Kijkkader LOB. voor de doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kijkkader LOB. voor de doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Kijkkader LOB voor de doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt

2 Kijkkader LOB voor de doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt In het kader van het project Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), dat is gefinancierd door het ministerie van OCW, is een kijkkader ontwikkeld voor docenten, opleidingsmanagers en beleidsmedewerkers. Dit kijkkader helpt zicht te krijgen op wat er binnen opleidingen gebeurt aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding, gericht op doorstroom naar het hbo of de arbeidsmarkt. Het kader - met hyperlinks - is ook te vinden in Toolbox Stimuleringsproject LOB in het mbo (te vinden op Er zijn vijf factoren die invloed hebben op een succesvolle doorstroom van mbo-studenten naar het hbo dan wel de arbeidsmarkt (zie ook de theoretische onderlegger achterin dit kijkkader). Dit zijn: 1) de kenmerken van de student, 2) het sociale kapitaal en het netwerk van de student, 3) een optimale leeromgeving, 4) de samenwerking in de keten en 5) de conjunctuur en het politieke klimaat. Bij succesvolle doorstroom gaat het immers niet alleen om leren kiezen (via een loopbaangerichte leeromgeving), maar ook om het hebben van de mogelijkheid om de juiste carrièrebeslissing te maken (afhankelijk van het sociale kapitaal van de student, de conjunctuur, et cetera). Het is belangrijk om bewustzijn te kweken voor deze factoren en de voorwaarden voor een positieve dan wel negatieve impact ervan. Dit is een belangrijke eerste stap om te komen tot duurzame interventies. Het kijkkader biedt een nieuwe structuur om de invloeden en voorwaarden voor een succesvolle doorstroom van mbo ers te analyseren voor de eigen opleiding. Daarnaast kunnen mbo-instellingen hun voordeel doen met de gepresenteerde inspirerende praktijkvoorbeelden. Het kijkkader helpt om van analyse over te gaan tot (verbeter)acties. En biedt een basis voor bijvoorbeeld een doorstroomportfolio en/ of keuzebewijs, waarmee studenten hun keuze voor een hboopleiding of een bepaald werkveld kunnen onderbouwen. Vul het kijkkader aan! Het kijkkader is niet af. Het is de bedoeling dat het in de toekomst wordt aangevuld met nieuwe effectief gebleken praktijkvoorbeelden, zodat hiermee een platform voor continue kennisdeling wordt gecreëerd. >>>

3 Aanname Mbo-opleidingen geven de ontwikkeling van vijf loopbaancompetenties (zoals geformuleerd door Marinka Kuijpers) vorm aan de hand van de kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap. Dit betekent dat opleidingen in samenspraak met studenten op enige wijze vorm geven aan: capaciteitenreflectie: beschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan; Het kijkkader richt zich dus niet op alle elementen van LOB, maar juist specifiek op de voorwaarden die bijdragen aan een succesvolle doorstroom naar het hbo, dan wel naar de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van loopbaancompetenties voor studenten die moeten kiezen voor een hbo-vervolgopleiding of voor een plek op de arbeidsmarkt. motievenreflectie: beschouwing van de wensen en waarden die van belang zijn voor de loopbaan; werkexploratie: onderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan; loopbaansturing: loopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces; Conjunctuur en politiek Samenwerking in de keten Sociaal kapitaal netwerken: contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling. >>>

