht

Leren excelleren. Excellentieprogramma s in het HBO: een overzicht Leren excelleren Excellentieprogramma s in het HBO: een overzicht Leren excelleren Excellentieprogramma s in het HBO: een overzicht Resultaten van de landelijke inventarisatie 2009-2010 Marca Wolfensberger

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering Kracht in Kaart Een spel voor persoonlijke profilering Anke Worms, Eddie Maas, Chris Vossen Avans Hogeschool Breda Communication & Multimedia Design Augustus 2012 Afstudeerrapportage: Kracht in kaart

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Rapportage Studeren in Nederland? t.b.v. Nuffic

Rapportage Studeren in Nederland? t.b.v. Nuffic Rapportage Studeren in Nederland? t.b.v. Nuffic inzake: een kwalitatief onderzoek naar de beleving van in Nederland studerende, buitenlandse studenten datum: 6 mei 2004 B4824-3 Copyright 2004 Blauw Research

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

September 2007. Informatica

September 2007. Informatica September 2007 Informatica Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230 3100 Fax: 030 230 3129 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2009 Imagine... NHTV Alumni Magazine Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 nanhtv@nhtv.nl www.nhtv.nl Discover your

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan Etnastraat Reduitlaan 2008 Sibeliuslaan Mgr. Hopmansstraat Karnemelkstraat Stappegoorweg Imagine... Sibeliuslaan NHTV Alumni Magazine Archimedesstraat Haagweg Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl NHTV P.O. Box

Nadere informatie

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University EDUCATION for PhD STUDENTS 2010 Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University GENERAL INFORMATION... 4 CAREERMANAGEMENT & COACHING... 8 PHD PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA...10

Nadere informatie

Ondernemerschap in het onderwijs

Ondernemerschap in het onderwijs Ondernemerschap in het onderwijs Tweemeting Opdrachtgever: Agentschap NL, namens Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ministerie van Economische Zaken Rotterdam, 9 november 2012 Ondernemerschap

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015 2015/2016 Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie Huub Hoenjet & Daniël van Wijk Maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Sociale Geografie en Planologie in Nederland 4 Blokkenschema masteropleidingen

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Genres in schoolvakken. Verslag van de Landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs

Genres in schoolvakken. Verslag van de Landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs Genres in schoolvakken Verslag van de Landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs Slot Zeist 1 juni 2011 Genres in schoolvakken Verslag van de Landelijke werkconferentie Platform Taalgericht

Nadere informatie

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst Manifest voor het excellentieonderwijs van de toekomst Leren is een persoonlijke reis Sta op in de samenleving Talentontwikkeling begint bij de docent Behoud excellentieprogramma s als proeftuinen voor

Nadere informatie

Vestigingen Houthoff Buruma

Vestigingen Houthoff Buruma Bedrijfsjuristen Monitor 2008 / In-House Counsel Monitor 2008 Vestigingen Houthoff Buruma Amsterdam Houthoff Buruma N.V. Postbus 75505 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50 1082 MA Amsterdam Nederland

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

Interconfessionele Scholengemeenschap

Interconfessionele Scholengemeenschap Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 4 jaargang 5 2005 Onder andere Jaarverslag van de rector 2 Vrouw/vrouwelijk 4 De mens achter de vrijwilliger 6 Skireis Maartenscollege 2005

Nadere informatie