4 Wat doet er toe? Sociaal kapitaal Samenwerking in de keten Conjunctuur en politiek Studenten krijgen ondersteuning bij het bewustwordingsproces van hun persoonskenmerken in relatie tot de hbo-competenties. Studenten zijn zich bewust van de instroomeisen van het hbo. Studenten zijn zich bewust van hun startpositie op de arbeidsmarkt en hun loopbaanperspectief. Ouders worden als de student hier toestemming voor geeft betrokken bij het keuzeproces richting hbo dan wel arbeidsmarkt. Studenten krijgen, ten behoeve van een vervolgstap richting hbo, actieve hulp om hun netwerk uit te breiden en te onderhouden richting mbo- en hbo-studenten en mbo- en hbo-professionals. Studenten krijgen, ten behoeve van een vervolgstap richting arbeidsmarkt, actieve hulp bij het uitbreiden en onderhouden van hun netwerk richting hbo-studenten en hbo-professionals. Studenten worden herkenbaar en aantoonbaar uitgedaagd om betekenisvolle ervaringen op te doen in een hbo-werkomgeving. Studenten worden herkenbaar en aantoonbaar ondersteund bij hun oriëntatie en ontwikkeling op het gebied van generieke hbo-competenties. Studenten kunnen deelnemen aan voorlichtende en ervaringsgerichte aansluitingsactiviteiten, gericht op doorstroom naar het hbo. Studenten zijn zich bewust van de instroomeisen voor het hbo. Dit komt herkenbaar en aantoonbaar aan de orde tijdens loopbaangesprekken. Studenten zijn zich bewust van de eisen die de arbeidsmarkt aan hen stelt. Dit komt herkenbaar en aantoonbaar aan de orde tijdens loopbaangesprekken. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid voor zowel aansluiting als loopbaankeuzes op het gebied van mbo-hbo en arbeidsmarkt. Er is een transparante grondslag voor afspraken en heldere communicatie. Studenten zijn zich bewust van de regelgeving en de conjunctuur in relatie tot studie- en loopbaankeuzes.

5 Veertien praktijkvoorbeelden Op de veertien pagina s die hierna volgen, staan veertien praktijkvoorbeelden. In het overzicht hieronder zie je voor welke invloedsfeer of -sferen het bewuste voorbeeld inspiratie brengt. Daarbij geldt: hoe meer + -jes, hoe sterker het voorbeeld juist voor deze invloedsfeer geldt. 14 Praktijkvoorbeelden Sociaal kapitaal Samenwerking in de keten Conjunctuur en politiek ++ ++

6 Kies Actief Toolkit Praktijkvoorbeeld 1 Het verbeteren van het studiekeuzeproces van havisten en mbo-studenten en het ondersteunen van de individuele competentieontwikkeling, waardoor de kwaliteit van de instroom in het hbo-bacheloronderwijs verbetert. In een loopbaantraject Variabel Via een ontwikkelingsgericht zelf-assessment. De Kies Actief Toolkit bestaat uit een verzameling instrumenten, die kan worden ingezet ter ondersteuning van de competentieontwikkeling in (studieloopbaan)begeleidingstrajecten. De resultaten kunnen worden gebruikt als input voor een gesprek met de loopbaanbegeleider. De scans in de toolkit zijn bedoeld om de student een beter inzicht in de eigen competenties en interesses te geven. Op grond hiervan kunnen afspraken worden gemaakt voor een gerichte aanpak van de ontwikkeling van de competenties.

7 Mbo-middag Praktijkvoorbeeld 2 Mbo ers in hun voorlaatste jaar informeren over de verschillen tussen het mbo en hbo en hun een eerste indruk geven van opleidingsrichtingen ten behoeve van een goede studiekeuze. Voorlaatste jaar Eén middag Via een studentenforum dat bestaat uit ex-mbo ers worden de verschillen tussen mbo en hbo duidelijk gemaakt. Aansluitend gaan de mbo-studenten naar een oriëntatieactiviteit van een sector, die de studenten van tevoren zelf hebben uitgezocht. Daar krijgen ze een globale indruk van wat er binnen deze sector allemaal te kiezen valt en wat voor type student je daarvoor moet zijn. Mbo ers actief aan het denken zetten over hun studiekeuze en ze stimuleren dit verder te onderzoeken via open dagen en meeloopdagen. Samenwerking in de keten Hogeschool van Amsterdam en ROC s uit Noord-Holland en Flevoland Moniek Vis, afdeling instroommanagement, Hogeschool van Amsterdam: (06)

8 Doorstroomassessment Praktijkvoorbeeld 3 Door het mbo-hbo-doorstroomassessment krijgen mbo ers een reëel beeld van wat ze kunnen doen om hun slaagkans op het hbo te vergroten. Het assessment helpt hen de keuze te maken tussen doorleren en werken. Voorlaatste jaar van het mbo Portfoliogesprek: driekwartier. Voorbereiding door de student: ongeveer zes weken Mbo-studenten maken een portfolio en brengen via gedragsindicatoren hun beheersing van algemene hbocompetenties in kaart. Het portfolio bevat onder meer een motivatiebrief, stageverslagen en beoordelingen door derden. Dit portfolio is de basis voor een zogenaamd criteriumgericht interview. Na afloop van het assessment krijgt de mbo er een schriftelijk advies, waarin de assessor de mate van beheersing van elke competentie en de ontwikkelpunten aangeeft. Hiermee kan de student stappen zetten om verder te werken aan zijn hbo-competenties. Saxion Anneke Hofte, afdeling studentvoorzieningen: Mees Wijnen, manager Instroom & Aansluiting:

9 Masterclass Business & Economie Praktijkvoorbeeld 4 Studenten krijgen inzicht in welke economieopleidingen er zijn, waar deze zich op richten en welke onderwijsvormen er in het hbo te verwachten zijn. Laatste studiejaar 16 x 2,5 uur, exclusief zelfwerkzaamheid 4 x 4 Lessen per economische academie. Gedurende zestien weken wordt één stagedag van de mbo-studenten ter beschikking gesteld voor deze masterclass. Studenten maken na afronding van de masterclass een keuze om wel of niet door te studeren en zo ja, welke opleiding ze willen volgen. Saxion Anneke Hofte, afdeling studentvoorzieningen: Mees Wijnen, manager Instroom & Aansluiting:

10 Brugmodule opleiding Jeugdzorg Praktijkvoorbeeld 5 Een verbeterde aansluiting tussen de mbo- en hboopleidingen SPH, MWD, CMV en Pedagogiek. Februari en april (2012 en verder) Bestemd voor mbo ers niveau 4 SPH en MWD. De brugmodule omvat colleges over psychologische stromingen. Daarnaast wordt er kennisgemaakt met hbo-competenties. De module wordt afgesloten met een toets. Nederlands komt terug in het zelfanalyseverslag. Zes dinsdagmiddagen van uur Samenwerking in de keten Een positief geeft twee credits voor het vak Psychologische stromingen van het verkorte traject SPH, MWD of Pedagogiek aan Hogeschool Windesheim. Landstede, Saxion, Alfa-college Liesbeth Ruinemans, Landstede Landschap Onderwijs en Opvoeding: Jantine van Willigen, Windesheim, Domein Gezondheid en Welzijn:

11 Goed voorbereid naar het hbo Praktijkvoorbeeld 6 Mbo-studenten voorbereiden op doorstroom naar het hbo. Jaarlijks vanaf januari Een combinatie van studieloopbaanbegeleiding (kan ik het niveau aan?), basisgroep/hoorcollege, conceptueel vak, onderzoek leerlijn en gastsprekers (studenten die nu aan het hbo studeren). Halve dag per week op het hbo en halve dag thuisstudie, gedurende twee onderwijsperiodes van elk tien weken Goede voorbereiding op het hbo; onderzoek of de student het niveau aan kan. Avans Hogeschool, opleidingen binnen sector Welzijn (CMV, MWD en SPH) in samenwerking met verschillende ROC s ( s-hertogenbosch, Tilburg en Helmond) Loic van Eyck, Avans Hogeschool: Jantine van Willigen, Windesheim, Domein Gezondheid en Welzijn:

12 Samenwerkingsverband duurzame innovatie Lectoraat zame innovatie in de regionale kenniseconomie Praktijkvoorbeeld 7 Samen leren in een multidisciplinair en multilevel team; netwerk ontwikkelen. Varieert; wel ingepast in de tienweekse modulestructuur van de opleidingen Studenten voeren in het bedrijfsleven opdrachten uit met een multidisciplinair karakter en in een multilevel team. Mbo, vierde jaar; Hbo, vanaf het tweede jaar De opdrachten zijn in te passen in verplichte curriculumonderdelen, aansluitend bij het te realiseren niveau van het curriculumonderdeel en de hierbij behorende onderwijsinspanning. Kennisinnovatie en samenwerkingsrelaties. Lector Ineke Delies, lector zame innovatie in de regionale kenniseconomie, verbonden aan het Alfa-college en Stenden Hogeschool, te bereiken via (0528) of via haar secretaresse: Sociaal kapitaal

13 Hbo-studiegroepen Praktijkvoorbeeld 8 Mbo-studenten ontwikkelen hbo-competenties: analyseren, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, zelfstandig leren en methodisch werken. Tijdens de laatste twee jaar van de mbo-opleiding Anderhalf jaar SLB-lijn binnen het mbo-curriculum, gebruikmakend van de Kies Actief Tookit. Inbedding binnen LLB of anders bovenop het reguliere curriculum. Ontwikkeling van hbo-competenties tot aan het in de Kies Actief Toolkit beschreven gewenste niveau. Saxion Mees Wijnen, manager Instroom & Aansluiting:

14 Teamstages Praktijkvoorbeeld 9 Jongeren in het beroepsonderwijs beter voorbereiden op hun werkende leven door een intensieve stage in teamverband. Laatste studiejaar Twintig weken Stageopdrachten voor een team van mbo- en hbo-studenten, gericht op het ontwikkelen van beroepscompetenties en vaardigheden, zoals samenwerken, projecten organiseren, leiderschap en innovatie. Samenwerking in de keten Mbo-studenten hebben een beeld van de verschillen tussen mbo- en hbo-werkzaamheden en kunnen op grond hiervan een keuze maken om door te leren of te gaan werken. ROC van Amsterdam, Inholland, Hogeschool van Amsterdam.

15 Hyperlink Praktijkvoorbeeld 10 De kwaliteit van de mbo-instroom op ict-gebied verhogen naar hbo-niveau in verkorte opleidingen voor: - hbo: Informatica en Business IT en Management > 3 jaar - hbo: Technische Informatica en Communication & Multimedia design > 3,5 jaar Verschillende momenten gedurende het schooljaar Ongoing, in het desbetreffende schooljaar worden de stappen die zijn genoemd onder uitgevoerd 1. November: Hyperlink platformbijeenkomst. 2. November - februari: voorlichting ict-hbo-opleidingen bij mbo-hyperlinkplatformpartners. 3. Maart: ict-masterclasses voor ict-mbo-leerjaar drie bij Avans. 4. Februari - juni: ict-mbo-hbo-doorstroomprogramma bij Avans voor mbo ers op ict-gebied. 5. Juni: Hyperlink platformbijeenkomst, afsluiting ictmbo-hbo-doorstroomprogramma. - Mbo-studenten op ict-gebied een juiste keuze laten maken met betrekking tot een ict-studie op hbo-niveau. - De kwaliteit van de instroom verhogen. - Studenten een vliegende start laten maken in een verkorte hbo-opleiding op ict-gebied. Samenwerking in de keten - Avans: AIB, ATM, AI&I, AMUX; - Radius College (ROC West-Brabant); - Zoomvliet College (ROC West-Brabant); - ROC Tilburg; - ROC Eindhoven; - De Eindhovense School; - ROC Zeeland; - Da Vinci College (Dordrecht, Gorinchem). - Koning Willem I College. Maurice van Haperen, profielmanager Informatica, Avans Academie voor ICT en Business:

16 HanzeXperience Praktijkvoorbeeld 11 Mbo ers laten ervaren hoe studeren op het hbo is en hun keuze bevestigen; tevens oriëntatie op andere opleidingen of specifieke onderwerpen. Voorlaatste jaar van het mbo Drie dagen Mbo-studenten volgen reëel onderwijs in hbo-tempo door hbo-docenten in hbo-lokalen op hbo-niveau. Samenwerking in de keten Tweehonderd studenten die jaarlijks kunnen beslissen of ze doorstuderen of niet. De deelnemers geven aan dat de HanzeXperience ondersteuning biedt bij het kiezen. Zowel in 2010 als in 2011 heeft ruim 80 procent van de deelnemende studenten aangegeven dat ze een fase verder zijn gekomen in hun keuzeproces voor een opleiding en instelling. Zo n 10 procent gaf na afloop aan het niveau niet aan te kunnen. Alle ROC s in Noord-Nederland en de Hanzehogeschool (Technische en ICT schools). Agnes Meijer, onderwijskundig adviseur:

17 Koppeling meesterproef mbo-4 en toelatingsexamen hbo-kunstopleidingen Praktijkvoorbeeld 12 Verbeteren van de aansluiting in de kunstopleidingen door de meesterproef mbo-4 en het toelatingsexamen voor de hbo-kunstopleidingen te koppelen. Betere voorbereiding op de hbo-kunstopleidingen De voorbereiding op het toelatingsexamen voor de kunstopleidingen van de Hanzehogeschool Groningen (Academie Minerva) is geïntegreerd in de mbo-4-opleiding: - een docent van de Academie Minerva is aanwezig als extern deskundige bij het voortgangsgesprek en de eindevaluatie; - bij de eindevaluatie bepaalt de docent van Academie Minerva of de student toelaatbaar is voor de Academie; - een student kan slagen voor de meesterproef, maar niet toelaatbaar zijn voor de Academie. De meesterproef/toelating bestaat uit het volgende aanvullende programma: - thuisopdracht; - lees-reageeropdracht; - studieportfolio meesterproef; - toelatingsportfolio; - toelatingsgesprekken. Hele tweede semester van het laatste mbo-jaar Hanzehogeschool: Sieta Maring, teamleider Academie Minerva: en Hanneke Brier, docent: Alfa-college: Leo Lindeman, coördinator opleiding mediavormgever: ROC Friese Poort: Paul Goslinga, onderwijskundige: Samenwerking in de keten

18 Zoekmachine Kans op werk Praktijkvoorbeeld 13 Studenten informeren over (regionale) kansen op werk en stage. Continu De site Kans op werk (www.kansopwerk.nl) toont de kans op werk en de kans op een stage in termen van perspectieven voor mbo-schoolverlaters (mét diploma) op de arbeidsmarkt en deelnemers in het mbo-onderwijs die stage willen gaan lopen. Nvt Studenten informeren en ondersteunen bij het vinden van werk en/of een stage. Conjunctuur en politiek

19 Mbo-wijzer van Ecabo Praktijkvoorbeeld 14 Studenten informeren over de mogelijkheden van doorleren in het mbo of mogelijkheden om te gaan werken. Continu De site informeert over vervolgmogelijkheden (bijvoorbeeld de waarde van het diploma en kansen op werk) en geeft tips om de kans op werk te vergroten (door middel van zelftestjes, hoe om te gaan met social media, etc.). Studenten informeren en ondersteunen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding Nvt Conjunctuur en politiek

20 Theoretische onderlegger bij het kijkkader LOB voor de doorstroom naar het hbo en de arbeidsmarkt Rationele keuzetheorie LOB wordt hoofdzakelijk ingestoken vanuit de rationele keuzetheorie. Deze theorie gaat ervan uit dat mensen hun keuzes baseren op rationeel denken: een individu kiest de voor hemzelf gunstigste optie. Dit kiezen valt bovendien te leren. Meijers en Kuijpers (o.a. 2010) hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar kiezen als (leer)proces. Zij onderscheiden hiervoor een aantal essentiële loopbaancompetenties (reflectieve, proactieve en interactieve competenties), die de basis vormen van veel loopbaanprogramma s die bij mbo-instellingen worden gebruikt. Aanleiding De Commissie Boekhoud publiceerde in 2001 het advies Doorstroomagenda beroepsonderwijs. Hierin stelt de commissie dat de beroepskolom betere resultaten kan behalen als de loopbaan van de leerling centraler komt te staan. Het advies heeft veel invloed gehad: loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is tegenwoordig hot. Studenten en docenten in vooral het mbo en hbo besteden veel tijd aan individuele- en groepsgesprekken over de studieloopbaan. Ook wordt er veel aandacht besteed aan LOB-instrumenten, zoals persoonlijke ontwikkelingsplannen en portfolio s. Luken (2008) is het eens met de rationele keuzetheorie. Hij vindt ook dat kiezen te leren valt. Wel pleit hij ervoor om aandacht te besteden aan career maturity : overeenstemming tussen de eisen die aan jongeren worden gesteld om de juiste keuzes te maken en hun hersenontwikkeling, leeftijd en beroepsbewustzijn. Career maturity richt zich op de mogelijkheid van studenten om de juiste carrièrebeslissingen te nemen, rekening houdend met hun mogelijkheden, beroepsinteresses en beroepsvoorkeuren. Hoewel de rationele keuzetheorie goed bruikbaar is voor LOB, kan de theorie ook beperkend werken. Sen (2006) stelt dat individuen hun mogelijke opties niet kennen, waardoor ze geen goede afwegingen kunnen maken. Bovendien moeten individuen rekening houden met hun omgeving als ze keuzes maken. Sen gebruikt hiervoor de term commitments : verbintenissen van een individu met zijn omgeving. Deze commitments kunnen onder meer voortkomen uit het sociaal kapitaal van het individu, de context waarin het individu opgroeit en de heersende conjunctuur. Commitments stellen grenzen aan de mogelijkheden van individuen om hun capaciteiten te benutten. >>>

21 Enabling capability Uit de ideeën van Sen volgt dan ook dat een eenzijdige gerichtheid op de ontwikkeling van loopbaancompetenties (in de terminologie van Sen capabilities ) in LOB onvoldoende is om studenten automatisch in staat te stellen hun competenties te benutten in relatie tot het maken van de juiste loopbaankeuzes. Verschil in omgeving zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat studenten met vergelijkbare competenties toch andere kansen hebben op een succesvolle loopbaan. Daarom zal LOB zich ook moeten richten op enabling capability (Sen, 2006). Dit betekent dat studenten in staat moeten worden gesteld om hun competenties te benutten met het oog op een succesvolle loopbaan. Enabling kan vorm krijgen door versterking van het sociaal kapitaal van studenten of door studenten aan een baan te helpen in een economisch ongunstige tijd. Succesvolle doorstroom De noodzaak van aandacht voor enabling capability in het kader van LOB wordt ook door ander onderzoek onderbouwd. Reijnaert (2008) vult de rationele keuzetheorie aan door te wijzen op een onbewuste kant van een loopbaan : grondhouding, emoties, talenten en connectiviteit. Hij beschouwt deze onbewuste kant als redelijk stabiele kenmerken van een student, die samen met de bewuste kanten van een loopbaan zoals loopbaancompetenties en zelfsturing zorgen voor een morele kwaliteit van keuzes. Dit zijn keuzes van hoge kwaliteit die duurzaam zijn. Concluderend kunnen we stellen dat keuzes met het oog op een daadwerkelijk succesvolle loopbaan en de doorstroom van studenten worden beïnvloed door loopbaancompetenties (capabilities). Hierbij gaat het onder meer om studentkenmerken, sociaal kapitaal en kennis van de conjunctuur & politiek. Naast bovengenoemde invloedsferen die een rol spelen bij succesvolle doorstroom van mbo naar hbo, van mbo naar arbeidsmarkt of binnen het mbo, beschrijft het Interstedelijk Studenten- overleg (ISO, 2009) vijf normen waaraan onderwijsinstellingen moeten voldoen om de zogenaamde aansluitingsproblematiek te verkleinen. Met aansluitingsproblematiek doelt het ISO in eerste instantie op de aansluiting tussen onderwijsinstellingen. Deze normen kunnen echter ook worden toegepast op de aansluiting mbo-arbeidsmarkt. Het ISO pleit voor aansluitprogramma s, instroomprofielen, doorlopende en geïntegreerde LOB, oriëntatietrajecten en intakegesprekken. Daarmee doet het ISO aanbevelingen die zowel betrekking hebben op de leeromgeving in het mbo als op het samenwerkingsverband mbo-hbo-arbeids- markt. De aanbevelingen van het ISO stellen ons in staat om nog twee belangrijke invloedsferen op de succesvolle doorstroom van leerlingen aan de eerder genoemde invloeden toe te voegen: een optimale leeromgeving en samenwerking in de keten. her- >>>

22 LOB zal zich in het kader van de succesvolle doorstroom van studenten zowel moeten richten op de ontwikkeling van capabilities als op enabling capability. We beschouwen enabling capability immers net zo relevant voor een succesvolle doorstroom als de ontwikkeling van capabilities. Bij LOB zou het dan ook moeten gaan om het bieden van ondersteuning bij het pakken van kansen. LOB zou studenten de mogelijkheid moeten bie- den om kansen te pakken en dit op eigen voorwaarden te doen. Resultaat Bij dit instrument ter bevordering van succesvolle doorstroom mbo-hbo/mbo-arbeidsmarkt/mbo-mbo, ligt de focus op alle tot nu toe onderscheiden invloedsferen, samengevat onder vijf noemers: - studentkenmerken - sociaal kapitaal - optimale leeromgeving - samenwerking in de keten - conjunctuur & politiek Gebruikte literatuur - Commissie Boekhoud (2001). Doorstroomagenda Beroepsonderwijs. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. - ISO (2009). Vijf ISO-normen voor betere aansluiting. Interstedelijk Studentenoverleg. - Klarus, R. & Onstenk, J. (2008). Beroepsonderwijs tussen ontplooiing en arbeidsmarkt. In: Klarus, R. & Dieleman, A. (red.), Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de sociologie, p Den Haag: Lemma. - Luken, T. (2008). De (on)mogelijkheid van nieuw leren en zelfsturing. In: Kuijpers, M. & Meijers, F. (2008). Loopbaanleren. Onderzoek en praktijk in het onderwijs. Antwerpen: Garant. - Meijers, F., Kuijpers, M. & Winters, A. (2010). Leren kiezen/ kiezen leren. Een literatuurstudie. Expertisecentrum Beroepsonderwijs, Den Bosch. - Reijnaert, W. (2008). Onderbewuste processen in loopbaanland. Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Tijdschrift voor Coaching, 3, Sen, A. (2006). Identity and Violence. The Illusion of Destiny. New York: W.W. Norton. Het ontwikkelde kijkkader ondersteunt mbo-instellingen en -opleidingen bij het kritisch beschouwen van de huidige inrichting van LOB, zowel vanuit het perspectief van capabilities als vanuit het perspectief van enabling.

23 Colofon Dit kijkkader maakt deel uit van een reeks publicaties en instrumenten die ontwikkeld zijn in het kader van het Stimuleringsproject Loopbaan Oriëntatie Begeleiding mbo. Dit project is een opdracht van het ministerie van OCW. Partners zijn: MBO Diensten, MBO Raad, SBB en Skills Netherlands. Het kijkkader is ontwikkeld door de werkgroep Doorstroom mbo/hbo/arbeidsmarkt. Werkgroepleden Ria Akkersdijk, Friesland College Ilona Bonnema, Hogeschool van Amsterdam Geja Kinds, Stenden Hogeschool Ina Maring, Drenthe College Jobartha van Metelen, ROC van Amsterdam Jan Willem Soetens, ROC Landstede Conny Taes, Kenniscentrum Calibris Externe deskundigen Ruud Klarus, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Haske van Vlokhoven, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Redactie en realisatie: Ravestein & Zwart Vormgeving: Lauwers-C Drukwerk: Trioprint grafisch centrum Oplage: 500 Juni 2012

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies

Doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies Doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies Ervaren studenten de overgang van Sport&Bewegen naar leraar lichamelijke opvoeding als succesvol? Student: Thesisbegeleider: 2de beoordelaar: Datum:

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Curriculum, geschikt of ongeschikt?

Curriculum, geschikt of ongeschikt? Curriculum, geschikt of ongeschikt? Een onderzoek naar het curriculum van de opleiding Art & Design. J. J. Tjalsma Studentnummer: 000378278 Begeleiders: Els van Rooij Ben Boog Master Kunsteducatie - Mei

Nadere informatie

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo

Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loopbaancompetenties in het (v)mbo Over leerloopbanen en loopbaanleren Loopbaancompetenties in het (v)mbo F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker Februari 2006 Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door: Samenwerkende brancheorganisaties beroepsonderwijs

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2014. Jaarverslag 2013. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2014. Jaarverslag 2013. Hogeschool Leiden Jaarverslag 203 Hogeschool Leiden Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag Missie, visie, doelstellingen Talenten ontwikkelen Talent voor Talent Profilering: Je moet ze van Hogeschool Leiden hebben Uitstekende

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie

Loopbaandialoog: Over leren kiezen (en) leren praten. Marinka Kuijpers

Loopbaandialoog: Over leren kiezen (en) leren praten. Marinka Kuijpers Loopbaandialoog: Over leren kiezen (en) leren praten Marinka Kuijpers Het voeren van begeleidingsgesprekken waarin met en niet tegen de lerende wordt gesproken over de sterke kanten, de waarden en het

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hanzehogeschool Groningen

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hanzehogeschool Groningen BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie voltijd Hanzehogeschool Groningen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] voltijd / deeltijd Accreditatie: 2009 tot 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen Marinka Kuijpers & Frans Meijers Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Juf het is school! Analyseverslag. Regio College. Ontwikkeling van beroepsidentiteit sleutel tot verhoging van de motivatie?

Juf het is school! Analyseverslag. Regio College. Ontwikkeling van beroepsidentiteit sleutel tot verhoging van de motivatie? Regio College Juf het is school! Ontwikkeling van beroepsidentiteit sleutel tot verhoging van de motivatie? Analyseverslag Auteur: L.E. Sinnema 2-1-2013 Master Professioneel Meesterschap MBO Opleiders:

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Informatica

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Informatica Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/67 NQA Hogeschool Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Informatica Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 1 2 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Juni 2011 Denktank economie 3 Colofon

Nadere informatie

Bewegen en Sport in het MBO

Bewegen en Sport in het MBO Bewegen en Sport in het MBO Servicedocument voor Bewegen en Sport in de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Berend Brouwer (SLO) en Bert Boetes (MBO Raad)

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model

Daarom. Werken Wij met het rotterdams onderwijs model Daarom Werken Wij met het rotterdams onderwijs model INHOUD Inleiding - De rode draad 4 1 Rotterdam 5 1.1 De vier Rotterdamse pijlers op een rij 8 1.2 Een Rotterdams assortiment 9 1.3 Een Rotterdamse

Nadere informatie